Krishnamurti Subtitles

Cunoaşterea şi conflictul în relaţiile umane

San Diego - 18 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 20:12   CONVERSAŢIA #2
  cu dr. A.W. Anderson
   
0:37 Krishnamurti in Dialogue CUNOAŞTERE
with Dr. Allan W. Anderson ŞI
   
0:42 J. Krishnamurti was Krishnamurti în dialog
born in South India cu dr. Allan W. Anderson
   
0:45 and educated in England. J. Krishnamurti s-a născut în sudul
  Indiei şi a fost educat în Anglia.
   
0:46 For the past 40 years În ultimii 40 de ani a
  ţinut discursuri în SUA,
   
0:48 he has been speaking  
in the United States,  
   
0:50 Europe, India, Australia, Europa, India, Australia
and other parts of the world. şi în alte zone ale lumii.
   
0:55 From the outset of his life's work De la începutul muncii
  sale de-o viaţă,
   
0:56 he repudiated all connections  
   
0:58 with organised a repudiat orice conexiune cu
religions and ideologies religiile organizate şi ideologiile
   
1:01 and said that his only concern was şi a afirmat că singura sa grijă era de a
  elibera omul, absolut şi necondiţionat.
   
1:03 to set man absolutely Este autorul multor cărţi,
unconditionally free.  
   
1:07 He is the author of printre care "The Awakening
many books, among them of Intelligence",
   
1:10 The Awakening of Intelligence, "The Urgency of Change",
The Urgency of Change,  
   
1:14 Freedom From the Known, "Freedom from the Known" şi
and The Flight of the Eagle. "The Flight of the Eagle".
   
1:19 This is one of a series Acesta este unul dintr-o
of dialogues between serie de dialoguri
   
1:21 Krishnamurti and Dr. dintre Krishnamurti şi
Allan W. Anderson, dr. Allan W. Anderson,
   
1:24 who is professor of care este profesor de studii religioase
religious studies la Universitatea de Stat din San Diego,
   
1:26 at San Diego State University  
   
1:28 where he teaches Indian unde predă scripturi indiene şi
and Chinese scriptures chinezeşti şi tradiţia profetică.
   
1:30 and the oracular tradition.  
   
1:33 Dr. Anderson, a published poet, Dr. Anderson, un poet publicat,
   
1:35 received his degree deţine diplome de la
from Columbia University Universitatea Columbia
   
1:38 and the Union Theological Seminary. şi de la Union
  Theological Seminary.
   
1:41 He has been honoured with A fost premiat cu renumitul
the distinguished Teaching Award "Teaching Award",
   
1:43 from the California al Universităţii de
State University. Stat a Californiei.
   
1:48 A: Mr. Krishnamurti, in D-le Krishnamurti, în
our previous conversation, conversaţia noastră anterioară,
   
1:51 I was extremely delighted, am fost extrem de încântat,
for myself at least,  
   
1:57 that we had made the distinction eu însumi, cel puţin,
   
2:01 in terms of relation că am făcut distincţia,
between knowledge  
   
2:04 and self-transformation, în contextul relaţiei dintre
  cunoaştere şi auto transformare,
   
2:06 between, on the one hand, între, pe de o parte...
   
2:10 the relationship relaţia pe care eu o am cu lumea
that I sustain with the world,  
   
2:13 - as the world is me - fiindcă lumea înseamnă
and I am the world - eu şi eu sunt lumea -
   
2:17 and on the other hand, şi, pe de altă parte, această
this dysfunctional condition, stare, disfuncţională,
   
2:21 which indicates care indică - în
- in your phrase - exprimarea dumneavoastră -
   
2:25 that a person că o persoană este
is involved in thinking antrenată să creadă
   
2:30 that the description că descrierea reprezintă
is the described. obiectul descrierii.
   
2:34 It would appear then S-ar părea, atunci, că...
that something must be done  
   
2:37   ceva trebuie făcut...
   
2:40 to bring about a change pentru a produce o
in the individual, schimbare a individului
   
2:44 and, going back to our use şi, revenind la accepţiunea
of the word 'individual', dumneavoastră a cuvântului "individ",
   
2:48 we could say - and you am putea spune - şi aţi folosit
used the word earlier - cuvântul mai devreme -
   
2:51 that we are dealing că avem de-a face
with an observer. cu un observator.
   
2:54 So if the individual Deci, dacă individul
is not to make the mistake nu va face greşeala
   
2:58 of taking the description să confunde descrierea
for the described, cu obiectul descris,
   
3:03 then he must, as an observer, atunci el trebuie, ca observator,
   
3:06 relate to the observed să relaţioneze cu obiectul
in a particular way observării, într-un anume mod,
   
3:10 that is totally different care diferă, complet...
   
3:13 from the way he has de starea în care se afla,
been in his confusion. în această confuzie.
   
3:16 I thought that, perhaps, M-am gândit că, poate, în
in this particular conversation, această conversaţie anume,
   
3:19 if we pursued that dacă am analiza asta, ar fi o legătură
it would be a link directly directă cu ceea ce am afirmat anterior.
   
3:23 with what we had said prior. Ceea ce am afirmat, anterior...
   
3:25 K: What we said previously, nu a fost decât că...
   
3:28 wasn't it that there must be trebuie să existe o
a quality of freedom calitate a eliberării...
   
3:37 from the known, de cunoscut...
   
3:40 otherwise the known is merely altminteri cunoscutul nu reprezintă
repetitive of the past, decât repetarea trecutului,
   
3:45 the tradition, the image, a tradiţiei, a imaginii ş.a.m.d.
and so on.  
   
3:51 The past, surely, sir, Trecutul, desigur, domnule,
is the observer. este observatorul.
   
3:59 The past is Trecutul înseamnă
the accumulated knowledge cunoaşterea acumulată,
   
4:02   ca "eu"
   
4:03 as the 'me' and the 'we', şi ca "noi",
they' and 'us'.  
   
4:06   "ei" şi "noi".
   
4:09 The observer is put together Observatorul este...
by thought as the past.  
   
4:12   pus laolaltă...
   
4:15   de către gândire, în
  forma trecutului.
   
4:19 Thought is the past. Gândirea înseamnă trecutul.
   
4:23 Thought is never free. Gândirea nu este niciodată liberă.
   
4:27 Thought is never new, Gândirea nu este niciodată nouă, fiindcă
  gândirea este răspunsul trecutului,
   
4:28 because thought is  
the response of the past  
   
4:32 as knowledge, în forma cunoaşterii,
as experience, as memory. a experienţei, a amintirii.
   
4:38 A: Yes, I follow that. Da, înţeleg asta.
   
4:40 K: And the observer, Şi observatorul,
when he observes, atunci când observă,
   
4:44 is observing observă prin filtrul
with the memories, experiences, amintirilor, al experienţelor,
   
4:50 knowledge, hurts, despairs, hope cunoaşterii, durerii, disperării,
- all that, speranţei - toate acelea.
   
4:54 with all that background Prin tot acel...
he looks at the observed.  
   
4:56   fundal,
   
4:57   priveşte obiectul observării sale.
   
5:02 So the observer then becomes Deci, observatorul devine, atunci,
separate from the observed. separat de obiectul observării.
   
5:10 Is the observer different Oare observatorul diferă
from the observed? de obiectul observării ?
   
5:14 Which we will go into - Pe care-l vom prezenta ulterior.
presently later on. - Da, corect.
   
5:16 That leads to all kinds Care conduce la tot
of other things. felul de alte lucruri.
   
5:20 So, when we are talking Deci...
of freedom from the known,  
   
5:23   când vorbim despre
  eliberarea de cunoscut,
   
5:26 we are talking about vorbim despre eliberarea
the freedom from the observer. de observator.
   
5:33 A: The observer, yes. De observator, da.
   
5:35   Şi observatorul este...
   
5:36 K: And the observer tradiţia, trecutul,
is the tradition, the past,  
   
5:43 the conditioned mind mintea condiţionată care
that looks at things, analizează lucrurile...
   
5:51 looks at itself, se analizează pe sine,
looks at the world, analizează lumea,
   
5:53 looks at me, and so on. mă analizează pe mine ş.a.m.d.
   
5:56 So the observer Deci observatorul
is always dividing. separă, întotdeauna.
   
6:00 The observer is the past Observatorul este trecutul
   
6:03 and therefore şi, drept urmare, nu poate
it cannot observe wholly. observa ceva integral.
   
6:10 A: If the person uses Dacă o persoană foloseşte...
the first person pronoun 'I'  
   
6:13   pronumele la persoana întâi...
   
6:16   "eu"...
   
6:19 while he is taking the description atunci când face descrierea
for the described, obiectului observat,
   
6:22 this is the observer he refers to acesta este observatorul, care se referă
when he says, 'I'. la sine însuşi, atunci când spune "eu".
   
6:25   Da, da.
   
6:27 K: 'I' is the past. - "Eu" este trecutul.
A: I see. - Înţeleg.
   
6:32 K: 'I' is the whole structure "Eu" înseamnă întreaga
of what has been: structură a ceea ce a existat:
   
6:38 the remembrances, aducerea aminte, amintirile,
the memories, durerile, diversele solicitări.
   
6:39 the hurts, the various demands  
   
6:44 - all that is put together Toate acelea sunt puse
in the word 'the I' laolaltă în cuvântul "eu",
   
6:50 who is the observer, care este observatorul...
   
6:54 and therefore division: şi, ca atare, apare separarea...
   
6:58 the observer and the observed. observatorul şi
  obiectul observării.
   
7:01 The observer Observatorul, care
who thinks he is a Christian se crede creştin
   
7:03 and observes a non-Christian, şi observă un non-creştin
or a Communist, sau un comunist,
   
7:06   această separare, această...
   
7:07 this division, atitudine a minţii care...
this attitude of mind which observes  
   
7:13   observă...
   
7:17 with conditioned responses, în baza unor răspunsuri
  condiţionate...
   
7:22 with memories, and so on. prin amintiri ş.a.m.d.
So that is the known.  
   
7:25   Deci, acela este cunoscutul !
   
7:29 A: I see. Înţeleg.
   
7:30 K: I mean, Adică, eu cred că
I think that is logically so. este destul de logic.
   
7:33 A: Oh no, it follows precisely Oh nu, urmează întocmai
from what you have said. logica celor spuse.
   
7:35   - Da.
  - Deci...
   
7:37 K: So, we are asking, can the noi ne întrebăm, oare poate
mind, or the whole structure, mintea sau întreaga structură,
   
7:42   oare poate mintea să se
  elibereze de cunoscut ?
   
7:43 can the mind Altminteri acţiunea repetitivă,
be free from the known?  
   
7:49 Otherwise the repetitious action, atitudinile repetitive,
repetitious attitudes,  
   
7:57 repetitious ideologies ideologiile repetitive
will go on, vor continua să existe,
   
8:01 modified, changed, but it will be modificate, schimbate, dar vor
the same direction. merge în aceeaşi direcţie.
   
8:08 A: Do go ahead, I was going Continuaţi - tocmai
to say something, but I think voiam să spun ceva,
   
8:10 I'll let it wait dar cred că voi aştepta până veţi
until you have finished termina ceea ce aveţi de spus.
   
8:12 what you have said. Deci, ce este această
  eliberare de cunoscut ?
   
