Krishnamurti Subtitles

Ojai - 6 May 1982

Public Question & Answer 21:12 We are very punctual. Sme veľmi presní.
   
1:34 In answering these questions Pri odpovedaní a tieto tázky,
we are both of us answering them, odpovedáme na ne obaja,
   
1:42 you and the speaker. vy a rečník.
   
1:49 So we are going into it together, Takže ideme do toho spoločne,
   
1:55 and I think what is important a myslím, že čo je dôležité
is how we approach the problem. je to, ako k tomu pristupujeme.
   
2:02 We talked a great deal Minule sme sa o tom
about it the other day, veľa rozprávali ,
   
2:06 in what manner we approach a problem. akým spôsom
  pristupujeme k problému,
   
2:11 Whether it is a prejudice, bias, či sa jedná o predsudok, zaujatosť,
or from a fixed point of view, alebo z pevného hľadiska,
   
2:22 then the question will be directed potom otázka bude riadená
or shaped by our motive. alebo tvorená naším motívom.
   
2:31 Can we approach the problem Môžeme pristúpiť k problému
without a motive, without a direction, bez motívu, bez smeru,
   
2:38 so that the problem itself reveals takže sa problém ukáže sám,
the whole content of itself v celom jeho obsahu
   
2:45 and therefore it is already answered a preto je už zodpovedaný
when the whole content of it is shown. keď sa celý obsah ukáže.
   
2:59 First Question: 'Attention, for most 1. Otázka: Akt pozornosti je pre
of us, is difficult to maintain. väčšina z nás ťažko udržať.
   
3:05 Only a small part of one Iba malá časť človeka
is willing, interested seriously. je ochotná, zaujatá vážne.
   
3:12 What can one do Čo môže človek robiť
to nourish this attention?' aby živil túto pozornosť?
   
3:18 'The act of attention for most of us Akt pozornosti pre väčšinu z nás
is difficult to maintain. je ťažko udržať.
   
3:24 Only a small part of one Iba malá časť človeka
is willing, interested seriously. je ochotná, zaujatá vážne.
   
3:31 What can one do Čo môže človek robiť
to nourish this attention?' aby živil túto pozornosť?
   
3:42 I wonder if we can go Rozmýšľam, či sa nám podarí ísť
into the question together: do tejto otázky spoločne:
   
3:46 what do we mean by attention? čo myslíme tou pozornosťou?
   
3:51 What is the difference Čo je rozdiel
between awareness, medzi uvedomovaním,
   
3:59 concentration, and attention? koncentráciou a pozornosťou?
   
4:04 Could we go into that together? Mohli by sme sa dať do toho
  spoločne?
   
4:09 To be aware. Byť si vedomí,
   
4:14 As one is sitting under these ako keď človek sedí pod týmito
beautiful trees on a lovely morning, krásnymi stromami v jedno krásne ráno
   
4:20 nice and cool, not too hot, pekné a chladné, nie príliš horúco,
   
4:24 one is aware of that woodpecker človek si je vedomí toho ďatla
pecking away, klopkajúceho v diaľke,
   
4:32 one is aware of the green lawn, človek si je vedomí zeleného trávnika,
   
4:36 the beautiful trees and sunlight, prekrásnych stromov a slnka,
the spotted light, prenikajúceho svetla,
   
4:41 and if you are looking a ak sa pozeráte
from that direction z toho smeru
   
4:46 you are aware of those mountains. ste si vedomí tých hôr.
   
4:50 How does one look at them? Ako sa na ne človek pozerá?
   
4:56 How do you look Ako vydíte
at this marvellous sight? tento úžasný pohľad?
   
5:02 The beauty of this place. Krásu tohto miesta?
   
5:06 What does it mean to you? Čo to pre vás znamená?
   
5:11 Do you observe it, aware of it without Pozorujete to, ste si toho vedomí
any choice, without any desire, urge, bez posudzovania, bez túžby, nutkania
   
5:23 just to observe the extraordinary len pozorovať neobyčajnú
beauty of the land. krásu krajiny.
   
5:32 And when you observe so easily, A keď to pozorujete s ľahkosťou
aware of all this uvedomujúc si toto všetko
   
5:41 – the light and the shade, - svetlo a tieň,
   
5:46 the branches, the darkness of konáre, temnosť kmeňov
the trunks and the light on the leaf, a svetlo na listoch,
   
5:56 and the extension a trvácnosť
of this marvellous earth – tejto nádhernej zeme
   
6:00 how does one react to all that? ako človek na toto všetko reaguje?
   
6:04 What is the feeling Aký je pocit
behind that awareness? za uvedomovaním si?
   
6:15 Is it that beauty of that land Je to krása zeme
and the hills and the shadows, a kopcov a tieňov,
   
6:21 is it related to our life, má to spojitosť s našimi
  životmi,
   
6:28 is it part of our life, je súčasťou nášho života,
   
6:31 or it is there to be observed alebo je tu na to
  aby sme ju skúmali
   
6:36 – if you are a poet, - ak ste básnik,
you write about it, píšete o nej,
   
6:39 if you are an artist you paint it, ak ste maliar,
  maľujete ju,
   
6:43 or if you are good at conversation alebo keď ste dobrí v konverzácii
or description you put it into words. alebo opisovaní, vložíte ju do slov.
   
6:52 But this beauty, Ale táto krása,
this awareness of this, teto uvedomovanie si toho,
   
6:58 what is its relationship aký to má súvis
to one’s life? s ľudským životom?
   
7:04 That's part of awareness, Tá časť uvedomovania si,
   
7:06 the awareness of the external uvedomovanie si vonkajšieho
   
7:10 and the awareness of one’s own a uvedomovanie si vlastných
reactions to the external, reakcií na to vonkajšie,
   
7:16 and to be aware a byť si vedomí
of the movement of this. toho momentu.
   
7:25 As you are sitting there, are you Keď tu sedíte, uvedomujete si
aware of the colours of the shirts farby košieľ
   
7:30 or robes or whatever the ladies wear, alebo šiat alebo čo to dámy majú
are you aware of all that? oblečené, uvedomujete si to všetko?
   
7:40 Or when we are aware Alebo keď si uvedomujeme
is there always a choice? je tam vždy výber?
   
7:50 ‘I prefer this land ‘ Páči sa mi táto zem pred
to another land’, touto zemou,
   
7:55 ‘I prefer this valley ‘ Toto údolie sa mi páči
to other valleys’, viac ako hento údolie’,
   
8:01 so there is always memory takže vždy tu operujú
and choice operating. pamäť a posudzovanie.
   
8:09 And can one be aware A môže si človek uvedomovať bez
without any choice at all, akéhokoľvej výberu,
   
8:15 just to be aware of the extraordinary proste byť si vedomí mimoriadneho
sense of the blue sky, dojmu modrej oblohy,
   
8:22 the blue sky through the leaves, modrej oblohy cez listy,
and just move with it all. a len s tým splynúť?
   
8:36 And is one aware of one’s reactions, A je si človek vedomí
  svojich reakcií,
   
8:42 and when one is aware of one’s a ak si je človek vedomí svojich
reactions is there a preference? reakcií je tam voľba?
   
8:53 One more desirable Jedno žiadúcejšie ako druhé,
than the other,  
   
8:58 one is more urgent jedno nutnejšie ako druhé,
than the other,  
   
9:02 one is more continuous, človek má viac súvislostí,
habitual, and so on, zvykov, atď.
   
9:07 and so from the outer a tak z vokajšieho
move to the inner, sa posúva dovnútra
   
9:13 – you understand - rozumiete
what I am saying? – čo hovorím? -
   
9:14 so that there is no division Že neexistuje rozdelenie
between the outer and the inner; medzi vonkajším a vnútorným,
   
9:20 it’s like a tide je to ako príliv
going out and coming in. idúci von a späť.
   
9:27 That’s an awareness Toto je uvedomovanie si
of this world outside of us tohto sveta navonok od nás
   
9:33 and an awareness of the world a uvedomovanie si sveta
deep inside of us, hlboko vo vnútri nás,
   
9:40 conscious vedomé i nevedomé.
as well as the unconscious.  
   
9:44 When one is really deeply Keď je človek naozaj hlboko
conscious or aware, pri vedomí alebo si je vedomí,
   
9:52 there is no remnant nie je tam žiadny zvyšok alebo skrytý
or hidden unconscious movement. bezvedomí pohyb.
   
9:59 I don’t know if you have gone Ja neviem, či ste prešli
through all this, if you have done it, cez to všetko, či ste to robili,
   
10:04 not merely listened nie len púho počúvali slovám.
to a lot of words.  
   
10:08 So awareness is this movement Takže uvedomovanie si je tento pohyb
of the outer and the inner vonkajšieho a vnútorného
   
10:16 and discover for oneself a objavenie pre seba
   
10:20 whether there is division či je tu rozdiel medzi
between the outer and the inner. vonkajším a vnútorným.
   
10:27 Of course there is a division Samozrejme že je tu rozdelenie
between the tree and myself medzi stromom a mnou.
   
10:33 – I am not the tree, I hope. - Nie som strom, dúfam.
   
