Krishnamurti Subtitles

Înţelegerea, nu controlul, dorinţei

San Diego - 21 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 70:13   CONVERSAŢIA #7
  cu dr. A.W. Anderson
   
0:38 Krishnamurti in Dialogue DORINŢA
with Dr. Allan W. Anderson  
   
0:43 J. Krishnamurti was Krishnamurti în dialog
born in South India cu dr. Allan W. Anderson
   
0:46 and educated in England. J. Krishnamurti s-a născut în sudul
  Indiei şi a fost educat în Anglia.
   
0:48 For the past 40 years În ultimii 40 de ani a
  ţinut discursuri în SUA,
   
0:49 he has been speaking  
in the United States,  
   
0:52 Europe, India, Australia, Europa, India, Australia
and other parts of the world. şi în alte zone ale lumii.
   
0:56 From the outset of his life's work De la începutul muncii
  sale de-o viaţă,
   
0:58 he repudiated all connections a repudiat orice conexiune cu
  religiile organizate şi ideologiile
   
1:00 with organised  
religions and ideologies  
   
1:02 and said that his only concern was şi a afirmat că singura sa grijă era de a
  elibera omul, absolut şi necondiţionat.
   
1:04 to set man absolutely  
unconditionally free.  
   
1:09 He is the author of many books, Este autorul multor cărţi,
   
1:10 among them The Awakening printre care "The Awakening
of Intelligence, of Intelligence",
   
1:13 The Urgency of Change, "The Urgency of Change",
Freedom From the Known,  
   
1:17 and The Flight of the Eagle. "Freedom from the Known" şi
  "The Flight of the Eagle".
   
1:20 This is one of a series Acesta este unul dintr-o
of dialogues between serie de dialoguri
   
1:22 Krishnamurti and Dr. dintre Krishnamurti şi
Allan W. Anderson, dr. Allan W. Anderson,
   
1:25 who is professor of care este profesor de studii religioase
religious studies la Universitatea de Stat din San Diego,
   
1:27 at San Diego State University  
   
1:29 where he teaches Indian unde predă scripturi indiene şi
and Chinese scriptures chinezeşti şi tradiţia profetică.
   
1:32 and the oracular tradition.  
   
1:34 Dr. Anderson, a published poet, Dr. Anderson, un poet publicat,
   
1:37 received his degree deţine diplome de la
from Columbia University Universitatea Columbia
   
1:39 and the Union Theological Seminary. şi de la Union
  Theological Seminary.
   
1:42 He has been honoured with the A fost premiat cu renumitul
distinguished Teaching Award "Teaching Award",
   
1:45 from the California al Universităţii de
State University. Stat a Californiei.
   
1:54 A: Mr. Krishnamurti, D-le Krishnamurti, data
last time we were speaking trecută când am vorbit...
   
1:58 you made the remark aţi făcut observaţia
that fear and pleasure că teama şi plăcerea
   
2:02 are opposite sides sunt cele două faţete
of the same coin. ale aceleaşi monede.
   
2:05 And, as I remember, Şi, aşa cum îmi amintesc, atunci când
when we concluded our am încheiat ultima noastră conversaţie,
   
2:08 last conversation, we were încă mai vorbeam despre teamă
still talking about fear.  
   
2:12 And I was thinking, şi mă gândeam că am putea trece, de
perhaps we could move la teamă, la discuţia asupra plăcerii.
   
2:15 from fear into the  
discussion of pleasure.  
   
2:18 But perhaps there is Dar poate că există mai multe despre teamă,
something more about fear care trebuie, încă, analizate sau explorate.
   
2:20 that we need still Domnule, eu cred că, pentru
to look into, to explore. majoritatea dintre noi...
   
2:32 K: Sir, I think for most of us teama...
   
2:40 fear has created such misery, a creat o asemenea...
   
2:46   suferinţă...
   
2:49 so many activities atât de multe...
are born of fear,  
   
2:52   activităţi se nasc din teamă...
   
2:55 ideologies and gods, ideologii...
   
2:58   şi zei,
   
3:00 that we never seem încât nu părem să ne fi
to be free completely from fear. eliberat, complet, de teamă.
   
3:05 That's what we were saying. - Asta afirmam atunci.
A: That's what we were saying. - Asta afirmam atunci.
   
3:11 K: And so 'freedom from' and freedom Şi, ca atare, "eliberarea de..."
are two different things.  
   
3:14   şi libertatea
   
3:15   sunt două lucruri diferite.
   
3:18 Aren't they? - Nu-i aşa ?
A: Yes. - Da.
   
3:20 K: Freedom from fear Eliberarea de teamă
and the feeling  
   
3:22   şi sentimentul...
   
3:24 of being completely free. de a fi complet liber.
   
3:29 A: Would you say that Oare aţi afirma că până şi
the notion even of 'freedom for' noţiunea "eliberării de..."
   
3:34 is also a suggestion of conflict? este tot sugestia unui conflict ?
K: Yes.  
   
3:36 A: Yes, yes, do go ahead. Da.
K: Yes.  
   
3:37   - Da, da, continuaţi atunci !
  - Da.
   
3:39 Freedom for, A fi liber şi a te elibera de ceva
and freedom from,  
   
3:42 has this contradiction manifestă aceste
in itself, contradicţii, intrinsece
   
3:46 and therefore conflict, şi, ca atare, apare conflictul
   
3:48 and therefore a battle, şi, drept urmare, o
violence, struggle. bătălie, violenţă, luptă.
   
3:55 When one understands that Când cineva înţelege
rather deeply, asta, la modul profund,
   
3:59 then one can see the meaning atunci cineva poate pricepe
of what it means to be free. semnificaţia noţiunii de a fi liber.
   
4:06 Not from or for, Nu a te elibera de ceva,
but intrinsically, ci a fi liber, intrinsec,
   
4:11 deeply, by itself. profund, de la sine.
   
4:18 Probably it's a Probabil...
non-verbal, non-ideational  
   
4:20   că este o non-teoretică,
  non-ideatică...
   
4:28 happening. realitate.
   
4:31   Înţeleg.
   
4:35 A feeling that all the burden Un sentiment...
has fallen away from you.  
   
4:38   că...
   
4:40   toată povara s-a
  îndepărtat de tine.
   
4:43 Not that you are struggling Nu că te lupţi să o îndepărtezi,
to throw them away.  
   
4:46 The burdens don't exist. ci că povara nu mai există.
   
4:50 Conflicts don't exist. Conflictele nu există.
   
4:54 As we were saying Aşa cum spuneam deunăzi,
the other day,  
   
4:55 relationship then relaţiile, atunci, se stabilesc
is in total freedom. în libertate deplină.
   
5:02 A: Your word 'intrinsic' Cuvântul dumneavoastră,
interested me. "intrinsec", mă interesează.
   
5:06 Sometimes, I think, Uneori, cred eu, în
in our tongue limba noastră...
   
5:10 we will use the adverbial folosim prepoziţia
preposition 'in'. adverbială "în".
   
5:16 Would it be possible Oare n-ar fi posibil să spunem "în libertate"
to say 'freedom in' sau nici n-aţi vrea să folosim "în" ?
   
5:19 or would you not even  
want to have 'in'?  
   
5:21 K: Not 'in', no. - Nu "în", nu.
A: You don't want 'in'. - Nu-l vreţi !
   
5:23 K: For, in, from. - Pentru, în, de...
A: They are all out. - Sunt toate excluse.
   
5:25 I see, yes, yes, go on. Înţeleg, da, da,
Please do. continuaţi vă rog !
   
5:28 K: So, these two principles, Deci...
   
5:29   aceste două principii,
   
5:32 pleasure and fear, plăcere şi teamă,
   
5:35   sunt...
   
5:38 seem to be par să fie...
deeply rooted in us,  
   
5:41   adânc înrădăcinate în noi...
   
5:44 these two principles aceste două principii,
of pleasure and fear. ale plăcerii şi fricii.
   
5:50 I don't think Nu cred că putem înţelege...
we can understand pleasure  
   
5:54   plăcerea,
   
5:55 without understanding fear. fără a înţelege teama.
   
5:59 A: I see. I see. Înţeleg, înţeleg.
   
6:02 K: You can't separate them, Nu le poţi separa, de fapt,
really.  
   
6:04 But for investigating dar pentru...
   
6:10 one has to separate. a le putea investiga, cineva
  trebuie să le separe.
   
6:13 A: Yes, were it not for fear, - Da, deşi privind teama, credeţi că noi...
do you think we... - N-ar fi trebuit să ne gândim la plăcere.
   
6:17 K: We would never have  
thought of pleasure.  
   
6:19 A: We would never have - N-am fi avut niciodată noţiunea.
got the notion. K: No. - Nu.
   
6:21 A: I understand. Înţeleg, înţeleg.
   
6:23 K: It's like punishment Este la fel ca pedeapsa
and reward. şi recompensa.
   
6:26   Da.
   
6:27 If there was Dacă n-ar fi existat
no punishment at all, nici un fel de pedeapsă,
   
6:30 nobody would talk about reward. atunci nimeni n-ar fi
  vorbit despre recompensă.
   
6:34 A: Yes, I see. Da, înţeleg.
   
6:39 K: And when we are Şi...
talking about pleasure  
   
6:45 I think we ought to be clear atunci când vorbim despre plăcere,
   
6:47 that we are not condemning cred că trebuie să fie clar
pleasure. că nu condamnăm plăcerea.
   
6:51 We are not trying Nu încercăm să devenim puritani...
to become puritanical  
   
6:56 or permissive. sau prea toleranţi.
   
7:01 We are trying to investigate, Încercăm să cercetăm
or examine, explore,  
   
7:04   sau să examinăm, să explorăm,
   
7:06 the whole structure întreaga structură şi natură a plăcerii,
and nature of pleasure la fel cum am făcut cu teama.
   
7:10 as we did fear. Aşa cum am făcut cu teama.
A: As we did fear.  
   
7:15 K: And to do that Şi pentru a face asta, la
properly and deeply, modul adecvat ?i profund,
   
7:18 the attitude of condemnation, atitudinea de condamnare
   
7:23 or acceptance of pleasure, - sau de acceptare a plăcerii -
must be set aside.  
   
7:26   trebuie dată la o parte.
   
7:30 You see it, naturally. - Sesizaţi asta, natural ?
  - Da.
   
7:32 I mean if I want to Adică, dacă vreau să
investigate something, cercetez ceva anume,
   
7:34 I must be free from my trebuie să mă eliberez de toate
inclinations, prejudices. predispoziţiile, prejudecăţile mele.
   
7:41 A: The 'looking forward to' is, "Aşteptând cu nerăbdare să..."
   
7:43 I see, beginning to emerge observ că începe să iasă la
from what you are saying. iveală, din ceea ce afirmaţi.
   
