Krishnamurti Subtitles

Náboženská myseľ je veľmi vecná myseľ

Amsterdam - 20 September 1981

Public Talk 20:47 I am afraid Obávam sa, že toto je
this is the last talk. posledná reč.
   
1:00 Like two friends sitting in the park Ako dvaja priatelia sediaci v parku
on a lovely day, jedného pekného dňa,
   
1:08 talking about life, rozprávajúc sa o živote,
   
1:15 talking about their problems, hovoriac o svojich problémoch,
   
1:21 investigating seriously skúmajúc vážne
the very nature of their existence pravú podstatu svojej existencie
   
1:30 and asking themselves seriously a vážne sa pýtajúc sami seba
   
1:37 why life has become prečo sa život stal
such a great problem. takým veľkým problémom.
   
1:45 Why, though intellectually Prečo, hoci ste intelektuálne
you are very sophisticated, veľmi sofistikovaní,
   
1:55 yet our daily life is such predsa je náš každodenný život
a grind without any meaning, pasca bez nejakého významu,
   
2:07 except survival, okrem prežitia,
which again is rather doubtful. čo je opäť trochu pochybné.
   
2:16 Why life, everyday existence, Prečo život, každodenná existencia,
has become such a torture. sa stal takým mučením.
   
2:26 One may go to church, Človek môže chodiť do kostola
   
2:30 follow some leader nasledovať nejakého lídra
politically or religiously, politicky alebo nábožensky,
   
2:37 but the daily life ale každodenný život
is always a turmoil je stále zmätok
   
2:50 though there are certain periods, aj keď existujú určité obdobia,
occasionally joyful, happy, občas radostné, šťastné,
   
2:58 but there is always ale vždy tu je
a cloud of darkness about our life. mrak temnoty v našom živote.
   
3:08 And these two friends A títo dva priatelia
talking together, hovoriaci spolu,
   
3:12 as we are, ako sme my,
you and the speaker, vy a rečník,
   
3:20 we are talking over together rozprávame sa spolu
in a friendly manner, priateľsky,
   
3:26 perhaps with affection, snáď s láskou,
with care, with concern, so záujmom, s obavami,
   
3:35 whether it is at all possible či je vôbec možné
to live a life, žiť život,
   
3:41 our daily life náš každodenný život
without a single problem. bez jediného problému.
   
3:50 And though we are highly educated, A hoci sme vysoko vzdelaní,
have certain careers, specialised, máme určité kariéry, špecializované,
   
4:05 yet we have stále máme
these unresolved struggles, tieto nevyriešené boje,
   
4:13 pain, suffering, joy bolesť, utrpenie, radosť
   
4:17 and sometimes a great feeling a niekedy aj skvelý pocit
of not being totally selfish. keď nie sme úplne sebecký.
   
4:30 And together, A spoločne,
if we can this morning, ak môžeme dnes ráno,
   
4:35 go into this question: ísť do tejto otázky: prečo my,
why human beings live as we do live, ľudské bytosti žijeme ako žijeme ,
   
4:47 go to the office from chodievame do kancelárie od deviatej
nine o’clock until five or six až do piatej alebo šiestej
   
4:53 for the next fifty years, najbližších päťdesiat rokov
   
4:59 or be occupied all the time, alebo sa zoberáme po celú dobu,
not only with our own problems,  
   
5:04   nielen s našimi vlastnými problémami,
   
5:08 but also the brain, ale aj mozog,
the mind is constantly occupied, myseľ sa neustále niečím zaoberajú,
   
5:17 there is never a quietness, nikdy tam nie je pokoj,
there is never peace, nikdy tam nie je mier,
   
5:24 there is always this occupation tam je vždy toto zaoberanie sa
with something or other. s tým či oným.
   
5:31 And that is our life. To všetko je náš život.
   
5:34 That is our daily, monotonous, To je náš každodenný, monotónny,
rather lonely, insufficient life. trochu osamelý, nedostatočný život.
   
5:44 And we try to escape from it A my sa pokúšame z neho uniknúť
through religion, cez náboženstvo,
   
5:49 through various forms cez rôzne formy
of entertainment. zábavy.
   
5:55 At the end of the day A na konci dňa sme zase tam
we are still where we were kde sme boli
   
5:59 for the last thousands za posledné tisícky
and thousands of years. a tisícky rokov.
   
6:04 We seem to have changed very little Zdá sa, že sme sa zmenili veľmi málo
psychologically, inwardly. psychologicky, vnútorne.
   
6:11 And our problems increase. A naše problémy narastajú.
   
6:16 And always A stále
there is the fear of old age, je tu strach z vysokého veku,
   
6:24 disease, some accident shorôb, nejakej nehody
that will put us out. ktorá nás odstaví.
   
6:34 So this is our existence, Takže, toto je naša existencia,
from childhood until we die, od detstva až pokiaľ nezomrieme,
   
6:44 either voluntarily buď dobrovoľne
or involuntarily die. alebo nedobrovoľne zomrieme.
   
6:58 We don’t seem to have been able Taktiež sa nezdá, že by sme boli
to solve that problem also, schopný vyriešiť aj tento problém,
   
7:06 the problem of living problé žitia
and the problem of dying. a problém zomierania.
   
7:13 Especially as one grows older, Zvlášť keď človek stárne,
   
7:20 one remembers človek si spomína
all the things that have been: na všetky veci ktoré sa stali:
   
7:24 the times of pleasure, na časy radosti,
the times of pain, na časy bolesti,
   
7:30 the times of sorrow, časy smútku,
the times of tears. časy sĺz.
   
7:38 But always there is Ale vždy tu je tá neznáma vec
this unknown thing called death zvaná smrť
   
7:46 of which most of us ktorej sa väčšina z nás bojí.
are frightened.  
   
7:51 And as two friends sitting A ako dvaja priatelia ktorí
in the park on a bench, sedia na lavičke v parku,
   
7:57 not in this hall nie v tejto hale so všetkými
with all this light and so on, týmito svetlami, atď.,
   
8:03 which is rather ugly, ktoré sú dosť škaredé,
   
8:06 but sitting on a bench ale sediaci na lavičke
in the park with sunlight – v parku na slniečku -
   
8:13 the dappling light, the sun mihotavé svetlo, slnko
coming through the leaves – prechádzajúce skrz listy -
   
8:20 the ducks on the canal kačice na kanály
and the beauty of the earth, a krása krajiny,
   
8:26 talking over together. spolu sa rozprávame.
   
8:30 And that’s what A to je to
we are going to do, čo ideme robiť,
   
8:33 talking over together as two friends rozprávať sa spolu ako dvaja
who have had a long life, priatelia, ktorí mali dlhý život,
   
8:44 a long serious life dlhý ťažký život
with all the troubles, so všetkými tými problémami,
   
8:55 the troubles of sex, s problémami so sexom,
loneliness, osamelosťou,
   
9:01 despair, depression, zúfalstvom, depresiami,
anxiety, uncertainty, úzkosťou, neistotou,
   
9:10 a sense of meaninglessness s pocitom zbytočnosti
to all this. tohto všetkého.
   
9:17 And there is always, A na konci toho všetkého
at the end of all this, death. je vždy smrť.
   
