Krishnamurti Subtitles

Ojai - 11 May 1982

Public Question & Answer 31:14 Many questions have been put. Je tu veľa otázok ...
  ktoré boli položené.
   
1:20 Some rather extravagant and others, Niektoré dosť výstredné a iné,
if I may point out, rather absurd. ak môžem povedať, dosť absurdné.
   
1:35 Like why don’t I grow a beard. Ako, prečo si nenechávam
  narásť bradu.
   
1:50 Those we have set aside Tie sme dali nabok,
   
1:56 and taken some a nechali sme si vážnejšie
of the more serious questions. otázky.
   
2:04 It’s quite funny, isn’t it, all this. Je to celkom zábavné, toto všetko,
  však?
   
2:17 May I again remind you, Môžem vám znovu pripomenúť,
if I may, ak môžem,
   
2:23 you are putting these questions pýtate sa tieto otázky
to yourself, samých seba,
   
2:31 and trying to find an answer, a skúšate nájsť odpoveď,
   
2:35 or to see the implications alebo vidieť dôsledky
of the questions. otázok.
   
2:42 As we also pointed out, Ako sme poukázali,
   
2:45 it is important how you je dôležité, ako
approach these questions, pristupujete k týmto otázkam:
   
2:49 any question, any problem of life. k hociakej otázke, alebo
  problému v živote,
   
2:54 Whether we approach it personally či už sa nás to týka osobne
or with some definite alebo máme nejaký definitívny
   
3:03 or unconscious motive, alebo nevedomý motív,
   
3:07 or with a desire alebo len túžbou
only to find an answer, nájsť odpoveď,
   
3:13 thereby we never understand a tak nikdy nerozumieme
the problem itself. samotnému problému.
   
3:23 As we said the other day, ‘problem’ Ak sme si povedali minule ´problém´
means something thrown at you, znamená niečo hodené na vás,
   
3:30 something that you have to meet, niečo s čím sa musíte stretnúť,
a challenge that you have to respond. a výzvy na ktorú musíte odpovedať.
   
3:37 But if one responds to it obliquely Ale ak naň človek reaguje
or in a certain direction, nepriamo, alebo v určitom smere,
   
3:47 then one is not meeting potom človek nechápe
that challenge completely. výzvu úplne.
   
3:53 So it matters very much, Takže veľmi záleží na tom,
if I may point out, ak môžem poukázať,
   
3:58 we are not instructing you, nepoučujeme vás,
we are not teaching you, neučíme vás,
   
4:01 just pointing out len poukazujem aké je dôležité
how important it is  
   
4:06 how you approach a question, ako pristupujeme k otázke,
a problem. problému.
   
4:13 And one has to A človek sa musí naučiť prístup,
learn the approach,  
   
4:18 rather than the solution radšej než ako riešiť
of the problem. problém.
   
4:24 First Question: 'How do you feel 1Otázka: Ako na vás pôsobí
about one million dollars jeden milión dolárov
   
4:28 going to educate a small, ktorý bude vzdelávať malú,
somewhat select group of children vybranú skupinu detí
   
4:34 that do not appear to be ktoré sa nezdajú že by
from the suffering or destitute?' trpeli alebo boli opustené?
   
4:41 'How do you feel Ako na vás pôsobí
about one million dollars jeden milión dolárov
   
4:44 going to educate a small, ktorý bude vzdelávať malú,
somewhat select group of children vybranú skupinu detí
   
4:51 that do not appear to be ktoré sa nezdajú že by
from the suffering or destitute?' trpeli alebo boli opustené?
   
5:05 What do you think? Čo si myslíte?
   
5:12 This school, Oak Grove School, Táto škola, Oak Grove School,
as far as I understand, ak tomu dobre rozumiem,
   
5:16 has a scholarship fund for poorer má štipendijný fond pre chudobnejších
people, for the so-called destitute, ľudí, pre tzv opustených,
   
5:24 for children who are not pre deti, ktoré nie sú
from the well-to-do class. z lepšej triedy .
   
5:34 I wonder why there is Zaujímalo by ma, prečo je tu
a general antagonism všeobecné nepriateľstvo
   
5:41 or feeling against a group alebo pocit proti skupine
of people who are elite? ľudí, ktorí sú elita?
   
5:51 And why do we object A prečo máme námietky
to a school of this kind, voči škole takéhoto druhu,
   
5:56 which has really a scholarship; ktorá má naozaj štipendium;
   
5:59 why do you object to it prečo máte námietky
   
6:03 – not knowing all the intricacies - nevediac o všetkých zložitostiach
of the school, školy,
   
6:07 problems of the school, and so on? problémov školy, atď?
   
6:11 And why don’t you, A prečo,
if I may point out, ak môžem poukázať,
   
6:14 object to the enormous sums of money nenamietate na obrovské sumy peňazí
being spent on war? ktoré sa míňajú na vojnu?
   
6:21 Why don’t you object to that? Prečo na to nenamietate?
   
6:24 War Vojna - nie nejaká
– not any particular war, nuclear war, konkrétna vojna, nukleárna vojna,
   
6:30 but the whole idea of killing people ale celková myšlienka zabíjania ľudí
for one’s country. pre nejakú krajinu.
   
6:38 Isn’t that much more important Nie je dôležitejšie namietať
to object to that than to this? voči tomu než voči tomuto?
   
6:43 This is also important, To je tiež dôležité,
we are replying to it. odpovedáme na to.
   
6:48 That is, this school, To znamená, že táto škola,
Oak Grove School, Oak Grove School,
   
6:52 they are spending money, a utráca peniaze,
million dollars – if they can get it; milióny dolárov - ak ich môže získať;
   
6:56 I think they will get myslím, že dostanú
at least half of it aspoň polovicu z toho
   
7:01 – having a secondary school. - tým že majú ďalšiu školu.
   
7:05 And there is a scholarship fund A je tam štipendijný fond
   
7:09 for those who cannot possibly pre tých, ktorí si nemôžu
afford the full pay. dovoliť plnú platbu.
   
7:16 If you feel this strongly, Ak vás to silno trápi,
then what will you do about it? čo s tým budete robiť?
   
7:24 Burn up the place? Spálite miesto?
   
7:27 Or, go into the question why, Alebo sa spýtate prečo,
   
7:34 in an affluent society v bohatej spoločnosti,
as in America akou je Amerika,
   
7:37 – as in this country, ako v tejto krajine,
as in this part of the world – ako v tejto časti sveta,
   
7:41 why there are people who are starving, prečo sú ľudia, ktorí sú hladní,
who have very little, ktorí majú veľmi málo,
   
7:48 who are uneducated, ktorí sú nevzdelaní,
   
7:52 who are submitting ktorí podliehajú
to all kinds of horrors, všetkým druhom hrôz,
   
8:00 why this country is spending prečo táto krajina míňa
millions and millions milióny a milióny
   
8:07 and millions on armament and so on. a milióny na zbrojenie atď.
Why? Prečo?
   
8:15 Do we object merely verbally Máme námietky iba ústne,
or do we take action about all this? alebo budeme okolo toho konať?
   
8:27 And what can one do when a country, A čo vie človek robiť, keď krajina,
like all over the world, ako na celom svete,
   
8:35 even the most primitive societies aj tie najprimitívnejšie spoločnosti
in the world vo svete
   
8:41 are accumulating hromadia materiály na vojnu.
materials for war.  
   
8:47 Each country, like France, England, Každá krajina, ako je Francúzsko,
America, and other countries, Anglicko, America, a ďalšie,
   
8:54 are selling armaments predávajú výzbroj
to other countries, poorer countries, do iných krajín, chudobnejších krajín,
   
9:03 who are also spending millions ktorí tiež míňajú milióny
   
9:07 on all kinds of horrible means na všetky druhy hrozných prostriedkov
of destruction of humanity. na zničenie ľudstva.
   
9:16 What do we feel about all this? Ako to cítime ?
   
9:24 And what can one do A čo s tým vie človek robiť?
about all this?  
   
9:30 It seems almost impossible Zdá sa takmer nemožné
to stop this destruction of man. zastaviť zničenie človeka.
   
9:41 So do we go Takže ideme ku koreňu
to the root of all this toho všetkého
   
9:49 or merely consider not to have alebo len zvažujeme, či nemať
certain type of nuclear bombs určitý typ jadrových bômb
   
9:58 and so on – superficially. atď.- povrchne.
   
10:00 Or, do we go Alebo pôjdeme
into all these matters deeply? pri týchto záležitostiach do hĺbky?
   
10:06 That is, Čo znamená,
what is the cause of all this? čo je príčinou toho všetkého?
   
10:12 What is the cause of poverty, Čo je príčinou chudoby,
not only in this country, a to nielen v tejto krajine,
   
10:18 which is so affluent ktorá je taká bohatá
compared to the rest of the world? v porovnaní so zvyškom sveta?
   
10:28 What do we do about it? Čo s tým robíme?
   
10:31 When we go to the Asiatic world, Keď ideme do ázijského sveta
India and so on, Indie, a tak ďalej,
   
10:37 the population is increasing populácia sa zvyšuje
every year. každý rok.
   
10:43 In India, 15 or 13 million people V Indii, 15 alebo 13 miliónov ľudí
are added every year. pribúda každý rok.
   
10:54 And a very, A veľmi,
very poor country like that veľmi chudobná krajina, ako táto
   
10:58 is spending billions míňa miliardy na zbrojenie,
on armaments,  
   
11:03 buying Mirage from France, to oppose nákup Mirage z Francúzska, proti
another country, a neighbour. inej krajine, suseda.
   
11:14 We are all doing this. Všetci to robíme.
   
11:19 What shall we do? Čo máme robiť?
   
