Krishnamurti Subtitles

Oare plăcerea aduce fericire ?

San Diego - 21 February 1974

Conversation with A.W. Anderson 80:13   CONVERSAŢIA #8
  cu dr. A.W. Anderson
   
0:38 Krishnamurti in Dialogue PLĂCEREA
with Dr. Allan W. Anderson  
   
0:43 J. Krishnamurti was Krishnamurti în dialog
born in South India cu dr. Allan W. Anderson
   
0:46 and educated in England. J. Krishnamurti s-a născut în sudul
  Indiei şi a fost educat în Anglia.
   
0:48 For the past 40 years În ultimii 40 de ani a
  ţinut discursuri în SUA,
   
0:49 he has been speaking  
in the United States,  
   
0:52 Europe, India, Australia, Europa, India, Australia
and other parts of the world. şi în alte zone ale lumii.
   
0:56 From the outset of his life's work De la începutul muncii
  sale de-o viaţă,
   
0:58 he repudiated all connections a repudiat orice conexiune cu
  religiile organizate şi ideologiile
   
1:00 with organised  
religions and ideologies  
   
1:02 and said that his only concern was şi a afirmat că singura sa grijă era de a
  elibera omul, absolut şi necondiţionat.
   
1:04 to set man absolutely  
unconditionally free.  
   
1:08 He is the author of many books, Este autorul multor cărţi,
   
1:11 among them The Awakening printre care "The Awakening
of Intelligence, of Intelligence",
   
1:13 The Urgency of Change, "The Urgency of Change",
Freedom From the Known,  
   
1:17 and The Flight of the Eagle. "Freedom from the Known" şi
  "The Flight of the Eagle".
   
1:20 This is one of a series Acesta este unul dintr-o
of dialogues between serie de dialoguri
   
1:23 Krishnamurti and Dr. dintre Krishnamurti şi
Allan W. Anderson, dr. Allan W. Anderson,
   
1:25 who is professor of care este profesor de studii religioase
religious studies la Universitatea de Stat din San Diego,
   
1:27 at San Diego State University  
   
1:29 where he teaches Indian unde predă scripturi indiene şi
and Chinese scriptures chinezeşti şi tradiţia profetică.
   
1:32 and the oracular tradition.  
   
1:34 Dr. Anderson, a published poet, Dr. Anderson, un poet publicat,
   
1:36 received his degree deţine diplome de la
from Columbia University Universitatea Columbia
   
1:39 and the Union Theological Seminary. şi de la Union
  Theological Seminary.
   
1:42 He has been honoured with A fost premiat cu renumitul
the distinguished Teaching Award "Teaching Award",
   
1:45 from the California al Universităţii de
State University. Stat a Californiei.
   
1:51 A: Mr. Krishnamurti, D-le Krishnamurti...
I was wonderfully  
   
1:53   am fost...
   
1:56   încântat, la culme,
   
1:59 overjoyed in our last în ultima noastră conversaţie,
conversation - for myself,  
   
2:04   în sinea mea, doar ca...
   
2:06 just as one who was trying cineva care a încercat
and listening to you - să vă asculte,
   
2:11 to learn something pentru a învăţa ceva din
of this inwardness, această învăţătură lăuntrică,
   
2:14 to follow along the passage de a vă urma în călătoria pe care
that we had made from fear am făcut-o, începând de la teamă,
   
2:20 through the points as we moved, prin toate punctele
until we came to pleasure. prin care am trecut,
   
2:23   până când am ajuns la plăcere.
   
2:25 And as we left off we were Şi, când ne-am oprit, încă
still talking of pleasure, mai discutam despre plăcere
   
2:29 and I hope we can şi...
begin now to move along.  
   
2:32   sper că putem începe,
  acum, să trecem mai departe.
   
2:35   Domnule, vorbeam deci, nu-i aşa,
   
2:36 K: Yes, we were saying, despre plăcere...
sir, pleasure,  
   
2:40 enjoyment, delight, desfătare,
   
2:42   încântare...
   
2:44 and joy and happiness, şi bucurie şi fericire...
   
2:50 and what relationship has pleasure şi ce relaţie...
with enjoyment  
   
2:53   există între plăcere
  şi desfătare...
   
2:58 and with joy and with happiness? şi...
   
2:59   cu bucuria şi fericirea.
   
3:02 Is pleasure happiness? Oare plăcerea înseamnă fericire ?
   
3:05 Is pleasure joy? Oare plăcerea înseamnă...
   
3:08   bucurie ?
   
3:09 Is pleasure enjoyment? Oare plăcerea înseamnă desfătare ?
   
3:12 Or is pleasure something Sau plăcerea este ceva
entirely different from those two? total diferit de cele două ?
   
3:19 A: In English we think În engleză, noi gândim...
   
3:23 we make a distinction că facem o distincţie
between pleasure and joy între plăcere şi bucurie,
   
3:27 without necessarily fără să şi ştim, poate,
knowing what we mean. la ce ne referim.
   
3:29 But in our use, Dar, în utilizare...
in our employment of the words,  
   
3:36 we will discriminate sometimes, în modul nostru de a
  folosi cuvintele,
   
3:38 we think it odd to use the word vom face distincţia, uneori,
   
3:40 'pleasure' rather than 'joy' gândind că este ciudat să folosim
  cuvântul "plăcere", în loc de "bucurie",
   
3:42 when we think that 'joy' atunci când credem că
is appropriate. "bucurie" este sensul potrivit.
   
3:46 The relation between the word Relaţia dintre cuvântul "please"
'please' (a vrea) şi "pleasure" (plăcere)
   
3:49 and 'pleasure' mă interesează foarte mult.
interests me very much.  
   
3:52 We will say to a person, Vom spune unei persoane:
'Please sit down'. "Vă rugăm să luaţi loc !"
   
3:56 And usually that will - Şi, de regulă, va fi gândit ca...
be thought of as... - A avea plăcerea de a lua loc.
   
3:59 K: Have the pleasure to sit down.  
A: Yes.  
   
4:01 It's not a request. - Da, nu e o cerere.
K: Please yourself to sit down. - Făceţi-vă plăcerea de a lua loc.
   
4:03 A: It's an invitation, not a request. - Este o invitaţie, nu o cerere.
K: Not - quite. - Nu, desigur.
   
4:06 A: Be pleased to sit down. - A avea plăcerea de a lua loc.
K: Be pleased to sit down. - A avea plăcerea de a lua loc.
   
4:10 A: It's be pleased to be seated. Există plăcerea de a sta aşezat.
   
4:14 K: Yes. In Italian, French, so on. - Da, ca şi în italiană, franceză ş.a.m.d.
A: Right. - Corect.
   
4:19 So within pleasure itself, Deci, în cadrul plăcerii însăşi,
the word 'pleasure'...  
   
4:23 there's the intimation of joy, în cuvântul "plăcere" există
  o insinuare a bucuriei,
   
4:27 intimation that is not insinuare a ei care nu se
strictly reduced to the word. reduce strict la cuvânt.
   
4:34 K: I would like to question Aş vrea să întreb dacă plăcerea
whether pleasure are vreo relaţie cu bucuria.
   
4:38 has any relationship with joy. Nu prin natura ei, cred
  că vreţi să spuneţi.
   
4:45 A: Not in itself, Sau chiar...
I take it you mean.  
   
4:47 K: Or even beyond the word. mai presus de cuvânt.
   
4:52 Is there a line Oare există...
or a continuity of pleasure to joy?  
   
4:54   o aliniere sau o continuitate
  a plăcerii prin bucurie ?
   
4:59 Is there a connecting link? Oare există vreo conexiune ?
   
5:05 Because, what is pleasure? Fiindcă, ce anume este plăcerea ?
   
5:11 I take pleasure in eating, Simt plăcere atunci când mănânc,
I take pleasure in walking.  
   
5:13   simt plăcere atunci
  când mă plimb,
   
5:16 I take pleasure in simt plăcere atunci
accumulating money. când acumulez bani.
   
5:20 I take pleasure in Simt plăcere atunci când... - nu
- I don't know, a dozen things - ştiu, dintr-o duzină de alte lucruri:
   
5:24 sex, hurting people, sex, rănirea altor oameni...
   
5:28 sadistic instincts, violence. instincte sadice, violenţă.
   
5:33 They are all forms of a pleasure. Toate acestea sunt
  forme ale unei plăceri.
   
5:36 I enjoy - I won't Mă bucur - nu vreau să
use the word 'enjoy' - folosesc cuvântul "bucur" -
   
5:39 I take pleasure in ci simt plăcere în
  a face aşa ceva...
   
5:44 and pursue that pleasure. şi alerg după acea plăcere.
   
5:52 One wants to hurt people. Cineva doreşte să rănească oameni.
   
5:57 And that gives great pleasure. Şi asta îi oferă o mare plăcere.
   
6:00 One wants to have power. Cineva doreşte să aibă putere.
   
6:03 It doesn't matter, over the cook, Nu contează dacă asupra
or over the wife, bucătarului sau asupra soţiei
   
6:06 or of a thousand people, sau asupra a o mie
it is the same. de oameni - este la fel.
   
6:10   Plăcerea obţinută din ceva anume,
   
6:11 The pleasure in something, care este sprijinită,
which is sustained,  
   
6:16 nourished, kept going. alimentată, menţinută.
   
6:23 This pleasure, when it's thwarted, Şi această plăcere,
becomes violence,  
   
6:25   atunci când este contrată,
  devine violenţă...
   
6:29   mânie, gelozie, furie,
   
6:30 anger, jealousy, fury, dorinţa de a strica ceva...
wanting to break,  
   
6:36 all kinds of neurotic activities, tot felul de activităţi
and so on, so on, so on. nevrotice ş.a.m.d.
   
6:41 So what is pleasure Deci, ce anume este plăcerea
and what is it  
   
6:46 that keeps it going? şi ce anume o tot menţine ?
   
6:51 What is the pursuit of it, Ce înseamnă să alergi după ea, să
the constant direction of it? te direcţionezi constant înspre ea ?
   
6:59 A: I think Cred că...
   
7:03   ceva din prima sau a
  doua noastră conversaţie,
   
7:04 something in our first conversation cred că era din prima,
   
7:09   este sugerat aici, când
  am vorbit despre...
   
7:10 is intimated here necesitatea intrinsecă
when we talked about  
   
7:15 the built-in necessity pe care...
that one observes  
   
7:19   cineva o observă în...
   
7:21 in a progress într-un progres,
that is never consummated.  
   
7:25   care...
   
7:27   nu este niciodată...
   
7:31   nu este, niciodată, completat.
   
7:33   Nu este nimic altceva
  decât o finalizare,
   
7:34 It's just nothing but a termination urmată de un nou început.
and then a new start.  
   
7:39   Dar nu există o
  completare, absolut deloc,
   
7:40 But no consummation at all, nu există o întregire,
no totality,  
   
7:45   nu există o împlinire,
   
7:46 no fulfilment să te simţi întreg,
- feeling full is what I mean by that. asta înţeleg de fapt.
   
