Krishnamurti Subtitles

Natura şi eradicarea totală a fricii

San Diego - 20 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 60:12   CONVERSAŢIA #6
  cu dr. A.W. Anderson
   
0:37 Krishnamurti in Dialogue TEAMA
with Dr. Allan W. Anderson  
   
0:42 J. Krishnamurti was Krishnamurti în dialog
born in South India cu dr. Allan W. Anderson
   
0:45 and educated in England. J. Krishnamurti s-a născut în sudul
  Indiei şi a fost educat în Anglia.
   
0:47 For the past 40 years În ultimii 40 de ani a
  ţinut discursuri în SUA,
   
0:48 he has been speaking  
in the United States,  
   
0:51 Europe, India, Australia, Europa, India, Australia
and other parts of the world. şi în alte zone ale lumii.
   
0:55 From the outset of his life's work De la începutul muncii
  sale de-o viaţă,
   
0:57 he repudiated all connections a repudiat orice conexiune cu
  religiile organizate şi ideologiile
   
0:59 with organised  
religions and ideologies  
   
1:01 and said that his only concern was şi a afirmat că singura sa grijă era de a
  elibera omul, absolut şi necondiţionat.
   
1:03 to set man absolutely  
unconditionally free.  
   
1:08 He is the author of many books, Este autorul multor cărţi,
   
1:10 among them The Awakening printre care "The Awakening
of Intelligence, of Intelligence",
   
1:12 The Urgency of Change, "The Urgency of Change",
   
1:14 Freedom From the Known, "Freedom from the Known" şi
and The Flight of the Eagle. "The Flight of the Eagle".
   
1:19 This is one of a series of dialogues Acesta este unul dintr-o
  serie de dialoguri
   
1:21 between Krishnamurti and dintre Krishnamurti şi
Dr. Allan W. Anderson, dr. Allan W. Anderson,
   
1:24 who is professor care este profesor de studii religioase
of religious studies la Universitatea de Stat din San Diego,
   
1:26 at San Diego State University  
   
1:28 where he teaches Indian unde predă scripturi indiene şi
and Chinese scriptures chinezeşti şi tradiţia profetică.
   
1:31 and the oracular tradition.  
   
1:33 Dr. Anderson, a published poet, Dr. Anderson, un poet publicat,
   
1:35 received his degree deţine diplome de la
from Columbia University Universitatea Columbia
   
1:38 and the Union Theological Seminary. şi de la Union
  Theological Seminary.
   
1:41 He has been honoured with the A fost premiat cu renumitul
distinguished Teaching Award "Teaching Award",
   
1:44 from the California al Universităţii de
State University. Stat a Californiei.
   
1:51 A: Mr. Krishnamurti, D-le Krishnamurti...
   
1:53 if I recall correctly, I think dacă îmi amintesc bine, cred că...
   
1:57 we had begun to talk ajunsesem cu discuţia
together last time noastră, data trecută,
   
2:01 just at the point where exact la momentul când s-a
the question of fear arose, ridicat problema fricii
   
2:04 and I think we both, perhaps, şi...
   
2:06   cred că amândoi, poate...
   
2:10 could explore that together - ... am putea explora asta, puţin.
a little. K: Yes, I think so. - Da, aşa cred şi eu.
   
2:19 I wonder how we can Mă întreb cum am putea
approach this problem, aborda această problemă...
   
2:25 because it is a common fiindcă...
problem in the world.  
   
2:27   este o problemă comună, în lume.
   
2:31 Everyone, Oricine...
   
2:34 or I can say, almost everyone, sau pot spune, aproape oricine,
   
2:37 is frightened of something. se teme de ceva.
   
2:43 It may be the fear of death, Poate fi teama de moarte,
   
2:45 fear of loneliness, teama de singurătate,
   
2:48 fear of not being loved, teama de a nu fi iubit,
   
2:50 fear of not becoming famous, teama de a nu deveni
successful, faimos, om de succes...
   
2:56 and also fear of not şi, de asemenea, teama de a
having physical security, nu avea o siguranţă fizică
   
3:01 and the fear of not having şi teama de a nu avea
psychological security. siguranţă psihologică.
   
3:07 There are so many Există atât de multe
multiple forms of fears. forme de frică.
   
3:13 Now, to go into this problem Acum, pentru a aborda
really very deeply, această problemă,
   
3:16   la un nivel foarte
  profund, de fapt...
   
3:21 can the mind, oare poate mintea...
   
3:25 which includes the brain, - în care includem creierul -
   
3:29 be really, fundamentally, să fie, cu adevărat...
free of fear?  
   
3:31   fundamental,
   
3:33   eliberată de frică ?
   
3:38   Fiindcă teama, aşa cum
  am observat eu însumi,
   
3:39 Because fear, as I have observed, este un lucru groaznic.
is a dreadful thing.  
   
3:45 A: Oh yes. Oh, da.
   
3:46 K: It darkens the world, Întunecă lumea şi distruge totul.
it destroys everything.  
   
3:51 And I don't think Şi nu cred că putem
we can discuss fear, discuta despre frică,
   
3:56 which is one of the principles care este unul dintre
in life, principiile vieţii,
   
3:59 without also discussing fără să discutăm, de asemenea
   
4:03 - or going into - - sau să abordăm -
the pursuit of pleasure. căutarea plăcerii.
   
4:08   Cele două...
   
4:09 The two sides feţe ale aceleaşi monede.
of the same coin.  
   
4:16   Frică şi plăcere, două
  feţe ale aceleaşi monede.
   
4:17 A: Fear and pleasure, Da.
two sides of the same coin. Yes.  
   
4:23 K: So we are going Deci vom aborda, mai întâi, teama.
to first take fear.  
   
4:29 There is conscious Există temeri conştiente,
as well as unconscious fears. precum şi temeri inconştiente.
   
4:35 Fears that are observable, Există temeri care sunt
that can be remedied, observabile, ce pot fi remediate
   
4:41 and fears şi temeri care sunt
that are deep rooted, adânc înrădăcinate,
   
4:46 deep in the recesses profund, în cotloanele
of one's mind. minţii cuiva.
   
4:50 A: At the unconscious level. - La nivel subconştient.
K: At the deeper levels. - La niveluri profunde.
   
4:53   Da.
   
4:55 Now, we must be concerned Acum...
with both,  
   
4:57   trebuie să fim preocupaţi
  de ambele genuri,
   
5:00 not only nu numai de temerile
the obvious external fears, evidente, externe,
   
5:04 but also the deep seated ci şi de temerile adânc
undiscovered fears. înrădăcinate, nedescoperite.
   
5:13 The fears that have been Temerile care au fost
handed down, traditional fears. lăsate moştenire...
   
5:18   temerile tradiţionale...
   
5:20 A: Being told what to fear. - Când ţi se spune de ce să te temi.
K: What to fear, - De ce să te temi.
   
5:22 and also fears ... şi, de asemenea, de temerile
that the mind itself has produced, pe care le-a produs mintea însăşi,
   
5:27 has cultivated. ea le-a cultivat.
   
5:29 A: In one's personal history. În trecutul personal al cuiva.
   
5:31 K: Personal and also Şi, de asemenea, în
in relation to others, corelaţie cu alţii...
   
5:33   Da.
   
5:35 fears of physical insecurity, ... teama de nesiguranţa fizică...
   
5:43 losing a job, losing a position, pierderea unei slujbe, pierderea
losing something, unei poziţii, o pierdere oarecare
   
5:49 and all the positive: şi nu numai cele pozitive, ci şi
  teama de a nu avea ceva ş.a.m.d.
   
5:51 not having something, Deci...
and so on and on.  
   
5:56 So, if we are going dacă vom ajunge să discutăm
to talk about this question, această problemă...
   
6:04 how should we, oare cum am putea, noi
you and I, approach this? doi, să o abordăm ?
   
6:09 First take the outer, Mai întâi, să tratăm
  problema externă...
   
6:13 the obvious physical fears, temerile fizice evidente...
   
6:19 and then from there şi, apoi, de acolo, să
move to the inner, ne mutăm către interior...
   
6:23   Foarte bine.
   
6:26 and so cover the whole field, ... şi, astfel, să acoperim întreg
  domeniul, nu numai o mică temere,
   
6:29 not just one little fear a vreunei bătrâne sau a
  vreunui bătrân sau vreunui tânăr,
   
6:32 of an old lady, or an old man, ci să tratăm întreaga
or a young man, problematică a fricii.
   
6:35 take the whole problem of fear. Bun.
A: Good.  
   
6:39 K: Not just take one leaf of fear, Nu să tratăm numai o "frunză"
or one branch of it, a fricii sau o "ramură" a ei,
   
6:44 but the whole movement of fear. ci întreaga dinamică a fricii.
   
6:49 A: Yes. Da.
   
6:50 We are back to Am revenit la acel
that word 'movement' again. cuvânt "dinamică".
   
6:52 K: Movement. - Dinamică.
A: Good, good. - Bine, întreaga dinamică a fricii.
   
6:53 The whole movement of fear. Acum, extern vorbind...
   
6:56 K: Now, outwardly, physically, fizic...
   
7:02 it is becoming obvious devine evident că trebuie
that we must have security, să avem siguranţă...
   
7:08 physical security. siguranţă fizică.
   
7:11 That is, food, clothes, Adică, hrana, îmbrăcămintea şi
and shelter adăpostul sunt absolut necesare.
   
7:13 are absolutely necessary.  
   
7:16 Not only for the Americans, Nu numai pentru americani,
for the whole humanity. ci pentru întreaga omenire.
   
7:20 A: Yes, of course. Da, desigur.
K: It's no good saying  
   
7:22 'We are secure and to hell Nu e bine să spui: "Noi suntem în
with the rest of the world'. siguranţă şi la naiba cu restul lumii !"
   
7:26 The world is you! - Lumea înseamnă tu !
  - Da.
   
7:28 And you are the world. Şi tu eşti lumea.
   
7:31 You can't isolate yourself Nu te poţi izola singur, zicând:
and say, "Eu voi fi în siguranţă !"
   
7:33 'I am going to be secure'  
   
7:35 and not bother about the others. şi să nu-ţi pese de ceilalţi.
   
7:37 A: Secure myself against them. Să mă asigur contra lor.
   
7:39 K: It becomes a division, Devine dezbinare, conflict, război
conflict, war, şi tot ceea ce mai produce.
   
7:42 all that it produces. Deci...
   
