Krishnamurti Subtitles

Myslenie a čas sú koreňom strachu

Amsterdam - 19 September 1981

Public Talk 11:30 Most unfortunately Bohužiaľ
there are only two talks máme len dva rozhovory
   
1:38 and so we have to condense a tak musíme zhustiť
what we have to say to, čo musíme povedať
   
1:47 about the whole o celej existencii
existence of life. života.
   
1:54 We are not doing any kind Nerobíme žiadnu
of propaganda, propagandu,
   
1:59 we are not persuading you to nepresviedčame vás aby ste
think in one particular direction, mysleli nejakým konkrétnym smerom,
   
2:07 nor convince you about ani vás nepresviedčame
anything. o čomkoľvek inom.
   
2:14 We must be quite sure Musíme byť celkom
of that. presní.
   
2:20 We are not bringing Neprinášame vám niečo
something exotic from the East, exotické z východu,
   
2:28 all that nonsense that goes on všetky tie nezmysly ktoré sa dejú
in the name of the gurus v mene guruov
   
2:35 and those people who write a tých ľudí ktorí píšu
strange things after visiting India. divné veci po návrate z Indie.
   
2:43 We do not belong to Vôbec nepatríme k tomu
that crowd at all. zástupu.
   
2:53 But we would like to point out Ale chceli by sme poukázať na to
   
2:56 that during these two talks že počas týchto dvoch hovorov
   
3:02 that we are thinking together, že spolu premýšľame,
   
3:08 not merely listening že nie iba počúvame
to the talks, hovoru,
   
3:16 listening to some ideas, počúvame nejaké názory,
   
3:22 either agreeing or disagreeing ani to že súhlasíme alebo neshlasíme
with those ideas, s tými názormi,
   
3:29 we are not creating any kind nevytvárame žiadne
of arguments, opinions, judgements, argumenty, názory, súdenia,
   
3:37 but together – I mean together, ale spolu - myslím tým spolu,
   
3:41 you and the speaker, are going to vy a rečník, budú
observe what the world has become, skúmať čo sa stalo so svetom,
   
3:52 not only in the Western world nie len v západnom svete
but also in the East ale aj na východe
   
4:00 where there is a great deal kde je značná
of poverty, great misery, chudoba, veľká bieda,
   
4:08 an enormous amount a obrovský počet
of population, populácie,
   
4:13 where the politicians, kde politici,
as here in the West, ako tu na západe,
   
4:18 are incapable of dealing sú neschopní poradiť si
with what is happening. s tým, čo sa deje.
   
4:23 They are all politicians To všetko sú politici ktorí rozmýšľajú
thinking in terms of tribalism. z hľadiska kmeňa.
   
4:30 Tribalism has become Kmeňový systém sa stal
the glorified nationalism. oslavovaním nacionalizmu.
   
4:37 And we cannot therefore rely on A preto sa nemôžeme spoliehať na
any politicians, or on any leader, žiadnych politikov, alebo nejakého lídra,
   
4:53 or on any books that have alebo nejaké knihy, ktoré boli
been written about religion. napísané o náboženstve.
   
5:03 We cannot possibly rely on V skutočnosti sa nemôžeme spoliehať
any of these people, na žiadnych z týchto ľudí,
   
5:08 neither the scientists, nor ani na vedcov, ani
the biologists, nor the psychologists. na biológov, ani na psychológov.
   
5:15 They have not been able Nie sú schopní vyriešiť
to solve our human problems. naše ľudské problémy.
   
5:21 I am quite sure Som si celkom istý,
you agree to all that. že s tým súhlasíte.
   
5:26 Nor can we rely on A ani sa nemôžeme spoliehať
any of the gurus. na žiadnych guruov.
   
5:33 Unfortunately these people Nanešťastie týto ľudia
come to the West prišli na západ
   
5:38 and exploit people, a využívajú ľudí,
get very rich, bohatnú,
   
5:42 and they have nothing a vôbec nemajú nič do činenia
whatsoever to do with religion. s náboženstvom.
   
5:48 Having said all that, Povediac to všetko,
it is important that we, je dôležité, že my,
   
5:54 you and the speaker, vy a rečník
think together. myslíme spolu.
   
6:04 We mean by Myslením spolu
thinking together, myslíme,
   
6:08 not merely accepting nie že jednoducho akceptujeme
any kind of opinion or evaluation hociaký názor alebo hodnotenie
   
6:19 but together observe ale spolu pozorujeme
not only externally nielen navonok
   
6:29 – that is, what is happening - to znamená, čo sa deje
in the world – vo svete -
   
6:34 but also what is happening to ale tiež aj, čo sa nám všetkým deje
all of us inwardly, psychologically. vo vnútri, psychologicky.
   
6:43 Externally, outwardly there is Externe, navonok je tu
great uncertainty, confusion, wars, veľká neistota, zmätok, vojny,
   
6:56 or the threat of war. alebo hrozba vojny.
   
6:59 There are wars going on V istých častiach sveta sa
in some parts of the world, stále dejú vojny,
   
7:05 human beings ľudské bytosti
are killing each other. zabíjajú jeden druhého.
   
7:12 That is not happening Nedeje sa to tu,
in the West, here, na západe,
   
7:17 but there is the threat ale je tu hrozba
of the nuclear war, nukleárnej vojny,
   
7:24 the bomb, and bomby, a
the preparation for war. prípravy na vojnu.
   
7:34 And we ordinary human beings A my, obyčajné ľudské bytosti,
do not seem to be able nevyzeráme že by sme boli schopní
   
7:44 to do anything hocičo s tým
about all that. urobiť.
   
7:48 There are demonstrations, terrorism, Sú tu demonštrácie, terorizmus,
hunger strikes and so on. hladovky a tak ďalej.
   
7:59 This is what is actually going on To je to, čo sa v skutočnosti deje
in the outward world; vo vonkajšom svete.,
   
8:07 one tribal group jeden kmeň
against another tribal group; proti druhému kmeňu.,
   
8:13 the West, America against západná Amerika proti
another country and so on. inej krajine, atď.
   
8:20 The scientists are Vedci k tomu všetkému prispievajú,
contributing to all that,  
   
8:26 and the philosophers, though a fylozofi, hoci
they may talk against all that môžu proti tomu rozprávať
   
8:31 but inwardly they continue ale vnútorne pokračujú
in terms of nationalism, z hľadiska nacionalizmu,
   
8:40 according to their own vzhľadom na ich vlastnú
particular career and so on. konkrétnu kariéru atď.
   
8:46 So that is what is actually Takže toto je to, čo sa v skutočnosti
going on in the outward world, deje vo vonkajšom svete,
   
8:52 of which any intelligent čo hociktorá inteligentná
human being can observe. ľudská bytosť môže pozorovať.
   
8:59 And inwardly, in our own minds A vnútorne, v našich vlastných
and in our own hearts, mysliach a v našich srdciach,
   
9:07 we are also very confused. sme tiež veľmi zmätení.
   
9:14 There is no security, not Nie je tu bezpečie, možnože
only perhaps for ourselves ani pre nás
   
9:22 but for our future, ani našu budúcnosť,
our future generation. našu budúcu generáciu.
   
9:31 Religions have divided human beings Náboženstvo rozdelilo ľudské bytosti
as the Christian, the Hindus, na kresťanov, hinduistov,
   
9:36 the Muslims and moslimov a
the Buddhists and so on. budhistov atď.
   
9:50 So considering all this, Takže zvažujúc toto všetko,
looking objectively, calmly, pozerajúc sa objektívne, pokojne,
   
10:02 without any prejudice, bez nejakých predsudkov,
observing, pozorujúc,
   
10:11 it is naturally important that je podstatne dôležité že o tom
we think about all this together. všetkom rozmýšľame spoločne.
   
10:20 Think together. Not have opinions Rozmýšľame. Nie že máme názory
opposing another set of opinions; ktoré oponujú iným názorom,
   
10:32 or one conclusion alebo jeden záver
against another conclusion, proti inému záveru,
   
10:38 one ideal jeden ideál
against another ideal; proti inému ideálu,
   
10:42 but rather think together and see ale radšej myslime spolu a uvidíme,
what we human beings can do. čo my, ľudské bytosti, vieme urobiť.
   
10:55 The crisis is not in the economic world Kríza nie je v ekonomickom svete
nor in the political world, ani v politickom svete,
   
11:11 but the crisis is ale kríza je
in our consciousness. v našom vedomí.
   
11:20 I think very few of us myslím si, že len veľmi málo z nás
realise that. si to uvedomuje.
   
11:28 The crisis is in our mind Kríza je v našej mysli
and in our heart. a v našom srdci.
   
11:36 That is, the crisis is in To znamená, že kríza je
our consciousness. v našom vedomí.
   
11:45 Our consciousness, which is our Naše vedomie, ktoré je v celej našej
whole existence, with our beliefs, existencii, s našimi presvedčeniami,
   
11:58 with our conclusions, s našimi závermi,
with our nationalism, s naším nacionalizmom,
   
12:04 with all the fears that one has, so všetkými strachmi, ktoré
the pleasures, človek má, s radosťami,
   
12:11 the apparently insoluble očividne nevysvetliteľný
problem of sorrow, problém smútku,
   
12:22 the thing that we call love, to, čo nazývame láska,
compassion, súcit,
   
12:30 and the problem of death, a problém smrti,
   
12:35 and what is there, a čo je za ňou,
if there is anything hereafter, či existuje niečo potom,
   
12:42 and the question of a otázka
meditation, meditácie,
   
12:48 and if there is anything a či je niečo za
beyond time, beyond thought, časom, za mysľou,
   
12:59 if there is something eternal. či existuje niečo večné.
   
13:02 That is the content of To je obsah
our consciousness. našeho vedomia.
   
13:09 That is the content of To je obsah
every human being, každej ľudskej bytosti,
   
13:15 whether they live in či už žije v tejto krajine
this country or in Asia, alebo v Ázii,
   
13:24 in India or in America v Indii či v Amerike
or Russia. alebo v Rusku.
   
13:27 The content of our consciousness Obsah nášho vedomia
is the common ground of all humanity. je nesporný v celom ľudstve.
   
