Krishnamurti Subtitles

Religie, autoritate şi educaţie – Partea I

San Diego - 27 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 150:14   CONVERSAŢIA #15
  cu dr. A.W. Anderson
   
0:38 Krishnamurti in dialogue RELIGIE
with Dr. Allan W. Anderson ŞI
   
0:43 J. Krishnamurti Krishnamurti în dialog
was born in South India cu dr. Allan W. Anderson.
   
0:46 and educated in England. J. Krishnamurti s-a născut în sudul
  Indiei şi a fost educat în Anglia.
   
0:48 For the past 40 years În ultimii 40 de ani a
  ţinut discursuri în SUA,
   
0:49 he has been speaking  
in the United States,  
   
0:52 Europe, India, Australia, Europa, India, Australia
and other parts of the world. şi în alte zone ale lumii.
   
0:56 From the outset of De la începutul muncii
his life's work sale de-o viaţă,
   
0:58 he repudiated all connections a repudiat orice conexiune cu
  religiile organizate şi ideologiile
   
1:00 with organised  
religions and ideologies  
   
1:02 and said that his only concern şi a afirmat că singura sa grijă era de a
  elibera omul, absolut şi necondiţionat.
   
1:04 was to set man  
absolutely unconditionally free.  
   
1:09 He is the author of many books, Este autorul multor cărţi,
   
1:11 among them printre care "The Awakening
The Awakening of Intelligence, of Intelligence",
   
1:13 The Urgency of Change, "The Urgency of Change",
Freedom From the Known,  
   
1:17 and The Flight of the Eagle. "Freedom from the Known" şi
  "The Flight of the Eagle".
   
1:20 This is one of a series Acesta este unul dintr-o
of dialogues between serie de dialoguri
   
1:23 Krishnamurti and dintre Krishnamurti şi
Dr. Allan W. Anderson, dr. Allan W. Anderson,
   
1:25 who is professor care este profesor de studii religioase
of religious studies la Universitatea de Stat din San Diego,
   
1:27 at San Diego State University  
   
1:29 where he teaches Indian unde predă scripturi indiene şi
and Chinese scriptures chinezeşti şi tradiţia profetică.
   
1:32 and the oracular tradition.  
   
1:34 Dr. Anderson, a published poet, Dr. Anderson, un poet publicat,
   
1:37 received his degree deţine diplome de la
from Columbia University Universitatea Columbia
   
1:39 and the Union Theological şi de la Union
Seminary. Theological Seminary.
   
1:42 He has been honoured with A fost premiat cu renumitul
the distinguished Teaching Award "Teaching Award",
   
1:45 from the al Universităţii de
California State Universities. Stat a Californiei.
   
1:51 A: Mr. Krishnamurti, D-le Krishnamurti...
   
1:55 we were talking discutam ultima dată, împreună,
last time together  
   
1:58 about death in the despre moarte, în
context of living and love. contextul vieţii...
   
2:06 And şi al iubirii.
just as we came to  
   
2:08 the close of what Şi, după cum îmi amintesc, exact când
we were discussing, am ajuns la finalul discuţiei noastre...
   
2:13 we thought it would be good ne-am gândim că ar fi bine
to pursue să tratăm această problemă,
   
2:17 a further enquiry din punctul de vedere al unei
into education, analize suplimentare a educaţiei,
   
2:22 what really goes on a ceea ce se întâmplă, cu
between teacher and student adevărat, între profesor şi student,
   
2:26 when they look together, când ei încep să analizeze, împreună
and what are the traps şi descoperă care sunt capcanele,
   
2:30 that immediately care apar imediat
appear and shock. şi care şochează.
   
2:36 You mentioned Dumneavoastră...
the terror of death,  
   
2:38   aţi menţionat groaza de moarte,
   
2:42 not simply externally, nu numai ca pe ceva extern,
   
2:44 but internally ci ca pe ceva lăuntric,
in relation to thought. legat de gândire.
   
2:47 And perhaps Şi mi se pare că ar
it would be a splendid thing fi un lucru splendid,
   
2:52 if we just continued that dacă am continua, pur şi simplu, cu
and went deeper into it. acest lucru şi l-am analiza mai profund.
   
3:05 K: Sir, I would like to ask, Domnule, mi-ar plăcea să întreb...
   
3:08 why we are educated at all. de ce mai suntem educaţi ?
   
3:14 What is the meaning of this education Care este sensul acestei educaţii,
that people receive? pe care o primesc oamenii ?
   
3:21 Apparently they don't understand În aparenţă...
a thing of life,  
   
3:23   nu înţeleg absolut nimic,
  în ceea ce priveşte viaţa...
   
3:27 they don't ei nu înţeleg...
understand fear, pleasure,  
   
3:31 the whole thing teama, plăcerea, tot ceea
that we have discussed, ce noi am discutat...
   
3:35 and the ultimate fear of death, şi teama finală de moarte
   
3:37 and the terror of not being. şi groaza de a nu mai exista.
   
3:43 Is it that we have become Oare...
so utterly materialistic  
   
3:45   am devenit într-atât
  de materialişti...
   
3:53 that we are only concerned încât nu mai suntem
with good jobs, money, preocupaţi decât de...
   
3:58   slujbe bune,
   
4:00   bani...
   
4:02 pleasure and superficial amusements, plăcere
entertainments,  
   
4:03   şi distracţii sau
  divertismente superficiale,
   
4:08 whether they be fie că vorbim despre
religious or football. religie sau fotbal ?
   
4:12 Is it that our whole nature Oare întreaga noastră
and structure has become natură şi structură
   
4:19 so utterly meaningless? a devenit atât de complet
  lipsită de sens ?
   
4:23 And when we are educated to that Şi, atunci când suntem
  educaţi în acest mod
   
4:27 to suddenly face şi ne confruntăm,
something real is terrifying. subit, cu ceva real,
   
4:29   este un lucru înfricoşător.
   
4:35 As we were saying yesterday, Şi, aşa cum spuneam ieri...
   
4:44 we are not educated nu suntem educaţi...
to look at ourselves,  
   
4:47   să ne observăm pe noi înşine...
   
4:50 we are not educated nu suntem educaţi să
to understand the whole înţelegem întreaga...
   
4:55 business of living, complexitate a vieţii...
   
5:00 we are not educated to look nu suntem educaţi să observăm...
   
5:04 and see what happens şi să înţelegem ceea ce se
if we face death. întâmplă, dacă înfruntăm moartea.
   
5:10 So I was wondering, as we Deci, mă gândeam...
came along this morning,  
   
5:14   pe măsură ce conversam
  în dimineaţa asta...
   
5:19 religion - which we were că religia
going to discuss anyhow -  
   
5:21   - pe care urma oricum
  s-o discutăm -
   
5:25 has become merely a devenit numai...
   
5:30 not only a divisive process, nu numai un proces care dezbină,
but also utterly meaningless.  
   
5:33   ci şi un lucru complet
  lipsit de sens.
   
5:41 Maybe 2,000 years as Christianity, Poate că în 2.000 de
  ani de creştinism
   
5:44 or 3,000, 5,000 as Hinduism, sau 3.000, 5.000 de
Buddhism, and so on, hinduism, budism ş.a.m.d.,
   
5:49 it has lost its substance! pur şi simplu şi-a
  pierdut semnificaţia !
   
5:54 And we never enquire Şi...
into what is religion,  
   
5:57   nu cercetăm, niciodată,
  ce anume este religia,
   
6:02 what is education, ce este educaţia, ce este
what is living, what is dying, viaţa, ce este moartea,
   
6:07 the whole business of it. toate aceste lucruri.
   
6:09 We never ask, Nu întrebăm niciodată:
what is it all about! Oare le ce se referă toate astea ?
   
6:16 And when we do ask, Şi, atunci când întrebăm,
   
6:18 we say, well, spunem că, ei bine,
life has very little meaning. viaţa nu prea are sens.
   
6:23 And it has very little meaning Şi nu prea are sens
as we live, aşa cum trăim acum
   
6:27 and so we escape şi, ca atare, evadăm
into all kinds of fantastic,  
   
6:29   în tot felul de nonsensuri
  fantastice, romantice...
   
6:32 romantic nonsense, care nu au nici o raţiune...
which has no reason,  
   
6:38 which we can't discuss, pe care nu le putem
or logically enquire, discuta sau cerceta logic,
   
6:44 but it is mere escape fiindcă sunt simple evadări...
   
6:47 from this utter emptiness din această goliciune, deplină,
of the life that one leads.  
   
6:51   a vieţii pe care o
  trăieşte cineva.
   
6:56 I don't know if Nu ştiu dacă aţi văzut, deunăzi,
you saw the other day  
   
6:59 a group of people un grup de oameni care
adoring a human being, adorau o fiinţă umană
   
7:04 and doing şi făceau cele mai
the most fantastic things, fantastice lucruri posibile...
   
7:10 and that's what şi asta e ceea ce ei numesc religie,
they call religion, ceea ce ei numesc Dumnezeu.
   
7:12 that's what they call God.  
   
7:16 They seem to have lost Se pare că şi-au pierdut
all reason. întreaga raţiune.
   
7:20 Reason apparently Raţiunea, se pare, a devenit şi
has no meaning any more, either. ea lipsită de orice semnificaţie.
   
7:25   Chiar am văzut un documentar,
   
7:26 A: I did see a documentary care a fost difuzat, de fapt, chiar
that was de acest post de televiziune,
   
7:28 actually put on by this station, în care...
in which  
   
7:33 the whole meeting operation întreaga...
was being portrayed  
   
7:42 between the public punere în scenă avea loc
and this individual, între public şi acest individ,
   
7:45 in this young 15-year-old guru, acest tânăr guru, de
Maharaji. numai 15 ani, Maharaji.
   
7:51 And it was extraordinary. - Şi era extraordinar.
K: Disgusting. - Dezgustător.
   
7:56 A: Amazing. In many respects Era uimitor şi, din multe puncte
revolting. de vedere, ceva revoltător.
   
7:59 K: And that is Şi...
what they call religion.  
   
8:03   asta e ceea ce ei numesc religie.
   
8:10 So, shall we begin Deci, ar trebui să începem cu
with religion and go on? religia şi apoi să continuăm ?
   
8:14 A: Yes, I think that would Da, cred că ar fi
be a splendid thing to do. splendid, dacă am face-o.
   
8:17 K: All right, sir. În regulă, domnule.
   
8:19 Man has always wanted, Omul a dorit, întotdeauna
or tried to find out,  
   
8:23   sau a încercat să descopere...
   
8:25   ceva mai presus de
  traiul cotidian...
   
8:26 something beyond de rutina zilnică,
the everyday living,  
   
8:32 everyday routine, de plăcerile zilnice,
everyday pleasures,  
   
8:35   de orice activitate a gândirii.
   
8:36 every activity of thought, Şi-a dorit mult mai mult de atât.
he wanted something much more.  
   
