Krishnamurti Subtitles

Ojai - 4 May 1982

Public Question & Answer 11:00 One has been handed Niekto položil veľa otázok
lot of questions  
   
1:08 and I don’t think it is possible a nemyslím si, že je možné
to answer all of them. odpovedať na všetky.
   
1:14 So we have chosen some Takže sme vybrali niektoré z nich.
out of those.  
   
1:25 It isn't possible to have a discussion Nie je možné mať diskusiu
with such a large group, s takou veľkou skupinou,
   
1:35 nor have a dialogue, ani mať dialóg,
   
1:40 which is a conversation čo je koverzácia
between two people, medzi dvomi ľudmi,
   
1:47 and so we have resorted to questions takže sme roztriedili na otázky
written down and to be answered. na odpísanie a na odpovede.
   
2:00 I don’t know by whom, but I believe neviem kto, ale verím
the questions have to be answered. že otázka musí byť zodpovedaná.
   
2:14 I do not think that the speaker Nemyslím si že rečník
is going to answer the questions, odpovie na otázky,
   
2:27 but together we are going to ale spolu otázku preskúmame ,
investigate the question, its import, jej dôležitosť,
   
2:37 whether it can be answered či sa dá zopovedať
superficially or go into it deeply. povrchne alebo do hĺby.
   
2:48 We are together Spolu ideme
going to find the answer. nájsť opoveď,
   
2:54 Not that the speaker is going nie že rečník zopovie vaše otázky,
to reply to your questions,  
   
3:02 but together we are going ale spolu si preberieme
to approach the question otázku
   
3:08 and see the implications a uvidíme dôsledky
of the question otázky
   
3:13 and find for ourselves a sami nájdeme odpovede,
the answer  
   
3:17 – which is much more reasonable, čo je oveľa rozumnejšie,
rational, and worthwhile. racionálne, a stojí to za to.
   
3:24 If one expects someone else Ak niekto očakáva, že niekto iný
to answer the questions, odpovedie na otázky,
   
3:30 then one is not taking potom ten človek
the responsibility at all, za seba vôbec neberie zodpovednosť.
   
3:34 you are depending then Potom závisíte
on someone else. na niekom inom.
   
3:38 Whereas if we could this morning Zatiaľčo, ak by sme mohli dnes ráno
together explore the question spoločne preskúmať otázku
   
3:47 by carefully going into it, opatrne ísť do toho,
not analytically, nie analyticky,
   
3:57 but observing the quality, the nature, ale pozorovať kvalitu, prírodu,
the structure of the question. štruktúru otázky.
   
4:05 If that is clear, that we are together Ak je to jasné, že ak spolu
going to investigate budeme skúmať
   
4:11 and find the answer for ourselves. sami nájdeme odpoveď.
   
4:17 I haven’t seen the – Nevidel som -
oh, I mustn’t say that, must I. oh, nesmiem to povedať, že nie?
   
4:26 First Question: 'Our children are 1. Otázka: Naše deti sú si vedomé
aware, through television, etc.,  
   
4:28   prostredníctvom televízie
  a iných prostriedkov
   
4:30 of the threatening world hroziaceho sveta
they live in, v ktorom žijú :
   
4:34 the violence of crime, násilie trestnej činnosti,
wars, nuclear danger. vojny, nukleárne nebezpečenstvo.
   
4:39 How do we help them Ako im máme pomôcť
to face these?' čeliť tomu?
   
4:43 'Our children are aware Naše deti sú si vedomé
through television and other means  
   
4:46   prostredníctvom televízie
  a iných prostriedkov
   
4:49 of the threatening world hroziaceho sveta
they live in, v ktorom žijú :
   
4:53 the violence of crime, násilie trestnej činnosti,
wars, nuclear danger. vojny, nukleárne nebezpečenstvo.
   
4:58 How do we help them Ako im pomôcť
to face these problems?' čeliť týmto problémom?
   
5:11 How do we face the problem, Ako vy máte čeliť problému,
rather than the children? skôr než deti?
   
5:19 Because after all Vzhľadom k tomu, po tom všetkom
the parents are also the educators, rodičia sú tiež vychovávatelia;
   
5:25 not merely the teachers of a school. nielen učitelia v škole,
   
5:32 The parents, though they have rodičia, hoci ich
brought them into the world, priviedli na svet,
   
5:40 they are also really, deeply, the oni sú tiež veľmi hlboko
responsible people to teach them. zodpovední ľudia aby ich učili.
   
5:52 So, what is our responsibility? Takže, čo je naša zodpovednosť?
   
5:56 How do we meet these problems Ako vidíme tieto problémi
ourselves – the wars, the violence, my sami - vojny, násilie,
   
6:05 the terrible things hrozné veci
that are shown on television, ktoré sú ukazované v televízii,
   
6:11 the terrorism, and all the rest of it terorizmus
  a to všetko,
   
6:17 – how do we meet it, - Ako ich vidíme,
as parents, as human beings? ako rodičia, ako ľudské bytosti?
   
6:26 I wish we could have a conversation Prial by som si, aby sme mohli
about it, a dialogue, mať o tom rozhovor, dialóg,
   
6:35 but that’s not possible. ale, to nie je možné.
   
6:41 So how do I, or you, Tak teda ako ja, alebo vy,
meet this terrible world? vidíme tento hrozný svet?
   
6:48 Do we accept things as they are, Prijímame veci také, aké sú,
   
6:53 adjust ourselves to things prispôsobujeme sa veciam
as they are, tak, ako sú,
   
6:59 modifying our lives but accepting meníme naše životy, ale prijímame
things, status quo, as they are? veci, status quo, ako sú?
   
7:09 Do we accept it? Akceptujeme to?
   
7:12 Or, if we do not accept them, Alebo, ak ich neakceptujeme,
how do we face the problem? ako vidíme problém?
   
7:26 How do I or you personally Ako vy, alebo ja osobne
face the issue? čelíme problému?
   
7:33 Please, I am asking this question; Prosím, pýtam sa na túto otázku;
   
7:35 don’t just sit back neseďte len,
and let me answer it. a nenechajte ma na ňu odpovedať.
   
7:40 Let’s find out together Poďme zistiť, ako čelíme
how do we face these problems. tomuto problému...týmto problémom.
   
7:55 What is our action? Aká je naša reakcia?
What shall we do? Čo máme robiť?
   
8:01 If I am a parent Ak som rodič
and I have several children, a mám niekoľko detí,
   
8:06 and I see the things a vidím veci ktoré sa dejú vo svete
that are going on in the world  
   
8:12 – the tribal wars, the terrorism, - kmeňové vojny, terorizmus,
kidnapping, all the rest of it – únosy, všetko to ostatné -
   
8:20 as a parent how shall I educate him ako rodič, ako ich mám vychovávať
to face this life? čeliť tomuto životu?
   
8:30 First of all, how do I as a parent Po prvé, ako, ako rodič
face these problems? čelím týmto problémom?
   
8:39 Is my response casual? Je moja reakcia bežná?
   
8:47 Is my response traditional? Je moja reakcia tradičná?
   
8:58 My response that I cannot do Moja odpoveď, že s tým nemôžem
anything about it, nič robiť,
   
9:06 it’s too vast, too complicated, že je to príliš rozsiahle,
  príliš komplikované,
   
9:11 and so I leave it to others a tak to nechávam na iných
   
9:14 – the politicians, the economists, - na politikoch, ekonómoch,
the social reformers, and so on. sociálne reformovaných, atď.
   
9:26 Or, do I take the total responsibility Alebo nesiem plnú zodpovednosť
of what is happening in the world? za to, čo sa deje vo svete?
   
9:39 If I am violent, dishonest, Keď som násilný, nečestný,
   
9:48 have no sense of nemám zmysel pre svet,
a world global outlook, globálny prehľad,
   
9:55 parochial attachments, nie bežné vzťahy,
   
10:01 is that possible? je to možné?,
   
10:04 That is, to have a global To znamená, mať globálny
relationship, psychologically; vzťah, psychologicky;
   
10:14 is that possible? je to možné?
   
10:16 Or, I live in a particular country Alebo žijem v danej krajine
and I have to obey its laws, a musím počúvať jej zákony,
   
10:25 follow its rules and so on, dodržiavať jej pravidlá, a tak ďalej,
   
10:29 so I am committed takže som zaviazaný
to the limited outlook on life. k obmedzenému pohľadu na život.
   