11:22 What is the cause of all this Čo je príčinou toho všetkého,
destitution, poverty, orphans. biedy, chudoby, sirôt;
   
11:32 In the Asiatic world, V ázijskom svete
people have starved, are starving. ľudia hladovali, hladujú.
   
11:39 The speaker was part of it Rečníkom bol toho súčasťou:
   
11:42 – not enough food - Nie dosť jedla, a tak ďalej,
as a boy, as a child. ako chlapec, ako dieťa.
   
11:50 So we all know what poverty is. Takže všetci vieme, čo je chudoba.
   
11:54 Perhaps not you. Možno, že vy nie.
I am glad you don’t know it. Som rád, že to neviete.
   
12:00 And A čo je koreňom toho všetkého?
what is the root of all this?  
   
12:13 Is it national pride? Je to národná hrdosť?
   
12:21 Is it some kind of peculiar Je to nejaký druh zvláštnej česti
honour,  
   
12:27 to fight for one’s own country bojovať za vlastnú krajinu
   
12:31 and kill millions of people a zabíjať za to milióny
in that, for that honour? ľudí, za tú česť?
   
12:40 What is the cause of this destitution, Čo je príčinou tejto biedy,
the increasing poverty in the world? rastúcej chudoby vo svete?
   
12:54 Is it that the nationalism Je možné, že nacionalizmus
has divided people rozdeľuje ľudí
   
13:02 and therefore one country a preto sa jednej krajine
is enormously well-to-do, darí nesmierne dobre,
   
13:08 and the other countries are not? a ostatným krajinám nie?
   
13:11 Is it possible to have a global Je možné mať globálny
relationship, interrelationship, vzťah, vzájomné vzťahy,
   
13:18 so that economically, socially, tak, ako ekonomicky, sociálne,
as politics, everything, tak politicky, všetko,
   
13:25 it is a global problem, not je globálny problém, nie americký
American problem or Asiatic problem. problém, alebo ázijský problém?
   
13:33 Can we consider that to stop wars, Môžeme to brať do úvahy
which is part of destitution, aby sme zastavili vojny,
   
13:40   čo je súčasťou biedy,
   
13:46 part of this enormous destruction of časť tohto obrovského ničenia
another human being, who is like you. ďalšieho človeka, ktorý je ako vy.
   
14:00 He may call himself a Turk or Môže si hovoriť turek alebo
an Argentine or a British or Russian, argentínčan alebo brit alebo rus,
   
14:07 but that human being ale tá ľudská bytosť
is like you and me. je ako vy a ja.
   
14:11 Going through Prechádzať všetky druhy biedy,
all kinds of misery,  
   
14:18 hoping for security in nationalism, dúfajúc v bezpečnosť v nacionalizme,
which is isolation, čím je izolácia,
   
14:25 and in that isolation a v tej izolácii
there is no security. nie je žiadna istota.
   
14:32 So could we, or some group of people, Takže mohli by sme my,
be free of all nationalism, alebo nejaká skupina ľudí
   
14:38   byť oslobodená od celého
  nacionalizmu,
   
14:49 who are absolutely, totally against ktorí sú absolútne, úplne proti voj-
war, killing other human beings? ne, zabíjaniu iných ľudských bytostí?
   
14:57 I am not telling you to do it, Ja nehovorím, aby ste to urobili,
please. prosím.
   
15:04 There were in ancient societies V dávnych spoločnostiach boli
a group of people who refused to kill skupiny ľudí, ktorí odmietali zabíjať
   
15:14 under all circumstances. za akýchkoľvek okolností.
   
15:16 It was their religious deep conviction Bolo to ich náboženské hlboké
that to kill was an evil, presvedčenie, že zabiť bolo zlo,
   
15:25 and if you kill a ak zabijete, zaplatíte za to
you would pay for it next life, v ďalšom živote;
   
15:30 therefore don’t kill – preto nezabíjaj -
reward and punishment, maybe, odmena a trest, možno,
   
15:35 but the idea of not killing something, ale tá predstava zabíjania niečoho,
because life is sacred. pretože život je posvätný.
   
15:49 So if one feels that deeply, Takže ak to človek cíti v hĺbke,
one puts aside all tribalism. dá bokom celý kmeň.
   
16:02 And can governments in the world A či vlády po celom svete
not accumulate armaments? nehromadia ozbrojovanie?
   
16:08 It seems almost impossible. Zdá sa to takmer nemožné.
The world has gone insane. Svet sa zbláznil.
   
16:16 If you don’t pay tax, Ak neplatíte dane,
you are sent to prison pošlú vás do väzenia
   
16:19 because you are pretože vy ste
an objector to all this. pôvodca toho všetkého.
   
16:24 And if you buy a stamp A ak si kúpite známku
you are sustaining war. podporujete vojnu.
   
16:30 If you pay for petrol – or gas Ak platíte za benzín - alebo plyn
as it’s called in this country – ako tomu hovoríte v tejto krajine -
   
16:37 part of it goes to war. časť z toho ide na vojnu.
   
16:41 So, seeing all this, Takže, vidiac toto všetko,
what is a human being to do? čo má človek robiť?
   
16:50 Not only in the school Nielen v škole
– that’s a small affair. - To je malá vec.
   
16:57 What is a human being, Čo človek, konfrontovaný
confronted with all these problems, so všetkými týmito problémami,
   
17:03 what is he to do? čo má robiť?
   
17:05 Who is responsible for all this? Kto je zodpovedný za to všetko?
Governments? Politicians? Vlády? Politici?
   
17:14 The group of terribly rich people Skupina strašne bohatých ľudí
   
17:19 who are controlling governments, ktorí ovládajú vlády,
big corporations? veľké korporácie?
   
17:27 Who is responsible Kto je zodpovedný
for all this horror? za celý ten horor?
   
17:33 Please answer these questions. Odpovedzte, prosím, na tieto otázky.
   
17:38 Isn’t each one of us Nie je každý z nás za to zodpovedný?
responsible?  
   
17:43 Because we dislike a foreigner, Pretože sa nám nepáči cudzinec,
   
17:53 hate people who are not of the same neznášame ľudí, ktorí nie sú rovnakej
colour as we are, and so on. farby ako my, a tak ďalej.
   
18:01 Isn’t each one of us Nie je každý z nás za to
responsible for all this? zodpovedný?
   
18:12 So, if we are responsible, Takže, ak sme zodpovední, je
it’s our duty, our intense feeling našou povinnosť, intenzívny pocit
   
18:24 that will bring about a new society, ktorý vytvorí novú spoločnosť,
a new group of people. novú skupinu ľudí.
   
18:32 That’s the function of education. To je úloha vzdelávania.
   
18:37 At least we are trying in this school Aspoň sa snažíme v tejto škole
to bring about good human beings, vychovať dobré ľudské bytosti,
   
18:46 whether they are rich or poor či už sú bohaté alebo chudobné
– children are children. tzn. - deti sú deti.
   
18:52 Good, integrated, Dobré, integrované,
honest human beings. poctivé ľudské bytosti.
   
18:59 They may fail, but it is good to Môžu zlyhať, ale je to dobré
attempt to do something of that kind. pokúsiť sa urobiť niečo také.
   
19:06 So it’s our responsibility, Takže je to našou povinnosťou,
it seems to us; zdá sa nám,
   
19:10 that each one of us deeply understands aby každý z nás hlboko pochopil
this enormous problem tento obrovský problém
   
19:20 for which each one of us za ktorý každý z nás
is responsible. je zodpovedný.
   
19:38 You have heard the speaker Počuli ste rečníka
saying all this. hovoriť toto všetko.
   
19:43 He has said it Hovoril to
all over India, Europe, po celej Indii, v Európe,
   
19:50 in this country, v tejto krajine,
in Australia and so on. v Austrálii a tak ďalej.
   
19:55 You listen to all this, and apparently Počúvate toto všetko a očividne
we don’t seem to apply it. sa nezdá , že to používate.
   
20:07 And that is really A to je naozaj
the most terrible thing to do. najstrašnejšie vec.
   
20:13 If you hear something that is true Ak počúvate niečo, čo je pravda
and not apply it, it acts as a poison. a nepoužívate to, pôsobí to ako jed.
   
20:22 Do you understand? Rozumiete?
   
20:29 It’s a very destructive thing to Je to veľmi deštruktívna vec počuť
hear something true, natural, healthy, niečo pravdivé, prirodzené, zdravé,
   
20:38 and not profoundly apply it. a hlboko to neaplikovať.
   
20:43 Then what you have heard and what Potom to, čo ste počuli, a to, čím
you are brings about a contradiction ste, prináša so sebou rozpor
   
20:51 and then there is conflict, a potom je tu konflikt,
perpetual conflict. večný konflikt.
   
20:56 Far better not to hear any of this, Oveľa lepšie je nepočuť nič z toho,
and not apply. a nepoužívať to.
   
21:15 The speaker has a passport, Rečník má pas,
   
21:23 an Indian passport, indický pas,
diplomatic passport. diplomatický pas.
   
21:30 But that paper does not identify Ale s tým papierom sa neidentifikuje
himself with the country. s touto krajinou.
   
21:37 That paper is merely Ten papier je len
for the convenience of travelling. pre pohodlie cestovania.
   
21:47 Second Question: 'Why do we confuse 2 Otázka:Prečo si pletieme
function with role? funkciu s rolou?
   
21:53 For instance, we may teach Napríklad, môžeme sa učiť
or do some work, alebo robiť nejakú prácu,
   
21:57 but why do we make personal ale prečo zosobňujeme
these functions, tieto funkcie,
   
22:01 claiming them vyhlasujeme
as attributes of ourselves, ako atribúty seba,
   
22:05 thereby introducing a tak zavádzame
will, position, power, vôľu, pozíciu, moc,
   
22:10 and consequently a v dôsledku toho obrovskú škodu?
tremendous harm?'  
   