8:44 I don't know whether Nu ştiu dacă aţi fost în India...
you have been to India,  
   
8:48 if you have been dacă aţi trecut prin sate.
to villages.  
   
8:51 They put a little stone Ei pun o mică piatră...
under a tree,  
   
8:54   sub un copac,
   
8:56 put some marking on it, pun un fel de semn pe ea,
the next day they have flowers,  
   
9:03 and for all the people în ziua următoare pun flori...
that are there  
   
9:05 it has become divinity, şi, pentru toţi oamenii de
  acolo, a devenit o divinitate,
   
9:07 it has become something a devenit un lucru religios.
religious.  
   
9:11   Acelaşi principiu...
   
9:12 That same principle is continued şi-a găsit continuitatea
in the cathedrals. în catedrale.
   
9:19 Exactly the same thing, Este exact acelaşi lucru,
Mass când ţii o liturghie.
   
9:22 and all the rituals in India, Şi toate ritualurile din India,
all that, it begins there: toate acelea, de acolo încep:
   
9:28 the desire for human beings dorinţa fiinţelor umane de
to find something more a descoperi ceva mai mult
   
9:34 than what decât a reuşit
thought has put together. gândirea să conceapă.
   
9:40 Not being able to find it, Nefiind capabili să-l
they romanticise it, descopere, atunci l-au romanţat,
   
9:44 they create symbols, au creat simboluri
   
9:46 or somebody who has got a sau venerează pe cineva care deţine
little bit of this, they worship. câte ceva din aceste caracteristici.
   
9:52 And round that Şi, bazându-se pe asta,
they do all kinds of rituals, ţin tot felul de ritualuri,
   
9:57 Indian puja, gen puja indian şi toate
all that business goes on. celelalte lucruri care au loc.
   
10:00 And that is called religion. Şi aşa ceva se numeşte religie.
   
10:04 Which has absolutely Ceea ce nu are absolut nimic
nothing to do with behaviour, de-a face cu comportamentul...
   
10:10 with our daily life. cu viaţa noastră zilnică.
   
10:14   Deci...
   
10:15 So, seeing all this, both văzând toate acestea, atât
in the West and the East, în Occident, cât şi în Orient,
   
10:20 in the world of Islam, în lumea islamică,
   
10:22 in the world of Buddhism, în lumea budistă ş.a.m.d.,
and all this,  
   
10:25 it is the same principle exact acelaşi principiu se aplică:
going on:  
   
10:28 worshipping an image venerarea unei imagini,
which they have created,  
   
10:30   pe care ei înşişi au creat-o.
   
10:35 whether it is the Buddha, Fie că vorbim despre Buddha
or Jesus, or Christ, sau despre Iisus sau Hristos,
   
10:38 it is the human mind mintea umană este cea
that has created the image. care a creat imaginea.
   
10:43 A: Oh yes, certainly. - Oh da, cu siguranţă.
  - Şi ei venerează...
   
10:45 K: And they worship imaginea care le aparţine.
the image which is their own.  
   
10:50 In other words, they are Cu alte cuvinte, se
worshipping themselves. venerează pe ei înşişi.
   
10:54 A: And the division, the Şi dezbinarea, sciziunea,
split, grows wider. K: Wider. creşte tot mai mare.
   
10:56   Mai mare.
   
10:58   Da.
   
10:59 So when one asks Deci, atunci când cineva
what is religion, întreabă ce este religia,
   
11:05 obviously, one must negate evident cineva trebuie...
- in the sense  
   
11:08   s-o nege, într-un anumit
  sens - nu să reteze brutal -
   
11:11 not brutally cut off - înţelegând toate acestea.
understand all this.  
   
11:14   Şi, astfel, neagă...
   
11:15 And so negate all the religions! toate religiile !
   
11:22   Neagă...
   
11:23 Negate the religion of India, religia...
   
11:25   din India...
   
11:28 and the multiple gods şi multiplii ei zei şi zeiţe,
and goddesses,  
   
11:32   iar, aici, religia...
  creştinismului,
   
11:33 and here the religion adică o imagine pe
of Christianity, care ei au creat-o...
   
11:37 which is an image  
which they have created,  
   
11:42 which is idolatry. ceea ce înseamnă idolatrie.
   
11:44 They might not like to Poate că nu le-ar plăcea s-o
call it idolatry, but it is. numească idolatrie, dar asta este.
   
11:48 It is an idolatry of the mind. Este o idolatrizare a minţii.
   
11:52 The mind has created the ideal Mintea a creat idealul
   
11:56 and the mind, through the hand, şi mintea, cu ajutorul
created the statue, mâinii, a creat statuia,
   
12:01 the cross, and so on. crucea ş.a.m.d.
   
12:03 So, if one really Deci...
puts all that aside,  
   
12:04   dacă cineva dă, cu adevărat, la
  o parte toate aceste lucruri...
   
12:11 the belief, the superstition, credinţa,
the worship of the person,  
   
12:12   superstiţia,
   
12:13   venerarea unei...
   
12:16   persoane,
   
12:17   venerarea unei idei
   
12:18 the worship of an idea, şi ritualurile şi tradiţia
and the rituals, and the tradition  
   
12:23   - toate acelea -
   
12:24 - all that - dacă cineva o poate face...
if one can do it,  
   
12:30 and one must do it to find out. Şi trebuie s-o facă,
  pentru a afla.
   
12:33   Întocmai.
   
12:34 A: Exactly.  
   
12:36 There is a point of terror here Există un concept
  al groazei, aici,
   
12:40 that is many, many faceted, care are extrem de multe
  faţete, mi se pare,
   
12:44 it has so many different mirrors are atât de multe
  oglinzi diferite,
   
12:48 that it holds up to care expun propriile
one's own dysfunction. dereglări ale unei persoane.
   
12:54 To reach Pentru a atinge punctul în care
  cineva e dispus să înceapă,
   
12:56 the point where punctul în care...
   
13:01 he makes this negation face această negare,
in order to find out, pentru a putea afla,
   
13:04 he thinks very often persoana gândeşte, foarte des,
that he must  
   
13:12 assume something in advance că i se solicită să presupună
  ceva, în prealabil...
   
13:14 in order to make the negation. - ... pentru a putea face acea negare.
K: Oh, of course. - Desigur.
   
13:17 A: And therefore he balks at that, Şi, ca atare, se opune la
and he won't do it. aşa ceva şi n-o va face.
   
13:21 K: No, because, sir, Nu, deoarece, domnule, creierul
the brain needs security, are nevoie de siguranţă...
   
13:26 otherwise it can't function. - ... altminteri nu poate funcţiona.
A: That's right. - Aşa e.
   
13:28 K: So it finds security Deci, descoperă siguranţa
in a belief, in an image, într-o credinţă...
   
13:33   într-o imagine,
   
13:34   în ritualuri,
   
13:35 in rituals, in the propaganda în propaganda ce durează
of 2,000 or 5,000 years. de 2.000 sau 5.000 de ani.
   
13:41   Şi, în asta...
   
13:42 And there, there is a sense există un sentiment de siguranţă,
of safety, comfort, security,  
   
13:46   confort,
   
13:47   securitate,
   
13:48   bunăstare,
   
13:49 well-being, a cuiva care are grijă de el...
the image of somebody  
   
13:52 greater than me, imaginea cuiva aflat mai presus
  de el, care are grijă de el,
   
13:56 who is looking after me, care este responsabil,
inwardly he is responsible lăuntric - toate acelea.
   
14:00 - all that. Deci, atunci când îi soliciţi unei fiinţe
So when you are asking umane să nege toate acele lucruri,
   
14:03 a human being to negate all that,  
   
14:06 he is faced with an se confruntă cu un
immense sense of danger, sentiment imens de pericol...
   
14:12 he becomes panicked! şi atunci intră în panică !
   
14:16 A: Exactly. - Întocmai.
  - Deci...
   
14:18 K: So to see all that, să observi toate acelea...
   
14:22 to see the absurdity of să observi absurditatea
all the present religions, tuturor religiilor actuale...
   
14:29 the utter meaninglessness lipsa, completă, de sens
of it all, a tuturor religiilor...
   
14:32 and to face înseamnă...
being totally insecure,  
   
14:35   să te confrunţi...
   
14:37   cu o totală...
   
14:40   lipsă de siguranţă...
   
14:44 and not be frightened. şi să nu fii înspăimântat.
   
14:48 A: I sense a trick that one Simt că cineva se poate
can play on himself right here. păcăli singur, prin asta.
   
14:53 Again, Repet, vă sunt
I am very grateful to you foarte recunoscător,
   
14:57 that we are exploring together pentru că explorăm, împreună,
  această patologie...
   
14:58 this pathology cu diversele sale aspecte.
in its various facets.  
   
15:04 One can begin with the notion Cineva poate pleca de la noţiunea
  că va urma să facă această negare...
   
15:06 that he is going to make  
this negation  
   
15:11 in order to attain pentru a putea
to something better. obţine ceva mai bun.
   
15:14 K: Oh no, - Oh nu, asta nu-i negare.
that's not negation. - Şi asta nu-i deloc negare.
   
15:15 A: And that's not negation at all. Negarea înseamnă să
  negi ceea ce este fals,
   
15:17 K: No. Negation is fără a şti realitatea,
to deny what is false care este adevărul.
   
15:21 not knowing what is, Da.
what is truth.  
   
15:24   Să observi...
   
15:25 To see the false in the false, falsitatea falsului...
   
15:28   şi să observi adevărul
  de dincolo de fals...
   
15:29 and to see şi exact adevărul este
the truth in the false, cel care neagă falsul.
   
15:34 and it is the truth Nu negi falsul,
that denies the false.  
   
15:38 You don't deny the false, ci observi ceea ce este fals...
but you see what is false,  
   
15:44 and the very seeing of şi însăşi observarea a ceea ce
what is false is the truth. este fals înseamnă adevărul.
   
15:48 I don't know... - Nu ştiu...
A: Yes, of course. - Da, desigur.
   
15:50 K: And that denies, Şi asta neagă, dă la o
that sweeps away all this. parte toate acestea.
   
15:56 I don't know if Nu ştiu dacă m-am făcut înţeles.
I am making myself clear.  
   
15:58 A: Well, I had a very Ei bine, am avut o experienţă
interesting experience foarte interesantă la clasă, ieri.
   
16:01 in class yesterday.  
   
16:03 I had given the class Dădusem clasei o însărcinare.
an assignment.  
   
16:07 - I think I mentioned Cred c-am menţionat asta, în
yesterday conversaţia pe care am avut-o ieri,
   
16:11 that I had given că am dat clasei însărcinarea de a
an assignment ieşi afară şi a se uita la un copac.
   
16:14 to go and look at the tree. Deci, de fapt,
  întocmeam un raport,
   
16:15 So in fact, I am making a report privind ceea ce urma să se
  întâmple la întoarcerea lor.
   