10:40 Is it possible for me Je možné, aby som
as a parent, and so a teacher, ako rodič, a tak učiteľ,
   
10:47 is it possible for me je možné, aby som sa
to break away from all this, odtrhol od toho všetkého,
   
10:55 break away from the usual odpútať sa od obvyklej
mediocre tradition priemernej tradície
   
11:04 – and I am afraid most of us - a obávam sa, že väčšina z nás
are mediocre – sme priemerní -
   
11:15 and is it possible, can I a je možné, môžem
undertake to educate my children si trúfať vychovávať svoje deti
   
11:31 to have a global attitude mať globálny postoj
towards life? k životu?
   
11:41 What do you say to it? Čo na to hovoríte?
   
11:48 Or shall I leave it all Alebo to mám všetko nechať
to the teachers, na učiteľoch,
   
11:51 in a school, however advanced, na škole, akokoľvek pokročilých,
   
11:59 and let them educate my children? a nechať ich vychovávať moje deti?
   
12:06 Not undertake the responsibility Neprevziať zodpovednosť
of educating them at home, vzdelávať ich doma,
   
12:12 as well as in their holidays ako aj cez ich prázdniny
and so on. a tak ďalej.
   
12:20 By nature, by inheritance Od prírody, z dedičstva
we are a violent people, sme násilní ľudia:
   
12:28 aggressive, competitive, arrogant. agresívni, konkurenční, arogantní.
   
12:40 We have come to that Získali sme to
through various biological demands cez rôzne biologické požiadavky
   
12:48 and also psychological, a tiež možno
perhaps necessities, psychologických potrieb,
   
12:53 which have become habitual. ktoré sa stali zvykom.
   
12:57 And as we are violent people A nakoľko sme násilné osoby
we create a violent society, tvoríme násilnú spoločnosť,
   
13:04 and can I educate my children a tak môžem vychovávať svoje deti
not to be violent? aby neboli násilné?
   
13:10 Come on, answer. No tak, odpovedzte.
   
13:14 Perhaps I can talk to them about it, Možno si s nimi môžem o tom
if I have time. pohovoriť, keď mám čas.
   
13:23 Probably we have not time; Možnože nemáme čas.
we are worried of our own problems Obávame sa našich vlastných problémov
   
13:33 and get home rather tired a dostávame sa domov dosť unavení
after a long day po dlhom dni
   
13:42 and want to brush off the children, a chceme sa striasť detí,
   
13:46 but if I have taken the responsibility ale keď som si vzal na zodpovednosť
to teach them, učiť ich,
   
13:53 to help them, to understand pomáhať im, aby pochopili
this cruel world, tento krutý svet,
   
14:01 I may talk to them, môžem s nimi hovoriť,
I may point it out to them. môžem na to poukazovať.
   
14:08 But the televisions, the children Ale televízia, priatelia detí,
friends, are all encouraging violence. to všetko povzbudzuje násilie.
   
14:21 So I have to… Takže musím...
   
14:23 at home I tell them one thing doma im hovorím jednu vec
and when they go outside a keď idú von, sú ...
   
14:29 – being gregarious, sú spoločenskí,
wanting to follow the tradition, chcú pokračovať v tradícii,
   
14:33 not to be abnormal, aby neboli abnormálni,
different from others – odlišní od ostatných,
   
14:41 they become like the rest of them: stávajú sa takými , ako ostatní:
mediocre, cruel, thoughtless. priemerní, krutí, bezohľadní
   
14:50 You know what is happening. - viete čo sa deje.
So, what shall I do? Takže, čo mám robiť?
   
14:56 Please, it’s your problem. Prosím, je to váš problém.
   
15:00 What shall I, as a parent, do? Čo mám, ako rodič, robiť?
   
15:05 Can I give up my pleasures? Môžem sa vzdať svojich radostí?
   
15:12 I am in the habit of smoking Som zyknutí fajčiť
– suppose, I am not – - povedzme - ja nie som
   
15:16 suppose I am in the habit - povedzme, že mám vo zvyku
of smoking, drinking, fajčiť, piť,
   
15:20 taking drugs, mildly, brať drogy, mäkké,
marijuana or whatever it is, marihuana, alebo čo to je,
   
15:28 and I tell my children not to do it, a hovorím svojim deťom,
they won’t believe me. aby to nerobili; neuveria mi.
   
15:34 They will say, Budú hovoriť, že ste pokrytec.
you are a hypocrite.  
   
15:39 Even though they may Aj napriek tomu, že mi to
not tell me that. nemusia povedať.
   
15:43 So will I give up all those things Takže vzdám sa všetkých tých vecí
for my children? kvôli mojim deťom?
   
15:51 Go into it, sir, it’s your problem. Choďte do toho, pane,
  je to váš problém.
   
15:55 Will I give up my drink, Vzdám sa svojho pitia,
my irritations, my anger, môjho podráždenia, môjho hnevu,
   
16:04 my drugs and alcohol mojich drog a alkoholu
for the sake of my children? kvôli mojim deťom?
   
16:13 I have heard several parents Počul som niekoľko rodičov
in Europe and elsewhere v Európe aj inde
   
16:19 say, why should I give up hovoriť: Prečo by som sa mal vzdať
my pleasures for my blasted children? svojich potešení, pre moje zatratené deti?
   
16:26 Do you understand the attitude? Chápete postoj?
   
16:31 ‘They have to face the world, "Musia čeliť svetu,
   
16:36 and if we make them soft a ak z nich budeme robiť mäkkých,
they will be destroyed. budú zničené.
   
16:46 So we must make them hard’ Preto ich musíme vychovávať tvrdo"
– you know all the rest of it. - zvyšok už poznáte.
   
16:54 So what shall I do? Takže, čo mám robiť?
   
17:04 Am I educating my children, Mám vychovávať svoje deti,
as a parent at home, ako rodič doma,
   
17:09 or am I educating myself alebo mám vychovávať sám seba
as well as the children? rovnako ako aj deti?
   
17:16 You follow my question? Sledujete moju otázku?
   
17:21 I, as a parent, I feel Ja, ako rodič, cítim,
I have to educate them, že ich musím vychovávať,
   
17:26 but I go on, carry on my own ways: ale ja idem ďalej,
  pokračujem vlastným spôsobom:
   
17:31 dishonest, having no integrity, nečestne, nemajúc žiadnu integritu,
   
17:41 occupied with my own problems, zaoberám sa svojimi
with my own ambitions and so on. vlastnými problémami,
   
17:44   s mojimi vlastnými ambíciami
  a tak ďalej;
   
17:48 Can I, as a parent Môžem ako rodič
and a teacher of my children, a učiteľ mojich detí,
   
17:53 educate myself as well as vychovávať sám seba, rovnako ako
my three or four children? moje tri alebo štyri deti?
   
18:04 That means I have to break up the To znamená, že musím rozbiť
pattern in which I have been living. vzor, v ktorom žijem.
   
18:19 If I love my children I have to. Ak milujem svoje deti,
  musím.
   
18:24 Because perhaps the influence Vzhľadom k tomu, možno vplyv
of the home is far more important domova je oveľa dôležitejší
   
18:30 than the influence of the school, ako vplyv školy,
   
18:36 where the parents are supposed kde sa predpokladá, že rodičia
to love their children, majú milovať svoje deti,
   
18:41 care for them, look after them, zaujímať sa o ne, starať sa o ne,
see to their behaviour, dohliadať na ich správanie,
   
18:48 the language they use, cultivate their na jazyk, ktorý používajú,
good taste, appreciation of beauty. pesrtovať ich
   
18:54   dobrý vkus,
  aby vedeli oceniť krásu.
   
19:02 That means I have to… To znamená, že musím ...
I myself am educating all the time. Ja sám sa vzdelávam po celú dobu.
   
19:11 Educating in the sense that, Vzdelávanie v tom zmysle, že
not live in the same old pattern, nežijem v rovnako starej štruktúre,
   
19:20 same old habits of past generation, v rovnakých starých zvykoch
and amusements and pleasure. minulej generácie,
   
19:26   v zábave a potešení.
   
19:31 Obviously I must give them up. Samozrejme sa ich musím vzdať.
   
19:37 But will the parents do this? Ale urobia to rodičia?
   
19:44 Will you do it for your children? Urobíte to pre svoje deti?
   
19:53 And will you help as a parent A pomôžete ako rodič
to bring about a new school? priniesť novú školu?
   