9:29 And in talking about it, A rozprávajúc sa o tom,
either we intellectually approach it, buď sa k tomu dostname intelektuálne ,
   
9:38 that is rationalise it, to znamená racionalizujeme to,
say it is inevitable, hovoríme, že je to nevyhnutné,
   
9:45 don’t be frightened or escape nebáť sa toho, alebo utiecť
through some form of belief, cez nejakú formu viery,
   
9:55 the hereafter as the že potom bude,
Asiatics believe, reincarnation, ako Aziati veria, reinkarnácia,
   
10:04 or if you are highly intellectual ak ste vysoko intelektuálny
this is the end of all things, tak toto je koniec všetkého,
   
10:15 end of all our existence, celej našej existencie, našich
our experiences, our memories, skúseností, našich spomienok,
   
10:25 tender, delightful, plentiful. nežnosti, potešenia, hojnosti.
   
10:31 And also with it goes A s tým prichádza nesmierna
the great pain and suffering. bolesť a utrpenie.
   
10:39 What does it all mean, Čo to všetko znamená,
   
10:42 this life which is really, tento život, ktorý je naozaj,
if one examines very closely, ak sa na to človek pozrie zblízka,
   
10:49 rather meaningless? dosť nezmyselný?
   
10:52 One can intellectually, verbally, Človek môže intelektuálne, ústne,
construct a meaning to life, vysvetliť zmysel života,
   
11:02 but the way we live ale spôsob, akým žijeme
has very little meaning actually. má v skutočnosti veľmi malý význam .
   
11:12 So there is this thing Takže je tu vec
called living and dying. zvaná žitie a umieranie.
   
11:21 That is all we know. To je všetko, čo vieme.
   
11:26 Everything apart from that Všetko, okrem toho
becomes a theory, a speculation; je teória, špekulácie;
   
11:35 or a pursuit of a belief in which alebo snaha v niečo veriť, v čom
one finds some kind of security, hope.  
   
11:41   človek nachádza nejaký druh
  istoty, nádeje.
   
11:46 But those beliefs Ale tie presvedčenia
are also very shallow, sú tiež veľmi plytké,
   
11:52 rather meaningless, dosť bezvýznamné,
as all beliefs are. ako všetky presvedčenia.
   
11:59 Or you have ideals Alebo máte ideály
projected by thought, vytvorené myslením,
   
12:06 and struggle to achieve a snažíte sa dosiahnuť
those ideals. tie ideály.
   
12:12 This is our life To je náš život
   
12:19 whether we are very young, či už sme veľmi mladý,
full of vitality, fun, plný vitality, zábavy,
   
12:29 a sense that one can do pocit, že človek môže robiť
almost anything, skoro všetko,
   
12:36 but even then with youth, ale dokonca aj vtedy, s mladosťou,
middle age and old age, v strednom veku, v starom veku,
   
12:43 there is always this question vždy je tu táto otázka
- death, dying. - smrť, zomieranie.
   
12:53 Can we, this morning, Môžeme si , dnes ráno,
talk over together this? o tom spolu pohovoriť?
   
13:02 Please, Prosím,
as we pointed out yesterday, ako sme poukázali včera,
   
13:07 we are thinking about it rozmýšľame o tom spoločne.
together.  
   
13:11 You are not merely, Nie že iba,
if one may point out, ako som včera poukázal,
   
13:17 listening to a series of words, počúvate nejakým slovám,
to some ideas, nejakým ideám,
   
13:25 but rather together, ale radšej spolu,
I mean together, myslím tým spolu,
   
13:32 investigate this whole problem skúmame celý tento problém
of living and dying. žita a zomierania.
   
13:46 And either one does it A buď to každý jeden robí
with one’s heart, srdcom,
   
13:53 with one’s whole mind, s celou jeho mysľou,
or partially, superficially, alebo len čiastočne, povrchne,
   
14:06 and so a tak s veľmi
with very little meaning. malým významom.
   
14:10 So first of all we should see Takže predovšetkým by sme mali vidieť
that our brains never act fully, že naše mozgy nikdy nepracujú naplno,
   
14:24 completely, we only use a úplne, že používame len
very small part of our brain. veľmi malú časť nášho mozgu.
   
14:39 That part Tá časť
is the structure of thought. je štruktúra myslenia.
   
14:47 That part being in itself a part Táto časť je sama o sebe len časť
and therefore incomplete, a preto je neúplná,
   
14:58 as thought is incomplete, ako je neúplná myseľ.
   
15:03 so the brain functions Takže mozog pracuje len vo
within a very narrow area, veľmi malej oblasti,
   
15:08 depending on our senses, závisiac na našich zmysloch,
   
15:14 our senses našich zmysloch
which again are partial, ktoré, znova, sú len čiastočné,
   
15:18 never all the senses nikdy všetky zmysly
fully awakened. plne prebudené.
   
15:25 I do not know if you have not Neviem, či ste
experimented neexperimentovali
   
15:31 with watching something s pozorovaním niečoho
with all your senses: so všetkými vašimi zmyslami:
   
15:37 watching the sea, pozorujúc more,
   
15:40 the birds and the moonlight vtáky, a mesiac
at night on a green lawn. v noci na zelenej tráve.
   
15:47 If you have not watched Či ste to nepozorovali
partially čiastočne
   
15:51 or with all your senses alebo so všetkými vašimi zmyslami
fully awakened. plne prebudenými.
   
15:57 The two states Tie dva stavy
are entirely different. sú úplne odlišné.
   
16:02 When you watch Keď pozorujete
something partially niečo čiastočne
   
16:07 you are establishing more používate
   
16:11 the separative, egotistic oddelený, egoistický
attitude and living. postoj a žitie.
   
16:20 But when you watch Ale keď pozorujete
that moonlight on the water mesačný svit na vode
   
16:25 making a silvery path, tvoriaci strieborný pás,
with all your senses, so všetkými vašimi zmyslami,
   
16:31 that is, with your mind, to znamená, s vašou mysľou,
with your heart, so svojim srdcom,
   
16:34 with your nerves, giving all s nervami, venujúc
your attention to that observation, celú vašu pozornosť tomu pozorovaniu,
   
16:40 then you will see for yourself tak sami uvidíte
   
16:44 that there is no centre že tam nie je centrum
from which you are observing. z ktorého pozorujete.
   
16:52 So can we observe Takže môžeme skúmať
what is living, the actuality čo je to žitie, skutočnosť,
   
17:04 and what does it mean a čo znamená zomrieť?
to die ?  
   
17:12 Together. Spolu.
   
17:16 Our life, daily life, Náš život, denný život,
is a process of remembrances. je proces pamätania si.
   
17:25 Our brain, mind Náš mozog, myseľ
is entirely memory. je výlučne pamäť.
   
17:38 Right? Že?
Are we together in this? Chápeme sa v tomto?
   
17:48 This is rather a difficulty Toto je dosť prekážka
   
17:51 that I am not sure that we že som si neni istý,
are understanding each other. či sa chápeme.
   
18:01 I don’t know Neviem,
how much English you know, nakoľko rozumiete po anglicky,
   
18:05 and that is not a toto nie je
an insulting statement, urážka,
   
18:10 whether we understand či rozumieme
English completely, dobre po anglicky,
   
18:13 what the speaker is saying. čo rečník hovorí.
   