13:38 I think this must be made very clear Myslím si, že to si musíme vyjasniť
right from the beginning. hneď na začiatku.
   
13:47 As a human being living in Ako človek žijúci v
this part of the world, he suffers, tejto časť sveta, trpí,
   
13:58 not only physically nie len psychologicky
but also inwardly. ale aj vnútorne.
   
14:10 He is anxious, uncertain, Je nervózny, neistý,
fearful, confused, bojazlivý, zmätený,
   
14:19 anxious, without úzkostný, bez
any sense of deep security. nejaký zmyslu hlbokej bezpečnosti.
   
14:31 It is the same in Asia, Také isté je to aj v Ázii,
with every human being there, s každou ľudskou bytosťou,
   
14:40 it is the same in India, it is je to rovnaké v Indii, také
the same in America and Russia. isté v Amerike a v Rusku.
   
14:46 So our consciousness Takže naše vedomie
is common to all mankind. je spoločné pre celé ľudstvo.
   
14:57 Please do listen to this. Prosím, pozorne počúvajte.
   
15:01 You may be hearing this Možnože to počujete
for the first time prvý krát
   
15:06 and so please don’t discard it. a tak to prosím neodmietajte.
   
15:11 Let’s investigate it together, Poďme to preskúmať spoločne,
let’s think about it together. poďme o tom premýšľať spoločne.
   
15:17 Not when you get home Nie keď prídete domov,
but now. ale teraz.
   
15:21 That your consciousness – To vaše vedomie -
what you think, what you feel, čo si myslíte, čo cítite,
   
15:31 your reactions, your anxiety, vaše reakcie, vaša úzkosť,
your loneliness, your sorrow, vaša osamelosť, váš smútok,
   
15:39 your pain, the search for something vaša bolesť, hľadanie niečoho
that is not merely physical to nie je len fyzické
   
15:50 but goes beyond all thought – ale presahuje všetky myšlienky -
   
15:53 is the same as a person living je rovnaké ako nejakej osoby žijúcej
in India or Russia or America. v Indii alebo Rusku alebo v Amerike.
   
16:03 They go through the same Prechádzajú cez rovnaké
problems as you do, problémy ako vy,
   
16:09 the same problems of relationship rovnaké problémy vzťahu
with each other, man, woman. jeden s druhým, muž - žena.
   
16:16 So we are all standing on Takže všetci stojíme na
the same ground - consciousness. rovnakej pôde - vedomie.
   
16:24 Our consciousness Všetci máme
is common to all of us. spoločné vedomie.
   
16:31 And therefore A preto nie sme indivíduá.
we are not individuals.  
   
16:38 Please do consider this. Prosím, pouvažujte nad tým.
   
16:41 We have been trained, educated, Sme školení, vzdelávaní,
religiously as well as scholastically, nábožensky aj vedecky,
   
16:53 that we are separate souls, že sme samostatné duše,
individuals, striving for ourselves, jednotlivci, snažiaci sa pre seba,
   
17:01 but that is an illusion ale to je len ilúzia
   
17:03 because our consciousness pretože naše vedomie je spoločné
is common to all mankind. s celým ľudstvom.
   
17:10 So we are mankind. Takže my sme ľudstvo.
   
17:14 We are not separate individuals Nie sme oddelené indivíduá
fighting for ourselves. bojujúce za seba.
   
17:20 This is logical, Je to logické,
this is rational, sane. je to racionálne, rozumné.
   
17:28 So we are not separate entities Takže nie sme samostatné subjekty
with separate psychological content so samostatným psychologickým obsahom
   
17:40 struggling for ourselves. snažiacim sa pre seba.
   
17:44 But we are, each one of us is Ale my, každý z nás sme
actually the rest of human kind. v skutočnosti časťou ľudského druhu.
   
17:57 So logically, perhaps Takže logicky, možnože
you will accept it intellectually, to prijmete intelektuálne,
   
18:07 but if you feel that ale ak to cíte
profoundly, hlboko,
   
18:11 then our whole activity tak potom celá naša činnosť
undergoes a radical change. podstúpi radikálnu zmenu.
   
18:21 That is the first issue that To je prvá vec, ktorú
we have to think together about: musíme spoločne premyslieť:
   
18:29 that our consciousness, že naše vedomie, spôsob
the way we think, the way we live, akým myslíme, spôsob akým žijeme,
   
18:42 perhaps more comfortably, možnože pohodlnejšie,
affluently, v blahobyte,
   
18:47 with greater facility to travel s väčšou možnosťou cestovať
and so on, a tak ďalej,
   
18:52 apart from that, okrem toho,
inwardly, psychologically, vnútorne, psychologicky,
   
19:00 you are exactly similar ste presne podobní
to those who live tým, ktorí žijú
   
19:06 thousands and thousands tisíce a tisíce
of miles away. kilometrov odtiaľto..
   
19:19 And so we have to think about A tak musíme premýšľať
these problems together. o týchto problémoch spolu.
   
19:25 First, the problem Najskôr, problém
of relationship: vzťahov:
   
19:31 All life is relationship, Celý život je vzťah,
the very existence is to be related. samotná existencia je byť príbuzný.
   
19:44 And when you observe A keď si všimnete
what we have done čo sme urobili
   
19:48 with our relationship with each other, s našimi vzťahmi jedného s druhým,
whether it is intimate or not, či už s dôvernými alebo nie,
   
19:53 whether between two human beings, či už medzi dvomi ľudskými bytosťami,
man and woman, mužom a ženou,
   
19:57 in that relationship there is v tých vzťahoch je
tremendous conflict, struggle - why? neskutočný konflikt, boj -prečo?
   
20:10 Why have human beings, who have Prečo ľudské bytosti, ktoré
lived for over a million years, žijú viac než milión rokov,
   
20:20 have not solved this problem zatiaľ nevyriešili tento problém
of relationship? vzťahov?
   
20:26 That is, two people living together To znamená, dvaj ľudia žijúci spolu
without conflict. bez konfliktu.
   
20:36 Apparently we have not Očividne sme ho
solved it. nevyriešili.
   
20:44 So if we could this morning Takže ak by sme mohli dnešné ráno
perhaps for an hour, možnože tak na hodinku,
   
20:52 think together about it. spoločne o tom popremýšľať.
   
20:55 Let’s together observe actually Poďme spolu preskúmať, aký
what is that relationship je v skutočnosti vzťah
   
21:08 between a man and a woman, medzi mužom a ženou,
   
21:11 because all society lebo každá spoločnosť
is based on relationship. je založená na vzťahoch.
   
21:21 There is no society Neexistuje spoločnosť v ktorej
if there is no relationship, nie sú vzťahy,
   
21:25 society then taká spoločnosť sa potom
becomes an abstraction. stáva abstrakciou.
   
21:32 So we should together, Takže dnes ráno
this morning, by sme spoločne mali
   
21:37 consider together what pouvažovať, aké naše vzťahy
our relationships actually are. v skutočnosti sú.
   
21:51 If one observes it closely there is Ak to človek skúma pozorne
conflict between man and woman. medzi mužom a ženou je konflikt.
   
22:04 The man has his own ideals, Muž má vlastné ideály,
his own pursuits, his own ambition, vlastné záujmy,ambície,
   
22:12 he is always seeking success, vždy hľadá úspech,
to be somebody in the world. aby bol niekým vo svete.
   
22:22 And also the woman is struggling, A tiež aj žena bojuje,
also wanting to be somebody, tiež chce byť niekto,
   
22:32 wanting to fulfil, chce to naplniť,
to become. stať sa.
   
22:38 Each is pursuing Každý sleduje svoj
his own direction. vlastný smer.
   
22:43 So it is like two railway lines Takže je to ako keď dve koľajnice
running parallel but never meeting, idú vedľa seba a nikdy sa nestretnú,
   
22:50 perhaps in bed but otherwise, možno v posteli ale inak,
if you observe closely ak to preskúmate pozorne
   
23:01 they never meet actually, nikdy sa nestretnú skutočne,
psychologically, inwardly – why? psychologicky, vnútorne - prečo?
   
23:11 That is the question. To je otázka!
   
23:15 When we ask why, we are always Keď sa pýtame prečo?, vždy
asking for the cause, sa pýtame na príčinu,
   
23:23 we think in terms rozmýšľame z hľadiska
of causation, príčinnej súvislosti,
   
23:29 hoping thereby if we could dúfajúc teda, že ak by sme
understand the cause pochopili príčinu
   
23:35 then perhaps tak možno potom
we would change the effect. by sme zmenili následok.
   
23:43 May I ask now – you all Môžem sa teraz spýtať, vy všetci
understand English I hope. rozumiete po anglicky, dúfam.
   
23:52 If not I am talking to myself, Ak nie rozprávam sa so sebou,
which is rather absurd. čo je dosť absurdné.
   
24:08 One has not been Nebol som v tejto
in this country for ten years krajine už desať rokov
   
24:14 but one is glad ale som rád
to be back here again, že som tu opäť,
   
24:17 but if we don’t ale ak nerozumieme
understand English po anglicky
   
24:22 then I am afraid our communication tak sa potom obávam, že naša
is not possible. komunikácia nie je možná.
   
24:33 So one hopes that you understand Takže dúfam, že rozumiete po
English as clearly as possible. anglicky tak dobre, ako je to možné.
   
24:42 Unfortunately one can speak Bohužiaľa rozprávam
in French or Italian po francúzky a taliansky
   
24:45 but that would be ale bolo by to
equally difficult. rovnako ťažké.
   
24:53 So we are asking a very simple Takže sa pýtame veľmi jednoduchú
but very complex question: ale veľmi komplexnú otázku:
   
25:00 why is it that we human beings prečo je to tak, že my, ľudské bytosti
have not been able sme neboli schopní
   
25:07 to solve this problem of relationship vyriešiť problém vzťahov
though we have lived on this earth hoci žijeme na tejto zemi
   
25:13 for over millions and viac než milióny a
millions of years? milióny rokov?
   
25:21 Is it because each one Je to tak, pretože každý z nás
has his own particular image má svoju vlastnú predstavu.
   
