Krishnamurti Subtitles

Religie, autoritate şi educaţie – Partea a II-a

San Diego - 27 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 160:13   CONVERSAŢIA #16
  cu dr. A.W. Anderson
   
0:38 Krishnamurti in dialogue RELIGIE
with Dr. Allan W. Anderson ŞI
   
0:43 J. Krishnamurti was born Krishnamurti în dialog
in South India cu dr. Allan W. Anderson.
   
0:46 and educated in England. J. Krishnamurti s-a născut în sudul
  Indiei şi a fost educat în Anglia.
   
0:48 For the past 40 years În ultimii 40 de ani a
  ţinut discursuri în SUA,
   
0:49 he has been speaking  
in the United States,  
   
0:52 Europe, India, Australia, Europa, India, Australia
and other parts of the world. şi în alte zone ale lumii.
   
0:56 From the outset of his life's work De la începutul muncii
  sale de-o viaţă,
   
0:58 he repudiated all connections a repudiat orice conexiune cu
  religiile organizate şi ideologiile
   
1:00 with organised religions  
and ideologies  
   
1:02 and said that his only concern şi a afirmat că singura sa grijă era de a
  elibera omul, absolut şi necondiţionat.
   
1:04 was to set man absolutely  
unconditionally free.  
   
1:08 He is the author of many books, Este autorul multor cărţi,
   
1:11 among them printre care "The Awakening
The Awakening of Intelligence, of Intelligence",
   
1:13 The Urgency of Change, "The Urgency of Change",
Freedom From the Known,  
   
1:17 and The Flight of the Eagle. "Freedom from the Known" şi
  "The Flight of the Eagle".
   
1:20 This is one of a series Acesta este unul dintr-o
of dialogues between serie de dialoguri
   
1:23 Krishnamurti and dintre Krishnamurti şi
Dr. Allan W. Anderson, dr. Allan W. Anderson,
   
1:25 who is professor care este profesor de studii religioase
of religious studies la Universitatea de Stat din San Diego,
   
1:27 at San Diego State  
University where he teaches  
   
1:30 Indian and Chinese scriptures unde predă scripturi indiene şi
and the oracular tradition. chinezeşti şi tradiţia profetică.
   
1:34 Dr. Anderson, a published poet, Dr. Anderson, un poet publicat,
   
1:37 received his degree deţine diplome de la
from Columbia University Universitatea Columbia
   
1:39 and the Union şi de la Union
Theological Seminary. Theological Seminary.
   
1:42 He has been honoured with A fost premiat cu renumitul
the distinguished Teaching Award "Teaching Award",
   
1:45 from the California al Universităţii de
State Universities. Stat a Californiei.
   
1:51 A: Mr. Krishnamurti, in D-le Krishnamurti, în seria
our series of conversations noastră de conversaţii
   
1:54 we have reached, am ajuns, mi se pare, la
  un anumit punct critic.
   
1:58 it seems to me, În ultima noastră...
an especially critical place.  
   
2:02 In our last discussion together conversaţie...
   
2:08 we touched on the question am atins problema autorităţii...
of authority,  
   
2:13 not only in relation to what nu numai în relaţie cu ceea ce există
is out there - that we project - în exterior - ceea ce noi proiectăm -
   
2:18 and what is out there şi ceea ce se află în lume şi cu
- that faces us, literally - care ne confruntăm, literalmente,
   
2:22 but also the question ci şi cu problema, mai profundă,
at the deeper level a relaţiilor mele lăuntrice.
   
2:25 of my relationship within.  
   
2:29 And the point where Şi în punctul în care, în acea cercetare,
  ce abordează profunzimile mele lăuntrice
   
2:32 in the enquiry,  
in going deeply into myself,  
   
2:37 in self-examination, - printr-o autoexaminare -
   
2:40 there is a point of boggling, există un moment de ezitare,
when one boggles,  
   
2:45 one is hesitant and trembles. când cineva şovăie,
  devine ezitant şi se înfioară.
   
2:50 It is a real fear and trembling, Există o teamă reală
  în acea înfiorare,
   
2:53 that occurs care se produce la
at the brink of that enquiry. limita acelei cercetări.
   
2:56 And at the conclusion Şi...
   
3:01 of our former conversation, cred că, la finalul conversaţiei
  noastre anterioare...
   
3:05 were moving toward ne îndreptam către
a discussion of that dezbaterea acestei probleme,
   
3:09 in terms of its role în ceea ce priveşte rolul
in the religious life. său în viaţa religioasă.
   
3:14 K: That's right. - Aşa este.
A: Yes. - Da.
   
3:22 K: Sir, why do we hesitate? Domnule, de ce ezităm ?
   
3:26 That's what it comes to, La asta se ajunge,
what you are saying. prin ceea ce afirmaţi.
   
3:29 Why do we not take the plunge? De ce oare nu
  plonjăm, pur şi simplu ?
   
3:34 That's what you are asking. - Asta întrebaţi, de fapt ?
A: Yes. - Da.
   
3:36 K: Why is it always De ce oare ajungi,
coming to the brink întotdeauna, la margine
   
3:40 and withdrawing, running away? şi te retragi, fugi de acolo ?
   
3:46 Why don't we see De ce nu vedem lucrurile
the thing as is and act? aşa cum sunt şi acţionăm ?
   
3:56 Is it part of our education Oare este, domnule, din
  cauza educaţiei noastre...
   
4:02 that has cultivated function, care a cultivat funcţia,
enormously, la modul enorm ?
   
4:08 we give tremendous importance Acordăm o importanţă
to function, extraordinară funcţiei, în sine...
   
4:13 as an engineer, as a cea de inginer, de profesor,
professor, as a doctor, de doctor ş.a.m.d.
   
4:17 and so on, so on,  
   
4:18 functioning in a funcţionării după o
particular technique. anumită tehnică.
   
4:22 And we have never cultivated, Şi niciodată...
   
4:25   n-am cultivat sau încurajat
   
4:26 or encouraged, or enquired sau n-am analizat ce
into what is intelligence. anume este inteligenţa.
   
4:31 Where there is intelligence, Unde există inteligenţă,
there won't be this... nu va exista această...
   
4:35 ...hesitation. ezitare.
   
4:36 There is action. Există acţiune !
   
4:38 I mean, Adică, atunci când cineva
when one is very sensitive, este foarte sensibil...
   
4:44 you act! acţionează !
   
4:49 That sensitivity is intelligence. Acea sensibilitate este inteligenţa.
   
4:52 Now, in education Acum, în educaţie - aşa
- as I have observed it, cum am observat eu,
   
4:56 both here and in India, atât aici, cât şi în India
and other parts of the world - şi în alte zone ale lumii -
   
4:59 education is merely educaţia nu este decât antrenarea
training the mind to function minţii pentru a funcţiona...
   
5:06 to the dictates of society. în baza directivelor societăţii.
   
5:13 So many engineers are wanted, Atât de mulţi ingineri
so many doctors are wanted. sunt necesari,
   
5:18 If you get into a profession atât de mulţi doctori
where there are few, sunt necesari.
   
5:22 you might make more money. Dacă ajungi într-o profesie cu puţini
  membri, ai putea face mai mulţi bani.
   
5:24 A: You have to watch out - Trebuie să ai grijă de excedent.
for the glut. - Excedent, da.
   
5:26 K: Glut, yes.  
   
5:27 Don't become a scientist, Nu deveni om de ştiinţă, fiindcă sunt
there are enough scientists, suficienţi savanţi sau orice ar fi.
   
5:31 or whatever it is. Vai Doamne, da !
A: Oh dear, dear, yes.  
   
5:33 K: So we are encouraged Deci suntem încurajaţi şi
and trained to function pregătiţi să funcţionăm,
   
5:37 in the field of activity într-un anumit domeniu de
as functions, careers. activitate, ca funcţii, cariere.
   
5:42 Now, we hesitate to enter, Acum...
   
5:43   ezităm să intrăm...
   
5:47   sau să plonjăm în ceva care
  ne solicită întreaga atenţie...
   
5:48 or plunge, into something that Da.
demands all your attention,  
   
5:55 - not fragmentary - ... nu un fragment,
all your attention, ci întreaga atenţie...
   
5:59 because we don't know fiindcă nu ne ştim măsura.
what is the measure.  
   
6:05 We know how to measure Ştim cum să apreciem o funcţie.
function.  
   
6:07 Here we have no measure. Aici nu avem etalon.
   
6:10 Therefore I depend. Ca atare depind de ceva.
   
6:16 Therefore I won't reason here, Ca atare, aici nu voi raţiona,
  fiindcă nu ştiu cum să raţionez.
   
6:17 because I don't know  
how to reason.  
   
6:22 I don't say to a man Nu-i spun unui om
who says 'I know'... care zice "Eu ştiu !",
   
6:25 I say, nu-i spun: "Dar ce ştii tu ?"
'What do you know?'  
   
6:29 You only know something Tu nu cunoşti decât ceva care
that's gone, finished, dead. s-a dus, e terminat, e mort.
   
6:34 You can't say, Nu poţi spune:
'I know something that's living'. "Ştiu ceva care este viu."
   
6:41 And so gradually, Şi, ca atare, treptat,
as I see it, din câte văd eu...
   
6:46 the mind becomes dull, mintea devine...
restless.  
   
6:48   plictisită...
   
6:50   neliniştită.
   
6:53 Its curiosity is only Curiozitatea sa se manifestă
in the direction of functioning. numai pe direcţia de funcţionare.
   
7:01 And it has Şi...
no capacity to enquire.  
   
7:03   nu are capacitatea de a cerceta.
   
7:07 To enquire you must Pentru a putea cerceta, trebuie
have freedom first. să ai libertate, mai întâi.
   
7:11 I can't enquire otherwise. Altminteri nu pot cerceta.
   
7:13 If I come to enquire Dacă ajung să cercetez ceva anume,
to something lucru pe care sunt obligat să-l fac,
   
7:16 which I have to enquire about,  
   
7:17 if I have prejudices, dacă am prejudecăţi,
I can't enquire. nu pot cerceta.
   
7:21 If I have conclusions Dacă am tras, deja, concluzii în
about that, I can't enquire. acea privinţă, nu pot cerceta.
   
7:24 Therefore there must Ca atare, trebuie să existe
be freedom to enquire. libertatea de a cerceta.
   
7:30 And that is denied, Şi aceea ne este negată...
   
7:34 because society and culture fiindcă societatea şi cultura au acordat
  o importanţă extraordinară funcţiei.
   
7:37 have laid tremendous importance  
on function.  
   
7:42 And function has its own status. Şi funcţia are propriul său statut.
   
7:46 A: Oh yes, yes. Oh da, da.
   
7:47 It's exalted ultimately Este proslăvit, la urma
into process. urmei, de procesul în sine.
   
7:50 K: Yes. Into a status. - Da, printr-un statut profesional.
A: Right. - Corect.
   
7:53 K: So, status matters Deci, statutul contează
much more than function. mult mai mult decât funcţia.
   
7:56 A: Yes. Da.
   
7:58 K: And so I live in that field, Şi, ca atare, activez în acel
in that structure, domeniu, în acea structură
   
8:01   şi...
   