18:18 Or you are partially listening, Alebo či čiastočne počúvate,
partially understanding English, čiastočne rozumiete po anglicky,
   
18:28 and so, a tak,
attention wandering off, nedávate pozor,
   
18:34 and so one looks a tak niektorí vyzeráte
rather dazed – from here. dosť zmätení - odtiaľto.
   
18:46 The language Jazyk, ktorý rečník používa
that the speaker is using  
   
18:50 is very ordinary je veľmi obyčajný
non-specialised language. nie je odborný.
   
18:58 It is simple English. Je to jednoduchá angličtina.
   
19:03 So I hope Takže dúfam,
we understand each other. že sa rozumieme.
   
19:11 We are saying we are Hovoríme, že sme
– we, our ego, our personality – - my, naše ego, naša osobnosť -
   
19:19 our whole structure is entirely celý náš organizmus je
put together as memory, celý poskladaný ako spomienka,
   
19:26 we are memory my sme spomienka
- right? -že?
   
19:33 This is subject to investigation, Toto je predmet na skúmanie,
please, don’t accept it. prosím, neakceptujte to.
   
19:39 Observe it, listen. Skúmajte to, počúvajte.
   
19:43 The speaker is saying, Rečník hovorí,
   
19:45 the you, the ego, the me, že vy, ego, ja, že to
is altogether memory. všetko dokopy sú spomienky.
   
19:57 There is no spot or space Nie je tu bod alebo miesto
in which there is clarity. v ktorom je čistota.
   
20:07 Or, you can believe, Alebo, možete veriť,
hope, have faith dúfať, mať vieru
   
20:13 that there is something in you že je vo vás niečo
which is uncontaminated, čo je nedotknuté,
   
20:22 which is God, which is a spark čo je Boh, čo je iskra
of that which is timeless, toho, čo je bezčasové,
   
20:29 you can believe all that. tomu všetkému môžete veriť.
   
20:32 But that belief is merely illusory, Ale viera je púha ilúzia,
all beliefs are. to sú všetky viery.
   
20:41 But the fact is that, Ale faktom je to,
our whole existence, že celá naša existencia,
   
20:48 we are entirely memory, sme len pamäť,
remembrance. spomienka.
   
20:56 There is no spot or space Vo vnútri v nás nie je žiadny bod
inwardly which is not memory. alebo miesto
   
21:00   ktoré nie je spomienka.
   
21:04 You can investigate this, Môžete to skúmať,
if you have time, ak máte čas,
   
21:08 perhaps not this morning možno nie toto ráno, pretože musíme
because we have a lot to cover, toho ešte veľa prebrať,
   
21:13 but if you are enquiring ale ak sa vážne pozriete
seriously into yourself do seba
   
21:18 you will see that the ‘me’, the ego, uvidíte, že "ja", moje ego,
is all memory, remembrances. je celé "pamäť, spomienky".
   
21:32 And that is our life, A to je náš život,
we function, live from memory. my fungujeme, žijeme z pamäte.
   
21:42 And for us death A pre nás je smrť
is the ending of that memory. koniec tejto pamäte.
   
21:49 Right? Že?
   
21:56 Am I speaking to myself, Hovorím so sebou,
or are we all together in this? alebo sme v tom spolu?
   
22:04 You see, the speaker Viete, rečník je zvyknutý hovoriť
is used to talking in the open, pod holým nebom,
   
22:12 under trees, or in a vast tent pod stromami, alebo vo veľkom stane
without these glaring lights, bez týchto do očí svietiacich lámp,
   
22:21 and one can then have an intimate A potom má človek blízku
communication with each other. komunikáciou s druhými.
   
22:31 As a matter of fact, V skutočnosti,
   
22:37 there is only you and me sa rozprávame spolu
talking together, len vy a ja,
   
22:43 not all this enormous nie toto ohromné
audience in a vast hall, obecenstvo v tejto veľkej hale,
   
22:49 but you and I sitting ale vy a ja sediaci
on the banks of a river, na brehu rieky,
   
22:53 on a bench, na lavičke,
talking over this thing together. preberajúc spolu tieto veci.
   
23:00 And one is saying to the other: A jeden hovorí druhému:
we are nothing but memory, Nie sme nič iné, len pamäť,
   
23:10 and it is to that memory a je to tá pamäť
that we are attached – ku ktorej sme pripútaní -
   
23:18 my house, my property, môj dom, môj majetok,
my experience, my relationship, moje skúsenosti, moje vzťahy,
   
23:29 the office I go to, kancelária do ktorej chodím,
the factory, továreň,
   
23:37 the skill I like being able to gather práca, ktorou sa rád zaoberám
during a certain period of time, počas určitej doby,
   
23:48 I am all that. to všetko som.
   
23:51 And to that, thought is attached. A k tomu všetkému je pripútaná myseľ
That’s what we call living. tomu hovoríme žitie.
   
24:06 And this attachment, A toto pripútanie,
with all its problems, so všetkými jeho problémami,
   
24:14 because when you are attached lebo keď ste pripútaní,
there is fear of losing, je tu strach z toho, že to stratíte,
   
24:22 we are attached sme pripútaní
because we are lonely, lebo sme osamelí,
   
24:26 deep abiding loneliness which is hlboká stála osamelosť, ktorá je
suffocating, isolating, depressing. dusivá, izoluje nás, je depresívna.
   
24:40 And the more A čím viac sme k niekomu
we are attached to another, pripútaní,
   
24:45 which is again memory čo je znova pamäť
– the other is a memory: - ten druhý je pamäť:
   
24:53 my wife, my husband, my children, moja žena, môj manžel, moje deti,
are physically different from me, sa fyzicky odo mňa líšia,
   
25:06 psychologically the memory of psychologicky, spomiekou na
my wife, I am attached to that, moju ženu, som k tomu pripútaný,
   
25:17 to the name, to the form, na meno, k forme,
my existence is attachment moja existencia je pripútanie
   
25:23 to that memory which I have k spomienkam, ktoré som zbieral
gathered through all my life. po celý život.
   
25:32 Where there is attachment Tam kde je pripútanie
   
25:35 I recognise, observe uvedomujem si, pozorujem,
there is corruption. tam je úpadok.
   
25:44 When I am attached to a belief, Keď som pripútaný ku viere,
   
25:49 hoping in that attachment to that dúfajúc, že v tej pripútanosti k tej
belief there will be certain security, viere bude istá istota,
   
25:57 both psychologically aj psychicky
as well as physically, aj fyzicky,
   
26:03 that attachment not only to pripútanie nie len že
prevents further examination, zabraňuje ďalšiemu skúmaniu,
   
26:11 but I am frightened ale bojím sa to skúmať
to examine even aj
   
26:14 when I am greatly attached keď som veľmi pripútaný
to something – k niečomu -
   
26:17 to a person, to an idea, k človeku, k ideálu,
to an experience. k zážitku.
   
26:21 So corruption exists Takže úpadok nastáva tam
where there is an attachment. kde je lipnutie.
   
26:30 And one’s whole life is a movement A celý život človeka je pohyb
within the field of the known. v poli poznaného.
   
26:40 This is obvious. To je zrejmé.
   