7:47 Yes. We say we look - Da.
forward to pleasure, - Da, afirmăm că abia aşteptăm plăcerea.
   
7:51 we even ask a person - don't we? - Ba chiar întrebăm o
what is your pleasure. persoană, nu-i aşa:
   
7:54   - Ce anume îţi place ?
  - Da.
   
7:56 We get nervous in thinking Devenim nervoşi gândindu-ne că,
that perhaps we won't meet it. poate, nu vom avea parte de ea.
   
8:01 Now I take it that what Acum, înţeleg că ceea
you are saying suggests ce spuneţi sugerează...
   
8:05 the anticipation of anticiparea unei
gratification here. recompense, aici.
   
8:08 Would that be right? - Oare este corect ?
K: Yes, that's right. - Da, aşa este.
   
8:10 Gratification, Recompensă, satisfacţie
satisfaction, and sense of  
   
8:16 fulfilment. şi un sentiment de împlinire.
   
8:20 We will go into all that Le vom dezbate pe toate, atunci
when we talk about pleasure. când vom vorbi despre plăcere.
   
8:23 But we must be clear from Dar cred că trebuie să clarificăm
the beginning, I think, asta, încă de la început,
   
8:27 that we are not condemning it. că nu o blamăm.
   
8:33 The priests throughout the world Preoţii din întreaga
have condemned it. lume au condamnat-o.
   
8:38 A: Yes, the notion of freedom Da.
is associated  
   
8:41 with many religious Noţiunea de libertate este asociată multor
approaches to this. abordări religioase a acestei probleme.
   
8:45 One is free from desire. - Una este eliberarea de dorinţe.
K: Yes. - Da.
   
8:47 So, one has to bear in mind Deci, cineva trebuie să...
that we are not justifying it,  
   
8:50   ţină minte că nu o motivăm
   
8:54 or sustaining it, or condemning it, sau...
but observing it.  
   
8:56   o susţinem sau... o blamăm,
   
9:00   ci o observăm.
   
9:02   Da.
   
9:05 To really go into Pentru a aborda, de fapt,
the question of pleasure, problema plăcerii,
   
9:08 I think one has to look cred că cineva trebuie
into desire, first. să analizeze dorinţa...
   
9:12   mai întâi.
   
9:19 The more commercial Cu cât viaţa devine mai...
   
9:22   comercială...
   
9:30 and the usage of things, şi se foloseşte de lucruri...
   
9:34 the more desire grows. cu atât mai mult...
   
9:40   creşte dorinţa.
   
9:43 You can see it: O puteţi observa prin
commercialism and consumerism. comercialism şi "consumerism".
   
9:47 Through propaganda desire is, Prin propagandă, dorinţa este...
   
9:52 you know, sustained, ştiţi voi, încurajată,
   
9:54 is pushed forward este promovată,
   
9:56   este...
   
9:58 - what is the word - care-i cuvântul
I am looking for? - pe care-l caut ? -
   
10:00 is nourished, expanded. este...
   
10:03   alimentată, extinsă.
   
10:06 A: Nurtured. - Cultivată.
K: Nurtured. - Cultivată.
   
10:07   Da.
   
10:09 Inflamed, that's the word, inflamed. - Aţâţată, acesta este cuvântul, aţâţată.
A: Inflamed. - Aţâţată.
   
10:12 K: And you see this happening Şi vedeţi asta întâmplându-se
right through the world now. în întreaga lume, acum.
   
10:18 In India, for example În India, de exemplu...
   
10:23 - not that I know India much - nu că aş cunoaşte India
better than I do America, mult mai bine ca pe America,
   
10:25 I've not lived there very long, fiindcă n-am trăit acolo prea mult,
I go there every year - dar mă duc acolo în fiecare an -
   
10:29   această...
   
10:33 this desire and această dorinţă şi această
this instant fulfilment împlinire, instantanee,
   
10:37 is beginning to take place. începe să aibă loc.
   
10:40 Before, in the Anterior, în sensul
Brahmanical orthodox sense, brahmanic tradiţional,
   
10:44 there was a certain restraint, exista o anumită cumpătare...
   
10:48 a certain o anumită...
   
10:52 traditional discipline, which says, disciplină tradiţională,
   
10:56 'Don't be concerned with care spunea: "Nu te preocupa
the world and things. de lumea materială !
   
10:59 They are not important. Lucrurile nu sunt importante.
   
11:03 What is important is Ceea ce este importantă este
the discovery of truth, descoperirea adevărului,
   
11:07 of Brahman, reality' a principiului brahmanic,
and so on. a realităţii ş.a.m.d."
   
11:10 But now, all that's gone, Dar, acum, toate
  acelea au dispărut...
   
11:13 now desire is being inflamed. şi acum dorinţa este aţâţată.
   
11:17 'Buy more', "Cumpără mai mult !"
   
11:21 'Don't be satisfied "Nu te mai mulţumi cu doi
with two trousers, pantaloni, ci cumpără o duzină."
   
11:24 but have a dozen trousers'. Acest sentiment al...
   
11:28 This feeling of încântării furnizate de bunuri...
excitement in possession  
   
11:37 is stimulated este stimulat prin comercialism...
through commercialism,  
   
11:41 consumerism, and propaganda. consumerism
   
11:45 A: There's a lot of terror, şi propagandă.
isn't there,  
   
11:47 associated with commercialism Există multă teamă - nu-i aşa ? -
  asociată comercialismului,
   
11:49 on the part of those who are manifestată în cei
purveyors in this, because care promovează asta,
   
11:54 the pleasure fades off, fiindcă plăcerea se estompează
   
11:57 and this requires a şi asta necesită un stimul mai
stronger stimulus next time. puternic, data următoare.
   
12:00 K: That's what the couturiers Asta fac croitorii de lux,
are doing,  
   
12:03 every year în fiecare an există
there is a new fashion, o nouă modă...
   
12:07 or every six months, sau la fiecare şase
or every month, luni sau lunar.
   
12:08 I don't know what it is. Nu ştiu ce-i asta.
   
12:11 Look, there is this Uite, există această
stimulation of desire. stimulare a dorinţei.
   
12:16 It is really quite Este chiar înfricoşător,
frightening in a sense, într-un anumit sens...
   
12:20 how people are using, modul cum oamenii folosesc...
   
12:25 are stimulating desire stimulează dorinţa
   
12:28 to acquire money, possession, pentru a acumula bani, bunuri,
   
12:32 the whole circle of a life acest întreg ciclu al unei vieţi,
   
12:36 that is utterly sophisticated, care este extrem de sofisticată...
   
12:41 a life in which o viaţă în care există împlinirea,
  instantanee, a dorinţei cuiva...
   
12:43 there is instant fulfilment  
of one's desire,  
   
12:48 and the feeling if you don't şi sentimentul că, dacă n-o
fulfil, if you don't act, împlineşti, dacă nu acţionezi,
   
12:52 there is frustration. există frustrare.
   
12:54 So all that's involved in it. Deci, toate acelea sunt
  implicate în aşa ceva.
   
12:58 A: Would you say then that Oare aţi spune, atunci, că...
   
13:02 the approach to this on the această abordare, din punctul de
part of what you have described vedere descris de dumneavoastră,
   
13:06 is on the basis of frustration. se bazează pe frustrare ?
   
13:09 Frustration itself is regarded Însăşi frustrarea este considerată
as the proper incentive. ca un stimulent adecvat.
   
13:15 K: Yes. That's right. - Da, aşa este.
A: Yes, I see. Yes. - Da, înţeleg, da.
   
13:21 And since frustration Şi, din moment ce frustrarea
itself is a nullity, însăşi este o nulitate,
   
13:25 we are trying to suggest încercăm să sugerăm că nulitatea, însăşi,
  este interesată de propria sa împlinire,
   
13:26 that nullity is in itself  
interested in being filled.  
   
13:30 Whereas it couldn't be în timp ce n-ar putea fi,
by its nature. prin propria sa natură.
   
13:33 K: Like children: E la fel ca la
don't frustrate them. copii: nu-i frustra.
   
13:37 A: Yes. - Da.
K: Let them do what they like. - Lasă-i să facă ce le place.
   
13:40 A: Yes, that reminds me Da.
of something  
   
13:44 years ago in graduate school. Asta îmi aminteşte de ceva, ce s-a
  întâmplat când eram în masterat.
   
13:46 I was brought up as a child Am fost educat, copil
in England, and in a rather fiind, în Anglia,
   
13:49   într-o manieră mai degrabă rigidă,
   
13:52 strict way compared with prin comparaţie cu
the permissiveness of today. libertinismul actual.
   
13:57 And one of my graduate Şi...
colleagues told me that  
   
14:02 he had been brought up unul dintre colegii mei de masterat mi-a
  spus că el a fost educat, de părinţi,
   
14:03 by his parents in a într-o manieră pe
totally permissive way. deplin tolerantă.
   
14:06 This was Asta se întâmpla la
at Columbia University. Universitatea Columbia.
   
14:09 And he looked at me Şi el s-a uitat la mine şi a spus:
and he said,  
   
14:11 'I think you were better off, "Cred că ţi-a fost mai bine aşa,
   
14:14 because at least you had fiindcă ai avut măcar de-a face
some intelligible reference, cu informaţii inteligibile,
   
14:17 against which to prin intermediul cărora
find out who you are, să afli cine eşti.
   
14:20 even if what you Chiar dacă ceea ce ai aflat nu a
found out wasn't right, fost corect, a existat ceva de aflat.
   
14:22 there was something  
to find out.  
   
14:23 Whereas I had to do it În timp ce eu a trebuit să fac totul
entirely on my own de unul singur şi tot n-am terminat."
   
14:26 and I still haven't done it'.  
   
14:28 And he talked about Şi vorbea despre el însuşi ca
himself as being constantly aflându-se, constant, pe lume,
   
14:32 in the world încercând să ascundă faptul
trying to hide the fact că era o epavă nervoasă.
   
14:34 that he was a nervous wreck. Am avut o lungă
  conversaţie la cină.
   
14:37 We had a long Da.
conversation over dinner.  
   
14:41 K: Sir, I think that, Domnule, cred că, înainte de a intra
before we enter into the în domeniul complicat al plăcerii,
   
14:46 complicated field of pleasure,  
   
14:50 we ought to go into trebuie să abordăm această
this question of desire. problemă a dorinţei.
   
14:53 A: Yes, yes. I'd like to do that. Da, da, da, aş vrea să facem asta.
   
14:55 K: Desire seems to be Şi dorinţa pare să fie...
   
14:58 a very active and un instinct...
demanding instinct,  
   
15:01   foarte activ şi provocator,
   
15:08 demanding activity that is solicitând o activitate pe care
going on in us all the time. să o desfăşurăm permanent.
   