7:43 So that physical security acea siguranţă fizică
is necessary for the brain. este necesară creierului.
   
7:52 The brain can only function, Creierul nu poate funcţiona, aşa
  cum am observat la mine şi la alţii
   
7:54 as I have observed it  
in myself, in others  
   
7:58 - not that I am - nu că aş fi vreun expert în
an expert on brain, creier, neurologie ş.a.m.d. -
   
8:00 or neurology and all that - dar am observat:
but I have observed it.  
   
8:03 The brain can function only creierul poate funcţiona
in complete security. numai în siguranţă deplină.
   
8:10 Then it functions efficiently, Atunci funcţionează eficient,
healthily, not neurotically.  
   
8:12   sănătos şi nu nevrotic.
   
8:17 And its actions Şi acţiunile sale nu vor fi
won't be lopsided, disorderly. denaturate, dezordonate.
   
8:22 The brain needs security, Creierul are nevoie de siguranţă, aşa
as a child needs security. cum copilul are nevoie de siguranţă.
   
8:29 That security is denied, Acea siguranţă ne este negată,
when we separate ourselves: atunci când ne separăm singuri:
   
8:36 the Americans, the Russians, americanii, ruşii,
the Indians, the Chinese. indienii, chinezii.
   
8:40   Divizarea pe naţiuni a
  distrus acea siguranţă...
   
8:41 National division has destroyed din cauza războaielor.
that security  
   
8:49 because wars. - Da, aceea este o barieră fizică.
  - O realitate fizică.
   
8:52 A: Yes, that is a physical barrier. Da, da.
K: Physical fact.  
   
8:55 And yet we don't see that. Şi, totuşi, nu vedem, asta.
   
8:59 Sovereign governments, Guvernele suverane, cu armatele lor
with their armies, terestre, cu navele lor ş.a.m.d.
   
9:02 with their navies,  
and all the rest of it,  
   
9:04 are destroying security. distrug siguranţa.
   
9:08 A: In the name of providing it. În numele asigurării ei.
   
9:12 K: So, you see, Deci, vedeţi, încerc să ajung la ideea
what we are trying to get at is că mintea este atât de stupidă.
   
9:16 how stupid the mind is.  
   
9:19 It wants security Doreşte siguranţă...
   
9:21 - and it must have security - - şi trebuie să aibă siguranţă -
   
9:24 and yet it is doing everything şi, totuşi, face tot posibilul
to destroy that security. pentru a distruge acea siguranţă.
   
9:32 A: Oh yes, yes. I see that. Oh da, da, înţeleg asta.
   
9:34 K: So that's one factor. Deci acesta este un factor.
   
9:37 And the factor of security Şi...
   
9:38   factorul...
   
9:40   siguranţei...
   
9:45 is in jobs. constă în slujbe:
   
9:47   fie într-o fabrică,
  într-o afacere,
   
9:49 Either in a factory, fie ca un preot cu slujba lui.
in a business,  
   
9:51 or as a priest in his job.  
   
9:55 So occupation Deci ocupaţia devine
becomes very important. foarte importantă.
   
9:59   Într-adevăr, aşa devine.
   
10:00 A: Indeed it does. Deci, să vedeţi ce implică.
   
10:02 K: So, see what is involved. Dacă îmi pierd slujba,
   
10:05 If I lose my job, sunt înspăimântat.
I am frightened,  
   
10:11 and that job depends Şi slujba mea depinde de mediu,
on the environment,  
   
10:14 on the production, business, de producţie, de afaceri,
factory - all that, de fabrici - toate acelea -
   
10:20 commercialism, consumerism, de comercialism,
   
10:22   de consumerism
   
10:25 and therefore şi, ca atare, de
competition with other countries. concurenţa altor ţări.
   
10:31   Franţa care se izolează
  singură, fiindcă vrea să...
   
10:32 France isolating itself - ... ceea ce se şi întâmplă.
because it wants to... - Da.
   
10:36 which is happening. Deci...
   
10:38 So we need physical security avem nevoie de siguranţă fizică
   
10:43 and we are doing everything şi facem tot posibilul
to destroy it. pentru a o distruge.
   
10:49 If all of us said, Dacă am spune cu toţii:
look, let's all get together, "Uitaţi, haideţi să ne unim,
   
10:52   nu cu vreun plan,
   
10:53 not with plans,  
not my plan, your plan,  
   
10:56 or the communist plan, nu cu planul meu, al tău, planul
or Mao plan, comunist sau planul lui Mao,
   
10:59 let's as human beings sit together ca fiinţe umane să stăm laolaltă
and solve this problem. şi să rezolvăm această problemă."
   
11:04 They could do it! Ar putea-o face !
   
11:05 Science has the means Ştiinţa deţine mijloace
of feeding people. pentru a hrăni oamenii.
   
11:10 But they won't, because they Dar oamenii n-o vor face, fiindcă
are conditioned to function sunt condiţionaţi să funcţioneze...
   
11:17 so as to destroy security astfel încât să distrugă
which they are seeking. siguranţa pe care ne-o dorim.
   
11:24 So that's one of the major factors Deci acesta este unul dintre
in physical security. factorii majori ai securităţii fizice.
   
11:31 Then there is the fear of Apoi, mai există teama de...
   
11:37 physical pain. durerea fizică...
   
11:45 Physical pain in the sense: durere fizică în sensul:
   
11:51 one has had pain, cineva a avut dureri, să
let's say, last week. zicem, săptămâna trecută.
   
11:56 Mind is afraid Mintea se teme că asta s-ar
that it should happen again. putea întâmpla din nou.
   
12:02 So there is that kind of fear. Deci există acel gen de teamă.
   
12:05 A: That's very interesting Este ceva foarte interesant,
with respect referitor la durerea fizică,
   
12:07 to the phenomenon  
of physical pain,  
   
12:09 because what is remembered fiindcă ceea ce se ţine minte
  nu este reacţia neurologică,
   
12:11 is not  
the neurological reaction,  
   
12:15 but the emotion ci emoţia care a însoţit
that attends what occurred. ceea ce s-a întâmplat.
   
12:17 K: Yes, that's it. Aşa este.
So there is that fear.  
   
12:20 A: Right, right. - Deci, există acea frică.
  - Corect, corect.
   
12:23 K: Then there is the fear Apoi există teama
of outward opinion, de opinia altora,
   
12:28 what people say, ceea ce spune lumea...
   
12:32 public opinion. opinia publică.
   
12:33 A: Reputation. - Reputaţia.
K: Reputation. - Reputaţia.
   
12:37 You see, sir, all this Vedeţi domnule, toate acestea
is born out of disorder. se nasc din dezordine.
   
12:43 I don't know if I'm... - Nu ştiu dacă...
A: Oh yes, yes. - Oh da, da.
   
12:46 K: Which we discussed. - Pe care am discutat-o.
A: Which we looked into previously. - Pe care am abordat-o, anterior.
   
12:49 K: So, can the mind Deci, oare poate mintea...
bring about security,  
   
12:54   să producă siguranţă,
   
12:57 physical security, which means siguranţă fizică,
   
12:59 food, clothes, and shelter ceea ce înseamnă hrană, haine şi
for everybody? alimente pentru toată lumea ?
   
13:04 Not as a communist, Nu ca un comunist,
as a capitalist, ca un capitalist,
   
13:07 as a socialist, or as a Mao, ca un socialist sau ca un Mao...
   
13:12 but meet together as human beings ci prin conlucrarea, ca fiinţe umane,
to resolve this problem. pentru a rezolva această problemă.
   
13:16 It can be done! Se poate face !
   
13:19 But nobody wants to do it, Dar nimeni nu vrea s-o facă,
   
13:21 because they don't feel fiindcă oamenii nu se simt
responsible for it. responsabili în privinţa asta.
   
13:25 I don't know Nu ştiu dacă aţi fost în India.
if you have been to India,  
   
13:29 if you have gone Dacă aţi fi mers din oraş în oraş, din
from town to town, to village sat în sat, aşa cum am făcut-o eu,
   
13:33 as I have done, aţi fi văzut sărăcia groaznică...
   
13:35 you see the appalling poverty, degradarea provocată de sărăcie...
   
13:38 the degradation of poverty, sentimentul ei de...
   
13:45 the sense of hopelessness situaţie deznădăjduită.
of it.  
   
13:52 A: Yes, I have been to India, Da, am fost în India
   
13:55 and it was the first time şi a fost prima dată în viaţă când am
in my life that I sensed poverty, simţit sărăcia nu ca pe o simplă privaţiune,
   
13:59 not simply as a privation, ci părea să aibă un
  caracter "pozitiv".
   
14:01 but it seemed to have a - Era atât de dezolantă.
positive character about it. - Ştiu, domnule.
   
14:04 It was so stark. Personal, am trecut
K: I know, sir. prin toate acelea.
   
14:07 Personally, we have Oh da.
been through all that.  
   
14:11   Deci...
   
14:12 So, physical survival supravieţuirea fizică...
   
14:21 is only possible when este posibilă numai atunci când
human beings get together. fiinţele umane cooperează.
   
14:26   Nu ca nişte comunişti,
  socialişti ş.a.md.
   
14:27 Not as communists,  
socialists, all the rest,  
   
14:29 as human beings who say, look, ci ca fiinţe umane, care zic:
   
14:31 this is our problem, "E problema noastră, pentru numele lui
for God's sake, let's solve it. Dumnezeu, haideţi s-o rezolvăm !"
   
14:36 But they won't, Dar n-o fac, fiindcă sunt
because they are împovăraţi de probleme,
   
14:37 burdened with problems,  
with planning  
   
14:41 how to solve that! de planuri, cum să rezolve asta !
   
14:43 I don't know if I am... - Nu ştiu dacă...
A: Yes, yes, you are. - Da, da, aţi fost.
   
14:46 K: You have your plan, Eu am planul meu, tu
I have my plan, he has his plan, pe-al tău, el pe-al lui,
   
14:48 so plans deci planurile devin mai importante
becomes most important, decât înfometarea, în sine.
   
14:50 most important  
rather than the starvation.  
   
14:54 And we fight each other. Şi ne luptăm între noi.
   
15:00 And common sense, affection, Şi bunul simţ, afecţiunea, grija,
  iubirea, pot schimba toate acestea.
   
15:03 care, love Domnule, nu voi aborda şi asta.
can change all this.  
   
15:07 Sir, I won't go into that.  
   