22:14 'Why do we confuse Prečo si pletieme
function with role? funkciu s rolou?
   
22:21 For instance, we may teach Napríklad, môžeme sa učiť
or do some work, alebo robiť nejakú prácu,
   
22:27 but why do we make personal ale prečo zosobňujeme
these functions, tieto funkcie,
   
22:32 claiming them vyhlasujeme
as attributes of ourselves, ako atribúty seba,
   
22:37 thereby introducing a tak zavádzame
will, position, power, vôľu, pozíciu, moc,
   
22:43 and consequently a v dôsledku toho obrovskú škodu?
tremendous harm?'  
   
22:53 I think the question is fairly clear. Myslím si, že otázka je pomerne jasná.
   
22:58 Why are we always so personal, Prečo sme vždy tak osobní,
about almost everything? takmer so všetkým?
   
23:13 Please answer this question Prosím, odpovedzte na túto otázku
to yourself. sami.
   
23:20 Why is it that we cannot look at the Prečo sa nemôžeme pozerať na
world impersonally, dispassionately? svet neosobne, pokojne?
   
23:36 Why do we, through function, Prečo prostredníctvom funkcie, použí-
use that function for status? vame túto funkciu ako stav? Prosím!
   
23:54 Why can we not keep function Prečo si nemôžeme ponechať funkciu
as, say for instance, ako, povedzme napríklad,
   
24:01 the speaker has something to say, rečník má niečo povedať,
but why does he ale prečo ?,
   
24:06 – if he does, which he doesn’t – - ak to robí, čo on nerobí -
   
24:10 why does he, through this function prečo prostredníctvom tejto funkcie
want a status, a position, power, chce-stav, postavenie, moc,
   
24:19 all that business všetky tie veci
– why? - prečo?
   
24:24 Is it that power is worshipped Je to tak, že moc je uctievaná
by human beings? ľudskými bytosťami;
   
24:29 Status is far more important stav je oveľa dôležitejší
than function? ako funkcia
   
24:39 – a prime minister far more important - premiér oveľa dôležitejší
than the cook, ako kuchár,
   
24:48 a professor is far more important profesor je oveľa dôležitejší
than a man ako človek
   
24:53 who is learning ktorý sa učí to či ono,
something or other,  
   
24:57 master carpenter and so on, majster tesár a tak ďalej?
you follow? Sledujete?
   
25:00 We don’t apparently see Očividne nevidíme
that function has its own importance, že tá funkcia má svoj význam,
   
25:12 but if you are using function for a ale ak používate funkciu pre jej
status, your function becomes brittle, status, vaša funkcia sa stáva krehká,
   
25:19 it has lost its energy. stratila svoju energiu.
   
25:26 You know, nowadays Viete, v dnešnej dobe
– it’s an old problem – - je to starý problém -
   
25:38 functions, as that of a teacher or funkcie, ako učiteľ alebo
a great scientist or great statesman, veľký vedec alebo veľký štátnik,
   
25:53 a teacher throughout the world is učiteľ po celom svete, je
considered rather not quite, quite. považovaný skôr nie celkom, úplne.
   
26:07 Whereas a scientist, a doctor, Zatiaľ čo vedec, lekár,
we all kind of look up to. k nim všetkým vzhliadame.
   
26:16 But the teacher is far more important Ale učiteľ je oveľa dôležitejší
than any other profession, než akékoľvek iná profesia,
   
26:25 because a teacher is bringing about pretože učiteľ vychováva
a new generation of people. novú generáciu ľudí.
   
26:33 He should be paid the highest. Mal by byť platený čo najvyššie.
But we don’t do that. Ale my to nerobíme.
   
26:41 For us, in this peculiar society Pre nás, v tejto podivnej spoločnosti
that we have created ktorú sme vytvorili
   
26:48 the teacher is the least respected, učiteľ je najmenej rešpektovaný,
least considered important. najmenej považovaný za dôležitého.
   
26:55 Haven’t you noticed all this? Nevšimli ste si to, všetko toto?
   
26:58 The teacher can’t have a Cadillac, Učiteľ nemôže mať Cadillac,
or a Lincoln or a Rolls-Royce, alebo Lincoln či Rolls-Royce,
   
27:06 but big businessmen ale veľkí podnikatelia môžu ,
can have it,  
   
27:09 and you respect the Cadillacs, a vy rešpektujete Cadillaky,
Lincolns and Rolls-Royces, Lincolny a Rolls-Royce,
   
27:15 which shows status is far more ktoré ukazujú že stav je oveľa
important than function. dôležitejší ako funkcia.
   
27:23 Now, we all know this. Teda, všetci to vieme.
   
27:28 Why? Why do we do this? Prečo? Prečo to robíme?
That is the question. To je otázka.
   
27:32 The questioner wants to know, Pýtajúci sa chce vedieť,
   
27:35 why we human beings use function prečo my, ľudské bytosti
as a means to achieve a status – why? používame funkcie
   
27:42   ako prostriedok na dosiahnutie
  nejakého stavu - prečo?
   
27:51 Is it not one of the reasons, Nie je to jeden z dôvodov,
that we worship success? prečo uctievame úspech?
   
28:00 That goddess of success. Túto bohyňu úspechu.
   
28:06 We are all trained. Všetci sme trénovaní.
   
28:09 Every television and so on says Každá televízia a tak ďalej hovorí
you must succeed, succeed, succeed. musíte uspieť, uspieť, uspieť.
   
28:17 Success means Úspech znamená
achieving a certain status. dosiahnutie určitého statusu.
   
28:25 Not function, the honourable state Nie funkciu, čestný status
of function in something for itself, funkcie v niečom pre seba,
   
28:33 but use the function ale používaj funkciu
to become something, aby si sa stal niečím,
   
28:39 which is, to be famous, čo je, byť slávny,
to have a great – or whatever it is. mať veľký - alebo čo to je.
   
28:46 Why do we do all this? Prečo to všetko?
You are doing it, sir, don’t... Robíte to, pane, nie?
   
28:52 We are all doing it, - všetci to robíme,
except perhaps a few. možno okrem pár ľudí.
   
28:57 Why do we do this? Prečo to robíme?
   
29:02 Is it we all want power, Je to tak, že všetci chceme moc,
domination over others, nadvládu nad ostatnými,
   
29:12 more comfort through money? viac pohodlia skrz peňazí?
   
29:20 By the way, Mimochodom,
I don’t know if you have noticed, Neviem, či ste si všimli,
   
29:24 the world is becoming more and more, Svet sa stáva viac a viac,
if I may use that word, materialistic. môžem použiť slovo, materialistický.
   
29:36 They all want to be more comfortable, Všetci chcú viac pohodlia,
more clothes, more houses, more money, oblečenia, viac domov, viac peňazí,
   
29:43 do the same thing robiť to isté
over and over again, znova a znova,
   
29:47 the more of it, čo najviac z toho,
and that’s called culture. a hovorí sa tomu kultúra.
   
29:52 You follow all this, I wonder… Sledujete to všetko,
  zaujímalo by ma ...
   
29:56 It’s all becoming To všetko sa stáva
so terribly tragic. tak strašne tragické.
   
30:03 And why do we do all these things? A prečo to robíme všetky tie veci?
Why do we want power? Prečo chceme moc?
   
30:11 Because you see people Pretože vidíte ľudí
in great power, čo majú veľkú moc,
   
30:16 what they are doing, čo robia,
influencing people, ako ovplyvňujú ľudí,
   
30:20 their name in the papers ich meno v novinách
every morning, každé ráno,
   
30:25 and we’d like to have our names a chceli by sme mať svoje mená
in the paper every morning? v novinách každé ráno?
   
30:35 Is it a form of Je to forma hlbokého
deep frustrated urge frustrujúceho nutkania
   
30:45 to have a position, mať pozíciu,
   
30:52 a status of respect, štatút rešpektu,
of looking up to, of authority? vzhliadať k nemu, k moci?
   
31:00 We all want that. Všetci to chceme.
   
31:06 So we use everything Takže používame všetko,
as a steppingstone to something else. ako odrazový mostík k niečomu inému.
   
31:20 You know, it is one of the most Viete, je to jedna z najťažších vecí
difficult things to be nothing. nebyť ničím.
   
31:33 Because to be a successful person Pretože byť úspešným človekom,
is the most respectable person. je byť najrešpektovanejším človekom.
   
31:40 He is respected. On je rešpektovaný.
   
31:43 But a human being who says, Ale ľudská bytosť, ktorá hovorí:
   
31:45 I don’t want any of these things, Nechcem žiadnu z týchto vecí,
I’ll just live. budem len žiť.
   
31:51 I’ll be nothing in this world. Nebudem ničím v tomto svete.
   
31:54 That requires To si vyžaduje
a great deal of inward stability, veľké množstvo vnútornej stability,
   
32:01 a light to oneself, svetlo sebe samému,
capacity to stand completely alone. schopnosť stáť úplne samostatne.
   
32:19 Third Question: 3 Otázka:Nie je politická činnosť
'Is not political action necessary potrebná na dosiahnutie úplnej zmeny?
   
32:25 to bring about social change?'  
   
32:28 'Is not political action necessary Nie sú politické opatrenia potrebné
  priniesť celkovú zmenu?
   
32:33 to bring about total change?'  
   
32:39 Lots of things are implied in this Veľa vecí je naznačených v tejto
question, as in every question. otázke, ako v každej otázke.
   
32:51 What are politics, Čo je to politika,
what does the word mean? čo to slovo znamená?
   
32:58 This art of government, Toto umenie vlády,
science of government. veda vlády.
   