20:06 This has been a problem To je problém
   
20:11 with which the speaker has been s ktorým sa rečník
associated for the last 60 years. zaoberá posledných 60 rokov.
   
20:20 There are several schools in India. v Indii existuje niekoľko škôl .
   
20:23 There is one here, and in England. Tu v Anglicku je jedna..
And this is the problem, A to je problém,
   
20:33 not only the biological nielen biologický
sexual problem of an adolescent, sexuálny problém adolescenta,
   
20:42 and also the society is so brutally a tiež spoločnosť je tak brutálne
strong, the outward environment. silná, vonkajšie prostredie.
   
20:57 You may bring them up Môžete ich vychovávať
very, very carefully veľmi, veľmi pozorne
   
21:01 but the structure of society ale štruktúra spoločnosti
is so powerful. je tak silná.
   
21:11 From this arises Z toho vyplýva
rather an interesting question. dosť zaujímavá otázka.
   
21:17 Society now demands engineers, Spoločnosť si teraz žiada inžinierov,
scientists, businessmen, vedcov, podnikateľov,
   
21:30 computer experts, architects, počítačových expertov, architektov,
   
21:40 builders of roads staviteľov ciest, inžinierov
– society demands that. - spoločnosť to vyžaduje.
   
21:48 So there lies the money, Takže tam ležia peniaze,
and all the rest of it. a všetko to ostatné.
   
22:03 If the society demanded a totally Ak by spoločnosť vyžadovala úplne
different type of group of people iný typ ľudí-
   
22:13 – you are following? – sledujete?
   
22:17 that is, a group of people who are To znamená, skupinu ľudí, ktorí sú
not concerned with nationalism, nezaoberajú nacionalizmom,
   
22:26 with violence, with drugs, s násilím, drogami,
alcohol, all those things, alkoholom, všetky tie veci,
   
22:33 but are deeply integrated, ale sú hlboko integrovaní,
have integrity – you follow? – majú integritu- sledujete? -
   
22:48 will society demand such a people? Bude spoločnosť vyžadovať takých ľudí?
Obviously not. Samozrejme, že nie.
   
22:57 Some years ago, Pred niekoľkými rokmi,
speaking in Switzerland keď som rozprával vo Švajčiarsku
   
23:03 where we have been kde sme
for the last 21 years, posledných 21 rokov,
   
23:08 at the beginning the particular place na začiatku istého miesta
where we were speaking, Saanen, kde sme hovorili, v Saanene,
   
23:13 didn’t want us at all in the place. vôbec nás tam nechceli.
   
23:20 Because the majority of the people Pretože väčšina ľudí
who came there didn’t smoke, ktorí tam prišli nefajčili,
   
23:27 didn’t go to the butcher, nešli k mäsiarovi,
didn’t drink, nepili,
   
23:34 so the village people said, takže dedinčania si povedali,
   
23:36 ‘Why do you come here "Prečo ste sem prišli
if you don’t spend money?’ keď nemíňate peniaze? "
   
23:45 You follow the point of this? Sledujete tú podstatu?
   
23:54 As society does not demand Ak spoločnosť nevyžaduje
   
23:57 a group of people skupinu ľudí
who have this sense of integrity, ktorí majú takýto zmysel pre integritu,
   
24:05 the sense of wholeness in their life, zmysel celého ich života,
a profound religious life hlboký náboženský život
   
24:15 – not the traditional religious life - nie tradičný náboženský život
which has no meaning at all – ktorý nemá vôbec žiadny význam -
   
24:23 as society does not ak spoločnosť
demand such people, nevyžaduje takých ľudí,
   
24:27 can we as a group be those people? môžeme ako skupina byť tími ľudmi?
You understand my question? Chápete moju otázku?
   
24:35 It is a very interesting point. Je to veľmi zaujímavá vec.
   
24:44 Then we have such a person, Potom máme takú osobu,
such a human being, takú ľudskú bytosť,
   
24:48 has such strength, ktorá má takú silu
such vitality in himself, takú vitalitu v sebe,
   
24:56 and such a group becomes a taká skupina sa stáva
essentially important. podstatne dôležitá.
   
25:04 They are like a light in darkness. Sú ako svetlo v tme.
   
25:09 So are there such parents Takže existujú takí rodičia
who will be that? ktorí budú takí?
   
25:22 Or we are all so casual, Alebo sme všetci tak ležérni,
sloppy, indifferent. nedbalí, ľahostajní.
   
25:34 Please, sirs, this is a very, Prosím, páni, toto je veľmi,
very serious question veľmi vážna otázka
   
25:39 because you are bringing about lebo vy vychovávate
a new generation of people. novú generáciu ľudí.
   
25:48 If that generation is merely Ak je tá generácia iba
the continuation of what you are, pokračovanie toho, čo ste,
   
25:54 with all the violence so všetkým tým násilím
and all the stupidities of war, a všetkými tými hlúposťami vojny,
   
26:07 society will then become more and more spoločnosť sa potom stáva viac a viac
immoral, more and more destructive.  
   
26:11   nemorálna, stále viac a viac
  deštruktívna.
   
26:17 So, as a group of parents, Takže, ako skupina rodičov,
   
26:23 is it possible je možné
that we demand of ourselves aby sme od seba požadovali
   
26:32 the highest excellence in behaviour, najvyššiu dokonalosť v správaní,
in conduct? v chovaní?
   
26:47 Right? Že?
   
26:50 Shall we educate our children Máme vychovávať naše deti
in a totally different way? úplne iným spôsobom?
   
27:06 Second Question: 'Great teachers 2. Otázka: Veľkí učitelia
have been on earth: Buddha, Jesus. boli na zemi: Buddha, Ježiš.
   
27:13 Do you think there will be less Myslíte si, že bude menej
conflict, more understanding konfliktov, viac pochopenia
   
27:17 when you depart, keď sa odchýlite,
   
27:20 or is the world moving alebo sa svet hýbe
in an unalterable direction?' nezmeniteľným smerom?
   
27:28 'Great teachers have been on earth: Veľkí učitelia
the Buddha, Jesus. boli na zemi: Buddha, Ježiš.
   
27:34 Do you think there will be Myslíte si, že bude menej
less conflict, more understanding konfliktov, viac pochopenia
   
27:40 when you also depart, keď sa odchýlite,
   
27:44 or is the world moving alebo sa svet hýbe
in an unalterable direction?' nezmeniteľným smerom?
   
28:01 Have we ever noticed that Už sme si niekedy všimli, že
the followers destroy the leader, nasledovníci ničia vodcu,
   
28:09 and the leader or the teacher a vodca alebo učiteľ
destroys the followers? ničí nasledovníkov?
   
28:14 Have you ever considered that? Uvažovali ste niekedy nad tým?
   
28:21 The Buddha, two thousand Budha, pred
five hundred years ago, dvetisícpäťsto rokmi,
   
28:28 before Christianity came into being, predtým než vzniklo kresťanstvo ,
talked about love, hovoril o láske,
   
28:38 conduct, and so on, správaní, a tak ďalej,
not to worship anything. nič neuctievať.
   
28:48 And his followers made A jeho nasledovníci z neho spravili
images of him, followed him, obrazy, nasledovali ho,
   
28:53 and so destroyed him. a tak ho zničili.
Right? Je to tak?
   
28:59 There are various scriptures Existujú rôzne písma
   
29:09 written down from memory, napísané z pamäte,
   
29:13 but the disciples always ale učeníci vždy buď preháňajú,
either exaggerate, distort or extol, skreslujú alebo velebia,
   
29:22 and lose the real a strácajú reálnu
depth of his teaching. hĺbku jeho učenia.
   
29:30 And the Christian world A kresťanský svet
   
29:36 – I hope I am not treading - dúfam, že nešliapem
on anybody’s toe, feet – nikomu na otlak -
   
29:42 the Christian world, I am sure, kresťanský svet, som si istý,
   
29:50 have also made up that person tiež prerobil túto osobu
into something incredible. na niečo neuveriteľné.
   
30:09 And probably when the speaker A pravdepodobne keď rečník
kicks the bucket, dies, otrčí kopytá, zomrie,
   
30:24 there will be the same phenomena rovnaké javy sa
going on. tiež budú diať.
   
30:31 All this points Toto všetko poukazuje
to something extraordinary. na niečo mimoriadne.
   