15:10 Then the fear of public opinion. Apoi, teama de opinia publică.
   
15:14   Înţelegeţi, domnule ?
   
15:15 Do you understand, sir? Ceea ce va spune vecinul meu.
   
15:18 What my neighbour will say. Imaginea mea, imaginea
  naţională, da.
   
15:21 A: My image, Şi depind...
the national image, yes.  
   
15:25 K: And I depend de vecinul meu.
on my neighbour.  
   
15:30 A: Oh yes, necessarily. - Oh, da, inevitabil.
  - Dacă sunt catolic, trăind în Italia...
   
15:32 K: If I am a Catholic trebuie să depind de vecinul meu,
living in Italy,  
   
15:35 I have to depend  
on my neighbour,  
   
15:40 because I'll lose my job fiindcă îmi voi pierde slujba,
if I am a Protestant there. dacă sunt protestant, acolo.
   
15:43   Deci, accept asta.
   
15:44 So I accept it. Mă duc să mă
  închin la papă ş.a.m.d.
   
15:46 I go and salute the pope,  
or whatever,  
   
15:48 it has no meaning. dar nu are nici un sens.
   
15:51 So I am afraid Deci, mă tem de opinia publică.
of public opinion.  
   
15:55 See what a human mind Vedeţi la ce s-a redus,
has reduced itself to. singură, mintea umană ?
   
16:02 I don't say, Nu spun: "La naiba
  cu opinia publică !"
   
16:03 'To blazes with public opinion fiindcă asta e stupid.
   
16:06 because that's stupid, Sunt condiţionaţi, sunt înfricoşaţi,
  la fel de mult ca şi mine.
   
16:08 they are conditioned, Deci...
they are frightened as much as I am'.  
   
16:15 So there is that fear. există acea teamă
   
16:20 And there is the fear, şi există teama
physical fear of death, fizică de moarte...
   
16:25 which is an immense fear. care este o teamă imensă.
   
16:31 That fear Acea teamă trebuie să fie abordată
one has to tackle differently diferit, atunci când ajungem la ea,
   
16:35 when we come to it, când vom vorbi despre
  moarte şi toate celelalte.
   
16:36 when we talk about death Deci, există o formă
and all that. A: Yes. exterioară de frică:
   
16:38 K: So there is the outward teama de întuneric,
form of fear: fear of darkness,  
   
16:43   teama de opinia publică,
   
16:44 fear of public opinion, teama...
   
16:46 fear of losing a job, de a-ţi pierde slujba...
   
16:51   teama de supravieţuire,
   
16:52 fear of... - survival, de a nu fi capabil
not being able to survive. să supravieţuieşti.
   
16:58   Domnule...
   
16:59 Sir, I have lived with people am trăit alături de oameni
with one meal a day, care mănâncă o dată în zi...
   
17:07 and that's not enough even. şi nici măcar atunci suficient.
   
17:08   Mergeam în spatele unei
  femei cu o fetiţă
   
17:09 I have walked behind şi fetiţa a spus
a woman with a girl, - eram în India -
   
17:13 and the girl said  
- in India -  
   
17:16 'Mother, I'm hungry'. "Mamă, îmi este foame !"
   
17:18   Şi mama i-a zis:
   
17:19 And the mother says, "Ai mâncat, deja, pe ziua de azi."
   
17:21 'You have already eaten - Înţelegeţi, domnule ?
for the day'. - Da.
   
17:24 You understand, sir? Deci, există toate
A: Yes. acele temeri fizice:
   
17:30 K: So there is all that, de durere
that physical fears, pain,  
   
17:34   şi teama de revenirea
  durerii ş.a.m.d.
   
17:35 and the fear of recurring pain, Şi mai există şi alte temeri,
and all that. care sunt mult mai complicate,
   
17:39 And the other fears teama de...
are much more complicated,  
   
17:43 fears of dependency, inwardly: dependenţa lăuntrică:
   
17:47   depind de soţia mea,
   
17:48 I depend on my wife, depind de guru meu,
   
17:51 I depend on my guru, I depend depind de preot, depind de...
on the priest, I depend on...  
   
17:57 so many dependance. atât de multe dependenţe.
   
17:59   Şi mă tem că le voi pierde,
   
18:00 And I am afraid to lose them, că voi fi lăsat sigur.
   
18:04 to be left alone.  
   
18:06 A: To be rejected. - Să fiu respins.
K: To be rejected. - Să fiu respins.
   
18:07   Dacă acea femeie mă
  părăseşte, sunt pierdut.
   
18:09 If that woman Devin furios, brutal,
turns away from me, I'm lost. violent, gelos...
   
18:13 I get angry, brutal, violent,  
jealous,  
   
18:17 because fiindcă am depins de ea.
I have depended on her.  
   
18:21   Deci dependenţa este unul dintre
  factorii determinanţi ai fricii.
   
18:22 So dependency is one Şi, în sinea mea, mă tem.
of the factors of fear.  
   
18:29 And inwardly I am afraid.  
   
18:36 I am afraid of loneliness. Mă tem de singurătate.
   
18:40 The other day Deunăzi, am văzut
I saw on the television la televiziune...
   
18:44 a woman saying, o femeie zicând: "Singura teamă, pe care
'The only fear I have in life o am în viaţă, este de singurătatea mea."
   
18:48 is my loneliness'. Şi, ca atare, fiindu-mi
  teamă de singurătate,
   
18:55 And therefore,  
being afraid of loneliness,  
   
18:59 I do all kinds of mă angrenez în tot felul
neurotic activities. de activităţi nevrotice.
   
19:02   Fiind singur,
   
19:03 Being lonely, mă ataşez de tine
  sau de o credinţă...
   
19:05 I attach myself to you,  
or to a belief,  
   
19:11 or to a saviour, to a guru. sau de un mântuitor, de un guru.
   
19:14   Şi-l protejez pe guru, protejez
  mântuitorul, credinţa
   
19:15 And I protect the guru, şi, curând, devin nevrotic.
the saviour, the belief,  
   
19:21 and that soon  
becomes neurotic.  
   
19:26 A: I fill up the hole Îmi umplu solitudinea cu
with this new image. această nouă imagine.
   
19:28   - Cu această prostie.
  - Da.
   
19:29 K: With this rubbish. Există acea teamă.
A: Yes.  
   
19:33 K: There is that fear. Apoi există teama...
   
19:35 Then there is the fear de a nu fi capabil să devin...
   
19:37 of not being able to arrive, să reuşesc,
succeed,  
   
19:43 succeed să am succes în această
in this world of disorder, lume a dezordinii
   
19:46   şi să am succes în
  aşa-zisa lume spirituală.
   
19:47 and succeed in the Asta fac cu toţii, acum !
so-called spiritual world.  
   
19:52 That's what  
they are all doing now.  
   
19:53   - Împlinire spirituală.
  - Împlinire...
   
19:54 A: Spiritual achievement. pe care ei o numesc iluminare.
K: Achievement,  
   
19:56 which they call enlightenment. Extindere a conştiinţei.
   
19:59 A: Expanding consciousness. Da, ştiu la ce vă referiţi.
   
20:02 I know what you mean. E foarte interesant, fiindcă tocmai
  aţi descris teama de a fi abandonat.
   
20:03 It's very interesting that  
you just got through describing  
   
20:05 fear of being left behind.  
   
20:08 Now we are fearing Acum ne temem că nu vom
that we'll never arrive. avea succes, niciodată.
   
20:11 Please, go on. - Vă rog continuaţi.
K: Same thing. - E acelaşi lucru.
   
20:14   Apoi există teama...
   
20:15 Then there is de "a nu fi"...
the fear of not being,  
   
20:23 which translates itself care se traduce, ea însăşi,
in identification with. prin a te identifica cu ceva.
   
20:29   Trebuie să mă identific.
   
20:30 I must identify myself. - Pentru a putea exista.
  - A exista.
   
20:35 A: In order to be.  
K: To be.  
   
20:39 And if I identify Şi, dacă mă identific
myself with my country, cu ţara mea...
   
20:42   îmi spun în sinea mea:
  "Este prea stupid !"
   
20:43 I say to myself, Apoi spun: "Trebuie să mă
'That's too stupid'. identific cu Dumnezeu !",
   
20:47 Then I say, 'I must pe care eu l-am inventat.
identify myself with God'  
   
20:52 which I have invented. Dumnezeu...
   
20:55 God has not made man nu l-a făcut pe om
in his image, după chipul său,
   
20:59   omul l-a făcut pe
  Dumnezeu după chipul său.
   
21:00 man has made God - Mă urmăriţi domnule ?
in his image. - Oh, vă urmăresc.
   
21:05 You follow this? Deci...
A: Oh, I follow you.  
   
21:07 K: So, not being, a nu fi,
not achieving, not arriving,  
   
21:11   a nu reuşi,
   
21:13   a nu deveni...
   
21:17 brings about tremendous produc un sentiment
sense of uncertainty, extraordinar de incertitudine,
   
21:20   sentimentul extraordinar de a nu fi
  capabil să duci ceva la bun sfârşit,
   
21:21 tremendous sense of  
not being able to fulfil,  
   
21:25 not being able to be with, de a nu fi capabil
  să te integrezi...
   
21:30 and the cry, şi, de aici, strigătul:
'I must be myself'. "Trebuie să fiu eu însumi !"
   
21:34 A: Do my own thing. - Să fac ce vreau.
K: My own thing. - Ce vreau... care e o prostie !
   
21:36 Which is rubbish! Deci, există toate aceste temeri,
   
21:41 So there are all these fears, atât temeri logice, temeri
  iraţionale, temeri nevrotice,
   
21:44 both logical fears, irrational fears, cât şi teama de supravieţuire,
neurotic fears, supravieţuirea fizică.
   
21:50 and fears of survival, Deci...
physical survival.  
   
21:57 So now, how do you deal cum te descurci, acum,
with all these fears cu toate aceste temeri
   
22:03 and many more fears, şi multe alte temeri,
which we can't go into, pe care le putem aborda
   
22:05   - şi o vom face, imediat -
   
22:06 - which we will presently -  
   
22:09 how do you deal cum te descurci cu toate ?
with them all?  
   
22:13 One by one? Una câte una ?
   
22:16 A: You would just be in the mournful E bine, te-ai afla într-o rundă jalnică
round of fragmentation, de fragmentare, dacă ai face asta.
   