33:09 That is, to govern people, To znamená, vládnuť ľuďom,
because people are so dishonest, preto, že ľudia sú tak nečestní,
   
33:21 so wanting to do takže chcú robiť svoju vlastnú vec,
their own thing,  
   
33:29 each one wanting každý z nich chce
his own desires fulfilled, splniť jeho vlastné želanie,
   
33:36 he wants to compete with others. chce súťažiť s ostatnými.
You follow? All that. Sledujete to? To všetko?
   
33:42 So people, Takže ľudia, obyčajné
ordinary human beings like all of us, ľudské bytosti ako my všetci,
   
33:50 are striving to express their own sa snažia vyjadriť naše vlastné
personal individual desires, osobné individuálne túžby,
   
33:57 which go against other people’s ktoré idú proti iným ľudským
desires, ambitions, and so on. túžbam, ambíciám, a tak ďalej.
   
34:04 So we are, each one of us, Takže sme, každý z nás
is in opposition to another. je v protiklade k druhému.
   
34:12 And so the art of government A tak umenie vlády
is to rule the people, je vládnuť ľuďom,
   
34:23 because the people are corrupt, pretože ľudia sú skorumpovaní,
   
34:28 people left to themselves ľudia nechaní na seba
are dangerous animals, sú nebezpečné zvieratá,
   
34:37 therefore they must be controlled, preto musia byť ovládaní,
they must be ruled, musí sa im vládnuť,
   
34:41 there must be law, and so on. musí tam byť zákon, a tak ďalej.
   
34:46 This is what is happening To je to, čo sa deje
in the world. vo svete.
   
34:48 Please see it for yourself. Prosím, snažte sa to vidieť sami.
   
34:52 More laws, more policemen, Viac zákonov, viac policajtov,
   
34:58 greater armies, väčšie armády,
greater materials of war. väčšie materiály na vojny.
   
35:05 So what does government mean? Čo má teda vláda na mysli?
   
35:09 What is the art of government? Čo je umenie vlády?
   
35:13 You know the meaning Poznáte význam
of the word ‘art’? slová "umenie"?
   
35:20 Not the writing of poems, Nie písanie básní,
painting pictures, writing novels maľovanie obrazov, písanie románov.
   
35:31 – art, the word, Slovo Umenie,
not the expression of that word. nie je význam tohto slova.
   
35:38 Art means to put everything Umenie znamená dať všetko
in its right place. na správne miesto.
   
35:47 You understand? Rozumiete?
   
35:50 To put everything Dať všetko
– every action, every thought, - každá činnosť, každá myšlienku,
   
35:59 every human being každá ľudská bytosť
has its own place. má svoje vlastné miesto.
   
36:09 So, when we human beings Takže, keď my, ľudské bytosti
have not this art in ourselves nemáme toto umenie v sebe
   
36:20 – you understand? - rozumiete?
   
36:22 No, sir, I don’t know if you do, Nie, pane, ja neviem, či to robíte,
please don’t agree. prosím, nesúhlaste.
   
36:25 Art in the sense to put my house, Umenie v tom zmysle, dať môj dom,
my house which is me, in order. môj dom ktorým som ja, do poriadku.
   
36:38 Then somebody else Potom niekto iný
has to put that house in order. musí dať ten dom do poriadku.
   
36:46 We have created this society, Vytvorili sme túto spoločnosť,
   
36:53 and we leave it to politicians a my necháme na politikoch
to alter the society. aby zmenili túto spoločnosť.
   
37:03 We have created the monster Vytvorili sme monštrum
called society, zvané spoločnosť,
   
37:09 and to control that society a aby sme kontrolovali spoločnosť
we have to have politicians. musíme mať politikov.
   
37:18 Politicians may be either good Politici môžu byť buď dobrí
   
37:23 or supported by the very, alebo podporovaní veľmi,
very rich people, veľmi bohatími ľuďmi,
   
37:26 of a small group podporovaných malými skupinami
of rich people supporting bohatých ľudí
   
37:31 – you know all the game that goes on - Poznáte všetky hry, čo sa deje
in the world among politicians. vo svete medzi politikmi.
   
37:37 The speaker knows Rečník z nich pozná
a considerable lot of them. značnú časť.
   
37:43 And this is going on A toto sa deje
right throughout the world. priamo po celom svete.
   
37:52 That is, To znamená, že chceme
we want political leaders. politických vodcov.
   
37:59 This leader during this period Tento vodca počas tohto obdobia
is not good, nie je dobrý,
   
38:03 but, when this election is over, we’ll ale keď voľby skončia, budeme
have a new president, a new leader mať nového prezidenta, nového vodcu
   
38:08 – I won’t call them presidents, - Nebudem im hovoriť prezidenti,
sorry – new leader, Ospravedlňujem sa - nový vodca,
   
38:13 and he too, a on tiež, alebo ona, môže zlyhať,
or she too might fail,  
   
38:17 but we wait – another election. ale my čakáme - ďalšie voľby.
You follow? Sledujete?
   
38:21 We have done this throughout Robili sme to po celom
the world, waiting for new leaders. svete, čakáme na nových lídrov.
   
38:27 The present leader is no good, Súčasný vodca je k ničomu,
   
38:29 but we hope the next leader ale dúfame, že budúci vodca
will be better, and so on and on. bude lepší, a tak ďalej a ďalej.
   
38:36 This has been the game Toto je hra
in all political world. v celom politickom svete.
   
38:42 Our desires are that. Sú to naše túžby.
   
38:45 That is, we are always wanting To znamená, že vždy chceme
somebody else to lead us, aby nás viedol niekto iný,
   
38:52 to tell us what to do. aby nám povedal čo robiť.
   
39:03 And there is no leader, no saviour, A neexistuje žiadny vodca, spasiteľ,
no guru, no book is going to help us. guru, žiadna kniha, aby nám pomohli.
   
39:14 I think if one really Myslím si, že ak si toto človek
deeply realises this naozaj, hlboko uvedomuje,
   
39:22 – no outside agency, - žiadna vonkajšie pôsobenie,
no change of environment, žiadna zmena prostredia,
   
39:30 changing of certain zmena niektorých
structure of society štruktúr spoločnosti
   
39:36 is going to change nezmení
the human condition. stav ľudstva.
   
39:43 The human condition Ľudské podmienky sú to, čím sme,
is what we are,  
   
39:47 and if we don’t apply ourselves a ak sa nezapojíme sami
to bring about a radical change, aby sme priniesli radikálnu zmenu,
   
39:53 radical mutation, transformation, radikálnu zmenu, transformáciu,
in ourselves, v sebe,
   
39:59 no leader, nobody in the world žiadny vodca, nikto na svete
is going to do it. to neurobí.
   
40:06 And we may search in vain A márne budeme
for a new political leader, hľadať nového politického vodcu,
   
40:13 new statesman, new world leader. nového štátnika, nového
  svetového lídra.
   
40:18 We’re waiting, creating a world still Čakáme, vytvárame svet stále
most chaotic, more than it is now. chaotickejší, viac, než je teraz.
   
40:27 It is so terribly obvious Je to tak strašne očividné
to anybody who looks, každému, kto sa pozerá,
   
40:32 thinks about all this, rozmýšľa o tom všetkom,
looks at all this. pozerá sa na to všetko.
   
40:38 But apparently we are always wanting Ale očividne, stále na niekoho čakáme
somebody to do something for us, aby pre nás niečo spravil,
   
40:47 psychologically, psychologicky,
which is far more important. čo je oveľa dôležitejšie.
   
40:50 Because what the psychological Pretože, aký je psychologický
state is, the outward state is. stav, taký je vonkajší stav.
   
41:00 So, having heard that, Takže, keď ste to počuli,
what are you going to do about it? čo s tým budete robiť?
   
41:11 Just listen? Len počúvať? A hovoriť si:
And say, very good, good idea. veľmi dobré, dobrý nápad.
   
41:20 But it’s terribly difficult Ale pre mňa je hrozne ťažké
for me to change. zmeniť sa!
   
41:27 Because I have not the energy, Pretože nemám na to energiu,
whatever is demanded I haven’t got it. všetko to, čo sa požaduje, nemám.
   
41:35 So each one of us Takže každý z nás
is so negligent, indifferent, je tak nedbalý, ľahostajný,
   
41:46 accepting things as they are, akceptuje veci tak, ako sú,
and carrying on. a pokračuje.
   
41:56 So if we realise the world, the Takže ak si uvedomíme svet,
society, the wars, the nuclear bomb, spoločnosť, vojny, atómovú bombu,
   
42:04 all the horrible threats všetky tie strašné hrozby, celú tú
of the destructive thing called war, deštruktívnu vec, zvanú vojna,
   
42:12 and if we realise that we are a ak si uvedomíme, že sme za to
responsible for this, each one of us zodpovední , každý z nás
   
42:21 – a burning responsibility, not - vážnu zodpovednosť, nie
a verbal idealistic responsibility, slovnú, idealistickú zodpovednosť,
   
42:28 a burning responsibility, vážnu zodpovednosť,
a responsibility that demands zodpovednosť, ktorá vyžaduje
   
42:33 an intense action in ourselves, intenzívne konanie v sebe,
not over somebody. nie cez niekoho.
   
42:42 Then perhaps there will be Potom snáď bude existovať
a possibility of a new society, možnosť novej spoločnosti,
   
42:47 a new group of human beings nová skupina ľudí
might bring about a different world. môžno prinesie iný svet.
   
43:04 Fourth Question: 'Won’t we find 4.Otázka: Nenájdeme pravdu
the truth you speak of o ktorej hovoríte
   
43:09 through loving service to humanity, cez milujúcu službu ľudstvu,
through acts of love and compassion?' cez akty lásky a súcitu?
   