25:30 put together by thought, danú dokopy myšlienkami,
   
25:34 and our relationship a naše vzťahy sú založené
is only based on two images: len na dvoch predstavách:
   
25:41 the image that the man predstava ktorú si muž
creates about her vytvára o nej
   
25:45 and the image the woman a predstava ktorú si žena
creates about him? vytvára o ňom.
   
25:52 So, we are in this relationship : Takže, sme v takomto vzťahu:
two images living together. dve predstavy žijúce dokopy.
   
26:02 That is a fact. To je fakt.
   
26:04 If you observe very closely yourself, Ak sa skúmate veľmi pozorne,
if one may point out, ak na to môžem poukázať,
   
26:12 you have created an image vy ste si vytvorili predstavu
about her, o nej,
   
26:17 and she has created a picture, a tiež aj ona si vytvorila obraz,
a verbal structure about you, the man. verbálnu štruktúru o vás, mužovi.
   
26:27 So relationship is between Takže vzťah je medzi
these two images. dvomi predstavami.
   
26:35 These images have been Tieto predstavy sú
put together by thought. dané dokopy myslením.
   
26:42 And thought A myslenie
is not related to love. nesúvisí s láskou.
   
26:55 Is thought love? Je myslenie láska?
   
27:01 All the memories of this Všetky spomienky na tento
relationship with each other, zťah jedného s druhým,
   
27:08 the remembrances, the pictures, sú spomienky, obrázky,
the conclusions about each other, závery o sebe,
   
27:15 are - if one observes closely, sú - ak sa na to človek pozerá
without any prejudice - bez nejakých predsudkov -
   
27:25 are the product of thought, sú produktom mysle,
   
27:31 are the result of various sú výsledkom rôznych
remembrances, spomienok,
   
27:36 experiences, irritations, skúseností, nepríjemností,
loneliness. osamelosti.
   
27:46 And so our relationship A tak náš vzťah s tým druhým
with each other is not love nie je láska
   
27:53 but the image that thought ale predstava, ktorú myseľ
has put together. dala dokopy.
   
28:03 So we have to examine, Takže musíme skúmať
if we are to understand či vieme pochopiť
   
28:09 the actuality of relationship, skutočnosť vzťahov,
   
28:15 we have to understand musíme pochopiť
the whole movement of thought ako myseľ pracuje
   
28:21 because we live by thought, pretože žijeme cez myseľ, všetky
all our actions are based on thought; naše činy sú založené na myslení,
   
28:36 all the great buildings of the world všetky tie veľké budovy na svete
are put together by thought, sú postavené z myšlienok,
   
28:43 all the cathedrals, churches, všetky tie katedrály, kostoly,
temples and mosques chrámy, mešity
   
28:52 are put there by thought, tam sú vďaka mysleniu,
constructed by thought. postavené z myslenia.
   
28:57 And what is inside all these A čo je vo vnútri všetkých
religious buildings – týchto budov? -
   
29:03 the inside, the figures, vnútro, figuríny,
the symbols, the images – symboly, obrazy-
   
29:08 are all to všetko sú
the inventions of thought. vynálezy myslenia.
   
29:13 There is no refuting that. To sa nedá vyvrátiť.
   
29:20 So thought has created not only Takže myseľ nevytvorila len
   
29:23 the most marvellous najúžasnejšie
architectural buildings architektonické budovy
   
29:30 and the contents a obsahy
of those buildings, tých budov,
   
29:34 but also it has created ale tiež vytvorila aj
the instruments of war, nástroje vojny,
   
29:41 the bomb, bombu,
various forms of that bomb. rôzne druhy bômb.
   
29:50 Thought has also put together Myseľ tiež vytvorila
the surgeon, chirurgiu,
   
29:56 those marvellous instruments, tie úžasné nástroje,
so delicate in surgery. také jemné v chirurgii.
   
30:04 And also thought A myseľ vytvorila
has made the carpenter. aj tesára.
   
30:09 He must study the wood, Musí sa učiť o dreve,
the instruments and so on. nástrojoch atď.
   
30:13 So thought has done all this. Takže myseľ vytvorila toto všetko.
   
30:19 The content of a church and the surgeon, Obsah kostola a chirurgie,
   
30:32 the expert engineer odborníka
who builds a beautiful bridge, ktorý stavia krásny most,
   
30:38 are all the result of thought. to všetko sú výsledky mysle.
   
30:45 There is no refuting that To sa nedá poprieť nech
however much one may argue. akokoľvek sa niekto snaží.
   
30:53 So one has to examine Takže človek musí preskúmať,
what is thought, čo je to myseľ,
   
30:59 why human beings prečo ľudia žijú
live on thought, na myslení,
   
31:06 why thought has brought about prečo myseľ vniesla do sveta
such chaos in the world – toľko chaosu -
   
31:11 war, lack of relationship vojny, nedostatok vzťahov
with each other, k sebe navzájom,
   
31:19 the great capacity of thought tú neskutočnú kapacitu mysle
with its extraordinary energy. s jej mimoriadnou energiou.
   
31:29 And also what thought has done A tiež, čo všetko myseľ spravila
through millions of years, v priebehu miliónov rokov,
   
31:36 bringing sorrow for mankind. prinášajúc žiaľ pre ľudstvo.
   
31:43 Please observe this together, Prosím, pozorujme to spoločne,
let’s examine it together. poďme to preskúmať spoločne.
   
31:48 Don’t let’s oppose what the speaker Nestavajme sa proti tomu čo rečník
is saying but let’s examine it, hovorí, ale skúmajme to,
   
31:55 what he is saying together čo hovorí spoločne
so that we understand tak aby sme pochopili
   
32:02 what is actually happening čo sa v skutočnosti deje všetkým
to all human beings. ľudským bytostiam.
   
32:08 We are destroying ourselves. Ničíme sa navzájom.
   
32:12 So we have to go very carefully Takže musím sa pustiť veľmi opatrne
into the question of thought. do otázky myslenia.
   
32:20 Thought is the response Myslenie je odpoveď
of memory. na pamäť.
   
32:27 Memory is not only Pamäť nie je len
the remembrance of things past pamätanie si na minulé veci
   
32:37 but also thought which projects ale aj myslenie, ktoré si predstavuje
itself as hope in the future. seba v budúcnosti.
   
32:45 So thought is the response Takže myslenie je odpoveď
of memory, memory is knowledge, na pamäť, pamäť sú poznatky,
   
32:55 knowledge is experience. poznatky sú skúsenosti,
   
32:59 That is, there is experience, takže, je tu skúsenosť,
from experience there is knowledge, zo skúsenosti ktorá je poznatkom,
   
33:07 from knowledge there is memory, z poznatku je pamäť,
or remembrance, alebo pamätanie si,
   
33:12 and from memory you act. a z pamäte konáte.
   
33:18 So from that action you learn, Takže z toho, čo ste sa naučili,
which is further knowledge. čo je ďalší poznatok.
   
33:24 So we live in this cycle – Takže žijeme v tomto kruhu -
   
33:26 experience, knowledge, memory, skúsenosť, poznatok, pamäť,
thought, action. myšlienka, čin.
   
33:33 In this cycle V tomto kruhu
human beings live, ľudské bytosti žijú,
   
33:35 always living vždy žijú
within the field of knowledge. v poli poznania.
   
33:41 I hope this is not boring you. Dúfam, že vás to nenudí.
   
33:45 If you are bored, Ak vás to nudí,
I am sorry. je mi ľúto.
   
33:49 If you want something Ak chcete niečo
romantic, sentimental, romantické, sentimentálne,
   
33:55 something that pleases you, niečo čo vás poteší,
I hope you won’t listen then. dúfam, že nebudete počúvať.
   
34:03 But what we are talking about Ale to, o čom hovorím,
is very serious. je veľmi vážne.
   
34:08 It is not something for the weekend, To nie je niečo na víkend,
for a casual listening pre obyčajné počúvanie
   
34:15 because we are concerned with the pretože sa zaoberáme
radical change of human consciousness. radikálnou zmenou ľudského vedomia.
   
34:24 So we have to think about all this, Takže musíme o tom všetkom premýšľať ,
look together, see if it is possible  
   
34:28   hľadať spoločne, vidieť, ak je to možné,
   
34:32 why human beings prečo ľudské bytosti
who have lived on this earth ktoré žijú na tejto zemi
   
34:36 for so many million years už toľko milión rokov
are still as we are. sú také aké sú.
   
34:41 We may have advanced Možnože sme pokročili
technologically, technologicky,
   
34:45 better communication, lepšia komunikácia,
better transportation, lepšia doprava,
   
34:49 hygiene and so on, but inwardly hygiena a tak ďalej, ale vo vnútri
we are the same, more or less: sme rovnakí, viac-menej:
   
34:56 unhappy, uncertain, lonely, carrying nešťastný, neistý, osamelý,
the burden of sorrow endlessly. donekonečna nesúci bremeno smútku.
   
35:11 And any serious man confronted A každý seriózny človek konfrontovaný
with this challenge must respond, s týmto problémom musí reagovať,
   
35:18 he can’t take it casually, nemôže sa k tomu stavať ľahostajne,
turn his back on it. otočiť sa k tomu chrbtom.
   
35:23 That is why this meeting and tomorrow To je dôvod, prečo
morning’s meeting is very serious toto stretnutie a zajtrajšie
   
35:27   ranné stretnutie je veľmi vážne,
   
35:31 because we have to apply pretože musíme použiť
our minds and our hearts naše mysle a naše srdcia
   
35:35 to find out if it is possible to aby sme prišli na to, či je možné
radically bring about a mutation radikálne vniesť zmenu
   
35:42 in our consciousness and therefore do nášho vedomia, a tak
in our action and behaviour. do našich činov a správania.
   
35:53 So as we were saying, thought Takže ako hovoríme, myslenie
is born of experience, knowledge je zažitá skúsenosť, poznanie,
   
36:06 and so there is nothing whatsoever a tak na myslení
sacred about thought. nie je absolútne nič posvätné.
   
36:14 It is materialistic, it is Je to materialistické, je to
a process of matter, thinking. proces hmoty, mysle.
   
36:24 And we have relied on that, A my sa na ňu spoliehame , na myseľ,
on thought to solve all our problems, že vyrieši všetky naše problémy,
   
36:32 political, religious, politické, náboženské,
relationship and so on. vzťahy a tak ďalej.
   