22:18 if you did that. Şi, de asemenea, mai
  există temerile ascunse...
   
22:20 K: And also there are Da.
the hidden fears,  
   
22:25 which are much more active. ... care sunt mult mai active.
   
22:28 A: The continual Continua frământare lăuntrică.
bubbling up from below.  
   
22:30 K: Bubbling up. When I'm not - Când nu sunt conştient, preiau controlul.
conscious, they take over. - Aşa este.
   
22:33 A: That's right. Deci, cum ar trebui
  să mă descurc...
   
22:37 K: So, how am I to deal mai întâi cu temerile evidente,
  pe care le-am descris ?
   
22:40 first, with the obvious Ar trebui să le
fears which we have described? abordez una câte una,
   
22:48 Shall I deal it one by one, punându-mă în
first secure myself? siguranţă, mai întâi ?
   
22:53   - Înţelegeţi ?
  - Da.
   
22:54 You follow? Sau să abordez, mai
A: Yes. întâi, singurătatea,
   
22:55 K: Or take loneliness ajungând s-o înţeleg, să
and tackle that, trec dincolo de ea ş.a.m.d.
   
23:00 come to grips with it,  
go beyond it, and so on.  
   
23:01   Sau poate că există o
  cale de a trata frica,
   
23:02 Or is there a way nu prin "ramurile" ei,
of dealing with fear, ci prin rădăcina ei ?
   
23:06 not with the branches of it, Fiindcă, dacă...
but with the root of it?  
   
23:12 Because if I take each leaf, iau fiecare frunză,
each branch, fiecare ramură,
   
23:18   îmi va lua întreaga viaţă.
   
23:19 it will take all my lifetime. Şi, dacă încep
  să-mi analizez temerile
   
23:23 And if I begin to analyse my fears, - să analizez -
- analyse -  
   
23:27 then that very analysis atunci tocmai acea
becomes a paralysis. analiză devine o paralizie.
   
23:33 A: And then I even fear Şi, atunci, mă tem chiar
  că n-am analizat-o corect.
   
23:35 that I might not have Corect şi sunt prins în
analysed correctly. capcană, la nesfârşit.
   
23:36 K: Correctly. And I am caught, Deci cum voi...
over and over again.  
   
23:40 So how shall I deal aborda această problemă,
with this problem,  
   
23:43   ca întreg, nu numai părţi
  ale ei, fragmente ale ei ?
   
23:45 as a whole, not just parts of it, Oare nu există un indiciu,
fragments of it?  
   
23:51 A: Isn't there a hint about privind modul în care
how it might be dealt with. ar putea fi rezolvată ?
   
23:57 Of course, when I say hint here, Desigur, când spun indiciu, aici,
  mă refer la ceva teribil de fragil.
   
23:59 I mean terribly, terribly slight. Nu cred că l-aş putea
  numi indicator,
   
24:03 I don't think I would dar teama...
call it a pointer,  
   
24:06 but fear, indiferent cât de multe variante...
   
24:08 no matter how many varieties îşi imaginează cineva că ştie...
one imagines he knows,  
   
24:14   teama chiar are un gust
  comun, ai putea spune.
   
24:16 fear does have Există ceva acolo, care...
a common taste, you might say,  
   
24:22 there is something there Da, domnule, dar ce-ar
that... trebui să fac cu ea ?
   
24:24 K: Yes, sir, but Oh, da, desigur, chiar înţeleg.
what shall I do with it?  
   
24:26 A: Oh yes, of course, Dar mă interesa, în
I quite understand. timp ce vorbeaţi,
   
24:28 But it interested me, să...
while you were speaking,  
   
24:31 to observe that observ că...
   
24:35 already deja, atunci când ne
when we think of many fears, gândim la multe temeri,
   
24:40 we haven't even paid attention nici măcar n-am dat atenţie modului
  cum ne temem, atunci când ne temem.
   
24:43 to how we fear, when we fear. Da, eram interesat să
  am acea străfulgerare,
   
24:45 Yes, I was interested  
to have that flash,  
   
24:49 because it seems to be fiindcă pare să se afle în armonie
altogether consonant with deplină cu ceea ce afirmaţi.
   
24:52 what you are talking about. Şi mi-am spus în sinea mea,
   
24:54 And I said to myself, now, în conversaţiile noastre
  am subliniat dinamica.
   
24:55 in our conversations we've Dinamica fricii este una.
been pointing to movement.  
   
25:00 The movement of fear is one. Da, una îngrozitoare.
K: Yes, a tremendous one.  
   
25:05 A: And it is a unified field Şi este un câmp unificat
of destruction. al distrugerii.
   
25:08   Este numitorul comun al
  fiecărei fiinţe umane.
   
25:09 K: It is the common factor Tot acel câmp, întocmai, întocmai.
of every human being.  
   
25:12 A: The whole field, Fie că omul locuieşte
yes, exactly, exactly. în Moscova sau în India
   
25:15 K: Whether a man lives in Moscow, sau în orice alt loc,
or India,  
   
25:18 or in any place, it is the există acest numitor
common thing of this fear, comun al fricii...
   
25:23   şi cum ar trebui să
  ne descurcăm cu el ?
   
25:24 and how shall he deal with it? Fiindcă...
   
25:30 Because dacă mintea nu este
unless the mind is free of fear, eliberată de teamă...
   
25:36   realmente, nu teoretic
  sau ideologic,
   
25:37 really, not verbally absolut eliberată de teamă...
or ideologically,  
   
25:42 absolutely be free of fear. Şi este...
   
25:44 And it is possible este posibil să te eliberezi
to be free completely of fear, complet de teamă.
   
25:52 and I'm saying this Şi spun asta nu ca pe o
not as a theory, but I know it, teorie, ci fiindcă ştiu asta,
   
25:56   am trecut prin asta.
   
25:57 I've gone into it. - Efectiv.
  - Efectiv.
   
26:00 A: Actual.  
K: Actual.  
   
26:03 Now, Cum mă voi descurca cu asta ?
how shall I deal with this?  
   
26:04   Deci, mă întreb eu însumi,
  ce anume este frica ?
   
26:05 So I ask myself, what is fear? Nu obiectul fricii sau
  exprimarea fricii.
   
26:10 Not the objects of fear  
or the expressions of fear.  
   
26:15 A: No, or the instant reaction Nu, sau răspunsul instantaneu
to danger, no. în faţa pericolului, nu.
   
26:18 K: What is fear? Ce anume este frica ?
   
26:21 A: It's an idea in my mind, - Este o idee, în mintea mea, în parte.
in part. - Nu, ce anume este teama domnule ?
   
26:23 K: No. What is fear, sir? Dacă, aşa cum am afirmat,
  este ceva stăruitor...
   
26:32 A: If we have said, Nu, nu.
it's an abiding...  
   
26:37 K: No, no. Behind the words, În spatele cuvintelor,
behind the descriptions,  
   
26:39   în spatele descrierilor,
   
26:42   explicaţiilor,
   
26:43 the explanations, modul cum apare şi
the way out and the way in, se manifestă ş.a.m.d.
   
26:46 and all the rest of it, ce anume este teama ?
   
26:47 what is fear?  
   
26:51 How does it come? Cum de apare ?
   
26:54 A: If I have followed you Dacă v-am urmărit, în conversaţiile
through our conversations noastre, de până acum,
   
26:57 up until now, aş fi dispus...
   
26:58 I'd be inclined to say that să spun că...
   
27:05 it is another expression este o altă exprimare...
   
27:06   a relaţiei denaturate
  a observatorului...
   
27:08 of the observer's - ... cu obiectul observării.
disordered relation - Adică ?
   
27:12 to the observed.  
K: What does that mean?  
   
27:14 What is the observer... Ce este observatorul...
What you say... Domnule, ceea ce afirmaţi...
   
27:16   Uitaţi, problema se pune astfel...
   
27:18 Look, the problem is this - nu fac decât să
  clarific problema, aici.
   
27:22 - I am only  
making the problem clearer...  
   
27:26 We have, man has tried Noi, oamenii, am încercat să
to lop off, or prune, minimalizăm sau să simplificăm
   
27:30   temere după temere...
   
27:32 one fear after the other,  
   
27:35 through analysis, prin analiză...
   
27:38 through escape, prin evitare...
   
27:41 through identifying himself prin identificarea cu ceva
with something care este numit curaj.
   
27:45 which he calls courage.  
   
27:48 Or saying, well, I don't care, Sau spunând:
  "Ei bine, nu-mi pasă !
   
27:52 I rationalise my fears Îmi explic logic temerile şi
  rămân în acea stare raţională,
   
27:53 and remain in a state de explicare teoretică, verbală."
of rationalising,  
   
27:56 intellectual,  
verbal explanation.  
   
27:58 But the thing is boiling. Dar lucrul e în fiebere !
   
28:01   Deci, ce voi face ?
   
28:03 So what shall I do? Ce anume este teama ?
   
28:07 What is fear? Dacă nu aflu acest lucru
   
28:11 Unless I find this out - nu fiindcă îmi spui tu -
- not because you tell me -  
   
28:19 unless I find it out for myself, dacă nu aflu asta, de unul singur,
   
28:20   aşa cum mi-am dat seama
  singur că sunt înfometat
   
28:22 as I find from myself - nimeni nu trebuie să-mi
that I am hungry, spună că mi-e foame -
   
28:26 - nobody has to tell me  
I am hungry! -  
   
28:30 I have to find this out. trebuie să aflu asta...
   
28:31   Da, acum există o diferenţă, aici,
   
28:33 A: Yes, now there is în contextul a ceea ce
a difference here tocmai aţi afirmat
   
28:35 in terms of what şi, să zicem aşa,
you have just said. indicând către ceva.
   
28:40 And, in so saying, Şi la replica mea, de mai devreme,
pointing to something,  
   
28:44 and my earlier reply, când m-aţi întrebat ce
when you asked me what is fear, anume este teama...
   
28:49   am procedat la modul
  academic, uzual:
   
28:51 I did "Dacă v-am urmărit
the usual academic thing: corect, până acum,
   
28:53 'If I have followed you up atunci pare să fie clar că..."
until now,  
   
28:56 then it seems clear that..'.  
   
28:59   De fapt...
   