10:36 But in observing that thing Ale v pozorovaní toho, čo voláme
which we call ‘tree’, strom,
   
10:41 to discover our reactions to it, aby sme objavili našu reakciu na to,
how we react to beauty, to ugliness, ako reagujem na krásu, škaredosť,
   
10:51 to brutality, to violence, to na brutalitu, násilie, na
competition and quietness and so on. súťaživosť, pokoj atď.
   
10:59 And what do we mean by A čo rozumieme pod
concentration? koncentráciou?
   
11:07 Because they are all related: Pretože spolu
  súvisia:
   
11:11 awareness, concentration, uvedomovanie, koncentrácia
and attention. a pozornosť.
   
11:18 What is concentration? Čo je koncentrácia?
   
11:27 To concentrate upon a page, Sústrediť sa na stránku,
upon a picture, na obrázok,
   
11:33 to concentrate all one’s energy koncentrovať celú svoju energiu
on a particular point. na jeden konkrétny bod.
   
11:46 In that concentration is there not V tej koncentrácii nie je žiadna
the effort to concentrate? snaha sa koncentrovať.
   
11:58 Effort to concentrate, Zatiaľčo - snaha sa koncentrovať,
   
12:01 that is, you are trying to znamená, pokúšate sa
to read a particular page čítať istú stránku
   
12:06 and out of the window a za oknom vidíte
you see a marvellous light on a flower prekrásne svetlo na kvete
   
12:14 and your thought a vaše myšlienky k tomu zabiehajú ,
wanders off to that,  
   
12:16 but then you try ale potom sa pokúsite
to pull that thought back vtiahnuť pozornosť späť
   
12:21 and concentrate on something. a koncetrovať sa na niečo.
   
12:24 So there is this constant struggle to Takže je tu neustály boj zamerať
focus one’s energy, visual and so on, svoju energiu, zrak atď,
   
12:39 so there is a resistance, takže je tu odpor, boj,
a struggle,  
   
12:43 and all the time trying to focus a stále snaha zamerať sa
on a particular point. na konkrétny bod.
   
12:49 Are we meeting? Rozumieme si?
This is right, isn’t it, Je to tak, nie?,
   
12:51 when we talk about attention, keď hovoríme o pozornosti,
about concentration. koncentrácii.
   
13:02 The questioner asks, Pýtajúci sa pýta,
attention happens occasionally pozornosť sa deje príležitostne
   
13:09 and how is one a ako má mať človek
to nourish that attention v sebe stále tú pozornosť
   
13:14 so that it is continuous, tak aby bola nepretržitá,
not haphazard? nie náhodná?
   
13:23 So we are asking: Takže sa pýtame:
what is attention, to attend? čo je pozornosť, dávať pozor?
   
13:34 Are you interested Zaujíma vás táto otázka?
in the question?  
   
13:42 To attend. Dávať pozor.
To attend to that woodpecker. Dávať pozor na toho ďatla.
   
13:48 Did you listen to that woodpecker? Počúvate toho ďatla?
There it is! Tam je!
   
14:03 In concentration there is always V koncentrácii je vždy niekto
the one who tries to concentrate, kto sa snaží koncentrovať,
   
14:14 and in that concentration a v tejto koncentrácii
there is an effort and control. je námaha a kontrola.
   
14:24 So there is a controller Takže je tam kontrolór
and a controlled in concentration. a kontrolovaný v koncentrácii.
   
14:36 I hope you see this for yourself. Dúfam, že to vidíte.
   
14:39 There is the controller Je tam kontrolór
   
14:41 who is trying to focus his thought ktorý sa snaží sústrediť svoju myseľ
on a particular subject, na konkrétny objekt,
   
14:50 but thought is all the time ale myseľ sa v jednom kuse
moving, wandering around, hýbe, túla sa,
   
14:56 and so he tries to control it a tak on sa ju snaží kontrolovať
   
14:59 and in that control a v tej kontrole
there is a form of resistance. je istá forma odporu.
   
15:06 There is a division between Je tam rozdelenie medzi
the controller and the controlled. kontrlolŕoma kontrolovaným.
   
15:12 And so there is an effort, A tak tam je námaha,
a sense of division. pocit rozdelenia.
   
15:18 Where there is division Tam kde je rozdelenie
there must be conflict tam musí byť konflikt
   
15:23 between the controller medzi kontrolórom
and the controlled. a kontrolovaným.
   
15:26 That is generally Toto je vo všeobecnosti to,
what we call concentration. čo nazývame koncentráciou.
   
15:30 Now is there in attention Teda, existuje v pozornosti také
this division? You follow? rozdelenie? Sledujete?
   
15:39 The controller trying to attend Kontrolór ktroý sa snaží dávať pozor
   
15:48 and therefore there is a division a preto je tam rozdelenie
between the thought that says, medzi mysľou ktorá hovorí,
   
15:54 'I must attend, I must learn how Musímdávať pozor, musím sa naučiť ako
to sustain attention or nourish it.' udržať pozornosť a zostať v nej.
   
16:06 I hope you are following all this. Dúfam, že to všetko sledujete.
   
16:09 So is there in attention a centre Takže je v pozornosti nejaké centrum
from which you attend, z ktorého pozorujete,
   
16:20 or when you listen to that woodpecker, alebo keď počúvate toho ďatla,
you are listening. tak počúvate.
   
16:36 So is there in attention Takže je tu, v pozornosti nejaká
an entity who is attending entita, ktorá dáva pozor
   
16:47 or there is only attention? alebo je tu len pozor?
   
16:55 Which means attending with your Čo znamená byť zúčastnený s vašim
listening, perception, seeing počúvaním, vnímaním,pozeraním
   
17:04 and giving all your energy a sústrediť všetku svoju energiu
to attend to something. na to aby sme dávali na niečo pozor.
   
17:10 Are you listening attentively now? Počúvate teraz pozorne?
   
17:19 Listening to the speaker, Počúvajúc rozprávajúceho,
what he is saying about attention. čo hovorí o dávaní pozoru.
   
17:25 Are you actually listening? Počúvate naozaj?
   
17:29 And when you really listen, A keď naozaj počúvate,
   
17:32 there is no centre tam nie je centrum
as the ‘me’ who is listening. a "JA", ktoré počúva.
   
17:37 You are following this? Sledujete to?
Is this right? Je to tak?
   
17:43 Whereas there is always a centre Zatiaľčo v koncentrácii je
in concentration. vždy centrum.
   
17:51 We are saying attention has no centre Hovoríme, že pozornosť nemá centrum
and therefore extensive. a tak rozsah.
   
18:01 And it cannot be nourished A nemôže byť živená
   
18:04 – you attend, if you are listening, - dávate pozor ak počúvate,
if there is an intensity – ak je tam intenzit, neviete počúvať-
   
18:14 it is attending. to je dávať pozor.
   
18:17 Is this fairly clear? May we go? Je to dosť jasné? Môžme ísť ďalej?
   
18:20 So, really, awareness without choice, Takže, naozaj, uvedomovanie si
  bez výberu,
   
18:33 a choiceless awareness, nevyberaná pozornosť,
  a koncentrácia,
   
18:37 and concentration,  
   
18:40 and this sense of extensive, a tento pocit rozsiahlej,
vast attention. obrovskej pozornosti.
   
18:47 Attention has no periphery, Pozornosť nemá hranice,
   
18:52 whereas concentration has zatiaľčo koncentrácia má
– it is limited. - je limitovaná.
   
19:10 Second Question: 2. Otázka: Aká je činnosť
'What is an action and state of being a stav bytia
   
19:15 that is completely pure?' ktoré je úplne čisté?
   
19:18 'What is an action and state of being Aká je činnosť a stav bytia
that is completely pure?' ktoré je úplne čisté?
   
19:41 I wonder what we mean by action. Rozmýšľam čo myslíme pod slovom
  činnosť.
   
19:52 What does action mean to you? ČO slovo činnosť pre vás
To act. znamená? Konať.
   
20:04 Does one act Koná človek
according to a principle, podľa zásad,
   
20:12 according to a prototype podľa nejakého prototypu
or an ideal, alebo ideálu,
   
20:22 or according alebo podľa
to some preconceived idea nejakej predpojatej myšlienke
   
20:32 and act approximating that action a konať približne podľa toho činu,
to that ideal, prototype, ideálu, prototypu,
   
20:39 to a concept, to a conclusion. podľa konceptu, k záveru.
   
20:43 Please follow all this, Prosím, sledujte toto všetko,
if you are interested in all this. ak vás toto všetko zaujíma.
   
20:51 When we talk about action, Keď hovoríme o činnosti,
do we not mean nemyslíme tým
   
20:56 we are acting either že konáme aj s motívom alebo
with a motive or with a conclusion so záverom
   
21:06 which we have come to ku ktorému sme dospeli
through experience cez skúsenosti
   
21:10 and set a pattern a vložili sme si vzor
according to which you are acting, podľa ktorého konáme,
   
21:16 or act according to an ideal, alebo konáme podľa nejakého ideálu
a projected ideal vymysleného ideálu
   
21:26 – all ideals are always - všetky ideály sú vždy
in the future – v budúcnosti -
   
21:35 or, you act according alebo, konáte podľa nejakého
to some bias, prejudice, skreslenia, predsudkov,
   
21:42 or a pattern set by an authority, alebo vzor daný nejakou autoritou,
specialist, and so on. odborníkom, atď.
   