26:46 And death means the ending A smrť znamená koniec
of the known. Right? poznaného. Že?
   
26:55 Ending of Koniec fyzického
the physical organism, organizmu,
   
27:00 ending of all the memory koniec celej tej spomienky
of which I am. na to, čo som.
   
27:07 I am nothing but memory, Nie som nič iné len spomienka,
memory being the known. spomienka, ktorá je to poznané.
   
27:17 I am frightened to let all that go, Bojím sa to všetko nechať ísť,
which means death. čo znamená smrť.
   
27:30 I think that is fairly clear, Myslím, že je to celkom ľahké,
at least verbally. aspoň ústne.
   
27:36 That is, intellectually To znamená, intelektuálne
you can accept that. to môžete prijať.
   
27:41 Logically, sanely, Logicky, rozumovo,
that is a fact. je to fakt.
   
27:47 So the question is: why human Takže otázka je: Prečo ľudské bytosti
beings throughout the world, po celom svete,
   
27:55 though they believe hoci veria
– some of them, in the Asiatic world – - niektorí z nich, v ázijský svet -
   
28:00 in the rebirth of themselves v znovu narodenie sa
in the next life; v budúcom živote,
   
28:09 the next life being much more v ďalší život oveľa
dignified, more prosperous, dôstojnejší, viac prosperujúci,
   
28:20 better house, better position. lepší dom, lepšia pozícia.
   
28:25 So those who believe Takže tí, ktorí veria
in reincarnation, v reinkarnáciu,
   
28:32 that is, the soul, the ego, to znamená, v dušu, ego,
the ‘me’ – "ja" -
   
28:35 which is a bundle of memories – čo je kopec spomienok -
being born next life. narodených v ďalšom živote.
   
28:46 The next life is a better life Ďalší život je lepší život, pretože
because if I behave rightly now, keď sa teraz budem správať dobre,
   
28:52 conduct myself righteously, správať sa spravodlivo,
live a life without violence, žiť život bez násilia,
   
29:01 without greed and so on, bez chamtivosti, a tak ďalej,
   
29:03 the next life I will have ďalší život budem mať
a better life, better position. lepší život, lepšiu pozíciu.
   
29:10 But next life... Ale ďalší život ...
   
29:14 a belief in reincarnation viera v reinkarnáciu
is just a belief je len viera
   
29:19 because those who have pretože tí, ktorí majú
this strong belief toto silné presvedčenie
   
29:24 don’t live nežijú
a righteous life today. spravodlivý život dnes.
   
29:28 Right? Je to tak?
You are following all this? Sledujete to všetko?
   
29:33 It is just an idea that Je to len predstava,
the next life will be marvellous. že ďalší život bude nádherný.
   
29:39 The beauty of the next life Krása budúceho života
   
29:42 must correspond to musí zodpovedať
the beauty of the present life. kráse súčasného života.
   
29:49 But the present life is so tortuous, Ale súčasný život je tak kľukatý,
so demanding, so complex, tak náročný, tak zložitý,
   
29:56 we forget the belief and struggle, zabúdame na vieru a bojujeme,
deceit, hypocrisy, klameme, sme pokryteckí,
   
30:02 every form of vulgarity každá forma vulgarity
and so on. a tak ďalej.
   
30:10 That is one aspect of death, To je jeden aspekt smrti,
believing in something next life. veriť v niečo budúcom živote.
   
30:18 But those Ale tí,
who do not accept such theory, ktorí neprijímajú takú teóriu,
   
30:25 though they are trying to compile aj keď sa snažia zostaviť
evidence of reincarnation, dôkaz o reinkarnácii,
   
30:31 which is rather absurd too - čo je tiež dosť absurdné -
   
30:35 you understand all this? - rozumiete tomu?
   
30:41 because what is it Pretože, čo je to,
that is going to reincarnate? čo sa bude reinkarnovat?
   
30:45 What is it Čo je to,
that has continuity? čo má kontinuitu?
   
30:53 You understand my question? Chápete moju otázku?
Are we talking together? Hovoríme spolu?
   
30:58 What is it that has continuity Čo je to, čo má kontinuitu
in life, in our daily life? v živote, v našom každodennom živote?
   
31:10 It is the remembrance Je to spomienka
of yesterday’s experience, na včerajšie skúsenosti,
   
31:15 pleasures, fears, anxieties potešenie, strachy, obavy
   
31:19 and there is that continuity a tu je tá kontinuita
right through life skrz život
   
31:25 unless we break it pokiaľ to nezlomíme
and move away from that current. a neodkloníme sa od tohto prúdu.
   
31:31 Right? Že?
   
31:34 Now the question is: is it possible Teraz otázka znie: je možné,
while one is living, zatiaľ čo človek žije,
   
31:43 with all the turmoil, so všetkým zmätkom,
with that energy, capacity, s tou energiou, kapacitou,
   
31:50 to end, say for example, ukončiť, povedzme,
attachment? lipnutie?
   
31:56 Because that is what is going Pretože to sa stane
to happen when you die. keď zomriete.
   
32:02 You may be attached to your wife, Môžete lipnúť na svojej žene,
to your husband, vašom mužovi,
   
32:05 to your property – not to property, na vašom majetku - nie na vašom
that is dangerous – majetku, čo je nebezpečné -
   
32:13 we are attached to some belief, lipneme na nejakom presvedčení,
belief in God. viere v boha.
   
32:21 That belief is merely a projection, Tá viera je len púha projekcia,
or an invention of thought, alebo výmysel myslenia,
   
32:27 but we are attached to it because ale my na tom lipneme, pretože
it gives a certain feeling of security dáva určitý pocit istoty
   
32:35 however illusory it is, akokoľvek iluzórne to je,
we are attached to that. my na tom lipneme.
   
32:42 Death means the ending Smrť znamená koniec
of that attachment. tohto lipnutia.
   
32:49 Now, while living, Teda, zatiaľčo žijeme,
can we end voluntarily, easily, môžeme ukončiť dobrovoľne, ľahko,
   
32:58 without any effort, bez hociakej námahy,
that form of attachment? túto formu lipnutia?
   
33:05 Which means dying to Čo znamená, umrieť pre
something we have known. niečo, čo sme spoznali.
   
33:11 You follow? Sledujete?
   
33:19 Can we do this? Môžeme to spraviť?
   
33:20 Because that is Pretože to je
living and dying together, žitie a umieranie spoločne,
   
33:26 not separated by nie oddelene za
a hundred years, or fifty years, sto rokov, alebo päťdesiat rokov,
   
33:31 waiting for some disease čakaním na nejakú chorobu
to push us off. aby nás to odrazilo.
   
33:37 But living Ale žiť
with all our vitality, energy, s celou svojou vitalitou, energiou,
   
33:43 intellectual capacity, s intelektuálnou kapacitou,
with the greater feeling, s väčším pocitom,
   
33:49 to end certain conclusions, ukončiť určité závery,
   
33:56 certain idiosyncrasies, experiences, niektoré výstrednosti, skúsenosti,
attachments, hurts, to end it. lipnutie, bolesti, ukončiť to.
   
34:10 That is, while living To znamená, že počas života
also living with death. tiež žiť so smrťou.
   