7:51 K: Yes, I understand, sir, Da, înţeleg, domnule, dar...
   
7:52 but what is it that's called pleasure? ce anume este...
   
7:58   cea care este numită plăcere ?
   
8:02 I see something, Văd ceva...
something which I enjoy, and I want it.  
   
8:05   ceva care-mi place, şi-l doresc.
   
8:08 Pleasure. Pleasure in possession. Plăcere, plăcere dată de posesie.
   
8:11 Take that simple thing, Să luăm acel lucru simplu,
   
8:14 which the child, prin care copilul, omul
the grown up man and the priest, adult şi preotul...
   
8:18   cu toţii au acest sentiment,
  al plăcerii date de posesie.
   
8:19 they all have this feeling of pleasure  
in possession.  
   
8:25 A toy, or a house, or possessing O jucărie sau o casă sau
knowledge, posesia cunoaşterii
   
8:31 or possessing the idea of God, sau posedarea ideii de Dumnezeu...
   
8:35 or the pleasure the dictators have, sau plăcerea pe
  care o au dictatorii,
   
8:38 the totalitarian brutalities. cea dată de brutalităţile
  totalitare.
   
8:42 The pleasure. Plăcerea !
   
8:45 What is that pleasure? Ce anume este acea plăcere ?
   
8:48 To make it very, very simple: Ca să facem totul extrem de
what is that pleasure? simplu: Ce este acea plăcere ?
   
8:55 Look, sir, what happens: Uite, domnule, ce se întâmplă !
   
8:59   Există un singur copac pe deal...
   
9:00 there is a single tree on the hill, o pajişte verde...
   
9:05 green meadow, deer, o căprioară
   
9:09 and there is the single tree şi există acest unic
standing on the hill. pom, aflat pe deal.
   
9:14 You see that and you say, Îl vezi şi spui:
'How marvellous'. "Ce minunat este !"
   
9:20 Not verbally - merely you say, Nu mot-a-mot - spui, pur şi simplu, "ce
'How marvellous' minunat e", când comunici cu cineva.
   
9:23 to communicate to somebody.  
   
9:25 But when you are by yourself Dar, atunci când eşti
and see that, singur şi vezi asta,
   
9:27 it is really astonishingly beautiful. este, realmente,
  uimitor de frumos.
   
9:30 The whole movement of the earth, Întreaga mişcare a Pământului,
   
9:33 the flowers, the deer, the meadows, florile, căprioara, pajiştile,
   
9:35 the water and the single tree, apa şi copacul singuratic,
with the shadow.  
   
9:38   cu umbra sa.
   
9:40 You see that. Vezi asta !
   
9:43 And it's almost breathtaking. Şi aproape că îţi taie respiraţia.
   
9:48   Şi apoi te întorci şi pleci.
   
9:49 And you turn away and go away. Apoi gândirea spune:
   
9:54 Then thought says, "Ce extraordinar a fost asta !"
'How extraordinary that was'.  
   
9:59 A: Compared with what now is. - Prin comparaţie cu ce este acum.
K: How extraordinary. - Ce extraordinar.
   
10:02   Extraordinar.
   
10:04 I must have it again. - Trebuie să simt asta, din nou.
  - Da.
   
10:08 I must get that same feeling Trebuie să obţin
which I had then acelaşi sentiment,
   
10:10   pe care l-am avut atunci,
   
10:13 for two seconds or five minutes. pentru două secunde
  sau cinci minute.
   
10:17   Deci, gândirea
   
10:18 So thought - să vedeţi ce s-a întâmplat -
- see what has taken place -  
   
10:23 there was immediate response a existat un răspuns
to that beauty, imediat la acea frumuseţe...
   
10:28 non-verbal, non-emotional, non-verbală, non-emoţională,
non-sentimental, non-romantic, non-sentimentală, non-romantică...
   
10:34 then thought comes along and says, apoi intervine gândirea şi zice...
   
10:37   "Ce extraordinar, ce
  încântare a fost aşa ceva."
   
10:38 'How extraordinary, Şi, apoi, intervine
what a delight that was'. amintirea acestui fapt
   
10:43 And then the memory of it, şi repetarea, solicitarea,
the repetition, the demand,  
   
10:48 the desire for the repetition. dorinţa de a-l repeta.
   
10:55 A: When we go to performances Atunci când ne referim
  la performanţe,
   
10:57 this happens with what we call asta se întâmplă cu ceea ce
the 'encore', numim "bisare", nu-i aşa ?
   
11:00 doesn't it? Desigur, bisare.
K: Of course, encore...  
   
11:02 A: And with encores Şi bisările produc
there's a creeping embarrassment. chiar o jenă ciudată,
   
11:05 Because with the first reappearance fiindcă, odată cu
  prima reapariţie,
   
11:07 this is a sign of adulation, praise, acesta este un semn
  de adulare, proslăvire
   
11:11 and everybody is happy. şi toată lumea e fericită.
   
11:13 But then, of course, Dar, apoi, desigur, apare problema:
there's the problem of "Câte bisări mai pot fi făcute ?"
   
11:16 how many more encores can be made,  
   
11:19 maybe the last encore is a signal Poate că ultima bisare este
that we are fed up now. semnalul că suntem sătui, acum.
   
11:22 We don't want any more. - Nu vrem mai mult de atât.
K: Quite, quite. - Exact, exact.
   
11:25 A: Yes, yes, I understand. Da, înţeleg, cred că v-am
I think I am following you. urmărit raţionamentul.
   
11:28   Deci, gândirea...
   
11:29 K: So thought alimentează totul,
   
11:36 gives nourishment, sustains it menţine asta şi
  oferă o direcţie...
   
11:39 and gives a direction to pleasure. către plăcere.
   
11:46   Nu a existat nici o plăcere,
   
11:47 There was no pleasure la momentul percepţiei,
at the moment of perception  
   
11:52 of that tree, the hill, the shadows, a acelui pom, a dealului,
the deer, a umbrelor, a căprioarei,
   
11:56 the water, the meadow. a apei, a pajiştii.
   
11:57   Tot acel lucru a fost uimitor,
   
11:58 The whole thing was astonishing, a fost o adevărată percepţie,
there was real non-verbală, non-romantică.
   
12:03 non-verbal, non-romantic Nu are nimic de-a face
perception. cu mine sau cu tine,
   
12:14 It has nothing to do with me or you ci, pur şi simplu, a existat.
- it was there.  
   
12:18   Apoi intervine gândirea şi cere...
   
12:19 Then thought comes along and... amintirea acelei experienţe...
memory of it,  
   
12:23 the continuing of that memory continuitatea acelei
tomorrow, amintiri, a doua zi,
   
12:27 and the demand for that, şi necesitatea acelei experienţe
and the pursuit of that.  
   
12:30   şi urmărirea ei.
   
12:33 And when I come back to it Şi, atunci când revin a doua
tomorrow it is not the same. zi, nu mai este la fel.
   
12:37   Mă simt puţin şocat.
   
12:38 I feel a little bit shocked. Îmi spun: "Am fost inspirat,
   
12:42 I say, 'I was inspired,  
   
12:45 now I must find a means acum trebuie să găsesc mijlocul
of getting again inspired', de a deveni, iarăşi, inspirat."
   
12:48 therefore I take a drink, women, Ca atare mă apuc de băutură,
this or that. femei, de una sau alta.
   
12:52 You follow? - Mă urmăriţi, domnule ?
A: Oh yes, yes, yes. - Oh da, da, da.
   
12:55 Do you think, Credeţi că, în istoria culturii,
in the history of culture  
   
12:57 the establishment of festivals înfiinţarea festivalurilor ar
  fi legată de ceea ce afirmaţi ?
   
13:01 would be related to what you say? Desigur, desigur.
K: Of course, of course.  
   
13:03 It's the whole thing, sir. - Este adevăratul lor scop, domnule.
  - Trăim pentru...
   
13:05 A: We live for...  
   
13:08 well, in English we have ei bine, în engleză avem această
this saying, to 'live it up'. expresie "a-ţi trăi viaţa din plin".
   
13:14 The rest of the time - În restul timpului o trăim formal.
we are living it down. - Formal, da.
   
13:16 K: Down, yes. Postul Paştelui şi toate celelalte.
Mardi Gras, the whole business of it.  
   
13:21   Deci asta este.
   
13:22 So there it is. I see that. Văd asta.
See what takes place, sir.  
   
13:26   Uitaţi ce se întâmplă, domnule !
   
13:28 Pleasure is sustained by thought, Plăcerea este menţinută
  de către gândire...
   
13:35 sexual pleasure, plăcerea sexuală,
   
13:37 the image, the thinking over it imaginea ei, analiza ei mentală
- all that -  
   
13:40   - toate acelea -
   
13:41   şi repetarea ei...
   
13:42 and the repetition of it. şi plăcerea adusă de ea şi
  continuarea, la nesfârşit, rutina ei.
   
13:46 And the pleasure of it, Acum...
and go on, keep on - routine.  
   
13:52 Now, what is the place of pleasure, care...
   
13:56   care este locul plăcerii
   
14:00 or relationship, sau relaţia sa cu încântarea
to the delight of the moment? momentului în sine ?
   
14:07 Not even the delight, Nici măcar încântare, de fapt,
it is something inexpressible. fiindcă este ceva de neexprimat.
   
14:13 So is there any relationship Deci, oare există...
between pleasure and enjoyment?  
   
14:15   vreo relaţie între
  plăcere şi desfătare ?
   
14:21   Încântarea devine plăcere,
   
14:22 Enjoyment becomes pleasure atunci când gândirea spune: "Mi-a plăcut
when thought says, şi trebuie să am mai mult din ea."
   
14:26 'I have enjoyed it, Este...
I must have more of it'.  
   
14:34 A: It's actually a falling out of joy. o decădere, de fapt, a bucuriei.
   
14:38 K: Yes. That's it, you see, sir... Da, asta este,
  înţelegeţi domnule.
   
14:40   Deci, plăcerea nu are
  nici o relaţie cu...
   
14:41 So pleasure has no relationship to extazul, cu încântarea, cu desfătarea
  sau cu bucuria şi fericirea.
   
14:48 ecstasy, to delight, to enjoyment, Fiindcă plăcerea înseamnă
or to joy and happiness. o mişcare a gândirii...
   
14:54 Because pleasure is într-o oarecare direcţie.
the movement of thought in direction.  
   
15:05 It doesn't matter what direction, Nu contează în ce direcţie,
but in a direction. ci într-o direcţie oarecare.
   
15:09 The others have no direction. Celelalte nu au nici o direcţie.
   
15:14 Pleasure and enjoyment Plăcere şi desfătare - te bucuri !
- you enjoy!  
   
15:17 Joy is something you cannot invite. Bucuria este un lucru
  pe care nu-l poţi invita.
   
15:21 Happiness you cannot invite. Nu poţi invita fericirea.
   
15:22   Se întâmplă şi nu ştii dacă
  eşti fericit în acel moment.
   
15:23 It happens, and you don't know Abia în momentul următor
if you are happy at that moment. spui: "Ce minunat a fost !"
   