43:17 Oh, this is a lovely question! Ó, toto je milá otázka!
   
43:21 'Won’t we find Nenájdeme pravdu
the truth you speak of o ktorej hovoríte
   
43:25 through loving service to humanity, cez milujúcu službu ľudstvu,
through acts of love and compassion?' cez akty lásky a súcitu?
   
43:35 The do-gooders are always Dobráci vždy
helping society, the poor, pomáhajú spoločnosti, chudobným,
   
43:44 devoting their life to poverty and venujúc svoj život chudobe a
helping others to accept the poverty pomáhajúc druhým prijať chudobu
   
43:53 or to move out of that poverty. alebo dostať sa z chudoby.
   
43:57 This is going on, recognised Toto sa deje, uznávané
by religious people as a great act, náboženskými ľuďmi ako veľký čin,
   
44:06 making them into saints. a robí to z nich svätých.
   
44:09 You know all this, you read about it To šetko si viete o tom prečítať
almost every day in the papers. takmer každý deň v novinách.
   
44:17 The missionaries that go out. Misionári, ktorí idú von.
It’s all so ridiculous! Je to všetko tak smiešne!
   
44:29 Now, the questioner says, Teda, pýtajúci sa hovorí,
   
44:37 through acts of love, prostredníctvom aktov lásky,
compassion, service, súcitu, služby,
   
44:44 do we find that truth nájdeme pravdu
which is not yours or mine ktorá nie je tvoja alebo moja
   
44:50 or doesn’t belong to any religion? alebo nepatrí k žiadnemu
  náboženstvu?
   
44:58 Now, do you love? Tak teda, milujete?
   
45:04 Do you have compassion? Máte súcit?
   
45:09 Do you want to help Chcete pomáhať alebo slúžiť druhým?
or serve another?  
   
45:16 When you set out to serve another, Keď vyrazíte slúžiť inému,
to help another, na pomoc druhému,
   
45:21 it means you know much better znamená to, že viete oveľa lepšie
than the other fellow does. to, čo druhý človek robí.
   
45:27 I think there is a great deal Myslím, že je v tom všetkom veľa
of vanity in all this, ješitnosti ,
   
45:31 in the name of service, v mene služby,
in the name of love. v mene lásky.
   
45:38 Don’t you think so? Nemyslíte?
   
45:41 A great deal of self-expression. Veľká časť sebavyjadrenia.
   
45:48 I want to fulfil myself Chcem sa realizovať
through various activities, prostredníctvom rôznych aktivít,
   
45:57 maybe service, možno služba,
maybe that which is called love, možno to, čo sa nazýva láska,
   
46:02 or through what we call alebo cez to, čo nazývame
love and compassion. láska a súcit.
   
46:09 Isn’t it natural and a healthy Nie je to prirodzený a zdravý
indication to help another? znak pomáhať iným ?
   
46:17 That’s natural. Je to prirodzené.
   
46:20 Why do we make Prečo robíme
a dance and a song about it? tanec a pieseň o tom?
   
46:34 And compassion, A súcit,
   
46:40 what is it, čo je to, čo to znamená?
what does that mean?  
   
46:44 The meaning of that word: Význam toho slova:
   
46:48 passion for all, súcit pre všetkých,
   
46:55 feeling deep passion for all. cítiť hlboký súcit so všetkými.
   
47:05 That means that feeling To znamená, pocit
of great intensity, veľkej intenzity,
   
47:15 not to kill another human being, nezabiť iného človeka,
not to kill a living thing. nezabiť živú vec.
   
47:23 Then you will say, when you kill Potom budete hovoriť, keď zabijete
a cabbage, that’s to kill something. kapustu, to je ako niečo zabiť.
   
47:36 So, where do you draw the line? Takže, kde určíte hranice?
   
47:42 To kill a human being? Zabiť človeka?
To kill a baby seal? Zabiť tulenie mláďa?
   
47:51 To kill your enemy, Zabiť svojho nepriateľa,
who is aggressive, ktorý je agresívny,
   
47:59 as you yourself have been ako ste vy sám bol
aggressive last year? agresívny minulý rok?
   
48:14 So, can compassion exist, love exist Takže môže existovať súcit, existovať
when there is no… láska, keď nie je ...
   
48:20 when there is antagonism, tam kde je nepriateľstvo,
when there is competition, tam kde je konkurencia,
   
48:29 when each one of us is seeking keď každý z nás hľadá
success? Go into all this, sirs. úspech? Choďte do toho, páni.
   
48:48 So, in having self-knowing – let’s Takže, v sebapoznaní - poďme
put it this way – in knowing myself, na to takto - poznaním seba samého,
   
48:57 which is knowing the content čo je poznať obsah
of my consciousness, môjho vedomia,
   
49:03 which is myself, the content: the čím som ja, obsah:
beliefs, the antagonisms, the agony, presvedčenia, protiklady, muky,
   
49:13 the loneliness, the suffering, osamelosť, utrpenie,
the pain, desire to be secure bolesť, túžba byť v bezpečí
   
49:20 – all that and more - to všetko a ešte oveľa viac,
is my consciousness. je moja vedomie.
   
49:25 Without knowing that, Bez toho aby som to vedel,
understanding the whole conflicting, pochopenie celého kofliktu,
   
49:37 destructive combination deštruktívnej kombinácie,
which is my consciousness, čím je moja vedomie,
   
49:45 how can I love? ako môžem ľúbiť?
   
49:50 How can I have that thing Ako môžem mať tú vec
called compassion? ktorá sa volá súcit?
   
49:56 So to know, Takže vedieť,
to understand oneself pochopiť seba samého,
   
50:00 – not the improvement of the self nie zlepšenie seba samého
   
50:05 which is merely - čo je púhe zlepšenie
the improvement of my selfishness, môjho sebectva,
   
50:09 which can be marvellous čo môže byť úžasné,
if you want that kind of thing – ak chcete takéto veci
   
50:14 the understanding of myself, - chápanie seba,
the understanding of my reactions, pochopenie mojich reakcií,
   
50:27 the way I think, why do I, you know, spôsob akým myslím, prečo to robím -
the whole movement of myself. viete, celý pohyb seba samého.
   
50:34 The Greeks, the ancient Greeks, Gréci, starí Gréci,
and the ancient Hindus, a starovekí Hindovia,
   
50:40 talked about ‘know thyself’. hovorili "Poznaj sám seba".
   
50:44 But very few people Ale len veľmi málo ľudí
have really studied themselves. naozaj študovalo samých seba.
   
50:51 They have studied the animals: Študovali zvieratá:
   
50:54 rats, guinea pigs, dogs, potkany, morčatá, psy,
monkeys, vivisection opice, výskumy na zvieratách
   
51:00 – you know all that, - Viete, to všetko,
what is happening – čo sa deje -
   
51:03 and through them they hope a skrze ne dúfajú,
to understand themselves. že pochopia sami seba.
   
51:07 They talk about behaviour Hovoria o správaní,
but they never study themselves. ale nikdy sa neštudovali.
   
51:16 We are the greatest experimenters, Sme najväčší experimentátori,
if we are, in ourselves. ak sme, v sebe.
   
51:25 And to know oneself A poznať seba samého
is to understand, je pochopiť,
   
51:32 look in the mirror pozrieť sa do zrkadla
of our relationship. nášho vzťahu.
   
51:41 I can’t know myself Nemôžem poznať seba samého
just by thinking about myself, len tým, že o sebe premýšľam,
   
51:46 whether I am this, či som toto, či som hento.
whether I am that.  
   
51:49 But understanding myself Ale môžem sa pochopiť,
   
51:53 is revealed je to odhalené
in my relationship to my wife, v mojom vzťahu k mojej žene,
   
51:57 to my children, to my neighbour, k mojim deťom, k môjmu susedovi,
to governments, to everything. vládam, ku všetkému.
   
52:03 I see myself as I am, not as I would Vidím sám seba aký som,
like to be, but actually as I am. nie ako by som
   
52:08   chcel byť, ale aký som
  v skutočnosti .
   
52:13 Then, there is a possibility Potom, je tu možnosť
of seeing what actually is, vidieť to, čo vlastne je,
   
52:19 there is a possibility je tu možnosť
of changing that, zmeny, ktorá
   
52:22 of bringing about v tom prinesie
transformation in that. zmenu.
   
52:25 But we never study ourselves. Ale my sme sa nikdy neštudovali.
   
52:29 We are always studying books, Vždy študujeme knihy,
and the books tell us what we are, a knihy nám hovoria, čím sme,
   
52:34 and trying to adjust ourselves a snažíme sa prispôsobiť
to what others have told us. tomu, čo nám iní povedali.
   
52:43 What others have told us To, čo nám iní povedali,
is what we are, to je to, čím sme,
   
52:48 so why do we have to be told tak prečo ostatní musia
by others what we are? hovoriť,čo sme zač?
   
52:52 Do you understand all this? Chápete to všetko?
   
52:55 Because we want to be quite certain Pretože si chceme byť úplne istí,
that what we study is accurate. že to, čo študujeme, je správne.
   
53:06 So we turn to others. Tak sa obraciame na druhých.
   
53:08 We make mistakes, we say, this is Robíme chyby, hovoríme, toto je
right, this is wrong, I did this, dobré,toto je zlé, urobil som toto,
   
53:12 but there is this constant alert… ale je tam neustála pohotovosť ...
   
53:15 awareness of one’s reaction povedomie o niečej reakcii
in one’s relationship. v ľudskom vzťahu.
   
53:22 That requires attention, To si vyžaduje pozornosť,
a great deal of sensitivity. veľa citlivosti.
   