8:13 K: So, what is this Cred că este foarte important
freedom from the known? să înţelegem asta,
   
8:18 I think that is very important fiindcă...
to understand because  
   
8:23 any creative action... orice acţiune creatoare,
   
8:26 I am using the word 'creative' - folosesc cuvântul "creator"
in its original sense, în sensul său original,
   
8:29 not in the sense creative nu în sensul creator
writing, creative... prin scriere sau creând...
   
8:33 A: I know. Ştiu.
   
8:34 K: ...bakery, creative essay, ... prăjituri, creând
creative pictures. eseuri, creând picturi.
   
8:38 I am not talking in that sense. Nu mă refer la acel sens.
   
8:40 In the deeper sense În sensul profund
of that word al acelui cuvânt,
   
8:42   creaţie înseamnă...
   
8:43 creative means something naşterea a ceva cu totul nou.
totally new being born.  
   
8:52 Otherwise it is not creative, Altfel nu e creaţie, e numai o repetiţie,
it is merely repetitive, modificată, schimbată, a trecutului.
   
8:54 modified, changed, or the past.  
   
8:58 So unless there is Deci, dacă nu există o
a freedom from the known, eliberare de cunoscut,
   
9:03 there is no creative action nu există nici un fel
at all. de acţiune creatoare.
   
9:09 Which is, freedom implies, Adică..
not the negation of the known,  
   
9:10   eliberarea...
   
9:13   implică...
   
9:15   nu negarea cunoscutului,
   
9:19 but the understanding ci înţelegerea cunoscutului
of the known,  
   
9:22 and that understanding şi acea înţelegere
brings about an intelligence, produce o inteligenţă,
   
9:26 which is the very care este însăşi
essence of freedom. esenţa libertăţii.
   
9:29   Corect.
   
9:31 A: I'd like to make sure Aş vrea să mă asigur că am înţeles modul
that I've understood cum folosiţi acest cuvânt: "creator".
   
9:34 your use of this word 'creative'.  
   
9:37 It seems to me very, - Mi se pare extrem de important.
very important. - Da.
   
9:42 People Oamenii care folosesc cuvântul "creator",
who use the word 'creative' în sensul descris de dumneavoastră...
   
9:44 in the sense that you described:  
   
9:46 creative this, that, or the other... - ... creează asta, aia sau altceva...
K: That's a horror. - Asta-i oribil.
   
9:48 That is a dreadful way Este un mod îngrozitor
of using that word. de a folosi acel cuvânt.
   
9:50   ... deoarece consecinţa
  activităţii lor
   
9:51 A: ...because what the este ceva, în întregime, inedit.
issue is of their activity  
   
9:56 is something merely novel. Inedit, inedit, corect.
K: Novel, novel, that's right.  
   
9:59 A: Not radically new, Nu ceva radical nou, ci inedit.
but novel.  
   
10:03 K: It's like creative writing, Este ca scrierea creatoare,
teaching creative writing. predarea scrierii creatoare.
   
10:06 It's so absurd! - Este atât de absurd !
A: Exactly. - Întocmai.
   
10:09 Yes, now I do, I think, Da, acum chiar cred că am înţeles, cu
grasp precisely exactitate, distincţia pe care aţi făcut-o.
   
10:13 the distinction you have made.  
   
10:15 And I must say Şi trebuie să spun că sunt
I fully agree with that. complet de acord cu ea.
   
10:20 K: Unless you feel new Dacă nu simţi ceva nou,
you cannot create anything new. nu poţi crea nimic nou.
   
10:26 A: That's right. And the Corect.
person, who imagines that he is  
   
10:27   Şi persoana care-şi
  imaginează că este...
   
10:32 creative in this other sense creatoare, în acest sens diferit
that we pointed to, pe care l-am subliniat...
   
10:38 is a person este o persoană a cărei referinţă
whose reference for his activity pentru activitatea sa...
   
10:41   este acest observator
  pe care l-am menţionat,
   
10:42 is this observer care este legat de trecut.
that we mentioned,  
   
10:45 that is tied to the past. - Da, corect.
  - Deci, chiar dacă apare ceva...
   
10:47 K: Yes, that's right. care este, cu adevărat,
A: So even if something does appear extraordinar de inedit,
   
10:50 that is really extraordinarily novel, în întregime inedit, dar
merely novel, tot extraordinar de inedit,
   
10:56 but still extraordinarily novel, se păcăleşte singură.
   
10:58 they are kidding themselves.  
   
10:59 K: The novel is not the creative. - Inedit nu înseamnă creator.
A: Exactly. - Întocmai.
   
11:01 K: The novel is just the... - Inedit e numai...
  - Corect.
   
11:04 A: And today especially, Şi, mai ales în prezent, mi
it seems to me, in our culture, se pare, în cultura noastră,
   
11:07 we've become hysterical c-am devenit isterici
about this, în privinţa asta,
   
11:09 because fiindcă, pentru a putea fi creator,
in order to be creative  
   
11:11 one simply cineva, pur şi simplu, trebuie să-şi
must wrack his brains stoarcă creierul pentru a produce ceva,
   
11:14 in order to produce something care, în sine, e suficient de
  bizar, încât să atragă atenţia.
   
11:16 which in itself is bizarre enough Asta-i tot: atenţie, succes.
to get attention.  
   
11:20 K: That's all. Attention, success. Da.
   
11:24 A: Yes. It has to be novel Trebuie să fie inedit,
to the degree  
   
11:28 that I feel knocked în măsura în care să mă
on the head by it. simt lovit în cap de el.
   
11:30   - Excentric şi toate celelalte.
  - Întocmai.
   
11:31 K: Eccentric, and all the rest.  
A: Exactly.  
   
11:34 But if that tension Dar, dacă acea tensiune
is increased, este amplificată,
   
11:37 then, atunci, cu fiecare
with each succeeding generation, generaţie ce urmează,
   
11:39 the person is put individul este supus
to tremendous stress unui stres extraordinar,
   
11:42 not to repeat the past, ca să nu repete trecutul, pe care
which he can't help repeating. nu se poate abţine să nu-l repete.
   
11:45 K: Repeating, quite. Îl repetă, exact.
   
11:46   De aceea, spun că
  libertatea este un lucru,
   
11:47 That's why I say iar cunoaşterea este un altul.
freedom is one thing  
   
11:51 and knowledge is another. Trebuie să le corelăm pe cele două
We must relate the two  
   
11:56 and see whether the mind şi să vedem dacă mintea se
can be free from knowledge. poate elibera de cunoaştere.
   
12:02 We won't go into it now. Nu vom intra în detaliu, acum, dar asta
This is real meditation for me. este adevărata meditaţie, pentru mine.
   
12:06   - Mă urmăriţi, domnule ?
  - Da.
   
12:07 You follow, sir?  
A: Yes, I do.  
   
12:09 K: Because... when we'll talk Fiindcă...
about meditation,  
   
12:13 we will go into it. atunci când vom dezbate
  meditaţia, vom explica asta.
   
12:17 You see, Vedeţi, dacă creierul
whether the brain can record poate înregistra...
   
12:22 and be free not to record, şi poate fi liber să
  nu înregistreze...
   
12:28 to record and operate creierul să înregistreze şi să
when necessary, funcţioneze atunci când este necesar,
   
12:33   pe înregistrare, în
  memorie, în cunoaştere
   
12:34 in the recording, in şi să fie liber să
the memory, in knowledge, observe, fără observator.
   
12:37 and be free to observe Oh, da, da, înţeleg.
without the observer.  
   
12:43 A: Oh yes, yes, I see. Acea distincţie mi se pare...
   
12:45 That distinction seems to me absolut necesară,
absolutely necessary,  
   
12:50 otherwise altminteri n-ar fi
it wouldn't be intelligible. ceva inteligibil.
   
12:53 K: So knowledge is necessary Deci, cunoaşterea...
to act in the sense  
   
12:58   este necesară pentru a acţiona,
   
13:04 my going home from here în sensul de a pleca acasă, de
to the place I live. aici în locul în care trăiesc.
   
13:08 I must have knowledge. Trebuie să am cunoştinţe.
   
13:10 I must have knowledge Trebuie să am cunoştinţe,
to speak English. pentru a vorbi engleza..
   
13:14 I must have knowledge Trebuie să am cunoştinţe, ca să
to write a letter, pot scrie o scrisoare ş.a.m.d.
   
13:16 and so on, everything.  
   
13:19 The knowledge as function, Cunoaşterea, ca funcţie
  mecanică, este necesară.
   
13:22 mechanical function,  
is necessary.  
   
13:27 Now if I use that knowledge Acum, dacă folosesc acea cunoaştere
in my relationship with you, în relaţia mea cu dumneata,
   
13:32 another human being, o altă fiinţă umană,
   
13:34 I am bringing about introduc o barieră, o separare,
a barrier, a division între dumneata şi mine...
   
13:38 between you and me, care este observatorul.
who is the observer.  
   
13:42   Mă fac înţeles ?
   
13:43 Am I making myself clear? Eu sunt cel observat, în acel caz.
   
13:46 A: I am the observed in that case. Corect, în acel context.
Right in that context.  
   
13:49   Mai precis, cunoaşterea,
  într-o relaţie,
   
13:50 K: That is, knowledge în relaţia umană,
in a relationship,  
   
13:54 in human relationship, este distrugătoare.
is destructive.  
   
14:00 That is, knowledge, which is Adică, această cunoaştere...
   
14:01   care este tradiţia,
  amintirea, imaginea,
   
14:03 the tradition, the memory, pe care mintea a construit-o,
the image, în ce vă priveşte...
   
14:07 which the mind atunci când
has built about you, interacţionăm, reciproc,
   
14:13 when we are related together, acea cunoaştere ne separă...
that knowledge is separative  
   
14:18   şi, ca atare, creează...
   
14:19 and therefore creates un conflict în acea relaţie.
conflict in that relationship.  
   
14:26 As we said earlier, Aşa cum am spus mai devreme, unde
where there is division există dezbinare trebuie să existe conflict.
   
14:29 there must be conflict. Dezbinare între India şi Pakistan,
   
14:31 Division between  
India and Pakistan,  
   
14:34 India and America, India şi America, Rusia
Russia, and all that, şi toate celelalte,
   
14:37 this divisive activity, această activitate care dezbină,
   
14:41 politically, religiously, politic, religios, economic,
economically, socially, social, în orice mod,
   
14:44 in every way, trebuie, inevitabil, să creeze
must inevitably bring conflict conflict şi, ca atare, violenţă.
   
14:48 and therefore violence. - Este ceva evident.
  - Întocmai.
   
14:52 That's obvious. Când într-o relaţie,
A: Exactly.  
   
14:55 K: Now, when in relationship, în relaţia umană,
in human relationship,  
   
15:01 knowledge comes between, intervine cunoaşterea...
   
15:05   atunci...
   
15:06 then in that relationship în acea relaţie, trebuie
there must be conflict, să existe conflict,
   
15:10 between husband and wife, între soţ şi soţie, băiat şi fată.
boy and girl,  
   
15:12   Ori de câte ori intră în
  acţiune observatorul,
   
15:13 wherever there is care este trecutul,
the operation as the observer, care este cunoaşterea,
   
15:18 who is the past,  
who is knowledge,  
   
15:21 in that activity în acea activitate
there is division există dezbinare
   
15:24   şi, ca atare, conflict
  într-o relaţie.
   