29:00 Whereas lăsând la o parte urmarea,
   
29:04 let's forget haideţi să pornim de
about the following, la zero, chiar acum
   
29:06 let's zero in on it right now, şi, atunci, trebuie să spun,
and then I must say,  
   
29:11   nu "ar trebui să spun",
  ci "trebuie să spun",
   
29:13 not 'I might say', că...
but I must say,  
   
29:17 that I can't tell nu pot spune nimănui
anybody else what fear is, ce anume este teama,
   
29:23 with respect to what it is, din moment ce trebuie să
  descopăr în mine asta, ca atare.
   
29:24 I am going to discover Şi toate descrierile mele,
in me as such. ulterioare, pe această temă,
   
29:27 And all my continual  
descriptions about it  
   
29:29   sunt, pur şi simplu, o
  deviere a mea de la...
   
29:31 are simply a deflection from my problema imediată,
  care este în interior.
   
29:35 immediate issue which is here. Da, deci...
K: Yes.  
   
29:38 So, I'm not escaping. nu vreau să scap.
A: No.  
   
29:40   Nu.
   
29:41   Nu o explic logic.
   
29:43 K: I'm not rationalising. Nu o analizez,
   
29:47 I am not analysing, fiindcă analiza este
  adevărata paralizie.
   
29:49 because analysis is real paralysis. Da, chiar aşa e.
A: Yes, indeed.  
   
29:54   Când eşti confruntat cu
  o asemenea problemă,
   
29:55 K: When you are confronted numai învârtindu-te în
with a problem like this, jurul ei, analizând-o
   
29:58 merely spinning or analysing, şi temându-te că nu vei fi
  capabil s-o analizezi perfect...
   
30:01 and the fear of not being able ajungi, ca atare,
to analyse perfectly, la un profesionist,
   
30:06 and therefore care are şi el
go to a professional, nevoie de o analiză.
   
30:08 who needs also an analysis.  
   
30:12 So I'm caught. Deci sunt prins în capcană, aşa că nu voi
So I will not analyse, analiza, fiindcă văd absurditatea analizei.
   
30:15 because - Mă urmăriţi, domnule ?
I see the absurdity of it. - Da.
   
30:20 You follow, sir? Nu voi fugi.
A: Yes, I do.  
   
30:21 K: I won't run. - Fără a da înapoi.
  - Fără retragere.
   
30:23 A: No backing off. Zbor.
K: Backing off. A: Flight.  
   
30:24   Fără explicaţii, fără
  raţionalizare, fără analiză.
   
30:26 K: No explanations, Sunt confruntat cu acest lucru.
no rationalisation, no analysis.  
   
30:31 I am faced with this thing. Şi ce anume este teama ?
   
30:35 And what is fear? Aşteptaţi un pic, aşteptaţi !
   
30:39 Wait a minute, wait, Lăsaţi asta !
wait, wait. Leave that.  
   
30:41   Apoi, există temerile
  inconştiente...
   
30:43 Then there are Da.
the unconscious fears  
   
30:46   ... pe care nu le cunosc.
   
30:48 of which I don't know. Se exprimă singure, ocazional, atunci
  când sunt în stare de alertă...
   
30:54 They express themselves când observ ceva
occasionally, when I am alert, venind peste mine.
   
30:59 when I see the thing - În alertă.
coming out of me. - Alertă.
   
31:04 A: When I am alert. Când sunt atent.
K: Alert. When I am watching.  
   
31:06   Sau când observ ceva care apare...
   
31:08 Or when I'm looking at something neinvitat.
this comes up, uninvited.  
   
31:18   Acum...
   
31:20 Now, it is important este important, pentru minte,
for the mind  
   
31:26 to be completely free of fear. să se elibereze,
  complet, de teamă.
   
31:28   Este ceva esenţial, aşa cum
  hrana este ceva capital.
   
31:30 It's essential,  
as food is essential.  
   
31:34 It's essential for the mind Este ceva esenţial ca mintea
to be free of fear. să se elibereze de frică.
   
31:37 So I see outwardly Deci observ, în exterior,
what we have discussed. ceea ce am discutat.
   
31:41 Now I say, what is this, Acum spun, ce anume este asta,
  ce e cu aceste temeri ascunse ?
   
31:43 what are the hidden fears; Oare pot, la modul conştient...
can I consciously  
   
31:48 invite them să le invit să iasă la suprafaţă ?
come to the surface?  
   
31:50   - Mă urmăriţi ?
  - Da, o fac.
   
31:51 You follow? Sau conştiinţa nu se poate
A: Yes, I do. atinge de aşa ceva ?
   
31:54 K: Or the conscious  
cannot touch that?  
   
32:00   - Mă urmăriţi ?
  - Da, da, o fac, da.
   
32:02 You follow? Conştiinţa se poate descurca numai
A: Yes, yes, I do, yes. cu lucrurile pe care le cunoaşte.
   
32:04 K: Conscious can only deal Dar nu poate observa lucrurile
with the things it knows. pe care nu le cunoaşte.
   
32:11 But it cannot observe Sau să aibă acces la ele.
the things it doesn't know.  
   
32:17 A: Or have access to. Deci, ce am de făcut ?
   
32:19 K: So, what am I to do? Să visez ?
Dreams?  
   
32:25 Dreams are merely Visele sunt numai continuarea a
  ceea ce am trăit în timpul zilei,
   
32:26 continuation of what  
I have lived during the day,  
   
32:30 they continue continuă sub diverse forme -
in a different form nu vom analiza asta, momentan.
   
32:32 - we won't go into that Deci cum s-ar putea...
for the moment.  
   
32:35 So how is all that ca toate acelea să fie
to be awakened and exposed? trezite şi dezvăluite ?
   
32:41   Temerile rasiale...
   
32:43 The racial fears, temerile pe care mi
  le-a impus societatea...
   
32:47 the fears that society temerile pe care familia...
has taught me,  
   
32:52 the fears that the family le-a impus,
has imposed, the neighbour  
   
32:57   vecinii
   
33:01 - you know, all - cunoaşteţi acele lucruri urâte,
those crawling, ugly, târâtoare, brutale care sunt ascunse -
   
33:05 brutal things that are hidden - cum ar putea să apară
  toate, la modul natural
   
33:07 how shall they all şi...
come up naturally and  
   
33:10   să fie expuse, astfel încât mintea
  să le observe, în totalitate ?
   
33:12 be exposed so that the mind - Înţelegeţi ?
sees them completely? - Da, înţeleg.
   
33:17 You understand? Tocmai mă gândeam la...
A: Yes, I do.  
   
33:19 I was just thinking about ceea ce facem, legat de
  ceea ce tocmai aţi afirmat.
   
33:23 what we are doing in relation Iată-ne...
to what you are saying.  
   
33:26 Here we are, într-o situaţie universitară...
in a university situation,  
   
33:30   în care...
   
33:32 where hardly any listening de abia dacă mai
goes on at all, if any. Why? ascultă cineva, ceva.
   
33:36   De ce ?
   
33:37   Ei bine, dacă am avea o relaţie
   
33:39 Well, if we were to relate în sensul ca...
to each other in terms of  
   
33:43 my sitting back here eu să stau aici,
saying to myself spunând în sinea mea,
   
33:44   de fiecare dată când
  faceţi o declaraţie...
   
33:46 every time "Ei bine, care ar trebui
you made a statement, să fie replica mea ?"
   
33:49 'what do I have to say back', chiar dacă reacţia mea ar fi calmă
   
33:55 even if my reaction şi aş spune în sinea
were benign mea, ca profesor:
   
33:58 and I say to myself "Aş spune, acum, că este un
as a professor, concept foarte interesant.
   
34:01 'I'd say, now, that's a Poate că am putea clarifica
very interesting concept'. asta, puţin, ştiţi dumneavoastră."
   
34:03 Perhaps we could clear that up asta ar fi un nonsens,
a little bit, you know.  
   
34:08 That nonsense, nonsense in nonsens în termenii care
terms of what is immediate here. se discută chiar aici.
   
34:10   Asta spuneam.
   
34:12 That's what I mean. Nu urmăresc să
K: I understand. demonstrez ceva la tablă.
   
34:13 A: I don't mean demonstrating Nu ar fi trebuit
something on the board. niciodată să începem...
   
34:18 We should never have begun să fim împreună,
to be together,  
   
34:21   să începem niciodată...
   
34:23 never started, şi, totuşi, poate că
  ne-am sugerat ideea,
   
34:25 and yet we might have că încercăm, din
given ourselves the idea greu, să fim sinceri.
   
34:28 that we were trying - Da, înţeleg.
very hard to be sincere. - Ştiu, ştiu.
   
34:32 Yes, I understand. Şi tot teama este cauza,
K: I know, I know.  
   
34:35 A: But fear is at fiindcă profesorul
the base of that too, gândeşte, în sinea lui...
   
34:37 because the professor - Poziţia lui...
is thinking to himself... - Reputaţia lui este în joc, aici.
   
34:39 K: His position, his...  
   
34:40 A: He's got his reputation Ar fi bine să nu tacă prea mult,
at stake here.  
   
34:44 He better not keep quiet fiindcă cineva ar putea crede că fie
too long, nu înţelege nimic din ce se întâmplă,
   
34:46 because someone might  
get the idea that  
   
34:48 either he doesn't understand fie că nu poate contribui, cu
a thing that is going on nimic, la ceea ce se întâmplă.
   
34:50 or he doesn't have  
anything to contribute  
   
34:52 to what's going on. Toate acestea neavând
  nici un sens.
   
34:54 All of which has nothing - Categoric.
to do with anything. - Continuaţi, vă rog !
   
34:56 Please, go on. Uite, domnule, ce am descoperit:
K: Absolutely.  
   
34:58 Look, sir, what I have found: mintea conştientă,
  gândirea conştientă,
   
35:03 the conscious mind,  
conscious thought  
   
35:05   nu poate invita şi nici
  expune temerile ascunse.
   
35:07 cannot invite and expose Nu le poate analiza,
the hidden fears.  
   
35:13 It cannot analyse it, fiindcă analiza, aşa cum am
  spus, înseamnă inerţie...
   
35:16 because analysis, şi nu există nici o scăpare:
we said, is inaction,  
   
35:21 and there is no escape, nu voi alerga la o biserică,
I shan't run off to a church,  
   
35:26 or Jesus, or Buddha, sau la Iisus sau la Buddha
or somebody, sau la altcineva...
   
35:28   sau să mă identific,
  singur, cu altceva.
   
35:30 or identify myself Am dat toate acelea la o parte,
with some other thing.  
   