8:03 and if I want to enquire şi, dacă vreau să
into religion, what is religion, cercetez religia,
   
8:07 what is God, what is immortality, ce este religia, ce înseamnă Dumnezeu,
what is beauty, ce este nemurirea, ce este frumuseţea,
   
8:11 I can't do it. n-o pot face !
   
8:14 I depend on an authority. Depind de o autoritate.
   
8:19 And I have no basis for reasoning Şi nu am...
   
8:22   temeiuri pentru a raţiona...
   
8:26 - you follow, sir? - - Înţelegeţi, domnule ? -
in this vast field of religion. în acest domeniu vast al religiei.
   
8:34 So, it is partly Deci...
the fault of our education,  
   
8:35   parţial este vina
  educaţiei noastre,
   
8:39   parţial...
   
8:40 partly our incapacity este vina incapacităţii noastre
to look at anything objectively. de-a analiza orice lucru, obiectiv.
   
8:49 Our incapacity to look at a tree Incapacitatea noastră
  de a privi un copac,
   
8:52 without all the rigmarole, fără vorbe de prisos,
knowledge, screen, blocks, cunoştinţe, filtre, blocaje,
   
8:56 that prevents me from care mă împiedică
looking at the tree. să privesc copacul.
   
9:00 I never look at my wife, Nu mi-am privit,
  niciodată, soţia...
   
9:04 if I have a wife, dacă am o soţie sau o
or a girl, or whatever, fiică sau orice altceva.
   
9:06 I never look. Nu privesc niciodată !
   
9:09 I look at her or him Mă uit la ea sau la el, prin imaginea
  pe care o am despre el sau ea.
   
9:11 through the image  
I have about him or her.  
   
9:15 So, the image is the dead, Deci, imaginea este
dead thing. acel lucru mort.
   
9:19 So, I never look Deci, nu privesc
at a living thing. niciodată un lucru viu.
   
9:27 I never look at nature Nu privesc niciodată natura,
   
9:29 with all the marvel of it, cu toată minunăţia sa,
the beauty of it, frumuseţea sa, farmecul său.
   
9:31 the shape,  
the loveliness of it.  
   
9:34 But I am always translating it, Dar, întotdeauna, o interpretez,
trying to paint it,  
   
9:38 write about it, or enjoy it încercând s-o pictez, scriind despre
- you follow? ea sau bucurându-mă - înţelegeţi ?
   
9:42 A: Yes. Da.
   
9:43 K: So, from that Deci...
arises the question,  
   
9:46   Din asta răsare întrebarea:
   
9:49 why do human beings accept De ce oare acceptă
  fiinţele umane...
   
9:54 authority, obey? autoritatea...
   
9:56   obedienţa ?
   
9:59 Is it because Oare din cauză că
they have been trained au fost instruiţi,
   
10:02   să funcţioneze în
  cadrul funcţiei...
   
10:03 in the field of function, în care trebuie să te
  supui pentru a învăţa ?
   
10:07 where you must obey to learn  
   
10:10 - you follow? - you can't just... - Nu poţi numai... înţelegeţi ?
A: Oh yes. - Oh da.
   
10:12 No, it has its own laws Nu, sunt incluse
built in. propriile sale legi.
   
10:15 K: It has its own disciplines. - Are propriile sale reguli.
A: Exactly. - Întocmai.
   
10:16 K: It has its own laws, Are propriile sale legi,
its own ways. propriile căi de acţiune.
   
10:20 Because I have been Fiindcă am fost
trained that way, instruit în acel mod,
   
10:22 I bring that over here, transfer totul aici,
into the field of religion, în domeniul religiei,
   
10:26 into the field of something într-un anumit domeniu
that demands freedom. care necesită libertate.
   
10:31 Freedom not at the end, Libertate nu la final,
right from the beginning. ci chiar de la început.
   
10:34 Mind must be free from authority Mintea trebuie să se elibereze
from the beginning. de autoritate, de la început.
   
10:40 If I want to find out what is God Dacă vreau să aflu...
- not I believe in God,  
   
10:47 that has no meaning - ce este Dumnezeu - nu să cred în
if there is God, Dumnezeu, asta nu are nici un sens -
   
10:50 if there is no God, dacă există Dumnezeu, dacă nu
I really want to find out. există Dumnezeu, chiar vreau să aflu.
   
10:52 I am terribly serious. Sunt teribil de serios.
   
10:56 And if I am really serious, Şi, dacă sunt cu adevărat serios,
   
10:59 I am really concerned dacă sunt chiar preocupat
to the understanding, de perceperea lui,
   
11:03 learning about God, de a afla despre Dumnezeu,
if there is God, dacă există Dumnezeu,
   
11:06 I must push aside trebuie să dau la o parte,
completely all the beliefs, complet, toate credinţele,
   
11:11 all the structure, toate structurile,
all the churches, toate bisericile,
   
11:14 all the priests, all the books, toţi preoţii, toate cărţile,
   
11:17 all the things that tot ceea ce a imaginat
thought has put together gândirea despre religie.
   
11:20 about religion.  
   
11:22 You follow? - Înţelegeţi, domnule ?
A: Yes, I do. - Da, înţeleg.
   
11:24 I've been thinking very hard Mă gândeam, foarte intens, la
about your word 'intelligence' cuvântul dumneavoastră "inteligenţă"
   
11:28 and the word 'truth' şi la cuvântul "adevăr ",
   
11:31 in relation to what corelate cu ceea ce afirmaţi.
you have been saying.  
   
11:34 And the passage from the Şi mi-a venit în minte
gospel came to my mind, un pasaj din evanghelie,
   
11:39 which would end up care s-ar termina cu o
with a very different exegesis explicaţie foarte diferită
   
11:44 in terms of privind afirmaţiile dumneavoastră,
what you've been saying,  
   
11:45 if one applied what dacă cineva ar aplica indicaţiile
you've been pointing to dumneavoastră acestui text:
   
11:49 to this text: 'When he,  
the spirit of truth, is come,  
   
11:53 he will guide you "Iar când va veni acela, Duhul
into all truth, Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul
   
11:55 and the truth şi adevărul vă va elibera."
shall make you free'.  
   
12:02 The truth is called a spirit here. Adevărul este numit un duh, aici.
   
12:04 And in the same Şi, exact în aceeaşi
St. John's gospel evanghelie a Sf. Ioan,
   
12:08 God is also called spirit. Dumnezeu este, de
  asemenea, numit duh.
   
12:11 A radical act, Un act radical,
not this spirit over there  
   
12:16 that I have projected. nu acel spirit de acolo, din exterior,
  de undeva, unde l-am proiectat eu.
   
12:19 If one takes seriously Dacă cineva ia în serios...
   
12:21 - the terrible thing is that Groaznic este că n-a
  fost luat în serios.
   
12:23 it hasn't been taken seriously.  
   
12:26 K: Because we are not Fiindcă nu ni se permite
allowed to be serious, sir. să fim serioşi, domnule.
   
12:30 A: We can't even be Nu putem fi nici măcar atunci când se
serious about the thing pretinde că trebuie să fim cei mai serioşi.
   
12:32 that is claimed that we must  
be the most serious about.  
   
12:34 K: That's just it. - Exact asta e.
  - Da, ştiu la ce vă referiţi.
   
12:35 A: Yes, I know what you mean.  
   
12:37 K: I mean, we are not Adică nu suntem serioşi
serious about our children! în privinţa copiilor noştri !
   
12:42 We don't feel Nu ne simţim responsabili
responsible for them, pentru ei... în toată viaţa.
   
12:45 right through life.  
   
12:47 Only till they are four, Numai până au patru, cinci,
five, six, şase ani, ne simţim responsabili.
   
12:49 we are responsible, you know. După aceea, pot face orice doresc.
   
12:51 After that, they can do Deci...
what they want.  
   
12:55 So, freedom and authority libertatea...
cannot possibly exist together.  
   
13:00   şi autoritatea nu pot
  exista împreună.
   
13:06 Freedom and intelligence Libertatea şi inteligenţa
go together. pot coexista.
   
13:11 And intelligence has its own Şi inteligenţa are propria sa
  disciplină, înnăscută, naturală, facilă.
   
13:14 innate, natural, easy discipline, Disciplină în sensul...
   
13:18 discipline in the sense  
   
13:22 not of suppression, control, nu al oprimării, controlului,
imitation, and all that, mimetismului ş.a.m.d.
   
13:25   ci o disciplină care este şi
  actul învăţării, tot timpul.
   
13:26 but discipline which is the - Constă în atenţie.
act of learning all the time. - Da, în atenţie.
   
13:33 A: In attention.  
K: Yes, in attention.  
   
13:36   Această inteligenţă,
  despre care vorbiţi,
   
13:37 A: This intelligence este asociată cu
that you speak of măreţia, nu-i aşa ?
   
13:39 is associated with splendour? Da.
K: Yes.  
   
13:44 A: Its advent is immediate, Apariţia sa este...
not gradual.  
   
13:48   instantanee, nu treptată.
   
13:51 K: No, of course not. Nu, desigur că nu.
The perception is intelligence! Percepţia înseamnă inteligenţă !
   
13:54 A: The perception is intelligence. - Percepţia înseamnă inteligenţă ?
K: And therefore acting. - Şi, ca atare, acţiune !
   
13:56 A: And perception is the act. - Înseamnă acţiunea.
K: Of course. - Desigur.
   
13:58 A: So the act, intelligence, beauty... Deci acţiunea,
K: All these. inteligenţa, frumuseţea...
   
14:01   - Toate acelea.
  - ... iubirea, adevărul, libertatea...
   
14:02 A: ...love, truth, freedom... - Moartea, toate acelea sunt una.
  - ... ordinea,
   
14:05 K: Death, all those are one. toate acelea formează...
A: ...order, they form  
   
14:11 a complete, total, integral constituie o mişcare a acţiunii,
  completă, deplină, integrală.
   
14:14 movement in act. Corect.
K: That's right.  
   
14:17 A: That, in itself, Acel lucru, în sine,
looked at positively, examinat la modul pozitiv...
   
14:21 is even, once it's este echilibrat.
translated into a concept...  
   
14:22   Odată ce este transpus
  într-un concept...
   
14:26 K: Oh, then - Oh, atunci nu mai este asta.
there is no longer that. - ... devine el însuşi...
   
14:27 A: ...becomes in itself - ... un mijloc de a teroriza, din nou.
an occasion for terror again. - Desigur.
   
14:31 K: Of course. Fiindcă pare să se depărteze
A: Because it prea repede de tine.
   
14:32 seems that it runs away  
too fast from you.  
   
14:35 K: Yes. - Da.
A: As soon as you... - Dar, imediat ce... da, înţeleg.
   
14:37 It's as though these Nu-i aşa că e minunat ?
you've mentioned - beauty,  
   
14:40   De parcă cele pe care le-aţi menţionat:
  frumuseţe, inteligenţă, iubire...
   
14:43 intelligence, love, freedom... - ... libertate...
K: ...and death. - ... şi moarte.
   
14:49 A: ...have, so to speak, ... s-au...
   
14:50   ... să zicem aşa, protejat,
  ele însele, de orice aiureli.
   