15:26 It is only the next moment you say, Deci... uitaţi ce se întâmplă:
'How marvellous that was'.  
   
15:31 So, see what takes place: Oare poate mintea, creierul,
can the mind, the brain,  
   
15:38 register the beauty of that hill, să înregistreze
and tree, frumuseţea acelui deal
   
15:43 and the water, and the meadows, şi a acelui copac şi a
  apei şi a pajiştilor
   
15:46 and end it? şi să se oprească acolo ?
   
15:50   Nu să spună: "Vreau din nou !"
   
15:51 Not say, 'I want it again'. Da.
   
15:57 A: Yes. Asta ne-ar întoarce la...
What you've just said now  
   
16:02   Ceea ce tocmai aţi
  afirmat, acum...
   
16:06 would take us back ne readuce la acel cuvânt, "negare",
to that word 'negation' despre care am vorbit, anterior,
   
16:08 that we spoke of before, fiindcă trebuie să
  existe un moment,
   
16:10 because there has to be a moment, când suntem pe cale să decădem
   
16:12 when we are about to fall out, şi dumneavoastră afirmaţi că...
and what you are saying is:  
   
16:21 the moment that 'about to fall out' atunci când acel moment apare,
appears  
   
16:24   ceva trebuie făcut.
   
16:25 something must be done. Veţi vedea imediat, domnule,
   
16:29 K: You will see it in a minute, sir, veţi vedea ce lucru
  extraordinar se întâmplă.
   
16:31 you will see what Observ plăcerea...
an extraordinary thing takes place.  
   
16:35 I see pleasure, enjoyment, desfătarea, bucuria
joy and happiness, şi fericirea...
   
16:41   observ că plăcerea nu are
  legătură cu nici una dintre ele,
   
16:42 I see pleasure as not related celelalte două,
to any of that, the other two, bucuria şi desfătarea.
   
16:46 joy and enjoyment. Deci gândirea...
   
16:49 So thought gives direction oferă o direcţie
and sustains pleasure.  
   
16:52   şi sprijină plăcerea.
   
16:56   Corect ?
   
16:57 Right? Now, the mind asks: Acum, mintea se întreabă:
   
17:00 can there be Oare poate să existe o
non-interference of thought, non-intervenţie a gândirii...
   
17:08   o non-intervenţie a
  gândirii în plăcere ?
   
17:09 non-interference of thought Mă bucur.
in pleasure?  
   
17:16 I enjoy.  
   
17:19   De ce ar trebui să
  intervină gândirea în asta ?
   
17:20 Why should thought - Nu există nici un motiv.
come into it at all? - Dar o face !
   
17:24 A: There's no reason at all. - O face, o face.
K: But it does.  
   
17:26 A: It does, it does. Ca atare, se ridică o problemă:
K: Therefore,  
   
17:29 now the question arises: Cum ar putea mintea, creierul,
how is the mind, the brain,  
   
17:34 to stop să oprească gândirea să
thought entering into that enjoyment? intervină în acea desfătare ?
   
17:38   - Mă urmăriţi ?
  - Da.
   
17:39 You follow? Să nu se amestece.
A: Yes.  
   
17:41 K: Not to interfere.  
   
17:46 Therefore, they said - the ancients Drept urmare, ei au spus - anticii
and the religious - 'Control thought'. şi religia - "Controlează gândirea !"
   
17:54   Mă urmăriţi ?
  "N-o lăsa să se strecoare !"
   
17:55 You follow? Don't let it creep in. "Ca atare, controleaz-o !"
   
18:01 Therefore control it. "În clipa în care-şi saltă
  capul urât, loveşte-o !"
   
18:03 A: The minute it raises its ugly head, - Aşa e domnule !
whack it off! - E ca o hidră...
   
18:07 It's like a hydra. - ... care continuă să crească.
K: It keeps on growing. - Da.
   
18:09   Acum...
   
18:10 Now, oare este posibil...
   
18:14 is it possible to enjoy, să te bucuri...
   
18:19   să te laşi încântat de
  acea scenă minunată,
   
18:20 to take a delight fără ca gândirea să se strecoare ?
in that lovely scene  
   
18:25 and no thought creep in? Oare este posibil aşa ceva ?
Is this possible?  
   
18:33 I'll show you, it is possible, Vă voi arăta că este
completely possible, posibil, pe deplin posibil,
   
18:37   dacă eşti atent în acel
  moment, pe deplin atent.
   
18:38 if you are attentive at that moment,  
completely attentive.  
   
18:45 You follow, sir? Mă urmăriţi, domnule ?
   
18:47 A: Which has nothing to do Care n-are nimic de-a
with screwing oneself up, face cu a chinui pe cineva,
   
18:50 with muscular effort cu a face un efort fizic
to focus in there. pentru a se concentra.
   
18:52 K: Right. Just be wholly there. Corect, numai să fii
  în întregime acolo.
   
18:55   Când priveşti apusul,
  priveşte-l pe deplin !
   
18:56 When you see the sunset, Când priveşti linia
see it completely! frumoasă a unei maşini...
   
19:01 When you see a beautiful line of a car, priveşte-o !
see it.  
   
19:09 And don't let this thought begin. Şi nu lăsa vreun gând să apară.
   
19:13 That means at that moment Ceea ce înseamnă
  ca, în acel moment,
   
19:15 be supremely attentive, completely, să-i oferi atenţia
  supremă, totală...
   
19:22 with your mind, with your body, cu mintea ta, cu trupul tău, cu nervii
  tăi, cu ochii tăi, cu urechile tale
   
19:24 with your nerves, with your eyes, - totul este atent !
ears, everything attentive!  
   
19:28   Atunci gândirea nu mai
  intervine, absolut deloc.
   
19:29 Then thought Deci...
doesn't come into it at all.  
   
19:34 So pleasure is related to thought, plăcerea...
   
19:37   este legată de gândire...
   
19:43 and thought in itself şi gândirea, prin însăşi natura
brings about fragmentation: ei, produce fragmentare:
   
19:48   plăcere şi neplăcere.
   
19:49 pleasure and not pleasure. Ca atare, acum, fiindcă nu am
  plăcere, trebuie să alerg după ea.
   
19:52 Therefore now that I haven't pleasure, - Emite o opinie.
I must pursue pleasure. - Opinie.
   
19:56 A: It makes a judgement. Şi sentimentul de frustrare...
K: Judgement.  
   
19:59 And the feeling of frustration, anger, mânie, violenţă
violence - Mă urmăriţi ? -
   
20:06   toate acestea intervin,
   
20:07 - you follow?- all that come into... atunci când ne este
when there is the denial of pleasure, negată plăcerea.
   
20:16 which is Ceea ce oamenii
what the religious people have done. religioşi au şi făcut.
   
20:17   Sunt nişte oameni foarte violenţi,
   
20:18 They are very violent people. fiindcă ei au spus:
  "Fără plăcere !"
   
20:21 They have said, no pleasure. Ironia acestui fapt
  este copleşitoare.
   
20:28 A: The irony of this is overwhelming. În gândirea clasică,
   
20:34 In classical thought există acel monument minunat...
you have that marvellous monument,  
   
20:40   opera Sf. Toma de Aquino,
   
20:41 the works of St. Thomas Aquinas, care...
   
20:43 who never tired of saying a repetat neobosit...
in his examination of thought  
   
20:49   în cercetarea sa
  asupra gândirii...
   
20:54 and the recognition of the judgement, şi în recunoaşterea
  unui raţionament,
   
20:56   că cineva trebuie să facă o
  distincţie, pentru a putea uni ceva.
   
20:57 that one must distinguish Şi motivul său a
in order to unite. fost foarte diferit,
   
21:01 And his motive was very different  
   
21:06 from what seems to have been read. faţă de ceea ce se
  pare că s-a înţeles.
   
21:08 Because we managed to distinguish, Fiindcă am reuşit să
  facem o distincţie,
   
21:11 but we never see the thing whole dar nu am văzut niciodată întreaga
  realitate ca să trecem la partea cu unirea,
   
21:15 and get to the uniting, aşa că unificarea, pur
so the uniting just vanishes; şi simplu, a dispărut.
   
21:18   - Este groaznic.
  - Deci asta este şi ideea, domnule.
   
21:19 it's terrible. Deci, dacă mintea nu
K: That's the whole point, sir. înţelege natura gândirii...
   
21:22 So unless the mind understands Da.
the nature of thinking,  
   
21:30 really very, very, very deeply, ... cu adevărat, în
  întreaga sa profunzime,
   
21:32   numai controlul nu
  are nici un sens.
   
21:33 mere control means nothing. Personal, n-am controlat,
  niciodată, nimic.
   
21:38 Personally,  
I have never controlled a thing.  
   
21:43 This may sound rather absurd, Poate că sună mai degrabă
but it is a fact. absurd, dar asta e realitatea.
   
21:47   - Minunat.
  - Niciodată.
   
21:48 A: Marvellous. - Dar am observat totul.
K: Never. - Da.
   
21:52 But I've watched it.  
   
21:55 The watching is Observarea are propria sa
its own discipline and its own action. disciplină şi propria sa acţiune.
   
22:00   Disciplină în sensul
  nonconformismului,
   
22:02 Discipline in the sense: nu al suprimării, nu al
not conformity, not suppression, aderării personale la un tipar...
   
22:07 not adjusting yourself to a pattern,  
   
22:12 but the sense of correctness, ci în sensul corectitudinii,
   
22:17 the sense of excellence. în sensul perfecţiunii.
   
22:22 When you see something, Când observi ceva, de ce
why should you control? ar trebui să-l controlezi ?
   
22:26 Why should you control, De ce ar trebui să controlezi ceva, când
  vezi o sticlă cu otravă pe un raft ?
   
22:27 when you see a poisonous bottle  
on the shelf?  
   
22:30 You don't control. Nu controlezi, ci spui că
  e în regulă şi n-o bei.
   
22:31 You say, quite right, you don't drink. N-o atingi.
You don't touch it.  
   
22:37 It's only Numai atunci când nu citesc
when I don't read the sign properly, semnele aşa cum trebuie...
   
22:42 when I see it atunci când o văd şi
and when I think it is a sweet, gândesc că este ceva dulce,
   
22:47 then I take it. atunci o beau.
   
22:50 But if I read the label, Dar, dacă citesc eticheta,
  dacă ştiu ce este,
   
22:52 if I know what it is I won't touch it. n-o ating şi asta nu
  înseamnă control.
   
22:55 There's no control. Nu, desigur că nu, este
  ceva evident, de la sine.
   
22:56 A: Of course, not. It's self-evident.  
   
23:03 I'm thinking of that Mă gândesc la acea
  poveste minunată,
   
23:06 wonderful story in the Gospel din evanghelii, despre Petru,
about Peter,  
   
23:11 who in the storm care, în furtună,
gets out to walk on the water, ajunge să meargă pe apă,
   
23:13   fiindcă îl vede pe
  Iisus venind pe apă
   
23:15 because he sees şi este invitat să meargă pe apă.
his Lord coming on the water,  
   
23:18 and he's invited to walk on the water.  
   