15:16 So what is desire? Deci, ce anume este dorinţa ?
   
15:23 A: I wonder if I could ask you Mă întreb dacă v-aş
  putea solicita să...
   
15:25 to relate it to appetite o legaţi de pofta de mâncare,
   
15:31 as over against what prin opoziţie cu ceea ce
one would call hunger, cineva ar numi foame,
   
15:34 that is natural. care este ceva natural.
   
15:37 Sometimes I have found Uneori am descoperit...
   
15:44 a confusion - that seems o confuzie, care aşa
to be a confusion to me, mi se prezintă mie
   
15:46 and that's why I am asking you. şi de aceea vă întreb
  pe dumneavoastră.
   
15:50 Someone will get the idea Cineva ar putea ajunge
in class, la ideea, în clasă,
   
15:52 talking about the question discutând despre problema
of appetite and desire, apetitului şi al dorinţei,
   
15:56 that if we look to nature, că, dacă ne uităm în natură,
the lion desires  
   
15:58   leul doreşte să ucidă antilopa,
   
16:01 to kill the antelope pentru a-şi satisface apetitul.
to satisfy his appetite.  
   
16:06 Whereas it has seemed to me În timp ce mie mi se pare că
the correct reply to that is: răspunsul corect la asta este:
   
16:10 no, that's not the case. "Nu, nu este cazul !
   
16:12 The lion wants to incorporate Leul doreşte să încorporeze
  antilopa în propria sa natură.
   
16:14 the antelope into  
his own substance.  
   
16:17 He's not chasing his appetite. El nu-şi satisface poftele."
   
16:20 K: I think they are both Cred că ambele sunt
related, appetite and desire. înrudite, apetitul şi dorinţa.
   
16:24 A: Yes. Da.
   
16:26 K: Appetite, Există pofta de mâncare...
   
16:29 physical appetite, and there apetitul fizic
is psychological appetite.  
   
16:31   şi, apoi, mai există
  apetitul psihologic.
   
16:34 A: Yes, yes. Da, da, da.
K: Which is much more complex.  
   
16:36   Care este mult mai complex.
   
16:39 Sexual appetite, Apetitul sexual...
   
16:43 and the intellectual appetite, şi apetitul intelectual,
   
16:47 a sense of curiosity. un sentiment al curiozităţii.
   
16:50 A: Even more furious. - Chiar şi mai furios.
K: More furious, that's right. - Mai furios, aşa este.
   
16:55 So, I think, Deci...
both desire and appetite  
   
16:57   cred că...
   
17:01   atât dorinţa, cât şi apetitul...
   
17:05 are stimulated sunt stimulate de
by commercialism, către comercialism...
   
17:12 by consumerism, de către consumerism,
   
17:15 which is care reprezintă...
the present civilisation  
   
17:18   civilizaţia actuală...
   
17:22 actively operating in the world funcţionând activ în lume,
at the present time, la momentul actual.
   
17:25 both in Russia, everywhere, Atât în Rusia, cât şi
  oriunde altundeva, acest...
   
17:27 this consumerism consumerism trebuie
has to be fulfilled. să fie satisfăcut.
   
17:34 A: Right. We talk about Corect, fiindcă vorbim despre
planned obsolescence. uzură morală planificată.
   
17:38 K: Planned obsolescence. Uzura morală planificată,
Quite, quite. exact, exact.
   
17:40 A: You have that in mind, Aveţi asta în vedere, da, înţeleg.
yes, I see.  
   
17:45 K: So, what is appetite Deci, ce anume este...
and what is desire?  
   
17:48   apetitul
   
17:49   şi ce anume este dorinţa ?
   
17:52 I have an appetite, Am poftă de mâncare
because I am hungry. fiindcă sunt înfometat.
   
17:56 It's a natural appetite. Este un apetit natural.
   
18:03 I see a car, Văd o maşină...
   
18:08 and I have read şi am citit multe despre ea...
a great deal about it,  
   
18:11 and I would like şi mi-ar plăcea s-o am...
to possess it, drive it,  
   
18:14   s-o conduc, să-i simt puterea,
   
18:15 feel the power of it, mergând repede,
going fast,  
   
18:18 the excitement of all that. încântarea dată de toate acestea.
   
18:21 That is another form Aceasta e o altă
of appetite. formă de apetit.
   
18:24 A: Yes. Da.
   
18:26 K: Appetite, Apetitul, apetitul intelectual...
intellectual appetite  
   
18:32 of discussing with înseamnă să discuţi cu un bărbat sau
a clever, intelligent, o femeie isteaţă, inteligentă, atentă,
   
18:36 observing man or woman,  
   
18:39 to discuss, to stimulate să discuţi, să te stimulezi,
each other in discussion. reciproc, în conversaţie.
   
18:46 A: Yes. Da.
   
18:48 K: And comparing Şi să-ţi compari,
each other's knowledge, reciproc, cunoştinţele...
   
18:54 a kind of subtle fight. un fel de luptă subtilă.
   
18:56 A: Making points. - Argumentând o idee.
K: Points.That's right. - Argumente, aşa este.
   
18:59 And that is very stimulating. Şi acest lucru este
  foarte stimulator.
   
19:03 A: Oh yes, yes, it is. Oh, da, chiar este.
   
19:07 K: And there is the Şi, apoi, mai există
sexual appetite, apetitul sexual...
   
19:14 the sexual appetite of apetitul sexual constând în a
constantly thinking about it, te gândi constant la asta,
   
19:19 chewing the cud. rumegând totul.
   
19:23 All that, both psychological Toate acelea, atât apetiturile
and physical appetites, psihologice cât şi cele fizice,
   
19:30 normal, abnormal. normale sau anormale...
   
19:34 The feeling of fulfilment sentimentul împlinirii
and frustration. şi al frustrării,
   
19:41 All that's involved toate acelea sunt
in appetite. implicate în apetit.
   
19:45 And I'm not sure Şi nu sunt sigur dacă religiile...
whether religions,  
   
19:51 organised religions religiile şi
and beliefs, credinţele organizate,
   
19:53 whether they will not stimulate nu stimulează, cumva,
   
19:56 the peculiar appetite un apetit ciudat pentru...
for rituals.  
   
20:00   ritualuri.
   
20:04 A: I have the notion they do. Am senzaţia că asta fac.
   
20:07 It seems to me that, despite Mi se pare că, în pofida
  protestelor pioase ce vor apărea...
   
20:10 pious protestations  
that will be made against that,  
   
20:15 there is a theatrical display în ele se manifestă o
that occurs in this. etalare teatrală a lor.
   
20:18 K: Go to a Roman Catholic Mass, Analizaţi liturghia
  romano-catolică
   
20:21 and you see the beauty of it, şi veţi remarca frumuseţea sa,
the beauty of colour, frumuseţea culorilor, a ritualului,
   
20:23 the beauty of the setting,  
   
20:25 the whole structure întreaga structură este minunat
is marvellously de teatrală şi de frumoasă.
   
20:28 theatrical and beautiful.  
   
20:30 A: And for the moment it appears Şi, pe moment, se pare că se
  manifestă raiul pe Pământ.
   
20:32 that we have heaven on earth.  
   
20:34 K: Tremendously stimulating. - Extraordinar de stimulator.
  - Dar, apoi, iar ieşim afară.
   
20:36 A: But then we have to go out again.  
K: Of course.  
   
20:38 And it's all stimulated Desigur şi totul este
through tradition, stimulat prin tradiţie,
   
20:41 through usage of words, prin folosirea cuvintelor,
chants, a incantaţiilor,
   
20:45 certain association of words, a unor anumite asocieri de
symbols, images, cuvinte, simboluri, imagini,
   
20:50 flowers, incense, all that flori, tămâie - toate acelea
is very, very stimulating. sunt extrem de stimulatoare.
   
20:55 And if one is used to that, Şi, dacă cineva se obişnuieşte
one misses it. cu asta, începe să-i ducă lipsa.
   
21:00 A: Oh yes, yes. Oh, da, da.
   
21:02 I was thinking as you Mă gândeam, în timp ce vorbeaţi
were saying about as...  
   
21:06 - at least to my ear - la ceva care-mi sună, cel puţin
extraordinarily mie, ca fiind extraordinară,
   
21:09 beautiful a language frumoasa limbă sanscrită
as Sanskrit, şi recitarea Gitei
   
21:11 and the chanting of the Gita,  
   
21:12 and the swaying şi legănatul, înainte şi înapoi
back and forth,  
   
21:15 and then one sits down to şi, apoi, cineva se aşază pentru a
study what the words say, studia semnificaţia cuvintelor
   
21:19 and one says to himself, şi cineva îşi zice: "Uite, acum, oare ce
now look, Dumnezeu se întâmplă, când facem asta,
   
21:22 what on earth is going on  
when we are doing this,  
   
21:25 as over against what the prin comparaţie cu ceea ce
word itself could disclose. cuvintele, înseşi, pot dezvălui ?"
   
21:29 But the seduction Dar acea seducţie, care se produce,
that is available, e o auto-seducere desigur,
   
21:31 of course it's self-seduction,  
   
21:33 one can't blame the language fiindcă cineva nu poate blama limbajul ca
for being beautiful, fiind frumos, ci sinele este cel care...
   
21:35 it's a self...  
   
21:38 And all this is encouraged. Şi toate acestea sunt încurajate.
   
21:39 And the notion, I take it, Şi ideea, pe care cred că
  sugeraţi că o dezbatem aici,
   
21:42 that you are suggesting  
we look at here,  
   
21:45 is that there's a este că se investeşte un interes
tremendously invested interest extraordinar în menţinerea acestei situaţii.
   
21:50 in keeping this up. Desigur.
K: Of course.  
   
21:54 Commercially it is. - Este ceva comercial.
  - Da.
   
21:56 And if it is not Şi, dacă nu este susţinut
sustained by the priests, de către preoţi,
   
21:59 the whole thing will collapse. atunci întreg eşafodajul
  s-ar prăbuşi.
   
22:03 So is this a battle Deci există o bătălie pentru a
to hold the human being alimenta apetiturile fiinţei umane...
   
22:08 in his appetites, ceea ce este foarte înfricoşător,
  de fapt, când analizezi asta.
   
22:11 which is really very Înfricoşător în
frightening when you look at it. sensul, mai degrabă...
   
22:15 Frightening in the sense dezgustător, cumva...
rather disgusting in one way,  
   
22:24 exploiting people, al exploatării oamenilor...
   
22:28 and intrinsically şi, implicit, distructiv
destructive to the human mind. pentru mintea umană.
   
22:34 A: Yes. Yes. Da, da.
   
22:36 I've had this problem Am avut această problemă...
in teaching in my classes,  
   
22:39   pe când predam la clasă,
   
22:42 in terms of my own legat de propriul meu
discussion in class. discurs la clasă.
   