16:17 as to what happened Ei bine, o singură tânără...
after they came back.  
   
16:20 One young woman a descris ceea ce i
described what happened to her, s-a întâmplat...
   
16:27 and she described it şi a descris asta astfel încât...
in such a way that  
   
16:31 the class was convinced şi clasa şi eu am fost convinşi
   
16:33 that there was no blockage că n-a existat vreun...
   
16:38 of her looking blocaj al ei, care se analiza
between herself and this tree. pe sine şi acest copac.
   
16:41 She was calmly ecstatic Manifesta...
in her report.  
   
16:43   un extaz calm, în relatarea ei.
   
16:50 That sounds like a curious Asta a sunat ca o alăturare curioasă de
juxtaposition of words, cuvinte, dar mi s-au părut a fi corecte.
   
16:53 but it seems to me to be correct. Dar, ulterior, i-am
  pus o întrebare.
   
16:57 But then I asked her a question. Şi am spus:
   
17:02 And I said, Ei bine, acum, te
  gândeai la tine însăţi,
   
17:04 were you thinking of yourself ca privind acest copac ?
as looking at this tree?  
   
17:13 And she hesitated Şi ea a ezitat...
   
17:15 - she had already gone - adică tocmai trecuse prin
  toată această declaraţie,
   
17:17 through this whole statement, care fusese enunţată
  foarte frumos -
   
17:18 which was  
very beautifully undertaken -  
   
17:21 and I come along şi apar eu, jucând rolul
  şarpelui din grădina Edenului
   
17:23 playing the role of the serpent şi spunând că: "Poate nu era cazul,
in the garden  
   
17:26 and I said, might  
it not have been the case  
   
17:29 that, any time ca, de fiecare dată
when you were doing this, când faci aşa ceva,
   
17:31   să te gândeşti la tine însăţi...
   
17:32 that you thought of yourself - ... ca privind acel copac ?"
  - Pe post de observator.
   
17:34 looking at the tree? Şi, cu această ezitare...
K: As the observer.  
   
17:36 A: And with this hesitation, a început să fie tot mai
  surprinsă de propria sa acţiune.
   
17:39 she began to fall more and Corect.
more out of her own act.  
   
17:46   Ei bine...
   
17:47 We had a look at that, am analizat asta,
   
17:50 she and I and the class, ea împreună cu mine şi clasa,
   
17:52   am analizat, cu toţii,
  ceea ce făcuse.
   
17:53 we all had a look at Într-un final, s-a
what she was doing. întors şi a spus:
   
17:56 Finally she turned around "Ei bine, motivul
and said, pentru care m-am oprit
   
17:58 the reason that I stopped n-a fost ceea ce s-a
  întâmplat între mine şi copac
   
18:00 was not because of what went on - sunt foarte sigură de asta -
between me and the tree  
   
18:03 - I am very clear about that - ci a fost din cauză
  că sunt în clasă, acum
   
18:04 it's because I am in class now, şi mă gândesc că trebuie să
  spun ceea ce este corect.
   
18:07 and I am thinking that  
I ought to say the right thing,  
   
18:10 and so I have ruined Şi, ca atare, am ruinat
the whole thing! întreaga exprimare !"
   
18:14 It was a revelation A fost o revelaţie,
not only to her, nu numai pentru ea,
   
18:16 but you could see ci puteai observa, din expresiile
  feţelor din întreaga încăpere,
   
18:18 with respect to the că eram implicaţi, cu
faces all around the room toţii, în acest nonsens.
   
18:21 that we are all involved Da, domnule.
in this nonsense.  
   
18:24 K: Yes, sir. Şi...
   
18:25 A: And her shock that she şocul ei,
could so betray this relationship  
   
18:28   fiindcă a putut să trădeze
  atât de mult această relaţie,
   
18:34 that she had had pe care o avusese,
in doing her exercise, făcând acest exerciţiu,
   
18:36   numai prin două cuvinte...
   
18:37 in just a couple of words,  
   
18:40 was almost... - ... a fost aproape...
K: Very revealing. - Foarte revelator.
   
18:44 A: Yes, extremely revealing, Da, a fost extrem de
but at the same time revelator, dar, în acelaşi timp...
   
18:48 desperately hard to believe extrem de greu de crezut că cineva
  şi-ar putea face, singur, aşa ceva.
   
18:49 that anybody would do - Exact, exact.
such a thing to himself. - Da, chiar vă rog să continuaţi !
   
18:51 K: Quite, quite. Deci, domnule, asta e.
A: Yes. Please, do go on.  
   
18:55 K: So, sir, that's it. Negarea poate avea loc numai
  atunci când mintea sesizează falsul.
   
18:56 Negation can only take place  
when the mind sees the false.  
   
19:04 The very perception Însăşi perceperea falsului
of the false reprezintă negarea falsului.
   
19:06 is the negation of the false. Şi, atunci când
  observi religiile...
   
19:10 And when you see the religions,  
   
19:14 based on miracles, bazate pe miracole,
   
19:15   bazate pe venerarea persoanei,
   
19:16 based on personal worship, bazate pe teama că tu însuţi
   
19:18 based on fear that you, yourself,  
   
19:22 your own life is so realizezi că viaţa ta e atât de
shoddy, empty, meaningless, ieftină, goală, lipsită de sens
   
19:25   şi e atât de trecătoare...
   
19:26 and it is so transient,  
   
19:30 you will be gone in a few years, - că va dispărea...
  în câţiva ani -
   
19:33 and then the mind creates şi, atunci, mintea ta creează
the image which is eternal, imaginea a ceea ce este etern,
   
19:37 which is marvellous, a ceea ce este minunat,
  a ceea ce este...
   
19:39 which is the beautiful, frumos,
the heaven,  
   
19:41   a raiului
   
19:43   şi se identifică cu
  ea şi o venerează.
   
19:44 and identifies with it Fiindcă...
and worships it.  
   
19:50 Because it needs este necesar...
   
19:52   un sentiment de siguranţă...
   
19:54 a sense of security, deeply, profund...
   
19:58   şi asta a creat tot
  acest superficial...
   
19:59 and it has created nonsens - un circ,
all this superficial fiindcă este un circ.
   
20:04 nonsense, a circus - it is a circus. Oh da.
A: Oh yes.  
   
20:07   Deci, oare mintea
  poate să observe...
   
20:08 K: So can the mind acest fenomen...
observe this phenomenon  
   
20:16   şi să observe propria
  sa dorinţă de securitate,
   
20:18 and see its own demand confort, siguranţă,
for security,  
   
20:22 comfort, safety, permanency, stabilitate...
   
20:26   şi să le nege pe toate ?
   
20:27 and deny all that? Să le nege în sensul de-a
  observa modul cum creierul,
   
20:30 Deny, in the sense, gândirea,
see how the brain, thought,  
   
20:36 creates crează sentimentul stabilităţii...
the sense of permanency,  
   
20:40   al eternităţii sau oricum
  v-ar plăcea să-l denumiţi.
   
20:41 eternity, or whatever Şi să observe toate acelea.
you like to call it.  
   
20:45 And to see all that.  
   
20:49   Ca atare, cineva trebuie să
  pătrundă mult mai profund, cred eu,
   
20:51 Therefore one has to go în problematica gândirii...
much more deeply  
   
20:54 into the question of thought, fiindcă...
   
20:58 because, atât în Occident,
both in the West and the East, cât şi în Orient,
   
21:01   gândirea a devenit
  cea mai importantă...
   
21:03 thought has become the acţiune în viaţă.
most important movement in life.  
   
21:10 Right, sir? - Corect, domnule ?
A: Oh yes. - Oh da.
   
21:12   Gândirea...
   
21:13 K: Thought care a creat această lume
  minunată a tehnologiei,
   
21:15 which has created this marvellous  
world of technology,  
   
21:20 marvellous world of această minunată
science and all that, lume a ştiinţei ş.a.m.d.
   
21:23   şi gândirea care a
  creat religiile...
   
21:24 and thought which has created toţi acei psalmi minunaţi...
the religions,  
   
21:33 all the marvellous chants,  
   
21:35   atât psalmii gregorieni,
  cât şi cei din sanscrită...
   
21:36 both the Gregorian and gândirea care a clădit
the Sanskrit chants, aceste catedrale frumoase...
   
21:40 thought which has built gândirea care a...
beautiful cathedrals,  
   
21:46 thought which has made creat imaginea mântuitorilor,
images of the saviours,  
   
21:52 the masters, the gurus, maeştrilor, guru, a
the Father - image. Tatălui - imaginea.
   
21:59   Dacă cineva nu înţelege,
  cu adevărat, gândirea...
   
22:00 Unless one really ce anume este gândirea...
understands thought,  
   
22:06 what is thinking, atunci va continua să
  joace acelaşi joc,
   
22:10 we will still play the same game dar pe un teren diferit.
in a different field.  
   
22:15   Întocmai, întocmai.
   
22:17 A: Exactly, exactly. Uitaţi-vă la ceea ce se
  întâmplă în această ţară !
   
22:19 K: Look what is happening Vin aceşti guru,
in this country.  
   
22:22 These gurus come, from India, din India...
   
22:26   îşi rad capetele,
   
22:28 they shave their head, pun pe ei veşminte indiene,
put on the Indian dress,  
   
22:31   îşi lasă un mic moţ
  de păr, care atârnă
   
22:32 a little tuft of hair şi repetă, la nesfârşit,
hanging down, ceea ce a afirmat cineva...
   
22:35 and repeat endlessly un nou guru.
what somebody has said.  
   
22:40 A new guru. Au avut şi guru mai
  vechi, preoţii.
   
22:42 They have had old gurus, - Oh da.
the priests. - Catolicii, protestanţii.
   
22:44 A: Oh yes. Şi i-au respins pe ei,
K: The Catholic, the Protestant, dar au acceptat alţii !
   
22:46 and they have denied them, - Înţelegeţi ?
but accept the others! - Da.
   
22:50 You follow? Alţii care sunt la fel de
A: Yes. morţi ca şi cei vechi,
   
22:52 K: The others are as dead fiindcă nu fac decât
as the old ones, să repete tradiţia:
   
22:55 because they are just  
repeating tradition:  
   
22:59 traditionally repeating repetă, tradiţional, cum să te
how to sit, how to shave, aşezi, cum să te bărbiereşti,
   
23:01   cum să meditezi, cum să-ţi
  ţii firea, cum să respiri.
   
23:03 how to meditate, how to Şi, într-un final, te supui
hold your head, breathe. spuselor vechilor guru
   
23:06 And finally you obey  
what the old guru says,  
   
23:10 or the young guru says. sau spuselor tinerilor guru.
   
23:11   Şi exact asta a avut loc...
   
23:13 Which is exactly what took place în lumea catolică, în
  lumea protestantă.
   
23:17 in the Catholic world,  
in the Protestant world.  
   
23:18   I-au respins pe unii şi, totuşi,
  i-au acceptat pe ceilalţi.
   