15:25 and therefore conflict Deci, acum, problema care
in relationship. se pune, în continuare,
   
15:29 A: So now the question  
that comes up next  
   
15:33 is the one of freedom este cea a eliberării
   
15:35   din poziţia de subiect al
  acestui ciclu, repetitiv.
   
15:36 from being subject - Corect.
to this repetitive round. - Bun, bun.
   
15:41 K: That's right.  
A: Good, good.  
   
15:42   Oare este posibil ?
  Mă urmăriţi domnule ?
   
15:43 K: Now is that possible? Este o problemă imensă, fiindcă...
You follow, sir?  
   
15:46 It is an immense question fiinţele umane...
because  
   
15:51 human beings live in relationship. - ... trăiesc în relaţii.
A: Yes. - Da.
   
15:57 K: There is no life Nu există viaţă fără relaţii.
without relationship.  
   
16:02 Life means to be related. Viaţa înseamnă să relaţionezi.
   
16:07 A: Exactly. Exact.
   
16:09 K: People who retire into Oamenii care se retrag la o mănăstire,
a monastery, and all that, ş.a.m.d., tot se află în relaţie.
   
16:11 they are still related, Deşi lor le-ar plăcea să
  creadă că sunt singuri,
   
16:13 however they might like se află într-o relaţie, de fapt...
to think they are alone,  
   
16:16 they are actually related, în relaţie cu trecutul.
related to the past.  
   
16:21 A: Oh yes, very much so. Oh da, aşa se pare.
   
16:22   Cu mântuitorul lor, cu
  Hristosul lor, cu Buddha lor,
   
16:23 K: To their saviour, to their Christ, - înţelegeţi ? - toate acelea
to their Buddha, sunt legate de trecut.
   
16:27 - you follow? - all that,  
they are related to the past.  
   
16:30 A: And their rules. - Şi regulile lui.
K: And their rules, everything. - Şi regulile lui, totul.
   
16:32 A: Yes. - Da.
K: They live in the past - Ei trăiesc în trecut...
   
16:35 and therefore they are şi, ca atare, sunt cei mai
the most destructive people, distrugători oameni...
   
16:41 because fiindcă nu sunt creatori, în
they are not creative sensul profund al acelui cuvânt.
   
16:42 in the deeper sense  
of that word.  
   
16:46 A: No, and they also, Nu şi, de asemenea, în măsura în care
in so far as sunt implicaţi în această confuzie,
   
16:50 they are involved  
in this confusion  
   
16:51 that you have been la care vă refereaţi...
talking about,  
   
16:56 are not even producing nu produc nici măcar ceva inedit.
anything novel.  
   
16:57   Nu că asta ar însemna ceva,
   
16:59 Not that that means anything, dar, poate, că mai
  degrabă radical...
   
17:01 but perhaps that would  
rather radically...  
   
17:04 K: The novel would be, Ineditul ar fi, pentru
for a man who is talkative, un om care este flecar,
   
17:06   să intre într-o mănăstire
  unde nu se vorbeşte.
   
17:07 to enter a monastery Asta e ceva inedit pentru el
where they don't talk. şi spune că e un miracol !
   
17:10 That's a novel to him Corect.
and he says that's a miracle!  
   
17:13 A: Right. Deci...
   
17:15 K: So our problem then is: problema noastră, atunci, este:
   
17:18   Ce loc deţine cunoaşterea
  în relaţia umană ?
   
17:19 what place has knowledge - Da, asta e problema.
in human relationship? - E una dintre probleme.
   
17:25 A: Yes, that's the problem. Da.
K: That's one problem.  
   
17:30 Because relationship Fiindcă...
with human beings  
   
17:35 is the highest importance, relaţiile fiinţelor umane au,
obviously, evident, cea mai mare importanţă,
   
17:37 because deoarece prin acele relaţii
out of that relationship creăm societatea în care trăim.
   
17:39 we create the society  
in which we live.  
   
17:44 Out of that relationship Întreaga noastră existenţă
all our existence comes. se bazează pe acele relaţii.
   
17:50 A: This would take us back Asta ne va întoarce, iarăşi,
again to the earlier statement: la declaraţia de mai devreme:
   
17:55 I am the world Eu sunt lumea şi
and the world is me. lumea înseamnă eu.
   
17:56   Acea declaraţie se
  referă la relaţii.
   
17:57 That is a statement Declaraţia se referă
about relationship. la multe alte lucruri,
   
18:01 It's a statement about  
many other things too,  
   
18:03   dar acea declaraţie
  se referă la relaţii.
   
18:04 but that is a statement Declaraţia "descrierea nu
about relationship. este obiectul descris"
   
18:07 The statement 'the description este o declaraţie privind
is not the described' fisura intervenită în relaţii...
   
18:11 is the statement of the Corect.
rupture of the relationship...  
   
18:15 K: That's right. ... în activitatea de fiecare zi.
A: ...in terms of everyday activity.  
   
18:19 K: Sir, everyday activity Domnule, activitatea zilnică
is my life, is our life. înseamnă viaţa mea, viaţa noastră.
   
18:23 A: Is everything. Yes, precisely. Înseamnă totul, da, întocmai.
   
18:25 K: Whether I go to the office, Când mă duc la birou, la fabrică sau
the factory, conduc un autobuz sau orice altceva,
   
18:27 or drive a bus, or whatever it is, înseamnă viaţă, traiul zilnic.
it is life, living.  
   
18:31   Dar este interesant, nu-i aşa,
  că chiar atunci când...
   
18:32 A: But it is interesting, acea fisură...
isn't it, that even when  
   
18:36 that rupture is undergone s-a produs...
   
18:41 at a very destructive level, la un nivel foarte distrugător...
   
18:46 what we call thought ceea ce noi numim gândire - în contextul
  descrierii noastre, ca pe o imagine -
   
18:47 - in the context of a devenit, ea însăşi,
our description of it şi mai denaturată.
   
18:49 and image - Desigur.
becomes itself even distorted.  
   
18:53 K: Of course, of course. Deci denaturarea, pe care
A: So that the distortion, noi o numim cunoaştere,
   
18:56 that we've been calling  
knowledge  
   
18:58 in terms of its application, din punctul de vedere
  al aplicaţiilor sale
   
19:01 - not 'I need to know - nu ceea ce aţi descris că trebuie să ştiu,
  ca să merg de aici până acolo, desigur -
   
19:02 how to get from here to there', poate, ea însăşi, ajunge
of course - într-o stare şi mai rea,
   
19:06 can itself suffer  
an even worse condition  
   
19:11 than we are presently related to, decât cea pe care o
and we have percepem în prezent.
   
19:12   Şi avem tomuri după tomuri chiar
  din acea patologie, nu-i aşa ?
   
19:14 tomes upon tomes about that Da, vă rog continuaţi !
pathology in itself, don't we?  
   
19:18 Please, please, do go on.  
   
19:22 K: So knowledge and freedom: Deci, cunoaşterea şi libertatea...
   
19:24   ambele trebuie să
  existe împreună...
   
19:25 they must both exist together, nu ca libertate "şi" cunoaştere.
   
19:30 not freedom 'and' knowledge.  
   
19:32 It's the harmony between the two. Există o armonie între cele două.
   
19:36   Cele două acţionează,
  permanent, în relaţii.
   
19:37 The two operating Cunoaşterea şi
all the time in relationship. libertatea în armonie.
   
19:44 A: The knowledge  
and freedom in harmony.  
   
19:48 K: In harmony. It's like În armonie, în sensul că nu
they can never be divorced. pot fi "divorţate" niciodată.
   
19:53   Dacă vreau să trăiesc cu
  tine, într-o mare armonie,
   
19:55 If I want to live with you care înseamnă iubire...
in great harmony,  
   
19:58 which is love,  
   
20:01 - which we will discuss - la care ne vom
later on - referi mai târziu -
   
20:04   trebuie să existe acest sentiment,
  absolut, al eliberării de tine...
   
20:06 there must be this absolute nu dependenţă ş.a.m.d.
sense of freedom from you,  
   
20:13 not dependency,  
and so on, so on, so on,  
   
20:15 this absolute sense of freedom acest sentiment,
and absolut, al eliberării,
   
20:17   acţionând, simultan, în
  domeniul cunoaşterii.
   
20:19 operating at the same time Întocmai.
in the field of knowledge.  
   
20:24 A: Exactly. Deci, cumva, această...
   
20:26 So somehow this knowledge, cunoaştere...
   
20:33 if I may use a theological dacă pot folosi o noţiune
word here without teologică, aici,
   
20:36   fără a prejudicia subiectul
  conversaţiei noastre,
   
20:38 prejudicing dacă este într-o relaţie
what we are talking about, corectă cu această libertate,
   
20:41 if in correct relationship  
with this freedom,  
   
20:43   atunci este, cumva,
  mântuită continuu...
   
20:44 is somehow continuously cumva nu mai acţionează
redeemed, la modul distructiv,
   
20:48 it is somehow operating ci în coordonare cu libertatea,
no longer destructively,  
   
20:52 but in coordination with the în care aş putea trăi,
freedom, in which I may live,  
   
21:00 because we haven't got fiindcă n-am ajuns, încă,
to that freedom yet, să definim acea libertate,
   
21:01   ci numai amintim acea libertate.
   
21:02 we are just positing freedom.  
Exactly.  
   
21:05 K: We have somewhat analysed, Întrucâtva am...
or discussed, or opened,  
   
21:11 the question of knowledge. analizat sau discutat sau
A: Yes. deschis subiectul cunoaşterii.
   
21:13 K: And we haven't gone into Şi nu am abordat problema
the question of freedom, libertăţii, care este semnificaţia ei.
   
21:15 what it means.  
   
21:18 A: No, but we have established Nu, dar am stabilit ceva, ce eu cred că
something, I think, această conversaţie a revelat, până acum...
   
21:19 that this conversation care este extrem de important,
so far has revealed,  
   
21:26 which is terribly important,  
   
21:29 at least I'd say for my students cel puţin pentru
  studenţii mei, aş zice,
   
21:30   în sensul ajutării lor...
   
21:31 in terms of helping them  
   
21:36 not to misunderstand ca să nu înţeleagă
what you are saying. eronat ce afirmaţi.
   
21:38 K: Quite. - Exact.
A: I have the feeling that - Am sentimentul că...
   
21:40 many persons, multe persoane, fiindcă nu sunt
because they are not suficient de atente la ceea ce afirmaţi,
   
21:43 sufficiently attentive pur şi simplu resping multe afirmaţii
to what you say, pe care le faceţi, pe moment,
   
21:46 simply dismiss many statements ca fiind fie imposibile...
you say out of hand as...  
   
21:51 K: ...impossible. fie, chiar dacă le
A: ...as either impossible, or place estetica lor,
   
21:55 if they like tot nu consideră că
the aesthetics of it, li se aplică şi lor.
   
21:58 it still doesn't apply to them. Este ceva interesant,
  departe de ei:
   
22:00 It's a lovely thing out there: "N-ar fi grozav dacă am
  putea face asta, cumva ?"
   
22:02 'Wouldn't it be great Da, exact.
if somehow we could do this?'  
   
22:05 But, you see, Dar, vedeţi, nu asta aţi afirmat,
you haven't said that. n-aţi afirmat ceea ce cred ei.
   