34:17 You understand this? Rozumiete tomu?
   
34:20 Are we meeting each other? Rozumieme sa?
   
34:24 So that death Takže smrť nie je niečo vzdialené
is not something far away,  
   
34:34 death is not something smrť nie je niečo,
that is at the end of one’s life, čo je koncom niekoho života,
   
34:41 through some accident, skrz nehodu,
disease, old age, chorobu, starý vek,
   
34:46 but rather living, ale radšej žitie,
to all the things of memory, všetky veci z pamäte,
   
34:57 ending that, ukončiť ich,
which is death. čo je smrť.
   
35:00 That means death To znamená, že smrť
is not separate from living. nie je je oddelená od žitia.
   
35:13 Also, as we said yesterday, Takisto, ako sme povedali včera,
we should consider together, mali by sme spolu pouvažovať,
   
35:27 sitting on the banks sediac na brehoch
of that river on a bench, tej rieky na lavičke,
   
35:35 water flowing, clear, voda tečie, čistá,
not muddied, polluted water, nie blatová, znečistená voda,
   
35:43 seeing all the movement vidieť všetky pohyby
of the waves vĺn
   
35:49 pursuing each other sledujúc sa navzájom
down the river, dole po rieke,
   
35:54 we also as two friends my tiež ako dvaja priatelia
sitting there, ktorí tu sedíme,
   
36:00 talk together rozprávajúc sa spolu
about what is religion. o tom, čo to je náboženstvo.
   
36:07 Why has religion played Prečo hrá náboženstvo
such a great part in our lives takú veľkú rolu v našich životoch
   
36:14 from the ancient of times od dávnych čias
until today? až po dnes?
   
36:24 What is Aká to je
a religious mind like? náboženská myseľ?
   
36:32 What does the word 'religion' Čo slovo náboženstvo
actually mean? v skutočnosti znamená?
   
36:39 Because historically – not that Pretože historicky - nie, že
one has read a great deal about it človek o tom veľa čítal
   
36:46 but one has observed ale človek pozoruje
how civilisations disappear, ako civilizácie miznú,
   
36:53 to be reborn again aby znova vznikli
with a different religion. s iným náboženstvom.
   
37:00 Religions have brought about Náboženstvá priniesli
new civilisations, new culture. nové civilizácie, nové kultúry.
   
37:07 Not the technological world, Nie technologický svet,
not the computers, nie počítače,
   
37:14 the submarines, ponorky,
the war materials. vojnové materiály.
   
37:19 Nor the businessman, Ani podnikatelia,
nor the economists, ani ekonómovia,
   
37:24 but religious people ale veriaci ľudia
throughout the world po celom svete
   
37:28 have brought about priniesli
a tremendous change. obrovskú zmenu.
   
37:33 So, one must enquire together Takže človek sa musí pýtať
what we mean by that word ‘religion’. čo myslíme pod slovom "náboženstvo".
   
37:43 What is its significance, Aký je jeho význam,
   
37:47 whether it is mere superstition, či je to iba púha povera,
illogical, meaningless? nelogická, nezmyselná?
   
37:54 Or there is something Alebo je tu niečo
far greater, oveľa väčšie,
   
38:01 something much more, niečo oveľa viac,
infinitely beautiful. nekonečne krásne.
   
38:12 And to find that A zistiť, že
is it not necessary – nie je nevyhnutné
   
38:20 we are talking over rozprávame sa
together as two friends – spolu ako dvaja priatelia -
   
38:23 is it not necessary to be free nie je nutné byť slobodný
   
38:32 of all the things od všetkých tých vecí, ktoré
thought has invented as religion? vymyslela myseľ ako náboženstvo?
   
38:43 You understand my question? Rozumiete mojej otázke?
   
38:46 I want to find out Chcem zistiť,
what is the significance of religion. aký má náboženstvo význam.
   
38:57 What is the depth of it? Aká je hĺbka toho?
What is its end? Čo je jeho koniec?
   
39:03 Because man has always Pretože človek vždy
sought something niečo hľadal
   
39:09 beyond the physical existence. čo je za fyzickou existenciou.
   
39:13 He has always looked, Vždy sa pozeral,
searched, asked, suffered, hľadal, pýtal sa, trpel,
   
39:23 tortured himself to find out if there mučil sa aby zistil, či tam
is something which is not of time, je niečo, čo nie je čas,
   
39:34 which is not of thought, čo nie je myslenie,
which is not belief or faith. čo nie je viera alebo viery.
   
39:46 And to find that out A aby to zistil
one must be absolutely free, musí byť človek úplne slobodný,
   
39:57 otherwise if you are anchored inka ak ste pripútaný ku
to a particular form of belief konkrétnej forme alevo viere
   
40:06 that very belief will prevent tá istá viera vám zabráni
investigation into what is eternal, zisťovanie toho čo je večné,
   
40:13 if there is such a thing či je taká vec
as eternity ako večnosť
   
40:16 which is beyond all time, ktorá je za všetkým časom,
beyond all measure. za všetkým merateľným.
   
40:22 So one must be free, Takže človek musí byť voľný,
   
40:27 if one is serious in the enquiry ak človek vážne skúma
into what is religion, čo je to náboženstvo,
   
40:34 one must be free of all the things musí byť oslobodený od všetkého
that thought has invented, čo vytvorila myseľ,
   
40:40 put together, that which čo dala dokopy, čo je
is considered religious. pokladané za náboženstvo.
   
40:50 That is, all the things To znamená, že všetky tie veci,
that Hinduism has invented, čo hinduizmus vymyslel,
   
41:00 with its superstition, s jeho poverami,
with its beliefs, with its images, s jeho vierou, predstavami,
   
41:08 and the ancient literature a staroveká literatúra
as the Upanishads and so on, ako Upanishády a tak ďalej,
   
41:15 one must be človek sa musí od toho
completely free of all that. úplne oslobodiť.
   
41:20 If one is attached to all that Ak je človek k tomu pripútaný
then it is impossible, naturally, potom nie je možné, samozrejme,
   
41:28 to discover objaviť to
that which is original. čo je pravé.
   
41:33 You understand the problem? Rozumiete problému?
   
41:36 That is, if my mind, my brain To znamená, ak moja myseľ,
  môj mozog
   
41:40 is conditioned je podmienený
by the Hindu superstition, podľa hiduistickej povery
   
41:45 beliefs, dogmas, idolatry, viery, dogmy, modlárstva,
   
41:53 with all the ancient tradition, so všetkými prastarými tradíciami,
   
42:02 my mind then moja myseľ je potom k tomu
is anchored to that, pripútaná,
   
42:06 therefore it cannot move, a preto sa nemôže hýbať,
it is not free. nie je slobodná.
   
42:11 Therefore one must be Preto sa človek musí
free completely from all that: oslobodiť úplne od toho všetkého:
   
42:22 being a Hindu. Right? byť hinduistom. Že?
   
42:26 Similarly, one must be free totally Podobne, človek musí byť úplne voľný
from all the inventions of thought, od všetkých vynálezov myslenia,
   
42:37 as the rituals, dogmas, ako sú rituály, dogmy,
beliefs, symbols, viery, symboly,
   
42:42 the saviours and so on spasitelia a tak ďalej,
of Christianity. kresťanstvo.
   