22:45 Sometimes it has seemed that Uneori se părea că...
   
22:50 maybe the first stanza poate prima strofă a unei poezii,
of a poem  
   
22:53 that I will have known by heart pe care aş fi ştiut-o pe de rost,
   
22:55 would be appropriate. ar fi fost adecvată.
   
22:57 And so I begin to recite it, Şi, ca atare, începeam s-o recit
   
23:00 and şi...
when I get to the end of it,  
   
23:02   când ajungeam la finalul ei,
   
23:04 the expectation has arisen, aşteptările crescuseră,
the ears are there, atenţia era la maxim,
   
23:09 the bodies trupurile se aplecaseră înainte
are leaning forward,  
   
23:11 and I have to stop, you see, şi trebuia să mă
  opresc şi să spun:
   
23:12 and I have to say, well,  
you see, we can't go on,  
   
23:15 because you are not listening "Vedeţi, nu putem continua,
to what I am saying, fiindcă nu ascultaţi ceea ce spun,
   
23:18 you are listening to ci ascultaţi modul în
how it is being said. care este spus ceva.
   
23:21 And if I read it terribly, Şi, dacă aş citi asta îngrozitor,
   
23:24 you would no more nu aţi mai asculta
listen to what it is. ceea ce se spune.
   
23:27 Your disgust would dominate Dezgustul vostru ar predomina, la
  fel cum predomină plăcerea, acum."
   
23:30 just as the pleasure  
is dominating now.  
   
23:32 And the students Şi studenţii s-au luat de mine, fiindcă
have got after me n-am recitat mai multă poezie.
   
23:34 for not reciting more poetry.  
   
23:38 You see that you would Vă puteţi da seama de ce
be upset with that! v-ar deranja aşa ceva !
   
23:41 It is a perfect sign Este semnul perfect că nu aţi început
that you haven't started să vă faceţi, încă, datoria la clasă.
   
23:44 to do your work in class yet.  
   
23:46 And then we are up against Şi apoi ne confruntăm cu problema
the problem that they think că ei gândesc că sunt un ascet
   
23:49 I am being ascetical şi că neg lucrurile bune.
and denying the goodies.  
   
23:56 That's part of what you mean. - La asta vă refereaţi, în parte ?
  - Da, desigur.
   
23:57 K: Yes, of course. Bine, bine, mă bucur că
A: Good, good. mi-aţi clarificat asta, da.
   
23:59 I'm glad you cleared Şi...
that for me. Yes.  
   
24:01 K: And there is this desire, Şi, apoi, există această
appetite dorinţă, acest apetit,
   
24:05   pe care-l vom analiza puţin.
   
24:06 - we have a little bit gone Ce anume este dorinţa ?
into it - what is desire?  
   
24:13 Because I see something Fiindcă...
and immediately I must have it:  
   
24:14   văd ceva şi, imediat,
  trebuie să-l am:
   
24:19 a gown, a coat, a tie, o rochie, o haină, o cravată,
the feeling of possession,  
   
24:21   acest sentiment al posesiei...
   
24:26 the urge to acquire, impulsul de a acumula...
   
24:30 the urge to experience, impulsul de a experimenta...
   
24:34 the urge impulsul de a...
   
24:38 of an act that will give me face ceva...
tremendous satisfaction.  
   
24:40   ce-mi va oferi o
  satisfacţie extraordinară.
   
24:46 The satisfaction might be Satisfacţia ar putea fi
the acquisition, acquiring a tie, dată de achiziţia în sine,
   
24:49   de faptul că am cumpărat
  o cravată sau o haină
   
24:51 or a coat, or sleep with sau că m-am culcat cu o femeie
a woman, or - acquiring.  
   
24:55   sau, pur şi simplu,
  de o achiziţie.
   
24:57 Now, behind that, isn't there, Deci, în spatele acestora, există
sir, this desire. domnule, nu-i aşa, această dorinţă.
   
25:04 I might desire a house and Mi-aş putea dori o casă sau altul
another might desire a car, şi-ar putea dori o maşină,
   
25:09 another might desire to iar altul şi-ar putea dori
have intellectual knowledge. cunoaştere intelectuală.
   
25:13 Another might desire God Altul şi l-ar putea
  dori pe Dumnezeu...
   
25:16 or enlightenment. sau o iluminare.
   
25:19 They are all the same. Toate sunt la fel.
   
25:21 The objects vary, Obiectul dorinţei variază...
but the desire is the same.  
   
25:28 One I call the noble, dar dorinţa este aceeaşi.
   
25:30 the other I call the ignoble, Pe una o numesc nobilă, pe alta o
worldly, stupid. numesc josnică, lumească, prostească.
   
25:33 But the desire behind it. Dar în spatele lor
  se află dorinţa.
   
25:38 So what is desire? Deci, ce anume este dorinţa ?
   
25:41 How does it come about Cum se face că această
  dorinţă, foarte puternică...
   
25:45 that this very strong desire este născută...
   
25:50 is born, is cultured? este cultivată ?
   
25:56 You follow? What is desire? Înţelegeţi ?
   
25:57   Ce anume este dorinţa ?
   
25:59 How does it take place Cum de apare în
in each one of us? fiecare dintre noi ?
   
26:06 A: If I've understood you, Dacă v-am înţeles bine,
you've made a distinction aţi făcut o distincţie
   
26:08 between, on the one hand, între, pe de o parte...
   
26:10 appetite associated apetitul, asociat foamei naturale,
with natural hunger,  
   
26:14 that sort of desire, acel gen de dorinţă...
   
26:17 and now we are talking about şi acum vorbim despre dorinţa care
desire este denumită, uneori, "artificială".
   
26:20 which sometimes gets  
the name 'artificial',  
   
26:23 I don't know whether you Nu ştiu dacă aţi numi-o astfel...
would want to call it that,  
   
26:24 but sometimes... - ... dar, uneori...
K: Desire. - Dorinţă.
   
26:27 I might desire, but the Poate că am o dorinţă, dar obiectul
objects vary, sir, don't they? ei variază domnule, nu-i aşa ?
   
26:31 A: Yes, the objects vary. Da, variază.
   
26:32 K: The objects of desire vary Obiectul dorinţei variază
according to each individual, potrivit fiecărui individ,
   
26:36 each tendency potrivit fiecărei tendinţe
and idiosyncrasy, şi idiosincrazii
   
26:40 or conditioning, and so on. sau condiţionări ş.a.m.d.
   
26:42 Desire for that, and that, Dorinţa de a avea una sau alta.
and that.  
   
26:45 But I want to find out, Dar eu vreau să aflu ce
what is desire? anume este dorinţa ?
   
26:51 How does it come about? Cum de apare ?
   
26:56 I think it's fairly clear that. Cred că asta este destul de clar.
   
27:00 A: You mean a sense of absence? Vă referiţi la un
  sentiment al lipsei ?
   
27:03 K: No, no. Nu, nu.
   
27:04 I am asking what is desire? Eu întreb ce anume este dorinţa ?
How does it come?  
   
27:07   Cum de apare ?
   
27:10 A: One would have Cineva ar trebui să-şi pună,
to ask himself. singur, întrebarea asta.
   
27:12 K: Yes, I'm asking you, Da, dar eu vă întreb
how does it come about cum de apare asta,
   
27:17 that there is this strong desire cum de există această dorinţă,
  puternică, pentru ceva anume...
   
27:23 - for or against - sau, dimpotrivă, numai dorinţa.
desire itself.  
   
27:27 I think it's clear: Cred că este clar:
   
27:31 perception, visual perception, apare percepţia şi anume
  percepţia vizuală...
   
27:38 then there is sensation, apoi apare senzaţia...
   
27:42 then there is contact apoi apare contactul...
   
27:47 and desire comes out of it. şi, din toate acestea, se
  concretizează dorinţa.
   
27:51 That's the process, isn't it? Acesta este procesul, nu-i aşa ?
   
27:54 A: Oh yes, I'm quite clear Oh, da, da, îmi este foarte
now what you are saying. clar, acum, la ce vă referiţi.
   
27:57 I've been listening very hard. V-am ascultat cu
  foarte mare atenţie.
   
28:00 K: Perception, contact, Percepţie...
sensation, desire.  
   
28:03   contact, senzaţie, dorinţă.
   
28:06 A: And then, if the desire Şi, apoi, dacă dorinţa este
is frustrated, anger. neîmplinită, apare furia.
   
28:09 K: All the rest of it, violence. Şi toate celelalte, violenţa,
  toate celelalte urmează.
   
28:11 All the rest of it follows.  
A: Follows.  
   
28:13 K: So desire. - Îi urmează, da.
  - Deci, dorinţa.
   
28:16 So the religious people, monks, Deci, oamenii religioşi, călugării
throughout the world said, din întreaga lume, au spus:
   
28:21 'Be without desire. "Trăieşte fără dorinţă.
   
28:26 Control desire. Suppress desire'. Controlează dorinţa.
   
28:30 Or if you cannot, transfer it Suprimă dorinţa."
   
28:33 to something that's worthwhile: Sau, dacă nu poţi face asta,
  transfer-o în ceva ce merită:
   
28:36 God, or enlightenment, Dumnezeu
or Truth, or this, or that.  
   
28:38   sau iluminare
   
28:42 A: But then that's just sau adevăr sau una sau alta.
another form of desire:  
   
28:45 not to desire. Dar, atunci, asta nu e decât o altă
K: Not to desire. Of course. formă de dorinţă: a nu-ţi dori.
   
28:47 A: So we never get out of that. - A nu-ţi dori.
  - Deci nu scăpăm niciodată de ea.
   
28:49 K: Yes, but you see, Da, dar, vedeţi, ei au
they said, 'Control'. spus "controlează".
   
28:53   Da.
   
28:54 A: Power is brought into play. - Puterea este introdusă în peisaj.
K: Control desire. - Să controlezi dorinţa.
   
28:59 Because you need energy Fiindcă ai nevoie de energie
to serve God, pentru a-l servi pe Dumnezeu...
   
29:06 and if you are caught şi dacă eşti...
in desire,  
   
29:10 you are caught captivat de dorinţă, atunci
in a tribulation, eşti în capcana unei năpaste,
   
29:13 in trouble, which will într-un necaz care-ţi
dissipate your energy. va risipi energia...
   
29:20 Therefore hold it, ca atare, păstreaz-o,
control it, suppress it. controleaz-o, suprim-o.
   
29:24 You have seen this, sir, Aţi mai văzut asta, domnule.
I have seen it so often in Rome,  
   
29:26   Am văzut-o atât de des la Roma...
   
29:30 the priests are walking preoţii se plimbă
along with the Bible, cu biblia în mână...
   