23:19 They deny that Fiindcă îşi doresc siguranţă,
and yet accept the other.  
   
23:24 Because they want security, vor ca cineva să le
  spună ce să facă,
   
23:27 they want somebody to tell them ce să gândească...
what to do, what to think,  
   
23:31   niciodată cum să gândească.
   
23:32 never how to think. Nu.
   
23:35   Asta...
   
23:36 A: No. ridică o problemă pe care...
This raises a question  
   
23:42 I hope we can explore together, sper s-o putem explora, împreună,
   
23:43 that concerns care se referă la
the word 'experience'. cuvântul "experienţă".
   
23:46 K: Oh yes, it's another word. - Ah da, e un alt cuvânt.
  - Este uimitor cât de des...
   
23:48 A: It's amazing how often în aceste vremuri...
in these times  
   
23:54   acest cuvânt iese la iveală,
   
23:55 this word crops up to pentru a reprezenta...
represent something that  
   
23:58   ceva ce...
   
24:00   îmi este necesar, cu disperare,
   
24:02 I desperately need, care se află, cumva, în afara mea.
   
24:04 which somehow Am nevoie de experienţa
lies outside myself. unei treziri.
   
24:07 I need the experience Da.
of an awakening.  
   
24:11   Nu de o trezire am
  nevoie, se pare,
   
24:13 It isn't an awakening ci de experimentarea
that I need, apparently, acestei treziri.
   
24:16 it's an Întregul concept al religiei,
experience of this awakening.  
   
24:21 The whole idea of ca experienţă, în sine,
religion as experience  
   
24:25   mi se pare că necesită o
  analiză extrem de atentă...
   
24:26 needs - ... o penetrare extrem atentă.
very careful thought, - Aşa este.
   
24:30 very careful penetration. Domnule...
K: Quite right.  
   
24:34 Sir, if I may ask, dacă vă pot întreba:
why do we demand experience?  
   
24:35   De ce solicităm experienţă ?
   
24:43 Why is this De unde apare această
craving for experience? sete de experienţă ?
   
24:50   Avem experienţă sexuală,
   
24:52 We have sexual experience, experienţe de orice
  natură, nu-i aşa ?
   
24:55 experiences of every kind, - Da.
don't we? - Pe măsură ce trăim.
   
24:58 A: Yes. Insulte, linguşeală...
K: As we live.  
   
25:01 Insults, flattery, întâmplări, incidente, influenţe,
happenings, incidents,  
   
25:06 influences, ceea ce oamenii spun sau nu,
what people say, don't say,  
   
25:10 we read a book, and so on. citim o carte ş.a.m.d.
   
25:11   experimentăm ceva, permanent.
   
25:12 We are experiencing Ne-am plictisit de toate astea !
all the time.  
   
25:16 We are bored with that!  
   
25:20 And we say Şi spunem că ne
we'll go to somebody vom duce la cineva,
   
25:21   care ne va oferi
  experimentarea divinităţii.
   
25:23 who will give me - Da, exact asta se pretinde.
the experience of God. - Da.
   
25:27 A: Yes, that's precisely  
what is claimed.  
   
25:30 K: Yes. Now, Acum...
   
25:32   ce anume implică asta ?
   
25:33 what is involved in that?  
   
25:38 What is involved Ce anume implică solicitarea
in our demand of experience noastră de a experimenta
   
25:45 and the experiencing şi experimentarea
of that demand? acelei solicitări ?
   
25:54 I experience what Experimentez ceea ce acel guru sau maestru
  sau o persoană importantă îmi spune.
   
25:57 that guru, or master, De unde ştiu eu că e ceva real ?
or somebody tells me.  
   
26:01 How do I know it is real?  
   
26:07 And I say I recognise it, Şi afirm că recunosc acea
don't I, sir? experienţă, nu-i aşa domnule ?
   
26:10   Uite, experimentez ceva anume...
   
26:12 Look, I experience something, şi nu pot şti că am
  experimentat asta,
   
26:17 and I can only know decât atunci când am
that I have experienced it, recunoscut experienţa în sine.
   
26:22 when I have recognised it. - Corect ?
  - Corect.
   
26:27 Right? Recunoaşterea implică faptul...
A: Right.  
   
26:29 K: Recognition implies că deja ştiam.
I have already known.  
   
26:32   - A re-cunoaşte !
  - Re-cunoaşte.
   
26:34 A: Re-cognise. Da.
K: Re-cognise.  
   
26:37 A: Yes. Deci...
   
26:38 K: So, I am experiencing experimentez ceva
what I have already known, ce cunoşteam, deja...
   
26:44 therefore it is nothing new. ca atare nu e nimic nou.
   
26:48 I don't know if I am... - Nu ştiu dacă...
A: Yes, you are making yourself - Da, vă exprimaţi extrem de clar.
   
26:50 very, very clear. Deci, tot ceea ce fac
  este o autoamăgire.
   
26:51 K: So all they are doing - Este, în esenţă, ceva dorit cu pasiune.
is a self-deception. - Oh, Dumnezeule, da.
   
27:00 A: It is actually lusted after.  
K: Oh, good lord, yes.  
   
27:03   Da, impulsul de a face
  asta este extraordinar.
   
27:05 A: Yes, the drive for it L-am remarcat la extrem
is extraordinary. de mulţi studenţi,
   
27:08 I have seen it care ar apela la o austeritate
in many, many students, extraordinară, cu adevărat.
   
27:11 who will go to Oh, ştiu toate astea.
extraordinary austerities, really.  
   
27:15 K: I know all this. Noi gândim, uneori, că tinerii de azi sunt
  foarte superficiali, în comportament.
   
27:17 A: We sometimes think  
that young people today  
   
27:20 are very loose Ei bine, unii chiar sunt,
in their behaviour. dar ce-i aşa de nou în asta,
   
27:23 Some are - but what  
is so new about that,  
   
27:27 that has been going on fiindcă asta are loc din
since time out of mind. vremuri imemoriale.
   
27:28   Cred că ceea ce se
  observă, rareori...
   
27:30 I think that este faptul că mulţi
what is rarely seen tineri, de azi,
   
27:33 is that many young persons sunt extrem de serioşi atunci când
today doresc să obţină un anumit lucru,
   
27:36 are extremely serious pe care altcineva îl
about acquiring something posedă, dar ei nu-l au
   
27:42 that someone possesses şi, dacă cineva pretinde că-l are,
that they don't have,  
   
27:45 and if someone claims la modul naiv se îndreaptă
to have it, în acea direcţie.
   
27:47 naively,  
they are on their way.  
   
27:49 And they'll go through Şi vor face tot
any number of cartwheels, felul de acrobaţii,
   
27:52 they'll stand on vor sta şi în cap, pe termen nelimitat,
their head indefinitely pentru a se alinia acelei tendinţe.
   
27:55 for that that lines up. - Oh da, am văzut toate astea.
  - Da, ceea ce este denumită...
   
27:57 K: Oh yes, I have seen all that.  
   
27:58 A: Which is called ... o experienţă, ca atare.
an experience as such.  
   
28:00   Da, exact din acest motiv cineva
  trebuie să foarte prudent,
   
28:03 K: That's why aşa cum aţi subliniat, domnule,
one has to be very careful,  
   
28:05 as you pointed out, sir, în explorarea acestui cuvânt.
to explore this word.  
   
28:11 And to see why the mind, Şi să observe de ce anume mintea,
   
28:13   de ce anume omul solicită
  tot mai multă experienţă,
   
28:15 why a human being când întreaga sa viaţă nu
demands more experience, e decât o experienţă vastă,
   
28:20 when his whole life  
is a vast experience,  
   
28:24 with which he is so bored. de care este atât de plictisit.
   
28:27   El crede că este o
  nouă experienţă...
   
28:28 He thinks dar, pentru a putea
this is a new experience, experimenta noul...
   
28:34 but to experience the new, cum poate mintea să-l
  recunoască a fi nou,
   
28:38 how can the mind dacă nu cumva îl cunoştea deja ?
recognise it as the new,  
   
28:42 unless - Nu ştiu dacă...
it has already known it? - Da, da.
   
28:46 I don't know if I'm... Şi este ceva foarte remarcabil, aici,
A: Yes, yes. legat de ce aţi afirmat mai devreme,
   
28:47 And there is something  
very remarkable here,  
   
28:49 in terms of what într-o altă conversaţie,
you said earlier, anterioară, pe care am avut-o:
   
28:51 in other previous conversations: în recunoaşterea...
   
28:55 in the recognition a ceea ce se numeşte nou...
of what is called the new,  
   
29:01 the linkage with old thought, legătura cu vechiul
old image, gând, vechea imagine,
   
29:05 establishes the notion impune noţiunea că
  există ceva gradual...
   
29:06 that there is something - ... în tranziţie.
gradual in the transition. - Da.
   
29:09   Că există, cu adevărat, un fel
  de legătură autentică, aici,
   
29:11 That there really is some între poziţia pe care mă aflu acum
kind of genuine link here şi cea în care mă aflam anterior.
   
29:15 with where I am now Acum, eu devin următorul guru,
and where I was before.  
   
29:18 Now I become the next guru, care merge şi învaţă
  o altă persoană,
   
29:21 who goes out and teaches cum să ajungă, treptat,
the person la această disciplină.
   
29:23 how, gradually, - Da, domnule.
to undertake this discipline. - Şi nu se opreşte niciodată !
   
29:27 K: Yes, sir. Nu, nu, chiar înţeleg asta.
A: And it never stops.  
   
29:29 No, I do see that. Este uimitor !
It's amazing.  
   
29:33 Driving down in the car Conducând maşina, în dimineaţa
this morning I was thinking about asta, mă gândeam la...
   
29:38 the whole business of chant toată această problemă a psalmilor,
  pe care aţi menţionat-o,
   
29:40 that you mentioned, la frumuseţea tuturor
the beauty of it all,  
   
29:42   şi, din moment ce asta are
  legătură cu experienţa, ca atare,
   
29:44 and since this is related m-am gândit că am putea
to experience as such, examina estetica,
   
29:48 I thought maybe we could în ce priveşte...
examine the aesthetics,  
   
29:52 where this self-trapping locul în care această
lies in it. auto-capcană se află în ea.
   
30:00 And of course, Şi desigur că m-am gândit
I thought of Sanskrit la limba sanscrită
   
30:01   şi la invocarea frumoasă
  care este psalmodiată...
   
30:03 and that beautiful invocation în Upanişad Isa:
that is chanted  
   
30:09 to the Upanishadic Isa:  
   
30:13 Poornamada, poornam idam "Poornamada, poornam idam
   
30:15   poornat poornamudachyate
   
30:17 poornat poornamudachyate poornasya poornam"
   
30:20 poornasya poornam,  
   
30:23 and it goes on. şi ea continuă.
   
30:25   Şi mi-am spus, în sinea mea...
   