22:06 You haven't said what they Aţi afirmat ceva despre cunoaştere,
think you have said. You've said în corelaţie cu patologia
   
22:10 something about knowledge şi aţi afirmat ceva
with respect to pathology, despre cunoaştere,
   
22:14 and you've said în care cunoaşterea însăşi...
something about knowledge,  
   
22:16 in which knowledge itself nu mai este distructivă.
is no longer destructive. K: No.  
   
22:19   Nu.
   
22:20   Deci, noi nu afirmăm că
  această cunoaştere, ca atare...
   
22:21 A: So we're not saying este "băiatul rău" şi altceva
that knowledge as such este "băiatul cel bun".
   
22:26 is the bad guy and Nu, nu.
something else is the good guy.  
   
22:29 No, no. I think it is terribly Cred că este ceva extrem
important that that's seen, de important de perceput
   
22:31   şi nu m-ar deranja dacă aţi
  fi repeta-o la nesfârşit,
   
22:32 and I wouldn't mind it being fiindcă chiar simt,
repeated over and over again, din toată inima,
   
22:37 because I do heartily feel că e uşor să înţelegi
that it's easy to misunderstand. greşit aşa ceva.
   
22:43   Este foarte important, fiindcă...
   
22:44 K: That's very important, religia...
because religion,  
   
22:47   sau cel puţin semnificaţia
  acelui cuvânt,
   
22:49 at least the meaning este de a aduna laolaltă...
of that word is to  
   
22:52 gather together, pentru a acorda atenţie.
to be attentive.  
   
22:56   Acela este sensul real al
  acelui cuvânt "religie".
   
22:57 That is the true meaning - L-am căutat în dicţionar.
of that word 'religion'. - Oh, da, sunt de acord.
   
23:01 I have looked it up in a dictionary. Adunarea laolaltă a întregii
A: Oh yes, I agree. energii, pentru a fi atent.
   
23:04 K: Gathering together - Da.
all energy to be attentive. - Să fii atent...
   
23:09 To be attentive, altminteri nu este religie.
otherwise it's not religion.  
   
23:12   Religia înseamnă toate
  celelalte lucruri...
   
23:14 Religion is all the things... o vom discuta la
  momentul potrivit.
   
23:17 we'll discuss that Deci...
when we come to it.  
   
23:18 So freedom means libertate înseamnă
the sense of complete austerity sentimentul unei depline...
   
23:26   austerităţi
   
23:28   şi sentimentul negării
  complete a observatorului.
   
23:29 and a sense of total negation Exact.
of the observer.  
   
23:36 A: Exactly. Din asta apare austeritatea
   
23:40 K: Out of that comes austerity, şi toate celelalte, pe care
everything else le vom aborda ulterior.
   
23:44 - we'll go into that later on. Dar nu este produsă
  numai de austeritate.
   
23:45 A: But austerity in itself - Nu.
doesn't produce it. - Deci am inversat raţionamentul.
   
23:48 K: No. Upside down. - Corect.
A: So we've turned that upside down. - Auster înseamnă...
   
23:51 K: Austere means, really, cu adevărat, cuvântul
the word itself means însuşi înseamnă cenuşă...
   
23:55 ash, dry, brittle. uscat...
   
24:03 But the austerity fragil.
   
24:04 of which we are talking about Dar austeritatea, despre care
is something vorbim, este ceva cu totul diferit.
   
24:05 entirely different. Da.
A: Yes.  
   
24:08 K: It is the freedom Este libertatea care produce
  această austeritate, lăuntrică.
   
24:10 that brings about Există o expresie
this austerity, inwardly. biblică, minunată,
   
24:13 A: There is a beautiful biblical care se referă la asta...
phrase that points to this,  
   
24:18 just three words, numai cinci cuvinte,
'beauty for ashes', "frumuseţe în loc de cenuşă",
   
24:20   atunci când are loc transformarea.
   
24:21 when the transformation Şi în engleză avem
takes place. expresia "cenuşă în gură",
   
24:24 And in English we have  
the phrase 'ashes in the mouth'  
   
24:25   când din absolut totul
  s-a ales cenuşa.
   
24:28 when the whole thing Dar este o schimbare, de
has come to ashes. la cenuşă la frumuseţe.
   
24:32 But there is a change Deci...
from ashes to beauty.  
   
24:35 K: So freedom in action libertatea...
in the field of knowledge  
   
24:39   în acţiune...
   
24:41   în domeniul cunoaşterii...
   
24:48 and in the field of şi în domeniul relaţiilor umane,
human relationship,  
   
24:52 because that is fiindcă aceasta are importanţa
the highest importance: supremă, relaţia umană.
   
24:54 human relationship. Oh da, da.
   
24:56 A: Oh yes, yes.  
   
24:58 Oh yes, particularly if I am Oh da, mai ales dacă eu sunt
the world and the world is me. lumea şi lumea înseamnă eu.
   
25:00   - Evident.
  - Da.
   
25:02 K: Obviously. Deci, ce loc deţine cunoaşterea
A: Yes. în relaţiile umane ?
   
25:04 K: So what place has knowledge Cunoaştere în sensul
in human relationship? experienţei precedente,
   
25:14 Knowledge in the sense a tradiţiei,
of past experience,  
   
25:17 tradition, image. a imaginii.
   
25:21 A: Yes. Da.
   
25:22 K: What place has the observer, Ce loc deţine observatorul
  - cu tot ceea ce-l defineşte -
   
25:24 - all that is the observer -  
   
25:27 what place has the observer ce loc deţine observatorul
in human relationship? în cunoaşterea umană ?
   
25:34 A: What place has knowledge Ce loc deţine cunoaşterea, pe de o
on the one hand, parte şi ce loc deţine observatorul.
   
25:36 what place has the observer. - Observatorul înseamnă cunoaşterea.
  - Este cunoaşterea.
   
25:38 K: Observer is the knowledge. Dar există posibilitatea...
A: Is the knowledge.  
   
25:41 But there is the possibility  
of seeing knowledge  
   
25:46 not simply negatively, perceperii cunoaşterii, nu numai
but in co-ordination din punct de vedere negativ,
   
25:47   ci în coordonare, într-o
  relaţie cu adevărat creatoare.
   
25:51 in true creative relationship. - Asta am şi afirmat.
Right. - Exact.
   
25:54 K: I have said that. Sunt înrudit cu
A: Exactly. dumneata, să zicem...
   
25:57 K: I am related to you, let's say, ca să fie foarte simplu,
to make it very simple.  
   
26:01   sunt înrudit cu dumneata,
   
26:02 I'm related to you, sunteţi fratele meu, soţ,
you are my brother, soţie, orice ar fi...
   
26:06 husband, wife, whatever it is, şi...
   
26:09 and what place has knowledge ce loc deţine cunoaşterea...
as the observer,  
   
26:12   ca observator,
   
26:14   care este trecutul
   
26:16 which is the past, şi cunoaşterea
and knowledge is the past, înseamnă trecutul...
   
26:21   ce loc deţine asta
  în relaţia noastră ?
   
26:22 what place has that Dacă relaţia noastră...
in our relationship?  
   
26:28 A: If our relationship is creative... este creatoare...
   
26:31   Nu este !
   
26:33 K: It is not. Nu "dacă"...
   
26:34 Not 'if,' we must take it ci trebuie s-o luăm
actually as it is. exact aşa cum este.
   
26:41 I am related to you, Sunt înrudit cu tine,
I am married to you, sunt căsătorit cu tine,
   
26:42   sunt soţia sau soţul tău ş.a.m.d.
   
26:44 I am your wife or husband, Acum, care este realismul
whatever it is. acelei relaţii ?
   
26:47 Now, what is the actuality  
in that relationship?  
   
26:52 The actuality, Realitatea, nu
not theoretical actuality, realismul teoretic,
   
26:54   ci realitatea este că
  sunt separat de tine.
   
26:55 but the actuality is that Realitatea ar trebui să fie
I am separate from you. că noi nu suntem separaţi.
   
27:00 A: The actuality must be  
that we are not divided.  
   
27:02   Dar suntem !
   
27:03 K: But we are. Poate că te numesc
  soţul meu, soţia mea,
   
27:06 I may call you my husband, da eu sunt preocupat de
my wife, but I am propriul meu succes,
   
27:11 concerned with my success, sunt preocupat de banii mei,
I am concerned with my money,  
   
27:14   sunt preocupat de
  ambiţiile, invidia mea,
   
27:16 I am concerned with my ambitions, sunt plin de sine.
my envy, I am full of me.  
   
27:22   Da, înţeleg asta, dar vreau
  să mă asigur, acum, că...
   
27:23 A: Yes, I see that, but n-am ajuns la o confuzie, aici.
I want to make sure now that  
   
27:29 we haven't reached - Ba am ajuns !
a confusion here. - Atunci când spun...
   
27:31 K: Yes, we have. că realitatea este că
A: When I say nu suntem separaţi,
   
27:33 that the actuality is  
that we are not separate,  
   
27:38 I do not mean to say nu vreau să spun că, la
that, at the phenomenal level, nivelul aparenţelor,
   
27:43 that a dysfunction is occurring. apare o oarecare disfuncţie -
I am fully aware of that. sunt perfect conştient de asta.
   
27:46 But if we are going to say that Dar, dacă vom afirma că lumea
  înseamnă eu şi eu sunt lumea...
   
27:47 the world is me and O spunem teoretic, dar
I am the world... nu simţim astfel.
   
27:49 K: We say it theoretically, Aşa este.
we don't feel it.  
   
27:52 A: Precisely. Dar, dacă aceea este situaţia...
But if that is the case,  
   
27:54   că lumea înseamnă
  eu şi eu sunt lumea...
   
27:56 that the world is me şi asta e ceva real,
and I am the world, e ceva real...
   
28:01 and this is actual, Este o realitate numai atunci când
this is actual... nu există dezbinare în mine însumi.
   
28:04 K: This is actual only Exact.
when I have no division in myself.  
   
28:08 A: Exactly. Exactly. Dar există dezbinare.
K: But I have a division.  
   
28:12 A: If I have a division, Dacă există dezbinare, atunci nu
then there is no relationship există vreo relaţie reciprocă.
   
28:15 between one and the other. Ca atare, cineva acceptă ideea...
K: Therefore  
   
28:19 one accepts the idea că lumea înseamnă
  eu şi eu sunt lumea.
   
28:23 that the world is me Aceea e numai o idee.
and me is the world.  
   
28:29 That is just an idea. Look, sir. - Uitaţi, domnule...
  - Da, înţeleg.
   
28:32 A: Yes, I understand. Dar, dacă şi când se întâmplă...
But if and when it happens...  
   
28:35 K: Wait. Just see what Nu, aşteptaţi să vedeţi
takes place in my mind. ce anume am în minte.
   
28:39 I make Fac o asemenea afirmaţie: "lumea
a statement of that kind: înseamnă tu şi tu eşti lumea".
   
28:41 'the world is you Mintea, mai apoi, o
and you are the world'. transpune într-o idee...
   
28:44 The mind then translates it într-un concept
into an idea, into a concept,  
   
28:51   şi încearcă să trăiască
  potrivit acelui concept.
   
28:53 and tries to live Exact.
according to that concept.  
   
28:56 A: Exactly. L-a despărţit de realitate.
   
28:57 K: It has abstracted from reality.  
   
29:04 A: This is knowledge Aceasta este cunoaşterea,
in the destructive sense. în sens distructiv.
   