30:47 Why do human beings, Prečo ľudské bytosti
all over the world, po celom svete,
   
30:54 have created symbols vytvorili symboly
and worship the symbols? a uctievajú symboly?
   
31:08 The symbols have become far more Symboly sa stali oveľa
important than the truth dôležitejšími ako pravda
   
31:15 of those people who have said things tých ľudí, ktorí hovorili veci
which are utterly true. ktoré sú úplne pravdivé.
   
31:26 Why do we want interpreters? Prečo chceme tlmočníkov?
   
31:30 The mediators Sprostredkovateľov
between that truth and yourself. medzi tou pravdou a nami.
   
31:34 You understand my question? Chápete moju otázku?
   
31:36 The priest – the priests have existed Kňaz - kňazi existujú
from the ancient of times. od starovekých čias.
   
31:47 The Sumerians, 7,000 or 8,000 Sumeri, pred 7000 alebo 8000
years ago, had these priests, rokmi, mali týchto kňazov,
   
31:57 so did the Egyptians, a tak aj starí Egypťania v starovekom
the ancient Egyptians, - Egypte,
   
32:02 and there are a sú tu títo moderní kňazi:
these modern priests:  
   
32:06 the evangelists, the local priests, evanjelisti, miestni kňazi,
the priests at Rome. kňazi v Ríme.
   
32:17 They will all tell you or interpret Oni všetci vám budú rozprávať,
or come between you and that. alebo vám budú vykladať,
   
32:21   alebo prídu medzi vás a tak.
   
32:26 Why do we allow all this? Prečo to všetko dovolíme?
You understand my question? Chápete moju otázku?
   
32:34 Why can’t we as human beings Prečo nemôžeme my, ako ľudské
look to anybody? bytosti, vzhliadať k hocikomu?
   
32:49 Because the whole history of mankind, Pretože celá história ľudstva,
his suffering, his agony, jeho utrpenie, jeho muky,
   
32:56 his desperate uncertainty, loneliness, jeho zúfalá neistota, osamelosť,
is all in the book. to všetko je v knihe.
   
33:05 Not in sacred books Nie v posvätných knihách
and holy books and all that; a svätých knihách a v tom všetkom;
   
33:08 in the book which we are. v knihe, ktorou sme.
   
33:13 We are the history of mankind. My sme dejiny ľudstva.
   
33:18 And if we can read that book ourselves A ak my sami môžeme čítať tú knihu,
you need nobody outside to help.  
   
33:23   nepotrebujete nikoho z vonku
  aby vám pomohol.
   
33:31 Our difficulty is we want others Náš problém je, že chceme aby nám
to read it and tell us ju čítali druhí, a povedali nám
   
33:38 what we are, what we should do. čo sme, čo by sme mali robiť.
   
33:45 And the difficulty is A problém je
to read the book of ourselves. čítať knihu o nás samých.
   
33:53 And to read that book we need Aby sme čítali tú knihu, potrebujeme
careful observation pozorné pozorovanie
   
33:59 of every movement každého pohybu
of thought, feeling, reactions. mysle, pocitu, reakcie;
   
34:07 And we don’t do it because we want a nerobíme to pretože sa chceme
something, an easy way to everything. ku všetkému ľahko dostať.
   
34:23 So, thought then Takže, myseľ si potom
invents all the rituals, vymýšľa všetky tie rituály,
   
34:30 the marvellous architecture of ancient úžasnú architektúru starovekých
cathedrals, temples and mosques, katedrál, chrámov a mešít,
   
34:40 and the things a vecí
that are in the temples, ktoré sú v chrámoch,
   
34:43 in the mosques, v mešitách,
in the cathedrals and churches v chrámoch a kostoloch
   
34:47 are put there by thought, sú tam vložené myšlienkou,
invented by thought. vynájdené myslením.
   
34:53 And thought is not sacred A myseľ nie je posvätná
   
34:56 – which we will go into - k tomu sa dostaneme
when we talk about it. keď o tom budeme hovoriť.
   
35:01 And as long as we depend on others, A pokiaľ sme závislí na druhých,
whether it be Buddha, and so on, či už je to Budha, a tak ďalej,
   
35:14 we shall always live in conflict, budeme vždy žiť v konflikte,
our life will become hypocritical. náš život sa stane pokryteckým.
   
35:31 Is this so or not? Je to tak, alebo nie?
Or, the speaker is merely fantasy. Alebo, rečník jednoducho fantazíruje.
   
35:42 The accuracy of investigation demands Presnosť skúmania vyžaduje
that you have flexible scepticism váš flexibilný skepticizmus.
   
36:01 so that the outside agency, Takže vonkajšie vplyvy,
whether it’s the saviour, the Buddha, či už je to spasiteľ, Budha,
   
36:10 or in India, Krishna and so on... alebo v Indii Krišna a tak ďalej,
   
36:15 – as long as that exists pokiaľ to existuje
there’ll be division among people, vždy tu bude rozdelenie medzi ľuďmi,
   
36:22 and that division will inevitably a že toto rozdelenie nevyhnutne
bring about conflict. priniesie konflikt.
   
36:31 Truth is not Christian, Pravda nie je kresťanská,
Hindu, Buddhist or Islam, hinduistická,budhistická či islamská;
   
36:36 it is truth, je to pravda,
and it doesn’t belong to anybody. a tá nepatrí nikomu.
   
36:41 Like love doesn’t belong to you Rovnako ako láska nepatrí vám
or to me, it is love, compassion. alebo mne; je to láska, súcit.
   
36:51 And our minds are so conditioned, A naša myseľ je tak podmienená
  - 2500 ...
   
36:59 two thousand years of Christianity, dvetisíc rokov kresťanstva,
of propaganda, propagandy,
   
37:03 incessant, very clever nepretržite, veľmi šikovne
thought-out propaganda; premyslená propaganda;
   
37:10 and the same thing a to isté
in the Asiatic world. V ázijskom svete.
   
37:21 So, is it possible to be totally, Takže je možné, byť úplne,
completely free from all dependence?  
   
37:28   úplne slobodný od všetkých
  závislostí?
   
37:36 To have one’s own deep Mať svoju vlastnú, hlbokú
abiding unshakeable integrity, stálu, neotrasiteľnú integritu,
   
37:45 which involves no fear, and so on. ktorá nezahŕňa strach, a tak ďalej?
   
37:52 Otherwise we create gods, saviours. V opačnom prípade vytvárame bohov,
  spasiteľov.
   
38:06 Third Question: 'My behaviour 3. Otázka: Moje správanie naznačuje,
indicates that I am afraid. že sa bojím.
   
38:10 Yet the actual perception Ale skutočné vnímanie
of fear is elusive. strachu je klamlivé.
   
38:15 How do I reach and deal with this Ako pochopiť a poradiť si s touto
deep-seated but unconscious emotion?'  
   
38:19   hlboko zakorenenou
  ale nevedomou emóciou?
   
38:22 'My behaviour indicates Moje správanie naznačuje,
that I am afraid. že sa bojím.
   
38:26 Yet the actual perception Ale skutočné vnímanie
of fear is elusive. strachu je klamlivé.
   
38:31 How do I reach and deal with this Ako pochopiť a poradiť si s touto
deep-seated but unconscious emotion?'  
   
38:37   hlboko zakorenenou
  ale nevedomou emóciou?
   
38:44 Do you want to go into this now? Chcete sa do toho pustiť teraz?
   
38:50 I was going to deal with it Chcel som o tom hovoriť
on Saturday. v sobotu.
   
38:53 It doesn’t matter, Nezáleží na tom,
we will deal both days. budeme sa tým zaoberať oba dva dni.
   
39:07 If one has observed, Ak si človek všíma,
   
39:10 this problem of fear has existed tento problém strachu existuje
from time immemorial. Right? od nepamäti. Je to tak?
   
39:18 It has existed with man. Existuje spolu s človekom.
   
39:23 And man has lived with it, A človek s tým žije,
   
39:29 both consciously or hidden deep aj vedome aj skryte, hlboko dole,
down, its roots very, very deep. jeho korene sú veľmi, veľmi hlboko.
   
39:44 And either we have escaped from it A buď od neho unikáme
through logic, through analysis, cez logiku, prostredníctvom analýzy,
   
39:53 through any form of entertainment prostredníctvom akejkoľvek
  formy zábavy
   
39:57 that helps us to avoid ktorá nám pomáha vyhnúť sa
coming directly into contact with it priameho kontaktu s ním
   
40:02 and holding it, a držať ho,
   
40:06 or we have suppressed it. alebo ho potláčame.
   