36:40 And our brains, our minds A naše mozgy, naše mysle,
are conditioned, sú podmienené,
   
36:46 educated to solve problems. vychovávané k tomu, aby
  riešili problémy.
   
36:51 Thought has created the problem Myslenie vytvorilo nejaký problém
and then our brains, our minds, a tak naše mozgy, naše mysle,
   
36:59 are trained to solve problems. sú učené riešiť problémy.
   
37:03 If you have an engineering Ak máte nejaký technický
problem you solve it, problém, riešite ho,
   
37:08 a problem of disease, a problém choroby,
one solves it and so on. človek ho rieši, atď.
   
37:13 Our minds are trained Naše mysle sú naučené
to solve problems. riešiť problémy.
   
37:18 These problems are created by thought Tieto problémy sú vytvorené myslením,
psychologically, inwardly. psychologicky, vnútorne.
   
37:25 You follow what is happening? Sledujete čo sa deje?
   
37:28 Thought creates the problem Myslenie vytvára problém,
psychologically psychologicky
   
37:33 and the mind is trained a myseľ je trénovaná
to solve problems, aby riešila problémy.
   
37:38 so thought, Takže myslenie,
creating the problem, vytvára problém,
   
37:42 thought then a myslenie sa potom snaží
tries to solve the problem. vyriešiť problém.
   
37:46 So it is caught in the same Takže je to chytené v rovnakom
old process, a routine. starom procese, v rutine.
   
37:50 So problems are becoming Takže problémy sa stávajú
more and more complex, viac a viac komplexnejšie,
   
37:55 more and more insoluble. viac a viac neriešiteľné.
   
38:00 So we must find, Takže musíme prísť na to,
if it is at all possible, či je úplne možné,
   
38:04 if there is a different way či existuje iný spôsob
of approaching this life, ako pristupovať k životu,
   
38:11 not through thought because nie skrz myslenie, pretože
thought has not solved our problems. myslenie nerieši naše problémy.
   
38:20 On the contrary, thought has Práve naopak, myslenie tomu
brought about greater complexity. dáva väčšiu zložitosť.
   
38:29 We must find if it is possible, Musím prísť na to, či je možné,
or if it is not possible, alebo či nie je možné,
   
38:35 if there is a different či existuje iná
dimension, dimenzia,
   
38:40 a different approach to life úplne iný prístup
altogether. k životu.
   
38:44 And that is why it is important A tak preto je dôležité
to understand the nature of thought, chápať podstatu mysle,
   
38:51 the nature of our thinking. povahu nášho myslenia.
   
38:55 Our thinking is based on remembrance, Naše myslenie je postavené na
remembrance of things past. pamätaní si - minulých vecí.
   
39:07 Which is, thinking about Čo je, mysliac na to čo sa
what happened a week ago, stalo pred týždňom,
   
39:14 thinking about it, rozmýšľajúc o tom,
modified in the present upravené v prítomnosti
   
39:18 and projected into the future. a premietané do budúcnosti.
   
39:20 This is the movement of our life, Jedná sa o pohyb nášho života,
which is an actuality. čo je skutočnosť.
   
39:27 So knowledge has become Takže znalosť sa pre nás stala
all important for us úplne dôležitá
   
39:35 but knowledge ale znalosť
is never complete. nikdy nie je úplná.
   
39:42 Knowledge about anything Znalosť o hocičom
is still incomplete, je vždy neúplná,
   
39:46 will always be incomplete. vždy aj bude neúplná.
   
39:50 Therefore knowledge A preto znalosť
always goes with ignorance, vždy ide s neznalosťou.
   
39:56 knowledge always lives Znalosť vždy žije
within the shadow of ignorance. v tieni nevedomosti.
   
40:01 That is a fact. To je fakt.
   
40:03 It is not the speaker’s invention, Nie je to výmysel rečníka
or conclusion, but that is so. alebo záver, ale je to tak.
   
40:11 So, love is not knowledge. Takže láska nie je znalosť.
   
40:19 Love is not remembrance. Láska nie je pamäť.
   
40:25 Love is not desire Láska nie je túžba
or pleasure. alebo potešenie.
   
40:30 Desire, pleasure, remembrance Túžba, radosť, spomienka
are based on thought. sú založené na myslení.
   
40:39 So our relationship Takže, náš vzájomný
with each other, vzťah,
   
40:45 however close, however near, akokoľvek dôverný, akokoľvek blízky
if you look at it closely, ak sa na to pozriete pozorne,
   
40:52 is based on remembrance je založený na pamätaní si,
which is thought. čo je myšlienka.
   
41:00 So in that relationship actually, Takže vlastne v tomto vzťahu
though one may say you love hoci môžete povedať že milujete
   
41:07 your wife or your husband svoju ženu alebo svojho muža
or your girlfriend and so on, alebo svoje dievča atď,
   
41:11 it is actually based on remembrance je v skutočnosti založené
which is thought. na spomienke, čo je myslenie.
   
41:18 Therefore in that A tak tam preto
there is no love. nie je láska.
   
41:29 Would you actually see that fact? Vidíte tento fakt?
Or do we say, Alebo hovoríme,
   
41:37 ‘What terrible things you are saying. "Čo za hrozné veci to hovoríte.
I do love my wife’ – Ja predsa milujem svoju ženu "-
   
41:43 but is that so? ale je to naozaj tak?
   
41:48 Can there be love Môže byť láska
when there is jealousy, tam, kde je žiarlivosť,
   
41:52 possessiveness, attachment, vlastníctvo, lipnutie,
   
41:56 when each one is pursuing keď sa každý naháňa za svojou
his own particular ambition, vlastnou ambíciou,
   
42:01 greed, envy, direction, chamtivosťou, závisťou, smerom,
   
42:05 like two parallel lines ako dve priamky ktoré sa
never meeting. nikdy nestretnú.
   
42:09 Is that love? Je to láska?
   
42:13 So one has to enquire Takže sa človek pýta
if one is to pursue či sa musí hnať
   
42:19 the problem of existence za problémom existencie
seriously, profoundly, vážne, hlboko,
   
42:24 one must examine človek musí preskúmať
what is desire. čo je to túžba.
   
42:29 Why human beings Prečo sú ľudské bytosti
have been driven by desire. riadené túžbou.
   
42:40 Can the speaker Môže sa rečník zaoberať
go on with all this? so všetkým týmto?
   
42:48 Sorry, you have to bear this but Prepáčte, že to musíte znášať, ale
it is your fault that you are here! je to vaša chyba, že ste tu!
   
43:01 And perhaps also A možno aj
the speaker’s! rečníkova!
   
43:07 I hope we are thinking together, Dúfam, že rozmýšľame spoločne,
observing together, skúmame spoločne,
   
43:16 as two friends ako dvaja priatelia
walking along that road idúci po ceste
   
43:23 and seeing vidiac
what is around us, čo je okolo nás,
   
43:28 not only what is very close, nie len to, čo je veľmi blízko,
what is immediately perceived, čo sa dá okmžite vnímať,
   
43:35 but also what one sees ale tiež, čo človek
in the distance, vidí v diaľke,
   
43:42 because we are taking pretože rozmýšľame
the journey together, o ceste spoločne,
   
43:48 perhaps affectionately, možno láskavo
hand in hand, ruka v ruke,
   
43:52 or as two friends, amicable, examining alebo ako dvaja priatelia,
the very complex problem of life priateľsky, skúmajúci
   
44:00   veľmi zložitý problém života
   
44:08 in which there is no leader, v ktorom nie je vodca,
there is no guru, nie je guru,
   
44:14 because when one actually sees pretože keď človek v skutočnosti vidí
that our consciousness že naše vedomie
   
44:22 is the consciousness of je vedomie
the rest of mankind ostatného ľudstva
   
44:27 then we realise we are both potom si uvedomíme, že my obaja
the guru and the disciple, sme aj guru aj žiak,
   
44:32 the teacher as well rovnako učiteľ
as the pupil, ako študent,
   
44:37 because we are all that, pretože my sme to všetko,
it is all in our consciousness. je to všetko v našom vedomí.
   
44:44 That is a tremendous Je to obrovské
realisation. uvedomenie si.
   
44:48 So that as one begins to Takže, keď sa človek začne
understand oneself deeply hlboko chápať
   
44:56 one becomes a light to oneself človek začne byť svetlom samým sebe
and not depend on anybody, a nie je na nikom závislý,
   
45:03 on any book, on any authority, na žiadnej knihe, žiadnej autorite,
including that of the speaker, vrátane rečníka,
   
45:13 so that we are capable takže sme schopní pochopiť
of understanding  
   
45:18 this whole problem of living celý tento problém žitia
and be a light to ourselves. a byť si svetlom samým pre seba.
   
45:30 So we must examine Preto musíme spolu
together desire, preskúmať túžbu,
   
45:37 because if desire is love pretože ak je túžba láskou,
then desire creates problems. tak potom túžba vytvára problémy.
   
45:47 Love has no problems, and to Láska nemá problémy, a aby sme
understand the nature of love, pochopili povahu lásky,
   
45:57 compassion, súcit,
with its own intelligence, s jeho vlastnou inteligenciou,
   
46:00 we must understand musíme spoločne pochopiť,
together what is desire. čo je to túžba.
   
46:09 Desire has Túžba má
extraordinary vitality, mimoriadnu živosť,
   
46:14 extraordinary persuasion, mimoriadne presviedčanie,
drive, achievement, pohon, úspech,
   
46:26 and the whole process of becoming, a celý proces stávania sa,
success, is based on desire – úspechu, je založený na túžbe -
   
46:35 desire which makes us compare túžba, ktorá nás núti porovnávať sa
with each other, imitate, conform.  
   
46:40   s ostatnými, napodobňovať,
  prispôsobovať sa.
   
46:45 So it is very important Takže je veľmi dôležité
   
46:47 in understanding the whole aby sme celú tú povahu
nature of ourselves v sebe pochopili
   
46:52 to understand what desire is, aby sme pochopili čo je to túžba,
   
46:54 not to suppress it, aby sme ju nepotláčali,
not to run away from it, neutekali od nej,
   
47:04 not to transcend it, nemenili ju,
but to understand it, ale aby sme ju pochopili,
   
47:07 to look at it, to see pozreli sa na ňu, aby sme videli
the whole momentum of it. celú jej funkčnosť.
   