14:52 secured themselves Da, domnule, chiar aşa.
against all tom-foolery.  
   
14:55 K: Yes, sir. Quite right. Sunt atât de pure, în esenţă,
  încât orice aiureală...
   
15:00 A: They are so radically pure, Deci, domnule, asta înseamnă:
that any foolery...  
   
15:04 K: So, sir, that means: can Oare mintea poate...
the mind put aside totally  
   
15:08   da la o parte, în totalitate,
  întreaga structură a gândirii...
   
15:11 all the structure of thought în ceea ce priveşte religia ?
with regard to religion?  
   
15:20   Nu poate da...
   
15:21 It can't put away la o parte...
   
15:26 the function of thought funcţia gândirii, manifestată
in the field of knowledge. în domeniul cunoaşterii.
   
15:29 That we have understood. Asta am înţeles şi
That's very clear. este foarte clar.
   
15:32 But here there is something Dar, aici, există
  ceva ce nu cunosc.
   
15:34 we don't know - you follow, sir? Nu cunoaştem !
  Înţelegeţi, domnule ?
   
15:38 We pretend we know. Pretindem că ştim.
   
15:42 When a man says Când un om spune că există
  Iisus Mântuitorul sau orice altceva,
   
15:45 Jesus is Saviour, or asta e numai o pretenţie.
whatever, it is a pretension.  
   
15:50   E ca şi cum ai spune:
  "Eu ştiu, iar tu nu ştii."
   
15:51 It is saying, Ce anume ştii tu, Dumnezeule ?
'I know and you don't know'.  
   
15:55 What do you know, in the name Nu ştii nimic !
of heaven, you know nothing!  
   
15:59 You just repeat Nu faci decât să repeţi ceea
  ce ai aflat de la altcineva !
   
16:01 what you have learned Deci, oare mintea poate face
from somebody else! asta, în domeniul religiei ?
   
16:05 So, can the mind,  
in the field of religion,  
   
16:12 because religion is, as Fiindcă religia este, aşa
we said at the beginning, cum am spus de la început,
   
16:16   acumularea tuturor energiilor
  în acea calitate a atenţiei.
   
16:17 the gathering of all energy Şi exact acea calitate a atenţiei
in that quality of attention. este cea care regenerează omul...
   
16:22 And it is that quality of attention  
that regenerates man,  
   
16:29 that brings about cea care produce o
real transformation in man adevărată transformare în om,
   
16:33   în ceea ce priveşte conduita
  sa, comportamentul său,
   
16:34 with regard to his conduct, întreg modul în care-şi
his behaviour, tratează relaţiile.
   
16:37 his whole way of relationship.  
   
16:39   Religia este acel factor !
   
16:40 Religion is that factor. Nu toate aceste aiureli
  care se petrec acum.
   
16:43 Not all this foolery Acum...
that is going on.  
   
16:48 Now, to enquire, pentru a cerceta...
   
16:53 the mind must put aside mintea mea trebuie să
  dea la o parte toată acea...
   
16:55 all the structure of thought structurare a gândirii,
built around that word.  
   
16:59   clădită în jurul acelui cuvânt.
   
17:04   - Înţelegeţi, domnule ?
  - Da, înţeleg.
   
17:05 You follow, sir? Oare cineva o poate face ?
A: Yes, I do.  
   
17:06 K: Can one do it? Dacă nu, atunci ne prefacem,
   
17:09 If not, we are pretending,  
   
17:11 talking about God, vorbind despre Dumnezeu,
no God, yes God. nu Doamne, da Doamne.
   
17:13   Înţelegeţi ?
  Tot acel nonsens actual.
   
17:14 You follow? All that nonsense  
that is going on.  
   
17:21 So, that is the first question: Deci, asta e prima întrebare:
   
17:23 can the mind be free of Oare mintea se poate elibera
the authority of another, de autoritatea altcuiva,
   
17:29 however great, oricât de grozav, oricât de sublim,
however sublime, oricât de divin sau non-divin ar fi ?
   
17:32 however divine or Înţelegeţi ?
no divine - you follow?  
   
17:35 A: And because an act is required Şi fiindcă este necesară o acţiune
  pentru a răspunde acestei întrebări...
   
17:38 in order to answer this question... Categoric.
K: Absolutely.  
   
17:42 A: ...the individual ... individul trebuie să
must do this on his own. facă asta de unul singur.
   
17:44   Altminteri, nu face decât să
  trăiască în rutina funcţiei,
   
17:45 K: Otherwise he merely lives ceea ce şi face,
in a routine of function, ceea ce încă face
   
17:51 which he has,  
which he is still doing,  
   
17:53 and therefore he escapes şi, ca atare, evadează
into all these circuses în toate aceste circuri...
   
17:58 which he calls religion. pe care el le numeşte religie.
   
18:01 A: This came to me with Asta mi-a venit în gând, cu o
  mare forţă dramatică, ieri, la clasă.
   
18:03 dramatic force Pe de o parte avem manuale...
yesterday in class.  
   
18:06 On the one hand,  
we have textbooks,  
   
18:10   manuale care au
  supravieţuit peste secole,
   
18:11 textbooks which have din cauza valorii lor
survived the centuries, clasice, în acea privinţă.
   
18:13 because of their classical Şi...
value in that sense.  
   
18:21 And the usual way, modalitatea uzuală de
in which this material is taught, predare a acestui material...
   
18:30 is that one learns, let us say, este ca cineva să înveţe, să zicem, ceva
  despre viziunea chineză asupra vieţii.
   
18:32 something about  
the Chinese vision of life.  
   
18:35 Then we have Apoi avem viziunea
the Hindu vision of life, hindusă asupra vieţii
   
18:38 and so we accumulate şi, astfel, acumulăm, pe parcursul
over a long period of time unei lungi perioade de timp, în şcoală,
   
18:41 through school, clear chiar şi pe parcursul masteratului, dacă stai
through graduate school, pe acolo suficient de mult, dacă rezişti,
   
18:44 if you can stand it,  
   
18:47 you come into possession of... ajungi să posezi...
   
18:51 K: ...what other people have said. - Ceea ce alţi oameni au spus.
  - ... ceea ce au spus alţii.
   
18:53 A: ...what other people have said. - Dar tu nu ştii nimic despre asta.
K: But you know... - Întocmai.
   
18:55 ...nothing about it! Acumulezi anumite aptitudini,
A: Exactly. pentru a putea funcţiona,
   
18:57 You acquire certain skills aşa cum aţi menţionat.
in the order of function,  
   
19:02 as you have mentioned. Acum profesorul are o problemă.
   
19:03 Now, the teacher has a problem. Mă gândesc la aceste şcoli,
  la care aţi făcut referire,
   
19:05 I am thinking of these schools  
that you have referred to,  
   
19:10 in India and the one din India şi cea care
that will be in Ojai. va exista în Ojai.
   
19:14 There is Există o serie de materiale aici,
a body of material here,  
   
19:17 clearly the teacher must be e clar că profesorul trebuie
in possession of knowledge, să posede cunoştinţe,
   
19:20 in the order of de genul funcţionării operaţionale,
functional operation, tehnicilor procedurale ş.a.m.d.
   
19:22 procedural techniques, and so Pur şi simplu trebuie să le ştie.
forth. He simply has to know.  
   
19:26 The child is going to read books. - Copilul va urma să citească unele cărţi.
K: Of course. - Desigur.
   
19:29 A: In these schools that you've - În aceste şcoli menţionate, va citi...
mentioned, he is going... - Oh, dar o fac.
   
19:31 K: Oh, they do. Deci chiar citesc cărţi.
A: They read books.  
   
19:33 And all of them haven't been Şi toate nu au fost scrise,
  neapărat, de cineva anume,
   
19:35 written necessarily by somebody  
   
19:37 who is undertaking to care să fi întreprins ceea ce se petrece
do the thing that goes on între elevi şi profesori, în aceste şcoli.
   
19:41 between the students and the Acum profesorul trebuie să mânuiască
teachers in these schools. acest material, scris în cărţi,
   
19:44 Now, the teacher must handle într-un mod...
this written material in books  
   
19:50 in a way care va indica...
to indicate to the child,  
   
19:53   unui copil, elevului mai
  tânăr sau mai matur,
   
19:55 the student, că este posibil să
that it is possible citeşti acest material,
   
19:59 to read this material fără a avea dubii personale
  atunci când o faci.
   
20:00 without being self-divided Şi, de asemenea, ce
in doing it. anume aţi fi făcut,
   
20:03 K: And also,  
what would you do  
   
20:08 if there was no book? dacă n-ar fi existat
  nici o carte ?
   
20:13   Ai fi fost în aceeaşi poziţie.
   
20:14 A: You'd be in the same position. Nu, dacă nu ar fi
  existat vreo carte...
   
20:16 K: No, if there was no book,  
   
20:19   nimeni care să spună "tradiţie"...
   
20:20 nobody saying 'tradition', ar fi trebuit să afli
  totul de unul singur.
   
20:25 you have to find out Dar asta îi cerem să facă,
for yourself. folosind această carte.
   
20:29 A: But that's what we are - Nu-i aşa ?
asking him to do with his book, - Chiar aşa ?
   
20:32 aren't we? Nu, nu, nu în general vorbind,
K: Are we? ci în această nouă abordare.
   
20:34 A: No, no. Not in general.  
   
20:35 But in this new approach. Desigur.
K: Ah, of course.  
   
20:39 A: In this new approach În această nouă abordare,
we must somehow... trebuie, cumva...
   
20:42 K: ...bring the book - Să folosim şi cartea şi materialul.
and the other. - Să folosim cartea şi materialul, împreună.
   
20:43 A: ...bring the book  
and the other together.  
   
20:45 K: And the freedom. - Şi libertatea, cartea şi libertatea.
Book and freedom. - Da
   
20:48 A: Yes. This is Asta m-a contrariat atât
what hit me with such shock de mult, ieri, la clasă.
   
20:50 yesterday in class. Şi m-am simţit, imediat,
  responsabil, radical,
   
20:53 And I immediately felt să fac asta, în măsura
radically responsible în care aş putea.
   
20:56 for doing this, Şi am fost surprins
in so far as I could. să observ că...
   
21:00 And I was surprised to see deşi studenţii erau...
that though the students were  
   
21:05   extrem de şovăitori...
   
21:06 extremely hesitant, - era tare multă nelinişte acolo,
   
21:10 - there was a lot of anxiety teamă adevărată şi tremurat -
there, real fear and trembling -  
   
21:18 what of health they possessed atâta vigoare câtă le rămăsese,
  s-a manifestat, singură
   
21:22 did assert itself, şi a existat...
and there was  
   
21:26   un interes extraordinar privind...
   
21:27 tremendous interest această posibilitate.
in the possibility.  
   
21:35 But then there was Dar, apoi, a existat ezitarea,
the hesitation that  
   
21:39 somehow wasn't passed. care nu dispăruse, cumva.
   
21:42 K: Passed, quite. - Dispăruse, exact.
A: The hesitation is there. - Ezitarea era prezentă.
   
21:45 I have this feeling Am acest sentiment, că asta s-a
that this has happened întâmplat, în decursul secolelor,
   
21:48 through the centuries cu...
   