21:50 We generally act in that manner. Zvyčajne konáme týmto spôsobom.
   
21:57 And we are asking, is that action? A pýtame sa, je toto činnosť?
   
22:07 Action means the doing now. Činnosť znamená robiť teraz.
   
22:14 Not according to something Nie podľa niečoho čo si pamätáte,
that you have remembered or projected. alebo si predstavujete.
   
22:23 Then you are acting Vtedy konáte podľa vzoru
according to a pattern  
   
22:28 which has been set by an authority, ktorý bol zavedený nejakou autoritou,
by your own experience and so on. vašou vlastnou skúsenosťou, atď.
   
22:35 Right? Are we clear on this matter? Že? Je nám to jasné?
   
22:39 So there is always apparently Takže, je tu činnosť
  - je to očividne
   
22:45 an act according konanie podľa
to something or other. niečoho alebo niečoho iného.
   
22:54 I act – I do something Konám - Robím niečo vďaka zvyku,
through habit, vďaka môjmu podmieneniu,
   
23:03 through my conditioning,  
   
23:11 through my various accumulated cez moje rôzne nahromadené
prejudices, which I call knowledge predsudky, ktorým hovorím vedomosti
   
23:23 – and for most of us - a pre mnohých z nás,
that is action. toto je konanie.
   
23:29 My father, my country Môj otec, moja vlasť
has told me what to do, my povedali čo robiť,
   
23:34 and I do and I act according to that, a ja tak robím, chovám sa podľa toho,
or I revolt against the pattern, alebo sa proti tomu búrim,
   
23:43 set my own pattern spravímsi vlastné vzory
and act according to that a chovám sa podľa nich
   
23:46 – patterns are the same - vzory sú stále rovnaké,
whether it’s given to me či už sú mi dané
   
23:49 or I have made for myself alebo som si ich sám vytvoril
– patterns are patterns. - vzory sú vzory.
   
23:55 A mould, a norm is a norm. Forma, norma je norma.
   
24:01 It’s not Christian norm Nie je to kresťanská norma
or Indian norm or Buddhist norm, alebo idická alebo budhistická norma,
   
24:04 it is a norm, a framework je to norma, rámec
within which I act. Right? vo vnútri ktorého konám. Že?
   
24:12 Now, we are asking Tak sa pýtame
– we are exploring together, - skúmame spolu,
   
24:15 I am not telling you how to act, nehovorím vám ako konať,
that would be too silly. pretož to by bolo príliš hlúpe.
   
24:25 Then what do we mean by action? Tak čo myslíme tým konaním?
   
24:29 Does action vary Líši sa konanie
according to circumstances, podľa okolností,
   
24:39 according to climate, podľa klímy, nátlaku?
to pressure?  
   
24:47 All these are involved To všetko je obsiahnuté
in that one word, ‘action’. v slove: konanie.
   
24:53 I don’t know if you are exploring it Neviem, či to skúmate spolu
with the speaker. s rečníkom?
   
25:00 So is there Takže je
– we are investigating – - skúmame-
   
25:04 is there an action existuje konanie
which is correct, precise, ktoré je správne, presné,
   
25:12 not changing nemeniace sa podľa niekoho nálady,
according to one’s mood,  
   
25:16 according to one’s temperament, podľa niekoho temperamentu,
pleasure, and so on, potešenia, atď.,
   
25:20 action that is true, konanie ktorým je pravda,
   
25:27 not dependent on the past as a memory nezávislá na minulosi
or the future as an ideal. alebo budúcnosti ako ideál.
   
25:35 You are following all this? Sledujete to?
   
25:36 This is involved Toto všetko je zahrnuté
in that one word. v tom slove.
   
25:47 So we are asking, Takže sa pýtame,
   
25:50 is there an action existuje konanie, úplne slobodné
totally free from all conditioning? od všetkého podmienenia?
   
25:59 Conditioning is to have an ideal Podmienenie znamená mať ideál
   
26:02 which then dictates or tries ktorý potom diktuje alebo sa pokúša
to impose upon ‘what is’. Right? vládnuť nad tým čo je. Že?
   
26:15 I am greedy, and I have Som chamtivý, a mám predstavu
an idea of not being greedy že by som nemal by chamtivý
   
26:27 and I try to act according a snažím sa chovať podľa toho ako by
to ‘what should be’, not ‘what is’. to malo byť, nie podľa toho čo je.
   
26:35 Or, I have been so conditioned Alebo som tak podmienený
by commercialism, by television, reklamou, televíziou,
   
26:44 greed is non-existent – chamtivosť je ne- existujúca-
I want to buy and I buy. Chcem nakupovať a nakupovať.
   
26:48 They tell me to buy this or that, Hovoria mi kúp si toto alebo tamto,
and I buy. a ja kupujem.
   
26:53 So, can we find out Takže, vieme prísť na to
   
26:58 what is right behaviour, čo je správne správanie,
which is action, čím je konanie,
   
27:04 what is right movement čo je správny postoj
   
27:11 which will not change ktorý sa nezmení podľa
according to various circumstances. rôznych podmienok.
   
27:21 That is really the problem, Toto je skutočne problém,
one of the problems in that question. jeden z problémov v tejto otázke.
   
27:27 You have understood? Rozumeli ste?
   
27:29 One has exposed Človek rozšíril celý význam
the full meaning of that word. Right? tohto slova. Že?
   
27:41 The implication of that word, Použitie tohto slova,
the wide significance of that word. široký význam tohto slova.
   
27:51 Then is it possible to act Je potom možné konať
without a motive, without an ideal, bez motívu, bez ideálu,
   
28:06 without bez nejakej formy podmienenia?
any form of conditioning?  
   
28:11 Conditioning is environmental, Podmienenie od prírody,
conditioning is religious, podmienenie z náboženstva,
   
28:19 conditioning is according podmienenie podľa toho
to what one has read, čo niekto čítal,
   
28:25 educated and so on vzdelanie atď
– conditioning. - podmienenie.
   
28:29 So the problem there is, Takže problém je takýto,
can the mind, the brain môže myseľ, môže mozog
   
28:35 – let’s keep to the word ‘mind’ - držme sa nachvíľočku
for the moment – pojmu myseľ -
   
28:37 can the mind be free môže byť myseľ slobodná
from all conditioning so that it acts? od všetkého podmienenia a konať tak?
   
28:47 That requires To si vyžaduje
a great deal of attention, značnú pozornosť,
   
28:54 a great deal of watching: značné pozorovanie:
   
29:01 to be aware that one has ideals byť si vedomý toho, že
  človek má ideály
   
29:04 and is conforming his actions a prispôsobuje si k tomu svoje
according to that. konanie.
   
29:11 I am this, I should be that, Som takýto, mal by som byť taký,
which is called self-improvement. hovorí sa tomu sebazlepšovanie.
   
29:18 Lovely phrase! Milá fráza!
   
29:22 That is, the self, which is To znamená"JA", čo je sebectvo,
selfishness, trying to improve itself, snažiace sa zlepšiť samo seba,
   
29:28 so it is becoming more selfish. a tak sa stáva ešte sebeckejšie.
   
29:37 Is it possible to put away all this Takže, je možné toto všetko odložiť
and see actually what is and act. a vidieť čo je v skutočnosti a konať tak?
   
29:47 You understand? Rozumiete?
This requires… To si vyžaduje...
   
29:52 I don’t want to go more into this Nechcem sa do toho pustiť
– shall we go more into it? máme ísť do toho?
   
30:02 Is there an action Existuje konanie, ktoré sa nezrodilo
which is not born out of knowledge? z vedomostí?
   
30:12 Careful now. Teraz pozor.
   
30:16 There is a technological action, Je tu technická činnosť.
physical action, fyzické konanie,
   
30:22 where I must have kde musímmať veľa
a great deal of knowledge vedomostí
   
30:25 if I am to be a good engineer, ak chcem byť dobrým inžinierom,
a specialist in computers odborníkom v počítačoch
   
30:31 – I must have a great deal - musím mať o tom veľa
of knowledge about it, znalostí,
   
30:36 or a good carpenter, good builder alebo dobrý tesár,dobrý staviteľ
– there knowledge is necessary. - tam sú vedomosti potrebné.
   
30:52 And if I act psychologically A ak konám psychologicky
according to knowledge, podľa vedomostí
   
30:58 I am accumulating knowledge zbieram vedomosi
and acting a konanie
   
31:00 according to knowledge podľa vedomostí
which is incomplete, ktoré je kompletné,
   
31:03 therefore it is always in conflict. preto je vždy v konlikte.
Right? Že?
   
31:07 Do we see this or am I going too… Vidíme to, alebo idem do toho...
   
31:16 That which is incomplete To čo je kompletné
must always be vždy musí byť
   
31:21 fragmentary in its action; čiastkový vo svojej činnosti;
obviously. samozrejme.
   