42:47 That may be rather difficult, To môže byť veľmi ťažké,
that is coming nearer home. blížiť sa domov.
   
42:55 Or if you go to Ceylon Alebo keď idete na Cejlón
or the Tibetan, alebo do Tibetu,
   
43:01 North, Buddhism, sever, budhizmus,
with all their idolatry, s celým ich modlárstvom,
   
43:08 as the idolatry of Christianity, ako modlárstvo kresťanstva,
they too have this problem: aj oni majú tento problém:
   
43:17 being attached as security sú pripútaný ako istota
to the things thought has invented. k tomu, čo vymyslela myseľ.
   
43:26 So, all religions, Takže, všetky náboženstvá,
whether Christianity, Islam, či už kresťanstvo, islam,
   
43:32 Hinduism or Buddhism, hinduism alebo buddhizmus,
   
43:37 they are the movement of thought sú pohybom myslenia
continued through time, ktoré pokračuje v čase,
   
43:44 through literature, cez literatúru,
through symbols, prostredníctvom symbolov,
   
43:50 through things skrze veci
made by the hand or by the mind, vyrobené ručne alebo mysľou,
   
43:56 all that is considered religious to všetko je považované za náboženské
in the modern world. v modernom svete.
   
44:06 To the speaker Pre rečníka to nie je
that is not religion. náboženstvo.
   
44:15 To the speaker Pre rečníka je to
it is a form of illusion, forma ilúzie,
   
44:20 comforting, satisfying, romantic, upokojujúca, uspokojujúca, romantická
sentimental but not actual, sentimentálna, ale nie je aktuálna,
   
44:30 because religion must affect life, pretože náboženstvo musí ovplyvniť
the way we live, život, spôsob akým žijeme,
   
44:38 that is to znamená
the significance of life. význam života.
   
44:44 Because then only Pretože až potom
when there is order – keď je tam poriadok -
   
44:48 as we talked about yesterday – ako sme hovorili včera-
in our life. v našom živote.
   
44:56 Order is something that is totally Poriadok je niečo, čo je úplne
disassociated with disorder. odlúčené od neporiadku.
   
45:05 We live in disorder, that is, Žijeme v neporiadku, to znamená
in conflict, contradiction, v konflikte, v rozpore,
   
45:11 say one thing, do another, hovoríme jednu vec, robíme ďalšiu,
think one thing and act another way, ďalšiu vec a konáme inak,
   
45:16 that is contradiction. to je rozpor.
   
45:20 Where there is contradiction, Tam, kde je rozpor,
which is division, to znamená rozdelenie,
   
45:24 there must be disorder. tam musí byť neporiadok.
   
45:29 And a religious mind A náboženská myseľ je úplne
is completely without disorder. bez neporiadku.
   
45:37 That is the foundation To je základ náboženskej
of religious life, mysle,
   
45:43 not all the nonsense that is going on nie všetky tie nezmysly ktoré sa dejú
with the gurus with their idiocies. s guruami a ich bláznovstvom.
   
45:53 You know it is a most Viete, to je
extraordinary thing: najmimoriadnejšia vec:
   
46:00 many gurus have come to see Mnoho guruov sa prišlo pozrieť
the speaker, many of them. na rečníka, veľa z nich.
   
46:08 Because they think Pretože si myslia
I attack the gurus. že napádam guruov.
   
46:14 You understand? Rozumiete?
   
46:17 They want to persuade me Chcú ma presvedčiť
not to attack. aby som neútočil.
   
46:23 They say, what you are saying Hovoria, to, čo hovoríte
and what you are living a čo žijete
   
46:28 is the absolute truth, je absolútna pravda,
but not for us, ale nie pre nás,
   
46:32 because we must help those people who pretože my musíme pomáhať ľuďom,
are not as fully advanced as you are.  
   
46:35   ktorí nie sú tak
  úplne pokročilí ako vy.
   
46:37 You see the game they play. Vidíte hru, ktorú hrajú?
You understand? Chápete?
   
46:43 So, one wonders why Tak človek sa čuduje, prečo
the Western world, západný svet,
   
46:50 or some of the Western people alebo niektorých zo západných ľudí
go to India, chodia do Indie,
   
46:57 follow these gurus, get initiated nasledujú týchto guruov, sú zasvätení
– whatever that may mean – - nech už to znamená hocičo -
   
47:05 put on different robes obliekajú si rôzne róby a myslia si
and think they are terribly religious. akí sú strašne náboženský.
   
47:12 But strip them of their robes, Ale vyzlečte im róby,
   
47:18 stop them and enquire into their life, zastavte ich
they are just like you and me. a spýtajte sa na ich život,
   
47:21   sú presne takí ako vy a ja.
   
47:24 So the idea of going somewhere Takže myšlienka ísť niekam
to find enlightenment, a hľadať osvietenie,
   
47:31 changing your name zmeniť si meno
to some Sanskrit name, na nejaké sanskrtské
   
47:38 seems so strangely absurd zdá sa to také podivne absurdné
and romantic without any reality, a romantické bez akejkoľvek reality,
   
47:46 but thousands are doing it. ale robia to tisícky.
   
47:50 Probably it is a form of amusement Pravdepodobne sa jedná o formu zábavy
without much meaning. bez väčšieho významu.
   
48:01 The speaker is not attacking. Rečník neútočí.
Please let’s understand: Prosím, poďme to pochopiť:
   
48:06 we are not attacking anything, neútočíme na nič,
we are just observing, len pozorujeme,
   
48:12 observing the absurdity pozorujeme absurditu
of the human mind, ľudskej mysle,
   
48:19 how easily we are caught, ako ľahko sa dáme nachytať,
we are so gullible. sme takí naivní.
   
48:27 So, a religious mind is a very Takže, náboženská myseľ je veľmi
factual mind, it deals with facts. vecná myseľ, zaoberá sa faktami.
   
48:38 That is, facts being To znamená faktami, ktoré
what is actually happening, sa v skutočnosti dejú,
   
48:44 with the world outside, so svetom vonku,
and the world inside. a svetom vo vnútri.
   
48:51 The world outside Vonkajší svet je prejavom
is the expression of the world inside, vnútorného sveta,
   
48:55 there is no division neexistuje rozdelenie medzi
between the outer and the inner – vonkajším a vnútorným -
   
49:00 that is too long to go into. to je nadlho.
   
49:03 So, a religious life Takže, náboženský život
is a life of order, diligence, je život poriadku, usilovnosť,
   
49:10 dealing with what is actually zaoberanie sa tým, čo sa
happening within oneself, v skutočnosti deje v človeku,
   
49:18 without any illusion, so that one bez akejkoľvek ilúzie, takže človek
leads an orderly, righteous life. vedie riadny, spravodlivý život.
   
49:29 When that is established, Keď je zaužitý
unshakeably, neotrasiteľne,
   
49:35 then we can begin to enquire potom sa môžeme začať pýtať
what is meditation. čo je to meditácia.
   
49:48 Perhaps that word did not exist Možnože to slovo pred
about twenty years ago, dvadsiatimi rokmi ani neexistovalo,
   
49:58 or thirty years ago alebo pred tridsiatimi
in the Western world. rokmi v západnom svete.
   