21:49 with persons who have cu persoanele care au studiat,
seriously studied scriptures, cu seriozitate, scripturile,
   
21:57 since we were talking din moment ce vorbim
about religion. despre religie.
   
22:00 Sometimes you can detect it Uneori poţi detecta asta exact în
  comentariile lor, chiar în scrisul lor.
   
22:02 in their very commentaries, - Ajung exact lângă subiect...
in their very writing. - Şi îl ratează.
   
22:04 They come right up to it... - ... şi, apoi, n-o pot...
K: And miss it. - Face.
   
22:07 A: ...and then they can't... - ... impune.
K: ...make it.  
   
22:10 A: ...push it over. They can't go... Nu pot trece...
   
22:13 K: I understand. - Înţeleg.
A: ...beyond the point. - ... dincolo de acel punct.
   
22:14   Adică, domnule...
   
22:16 K: That is, sir, a fost norocul sau ghinionul meu,
   
22:18 it has been my fortune, să vorbesc foarte
or misfortune, mult despre asta.
   
22:21 to talk a great deal. Şi fiecare ajunge la acel punct.
   
22:24 And everybody Şi zice: "Vă rog, ce
comes to that point. trebuie să fac ?
   
22:29 They say, Am atins acel punct şi nu
please what am I to do... pot trece mai departe."
   
22:31 I've reached that point Domnule, hai să privim astfel
I can't go beyond. problema, dacă pot sugera asta:
   
22:36 Sir, look at it this way, dacă eu aş avea o clasă,
if I may suggest:  
   
22:41 if I had a class, I wouldn't nu aş vorbi despre
talk about the book, first. carte, din prima.
   
22:46 I'd say: freedom. Aş spune: "Libertate !"
   
22:49   Sunteţi oameni de mâna a doua.
   
22:50 You're second-hand people. Să nu pretindeţi că nu sunteţi.
   
22:54 Don't pretend you're not.  
   
22:58 You're second-hand, Sunteţi oameni de mâna a doua,
sloppy, shoddy people. oameni neglijenţi şi inferiori.
   
23:02   Şi încercaţi să aflaţi
  ceva ce este original,
   
23:03 And you are trying to find fiindcă Dumnezeu şi
something that is original, realitatea sunt originali.
   
23:08 God is, Nu sunt lucruri zugrăvite
the reality is original. de toţi preoţii lumii.
   
23:11 It's not coloured by all Sunt originali !
the priests in the world.  
   
23:17 It's original. Ca atare, trebuie să
  ai o minte originală,
   
23:19 Therefore you must ceea ce înseamnă o minte liberă.
have an original mind.  
   
23:22 Which means a free mind.  
   
23:25 Not original in painting Nu original prin a picta o
a new picture, nouă pictură sau altceva,
   
23:27   toate astea-s baliverne.
   
23:28 or a new this, Ci o minte liberă !
that's all tommyrot.  
   
23:30 But a free mind!  
   
23:35 A free mind that can function O minte liberă ce poate
in the field of knowledge, funcţiona în domeniul cunoaşterii
   
23:39   şi o minte liberă ce poate
  privi, observa, învăţa.
   
23:40 and a free mind that Acum, oare cum poţi
can look, observe, learn. ajuta o altă persoană
   
23:46 Now,  
how do you help another,  
   
23:49   - sau nu este posibil -
  să se elibereze ?
   
23:50 - or is it not possible - - Înţelegeţi ?
to be free? - Da.
   
23:54 You understand? Uite !
   
23:57 Look, N-am aparţinut,
I never belonged to anything. niciodată, de ceva anume.
   
24:02 I have no church, no belief Nu am nici biserică, nici
- all that. credinţă - toate acelea.
   
24:10 A man who really wants Un om care chiar vrea să
to find out if there is eternal, afle dacă există eternul,
   
24:16 the nameless, something cel nenumit, ceva mai
beyond all thought, presus de orice gând,
   
24:20 he must naturally set aside el trebuie, fireşte, să dea la o
  parte orice este clădit pe gândire:
   
24:22 everything built on thought: mântuitorul, maeştrii,
  guru, cunoaşterea
   
24:27 the saviour, the masters,  
the gurus, the knowledge  
   
24:31 - you follow? - - Înţelegeţi ? -
all that. toate acelea.
   
24:35   Oare există oameni
  care să facă asta ?
   
24:36 Are there people to do that? Oare va întreprinde
  cineva acea călătorie ?
   
24:39 Will anybody  
undertake that journey?  
   
24:45 Or will they say, well, Sau oare vor spune: "Ei bine,
you tell me all about it, old boy. spune-mi tu tot despre asta, bătrâne !
   
24:46   Eu voi sta confortabil
  şi tu-mi vei spune."
   
24:48 I'll sit comfortably, Da, da, exact asta se întâmplă.
and then you tell me.  
   
24:52 A: Yes, yes,  
that's what goes on.  
   
24:53   Eu zic: "Nu voi descrie asta.
   
24:54 K: I say, I won't describe that. Nu-ţi voi spune
  nimic despre asta !"
   
24:57 I won't tell you a thing Să pui aşa ceva în cuvinte,
about it! înseamnă să-l distrugi.
   
25:01 To put it into words Deci...
is to destroy it.  
   
25:06 So, let us see haideţi să vedem dacă nu
if you cannot be free. vă puteţi elibera, cumva.
   
25:11 What are you frightened about? Ce anume vă înspăimântă ?
   
25:13   Sunteţi înspăimântaţi de autoritate ?
  Înspăimântaţi că ceva va merge prost ?
   
25:15 Frightened of authority? Dar tu greşeşti total,
Frightened of going wrong? aşa cum trăieşti acum...
   
25:18 But you are completely wrong  
the way you live,  
   
25:23 completely stupid este complet stupid
the way you are carrying on, modul în care procedezi,
   
25:25   nu are nici un sens.
   
25:26 it has no meaning. Înţelegeţi, domnule ?
   
25:31 You follow, sir? Contestă autoritatea spirituală...
   
25:34 Deny the spiritual authority de orice natură !
   
25:37 of every kind. De ce anume te temi ?
   
25:43 What are you frightened of? Că vei greşi, spiritual vorbind ?
Going wrong spiritually?  
   
25:47 They are wrong. Ei greşesc şi nu tu,
Not you are wrong,  
   
25:49   fiindcă tu abia înveţi.
   
25:50 because you are just learning. Ei sunt cei consacraţi...
   
25:52 They are the established în nelegiuire.
in unrighteousness.  
   
25:58 A: That's beautiful. Yes. Asta-i minunat, da.
   
26:05 K: And so, why do you follow them? Şi, ca atare, de ce-i urmezi ?
Why do you accept them? De ce-i accepţi ?
   
26:09   Sunt nişte degeneraţi !
   
26:10 They are degenerate. Şi, oare te poţi elibera
  de toate acelea,
   
26:12 And can you be free pentru ca mintea ta...
from all that,  
   
26:16 so that your mind, prin meditaţie
through meditation  
   
26:20 - which we will discuss - pe care poate că o vom
perhaps another time - discuta, domnule, cu altă ocazie -
   
26:23 what it means to be free, să priceapă ce
  înseamnă să fii liber,
   
26:25 what it means to wipe away ce înseamnă să elimini toate lucrurile
all the things pe care lumea le-a pus în tine ?
   
26:30 that people have put on you. Înţelegeţi ?
  Pentru a putea fi inocent.
   
26:33 You understand?  
So that you are innocent.  
   
26:37 Your mind is never hurt, Mintea ta nu e rănită, niciodată,
   
26:38   este incapabilă de a fi rănită.
   
26:40 is incapable of being hurt. Exact asta înseamnă inocenţa.
   
26:43 That is what innocency means. Şi, plecând de la acel
  punct, cercetează,
   
26:47 And from that, enquire, hai să facem o
let's take a journey from there. călătorie, de aici încolo !
   
26:51   Înţelegeţi, domnule ?
   
26:53 You follow, sir? Plecând de la acest
  sentiment al negării,
   
26:55 From this sense of negation a tot ceea ce a imaginat gândirea.
of everything  
   
27:00 that thought has put together. Fiindcă gândirea înseamnă timp...
   
27:02 Because thought is time, gândirea înseamnă materie.
thought is matter.  
   
27:08 And if you are living Şi, dacă trăieşti în
in the field of thought, domeniul gândirii...
   
27:15 there will be never freedom. nu va exista
  libertate, niciodată !
   
27:19 You are living in the past. Trăieşti în trecut.
   
27:23 You may think you are Poate crezi că trăieşti în prezent,
living in the present, dar, de fapt, trăieşti în trecut,
   
27:25 but actually you are atunci când funcţionează gândirea,
living in the past  
   
27:26 when thought is in operation, fiindcă gândirea înseamnă amintire,
because thought is memory, răspunsul la amintiri, cunoaştere,
   
27:30 response of memory, experienţă,
knowledge, experience  
   
27:31   stocate în creier.
   
27:33 stored up in the brain. Şi acelea...
   
27:34 And that knowledge, experience, cunoaşterea, experienţa,
   
27:40 is the expression of thought. sunt expresii ale gândirii.
   
27:43 Unless you understand that Dacă nu înţelegi asta
   
27:45 and know şi nu cunoşti limitarea gândirii,
the limitation of thought,  
   
27:48 you can't enter into the field nu poţi intra în domeniul a
  ceea ce tu numeşti religie.
   
27:51 of that which you call religion. Înţelegeţi, domnule ?
   
27:54 You follow, sir? Dacă acestea nu le sunt
  spuse, repetate, arătate lor,
   
27:56 Unless this is told, ei...
repeated, shown to them,  
   
28:00 they can talk endlessly pot vorbi, la
about books. nesfârşit, despre cărţi.
   
28:05 This comes first. Asta e prima, ca importanţă,
  apoi poţi citi cărţile.
   
28:07 Then you can read the books. - Da.
  - Domnule, Buddha n-a citit nici o carte.
   
28:12 A: Yes. K: Sir, the  
Buddha never read a book.  
   
28:15 He listened, watched, El a ascultat, a urmărit,
looked, observed, a privit, a observat...
   
28:18   a postit, spunând "Toate sunt
  prostii !" şi le-a dat la o parte.
   
28:20 fasted, said, 'All that's rubbish' Tocmai m-am gândit la un
and threw it out. lucru pe care l-aţi afirmat:
   
28:26 A: I just thought of something  
that you said:  
   
28:30 one must keep on cineva trebuie să continue,
repeating this again. să tot repete asta.
   
28:33   - În diferite moduri.
  - În diferite moduri şi repetat.
   
28:35 K: In different ways. Mă refer, acum, la
A: In different ways, and again. activitatea de predare.
   
28:40 I'm speaking now about teaching. Acest moment de ezitare...
   
28:47 This point of hesitation este punctul în care
  ceva se va naşte sau nu.
   
28:51 is the point where something Aşa este, domnule.
will or will not get born.  
   
28:57 K: That's right, sir. Acea minunată expresie,
   
28:59 A: That beautiful expression pe care aţi folosit-o într-o
  conversaţie anterioară...
   