31:27 Is it right? Shall we go on? Je to tak? Ideme ďalej?
   
31:36 So is there an action Takže, existuje konanie
   
31:39 – please, enquire with me, - prosím, oýtajte sa so mnou,
don’t accept, neakceptujte,
   
31:44 be a little sceptical about this, buďte trochu skeptický -
   
31:47 rationally sceptical – racionálne skeptické -
   
31:52 is there an action which is not existuje konanie ktoré nie je zrodené
born of psychological memory? z psychickej pamäte?
   
32:04 If I act according Ak sa správam podľa
to my psychological knowledge psychických cedomostí
   
32:09 which I have gathered ktoré som si o sebe pozbieral
about myself  
   
32:12 and I know that knowledge a viem, že také poznanie je vždy
is always limited, obmedzené,
   
32:18 my actions then will be limited. moje konanie bude obmedzené.ˇ
Right? Že?
   
32:24 And therefore any limited action A tak hociktoré
  obmedzené konanie
   
32:27 must invariably bring about musí vždy dosiahnuť
its own contradiction. Right? vlastný rozpor. Je to tak?
   
32:34 So my action Takže moja činnosť musí
must breed regret, pain, priniesť ľútosť, bolesť,
   
32:44 contradict that action the next day byť v rozpore s touto akciou
and so on. nasledujúci deň, a tak ďalej.
   
32:49 So is there an action Takže, existuje činnosť
that is free ktorá je slobodná
   
32:54 – please just find out, - prosím, skúmajte to,
don’t accept all this – neakceptujte všetko -
   
32:58 is there an action free from existuje činnnosť ktorá je slobodná
the past recollections, past memories,  
   
33:02   od minulých spomienok,
  dávnych spomienok,
   
33:05 past accumulation of all psychological minulých nazbieraných psychologických
information which is knowledge, infomácií, ktorými sú vedomosti,
   
33:12 and that knowledge, a to poznanie, ktorým som "JA",
which is me,  
   
33:17 and therefore a preto to "JA" je limitované,
that me is limited,  
   
33:19 and when I say, I will do this a keď hovorím "Urobím toto"
and act in this manner, a konám takýmto spôsobom,
   
33:24 that action will invariably také konanie bude vždy
be limited and contradictory, obmedzené a rozporuplné,
   
33:30 and therefore confusing and so on. a preto mätúce a tak ďalej.
Right? Je to tak?
   
33:37 If this is understood clearly, Ak je tomu rozumené jasne,
then is there an action potom existuje konanie
   
33:43 – apart from the technological - okrem technologického
and all the rest of it – a všetkého toho ostatného -
   
33:47 is there an action existuje činnosť
which is totally free ktorá je totálne slobodná
   
33:51 from the accumulated experience od nazbieraných skúseností
of the past as me, minulosti ktorou som "JA",
   
34:01 as memories, recollections? ako spomienok, spomínaní?
   
34:07 Probably nobody Pravdepodobne sa nikto
has asked this question. nespýtal túto otázku.
   
34:11 Not that I am the original, Nie že ja som originál,
   
34:14 but probably we have ale pravdepodobne sme sa
not asked that question. nepýtali túto otázku.
   
34:19 And we are asking it now. A pýtame sa ju teraz.
   
34:22 It is a very interesting question, Je to veľmi zaujímavá otázka,
it is really, because that involves je, naozaj, pretože to zahŕňa
   
34:31 – do you want me - Chcete aby som
to go into all this? išiel do toto všetkého?
   
34:34 Is it an amusement for you? Je to pre vás zábava ?
   
34:42 As I was saying, if you are Ako som hovoril, keď svás to
interested, I will go into it. zaujíma, pôjdem do toho.
   
34:44 If you are interested in it Ak vás to zaujíma
   
34:47 – the brain is always - mozog vždy
accumulating, recording, akumuluje, nahráva,
   
34:56 every experience is recorded – Každá skúsenosť je zaznamenávaná -
   
35:00 the accident or some happening nehoda alebo udalosť
is recorded, sa zaznamenáva,
   
35:10 and according to that record you act a podľa toho záznamu vy konáte
– naturally. - prirodzene.
   
35:18 If I have had a motor accident, Ak som mal dopravnú nehodu,
I am very careful next time. ta som nabudúce veľmi opatrný.
   
35:26 There it is necessary. To je nevyhnutné.
   
35:29 But we are asking, Ale ja sa pýtam, my sa pýtame,
is there an action existuje činnosť
   
35:38 which is not previously recorded? ktrorá nie je predtým zaznamenaná?
You understand? Rozumiete?
   
35:43 Right? You see? Že? Vidíte?
Does it interest you, this? Zaujíma vás toto?
   
35:58 Ask yourself this question, sir. Položte si pane túto otázku:
   
36:05 Our actions are based Sú naše konania založené
on past records, na minulých záznamoch,
   
36:12 like a gramophone, you play the disk ako grampfón, obohrávate disk
over and over and over again, dokola a dokola a stále dokola:
   
36:18 that is your record; to je váš záznam:
   
36:20 the record and action záznam a činnosť
according to that past noise. podľa minulého hluku.
   
36:31 Now, is there an action which is not Teda, existuje činnosť ktorá nie je
born out of psychological recording? zrodená z psychologického záznamu?
   
36:42 You are following all this? Sledujete to?
   
36:48 How do you find out? Ako na to prídete?
   
36:55 Here is a problem put to you. Toto je problém , ktorý vám je daný.
   
36:58 You may reject it, say that’s Môžete to odmietnuť, povedať že je
nonsense, that can never happen. to nezmysel, že sa to nikdy nedeje.
   
37:03 That’s a possibility. Existuje taká možnosť.
   
37:05 Also, the other possibility is Tiež, iná možnosť
it may happen. Right? - môže sa to stať. Že?
   
37:11 It may be true, or it may be false, Môže to byť pravda, môže to byť lož,
but you have to investigate it. ale musíte sa na to pozrieť.
   
37:16 To investigate it, you can’t assert Ak to chcete skúmať, nemôžete tvrdiť
one or the other. Right? jedno alebo druhé. Je to tak?
   
37:24 So, one must let those two go Takže človek musí nechať tie dva dísť
   
37:29 – the assertive statement - asertívne vyhlásenie
that it is not possible, že to nie je možné,
   
37:34 or the negative assertion alebo negatívne tvrdenia
that it is possible. že to je možné.
   
37:39 So they are both put aside. Takže obe dáme bokom.
   
37:41 Then, what is the state of your mind Potom, aký je stav mysle
– are you interested in all this? – - Máte záujem o to všetko? -
   
37:50 what is the state of your mind Aký je stav mysle
which is freed ktorá je slobodná
   
37:57 from the sense of past recording, z minulého záznamu,
and acting according to that? a koná podľa toho?
   
38:08 It’s freed. If it is freed, Je slobodná. Ak je slobodná,
and if it’s possible to be freed, a ak je to možné, aby bola slobodná,
   
38:13 then what is potom aká je
the quality of perception, kvalita vnímania,
   
38:18 the insight náhľad, ktorým je okmažité konanie?
that is instant action?  
   
38:26 You are following? You understand? Sledujete? Rozumiete?
   
38:32 Just listen to it, and I’ll explain Len počúvajte, a ja vám vysvetlím
a little more, if I may, trochu viac, ak môžem,
   
38:37 and if you are interested in it, if ak máte o to záujem, ak
you have the patience to go into it. máte trpezlivosť ísť do toho.
   
38:47 I am walking along the mountain, Prechádzam sa po hore,
   
38:50 and I suddenly a zrazu prídem k priepasti.
come to a precipice.  
   
38:53 The action there Nastane okamžitá reakcia.
is instantaneous.  
   
38:59 The action is brought about Konanie je spôsobené pudom
by self-preservation, sebazáchovy,
   
39:06 which is intelligence. Right? čo je inteligencia. Že?
   
39:10 Self-preservation is natural, Pud sebazáchovy je prirodzený,
bodily response reakcia tela,
   
39:15 which says, guard yourself. ktorá hovorí,
  dávaj si pozor.
   
39:19 There it is also cultivated, Pestujeme si ju.
   
39:27 it has been the experience of mankind Je to skúsenosť ľudstva
not to fall over a precipice. nespadnúť do priepasti.
   
39:34 That past continuous Ten neustály minulý motív
self-preservative motive is recorded pudu sebazáchovy je zaznamenaný
   
39:46 – unconsciously or consciously – - podvedome alebo vedome -
   
39:51 and the response there a odpoveď naň je
is natural intelligence. prirodzená ineligencia.
   
39:56 Now, similarly we have recorded Teraz, podobne zaznamenávame
psychological preservation. psychologickú ochranu.
   
40:05 Are you following this? Sledujete to?
   
40:12 That is, what am I To znamená, "Čo som,
if I have no memory? ak nemám pamäť?"
   
40:20 If there is no recording? Ak nemám...
  ak tam nie je zaznamenávanie?
   
40:26 I am nobody. Som nikto.
   
40:28 So, the fear of being nobody, Takže, strach z toho,
  nebyť nikým,
   
40:33 and the knowledge of that poznanie toho
gives a central feeling nám dáva základný pocit
   
40:46 that you must preserve yourself. že sa musíme chrániť.
   