35:33 I have pushed all those aside,  
   
35:37 because I've understood fiindcă le-am înţeles scopul...
their use,  
   
35:39   inutilitatea lor.
   
35:40 their futility. Deci am rămas cu aşa ceva.
   
35:45 So I am left with this. Şi ăsta este "copilaşul" meu !
   
35:49 This is my baby. Deci...
   
35:55 So, what shall I do? ce voi face ?
   
36:03 Some action has to take place. - Trebuie să acţionez, cumva.
  - Da, într-adevăr.
   
36:07 I can't just say, 'Well, Nu pot numai să spun: "Ei bine, le-am dat
I've pushed all that aside, pe toate acelea la o parte şi acum stau."
   
36:09 I'll just sit'. Numai să vedeţi ce
  se întâmplă, domnule.
   
36:11 Now, Fiindcă le-am dat pe
just see what happens, sir, toate acelea la o parte,
   
36:14 because I've pushed prin...
all this aside,  
   
36:18 through observation, observare, nu opunând
not through resistance, rezistenţă, nu prin violenţă,
   
36:22 not through violence, fiindcă le-am negat
  pe toate acelea
   
36:23 because I have negated all those - evadare, analiză...
- escape, analysis,  
   
36:28   alergând către altceva ş.a.m.d. -
   
36:30 running off to something am energie, nu-i aşa ?
and all the rest of all that -  
   
36:34 I have energy, haven't I? - Mintea are energie, acum.
The mind has energy now. - Acum are, da, se revarsă.
   
36:38 A: Now it has, yes. Fiindcă am dat la o parte
Yes, it floods up. toate lucrurile care...
   
36:41 K: Because I have pushed away risipesc energia.
   
36:42 all the things Scurgeri de energie.
that are dissipating energy.  
   
36:47 A: Energy leaks. Ca atare, acum am acest lucru.
   
36:49 K: Therefore Mă confrunt cu el...
I have now this thing.  
   
36:51 I am confronted with that, mă confrunt cu frica.
confronted with fear.  
   
36:56   Acum ce pot face ?
   
36:58 Now, what can I do? Ascultaţi asta, domnule !
   
37:02 Listen to this, sir, Ce pot face ?
what can I do? Nu pot face nimic !
   
37:05 I can't do anything, Fiindcă eu sunt cel
  care a creat frica...
   
37:09 because it is de opinia publică...
I who have created the fear,  
   
37:13   - Da, da, da.
  - Corect ?
   
37:14 public opinion... Deci nu pot face nimic
A: Yes, yes, yes. în privinţa fricii.
   
37:17 K: Right? So I cannot do a thing Exact.
about fear.  
   
37:24 A: Precisely. Dar există acea energie...
   
37:26 K: But there is the energy, care s-a acumulat,
which has been gathered,  
   
37:32 which has come into being care a ajuns să existe,
   
37:34 when all dissipation când toată risipirea
of energy has ended. energiei a luat sfârşit.
   
37:40 There's energy. Există energie !
   
37:42 A: Yes. Exactly, virtue Exact, energie - corect,
- right, right - manifested. corect - care se manifestă.
   
37:46   Energie !
   
37:48 K: Energy. Acum, ce se întâmplă ?
   
37:51 Now, what happens? Nu este vreun fel de scamatorie,
   
37:56 This is not some hocus-pocus, vreun fel de experienţă mistică.
   
37:58 some kind of Există o temere reală şi am
mystical experience. o energie extraordinară...
   
38:01 There is actual fear, care a apărut fiindcă nu mai
and I have tremendous energy, există nici o risipire...
   
38:07 which has come because a energiei.
there is no dissipation of energy.  
   
38:13 So what takes place? Deci, ce anume are loc ?
   
38:20 So, wait, wait, wait. - Deci, aşteptaţi, aşteptaţi !
  - Oh, aştept, aştept.
   
38:22 A: Oh, I'm waiting, - Numai că îmi trecea ceva prin minte.
I'm waiting. - Ce se întâmplă ?
   
38:24 There was something  
going through my mind.  
   
38:26 K: What takes place? Deci...
   
38:28 So, what has created fear? ce anume a creat teama ?
   
38:34   Ce anume a produs-o ?
   
38:36 What has brought it about? Fiindcă, am energia necesară
  - Mă urmăriţi, domnule ? -
   
38:42 Because if I have the energy pentru a pune acea întrebare
- you follow, sir? -  
   
38:46 to put that question şi a găsi răspunsul
  acelei întrebări.
   
38:48 and find the answer Am energie acum !
for that question,  
   
38:53 I've got energy now. - Nu ştiu dacă...
  - Da, da, da.
   
38:55 I don't know... Deci...
A: Yes, yes, yes.  
   
38:57   ce anume a produs-o ?
   
38:58 K: So, Dumneata, vecinul meu,
what has brought it about? ţara mea, cultura mea ?
   
39:03 You, my neighbour, Eu însumi.
my country, my culture?  
   
39:07 A: Myself. Ce anume a produs-o ?
   
39:09 K: What has brought it about? - Eu am făcut-o !
  - Cine este "eu" ?
   
39:12 A: I've done it. Nu mă refer la "eu" ca la un
K: Who is I? observator, diferit de mine.
   
39:17 A: I don't mean 'I' as the Este acest...
fragmented observer off from me.  
   
39:22 It is this... I am thinking Mă gândesc la ce aţi
what you said earlier about afirmat mai devreme despre...
   
39:26   mintea atât de dereglată...
   
39:28 the mind as disordered, care necesită...
which requires  
   
39:33   să se golească, ea însăşi,
  de acea dezordine.
   
39:36 to empty itself of the disorder. Oare are nevoie de o altă
  minte, pentru a o face ?
   
39:39 Does it require Nu, eu întreb ce anume a
another mind to do it? produs această teamă din mine...
   
39:42 K: No, I'm asking, what has  
brought this fear into me,  
   
39:47 into my consciousness? din conştiinţa mea ?
   
39:50 I won't use that word, Nu voi folosi acel cuvânt, fiindcă
  vom aborda asta la modul diferit.
   
39:51 because we'll have to go Ce anume a produs această teamă ?
into that in a different way.  
   
39:54 What has brought this fear? Şi nu voi renunţa,
  până nu voi afla !
   
40:00 And I won't leave it Înţelegeţi, domnule ?
till I find it. You understand, sir?  
   
40:02   Fiindcă am energia
  necesară pentru a o face.
   
40:04 Because I've got the energy Nu depind de nimeni,
to do it.  
   
40:07 I don't depend on anybody, de vreo carte, de vreun
  filozof - de nimeni !
   
40:10 on any book, on any  
philosopher - nobody!  
   
40:15 A: Would it be the case that Oare nu cumva este cazul că, odată ce
  acea energie începe să se reverse...
   
40:17 once problema însăşi dispare ?
that energy begins to flood,  
   
40:21 that the question itself - Şi încep să descopăr răspunsul.
disappears? - Da.
   
40:25 K: And I'll begin to find the answer. - Nu pun întrebarea.
A: Yes. - Nu.
   
40:28 K: I don't put the question. - Dar găsesc răspunsul.
A: No. - Corect, corect.
   
40:30 K: But I find the answer. Acum, corect, care
A: Right, right. este răspunsul ?
   
40:32 K: Now, right. Răspunsul n-ar putea fi...
What is the answer?  
   
40:42 A: The answer academic, o descriere
couldn't be academic, a ceva anume.
   
40:48 a description of something. Nu, nu, nu.
   
40:49 K: No, no, no. O schimbare s-a produs în fiinţă.
   
40:50 A: A change has occurred Care este răspunsul...
in the being.  
   
40:53 K: What is the answer la această realitate a fricii,
   
40:56 to this fact of fear, care a fost întreţinută,
which has been sustained,  
   
41:00   care a fost alimentată...
   
41:02 which has been nourished, care a fost purtată de la
  o generaţie la alta ?
   
41:05 which has carried on Deci...
from generation to generation?  
   
41:20   oare mintea poate
  observa această teamă...
   
41:22 Can the mind observe this fear, - ... dinamica ei...
  - Dinamica ei.
   
41:29 the movement of it... ... nu doar un fragment al fricii.
A: The movement of it.  
   
41:31 K: ...not just a piece of fear. - Sau o succesiune de temeri.
  - Ci dinamica ei.
   
41:36 A: Or a succession of fears. Dinamica fricii, însăşi.
   
41:38 K: But the movement of this. S-o observe...
   
41:39 A: The movement of fear itself.  
   
41:41 K: Observe it fără gândirea care l-a
without the thought creat pe observator ?
   
41:46 that has created the observer. - Nu ştiu dacă...
  - Oh da, da.
   
41:50 I don't know... Deci, oare poate exista o
A: Oh yes, yes. observare a acestei realităţi,
   
41:54 K: So, can there be pe care am denumit-o frică...
observation of this fact,  
   
42:00 which I've called fear, fiindcă am recunoscut-o,
   
42:04 because I have recognised it, mintea a recunoscut-o,
the mind has recognised it,  
   
42:07   fiindcă s-a mai temut anterior ?
   
42:09 because Deci, prin recunoaştere
it has had fear before. şi asociere,
   
42:14 So through recognition spune: "Asta e teamă !"
and association  
   
42:17 it says, 'This is fear'. Da, care nu se opreşte niciodată.
   
42:22 A: Yes, that never stops. Deci, oare mintea
  poate să observe...
   
42:24 K: So, can the mind observe fără observator
  - care este gânditorul -
   
42:28 without the observer să observe numai acest fapt ?
- who is the thinker -  
   
42:34 observe this fact only? Asta înseamnă că...
   
42:38 That means observatorul, care
  este gândirea...
   
42:41 the observer, observatorul, ca
which is thought, gândire, a produs asta.
   
42:46 the observer as thought Nu ştiu dacă...
has produced this.  
   
42:52 I don't know... Deci gândirea a produs asta.
   
42:54 So thought has produced this. Corect ?
   
43:02 Right? Mă tem de vecinul meu,
   
43:04 I am afraid of my neighbour, de ceea ce spune,
what he says,  
   
43:05   fiindcă vreau să fiu respectabil.
   
43:08 because Acesta este produsul gândirii.
I want to be respectable.  
   
43:13 That is Gândirea a divizat lumea,
the product of the thought.  
   
43:19 Thought has divided the world în America, Rusia, India,
  China şi toate celelalte
   
43:21 into America, Russia, India, şi asta distruge
China, and all the rest of it, siguranţa noastră.
   