29:09 K: I won't call it N-o voi numi distructivă sau
destructive or positive. pozitivă, ci asta se întâmplă.
   
29:11 This is what is going on. Ei bine, hai să spunem că problema
  pe care o generează este iadul.
   
29:13 A: Well, let's say Da, da.
the issue from it is hell.  
   
29:17 K: Yes. So, in my relationship Deci...
with you  
   
29:18   în relaţia mea cu tine...
   
29:23   ce loc deţine cunoaşterea,
   
29:25 what place has knowledge, trecutul, imaginea
the past, the image,  
   
29:28   - care este observatorul, toate
  acelea înseamnă observatorul -
   
29:30 - which is the observer, ce loc deţine observatorul
all that is the observer - în relaţia noastră ?
   
29:34 what place has the observer De fapt, observatorul...
in our relationship?  
   
29:38 Actually the observer este factorul dezbinării.
is the factor of division.  
   
29:42   Corect.
   
29:44 A: Right. Şi, ca atare, apare
  conflictul dintre noi doi.
   
29:46 K: And therefore the conflict Asta se petrece în lume,
between you and me,  
   
29:49 this is what is going on zilnic.
in the world everyday.  
   
29:53 A: Then one would have to say, Atunci cineva trebuie
it seems to me, să afirme, am impresia,
   
29:54   urmărind conversaţia,
  punct cu punct...
   
29:56 following the conversation că locul acestui observator
point by point,  
   
30:01 that the place  
of this observer,  
   
30:04 - understood - înţeles aşa cum aţi
as you have pointed it out - specificat dumneavoastră -
   
30:08 is the point of dysrelationship. este de marcare a
  destrămării relaţiei.
   
30:13 K: Is the point Este punctul de la care nu mai
where there is really actually există, de fapt, nici un fel de relaţie.
   
30:17 no relationship at all. Poate că mă culc
  cu soţia mea ş.a.m.d.,
   
30:19 I may sleep with my wife, dar, de fapt, nu există relaţie...
and so on, so on,  
   
30:23 but actually fiindcă eu am propriile mele
there is no relationship, preocupări, propriile mele ambiţii,
   
30:29 because I have my own pursuits, propriile mele
my own ambitions, idiosincrazii ş.a.m.d.
   
30:34 all the idiosyncrasies, şi ea le are pe ale ei,
and so on, and she has hers,  
   
30:39 so we are always separate deci suntem,
  întotdeauna, separaţi...
   
30:42   şi, ca atare, întotdeauna
  într-o bătălie reciprocă.
   
30:44 and therefore always in battle Ceea ce înseamnă că
with each other. observatorul, ca trecut,
   
30:51 Which means the observer, este factorul dezbinării.
as the past,  
   
30:55 is the factor of division. Da.
   
30:58 A: Yes, I was just Tocmai voiam să mă asigur că
wanting to be sure that expresia este potrivită,
   
31:01 the phrase is the place... anume "care este locul
  observatorului"
   
31:04 of 'what is the şi a fost înţeleasă în contextul
place of the observer' conversaţiei noastre.
   
31:06 was understood in the Am declarat că există
context of what we are saying. un asemenea lucru.
   
31:09 We have made the statement Da.
that there is such a thing.  
   
31:12 K: Yes. Ei bine, locul său, ca atare,
   
31:13 A: Well, its place as such mi se pare mie că diferă de ceea ce
would seem to me not to be înţelegem, uzual, prin "a ocupa un loc".
   
31:19 what we usually mean by - Da.
its occupying a place. - Vorbim, mai degrabă, despre...
   
31:22 K: Yes.  
A: We are talking rather about  
   
31:23   o activitate, aici, care
  este profund dereglată.
   
31:25 an activity here Domnule, atât timp cât
that is profoundly disordered. există observatorul,
   
31:30 K: Sir, as long as trebuie să existe
there is the observer, conflict într-o relaţie.
   
31:35 there must be conflict - Da, înţeleg asta.
in relationship. - Aşteptaţi, aşteptaţi !
   
31:39 A: Yes, I follow that. Uitaţi ce se întâmplă: fac
K: Wait, wait, see what happens. o asemenea declaraţie
   
31:43 I make a statement şi cineva o va transpune
of that kind, într-o idee, într-un concept
   
31:45 someone will translate it şi va zice "Cum de voi
into an idea, trăi cu acel concept ?"
   
31:48 into a concept and say, Fapt este că el nu se vede, pe
'How am I to live that concept?' sine, ca fiind observatorul.
   
31:55 The fact is he doesn't observe Aşa este.
himself as the observer.  
   
32:03 A: That's right. El este observatorul care analizează,
  făcând o distincţie între el însuşi...
   
32:04 That's right. He is the  
observer looking out there,  
   
32:07 making a distinction - ... şi declaraţie.
between himself... - Corect.
   
32:09 K: ...and the statement. - Făcând o separare.
A: Right. Making a division. - Separare.
   
32:13 K: Division. Deci...
   
32:16 Has the observer oare observatorul deţine
any place at all in relationship? vreun loc într-o relaţie ?
   
32:22 I say no, the moment Eu afirm că, din momentul în care
  se manifestă într-o relaţie,
   
32:25 he comes into existence nu mai există relaţie.
in relationship,  
   
32:30 there is no relationship.  
   
32:35 A: The relationship is not. - Relaţia nu mai este.
K: Is not. - Nu mai este.
   
32:36   Nu este ceva care nu
  mai este în relaţie.
   
32:38 A: It is not something - Da, corect.
that is in dysrelationship. - Vorbim despre ceva...
   
32:42 K: Yes, that's right.  
A: We are talking about something,  
   
32:45 that in fact doesn't even exist. care, de fapt, nici
K: Exist. măcar nu mai există.
   
32:46   Ca atare, trebuie să
  analizăm problema,
   
32:48 Therefore we have to go into de ce fiinţele umane, în relaţiile
the question why human beings lor cu alte fiinţe umane,
   
32:54 in their relationship  
   
32:55   sunt atât de violente...
   
32:56 with other human beings fiindcă asta se răspândeşte
are so violent, în întreaga lume.
   
33:00 because that is spreading Mi s-a spus, deunăzi, în India,
throughout the world.  
   
33:05 I was told the other day in India, o mamă a venit să mă vadă...
a mother came to see me,  
   
33:11 very Brahmanical family, dintr-o familie foarte aristocratică,
  foarte cultivată ş.a.m.d.
   
33:14 very cultured, Fiul ei, care are şase ani...
and all the rest of it.  
   
33:17 Her son, who is six, când i-a cerut să facă ceva anume,
   
33:21 when she asked him a luat un băţ şi a
to do something început s-o lovească.
   
33:23 he took up a stick Un lucru de neconceput,
and began to hit her. înţelegeţi domnule ?
   
33:26 A thing unknown.  
You follow, sir?  
   
33:31 The idea Adică, ideea că ai putea
that you should hit your mother să-ţi loveşti mama
   
33:35 is traditionally este, tradiţional,
something incredible! ceva incredibil !
   
33:39 And this boy did it. Şi acest băiat a făcut-o !
   
33:43 And I said, Şi am spus: "Uite care-i treaba !", am
'See what is the fact', analizat amândoi, a înţeles ş.a.m.d.
   
33:46 we went into it, she understood. Deci, pentru a înţelege violenţa,
  cineva trebuie să înţeleagă dezbinarea.
   
33:49 So, to understand violence, - Dezbinarea exista, deja, acolo !
one has to understand division. - Acolo.
   
33:56 A: The division was already there. Altminteri, nu ar fi
K: There. ridicat acel băţ.
   
33:59 A: Otherwise he would not Dezbinare între naţiuni,
have picked up the stick. înţelegeţi, domnule ?
   
34:02 K: Division between nations, Această cursă a înarmării...
you follow, sir?  
   
34:06 This race for armaments este unul dintre
  factorii violenţei.
   
34:10 is one of Şi anume...
the factors of violence.  
   
34:13 Which is, mă auto denumesc american
I am calling myself American  
   
34:16 and he is calling himself Russian, şi altul se auto denumeşte
or Hindu, rus sau hindus ş.a.m.d.
   
34:19 or whatever it is. Această dezbinare este factorul
  adevăratei violenţe şi a urii.
   
34:20 This division is the factor Atunci când o minte percepe asta,
of real violence and hatred.  
   
34:27 When a mind sees that, retează tot ceea ce înseamnă
  separare, în el însuşi.
   
34:31 it cuts away Nu mai este hindus, american, rus.
all division in himself.  
   
34:35 He is no longer a Este o fiinţă umană...
Hindu, American, Russian.  
   
34:37 He is a human being cu problemele sale, pe care
  încearcă, apoi, să le rezolve,
   
34:41 with his problems which  
he is then trying to solve,  
   
34:43   nu prin prisma Indiei sau
  Americii sau Rusiei.
   
34:45 not in terms of India, Deci ajungem la ideea:
or America, or Russia.  
   
34:52 So we come to the point: Oare mintea se poate elibera...
   
34:55 can the mind be free într-o relaţie ?
in relationship,  
   
35:02   Ceea ce înseamnă metodic,
  nu haotic, ci metodic.
   
35:04 which means orderly, Trebuie să fie, altminteri nu
not chaotic, orderly. poţi folosi cuvântul "relaţie".
   
35:12 A: It has to be, Nu, nu.
otherwise you couldn't use  
   
35:13 the word 'relationship'. Deci, oare mintea se poate
K: No. No. elibera de aşa ceva ?
   
35:16 So can the mind be free of that? Se poate elibera de observator ?
   
35:20 Free of the observer? - Dacă nu, nu există speranţă.
  - Asta-i întreaga problemă.
   
35:25 A: If not, there is no hope. - Dacă nu, am încurcat-o.
K: That's the whole point. - Da.
   
35:29 A: If not, we've had it. Şi toate evadările şi
K: Yes. preţul pus pe alte religii,
   
35:31 And all the escapes, and apelând la tot felul de
going off into other religions, iluzii, nu au nici un sens.
   
35:35 doing all kinds of tricks, Asta solicită foarte multă
has no meaning. percepere, intuiţie...
   
35:39 Now, this demands privind realitatea propriei vieţi:
a great deal of perception, insight,  
   
35:46 into the fact of your life: modul cum cineva îşi
how one lives one's life. trăieşte propria viaţă.
   
35:52   La urma urmei, filozofia
  înseamnă iubirea adevărului...
   
35:54 After all, philosophy iubirea înţelepciunii, nu dragostea
means the love of truth, pentru vreo abstracţiune.
   
35:58 love of wisdom, not the Oh nu, nu.
love of some abstraction.  
   
36:03 A: Oh no, no, no. Înţelepciunea este
  extrem de practică.
   
36:05 Wisdom is supremely practical. Practică şi, ca atare, iat-o !
   
36:07 K: Practical. Therefore here it is. Adică, poate fiinţa umană
  să trăiască într-o relaţie,
   
36:11 That is, can a human being în libertate
live in relationship in freedom  
   
36:17   şi, totuşi, acţionând
  în câmpul cunoaşterii ?
   
36:19 and yet operate Şi, totuşi, acţionând în
in the field of knowledge? câmpul cunoaşterii, da.
   
36:24 A: And yet operate in the Şi fiind într-o ordine absolută.
field of knowledge, yes.  
   
36:26 K: And be absolutely orderly. Altminteri nu este libertate.
   