40:14 Right? We do this. Je to tak? Robíme to.
Or we neglect it. Alebo si ho nevšímame.
   
40:19 We say, ‘What, we have lived Hovoríme si: "Čo, žili sme
with fear for million years, so strachom milión rokov,
   
40:22 so what does it matter now?’ takže čo na tom teraz záleží?"
   
40:29 And one knows A človek pozná
the consequences of fear: následky strachu:
   
40:39 physical shrinkage, fyzické zhoršenie,
   
40:53 a tendency to be hypocritical, tendenciu byť pokrytecký,
resistance, odpor,
   
41:03 an avoidance of the fact a vyhýbanie sa faktu,
that one is really afraid. že sa človek naozaj bojí.
   
41:13 So if one really, profoundly wants Takže ak niekto skutočne hlboko
to be free from chce byť bez toho,
   
41:21 that reaction called fear, bez reakcie volanej strach,
   
41:26 one has to go to the very root of it. človek musí ísť k samotnej podstate.
   
41:36 There is biological fears: Sú tu biologické obavy:
   
41:39 the body, the organism telo, organizmus
which must protect itself, ktoré musí chrániť samo seba,
   
41:51 and the fear of disease, a strach z choroby,
old age, death, staroby, smrti,
   
42:01 and the fears of past memories. a obavy z minulých spomienok.
   
42:12 So fear is again a common ground Takže strach je opäť spoločný stav
upon which all human beings stand. na ktorom všetky ľudské bytosti stoja.
   
42:28 So, either we deal with it Takže, buď sa s tým vysporiadame
superficially povrchne
   
42:33 or enquire into it very, very deeply. alebo sa na to pozrieme veľmi,
  veľmi zblízka.
   
42:48 What is the root of fear? Čo je koreňom strachu?
   
42:54 One knows various forms of fear: Človek pozná rôzne formy strachu:
   
43:03 death, old age, fear of tomorrow, smrť, starobu, strach z budúcnosti,
fear of uncertainty, strach z neistoty,
   
43:11 fear of insecurity, strach z neistoty,
fear of not being loved, strach nebyť milovaný,
   
43:15 or love and not receiving alebo milovať a nedostávať
that love, fear of loneliness, lásku, strach zo samoty,
   
43:27 fear of loss, fear of not having strach zo straty, strach, že sa na
anybody to depend on, and so on nikoho nemôžete spoľahnúť, atď.
   
43:38 – there are various forms of fear – - existujú rôzne formy strachu -
   
43:43 the fear of the dark, strach z tmy,
the fear of light. strach zo svetla.
   
43:53 Do we deal Vieme sa vyrovnať
with the outward forms of fear? s vonkajšími formami strachu?
   
44:02 That is, I am afraid of my wife, To znamená, mám strach z mojej ženy,
   
44:08 or I am afraid of a bully; alebo mám strach z tyranie;
   
44:13 a bully, bullying all the time, tyranie, šikanovanie po celú dobu,
you lie, you do all kinds of things, klamete, robíte všetky druhy vecí,
   
44:22 and there is the fear a je tu strach
of that constant pressure tohto neustáleho tlaku
   
44:29 of an aggressive, agresívnej,
slightly demented person. ľahko dementnej osoby.
   
44:40 So do we want to deal Takže chceme sa vyrovnať
with fear superficially, so strachom povrchne,
   
44:51 which is intellectually, verbally, čo je intelektuálne, slovne,
   
44:57 or do we want to go into it alebo chceme ísť do toho
very, very deeply? veľmi, veľmi hlboko?
   
45:02 Please, this is a serious question Prosím, toto je vážna otázka
which you must answer for yourself. ktorú si musíte zodpovedať sami.
   
45:13 If you want to go into it Ak chcete ísť do toho
superficially, that is endless. povrchne, je to nekonečné.
   
45:19 It is like a tree Je to ako strom
   
45:21 – the moment you cut down - v okamihu, keď z neho odrežete
one branch or one twig of it jeden konár alebo vetvičku
   
45:26 there is another one rising. už ďalšia rastie.
It’s perpetual flowering of fear. Je to neustály rozkvet strachu.
   
45:37 Or, you go into it Alebo idete do toho
observing its very nature, structure, pozorujete jeho podstatu, štruktúru,
   
45:44 how it comes into being. ako vzniká.
   
45:56 When we want to deal with it deeply, Ak sa s ním chceme vyrovnať
go to the very root of it, do hĺbky, choďte do podstaty.
   
46:05 what is the root of fear? Čo je koreňom strachu?
   
46:15 Please, I am not telling you, Prosím, ja vám to nepoviem;
the speaker is not pointing out. rečník to neukáže.
   
46:23 We are together investigating into Spolu vyšetrujeme tento
a tremendous complicated problem obrovský, zložitý problém
   
46:31 which has crippled humanity. ktorý zmrzačilo ľudstvo.
   
46:37 And out of fear we have done A zo strachu, sme urobili
all kinds of things; všetky tie veci;
   
46:40 invented all the gods on earth. vymysleli všetkých bohov na zemi.
   
46:47 If there is absolutely Ak neexistuje
no psychological fear žiadny psychologický strach
   
46:53 then you are beyond all gods. potom ste nad všetkými bohmi.
   
47:02 So what is basically Takže, čo je v podstate
the root of fear? koreň strachu?
   
47:20 Is it time and thought? Je to čas a myseľ?
   
47:28 Please, we are investigating, I am Prosím, skúmame,
not telling you, I am questioning. nehovorím vám to, pýtam sa.
   
47:32 Is it time, the future or the past? Je to čas, budúcnosť alebo minulosť?
   
47:45 And is it also thought, A je to tiež myseľ,
thinking about the future, premýšľajúca o budúcnosti,
   
47:54 thinking about the past, thinking what premýšľajúca o minulosti,
might happen, or what has happened. premýšľajúca čo
   
48:01   by sa mohlo stať, alebo čo sa stalo.
   
48:08 The future is time. The past is time. Budúcnosť je čas. Minulosť je čas.
   
48:19 The past, Minulosť,
modifying itself in the present, premieňajúca sa v súčasnosti,
   
48:25 moves towards tomorrow, sa pohybuje smerom k zajtrajšku,
the future. k budúcnosti.
   
48:30 The remembrance of an incident Spomienka na udalosť
which has caused fear, ktorú spôsobil strach,
   
48:47 and the future of that incident a budúcnosť tej udalosti
awakening the new fear. prebúdzajúca nový strach.
   
48:56 You are following all this? Sledujete to?
   
48:58 Am I talking to myself Hovorím k sebe
or we are meeting each other? alebo si rozumieme?
   
49:07 So there is horizontal fear Takže tam je horizontálny strach
and vertical fear. a vertikálny strach.
   
49:16 Right? Že?
   
49:21 So we are asking, is it time? Preto sa pýtame, je to čas?
   
49:27 The past, Minulosť, súčasnosť a budúcnosť.
the present and the future.  
   
49:30 One is afraid of the present: Človek sa bojí prítomnosti,
   
49:35 the instability, the threat of war, nestability, hrozby vojny,
   
49:42 the bomb that some country, bomby, že niektoré krajiny,
   
49:45 another great tribal country nejaká veľká krajina
might put it on this – and so on. môže sa dať na to - atď.
   
49:51 So one is afraid of the past, Takže jeden sa bojí minulosti
the present and the future. súčasnosti a budúcnosti.
   
50:04 This is a movement To je hnutie
– right? – - Že? -
   
50:08 it is not something that is static, To nie je niečo, čo je statické,
it is a movement. je to pohyb.
   
50:15 And so a movement means time. A tak pohyb znamená čas.
   
50:20 From here to the village requires Odtiaľto do dediny treba
time to travel, to go to the village. čas na cestu, ísť do dediny.
   
50:28 From one point to another point Z jedného miesta na iné miesto
means time. znamená čas.
   
50:33 So, we are asking if time Takže sa pýtame, či čas
is one of the factors of fear. je jedným z faktorov strachu.
   
50:44 Logically it seems so. Logicky to vyzerá tak,
Rationally, sanely. racionálne, rozumne.
   
50:51 And is thought also the root of fear? A je myseľ tiež koreňom strachu?
   
51:00 I think tomorrow Myslím si, že zajtrajšok
might bring me unemployment, mi môže priniesť nezamestnanosť.
   