47:14 We can do that together, Môžeme to urobiť spolu,
   
47:18 which doesn’t mean that you are čo neznamená, že sa učíte
learning from the speaker. od rečníka
   
47:26 The speaker has nothing to teach you. Rečník vás nemá čo naučiť.
Please realise this. Prosím, uvedomte si to.
   
47:30 The speaker is merely acting as a Rečník je iba púhe zrkadlo
mirror in which you can see yourself. v ktorom sa môžete videť.
   
47:37 And then A potom, keď sa
when you see yourself clearly jasne uvidíte
   
47:41 you can discard the mirror, môžete sa zbaviť zrkadla,
it has no importance, nemá žiadny význam,
   
47:44 you can break it up. môžete ho rozbiť.
   
47:48 So to understand desire Takže, aby sme pochopili túžbu
requires attention, seriousness, to vyžaduje pozornosť, vážnosť,
   
47:56 it is a very complex problem. je to veľmi zložitý problém.
   
48:00 Why human beings have lived on Prečo ľudské bytosti žijú
this extraordinary energy of desire z tejto mimoriadnej energie túžby
   
48:09 as the energy of thought. ktorá je energiou myslenia.
   
48:12 What is the relationship Aký je vzťah medzi
between thought and desire? myslením a túžbou?
   
48:22 What is the relationship Aký je vzťah, medzi
between desire and will? túžbou a vôľou?
   
48:27 Because we live a great deal Pretože z veľkej časti
by will. žijeme z vôle.
   
48:34 So, what is the movement, Takže, aký je pohyb,
the source, the origin of desire? zdroj, pôvod túžby?
   
48:53 If one observes oneself Ak sa človek pozoruje
one sees the origin, vidí vznik,
   
48:58 the beginning of desire begins začiatok túžby začína
with sensation, sensory responses, s pocitmi, zmyslovými reakciami,
   
49:14 sensory responses zmyslové reakcie
with its contact, sensation, s jeho kontaktom, pocitom,
   
49:21 then thought creates the image, potom myseľ vytvorí obraz,
at that moment begins desire. a v tom momente sa začína túžba.
   
49:33 Please let’s look at it Prosím, pozrime sa na to
very closely. veľmi zblízka.
   
49:36 One sees something Človek niečo vidí
in the window, vo výklade,
   
49:39 a robe, a shirt, a car, šaty, košeľu, auto,
a scarf, whatever it is - šatku, nech je to čokoľvek -
   
49:47 seeing, sensation, videnie, pocit,
then touching it, potom dotyk,
   
49:56 and then thought saying, a potom myseľ hovoriacu,
   
49:59 ‘If I put that dress or shirt on "Keď si oblečiem tieto šaty alebo
how nice it will look’ – košeľu, ako krásne to bude vyzerať "-
   
50:04 it creates the image, vytvorí sa obraz,
then begins desire. potom vznikne túžba.
   
50:09 Right? Všakže?
Do you follow all this? Sledujete to všetko?
   
50:14 See it for oneself, Pozrite sa na to sami,
it is fairly simple. je to veľmi jednoduché.
   
50:19 You see something very nice, Vidíte niečo veľmi pekné,
   
50:24 there is the sensation nastane nejaký pocit, vytvorený
created through nervous responses, prostredníctvom nervových reakcií,
   
50:32 optical response, optická reakcia,
then thought saying, potom myseľ hovoriaca,
   
50:38 'how nice I would look with "Ako pekne by som vyzerala v týchto
that dress, or shirt, or coat' šatách, v košeli, alebo v kabáte,"
   
50:43 or whatever it is, alebo v čomkoľvek,
then desire begins. potom túžba nastane.
   
50:51 So, the relationship between desire Takže vzťah medzi túžbou
and thought is very close. a myšlienkou je veľmi blízky.
   
51:01 If there was no thought Keby tu nebolo myslenie
there would be only sensation - bol by tu len pocit -
   
51:05 not all the problems nie všetky tie problémy
created by desire. vytvorené túžbou.
   
51:10 I hope we are meeting Dúfam, že sa chápeme.
each other.  
   
51:15 So desire is the Takže túžba je
quintessence of will. podstata vôle.
   
51:24 So, thought dominates sensation Takže myseľ dominuje pocitu
and creates the urge, a vytvára nutkanie,
   
51:35 the desire to possess. túžbu vlastniť.
   
51:41 Am I talking to myself, Hovorím sám so sebou,
or are you all in it? alebo dávate všetci pozor?
   
51:49 Perhaps all this Možnože toto všetko je
may be new to you, pre vás nové,
   
51:57 but we have to think about ale musíme o tom všetkom premýšľať
all these things together, spoločne,
   
52:01 not as separate individual nie ako samostatné indivíduá
with his own particular conclusions s vlastným záverom,
   
52:06 but together observe all this ale spolu všetko toto skúmať
and be very clear about all this. a byť si toho všetkého jasne vedomí.
   
52:16 So where in relationship Takže, keď vo vzťahu
thought operates, pracuje myslenie,
   
52:27 which is remembrance creating čo je spomienka vytvárajúca
the image about each other, obraz o tom druhom,
   
52:32 where there is that image created tam, kde je predstava vytvorená
by thought there can be no love.  
   
52:37   mysľou, tam nemôže
  existovať žiadna láska.
   
52:41 Or where there is desire, Alebo kde je túžba,
sexual or other forms of desire, sexuálna alebo iná forma túžby,
   
52:53 prevents – because desire tomu zabraňuje - pretože túžba
is part of thought – prevents love. je čas mysle - zabraňuje láske.
   
53:03 And also we should consider A tiež by sme mali vziať do úvahy
in our examination together v našom spoločnom skúmaní
   
53:14 the nature of fear, povahu strachu,
   
53:20 because we are all caught in pretože sme všetci chytení
this terrible thing called fear. v tejto hroznej veci, zvanej strach.
   
53:31 We don’t seem Nezdá sa, že by sme to boli
to be able to resolve it. schopní vyriešiť.
   
53:34 We live with it, become accustomed Žijeme s tým, zvykáme si na to,
to it, or escape from it, alebo od toho utekáme,
   
53:45 through amusement, skrz zábavu,
through worship, skrz modlenia sa,
   
53:49 through various forms of entertainment, cez rôzne formy zábavy,
religious and otherwise. náboženstva a inak.
   
54:00 So we must together examine again Takže musíme znovu spoločne preskúmať
the nature and the structure of fear. povahu a štruktúru strachu.
   
54:12 Please, Prosím,
fear is common to all of us, strach je spoločný pre nás všetkých,
   
54:19 whether you live in this tidy, či už žijete v tejto peknej,
clean country, čistej krajine,
   
54:26 or in India where it is untidy, alebo v Indii, kde je neporiadok,
dirty, over-populated, and so on. špina, premnoženie, atď.
   
54:33 It is the same problem, Je tu rovnaký problém,
fear. strach.
   
54:39 And man has lived with it for A človek s tým žije
thousands and thousands of years, ticícky a tisícky rokov,
   
54:45 and we haven’t been able a nie sme schopní to vyriešiť.
to resolve it.  
   
54:48 Is it possible – one is asking Je možné - človek sa pýta
this question most seriously – čo najvážnejšie -
   
54:54 is this at all possible to be byť úplne oslobodený
totally completely free of fear, od strachu,
   
55:02 not only physical forms of fear nie len od fyzických
  foriem strachu
   
55:07 but much more subtle forms ale oveľa jemnejších foriem
of fear inwardly. vnútorného strachu?
   
55:12 Conscious fears and Vedomé obavy a
the deep undiscovered fears, hlboké neobjavené obavy,
   
55:20 fears that are deeply obavy, ktoré sú hlboko
in our consciousness v našom vedomí
   
55:26 which we have never even o ktorých sme ani nevedeli
examined that they are there. že tam sú.
   
55:34 Examination does not mean analysis. Skúmanie neznamená analýzu.
I know it is the fashion Viem, že je to móda
   
55:42 that if you have any problem že ak máte akýkoľvek problém
turn to the analyst. obráťte sa na odborníka.
   
55:47 I hope there aren’t any here! Dúfam, že tu žiadny nie sú!
   
55:53 And the analyst is like you and me, A odborník je taký ako vy či ja,
only he has got a certain technique. len on má určitú techniku.
   
56:02 But we must examine Ale my musíme preskúmať
what is observation and analysis. čo je pozorovanie a čo analýza.
   
56:11 Analysis implies Z analýzy vyplýva,
there is an analyser. že je tu analyzátor.
   
56:17 Is the analyser different Líši sa analyzátor
from that which he analyses? od toho, ktorý analyzuje?
   
56:23 Or the analyser Alebo je analyzátor
is the analysed? analyzovaný?
   
56:28 You understand the question? Rozumiete otázke?
   
56:40 The analyser is the analysed. Analyzátor je analyzovaný.
That is an obvious fact. To je zrejmý fakt.
   
56:45 I am analysing myself Analyzujem seba,
but who is the analyser, in me, ale kto je tým analyzátorom, vo mne,
   
56:52 who says, ‘I must analyse’? ktorý hovorí, ‘Musím analyzovať!’
   
56:55 It is still the analyser Je to stále analyzátor
separating himself from the analysed, oddeľujúci seba od analyzovaného,
   
57:01 and then examining that which a potom skúma to, čo
is going to be analysed - right? bude analyzované - že?
   
57:07 So, the analyser is that which Takže, analyzátor je to, čo
he is examining, analysing. je skúmané, analyzované.
   
57:15 Both are the same, Obaja sú rovnaké,
it is a trick played by thought. je to trik, ktorý hrá myseľ.
   
57:23 So, when we observe, Takže, keď pozorujeme,
there is no analysis, to nie je žiadna analýza,
   
57:28 merely to observe things iba pozorujeme veci
as they are. také aké sú.
   
57:33 To observe actually what is, Skúmať to, čo je,
not to analyse what is, nie analyzovať to, čo je,
   
57:40 because in the process of analysis Pretože pri analyzovaní
one can deceive oneself. sa človek môže oklamať.
   