23:21 And he actually makes it a few steps, Şi chiar face câţiva paşi
   
23:24 and then it says he loses faith. şi, apoi, se zice că-şi
  pierde credinţa.
   
23:28 But it seems to me Dar mi se pare că cineva ar putea privi
that one could see that asta conform afirmaţiei dumneavoastră:
   
23:30 in terms of what you've been saying, în momentul în care gândirea a preluat
  controlul, a început să se scufunde.
   
23:32 at the point where thought took over,  
   
23:34 he started going down. Exact în acel moment a
  început să se scufunde.
   
23:36 That was the time Dar el, de fapt...
when he started going down.  
   
23:39 But he was actually... Motivul, pentru care
  fac referire la asta,
   
23:44 The reason este că simt, în ceea ce afirmaţi,
that I am referring to that  
   
23:46 is because I sense in că...
what you are saying that  
   
23:53   că există ceva care...
   
23:55 there is something that supports, te sprijină, există un sprijin
there is a support,  
   
24:00   - că nu este un sprijin care
  s-a desprins din altceva -
   
24:02 - that is not a support ci că există ceva statornic,
that's fragmented from something else -  
   
24:09 but there is an abiding something care trebuie că sprijină
  o anumită persoană.
   
24:11 which must be sustaining the person. Nu aş fi spus-o astfel, domnule.
   
24:15 K: I wouldn't put it that way, sir. Adică lasă uşa deschisă,
   
24:17 That is, that leaves a door open, deschide o uşă către ideea că
that opens a door "în tine există Dumnezeu".
   
24:23 to the idea: 'in you there is God'. Da, văd capcana.
   
24:30 A: Yes, yes, I see the trap. În tine există un sine suprem,
   
24:32 K: In you there is the higher self, în tine există Atman, cel etern.
   
24:34 in you there is the Atman, Poate că n-ar trebui să
the permanent. spunem nimic despre asta.
   
24:41 A: Maybe we shouldn't say anything Aşa este.
about that.  
   
24:44 K: That's it. Nu, totuşi putem spune asta...
   
24:46 No, we can say this: to see... să observăm - uitaţi ce am făcut,
  domnule, în această dimineaţă -
   
24:50 - look what we have done, sir, să observăm pofta, dorinţa,
this morning -  
   
24:52 to see appetite, desire, să observăm implicaţiile,
  structura plăcerii
   
24:57 to see the implication,  
the structure of pleasure,  
   
25:02 and there is no relation to enjoyment şi că nu are nici o legătură
and to joy, cu desfătarea şi cu bucuria,
   
25:07   să observăm toate acelea, să le
  observăm, nu teoretic, ci realist
   
25:09 to see all that, to see it, - prin observare, prin
not verbally, but actually, atenţie, prin grijă,
   
25:15 through observation, through attention,  
through care,  
   
25:20 through very careful seeing, printr-o analiză foarte atentă,
   
25:22   care denotă o calitate
  extraordinară a inteligenţei.
   
25:24 that brings an extraordinary quality  
of intelligence.  
   
25:31 After all La urma urmei, inteligenţa
intelligence is sensitivity. înseamnă sensibilitate.
   
25:35 To be utterly sensitive, in seeing! Să fii pe deplin sensibil,
  atunci când observi !
   
25:41 If you call that intelligence Dacă numeşti acea inteligenţă "sine suprem"
'the higher self' or whatever, sau orice altceva, nu are sens, înţelegeţi ?
   
25:45 it has no meaning. You follow? E ca şi cum aţi spune că
  este eliberată în acea clipă.
   
25:46 A: It's as though you are saying, Da, acea inteligenţă intervine...
   
25:47 at that instant it's released. în observare.
K: Yes.  
   
25:50 That intelligence comes Da.
in observation.  
   
25:59 A: Yes. Şi acea inteligenţă funcţionează
  permanent, dacă-i permiţi asta.
   
26:00 K: And that intelligence is operating Nu dacă-i permiţi,
all the time, if you allow it. ci dacă observi.
   
26:04 Not if you allow it; Adică...
if you are seeing.  
   
26:09 I mean, I see, observ,
I have seen all my life  
   
26:10   am observat, întreaga mea viaţă,
   
26:14   oameni care au controlat,
   
26:15 people who have controlled, oameni care au contestat,
people who have denied,  
   
26:19 people who have negated, oameni care au negat
and who have sacrificed, şi care au sacrificat,
   
26:22   care au controlat,
  suprimat, cu furie,
   
26:23 who have controlled, care s-au auto disciplinat,
suppressed, furiously, s-au auto torturat.
   
26:30 disciplined themselves,  
tortured themselves.  
   
26:31   Şi eu spun, pentru ce ?
   
26:33 And I say, for what? Pentru Dumnezeu ?
  Pentru adevăr ?
   
26:36 For God? For truth? O minte care a fost supusă...
   
26:39 A mind that has made tortured, torturii, a fost
crooked, brutalised, deformată, brutalizată...
   
26:45   o asemenea minte poate
  vedea adevărul ?
   
26:47 such a mind can see truth? Desigur că nu !
Certainly not.  
   
26:52 You need a completely healthy mind, Ai nevoie de o minte
  pe deplin sănătoasă...
   
26:57   de o minte care este întreagă, o
  minte care este, ea însăşi, sfântă.
   
26:58 a mind that is whole, Altminteri nu poţi vedea
a mind that is holy in itself. ceva care este sfânt.
   
27:05 Otherwise Dacă mintea nu este sacră, nu
you can't see something holy, poţi vedea ce anume este sacrul.
   
27:08 unless the mind is sacred, Deci, am spus, îmi pare rău, dar
you cannot see what is sacred. nu mă voi atinge de aşa ceva.
   
27:19 So, I say, sorry, I won't touch N-are nici un sens.
any of that. It has no meaning.  
   
27:25 So, I don't know how this happened Deci, nu ştiu cum de
  s-a întâmplat asta,
   
27:26   dar nu m-am controlat niciodată,
  nici măcar pentru o secundă.
   
27:27 but I never, for a second, Nu ştiu ce înseamnă asta.
controled myself.  
   
27:32 I don't know what it means.  
   
27:34   Şi totuşi, la modul uimitor, ştiţi
  ce anume înseamnă în alţii.
   
27:35 A: And yet, amazingly, Oh, evident că poţi observa asta.
you know what it is in others.  
   
27:40 K: Oh, obviously, you can see it. Deci asta este ceva ce sunteţi
  capabil să observaţi...
   
27:44 A: So this is something that you are - ... fără a avea...
able to see without having... - Fără a trece prin aşa ceva.
   
27:49 K: ...gone through it. Da, fără să fi trecut prin asta.
A: Without having gone through it.  
   
27:51   Asta, pentru mine, este
  ceva profund misterios.
   
27:53 Now, this to me is - Nu vorbesc în sensul mistificării.
profoundly mysterious. - Nu, nu.
   
27:56 I don't mean in the sense of Ci vreau să spun că
mystification. K: No, no. e ceva miraculos.
   
27:59 A: But I mean it's... Nu, nu este neapărat necesar.
I mean miraculous.  
   
28:02 K: No, not necessarily, sir. Vă voi arăta ceva, domnule.
I'll show you something, sir.  
   
28:05   Oare trebuie să mă îmbăt, pentru a
  putea afla ce înseamnă să fii treaz ?
   
28:06 Must I get drunk in order to find out Oh nu, nu, nu.
what it is to be sober?  
   
28:12 A: Oh no, no, no. Nu pot vedea un om beat şi să zic
  "Pentru numele lui Dumnezeu !" ?
   
28:14 K: Can't I see a man who is drunk, Să observ întreaga complexitate a
I say, for God's sake, beţiei, ce anume se află în spatele ei,
   
28:18 see the whole movement of drunkenness,  
what lies behind it,  
   
28:22 what he goes through, prin ce anume trece el, să
see it - finished! observ asta - şi gata !
   
28:27 A: But it seems to me that Dar mie mi se pare
- in my listening to you - - în timp ce vă ascult -
   
28:31 that you are doing more than că faceţi mai mult decât să observaţi,
just observing that someone pur şi simplu, că cineva a căzut în nas.
   
28:33 over there has fallen on his face, - Ca atare...
therefore... - Nu, nu, nu.
   
28:36 K: No, no. - Corect, este ceva foarte profund, aici...
A: Right, - Desigur.
   
28:38 there's something that is very ... cel puţin pentru mine,
deep here...K: Of course. în ceea ce aţi afirmat.
   
28:41 A: ...at least to me, that you've said. Controlul...
   
28:45 Control in the very, very deep sense într-un sens extrem de profund,
   
28:48   este...
   
28:50 is an activity, not a product, o activitate, nu un produs
   
28:52   şi...
   
28:54 and something ceva ce n-aţi experimentat,
that you haven't experienced,  
   
28:57   pe care, la modul normal,
  l-am numi intangibil,
   
28:59 that we would call normally este, cu toate acestea,
intangible prezent acut în dumneavoastră.
   
29:01 is nevertheless Da, da.
acutely present to you.  
   
29:05 K: Yes, yes. Şi îmi dau seama, din ceea ce aţi spus,
  că inteligenţa scoate la iveală aşa ceva,
   
29:06 A: And I take it that what you've said  
   
29:08 is that intelligence reveals that. inteligenţa, dacă inteligenţei îi
  este permis să dezvăluie aşa ceva.
   
29:11 Intelligence, if intelligence  
is allowed to reveal it.  
   
29:14   Aş spune, domnule,
  nu că-i este permis.
   
29:16 K: I think, sir, not allowed. Există un pericol, în a permite
  inteligenţei să acţioneze,
   
29:18 That's a danger - to allow ceea ce înseamnă că aveţi inteligenţă
intelligence to operate. şi, apoi, îi permiteţi să acţioneze.
   
29:21 Which means you have intelligence, Da, observ capcana
then you allow it. acelei exprimări.
   
29:27 A: Yes, I see the trap Da, da, da, îmi dau
of that construction. seama la ce vă referiţi.
   
29:29 Yes, yes, I see what you mean.  
   
29:32 Yes, Da, fiindcă acum avem un observator,
because now we've got an observer care deţine un nou şiretlic.
   
29:35 who's got a new gimmick. Da, îmi dau seama ce spuneţi.
   
29:39 Yes, I see what you mean. - Continuaţi vă rog !
Please go on, please. - Deci, vedeţi, din acest motiv...
   
29:42 K: So, you see, that's why discipline disciplina...
   
29:48 has a different meaning. are o semnificaţie diferită.
   
29:49   Atunci când înţelegi plăcerea...
   
29:51 When you understand pleasure,  
   
29:55 when you understand its relationship atunci când îi înţelegi
  relaţia cu încântarea
   
29:57 to enjoyment and to the joy, şi cu bucuria şi cu fericirea
   
30:00 and happiness, şi frumuseţea fericirii,
and the beauty of happiness, frumuseţea bucuriei ş.a.m.d.
   
30:02 beauty of joy, and so on, atunci înţelegi...
   