40:50 Right? Že? Sledujete to?
You are following all this?  
   
40:56 And from that you act. A z toho konáte.
   
41:02 Therefore, memory, knowledge, Z tohto dôvodu, pamäť, poznanie,
is necessary, sú nutné,
   
41:06 and there it is the same movement a tento rovnaký pohyb
carried over stále pokračuje
   
41:10 into the psychological field. na psychologické pole.
   
41:13 Is this clear, Je to jasné, alebo to zahmlievam?
or am I muddling it?  
   
41:17 I am afraid I’m muddling it. Obávam sa, že to zahmlievam.
Clear as mud! Jasné ako facka!
   
41:28 Now I want to find out Teraz chcem prísť na to
– I’m serious in this matter – - Beriem to veľmi vážne -
   
41:36 I’ll meditate for hours Budem meditovať hodiny, alebo
or think, work, I must find out myslieť, pracovať, musím to zistiť,
   
41:45 whether there is an action which is či existuje konanie, ktoré sa
not born out of previous records.  
   
41:49   nezrodilo z predchádzajúcich záznamov.
   
41:59 If that is your intense demand, Ak po tom intenzívne túžite,
that is what you want to find out, je to to, čo chcete zistiť,
   
42:10 then one has to watch very carefully potom musí človek pozorne sledovať,
any recording taking place. keď sa deje akékoľvek zaznamenávanie.
   
42:20 And a recording will not take place A zaznamenávanie sa nestane tam,
when there is complete attention. kde je úplná pozornosť.
   
42:31 It’s only inattention, Lebo len nepozornosť, chýbajúca pozornosť
lacking attention, that creates spôsobuje
   
42:41 – what was I going to say then? – - čo som tým chcel povedať? -
that creates the recording. To spôsobuje zaznamenávanie.
   
42:49 Have you noticed this? Všimli ste si to?
   
42:54 When you are looking Keď sa pozeráte
at those mountains or this landscape na tie hory alebo túto krajinu
   
42:59 with all the trees so všetkými tými stromami
and the sunlight, a slnečným svetlom,
   
43:01 and you are giving a venujete tomu úplnú pozornosť,
complete attention to it,  
   
43:05 that is, watching, to znamená, sledovanie,
watching all the trees, pozorovanie všetkých tých stromov,
   
43:08 all the movement of the leaves celý ten pohyb listov
   
43:10 and the light on the leaves a svetlo na listoch
and the shadows a tiene
   
43:13 – complete attention, - úplnú pozornosť,
there is no recording. nie je tam nahrávanie.
   
43:17 Have you notice that? Všimli ste si to?
Or is it my fantasy? Alebo je to moja fantázia?
   
43:24 Please experiment Prosím, ako tu sedíme,
as we are sitting here. experimentujte!
   
43:31 So it is possible not to record: Takže je možné nezazmenávať:
   
43:37 not an action čo je konanie
born out of remembrance, zrodené z pamätania si,
   
43:43 an action born of an insight konanie zrodené z vnútra pohľadu do
   
43:54 – an insight, and from that insight -vhľadu,a z toho vhľadu
there is action. je konanie.
   
43:59 I’ll take one example, Dám vám jeden príklad,
I hope that’ll help. dúfam že pomôže:
   
44:03 I don’t like taking examples, Nemám rád dávanie príkladov
but I will go into it. ale urobím to.
   
44:08 One perceives logically that organised Človek vníma, logicky, že organizované
religions all over the world, náboženstvo je po celom svete,
   
44:23 with their beliefs, with their dogmas, s jeho presvedčením, s jeho dogmami,
with their rituals, so svojimi rituálmi,
   
44:26 with their superstitions, with their s ich poverami, s ich
particular form of worship, and so on, zvláštnou formou uctievania, atď.,
   
44:32 is just born out of fear, je zrodený zo strachu,
born out of propaganda, zrodený z propagandy,
   
44:38 born out of zrodený z hrozby spoločnosti
the threat of society  
   
44:43 – threat of society is, if you are - Hrozba spoločnosti je, že ak ste
a Protestant in a Catholic country, protestant v katolíckej krajine,
   
44:47 you'll find it rather difficult. je to pre vás dosť ťažké.
Right? Že?
   
44:51 So, to have an insight Takže mať vhľad
   
44:57 into the whole nature do celej povahy
of the religious organised structure. nábožensko organizovanej štruktúry.
   
45:04 To have complete insight into it, Mať o tom kompletný prehľad,
   
45:08 which means you’re neither a Hindu čo znamená, že nie ste ani hinduista
nor Catholic, Protestant, etc. ani katolík, protestant, čokoľvek.
   
45:16 You see the content Vidíte obsah
of that structure instantly, tejto štruktúry, okamžite,
   
45:21 and that perception, a to vnímanie,
immediate perception, okamžité vnímanie,
   
45:25 frees you from all organising vás oslobodzuje od organizácií
   
45:28 – of religious constructed - od nábožensky konštruovaných
organisation. Right? organizácií. Že?
   
45:37 That no so-called spiritual Tak zvané " Nie duchovné
structure, spiritual authority štruktúry, duchovné autority
   
45:46 will ever free man from sorrow. oslobodia niekedy človeka od smútku?
   
45:51 To have an insight into it means Prenikúť do toho znamená,
that you don’t belong to anything. že nepatríte k ničomu.
   
45:56 There is immediate freedom from all Vtedy tam je okamžitá sloboda,
that, as when you come to a precipice, ako keď ste prišli k priepasti,
   
46:05 there is instant action. je tam okamžitá reakcia.
   
46:07 You are getting all this? Chápete to všetko?
Are we meeting each other somewhat? Chápeme sa trošku?
   
46:13 It can’t be somewhat, Nestačí to chápať nejako,
it must be entirely understood. musí to byť úplne pochopené.
   
46:23 So there is an action that is Takže tam je konanie, ktoré sa
not born out of past remembrances nerodí z minulých spomienok,
   
46:35 or future hopes and ideals. z budúcich nádejí a ideálov.
   
46:41 It is being totally aware Je si úplne vedomé
of ‘what is’, toho, čo je,
   
46:48 and having an insight into a mať náhľad na to
‘what is’ is the ending of ‘what is’. "čo je" je ukončenie toho" čo je".
   
46:54 I wonder if you see that? Rozmýšľam, či tomu rozumiete?
   
47:00 Shall I go on to the next question? Mám sa do toho dať v nasledujúcej
  otázke?
   
47:07 Third Question: Tretia otázka: Nakoľko slovo
'Since the word is not the thing, nie je vec,
   
47:12 can we truly be enlightened môžeme dosiahnuť osvietenie
through words? cez slová?
   
47:17 Can symbols undo the damage Môžu symboly zmazať škodu
done by symbols, spôsobenú symbolmi,
   
47:24 or are we being seduced alebo sme zvádzaní
by the illusion of enlightenment?' ilúziou osvietenia?
   
47:37 'Since the word Nakoľko slovo
is not the thing, nie je vec,
   
47:41 can we truly be enlightened môžeme dosiahnuť osvietenie
through words? cez slová?
   
47:47 Can symbols undo the damage Môžu symboly zmazať škodu
done by symbols, spôsobenú symbolmi,
   
47:55 or are we being seduced alebo sme zvádzaní
by the illusion of enlightenment?' ilúziou osvietenia?
   
48:05 I wonder if most of us realise Zaujímalo by ma, či si väčšina z nás
that the word is never the thing. uvedomuje, že slovo nikdy nie je vec.
   
48:14 My wife is never the woman Moja manželka nikdy nie je tá žena,
– or my husband. alebo môj manžel.
   
48:21 The word – you know, if you go Slovo - viete, keď idete
into this problem of the word... do tohto problému slova -
   
48:27 do you want to go into all that? Chcete ísť do všetkého, čo?
   
48:37 If we realise the word Ak si to uvedomíme ,slovo
is not the actual thing, nie je tá aktuálna vec,
   
48:43 the description is not the actuality, popis nie je skutočnosť,
the symbol is never the fact, symbol nikdy nie je fakt,
   
48:54 the ideal is never ‘what is’, to ideálne nikdy nie je to, "čo je",
   
48:59 and if you observe, a ak pozorujete, ak ste si vedomí,
if you are aware,  
   
49:06 our brain is caught in words. náš mozog je chytený v slovách;
A network of words. sieť slov.
   
49:14 I am a Catholic, I am a Protestant, Som katolík, som protestant,
I am an American som američan -sledujete?
   
49:19 – they are all symbols, Sú to všetko symboly,
they are all words, pictures. to všetko sú slová, obrazy.
   
49:25 And the brain is caught in that. A mozog je v tom chytený.
   
49:31 That is, thinking is a word. To znamená, myslenie je slovo;
  existuje myslenie bez slova?
   
49:35 Without a word,  
is there a thinking?  
   
49:40 I don’t want to go into all this. Nechcem ísť do toho všetkého.
   