36:34 Otherwise it is not freedom. Fiindcă ordinea înseamnă virtute.
   
36:36 Because order means virtue. Da, da.
   
36:40 A: Yes, yes. Care nu există în lume,
  la momentul actual.
   
36:42 K: Which doesn't exist in the world Nu există nici un sentiment
at the present time. al virtuţii, în nimic.
   
36:45 There is no sense of virtue Apoi ne repetăm.
in anything.  
   
36:49 Then we repeat. Virtutea este o
  însuşire creatoare,
   
36:52 Virtue is a creative thing, este un lucru viu,
  aflat în mişcare.
   
36:54 is a living thing, Mă gândesc, când faceţi aceste
is a moving thing. afirmaţii cu privire la virtute...
   
36:57 A: I am thinking, as you are  
saying this about virtue,  
   
37:04 which is really power, care înseamnă, cu
  adevărat, putere...
   
37:06   care înseamnă, cu adevărat,
  capacitatea de acţiona...
   
37:08 which is really şi, dacă vă înţeleg corect...
the ability to act,  
   
37:12 and if I am following you  
correctly,  
   
37:15   ceea ce afirmaţi, de fapt...
   
37:17 what you are really saying, - şi vă rog să mă corectaţi,
  dacă bat câmpii aici -
   
37:20 - and please correct me ceea ce afirmaţi,
if I am way off here - de fapt, este că...
   
37:23 what you are really saying acea capacitatea de-a acţiona...
is that  
   
37:28 the ability to act în sensul cel mai strict...
in the strict sense  
   
37:35 which must be creative, trebuie să fie creatoare,
   
37:36   altminteri nu este o acţiune,
  ci, pur şi simplu, o reacţie.
   
37:38 otherwise it's not an action, - O repetiţie.
but it is simply a reaction. - O repetiţie.
   
37:43 K: A repetition. Deci capacitatea de a acţiona sau
A: A repetition. virtutea, aşa cum v-aţi exprimat,
   
37:49 That the ability to act, poartă cu ea, inevitabil...
or virtue, as you put it,  
   
37:53 bears with it necessarily implicaţiile ordinii.
the implication of order.  
   
37:58   Trebuie, fiindcă, mi se pare
  mie, că nu există o altă cale.
   
38:01 It must. It seems to Da.
me no way out of that.  
   
38:05 Yes, I just wanted to recover that Da, nu am vrut decât să
a step at a time. recapitulez asta, pas cu pas.
   
38:07   Deci, pot reveni la subiect ?
   
38:10 K: So can I come back? În relaţiile umane, aşa
  cum există ele, acum
   
38:15 In human relationship,  
as it exists now,  
   
38:20 - we are looking - analizăm ceea ce
at that what actually is - există, de fapt -
   
38:22   în acele relaţii umane
  există conflict...
   
38:24 in that human relationship violenţă sexuală ş.a.m.d.,
there is conflict,  
   
38:29 sexual violence,  
and so on, so on, so on,  
   
38:31   orice formă de violenţă.
   
38:33 every kind of violence. Oare omul poate trăi
  într-o pace totală ?
   
38:36 Now, can man Altminteri el nu este creator...
live at total peace,  
   
38:43 otherwise he is not creative, în relaţiile umane,
   
38:47 in human relationship, fiindcă ele reprezintă
  baza întregii vieţi.
   
38:49 because that is Sunt foarte surprins de modul
the basis of all life. cum aţi tratat această problemă.
   
38:55 A: I'm very taken with the way  
you have pursued this.  
   
39:01 I noticed that, when Am remarcat că, atunci când
we asked this question punem această întrebare,
   
39:03   "Oare este posibil asta ?"
   
39:05 'is it possible that..'. sistemul ei de referinţă
  este întotdeauna un întreg.
   
39:09 the reference for it Iar celălalt sistem de
is always a totality. referinţă este un fragment
   
39:13 And the reference over here sau o fragmentare sau o dezbinare.
is a fragment,  
   
39:17 or a fragmentation, or a division. Nici măcar o dată nu aţi afirmat
   
39:22 Never once have you said că trecerea de la una la alta
   
39:25 that the passage constă într-o mişcare,
from one to the other care chiar există.
   
39:28 is a movement Nu, nu poate exista !
that even exists, you see.  
   
39:32 K: No. It can't exist. Exact, exact, absolut !
   
39:33 Quite, quite. Absolutely. Cred, d-le Krishnamurti, că nimic
  nu este mai dificil de înţeles
   
39:35 A: I think, Mr. Krishnamurti,  
   
39:37 that nothing is decât această declaraţie
so difficult to grasp pe care aţi făcut-o.
   
39:42 as this statement Nu există nimic, în ceea ce am
that you have made. fost învăţaţi, încă din copilărie,
   
39:48 There is nothing that we are taught, care să descrie o asemenea...
from childhood up,  
   
39:54 to render such a possibility. care să descrie o
  asemenea posibilitate.
   
40:01   O problemă ce trebuie
  luată în serios,
   
40:03 A matter for taking seriously, fiindcă atunci când...
   
40:07 because when... Ei bine, desigur, cineva nu trebuie
- one doesn't like to make să facă declaraţii cuprinzătoare,
   
40:11 sweeping statements about the way privind educaţia tuturor,
   
40:13 everybody has been educated - dar eu mă gândesc la mine însumi,
  începând din copilărie...
   
40:14 but I'm thinking of myself,  
from a child upward,  
   
40:22 all the way through chiar până după
graduate school, studiile de doctorat...
   
40:27 accumulating când am acumulat multe dintre aceste
a lot of this knowledge cunoştinţe, despre care vorbiţi.
   
40:28 that you have been Nu-mi amintesc pe nimeni...
talking about.  
   
40:33 I don't remember care să-mi fi spus...
anybody saying to me,  
   
40:37   sau măcar să-mi
  sugereze o bibliografie,
   
40:39 or even pointing me care...
to a literature that  
   
40:42   să facă, atât de categoric,
  această distincţie,
   
40:44 so categorically între una şi alta,
makes this distinction  
   
40:47 between one and the other as... ca...
   
40:52   - în relaţia lor reciprocă -
   
40:54 - in terms of each other - să nu fie accesibile
  reciproc, printr-o trecere.
   
40:57 not accessible to each Nu, nu.
other through passage.  
   
40:59   Exact.
   
41:00 K: No. No, no, quite, quite. V-am înţeles corect, în
  privinţa asta, nu-i aşa ?
   
41:02 A: Now, I'm correct in Destul de corect.
understanding you there, aren't I?  
   
41:05 K: Quite right. Poate aş menţiona asta,
  doar ca digresiune.
   
41:08 A: Maybe I could just Fragmentul nu poate
say this as an aside. deveni întregul.
   
41:10 K: The fragment can't Nu, fragmentul nu poate
become the whole. deveni întregul, de la sine.
   
41:13 A: No. The fragment  
cannot become the whole,  
   
41:15 in and of itself. Dar fragmentul încearcă,
  mereu, să devină întregul.
   
41:16 K: But the fragment is always Întocmai.
trying to become the whole.  
   
41:19 A: Exactly. Exactly. Întocmai.
   
41:20   Acum, desigur, în...
   
41:23 Now, of course, in the years  
of very serious and devoted  
   
41:31 contemplation and exploration anii unei contemplări şi explorări, foarte
of this, serioase şi devotate, a acestei probleme
   
41:34 - which quite clearly you have - care este foarte clar că le-aţi
undertaken with great passion - întreprins cu mare pasiune -
   
41:42 I suppose it must sunt sigur că trebuie să fi remarcat că
have occurred to you prima manifestare a acestei probleme,
   
41:44 that the first sight of this, atunci când cineva se află
  pe poziţia de observator...
   
41:47 while one is in the condition trebuie să fi fost
of the observer, foarte înfricoşătoare
   
41:52 must be very frightening - de pe poziţia de observator -
- in the condition of the observer, gândul că nu există cale de trecere.
   
41:56 the thought that Nu, fiindcă, vedeţi, n-am analizat
there is no passage. problema, niciodată, în acel mod.
   
41:59 K: No. But you see, Spuneţi-mi, vă rog, cum
I never looked at it that way. anume aţi analizat-o !
   
42:04 A: Please tell me how Încă din copilărie, nu m-am
you looked at it. Please. considerat, niciodată, un hindus.
   
42:11 K: From childhood I never Înţeleg.
thought I was a Hindu.  
   
42:17 A: I see. Nu m-am considerat, niciodată, când
  am fost educat în Anglia ş.a.m.d.,
   
42:18 K: I never thought  
when I was educated in England  
   
42:21 and all the rest of it, că eram un european, ci, pur şi simplu,
that I was European. n-am căzut niciodată în acea capcană.
   
42:24 I never was caught  
in that trap.  
   
42:29 I don't know how it happened, Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar n-am
  căzut, niciodată, în acea capcană.
   
42:30 I was never caught in that trap. Ei bine, atunci când
  eraţi destul de mic
   
42:33 A: Well, when you were quite little şi colegii de joacă vă spuneau, ei bine,
then că sunteţi un hindus, ce le spuneaţi ?
   
42:35 and your playmates said to you,  
   
42:38 well now, look, Am remarcat probabil hinduismul, cu
you are a Hindu, toate ornamentele tradiţiei brahmanice,
   
42:40 what did you say?  
K: I probably put on Hinduism  
   
42:43 and all the trappings dar niciodată nu m-a
of Brahmin tradition, afectat profund.
   
42:48 but it never penetrated deeply. Aşa cum spunem, în jargon
  profesional, nu v-a atins niciodată.
   
42:51 A: As we say in the vernacular, - Nu m-a atins, niciodată, corect.
it never got to you. - Înţeleg.
   
42:54 K: It never got to me, that's right. Este foarte remarcabil,
A: I see. este extraordinar.
   
42:57 That's very remarkable.  
That's extraordinary.  
   
43:02 The vast number of people Marea masă a oamenilor lumii par să
in the world seem fi fost atinşi, în această privinţă.
   
43:05 to have been got to De aceea cred, vedeţi
in respect to this. dumneavoastră...
   
43:08 K: That's why, I think, propaganda...
you see,  
   
43:16 propaganda has become a devenit...
the means of change.  
   
43:18   agentul schimbării.
   
43:24   Da, da.
   
43:27 A: Yes. Yes. Propaganda nu înseamnă adevăr.
   
43:29 K: Propaganda is not truth. Repetiţia nu înseamnă adevăr.
   
43:33 Repetition is not truth. - Este şi o formă de violenţă.
  - Chiar aşa !
   
43:36 A: It's a form of violence too. Da.
K: That's just it.  
   
43:38   Deci...
   
43:39   o minte, care nu face
  altceva decât să observe,
   
43:41 So a mind nu reacţionează la
that merely observes ceea ce observă,
   
43:46 doesn't react potrivit propriei condiţionări.
to what it observes  
   
43:50 according Ceea ce înseamnă că nu există nici
to its conditioning, un observator, în nici un moment...
   
43:52 which means there is ca atare nu există dezbinare.
no observer at any time,  
   
43:57 therefore no division. Asta mi s-a întâmplat mie, nu
  ştiu cum, dar mi s-a întâmplat.
   
43:59 It happened to me,  
   
44:02 I don't know how it Şi...
happened, but it has happened.  
   