30:27 And I said to myself, că, dacă cineva ar fi
  atent la acele cuvinte...
   
30:31 if one would attend există ecoul statorniciei
to those words, în întreg psalmul,
   
30:38 there is the echo of the abiding în tot acel ritm splendid
through the whole thing,  
   
30:41 through that şi, totuşi, în esenţa sa...
whole glorious cadence,  
   
30:43 and yet within it  
   
30:47 there's în esenţa sa există...
   
30:49 the radical occasion to fall into ocazia radicală de a cădea
  într-o stare euforică.
   
30:54 a euphoria. - Da, domnule.
K: Yes, sir. - Şi somnolenţa te ia în stăpânire.
   
30:56 A: And somnolence takes over. Dar se află exact în esenţa sa !
   
31:00 But it is Şi mi-am spus, în
within the very same! sinea mea: "Ei bine...
   
31:02 And I said to myself, poate că d-l Krishnamurti
  va spune o vorbă
   
31:06 maybe Mr. Krishnamurti would  
say a word about the relation  
   
31:11 of beauty to this despre relaţia dintre
  frumuseţe şi acest lucru,
   
31:12   în ceea ce priveşte propria
  relaţie a cuiva cu frumosul,
   
31:13 in terms of one's own atunci când acea relaţie nu este
relation to the beautiful, văzută aşa cum este, de fapt."
   
31:19 when that relation is  
not seen for what it is.  
   
31:23 Since there is a narcosis present Din moment ce este prezentă o
that I can generate. narcoză, pe care eu o pot genera.
   
31:26   Nu se află în acele cuvinte !
   
31:27 It isn't in those words! Şi, totuşi, noi gândim că
  limbajul trebuie să fie greşit,
   
31:34 And yet we think that the trebuie să fie ceva
language must be at fault, hipnotic, demonic, în asta.
   
31:39 there must be something Chiar credem !
demonically hypnotic  
   
31:42 about this, we do. Şi, apoi, grupurile religioase se
  distanţează singure, total, de toate astea.
   
31:44 And then religious groups  
   
31:46 will separate themselves totally Am avut o perioadă
from all this. în Europa, când...
   
31:49 We had a period in Europe, protestanţii, calviniştii, n-ar fi
when Protestants, Calvinists, admis o orgă, fără muzică deci,
   
31:53 wouldn't allow an organ, fiindcă muzica este seducătoare.
no music,  
   
31:56 because music is seductive. Nu eu sunt auto-seducătorul,
  ci este vina muzicii !
   
31:59 I am not the self-seducer, - Exact asta este, domnule.
it is the music's fault! - Haideţi să analizăm asta !
   
32:02 K: That's just it, sir.  
A: Let's look at it.  
   
32:10 K: As we were saying Aşa cum spuneam,
the other day, sir, deunăzi, domnule...
   
32:13 beauty frumuseţea...
   
32:18 can only be when there poate exista numai atunci când
is the total abandonment există un abandon deplin al sinelui.
   
32:22 of the self. Golirea completă a
  conştiinţei de conţinutul său,
   
32:26 Complete care este "eul".
emptying the consciousness  
   
32:31 of its content, Apoi există o frumuseţe,
which is the 'me'.  
   
32:35 Then there is a beauty, care este ceva complet diferit
which is something de picturi, psalmi - toate acelea.
   
32:38 entirely different from the Şi...
pictures, chants - all that.  
   
32:45 And probably most of these poate că majoritatea
young people, acestor tineri,
   
32:47   dar şi oamenii în vârstă,
   
32:49 and also the older people, caută frumuseţea, în acel sens:
seek beauty in that sense:  
   
32:52   prin...
   
32:54 through capcanele constituite de biserici,
the trappings of the church,  
   
32:57   prin psalmi...
   
32:59 through chants, prin lecturarea
  Vechiului Testament,
   
33:02 through reading cu toate cuvintele şi imaginile
the Old Testament sale frumoase ş.a.m.d.
   
33:06 with all its beautiful words Şi...
and images,  
   
33:10   asta le oferă sentimentul
  unei satisfacţii profunde.
   
33:11 and that gives them Cu alte cuvinte, domnule,
a sense of deep satisfaction. ceea ce caută ei
   
33:18 In other words, este, cu adevărat,
what they are seeking recompensarea...
   
33:21 is really gratification prin intermediul frumuseţii...
through beauty,  
   
33:26   frumuseţea cuvintelor,
  frumuseţea psalmilor,
   
33:28 beauty of words, frumuseţea tuturor acelor veşminte
beauty of chant,  
   
33:30 beauty of all the robes, şi a tămâii
and the incense, and the light  
   
33:33   şi a luminii...
   
33:37   ce pătrunde prin acele minunate...
   
33:40 coming through those bucăţi de sticlă colorată - le-aţi
marvellous pieces of colour văzut pe toate, în catedrale,
   
33:44 - you have seen it all Notre Dame din Chartres
in cathedrals, şi toate acele clădiri -
   
33:47 Notre Dame de Chartres, and ceva minunat.
all these places - marvellous.  
   
33:49   Şi le oferă un sentiment al...
   
33:51 And it gives them sacralităţii,
a sense of sacredness,  
   
33:53   sentimentul de a fi
  fericit, despovărat:
   
33:55 sense of feeling happy, în sfârşit există un loc în
relieved: care pot merge să meditez,
   
34:00 at last there is a place, să fiu liniştit,
where I can go and meditate,  
   
34:05 be quiet, get into să intru în contact cu ceva anume.
contact with something.  
   
34:10   Şi când vii şi spui: "Uite,
  toate nu sunt decât prostii...
   
34:12 And when you come along and say, n-au nici un sens !
look, that's all rubbish,  
   
34:17 it has no meaning! Ceea ce are sens este modul
  cum îţi duci traiul cotidian."...
   
34:19 What has meaning is how - Da.
you live in your daily life. - ... atunci aruncă o cărămidă în tine.
   
34:23 A: Yes.  
K: Then they throw a brick at you.  
   
34:26 A: Of course, it is Desigur, e ca şi cum i-ai lua
like taking food away mâncarea unui câine flămând.
   
34:27   Întocmai.
   
34:28 from a starving dog. Deci, exact asta
K: Exactly. este ideea, domnule:
   
34:33 So, this is the whole point, experienţa...
sir:  
   
34:38 experience is a trap, este o capcană...
   
34:47 and all the people want şi toată lumea îşi doreşte
this strange experience, această experienţă stranie,
   
34:49   pe care guru cred că o posedă.
   
34:51 which the gurus think they have. Ceea ce, întotdeauna, este
  numită "cunoaşterea".
   
34:56 A: Which is always called - Interesant, nu-i aşa ?
the knowledge. - Extrem de interesant.
   
34:59 Interesting, isn't it? Întotdeauna este
K: Very, very. numită "cunoaşterea".
   
35:02 A: It is always called Da.
the knowledge.  
   
35:07 Yes. I was thinking Desigur că mă gândeam la
about previous conversations conversaţiile noastre anterioare,
   
35:12 about this self-transformation despre auto-transformare,
  care nu depinde de cunoaştere.
   
35:14 that is not - Nu depinde de timp.
dependent on knowledge. - Desigur că nu.
   
35:16 K: Of course not. Şi necesită, în cel mai înalt
A: Not dependent on time. K: No. grad, responsabilitate.
   
35:18 A: And eminently Vedeţi că, de asemenea, domnule...
requires responsibility.  
   
35:24 K: And also, sir, nu dorim să muncim.
we don't want to work.  
   
35:31 We work very strenuously Muncim din greu pentru
in earning a livelihood. a ne câştiga traiul.
   
35:36 Look what we do: Uitaţi ce facem !
   
35:38 year after year, year after year, An după an, an după an,
  zi după zi, zi după zi,
   
35:40 day after day, day after day, brutalitatea şi urâţenia
  tuturor acelor lucruri.
   
35:42 the brutality,  
the ugliness of all that.  
   
35:47 But here, inwardly, psychologically, Dar aici, lăuntric, psihologic
we don't want to work. vorbind, nu vrem să muncim.
   
35:52 We are too lazy. Suntem prea leneşi.
Let the other fellow work, Lasă-l pe altul să muncească !
   
35:56 perhaps he has worked, Poate că a lucrat şi poate
  că-mi va da şi mie ceva.
   
35:57 and perhaps he will give me  
something.  
   
36:00 But I don't say Dar nu afirm că am de gând să aflu,
I am going to find out, să resping absolut totul şi să aflu.
   
36:03 deny the whole thing Nu, se presupune că
and find out. este treaba preoţilor,
   
36:07 A: No, the assumption is  
that the priest's business is  
   
36:10 to have worked in order to know, să fi muncit pentru a putea afla,
   
36:11   astfel încât eu să fiu
  degrevat de acea sarcină
   
36:13 so that I am relieved sau, dacă nu ajung pe lume
of that task, să am suficientă raţiune,
   
36:16 or if I didn't come into the atunci tot ce am de făcut este, pur
world with enough marbles, şi simplu, să-i urmez instrucţiunile
   
36:19 then all I need do is simply şi e greşeala lui, dacă
follow his instructions, încurcă lucrurile.
   
36:24 and it's his fault Da, şi nu-l întrebăm,
if he gets it messed up. niciodată, pe omul care spune
   
36:26 K: Yes, and we never ask "Eu ştiu, eu am
  experienţa necesară !":
   
36:29 the man who says, Dar ce anume ştii tu ?
'I know, I have experienced'  
   
36:34 what do you know? - Întocmai.
A: Exactly. - Ce anume ai experimentat ?
   
36:37 K: What have you experienced?  
   
36:40 What do you know? Ce anume ştii ?
   
36:43 When you say, 'I know' Când spui "eu ştiu", nu ştii decât
  ceva mort, ceva ce a dispărut,
   
36:45 you only know something ceva terminat, care este trecutul.
which is dead, which is gone,  
   
36:49 which is finished, Nu poţi şti ceva ce este viu.
which is the past.  
   
36:51 You can't know - Înţelegeţi, domnule ?
something that is living. - Da.
   
36:56 You follow, sir? Nu poţi cunoaşte niciodată un
A: Yes. lucru viu, fiindcă e în mişcare.
   
36:58 K: A living thing you can  
never know, it's moving.  
   
37:02 It is never the same. Nu e niciodată la fel.
   
37:05 And so I can never say Aşa că nu pot spune,
I know my wife, niciodată, că-mi cunosc soţia...
   
37:12 or my husband, my children, - sau soţul meu, copiii mei -
  fiindcă sunt fiinţe umane, vii.
   
37:13 because they are Dar apar aceşti indivizi,
living human beings.  
   
37:16 But these fellows come along,  
   
37:19 from India specially, mai ales din India...
   
37:20   şi spun "eu ştiu, am
  experimentat asta,
   
37:21 and they say, I know, eu deţin cunoaşterea
I have experienced, şi ţi-o voi oferi".
   