30:04 then you understand necesitatea deplină a
the utter necessity unui alt gen de disciplină,
   
30:10 of a different kind of discipline care survine la modul natural.
that comes naturally.  
   
30:15   La urma urmei, uite, domnule,
   
30:17 After all, sir, look, cuvântul "disciplină", în
  sine, înseamnă să înveţi.
   
30:19 the word 'discipline' in itself Să înveţi...
means to learn.  
   
30:25 To learn, not to conform, nu să te conformezi...
   
30:31 not to, say, I must discipline myself nu, să zicem, că trebuie să mă
to be like that, disciplinez pentru a fi astfel
   
30:35   sau a nu fi astfel.
   
30:37 or not to be like that. Cuvântul "disciplină", aşa cum putem
  observa amândoi, înseamnă să înveţi.
   
30:41 The word 'discipline',  
as we both see, is to learn.  
   
30:47   A învăţa înseamnă că trebuie
  să fiu capabil să ascult...
   
30:49 To learn means să observ...
I must be capable of hearing,  
   
30:56 of seeing, ceea ce înseamnă...
   
30:59 which means the capacity o capacitate...
which is not cultivable.  
   
31:03   ce nu poate fi cultivată.
   
31:08 You can cultivate a capacity, Poţi cultiva o anumită capacitate,
   
31:12 but that is not the same as dar nu este acelaşi lucru
the act of listening. cu acţiunea de a asculta.
   
31:17 I don't know if I'm... - Nu ştiu dacă mă exprim...
  - Oh da, o faceţi, chiar o faceţi.
   
31:19 A: Oh yes, you are. Yes, you are. Da, vă pot urmări, cu
  foarte mare claritate.
   
31:23 Yes, I follow, very clear, very clear. Capacitatea de a învăţa...
   
31:25 K: The capacity to learn necesită o anumită disciplină.
demands a certain discipline.  
   
31:32   Trebuie să mă concentrez,
   
31:34 I must concentrate, trebuie să-i aloc timp,
I must give my time to it,  
   
31:38 I must set aside trebuie să-mi canalizez eforturile
  într-o anumită direcţie ş.a.m.d.
   
31:41 my efforts in a certain direction, Adică...
and all that.  
   
31:46 That is, developing a certain capacity dezvoltarea unei anumite
needs time. capacităţi necesită timp.
   
31:53 A: Yes. Da.
   
31:54   Dar percepţia n-are nimic
  de-a face cu timpul !
   
31:56 K: But perception Vezi şi acţionezi !
has nothing to do with time!  
   
32:00 You see and act!  
   
32:03 As you do when you see a danger. Aşa cum faci atunci
  când observi un pericol.
   
32:07 You act instantly. Acţionezi instantaneu !
   
32:10 You act instantly Acţionezi instantaneu, fiindcă eşti atât
  de condiţionat să observi pericolul.
   
32:11 because you are so conditioned Întocmai.
to danger.  
   
32:17 A: Exactly. Acea condiţionare nu
  înseamnă inteligenţă.
   
32:18 K: That conditioning is not  
intelligence.  
   
32:24 You are just conditioned. Pur şi simplu eşti condiţionat:
  vezi un şarpe şi ai o aversiune
   
32:25 You see a snake şi fugi.
and you recoil, and you run away.  
   
32:27   Vezi un animal periculos şi fugi.
   
32:29 You see a dangerous animal Toate acestea sunt răspunsuri
and you run. condiţionate, de auto-protecţie.
   
32:32 That's all self-protective E foarte simplu.
conditioned responses.  
   
32:36 That's very simple. Dar, percepţia şi acţiunea
  nu sunt condiţionate.
   
32:37 But perception-and-action  
is not conditioned.  
   
32:43 A: You know, we have in the Ştiţi, avem în istoria
history of the English language limbii engleze,
   
32:48 turned that word 'fear' upside down răstălmăcirea acelui cuvânt,
  "frică", prin etimologia sa,
   
32:50 in terms of its derivation because, fiindcă, dacă-mi amintesc corect,
   
32:52 if I remember correctly, 'fear' "frica" provine din acel cuvânt
  anglo-saxon care înseamnă pericol.
   
32:55 comes from the Anglo-Saxon word - Înseamnă pericol.
that means danger. - Pericol, desigur.
   
32:59 That means danger. Şi acum i-au dat
K: Danger, of course. semnificaţii psihologice
   
33:01 A: And now we've psychologised şi acum teama înseamnă, mai degrabă,
that word, răspunsul meu emoţional la pericol
   
33:03 and now a fear means şi nu ceea ce trebuia să fac.
rather my emotional response  
   
33:08 to the danger and not Da, să nu mai fii
what I ought to be doing. conştient de pericolul...
   
33:10 K: Yes, not aware of the danger of fear fricii...
   
33:14   - Înţelegeţi ?
  - Da.
   
33:16 - you follow? Ceea ce înseamnă domnule:
A: Yes.  
   
33:18 K: That means, sir, look: fiinţele umane obişnuite
  sunt condiţionate
   
33:22 ordinary human beings are conditioned - aşa cum sunt acum -
   
33:26 - now as they are - de către cultura, de către
  civilizaţia în care trăiesc.
   
33:28 by the culture, Ele acceptă naţionalismul
by the civilisation they are living in.  
   
33:30 They accept nationalism, - iau asta drept exemplu -
- I'm taking that for example -  
   
33:32   ele acceptă naţionalismul...
   
33:34 they accept nationalism, - şi drapelul, naţiunea
  şi toate celelalte -
   
33:38 the flag, the nationalism, deşi naţionalismul este una
and all the rest of it; dintre cauzele războaielor.
   
33:40 nationalism Oh da, da, fără dubiu.
is one of the causes of war.  
   
33:44 A: Oh yes, yes, indubitably. Ca şi patriotismul
  şi toate celelalte.
   
33:49 K: As patriotism, all the rest of it. Acum...
   
33:51 Now, we don't see the danger nu sesizăm pericolul
of nationalism, naţionalismului...
   
33:56 because we are conditioned fiindcă suntem
  condiţionaţi să credem...
   
33:58 to nationalism as being secure, că naţionalismul
security. înseamnă siguranţă,
   
34:02   securitate.
   
34:03   Dar observăm frica
  noastră de inamic.
   
34:05 A: But we do see - Desigur.
our fear of the enemy. - Da, corect.
   
34:08 K: Of course. Şi examinarea acelei
A: Yes, right. temeri de inamic
   
34:10 And contemplating that fear ne diminuează capacitatea
of the enemy dulls our capacity de a face faţă pericolului.
   
34:15   Pericol.
   
34:16 to deal with the danger. Deci...
K: Danger.  
   
34:18 So fear, pleasure, and discipline. teamă, plăcere şi disciplină.
You follow, sir?  
   
34:22   Mă urmăriţi, domnule ?
   
34:23   Disciplina înseamnă să înveţi,
   
34:25 Discipline means to learn, învăţ despre plăcere
   
34:28 I am learning about pleasure, mintea învaţă despre plăcere.
   
34:31 mind is learning about pleasure. Învăţatul introduce
  propria sa ordine.
   
34:33 Learning brings its own order. - A sa.
  - Propria sa ordine.
   
34:38 A: Its own. Da, da.
K: It's own order. A: Yes.  
   
34:43 That's what I've been calling Asta am numit eu "miracol".
'miracle'.  
   
34:48 It just asks you to Îţi cere ca, pur şi
jolly well leave it alone. simplu, să-l laşi în pace.
   
34:51 K: It brings its own order, Introduce propria sa ordine
   
34:54 and that order says, şi acea ordine spune: "Nu fi
  prost, nu există control şi gata !"
   
34:56 don't be silly, control is out, Aşteptaţi puţin !
finished.  
   
35:04   Am vorbit cu un călugăr, odată.
   
35:06 Now wait a minute. A venit să mă vadă.
I talked to a monk once.  
   
35:08 He came to see me. Avea extrem de mulţi discipoli.
He had a great many followers.  
   
35:14 And he was very well known Şi era binecunoscut,
- he is still very well known. încă este binecunoscut.
   
35:15   Şi el a spus: "Mi-am
  învăţat discipolii."
   
35:18 And he said, Şi era foarte mândru că
'I have taught my disciples', avea mii de discipoli.
   
35:21 and he was very proud of  
having thousands of disciples.  
   
35:26 You follow? - Mă înţelegeţi ?
  - Da, da.
   
35:27   Şi pare, mai degrabă, absurd
  ca un guru să fie mândru.
   
35:30 And it seemed rather absurd - Era un adevărat succes.
for a guru to be proud. - Era un succes.
   
35:33 A: He was a success. Şi succes înseamnă să ai
K: He was a success. Cadillac-uri sau Rolls Royce-uri...
   
35:36 And success means discipoli europeni, americani
Cadillacs or Rolls Royces,  
   
35:42 European, American followers - înţelegeţi ? - tot
  acel circ care are loc.
   
35:44 - you follow? - all that - Opera lui de şarlatan.
circus that goes on. - Şarlatanie.
   
35:46 A: His gimmick works. Şi el spunea: "Am ajuns aici...
K: Gimmick works.  
   
35:49 And he was saying, fiindcă am învăţat să-mi
'I have arrived controlez simţurile...
   
35:55 because I have learned to control trupul meu...
my senses,  
   
36:01 my body, my thoughts, my desires. gândurile mele...
   
36:03   dorinţele mele.
   
36:08   Le-am dominat, aşa
  cum spune Gita."
   
36:10 I've held them, as the Gita says' Ştiţi, a domina ceva, ca atunci
  când conduci, când călăreşti un cal,
   
36:15 - hold something, you are reigning, ştiţi voi, să le domini.
you are riding a horse,  
   
36:20 you know, holding them. Şi a tot continuat
  astfel, pentru o vreme.
   
36:22 He went on about it for some length, Am spus: "Domnule...
   
36:25 I said, 'Sir, what, at the end of it? ce aţi obţinut, într-un final ?
   
36:28   Le-aţi controlat şi unde
  vă aflaţi, într-un final ?"
   
36:31 You have controlled. A spus: "Ce tot întrebaţi ?
Where are you at the end of it?' Am ajuns undeva !"
   
36:33 He said, 'What are you asking, "Ajuns la ce anume ?"
I have arrived!'  
   
36:38 Arrived at what? "Am atins iluminarea !"
   
36:41 'I have achieved enlightenment'. Ascultaţi-l domnule !
   
36:44 Just listen to it, sir. Urmăriţi etapele parcurse de o
  fiinţă umană, care are o direcţie...
   
36:46 Follow the sequence of a human being pe care el o numeşte adevăr.
who has a direction,  
   
36:54 which he calls truth.  
   
36:57 And to achieve that Şi pentru a obţine asta,
there are the traditional steps, există paşii tradiţionali...
   
37:04 the traditional path, calea tradiţională,
the traditional approach. abordarea tradiţională.
   
37:07 And he has done it. Şi el le-a urmat şi, ca atare,
  spune: "Am obţinut-o !
   