44:06 And, in observing all this, observând toate acestea,
   
44:11 I've seen am văzut în fiecare relaţie umană,
every human relationship, în tot felul de relaţii umane,
   
44:14 every kind of că există această dezbinare
human relationship, şi, ca atare, violenţă.
   
44:16 there is this division Şi...
and therefore violence.  
   
44:20 And to me the very pentru mine, însăşi
essence of non-relationship esenţa unei non-relaţii
   
44:23   este factorul lui "eu" şi "tu".
   
44:25 is the factor of me and you. Tocmai încercam să-mi
  amintesc propria istorie
   
44:31 A: I was just trying to go şi să mă gândesc la copilăria mea.
back in my own personal history  
   
44:35 and think of when I was a child. Am crezut...
   
44:39 I did, while accepting în timp ce acceptam
that I was different, că eram diferit,
   
44:42   chiar am crezut, am ajuns
  să accept aşa ceva.
   
44:45 I did believe that, A existat altceva, totuşi,
I did come to accept that,  
   
44:48   care m-a menţinut întotdeauna...
   
44:49 there was something else, foarte...
however, that always held me  
   
44:53 very, very hard to centre foarte puternic centrat,
   
44:58 in terms of making în sensul că am transformat
an ultimate issue of that, asta într-o problemă esenţială
   
45:00   şi e vorba de o experienţă pe care
  am avut-o când vâsleam într-o barcă.
   
45:03 and that was an experience Am petrecut ceva vreme în
I had when I was rowing a boat. Scandinavia, copil fiind
   
45:07 I spent some time in şi obişnuiam să ies,
Scandinavia as a child, zilnic, cu barca în fiord
   
45:12 and I used to take a boat şi, atunci când vâsleam,
out on the fjord every day,  
   
45:17 and when I would row, eram profund interesat
  de acţiunea apei,
   
45:20 I was profoundly moved by atunci când mişcam vâsla.
the action of the water,  
   
45:27 when I moved the oar, Fiindcă am ridicat vâsla din apă
   
45:30 because I lifted the oar  
out of the water  
   
45:34 and there was separation şi a existat o separare
in substance materială între apă şi vâslă,
   
45:37 between the water and the oar, dar apa, care era necesară
  pentru a putea pluti
   
45:38 but the water, which şi pentru propulsie,
was necessary for support  
   
45:43 and for purchase, so that astfel încât să mă pot deplasa...
I could propel myself,  
   
45:47   nu-şi pierdea niciodată coeziunea,
   
45:50 never lost touch with itself, întotdeauna revenea
it always turned into itself la forma iniţială,
   
45:54   fără ca să se fi
  separat, vreodată.
   
45:57 without ever having left Şi, din când în când, râdeam
itself in the beginning. în sinea mea, zicând:
   
46:00 And once in a while I would "Dacă cineva te va prinde privind
laugh at myself and say, apa, aşa de mult cum o faci,
   
46:03 if anyone catches you  
looking at this water  
   
46:05 any longer than you are doing, va gândi că eşti chiar nebun."
   
46:07 they will think that you Acesta e observatorul,
are clear out of your mind. vorbind singur, desigur.
   
46:09 This is the observer talking Dar asta mi-a lăsat o
to himself, of course. impresie atât de profundă,
   
46:12 But that made such a încât cred...
profound impression on me  
   
46:14 that I think... că a fost, ceea ce aţi numi,
  o mică mântuire pentru mine,
   
46:17 I think it was şi n-am uitat asta, niciodată.
what you might call  
   
46:19 a little salvation for me, Deci, poate că există o oarecare
and I never lost that. relaţie între acea percepţie,
   
46:22 So maybe there is some  
relationship between  
   
46:25 that apprehension, care cred că mi-a schimbat fiinţa
   
46:28 which I think changed my being, şi persoana la care vă
  referiţi dumneavoastră,
   
46:31 and what it is ca cineva care n-a suferit, niciodată,
you are talking about as one de acest sentiment al separării.
   
46:33 who never ever suffered Da, continuaţi vă rog !
this sense of separation at all.  
   
46:38 Yes. Please go ahead. Deci, asta ne conduce la
  ideea, domnule, nu-i aşa...
   
46:43 K: So this brings us to the point, oare poate mintea umană...
sir, doesn't it,  
   
46:49 can the human mind, care a evoluat în separare...
which has evolved in separation,  
   
46:56   în...
   
46:58 in fragmentation... fragmentare...
   
47:00   Aici intervine evoluţia, da.
   
47:03 A: This is where evolution is. Yes. ... oare poate o asemenea minte
  să se transforme, să sufere...
   
47:05 K: ...can such a mind transform, o regenerare,
undergo a regeneration,  
   
47:12   care nu este produsă de
  o influenţă externă,
   
47:15 which is not produced de propagandă,
by influence,  
   
47:20 by propaganda, de ameninţare şi pedeapsă ?
   
47:23 by threat and punishment, Fiindcă, dacă se schimbă fiindcă
  va urma să capete o răsplată...
   
47:28 because if it changes because - Nu s-a schimbat !
it is going to get a reward... - ... nu s-a schimbat.
   
47:33 A: It hasn't changed. Deci...
K: ...it hasn't changed.  
   
47:34   aceasta este una dintre
  problemele fundamentale,
   
47:36 So that is one of pe care cineva trebuie să şi le pună şi să
the fundamental things răspundă prin acţiune, nu prin cuvinte.
   
47:41 which one has to ask and Prin acţiune, oh, da.
answer it in action, not in words.  
   
47:47 A: In action. Oh yes. Şi anume:
K: Which is:  
   
47:52   mintea mea,
   
47:53   mintea umană,
   
47:55 my mind, the human mind, a evoluat în contradicţie,
   
47:58 has evolved in contradiction, în dualitate
in duality  
   
48:01   - "eul" şi "non-eul" -
   
48:04 - the 'me' and the 'not me' - a evoluat în această
  dezbinare tradiţională,
   
48:07 has evolved separare, fragmentare.
in this traditional cleavage,  
   
48:12 division, fragmentation. Oare poate acea minte...
   
48:17 Now, can that mind să observe acest lucru...
observe this fact,  
   
48:21   să observe, în absenţa
  observatorului ?
   
48:24 observe without the observer, Şi numai atunci va
  exista o regenerare.
   
48:28 and only then Atât timp cât există un observator, care
there is a regeneration. observă asta, atunci există conflict.
   
48:32 As long as there is - Nu ştiu dacă am fost clar.
an observer observing this, - Ba da.
   
48:36 then there is a conflict. V-aţi exprimat foarte
  clar, pe două nivele.
   
48:37 I don't know if  
I make myself clear.  
   
48:38 A: Yes, you do. You make yourself  
very clear on two levels.  
   
48:42 On the level of discourse alone, La nivel pur teoretic - care ştiu că nu este
  preocuparea dumneavoastră principală -
   
48:43 - which I know la nivel pur teoretic este
is not your major concern - necesar, în continuare,
   
48:46 on a level of discourse să acceptăm existenţa unei
alone it necessarily follows asemenea posibilităţi,
   
48:50 that it must be the case altminteri am vorbi
that this possibility exists, despre un nonsens.
   
48:56 otherwise we would Dar, apoi, agonia...
be talking nonsense.  
   
49:00 But then the agony of situaţiei generale,
the situation at large  
   
49:03   pe care o descriem,
   
49:06 that we have been describing constă, pur şi simplu, în faptul că,
  dacă asta se poate face sau nu,
   
49:08 is simply that whether nu-i vine, niciodată,
this can be done or no în minte cuiva
   
49:13 never occurs to a person, şi, în absenţa chiar a
  acestei conştientizări...
   
49:15 and in the absence repetiţia va continua
of it even occurring, pe termen nelimitat,
   
49:20 the repetition is going iar lucrurile vor deveni
to continue indefinitely din ce în ce mai grave.
   
49:24 and things are going Domnule, dificultatea este că majoritatea
to get worse and worse. oamenilor nici măcar n-ar asculta.
   
49:26 K: Sir, the difficulty is  
most people won't even listen.  
   
49:33 A: I'm sighing. I know that. - Oftez, fiindcă ştiu asta.
  - N-ar asculta.
   
49:37 K: Won't listen. Dacă ascultă ceva, nu ascultă
  decât de propriile lor concluzii.
   
49:39 If they do listen, Dacă sunt comunist, te voi
they listen with their conclusions. asculta până la un punct.
   
49:45 If I am a Communist,  
I will listen to you up to a point.  
   
49:50 After that După aceea, nu te
I won't listen to you. voi mai asculta !
   
49:55 And if I am slightly demented, Şi, dacă sunt niţeluş dement...
   
50:00 I will listen to you te voi asculta şi voi traduce ceea ce
and translate what I hear aud potrivit propriei mele nebunii.
   
50:04 according to my dementia. Exact.
A: Exactly.  
   
50:06   Deci...
   
50:07   cineva trebuie să fie extraordinar
  de serios, pentru a asculta.
   
50:09 K: So one has to be Serios, în sensul de a da la o
extraordinarily serious to listen. parte prejudecăţile mele ciudate
   
50:16 Serious in the sense şi idiosincraziile
put aside my peculiar prejudices  
   
50:19   şi de-a asculta
  ceea ce ai de spus.
   
50:21 and idiosyncrasies Fiindcă...
and listen to what you are saying,  
   
50:26 because ascultatul este
the listening is the miracle: adevăratul miracol:
   
50:30   nu ceea ce voi face cu
  ceea ce ai afirmat.
   
50:34 not what shall I do  
with what you have said.  
   
50:38 A: Not what shall I listen to. - Nu ceea ce voi asculta.
  - Ci actul ascultării.
   
50:41 K: But the act of listening. Ci actul ascultării, în sine.
A: But  
   
50:43 the act of listening itself. Revenim la prezentul continuu,
  când există ascultarea în sine.
   
50:46 We are back to 'ing' Asta necesită...
where there's listening itself.  
   
50:52 K: That requires... I mean, Adică eşti destul de bun
  încât să mă asculţi,
   
50:53 you are good enough fiindcă vrei să afli.
to listen to me  
   
50:56 because you want to find out. Dar marea majoritate ar zice
  "Ce tot spui tu acolo ?".
   
50:58 But the vast majority say, Eu vreau să mă simt bine, aşa că
what are you talking about, pleacă şi vorbeşte cu altcineva.
   
51:01 I want to go on enjoying myself,  
   
51:03 so go and talk to somebody else. Deci...
   
51:06 So, to create an atmosphere, să creezi o atmosferă...
   
51:13 to create an ambience, să creezi o ambianţă,
  în care să simţi:
   
51:16 a feeling that: "Viaţa este îngrozitor de serioasă,
life is dreadfully serious, prietene, aşa că ascultă !
   
51:19 my friend, do listen. Este viaţa ta, n-o
  irosi, ascultă !"
   
51:22 It's your life, să produci o fiinţă
don't waste it, do listen. umană care ar asculta
   
51:26 To bring about a human being este ceva de maximă importanţă,
that will listen  
   
51:31 is the greatest importance, fiindcă noi nu vrem să ascultăm.
   
51:34 because Este ceva prea deranjant.
we don't want to listen.  
   
51:37 It's too disturbing. Înţeleg.
   
51:41 A: I understand. Am încercat, uneori, la clasă,
  să subliniez exact această idee.
   