53:32 And to be physically sensitive, not A byť fyzicky citlivý,
be drugged, not take alcohol, smoke nebyť pod vplyvom
   
53:37   drog, nepiť alkohol, nefajčiť
   
53:41 – how can you be sensitive? - Ako môžete byť citliví?
   
53:45 So, compassion, love can only exist Takže, súcit, láska
when the self is not. môže existovať len vtedy
   
53:50   keď nie je JA.
   
53:56 As we said the other day, when you Ako sme si povedali minule, keď nie
are not, that which is immense is. ste, to čo je obrovské, je.
   
54:08 Do you want to go on? Chcete pokračovať?
   
54:18 I can go on, but can you? Ja môžem, a vy?
   
54:25 Fifth Question: 'Do levels of 5 Otázka: Existujú úrovne
spirituality or consciousness exist? spirituality alebo vedomia?
   
54:39 What part do psychic healing, Akú úlohu má psychické liečenie,
astral projection, astrálna projekcia,
   
54:50 the ability to see auras and schopnosť vidieť aury a entity
entities, etc., play in all this? atď., hranie sa s tým všetkým?
   
54:58 And can these interfere A môže to ovplyvniť
with relationship vzťahy
   
55:03 and our abilities to see clearly?' a našu schopnosť vidieť jasne?
Good God! Dobrý bože!
   
55:11 'Do levels of spirituality Existujú úrovne
or consciousness exist? spirituality alebo vedomia?
   
55:16 What part do psychic healing, Akú úlohu má psychické liečenie,
astral projection, astrálna projekcia,
   
55:26 the ability to see auras schopnosť vidieť aury a entity
and entities, etc., play in all this? atď., hranie sa s tým všetkým?
   
55:35 And can these interfere A môže to ovplyvniť
with relationship vzťahy
   
55:39 and our abilities a našu schopnosť vidieť jasne?
to see clearly?'  
   
55:51 I don’t know quite Neviem úplne
how to answer this. ako odpovedať.
   
56:00 First of all, Po prvé,
the first question in this is, prvá otázka je,
   
56:05 do levels of spirituality Existujú úrovne
or levels in consciousness exist? spirituality alebo vedomia?
   
56:19 That is, is one more spiritual To znamená, že niekto je
than the other? duchovnejší, než ten druhý?
   
56:29 You understand? The more. Chápete? Viac.
   
56:34 That is, is one nearer truth To znamená, že jeden je bližšie
than the other fellow? k pravde, než ten druhý?
   
56:43 Now, what is the meaning A teraz, aký je význam slova
of the word ‘more’? "viac"?
   
56:53 ‘The more’ is a measurement, "Viac" je meranie,
isn’t it? že?
   
56:59 I am this, I will be Som toto, zajtra
more rich tomorrow. budem bohatší.
   
57:05 Or I am violent now, but I will not Alebo som násilný, ale o týždeň
be violent in another week’s time. už nebudem.
   
57:11 So the mind is always measuring Takže myseľ vždy meria
   
57:18 – I am tall, - Som vysoký,
you are short, you are fair, ty si nízky, ty si spravodlivý,
   
57:21 somebody is black, niekto je čiernay,
somebody is yellow, niekto je žltý,
   
57:23 somebody is pink niekto je ružový
– measurement. - meranie.
   
57:28 That is, Tzn.meranie je porovnávanie.
measurement is comparison.  
   
57:35 And the word ‘measure’ A slovo ´merať´
also plays part in meditation. tiež hrá rolu v meditácii.
   
57:48 Measurement and meditation Meranie a meditácia
are related. súvisia.
   
57:55 Please, this is very important Prosím, to je veľmi dôležité,
if you want to understand this. ak to chcete pochopiť.
   
58:02 Why do human beings measure? Prečo ľudské bytosti hodnotia?
   
58:08 Not for clothes, Nie oblečenie,
I’m not talking about that. nehovorím o tom.
   
58:12 Psychologically, inwardly, Psychologicky, vnútorne,
   
58:14 why do we want to measure prečo sa chceme
ourselves with somebody? s niekým merať?
   
58:20 That is, the measurement of ‘what is’ To znamená, že hodnotenie", čo je"
towards ‘what should be’. k tomu "čo by malo byť."
   
58:28 You follow this? Sledujete?
   
58:33 I am not good today, Dnes nie som dobrý,
but give me time, I will be good. ale daj mi čas, budem dobrý.
   
58:43 Which is, the allowing Čo znamená - umožnenie
of a time interval is the measure. časového intervalu, je hodnotením.
   
58:49 You follow this? Sledujete?
Are we together in this? Rozumieme si?
   
58:55 When I have the concept Keď mám koncept
of psychological time, psychologického času, musím ...
   
59:02 that time implies measurement. ten čas znamená hodnotenie.
You get this? Chápete to?
   
59:10 So, the questioner says, Takže pýtajúci sa hovorí,
is there in spirituality je tam v duchovnosti
   
59:16 – whatever that word may mean, - nech to slovo znamená čokoľvek,
   
59:19 for the moment we are using v tomto momente používame
the ordinary sense of that word, obyčajný význam slova,
   
59:25 the accepted sense prijímaný zmysel tohto slova -
of that word –  
   
59:28 is there in spirituality existuje v duchovnosti
a measurement? meranie?
   
59:37 Where there is measurement, Tam, kde je meranie,
there is no spirituality. Right? nie je duchovnosť. Je to tak?
   
59:47 A guru, a bishop Guru, biskup
and so on and so on, a tak ďalej, a tak ďalej,
   
59:57 there is this concept, this idea that je tu tento koncept,
someone is nearer god, nearer truth táto myšlienka, že
   
1:00:02   niekto je bližšie k bohu,
  bližšie k pravde
   
1:00:06 – I don’t mean god, - "Boh", nemám na mysli boha,
nearer truth. bližšie k pravde.-
   
1:00:10 And he has achieved something, A on niečo dosiahol
and I have to achieve that, a ja to tiež musím dosiahuť,
   
1:00:17 and to achieve that a aby som to dosiahol
I must have time potrebujem čas
   
1:00:21 and I must measure myself every day. a musím sa hodnotiť každý deň.
Right? Že?
   
1:00:25 And this is obviously A toto je samozrejme
so utterly mundane, utterly physical. tak úplne všedné, naprosto fyzické.
   
1:00:35 That is, To znamená,
I am a clerk in an office, že som úradník v kancelárii,
   
1:00:39 and perhaps next year a možnože budúci rok
I’ll be a superior clerk budem povýšený úradník
   
1:00:43 and ten years later a štvrtý rok budem ...
I will be executive. o desať rokov neskôr budem výkonným.
   
1:00:48 It is the same movement carried over Je to rovnaký pohyb prevedený
into the psychological area. do psychologickej oblasti.
   
1:01:03 And so there is the nearest disciple A tak najbližší žiak
and the noviciate right there. a je na tom tak isto.
   
1:01:16 There is a monastery in Italy – v Taliansku je kláštor,
the speaker used to go and visit it – kde rečník zvykol chodiť -
   
1:01:25 where the noviciate waited kde novic čakal
for nine years. You understand? deväť rokov. Chápete?
   
1:01:32 After nine years he was allowed Po deviatich rokoch mu bolo dovolené
to go into the inner sanctuary. ísť do vnútornej svätyne.
   
1:01:39 There is a perfect measurement. To je perfektné meranie.
   
1:01:44 And that is called A tomu sa hovorí duchovný rast.
spiritual growth.  
   
1:01:53 And the questioner asks also, A pýtajúci sa tiež pýta,
are there levels in consciousness? existujú úrovne vedomia?
   
1:02:04 That is, there is unconscious To znamená, že existuje podvedomie
and the conscious. Right? a vedomie. Je to tak?
   
1:02:12 This is how we have Takto sme
divided consciousness rozdelili vedomie,
   
1:02:18 – the hidden and the obvious, - na skryté a zjavné,
   
1:02:22 the thing that is dark vec, ktorou je tma
and the thing that is light. a vec, ktorou je svetlo.
   
1:02:30 We have divided consciousness Rozdelili sme vedomie
that way. týmto spôsobom.
   
1:02:33 And in that consciousness A v tomto vedomí
there are several divisions. existuje niekoľko stupňov.
   
1:02:39 Now, to the speaker, Takže, pre rečníka,
consciousness is whole. vedomie je celok.
   
1:02:46 It cannot be divided. Nedá sa rozdeliť.
   
1:02:52 Please see why. Pozrite sa prosím, prečo!
   
1:02:56 If there is consciousness, Ak existuje vedomie,
which is to be fully awake, čo znamená byť plne vedomý,
   
1:03:07 then there is nothing hidden. tak tam nie je nič skryté.
You understand? Rozumiete?
   
1:03:13 I wonder if – no please, Rozmýšľam či - nie prosím,
don’t agree to this so quickly! nesúhlaste tak rýchlo!
   
1:03:16 Go into it carefully. Pustite sa do toho opatrne.
   
1:03:20 Freud and all those gentlemen, Freud a všetci tí džentlmeni,
professionals, have divided this, odborníci, toto rozdelili
   
1:03:26 our consciousness, naše vedomie,
into various categories. do rôznych kategórií.
   
1:03:32 And we poor laymen, not knowing, A my úbohí laici, nevediaci,
we accept all this. všetko prijímame.
   
1:03:39 But as the speaker Ale nakoľko rečník
and many people do not read all this, a mnohí ďalší nečítajú toto všetko,
   
1:03:46 perhaps they have studied možnože študovali
their own states, ich vlastný stav,
   
1:03:51 one can see very clearly človek môže vidieť veľmi jasne
when one is conscious of something, či si je niečoho vedomí,
   
1:03:57 either you are conscious fully buď ste plne vedomí
   
1:04:00 or very, very partially, alebo veľmi, veľmi čiastočne
as most of us are. ako väčšina z nás.
   