37:09 And therefore he says, O am în mână."
'I have got it.  
   
37:15 I have got it in my hand. "Ştiu ce este !"
  Am spus: "Bine, domnule."
   
37:18 I know what it is'. Devenise foarte incitat de asta,
I said, 'All right, sir'. fiindcă dorea să mă convingă,
   
37:20 He began to be very excited about it  
   
37:22 because he wanted to convince me că era un om mare ş.a.m.d.
   
37:24 about being a big man, and all that. Aşa că am stat foarte
  tăcut şi l-am ascultat
   
37:26 So I sat very quietly şi a tăcut şi el.
and listened to him,  
   
37:30 and he quietened down. Şi, apoi, i-am spus
   
37:31 And then I said to him - ne aflam la ţărmul mării -
   
37:34 - we were sitting by the sea - şi am spus: "Vedeţi
and I said to him, acea mare, domnule ?"
   
37:37 'Do you see that sea, sir?' "Desigur."
   
37:39 He said, 'Of course'. "Puteţi ţine toată
  apa aia în mână ?
   
37:40 Can you hold that water in your hand?  
   
37:47 When you hold that water in your hand, Când ţineţi toată acea apă
  în mână, nu mai este o mare."
   
37:49 it's no longer the sea. Corect.
   
37:55 A: Right. Nu putea pricepe.
   
37:58 K: He couldn't make out. Am spus: "În regulă."
   
38:01 I said, 'All right'. Şi vântul bătea dinspre nord,
  o briză uşoară, răcoroasă.
   
38:03 And the wind was  
blowing from the north,  
   
38:05 slight breeze, cool. Şi a zis: "Aia e briza."
   
38:08 And he said, 'There is a breeze'. "O puteţi ţine în mână ?"
   
38:10 'Can you hold all that?' "Nu."
'No'.  
   
38:11   "Puteţi ţine Pământul ?"
   
38:14 'Can you hold the earth?' "Nu."
'No'.  
   
38:15   "Deci, ce anume ţineţi în mână ?
   
38:17 'So what are you holding? Words?' Cuvinte ?"
   
38:21   Ştiţi, domnule, era
  atât de furios.
   
38:23 You know, sir, he was so angry. A spus: "Nu vreau
  să vă mai ascult !
   
38:29 He said, Sunteţi un om rău."
'I won't listen to you anymore.  
   
38:33 You are an evil man'. Şi a plecat.
And walked out.  
   
38:41   Mă gândeam la ironia
  absurdă a acelei situaţii.
   
38:43 A: I was thinking Tot timpul crezuse
of the absurd irony of that. că se poate stăpâni
   
38:48 All the time he thought şi, pur şi simplu, a renunţat,
he was holding on to himself, s-a ridicat şi a plecat.
   
38:50 and he just let go Deci, vedeţi, domnule ?
as he got up and walked away. La asta mă refer.
   
38:54 K: So you see, sir? Deci, să înveţi...
That's what I mean.  
   
38:56 So learning about pleasure, despre plăcere,
about fear,  
   
38:59   despre teamă...
   
39:04 really frees you chiar te eliberează
from the tortures of fear de tortura fricii
   
39:06   şi de alergatul după plăcere.
   
39:08 and the pursuit of pleasure. Deci, există un sentiment de
  adevărată încântare în viaţă.
   
39:12 So there is  
a sense of real enjoyment in life.  
   
39:16   Să trăieşti, mai apoi, devine o mare
  bucurie - înţelegeţi, domnule ?
   
39:18 Living then becomes a great joy Nu mai este numai o
- you follow, sir? rutină monotonă,
   
39:22 It isn't just a monotonous routine, mersul la birou, sexul şi banii.
   
39:26 going to the office, sex, and money. Întotdeauna am crezut că...
   
39:30 A: I've always thought it's există o mare nepotrivire
a great misfortune that în acea retorică splendidă
   
39:35 in that splendid rhetoric a declaraţiei noastre de independenţă,
  în care avem acea expresie...
   
39:40 of our Declaration of Independence - ... "căutarea plăcerii".
  - Căutarea plăcerii, da.
   
39:42 we have that phrase:  
'the pursuit of pleasure'.  
   
39:44 K: Pursuit of pleasure. Fiindcă un copil, un copil isteţ,
  este educat în acel sens.
   
39:45 A: Because the child, the bright child, Sau mai mult, domnule.
is reared on that.  
   
39:51 K: Oh rather, sir. Şi, când eşti foarte tânăr,
A: And when you are very young nu te vei întoarce, spunând:
   
39:56 you are not about to turn around - "Sunteţi toţi scrântiţi !"
and say, - Ştiu, ştiu.
   
39:58 'Everybody's daft'. Deci, din asta puteţi observa...
K: I know, I know.  
   
40:02 So from this, you see, că disciplina, în
  sensul tradiţional,
   
40:06 discipline in the orthodox sense n-are nici un loc...
has no place  
   
40:14   într-o minte care chiar vrea
  să afle ce este adevărul...
   
40:17 in a mind that's really wanting nu să filozofeze despre adevăr...
to learn about truth,  
   
40:25 not philosophise about truth, nu să teoretizeze adevărul
   
40:28 not theorise about truth, sau cum aţi spus,
  să-i lege fundiţe,
   
40:30 as you say, ci să afle despre el.
tie ribbons round to it,  
   
40:33 but learn about it. Să înveţe despre plăcere.
   
40:37 Learn about pleasure. Exact din acea învăţătură rezultă un
  extraordinar sentiment al ordinii,
   
40:39 It is really out of that learning  
   
40:42 comes an extraordinary sense despre care vorbeam deunăzi.
of order  
   
40:46 - which we were talking Ordinea...
the other day.  
   
40:49 The order which comes care apare din observarea,
  în sinea ta, a plăcerii.
   
40:54 with the observation, in oneself, Ordinea.
of pleasure.  
   
40:56   Şi există şi încântare.
   
40:58 The order. And there is enjoyment. Un sentiment minunat al
  finalizării fiecărei bucurii,
   
41:01 A marvellous sense of ending pe măsură ce trăieşti
  fiecare moment.
   
41:04 each enjoyment Nu cari după tine bucuria trecută.
as you live each moment.  
   
41:08 You don't carry over Atunci devine plăcere.
the past enjoyment.  
   
41:10   Atunci nu are nici un sens.
   
41:11 Then that becomes pleasure. Repetarea plăcerii
Then it has no meaning. înseamnă monotonie...
   
41:16 Repetition of pleasure is monotony, înseamnă plictiseală.
is boredom.  
   
41:25 And they are bored in this country Şi există oameni plictisiţi
- and other countries. în ţara asta şi în alte ţări.
   
41:26   Sunt îndopaţi cu plăceri.
   
41:28 They are fed up with pleasure. Dar ei doresc alte plăceri,
  în alte direcţii.
   
41:32 But they want other pleasures,  
in other directions.  
   
41:36 And that's why there is the Şi de aceea proliferează
proliferation of gurus in this country. guru în ţara asta.
   
41:41   Fiindcă toată lumea doreşte
  ca circul să continue.
   
41:43 Because they all want the circus Deci, disciplina înseamnă ordine.
kept going.  
   
41:49 So discipline is order. Şi disciplina înseamnă să
  înveţi despre plăcere...
   
41:53 And discipline means desfătare,
to learn about pleasure,  
   
41:58 enjoyment, joy and the beauty of joy. bucurie şi frumuseţea bucuriei.
   
42:04   Când înveţi - mă urmăriţi, domnule ? -
  este întotdeauna ceva nou.
   
42:07 When you learn - you follow, sir? - Tocmai mă gândeam...
it is always new.  
   
42:15 A: I've just thought - ei bine, gândit nu
  este cuvântul potrivit -
   
42:19 - well, thought isn't the right word - ceva...
   
42:22 something flashed m-a străfulgerat...
   
42:29 in the communication of what în comunicarea a ceea
you have been pointing to, ce indicaţi, de fapt.
   
42:36 - if you don't mind I'd rather say Dacă nu vă deranjează,
  aş spune că indicaţi ceva,
   
42:38 that you've been pointing to în loc să folosesc
than to use expresia că "afirmaţi".
   
42:40 the phrase that you've been saying - Sper că v-am înţeles
  corect, acum,
   
42:47 I hope I've understood fiindcă în ceea ce priveşte
you correctly here, because problema comunicării...
   
42:50 in terms of the communication problem se pare că...
   
42:56 it seems that a existat o confuzie profundă
there's been a profound confusion  
   
43:00   între percepere şi practică.
   
43:03 between perception and practice. - Da, oh da.
  - Am înţeles acel lucru.
   
43:05 K: Yes. Oh yes. E ca şi cum am fi avut
A: I have grasped that. ideea că percepţia...
   
43:10 It's as though we had the idea este perfectată la
that perception finalul practicii.
   
43:14 is perfected at the end of practice. Practica înseamnă rutină, moarte !
   
43:17 K: Practice is routine, is death! - Chiar avem acea idee.
  - Ştiu.
   
43:20 A: We do have that idea. Da.
K: I know.  
   
43:21   Şi desigur...
   
43:23 A: Yes. Vedeţi, domnule, întotdeauna s-a
  zis că libertatea se obţine la final,
   
43:26 K: You see, sir, they've always nu la început.
said, freedom is at the end,  
   
43:29 not at the beginning. Din contră, e la început !
   
43:33 On the contrary, Primul pas este cel care
it's at the beginning! contează, nu ultimul pas.
   
43:35 It is the first step that counts,  
not the last step.  
   
43:42 So if we understand Deci, dacă înţelegem această întreagă
  problemă a fricii, plăcerii, bucuriei...
   
43:45 this whole question of fear înţelegerea poate proveni numai
and pleasure, joy, din libertatea de a observa.
   
43:51 the understanding can only come Şi, din observare, apare
in freedom to observe. învăţarea şi acţiunea.
   
43:56 And, in the observation, Toate se petrec în acelaşi
learning and the acting, minut, acelaşi moment.
   
44:00 they are all at the same moment, Nu înveţi, apoi acţionezi.
   
44:02 not learn, then act. Înseamnă să faci, să observi...
   
44:07 It is the doing, the seeing, toate având loc în acelaşi timp.
   
44:13 all taking place at the same time. Acesta e întregul !
   
44:17 That is whole. Toate aceste minunate participii,
   
44:20 A: All these marvellous participles aflându-se, ele însele,
  la modul infinitiv.
   
44:22 being in the infinite mood Ele însele, da.
in themselves.  
   
44:25 In themselves. Yes. Cu puţin timp în urmă,
   
44:34 A little while back mi-am dat seama că...
it occurred to me that,  
   
44:38   dacă dăm atenţie
  limbajului nostru,
   
44:40 if we paid attention la fel ca şi florilor şi
to our language, munţilor şi norilor...
   
44:45 as well as to Oh da.
the flowers, and the mountains,  
   
44:47 and the clouds... ... limbajul, nu numai în
K: Oh yes. sensul cuvintelor individuale,
   
44:49 A: ...the language not only ci al cuvintelor,
in terms of individual words, aflate în context...
   