50:02 The Eastern gurus Východný guruovia
have brought it over here. to sem priniesli.
   
50:06 There is Je tu
the Tibetan meditation, tibetská meditácia,
   
50:10 Zen meditation, zenová meditácia,
the Hindu meditation, hindutácia,
   
50:18 the particular meditation konkrétna meditácia
of a particular guru, konkrétneho guru,
   
50:25 the meditation of yoga, meditácia jógy,
sitting cross legged, so skríženými nohami,
   
50:31 breathing, you know, all that. dýchanie, viete, to všetko.
   
50:38 All that is called meditation. To všetko sa volá meditácia.
   
50:48 We are not denigrating Nepošpiňujeme ľudí
the people who do all this. ktorí to robia.
   
50:54 We are just pointing out Len poukazujeme na to, akou
how absurd meditation has become. absurditou sa meditácia stala.
   
51:04 The Christian world Kresťanský svet
believes in contemplation, verí v rozjímanie,
   
51:14 giving themselves over dávať seba do
to the will of God, grace and so on. vôle milosti Božej a tak ďalej.
   
51:25 They have the same thing V ázijskom svete
in the Asiatic world, majú rovnakú vec,
   
51:30 only they use different words len v sanskrte
in Sanskrit, používajú iné slová
   
51:35 but it is the same thing: ale je to to isté:
   
51:38 man seeking some kind človek hľadá nejaký druh
of everlasting security, večného bezpečia,
   
51:46 happiness, peace, šťastie, mier,
not finding it on earth, ktoré nenachádzajú tu na zemi,
   
51:53 hoping it exists dúfajúc že existuje
somewhere or other, niekde alebo inde,
   
51:59 the desperate search zúfalé vyhľadávanie
for something imperishable. niečoho nezničiteľného.
   
52:09 This has been the search of man To od nepamäti bolo
from time beyond measure. hľadanie človeka.
   
52:21 The ancient Egyptians, Starí egypťania,
the ancient Hindus, starovekí hindovia,
   
52:25 Buddhists and so on, and some of budhisti a tak ďalej, a niektorí
the Christians have followed this. kresťania to nasledovali .
   
52:37 So to enquire together, Takže spoločným zisťovaním,
   
52:43 to go deeply into ísť do hĺbky
what is meditation toho, čo je meditácia
   
52:51 and whether there is anything a či je niečo
called sacred, holy – čo je volané posvätné, sväté
   
52:58 not the thing that thought nie to, čo vymyslela myseľ
has invented as being holy, že je sväté,
   
53:05 that is not holy, to nie je sväté,
what thought creates is not holy, čo vytvára myseľ to nie je sväté,
   
53:10 is not sacred nie je posvätné, pretože je to
because it is based on knowledge, založené na vedomostiach,
   
53:16 and knowledge being incomplete, a vedomosti sú neúplné,
and whatever thought invents, a čokoľvek myseľ vymyslí,
   
53:23 how can that be sacred? ako to môže byť sväté?
   
53:25 But we worship that which thought Ale my uctievame to, čo myseľ
has invented all over the world. vymyslela, po celom svete.
   
53:37 So together, having established, Takže, potom čo sme zaviedli
some partially, others completely, niektorí čiastočne, iní úplne,
   
53:47 totally, order in their life, úplne, poriadok vo svojom živote,
in their behaviour, v ich správaní,
   
53:52 in which there is no contradiction v ktorých nie je žiadny rozpor
whatsoever, vôbec,
   
53:57 having established that, po jeho zavedení,
and rejected, totally rejected, a odmietnutí, úplnom odmietnutí
   
54:06 all the various forms of meditation, všetky rôzne formy meditácií,
their systems, their practices ich systémov, ich praktík
   
54:14 because when you practise pretože keď cvičíte, opakujete
you are repeating over and over again, stále dokola, znova a znova,
   
54:22 like a pianist if he practises, ako pianista, ak cvičí,
he may be practising the wrong note. môže cvičiť zlé noty..
   
54:30 So, it is easy to conform Takže, je ľahké prispôsobiť sa
to a pattern, vzoru,
   
54:38 to obey something počúvať niečo
somebody has said čo niekto povedal,
   
54:45 that will help you to reach to vám pomôže dosiahnuť
the highest state of whatever it is. najvyšší stav, toho, čo je.
   
54:51 So you practise, Takže cvičíte,
you accept systems prijímate systémy
   
54:56 because you want to get preto, že chcete dostať
something other than ‘what is’. niečo iné, než "to, čo je."
   
55:03 Now we are saying Teraz hovoríme
quite the contrary. pravý opak.
   
55:09 There is no system, Neexistuje systém,
no practice, neexistuje praktikovanie,
   
55:23 but the clarity of perception len jasnosť vnímania mysle,
of a mind that is free, ktorá je slobodná,
   
55:30 which has no direction, no choice, ktorá nemá žiadny smer, žiadny výber,
but free to observe. len slobodne pozoruje.
   
55:39 Most meditations have this problem, Väčšina meditácií má tento problém,
which is controlling thought. čím je ovládanie myslenia.
   
55:53 The one who practises is different Ten, kto cvičí sa líši od
from that which he is practising. toho, čo cvičí.
   
56:00 I hope you are following all this, Dúfam, že to všetko sleduje,
if it interests you. ak vás to zaujíma.
   
56:08 So most meditation, Takže väčšina meditácie,
whether the Zen, the Hindu, či zen, či hindu,
   
56:14 the Buddhist, the Christian, budhista, kresťan,
or the latest guru, alebo najnovší guru,
   
56:21 is to control your thought because je ovládať svoje myšlienky, pretože
through control you centralise, cez kontrolu centralizujete
   
56:30 you bring all your energy prinášate všetku svoju energiu
to a particular point. k určitému bodu.
   
56:35 That is, concentrate. To je, koncentrovať sa.
   
56:41 Which is, there is a controller Čo znamená nejakého kontrolóra
different from the controlled. odlišného od kontrolovaného.
   
56:48 Are you following all this? Sledujete to?
   
56:50 Which is Čo znamená, že
the controller is the past, kontrolór je minulosť,
   
56:56 which is still thought, čo je stále myšlienka,
still memory, stále spomienka,
   
57:01 and that which he is controlling a to čo kontroluje
is still thought, je stále myseľ,
   
57:04 which is wandering off, ktorá sa túla
so there is conflict. a to je konflikt.
   
57:10 You are sitting quietly and thought Ticho sedíte a myseľ sa vám túla,
goes off, you want to concentrate, vy sa chcete skoncentrovať,
   
57:16 like a schoolboy looking out of ako školák pozerajúci sa z okna
the window and the teacher says, a učiteľ hovorí,
   
57:21 ‘Don’t look out of the window, ‘Nepozeraj sa z okna,
concentrate on your book’. sústreď sa na knihu’.
   
57:25 And we do the same thing. A mi robíme tú istú vec.
   
57:28 So one has to learn the fact, Takže človek sa musí naučiť fakt,
the controller is the controlled. že kontrolór je kontrolované.
   
57:39 Is that clear? Je to jasné?
   
57:46 Must all this be explained, Musí to byť všetko vysvetlené,
step by step? krok za krokom?
   