37:25 I have knowledge, Iar eu zic:
I will give it to you. Ce tupeu aveţi !
   
37:28 And I say what impudence. - Înţelegeţi, domnule ?
  - Da.
   
37:32 You follow, sir? Ce indiferenţă împietrită,
A: Yes.  
   
37:33 K: What callous indifference cum că tu ştii, iar eu nu ştiu.
   
37:36 that you know Şi ce anume ştii tu ?
and I don't know.  
   
37:39 And what do you know? Este uimitor ce anume se întâmplă,
   
37:44 A: It's amazing în ce priveşte relaţia
what has been going on dintre bărbaţi, pe de o parte
   
37:46 in the relation between men  
   
37:50 and women şi femei, pe de altă parte - sau între
  bărbat şi femeie, în acest sens -
   
37:52 with respect to this, fiindcă s-a dezvoltat o întreagă
  mitologie pe tema asta.
   
37:54 because a whole mythology De exemplu, noi
has grown up about this. spunem despre femei,
   
37:56 For instance, our sex says, sexul nostru afirmă că
  femeia este misterioasă
   
37:59 woman is mysterious, şi asta nu se înţelege, niciodată,
   
38:04 and never is this în concordanţă cu
understood in terms of prospeţimea vieţii,
   
38:08 the freshness of life, care include totul,
  nu numai femeia.
   
38:11 which includes Acum avem această noţiune,
everything, not just woman. că femeia este misterioasă.
   
38:14 Now we have an idea Aşa că vorbim despre ceva
that woman is mysterious. anume, referindu-ne la esenţa sa,
   
38:18 So we are talking about something care n-are nimic de-a
in terms of an essence, face cu existenţa.
   
38:21 which has nothing - Nu la asta vă refereaţi ?
to do with existence. - Ba da, domnule.
   
38:25 Isn't that so? Da, da.
K: That's it, sir.  
   
38:26 A: Yes, yes. Goodness me! Doamne !
   
38:28   Şi aşa cum aţi afirmat
  mai devreme...
   
38:30 And as you said noi chiar predăm asta,
we are actually taught this, totul se află în cărţi,
   
38:35 this is all in books, totul face subiectul
  conversaţiilor din sălile de clasă.
   
38:36 this is all in the conversations Deci, de aceea,
that go on in class rooms. domnule, eu cred că...
   
38:40 K: So that why, sir, I feel, educaţia distruge oamenii,
   
38:43 education is destroying people aşa cum este ea, acum.
- as it is now.  
   
38:47   A devenit o tragedie !
   
38:49 It has become a tragedy. Dacă am un fiu
   
38:52 If I had a son - which I - Ceea ce nu am,
haven't got, thank God! - slavă Domnului ! -
   
38:55   unde anume îl voi educa ?
   
38:57 where am I to educate him? Ce am de făcut cu el ?
   
38:59 What am I to do with him? Să-l fac să fie la fel
  cu toţi ceilalţi ?
   
39:05 Make him  
like the rest of the group?  
   
39:08 Like Ca restul comunităţii ?
the rest of the community?  
   
39:11   Îi învăţăm să memoreze,
  să accepte, să se supună.
   
39:13 Taught memories, accept, obey. Înţelegeţi, domnule ?
  Tot ceea ce se întâmplă.
   
39:18 You follow, sir? All the Şi când te confrunţi cu asta, aşa
things that are going on. cum o fac mulţi oameni în prezent...
   
39:23 And when you are faced with that, - ... se confruntă cu această problemă...
as many people are now, - Oh, sigur că da.
   
39:28 they are faced with this problem. Da, nu există dubii
  în privinţa asta.
   
39:30 A: They are, yes.  
There's no question about that.  
   
39:34 K: So we say, look, ... atunci spunem: "Uite,
let's start a school, hai să începi o şcoală !"
   
39:39 which we have in India, ceea ce avem în India şi am de
  gând să fac în California, la Ojai.
   
39:40 which I am going to do Asta vom face:
in California, at Ojai. "Hai să începi o şcoală !"
   
39:43 We are going to do that. pe când noi gândim
Let's start a school complet diferit,
   
39:45 where we think totally pe când noi suntem
differently, învăţaţi diferit.
   
39:47 where we are taught differently. Nu numai rutina, rutina, rutina,
   
39:53 Not just the routine, acceptarea
routine, to accept,  
   
39:55   sau să respingi, să reacţionezi
  - ştiţi voi, toate acelea.
   
39:58 or to deny, react Deci, din asta răsare
- you know - the whole thing. o altă întrebare:
   
40:01 So from that arises, sir, De ce se supune mintea ?
another question:  
   
40:05 why does the mind obey? Mă supun...
   
40:14 I obey legilor acestei ţări.
the laws of the country,  
   
40:20 I obey keeping to the Mă supun regulii de a circula pe
left side partea stângă sau dreaptă a drumului.
   
40:23 or the right side Mă supun prescripţiilor
of the road. doctorului meu...
   
40:25 I obey what the doctor mă supun, dau atenţie
tells me - obey... recomandărilor sale.
   
40:29 ...I am careful Eu, personal, nu mă
what he tells me, apropii de doctori.
   
40:32 personally Dacă o fac, sunt foarte atent,
I don't go near doctors.  
   
40:35 If I do, ascult foarte atent ceea ce
I am very careful, au de spus, sunt vigilent.
   
40:37 I listen very carefully Nu accept, imediat, una sau alta.
what they have to say,  
   
40:38 I am watchful. Dar...
   
40:39 I don't accept politic vorbind,
immediately this or that.  
   
40:44 But politically, in a într-o aşa-zisă lume democrată...
so-called democratic world,  
   
40:51 they won't accept a tyrant. nu ar fi acceptat un tiran...
   
40:55 A: No, no, they won't... - Nu, n-ar accepta un tiran.
  - Se zice fără autorităţi, libertate.
   
40:56 ... accept a tyrant. Dar spiritual, lăuntric,
K: They say, no authority, freedom.  
   
41:00 But spiritually, inwardly, este acceptat orice
  Tom, Dick şi Harry...
   
41:03 they accept every mai ales atunci
Tom, Dick, and Harry, când vin din India.
   
41:10 especially when they come Oh da.
from India.  
   
41:13 A: Oh yes. Deunăzi, mă uitam pe BBC Londra
   
41:14 K: The other day şi era un bărbat...
I turned on the London BBC,  
   
41:17 and there was a man  
interviewing  
   
41:18   ce intervieva un
  anumit grup de oameni.
   
41:21 a certain group of people. Şi băiatul şi fata au spus:
   
41:24 And the boy and the girl said, "Ne supunem integral
  spuselor lui guru."
   
41:27 'We obey entirely Şi reporterul a spus:
what our guru says'.  
   
41:33 And the interviewer said, "Vă va spune să vă căsătoriţi ?"
   
41:36 'Will he tell you to marry?' "Dacă îmi spune asta,
  mă voi căsători."
   
41:38 'If he tells me, I will marry'. "Dacă-mi spune că trebuie să mă
  înfometez, mă voi înfometa, voi posti."
   
41:42 'If he tells me, I must Exact ca un sclav.
starve, I will starve, fast'. Înţelegeţi, domnule ?
   
41:46 Just a slave. Şi, totuşi, exact
You understand, sir? aceeaşi persoană
   
41:50 And yet the very same person va protesta în faţa
  tiraniei politice.
   
41:53 will object to E absurd, da.
political tyranny.  
   
41:56 A: Absurd. Yes. Deci va accepta tirania
  vreunui guru neînsemnat,
   
41:58 K: There he will accept cu ideile lui exaltate...
the tyranny of a petty little guru  
   
42:04 with his fanciful ideas, şi va respinge, politic, o
  tiranie sau o dictatură.
   
42:08 and he will reject politically Deci...
a tyranny or a dictatorship.  
   
42:14 So, why does the mind de ce oare mintea separă viaţa...
divide life  
   
42:18   acceptând autoritatea, pe de o
  parte, într-un anumit aspect...
   
42:21 into accepting authority şi respingând-o sub alt aspect ?
in one way, in one direction,  
   
42:26 and deny it in another? Şi care este importanţa
  autorităţii ?
   
42:29 And what is the Adică, domnule, cuvântul
importance of authority? "autoritate", după cum ştiţi,
   
42:38 The word 'authority', înseamnă "sursa originară".
as you know,  
   
42:40 means - Autorul, da.
'the one who originates'. - "Autorul", da, desigur.
   
42:44 A: Author, yes. Şi...
K: 'Author', yes, of course.  
   
42:47   aceşti preoţi...
   
42:48 And these priests, gurus, guru,
leaders, spiritual preachers,  
   
42:51   lideri,
   
42:53   predicatori spirituali,
   
42:56   ce lucru original au produs ?
   
42:58 what have they originated? Ei repetă tradiţia, nu-i aşa ?
   
43:02 They are repeating tradition, Oh da, exact.
aren't they?  
   
43:05 A: Oh yes, precisely. Şi tradiţia, fie că vorbim despre tradiţia
  Zen, despre cea chineză sau cea hindusă,
   
43:08 K: And tradition, whether it este un lucru mort !
is from the Zen tradition,  
   
43:11 the Chinese tradition,  
or Hindu, is a dead thing!  
   
43:18 And these people are Şi aceşti oameni perpetuează
perpetuating the dead thing. acel lucru mort.
   
43:25 The other day I saw a man, Deunăzi am văzut un bărbat, care
  dădea explicaţii cum să meditezi:
   
43:27 he was explaining îţi pui mâinile aici
how to meditate, şi închizi ochii.
   
43:29 put your hands here, - Da, pe ăsta l-am văzut şi eu.
and close your eyes. - Şi să faci una sau alta.
   
43:31 A: Yes, that's the one I saw. - Am spus: "Doamne Dumnezeule!"
  - Era îngrozitor.
   
43:32 K: And do this, that...  
I said, good God.  
   
43:35 A: It was appalling. Şi oamenii acceptă asta,
  înţelegeţi, domnule ?
   
43:38 K: And people accept it. Şi în aceeaşi emisiune
  era această femeie,
   
43:41 A: And on the same thing, care rămăsese fără bani
there was this woman, şi o părăsise norocul
   
43:44 who had run out of money, şi nu avea unde să doarmă ş.a.m.d.
   
43:47 she had nowhere to go to sleep şi ea spunea, la modul isteric:
   
43:49 and hysterically she was saying, "Sunt la rând, îi am pe toţi
  aceşti oameni în faţa mea,
   
43:52 'I'm in line, I've got all dar trebuie să capăt
these people ahead of me, această cunoaştere...
   
43:55 but I must have this knowledge, trebuie să capăt
  această cunoaştere."
   
43:58 I must have this knowledge'. Ce isterică era, ce disperată era.
   
44:00 The hysteria of it,  
the desperation of it.  
   