29:01 that you used earlier: - ... "incarnează-te acum" !
  - Acum, da.
   
29:04 'incarnate now'.  
K: Now, yes.  
   
29:06 A: So, we're on the brink. Deci suntem la limită.
   
29:08   Noi, potrivit lui Ortega,
  menţionat anterior,
   
29:09 We're, ne clătinăm înainte şi înapoi
in the words of Ortega, pe marginea unui nou eveniment.
   
29:13 rocking back and forth on  
the brink of a new event.  
   
29:15   Şi nu am trecut încă linia.
   
29:17 And we're not over the line. Nimeni nu poate face
  nimic, la acel moment,
   
29:20 There is nothing that any în privinţa groazei
of us can do at that point persoanei care aude asta...
   
29:24 with respect to the terror inclusiv a mea.
of the one who hears this,  
   
29:30 including my own, I'm not Nu mă sustrag, eu însumi, de la a
dividing myself from this face asta, împreună cu studentul,
   
29:35 doing together din moment ce şi eu sunt un
with the student, student, în această activitate.
   
29:38 since I'm a student Exact.
in this activity.  
   
29:41   Deci iată-ne - studenţi
  printre studenţi !
   
29:43 So here we are Şi...
- student among students.  
   
29:47 And there is this boggling, există această...
   
29:51   această ezitare...
   
29:54   această teamă şi acest tremurat
   
29:55 this fear and trembling, şi nu poţi face nimic
  mai mult decât să...
   
29:57 and nothing can be done încurajezi.
other than simply encourage.  
   
30:04 K: And tell them, wait, Şi să le spui:
stay there. "Aşteptaţi, staţi acolo !"
   
30:06   - Rezistaţi !
  - Rezistaţi.
   
30:08 A: Hold. Nu contează că ezitaţi,
K: Hold. ci continuaţi să ezitaţi !
   
30:10 Doesn't matter if you wobble,  
but keep on wobbling.  
   
30:15 A: Don't bolt. - N-o luaţi la goană !
K: Don't run away. - Nu fugiţi !
   
30:21 A: And so this is said Şi, ca atare, asta se spune
in different ways în diferite moduri,
   
30:24 over and over again. în repetate rânduri.
   
30:26 Now I understand Acum înţeleg ce aţi intenţionat, spunând:
what you meant by saying, "Acum, haideţi să începem lecţia...
   
30:28 now let's start the class timp de zece minute...
ten minutes...  
   
30:30   - Cu asta.
  - ... cu asta".
   
30:32 K: ...with this. - Nu deschidem cartea.
A: ...with this. - Aşa e, domnule.
   
30:34 We don't open the book. Nu deschidem cartea,
K: That's right, sir. ci începem cu asta.
   
30:36 A: We don't open the book, Şi, apoi, când e deschisă cartea,
we start with this.  
   
30:39 And then poate că cuvântul, de dragul
when the book is opened, schimbării, se va dezvălui singur.
   
30:41 perhaps the word, for a change, Aşa e.
will disclose itself.  
   
30:44 K: That's right. Fiindcă inteligenţa
  a ieşit la iveală.
   
30:45 A: Because intelligence - Aşa este.
has broken out. - Şi iată, totul e minunat !
   
30:48 K: That's right. Da, da, vă rog, n-am
A: And behold, it's all splendid. vrut să vă întrerup.
   
30:51 Yes. Please, N-am vrut decât să
I didn't mean to interrupt you. mă asigur că am...
   
30:55 I just wanted to make sure - E extrem de important să înţelegi asta.
that I have... - Fiindcă, vedeţi, domnule...
   
30:58 it's terribly important  
that I understand this.  
   
30:59 K: Because, you see, sir,  
   
31:04 students rush studenţii se grăbesc să
from one class to the other, treacă de la un curs la altul,
   
31:08 because the period is short, fiindcă timpul e scurt, fug de
  la matematică la geografie,
   
31:10 run from mathematics de la geografie la
to geography, istorie, chimie, biologie.
   
31:13 from geography to history, Aleargă, aleargă !
   
31:15 chemistry, biology Şi...
- you follow? - run, run.  
   
31:19 And if I was one of the professors, dacă aş fi fost unul dintre
teachers, I would say, profesori, aş fi zis: "Uite...
   
31:23   ia loc !
   
31:24 'Look, sit down. Stai liniştit...
   
31:27 Be quiet for five minutes. cinci minute.
   
31:31 Be quiet. Stai liniştit.
   
31:32   Uită-te pe fereastră,
  dacă asta doreşti.
   
31:34 Look out of the window, Observă frumuseţea
if you want to. luminii, a apei, a unei frunze
   
31:36 See the beauty of light  
on the water,  
   
31:38   şi priveşte una sau
  asta, dar fă-o în linişte."
   
31:39 or the leaf, and look at Predăm în clase care nu
this and that, but be quiet'. mai au ferestre, acum.
   
31:44 A: We teach in classes - Desigur, fireşte.
that don't have windows now. - Da, eram ironic doar.
   
31:47 K: Of course, naturally. - Desigur, domnule.
A: Yes, I was just being facetious. - Dar nu numai ironic.
   
31:50 K: Of course, sir. - E o grozăvie !
A: But not only facetious. - Grozăvie.
   
31:52 It's a horror. Sunteţi pregătiţi pentru a funcţiona !
K: Horror... Înţelegeţi, domnule ?
   
31:55 You are trained to be functional.  
You follow, sir?  
   
31:57   Ştiu.
   
31:58 A: I know. Nu priviţi nimic altceva,
  ci fiţi maimuţe !
   
32:02 K: Don't look at anything else, Şi copilul meu a fost
but be monkeys! educat în acel mod.
   
32:08 And my child is brought up that way. Da.
A: Yes.  
   
32:13   Este revoltător !
   
32:15 K: It is appalling. Sala de clasă e un cavou.
A: The classroom is a tomb. Yes.  
   
32:18   Da.
   
32:19   Deci, zic: "Stai liniştit !"
   
32:20 K: So, I say, 'sit quietly'. Apoi, după ce se linişteşte,
  vorbesc despre asta, în primul rând.
   
32:25 Then after sitting quietly Am făcut asta în şcoli.
I talk about this first.  
   
32:29 I have done this in schools. Vorbesc despre asta:
   
32:31 Talk about this libertate, autoritate,
- freedom, authority,  
   
32:33   frumuseţe, iubire,
   
32:35 beauty, love, all that tot ce am discutat.
we have been discussing.  
   
32:37   Apoi, ridicaţi-vă cartea !
   
32:38 Then pick up your book. Dar aţi învăţat mult mai
  multe de aici, decât din carte.
   
32:41 But you have learned much Oh da, desigur.
more here than in the book.  
   
32:45 A: Oh yes. Oh sure. Ca atare, cartea arată ce
  eşti de fapt, înţelegeţi ?
   
32:46 K: Therefore the book shows Da.
what you are - you follow?  
   
32:48   Întocmai.
   
32:49 A: Yes. Exactly. Cartea este considerată...
   
32:52 The book is seen... Cartea devine un
  lucru la mâna a doua.
   
32:55 K: Book becomes Da, este privită
a second-hand thing. cu ochiul limpede.
   
32:57 A: Yes. De aceea, domnule,
It's seen with a clean eye.  
   
33:04 K: That's why, sir, eu, personal, n-am citit nici
I personally have never read măcar una dintre cărţile astea...
   
33:08 a single book of all this, nici Gita, nici Upanişadele,
neither the Gita, the Upanishads,  
   
33:14 what the Buddha has said. nimic din ceea ce a spus Buddha.
   
33:15   Cumva m-au plictisit,
  scuze c-o spun.
   
33:17 It somehow bored me. N-au însemnat nimic pentru mine.
I am sorry.  
   
33:20 It meant nothing to me.  
   
33:24 What has meant anything Ceea ce a însemnat
was to observe: ceva a fost să observ:
   
33:30 observe să-i observ pe cei
the very poor in India, mai săraci din India...
   
33:35 observe the rich, să-i observ pe bogaţi...
   
33:38 the dictators, pe dictatori, alde Mussolini sau
the Mussolinis, the Hitlers, Hitler sau Hruşciov sau Brejnev,
   
33:41 the Krushchevs and Brezhnevs, să-i observ pe toţi
  şi pe politicieni.
   
33:44 watch them, and the politician. Şi înveţi teribil de multe,
   
33:48 And you learn an awful lot. fiindcă adevărata
  carte eşti tu însuţi.
   
33:50 Because the real book is you. Înţelegeţi, domnule ?
   
33:55 Do you understand, sir? Dacă-ţi poţi citi propria
  carte, care eşti tu însuţi,
   
33:56 If you can read your book, ai aflat tot,
which is yourself,  
   
34:00 you have learned everything, cu excepţia cunoaşterii
  funcţionale.
   
34:02 except Deci...
the functional knowledge.  
   
34:06 So, when there is self-knowing, atunci când există autocunoaştere,
authority has no meaning.  
   
34:10   autoritatea nu are nici un sens.
   
34:15   Nu o voi accepta !
   
34:16 I won't accept. De ce aş accepta aceşti...
Why should I accept these  
   
34:19   oameni care aduc
  adevărul din India ?
   
34:21 people Nu-i adevăr, ceea ce aduc ei !
that bring truth from India?  
   
34:27 That's not truth Ei aduc o tradiţie...
they are bringing!  
   
34:29 They are bringing a tradition, ceea ce cred ei.
   
34:33 what they believe. Deci...
   
34:38 So, can the mind oare mintea poate...
   
34:44 put away everything da la o parte tot ceea
  ce omul a învăţat
   
34:46 that man has taught, sau a inventat sau
or invented, imagined, şi-a imaginat...
   
34:50   despre...
   
34:51   religie, Dumnezeu, una sau alta ?
   
34:52 about religion, God, Adică, oare poate această minte,
this and that?  
   
34:57 That means, can this mind, care este mintea lumii, care
which is the mind of the world, este mintea conştiinţei...
   
35:01 which is the mind of comune,
common consciousness,  
   
35:07 can that consciousness oare acea conştiinţă se
empty itself poate goli, ea însăşi,
   
35:11 of all the things de toate aceste lucruri pe care
man has said about reality? omul le-a spus despre realitate ?
   
35:19 Otherwise I can't - Altminteri, nu poţi, înţelegeţi domnule ?
- you follow, sir? - Nu poţi începe.
   
35:21 A: Can't begin. Nu numai să încep,
  dar oare ce descopăr ?
   
35:23 K: Not only begin, Ce au spus alţi oameni ?
what do I discover?  
   
35:25 What other people have said? Ce a spus Buddha, Hristos...
   
35:27 What Buddha, Christ... De ce aş accepta asta ?
why should I accept that?  
   
35:31   Ei bine, problema e că nu mă
  aflu în poziţia de a percepe
   
35:33 A: Well, the terrible thing is, orice ar fi spus ei,
I'm not in a position care merita reţinut,
   
35:36 to grasp whatever they said până când...
that was worthwhile until  
   
35:41   se întâmplă asta.
   
35:43 this occurs. Deci libertatea, domnule,
  este o necesitate absolută.
   