51:07 I will be unemployed tomorrow. Budem nezamestnaný, zajtra.
   
51:09 The thinking about it Rozmýšľanie o tom,
while I am employed, kým som zamestnaný,
   
51:16 thinking about the tomorrow premýšľanie o budúcnosti,
is also the beginning of fear. je tiež začiatok strachu.
   
51:23 Right? You are following? Je to tak? Sledujete?
   
51:25 Thinking about the past, Premýšľanie o minulosti,
   
51:30 the incidents, o incidentoch,
the psychological accidents psychologické nehody
   
51:41 which has brought about ktoré priniesli
certain forms of fear, niektoré formy strachu,-
   
51:45 thinking about the past, premýšľanie o minulosti,
thinking about the future, premýšľanie o budúcnosti,
   
51:50 thinking about premýšľanie o
the actual moment of life skutočnom okamihu života
   
51:54 in which there is such v ktorom je taká
tremendous uncertainty. obrovská neistota,
   
52:00 Thought breeds fear. Right? myseľ plodí strach. Je to tak?
You are following all this? Sledujete to všetko?
   
52:10 So time and thought, Takže čas a myslenie,
are they the major factors of fear? sú oni hlavnými faktormi strachu?
   
52:22 And if they are, and as in reality A ak sú, ako v skutočnosti aj
they are, what is one to do? sú, čo má človek robiť?
   
52:32 You understand my problem? Chápete môj problém?
Are we meeting each other? Chápeme sa navzájom?
   
52:40 You have explained this to me, that Vysvetlil ste mi ,že
time and thought is the root of fear. čas a myšlienka je koreňom strachu.
   
52:48 You have gone into it, Vy ste šiel do toho,
you have explained it. vysvetlil ste to;
   
52:51 Not in great detail but I’ve captured nie veľmi podrobne, ale zachytil som
the meaning of what you have said. význam toho, čo ste povedal.
   
53:01 Now, then you ask me, is it an idea Teda, potom sa ma pýtate, je to
that you have accepted, myšlienka ktorú ste prijal,
   
53:10 the words that you have accepted, slová, ktoré ste prijal,
or listening what you have said to me, alebo počúvate to, čo ste mi povedal,
   
53:18 from that listening I have made z toho počúvania som si vytvoril
an abstraction of it into an idea, víziu na predstavu,
   
53:27 and I’m struggling with the idea. a bojujem s tou myšlienkou.
   
53:31 Then I ask, how am I Potom sa pýtam: Ako použiť
to put that idea into action? tú myšlienku v praxi?
   
53:37 You see the difference? Vidíte ten rozdiel?
Vous avez compris? Chápete?
   
53:40 You have understood Vy ste nepochopil, čo hovorím?
what I am saying?  
   
53:44 Is this clear? No. Je to jasné? Nie.
   
53:51 We have the habit Máme vo zvyku z faktov
of making abstractions of a fact. vytvárať vízie.
   
54:02 Those abstractions become ideals, Tieto abstrakcie sa stávajú ideálmi,
ideas, concepts, conclusions myšlienkami, konceptmi, závermi;
   
54:11 – all verbal. všetky verbálne.
   
54:16 And then I ask myself, A potom sa pýtam sama seba,
   
54:19 how am I to carry out these ideals, ako mám robiť s týmito ideálmi,
these ideas, these concepts, myšlienkami, týmito pojmami,
   
54:26 that time and thought že čas a myslenie
are the root of fear. sú koreňom strachu.
   
54:33 You’ve understood? Pochopil ste?
   
54:36 I have made an abstraction Vytvoril som si abstrakciu
of what you have told me: z toho, čo ste mi povedal:
   
54:41 time and thought čas a myslenie
are the root of fear. sú koreňom strachu;
   
54:44 And I am pursuing the idea, sledujem myšlienku
how am I to carry out in life. ako mám konať v živote.
   
54:53 The speaker says Rečník hovorí:
please don’t do that. "Prosím nerobte to!"
   
54:57 Don’t make an abstraction Nerobte si predstavy
of what you have heard, z toho čo ste tu počuli:
   
55:01 that time and thought Že čas a myslenie
are the root of fear. sú koreňom strachu.
   
55:07 Don’t translate into an idea Neprekladajte si to do predstavy
but find out the truth of it, ale nájdite v tom pravdu,
   
55:15 the actuality of it. skutočnosť toho.
   
55:17 That is, I see that I really am To znamená: Vidím že sa skutočne
afraid of the past, which is so. bojím minulosti, tak to je!
   
55:25 Also I am afraid of the present, Taktiež sa bojím - prítomnosti,
   
55:29 because the things are pretože veci okolo mňa sú tak
so incredibly destructive round me. neskutočne deštruktívne.
   
55:36 And also I am afraid A taktiež sa obávam zajtrajška,
of tomorrow, the future budúcnosti
   
55:42 – the atom bomb, the nuclear bomb, -atómovej bomby, nukleárnej bomby,
the mugging, prepadnutia,
   
55:47 the mad terrorists bláznivých teroristov
and the politicians with their game, a politikov z ich hrami,
   
55:53 that’s the present, to je prítomnosť,
so also the future. takže aj budúcnosť.
   
55:56 So, I see the fact, not the idea, that Takže, vidím fakt a nie predstavu
time and thought are the root of fear. že myslenie je koreňom strachu.
   
56:08 Next Saturday I’ll go into it Budúcu sobotu si to preberieme
much more, in a different way, podrobnejšie, iným spôsobom,
   
56:13 but this is the root of fear. ale toto je koreňom strachu.
   
56:17 Now what shall I do? Teda, čo mám robiť?
   
56:20 I realise, I see the fact. I see Uvedomujem si, vidím fakt. Vidím
the truth of what you have told me. pravdu toho čo si povedal.
   
56:30 Not romantic, idealistic, all that, Nie romantickú,idealistickú, to všetko,
that has no meaning. to nemá zmysel.
   
56:37 I see the truth, the actual truth Vidím pravdu, skutočnú pravdu
of what you have told me. toho, čo si povedal.
   
56:47 Then the difficulty arises, Potom nastávajú problémy,
if you have gone that far, ak ste sa dostali tak ďaleko,
   
56:56 who is the observer kto je pozorovateľ
who actually sees the fact? ktorý v skutočnosti vidí tento fakt?
   
57:01 You understand all this, Rozumiete tomuto
or is this too difficult? All right. alebo je to príliš ťažké? V poriadku.
   
57:07 Who is the observer who says, Kto je pozorovateľ ktorý hovorí,
‘Ah yes, I see the truth of it’? "Ó áno, vidím že je to pravda.
   
57:18 Is the observer Líši sa pozorovateľ
different from what he sees? od toho čo vidí?
   
57:26 You understand my question? Rozumiete mojej otázke?
   
57:32 When I say, ‘Yes, I see the truth Keď poviem,"Áno, vidím pravdu toho
of what you have told me, čo si mi povedal,
   
57:39 I have already played a trick, už som zahral trik,
which is: I see the truth of it. čo je: Vidím že je to pravda.
   
57:48 That means I am different To znamená:Líšim sa
from the truth. You are following? od pravdy.Sledujete?
   
57:58 Right? Is this clear? Že? Je to jasné?
   
58:01 Wait a minute, Počkajte trochu,
let me put it much more simply. poviem to jednoduchšie.
   
58:07 When I am angry, Keď som nahnevaný,
is that anger different from me? je ten hnev rozličný odo mňa?
   
58:16 Or at the moment of anger Alebo v momente hnevu
there is no difference. tam nie je rozdiel?
   
58:21 There is this tremendous reaction. Je to obrovská reakcia.
   
58:26 A few seconds later I say, Po pár sekundách hovorím,
‘I have been angry’, "Bol som nahnevaný",
   
58:33 therefore I have divided myself Takže som oddelil seba
as the ‘me’ who has been angry. ako "ja" kto bol nahnevaný.
   
58:39 Right? You see? Že? Vidíte?
   
58:42 So, when you have told me Takže, keď si mi povedal
the truth, the fact, pravdu,fakt,
   
58:47 that time and thought že čas a myslenie
are the factors of fear, sú faktormi strachu,
   
58:53 I listen to it very carefully počúvam to veľmi pozorne
   
58:59 and I say, a hovorím,
‘Yes, I see the truth of it’, "Áno, vidím, že to je pravda",
   
59:03 and the perception of that truth a vnímanie tej pravdy
is something out there, je niekde tam vonku,
   
59:09 and me watching it. a ja sa na ňu pozerám.
Follow this? Sledujete to?
   