1:04:06 When you look Keď sa pozeráte na túto
at this marvellous country nádhernú krajinu
   
1:04:11 – the hills, the trees, - tie kopce, stromy,
the light and the shadows – svetlo a tiene -
   
1:04:16 when you are keď ste si toho
completely aware of all this, plne vedomí,
   
1:04:21 there is no hidden shadows vo vašej mysli
in your own mind. nie sú žiadne skryté tiene.
   
1:04:29 So if one is completely aware Takže, ak si je človek plne
of oneself, vedomí seba samého,
   
1:04:35 there is no division between higher nie je tam žiadny rozdiel
consciousness and lower consciousness. medzi vyšším
   
1:04:38   vedomím a nižším vedomím.
   
1:04:40 It is consciousness Je to vedomie s celým jeho obsahom.
with all its content.  
   
1:04:49 One can divide: Dá sa rozdeliť viera, že
belief in some sacred thing is higher niektorá posvätná vec je vyššia
   
1:04:56 than my sexual než moje sexuálne
or sensory responses, alebo zmyslové reakcie,
   
1:05:03 but ale je to časťou môjho vedomia,
it’s part of my consciousness,  
   
1:05:07 which I have divided ktoré som rozdelil
for some pleasurable reasons na pár príjemných dôvodov
   
1:05:12 or for some desire alebo na niektoré túžby
to achieve something. niečo dosiahnuť.
   
1:05:15 Or it’s a pattern which Alebo je to vzor
I have accepted as measurement, ktorý som prijal ako meranie,
   
1:05:21 and I measure myself. a meriam sám seba.
   
1:05:23 This is better than this, Toto je lepšie ako toto,
this is nobler than this. tento je noblesnejší ako tento.
   
1:05:27 But it is part of this consciousness. Ale je to súčasťou tohto vedomia.
Now, is there... No, sorry. Teda, je tu ... Prepáčte.
   
1:05:39 Can my unconscious, that is Môže moje podvedomie, ktoré je
the deep – please listen to this – hlboko - prosím počúvajte -
   
1:05:45 the deep undiscovered hlboko neobjavené
traces of fear stopy strachu
   
1:05:56 exist when I have gone existovať, keď som išiel
into the whole movement of fear? do celého hnutia strachu?
   
1:06:04 You understand my question? Rozumiete mojej otázke?
   
1:06:07 I have examined fear, Skúmal som strach,
and the causes of fear, a príčiny strachu,
   
1:06:16 because the mind has realised pretože si myseľ uvedomila
that any form of fear, že akákoľvek forma strachu,
   
1:06:24 hidden, secret, personal skrytá, tajná, osobná
or physical and so on, alebo fyzická a tak ďalej,
   
1:06:30 any form of fear hocijaká forma strachu
is destructive. je ničivá.
   
1:06:34 The mind has realised this, Myseľ si to uvedomila,
not verbally, but actually. nie verbálne, ale v skutočnosti.
   
1:06:41 So, it is concerned completely Tak sa zaoberá, úplne,
with the freedom of fear, oslobodením sa od strachu,
   
1:06:50 freedom from total fear, oslobodiť sa úplne od strachu,
not partial fear. nie čiastočne.
   
1:06:54 So, it is willing, Takže je ochotná,
   
1:06:57 it is open to all the hidden movements je otvorená všetkým skrytým hnutiam
of fear to reveal itself strachu aby sa sám odhalil
   
1:07:04 through dreams, through acts, - Skrze sny, skrz činy,
through various forms of... prostredníctvom rôznych foriem -
   
1:07:15 You know, when you are walking viete, keď sa prechádzate
by yourself in a wood or on the road, sami v lese alebo na ceste,
   
1:07:20 suddenly you realise there is zrazu si uvedomíte, že je tu
a movement of fear, unconscious, hnutie strachu, podvedomé,
   
1:07:26 which you have not realised ktoré ste si predtým
before, neuvedomili,
   
1:07:28 which means your mind is open čo znamená, že vaša myseľ je otvorená
to the revelation of your own fears. k odhaleniu vlastných obáv.
   
1:07:39 That requires a great deal of enquiry To si vyžaduje veľa skúmania
into the nature of fear, povahy strachu,
   
1:07:46 which we did last few days ago. ktoré sme robili
  pred niekoľkými dňami.
   
1:07:50 So the hidden dark fears Takže, skryté temné obavy
   
1:07:59 that are in the deep recesses ktoré sú v hlbokých zákutiach
of one’s consciousness, in the mind, ľudského vedomia, v mysli,
   
1:08:05 can come out, expose naturally môžu vyjsť najavo, ukázať sa prirodzene
if one is insistent, urgent,  
   
1:08:11   ak človek na tom trvá, nalieha,
   
1:08:17 that there must be takže tam musí byť
freedom from total fear. úplná sloboda od strachu.
   
1:08:21 You are following all this? Sledujete to?
   
1:08:24 The very necessity Nutnosť
of being free of fear byť bez strachu
   
1:08:29 brings about prináša úplné
the total exposure of all fear. odkrytie všetkého strachu.
   
1:08:40 That demands watchfulness, To si vyžaduje ostražitosť,
   
1:08:50 sensitivity to be alert shopnosť pozorovať
to every kind of feeling, každý druh pocitu,
   
1:08:56 nuances of feeling, nuansy pocitu,
the subtleties of reactions. nuansy reakcií.
   
1:09:11 So, as long as there is measurement, Takže, pokiaľ je tam meranie,
there must be division, tam musí existovať rozdelenie,
   
1:09:18 both in consciousness ako vo vedomí
and in so-called spirituality. tak aj v takzvanej spiritualite.
   
1:09:24 What part do psychic healing, Akú úlohu má psychické liečenie,
astral projection, astrálne projekcie,
   
1:09:29 the ability to see schopnosť vidieť
– blah, blah – play in all this - bla, bla - hrať sa s tým
   
1:09:33 and can these interfere a môže toto zasahovať
with relationship naše vzťahy
   
1:09:36 and our abilities to see clearly? a našu schopnosť vidieť jasne?
   
1:09:47 How does one Ako na túto otázku odpovedať?
answer this question?  
   
1:09:52 What prevents a human being Čo bráni tomu, aby človek
from seeing clearly? videl jasne?
   
1:10:01 Seeing not optically Vidieť nie opticky
– inward, seeing things as they are, - dovnútra, vidieť veci také, aké sú,
   
1:10:08 very clearly, without any distortion. veľmi jasne, bez akéhokoľvek skreslenia.
   
1:10:17 Outside agency, Mimo moci, astrálne projekcie,
astral projections,  
   
1:10:27 imagination, prejudice, predstavivosť, predsudky,
   
1:10:34 bias, conclusions skreslenie, závery
which you hold on to, ktorých sa držíte,
   
1:10:41 experiences skúsenosti o
which you think are important ktorých si myslíte, že sú dôležité
   
1:10:46 – aren’t these obvious facts - nie sú to zjavné skutočnosti
that prevent clarity of perception? ktoré bránia jasnosti vnímania?
   
1:10:55 Why don’t we go into those Prečo sa nezaoberáme nimi
rather than into astral projections? skôr než astrálnymi projekciami?
   
1:11:06 You know that word, Viete, to slovo,
‘astral projection’ is "Astrálne projekcie" je
   
1:11:10 – I won’t go into that, sorry. -Nejdem do toho, prepáčte!
   
1:11:17 Psychic healing. Ľudové liečenie.
   
1:11:28 One can heal only Človek sa vylieči len vtedy
when there is no self. keď tam nie je JA.
   
1:11:38 You understand this? Rozumiete tomu?
   
1:11:43 But self is so deceptive, Ale Ja je také klamlivé,
so cunning, také prešibané,
   
1:11:49 that it hides behind že sa maskuje
all kinds of manner. všetkými možnými spôsobmi.
   
1:12:00 Suppose I am Dajme tomu, že som
a devout religious person oddaný veriaci
   
1:12:05 attached to some form of symbol lipnúci na nejakej forme symbolu
or idea, a projection. alebo idei, predstavy.
   
1:12:15 And that projection is me, A tá predstava som ja,
greater, nobler, is the highest form, väčší, ušľachtilejší, najvyššia forma.
   
1:12:26 I am still selfish, I am still me, Stále som sebecký, ja som stále ja,
only glorified. ibaže glorifikovaný.
   
1:12:34 As long as there is Pokiaľ existuje
any sense of the self, akékoľvek vnímanie seba samého,
   
1:12:40 healing becomes rather tawdry. liečenie sa stáva dosť bezcenné.
   
1:12:50 But when there is no self at all Ale tam kde vôbec nie je JA
there is a possibility of healing. je tu možnosť vyliečenia.
   
1:13:00 It’s an hour and a quarter Je to hodina a štvrť
we have talked. Is that enough? čo sme hovorili. Je to dosť?
   
1:13:07 Q: No. Q: Nie.
   
1:13:23 K: One more question, K: Ešte jedna otázka,
that’ll be enough, I think. to bude dosť, myslím.
   
1:13:27 Sixth Question: 'What is it in 6. Otázka: Čo to je v ľudstve,
humanity that has always moved čo ho vždy poháňalo
   
1:13:33 towards something k niečomu čo sa volá
called religion or God? náboženstvo, alebo Boh?
   
1:13:37 Is it only a projection Je to len predstava
   
1:13:39 as a result of fear and suffering, v dôsledku strachu a utrpenia,
a seeking for help, hľadania pomoci,
   
1:13:45 or is it something deeply real, alebo je to niečo veľmi reálne,
necessary, intelligent?' nutné, inteligentné?
   