35:47 K: So, freedom, sir, Oh da, categoric.
is an absolute necessity.  
   
35:51   Dar nici unul dintre
  ei nu spune asta.
   
35:52 A: Oh yes. Absolutely. Din contră...
K: But none of them say this.  
   
35:58 On the contrary. ei spun că libertatea va
  apărea mult mai târziu.
   
36:00 They say, freedom will Fii în închisoare,
come to you much later. pentru restul vieţii tale
   
36:04 Be in the prison  
for the rest of your life.  
   
36:05   şi, când mori, vei avea libertate.
   
36:07 When you die, Asta predică ei, în esenţă.
you'll have freedom.  
   
36:10 That's what they are preaching, Deci...
essentially.  
   
36:16 So, can the mind, the heart, oare e posibil ca mintea..
   
36:20   inima...
   
36:22   şi tot ce s-a
  depozitat în creier...
   
36:24 and să se elibereze de lucrurile pe
all the storehouse in the brain, care omul le-a spus despre realitate ?
   
36:29 be free of the things that Domnule, asta e o
man has said about reality? întrebare minunată.
   
36:36 That's a marvellous question. - Înţelegeţi, domnule ?
You understand, sir? - Oh înţeleg, înţeleg.
   
36:39 A: Oh, I do, I do. Unul dintre lucrurile
  care mi se pare...
   
36:41 One of the things that seems că are forţa remarcabilă
to me of remarkable cogency a unui argument,
   
36:46   din discuţiile noastre,
  din conversaţiile noastre,
   
36:48 in our conversations, a fost...
   
36:52 has been modul continuu în care
  aţi revenit la o întrebare.
   
36:55 how continually you have Da.
returned to a question.  
   
37:00 K: Yes. Aţi revenit la întrebare.
   
37:01 A: Return to the question. Şi noţiunea revenirii,
  în profunzimea sa...
   
37:04 And the notion of return, a fost, se pare, dacă
in its depth, v-am înţeles corect...
   
37:11 has, it seems, a fost...
   
37:17 been quite erroneously prezentată destul de eronat.
presented.  
   
37:22   Revenirea a fost prezentată drept
  o deplasare către un răspuns.
   
37:24 The return has been presented Exact, exact.
as a movement to an answer.  
   
37:29 K: Quite, quite. - Dar nu este o re-venire.
  - Nu, desigur că nu.
   
37:30 A: But that is not a re-turn. Nu, fiindcă întoarcerea s-a
K: No, of course, not. făcut către acel aspect original,
   
37:33 A: No. Because the turn pe care l-aţi menţionat.
is toward that original  
   
37:37 that you mentioned. Ca atare,
   
37:39 Therefore it is to the question, cea care contează este întrebarea,
not to the answer at all. iar răspunsul nu contează deloc.
   
37:44   Exact aşa este, domnule.
   
37:47 K: Quite right, sir. Ştiţi, stăteam cândva în Kashmir,
   
37:50 You know, I was staying chiar între munţi.
once in Kashmir,  
   
37:53 right among the mountains. Şi un grup, de călugări,
  a venit să mă vadă...
   
37:57 And a group of monks proaspăt îmbăiaţi ş.a.m.d.
came to see me,  
   
38:03 freshly bathed and everything, după ce au executat toate
  ceremoniile ş.a.m.d.
   
38:05 done all the ceremony, Au venit să mă vadă.
and all that.  
   
38:07 They had come to see me. Şi mi-au spus că tocmai
  se întorseseră de la...
   
38:09 And they told me un grup de...
they had just come  
   
38:12 from a group of unworldly people, oameni nelumeşti, care
who are super-monks, erau nişte super-călugări,
   
38:18   ce locuiau la mari
  înălţimi, în munţi.
   
38:20 who were very high up Şi au spus că erau,
in the mountains. pe deplin, nelumeşti.
   
38:24 And they said Am spus: "Ce înţelegeţi
they are totally unworldly. prin acel cuvânt, domnilor ?"
   
38:29 I said, 'What do you Au spus: "Pur şi simplu
mean by that word, sirs?' au părăsit lumea asta,
   
38:32 They said, 'They have nu mai sunt tentaţi
just left the world, de această lume.
   
38:34 they are no longer tempted Şi au...
by the world.  
   
38:38 And they have this great această cunoaştere
knowledge of the world'. grozavă a lumii."
   
38:42   Şi am spus:
   
38:44 And I said, 'When they "Când au părăsit lumea,
have left the world,  
   
38:46   au abandonat şi amintirea lumii ?"
   
38:48 have they left the Amintirea,
memory of the world?'  
   
38:54   cunoaşterea,
   
38:55 The memory, the knowledge, pe care lumea a acumulat-o...
which the world has made  
   
38:59   - Înţelegeţi, domnule ? -
   
39:01 - you follow? - pe care guru, dascălii,
  au pus-o laolaltă.
   
39:04 which the gurus have put together, Au spus: "Aia e înţelepciune.
the teachers.  
   
39:06 He said, 'That's wisdom. Cum poţi abandona înţelepciunea ?"
How can you leave wisdom?'  
   
39:10   Am spus: "Vreţi să spuneţi că
  înţelepciunea este produsă de o carte,
   
39:12 I said, 'You mean wisdom de un profesor, de
is bought through a book, o altă persoană,
   
39:16 through a teacher, from another, prin sacrificiu,
  tortură, abstinenţă ?"
   
39:19 through sacrifice, Le înţelegeţi, domnule, ideea ?
torture, renunciation?'  
   
39:24 You follow, sir, their idea? Adică...
   
39:25 That is, wisdom is something înţelepciunea este ceva ce
  poţi cumpăra de la altcineva.
   
39:29 you can buy from somebody else. S-au dus în munţi, cu
  tot acel bagaj după ei.
   
39:36 A: They went up the mountain  
with all this baggage.  
   
39:40 K: Baggage, that's right. Bagaj, aşa e, exact asta am spus.
That's exactly what I said.  
   
39:43 All the baggage Tot bagajul pe care
which you have put away l-ai dat la o parte.
   
39:46 - the world you've, probably - Probabil că ai abandonat lumea,
but you've carried dar încă îi mai cari bagajul.
   
39:48 their baggage. - Înţelegeţi, domnule ?
  - Oh Dumnezeule !
   
39:51 You follow, sir?  
A: Oh, goodness me.  
   
39:56 K: So, that is really Deci este un lucru cu
an important thing, adevărat important,
   
39:57   dacă o minte este foarte
  serioasă, realmente...
   
40:00 if a mind să afli ce anume înseamnă religia.
is really very serious,  
   
40:05 to find out  
what religion means.  
   
40:10 Not all this rubbish. Nu toate aceste prostii.
   
40:12   Tot repet asta, fiindcă
  problema pare să se amplifice,
   
40:14 I keep on repeating, because ştiţi voi, să se dezvolte.
that seems to be mounting,  
   
40:18 you know, growing. Dar trebuie să eliberezi mintea
  de toate adaosurile, acumulările...
   
40:22 But to free the mind from şi, ca atare, asta înseamnă:
all the growth, accretions,  
   
40:29 and therefore which means: să observi acumulările,
see the accretions,  
   
40:33 see all the absurdities! să observi toate absurdităţile !
   
40:38 A: This throws a very, Asta aruncă o lumină extrem de diferită
very different cast asupra cuvântului nostru "lumesc".
   
40:39 on our word 'worldly'. Da, exact aşa e.
K: Yes, that's just it.  
   
40:41   Ei urcă pe munte
   
40:44 A: They are going up the mountain pentru a putea părăsi lumea.
   
40:46 in order to leave the world. - Dar poartă cu ei imense dureri.
  - Aşa este, domnule.
   
40:49 But they are taking immense  
pains to take it with them.  
   
40:52 K: That's right, sir. - Asta fac când se duc la mănăstire.
That's what they are doing - Desigur.
   
40:54 when they go into the monastery. Dumnezeule !
   
40:55 A: Of course. Acumulări, cruste.
   
41:02 Accretions, encrustations. Acum revin:
   
41:04   Oare mintea poate fi
  complet singură ?
   
41:05 K: So now - I come back - Nu izolată...
can the mind be completely alone?  
   
41:13 Not isolated, not withdrawn, nu retrasă,
   
41:17 not build a wall around itself, nu să construieşti un zid în jurul
say, 'And then I'm alone'. tău zicând: "Şi acum sunt singur !"
   
41:20   Ci singur în sensul...
   
41:22 But alone in the sense acelei singurătăţi care apare
  când dai la o parte toate acestea...
   
41:27 that aloneness that comes toate lucrurile create de gândire.
when you put away all this,  
   
41:33 all the things of thought. Înţelegeţi, domnule ?
   
41:37 You understand, sir? Fiindcă gândirea e atât de...
   
41:39 Because thought is so clever, isteaţă, vicleană.
cunning.  
   
41:43   Poate...
   
41:45 It can build clădi o structură minunată
a marvellous structure  
   
41:48   şi poate numi acel
  lucru realitate.
   
41:50 and call that reality. Dar gândirea este
  răspunsul trecutului,
   
41:54 But thought is deci ţine de timp.
the response of the past,  
   
41:58 so it is of time. Gândirea, depinzând de timp,
   
42:01 Thought being of time, nu poate crea ceva
  care să fie atemporal.
   
42:03 cannot create something Gândirea poate funcţiona în acel
which has no time. domeniu al cunoaşterii, este necesar,
   
42:09 Thought can function dar nu şi în celălalt.
in that field of knowledge.  
   
42:13 It is necessary, Şi...
but not in the other.  
   
42:19 And this doesn't need bravery. asta nu necesită curaj,
   
42:22   nu necesită sacrificiu,
  nu necesită tortură...
   
42:24 It doesn't need sacrifice. ci numai perceperea falsului.
It doesn't need torture.  
   
42:29 Just perception of the false. Să observi falsul,
   
42:33   înseamnă să vezi
  adevărul din fals.
   
42:34 To see the false is - Nu ştiu dacă...
to see the truth in the false. - Să observi falsul...
   
42:40 I don't know... .. înseamnă să vezi
  adevărul din fals.
   
42:41 A: To see the false is - Desigur.
to see the truth in the false. - Trebuie să repet asta.
   
42:45 K: Of course. Să observi falsul, înseamnă
A: I must repeat that again. să vezi adevărul din fals.
   
42:47 To see the false is Desigur.
to see the truth in the false.  
   
42:52   Şi...
   
42:54   să observi ceea ce
  este considerat adevăr,
   
42:55 K: And see what is considered ca fiind fals.
truth as the false.  
   
43:01   Da.
   
43:03 A: Yes, yes. Da.
   
43:08 K: So, my eyes are Deci ochii mei sunt deposedaţi
stripped of all the false, de tot ceea ce este fals...
   
43:12   astfel încât să nu existe
  nici o înşelătorie lăuntrică...
   
43:15 so that there is no inward fiindcă nu există dorinţa
deception whatsoever, de a vedea ceva anume,
   
43:22 because there is no  
desire to see something,  
   
43:26 to achieve something. de a realiza ceva anume.
   