57:45 And if you like to play A ak chcete hrať
that game tú hru
   
57:48 you can go on endlessly môžete pokračovať donekonečna
until you die analysing, pokiaľ nezomriete, analyzovaním,
   
57:55 and never bringing about a a tak v sebe nikdy nevyvolať
radical transformation within oneself. radikálnu zmenu.
   
58:03 Whereas observation, to look, Zatiaľčo pozorovaním, pozeraním sa,
to look at the present world as it is, vidieť svet taký, aký je
   
58:12 not as a Dutchman, Englishman, nie ako holanďan, angličan,
or French or this or that, alebo francúz, alebo ten či onen,
   
58:16 but to see actually ale skutočne vidieť
what is happening. čo sa deje.
   
58:23 That is observation, pure observation Je to pozorovanie, čisté pozorovanie
of things as they are. vecí, takých ako sú.
   
58:34 So we have to examine Takže musíme skúmať
or observe what fear is, alebo sledovať, čo je to strach,
   
58:43 not what is the cause of fear nie to, čo je príčinou strachu
– we will look at that presently – - pozrieme sa na to v teraz -
   
58:48 not what is the cause of fear nie to, čo je príčina strachu
which implies analysis, čo znamená, analýzy,
   
58:52 going further, further back, ísť ďalej, ísť späť,
the origin of fear, k pôvodu strachu,
   
58:55 – we’ll find that out - zistíme to -
in a minute – v minúte -
   
58:57 but to learn the art of observing, ale naučiť sa umenie pozorovania,
not translating what you observe, nie prekladať to, čo pozorujete,
   
59:09 or interpreting what you observe alebo vysvelovať si to,
but just to observe, čo pozorujete, len pozorovať,
   
59:14 as you would observe akoby ste pozorovali
a lovely flower. peknú kvetinu.
   
59:18 The moment you tear it to pieces V tom momente ako ju rozoberiete
the flower is not. už nie je kvetinou.
   
59:22 That is what analysis is. To je to, čo je analýza.
   
59:25 But to observe Ale pozorovať krásu
the beauty of a flower, kvetiny,
   
59:29 the light in a cloud, svetlo v oblaku,
the evening light, večerné svetlo,
   
59:35 a tree by itself in a forest, samotný strom v lese,
just to observe it. len ho pozorovať.
   
59:41 So similarly if we can, Tak podobne, ak môžeme,
to observe fear. pozorujme strach.
   
59:49 What is the root of fear, Aký je koreň strachu,
not the various aspects of fear? nie rôzne formy strachu?
   
59:56 Right? Can we go on with this? Že? Môžeme pokračovať?
   
1:00:00 That is, Teda,
suppose I am afraid. predpokladajme, že sa bojím.
   
1:00:04 Suppose – I am not – Predpokladajme - Ja sa nebojím-
suppose I am afraid, Predpokladajme , že sa bojím,
   
1:00:10 I must make this point toto musím objasniť
very clear. veľmi jasne.
   
1:00:17 What the speaker says, Čo to ten rečník hovorí?,
he lives, veď on žije,
   
1:00:20 otherwise he wouldn’t get up on inak by nevystúpil na javisko
a platform and talk about it. a nehovoril by o tom.
   
1:00:28 He has done it for sixty years, Robí to už šesdesiat rokov,
he wouldn’t deceive himself, hádam by sám seba neklamal,
   
1:00:33 one can, but he has niekto sa môže klamať, ale on
gone into it very deeply. sa do toho dostal do hľbky.
   
1:00:38 So what he says Takže to čo hovorí
is what to him is a fact, je preňho fakt,
   
1:00:42 not just an illusion, nie ilúzia,
an escape. únik.
   
1:00:47 So we are asking if it is at all Takže sa pýtame, či je úplne možné
possible to be free of fear, byť slobodný od strachu,
   
1:00:55 absolutely. úplne.
   
1:01:00 Psychologically, inwardly, psychologicky, vnútorne,
what is the root of fear? čo je kereňom strachu?
   
1:01:05 What does fear mean? Čo znamená strach?
   
1:01:12 Fear of something Strach je niečo
that has given you pain, čo vám dáva bolesť,
   
1:01:21 fear of what might happen. strach z toho, čo by sa mohlo stať.
   
1:01:25 That is the past, or what might happen To znamená minulosť, alebo čo by sa
in the future - right? mohlo stať v budúcnosti - že?
   
1:01:35 Not what might happen now Nie to, čo by sa mohlo stať teraz
because now there is no fear. pretože teraz nie je strach.
   
1:01:43 But you can see for yourself Takže ako vidíte sami
fear is a time process - right? strach je proces času - že?
   
1:01:52 Fear of something Strach z niečoho,
that has happened last week, čo sa stalo minulý týždeň,
   
1:01:56 an incident which has brought incident, ktorý spôsobil
psychological pain, or physical pain,  
   
1:02:00   psychologickú bolesť,
  alebo fyzickú bolesť,
   
1:02:04 and the fear that it might happen a strach, ktorý sa zajtra zase
again tomorrow: môže stať:
   
1:02:10 losing a job, not achieving stratiť prácu, nedosiahnuť
something you want, niečo čo chcete,
   
1:02:16 not achieving illumination nedosiahnuť osvietenie
and all that stuff. a všetky tie veci.
   
1:02:27 So fear is a movement Takže strach je pohyb
in time - right? v čase - že?
   
1:02:37 A movement from the past Pohyb z minulosti
through the present, cez prítomnosť,
   
1:02:41 modifying itself to the future. meniaci sa na budúcnosť.
   
1:02:45 So the origin of fear Takže pôvod strachu
is thought. je myslenie.
   
1:02:56 And thought is time, A myslenie je čas,
   
1:03:04 because thought is the accumulation pretože myslenie je akumulácia
of knowledge through experience, poznatkov na základe skúseností,
   
1:03:11 memory, response of memory, pamäte, odozva pamäte,
thought, action. myslenia, konania.
   
1:03:17 So thought-time are one, Takže myslenie a čas sú jedno,
and thought-time is the root of fear. a myslenie a čas je koreň strachu.
   
1:03:32 That is fairly obvious. To je celkom zrejmé.
It is so. Je to tak.
   
1:03:35 Now, it is not a question of Teda, to nie je otázka
stopping thought or time. zastavenia myslenia alebo času.
   
1:03:41 Of course it would be Samozrejme, že by bolo
impossible to stop it nemožné to zastaviť
   
1:03:44 because who is the entity pretože, kto je subjekt ktorý hovorí:
that says, ‘I must stop thought’? "Musím zastaviť myslenie"?
   
1:03:51 Which would be absurd because Čo by bolo absurdné, pretože
that entity is part of thought. ten subjekt je súčasťou myslenia.
   
1:03:57 Are you following all this? Sledujete to?
   
1:04:00 So this idea of stopping thought Takže tento nápad zastaviť
is impossible. myslenie je nemožný.
   
1:04:07 That implies a controller To si vyžaduje kontrolóra
who is trying to control thought. ktorý sa snaží kotrolovať myslenie.
   
1:04:12 The controller Kontrolór je
is created by thought. tvorený myslením.
   
1:04:18 So please just listen to this, Prosím, počúvajte toto,
just observe. len sledujte.
   
1:04:25 The observation Skúmanie
is an action in itself, je samotný čin,
   
1:04:30 not that one must do something nie že človek musí robiť niečo
about fear. so strachom.
   
1:04:33 I wonder Rozmýšľam,
if you understand this? či tomu rozumiete?
   
1:04:35 Look: suppose I am afraid Pozrite: Predpokladajme, že sa
about something or other, niečoho bojím, alebo niekoho,
   
1:04:43 darkness, my wife running away, tmy, že mi utečie žena, že som sám ,
or I am lonely, or this or that. alebo tohto alebo tamtoho.
   
1:04:49 I am frightened, deeply. Som vystrašený, veľmi.
   
1:04:52 You come along and tell me, Ty prichádzaš a hovoríš,
   
1:04:56 you explain to me vysvetľuješ mi
the whole movement of fear, ako funguje strach,
   
1:05:00 the origin of fear, pôvod strachu,
which is time. čo je čas.
   
1:05:09 I had pain, or I went Niečo ma bolí, alebo som
through some accident, zažil nejakú nehodu,
   
1:05:13 incident that has caused fear, incident ktorý spôsobil strach,
recorded it in the brain, zaznamenal mi ho do mozgu,
   
1:05:21 and that memory of that a spomienka na ten
past incident might happen again, minulý incident môže znovu nastať,
   
1:05:28 and therefore there is fear. a preto je tam strach.
   
1:05:31 So you have explained this Takže ty si mi to
to me. vysvetlil.
   
1:05:35 And I listen very carefully A ja veľmi pozorne počúvam
to your explanation, tvojmu vysvetleniu,
   
1:05:39 I see the logic of it, vidím jeho logiku ,
the sanity of it, zdravý rozum,
   
1:05:43 I don’t reject it, I listen. neodmietam to, počúvam.
   
1:05:47 And that means listening A to znamená, že počúvanie
becomes an art. sa stáva umením.
   
1:05:55 I don’t reject what you are saying, Neodmietam, čo hovoríte,
nor accept, but observe. ani to neprijímam, ale pozorujem to.
   
1:06:00 So I observe that what you tell me Takže pozorujem, že to,
about time, thought, is actual. čo mi hovoríš
   
1:06:04   o čase, myslení, je skutočné.
   
1:06:08 I don’t say, ‘I must stop Nehovorím, "Musím zastaviť
time and thought’, čas a myslenie",
   
1:06:11 but you have explained to me, ale ty si mi vysvetlil,
don’t do that, aby som to nerobil,
   
1:06:15 but just observe how fear arises, len aby som pozoroval,
it is a movement of thought, time. ako vzniká strach,
   
1:06:21   je to pohyb myslenia, času.
   
1:06:26 Just observe this movement Len sleduj pohyb
and don’t move away from it, a nechoď od neho,
   
1:06:34 don’t escape from it, neutekaj,
live with it, look at it, ži sním, pozri sa na naň,
   
1:06:38 put your energy vlož energiu
in your looking. do toho pozerania.
   