59:14 Or, there is no observer Alebo, nie je tu žiadny pozorovateľ
but only the fact of it. ale len ten fakt.
   
59:22 You understand the difference? Rozumiete rozdielu?
Are we meeting? Chápeme sa?
   
59:33 I observe that tree. Pozorujem strom.
   
59:40 In that observation, words spring up: V tom pozorovaní ma napadnú slová:
‘That’s an oak tree’, "To je dub",
   
59:50 and the very naming of that tree a to presné pomenovanie stromu
   
59:56 prevents me mi bráni aby som sa
from actually looking at it. naň skutočne pozeral.
   
59:59 You have understood? Rozumeli ste?
   
1:00:03 If I go to a museum and see a picture, Ak idem do múzea a vidím obraz,
a painting by the old masters kresbu starého umelca
   
1:00:15 – I don’t like modern paintings, -Nemám rád moderné umenie,
that doesn’t matter – ale na tom nezáleží-
   
1:00:20 and I go there and look. idem tam a pozerám sa.
   
1:00:24 When I compare one master Keď porovnávam jedného umelca
against another master s druhým umelcom
   
1:00:28 I am not looking at the actual nepozerám sa na skutočnú
painting of a particular master. maľbu konkrétneho majsta.
   
1:00:33 I am comparing, judging, Porovnávam, posudzujem,
I am never observing very closely nikdy to neskúmam zblízka
   
1:00:40 without any sense of other painters, bez akéhokoľvek vnímania
looking. ďalších maliarov, pozerám.
   
1:00:48 So, when I observe, when I see Takže, keď skúmam, keď vidím
the truth of what you have told me, pravdu toho, čo si mi povedal,
   
1:00:57 there is no division between nie je tam rozdiel medzi
the observer and the observed. pozorovateľom a pozorovaným.
   
1:01:03 There is only the truth of it. Je tam len pravda.
Not, I see it. Nie, ja ju vidím.
   
1:01:09 And that perception which is holistic A to vnímanie, ktoré je celistvé
frees the mind from fear completely. oslobodzuje myseľ od strachu, úplne.
   
1:01:21 Have you got this? Pochopili ste to?
   
1:01:25 Don’t look, please, so puzzled. Nepozerajte sa prosím tak zmätene.
   
1:01:32 Look, sir. Pozrite pane.
   
1:01:39 What time is it? Koľko je hodín?
   
1:01:41 Q: Twelve thirty. Q: Dvanásť tridsať.
   
1:01:45 K: You are not tired? K: Nie ste unavení?
Can we go on with this? Možeme pokračovať?
   
1:01:56 It’s very important Je veľmi dôležité
to understand this. to pochopiť.
   
1:02:01 I am afraid – suppose I am afraid, Bojím sa - povedzme, že sa bojím,
psychologically – psychologicky -
   
1:02:10 I then try to control it, a tak sa to snažím kontrolovať,
I try to rationalise it, snažím sa si to vysveliť.
   
1:02:18 I try to escape from it, I go Snažím sa z toho utiecť, idem
to somebody to help me to resolve it. k niekomu kto mi to pomôže vyriešiť.
   
1:02:28 So I am always acting on it. Takže v kuse na tom pracujem.
Right? Is that clear? Že? Je to jasné?
   
1:02:35 That’s what we are all doing: To je to, čo všetci robíme.
   
1:02:38 acting upon it either to dissipate it Konám, buď aby som ho rozptýlil
or to control it alebo ho kontroloval
   
1:02:46 or to run away from it alebo od neho utiekol,
or to suppress it. alebo ho potlačil.
   
1:02:51 This is what we do, To je to čo robíme: pracujeme na ňom.
acting upon it.  
   
1:02:56 So there is always this conflict. Takže vždy je to takéto ťažké.
   
1:03:00 Right? Is that clear? Že? Je to jasné?
   
1:03:04 The struggle not to be afraid, Namáhame sa aby sme sa nebáli.
which is a conflict. Čo znamená konflikt.
   
1:03:11 Now, can that conflict end? Teda, môže ten konflikt skončiť?
You understand? Rozumiete?
   
1:03:16 I am putting the question Položím tú otázku inak.
differently.  
   
1:03:21 Can that conflict Môže ten konflikt
between me and the fear, medzi mnou a strachom,
   
1:03:29 me controlling the fear, ja, kontrolujúc ten strach,
suppressing and so on, potláčajúc ho atď.,
   
1:03:33 and thereby this division a tak toto rozdelenie
which inevitably brings conflict, ktoré nevyhnutne prináša konflikt,
   
1:03:39 can that conflict end? môže ten konflikt prestať?
You get the point? Chápete?
   
1:03:46 That’s my question. To je moja otázka.
   
1:03:48 I say, Hovorím, ako ten konflikt môže prestať?
how can that conflict end?  
   
1:03:51 Why does this division Prečo toto rozdelenie
between the ‘me’, medzi " JA"
   
1:03:56 the I who is trying to suppress, "JA" ktoré sa snaží potlačiť,
control, dominate fear, kotrolovať,vládnuť strachu,
   
1:04:04 why is there this division? prečo je tu, toto rozdelenie?
   
1:04:09 Is this division actual Je toto rozdelenie skutočné
   
1:04:16 or is it merely semantic, verbal? alebo je len významové,
  verbálne?
   
1:04:24 Or, not being able Alebo, neschopný vyriešiť
to solve the problem, problém,
   
1:04:32 thought has divided itself myseľ rozdelila samu seba
as the ‘me’ and the fear. na "JA" a strach.
   
1:04:37 You understand? Rozumiete?
   
1:04:42 Am I talking to myself Hovorím k sebe
or can we go on? alebo môžeme pokračovať?
   
1:04:48 Sorry, you probably have Prepáčte, pravdepodobne
never thought about all this. ste o tom nikdy nerozmýšľali.
   
1:04:57 So, it is important to resolve this Takže, je dôležité vyriešiť tento
conflict, because we live in duality. konflikt, pretože žijeme v dualite.
   
1:05:08 ‘I am this, I should not be that… " Som takýto, nemal by som byť takýto...
I should be that’. mal by som byť taký".
   
1:05:13 So there is always this duality Takže, vždy je tu tá dualita
which brings about conflict. Right? ktorá prináša konflikt. Že?
   
1:05:19 Now, I want to find out Teraz, chcem prísť na to
– no, I won’t use ‘I want to’ – - nie, nepoužijem ‘Ja chcem’ –
   
1:05:26 can this conflict end? Môže tento konflikt prestať?
   
1:05:31 Is there – please listen to it – Existuje - prosím, počúvajte toto -
is there an opposite? existuje opak?
   
1:05:38 I am afraid. Bojím sa.
   
1:05:40 The opposite is not to be afraid Opakom je nebáť sa
– right? – or have courage. - Že? - Alebo mať odvahu.
   
1:05:51 Is there an opposite to fear? Existuje opak strachu?
   
1:05:57 Or there is only the ending of fear, Alebo existuje len koniec strachu,
not the opposite of fear. nie opak strachu?
   
1:06:02 I wonder if you see all this. Rozmýšľam, či tomu všetkému
  rozumiete.
   
1:06:08 So, is there an ending of fear? Takže, existuje koniec strachu?
   
1:06:15 – the ending being no conflict. Koniec ktorým nie je konflikt.
Right? Že?
   
1:06:23 If I end it through conflict, that Ak ho ukončím cez konflikt to znamená
means I’ll go on, it’ll be perpetual. budem v tom pokračovať, večne.
   
1:06:30 You get this? Chápete to?
So can this end? Takže, môže to skončiť?
   
1:06:36 To end something, there must be no me Ukončiť niečo, nesmie tam byť "JA"
who is trying to end it. kto sa to snaží ukončiť.
   
1:06:48 Right? Že?
   
1:06:50 If I try to end it, Ak sa to snažím ukončiť,
I am in conflict with it. Right? som s tým v konflikte. Že?
   
1:06:58 But is there an observation Ale je tu pozorovanie
of this reaction called fear tejto reakcie volanej strach,
   
1:07:09 without the past interfering bez minulosti , ktorá zasahuje
with that observation? do tohto pozorovania?
   