43:30 Because Fiindcă, din momentul
the moment there is a desire în care există o dorinţă,
   
43:33 to experience, to achieve, de-a experimenta, de a realiza, de-a
  ajunge la iluminare - toate acelea...
   
43:35 to arrive at enlightenment atunci va exista o iluzie...
- all that,  
   
43:40 there is going to be illusion, ceva ce a fost creat
  de către dorinţă.
   
43:44 something desire has created. Ca atare, mintea
  trebuie să fie liberă
   
43:51 Therefore the mind must be de această urmărire a
free of this pursuit of desire dorinţei şi de satisfacerea ei,
   
43:57 and its fulfilment, which lucru pe care l-am
we discussed previously. discutat anterior.
   
44:00   Trebuie să înţelegi care
  este structura dorinţei.
   
44:03 Understand what the Am ajuns să discutăm, în
structure of desire is. mare detaliu, această problemă.
   
44:07 We talked a great deal Deci, se ajunge la acest punct:
about that.  
   
44:10 So, it comes to this point: Oare mintea poate fi liberă...
can the mind be free  
   
44:17   şi liberă de toate lucrurile
   
44:19 and free of all the things care sunt născute din
  teamă şi dorinţă şi plăcere ?
   
44:22 which are born of fear, Asta înseamnă că cineva trebuie
and desire, and pleasure? să se înţeleagă, pe sine însuşi,
   
44:30 That means one has to understand în mare profunzime.
oneself at great depth.  
   
44:36   Problema care se tot iveşte...
   
44:39 A: The thing that keeps este...
popping up  
   
44:43 is that one can repeat că cineva poate
those questions... repeta acele întrebări...
   
44:51 K: Yes, sir. - Da, domnule.
  - ... şi...
   
44:52 A: ...and start to think să înceapă să creadă că
that he has grasped them. le-a înţeles semnificaţia.
   
45:00 K: You grasp the words. - Sesizezi cuvintele.
A: Exactly. - Întocmai.
   
45:04 There is something Dar este ceva ce trebuie
which you have to come out parcurs de la un capăt la altul.
   
45:06 the other side of. Chiar aşa.
   
45:08 K: Quite right. Dar...
   
45:11 A: But the repetition repetarea întrebării chiar
of the question are o valoare funcţională.
   
45:16 does have a functional value. Da, ştiu.
K: I know.  
   
45:19   - Aşa mi se pare.
  - Da, domnule, chiar are.
   
45:21 A: It seems to me. Adică, dacă persoana e
K: Yes, sir, it does. dispusă să asculte.
   
45:25 That is, if the person Dacă este dispusă să asculte...
is willing to listen.  
   
45:27 A: If he is willing to listen, fiindcă gândirea este
  incredibil de înşelătoare.
   
45:30 because thought is - Foarte.
incredibly deceitful. - Aşa cum aţi subliniat.
   
45:34 K: Very. Dumnezeule !
A: As you have pointed out.  
   
45:47 I was just thinking of Tocmai mă gândeam la
poor old Jeremiah's words: cuvintele bietului bătrân Ieremia:
   
45:52 'The heart is desperately "Inima omului este mai vicleană
  decât orice şi foarte stricată !"
   
45:55 wicked and deceitful Cu siguranţă trebuie
above all things'. ca el să fi...
   
45:59 Surely he must have... - ... gustat ceva anume.
  - Da şi desigur...
   
46:01 K: ...tasted something. că am minimalizat întregul verset.
A: Yes, and of course,  
   
46:04 as with the whole line... Dar îmi puneam singur
  această întrebare...
   
46:07 But I was asking legată de motivul pentru care
myself this question am mers mai departe pentru...
   
46:10 concerning why I went on a continua educaţia mea formală.
   
46:13 to continue Şi urmărind asta, cu mare atenţie,
my formal education.  
   
46:21 And in following this deeply, se pare că revin la ceva
  ce va suna foarte absurd,
   
46:23 it seems to me, to go  
back to something that  
   
46:25 is going to sound very absurd, dar are ceva de-a face cu
  tot ceea ce am discutat.
   
46:28 but it has something to do  
   
46:29 with everything you've said.  
   
46:35 When I was very small, Când eram foarte mic,
growing up in England, copilărind în Anglia,
   
46:38 I was put to school am fost trimis la şcoală, ceva mai
rather earlier than devreme decât mulţi copii americani
   
46:42 many American children şi...
   
46:45 and I always read am citit foarte multă poezie.
a great deal of poetry.  
   
46:53 I don't know what has happened Nu ştiu ce ni s-a întâmplat, în ţara asta,
to us in this country, but dar poezia nu prea mai este la îndemâna...
   
46:55 poetry doesn't really exist - ... întregii populaţii.
  - Nu, domnule, ştiu.
   
46:58 for the populace at all. Dar, slavă Domnului,
K: No, sir, I know. am fost educat cu ea...
   
47:00 A: But, thank God, I was zilnic.
brought up on it daily.  
   
47:05   Da.
   
47:06   În Anglia, desigur, toată
  lumea citeşte poezie
   
47:07 K: Yes, in England, of course, - greacă, latină -
everybody reads poetry am trecut, cu toţii, prin ea.
   
47:11 - Greek, Latin - Şi...
we all went through it.  
   
47:13 A: And I was always read poetry mi s-a citit mereu poezie,
   
47:15   de către tânăra femeie
  angajată de părinţii mei,
   
47:18 by the young woman ca să aibă grijă de mine
employed by my parents şi surioara mea ş.a.m.d.
   
47:21 to look after me and my N-am mers niciodată
little sister, and so forth. la culcare fără poezie.
   
47:26 I never went to sleep Într-o zi, când eram
without hearing it. foarte mic, la şcoală,
   
47:28 One day when I was very small, profesoara a citit
at school, the teacher read "Bufniţa şi pisica,
   
47:32 'The Owl and the Pussy Cat au mers pe mare într-o frumoasă
  barcă dintr-o păstaie verde",
   
47:34 went to sea in a acel minunat lucru nebunesc
beautiful pea green boat' scris de Edward Lear.
   
47:37 that marvellously mad thing Edward Lear, da.
Edward Lear wrote.  
   
47:42 K: Edward Lear, yes. Şi, ştiţi...
   
47:44 A: And you know, n-am mai fost niciodată la fel.
I was never the same again.  
   
47:50 And I know now why Şi ştiu, acum, de ce anume
- it sounds absolutely absurd - - sună absolut absurd -
   
47:51   am ajuns să experimentez,
  prin limbaj, ceva splendid,
   
47:54 I came to experience cu care nu am pierdut,
in language a splendour niciodată, contactul,
   
47:58 that I never lost touch with în pofida tuturor luptelor pe care
  le-am avut cu profesorii mei.
   
48:03 despite all the struggles Am dus-o tare rău la şcoală,
I had with my teachers.  
   
48:08 I had a bad time in school ca să ajung la finalul
  educaţiei mele oficiale
   
48:10 to get to the end of şi trebuie să spun că asta nu
formal education, sună prea bine, dar aşa a fost.
   
48:13 and I have to say that doesn't Am trecut prin nişte
sound very good, but I did. vremuri destul de sumbre.
   
48:15 I had a pretty grim time. Şi unul dintre motivele necazurilor mele
  a fost refuzul meu de a renunţa la asta...
   
48:18 And one of the reasons  
for the grim time  
   
48:20 was my refusal to give this up, - ... la această...
this... - Exact, la pisica din barcă.
   
48:22 K: Quite, the Pussy Cat in the boat. La faptul că exista o pasăre
  şi o pisică în aceeaşi barcă.
   
48:24 A: The fact that there's a bird Şi...
and a cat in the same boat.  
   
48:28 And the man is describing omul descrie ceea ce
what you called act, aţi denumit acţiune,
   
48:32 movement, in which truth, o mişcare, în care adevărul
and beauty, and so on, şi frumuseţea ş.a.m.d. avansează.
   
48:36 move along. Oh, Dumnezeule !
   
48:38 Oh, goodness. Domnule, cred că trebuie,
  odată ajunşi la acest punct...
   
48:43 K: Sir, I think we ought to, trebuie să pătrundem, din nou,
after coming up to this point, foarte profund, în problema meditaţiei.
   
48:49 we ought to go Da.
very deeply again  
   
48:53 into the question of meditation. Fiindcă religia...
A: Yes.  
   
48:57 K: Because religion, - în sensul discutat de noi -
   
49:00 in the sense şi meditaţia merg laolaltă.
we are talking about,  
   
49:02 and meditation go together. Asta înseamnă că religia
  nu este numai o idee,
   
49:08 That means religion ci este, de fapt, o
isn't just an idea, conduită în traiul cotidian.
   
49:11 but is Gândurile tale, vorbirea ta...
actual conduct in daily life.  
   
49:21 Your thoughts, your speech, comportamentul tău...
   
49:23 your behaviour is the reprezintă exact esenţa religiei.
very essence of religion.  
   
49:29   Înţelegeţi, domnule ?
   
49:31 You understand, sir? Dacă asta nu există, atunci
  religia nu poate exista.
   
49:33 If that doesn't exist, - Întocmai.
religion can't exist. - Sunt numai cuvinte.
   
49:38 It's just words, Poţi merge prin lume învârtind o mulţime
you can go around de cuvinte, în diverse corturi de circ.
   
49:40 spinning a lot of words, Dar aia nu este religie !
go to various circus tents.  
   
49:43 But that's not religion. Deci, după ce stabileşti
  asta, profund, în sinea cuiva,
   
49:45 So, after establishing plus înţelegerea religiei,
that deeply in oneself  
   
49:50 and the understanding atunci următorul lucru este:
of religion,  
   
49:52 then the next thing is: Ce anume este meditaţia ?
what is meditation?  
   
49:57   E un lucru de o
  importanţă extraordinară...
   
50:00 That is of fiindcă meditaţia este...
tremendous importance,  
   
50:05 because meditation is de fapt, dacă este
something that is really, înţeleasă corespunzător,
   
50:10 if it is understood properly, este cel mai extraordinar lucru
  pe care-l poate avea omul.
   
50:12 is the most extraordinary thing Meditaţia nu este ceva
that man can have. separat de traiul cotidian.
   
50:19 Meditation is not divorced  
from daily life.  
   
50:21   Ceea ce-mi trecea
  prin minte, era...
   
50:24 A: What was running cred că nu greşesc, că relaţia
through my mind was, de bază cu cuvântul...
   
50:28 that the root relation "medesti", "medeo".
   
50:32 to the word 'medesti', 'medeo'... "Medeo" înseamnă să gândeşti,
   
50:36 K: 'Medeo' is to think, să cugeţi,
to ponder, to go into.  
   
50:38   să reflectezi.
   
50:39   Dar la Homer poartă, de
  fapt, sensul de "a întreţine",
   
50:42 A: ...in Homer, it actually în sensul de a avea grijă de ceva.
carries the idea of  
   
50:47 'to provide for' Foarte frumos.
in the sense of to care for.  
   
50:50 Very beautiful. Ridică problema pe care
  aţi amintit-o anterior,
   
50:53 It brings up the question a...
that you raised earlier  
   
50:56 of true care. - ... grijii reale.
K: Yes, sir. - Da, domnule.
   