44:04 K: That's why, sir, De aceea, domnule, ce anume se află în
what is behind spatele acestei acceptări a autorităţii ?
   
44:07 this acceptance of authority? Înţelegeţi, domnule ?
   
44:11 You understand, sir? Autoritatea legii,
   
44:12 The authority of law, autoritatea poliţistului,
the authority of the policeman,  
   
44:14   autoritatea preoţilor,
   
44:17 the authority of the priests, autoritatea acestor guru...
the authority of these gurus,  
   
44:20   ce anume se află în
  spatele acceptării autorităţii ?
   
44:23 what is behind the Oare să fie teama ?
acceptance of authority?  
   
44:31 Is it fear? Teama...
   
44:34 Fear of going wrong de a greşi, spiritual vorbind...
spiritually,  
   
44:38   de a nu face ce este corect,
   
44:41 of not doing the right thing pentru a putea obţine iluminarea,
in order  
   
44:43 to gain enlightenment, cunoaşterea şi super conştiinţa,
   
44:45 knowledge, orice ar fi ?
and the super-consciousness,  
   
44:47   Oare teama să fie ?
   
44:49 whatever it is, is it fear? Sau...
   
44:51   oare este un sentiment
  de disperare ?
   
44:52 Or is it Un sentiment de totală...
a sense of despair?  
   
45:00 A sense of utter loneliness, singurătate,
   
45:02   de deplină ignoranţă ?
   
45:05 utter ignorance? Folosesc cuvântul "ignoranţă"
  în sensul său profund...
   
45:09 I am using the word 'ignorance' - Da, da, vă înţeleg.
  - ... ceea ce mă face să spun
   
45:10 in the deeper sense of the word...  
A: Yes, yes, I follow.  
   
45:12 K: ...which makes me say, că există un om, acolo, care
well, there is a man there spune că ştie, aşa că-l accept.
   
45:14 who says he knows, Nu raţionez.
I'll accept him. Înţelegeţi, domnule ?
   
45:17 I don't reason. You follow, sir? Nu spun: "Ce anume ştii ?"
   
45:20 I don't say, Ce anume ne aduci, ce ne oferi ?
what do you know?  
   
45:23 What do you bring to us, Propria ta tradiţie indiană ?
  Cui îi pasă de ea ?
   
45:26 your own tradition Propagi un lucru mort,
from India? Who cares!  
   
45:31 You are bringing nimic original,
something dead, nothing original  
   
45:35 - you follow, sir? - - Înţelegeţi, domnule ? -
nothing real, nimic real...
   
45:38 but repeat, dar repeţi, repeţi, repeţi,
repeat, repeat, repeat repeţi, ceea ce au făcut alţii,
   
45:41 what others have done, ceva ce, ei înşişi, în
  India au ajuns să respingă.
   
45:42 which in India they themselves Da, tocmai mă gândeam la
are throwing out. versurile lui Tennyson
   
45:47 A: Yes. I was just thinking - deşi au fost concepute
of Tennyson's lines într-un context diferit -
   
45:50 - though când a scris:
in a different context -  
   
45:53 when he wrote: "Nu e treaba lor să se-ndoiască,
'Theirs not to reason why, ci numai să execute şi să moară."
   
45:54   - Da, exact asta spun şi guru.
  - Da.
   
45:55 but to do and die'. Deci, ce anume se află în spatele
K: Yes, that's the guru's thing. acestei acceptări a autorităţii ?
   
46:00 So what is behind Este interesant faptul că acest
this acceptance of authority? cuvânt, "autoritate", este...
   
46:04 A: It is interesting fundamental înrudit cu sinele:
that the word 'authority'  
   
46:07 is radically related to the self "autos" - sinele.
- autos, the self.  
   
46:15   Există percepţia...
   
46:18 There is this sensed acestui vid, larg deschis,
   
46:21 gaping void, prin dezbinare.
through the division.  
   
46:23   - Da, domnule, exact asta e.
  - Prin intermediul dezbinării.
   
46:25 K: Yes, sir, that's just it. Şi asta produce imediat...
A: Through the division.  
   
46:29 And that immediately opens o înfometare, nu-i aşa ?
up a hunger, doesn't it?  
   
46:31   Şi, către proiecţia hranei mele,
   
46:34 And my projection of alerg nebuneşte.
my meal, I run madly to.  
   
46:37   Vedeţi, când observi
  asta, îţi vine să plângi.
   
46:41 K: When you see this, - Mă urmăriţi, domnule ?
you want to cry. - Da.
   
46:43 You follow, sir? Şi toţi aceşti tineri,
A: Yes. ce merg la aceşti guru,
   
46:47 K: All these young people răzându-şi capetele,
going to these gurus, purtând veşminte indiene,
   
46:50 shaving their head, dansând pe străzi,
dressing in Indian dress,  
   
46:53 dancing in the streets. ce lucruri fantastice
  pot să facă !
   
46:56 All the fantastic things Toate...
they are doing!  
   
46:58   în baza unei tradiţii,
  care este moartă.
   
46:59 All on a tradition, Toate tradiţiile sunt moarte.
which is dead.  
   
47:04 All tradition is dead. Înţelegeţi ?
You follow?  
   
47:06   Şi...
   
47:08   când vezi asta spui:
  "Doamne, oare ce se întâmplă ?"
   
47:09 And when you see that, you say, Aşa că revin şi întreb:
what has happened?  
   
47:18 So I go back and ask: De ce acceptăm ?
why do we accept?  
   
47:24   De ce suntem influenţaţi
  de către aceşti oameni ?
   
47:27 Why are we influenced De ce suntem influenţaţi de o
by these people? repetiţie constantă dintr-o reclamă:
   
47:30 Why are we influenced when "Cumpără asta, cumpără
there is a constant repetition asta, cumpără asta" ?
   
47:35 in a commercial, 'Buy Este exact acelaşi lucru.
this, buy this, buy this'?  
   
47:38 It is the same as that. - Înţelegeţi, domnule ?
  - Da
   
47:40 You follow, sir? De ce acceptăm ?
A: Yes.  
   
47:43 K: Why do we accept? Copilul acceptă,
   
47:46   pot înţelege asta.
   
47:47 The child accepts, Bietul amărât nu ştie nimic:
I can understand that.  
   
47:51 Poor thing, he doesn't are nevoie de siguranţă, are nevoie
know anything, de o mamă, are nevoie de îngrijire,
   
47:53 it needs security, it needs are nevoie de protecţie,
a mother, it needs care,  
   
47:56   simte nevoia să stea
  liniştit în poala ta...
   
47:57 it needs protection, it needs - Înţelegeţi ? -
   
48:00 to sit quietly on your lap afecţiune, bunătate, blândeţe.
- you follow? -  
   
48:02   Are nevoie de aşa ceva.
   
48:03 affection, kindness, Oare el gândeşte că un guru
gentleness. It needs that. i-ar putea oferi aşa ceva ?
   
48:07 Is it they think Prin cuvintele lor,
the guru gives him all this? prin ritualurile lor,
   
48:13 Through their words, prin repetiţiile lor, prin
through their rituals, disciplina lor absurdă.
   
48:15 through their repetition, Înţelegeţi ?
through their absurd disciplines. Un sentiment al...
   
48:20 You follow? A sense of acceptării,
   
48:24   aşa cum îmi accept
  mama, copil fiind.
   
48:25 acceptance, as I accept Accept asta pentru
my mother when a child, a putea fi liniştit,
   
48:30 I accept that in order to be pentru a simţi, în sfârşit,
comfortable, in order to feel că cineva are grijă de mine.
   
48:34 at last something Asta se leagă cu ce aţi afirmat
looking after me. în conversaţia anterioară,
   
48:39 A: This relates to what you când am analizat teama,
said earlier,  
   
48:42   reacţia copilului mic...
   
48:43 we looked into fear, este o reacţie fără nici
the reaction of the infant un fel de intermediere
   
48:48 is a reaction with no şi este propria sa idee.
intermediary of any kind,  
   
48:53 of his own contrivance. El, pur şi simplu...
   
48:54 He simply recognises - ... îşi recunoaşte o necesitate...
that he has a need, - Nevoia sa.
   
48:58   şi asta nu este...
   
49:00 and this is not vreo dorinţă imaginară,
an imagined want, ci o necesitate radicală.
   
49:06 it is a radical need. El are nevoie să fie hrănit...
   
49:08 He needs to feed, are nevoie să fie...
   
49:11   - ... îmbrăţişat cu afecţiune.
  - Desigur, domnule.
   
49:12 he needs to be Tranziţia, de la asta la momentul
affectionately held. K: Of course, sir. când cineva, pe măsura maturizării,
   
49:19 A: The transition from that începe să se gândească...
to the point where one,  
   
49:23 as he gets older, la sursa...
begins to think  
   
49:27 that the source of that need, acelei...
   
49:29   necesităţi...
   
49:35   se produce exact ca imaginea
   
49:37 is the image care este interpusă între...
that is interposed between  
   
49:41   senzaţia de pericol...
   
49:44 the sense of danger şi acţiunea imediată.
and the immediate action.  
   
49:48   Deci, dacă vă înţeleg corect,
   
49:52 So, if I am understanding există o deviere, aici,
you correctly,  
   
49:54 there is a deflection here from de la...
   
49:57   puritatea fundamentală a acţiunii.
   
50:00 the radical purity of act. Aşa e, domnule.
K: That's right, sir.  
   
50:02   Şi am făcut asta eu însumi.
   
50:05 A: And I've done that myself. Nu a fost din cauza a
  ceea ce mi s-a spus,
   
50:08 It isn't because of care să mă fi obligat,
anything that I was told, de fapt, s-o fac,
   
50:11 that actually chiar dacă - ceea ce
coerced me to do it, spuneţi este adevărat -
   
50:14 even though suntem...
- what you say is true -  
   
50:16 we are continually invited, suntem invitaţi,
  la modul continuu.
   
50:19   Este ceva precum chemarea
  unei sirene, care ajunge la noi,
   
50:22 it's a kind of siren-like call din întreaga noastră
that comes to us cultură, din toate culturile,
   
50:26 throughout the entire culture, de a iniţia aşa ceva.
in all cultures,  
   
50:30 to start that stuff. Deci, domnule, exact
  la asta vreau să ajung.
   
50:32 K: So, sir, Din ce cauză acceptăm noi...
that's what I want to get at.  
   
50:35 Why is it that autoritatea ?
we accept authority?  
   
50:40   Într-o lume democrată, politic
  vorbind, ne-am feri de orice dictator.
   
50:43 In a democratic world, politically, Şi, totuşi, religios vorbind...
we'll shun any dictator.  
   
50:50 But yet religiously toţi aceia sunt dictatori.
they are all dictators.  
   
50:57   Şi de ce îi acceptăm ?
   
51:00 And why do we accept it? De ce oare accept eu preotul,
   
51:05 Why do I accept the priest ca intermediar între mine şi ceva
  ce el afirmă că ar cunoaşte ?
   