49:43 It is very interesting for you Je to veľmi zaujímavé pre vás
to find out all these things, zistiť všetky tieto veci,
   
49:47 because then your mind becomes pretože potom sa vaša myseľ stane
extraordinarily alert, naturally. mimoriadne čulá, prirodzene.
   
49:55 To be free of the word, Byť slobodný od slova, ale
but yet use the word accurately. napriek tomu používať slovo presne.
   
50:06 So the word is not the thing, Takže slovo nie je vec;
and the symbol is never the actual. a symbol nikdy nie je skutočný.
   
50:15 Fear, the word ‘fear’, Strach, slovo "strach",
is not the reaction. Right? nie je reakcia. Je to tak?
   
50:22 But the word ‘fear’ Ale slovo "strach"
shapes our action. vytvára naše konanie.
   
50:30 Not the feeling of fear, Nie pocit strachu,
but either the word creates the fear, ale tiež slovo vytvára strach,
   
50:42 or, the word shapes the fear. alebo, alebo slovo vytvára strach,
   
50:50 And is it possible to look a je možné pozrieť sa
at that reaction without the word. na tú reakciu bez slova?
   
50:59 This is quite simple. Toto je tak jednoduché.
   
51:06 ‘Can we truly be enlightened "Môžeme byť naozaj osvietení
through words?’ Good God! prostredníctvom slov? "Dobrý bože!
   
51:19 I wonder why we use Zaujímalo by ma, prečo používame
the word ‘enlightenment’? slovo "osvietenie"?
   
51:32 We’ll go into the word Samozrejme - pozrieme sa
‘enlightenment’, na slovo "osvietenie",
   
51:37 it’s very interesting to go into Je to veľmi zaujímavé ísť do toho,
what we mean by enlightenment, čo voláme osvietením,
   
51:44 which all the gurus talk about. o čom všetci guruovia hovoria.
   
51:48 It is a word to some people that is Pre niektorých ľudí, je to
a sacred word, to be enlightened. posvätné slovo, byť osvietený.
   
52:00 Not through books, not through Nie prostredníctvom kníh, nie
knowledge, not through time. skrz vedomosti, nie skrz čas.
   
52:09 You understand? Rozumiete?
   
52:11 It isn’t a thing To nie je vec, na ktorej sa dá
that you gradually work up to postupne pracovať až do
   
52:17 – by practice, by meditation, - praxou, meditáciou,
by doing all kinds of tricks. robením všetkých tých trikov.
   
52:26 So, obviously, Tak, samozrejme,
the word ‘love’ is not love. slovo "láska" nie je láska.
   
52:33 And, similarly, A podobne,
what is enlightenment? čo je osvietenie?
   
52:42 Who is enlightened? Kto je osvietený?
Enlightened of what? Osvietený čím?
   
52:46 Enlightened about what? Osvietený o čom?
You follow? Sledujete?
   
52:55 Enlightened Osvietený
– don’t go funny about it. - nerobte si z toho srandu.
   
53:07 Surely a mind that is enlightened Iste, myseľ, ktorá je osvietená je
is free from all conditioning. slobodná od všetkých podmienení.
   
53:25 A Hindu, with his superstitions, Hinduista, s jeho poverami,
   
53:31 with all the business so všetkými tými vecmi
of his religious conditioning, jeho náboženského podmienenia,
   
53:37 as well as psychological ako aj psychologického
and environmental conditioning a prirodzeného podmienenia
   
53:41 has made him spôsobili to, že si hovorí
call himself a Hindu. "hinduista".
   
53:46 How can such a mind, which has been Ako môže taká myseľ, ktorá bola
so conditioned, ever be free? tak podmienená, byť niekedy slobodná?
   
53:55 Is enlightenment complete freedom Je osvietenie, úplná sloboda
from conditioning? od podmienenia?
   
54:01 Can a Catholic Môže katolík
   
54:04 – I hope there's nobody… - Dúfam že nikto...
I am not treading on anybody’s toes – Nikomu nestúpam na otlak -
   
54:09 can a Catholic, môže katolík,
with all his superstition, so všetkými jeho poverami,
   
54:13 with his saviours, with his rituals, s jeho spasiteľmi,
  s jeho rituálmi,
   
54:18 and the hierarchical authority a hierarchickou autoritou, atď.,
and so on,  
   
54:21 can he ever be enlightened? môže vôbec byť osvietený?
   
54:26 With his conditioning, baptism, S jeho podmienením, baptista,
   
54:28 you know the whole intellectual, poznáte celý ten intelektuálny,
cunning business prefíkaný biznis
   
54:36 that holds the people ktorý zväzuje ľudí podľa
to a pattern. nejakého vzoru.
   
54:43 You answer it yourself. Sami si odpovedzte.
   
54:47 Can a mind – can a human being Môže myseľ - môže ľudská bytosť
be enlightened when he is frightened? byť osvietená, keď sa bojí?
   
54:58 When he is seeking power, Keď hľadá moc,
position, accumulating money výhody, zhromažďuje peniaze
   
55:03 in the name of enlightenment v mene osvietenia
   
55:05 – which is what some of the gurus - čo je to, čo niektorí Guru
are doing, vast sums of money, robia, obrovské sumy peňazí.,
   
55:11 and they talk about enlightenment. a potom rozprávajú
  o osvietení.
   
55:15 So the word is not the thing. Takže slovo nie je vec.
   
55:20 And, the questioner asks, A, pýtajúci sa pýta,
   
55:26 have the symbols done damage poškodili symboly
to the human psyche? Obviously. ľudskú psychiku? Iste!
   
55:42 If I am a Hindu Ak som Hinduista -osobne
– personally I am not. nie som - Ak som Hinduista -
   
55:48 I was born in India, Narodil som sa v Indii,
but that has no meaning – ale to nemá žiadny význam -
   
55:52 if I am a Hindu, ak som Hinduista,
they’ve got innumerable symbols, majú nespočetné symboly,
   
55:58 like the Christian world: ako kresťanský svet:
their goddesses, ich bohyne,
   
56:04 their gods, tribal gods ich bohov, bohov kmeňa,
and smaller gods and higher gods. a bôžikov a veľkých bohov.
   
56:13 I have been conditioned in that Som podmienený tým
– if. - Ak.
   
56:19 And how can I… A ako môžem...
   
56:22 Those conditionings, Tie podmienenia, tie symboly,
those symbols,  
   
56:26 have damaged the clarity poškodili jasnosť
of a mind, of the psyche. mysle, psychiky.
   
56:35 Right? That is obvious. Že? To je očividné.
   
56:41 Symbols obviously Symboly očividne spôsobili
have done damage. škodu.
   
56:45 Because that prevents Pretože to zabraňuje ľudskej
a human being going directly bytosti ísť priamo
   
56:53 to truth, to the fact, k pravde, k faktu,
not worship the symbols. nie uctievať symboly.
   
57:03 The questioner also asks: Pýtajúci sa tiež pýta:
   
57:05 are we being seduced sme zvádzaní ilúziou
by the illusion of enlightenment? osvietenia?
   
57:09 Obviously. That sounds lovely. Samozrejme! Znie to milo.
   
57:16 But enlightenment is not of time. Ale osvietenie nie je čas.
It’s not a process. Nie je to proces.
   
57:25 It’s not something Nie je to niečo
that you gradually come to. k čomu sa postupne dostanete.
   
57:33 To be free from all conditioning, Aby ste boli slobodní od
  všetkého podmienenia,
   
57:37 which also implies to be čo tiež znamená, že ste úplne
a light to oneself completely, svetlom sebe samému ,
   
57:49 and not depend on any person, a nie ste závislí na žiadnej osobe,
any idea, any teacher žiadnej idei, žiadnom učiteľovi
   
57:56 – a light to oneself. - svetlom sebe samému
   
57:59 So wholly, Takže úplne,
from that light there is action. z tohto svetla pochádza konanie.
   
58:08 Ah, this is a lovely question, Ach, toto je krásna otázka,
the next one. ďalšia otázka.
   
58:12 Fourth Question: 4 Otázka: Prečo sa nemeníme?
'Why do we not change?'  
   
58:18 Yes, sir. I was going Áno, pane. Chystal som sa
to ask that question myself. spýtať na túto otázku sám.
   
58:29 I see people here, Vidím tu ľudí
   
58:31 whom I have known for many years, ktorých poznám už mnoho rokov
come year after year, prichádzajúcich rok čo rok,
   
58:35 and I have asked them, too, a ja som sa ich pýtal tiež,
why do we not change? prečo sa nemeníme?
   
58:41 What will make us change? Čo nás prinúti zmeniť sa?
   
58:48 Do ask this question yourself. Položte si tú otázku sami?
   
58:53 What is the energy, the drive, the Aká je to energia, pohon,
intensity, that will make us change? intenzita, ktorá nás zmení?
   
59:04 Change – what do we mean Zmena - čo máme na mysli
by that word ‘change’? slovom "zmena"?
   
59:12 Change from this to that. Zmena z tohto na tamto. Že?
Right?  
   
59:17 That is preconceived, To je predpojaté;
therefore it’s no change at all. preto, to nie je vôbec žiadna zmena.
   