1:13:54 'What is it in humanity Čo to je v ľudstve,
that has always moved čo ho vždy poháňalo
   
1:13:59 towards something k niečomu čo sa volá
called religion or God? náboženstvo, alebo Boh?
   
1:14:04 Is it only a projection Je to len predstava
   
1:14:07 as a result of fear and suffering, v dôsledku strachu a utrpenia,
a seeking for help, hľadania pomoci,
   
1:14:14 or is it something deeply real, alebo je to niečo veľmi reálne,
necessary, intelligent?' nutné, inteligentné?
   
1:14:38 As the questioner points out, Ako pýtajúci uvádza,
historically and actually historicky a v skutočnosti
   
1:14:46 man has always sought človek vždy hľadal
something beyond himself. niečo mino seba.
   
1:14:55 Man has always said, Človek vždy hovoril,
this is not enough. to nestačí.
   
1:15:02 I have my food, clothes, shelter, Mám jedlo, oblečenie, prístrešie,
I live in this world, I die, žijem v tomto svete, umieram,
   
1:15:08 but there must be ale musí tam byť niečo viac.
something more.  
   
1:15:14 I am sure every human being, Som si istý, že každá ľudská bytosť,
at least who is alert,  
   
1:15:17   aspoň tá ktorá si je vedomá,
   
1:15:19 who is fairly intelligent, ktorá je pomerne inteligentná,
must have asked this question. sa musí pýtať túto otázku.
   
1:15:24 Even the committed Communist Dokonca aj angažovaný komunista
must have asked, is this all? sa musel pýtať, je toto všetko?
   
1:15:38 Is this suffering, pain, Je toto utrpenie, bolesť,
and nothing more? a nič viac?
   
1:15:47 And as the questioner says, A ako pýtajúci hovorí,
   
1:15:50 does fear či nás strach núti niečo vynachádzať,
make us invent something,  
   
1:16:02 an outside agency mimo činnosť viesť nás?
that will protect us, guard us. Bude nás ochraňovať,viesť nás,
   
1:16:12 So we want to go Tak sa chceme pozrieť
into this question very deeply. túto otázku veľmi zblízka.
   
1:16:21 When there is no fear whatsoever Ak nie je vôbec žiadny strach
psychologically – whatsoever – psychologicky - vôbec -
   
1:16:34 what is the state of your mind? aký je stav vašej mysle?
   
1:16:37 Please go, enquire together – Choďte prosím, pýtajte sa spoločne -
   
1:16:42 what is the state of mind aký je stav mysle
that is totally, ktorá je úplne,
   
1:16:46 completely free from all fear? úplne bez strachu?
   
1:16:56 Will it seek any… will it have Bude hľadať ...bude mať
any desire to protect itself? akúkoľvek túžbu chrániť sa?
   
1:17:05 Will it have any need or necessity Bude mať nejakú potrebu
to seek something alebo nevyhnutnosť hľadať niečo
   
1:17:14 to which it can pray, k čomu sa môže modliť,
worship, or ask help? uctievať, alebo žiadať o pomoc?
   
1:17:29 You understand? Rozumiete?
   
1:17:31 When you are perfectly healthy, Keď ste úplne zdravý,
physically, fyzicky,
   
1:17:35 would you go near a doctor? išli by ste k doktorovi?
   
1:17:43 Would you study Študovali by ste všetky
all the diet books? tie diétne knihy?
   
1:17:48 See every morning the expert Pozerali každé ráno odborníka
doing exercises on the television? ako cvičí v televízii?
   
1:17:58 Similarly, a very, Podobne, veľmi,
tremendously healthy mind ohromne zdravý duch
   
1:18:07 – healthy in the sense, - zdravý v tom zmysle,
having no fear, completely no fear, bez strachu, úplne bez strachu;
   
1:18:18 end to sorrow. koniec smútku.
   
1:18:24 The understanding of the whole Pochopenie celého
movement of pleasure – you follow? pohybu potešenia - sledujete?
   
1:18:29 Healthy, sane, rational mind. Zdravá, rozumná, racionálna myseľ.
   
1:18:36 Will it need to go to any church? Bude musieť ísť do nejakého kostola?
Go on, sir, answer it for yourself. No tak, pane, odpovedzte si .
   
1:18:50 It’s only the mind that is crippled, Je to len myseľ, ktorá je zmrzačená,
conditioned, unhealthy, fearful, podmienená, nezdravá, bojazlivá,
   
1:19:02 aching, lonely, deeply sorrowful, ubolená, osamelá, hlboko zarmútená,
wants naturally some help. chce prirodzene nejakú pomoc.
   
1:19:14 And so it projects gods, saviours, A tak si vymýšľa bohov, záchrancov,
the whole religious circle. celý náboženský kruh.
   
1:19:26 But that suffering, Ale to utrpenie,
that loneliness, that fear, tá osamelosť, ten strach,
   
1:19:32 he has not been able to solve, nebol schopný to vyriešiť,
he hasn’t gone into it. nešiel do toho.
   
1:19:40 And we have had saviours, A my sme mali záchrancov,
we have had leaders, mali sme vodcov,
   
1:19:44 we have had every kind mali sme každý druh
of help in the world pomoci na svete
   
1:19:54 – all the evangelists, - Všetkých evanjelistov,
all the preachers, všetkých kazateľov, všetkých-
   
1:19:58 you know what goes on. však viete čo nasleduje.
   
1:20:00 They have not freed man Neoslobodili človeka
from this ache. od tej bolesti.
   
1:20:08 So, the question is really, Takže otázka je,
can we be a light to ourselves? môžeme byť svetlom sami pre seba?
   
1:20:26 Not depend psychologically Nebyť závislým psychologicky na nikom.
on anyone.  
   
1:20:36 Action that will not breed Činnosť, ktorá nebude
conflict, regret, budiť konflikt, ľútosť,
   
1:20:42 sorrow, pain, inwardly. smútok, bolesť, vnútorne.
   
1:20:49 You understand? Rozumiete?
   
1:20:51 Can we understand ourselves Môžeme sa pochopiť
so completely? tak dokonale?
   
1:20:58 Or is that not possible. Alebo to nie je možné?
   
1:21:05 We have never tried. Nikdy sme to neskúsili.
   
1:21:09 We have tried everything else, Snažili sme sa o všetko ostatné,
we have gone to the moon, Išli sme na Mesiac,
   
1:21:14 invented most marvellous machines, vynašli najúžasnejšie stroje,
extraordinary surgical instruments. mimoriadne chirurgické nástroje.
   
1:21:25 The brain has got Máme ... mozog má
extraordinary capacity, mimoriadny výkon,
   
1:21:33 but that capacity we have ale tú kapacitu sme
never applied to ourselves. nikdy nepoužili pre seba.
   
1:21:41 Because we have always asked Pretože sme vždy žiadali
for someone else to help us niekoho iného, aby nám pomohol
   
1:21:48 – that’s what - To je to, čo
you are doing here, now. robíte tu, teraz.
   
1:21:55 The speaker is not helping you, Rečník vám nepomáha,
he is not teaching you. on vás neučí.
   
1:21:58 We are saying look at yourself. Hovoríme: Pozrite sa na seba!
   
1:22:06 We have got Máme kapacitu, energiu,
the capacity, the energy,  
   
1:22:11 sufficient intelligence to go dostatočnú inteligenciu ísť
into ourselves, look at ourselves, do seba, pozrieť sa na seba,
   
1:22:18 face ourselves čeliť si
– never escaping from ourselves. - nikdy od seba neutekať.
   
1:22:24 We have got all the energy Máme všetku tú energiu
to do that. aby sme to robili.
   
1:22:28 Think what energy is needed to go Len pomyslite, koľko energie
to the moon – you understand, sir? – je treba na to,
   
1:22:31   aby ste šli na mesiac-
  rozumiete, pane? -
   
1:22:33 enormous co-operative energy, drive. Obrovskú spoločnú energiu, silu.
   
1:22:44 But apparently when it comes Ale zdá sa, že pokiaľ ide
to us we kind of become slack, o nás, sme trochu lajdácky,
   
1:22:52 we wither, and we hope chradneme, a dúfame, že
somebody will give us water niekto nám podá vodu,
   
1:22:59 that will bring us again to health. že nás prinesie opäť k zdraviu.
   
1:23:03 Nobody is going to give it to you. Nikto sa nechystá dať vám ju.
   
1:23:06 That’s one absolute fact, To je jediná absolútna skutočnosť,
irrefutable fact. nevyvrátiteľný fakt.
   
1:23:14 Because we have had leaders, Pretože už sme mali vodcov,
we have had teachers, mali sme už učiteľov,
   
1:23:16 we have had saviours, we have had mali sme záchrancov, mali sme už
every kind of outside agency, každý druh vonkajšej moci,
   
1:23:24 infinite information nekonečné informácie
about ourselves from others. o nás od ostatných.
   
1:23:35 And all that has not A to všetko nás
freed us from fear. neoslobodilo od strachu.
   
1:23:41 And so, out of our laziness, A tak, z našej lenivosti,
out of our indifference, z našej ľahostajnosti,
   
1:23:46 out of our callousness, we invent gods z našej ľahostajnosti sme vymysleli
and all the rest of it. bohov a všetko to ostatné.
   
1:23:57 And the misfortune is, A nešťastie je,
   
1:24:01 because we don’t know ourselves že pretože sa nepoznáme,
we are destroying other human beings. ničíme iné ľudské bytosti.
   
1:24:09 We’re destroying Ničíme túto
this marvellous earth. nádhernú zem.
   
1:24:15 Right, sir. Že, pane?
   
1:24:28 May I get up now? Už môžem vstať?