44:53 but words in context, astfel încât ne-am putea referi
  la ceea ce se numeşte uzanţă...
   
44:57 so that we would refer then s-ar putea, prin
to what we call usage, percepţie, inteligenţă...
   
45:03 would, through perception, dezvălui pe deplin, ele însele.
intelligence,  
   
45:08 disclose themselves completely. Exact.
K: Quite.  
   
45:09   Noi spunem, nu-i aşa...
   
45:12 A: We say, don't we, că cineva este încântat...
   
45:17 that one is pleased, one is joyed, cineva este bucuros...
   
45:20   dar, dacă întrebăm pe cineva:
  "Ce anume făceai ?"
   
45:23 but if we ask somebody, şi el ne-ar spune:
'What have you been doing?' "Îmi făceam plăcere !"
   
45:27 and he said to us, am gândi că este niţel ciudat.
'I've been pleasing myself',  
   
45:30 we'd think that was a little odd. Nu am gândi deloc că este straniu, dacă
  ar spune: "Ei bine, mă bucuram şi eu."
   
45:32 We wouldn't think it strange at all  
if he said,  
   
45:34 'Well, I have been enjoying myself'. - Asta nu ne deranjează.
  - Aşa e.
   
45:36 We don't mind that. Dar nu dăm atenţie la ceea
K: That's right. ce spunem, nici chiar...
   
45:38 A: But we don't pay attention Aşa e, domnule.
to what we say, to even...  
   
45:41 K: That's right, sir. Am revenit după un prânz, după
  ce am luat masa şi cineva a spus:
   
45:46 I came back after lunch, "Ţi-a plăcut mâncarea ?"
after a meal, and somebody said,  
   
45:50 'Have you enjoyed your meal?' Şi era un om care a spus: "Nu suntem
  porci, ca să ne bucurăm de ea."
   
45:52 And there was a man there who said, Oh, Doamne Dumnezeule !
   
45:53 'We are not pigs to enjoy'.  
   
45:55 A: Oh, good Lord. - Nu, vorbesc serios.
  - Da, întocmai.
   
45:58 K: Seriously. Întocmai.
A: Yes. Exactly.  
   
46:00   Presupun că se simţea
  foarte îndreptăţit.
   
46:03 I suppose he must feel very righteous. În timp ce-şi nega
  natura, în timpul mesei.
   
46:09 What he denied himself - Este o problemă de atenţie, nu-i aşa ?
during the meal. - Da.
   
46:12 K: It is a question of attention, O problemă de atenţie,
isn't it really,  
   
46:17 a question of attention, fie că mănânci,
whether you are eating  
   
46:19   fie că observi plăcerea.
   
46:21 or whether you are observing pleasure. Atenţia...
   
46:28 Attention, este un lucru care trebuie
  abordat, extrem de profund
   
46:30 that's a thing we have to go into - nu ştiu dacă avem vreme, acum.
very, very deeply  
   
46:33   Ce anume înseamnă să fii atent ?
   
46:34 - I don't know if there is time now - Oare suntem atenţi
what it means to attend? la ceva, vreodată...
   
46:41 Whether we attend to anything at all, sau este numai o
  ascultare superficială,
   
46:47 or it's only a superficial listening, audiere, privire,
   
46:51   pe care le numim atenţie ?
   
46:52 hearing, seeing, Sau exprimarea cunoaşterii...
which we call attending.  
   
46:59 Or the expression of knowledge prin ceea ce facem.
in doing.  
   
47:07   Atenţia, cred eu, nu are nimic
  de-a face cu cunoaşterea...
   
47:09 Attention, I feel, sau cu acţiunea.
has nothing to do with knowledge,  
   
47:17 or with action. În atenţia în sine
  rezidă acţiunea.
   
47:20 In the very attending is action. Adică, cineva trebuie să
  abordeze asta, din nou,
   
47:28 I mean, adică problema: "Ce
one has to go into this again, anume este acţiunea ?"
   
47:31 question of 'What is action?'. Poate că o putem
  face într-o altă zi.
   
47:35 Perhaps we can do it another day. Da, observ o relaţie,
   
47:38 A: Yes, I see a relation between între ceea ce tocmai aţi
  afirmat despre acţiune
   
47:43 what you've just said about action şi ceea ce s-a întâmplat cu
  câteva conversaţii în urmă,
   
47:47 and what a few conversations ago când am ajuns la
  cuvântul "mişcare".
   
47:51 we came to with the word 'movement'. Da.
K: Yes.  
   
47:54   Con-ti-nuitate.
   
47:57 A: On-going-ness. Şi atunci când
  discutaţi despre...
   
48:00 And when you were talking about a sta şi...
   
48:03 standing and looking a privi un copac, aflat pe munte,
at the tree on the mountain.  
   
48:08   mi-am amintit că, atunci
  când am fost în Rishikesh...
   
48:11 I remembered when I was in Rishikesh, stăteam la unul dintre
  ashramurile de acolo
   
48:16 I was staying at one of the ashrams şi...
there,  
   
48:18   de fapt la Vedanta Forest Academy
   
48:21 actually the Vedanta Forest Academy, şi, când am ajuns în camera mea,
   
48:25 and when I got to my quarters, o maimuţă a venit şi s-a
  aşezat pe pervazul ferestrei,
   
48:27 a monkey came împreună cu puiul ei...
and sat on the window sill  
   
48:32 with her little baby, şi m-a privit drept în faţă...
   
48:35 and she looked full into my face, şi...
   
48:40 and I looked full into hers, eu am privit-o direct în faţă,
   
48:44 but I think she looked dar eu cred că m-a privit
fuller into mine. mult mai profund pe mine.
   
48:48 I had that strange feeling Am avut acel sentiment straniu,
  că eram, de fapt, o fiinţă umană,
   
48:50 that I was actually fiind...
a human being being...  
   
48:55 K: Investigated. - Cercetată.
A: ...investigated, - ... cercetată,
   
48:57 or as the students say today, sau, cum spun studenţii de azi, am
  fost psihanalizată de această maimuţă.
   
48:59 being psyched out by this monkey. Şi a fost...
   
49:02   a fost un profund
  şoc pentru mine.
   
49:03 And it was a profound shock to me. Şi...
   
49:07   Că tot vorbim despre
  maimuţe, domnule,
   
49:10 K: Talking of monkeys, sir, am fost în Benares, un loc
  în care merg, de regulă.
   
49:13 I was in Benares, Făceam exerciţii de
at the place I go to usually, yoga, pe jumătate gol
   
49:18 I was doing yoga exercises, şi o maimuţă mare,
half naked,  
   
49:21   cu faţă neagră şi coadă lungă,
   
49:22 and a big monkey, a venit şi s-a aşezat pe verandă.
   
49:24 with black face and long tail, Avusesem ochii închişi.
came and sat on the veranda.  
   
49:29 I had closed my eyes. I looked Deci am privit şi era
and there was this big monkey. această maimuţă mare.
   
49:33   S-a uitat la mine şi
  m-am uitat şi eu la ea.
   
49:36 She looked at me and I looked at her. O maimuţă mare, domnule.
   
49:39 A big monkey, sir. Sunt nişte chestii puternice.
   
49:41 They are powerful things. Şi şi-a întins mâna...
   
49:43 And it stretched out its hand, aşa că am păşit spre ea
  şi i-am luat mâna...
   
49:50 so I walked up and held her hand, - ... am ţinut-o aşa.
like that, held it. - Aţi ţinut-o.
   
49:56 A: Held it. Şi era aspră, dar extrem de
  suplă, extraordinar de suplă.
   
49:58 K: And it was rough, Dar aspră.
but very, very supple,  
   
50:01 extraordinarily supple. Şi ne-am privit reciproc.
But rough.  
   
50:06 And we looked at each other. Şi a vrut să intre în cameră.
   
50:09 And it said... it wanted  
to come into the room.  
   
50:14 I said, look, I am doing exercises, Am spus: "Uite, fac exerciţii şi nu prea
I have little time, am timp; ai putea veni în altă zi ?"
   
50:18 would you come another day? I-am spus, cumva,
  să vină în altă zi.
   
50:19 I kind of talked to it:  
come another day.  
   
50:23 So it looked at me, Deci, s-a uitat la mine, iar eu
and I withdrew, went back. m-am retras, mergând cu spatele.
   
50:27 She stayed there A stat acolo, timp de două sau
for two or three minutes trei minute şi, apoi, a plecat.
   
50:29 and gradually went away. Minunat, pur şi simplu minunat !
   
50:33 A: Marvellous, just marvellous! Un act de atenţie
  deplină între voi.
   
50:37 Complete act of attention between you. N-a existat nici un
  sentiment de teamă.
   
50:40 K: There was no sense of fear. Ei nu i-a fost frică,
  mie nu mi-a fost frică.
   
50:42 It wasn't afraid. I wasn't afraid. Un sentiment de, ştiţi voi...
   
50:46 A sense of, you know... Asta îmi aminteşte de o poveste pe care
  am citit-o despre Ramana Maharishi,
   
50:51 A: This reminds me of a story cum, pe când era tânăr,
I read about Ramana Maharishi,  
   
50:56 how when he was a young man s-a dus şi a locuit
  în grota unui tigru.
   
50:58 he went and lived in a tiger's cave. Şi era ocupată de acel tigru.
   
51:01 And it was occupied by the tiger. Şi tigrul urma să se
  întoarcă, după vânătoare
   
51:04 And the tiger would şi...
come back after the hunt  
   
51:06   - la primele ore ale dimineţii -
   
51:09 in the early hours of the morning şi ar fi dormit cu el.
and sleep with him.  
   
51:14   Să citeşti aşa ceva în
  mediul nostru cultural...
   
51:17 To read that within the ei bine, începi să te simţi
environs of our culture, un nimic, când citeşti asta,
   
51:24 well, it starts, you feel şi pentru un moment îţi
undone when you read that, poţi permite s-o şi crezi.
   
51:27 if you think for a moment, Dar, în contextul a ceea ce
  spusesem noi despre maimuţe
   
51:29 you could allow  
yourself to believe it.  
   
51:30 But in the context  
   
51:32 of what we have been şi al acestei poveşti minunate
saying about the monkeys pe care mi-aţi spus-o,
   
51:34 and this marvellous aş vrea să fi putut strânge mâna
story you told me, acelei mici mame, cu puiul ei.
   
51:37 I wish I could have  
shaken the hand of that  
   
51:41 little mother with her baby. N-am fost pregătit s-o fac.
   
51:45 I wasn't ready to. Nu, pur şi simplu a fost...
   
51:47 K: No, it was really... I don't know, nu ştiu, dar cred că trebuie
  să fi fost o comunicare,
   
51:51 there must have been trebuie să fi existat un
a communication, sentiment al prieteniei,
   
51:54 there must have been a sense fără vreun antagonism,
of friendship, you know, fără vreo teamă.
   
51:57 without any antagonism, S-a uitat la mine, pur şi simplu.
without any fear.  
   
52:01 It looked at me, you know. Şi cred că atenţia...
   