51:08 as an intermediary to something Şi, ca atare, asta
which he says he knows? demonstrează domnule,
   
51:16 And so it shows, sir, că încetăm să mai raţionăm.
we stop reasoning.  
   
51:24 Politically we reason, Politic vorbind raţionăm, ne dăm
  seama cât de important este să fii liber:
   
51:26 we see how important libertatea de opinie,
it is to be free: totul să fie liber,
   
51:29 free speech, everything free pe cât posibil.
- as much as possible.  
   
51:32   Nu gândim, niciodată, că
  libertatea este necesară, aici.
   
51:35 We never think freedom Spiritual vorbind, nu simţim
is necessary here. necesitatea de a fi liberi.
   
51:42 Spiritually we don't feel Şi, ca atare, acceptăm asta,
the necessity of freedom.  
   
51:49 And therefore we accept it, pe oricare Tom, Dick şi Harry.
   
51:50   Este înfiorător !
   
51:51 any Tom, Dick, and Am văzut intelectuali,
Harry. It is horrifying! profesori, savanţi,
   
51:58 I've seen căzând pradă acestui gunoi !
intellectuals, professors,  
   
52:02 scientists, Fiindcă au raţionat...
falling for all this trash!  
   
52:07 Because they have reasoned în lumea lor ştiinţifică
   
52:09   şi s-au săturat de atâta raţiune.
   
52:10 in their scientific world, "Şi, aici, în sfârşit, pot să mă
and they are weary of reasoning, relaxez şi să nu mai raţionez...
   
52:14 and here, at last, I can să fiu îndrumat, să fiu
sit back and not reason, liniştit, să fiu fericit,
   
52:18 be told, be comfortable, eu îţi voi face toată munca, tu nu trebuie
be happy, să mai faci nimic, eu te trec râul."
   
52:21 I'll do all the work for you,  
   
52:23 you don't have to do anything, - Înţelegeţi ?
  - Oh da.
   
52:25 I'll take you over the river. Şi sunt încântat.
   
52:26 You follow? Deci...
A: Oh yes.  
   
52:28 K: And I'm delighted. acceptăm...
   
52:33 So, we accept acolo unde există ignoranţă...
where there is ignorance,  
   
52:38   acolo unde raţiunea
  nu funcţionează,
   
52:41 where reason doesn't function, acolo unde inteligenţa...
   
52:44 where se află în suspensie.
intelligence is in abeyance,  
   
52:49   Şi...
   
52:50   ai nevoie de toate acestea:
   
52:52 and you need all that: libertate,
   
52:54   inteligenţă,
   
52:55   raţiune,
   
52:56 freedom, intelligence, reasoning în ceea ce priveşte adevăratele
  probleme spirituale.
   
53:01 with regard to Altminteri ce se întâmplă ?
real spiritual matters.  
   
53:08 Otherwise what? Vine vreun guru şi-ţi
  spune ce să faci...
   
53:10 Some guru comes along şi tu repeţi ceea ce face el ?
and tells you what to do,  
   
53:15 and you repeat what he does? Înţelegeţi, domnule,
  cât de distructiv este ?
   
53:18 You follow, sir, how Cât de degenerat este ?
destructive it is? A: Oh yes. Exact asta se întâmplă !
   
53:22 K: How degenerate it is. Nu cred că aceşti guru
That is what is happening! îşi dau seama ce fac.
   
53:28 I don't think these gurus Ei încurajează degenerescenţa.
realise what they are doing.  
   
53:34 They are encouraging Ei bine, ei reprezintă un lanţ
degeneracy. de indivizi de aceeaşi teapă.
   
53:38 A: Well, they represent Întocmai.
a chain of the same.  
   
53:43 K: Exactly. Deci, oare putem
   
53:45 So, can we - domnule asta ridică o
  întrebare foarte importantă -
   
53:46 - sir, this brings up a oare poate exista o educaţie
very important question -  
   
53:49 can there be an education, în care să nu existe absolut
  deloc vreo autoritate ?
   
53:53 in which there is no Trebuie să răspund cu da, la asta,
authority whatsoever?  
   
54:02 A: I must say yes to that, din perspectiva experienţei pe
  care am avut-o, ieri, la clasă.
   
54:04 in terms of the experience A fost un şoc extraordinar...
that I had in class yesterday.  
   
54:09 It was a tremendous pentru studenţi,
shock to the students  
   
54:12   când şi-au...
   
54:15 when they suspendat necredinţa,
  pentru o clipă,
   
54:18 suspended their numai pentru a vedea dacă eram
disbelief for a moment, serios, atunci când am afirmat:
   
54:22 just to see whether I meant it, "Acum, trebuie să
when I said, facem asta împreună,
   
54:26 'Now we must do this together ' nu ca voi să faceţi
  ceea ce vă spun eu."
   
54:28 not your doing what I say to do. - Să conlucraţi.
  - Vom face asta împreună.
   
54:31 K: To work together. - Să împărtăşiţi totul.
A: We will do this together. - Corect.
   
54:34   Voi veţi pune întrebări
   
54:35 K: Share it together. şi eu voi pune întrebări
A: Right.  
   
54:37 You will question, şi vom încerca să ne lămurim,
and I will question, odată cu trecerea timpului,
   
54:42 and we will try to grasp fără "a încerca" asta.
as we go along - without trying.  
   
54:47 And I went into the business Şi le-am explicat cum e să nu apelezi
  la acest lucru ieftin, "a încerca".
   
54:48 about let's not have this shoddy - Corect, aşa este.
little thing 'trying'. - Asta durat ceva timp.
   
54:51 K: Quite right. Asta a amplificat şocul,
A: That took a little while.  
   
54:53   fiindcă...
   
54:55 That increased the shock, because studenţii care fuseseră...
   
54:57 the students who have been - spre marea lor satisfacţie -
- to their own great satisfaction -  
   
55:03   ceea ce dumneavoastră
  numiţi "devotaţi",
   
55:06 what you call 'devoted', cei care-şi îndeplinesc
  sarcinile, care depun un efort,
   
55:10 those who do their work, au aflat, subit, că...
who make effort,  
   
55:14 are suddenly finding out that acest om intră în încăpere
   
55:16 this man şi face reclamă
has come into the room proastă "încercării".
   
55:19 and he is giving 'trying' Asta pare să întoarcă
a bad press. lucrurile complet pe dos.
   
55:21 This does seem Dar...
   
55:23 to turn the thing au demonstrat curaj,
completely upside down.  
   
55:25 But they showed courage în sensul că...
in the sense that  
   
55:28   au...
   
55:32 they gave it a little attention acordat puţină atenţie
  acestei probleme,
   
55:39 before beginning înainte de a iniţia
the true act of attention. adevăratul act al atenţiei.
   
55:43 That's why I was De aceea am folosit cuvântul "curaj",
using 'courage' there, fiindcă era o activitate preliminară.
   
55:44 because it is Chiar v-am urmărit,
a preliminary to that.  
   
55:47 I've quite followed you when când aţi ridicat problema relaţiei
you have raised the question dintre curaj şi actul pur al atenţiei.
   
55:51 about the relation of courage Mi s-a părut că nu e la locul ei.
to the pure act of attention.  
   
55:55 It seems to me - Nu.
that is not where it belongs. - Dar ei chiar s-au pregătit,
   
55:59 K: No. pentru acest pas preliminar.
A: But they did get it up  
   
56:01 for this preliminary step. Dar, ulterior, ne-am
  lovit de această...
   
56:03 Then we ran into this ceea ce cred că am denumit, într-o
  conversaţie anterioară, "să omiţi ceva",
   
56:07 what I called earlier când au observat, cu
  adevărat, acest abis,
   
56:10 dropping a stitch - where dar au fost suficient de vigilenţi,
they really saw this abyss, încât să rămână deasupra prăpastiei.
   
56:16 they were alert enough to Şi asta...
stand over the precipice.  
   
56:21   i-a făcut să încremenească.
   
56:22 And that caused them Şi...
to freeze.  
   
56:27   exact acel moment
   
56:28 And it's that moment mi se pare a fi...
that seems to me  
   
56:34   absolut decisiv.
   
56:36   Da.
   
56:37 absolutely decisive. Este ceva de parcă...
   
56:44 It is almost like cineva observă totul ca
  pe nişte evenimente,
   
56:46 one sees in terms of events, evenimente obiective.
objective events.  
   
56:48   Îmi amintesc că l-am citit
  pe filozoful spaniol Ortega,
   
56:51 I remember reading the care vorbea despre evenimente,
Spanish philosopher Ortega,  
   
56:56 who spoke of events care...
   
56:58 that trembled back and forth pendulează înainte şi înapoi,
   
57:01   înainte ca lucrul să se
  scufunde, de fapt, în el însuşi.
   
57:04 before the thing actually Ei bine, asta se
tumbles into itself. întâmpla în încăpere.
   
57:07   Dar...
   
57:08 That was happening era ceva ca apa care curge
in the room. peste buza unei căni
   
57:12 It was like water that moved şi nu se prea poate
up to the lip of the cup desprinde complet.
   
57:17 and couldn't quite spill over. Exact, exact.
K: Quite, quite.  
   
57:18   Am vorbit despre
  asta ceva vreme...
   
57:21 A: I have spoken about this fiindcă am vrut să vă
at some length, descriu o situaţie reală,
   
57:25 because I wanted to describe ceea ce se întâmpla de fapt.
to you a real situation  
   
57:27   Aveam de gând să spun, domnule...
   
57:29 what was actually happening. că am fost în legătură
K: I was going to say, sir, cu foarte multe şcoli,
   
57:35 I have been connected timp de peste 40 de ani...
with many schools,  
   
57:38 for 40 years and more, şi, atunci când cineva
  le vorbeşte elevilor,
   
57:43 and when one talks despre libertate şi autoritate
to the students about  
   
57:45   şi acceptare,
   
57:47 freedom and authority, sunt complet pierduţi.
   
57:49 and acceptance, Da.
they are completely lost.  
   
57:53 A: Yes. Ei vor să fie sclavi.
   
57:56 K: They want to be slaves. Tata a spus asta, deci
  trebuie să fac asta.
   
58:02 My father says this, Sau tata a spus asta,
I must do this. aşa că n-o voi face.
   
58:05 Or, my father says that, - Este acelaşi lucru.
I won't do it. - Întocmai.
   
58:07 It is the same... Credeţi că, în următoarea
A: Exactly. noastră conversaţie, am putea...
   
58:11 Do you think in analiza acel...
our next conversation  
   
58:13 we could look at that moment - ... acel moment de ezitare ?
of hesitation? K: Yes, sir. - Da, domnule.
   
58:21 A: It seems to me so terribly Mi se pare teribil de decisiv
critical for education itself. pentru însuşi procesul educativ.
   
58:26 Wonderful. Minunat.