1:06:45 Then you will see Potom uvidíš, že sa strach
that fear begins to dissolve začína rozpúšťať
   
1:06:53 because you have done pretože si sním
nothing about it, nič neurobil,
   
1:06:55 you have just observed, len si ho pozoroval,
you have given your attention to it. venoval si mu svoju pozornosť.
   
1:06:59 That very attention is like Tá pozornosť je ako
bringing light on fear. vniesť svetlo do strachu.
   
1:07:06 Attention means giving all Pozornosť znamená dať celú
your energy in that observation. svoju pozornosť na pozorovanie.
   
1:07:11 Is this clear somewhat? Je to trochu jasné?
   
1:07:20 Sir, unfortunately Pane, bohužiaľ máme
we have only two talks, len dva rozhovory,
   
1:07:25 I wish Želám si, aby ich
there were more talks. bolo viacej.
   
1:07:29 If you begin to ask questions Ak sa začnete pýtať otázky
we will become something different. dostaneme sa niekam inam.
   
1:07:34 But I hope you don’t mind Ale dúfam, že vám nebude prekážať
if I go on. ak pôjdem ďalej.
   
1:07:39 May I? Môžem?
   
1:07:50 So, observation without analysis Takže, pozorovanie bez analýzy
implies si vyžaduje
   
1:07:56 giving your total attention venovať celú svoju pozornosť
to a problem. problému.
   
1:08:04 The problem which is relationship, Problém ktorým je vzťah,
the problem which is fear, problém ktorým je strach,
   
1:08:12 and also we have to go into a takisto sa musíme pozrieť
the problem of pleasure. na problém potešenia.
   
1:08:21 May I ask Môžem sa spýtať, koľko je hodín?
what time it is?  
   
1:08:28 Beg your pardon? Prepáčte?
   
1:08:33 Quarter past twelve. Štvrť na jednu.
   
1:08:36 We have talked Hovorili sme asi hodinu.
for an hour.  
   
1:08:40 Do you want to continue Chcete pokračovať
another half an hour? ďalšiu pol hodinu?
   
1:08:45 Can you bear it? Vládzete?
   
1:08:49 It’s up to you, Je to na vás,
not to me, sirs. nie na mne pane.
   
1:08:57 Also – sir, would you mind A taktiež pane- nevadilo by vám
not taking photographs. keby ste nefotili?
   
1:09:08 Please, Prosím,
this is very serious all this. toto všetko je veľmi dôležité.
   
1:09:14 This is not something you play with Toto nie je niečo, s čím sa deň
for a day and drop it. pohráte a potom to zahodíte.
   
1:09:21 It concerns our lives, Jedná sa o naše životy,
our whole existence. celú našu existenciu.
   
1:09:29 And if you are at all serious we A ak to myslíte úplne vážne, musíme
must give our attention to all this. tomu všetkému venovať pozornosť .
   
1:09:42 Why is it that man Prečo je to tak,
has pursued pleasure? že sa človek naháňa za potešením?
   
1:09:51 Please ask yourself why. Prosím, spýtajte sa seba, prečo?
   
1:09:57 Is pleasure opposite to pain? Je potešenie protikladom bolesti?
   
1:10:03 Please go into it a little bit. Prosím, pozrite sa trošku na to!
   
1:10:06 We have all had pain My všetci máme bolesti
of different kinds, rôzneho druhu,
   
1:10:10 both physical and psychological. oboje, aj fyzické aj psychické.
   
1:10:15 Psychologically most of us from Psychologicky viacerí z nás
childhood have been wounded, hurt, z detstva boli ranení, ublížení,
   
1:10:23 that is pain. to je bolesť.
   
1:10:26 And the consequence of that pain A následkom tej bolesti
has been to withdraw, je odtiahnutie sa,
   
1:10:33 isolate oneself, izolovať sa,
not to be further hurt. aby nám ďalej nebolo ubližované.
   
1:10:40 We are hurt from childhood, Je nám ubližované od detstva,
through school, počas školy,
   
1:10:44 by comparing ourselves with keď sa porovnávame s niekým
somebody else who is more clever. druhým, ktorý je múdrejší.
   
1:10:50 We have hurt ourselves My sme ubližovali druhým
and others have hurt us a druhí ubližovali nám,
   
1:10:56 through various forms skrz rôzne formy
of scoldings, hurting, hrešenia, ubližovania,
   
1:11:04 saying something brutal, povediac niečo kruté,
terrorising us. terorizujúc nás.
   
1:11:11 And there is this deep hurt A je tu hlboké zranenie
with all its consequences, so všetkými jeho dôsledkami,
   
1:11:16 which is isolation, resistance, ktorým je izolácia, odmietanie
more and more withdrawing. viac a viac odstupu.
   
1:11:24 And the opposite of that A myslíme si, že opak
we think is pleasure. toho je potešenie.
   
1:11:29 Pain and the opposite of it Bolesť a jej protiklad
is pleasure. je potešenie.
   
1:11:35 Is that so? Je to tak?
   
1:11:37 So we have to examine closely Takže musíme dôkladne preskúmať
if you have the energy, ak máte energiu,
   
1:11:41 if you have the time, ak máte čas,
if you want to, ak chcete,
   
1:11:46 is goodness opposite of je dobrota opak
that which is not good? toho, čo nie je dobré?
   
1:11:56 If goodness Ak je dobrota
is the opposite, opak,
   
1:12:01 then that goodness contains tak potom dobrota obsahuje
its own opposite - right? vlastný opak - je to tak?
   
1:12:09 Therefore it is not good. Preto to nie je dobré.
   
1:12:13 Goodness is something totally Dobro je niečo úplne
separate from that which it is not. oddelené od toho, čím nie je.
   
1:12:23 So, is pleasure – please just listen Takže, je radosť - prosím len to
to this if you don’t mind, počúvajte, ak vám to nevadí,
   
1:12:30 one is asking this človek sa to pýta
most respectfully – s veľkým rešpektom -
   
1:12:33 is pleasure something je potešenie niečo,
opposite of pain? čo je opakom bolesti?
   
1:12:44 Or it is a contrast and we are Alebo to je protiklad a my
always pursuing the contrast, vždy sledujeme protiklad,
   
1:12:52 the opposite. opak.
   
1:12:56 So one is asking, Takže človek sa pýta,
is pleasure separate entirely, je radosť oddelená úplne,
   
1:13:02 like goodness – which is not ako dobro - ktoré nie je
pleasurable? You understand? príjemné? Chápete?
   
1:13:11 Or is pleasure Alebo je radosť
tainted by pain? poškvrnená bolesťou?
   
1:13:21 So when you look closely at pleasure Takže keď sa pozriete pozorne na
it is always remembrance, isn’t it? potešenie, vždy je to spomienka, nie?
   
1:13:36 One never says Človek nikdy nehovorí
when one is happy, keď je človek šťastný,
   
1:13:39 ‘How happy I am’, "Aký som šťastný",
it is always after, je to vždy až potom,
   
1:13:45 the remembrance of that thing spomienka na tú vec
which gave you pleasure, ktorá vám dala radosť,
   
1:13:49 and the remembrance a spomienka
of that pleasure. na toto potešenie.
   
1:13:51 Like a sunset, when you look Ako západ slnka, keď sa pozeráš
at the glory of the evening, na nádheru večera,
   
1:13:57 full of that extraordinary light, plného tohto neobyčajného svetla,
   
1:14:01 there is great pleasure, je tam veľké potešenie,
great delight. veľká radosť.
   
1:14:05 Then that is remembered, Tak to sa potom zapamätá,
then pleasure is born. potom sa radosť zrodí.
   
1:14:14 So, pleasure is part of thought too. Takže, potešenie je tiež súčasťou
It is so obvious. myslenia. Je to tak zrejmé.
   
1:14:24 So the next problem is Takže ďalší problém je
   
1:14:27 – it is very complex, - je veľmi zložitý,
like all human problems – ako všetky ľudské problémy -
   
1:14:30 is it possible dá sa ukončiť
to end all sorrow? všetok ten smútok?
   
1:14:40 Because where there is sorrow Pretože tam, kde je smútok,
there is no love. tam nie je žiadna láska.
   
1:14:51 Where there is sorrow obviously Tam, tam kde je smútok očividne
there cannot be intelligence. nemôže existovať inteligencia.
   
1:14:56 We will go into that word, Rozoberieme si to slovo,
which is a very complex word, čo je veľmi zložité slovo,
   
1:14:59 intelligence. inteligencia.
   
1:15:10 You know, Poznáte to,
the understanding of relationship, aby sme pochopili vzťah,
   
1:15:18 fear, pleasure and sorrow, strach, potešenie a radosť,
is to bring order in our house. musíme vniesť poriadok do nášho domu.
   
1:15:29 Without order Bez poriadku
you cannot possibly meditate. nemôžete meditovať.
   
1:15:39 You understand that word? Rozumiete tomu slovu?
   
1:15:41 Unfortunately that word Bohužiaľ toto slovo
has been brought to the West priniesli na západ
   
1:15:44 by the Eastern people. ľudia z východu.
   
1:15:50 Now, the speaker puts meditation Teraz bude rečník hovoriť o meditácii
at the end of the talks na záver hovorov
   
1:15:54 because there is no possibility pretože nie je možnosť
of right meditation správnej meditácie
   
1:16:01 if you have not put your house, ak ste nedali svoj dom,
psychological house, in order. psychologický dom, do poriadku.
   
1:16:11 If the house is in disorder, Ak je dom v neporiadku,
psychological house, what you are, psychologický dom, čím ste,
   
1:16:17 if that house is not in order ak ten dom nie je v poriadku
what is the point of meditating? aký zmysel má meditovať?
   
1:16:22 It is just an escape. Je to len únik.
It leads to all kinds of illusions. Vedie k rôznym ilúziám.
   
1:16:30 And you may sit cross legged A vy môžete sedieť
  so skríženými nohami
   
1:16:32 or stand on your head alebo stáť na hlave
for the rest of your life po zbytok života
   
1:16:37 but that is not meditation. ale to nie je meditácia.
   