59:24 I wonder if you see this? Zaujímalo by ma, či to vidíte ?
Do we see this? Vidíme to?
   
59:27 If I change Ak sa zmením podľa nejakého vzoru
according to some pattern  
   
59:31 which I have carefully established, ktorý som si starostlivo stanovil,
it is not change. to nie je zmena.
   
59:38 It’s a continuation Je to pokračovanie
of ‘what is’, modified, toho čo je upravené,
   
59:45 which I hope will lead me further, čo dúfam, že ma povedie ďalej ,
and further modification, k ďalším úpravám,
   
59:51 but it is the same chain. Right? ale to je rovnaký reťazec. Je to tak?
The same movement. Rovnaký pohyb.
   
59:58 So, Takže, čo máme na mysli
what do we mean by change? pod pojmom zmena?
   
1:00:07 To the speaker Pre rečníka to znamená ukončenie,
it means the ending,  
   
1:00:09 not continuation of ‘what is’ nie pokračovanie
modified. toho čo je upravované.
   
1:00:14 You understand? Rozumiete?
   
1:00:17 Take for instance Zoberme si napríklad
physical revolution; fyzikálnu revolúciu;
   
1:00:25 the Communists, the Leninists, komunisti, leninisti,
the Trotskyists – change. trockisti - zmena.
   
1:00:31 Their idea of revolution is to change Ich idea revolúcie je zmeniť
the whole structure of society, celú štruktúru spoločnosti,
   
1:00:36 the outward environment, vonkajšie prostredie,
   
1:00:38 hoping thereby to bring about dúfajúc, že tým prinesú
a different human being. úplne nového človeka.
   
1:00:43 The outside pressure of change, To znamená, že vonkajší tlak
from the Tsar to the Communist, zmení cára na komunistu,
   
1:00:51 Bolshevik and so on, bolševika atď.,
   
1:00:54 will ultimately or as soon as possible nakoniec alebo čo najskôr
make man different. zmenia človeka na iného.
   
1:01:03 So, they have not succeeded, Zatiaľ neuspeli,
   
1:01:05 on the contrary, naopak,
they have done terrible things. urobili hrozné veci.
   
1:01:10 So we are talking Takže hovoríme
about change psychologically. o psychologickej zmene.
   
1:01:18 Change completely the content Zmeniť úplne obsah
of our consciousness. nášho vedomia.
   
1:01:29 Right? Že?
   
1:01:31 Not change consciousness Nie zmeniť vedomie
into a better consciousness, k lepšiemu vedomiu,
   
1:01:37 to a more polished consciousness k vytríbenému vedomiu
   
1:01:40 – less violent but occasionally - menej násilnému, alebo občas
violent, and so on. násilnému, atď.
   
1:01:47 The ending of the content Koniec obsahu vedomia
of consciousness is radical change je radikálna zmena...
   
1:01:53 – radical mutation, radikálna premena.
I won’t use the word ‘change’ there.  
   
1:01:56   Nepoužil by som tu slovo "zmena".
   
1:01:59 So, why don’t we change? Takže, prečo sa nemeníme?
   
1:02:04 Move away from this totally. Odklonte sa od toho, úplne.
Have we made the question clear? Zodpovedali sme otázku jasne?
   
1:02:10 Why, after millions Prečo po milión
and millions of years, a milión rokoch,
   
1:02:15 we human beings have reduced ourselves sme sa my ľudské bytosti znížili sami
to the present appalling condition k súčasným otrasným podmienkam,
   
1:02:22 – it is appalling, frightening, - Je to otrasné, desivé:
   
1:02:26 the violence, the brutality, násilie, brutalita,
the killing for a piece of land zabíjanie kvôli kúsku zeme
   
1:02:31 – for God’s sake! - Pre boha!
Why? Prečo?
   
1:02:40 And the question is: why don’t we A otázka znie: prečo
bring about ending to all this? neukončíme toto všetko?
   
1:02:51 Please answer this. Odpovedzte, prosím na toto.
You are all educated, workers, Vy všetci ste vzdelaní, pracujúci,
   
1:03:00 intelligent in a certain direction, inteligentní v určitom smere,
making money, zarábajúci peniaze,
   
1:03:03 going to work, chodiaci do práce, a všetko to ostatné,
and all the rest of it,  
   
1:03:06 but you haven’t solved ale nevyriešili ste
the real issue. Why? skutočný problém. Prečo?
   
1:03:16 Will outside pressure change you, Zmení vás vonkajší tlak,
bring about a mutation of the psyche? priniesie mutáciu psychiky?
   
1:03:23 Mutation means total change: Mutácia znamená úplnú zmenu,
that which has been is not. to čo bolo už nie je.
   
1:03:33 Not change to something. Nie zmeniť niečo.
   
1:03:35 That which has been, that is, To, čo bolo,to znamená,
my anger, my violence, my stupidity, môj hnev, moje násilie, moju hlúposť,
   
1:03:46 my holding onto some idiotic illusion, moje lipnutie na nejakej idiotskej
some symbol ilúzii, nejakom symbole
   
1:03:54 which perhaps will save me čo ma ochráni
from something or other. pred niečím alebo iným.
   
1:04:02 What will make us change? Čo nás zmení?
   
1:04:06 Outside pressure obviously Vonkajší tlak to očividne
has not done it. nespravil.
   
1:04:11 Right? That’s very clear. Že? Je to celkom jasné.
Is that clear to you? Je vám to jasné?
   
1:04:18 By changing society, Tým že zmeníte spoločnosť,
you are not going to be changed. nezmeníte seba.
   
1:04:23 Because Pretože vy tvoríte spoločnosť.
you have created the society.  
   
1:04:28 That's clear? Je to jasné? My sme spravili
We have made this society what it is: z tejto spoločnosti to, čo je:
   
1:04:35 wars, killing each other vojny, zabíjanie sa navzájom
for some national prestige, pre nejakú národnú prestíž,
   
1:04:43 honour, a piece of land. česť, kúsok zeme.
You understand what all this is? Rozumiete o čom to celé je?
   
1:04:54 And after thousands of years A po tisíc rokoch
we are not free from fear. nie sme slobodní od strachu.
   
1:05:08 What will make us change? Čo nás zmení?
   
1:05:11 More knowledge about yourself? Viac vedomostí o sebe?
   
1:05:15 More knowledge of the world, Viac vedomostí o svete,
outside of us? okolo nás?
   
1:05:24 Knowledge that we must not kill Znalosť toho že nemôžeme zabíjať
and we kill? a zabíjame?
   
1:05:29 We have accumulated Nazbierali sme tisícky
thousands of years of knowledge rokov vedomostí
   
1:05:38 which has helped us čo nám pomohlo zabíjať ľudí,
to kill people.  
   
1:05:42 And also we have knowledge a tiež vieme, že
that we shouldn’t kill sa nesmie zabíjať.
   
1:05:45 – where does it lead us? Kde nás to vedie?
  Že?
   
1:05:50 So, will suffering, pain, Takže, utrpenie, bolesť,
attachment, pressure, lipnutie, tlak,
   
1:06:02 the carrot na oplátku - odmena a trest?
– reward and punishment? Sledujete?
   
1:06:10 Will all that change us? Zmení nás to všetko?
   
1:06:16 Apparently it hasn’t. Očividne nás to nezmenilo.
   
1:06:23 So what will make us change? Takže čo nás prinúti
  zmeniť sa?
   
1:06:28 Not change Nie zmena
– what will make us transform, - čo nám umožní transformovať,
   
1:06:34 what will make us end čo nás prinúti ukončiť
this terrible confusion, sorrow, tento hrozný zmätok, smútok,
   
1:06:40 pain, anxiety, lonely bolesť, úzkosť, osamelosť
– all that – end? - to všetko - skončiť?
   
1:06:48 Tears? We have cried enough. Slzy? Už sme plakali dosť.
   
1:06:55 Sorrow? Nothing outside. Smútok. Nič zvonka.
   
1:06:59 I wonder if we realise that. Rozmýšľam, či si to uvedomujeme?
   
1:07:02 No gods, no saviours, Bez bohov, bez spasiteľov,
no external force, agency bez vonkajšej sily, plánu
   
1:07:07 is ever going to change us. zmení nás to?
   
1:07:10 We are much too clever for all that. Sme až príliš šikovní na to všetko.
Much too cunning. Príliš mazaní.
   
1:07:29 I think this is a very serious Myslím si, že to je veľmi vážna
question one should ask oneself: otázka, ktorú sa človek má sám pýtať:
   
1:07:35 will time prinesie čas túto zmenu?
bring about this mutation?  
   
1:07:41 You have had time, million years, Mali ste čas milión rokov, takže čas
obviously time will not. to rozhodne nespraví.
   
1:07:46 So nothing outside will change us, Takže nič z voku nás nezmení,
will bring about mutation. nesprinesie zmenu.
   
1:07:58 What will change us Čo nás zmení, je naša
is only vlastná pozornosť,
   
1:08:03 our own awareness naše vlastné uvedomovanie si
of the confusion in which we live, zmätku v ktorom žijeme,
   
1:08:12 and watching that, pozeraním sa naň,
remaining with that completely, zostávajúc s tým,
   
1:08:17 not trying to change it, nie snaha zmeniť to,
not trying to do something about it. nie pokúšajúc sa zmeniť to.
   