51:02   Adică cineva nu meditează,
  dacă nu este...
   
51:05 A: That one is not - Grijuliu.
meditating unless he is... - ... grijuliu şi sensibil.
   
51:09 K: ...careful. - Mai degrabă sensibil decât grijuliu.
A: ...careful and caring. - Da.
   
51:12 K: Caring rather than careful, yes. Totul se află acolo, în
A: Yes. cuvânt, dar nu ne uităm...
   
51:17 It's all there in the word, but nu am arunca o privire.
   
51:21 we won't have a look. Da, continuaţi vă rog !
   
51:23 Yes, please go on. Vedeţi, atunci când am separat...
   
51:29 K: You see, when we have divorced conduita de religie,
conduct from religion,  
   
51:32   ceea ce am făcut...
   
51:35 which we have, această relaţie separată
  de religie, pe care o avem,
   
51:38 divorced relationship from această separare a morţii de
religion, which we have, religie, pe care o avem...
   
51:43 divorced death from această separare a iubirii...
religion, which we have,  
   
51:48 divorced love from religion, de religie...
   
51:52   atunci când am transformat
  iubirea în ceva senzual,
   
51:55 when we have made love ceva care oferă plăcere...
into something sensuous,  
   
52:00 something that is pleasurable, atunci religia,
   
52:03   care este mediatorul regenerării...
   
52:04 then religion, which is dispare din om.
the factor of regeneration,  
   
52:11 disappears in man. Şi de aceea suntem
  atât de degeneraţi.
   
52:14 And that's why Şi, dacă pot fi foarte categoric,
we are so degenerate.  
   
52:20 And if I may be very emphatic, dacă nu posezi această calitate a
  unei minţi cu adevărat religioase,
   
52:25 unless you have degenerarea este inevitabilă.
this quality of the mind  
   
52:28 that is really religious, Înţelegeţi, domnule ?
degeneracy is inevitable.  
   
52:34 You follow, sir? Uitaţi-vă la politicienii care
  ar trebui să fie conducătorii,
   
52:35 Look at the politicians who  
are supposed to be the rulers,  
   
52:39 the guides, the helpers ghizii, ajutoarele poporului
of the people - sunt nişte degeneraţi.
   
52:42 - they are degenerate. Vedeţi ce se întâmplă în
  această ţară şi peste tot.
   
52:43 You see what is happening, Sunt atât de corupţi !
in this country and everywhere.  
   
52:48 They are so corrupt. Şi ei vor să facă ordine.
   
52:50 And they want to bring order. Sunt atât de necredincioşi.
   
52:52 They are so irreligious. Pot merge la biserică,
  ca baptişti sau orice ar fi
   
52:55 They may go to church, şi, totuşi, sunt cu
Baptists, or whatever they are, adevărat necredincioşi,
   
52:58 and yet they are fiindcă nu se comportă ca atare.
really irreligious,  
   
53:01 because they don't behave. Deci...
   
53:07 So man is becoming more omul devine din ce
and more degenerate. în ce mai degenerat.
   
53:10   O puteţi vedea, domnule.
   
53:13 You can see it, sir. Fiindcă religia este acel factor
   
53:17 Because religion is the factor  
   
53:18   care determină o nouă
  calitate a energiei.
   
53:21 that brings Este aceeaşi veche energie, dar
a new quality of energy. a devenit o nouă calitate.
   
53:27 It is the same old energy, Deci creierul nu se atrofiază.
but it has become a new quality.  
   
53:33 So the brain doesn't degenerate. Pe măsură ce îmbătrânim,
  avem tendinţa de a ne atrofia.
   
53:37 As we get older, Dar el n-o face, fiindcă...
we tend to degenerate.  
   
53:40 But it doesn't, există eliberarea de
because it is the freedom... orice fel de securitate...
   
53:45 from every kind of security a eului.
of the 'me'. It has no place.  
   
53:47   Nu mai are loc.
   
53:54 A: I noticed this in class Am remarcat asta la clasă, ieri,
yesterday  
   
53:56 with this business about energy problema asta a energiei,
  despre care tocmai aţi vorbit.
   
53:57 that you are just talking about. A existat o însufleţire...
   
54:01 There was a quickening... - Da, domnule.
  - ... care s-a produs.
   
54:03 K: Yes, sir. A fost pe la finalul orei
A: ...that took place.  
   
54:08 There was at the end of the şi a fost ceva dificil,
class, and it was strenuous  
   
54:10   din cauza acestei teribile ezitări.
   
54:14 because of this Dar, chiar şi aşa, a
terrible hesitation. existat o eliberare...
   
54:17 But even so, there was de...
a release of energy,  
   
54:19   energie...
   
54:22   care nu are nimic de-a
  face cu divertismentul,
   
54:25 which has nothing to do oameni care se străduiesc să-şi ia
with entertainment at all, gândul de la problemele proprii
   
54:31 people running to get - aşa cum se zice, ceea ce,
their minds off themselves, desigur, e un nonsens -
   
54:35 as they say, which, fiindcă se macină mai mult
of course, is nonsense, în sinea lor, în acest mod.
   
54:38 because they are just  
grinding themselves  
   
54:41 into themselves Dar, în acest caz particular,
some more with it.  
   
54:43 But in this particular case a existat demonstrarea empirică
  a afirmaţiilor dumneavoastră.
   
54:45 there was empirical demonstration Este ceva acolo, ce poate
of what you are saying. fi văzut, este observabil.
   
54:48 Something that is out there. - Aşa este, domnule.
  - Şi iată...
   
54:49 It's to be seen.  
It's observable.  
   
54:51 K: That's right, sir. a răsărit brusc,
A: And behold, ca un dafin verde.
   
54:54 it sprung up Da, continuaţi vă rog !
like a green bay tree.  
   
54:57 Yes, please go on. Vedeţi, domnule, exact din acest
  motiv, preoţii, din lumea întreagă,
   
55:01 K: You see, sir, that's why the  
priests throughout the world  
   
55:03   au transformat religia
  în ceva profitabil...
   
55:06 have made religion atât adoratorul cât
into something profitable, şi intermediarul.
   
55:11 both the worshipper Religia a devenit o afacere...
and the intermediary.  
   
55:16 It has become o afacere intelectuală...
a business affair,  
   
55:20 intellectual business, sau a devenit o adevărată
  reclamă comercială,
   
55:23 or it has become nu numai la modul fizic,
really commercial, ci şi lăuntric, profund:
   
55:27 not only physically, fă asta şi vei obţine aia !
but inwardly, deeply:  
   
55:32 do this Utilitară în esenţă.
and you will reach that.  
   
55:36 A: Utilitarian to the core. - Ceea ce este o reclamă.
  - Da.
   
55:38 K: Which is commercial. Şi, ca atare, dacă nu se
A: Yes. pune capăt acestui lucru,
   
55:43 K: And so, unless vom degenera din
this is put an end to, ce în ce mai mult.
   
55:48 we are going to degenerate De aceea mă simt atât
more and more. de imens responsabil...
   
55:52 That's why I feel so immensely - personal - extraordinar
responsible - personally - de responsabil...
   
55:59 tremendously responsible to pentru auditoriu,
the audience, when I talk, atunci când vorbesc.
   
56:02   Atunci când mă duc în
  diverse şcoli din India,
   
56:05 when I go to mă simt responsabil
the various schools in India, pentru acei copii.
   
56:09 I feel I am responsible - Înţelegeţi, domnule ?
for those children. - Da, cu siguranţă, că înţeleg.
   
56:12 You follow, sir? Spun: "Pentru numele lui
A: Yes, of course. I do. Dumnezeu, fii diferit !
   
56:14 I certainly do. Nu te maturiza astfel.
K: I say,  
   
56:16 'For God's sake, be different. Uite..."
   
56:18 Don't grow up like that. Look'. Intru în foarte multe amănunte,
  le vorbesc foarte mult.
   
56:22 I go into it very, very... Şi încep să vadă, dar lumea
you know, talk a great deal. este prea puternică pentru ei.
   
56:25 And they begin to see.  
   
56:27 But the world Trebuie să-şi câştige traiul.
is too strong for them.  
   
56:30 They have to earn a livelihood. Trebuie să le reziste
  părinţilor, care-i vor la casa lor
   
56:33 They have to resist şi să aibă o slujbă bună şi să
their parents who want them se căsătorească, să aibă o casă.
   
56:35 to settle down and have a Ştiţi dumneavoastră,
good job, and marry, a house. toate problemele alea.
   
56:39 You know, all that business. Şi opinia publică, suprapopularea,
   
56:42 And the public opinion, sunt mult prea puternice.
and overpopulation,  
   
56:46 it is much too strong. Extraordinara greutate a acelei
  tradiţii, a celor patru etape ale vieţii.
   
56:50 A: The tremendous weight - Desigur.
of that tradition - Deci, le spun:
   
56:52 of the four stages of life.  
   
56:56 K: So I say, let us find out, "Haideţi să aflăm dacă
if there are a few 'elite' există câţiva de elită
   
57:01 - if I may use that word - citez cuvântul 'elită', dacă pot folosi
  acel cuvânt, fără nici un snobism -
   
57:04 without any snobbery - haideţi să creem câţiva...
   
57:06 let's create a few care sunt preocupaţi,
  cu adevărat...
   
57:10 who really are concerned, câţiva profesori, câţiva studenţi."
a few teachers, few students.  
   
57:13   Până şi asta devine ceva foarte greu,
  fiindcă majoritatea profesorilor...
   
57:17 Even that becomes very difficult, nu sunt buni să facă una sau alta
because most teachers...  
   
57:23 they are not good at this or that şi, ca atare, devin profesori.
   
57:26 and therefore become teachers. - Ştiţi ce sunt.
  - Oh da.
   
57:31 You know what they are. Vai Doamne, da !
A: Yes.  
   
57:33 Oh, dear, yes. Deci, totul, domnule,
  este împotriva ta.
   
57:41 K: So, everything, sir, Totul !
is against you.  
   
57:47 Everything. Guru sunt împotriva ta...
   
57:49 The gurus are against you, preoţii sunt împotriva ta...
   
57:52 the priests are against you, oamenii de afaceri...
   
57:56 business people, profesorii, politicienii,
  toţi sunt împotriva ta.
   
57:57 the teachers, the politicians, Luaţi de bună chestia asta !
everybody is against you.  
   
58:02 Take that for granted! Nu te vor ajuta
  nici cu o iotă măcar.
   
58:06   Nu vor decât să
  mergi pe calea lor.
   
58:07 They won't help you an inch. Şi-au investit toate
They want you to go their way. interesele în asta.
   
58:12 They've got their vested interest Da, chiar înţeleg asta,
in all that. cu mare claritate.
   
58:17 A: Yes, I do see that În conversaţia noastră viitoare,
with clarity.  
   
58:22 In our next conversation, credeţi că am putea explora
do you think we could explore activitatea de meditaţie,
   
58:28 the activity of meditation în contextul acestei
  întregi orori...
   
58:30 within the context - Da, domnule, o vom face.
of all this horror... - Oh, asta-i minunat, da.
   
58:33 K: Yes, we will do it.  
   
58:35 A: Oh, that's wonderful.