1:16:41 Meditation must begin with bringing Meditácia musí začať s tým, že si
about complete order in your house: kopmletne poupratujete vo vašom dome
   
1:16:51 that is, order in your relationship, to znamená,poriadok vo vzťahu,
order in one’s desires, poriadok v túžbach,
   
1:17:05 pleasure and so on. potešenie atď.
   
1:17:11 And also, one of our causes of A taktiež smútok je jednou
disorder in our life is sorrow. z príčin našeho neporiadku.
   
1:17:27 This is a common factor, To je bežný faktor, bežná realita
common reality in all human beings. všetkých ľudských bytostí.
   
1:17:38 Everyone goes through Každý prechádza cez
this tragedy of sorrow, túto tragédiu smútku,
   
1:17:45 here or in the Asiatic world tu, alebo v ázijskom svete
or in the Western world. alebo v západnom svete.
   
1:17:50 Again this is a common thing A opäť, je to spoločná vec
we all share. ktorú všetci zdieľame.
   
1:17:57 There is not only so-called Nie je to len takzvaný
personal sorrow osobný smútok
   
1:18:04 but there is ale je to smútok
the sorrow of mankind, ľudstva,
   
1:18:09 sorrow which wars smútok, ktorý priniesli
have brought about, vojny,
   
1:18:19 five thousand years päťtisíc rokov historických
of historical record, záznamov,
   
1:18:23 every year there has been a war, každý rok je vojna,
killing each other, zabíjame sa navzájom,
   
1:18:33 violence, terror, brutality, maiming násilie, teror, brutalita, mrzačenie
people, people have no hands, eyes, ľudí, ľudia nemajú ruky, oči,
   
1:18:42 all the horrors všetka tá hrôza
and the brutality of war, a brutalita vojny,
   
1:18:46 which has brought ktorá priniesla
incalculable misery to mankind. nevyčísliteľné utrpenie ľudstva.
   
1:18:56 It is not only one’s own sorrow Nie je to len niečí vlastný smútok
but the sorrow of mankind, ale smútok ľudstva,
   
1:19:05 the sorrow when you see a man smútok, keď vidíte človeka
who has nothing whatsoever, ktorý nemá vôbec nič,
   
1:19:09 just a piece of cloth len kúsok látky
   
1:19:12 and for the rest of one’s life a po zvyšok svojho života
he is going to be that way. takým aj zostane.
   
1:19:18 Not in these Western countries Nie v týchto západných krajinách
but in the Asiatic world it is like that. ale v ázijskom svete je to tak.
   
1:19:25 And when you see that person A keď vidíte tú osobu
there is sorrow. je tam smútok.
   
1:19:30 There is also sorrow Aj to je smutné
when people are caught in illusion; keď sú ľudia chytení v ilúzii;
   
1:19:36 like going from one guru to another, ako chodenie od jedného guru
which is escaping from yourself. k druhému, čo je únik od seba.
   
1:19:48 That is a sorrow, To je smútok,
to observe this. pozorovať to.
   
1:19:51 The clever people going Múdri ľudia idúci na východ.
off to the East.  
   
1:19:54 Writing books about it, Píšuc o tom knihy,
praising some guru, chvália nejakého guru,
   
1:19:58 and we all fall for a my všetci padáme
that nonsense. do tohto nezmyslu.
   
1:20:02 That is also sorrow. Aj to je smutné.
   
1:20:07 Sorrow that comes when you see Smútok, ktorý prichádza
  keď vidíte
   
1:20:10 what the politicians čo politici
are doing in the world. robia vo svete.
   
1:20:14 Thinking in terms of tribalism, Rozmýšľajúc v medziach kmeňa
that is also sorrow. je tiež smutné.
   
1:20:23 So there is personal sorrow and Takže je tu osobný smútok a
the vast cloud of sorrow of mankind. obrovský mrak smútku ľudstva.
   
1:20:41 Sorrow is not something Smútok nie je niečo
romantic, sentimental, romantické, sentimentálne,
   
1:20:48 illogical, nelogické,
it is there. je tu.
   
1:20:53 My son dies and Môj syn umiera a
it has shattered one’s life. to mi rozbilo celý život.
   
1:21:03 And we have lived with this sorrow A my žijeme s týmto smútkom
from time measureless. od nepamäti.
   
1:21:11 And apparently one has not resolved A zrejme človek nevyriešil
this problem. tento problém.
   
1:21:20 When one suffers Keď človek trpí
one seeks consolation, hľadá útechu,
   
1:21:27 which is an escape čo je únikom
from the fact of sorrow. z tohto faktu smútku. -
   
1:21:35 When there is that grief, Ak je tu smútok,
you try every form of amusement, skúšate každú formu zábavy,
   
1:21:46 escape, uniknúť,
but it is always there. ale vždy je to tam.
   
1:21:58 And apparently humanity A ľudstvo to očividne
has not resolved it. nevyriešilo.
   
1:22:07 And we are asking A my sa pýtame
the question otázku
   
1:22:10 whether it is possible či je možné byť od toho
to be free of it completely? úplne oslobodený?
   
1:22:20 Not avoiding it, Nie vyhnúť sa tomu,
not seeking consolation, nie hľadať útechu,
   
1:22:26 not escaping into some nie únik do nejakej
fanciful theory, but to live with it. vymyslenej teórie, ale žiť s tým.
   
1:22:40 Just let’s understand what we mean Len poďme pochopiť, čo rozumieme
by that word to ‘live with it’: pod slovami ’ Žiť s tým’:
   
1:22:45 not to let it become a habit nie aby sa nám to stalo zykom
like most people do; ako to mnohí ľudia robia.,
   
1:22:54 they live with nationalities, žijú s národnosťami,
which is most destructive, čo je deštruktívne,
   
1:23:01 they live with their own žijú s ich vlastnými
separate religious conclusions, náboženskými závermi,
   
1:23:08 they live with their own žijú s ich vlastnými
fanciful ideas and ideals, vymyslenými ideami a ideálmi,
   
1:23:16 and that again brings a to znovu prináša
their own conflict. ich vlastný konlikt.
   
1:23:22 So to live with something, Takže žiť s niečím,
to live with sorrow, žiť so smútkom,
   
1:23:27 not accept it, neakceptovať ho,
not become habituated to it, nezvyknúť si naň,
   
1:23:35 that is, to look at it, to znamená, pozrieť sa naň,
to observe it without any escape, skúmať ho bez nejakého úniku,
   
1:23:42 without any question of bez nejakej otázky
trying to go beyond it, pokusu ísť zaň,
   
1:23:45 just to hold it len ho držať v ruke
in your hand and look. a pozerať sa.
   
1:23:56 Which is, sorrow is also part of Čo znamená, že smútok je tiež časťou
this tremendous sense of loneliness, tohto ohromného pocitu osamelosti,
   
1:24:11 you may have many friends, môžete mať veľa priateľov,
you may be married, môžete byť ženatý,
   
1:24:13 you may have môžete mať
all kinds of things, všetky možné veci,
   
1:24:15 but inwardly there is this feeling ale vo vnútri je tento pocit
of complete loneliness. úplnej osamelosti.
   
1:24:25 And that is part of sorrow. A to je súčasť smútku.
   
1:24:33 To observe that loneliness Pozorovať tú osamelosť
without any direction, bez akéhokoľvek smeru,
   
1:24:40 without trying to go beyond it, bez toho aby sa snažili ísť ďalej,
   
1:24:42 without trying to find bez toho aby ste sa snažili nájsť
a substitute for it, za to náhradu ,
   
1:24:47 to live with it, not worship it, žiť s tým, nie uctievať to,
not become psychotic about it. nestať sa z toho psychotickým .
   
1:25:02 Which means to give Čo znamená, venovať tej bolesti,
all your attention to that pain, všetku svoju pozornosť,
   
1:25:08 to that grief, to that sorrow. tomu žiaľu, tomu smútku.
   
1:25:14 So when my son dies, or somebody Takže keď môj syn zomrie,
whom I think I love, dies, alebo niekto
   
1:25:19   o kom si myslím,
  že ho milujem, zomrie,
   
1:25:25 there is great grief, and without je veľký žiaľ, a bez
running away from it, just to... utekania od toho, len aby ...
   
1:25:33 It is a great thing to understand Je to veľká vec, pochopiť
suffering because then utrpenie, lebo potom
   
1:25:44 where there is freedom from sorrow, tam, kde je sloboda od smútku,
there is compassion. tam je súcit.
   
1:25:52 And one is not compassionate as long A človek nie je súcitný, pokiaľ
as you are anchored to any belief, ste ukotvení v nejakej viere,
   
1:26:01 to your particular form v nejakej konkrétnej podobe
of religious symbol. náboženského symbolu.
   
1:26:08 Compassion is Súcit je
freedom from sorrow. oslobodenie sa od smútku.
   
1:26:15 And where there is compassion A tam, kde je súcit
there is love, tam je láska,
   
1:26:18 and with that compassion a s tým súcitom
goes intelligence – ide inteligencia -
   
1:26:24 not the intelligence of thought nie inteligencia myslenia
with its cunning, ktorá je prešibaná,
   
1:26:31 with its adjustments, s jej úpravami,
   
1:26:35 with its capacity to put up s kapacitou zaoberať sa
with anything. s niečím.
   
1:26:39 Compassion means Súcit znamená
the ending of sorrow koniec smútku
   
1:26:44 and only then a až potom
is there intelligence. je tam inteligencia.
   
1:26:51 We will continue tomorrow if you Budeme pokračovať zajtra, ak vám
don’t mind, talking about death, to nevadí, hovoriť o smrti,
   
1:27:01 what happens, if anything čo sa stane, ak sa niečo
happens after death, stane po smrti,
   
1:27:06 and what is a aký je
the significance of death, význam smrti,
   
1:27:10 and what is meditation. a čo je meditácia.
   
1:27:16 That is if you can To ak
bear it until tomorrow. vydržíte do zajtra.
   
1:27:27 May I most respectfully Môžem úctivo
request that you don’t clap. požiadať, aby ste netlieskali?
   
1:27:32 By clapping Tlieskaním
you are not encouraging me. ma nepovzbudíte.
   
1:27:37 You are clapping because Tlieskate, pretože
you understand it for yourself. ste to sami pochopili.
   
1:27:52 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD