Krishnamurti Subtitles

Ordinea se produce prin înţelegerea dezordinii noastre

San Diego - 20 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 50:11   CONVERSAŢIA #5
  cu dr. A.W. Anderson
   
0:36 Krishnamurti in Dialogue ORDINE
with Dr. Allan W. Anderson  
   
0:41 J. Krishnamurti was Krishnamurti în dialog
born in South India cu dr. Allan W. Anderson
   
0:44 and educated in England. J. Krishnamurti s-a născut în sudul
  Indiei şi a fost educat în Anglia.
   
0:46 For the past 40 years În ultimii 40 de ani a
  ţinut discursuri în SUA,
   
0:47 he has been speaking  
in the United States,  
   
0:50 Europe, India, Australia, Europa, India, Australia
and other parts of the world. şi în alte zone ale lumii.
   
0:54 From the outset of his life's work De la începutul muncii
  sale de-o viaţă,
   
0:56 he repudiated all connections a repudiat orice conexiune cu
  religiile organizate şi ideologiile
   
0:58 with organised  
religions and ideologies  
   
1:00 and said that his only concern was şi a afirmat că singura sa grijă era de a
  elibera omul, absolut şi necondiţionat.
   
1:02 to set man absolutely  
unconditionally free.  
   
1:07 He is the author of many books, Este autorul multor cărţi,
   
1:09 among them The Awakening printre care "The Awakening
of Intelligence, of Intelligence",
   
1:11 The Urgency of Change, "The Urgency of Change",
   
1:13 Freedom From the Known, "Freedom from the Known" şi
and The Flight of the Eagle. "The Flight of the Eagle".
   
1:18 This is one of a series of dialogues Acesta este unul dintr-o
  serie de dialoguri
   
1:20 between Krishnamurti and dintre Krishnamurti şi
Dr. Allan W. Anderson, dr. Allan W. Anderson,
   
1:23 who is professor of care este profesor de studii religioase
religious studies la Universitatea de Stat din San Diego,
   
1:25 at San Diego State University  
   
1:27 where he teaches Indian unde predă scripturi indiene şi
and Chinese scriptures chinezeşti şi tradiţia profetică.
   
1:30 and the oracular tradition.  
   
1:32 Dr. Anderson, a published poet, Dr. Anderson, un poet publicat,
   
1:34 received his degree deţine diplome de la
from Columbia University Universitatea Columbia
   
1:37 and the Union Theological Seminary. şi de la Union
  Theological Seminary.
   
1:40 He has been honoured with the A fost premiat cu renumitul
distinguished Teaching Award "Teaching Award",
   
1:43 from the California al Universităţii de
State University. Stat a Californiei.
   
1:49 A: Mr. Krishnamurti, when D-le Krishnamurti, când
we were speaking last time, am vorbit ultima dată,
   
1:52 it seemed to me, mi s-a părut că am ajuns
  împreună la un punct,
   
1:54 that we had together când eraţi pe cale să...
reached the point where  
   
1:58 you were about discutaţi despre ordine,
to discuss order,  
   
2:04 converse about order, să conversaţi despre ordine
   
2:06 and I thought perhaps şi m-am gândit că poate am
we could begin with that today, putea începe cu asta, astăzi,
   
2:11 if that's agreeable with you. dacă sunteţi de acord.
   
2:14 K: I think we were talking about Cred că noi discutam despre...
   
2:18 freedom, responsibility, libertate...
and relationship.  
   
2:20   responsabilitate...
   
2:22   şi relaţii.
   
2:26 And before we go any further, Şi, înainte de a trece mai
we thought departe, ne-am gândit...
   
2:29 we'd talk over together că am putea discuta, împreună,
this question of order. această problemă a ordinii.
   
2:35 What is order in freedom? Ce anume înseamnă
  ordine, în libertate ?
   
2:44 As one observes, Aşa cum cineva observă...
all over the world,  
   
2:47   în întreaga lume,
   
2:49 there is such există o asemenea
extraordinary disorder. dezordine extraordinară.
   
2:54 A: Oh yes. - Oh, da.
K: Outwardly and inwardly. - Exterioară şi lăuntrică.
   
2:59 One wonders Cineva se întreabă de ce
why there is such disorder. există o asemenea dezordine.
   
3:07 You go to India and you see Mergi în India şi vezi...
   
3:11 the streets filled with people, străzile pline de oameni,
bursting with population.  
   
3:14   o explozie populaţională.
   
3:18 And you see also Şi vezi, de asemenea...
   
3:21 so many sects, so many gurus, atât de multe secte,
so many teachers,  
   
3:23   atât de mulţi guru, atât
  de mulţi învăţători,
   
3:26 so many contradictory lies, atât de multe minciuni
such misery. contradictorii,
   
3:30   atâta suferinţă.
   
3:31 And you come to Europe: Şi apoi vii în Europa, unde
there is a little more order, există ceva mai multă ordine,
   
3:34 but you see, when you dar, vedeţi, atunci când treci
penetrate the superficial order, dincolo de ordinea superficială,
   
3:38 there is equal disorder. există dezordine, în egală măsură.
   
3:41 And you come to this country, Şi vii în această ţară
   
3:43 - and you know what it is like, - şi ştiţi cum este,
better than I do - mai bine decât mine -
   
3:47 there is complete disorder. unde este o dezordine deplină.
   
3:51 You may drive very carefully, Poate că vă conduceţi
but go behind the facade cu mare grijă...
   
3:55   dar, treceţi dincolo de
  faţada aşa-zisei ordini...
   
3:59 of so-called order şi descoperiţi haos...
and you see chaos,  
   
4:06   nu numai în relaţiile personale,
   
4:07 not only in personal relationship, ci sexual,
but sexually, morally,  
   
4:12   moral
   
4:14 so much corruption. şi este atât de multă corupţie.
   
4:17 All governments are corrupt, Toate guvernele sunt corupte, în
some more, some less. mai mică sau mai mare măsură.
   
4:23 But this whole Dar, acest întreg
phenomenon of disorder, fenomen al dezordinii,
   
4:28 how has it come about? cum de a apărut ?
   
4:33 Is it the fault of Oare este vina...
   
4:37 the religions that have said: religiilor, care au spus
   
4:39 do this and don't do that? faceţi asta şi nu faceţi aia ?
   
4:42 And now they are Şi acum se revoltă împotriva
revolting against all that? tuturor acestor lucruri ?
   
4:45 A: Yes. Da.
   
4:46 K: Is it Oare guvernele sunt
governments are so corrupt atât de corupte...
   
4:52 that nobody has any trust încât nimeni nu mai are
in governments? vreo încredere în guverne ?
   
4:58 Is it there is such corruption Oare există atât de multă
in business, corupţie în afaceri,
   
5:03 nobody wants încât nimeni nici măcar
to look at it even, nu mai vrea s-o observe,
   
5:05 any intelligent man, orice om inteligent, orice om
any man who is really serious. care este, cu adevărat, serios ?
   
5:10 And you look at family life, Şi analizezi viaţa de familie
there is such disorder.  
   
5:12   şi există atât de multă dezordine.
   
5:16 So taking the whole Deci, luând în considerare
phenomenon of disorder, întreg fenomenul dezordinii...
   
5:22 why is there such disorder? oare de ce există
What has brought it about? atâta dezordine ?
   
5:25   Ce anume a produs-o ?
   
5:29 A: Doesn't it appear that Nu prea pare să fie ceva necesar,
there is a sort of necessary,  
   
5:34 almost built-in progression aproape o progresie intrinsecă,
in terms of the way  
   
5:37 we have mentioned necessity în sensul în care am menţionat
earlier, necesitatea, mai devreme.
   
5:40 once order so conceived Odată ce ordinea,
  concepută ca atare,
   
5:44 is superimposed upon este...
an existing situation,  
   
5:46   suprapusă peste o
  situaţie existentă,
   
5:51 not only does it not effect nu numai că nu are
what is hoped for, efectul scontat,
   
5:55   dar creează o nouă situaţie,
   
5:56 but it creates a new situation care noi credem că
  necesită o nouă abordare.
   
5:59 which we think Desigur.
requires a new approach.  
   
6:03 And the new approach is still Şi noua abordare constă
the superimposition. tot într-o suprapunere.
   
6:06 K: Like the communists are doing Aşa cum fac comuniştii,
in Russia and China. în Rusia şi China.
   
6:09 They have imposed order Au impus o anumită ordine...
   
6:12 - what they call order - - ceea ce ei numesc ordine -
on a disordered mind.  
   
6:13   asupra unei minţi dezordonate.
   
6:16   Da.
   
6:18 And therefore Şi, ca atare, există o revoltă.
there is a revolt.  
   
6:20 So looking at all this, Deci, analizând toate acestea,
it's very interesting, este foarte interesant,
   
6:24 looking at all this analizând tot acest
phenomenon of disorder, fenomen al dezordinii...
   
6:31 what is order then? atunci ce anume este ordinea ?
   
6:36 Is order something imposed, Oare ordinea este ceva impus,
   
6:39 order as in the military, ordine la fel ca în armată,
on the soldier, imposed order, ordine impusă asupra soldaţilor,
   
6:44   o disciplină care înseamnă...
   
6:45 a discipline un conformism...
which is a conformity,  
   
6:50   reprimare...
   
6:51 suppression, imitation? mimetism ?
   
6:54 Is order conformity? Oare...
   
6:57   ordinea înseamnă conformism ?
   
7:03 A: Not in the sense that Nu în sensul unei impuneri
it's artificially imposed, yes. artificiale a ei, da.
   
7:06 K: In any sense. În orice sens !
   
7:11 If I conform to an order, Dacă mă conformez...
   
7:15   unei anumite ordini,
   
7:17 I am creating disorder. creez dezordine.
   
7:20 A: Yes, yes, I understand Da, da, înţeleg la ce vă referiţi.
what you mean.  
   
7:24 In our use În utilizarea noastră a
of the word 'conform' cuvântului "conformare"...
   
7:29 we sometimes mean by it uneori înţelegem prin
  el o relaţie naturală,
   
7:34 a natural relation between dintre natura unui lucru
the nature of a thing  
   
7:37 and the activities that are şi activităţile care i se
proper to it or belong to it. potrivesc sau care-i aparţin.
   
7:43 But then that use Dar, atunci, acea folosire
of the word 'conform' a cuvântului "conformare"
   
7:46 is not the use that is usual nu este cea uzuală şi nici cea
  care ne îngrijorează, aici.
   
7:48 and the one that we Nu, nu.
are concerned with here.  
   
7:50 K: No. No. Deci, ordinea
So is order conformity? înseamnă conformism ?
   
7:54   Oare ordinea înseamnă mimetism ?
   
7:55 Is order imitation? Oare ordinea înseamnă acceptare,
   
7:59 Is order acceptance, supunere ?
obedience?  
   
8:04 Or, because we have conformed, Sau...
because we have obeyed,  
   
8:05   fiindcă ne-am conformat,
  fiindcă ne-am supus,
   
8:09 because we have accepted, fiindcă am acceptat,
we have created disorder.  
   
8:11   am creat această dezordine ?
   
8:18 Because discipline Fiindcă disciplina...
   
8:21 - in the ordinary accepted sense - în sensul uzual, acceptat,
of that word - is to conform. al acelui cuvânt -
   
8:28 A: Yes, we say in English, înseamnă să te conformezi.
don't we, to someone  
   
8:31 who appears Da, spunem în engleză, nu-i aşa,
to be undisciplined, cuiva care pare să fie indisciplinat
   
8:34 or who in fact sau care, de fapt, este indisciplinat,
is undisciplined, îi spunem: "Îndreaptă-te !".
   
8:36 we say, 'straighten up'. Îndreaptă-te, da.
K: Straighten up, yes.  
   
8:40 A: The images that we use Imaginile pe care le folosim,
to refer to that correction referindu-ne la acea corecţie,
   
8:46 are always rigid, aren't they? sunt întotdeauna
K: Yes. rigide, nu-i aşa ?
   
8:48 A: Yes, yes. - Da.
K: So that authority, - Da, da.
   
8:49   Deci acea...
   
8:52   autoritate...
   
8:56 whether the communist fie că este autoritatea
authority of the few, comunistă a celor puţini
   
9:00 or the authority of the priest, sau autoritatea preotului...
   
9:03 or the authority of sau autoritatea cuiva care
someone who says zice "eu ştiu şi tu nu ştii",
   
9:05 'I know and you don't know',  
   
9:08 that is one of the factors reprezintă unul dintre factorii
that has produced disorder. care au produs dezordine.
   
9:16 And one of the factors Şi unul dintre factorii
of this disorder decisivi ai acestei dezordini
   
9:19 is our lack of real culture. este lipsa unei
  culturi reale la noi.
   
9:24 We are very sophisticated, Suntem foarte sofisticaţi...
   
9:28 very so-called civilised, foarte aşa-zis civilizaţi,
in the sense  
   
9:31 we are clean, în sensul că suntem curaţi, avem
we have bathrooms, băi, avem hrană mai bună ş.a.m.d.
   
9:33 we have better food  
and all that,  
   
9:35 but inwardly dar, lăuntric, noi
we are not cultured. nu suntem cultivaţi.
   
9:42 We are not healthy Noi nu suntem fiinţe umane
whole human beings. sănătoase şi întregi.
   
9:47 A: The inner fragmentation Fragmentarea noastră lăuntrică se
spills out revarsă în activităţile noastre externe.
   
9:49 into our operations, Deci...
externally.  
   
9:53 K: So unless we understand disorder, dacă nu înţelegem dezordinea...
the nature of disorder,  
   
10:00 the structure of disorder, natura dezordinii,
  structura dezordinii,
   
10:02 we can never find out nu putem afla niciodată
what is order. ce anume este ordinea.
   
10:07 Out of the understanding Ordinea poate rezulta numai
of disorder comes order. din înţelegerea dezordinii.
   
10:12 Not first seek order Nu, mai întâi, caut ordine,
   
10:15 and then impose apoi impun acea ordine
that order on disorder. peste dezordine.
   
10:18 I don't know if I make myself clear. - Nu ştiu dacă m-am exprimat clar.
A: Yes, I do. - Ba da.
   
10:20 I'm thinking Mă gândeam, în timp ce vorbeaţi,
as you are speaking  
   
10:22   la fenomenul...
   
10:23 of the phenomenon din...
in the world of study,  
   
10:29 and the world of lumea studiului şi din lumea
teaching and learning predatului şi învăţatului,
   
10:32 as we understand them aşa cum îl înţelegem,
conventionally. la modul convenţional.
   
10:36 I've noticed in our conversations Am remarcat, în
that you always conversaţiile noastre,
   
10:38   că sugeraţi, întotdeauna,
   
10:40 suggest that we study că noi studiem ceva disfuncţional.
some dysfunction.  
   
10:46 We are never invited Nu am fost invitaţi niciodată,
really to do that; de fapt, să facem asta;
   
10:48   ni s-a oferit noţiunea
   
10:49 we are given the notion că lucrul care trebuie studiat
   
10:52 that the thing to study este...
is the principle involved.  
   
10:57   principiul implicat.
   
11:01 The argument for that, Argumentul pentru asta
of course, is that este, desigur, că...
   
11:08 one refers to health cineva se referă la sănătate,
in order to understand disease. pentru a putea înţelege boala.
   
11:13 K: Quite, quite. - Exact, exact.
A: But then the reference to health, - Dar, atunci, referirea la sănătate...
   
11:16 when that is said, când se afirmă asta,
   
11:17 is received purely conceptually. este receptată pur conceptual.
K: Quite, quite.  
   
11:21   Exact.
   
11:22 A: So what we are studying Deci, ceea ce studiem noi,
is now a concept. acum, este un concept.
   
11:25 K: Is a concept rather Este un concept mai degrabă şi nu
than the actuality, realitatea, anume "ceea ce există".
   
11:27 than the 'what is'. Şi ne depărtăm de sarcina reală.
   
11:28 A: And we slip out  
of the true task.  
   
11:35 There is a difficulty Există o dificultate
in grasping the suggestion în a percepe sugestia
   
11:40 that we study the disorder că noi studiem dezordinea,
   
11:42 simply because disorder pur şi simplu fiindcă dezordinea,
by its own condition prin însăşi natura sa,
   
11:47   nu deţine un principiu ordonator.
   
11:48 is without an ordering principle. Exact, exact.
   
11:51 Therefore it sounds Ca atare sună, când
when it comes out este formulat,
   
11:53 as though I am being asked de parcă mi s-ar cere să studiez
  ceva ce este de nestudiat.
   
11:55 to study something  
that is unstudyable.  
   
12:01 But to the contrary. Dar, din contră.
   
12:02 K: On the contrary. - Din contră !
A: Yes. Now I'll stop. - Da şi mă voi opri, acum.
   
12:06 You go ahead. On the contrary. Continuaţi !
   
12:08 You were about to say something. - Voiaţi să spuneţi ceva.
K: On the contrary. - Din contră.
   
12:12 There must be an Trebuie să existe o
understanding of disorder, înţelegere a dezordinii...
   
12:16 why it has come about. a motivului apariţiei sale.
   
12:22 One of the factors, sir, Unul dintre factori, domnule,
is basically este cred eu, în esenţă...
   
12:29   că gândirea...
   
12:30 that thought is matter contează...
   
12:36   şi gândirea...
   
12:37 and thought by its very nature prin însăşi natura sa,
is fragmentary.  
   
12:42   este fragmentată.
   
12:46   Gândirea...
   
12:47 Thought divides, dezbină...
   
12:52 the 'me' and the 'not me', "eu" şi "non-eu", noi şi ei,
we and they,  
   
12:55 my country and your country, ţara mea şi ţara ta, ideile
my ideas and your ideas, mele şi ideile tale,
   
12:58 my religion and your religion, religia mea şi religia ta ş.a.m.d.
and so on.  
   
13:00 The very movement of thought Însăşi dinamica gândirii
is divisive, provoacă separare...
   
13:08 because thought fiindcă gândirea este
is the response of memory, răspunsul memoriei...
   
13:14 response of experience, răspunsul experienţei,
which is the past.  
   
13:16   care este trecutul.
   
13:19 And unless we really go into Şi dacă nu analizăm, de fapt, această
this question problemă, extrem de profund...
   
13:24 very, very deeply: dinamica gândirii
   
13:27 the movement of thought şi dinamica dezordinii...
and the movement of disorder...  
   
13:33   Acela mi se pare mie
  un cuvânt cheie,
   
13:34 A: That seems to me aşa cum înţeleg eu,
to be a key word, în timp ce vă ascult,
   
13:38 from my understanding in "dinamică".
listening to you, 'movement'.  
   
13:42 To study the movement of Pentru a studia
disorder would seem to me dinamica dezordinii
   
13:47 to take it a step deeper mi se pare mie că trebuie
  pătruns mai profund,
   
13:49 than the phrase dincolo de expresia "a
'to study disorder'. studia dezordinea".
   
13:51   Odată cu cuvântul "dinamică",
  avem de-a face cu acţiunea.
   
13:52 With the word 'movement' - Dinamica.
we are dealing with act. - Întocmai.
   
13:56 K: The movement. - Cariera dezordinii.
A: Exactly. - Dinamica ei.
   
13:57 The career of disorder. Da, dacă în acea direcţie
K: The movement. suntem îndreptaţi,
   
14:01 A: Yes, if that is atunci, cred eu că...
what we are directed upon,  
   
14:07 then, I think, the objection obiecţiunea că...
   
14:12 that the study of disorder studiul dezordinii înseamnă să
is to întreprinzi o căutare imposibilă
   
14:16 undertake este exprimată fără nici
an impossible pursuit un fel de fundament.
   
14:19 is not made with any foundation. Acea obiecţiune îşi pierde forţa,
   
14:22 That objection loses its force exact la momentul
precisely at the point când cineva spune:
   
14:26 when one says, "Nu, nu cu conceptul de dezordine
  avem noi de-a face aici,
   
14:27 'no, no, it's not  
disorder as a concept  
   
14:29 we are dealing with here,  
   
14:30 it's the movement of it, ci cu dinamica ei, propria ei
  carieră, propria sa călătorie,
   
14:32 it's its own career, cu întreaga corupţie a
it's its passage, acţiunii, ca atare".
   
14:34 it's the whole corruption  
of the act as such'.  
   
14:38 Yes, yes, exactly. Da, da, întocmai.
   
14:40 I keep on saying this business Mă tot refer la acest
about act all the time, aspect al acţiunii, mereu...
   
14:42 and perhaps it seems - ... şi poate că pare o repetiţie.
  - Oh, este absolut corect.
   
14:44 repetitious. Dar, ştiţi dumneavoastră...
K: Oh, that's absolutely right.  
   
14:46 A: But you know,  
   
14:49 hardly ever is that abia dacă asta este luată
taken seriously... vreodată în serios...
   
14:52 K: I know, sir. - Ştiu, domnule.
A: ...by our species. - ... de către specia noastră.
   
14:55 Of course, Desigur că animalele ştiau asta,
the animals are on to that de la început, dar nu şi noi.
   
14:57 from the beginning, Nu.
but we don't.  
   
15:00 K: No. You see, Vedeţi, noi avem
we deal with concepts, de-a face cu concepte,
   
15:03   nu cu "ceea ce există", de fapt,
   
15:04 not with 'what is', în loc să discutăm formule,
actually what is.  
   
15:09 Rather than discuss formulas, concepte şi idei:
   
15:13 concepts and ideas, Ce anume "este" dezordinea ?
'what is' is disorder.  
   
15:18 And that disorder Şi acea dezordine se
is spreading all over the world, răspândeşte în întreaga lume,
   
15:23 it's a movement, este o mişcare, o dezordine vie.
it's a living disorder.  
   
15:27 It isn't a disorder Nu este o dezordine moartă.
which is dead.  
   
15:29   Este un lucru viu, mişcându-se,
  corupând, distrugând.
   
15:30 It is a living thing, moving, Da, întocmai.
corrupting, destroying.  
   
15:36 A: Yes. Exactly, exactly. Întocmai.
   
15:42 But it takes Dar necesită - aşa cum aţi
- as you pointed out so often - subliniat, atât de des -
   
15:46 an extreme concentration o concentrare extremă a atenţiei,
of attention  
   
15:51 to follow movement, pentru a-i urma mişcarea
   
15:54   şi există o revoltă în noi, îndreptată
  împotriva urmăririi acestei mişcări,
   
15:55 and there is a rebellion in us care, probabil,
against following movement, că se datorează...
   
16:00 which perhaps lies atitudinii noastre ostile,
in our disaffection  
   
16:07 with the intuition that we have faţă de intuiţia pe care o avem,
   
16:10 that transition is unintelligible. că tranziţia este de neînţeles.
   
16:13 K: Of course. Quite, quite. - Exact.
A: And we don't want that. - Şi nu vrem asta.
   
16:15 We can't stand the thought Nu suportăm gândul că
  există ceva de neînţeles.
   
16:17 that there is something  
that is unintelligible.  
   
16:21 And so we just will not Şi, ca atare, pur şi simplu nu-i
make that active attention. acordăm acea atenţie activă.
   
16:25 K: It's like sitting Este ca şi cum ai sta
on the bank of a river pe malul unui râu,
   
16:28 and watching the waters go by. urmărind curgerea apelor.
   
16:32 You can't alter the water, Nu poţi influenţa apa,
   
16:35 you can't change the substance nu poţi schimba natura
  sau mişcarea apei.
   
16:37 or the movement of the water.  
   
16:39 In the same way În acelaşi mod, această dinamică
this movement of disorder a dezordinii face parte din noi
   
16:43 is part of us and şi se revarsă din noi.
is flowing outside of us.  
   
16:48 So, one has to look at it. Deci, cineva trebuie
  s-o analizeze.
   
16:51   Şi nu există confuzie,
  deloc, în actul în sine.
   
16:52 A: And there is no confusion Evident că nu.
in the act at all.  
   
16:55 K: Obviously not.  
   
17:00 First of all, sir, let's go În primul rând, domnule, haideţi să
into it very, very carefully. abordăm asta, cu foarte mare atenţie.
   
17:06   Care este factorul
  determinant al dezordinii ?
   
17:07 What is Dezordinea înseamnă
the factor of disorder? contradicţie, corect ?
   
17:11 Disorder means contradiction, Da şi conflict, da.
right?  
   
17:15 A: Yes. And conflict. Yes. Contradicţie, adică asta
  se opune celeilalte.
   
17:17 K: Contradiction. Corect.
This opposed to that.  
   
17:20   Sau...
   
17:21 Or the duality: dualitatea:
   
17:26 this opposed to that. acest lucru opus celuilalt.
   
17:29 A: The contention Disputa dintre două lucruri,
between two things care se exclud reciproc.
   
17:31 to be mutually exclusive. - Da.
  - Da.
   
17:33 K: Yes. Şi...
A: Yes.  
   
17:34 K: And what brings about ce anume produce această
  dualitate şi conflictul ?
   
17:41 this duality,  
and the conflict?  
   
17:48 Is there a duality at all? Oare chiar există vreo dualitate ?
   
17:52 A: Certainly not in act, Cu siguranţă că în acţiune
there is not a duality. nu există o dualitate.
   
17:57 That simply couldn't be. Pur şi simplu nu ar putea exista.
   
18:01 There certainly could be said, Desigur că s-ar putea spune,
  nici măcar cu respect, nu-i aşa,
   
18:02 not even with respect, don't despre gândirea însăşi
you think, to thought itself şi funcţionarea sa,
   
18:07 and its operation că există un dualism.
that there is a dualism.  
   
18:10 But the duality, of course, Dar dualitatea, desigur,
  este prezentă,
   
18:13 is present în ceea ce priveşte distincţia,
in terms of distinction, dar nu şi separarea.
   
18:17 but not in terms of division. - Separare, corect.
K: Division, that's right. - Dar nu şi separarea.
   
18:20 A: Not in terms of division. - Da, da, vă urmăresc.
K: Not in terms. - La urma urmei, există bărbat, femeie...
   
18:21 A: Yes, yes. I follow.  
   
18:22 K: After all, negru şi alb ş.a.m.d.
there is man, woman,  
   
18:25 black and white, and so on, dar...
   
18:27 but is there an opposite oare există un contrariu
to violence? al violenţei ?
   
18:35 You've understood? - M-aţi înţeles ?
A: Yes, I'm listening very intently. - Da, vă ascult cu foarte mare atenţie.
   
18:38 K: Or only violence? Sau numai violenţa ?
   
18:42 But we have created Dar noi i-am creat contrariul.
the opposite.  
   
18:45   Gândirea i-a creat
  contrariul, ca nonviolenţă...
   
18:46 Thought has created the opposite şi apoi conflictul
as non-violence dintre cele două.
   
18:51 and then the conflict Nonviolenţa este o abstracţiune...
between the two.  
   
18:54 The non-violence is a "ceea ce există".
an abstraction of the 'what is'.  
   
19:02   Şi gândirea a făcut acest lucru.
   
19:03 And thought has done that. Exact.
   
19:05 A: Exactly. Yesterday Ieri am trecut prin momente dificile
I had a difficult time la clasă, din această cauză.
   
19:08 in class over this. Am făcut observaţia...
   
19:11 I made the remark that că...
   
19:15   viciul nu este opusul virtuţii,
   
19:16 vice is not virtutea nu este opusa viciului
the opposite of virtue,  
   
19:19 virtue is not şi...
the opposite of vice,  
   
19:22 and somehow I just couldn't, cumva nu am putut, pur şi simplu,
it seems, communicate that să comunic asta, se pare...
   
19:30 because of the insistence din cauza insistenţei,
on the part of the students din partea studenţilor,
   
19:35 to deal with the problem purely de a trata problema numai din punctul
  de vedere al structurii conceptuale.
   
19:37 in terms of  
a conceptual structure.  
   
19:43 K: You see, sir, Vedeţi, domnule...
   
19:45 I don't know if you nu ştiu dacă vreţi să abordăm asta,
want to go into it now, acum, dacă este ocazia potrivită.
   
19:47 or if it is the right occasion: Din Grecia antică...
   
19:54 from ancient Greece - trebuie că ştiţi -
- you must know -  
   
20:03 measurement was necessary măsura le-a fost
to them. neapărat necesară.
   
20:07 Measurement. Măsura.
   
20:09 And the whole of Şi întreaga civilizaţie occidentală
the Western civilisation este bazată pe măsură...
   
20:12 is based on measurement, care înseamnă o idee.
   
20:19 which is thought. Asta este, cu siguranţă,
  adevărat, în practica curentă.
   
20:26 A: This is certainly true Este cu siguranţă adevărat.
in continuous practice.  
   
20:31 It is certainly true. Şi ironia acelui fapt
  este că un istoric,
   
20:32 And the irony of it is analizând operele
that an historian, marilor gânditori greci,
   
20:36 looking at the works of  
the great Greek thinkers,  
   
20:41 would turn around s-ar întoarce şi ar
and say at this point, spune, la acest moment:
   
20:43   "Ei bine, staţi aşa un pic !"
   
20:44 'Well, Şi noi am spune unele lucruri
now just wait a minute'. despre Aristotel şi Platon,
   
20:47 And we would say some things  
about Aristotle and Plato,  
   
20:51 that would suggest that: care ar sugera că: "Nu, nu, nu,
no, no, no,  
   
20:53   există o mult mai mare
  consistenţă organică a lucrurilor,
   
20:54 there's a much more  
organic grasp of things  
   
20:57 than simply approaching decât abordarea, pur şi
it in a slide rule way, simplu, la modul tehnic."
   
21:01 but that doesn't come to terms Dar aşa ceva nu s-ar
with what you are saying. potrivi cu cea ce afirmaţi.
   
21:04 I think that's right. Eu cred că aşa este.
   
21:06 K: Sir, you can see Puteţi vedea ceea
what is happening in the world, ce se întâmplă...
   
21:11   în lume, în lumea occidentală:
   
21:14 in the Western world: tehnologia,
technology, commercialism,  
   
21:16   comercialismul
   
21:17   şi consumerismul
   
21:18 and consumerism reprezintă activitatea
is the highest activity supremă, ce are loc acum.
   
21:22 that is going on now. Întocmai.
A: Exactly.  
   
21:23   - Care se bazează pe măsură.
  - Da, aşa e.
   
21:24 K: Which is based on measurement. Oh, da.
A: Certainly. Oh yes.  
   
21:29 K: Which is thought. Care înseamnă o idee.
   
21:32 Now, look at it a minute, Acum, analizaţi asta puţin şi veţi
hold that a minute remarca faptul că se întâmplă ceva ciudat.
   
21:34 and you will see something Orientul, în special India
rather odd taking place.  
   
21:38 The East, especially India,  
India exploded over the East,  
   
21:43 in a different sense, - India a explodat în întreg
  Orientul, într-un sens diferit -
   
21:44   afirmă că măsura este o iluzie.
   
21:45 they said Pentru a descoperi
measurement is illusion. incomensurabilul...
   
21:52 To find the immeasurable  
   
21:57 the measurement măsura trebuie să-şi
must come to an end. găsească sfârşitul.
   
22:00 I'm putting it very Tratez asta foarte brut şi rapid.
crudely and quickly.  
   
22:04 A: No. But it seems to me Nu, fiindcă mie mi se pare
that you are putting it că o trataţi foarte potrivit,
   
22:06 precisely well with respect to this în ce priveşte această grijă
  pe care o avem, a acţiunii.
   
22:09 concern we have with act. - Da.
  - Da, nu este deloc brut.
   
22:11 K: Yes. Este ceva foarte interesant,
A: Yes. It's not crude. fiindcă am analizat asta.
   
22:13 K: It's very interesting În Occident,
because I've watched it.  
   
22:17 In the West, technology, tehnologia,
   
22:19   comercialismul
   
22:20 commercialism and consumerism; şi consumerismul;
   
22:24 God, saviour, church Dumnezeu, mântuitor, biserică
- all that's outside. - toate acelea sunt excluse.
   
22:27   Religia e doar o jucărie.
   
22:28 It is a plaything. Şi te joci cu ea numai
  sâmbăta şi duminica,
   
22:31 And you just play with it dar în restul săptămânii...
on Saturday and Sunday,  
   
22:34 but the rest of the week... Da.
A: Yes.  
   
22:37   Şi mergi în India
  şi vezi aşa ceva.
   
22:38 K: And you go to India Cuvântul "ma" înseamnă
and you see this. a măsura, în sanscrită.
   
22:43 The word 'ma' is to measure, - Înţelegeţi ?
in Sanskrit, - Oh, da, corect.
   
22:53 and they said Şi ei afirmă că realitatea
reality is immeasurable. este incomensurabilă.
   
22:59 Go into it, see the beauty of it. - Analizaţi asta şi observaţi-i frumuseţea.
A: Yes, oh yes, I follow. - Da, oh da, vă urmăresc.
   
23:03 K: The measurement Măsura nu poate
can never find... descoperi, niciodată...
   
23:07 A mind that is measuring, O minte care măsoară sau o minte
  care este blocată în a măsura...
   
23:09 or a mind that is caught  
in measurement,  
   
23:13 can never find truth. nu poate găsi,
  niciodată, adevărul.
   
23:16 I'm putting it that way. O formulez astfel, ei n-o
  spun chiar aşa, dar eu o fac.
   
23:18 They don't put it that way, Deci, ei afirmă că, pentru
but I'm putting it. a descoperi realitatea...
   
23:22 So they said, imensitatea...
to find the real, the immense,  
   
23:26   măsura trebuie să înceteze.
   
23:27 measurement must end. Dar ei folosesc gândirea
  ca o metodă de a...
   
23:30 But they use thought Gândirea trebuie
as a means to... controlată, afirmă ei.
   
23:36 thought must be Da, da.
controlled, they said.  
   
23:41 A: Yes, yes. - Mă urmăriţi ?
  - Da.
   
23:42 K: You follow? Deci, pentru a putea
A: Yes, I do. descoperi incomensurabilul,
   
23:44 K: So, in order to find  
the immeasurable  
   
23:48 you must control thought. trebuie să controlezi gândirea.
   
23:50 And to control, Şi pentru a o controla, cine
who is the controller of thought? este controlorul gândirii ?
   
23:54 Another fragment of thought. Un alt fragment al gândirii.
   
23:56 I don't know if you follow. - Nu ştiu dacă mă urmăriţi ?
  - Oh, vă urmăresc perfect, chiar o fac.
   
23:57 A: I follow you perfectly, yes, I do. Deci, ei folosesc măsura...
   
23:59 K: So, they use measurement pentru a trece dincolo de măsură.
   
24:03 to go beyond measurement. Şi, ca atare, nu pot să treacă
  dincolo de ea, niciodată.
   
24:06 And therefore Da.
they could never go beyond it.  
   
24:11 They were caught in an Ei sunt prinşi într-o
illusion of some other kind, iluzie de o altă natură,
   
24:13   dar tot produsul gândirii este.
   
24:14 but it is still - Nu ştiu dacă...
the product of thought. - Da, da, da.
   
24:19 I don't know if I'm...  
A: Yes, yes.  
   
24:22 What flashed over my mind Ceea ce mi-a fulgerat în
as you were speaking minte, în timp ce vorbeaţi,
   
24:25   era ironia incredibilă a...
   
24:26 was the incredible irony faptului că au exact în faţa lor
of their having  
   
24:32 right in front of them  
   
24:34 - I'm thinking now of the - mă gândesc la
Brihadaranyaka Upanishad - Brihadaranyaka Upanishad -
   
24:37   această declaraţie profundă:
   
24:38 this profound statement: "Acela este întregul !"
   
24:42 'That is full', însemnând că tot ce
  gândesc se află acolo,
   
24:45 meaning anything that e întreg.
I think is over there,  
   
24:47 that's full. Acesta - pe care l-am divizat
  din aceea - este întregul.
   
24:48 This - that I've divided off "Din plenitudine în plenitudine
from that - this is full. răsar problemele."
   
24:52 'From fullness to fullness  
issues forth'.  
   
24:56 And then the next line Şi, apoi, în versetul următor...
   
25:00   "Dacă plenitudinea este
  îndepărtată din întreg...
   
25:01 'If fullness is taken away plenitudinea rămâne,
from the full, totuşi, la fel."
   
25:07 fullness indeed Vedeţi, ei citesc aşa ceva,
still remains'.  
   
25:10 Now they are reading that, dar, dacă ei o abordează în maniera
but if they approach it pe care aţi descris-o atât de bine,
   
25:14 in the manner in which nu au citit-o,
you have so well described,  
   
25:18 they haven't read it în sensul de a pricepe
  ceea ce este afirmat,
   
25:19 in the sense of attended fiindcă asta este o respingere
to what's being said, totală a acelei declaraţii,
   
25:23 because it's the total  
rejection of that statement  
   
25:27 that would be involved care ar fi implicată
in thought control. în controlul gândirii.
   
25:28   Da, desigur, desigur.
   
25:29 K: Yes, of course, of course. Vedeţi, la asta încercam să ajung.
   
25:31 You see, that's what I've Vedeţi...
been trying to get at.  
   
25:34 You see, thought has gândirea a dezbinat
divided the world physically: lumea, fizic vorbind...
   
25:43 America, India, Russia, China America, India, Rusia, China
   
25:47 - you follow? - - Mă urmăriţi ? -
divided the world. a dezbinat lumea.
   
25:50 Thought has fragmented Gândirea a fragmentat
the activities of man: activităţile efectuate de om:
   
25:55 the businessman, the artist, afaceristul, artistul, politicianul,
  cerşetorul, înţelegeţi ?
   
25:56 the politician, the beggar, A fragmentat omul.
you follow?  
   
26:00 Fragmented man.  
A: Yes.  
   
26:02 K: Thought Gândirea a creat o societate,
has created a society  
   
26:03   bazată pe această fragmentare.
   
26:05 based on this fragmentation. Şi gândirea a creat zeii,
   
26:09 And thought has created mântuitorii, Iisuşii,
the gods, the saviours, Histoşii, Krishna, Buddha...
   
26:13 the Jesuses, the Christs, şi...
the Krishnas, the Buddhas,  
   
26:18 and those are all measurable, toate acelea sunt măsurabile...
in the sense  
   
26:22   în sensul că "trebuie să
  devii asemenea lui...
   
26:24 'you must become Hristos"
like the Christ'  
   
26:28 or 'you must be good'. sau "trebuie să fii bun".
   
26:31 All sanctioned by a culture, Toate acestea sunt aprobate de o
which is based on measurement. cultură, care se bazează pe măsură.
   
26:39 A: Once you start with forecasts, Odată ce ai început cu prognozele, aşa
as we have classically, cum am făcut-o noi, clasic vorbind,
   
26:43 then we are going to atunci obligatoriu trebuie să ajungi la
necessarily move to 5, 6, 7, 400, 4.000, o divizare indefinită.
   
26:45 five, six, seven, 400, Şi totul în interesul, cel
4000, an indefinite division. puţin declarat, al clarităţii.
   
26:51 And all in the interest,  
it is claimed, of clarity.  
   
26:54 All in the interest of clarity. Totul în interesul clarităţii.
   
26:55   Deci, dacă nu înţelegem
  dinamica gândirii...
   
26:56 K: So, unless we understand nu putem să înţelegem dezordinea.
the movement of thought,  
   
27:03 we cannot possibly  
understand disorder.  
   
27:10 It is thought Exact gândirea este cea
that has produced disorder! care a produs dezordinea !
   
27:14   Sună contradictoriu,
  dar chiar aşa este,
   
27:15 It sounds contradictory, fiindcă gândirea
but it is so, este fragmentară...
   
27:19 because thought is fragmentary,  
   
27:23 thought is time, gândirea înseamnă timp...
   
27:26   şi, atât timp cât
  funcţionăm în acel domeniu,
   
27:27 and as long as we are trebuie să existe dezordine.
functioning within that field,  
   
27:32 there must be disorder.  
   
27:38 Which is, each fragment Ceea ce înseamnă că fiecare fragment
is working for itself, lucrează pentru sine, însuşi...
   
27:45 in opposition în opoziţie cu
to other fragments. celelalte fragmente.
   
27:52 I, a Christian, am in Eu, un creştin, sunt în
opposition to the Hindu, contradicţie cu hindusul,
   
27:57 though I talk about love, deşi vorbesc despre iubire şi
  bunătate şi toate celelalte.
   
27:58 and goodness, Îl iubesc atât de mult, că
and all the rest of it. vreau să-l văd mântuit.
   
28:00 A: I love him so much - Aşa că mă duc să-l aduc în biserică.
I want to see him saved, - Mântuit, adică adus în tabăra mea.
   
28:02 so I will go out and Da, da, da.
bring him into the fold.  
   
28:04 K: Saved. Come over to my camp! Deci, unul dintre...
A: Yes, yes.  
   
28:12 K: Probably, probabil că motivul
the basic cause of disorder esenţial al dezordinii
   
28:14   este fragmentarea gândirii.
   
28:16 is Mi s-a spus, deunăzi...
the fragmentation of thought.  
   
28:22 I was told the other day că, într-o anumită cultură...
   
28:25 that in a certain culture gândirea înseamnă exteriorul.
   
28:29 thought means the outside. E foarte interesant.
   
28:36 A: That's very interesting. Atunci când folosesc
  cuvântul "exterior",
   
28:38 K: When they use folosesc, de fapt,
the word 'outside', cuvântul "gândire".
   
28:41 they use the word 'thought'. Şi noi credem că este în interior.
   
28:44 A: And we think it's inside. Ăsta-i tot farmecul...
  înţelegeţi ?
   
28:46 K: That's the whole... Ce minunat, ce minunat.
you follow?  
   
28:49 A: How marvellous.  
How marvellous.  
   
28:52 K: So thought Deci gândirea se referă,
is always outside. întotdeauna, la ceva extern.
   
28:54   Poţi spune că "mă
  gândesc în sinea mea".
   
28:56 You can say, Gândirea a dezbinat
I am inwardly thinking. exteriorul şi lăuntricul.
   
29:00 Thought has divided Deci, pentru a înţelege această
the outer and the inner. întreagă contradicţie,
   
29:07 So to understand măsură,
this whole contradiction,  
   
29:11 measurement, time, the division, timp,
the fragmentation,  
   
29:13   dezbinarea, fragmentarea,
  haosul şi dezordinea,
   
29:17 the chaos, and the disorder, cineva trebuie să abordeze,
  cu adevărat, această problemă,
   
29:19 one must really go a ce anume este gândul,
into this question of ce anume este gândirea.
   
29:22 what is thought, Oare poate mintea, care a fost atât
what is thinking. de condiţionată, pe fragmente...
   
29:27 Can the mind, which has been în fragmentare,
so conditioned in fragments,  
   
29:33 in fragmentation, oare poate acea minte,
   
29:35 can that mind să observe această întreagă
  dinamică a dezordinii...
   
29:37 observe this whole dar nu fragmentat ?
movement of disorder,  
   
29:43 not fragmentarily? - Nu, ci mişcarea însăşi.
A: No, but the movement itself. - Mişcarea însăşi.
   
29:46   Mişcarea însăşi, da.
   
29:47 K: Movement itself. Dar asta este atât
A: Movement itself. Yes. de înfricoşător,
   
29:50 But that's să...
what's so terrifying  
   
29:52 to look at that movement. analizezi acea dinamică.
   
29:57 It's interesting that Este interesant că...
   
30:01 you've asked this question aţi pus această întrebare într-un
in a way that mod care continuă să penetreze...
   
30:04 keeps boring in fiindcă...
   
30:07 because measure is măsura este...
   
30:14 - and I'm going to put something - şi voi integra ceva acum, la
now modul foarte concis, concentrat -
   
30:17 in a very concise, o posibilitate...
elliptical way -  
   
30:21 is possibility, care poate fi divizată la infinit.
which is infinitely divisible.  
   
30:24   Nu ajunge să se sfârşească,
  decât acţionând.
   
30:25 It only comes to an end Atât timp cât rămân...
with an act, with an act.  
   
30:32 And as long as I remain nesigur, în privinţa acţiunii...
divided against act,  
   
30:38   mă consider, pe mine însumi, ca
  pe un gânditor foarte profund.
   
30:40 I regard myself as Ştiu.
a very deep thinker.  
   
30:44 I'm sitting back Stau în expectativă,
exploring alternatives, explorând alternativele,
   
30:50 which are completely care sunt complet
imaginary, illusory. imaginare, iluzorii.
   
30:54 And in the business world Şi în lumea afacerilor oamenii sunt
  plătiţi cu salarii extrem de mari,
   
30:56 men are paid pentru a veni cu ceea ce
extremely high salaries se numeşte un nou concept.
   
30:59 to come up with  
what is called a new concept.  
   
31:03 K: Yes, new concept. Da, cu un nou concept.
   
31:06 A: And it's called by its Şi este numit corect
right name, of course, pe nume, desigur,
   
31:09 but it isn't regarded dar nu este luat corect în
correctly as to its nature. considerare, potrivit naturii sale.
   
31:16 It isn't understood Nu este înţeles decât prin ceea
  ce s-a spus că se va întâmpla.
   
31:18 as to what's being Asta ne conduce la
said when that happens. o idee şi anume...
   
31:20 K: That brings up the point, măsura înseamnă comparaţie.
which is  
   
31:23 measurement means comparison. Da.
   
31:27   Societatea noastră...
   
31:28 Our society, and our civilisation, şi civilizaţia noastră se
is based on comparison. bazează pe comparaţie.
   
31:37 From childhood, to school, Din copilărie, la şcoală, colegiu
to college and university, şi universitate totul se compară.
   
31:42 it is comparative. Aşa este.
   
31:45 A: That's right. Şi...
   
31:46 K: Comparison between comparaţie între
intelligence and dullness, inteligenţă şi obtuzitate,
   
31:53 between the tall and the black, între înălţime şi culoare a pielii,
   
31:54   alb şi violet şi
  toate celelalte...
   
31:55 white and purple, comparaţie ca succes obţinut.
and all the rest of it,  
   
31:59 comparison in success. Şi haideţi să analizăm
  şi religiile noastre.
   
32:04 And look at also our religions. Preotul,
   
32:08 The priest, the bishop episcopul...
   
32:11 - you follow? - - Înţelegeţi ? -
the hierarchical outlook, concepţia ierarhică,
   
32:13   ajungând în cele din urmă
  la papă sau arhiepiscop...
   
32:15 ultimately the Pope întreaga structură se
or the archbishop. bazează pe acea comparaţie,
   
32:20 The whole structure is based care înseamnă măsură,
on that. Compare, comparison, adică, în esenţă, o idee.
   
32:25 which is measurement, Da.
which is essentially thought.  
   
32:28 A: Yes. The Protestants complain Protestanţii se plâng
  de ierarhia catolică
   
32:31 about the Catholic hierarchy, şi, totuşi, scriptura
  lor, biblia lor,
   
32:34 and yet their scripture,  
their Bible  
   
32:39 is what some Catholics este ceea ce unii catolici
call their paper pope. numesc "papa lor scriptic".
   
32:43 K: Of course. - Desigur.
A: Of course. Yes. - Desigur, da.
   
32:46 With the very rejection Tocmai prin respingerea
of something, a ceva anume...
   
32:51 something takes its place, altceva îi ia locul, devenind
  astfel şi mai învrăjbitor.
   
32:53 which becomes Da.
even more divisive.  
   
32:57 K: So, is it possible Deci, oare este posibil...
   
32:59   să analizezi fără a măsura...
   
33:01 to look without measurement,  
   
33:07 that is without comparison? adică fără comparaţie ?
   
33:12 Is it possible to live a life Oare este posibil
  să-ţi trăieşti viaţa...
   
33:16 - life, living, acting, - viaţă, trai, acţiune, râset,
  întreaga viaţă, trai, plânset -
   
33:20 laughing, the whole life, fără ca umbra vreunei
living, crying - comparaţii să intervină în ea ?
   
33:23 without a shadow of comparison Domnule...
coming into it?  
   
33:30 Sir - I'm not boasting, - nu mă laud, ci numai
I'm just stating a fact - enunţ o realitate -
   
33:35 I have never compared myself nu m-am comparat niciodată,
with anybody. pe mine însumi, cu altcineva.
   
33:42 A: That's a most remarkable thing. Ăsta este cel mai remarcabil lucru
Most remarkable thing. posibil, cel mai remarcabil lucru.
   
33:47 K: I never thought about it even: Nici măcar nu m-am gândit că
  cineva e mult mai isteţ decât mine,
   
33:49 somebody cineva este mult mai
much cleverer than me, "strălucit", mai inteligent,
   
33:51 somebody much more brilliant, cineva e mult mai grozav, spiritual
so intelligent, vorbind - pur şi simplu n-am gândit asta.
   
33:55 somebody greater, spiritual Drept urmare, îmi
- it didn't enter. spun în sinea mea,
   
34:02 Therefore, I say to myself, oare măsura...
   
34:04 is measurement, comparaţia...
comparison, imitation,  
   
34:07   mimetismul,
   
34:09   nu sunt factorii de
  esenţiali ai dezordinii ?
   
34:11 are they not the major M-am gândit foarte mult la...
factors of disorder?  
   
34:20 A: I've had ceea ce aţi spus, cu câteva
a very long thought about conversaţii în urmă,
   
34:23 what you said despre copilăria dumneavoastră
a few conversations ago  
   
34:25 about when you were a boy şi faptul că n-aţi acceptat
  niciodată diferenţele,
   
34:27 and you never accepted care erau folosite...
   
34:30 the distinctions la...
that were employed  
   
34:35 in a dividing way... modul învrăjbitor...
   
34:41 K: Oh, of course, of course. - Oh, desigur, desigur.
  - ... în cadrul ordinii sociale.
   
34:42 A: ...and within Şi a trebuit să mă gândesc
the social order. la propria mea maturizare
   
34:45 And I had to think about şi...
my own growing up  
   
34:51 and accept the fact that să mă împac cu faptul că eu
I did accept this distinction am acceptat această distincţie,
   
34:57   din punct de vedere
  al dezbinării...
   
34:59 in terms of division, dar nu am făcut la fel cu natura.
   
35:02 but I didn't do it with nature. Dar asta a stârnit
  un conflict în mine...
   
35:05 But that set up - Desigur.
conflict in me, because - ... fiindcă n-am putut...
   
35:08 I couldn't understand ... n-am putut să înţeleg cum
  s-ar fi aplicat şi în cazul meu,
   
35:14 how it could be the case faptul că şi eu fac
  parte din natură,
   
35:16 that I'm natural, ca fiinţă a acestei lumi...
as a being in the world,  
   
35:20   dar nu mă raportez,
  cumva, la unele lucruri,
   
35:22 but I'm not somehow related aşa cum sunt lucrurile în
to things the way things are ceea ce noi numim natură.
   
35:27 in what we call nature. Apoi, mi-am dat
  seama subit, ulterior,
   
35:29 Then it suddenly că, gândind în acel mod, deja
occurred to me later mă separam singur de natură
   
35:31 that in thinking that way  
I was already  
   
35:33 dividing myself off from nature şi n-aş fi scăpat niciodată
  de acea problemă.
   
35:35 and I'd never get  
out of that problem.  
   
35:37 K: No. Şi ceva mi-a trecut prin
  minte, cu câţiva ani în urmă
   
35:38 A: And the thing came to me - ca o străfulgerare
some years ago extraordinară -
   
35:43 with a tremendous flash, atunci când mă aflam la
  Bangkok, în grădina unui templu.
   
35:50 when I was in Bangkok Şi...
in a temple garden.  
   
35:56 And, of an early morning, într-o dimineaţă,
I was taking a walk, devreme, mă plimbam,
   
36:01   şi...
   
36:02   privirea mi-a fost atrasă
  de o picătură de rouă,
   
36:03 and my eye was drawn stând nemişcată pe
to a globule of dew o frunză de lotus...
   
36:09 resting on a lotus leaf, şi era perfect sferică.
   
36:12 and it was perfectly circle. Şi am spus...
   
36:16 And I said, where's the base? în ce bază ?
   
36:20 How can it be stable? Cum de poate fi stabilă ?
   
36:21   De ce nu se destramă ?
   
36:23 Why doesn't it roll off? Când am ajuns la finalul "de
  ce"-urilor mele, eram epuizat,
   
36:27 By the time I got to the end  
of my 'whys' I was worn out,  
   
36:28   aşa că am respirat
  profund şi am zis:
   
36:30 so I took a deep breath "Acum, pur şi simplu taci,
and I said, păstrează tăcerea şi priveşte."
   
36:33 now shut up and Şi am văzut că...
just keep quiet and look.  
   
36:38 And I saw that each maintained fiecare îşi menţine
its own nature propria natură...
   
36:44   în această minunată armonie,
   
36:46 in this marvellous harmony fără să existe nici
without any confusion at all. un fel de confuzie.
   
36:53   Şi...
   
36:55 And I was just still. pur şi simplu am stat liniştit.
   
36:58   - Exact.
  - Liniştit.
   
37:00 K: Quite. Cred că ceva la
A: Still. care v-aţi referit,
   
37:03 I think that's something of despre realitatea că...
what you mean about the fact...  
   
37:07   Aceea a fost realitatea !
   
37:08 That was a fact. Pur şi simplu rămâi în realitate,
  analizezi realitatea.
   
37:12 K: Just remain with the fact. Acea minunată picătură, de pe
Look at the fact. acea frunză, reprezintă realitatea,
   
37:14 A: That marvellous globule înseamnă acţiunea, înseamnă
on that leaf is the fact, ceea ce este realizat.
   
37:21 is the act, - Nu asta voiaţi...
is what is done. - Corect.
   
37:25 Isn't that what you... Corect, da.
   
37:26 K: That is correct. Domnule, de aici rezultă:
A: Right. Yes.  
   
37:28 K: Sir, from this arises, Oare cineva poate educa...
can one educate a student  
   
37:32   un elev...
   
37:36 to live a life să trăiască o viaţă
of non-comparison: de non-comparaţie ?
   
37:41   Maşină mai mare, mai mică
  - Înţelegeţi ? -
   
37:43 bigger car, lesser car Dar dumneata eşti isteţ,
- you follow? eu nu sunt isteţ.
   
37:47 Dull, you are clever, Ce se întâmplă dacă nu
I am not clever. fac nici o comparaţie ?
   
37:51 What happens, Oare devin mărginit ?
if I don't compare, at all?  
   
37:55 Will I become dull? Din contră.
   
37:59 A: On the contrary. Sunt mărginit, ştiu că sunt
  mărginit numai prin comparaţie.
   
38:02 K: I'm only dull, I know I'm dull Dacă nu compar, nu ştiu ce sunt.
only through comparison.  
   
38:08 If I don't compare,  
I don't know what I am.  
   
38:13 Then I begin from there. Atunci încep de acolo.
   
38:17 A: Yes, yes, yes. Da, da, da.
   
38:22 The world becomes Lumea devine infinit accesibilă.
infinitely accessible.  
   
38:25 K: Oh, then, Oh, atunci toate lucrurile devin
  extraordinar de diferite !
   
38:26 the whole thing becomes Nu există competiţie,
extraordinarily different! nu există anxietate,
   
38:31 There is no competition, nu există nici un
there is no anxiety, conflict reciproc.
   
38:34 there is no conflict De aceea folosiţi
with each other. cuvântul "total"...
   
38:37 A: This is why you use - ... adesea, nu-i aşa ?
the word 'total' - Da.
   
38:41 often, isn't it? Pentru a putea
K: Yes. exprima că nu există...
   
38:42 A: In order to express că nici o condiţie nu o
that there's nothing drawn out influenţează pe cealaltă.
   
38:47 from one condition Nu există nici o legătură acolo,
to the other.  
   
38:50 There is no link there, nu există nici o punte acolo.
there is no bridge there.  
   
38:53   Total dereglat !
   
38:55 Totally disordered. Total ordonat !
   
38:57 Totally order. Categoric.
K: Absolutely.  
   
39:01 A: Yes, and you use Şi folosiţi adesea
the word 'absolute' often, cuvântul "categoric",
   
39:02   care îngrozeşte mulţi
  oameni, în prezent.
   
39:04 which terrifies many people Domnule, la urma urmei,
today. matematica înseamnă ordine.
   
39:09 K: Sir, after all,  
mathematics is order.  
   
39:13   Ca formă supremă a
  cercetării matematice,
   
39:16 The highest form of trebuie să ai o minte
mathematical investigation pe deplin ordonată.
   
39:20 - you must have a mind Lucrul minunat şi în matematică
that is totally orderly.  
   
39:27 A: The marvellous thing este că...
about maths too is  
   
39:30   în timp ce reprezintă
  studiul cantităţii...
   
39:32 whereas nu faci trecerea de la un
it's the study of quantity, număr întreg la un altul,
   
39:37 you don't make passage prin mărirea lui "doi".
from one integer to another  
   
39:41 by two getting larger. Doi se opreşte la doi.
Two stops at two.  
   
39:44   Doi şi jumătate nu mai este doi.
   
39:47 Two and a half is no more two. - Cumva asta este realitatea.
  - Da.
   
39:48 Somehow that's the case. Dar unui copil, atunci când
K: Yes. îi este predată matematica,
   
39:51 A: But a child, when he nu i se prezintă niciodată asta,
is taught mathematics,  
   
39:55 is never introduced to that din câte am auzit eu.
   
39:57 that I've ever heard of. Vedeţi, domnule, în educaţia
  noastră totul este atât de absurd.
   
39:58 K: You see, sir, our teaching, Oare este posibil, domnule,
everything is so absurd.  
   
40:04 Is it possible, sir, to observe să se observe această
this movement of disorder dinamică a dezordinii...
   
40:12 with a mind cu o minte...
   
40:15   care este, ea însăşi,
  în dezordine ?
   
40:17 that is disorderly itself, Sau să zicem, oare poate această
  minte să observe dezordinea...
   
40:23 and say, can this această minte care se află, deja,
mind observe disorder, într-o stare de dezordine ?
   
40:30 this mind, which is already Deci, dezordinea nu se
in a state of disorder? află undeva, acolo...
   
40:34 So disorder isn't out there, Nu.
   
40:37   ... ci aici.
   
40:40 but in here. Deci, poate mintea să
  observe acea dezordine...
   
40:43 Now, can the mind fără...
observe that disorder  
   
40:49 without introducing a factor să introducă un factor,
   
40:55 of an observer who is orderly? al unui observator care
  se află în ordine ?
   
40:58   - Care va superviza.
  - Da.
   
41:00 A: Who will superimpose. Drept urmare, să observi, să percepi
K: Yes. dezordinea, fără observator.
   
41:03 Therefore observe, perceive  
disorder without the perceiver.  
   
41:11 I don't know if I am Nu ştiu dacă are vreun
making sense at all. sens ceea ce spun.
   
41:13   Da, are logică.
   
41:15 A: Yes, you are making sense. Adică, domnule...
   
41:18 K: That is, sir, pentru a înţelege dezordinea,
   
41:21 to understand disorder, noi credem...
we think  
   
41:25   că este necesară o minte ordonată.
   
41:27 an orderly mind is necessary. Prin opoziţie cu
  mintea dezordonată.
   
41:32 A: As over against Dar mintea, însăşi, a
the disorderly mind. creat această dezordine...
   
41:36 K: But the mind itself care înseamnă gândirea
has created this disorder, şi toate celelalte.
   
41:41 which is thought, Deci, oare poate mintea...
and all the rest of it.  
   
41:44 So can the mind nu să observe
  dezordinea de acolo,
   
41:47 not look at disorder ci creatorul dezordinii,
out there, care este aici, în interior ?
   
41:50 but at the maker of disorder Care este însăşi mintea.
which is in here?  
   
41:56 A: Which is itself - Mintea însăşi este dezordonată.
the very mind as disorder. - Da.
   
41:58 K: Mind itself is disordered. Dar, imediat ce asta este
A: Yes. enunţată, conceptual...
   
42:02 But as soon as that is Nu, nu, nu.
stated conceptually...  
   
42:03   Am terminat cu conceptele.
   
42:04 K: No, no. Da, dar folosim cuvinte.
Concepts are finished.  
   
42:08 A: Yes. But we are using words. - Folosim cuvinte pentru a comunica.
  - Întocmai.
   
42:10 K: We are using words Şi ceea ce mă îngrijorează,
to communicate. numai pentru o clipă,
   
42:12 A: Exactly. What I'm concerned with, este...
just for a second,  
   
42:17   ce anume vom afirma...
   
42:18 is what are we going to say atunci când...
   
42:24 when we hear the statement auzim declaraţia că este
that it is the disordered mind exact mintea dezordonată
   
42:30 that cea care continuă să
keeps proliferating disorder, prolifereze dezordinea,
   
42:33 but it is that disordered mind dar tocmai acea minte dezordonată
that must see, it must see. este cea care trebuie să observe asta.
   
42:36 K: I'm going to show you, Am să vă demonstrez şi veţi vedea,
  imediat, ce anume se întâmplă.
   
42:38 you will see in a minute Dezordinea...
what takes place.  
   
42:41   nu este ceva exterior mie,
   
42:42 Disorder dezordinea se află înăuntrul meu.
is not outside of me,  
   
42:47 disorder is inside of me. Este o realitate.
   
42:50 That's a fact. Fiindcă mintea este dezordonată,
   
42:52 Because the mind is disorderly, toate activităţile sale
  trebuie să fie dezordonate.
   
42:56 all its activities Şi activităţile
must be disorderly. marcate de dezordine
   
43:00 And the activities of disorder proliferează sau se
  răspândesc prin lume.
   
43:03 is proliferating or Acum, oare această minte
is moving in the world. poate să se observe singură...
   
43:08 Now, can this mind fără a introduce factorul
observe itself constând dintr-o minte ordinată,
   
43:16 without introducing care este contrariul ?
the factor of an orderly mind,  
   
43:23 which is the opposite? - Nu ştiu dacă...
  - Ba da, desigur că este contrariul.
   
43:25 A: Yes it is. Of course, Deci, oare poate observa...
it is the opposite.  
   
43:27 K: So can it observe fără prezenţa observatorului,
without the observer,  
   
43:31   care este contrariul ?
   
43:33 who is the opposite? Asta-i întrebarea.
   
43:39 A: That's the question. Acum, urmăriţi-mă domnule,
  dacă chiar sunteţi interesat.
   
43:42 K: Now, watch it, sir, if you Sunt profund interesat.
are really interested in it.  
   
43:45 A: I am. I am deeply interested in it. Veţi vedea.
K: You will see.  
   
43:46   Observatorul este cel observat.
   
43:49 The observer is the observed. Observatorul care spune
  "Eu sunt ordonat...
   
43:55 The observer who says, şi trebuie să fac
I am orderly ordine în dezordine."
   
44:01 and I must put order Asta se întâmplă, în genere.
in disorder.  
   
44:05 That is generally Dar observatorul este factorul
what takes place. determinant al dezordinii.
   
44:07 But the observer Fiindcă observatorul
is the factor of disorder. este trecutul...
   
44:13 Because the observer el este factorul
is the past, determinant al dezbinării.
   
44:17 is the factor of division. Acolo unde există dezbinare,
   
44:21 Where there is division, nu există numai
  conflict, ci şi dezordine.
   
44:23 there is not only conflict, Puteţi observa asta, domnule, fiindcă
but disorder. se întâmplă, de fapt, în lume.
   
44:27 You can see, sir, it is Adică toată această
happening actually in the world. problemă a energiei,
   
44:32 I mean toată această problemă a
all this problem of energy, războiului, păcii ş.a.m.d.
   
44:34 all this problem of war, toate pot fi rezolvate, categoric,
peace, and all the rest,  
   
44:37 can be solved absolutely atunci când nu există
  guverne separate...
   
44:40 when there are not armate suverane...
separate governments,  
   
44:45 sovereign armies, şi spui: "Uite, hai să rezolvăm
  această problemă împreună,
   
44:47 and say, look, let's solve pentru numele lui Dumnezeu !"
this problem all together,  
   
44:50 for God's sake! Suntem fiinţe umane.
   
44:52 We are human beings. Acest Pământ ne-a fost
  menit ca să trăim pe el,
   
44:55 This earth is meant nu ca arabi şi israeliţi
for us to live on, şi americani şi ruşi,
   
44:58 not Arabs and Israelis, ci este Pământul nostru.
and America, and Russia,  
   
45:01 it is our earth. Şi este rotund.
   
45:05 A: And it's round. Da.
   
45:09 K: But we will never do that, Dar nu vom face niciodată asta, fiindcă
  minţile ne sunt atât de condiţionate,
   
45:11 because our minds să trăim în dezordine...
are so conditioned  
   
45:14 to live in disorder, să trăim în conflict.
   
45:18 to live in conflict. Şi vocaţiei i s-a dat o
  descriere religioasă,
   
45:22 A: And vocation is given în sensul sarcinii de
a religious description a elimina dezordinea,
   
45:26 in terms of the task of cu ideea mea de ordine.
cleaning up the disorder  
   
45:33 with my idea of order. Ideea dumneavoastră de ordine este,
  de fapt, cea care a produs dezordinea.
   
45:35 K: Your idea of order  
   
45:36 is the fact Întocmai.
that has produced disorder.  
   
45:40 A: Exactly. Deci, asta ridică o întrebare, domnule,
  care este foarte interesantă:
   
45:42 K: So, it brings up a question,  
sir,  
   
45:45 which is very interesting: Oare mintea se poate observa
  singură, fără observator ?
   
45:47 can the mind observe itself Fiindcă observatorul
without the observer? este cel observat.
   
45:55 Because the observer Observatorul care spune:
is the observed.  
   
46:01 The observer who says, "Voi aduce ordine...
'I will bring order in disorder',  
   
46:04   în dezordine !"
   
46:06   acel observator este, el însuşi,
  un fragment al dezordinii...
   
46:08 that observer itself şi, ca atare, nu poate
is a fragment of disorder, produce ordine, niciodată.
   
46:14 therefore it can never Deci, oare mintea poate fi
bring about order. conştientă, de ea însăşi...
   
46:19 So can the mind ca parte a dinamicii dezordinii,
be aware of itself  
   
46:26 as a movement of disorder, nu să încerce s-o corecteze, nu să încerce
not trying to correct it, s-o justifice, nu să încerce s-o modeleze,
   
46:29 not trying to justify it, ci, pur şi simplu, s-o observe ?
   
46:31 not trying to shape it, Am spus, anterior,
just to observe?  
   
46:39 I said previously, să observi stând
  pe malul unui râu
   
46:40 to observe, sitting on the banks  
of a river  
   
46:44 and watch the waters go by. şi să priveşti curgerea apelor.
   
46:48 You see, Vedeţi, în acel caz,
then you see much more. observaţi mult mai multe.
   
46:54 But if you are in the Dar, dacă eşti în mijlocul
middle of it swimming, ei, înotând, nu vezi nimic !
   
46:56 you will see nothing!  
   
47:04 A: I've never forgotten N-am uitat niciodată, că tocmai atunci
  când am încetat să mai pun întrebări...
   
47:07 that it was when - când am stat în faţa acelei
I stopped questioning, picături de rouă pe o frunză -
   
47:11 when I stood before că...
that droplet of dew on the leaf,  
   
47:17 that everything changed totul s-a schimbat,
totally, totally. complet, complet.
   
47:29 And what you say is true. Şi, dacă ceea ce spuneţi este adevărat,
  odată ce se întâmplă aşa ceva...
   
47:31 Once something like that asta nu înseamnă un regres.
happens,  
   
47:38 there isn't a regression - Domnule, nu înseamnă o dată, este...
from it. - Pentru totdeauna.
   
47:41 K: Sir, it is not once, it is... Da.
A: ...forever. Yes.  
   
47:44   Nu este un incident,
  care a avut loc.
   
47:46 K: It's not an incident Viaţa mea nu este un incident
that took place. izolat, ci este o dinamică.
   
47:50 My life is not an incident, Întocmai.
it is a movement.  
   
47:54 A: Exactly. Şi, în acea dinamică, observ şi
  această dinamică a dezordinii.
   
47:55 K: And in that movement I observe Şi, ca atare, mintea
this movement of disorder. însăşi este dezordonată.
   
48:01 And therefore Şi cum poate ceva dezordonat,
the mind itself is disorderly, haotic, contradictoriu,
   
48:06 and how can that disorderly, o minte absurd de minusculă,
chaotic, contradictory,  
   
48:10 absurd little mind să producă ordine ?
bring about order?  
   
48:13   Nu poate.
   
48:16 It can't. Ca atare, este
  necesar un nou factor.
   
48:18 Therefore Şi noul factor este...
a new factor is necessary.  
   
48:22 And the new factor să observi,
is to observe,  
   
48:24   să percepi, să vezi, fără
  să existe observatorul.
   
48:27 to perceive, to see Să observi fără observator.
without the perceiver.  
   
48:35 A: To perceive Să observi fără observator.
without the perceiver.  
   
48:39 To perceive Fiindcă observatorul
without the perceiver. este cel observat.
   
48:42 K: Because the perceiver Da.
is the perceived.  
   
48:45 A: Yes. Dacă pricepi o dată asta,
   
48:47 K: If you once grasp that, atunci observi totul
  fără observator.
   
48:49 then you see everything  
without the perceiver.  
   
48:53 You don't bring in Nu intervine personalitatea
your personality, ta, sinele tău, egoismul tău.
   
48:55 your ego, your selfishness. Spui: "Dezordinea este factorul
  aflat în mine, nu în exterior."
   
48:57 You say,  
'Disorder is the factor  
   
48:59 which is in me, not out there'. Politicienii încearcă
  să producă ordine...
   
49:03 The politicians are trying când sunt, ei înşişi,
to bring about order atât de corupţi.
   
49:07 when they are themselves Mă urmăriţi domnule ?
so corrupt. Cum ar putea ei produce ordine ?
   
49:11 You follow, sir? Este imposibil.
How can they bring order?  
   
49:16   Este imposibil.
   
49:17 A: It's impossible. Nu este decât o lungă
It's impossible. serie de paleative.
   
49:20 It's one long series Exact asta se întâmplă în lume.
of palliatives.  
   
49:23 K: That's what's Politicienii conduc lumea...
happening in the world.  
   
49:26 The politicians are  
ruling the world,  
   
49:31 from Moscow, from New Delhi, din Moscova, din New Delhi, din
  Washington, de oriunde ar fi
   
49:33 from Washington, şi se repetă acelaşi tipar.
wherever it is,  
   
49:35 it's the same pattern Trăind o viaţă haotică, coruptă,
being repeated.  
   
49:40 Living a chaotic, corrupt life, încerci să faci ordine în lume.
   
49:43 you try to bring order Este copilăresc.
in the world.  
   
49:45 It's childish. Deci...
   
49:51 So that's why de aceea...
transformation of the mind  
   
49:53   transformarea minţii nu înseamnă
  mintea dumneata sau a mea,
   
49:58 is not your mind or my mind, ci înseamnă mintea...
   
50:00 it is the mind, the human mind. mintea umană.
   
50:01   Sau nici măcar mintea încercând
  să se ordoneze, ea însăşi.
   
50:04 A: Or the mind - Nici măcar asta.
trying to order itself even. - Cum ar putea oare ?
   
50:07 Not even that. Este la fel ca orbul care
K: Now how can it... vrea să producă ceva colorat.
   
50:10 It is like a blind man Şi el spune "asta e gri"
trying to bring about colour. şi n-are nici un sens !
   
50:18 He says, 'Well, that's grey', Deci, oare mintea poate
it has no meaning! observa această dezordine...
   
50:23 So can the mind în ea însăşi...
observe this disorder  
   
50:30 in itself fără observatorul care
  a creat dezordinea ?
   
50:33 without the observer, Domnule, asta aduce în
who has created disorder? discuţie un lucru foarte simplu.
   
50:38 Sir, this brings up Să te uiţi...
a very simple thing.  
   
50:43 To look at a tree, at a woman, la un copac, la o femeie,
at a mountain, at a bird, la un munte, la o pasăre
   
50:47   sau un curs de apă cu lumina
  reflectată din ea, frumuseţea ei,
   
50:50 or a sheet of water with the să priveşti fără...
light on it, the beauty of it,  
   
50:53 to look without the seer. privitor.
   
51:02 Because the moment Fiindcă, din momentul în care intervine
the seer comes in, privitorul, intervine observatorul,
   
51:03   el separă lucrurile.
   
51:05 the observer comes in, Şi separarea este în regulă, atât
he divides. timp cât rămâne descriptivă.
   
51:13 And division is all right Dar, atunci când îţi
as long as it's descriptive. trăieşti viaţa,
   
51:19 But when you are living acea separare este distructivă.
- living -  
   
51:23 that division is destructive. - Nu ştiu dacă...
  - Da.
   
51:28 I don't know if you... Ceea ce mi-a trecut prin minte
   
51:29 A: Yes, what was running a fost această...
through my mind was this  
   
51:31   această...
   
51:33   propagandă continuă,
  pe care o auzim,
   
51:36 continuous propaganda despre tehnicile care sunt
that we hear disponibile, pentru liniştirea minţii.
   
51:40 about the techniques Dar asta necesită un "liniştitor",
that are available to still the mind. care să facă liniştirea.
   
51:46 But that requires - Nu, nu aş...
a stiller to do the stilling. - Şi, deci, asta este absolut...
   
51:48 K: No, I wouldn't...  
   
51:50 A: And so that is absolutely... - ... vă folosesc cuvintele...
  - Copilăresc !
   
51:53 I'm using your words... ... absolut şi total imposibil
K: Childish, childish. de obţinut, vreodată.
   
51:55 A: ...absolutely and totally  
   
51:57 out of any possibility Dar, totuşi, vedeţi,
of attaining. asta fac guru.
   
52:00 K: But yet, you see, Da, da, chiar înţeleg.
that's what the gurus are doing.  
   
52:03 A: Yes, yes, I do understand. Guru importaţi şi
  guru nativi fac asta.
   
52:05 K: The imported gurus and Ei distrug, cu adevărat, oamenii.
the native gurus are doing this.  
   
52:10 They are really destroying Înţelegeţi, domnule ?
people. You follow, sir?  
   
52:11   Vom vorbi despre asta,
  când se va ivi ocazia.
   
52:15 We'll talk about it Ceea ce ne preocupă, acum, este:
when the occasion arises.  
   
52:20 What we are now concerned is: măsura...
   
52:23 measurement, care înseamnă întreaga
  dinamică a comercialismului,
   
52:28 which is the whole consumerismului,
movement of commercialism,  
   
52:31   tehnologiei,
   
52:32 consumerism, technology, reprezintă, acum...
   
52:35   tiparul acestei lumi...
   
52:36 is now iniţiat în Occident,
the pattern of the world.  
   
52:45 Begun in the West, şi perfectat din ce în
  ce mai mult în Occident
   
52:47 and made more and more şi care, acum, se
perfect in the West, răspândeşte în toată lumea.
   
52:50 and that is spreading Mergeţi în cel mai mic orăşel
all over the world. din India sau de oriunde,
   
52:53 Go to the smallest little town acelaşi tipar este repetat.
in India or anywhere,  
   
52:58 the same pattern being repeated. Şi în sate, dacă mergeţi
   
53:00   şi sunt atât de
  săraci şi nefericiţi,
   
53:02 And the village you go, cu o singură masă servită pe zi,
they are so miserable, unhappy,  
   
53:06 one-meal-a-day stuff. dar tot se încadrează
  în acel tipar.
   
53:08 But it is still Şi guvernele încearcă să rezolve
within that pattern. aceste probleme separat, înţelegeţi ?
   
53:15 And the governments  
are trying to solve  
   
53:18 these problems separately, Franţa de una singură,
you follow? Rusia de una singură.
   
53:20 France by itself, E o problemă umană,
Russia by itself.  
   
53:22 It's a human problem, ca atare trebuie să
  fie abordată nu cu...
   
53:24 therefore it has to be cu o minte de la Washington sau
approached not with... de la Londra sau de la Moscova,
   
53:28 with a Washington mind, or a ci cu o minte care este umană,
London mind, or a Moscow mind,  
   
53:32 with a mind that is human, care spune:
  "Uite, e problema noastră
   
53:34 that says, şi, pentru numele lui Dumnezeu,
'Look, this is our problem, haideţi să cooperăm ca s-o rezolvăm."
   
53:35 and, for God's sake, Ceea ce înseamnă grijă, înseamnă
lets get together and solve it'. să accepţi responsabilitatea,
   
53:40 Which means care, pentru fiecare fiinţă umană.
   
53:42 which means accepting responsibility Deci, haideţi să revenim:
for every human being.  
   
53:49 So we come back: as we said, aşa cum am spus,
  ordinea survine numai...
   
53:53 order comes only prin înţelegerea dezordinii.
with the understanding of disorder.  
   
53:57   În acea înţelegere nu
  există suprapunere,
   
54:00 In that în ea nu există conflict,
there is no superimposition,  
   
54:05 in that there is no conflict, în ea nu există reprimare.
   
54:08 in that Când reprimi, reacţionezi
there is no suppression. - cunoaşteţi asta.
   
54:12 When you suppress, you react. Deci, este un cu totul alt
You know all that business. gen de dinamică: ordinea.
   
54:15 So it is totally a different  
kind of movement, order.  
   
54:22 And that order is real virtue. Şi acea ordine este
  adevărata virtute.
   
54:30 Because without virtue Fiindcă, fără virtute,
  nu există ordine.
   
54:32 there is no order. - Există gangsterism...
  - Oh, da !
   
54:36 There's gangsterism. ... politic sau de
A: Oh, yes. orice altă natură,
   
54:38   religios.
   
54:39 K: Politically or any other way, Dar, fără virtute...
religiously.  
   
54:42 But without virtue, - prin virtute
virtue being conduct, înţelegând conduită...
   
54:49 the flowering in goodness înflorirea în bunătate, zilnică.
everyday.  
   
54:55 It is not a theory, sir, Nu este o teorie domnule, ci are loc,
it actually takes place de fapt, când trăieşti în acel mod.
   
54:59 when you live that way. Ştiţi...
   
55:03 A: You know, hexagrama din I-Ching
  numită "conduită"...
   
55:09 the hexagram mai este tradusă
in the I Ching called 'conduct' şi prin "călcare".
   
55:17 is also translated 'treading'. - Călcare ?
  - Călcare.
   
55:20 K: Treading. - Însemnând o mişcare.
A: Treading. - Desigur.
   
55:22 Meaning a movement. O mişcare.
K: Of course.  
   
55:25 A: A movement. Şi...
   
55:27 And that's a vastly asta este o interpretare enorm de
different understanding diferită a noţiunii uzuale de conduită.
   
55:35 of the usual notion of conduct. Da.
   
55:37   Dar, ceea ce am înţeles,
  din ceea ce aţi afirmat,
   
55:40 But I understand că uzul dumneavoastră al
from what you have said cuvântului "conduită", ca virtute...
   
55:43 that your use ca ordine...
of the word 'conduct'  
   
55:46 as virtue, as order, este orientat precis către
  acţiune, către mişcare.
   
55:52 is precisely oriented to act, - Da, domnule.
movement. K: Yes, sir. - Da.
   
55:58 A: Yes. Vedeţi, un om care acţionează
  în virtutea dezordinii...
   
56:02 K: You see, a man who creează mai multă dezordine.
acts out of disorder  
   
56:07 is creating more disorder. Politicianul, analizaţi-i
  viaţa, domnule:
   
56:14 The politician, ambiţios, lacom, căutând
look at his life, sir, putere, poziţie socială.
   
56:20 ambitious, greedy, - Alergând după voturi.
  - Voturi şi toate celelalte.
   
56:21 seeking power, position.  
   
56:24 A: Running for election. Şi el este omul care va
K: Election, all the rest of it. crea ordine în lume.
   
56:28 And he is the man Cât de tragic poate fi
who is going to create şi noi acceptăm asta !
   
56:30 order in the world. Mă urmăriţi ?
   
56:33 The tragedy of it, Da, noi credem că este ceva
and we accept it! You follow? inevitabil, chiar credem.
   
56:38 A: Yes, we believe Şi, ca atare, suntem
it's inevitable. We do. iresponsabili.
   
56:41 K: And therefore Fiindcă el a făcut asta şi eu nu.
we are irresponsible.  
   
56:43   Da.
   
56:44 A: Because he did it Fiindcă acceptăm dezordinea
and I didn't. Yes. din viaţa noastră.
   
56:51 K: Because we accept Eu nu accept dezordinea
disorder in our life. în viaţa mea !
   
56:56 I don't accept disorder Vreau să trăiesc o viaţă ordonată,
in my life.  
   
56:59 I want to live an orderly life, ceea ce înseamnă că trebuie
  să înţelegem dezordinea
   
57:02 which means şi...
I must understand disorder,  
   
57:05 and where there is order, acolo unde există ordine, creierul
the brain functions much better. funcţionează mult mai bine.
   
57:11 A: There is a miracle here, - Există un miracol aici, nu-i aşa ?
isn't there? - Categoric, acesta e miracolul.
   
57:13 K: Absolutely, that's the miracle. E un miracol aici: imediat ce...
   
57:15 A: There is a miracle here. pricep dinamica dezordinii...
   
57:16 As soon as I grasp - Mintea o percepe.
the movement of disorder... - Da.
   
57:23 K: The mind grasps it. Yes. ... iată... există ordine !
A: Yes.  
   
57:26 ...behold, there's order. Asta e cu adevărat miraculos.
   
57:32 That's truly miraculous. Probabil că este unicul miracol.
   
57:35 Perhaps Mai există şi altele, dar...
it's the one and only miracle.  
   
57:38 K: There are other miracles but... Adică în sensul profund
  al cuvântului,
   
57:40 A: I mean, in the deepest sense toate celelalte vor trebui să concorde
of the word, cu el, altfel nu va fi nici unul.
   
57:42 all of them would have Asta am vrut să spun, adevărata
to be related to that, inimă, adevărata esenţă.
   
57:44 or we wouldn't have any of them,  
   
57:45 is what I meant, the De aceea, domnule, relaţiile...
real heart, the real core.  
   
57:49 K: That's why, sir, comunicarea...
   
57:50 relationship, communication, responsabilitatea, libertatea...
   
57:57 responsibility, freedom, şi această eliberare
  din dezordine,
   
58:01 and this toate deţin un măreţ
freedom from disorder, sentiment al frumuseţii.
   
58:05 has a great sense of beauty O viaţă care este frumoasă,
in it.  
   
58:08 A life that is beautiful, o viaţă care înfloreşte,
  cu adevărat, în bunătate.
   
58:10 a life that's Dacă noi nu creăm, dacă nu
really flowering in goodness. producem asemenea fiinţe umane,
   
58:16 Unless we create, bring about lumea se va duce de râpă.
such human beings,  
   
58:20 the world will go to pot. - Da.
  - Exact asta se întâmplă.
   
58:23 A: Yes. Şi simt că este
K: This is what is happening. responsabilitatea mea !
   
58:27 And I feel Pentru mine este o pasiune,
it's my responsibility! este responsabilitatea mea...
   
58:32 To me, I am passionate about it, să observ, atunci când vă vorbesc,
it's my responsibility  
   
58:38 to see that when I talk to you, că înţelegeţi, că trăiţi asta,
   
58:41 you understand it, funcţionaţi, vă mişcaţi
you live it, în acea direcţie.
   
58:43 you function, move in that way. Revin la această
  problemă a atenţiei...
   
58:58 A: I come back  
to this attention thing,  
   
59:00   accentul enorm pe
  care l-aţi pus pe...
   
59:03 the enormous emphasis a rămâne pe deplin
that you've made on atent la acest lucru.
   
59:09 staying totally attentive Cred că încep să înţeleg,
to this. câte ceva, din acest fenomen,
   
59:17 I think I begin to understand al situaţiei curente,
something of the phenomenon  
   
59:21   atunci când o persoană
  începe să creadă,
   
59:23 of what happens, when că ia în serios ceea ce afirmaţi.
a person begins to think  
   
59:30 that they are taking seriously N-am spus că încep
what you are saying. să ia în serios,
   
59:35 - I didn't say, begins ci gândesc că încep s-o facă.
to take it seriously -  
   
59:38 they think De fapt, ei încep să se considere,
they are beginning to. singuri, ca având astfel de preferinţe.
   
59:41 As a matter of fact, Şi, desigur, nimic
they begin to watch themselves n-a început, încă.
   
59:43 lean in to it.  
   
59:45 And of course, Dar ceva foarte straniu
nothing started yet. se petrece în minte,
   
59:48 But something very strange când apare această noţiune,
happens in the mind, către care încep să înclin.
   
59:51 when this notion Încep să fiu teribil
that I am leaning in. de înfricoşat.
   
59:55 I start to get terribly afraid. Încep să mă tem teribil de ceva.
   
59:58 I become terribly Data viitoare, am putea
fearful of something. discuta despre teamă ?
   
1:00:02 Next time Da, desigur.
could we discuss fear?