57:52 That is – I’ll explain, please. To je - Vysvetlím to, prosím.
   
57:57 The controller, the thinker, Ten čo kontroluje, ten čo myslí,
the experiencer, ten čo zažíva,
   
58:05 we think is different si myslíme že je iný od toho
from the controlled, čo je kontrolované,
   
58:12 from the movement of thought, od pohybu myšlienok,
   
58:17 from the experiencer od toho čo zažíva
and the experience, a od skúsenosti,
   
58:21 we think these two myslíme si, že sú to dva
are different movements. rôzne pohyby.
   
58:26 But if you observe closely, Ale ak sa na to pozriete lepšie,
the thinker is the thought. ten čo myslí je myseľ.
   
58:32 Thought has made the thinker Myseľ oddelila toho čo myslí
separate from thought, od mysle,
   
58:38 which then says, ktorá potom hovorí,
‘I must control’. "Musím konrolovať".
   
58:42 You are following all this? Sledujete?
   
58:45 This is so logical, so sane. Je to logické, prirodzené.
   
58:49 So when the controller Takže keď je ten čo kontroluje
is the controlled, kontrolovaným,
   
58:55 then you remove tak úplne odstránite
totally conflict. konflikt.
   
58:59 Conflict exists only Rozpor nastáva len tam
when there is division. kde je rozdelenie.
   
59:05 Between you and the Germans, Medzi vami a nemcami,
between the Israelis and the Arabs. medzi izraelčanmi a arabmi.
   
59:10 Where there is nationalistic, Tam, kde je nacionalistické,
or economic, alebo ekonomické,
   
59:14 or social division alebo sociálne rozdelenie
there must be conflict. tam musí byť rozpor.
   
59:18 So inwardly where there is Takže vnútorne, kde je
the division between the observer, rozdelenie medzi pozorovateľom,
   
59:25 the one who witnesses, tým ktorý pozoruje,
   
59:26 the one who experiences is different tým, kto zažíva sa líši
from that which is experienced, od toho, čo je zažívané,
   
59:31 there must be conflict. tam musí byť rozpor.
   
59:34 And our life is conflict A náš život je rozpor
because we live with this division. lebo žijeme s týmto rozdelením.
   
59:40 But this division is fallacious, Ale toto rozdelenie je mylné,
is not real, nie je skutočné,
   
59:48 it has become our habit, stalo sa to naším zykom,
our culture, to control. našou kultúrou, rozdeľovať.
   
59:53 We never see the controller Nikdy nevidíme že ten čo kontroluje
is the controlled. je kontrolované.
   
59:59 Right? Do you get all this? Že? Rozumiete tomu?
   
1:00:02 So when one realises that, Takže keď si človek uvedomí, že
not verbally, not idealistically, nie slovne, ani idealisticky,
   
1:00:14 not as a utopian state nie ako z utopického stavu
for which you have to struggle, kvôli ktorému musíte bojovať,
   
1:00:23 but to observe it ale pozorovať to
actually in one’s life v skutočnosti vo vašom živote
   
1:00:28 that the controller že ten, čo kontroluje
is the controlled, je to kontrolované,
   
1:00:33 the thinker is the thought, že ten čo myslí je myseľ,
   
1:00:38 then the whole pattern of our thinking potom celý vzor nášho myslenia
undergoes a radical change podstupuje radikálnu zmenu
   
1:00:45 because there is no conflict. pretože tam nie je rozpor.
   
1:00:50 And that is absolutely necessary A to je absolútne nevyhnutné
if you are meditating keď meditujete
   
1:00:57 because meditation demands a mind pretože meditácia vyžaduje myseľ
that is highly compassionate. ktorá je vysoko citlivá.
   
1:01:05 And therefore A preto
highly intelligent, vysoko inteligentná,
   
1:01:10 the intelligence inteligencia
which is born out of love, ktorá je zrodená z lásky,
   
1:01:14 not out of cunning thought. nie z prešibanej mysle.
   
1:01:19 So meditation means the establishment Takže meditácia znamená zavedenie
of order in our daily life,  
   
1:01:24   poriadku do našeho
  každodenného života,
   
1:01:29 in which v ktorom
there is no contradiction. nie nie je žiadny rozpor.
   
1:01:34 Then, rejecting totally all Potom, odmietať úplne všetky
the systems, meditations, all that, systémy, meditácie, to všetko,
   
1:01:42 because the mind must be pretože myseľ musí byť
completely free, without direction, úplne slobodná, bez smeru,
   
1:01:53 and also it means a mind a tiež to znamená myseľ
that is completely silent. ktorá je úplne tichá.
   
1:02:04 Is that possible? Je to vôbec možné?
   
1:02:07 Because we are chattering Pretože
endlessly; donekonečna rozprávame;
   
1:02:12 the moment you leave this place v okamihu, keď opustíte toto miesto,
I know you will start chattering. viem, že začnete klábosiť.
   
1:02:20 So our minds Takže naša myseľ
are everlastingly occupied, je večne obsadená,
   
1:02:24 chattering, thinking, struggling, kecá, myslí, bojuje,
and so there is no space. a tak tam nie je žiadny priestor.
   
1:02:32 Space is necessary Priestor je potrebný na to,
to have silence. aby sme mali ticho.
   
1:02:40 For a mind that is Pre myseľ, ktorá
practising, struggling, cvičí, bojuje,
   
1:02:43 wanting to be silent keď chcete, aby bolo ticho
is never silent. nikdy nie je ticho.
   
1:02:49 But when it sees that silence Ale keď vidí, že mlčanie
is absolutely necessary, je absolútne nevyhnutné,
   
1:02:58 not the silence nie to ticho
projected by thought, projektované mysľou,
   
1:03:03 not the silence between two notes, nie ticho medzi dvoma poznámkami,
between two noises, medzi dvoma zvukmi,
   
1:03:06 between two wars, medzi dvoma vojnami,
but the silence of order. ale ticho poriadku.
   
1:03:19 And when there is A keď je tam
that absolute silence – to absolútne ticho -
   
1:03:27 not cultivated silence nie umelé ticho
   
1:03:31 which is what most meditations čo sa väčšina meditácií
try to do: cultivate silence. snaží robiť: pestovať ticho.
   
1:03:39 That is, cultivate thought, To znamená, pestovať myseľ,
which is never silent. ktorá nikdy nemlčí.
   
1:03:45 I don’t know if you see Ja neviem, či vidíte
the absurdity of it. absurditu toho.
   
1:03:50 So when there is that silence Takže keď tam je to ticho
then one discovers potom človek objaví,
   
1:03:58 – sorry, one doesn’t discover – - prepáčte, človek neobjaví -
   
1:04:00 in that silence, truth, v tom tichu, pravda, ku ktorej
which has no path to it, exists. nevedie žiadna cesta, existuje.
   
1:04:10 Truth then is Pravda je teda
timeless, sacred, incorruptible. nadčasová, posvätná, neúplatná.
   
1:04:22 That is meditation, To je meditácia,
that is a religious mind. to je náboženská myseľ.
   
1:05:09 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981 SUBTITLE TEXT COPYRIGHT 1981
KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD KRISHNAMURTI FOUNDATION TRUST LTD