52:04 And I think, attention is este ceva ce nu se
something not to be practised, poate practica...
   
52:08   nu se poate cultiva,
   
52:11 not to be cultivated, să mergi la şcoală, pentru
  a învăţa cum să fii atent.
   
52:13 go to a school Asta e ceea ce fac, în
to learn how to be attentive. această ţară şi în alte locuri,
   
52:17 That's what they do in this country spunând: "Nu ştiu ce este atenţia,
and in other places,  
   
52:21 say, dar o voi învăţa de la cineva
'I don't know what attention is, care-mi va spune cum s-o obţin."
   
52:23 I'm going to learn from somebody  
   
52:25 who will tell me how to get it'. - Atunci nu este atenţie.
  - Citire rapidă, aşa e numită.
   
52:28 Then it's not attention. - Citire rapidă, da.
  - O mie de cuvinte pe minut.
   
52:30 A: Speed reading, it's called. Deci...
   
52:33 K: Speed reading, yes. domnule de asta cred...
A: A thousand words a minute.  
   
52:40 K: Sir, that's why I feel că există un sentiment
  grozav, de grijă şi afecţiune...
   
52:43 there is a great sense of care în a fi atent...
and affection  
   
52:48 in being attentive, ceea ce înseamnă a
  urmări sârguincios.
   
52:53 which means diligently watching. Acel cuvânt "dilligent"
  (sârguincios)
   
52:55   provine din "legere"
   
52:56 That word 'diligent' comes from - ştiţi desigur -
'legere'  
   
52:58   "a citi".
   
53:00 - you know, of course - Să citeşti exact ceea ce
to read. este, ceea ce există.
   
53:04 To read exactly what it is, Nu să-l interpretezi,
what is there. nu să-l traduci,
   
53:10 Not interpret, not translate it, nu să reuşeşti să faci
  ceva cu acel lucru,
   
53:13 not contrive to do something with it, ci să citeşti ceea ce există.
   
53:16 but to read what is there. Există un număr infinit
  de lucruri de observat.
   
53:19 There is an infinite lot to see. Există enorm de multe de
  observat în plăcere...
   
53:24 There is tremendous lot to see - ... aşa cum am văzut.
in pleasure, as we saw. - Oh da.
   
53:27   Şi să citeşti asta.
   
53:31 And to read it. Şi, pentru a citi, trebuie
  să fii vigilent, atent...
   
53:33 And to read it cu o grijă sârguincioasă.
you must be watchful, attentive,  
   
53:38 diligent care. Dar noi suntem neglijenţi.
   
53:41 But we are negligent. We say, yes, Fiindcă afirmăm opusul
what's wrong with pleasure? "Da, dar ce e rău în plăcere ?"
   
53:45   Există o expresie familiară,
  în limba noastră,
   
53:48   atunci când cineva...
   
53:49 A: There's a colloquial remark vrea să se asigure că va
in our tongue, fi urmărit cu atenţie,
   
53:51 when somebody wishes va spune: "Mă auzi ?"
to secure attention,  
   
53:57 they will say, 'Do you read me?' Sarcina asta, desigur, a fost preluată
  de tehnologie, printr-un aspect diferit.
   
54:01 That, of course, has been Dar, în afară de ceea ce cineva va spune
taken over in technology cu căştile pe urechi, într-un avion,
   
54:03 into a different aspect  
   
54:05 - but quite apart from what  
someone would be saying  
   
54:08 with earphones on in a plane - în practica uzuală, uneori,
  cineva va spune aşa ceva.
   
54:10 just common ordinary practice, Deci ceea ce am făcut
   
54:12 sometimes a person will say that. este, de fapt, că am descifrat
  această întreagă hartă.
   
54:16 K: So that what we have done Da.
is really read this whole map.  
   
54:23 A: Yes. Încă de la începuturile
  responsabilităţii,
   
54:24 K: From the beginning of ale relaţiilor...
responsibility, relationship,  
   
54:28   ale fricii, ale plăcerii,
   
54:31 fear, pleasure în toate acelea n-am
- all that. făcut decât să observăm
   
54:33   această hartă extraordinară
  a vieţii noastre.
   
54:35 Just to observe Şi frumuseţea acestui
this extraordinary map of our life. fapt este că...
   
54:42 A: And the beauty of it is that am progresat în
  cadrul preocupării...
   
54:46 we've been moving within the concern pentru problema
  transformării omului,
   
54:53 for the question care nu este dependentă
of the transformation of man, de cunoaştere sau timp,
   
54:55 which is not dependent fără să ne facem griji dacă
on knowledge or time, nu deviem, cumva, de la drum.
   
54:58 without getting worried about Este ceva care se
  întâmplă natural.
   
54:59 whether we are getting off the track.  
   
55:01 It is happening naturally. Şi asta, mi se pare mie, nu este o
  surpriză pentru dumneavoastră, desigur,
   
55:06 That, I take it, is not a surprise dar sunt sigur că...
to you, of course,  
   
55:11 but I'm sure that sunt sigur că este
  şocant, dat fiind...
   
55:16 it's shocking in terms of... Şi de aceea, domnule, este corect să
  trăieşti în compania unui înţelept.
   
55:18 K: And that's why, also, sir,  
   
55:20 it is right to live Să fii cu un om cu
with the company of the wise. adevărat înţelept.
   
55:27 Be with a man who is really wise. Nu în compania acestor
  indivizi, pretinşi înţelepţi,
   
55:29 Not these phoney people are wise, ci cu adevărata înţelepciune.
but real wisdom.  
   
55:31   Nu cea cumpărată prin cărţi...
   
55:34 Not bought in books, nu participând la cursuri, la
  care se predă înţelepciunea.
   
55:39 not attending classes Înţelepciunea este ceva care
where you are taught wisdom. vine odată cu auto cunoaşterea.
   
55:44 Wisdom is something Îmi amintiţi de un imn din Vede,
that comes with self-knowing.  
   
55:49 A: It reminds me of a hymn in the Veda care vorbeşte despre
  zeiţa vorbirii,
   
55:51 that talks about care nu apare niciodată, decât...
the goddess of speech,  
   
55:55 who never appears între prieteni.
except among friends.  
   
55:57   Da.
   
56:00 K: Yes. Minunat.
A: Marvellous.  
   
56:06 Actually that means that De fapt, asta înseamnă
  că, dacă nu există grija,
   
56:09 unless there is the care, afecţiunea pe care aţi
  menţionat-o, care este continuă,
   
56:12 the affection that you mentioned, simultană cu atenţia...
that is continuous,  
   
56:17 concurrent with attention, - ... nu poate exista decât trăncăneală.
  - Desigur.
   
56:21 there can be nothing but babble. Poate exista o
  trăncăneală verbală.
   
56:23 K: Of course. Ceea ce lumea modernă chiar
A: There can be verbal babble. încurajează, vedeţi dumneavoastră ?
   
56:27 K: Which the modern world Da.
is encouraging, you see.  
   
56:31 A: Yes. Repet, asta înseamnă
  plăcerile superficiale...
   
56:34 K: Again, which means ... nu bucuria.
the superficial pleasures, Înţelegeţi ?
   
56:41 not enjoyment. You follow? Plăcerile superficiale
  au devenit blestemul.
   
56:44 Superficial pleasures have become  
the curse.  
   
56:50 And to go behind that Şi să treci dincolo de ele este unul dintre
  cele mai dificile lucruri pentru oameni.
   
56:53 is one of the most difficult things - Fiindcă apar tot mai rapid.
for people to do. - Exact aşa este !
   
56:56 A: Because it goes faster and faster. Apar tot mai rapid.
K: That's just it.  
   
57:00 A: It goes faster and faster. Asta distruge Pământul, aerul.
   
57:01 K: That's what is destroying the earth, Ele distrug absolut totul !
the air.  
   
57:05 Everything they are destroying. Există un loc, în care
  merg în fiecare an...
   
57:10 There is a place I go to every year, în India, unde există o şcoală...
   
57:15 in India, where there is a school: ale cărui dealuri sunt cele
  mai vechi dealuri din lume.
   
57:19 the hills are the oldest hills - Ce lucru minunat.
in the world. - Nimic nu s-a schimbat.
   
57:23 A: What a beautiful thing. Nu există buldozere,
K: Nothing has been changed,  
   
57:26   nu există...
   
57:28 no bulldozers, case noi.
   
57:30 no new houses, Este un loc vechi, cu
  dealurile sale vechi
   
57:34 it's an old place, with the old hills, şi acolo există o şcoală,
   
57:38 and in amongst there is a school, cu care am legături ş.a.m.d.
   
57:41 with which I am connected, and so on. Şi acolo simţi
  imensitatea timpului...
   
57:43 And you feel the enormity of time,  
   
57:51 the feeling of absolute non-movement. sentimentului unei
  absolute nemişcări.
   
58:00 Which is civilisation, Mişcarea însemnând civilizaţie,
  adică tot acest circ, ce are loc.
   
58:02 which is all this circus Şi...
that is going on.  
   
58:05   când ajungi acolo, asta simţi,
   
58:06 And when you come there you feel this o tăcere deplină...
   
58:11 utter quietness, pe care trecerea
  timpului nu a atins-o.
   
58:15 in which... Şi, când îl părăseşti şi
time has not touched it. revii în civilizaţie,
   
58:20 And when you leave it te simţi mai degrabă pierdut...
and come to civilisation  
   
58:24 you feel rather lost, un sentiment de genul:
  "Ce sens au toate acestea ?"
   
58:28 a sense of what is all this about? De ce se face atât de mult
  zgomot pentru nimic ?
   
58:33 Why is there so much noise Cred că de aceea este atât de...
about nothing?  
   
58:40 I think, that's why it is so odd ciudat şi, mai degrabă,
and rather inviting, ademenitor...
   
58:46   o mare încântare să vezi
  totul aşa cum este, de fapt...
   
58:50 a great delight inclusiv pe mine însumi.
to see everything as is,  
   
58:58 including myself. Să mă văd aşa cum sunt,
   
59:00 To see what I am, nu prin ochii vreunui domn profesor,
  psiholog sau guru sau printr-o carte.
   
59:02 not through the eyes of a professor, Pur şi simplu să mă
a psychologist, văd aşa cum sunt
   
59:07 a guru, a book şi să descopăr ceea ce sunt.
- just to see what I am,  
   
59:11 and to read what I am. Fiindcă întreaga istorie
  se află în mine.
   
59:14 Because all history is in me. - Mă înţelegeţi ?
  - Desigur.
   
59:17 You follow? Există ceva imens de frumos
A: Of course. în ceea ce aţi spus.
   
59:20 There is something Credeţi că, în următoarea
immensely beautiful noastră conversaţie,
   
59:22 about what you have said. am putea vorbi despre relaţia dintre
  frumuseţe şi ceea ce aţi spus ?
   
59:23 Do you think, Vă mulţumesc foarte mult !
in the next conversation we'll have  
   
59:25 we could talk about  
   
59:26 the relation of beauty  
to what you have said?  
   
59:29 Thank you so much.