29:34 and they daren't look şi nu îndrăznesc să se uite la
at anything else, orice altceva, ci o tot citesc,
   
29:37 they keep on reading it, fiindcă sunt atraşi
because they are attracted,  
   
29:41 it doesn't matter, to a nu contează dacă de o femeie sau o casă
woman, or a nice house, frumoasă sau o mantie frumoasă ş.a.m.d.
   
29:43 or a nice cloak,  
so keep looking at it,  
   
29:47 never expose yourself Aşa că te tot uiţi în biblie, ca să nu
to tribulation, te expui, niciodată, vreunui necaz...
   
29:54 to temptation. vreunei tentaţii.
   
29:58 So hold it, Aşa că te abţii...
   
30:02 because you need fiindcă ai nevoie de energia ta
your energy to serve God. pentru a-l servi pe Dumnezeu.
   
30:12 So desire Deci, dorinţa...
   
30:15   este...
   
30:17 comes about through se manifestă prin
visual perception, percepţie vizuală...
   
30:24 contact, sensation, desire. contact,
   
30:26   senzaţie,
   
30:27   dorinţă.
   
30:30 That's the process of it. Acesta este procesul apariţiei ei.
   
30:34 A: And then Apoi există toate
there's the whole backlog amintirile restante,
   
30:36 of memory of that in the past trecutul care o consolidează.
to reinforce it.  
   
30:38 K: Of course, yes. Da.
A: Yes.  
   
30:40   Da.
   
30:42 I was taken with Am fost uimit de ceea
what you just said. ce tocmai aţi spus.
   
30:44 Here's this book, Există această carte, aflată
that's already outside me, deja în exteriorul meu...
   
30:47   Da.
   
30:48 it's really no more than ... care nu înseamnă mai mult decât
what they put on horses ceea ce-i pun unui cal, într-o cursă.
   
30:51 when they are in a race. - Ochelari de cal.
K: Blinkers! A: Blinkers. - Ochelari de cal, da.
   
30:54 K: The Bible becomes blinkers! Biblia devine ochelari de cal !
   
30:57 A: The blinking Bible. Biblia care-ţi închide ochii !
   
31:00 Yes, I follow that. Da.
   
31:02   Am...
   
31:04   înţeles asta.
   
31:05 But the thing that caught Dar lucrul care m-a captivat
me was, never, never pe mine a fost că niciodată,
   
31:09   niciodată...
   
31:11 quietly looking at it. nu se analizează asta în linişte.
   
31:14 K: That's it, sir. - Asta este domnule.
A: The desire itself. - Dorinţa, în sine.
   
31:17   Da.
   
31:18 K: I walked once behind Am mers, odată, în spatele
a group of monks, in India. unui grup de călugări,
   
31:22   în India.
   
31:24 And they were Şi erau nişte călugări
very serious monks. foarte serioşi.
   
31:30 The elderly monk, Călugărul mai în vârstă împreună
with his disciples around him, cu discipolii, care-l înconjurau,
   
31:35 they were walking up a hill urcau un deal, iar
and I followed them. eu i-am urmărit.
   
31:40 They never once looked Nu s-au uitat, nici măcar o
at the beauty of the sky, dată, la frumuseţea cerului,
   
31:45 the blue, albastrul,
the extraordinary blue  
   
31:49 of the sky and the mountains, extraordinarul albastru
  al cerului din munţi...
   
31:53 and the blue light, şi la lumina albastră,
the grass, and the trees, iarba şi copacii din munţi
   
31:57 and the birds, and the water şi la păsări şi la apă,
- never once looked around.  
   
31:59   nu s-au uitat, nici
  măcar o dată, în jur.
   
32:03 They were concerned and they Erau preocupaţi şi-şi
had bent their head down, plecaseră capetele
   
32:07 and they were şi repetau ceva anume,
repeating something,  
   
32:10 which I happen to know o expresie pe care se întâmplă
in Sanskrit, s-o cunosc, în sanscrită...
   
32:14 and going along, şi mergeau mai departe...
   
32:18 totally unaware of nature, complet inconştienţi
  de prezenţa naturii,
   
32:23 totally unaware complet inconştienţi de
of the passers-by. prezenţa trecătorilor.
   
32:27 Because their whole life Fiindcă întreaga lor viaţă a fost
  petrecută controlându-şi dorinţa
   
32:30 has been spent  
in controlling desire  
   
32:33 and concentrating şi concentrându-se
on what they thought pe ceea ce gândeau,
   
32:36 is the way to reality. aceasta fiind calea
  lor către realitate.
   
32:42 So desire there acted as a Deci dorinţa, în acel caz,
   
32:44   a acţionat ca un fel
  de proces represiv...
   
32:46 repressive limiting process. limitator.
   
32:52 A: Of course, of course. - Desigur, desigur.
K: Because they are frightened. - Fiindcă sunt înfricoşaţi.
   
32:55 If I look, Dacă aş privi, ar putea
there might be a woman, exista vreo femeie...
   
32:59 I might be tempted aş putea fi tentat,
- and cut it.  
   
33:01   aşa că...
   
33:04   mă izolez.
   
33:06 So, we see what desire is Deci...
and we see what appetite is,  
   
33:10   înţelegem ce anume este dorinţa
   
33:12   şi înţelegem ce
  anume este apetitul...
   
33:16 they are similar. sunt asemănătoare.
A: Yes.  
   
33:19   Da.
   
33:22 Would you say appetite was Aţi spune că apetitul este un
a specific focus of desire? aspect anume al dorinţei ?
   
33:27 K: Yes, put it that way if you want. - Da, îl puteţi considera astfel, da.
Yes. A: All right. - În regulă.
   
33:29 K: But they both go together. - Dar ambele merg împreună.
A: Oh yes, yes. - Oh, da, da.
   
33:34 K: They are two different words Nu sunt două cuvinte diferite
for the same thing. pentru acelaşi lucru.
   
33:40 Now, the problem arises: Acum, se pune problema:
   
33:46 need there be a control Chiar este necesar să existe
of desire at all? un control al dorinţei ?
   
33:55 You follow, sir? - Mă urmăriţi, domnule ?
  - Da, mă întreb eu însumi...
   
33:57 A: Yes, I'm asking myself, ... fiindcă, din
because in our conversations conversaţiile noastre,
   
34:01 I've learned that every time am învăţat că, ori de câte
you ask a question, ori puneţi o întrebare...
   
34:05 if I take that question dacă iau acea întrebare
   
34:08 and construe it in terms şi o interpretez în termenii
of a syllogistical relation unei relaţii silogistice,
   
34:17 to things that have been cu lucruri care au fost stabilite
stated as premises before, ca premise, anterioare,
   
34:20 I am certainly not going to cu siguranţă că nu
come to the answer - that is, ajung la vreun răspuns.
   
34:24   Adică...
   
34:26 not the right answer as over nu este vorba de răspunsul
against the wrong answer - corect contra celui eronat,
   
34:29 I'm not going to come to the ci că nu voi ajunge la
one answer that is needful. unicul răspuns necesar.
   
34:33 So every time you've Aşa că, ori de câte ori m-aţi întrebat, în
asked me this morning, dimineaţa asta, m-am întrebat în sinea mea.
   
34:36 I have asked myself inside. Da, continuaţi vă rog.
Yes, please go ahead.  
   
34:40 K: You see, discipline Vedeţi...
   
34:42   disciplina...
   
34:47 is a form of suppression este o formă de suprimare
and control of desire, şi control al dorinţei...
   
34:54 religious, sectarian, religios,
non-sectarian,  
   
34:55   sectar,
   
34:57   non-sectar.
   
34:59 it's all based on that Toate se bazează pe
- control. acel lucru: control.
   
35:04 Control your appetite, Controlează-ţi apetitul...
   
35:07 control your desires. controlează-ţi dorinţele,
   
35:10 control your thought. controlează-ţi gândurile.
   
35:14 And this control Şi acest control, treptat...
gradually squeezes out  
   
35:19   striveşte...
   
35:23 the flow of free energy. fluxul energiei libere.
   
35:28 A: Oh yes, yes. - Nu ştiu dacă înţelegeţi.
  - Oh, da, da.
   
35:31 And yet, amazingly, Şi, totuşi, la modul uimitor...
   
35:35 the Upanishads in particular, mai ales Upanişadele
   
35:38 have been interpreted au fost interpretate
in terms of tapas, în termenii unui tapas,
   
35:40 as encouraging this control. ca o încurajare a acestui control.
   
35:44 K: I know, I know. Ştiu, ştiu asta.
   
35:46 In India În India este ceva fantastic.
it is something fantastic!  
   
35:52 The monks Călugării, care au
who have come to see me venit să mă vadă...
   
35:55 - they are called sannyasis - - se numesc sannyasi şi
they have come to see me. au venit să mă vadă -
   
35:58 They are incredible. sunt incredibili.
   
36:01 I mean, if I can tell you, Adică, dacă v-aş putea spune...
   
36:03 a monk, who came to un călugăr care a
see me some years ago, venit să mă vadă...
   
36:08 quite a young man, cu câţiva ani în urmă
  - un om destul de tânăr -
   
36:10 he left his house and home şi-a părăsit casa şi căminul
at the age of 15 la vârsta de 15 ani...
   
36:17 to find God. pentru a-l găsi pe Dumnezeu.
   
36:20 And he had renounced Şi renunţase la toate.
everything.  
   
36:23 Put on the robe. Se înveşmântase în robă.
   
36:25 And as he began to grow older, Şi, pe măsură ce înainta în
at 18, 19, 20, vârstă, la 18, 19, 20 de ani,
   
36:29 sexual appetite apetitul sexual
was something burning. devenise ceva arzător.
   
36:34 He explained to me Mi-a explicat cât
how it became intense. de intens devenise.
   
36:37 He had taken a vow of celibacy, Depusese un jurământ de celibat...
as sannyasis do, monks do.  
   
36:40   aşa cum o fac sannyasi
  sau călugării.
   
36:45 And he said, day after day, Şi el spunea că zi după zi, în
in my dreams, in my walk, visele sale, în plimbările sale,
   
36:50 in my going to a house atunci când se ducea
and begging, într-o casă şi se ruga,
   
36:53 this thing was becoming so... acest lucru devenise
like a fire. asemănător unui foc.
   
36:59 You know Ştiţi ce a făcut,
what he did to control it? pentru a controla asta ?
   
37:02 A: No, no, what did he do? - Nu, nu, ce anume a făcut ?
K: He had it operated. - S-a operat.
   
37:05 A: Oh, for Heaven's sake! Oh, pentru numele lui Dumnezeu !
   
37:08 Is that a fact? Este ceva real ?
   
37:15 K: Sir, his urge for God was so Domnule, nevoia sa de Dumnezeu fusese
- you follow, sir? atât de... - mă urmăriţi domnule ?
   
37:21 The idea, the idea, - Ideea, ideea şi nu realitatea !
  - Nu realitatea, nu.
   
37:24 not the reality.  
A: Not the reality. No.  
   
37:27 K: So he came to see me, Aşa că a venit să mă vadă.
   
37:30 he had heard several talks Ascultase câteva discursuri,
which I had given in that place. pe care le ţinusem în acel loc.
   
37:34 He came to see me in tears. A venit să mă vadă, în lacrimi.
   
37:37 He said, 'What have I done?' Mi-a spus: "Ce am făcut ?"
   
37:41 You follow, sir? - Mă înţelegeţi, domnule ?
A: Oh, I'm sure. Yes. - Oh, sunt sigur că da.
   
37:43 K: 'What have I done to myself? "Ce am putut să-mi fac ?
   
37:48 I cannot repair it. Nu mai pot repara asta.
   
37:51 I cannot grow a new organ. Nu-mi poate creşte un nou organ.
   
37:55 It is finished'. Este terminat !"
   
38:01 That is the extreme. Acesta este comportamentul extrem.
   
38:04 But all control Dar întreg controlul se
is in that direction. îndreaptă în acea direcţie.
   
38:09 I don't know if I am... Nu ştiu dacă am...
   
38:12 A: Yes, Da.
this is terribly dramatic.  
   
38:13   Este ceva...
   
38:19 The one îngrozitor de dramatic.
who is sometimes called  
   
38:20 the first Christian theologian, Cel pe care unii îl numesc
Origen, primul teolog creştin, Origene...
   
38:24 castrated himself out of, s-a castrat el însuşi...
   
38:29 as I understand it, din cauza - aşa cum
  am înţeles eu -
   
38:31 a misunderstanding unei înţelegeri eronate
of the words of Jesus a cuvintelor lui Iisus:
   
38:33 'If your hand offends "Dacă mâna ta se
you cut it off'. sminteşte, taie-o..."
   
38:36 K: Sir, authority to me is criminal Domnule, autoritatea, pentru mine,
in this direction. este criminală, în acest sens.
   
38:42 It doesn't matter who says it. Nu contează cine o spune.
   
38:44 A: And like the monk Şi, întocmai precum călugărul,
that you just described, pe care tocmai l-aţi descris,
   
38:47 Origen came later to repent Origene a ajuns, ulterior,
of this in terms of seeing that să regrete asta,
   
38:51   afirmând că nu avea deloc
  de-a face cu realitatea.
   
38:52 it had nothing to do with anything. Un lucru îngrozitor.
A terrible thing.  
   
38:58 Was this monk, if I may ask, Oare acest călugăr,
  dacă vă pot întreba...
   
39:02 also saying to you in his tears v-a mai spus, înlăcrimat, că...
that  
   
39:07 he was absolutely no better nu i-a fost deloc mai
off in any way, shape or form? bine, sub nici o formă ?
   
39:10 K: No, on the contrary, sir, Nu, din contră domnule, a
he said, 'I've committed a sin. zis: "Am comis un păcat !"
   
39:13 I've committed an evil act'. - "Am făcut ceva diavolesc !"
A: Yes, yes, of course. - Da, da, desigur, da.
   
39:17 K: He realised Şi-a dat seama, din
what he had done. ceea ce făcuse,
   
39:20 That through that way că, pe acea cale,
there is nothing. A: Nothing. nu realizase nimic.
   
39:24   Nimic.
   
39:28 K: I've met so many Am întâlnit atât de multe
- not such extreme forms  
   
39:30   - nu asemenea forme extreme
  de control sau de negare -
   
39:32 of control and denial - ci altele.
but others.  
   
39:38 They've tortured themselves S-au torturat singuri...
for an idea.  
   
39:41   pentru o idee.
   
39:43 You follow, sir? Înţelegeţi, domnule ?
For a symbol, for a concept. Pentru un simbol, un concept.
   
39:49 And we have sat with them Şi am stat şi am
and discussed with them, discutat cu acei oameni
   
39:54 and they begin to see what şi au început să-şi dea seama
they have done to themselves. ce anume îşi făcuseră, singuri.
   
39:59 I met a man who is Am întâlnit un om,
high up in bureaucracy,  
   
40:02   care deţinea o poziţie
  înaltă în administraţie
   
40:06 and one morning şi într-o dimineaţă
he woke up and he said, s-a trezit şi a spus:
   
40:09 'I'm passing judgement "Îi judec pe alţii, în tribunal...
in court over others,  
   
40:15 punishment, îi pedepsesc
   
40:17 and I seem to say to them: şi se pare că le zic: 'Eu cunosc
I know truth, adevărul, tu nu, aşa că eşti pedepsit."
   
40:22 you don't, you are punished'. Aşa că într-o dimineaţă s-a trezit
  şi a zis: "Totul este greşit.
   
40:25 So one morning he woke up Trebuie să aflu ce este adevărul."
and he said, 'This is all wrong.  
   
40:29 I must find out what truth is', Aşa că şi-a dat
so he resigned, left, demisia, a plecat...
   
40:35 and went away for 25 years şi s-a dus departe,
  timp de 25 de ani...
   
40:38   25 de ani.
   
40:39 to find out what truth is. ... pentru a afla ce
  anume este adevărul.
   
40:42 Sir, these people are dreadfully Deci aceşti oameni sunt
serious, you understand? teribil de serioşi, înţelegeţi ?
   
40:45 A: Oh yes. Nu sunt ca nişte "repetitori" ieftini ale
K: They are not like unor mantre sau altor asemenea prostii.
   
40:47 cheap repeaters of some  
mantra and such rubbish.  
   
40:53 So somebody brought him Deci, cineva l-a adus la una dintre
to the talks I was giving. conferinţele pe care le ţineam.
   
40:58 And he came to see me Şi a venit să mă vadă, a doua zi.
the next day.  
   
41:02 He said, 'You are perfectly right. Mi-a spus: "Aveţi
  perfectă dreptate.
   
41:06 I have been meditating Am meditat asupra adevărului,
on truth for 25 years, timp de 25 de ani
   
41:11 and it has been self-hypnosis, şi n-a fost decât o auto-hipnoză,
as you pointed out. aşa cum aţi afirmat.
   
41:17 I've been caught M-am trezit prins
in my own verbal, în propria mea...
   
41:22 intellectual formula, structură verbală
structure. formală, intelectuală.
   
41:26 And I haven't been able Şi n-am fost capabil
to get out of it'. să scap din ea."
   
41:30 You understand, sir? - Aţi înţeles domnule ?
A: 25 years. - 25 de ani.
   
41:38 That's a very moving story. - E o poveste foarte emoţionantă.
  - Şi să admiţi că ai greşit...
   
41:39 K: And to admit  
that he was wrong  
   
41:42 needs courage, ... domnule asta necesită
needs perception. curaj, necesită înţelegere.
   
41:45 A: Exactly. Întocmai.
   
41:46 K: Not courage - perception. Nu curaj, ci înţelegere.
   
41:49 So, seeing all this, sir, Deci...
   
41:51   văzând toate acestea, domnule...
   
41:55 the permissiveness on one side, prea marea toleranţă,
  pe de o parte,
   
41:59 the reaction to reacţia la modul de
Victorian way of life, viaţă victorian...
   
42:04 the reaction to the world reacţia faţă de lume...
   
42:08 with all its absurdities, cu toate absurdităţile sale şi...
trivialities, and banality,  
   
42:12   trivialităţile şi
  banalităţile sale
   
42:14 you know, all that absurdity, - cunoaşteţi tot acel absurd -
   
42:16 and the reaction to that reacţia la aşa ceva
is to renounce it. este de a abandona.
   
42:20 To say, Să zici: "Ei bine, nu mă
'Well, I won't touch it'. voi atinge de aşa ceva !"
   
42:23 But desire Dar, chiar aşa stând lucrurile,
is burning all the same, dorinţa rămâne arzătoare...
   
42:28 all the glands are working. toate glandele
  continuă să lucreze.
   
42:31 You can't Nu-ţi poţi tăia toate glandele !
cut away your glands!  
   
42:35 Therefore they say, control, Deci, ca atare ei
  spun "control"...
   
42:40 therefore they say, ca atare ei spun să nu te
don't be attracted to a woman, laşi atras de o femeie...
   
42:48 don't look at the sky, să nu priveşti cerul,
   
42:50 because the sky is fiindcă cerul este
so marvellously beautiful, atât de încântător
   
42:54 and beauty then may become şi, atunci, frumuseţea...
the beauty of a woman,  
   
42:56   poate deveni frumuseţea
  unei femei...
   
43:02 the beauty of a house, frumuseţea unei case...
   
43:05 the beauty of a chair in which frumuseţea unui scaun, în
you can sit comfortably. care poţi sta confortabil.
   
43:11 So don't look. Deci, nu le privi !
   
43:15 Control it. Controlează-te !
   
43:18 You follow, sir? - Înţelegeţi, domnule ?
A: I do. - Da.
   
43:19 K: The permissiveness, Toleranţa...
   
43:22 the reaction: reacţia contrară ei:
to restraint, control,  
   
43:24   să restricţionezi,
  să controlezi...
   
43:27 the pursuit of an idea as God, urmărirea unei idei,
  cum ar fi Dumnezeu...
   
43:34 and for that şi, în acest scop, să
- control desire. controlezi dorinţa.
   
43:41 And I met a man again: Şi...
   
43:43   am întâlnit, iarăşi, un om:
   
43:46 he left his house el şi-a părăsit casa la
at the age of 20. vârsta de 20 de ani.
   
43:50 Really quite Era un tip cu adevărat
an extraordinary chap he was. extraordinar.
   
43:55 He was 75 Avea 75 de ani, atunci
when he came to see me. când a venit să mă vadă.
   
44:01 He had left home Şi-a părăsit casa la
at the age of 20, vârsta de 20 de ani,
   
44:04 renounced everything, a renunţat la toate
all that,  
   
44:07 and went from teacher şi a tot trecut de la
to teacher to teacher. un învăţător la altul.
   
44:12 He went to - I won't A mers la - nu voi menţiona
mention names, nume, fiindcă n-ar fi corect -
   
44:15 because that wouldn't be right - şi a venit la mine,
   
44:17 and he came to me, a vorbit cu mine.
talked to me.  
   
44:22 He said, 'I went to A spus: "Am fost la toţi
all these people asking aceşti oameni, întrebând,
   
44:26 if they could help me dacă mă pot ajuta să-l
to find God. descopăr pe Dumnezeu.
   
44:31 I've spent from the Mi-am petrecut toată viaţa, de la
age of 20 till I'm 75 vârsta de 20 de ani până la 75 de ani,
   
44:38 wandering all over India. cutreierând prin întreaga Indie.
   
44:41 I'm a very serious man, Sunt un om foarte serios
   
44:43 and not one of them şi nici unul dintre ei
has told me the truth. nu mi-au spus adevărul.
   
44:51 I've been to the most famous, Am fost la cei mai faimoşi dintre
to the most socially active, ei, la cei mai activi, social vorbind,
   
44:55 the people who talk la oameni care vorbesc, la
endlessly about God. nesfârşit, despre Dumnezeu.
   
45:00 After all these years După toţi aceşti ani...
   
45:03 I returned to my house m-am întors acasă şi nu
and found nothing. am descoperit nimic."
   
45:11 And you come along', he said, "Şi ai apărut dumneata",
  mi-a zis el,
   
45:13 'you come along, "care n-ai vorbit niciodată
you never talk about God. despre Dumnezeu.
   
45:19 You never talk about N-ai vorbit niciodată despre...
the path to God.  
   
45:23   calea spre Dumnezeu.
   
45:26 You talk about perception. Ai vorbit despre înţelegere.
   
45:30 The seeing 'what is' Să vezi 'ceea ce există' şi
and going beyond it. să ajungi dincolo de asta.
   
45:36 The beyond is the real, Dincolo se află realitatea
not the 'what is'. şi nu în 'ceea ce există'.
   
45:40 Now show me'. Acum arată-mi !"
   
45:43 You understand? He was 75. M-aţi înţeles ?
  Avea 75 de ani.
   
45:46 A: Yes, 55 years on the road. Da, se afla pe drumuri
  de 55 de ani.
   
45:52 K: They don't do that Nu fac aşa ceva în Europa,
in Europe, on the road. să meargă pe drumuri.
   
45:55 He was literally on the road. El a fost, literalmente,
  pe drumuri.
   
45:57 A: Yes. I'm sure he was. Da, sunt sigur că a fost, fiindcă
Because you said he was in India. aţi spus că se afla în India.
   
46:00 K: Begging from village Cerşind din sat în sat.
to village to village.  
   
46:12 When he told me I was Când mi-a spus asta, am fost atât
so moved, tears almost, de mişcat, aproape până la lacrimi,
   
46:15 to spend a whole lifetime, să-ţi petreci, astfel,
as they do in business world. întreaga viaţă...
   
46:20 A: Yes. aşa cum fac unii în
  lumea afacerilor.
   
46:23 K: 50 years to go day Da.
after day to the office  
   
46:26 and die at the end of it. Să te duci zilnic la birou, vreme de
  50 de ani şi la finalul lor să mori.
   
46:31 It is the same thing. - Este acelaşi lucru.
A: The same thing. - Acelaşi lucru.
   
46:33 K: Fulfilling of desire, Împlinirea unei dorinţe:
money, money, money, money, bani, bani, bani, bani...
   
46:38 more things, things, things; mai multe lucruri,
and the other lucruri, lucruri şi celelalte...
   
46:41 - none of that, but nedorind nimic din toate acelea,
another substitute for that.  
   
46:44   ci un alt înlocuitor al lor.
   
46:47 A: Yes, just another form. Da, pur şi simplu o altă formă.
   
46:53 K: So looking at all this, sir, Deci, analizând toate
  acestea, domnule,
   
46:55 I know it is dreadful ştiu că este îngrozitor ceea ce
what human beings have done şi-au făcut, singuri, oamenii...
   
46:59 to themselves and to others; lor dar şi altora;
   
47:04 seeing all that, văzând toate acelea...
   
47:08 one inevitably asks the question: cineva îşi pune,
  inevitabil, întrebarea:
   
47:12 how to live with desire? Cum să trăieşti...
   
47:15   în prezenţa dorinţei ?
   
47:18 You can't help it, Nu te poţi împotrivi,
desire is there dorinţa există.
   
47:20 the moment I see something Din momentul în care văd
- a beautiful flower, ceva, o floare frumoasă...
   
47:25 the admiration, the love of it, apare admiraţia pentru
  ea, iubirea ei, mirosul ei,
   
47:27 the smell of it, frumuseţea petalelor ei...
the beauty of the petal,  
   
47:31 the quality of the flower, calitatea acelei flori ş.a.m.d.
and so on, the enjoyment.  
   
47:38 One asks: is it desfătarea.
possible to live without  
   
47:42 any control whatsoever? Cineva se întrebă: "Oare este posibil
  să trăieşti fără nici un fel de control ?"
   
47:51 A: The very question Însăşi întrebarea
is terrifying este înspăimântătoare,
   
47:54 in the context of these în contextul acestor dereglări,
  despre care aţi vorbit.
   
47:57 disorders that you Mă situez acum de partea...
are speaking about.  
   
47:59 I am taking the part now of perspectivei în care
  se află cineva,
   
48:03 the perspective that one is in, când, din pură frustrare,
when, out of frustration,  
   
48:09 he comes to you, let us say, vine la dumneavoastră, să zicem,
   
48:12 like the man did after aşa cum a făcut-o omul acela,
55 years on the road; după 55 de ani pe drumuri:
   
48:16 the minute he walks in din clipa în care intră pe uşă...
the door  
   
48:19 he has come to get something a venit pentru a obţine
he doesn't already have. ceva ce nu deţinea, deja.
   
48:24 And as soon as you Şi, imediat ce faceţi
make that statement, acea declaraţie...
   
48:29 if the answer that is coming up dacă răspunsul care se impune
   
48:33 - he starts 'if-ing' right now - - începe să-şi pună
  întrebări, chiar acum -
   
48:36 if the answer is going to be dacă răspunsul se va dovedi a fi
   
48:39 something ceva ce neagă, total, toată
that completely negates această "investiţie",
   
48:43 this whole investment de 55 de ani petrecuţi
of 55 years on the road, pe drumuri...
   
48:49 it seems that most persons are se pare că majoritatea
going to freeze right there. persoanelor ar îngheţa, pe loc.
   
48:55 K: And it is Şi este şi un lucru crud, domnule.
a cruel thing too, sir.  
   
48:59 He has spent 55 years at it El a petrecut 55 de
  ani, în acest mod...
   
49:03 and suddenly realises şi realizează, subit,
what he has done. ceea ce a făcut
   
49:06 The cruelty of deception. şi cât de crudă este
You follow? A: Oh yes. amăgirea, înţelegeţi ?
   
49:09 K: Self-deception, deception - Oh, da.
of tradition - you follow? - - Auto amăgirea...
   
49:15 of all the teachers ... amăgirea prin
who have said, tradiţie, înţelegeţi ?
   
49:17 control, control, control. Cea practicată de toţi învăţătorii, care
  n-au spus decât control, control, control.
   
49:22 And he comes Şi vine la tine şi tu îi spui...
and you say to him,  
   
49:27 what place has control? Ce loc deţine controlul ?
   
49:34 A: I think I am beginning Cred că încep să percep
to get a very keen sense foarte acut raţiunea...
   
49:39 of why you say, 'Go into it'. sugestiei dumneavoastră...
   
49:44 Because there is a place there "Analizeaz-o !"
   
49:48 like dropping a stitch fiindcă există un moment în care
we might say. parcă ai omite ceva, am putea spune.
   
49:50 He doesn't get past El nu reuşeşte să treacă
that initial shock, de acel şoc iniţial
   
49:54 then he is not going şi, apoi, nu va reuşi
to go into it. să-i perceapă sensul.
   
50:00 K: So we talked, I spent hours, Nu.
   
50:02 we discussed, we went into it. Deci am vorbit ore întregi, am
  discutat, am analizat totul.
   
50:04 Gradually he saw. Treptat a priceput.
   
50:06 He said, 'Quite right'. A spus: "Exact aşa este !"
   
50:12 So, sir, Deci, domnule...
   
50:15 unless we understand dacă nu înţelegem...
   
50:18 the nature and the structure natura şi structura
of appetite and desire, apetitului şi a dorinţei...
   
50:22 - which are - care sunt mai mult sau
more or less the same - mai puţin similare -
   
50:24 we cannot understand nu putem înţelege, foarte
very deeply pleasure. profund, plăcerea.
   
50:29 A: Yes, yes. Da, da.
   
50:31 I see why you have been good Înţeleg de ce aţi fost atât de
enough to lay this foundation amabil să fundamentaţi asta,
   
50:33 before we get to înainte de a trece la
the opposite side of the coin. faţa opusă a monedei.
   
50:37 K: Because pleasure and fear - Da.
  - Fiindcă plăcerea...
   
50:41 are the two principles ... şi teama sunt cele
that are active două principii active...
   
50:44 in most human beings, în majoritatea fiinţelor umane,
in all human beings. în toate fiinţele umane.
   
50:49 And that is Şi asta se referă la
reward and punishment. recompensă şi pedeapsă.
   
50:55 Don't bring up a child through Nu educa un copil prin
punishment but reward him. pedeapsă, ci recompensează-l.
   
51:02 You know, the psychologists Ştiţi că psihologii
are advocating some of this. susţin asemenea teorii.
   
51:06 A: Yes, yes. Da, da.
   
51:08 They are encouraged by the Sunt încurajaţi de experimentele
experiments on Pavlov's dogs. pe câini, ale lui Pavlov.
   
51:11 K: Dogs, or peoples, Câini sau oameni sau
or ducks, geese. raţe sau gâşte.
   
51:15 Do this and don't do that. Fă asta şi nu face aia !
   
51:18 So, unless we understand fear, Deci...
   
51:19   trebuie să înţelegem teama...
   
51:23 understand in the sense, - să o înţelegem în sensul cercetării
investigate, see the truth of it, ei, perceperii adevăratei ei naturi
   
51:28 and if the mind is capable şi dacă mintea este capabilă
of going beyond it, să treacă dincolo de ea,
   
51:33 to be totally free of fear, să se elibereze total de teamă,
  aşa cum am discutat deunăzi -
   
51:35 - as we discussed  
the other day -  
   
51:39 and also to understand şi, de asemenea, să
the nature of pleasure. înţelegem natura plăcerii.
   
51:45 Because pleasure is Fiindcă plăcerea este
an extraordinary thing, un lucru extraordinar.
   
51:51 and to see a beautiful thing Şi ce este rău în a vedea un lucru
and to enjoy it frumos şi a te bucura de el ?
   
51:54 - what is wrong with it?  
   
51:59 A: Nothing. - Nimic.
K: Nothing. - Nimic.
   
52:03 See what is involved in it. - Vedeţi ce implică asta ?
  - Corect, mintea este păcălită.
   
52:04 A: Right.  
The mind plays a trick there.  
   
52:08 I say to myself, I can't Îmi spun, în sinea mea, nu văd nimic
find anything wrong with it, rău în asta, deci nu e nimic rău în asta.
   
52:11 therefore Dar nu e neapărat
nothing is wrong with it. necesar s-o şi cred.
   
52:12 I don't really believe that Nu.
necessarily.  
   
52:18 And I was thinking Şi asta gândeam, cu
a little while ago puţin timp în urmă,
   
52:20 when you were speaking about când vorbeaţi despre apelarea la
  puterea de a nega dorinţa - prin putere.
   
52:23 the attempts through power  
to negate desire, through power.  
   
52:29 K: Because search for power, Da, fiindcă negarea dorinţei
  înseamnă căutarea puterii.
   
52:31 negating desire  
is search for power.  
   
52:37 A: Would you be saying Oare aţi spune că...
that one searches for power  
   
52:42 in order to secure a pleasure cineva caută puterea pentru a-şi putea
  asigura o plăcere la care n-a ajuns încă ?
   
52:45 that has not yet been realised?  
   
52:47 K: Yes, yes. Da.
   
52:48 A: I understood you well then? - V-am înţeles bine ?
K: Yes. - Da.
   
52:50 A: I see. It's a terrible thing. Înţeleg, este un lucru teribil.
   
52:52 K: But is a reality. - Dar este realitatea.
A: Oh, it's going on. - Oh, asta se întâmplă.
   
52:55 K: It's going on. - Se întâmplă.
A: Oh yes. - Oh, da.
   
52:57 But we are taught that - Dar aşa suntem învăţaţi, de copii.
from children. - Exact aşa e, domnule.
   
52:58 K: That's just it, sir. Deci...
   
53:00 So, pick up any magazine, deschideţi orice revistă,
the advertisements, cu reclamele sale,
   
53:05 the half-naked ladies, cu femeile sale pe
women, and so on, so on. jumătate goale ş.a.m.d.
   
53:11   Deci...
   
53:14 So, pleasure is a very plăcerea...
active principle in man,  
   
53:17   este un principiu
  foarte activ în om.
   
53:21 as fear. - Ca şi teama.
A: Oh yes. - Oh, da.
   
53:25 K: And again society, Şi...
which is immoral,  
   
53:27   din nou...
   
53:29   societatea, care este imorală...
   
53:33 has said, control. a spus: "Control !"
   
53:40 One side - the religious side - O parte, cea religioasă,
says, control, spune "control"
   
53:43 and commercialism says, şi comercialismul spune "nu controla,
don't control, enjoy, buy, sell. bucură-te, cumpără, vinde".
   
53:48 You follow? Înţelegeţi ?
   
53:53 And the human mind says, Şi mintea umană spune
this is all right. că aşa este corect.
   
53:57 My own instinct is to have pleasure, Propriul meu instinct spune să
I'll go after it. am plăceri, deci îi voi da curs.
   
54:00 But Saturday, or Sunday, Dar sâmbăta sau duminica
or Monday, sau lunea sau ce zi o fi
   
54:02 or whatever the day it is,  
   
54:04 I'll give it to God. o ofer lui Dumnezeu.
   
54:08 You follow, sir? - Înţelegeţi, domnule.
A: Yes. - Da.
   
54:09 K: And this game goes on, Şi jocul ăsta continuă,
forever it has been going on.  
   
54:12   a tot continuat la nesfârşit.
   
54:16 So what is pleasure? Deci, ce anume este...
   
54:18   plăcerea ?
   
54:20 You follow, sir? Înţelegeţi, domnule ?
   
54:22 Why should pleasure De ce ar trebui să fie
be controlled, controlată plăcerea ?
   
54:30 I'm not saying Nu afirm că e corect sau greşit.
it's right or wrong,  
   
54:31 please let's be very Vă rog să fim foarte clari,
clear from the beginning încă de la început,
   
54:35 that we are not că nu condamn plăcerea.
condemning pleasure.  
   
54:38 We are not saying you must Nu afirm că trebuie să i te
give reign to it, let it run. supui, să o laşi liberă
   
54:44 Or that it must be sau că trebuie să fie
suppressed or justified. reprimată sau justificată.
   
54:47 We are trying to understand Încercăm să înţelegem
   
54:50 why pleasure has become de ce plăcerea a căpătat o importanţă
of such extraordinary atât de extraordinară în viaţă:
   
54:53 importance in life.  
   
54:56 Pleasure of enlightenment. plăcerea iluminării...
   
54:58 Pleasure of sex. plăcerea sexului,
   
55:01 Pleasure of possession. plăcerea posesiei,
Pleasure of knowledge.  
   
55:03   plăcerea cunoaşterii,
   
55:05 Pleasure of power. plăcerea puterii.
   
55:09 A: Heaven, which is regarded Raiul, care...
   
55:14 as the ultimate pleasure... este privit...
K: The ultimate, of course.  
   
55:17 A: ...is usually spoken of - ... ca plăcerea supremă...
  - Supremă, desigur.
   
55:19 theologically as ... este descris, de regulă,
the future state. teologic, drept starea viitoare.
   
55:22 K: Yes. Da.
   
55:24 A: This is to me Asta este ceva foarte
very interesting interesant pentru mine,
   
55:26 in terms of what în contextul a ceea
you have been saying, ce aţi afirmat
   
55:29 and even at the level şi chiar la nivelul cântecelor
of gospel songs we hear evanghelice pe care le auzim:
   
55:33 'When the Roll is called up Yonder "La strigarea cea din
I'll be there'. urmă, voi fi acolo."
   
55:36 When it's called up yonder, Când va fi strigarea din urmă,
   
55:39 which means ceea ce înseamnă atunci
at the end of the line. când se va trage linia.
   
55:42 And then there's the terror Şi, apoi, există groaza că nu
  voi fi suficient de bun, atunci.
   
55:44 that I won't be good enough  
when...  
   
55:47 K: When that... - La final.
A: Yes, - Da.
   
55:48 so I'm tightening up my belt Aşa că strâng cureaua, ca
  să-mi asigur locul în rai,
   
55:49 to pay  
my heavenly insurance policy  
   
55:52 on Saturday and Sunday, în zilele de sâmbătă şi duminică,
   
55:55 the two days of the weekend cele două zile de sfârşit de
that you mentioned. săptămână, pe care le-aţi menţionat.
   
55:58 What if you got caught Dar dacă eşti prins în
from Monday through Friday? capcană, de luni până vineri ?
   
56:04 Yes. Da.
   
56:05 K: So, pleasure, enjoyment, and joy. Deci...
You follow, sir?  
   
56:09   plăcere...
   
56:11   desfătare...
   
56:14   şi bucurie.
   
56:17   Înţelegeţi ?
   
56:18 There are three things involved. - Sunt implicate trei lucruri.
A: Three things. - Trei lucruri.
   
56:20 K: Pleasure. - Plăcere.
A: Pleasure. - Plăcere.
   
56:22 K: Enjoyment and joy. - Desfătare şi bucurie.
A: Joy. - Bucurie.
   
56:25 K: Happiness. You see, Fericire, fiindcă bucurie
joy is happiness, ecstasy, înseamnă fericire, extaz...
   
56:29 the delight, the sense încântare...
of tremendous enjoyment.  
   
56:31   sentimentul unei
  desfătări extraordinare.
   
56:36 And what is the Şi care este relaţia plăcerii...
relationship of pleasure  
   
56:41 to enjoyment cu desfătarea
and to joy and happiness?  
   
56:43   şi cu bucuria şi fericirea ?
   
56:46 A: Yes, we have been moving Da, am parcurs un drum
a long way from fear. lung, plecând de la teamă.
   
56:51 K: Fear, that's right. Teamă, corect.
   
56:52 A: Yes, but I don't - Dar nu afirm că ne îndepărtăm...
mean moving away... - Nu, nu.
   
56:55 K: No, no. - ... întorcându-i spatele.
A: ...by turning our back on it. - Nu, nu, am analizat asta...
   
56:56 K: No, we have gone into it, ... i-am perceput dinamica.
we see the movement  
   
57:01 from that to this, De aici până acolo nu
it's not away from it. înseamnă îndepărtare de ea.
   
57:04   Nu.
   
57:08 Pleasure. Plăcere.
   
57:13 There is a delight in seeing Există încântare atunci când
something very beautiful. vezi ceva foarte frumos.
   
57:19 Delight. If you are Încântare, dacă eşti
at all sensitive, cât de cât sensibil...
   
57:22 if you are at all observant, dacă eşti cât de cât atent,
   
57:25 if there is a feeling of dacă există un sentiment
relationship to nature, al corelării cu natura...
   
57:32 which very few people pe care prea puţini oameni
unfortunately have, îl au, din nefericire.
   
57:34 they stimulate it, Îl stimulează,
   
57:35 but the actual relationship dar adevărata relaţie cu natura
to nature,  
   
57:39 that is, este atunci când vezi ceva cu
when you see something adevărat minunat şi frumos...
   
57:41 really marvellously beautiful,  
   
57:46 like a mountain ca un munte, cu toate umbrele
with all its shadows, valleys, şi văile şi liniile sale
   
57:49 and the line,  
   
57:51 you know, it's something şi îţi provoacă o
- a tremendous delight. încântare extraordinară.
   
57:57 Now see what happens: Acum, să vedem ce se întâmplă:
   
58:00 at that moment în acel moment nu mai
there is nothing but that. există nimic altceva.
   
58:06 That is, beauty, Adică frumuseţea...
of the mountain, lake,  
   
58:10 or the single tree on a hill, muntelui, a lacului sau a unui
  copac singuratic pe un deal...
   
58:13 that beauty has knocked acea frumuseţe m-a
everything out of me. copleşit, totalmente.
   
58:18 A: Oh yes. Oh, da.
   
58:19 K: And at that moment Şi, în acel moment,
   
58:21 there is no division nu mai există nici o diferenţă
between me and that. între mine şi acel lucru.
   
58:27 There is sense of Există un sentiment de mare
great purity and enjoyment. puritate şi desfătare.
   
58:33 A: Exactly, exactly. Întocmai, întocmai.
   
58:36 K: See what takes place. Acum, domnule, vedeţi
  ce se întâmplă.
   
58:39 A: I see we've reached a point Înţeleg că am ajuns
where la un anumit punct,
   
58:45 we are going to take a new step, când va trebui să facem un nou
I feel it coming on. pas - asta simt că urmează.
   
58:49 It's amazing how this thing Este uimitor cum acest
has moved so lucru a evoluat atât de...
   
58:54 inevitably but not unjoyfully. inevitabil, dar nu
  la modul neplăcut.
   
58:58 Not unjoyfully. - Nu neplăcut.
  - Nu.
   
59:00 In our next conversation În conversaţia următoare, pur şi simplu,
I would just love to pursue this. mi-ar plăcea să dezbatem acest lucru.