51:42 I have tried sometimes in class Şi, uneori...
to make this very point.  
   
51:49 And sometimes I suggest that sugerez că ar trebui să
we should watch the animal, luăm exemplul unui animal,
   
51:53   în special al unui
  animal sălbatic...
   
51:55   Desigur.
   
51:56 especially the wild animal, ... fiindcă, dacă nu
  ascultă, e probabil mort.
   
52:00 because if it's not listening Mort, da, domnule !
it's likely dead.  
   
52:03 K: Dead, yes, sir. Există această atenţie extraordinară,
  pe care o manifestă continuu
   
52:05 A: There is this extraordinary şi fiecare clipă din viaţa sa...
attention that it makes,  
   
52:11 and every instant of its life este o criză.
is a crisis.  
   
52:17 K: Absolutely. Categoric.
   
52:20 A: And you know what happens, Şi ştiţi ce se întâmplă ?
   
52:22 the eyes out there show in the main Ochii lor reflectă, în esenţă, că gândesc
that they are thinking că eu mă refer la psihologia animală.
   
52:25 I am talking about Nu mă refer, deloc, la psihologie.
animal psychology.  
   
52:28 I'm not talking about Mă refer exact la realitate,
psychology at all, care este ori-ori
   
52:30 I'm talking about what is şi nu există nici o cale de-a
the case which is either-or, ajunge de la ori la ori.
   
52:34 and there isn't any way La asta mă refer, deci
to get from either to or. cred că vă înţeleg.
   
52:37 That's what I mean. Vedeţi, domnule, ceea ce se întâmplă
So I think I understand you. în America, aşa cum o văd eu,
   
52:41 K: In America poate că mă înşel...
what is happening now,  
   
52:44 as I observe it oamenii nu sunt serioşi.
- I may be mistaken -  
   
52:48 they are not serious. Se joacă cu lucruri noi...
   
52:51 They are playing cu ceva distractiv...
with new things,  
   
52:56 something entertaining, trecând de la un lucru la altul.
go from one thing to the other.  
   
52:59   Şi ei cred că asta
  înseamnă căutare.
   
53:02 And they think Căutare !
this is searching.  
   
53:06 A: Searching! Căutare, cercetare,
   
53:09 K: Searching, asking, dar ei rămân prinşi în
  capcana fiecăruia.
   
53:11 but they get trapped Da.
in each one of them. A: Yes.  
   
53:12   Şi, într-un final, nu
  rămân decât cu cenuşa.
   
53:15 K: And at the end of it Deci, devine din ce
they have nothing but ashes. în ce mai dificil...
   
53:19 So it is becoming pentru ca fiinţele
more and more difficult umane să fie serioase,
   
53:23 for human beings să asculte,
to be serious, to listen,  
   
53:26   să vadă ceea ce sunt...
   
53:30 to see what they are, nu ceea ce ar trebui să fie.
not what they should be.  
   
53:32   - Nu, să vadă ce sunt.
  - Ce sunt.
   
53:36 A: No. What is the case. Întocmai.
K: What is.  
   
53:38 A: Exactly. Asta înseamnă: "Ascultă, te
  rog, măcar cinci minute !"
   
53:39 K: That means: 'please În această conversaţie,
do listen for five minutes!' dumneata asculţi...
   
53:51 In this conversation fiindcă eşti interesat,
you are listening, vrei să afli,
   
53:55 because you are interested, dar marea majoritatea a acestor oameni
you want to find out, spun: "Pentru numele lui Dumnezeu,
   
53:57 but the vast majority of lasă-mă în pace,
people say, for God's sake,  
   
54:01 leave me alone, am căsuţa mea, soţia mea,
I have my little house, maşina mea, iahtul meu ş.a.m.d.
   
54:05 my wife, my car, my yacht, Pentru numele lui Dumnezeu, nu
or whatever it is, schimba nimic, atât cât trăiesc !"
   
54:08 for God's sake, don't change Ştiţi, revenind la un subiect
anything as long as I live. pe care-l cunosc oarecum...
   
54:13 A: You know, going back to şi anume Academia, fiindcă...
what I do know something about,  
   
54:19 namely the Academy, because acolo îmi desfăşor
  activitatea zilnică...
   
54:21 I am situated there in am remarcat, adesea, eu însumi,
terms of day-to-day activity. participând la conferinţe,
   
54:27 I've often remarked to myself că, atunci când se citesc
in attending conferences, articole, nimeni nu ascultă.
   
54:30 where papers are read,  
that nobody is listening.  
   
54:36 It's one long monologue. Este numai un monolog lung.
   
54:40 And after a while Şi, după o vreme, capeţi sentimentul că
you get the feeling este, de fapt, o şocantă risipă de timp.
   
54:42 that it really is Şi, ulterior, chiar
a shocking waste of time. şi când stai la o cafea,
   
54:45 And even to sit down conversaţia, să zicem,
and have coffee, dintre cei importanţi,
   
54:48 the discussion, say,  
between classes,  
   
54:52 usually runs se rezumă, de regulă,
on the basis of babble, la o flecăreală.
   
54:57 we are just talking Nu facem decât să vorbim despre lucruri de
about things that care nu suntem interesaţi, cu adevărat,
   
55:00 we are not numai pentru a umple timpul.
genuinely interested,  
   
55:01 in order to fill up space. Asta,
   
55:02   totuşi...
   
55:04 This, however, is far este o problemă mult mai serioasă,
more serious a matter  
   
55:08   decât simpla descriere
  a situaţiei.
   
55:11 than simply a description Eu simt că este o problemă
of what's going on. de viaţă şi de moarte.
   
55:13 K: It's a matter, I feel, Dacă arde casa,
of life and death. trebuie să fac ceva.
   
55:17 If the house is burning, Corect.
I've got to do something.  
   
55:18   Nu voi începe să discut despre
  cine a dat foc la casă.
   
55:21 It isn't I am going to discuss Nu, nu.
who burned the house.  
   
55:25 A: No. No. Ce culoare avea părul lui, dacă
K: What colour his hair was, era negru sau alb sau violet.
   
55:27 whether it was black - Vreau să sting acel foc.
or white or purple. - Da.
   
55:29 I want to put that fire out. Sau, dacă nu se întâmpla una
  sau alta, casa n-ar fi ars.
   
55:32 A: Or: if such and such Şi asta-i tot !
had not happened  
   
55:33   Corect, ştiu, ştiu.
   
55:34 the house Şi simt că este atât de urgent...
would not be burning.  
   
55:36 Right. I know, I know. fiindcă văd în India, văd în Europa
K: And I feel it is so urgent, şi America şi oriunde mă duc,
   
55:43 because I see it in India, acest sentiment al...
I see in Europe and America,  
   
55:47 everywhere I go, this sense of delăsării, acest sentiment
  al, ştiţi dumneavoastră...
   
55:50 slackness, sense of, you know, disperării
   
55:52   şi sentimentul desfăşurării unei
  activităţi lipsite de speranţă.
   
55:54 despair, and sense of Deci, pentru a
hopeless activity that is going on. reveni la subiect...
   
56:01 So to come back relaţiile sunt de-o
to what we are saying, importanţă supremă.
   
56:06 relationship is Când în acea relaţie
the highest importance. există conflict,
   
56:11 When in that relationship vom produce o societate care
there is conflict, va perpetua acel conflict...
   
56:14 we produce a society prin educaţie, prin
which will further that conflict, suveranităţi naţionale,
   
56:22 through education, prin toate celelalte care
through national sovereignties, se întâmplă în lume.
   
56:25 through all the rest of it Deci, un om serios...
that is going on in the world.  
   
56:28 So, a serious man, serios în sensul cuiva cu
  adevărat preocupat, dedicat...
   
56:32 serious in the sense trebuie să acorde
who is really concerned, committed, întreaga sa atenţie
   
56:37 must give his total attention acestei probleme a relaţiilor,
  libertăţii şi cunoaşterii.
   
56:41 to this question of relationship, Dacă v-am auzit corect...
freedom and knowledge.  
   
56:48 A: If I've heard you correctly, şi nu mă refer la cuvintele
  schimbate între noi,
   
56:52 and I don't mean by that dar, dacă v-am
words that have passed between us, ascultat cu adevărat,
   
56:55 but if I have truly heard you, am auzit ceva foarte
  înfricoşător...
   
56:58 I've heard something că această dezordine, pe
very terrifying: care am descris-o parţial...
   
57:04 that this disorder implică o necesitate inerentă.
that in part we have described  
   
57:12 has a built-in necessity in it. Atât timp cât aceasta persistă...
   
57:17 As long as it persists, nu se poate schimba niciodată.
it can never change.  
   
57:20   - Nu se poate schimba niciodată.
  - Evident.
   
57:24 It can never change. - Orice modificare a sa este...
K: Obviously. - Perpetuarea dereglării.
   
57:26 A: Any modification of it is... - ... acelaşi lucru.
K: Further disorder. - Acelaşi lucru.
   
57:30 A: ...is more of the same. Acelaşi lucru.
K: More of the same.  
   
57:31   Am sentimentul
   
57:32 A: More of the same.  
   
57:34 I have the feeling and I hope - şi sper că v-am înţeles corect -
   
57:38 I have understood că...
you correctly, that  
   
57:42 there is a relationship between există o relaţie între
  rigiditatea acestei necesităţi
   
57:44 the starkness of this necessity şi faptul că nu poate
  exista un progres treptat
   
57:47 and the fact that there sau, aşa cum ar
cannot be a gradual progress or, spune-o un filozof,
   
57:52 as a philosopher would put it, ceva în genul unui
  progres esenţial...
   
57:54   Ah nu, exact.
   
57:55 something like ... dar, cu toate acestea,
essential progress, există un oarecare...
   
57:59 but nevertheless there is progres demonic,
some demonic progress  
   
58:05 that takes place care are loc în interiorul
  acestei dezordini,
   
58:06 within this disorder, care nu este tocmai un progres, ci o
that is not so much a progress proliferare a aceloraşi practici.
   
58:10 as it is a proliferation - E ceva inevitabil.
of the same. Necessarily so. - Exact.
   
58:13   Nu asta afirmaţi, că
  este inevitabil ?
   
58:17 Is that what you've been saying? Ştiţi, privind acel cuvânt
Necessarily so. "progres", mi s-a spus, deunăzi,
   
58:19 K: You know, that word 'progress', că însemna să intri în ţara
I was told the other day, inamicului, complet înarmat.
   
58:24 meant entering into Serios ?
enemy's country fully armed.  
   
58:29 A: Really? Progres înseamnă să intri în ţara
  unui inamic, complet înarmat.
   
58:34 Progress is entering into an Doamne Dumnezeule !
enemy's country fully armed.  
   
58:41 Dear me! - Domnule, exact asta se întâmplă.
  - Oh, ştiu asta.
   
58:43 K: Sir, this is what is happening. Data următoare, când vom conversa,
A: Oh, I know.  
   
58:46   data următoare...
   
58:47 Next time we converse, mi-aş dori foarte mult,
the next time, dacă veţi fi amabil,
   
58:53 I would like very much, să continuăm exact de
if you would be good enough, acolo de unde am ajuns
   
58:56 to pursue precisely şi anume cu această necesitate
what we have just come to,  
   
59:00 namely this necessity, şi necesitatea care
and the necessity produs acea declaraţie.
   
59:04 that produced that statement. Da, exact.
K: Yes, quite.