1:07:17 The past being the remembrances, Minulosť, ktorou sú spomienky,
the many fears I have had. mnohé strachy ktoré som mal.
   
1:07:24 So the past, can it abstain Takže môže sa minulosť zdržať
from looking at the fact pozerania sa na to,
   
1:07:35 without the memory of yesterdays? bez spomienky zo včerajška?
   
1:07:39 You haven’t understood? Nerozumeli ste?
   
1:07:49 Look, sir: if I am married, Pozrite sa pane: Ak som ženatý,
I meet my wife every day. stretám svoju ženu každý deň,
   
1:07:59 Every day každý deň, dosť nudný, každý deň.
– rather boring, every day.  
   
1:08:10 Listen carefully please, Počúvajte pozorne prosím,
don’t laugh – every day. nesmejte sa - každý deň.
   
1:08:16 So I begin to know her; Takže ju začínam spoznávať,
   
1:08:23 I know how she looks, Viem ako vyzerá,
what her gestures, aké má gestá,
   
1:08:26 all the rest of it, the words, všetko okolo toho, slová,
   
1:08:29 so gradually I have built up takže postupne som si o nej vybudoval
a knowledge about her, poznanie,
   
1:08:36 and whenever I look at her a hocikedy sa na ňu pozriem, celé to
all the knowledge comes out. Right? poznanie vystúpi. Že?
   
1:08:43 The knowledge is the past Poznanie je minulosť
– right? – - že? -
   
1:08:49 because I have built the knowledge pretože som si vybudoval
  poznanie
   
1:08:51 day after day, day after day, deň za dňom, deň za dňom,
day after day, deň za dňom,
   
1:08:54 accumulated it through various nahromadené cez rôzne
incidents and so on and so on. incidenty, a tak ďalej a tak ďalej.
   
1:09:00 So whenever I see her, this knowledge, Takže hocikedy keď ju vidím,
which is the past, looks at her. toto poznanie,
   
1:09:05   ktorým je minulosť,
  sa na ňu pozerá. Že?
   
1:09:09 You are doing this, Robíte to,
this is nothing new. to nie je nič nové.
   
1:09:14 Only we are putting into words. Len to dávame do slov.
   
1:09:18 And so this knowledge A tak toto poznanie
is the remembrance of things past, je pamätanie si minulosti,
   
1:09:27 meeting the present and so dividing. stretávajúce prítomnosť, a tak
Right? rozdeľujúce. Že?
   
1:09:32 Physically of course my wife Fyzicky samozrejme moja žena nie je
is not like me – male and female. ako ja, muž a žena.
   
1:09:37 But psychologically Ale psychologicky
I have divided myself. som sa oddelil.
   
1:09:40 Do you understand? Rozumiete?
   
1:09:42 The remembrance Pamätanie si
of the accumulated memories, nahromadených spomienok,
   
1:09:49 which is knowledge about my wife, ktorým sú spomienky o mojej žene,
   
1:09:52 has separated nás rozdelil na "mňa" a "ju".
as the ‘me’ and her. Got this? Chápete?
   
1:10:01 The past has brought about Minulosť priniesla
this division. rozdelenie.
   
1:10:07 Now similarly, Teraz podobne,
the past remembrances of fears, minulé spomienky na strach,
   
1:10:16 past remembrance minulé spomienky
of accidents of fear, na prípady strachu,
   
1:10:20 the happenings of fear, to dianie strachu,
is stored in the brain, je uložené v mozgu,
   
1:10:27 and that brain a ten mozog si pamätá
is remembering the past, minulosť,
   
1:10:32 and so when the present reaction a tak keď táto reakcia
comes, ktorá bola ... prichádza,
   
1:10:39 you name it immediately as fear, vy ju okamžite pomenujete strachom,
   
1:10:42 and record it as fear. a zaznamenávate ju ako strach.
You follow this? Sledujete to?
   
1:10:45 Right? Is this clear? Áno? Je to jasné?
   
1:10:47 No, don’t tell me this is not clear. Nie, nehorte mi, že to nie je jasné.
I can’t help it, sorry. V tom vám nepomôžem, prepáčte.
   
1:10:54 I’ll try to put it ten, Pokúsim sa to teda povedať
three or four different ways. tromi alebo štyrmi spôsobmi.
   
1:10:59 The past is time. Minulosť je čas.
   
1:11:05 The past is the observer. Minulosť je pozorovateľ.
   
1:11:10 And so the observer says, A tak pozorovateľ hovorí
yes, that is fear. ´Áno, toto je strach´.
   
1:11:14 I know it’s fear Viem, že je to strach
because I have had it so many times. lebo už som ho mal veľa ráz.
   
1:11:21 So, moment it recognises it, Takže, moment ktorý ho rozpozná
it’s part of the past. je časťou minulosti.
   
1:11:27 Right? You see this fact. Že? Vidíte tento fakt.
   
1:11:30 So can you look at that reaction… Takže, viete sa pozrieť na tú
  reakciu...
   
1:11:33 is there an observation existuje pozorovanie na tú reakciu
of that reaction without the past? bez minulosti?
   
1:11:44 And when the past observes, A keď minulosť pozoruje,
you maintain the same movement. udržiavate rovnaký pohyb.
   
1:11:52 But when there is an observation Ale keď je tu pozorovanie
without the past, bez minulosti,
   
1:11:57 you are looking at it afresh. pozeráte sa na to
  nanovo.
   
1:12:00 Which is, when you observe Čo znamená, keď pozorujete
fear from the past, strach z minulosti,
   
1:12:06 you are using an energy which has používate energiu ktorá už
already been employed year after year. bola použivaná roky a roky.
   
1:12:14 Right? That’s a wastage of energy. Že? Je to plytvanie energiou.
   
1:12:18 Is there a new energy that meets Existuje nová energia ktorá vidí
this fear without the past? tento strach bez minulosti?
   
1:12:24 You understand the question now? Rozumiete teraz otázke?
Oh, for God’s sake! Ó, pre živého boha!
   
1:12:42 You see, fear exists only – Viete, strach existuje len -
   
1:12:47 I realise, one sees the truth that uvedomujem si, človek vidí pravdu, že
time and thought are the root of fear. čas a myslenie sú koreňom strachu.
   
1:12:59 Fear exists when there is inattention, Strach existuje vtedy,
when there is no attention. Right? keď je nepozornosť,
   
1:13:10 If I give complete attention to fear, keď nie je pozornosť. Je to tak?
it doesn't exist.  
   
1:13:18 But my brain Ak venujem strachu úplnú pozornosť,
has been conditioned neexistuje.
   
1:13:22 not to give attention Ale môj mozog bol vychovaný
to this reaction. nevenovať pozornosť tejto reakcii.
   
1:13:27 When you have sexual feelings Keď máte sexuálne pocity
you – right? vy -že?
   
1:13:34 Whereas fear, Zatiaľčo
  - ako to voláte - strach,
   
1:13:40 if you give total attention to it ak tomu venujete úplnú pozornosť
   
1:13:43 which is not to analyse it, čo znamená nie analyzovať,
not to rationalise it, nie vysvetľovať,
   
1:13:50 not to escape from it, neutekať od toho,
not to observe it from the past – nie pozorovať to z minulosti -
   
1:13:55 attention means pozornosť znamená, dať celú
giving your whole energy to look. svoju energiu na pozeranie sa.
   
1:14:01 Right? Že?
Then when you do, fear is not. Keď to potom robíte, strach nie je.
   
1:14:08 I can’t go on into this. Nemôžem takto pokračovať.
   
1:14:10 We can go into it Môžem o tom pokračovať...
in different ways. môžeme to prebrať z rôznych strán.
   
1:14:14 On Saturday we’ll go into it V sobotu sa na to pozrieme
very much more. oveľa podrobnejšie.
   
1:14:19 Because the mind that has fear Pretože myseľ, ktorá má strach
is a destructive, je deštruktívna,
   
1:14:25 aggressive, neurotic mind, agresívna, neurotická myseľ,
   
1:14:30 whereas a mind that is zatiaľčo myseľ ktorá je
utterly free of fear psychologically úpne slobodná od strachu psychologicky
   
1:14:34 is an extraordinary mind. je mimoriadna myseľ.
   
1:14:41 I’d had better stop. Mal by som radšej prestať.
   
1:14:56 We meet again Thursday Stretneme sa znovu vo štvrtok,
if you want to. ak chcete.