43:24 and that destroys security. Acesta este rezultatul gândirii.
That is the result of thought.  
   
43:28   Sunt singur...
   
43:30 I am lonely şi, ca atare, mă comport nevrotic,
   
43:33 and therefore care, de asemenea,
I act neurotically, este produsul gândirii.
   
43:36 which is also Deci, văd foarte...
the fact of thought.  
   
43:38 So I see very clearly clar, că gândirea este
  responsabilă pentru asta.
   
43:44 that thought Corect ?
is responsible for that.  
   
43:50 Right? Corect, domnule ?
   
43:51 Right, sir? Deci, ce se va
  întâmpla cu gândirea ?
   
43:52 So, what will happen Gândirea este
with thought? responsabilă pentru asta.
   
44:01 Thought A alimentat asta, a
is responsible for this. întreţinut asta, a...
   
44:03 It has nourished it, încurajat asta, a făcut tot
has sustained it, posibilul pentru a sprijini asta.
   
44:05 it has encouraged it, it has Mă tem...
done everything to sustain it.  
   
44:12   că durerea, pe care
  am avut-o ieri,
   
44:13 I am afraid of the pain va apărea, din nou, mâine.
that I had yesterday  
   
44:18 happening again tomorrow. Care este o dinamică a gândirii.
   
44:21 Which is Deci, oare poate gândirea...
the movement of thought.  
   
44:25 So can thought, care poate funcţiona numai
  în domeniul cunoaşterii...
   
44:28 which can only function - acela îi este terenul -
within the field of knowledge,  
   
44:35 - that's its ground - Da.
   
44:37   iar teama este ceva
  nou, de fiecare dată.
   
44:39 and fear - Teama nu este veche.
is something new each time. - Nu, nu.
   
44:45 Fear isn't old. Este considerată veche,
A: No, no. atunci când o recunosc.
   
44:48 K: It is made old Da, da.
when I recognise it.  
   
44:55 A: Yes, yes. Dar, în procesul recunoaşterii,
   
44:56 K: But when care este o asociere
the process of recognition, de cuvinte ş.a.m.d.
   
44:59 which is the association poate fi observat de către minte
of words, and so on,  
   
45:03 can the mind observe that fără...
   
45:05   intervenţia gândirii ?
   
45:07 without Dacă o face, nu mai există teamă.
the interference of thought?  
   
45:15 If it does, fear is not. Corect, corect.
A: Right, right.  
   
45:19 The thing that was hitting me Lucrul care m-a izbit, atunci
  când stăteam aici, atent,
   
45:21 while I was sitting here intently, lucrul care m-a izbit
   
45:24 the thing that was hitting me a fost că, în momentul în care se
  produce, gândul şi teama dispar, imediat.
   
45:26 was that the moment that occurs Deci...
   
45:29 the thought and the fear teama, atunci...
immediately disappear.  
   
45:33 K: So, fear then poate fi dată la o parte, complet.
can be put away completely.  
   
45:42   Dacă aş fi trăit, ca
  fiinţă umană, în Rusia
   
45:45 If I was living as a şi m-ar fi ameninţat că
human being in Russia mă bagă la închisoare,
   
45:49 and they threaten me probabil că m-aş fi temut.
to be put into prison,  
   
45:52 probably I would be afraid. - Este autoconservarea naturală.
  - Desigur, desigur.
   
45:55 It is natural self-preservation.  
A: Of course.  
   
46:00 K: That's a natural fear, like a Este o teamă naturală, ca atunci
  când un autobuz se repede spre tine,
   
46:02 bus coming rushing towards you, te dai la o parte,
you step aside,  
   
46:06 you run away fugi de un animal periculos,
from a dangerous animal,  
   
46:07   este o reacţie naturală
  de autoconservare.
   
46:09 that's a natural Dar asta nu este teamă.
self-protective reaction.  
   
46:14 But that's not fear.  
   
46:18 It's a response of Este un răspuns al
intelligence operating, funcţionării inteligenţei,
   
46:19   care spune: "Pentru numele lui
  Dumnezeu, fereşte-te de autobuz !"
   
46:22 saying, for God's sake, move Dar ceilalţi factori sunt
away from the rushing bus. factori ai gândirii.
   
46:28 But the other factors Întocmai.
are factors of thought.  
   
46:34 A: Exactly. Deci...
   
46:38 K: So, can thought understand itself, oare gândirea se poate înţelege,
and know its place, singură şi să-şi cunoască locul
   
46:42   şi să nu se proiecteze singură ?
   
46:45 and not project itself? Nu să fie controlată, care
  este ceva respingător.
   
46:53 Not control, Dacă vei controla gândirea,
which is an abomination. cine anume este controlorul ?
   
46:58 You can't... if you control - Un alt fragment al gândirii.
thought, who is the controller? - Alt gând.
   
47:03 Another fragment of thought. Este un cerc vicios, în
A: Another thought. care te mişti singur.
   
47:06 K: It is a circle, Deci...
   
47:07 a vicious game you are oare mintea poate să observe...
playing with yourself.  
   
47:09 So can the mind observe fără vreo dinamică a gândirii ?
without a movement of thought?  
   
47:20 It will only do that Va face asta numai atunci când vei fi
when you have understood înţeles întreaga dinamică a fricii.
   
47:23 the whole movement of fear. Vei fi înţeles asta, nu
  analizând-o, ci privind-o.
   
47:29 Understood that, Este un lucru viu şi, ca atare,
not analysed, looking at it. trebuie să-l priveşti.
   
47:34 It is a living thing, Numai un lucru mort poate fi
therefore you have to look at it. disecat şi analizat, fără rost.
   
47:37 It is only a dead thing  
you can dissect and analyse,  
   
47:40 kick it around. Dar un lucru viu trebuie privit.
   
47:42 But a living thing Acest lucru este foarte şocant,
you have to watch.  
   
47:48 A: This is very shocking, fiindcă...
because  
   
47:56 in our last conversation, în ultima conversaţie,
just towards the end, chiar aproape de final,
   
47:58 we came to the place where am ajuns la momentul când
  am ridicat problema...
   
48:00 we raised the question of cuiva care-şi zice, în sinea lui:
someone saying to himself,  
   
48:06 'I think I understand "Cred c-am înţeles ce-am
what I have heard, auzit, acum voi încerca asta."
   
48:08 now I am going to try that'. - Apoi teama îi pune o oglindă în faţă.
  - Desigur.
   
48:10 And then fear holds Şi...
up a mirror to itself.  
   
48:13 K: Of course. cineva este înconjurat, subit,
  de o lume a oglinzilor.
   
48:14 A: And one is suddenly ringed Nu spuneţi, domnule...
about by a world of mirrors.  
   
48:20 K: You don't say, sir, când vedeţi un animal periculos:
   
48:22   "Mă voi gândi la asta !"
   
48:23 when you see a dangerous ci te mişti !
animal, 'I will think about it',  
   
48:28 you move! Acţionezi !
   
48:32 You act. Fiindcă te aşteaptă o
  distrugere groaznică, acolo.
   
48:36 Because there is tremendous Este o reacţie de autoconservare,
destruction waiting there.  
   
48:39 That is care înseamnă inteligenţa,
a self-protective reaction, ce spune: "Pleacă !"
   
48:42 which is intelligence, says,  
   
48:44 'Get out!' Aici nu ne folosim inteligenţa.
   
48:47 Here we are not  
using intelligence.  
   
48:53 And intelligence operates Şi inteligenţa acţionează
  atunci când...
   
48:56 when we have looked am privit toate aceste temeri,
at all these fears,  
   
49:00 the movements of it, dinamica lor, intimitatea lor,
the inwardness of it, subtilitatea lor - întreaga dinamică.
   
49:03 the subtlety of it - Atunci, din asta
the whole movement. rezultă inteligenţa
   
49:09 Then out of that comes şi spune: "Am înţeles asta !"
intelligence  
   
49:12 and says, 'I have understood it'. E minunat !
   
49:14 A: It's marvellous. Da, este foarte frumos,
  foarte frumos.
   
49:16 Yes, that's very beautiful, Urma să spunem ceva
very beautiful. despre plăcere.
   
49:22 We were going to say - Ah, asta trebuie tratată...
something about pleasure. - Corect, întocmai.
   
49:24 K: Ah, that must be dealt... Deci, domnule, am afirmat
A: Right, exactly. că există temeri fizice
   
49:29 K: So, sir, look, we said şi temeri psihologice...
there is the physical fears  
   
49:33   Da.
   
49:34 and psychological fears, ... ambele fiind intercorelate.
   
49:39 both are interrelated. Nu putem spune asta-i
  una şi asta-i alta,
   
49:41 We can't say, that's one toate sunt intercorelate.
and this is the other,  
   
49:44 they are all interrelated. Şi intercorelarea lor...
   
49:47 And the interrelationship, şi înţelegerea acelei relaţii,
   
49:51 and the understanding produc această inteligenţă,
of that relationship care va acţiona la nivel fizic.
   
49:53 brings this intelligence  
which will operate physically.  
   
49:58 It will say, Va zice: "Hai să conlucrăm, să
'let's then work together, cooperăm, pentru a hrăni omul !"
   
50:01 co-operate together - Mă urmăriţi, domnule ?
to feed man'. - Da.
   
50:03 You follow, sir? "Hai să nu fim naţionalişti,
A: Yes. religioşi, sectari !
   
50:05 K: Let's not be national, Este important să hrănim
religious, sectarian. omul, să-l îmbrăcăm,
   
50:10 What is important să-l facem să trăiască fericit."
is to feed man,  
   
50:11 to clothe him, Dar, vedeţi...
to make him live happily.  
   
50:18 But you see, din nefericire,
   
50:19   suntem atât de dezordonaţi,
  în modul nostru de a trăi,
   
50:20 unfortunately, we are so încât nu avem timp
disorderly in our ways of life pentru nimic altceva.
   
50:26 that we have no time Dezordinea noastră ne consumă.
for anything else.  
   
50:31 Our disorder is consuming us. Este interesant, în
  corelare cu tradiţia
   
50:38 A: It's interesting in - nu vreau să iniţiez o
relation to tradition conversaţie complet nouă, acum,
   
50:42 - I don't mean to start an dar numai...
entirely new conversation now,  
   
50:44   să vedem...
   
50:45 but just to see what ceea ce este sugerat acum,
is immediately suggested,  
   
50:50   printre multe alte lucruri care ar putea
  fi, dar ne referim numai la asta.
   
50:53 among many other things that Ceea ce am putea spune despre...
would be, but just this one.  
   
50:58 What we could say about folosirea eronată a tradiţiei
   
51:02   ar fi că...
   
51:03 the misuses of tradition am fost învăţaţi, de fapt,
would be that de ce anume să ne temem.
   
51:07 we are actually taught În limba noastră avem
what to fear. o expresie, nu-i aşa,
   
51:13 In our language we have care exprimă asta, în parte,
an expression, don't we, "poveşti băbeşti", spunem noi,
   
51:16 that expresses part of this, o acumulare de...
old wives tales, we say,  
   
51:19   avertismente...
   
51:20 an accumulation of warnings despre lucruri care...
about things  
   
51:24   sunt pur şi simplu...
   
51:26 that are simply imaginary. imaginare.
   
51:31   Nu în sensul creator
  al imaginaţiei
   
51:34 Not in the creative - şi folosesc cuvântul "creator",
sense of imagination aici, la modul foarte imprecis -
   
51:38 - and I'm using the word ci...
'creative' there very loosely,  
   
51:41 very loosely - but ca fantezie, fantasmagorie.
fantasia, phantasmagoria,  
   
51:46   Încă din anii de
  început ai copilăriei,
   
51:50 from the little ones' earliest primeşti asta odată cu biberonul.
years,  
   
51:53 gets this stuff Şi, apoi, când ajungem la adolescenţă,
with the bottle. reflectăm asupra acestor lucruri învăţate
   
51:57 And then when we get  
into adolescence,  
   
52:00 we reflect on these things şi, dacă lucrurile nu merg
we have learned, bine, gândim că poate...
   
52:02 and if things go wrong,  
   
52:04 we feel that perhaps n-am înţeles suficient de
  bine ceea ce ni s-a spus.
   
52:07 it's because we haven't  
sufficiently grasped  
   
52:11 what we have been told. Şi, apoi, unii tineri vor spune, la
  acel moment: "Arunc totul la gunoi !"
   
52:14 And then some young people  
will say at that point,  
   
52:17 'I'm going to junk Dar, apoi, imediat se pune
the whole thing'. problema singurătăţii.
   
52:18 But then immediately Da, da.
the loneliness question arises.  
   
52:23 Yes, yes. Nu pot, domnule, fiindcă
  asta-i viaţa, aşa-i viaţa,
   
52:24 K: They can't, sir, nu poţi respinge o parte şi
it is life, this is life, accepta cealaltă parte a ei.
   
52:27 you can't reject one part - Întocmai !
and accept the other part. - Viaţa înseamnă toate acestea.
   
52:30 A: Exactly. Libertate, ordine, dezordine,
K: Life means all this. comunicare, relaţii,
   
52:35 Freedom, order, disorder, toate acestea reprezintă viaţa.
communication, relationship,  
   
52:42 the whole thing is living. Dacă nu înţelegem, zicem: "Nu
  vreau să am de-a face cu asta !"
   
52:46 If we don't understand, say, şi atunci nu trăim.
   
52:47 'Well, I don't want Suntem pe moarte !
to have anything to do with'  
   
52:49 then you are not living. Da, desigur.
You are dying.  
   
52:56 A: Yes, of course. Mă întreb...
   
53:03 I wonder how much... mă întreb cât de mult...
   
53:12 I wonder... mă întreb...
I keep saying 'I wonder'  
   
53:16 and the reason I wonder is tot spun "mă întreb" şi motivul este dat
because what we have been saying de ceea ce am discutat despre mişcare...
   
53:19 about this movement ca un câmp unificat...
as a unified field,  
   
53:24   care este...
   
53:26   - atunci când este declarat -
   
53:27 is, when stated, trecut prin filtrul gândirii...
   
53:36 taken by thought, şi aţi putea spune
  "pus la frigider"...
   
53:40 and you might say şi...
'put in the refrigerator'  
   
53:44 and that's the reality aceea este realitatea
to the person. K: Quite, sir. pentru o persoană.
   
53:48   Exact, domnule.
   
53:49   Şi, atunci când
  vrem să-l analizăm,
   
53:52 A: And when este unul dintre cuburile de gheaţă
we want to look at it, pe care le spargem şi le privim.
   
53:55 it's one of the ice cubes - Nu-i aşa ?
we break out and have a look. - Aşa e, domnule !
   
53:58 Don't we? Ce loc deţine cunoaşterea,
K: That's right, sir.  
   
54:00 What place has knowledge în regenerarea fiinţei umane ?
in the regeneration of man?  
   
54:04   Să analizăm !
   
54:06   Cunoaşterea noastră este
  că trebuie să fim separaţi.
   
54:07 Let's look. Our knowledge is: Dumneata eşti un american, eu un
you must be separate. hindus - asta ne este cunoaşterea.
   
54:13 You are an American, Cunoaşterea noastră este că
I am a Hindu - that's our knowledge. trebuie să te bazezi pe vecin,
   
54:18 Our knowledge is you must rely fiindcă el ştie şi e respectabil.
on your neighbour,  
   
54:21 because he knows, Societatea înseamnă respectabilitate,
he is respectable. societatea înseamnă morală,
   
54:25 Society is respectability, deci acceptaţi asta.
   
54:29 society is moral, Deci, cunoaşterea a produs
so you accept that. toţi aceşti factori.
   
54:32 So knowledge has brought about Şi dumneata îmi spui,
all these factors. dintr-o dată...
   
54:40 And you are telling me suddenly, mă întrebi ce loc deţine asta,
   
54:43 asking me, ce loc deţine tradiţia,
what place has that...  
   
54:46 what place has tradition, ce loc deţine cunoaşterea,
what place has acumulată vreme de milenii ?
   
54:50 the accumulated  
knowledge of millennia?  
   
54:56 The accumulated knowledge Cunoaşterea acumulată în ştiinţă,
of science, mathematics, matematică, este ceva esenţial.
   
55:01 that is essential. Dar, ce loc deţine cunoaşterea,
   
55:03 But what place has knowledge, pe care am acumulat-o
  prin experienţă,
   
55:06 which I have gathered prin strădaniile unui lung
through experience, şir de generaţii umane,
   
55:10 through generation after generation ce loc deţine asta în
of human endeavour, transformarea fricii ?
   
55:14 what place has it in the - Absolut nici unul, vedeţi ?
transformation of fear? - Nu, este clar.
   
55:21 None whatsoever. You see it! Fiindcă ceea ce...
A: No. Clear, clear.  
   
55:24 Because what we... ceea ce am atins înainte de...
   
55:26 what we reached before that momentul în care acest
  lucru este perceput...
   
55:31 upon the instant este că gândirea, care a
that this is grasped, funcţionat fragmentat
   
55:36 the thought that was operating şi teama...
as a fragment  
   
55:40 and the fear vanish, dispar.
   
55:44 and it isn't that something Şi nu se înlocuiesc, pe rând.
takes its place in succession.  
   
55:47 K: No, nothing takes its place. - Nu, nimic nu-i ia locul.
  - Nu, nimic nu-i ia locul.
   
55:48 A: No, nothing takes its place. Nimic nu-i ia locul.
   
55:51 Nothing takes its place. Nu înseamnă că rămâne un gol.
   
55:54 K: It doesn't mean there is emptiness. Oh, nu, nu, nu.
A: Oh no, no, no.  
   
56:01 But you see, it's right there, Dar, vedeţi, e chiar acolo şi când
when you start începi să-l percepi ca gând, te sperii.
   
56:02 thinking about that De aceea este foarte important
as a thought, you get scared.  
   
56:05 K: That's why it's very important să descoperi sau să înţelegi...
   
56:09 to find out, or to understand, funcţionarea cunoaşterii
   
56:13   şi...
   
56:14 the function of knowledge momentul când cunoaşterea
  devine ignoranţă.
   
56:16 and where knowledge Le amestecăm pe cele două.
becomes ignorance.  
   
56:28 We mix the two together. Cunoaşterea este ceva esenţial...
   
56:30 Knowledge is essential, ca să vorbeşti engleza, să conduci maşina
  şi alte zeci lucruri, este esenţială.
   
56:33 to speak English, driving,  
and a dozen things,  
   
56:37 knowledge is essential. Dar, când acea cunoaştere
  devine ignoranţă,
   
56:38 But when that knowledge când încercăm să înţelegem
becomes ignorance, "ce există", de fapt...
   
56:43 when we are trying to understand "ceea ce există"
actually 'what is,' este această teamă,
   
56:50 the 'what is' is this fear, această dezordine, această
  iresponsabilitate.
   
56:53 this disorder, Ca să înţelegi asta nu
this irresponsibility. trebuie să ai cunoştinţe.
   
56:57 To understand it you don't have Tot ceea ce trebuie să
to have knowledge. faci este să priveşti.
   
57:00 All you have to do is to look. Să priveşti în afara ta, să
  priveşti în interiorul tău.
   
57:04 Look outside you, Şi, atunci, vezi, cu claritate...
look inside you.  
   
57:07 And then you see clearly că acea cunoaştere
  este absolut inutilă,
   
57:11 that knowledge is absolutely că nu are nici o valoare în
unnecessary, it has no value transformarea sau regenerarea omului.
   
57:17 in the transformation or Fiindcă libertatea nu se
the regeneration of man. naşte din cunoaştere...
   
57:21 Because freedom libertatea apare atunci
is not born of knowledge, când toate poverile...
   
57:30 freedom is nu mai există.
when all the burdens are not.  
   
57:34   Nu trebuie să cauţi libertatea.
   
57:37 You don't have to search Apare când nu mai
for freedom. există celelalte.
   
57:40 It comes Nu e ceva ce înlocuieşte
when the other is not. ororile care au existat anterior.
   
57:43 A: It isn't something in place Da, da.
   
57:45 of the horror that was there before. Cred că este suficient.
K: Of course not.  
   
57:48 A: Yes, yes. Da, da, chiar vă înţeleg.
   
57:49 K: I think that is enough. Poate data viitoare am putea
  continua cu acest subiect,
   
57:51 A: Yes, yes, I quite follow you. cu plăcerea, ca atare, adică
  cealaltă faţă a monedei.
   
57:54 Maybe next time  
we could carry on into this,  
   
58:01 with pleasure as such,  
the opposite side of that coin.