1:08:21 You understand this? Rozumiete tomu?
It is very interesting. Je to veľmi zaujímavé.
   
1:08:27 We reject – if we do – Odmietnime - ak to budeme robiť -
outside agency altogether – vonkajší vplyv,celkom -
   
1:08:35 gods and all… reject it, bohov a všetko ... odmietnime, každý
any intelligent man does reject it. inteligentný človek to odmietne.
   
1:08:44 But he doesn’t reject Ale on neodmieta
the operator inside. operátora vo vnútri.
   
1:08:54 You understand? Rozumiete?
   
1:08:55 The actor who says, Činiteľ, ktorý hovorí,
I will do this. budem to robiť.
   
1:08:59 That actor is the past memory, Ten konateľ je minulá pamäť,
past remembrance, past knowledge. minulá spomienka, minulé poznanie.
   
1:09:12 If that could be Ak by to bolo
completely transformed úplne zmenené
   
1:09:17 then you observe ‘what is’ potom pozorujete "čo je"
completely freely, úplne slobodne,
   
1:09:23 and when you observe so totally a keď to pozorujete tak úplne,
with complete attention, s úplnou pozornosťou,
   
1:09:29 'that which is' to, čo je, úplne skončilo.
has completely ended.  
   
1:09:38 So it must be one’s own perception Tak to musí byť niečie vlastné vnímanie
of one’s misery, confusion, niečej biedy, zmätenosti,
   
1:09:48 and live with it wholly, a úplne s tým žiť, nesnažiť sa rozoberať to.
not trying to act upon it.  
   
1:10:03 It is now an hour and ten minutes, Je to už hodina a desať minút,
can you stand some more of this? znesiete toho ešte viac?
   
1:10:09 Q: Yes. Q: Áno.
   
1:10:17 K: Can you really stand it? K: Naozaj vládzete?
Q: Yes. Q: Áno.
   
1:10:24 Fifth Question: 'Can you speak more 5 Otázka: Môžete hovoriť podrobnejšie
deeply about the meaning of holiness o význame posvätnosti
   
1:10:30 and especially its place a zvlášť o jej mieste
in the modern world?' v modernom svete?
   
1:10:35 'Can you speak more deeply Môžete hovoriť podrobnejšie
about the meaning of holiness  
   
1:10:39   o význame posvätnosti
   
1:10:43 and especially its place a zvlášť o jej mieste
in the modern world?' v modernom svete?
   
1:10:55 The word ‘holy’ is not the reality. Slovo ´svätý´ nie je realita.
Right? Že?
   
1:11:10 Is thought holy Je myseľ svätá
– H-O-L-Y – sacred? -´s-v-ä-t-á´- posvätná?
   
1:11:20 Go on, sir, investigate it. Tak teda pane, skúmajte to.
   
1:11:25 Is thought, thinking, Je to myseľ, myslenie,
which has created the architecture, čo vytvorilo architektúru,
   
1:11:35 the cathedrals, the most marvellous katedrály, najúžasnejšie
10th, 12th-century v 10., 12.-storočí
   
1:11:45 – extraordinary beauty. - neskutočnej krásy?
   
1:11:50 If you have been Ak ste boli v niektorej z tých
to some of those ancient temples, krásnych stredovekých katedrál,
   
1:11:57 the ancient cathedrals v stredovekých katedrálach v Európe,
in Europe,  
   
1:12:01 the extraordinary sense mimoriadny zmysel
of vitality of those pillars, vitality týchto pilierov,
   
1:12:07 the beauty of the high ceiling. krása vysokej povaly.
   
1:12:12 Thought has done all that. Všetko to spravila myseľ.
   
1:12:19 And thought also has created A myseľ takisto vytvorila celý
all the content within that structure, obsah vo vnútri tej stavby,
   
1:12:28 that marvellous stone structure. tú úžasnú kamennú stavbu.
   
1:12:35 Right? That’s obvious, isn’t it? Že? Je to jasné, nie?
   
1:12:38 Right? So what is sacred? Že? Takže čo je sväté?
   
1:12:44 That is, what is that To je, čo je to,
which is holy, whole? čo je sväté, celistvé?
   
1:12:52 If thought is sacred, then Ak je myseľ svätá, tak teda
everything that it creates is holy: všetko čo vytvára je sväté:
   
1:13:03 the cannon, the atom bomb, delo, atomová bomba,
   
1:13:13 the killing of each other, zabíjanie jeden druhého,
   
1:13:21 the computer, the saviour počítač, spasiteľ
– your saviour, not mine – - váš spasiteľ, nie môj-
   
1:13:37 the rituals, the beating of somebody rituály, bitie niekoho
– you follow? – - sledujete?-
   
1:13:43 then, if you once admit potom, keď raz uznáte
thought is sacred, že je myseľ svätá,
   
1:13:47 everything it does is sacred. všetko čo robí je sväté.
Right? Že?
   
1:13:59 And thought has invented A myšlienka vynašla to,
that which is not sacred čo nie je posvätné
   
1:14:07 and that which is sacred. a to, čo je posvätné.
   
1:14:15 It has divided Rozdelila svet
the world as the world, ako svet,
   
1:14:19 and that which is sacred a to čo je posvätné,
which is not the world. čo nie je svetské.
   
1:14:26 The saint and the sinner. Svätého a hriešnika.
   
1:14:31 So please, Tak prosím,
this is a very serious question, toto je veľmi vážna otázka,
   
1:14:33 it’s not just a casual question nie je to len obyčajná otázka
at the end of several other questions. na konci niekoľkých otázok.
   
1:14:40 It’s very, very serious, this, Je to veľmi, veľmi dôležité,toto
   
1:14:43 because pretože myseľ trhá človeka na kusy:
thought is tearing man apart:  
   
1:14:53 the British, the French, the American, briti, francúzi, američania,
the Russian, the Argentine. rusi, argentínčania.
   
1:14:56 You follow? Sledujete?
   
1:14:59 So if you once admit or acquiesce or Takže ak raz pripustíte alebo
accept that thought, whatever it does, súhlasite, alebo
   
1:15:06   akceptujete že myseľ,
  nech robí hocičo,
   
1:15:12 is sacred, je svätá,
   
1:15:17 then you have nothing potom sa nemáte čoho obávať.
to worry about.  
   
1:15:21 Then you will kill each other, Potom sa budete zabíjať navzájom,
you will carry on as you are. bude pokračovať tak ako ste.
   
1:15:25 That may be what you want. To môže byť to, čo chcete.
That may be what humanity wants. To by mohlo byť to, čo ľudstvo chce.
   
1:15:32 If you want to find out Ak chcete zistiť,
that which is most holy, to, čo je najviac sväté,
   
1:15:40 you cannot measure it by words. nemožno to zmerať slovami.
   
1:15:47 To measure that which is measureless Zmerať niečo slovami, čo je
by words has no meaning. nemerateľné, nemá vôbec význam.
   
1:15:55 But to come upon that Ale prísť na to,
which is holy, sacred... čo je sväté, posvätné.
   
1:16:10 Is love thought? Je láska myseľ?
   
1:16:21 Then is love desire? A je láska túžba?
   
1:16:25 Without love, Bez lásky,
that which is sacred cannot be. ktorá je svätá, nemôže byť.
   
1:16:32 So all these explanations Takže všetky tieto vysvetlenia
are not that which is. nie sú to, čo je.
   
1:16:41 That which is eternal To čo je večné
cannot be put into words. sa nedá vložiť do slov.
   
1:17:00 But when time and thought Ale keď čas a myseľ
has come to an end, skončia,
   
1:17:07 that which is most sacred is. to čo je najsvätejšie, nastane.
   
1:17:13 But if you say, how am I to end Ale keď hovoríte, ako skončiť moje
my thought, how is time to stop, myslenie, ako zastaviť čas,
   
1:17:19 then you are back to potom ste späť
the good old... pri Guruovi ...
   
1:17:22 But to find out, to go into it, Ale zistiť, ísť do toho,
what is thought, whether it can end. čo je myšlienka, či to môže skončiť.
   
1:17:30 Thought cannot end as I am going Mysleľ nemôže skončiť ako keď ja idem
from this place to that place, z tohto miesta na tamto miesto,
   
1:17:35 when I drive a car, or in the very keď riadim auto, alebo vtedy keď
usage of language, in communication. používam jazyk, v komunikácii.
   
1:17:47 But inwardly, can time stop? Ale vnútorne, môže čas zastať?
   
1:17:57 Can thought come to an end? Môže myslenie skončiť?
   
1:18:03 Not through control, Nie skrz kontrolu,
not through will, nie skrz vôľu,
   
1:18:06 but the urge to find out that which is ale nutkanie zistiť, čo je
from the beginning, which has no end. od začiatku, čo nemá koniec.
   
1:18:19 To go into it, to find out, requires Pustiť sa do toho, vyžaduje
– this is real meditation, - To je skutočná meditácia,
   
1:18:30 which is čo je celý pohyb života.
the whole movement of life.