Krishnamurti Subtitles

Ojai - 13 May 1982

Public Question & Answer 40:40 This is the last question Toto je posledné stretnutie
and answer meeting. "otázok a odpovedí".
   
0:49 Again, there have been Znova sme dostali
so many questions handed in veľa otázok
   
0:52 and we cannot answer all of them. a nevieme ich zodpovedať všetky.
   
1:05 I really would like to ask Znova by som sa vás chcela spýtať
a question of you, if I may. otázku, ak môžem,
   
1:13 You have put so many questions položili ste rečníkovi toľko veľa
for the speaker to answer, otázok,
   
1:20 the speaker would like a rečník by sa vás chcel
to ask you a question, spýtať jednu otázku,
   
1:28 and I hope you don't mind. a dúfam, že vám to nebude vadiť.
   
1:33 Why is it, being so educated, Prečo, keď ste takí vzdelaní a žijete
living in an affluent society, v takej blahobytnej spoločnosti,
   
1:50 with marvellous land, with forests, s prekrásnou krajinou, s lesmi,
rivers, great mountains, riekami, nádhernými horami,
   
1:59 why is it prečo je to tak, že sa nemeníte?
that you do not change?  
   
2:07 I think that’s a very important Myslím si, že je to veľmi dôležitá
question to put. otázka.
   
2:13 Why is it Prečo je to tak, že sme
that we are so indifferent takí ľahostajní
   
2:21 – not to outward responses, - nie čo sa týka vonkajších
  reakcií,
   
2:29 but to something deep, abiding, ale čo sa týka niečoho hlbšieho, trvalého,
   
2:37 something that is worthwhile? niečoho, čo za to stojí?
   
2:43 Why is it that we don’t change? Prečo sa nemeníme?
   
2:49 This has been a question To je otázka
   
2:53 the speaker has been concerned with s ktorou sa rečník zaoberá,
wherever he goes. nech ide kdekoľvek.
   
3:02 There are large audiences, small Existujú veľké obecentstvá,
discussions, interviews and so on, malé diskusie, rozhovory a pod.,
   
3:12 and at the end of the journey a na konci cesty
there are so very, very few je len tak málo, tak málo tých
   
3:18 who deeply bring about a radical ktorí vo vnútri vykonajú
transformation in themselves. radikálnu zmenu.
   
3:28 They are very friendly, Sú veľmi priateľskí,
there are social workers, sú to sociálni pracovníci,
   
3:35 some are politicians, some are niektorí z ich sú politici, niektorí
some of the well-known gurus. z nich sú známi guruovia.
   
3:48 They all seem to follow Zdá sa, že všetci pokračujú
the same old pattern, v starých šlapajách,
   
3:56 outwardly demanding navonok požadujú
certain political changes, isté politické zmeny
   
4:06 to stop a particular kind of war, aby zastavili konkrétnu vojnu,
   
4:13 to have a little more money aby mali viac peňazí
and so on. atď.
   
4:19 But deeply Ale hlboko v ich vzťahoch,
in their relationships,  
   
4:29 in their enquiry they go up to a v ich hľadaní sa dostanú po
certain point and there it ends. Why? určitý bod a tam to končí. Prečo?
   
4:42 I leave that question with you, Nechám tú otázku na vás,
   
4:44 and we’ll answer these questions zodpoviem tie otázky,
and I’ll pick up that question again a potom vytiahnem tú otázku znova,
   
4:51 at the end of the several questions na konci tých pár otázok
that have been put. ktoré už boli položené.
   
5:03 First Question: 'One sees that chaos 1.Otázka: Človek vidí, že chaos
in the world is rapidly increasing. vo svete rýchlo narastá.
   
5:11 Billions are being spent on arms, Milióny sa míňajú na zbrane,
social justice is being eroded, sociálna spravodlivosť sa rúti,
   
5:18 governments, vlády,
both totalitarian and democratic aj totalitné aj demokratické
   
5:22 are increasingly aggressive, sú stále agresívnejšie.
and violent.  
   
5:26 Though one sees the necessity of much Hoci človek vidí potrebu
deeper fundamental human change, hlbšej základnej ľudskej zmeny,
   
5:34 could the speaker comment on the issue môže sa rečník vyjadriť k otázke
of active political involvement?' aktívnej politickej angažovanosti?
   
5:43 'One sees that chaos in the world Človek vidí, že chaos
is rapidly increasing. vo svete rýchlo narastá.
   
5:48 Billions are being spent on arms, Milióny sa míňajú na zbrane,
social justice is being eroded, sociálna spravodlivosť sa rúti,
   
5:55 governments, vlády,
both totalitarian and democratic, aj totalitné aj demokratické
   
5:59 are increasingly aggressive, sú stále agresívnejšie,
and violent. a násilnejšie.
   
6:04 Though one sees the necessity of much Hoci človek vidí potrebu
deeper fundamental human change, hlbšej základnej ľudskej zmeny,
   
6:11 could the speaker comment on the issue môže sa rečník vyjadriť k otázke
of active political involvement?' aktívnej politickej angažovanosti?
   
6:20 Am I Democratic or Republican, Som demokrat alebo republikán.
is that it? Je to tak?
   
6:27 Apart from joking, Bez srandy,
why, if one may ask, prečo, ak sa smiem spýtať,
   
6:34 why do we have such great confidence prečo máme tekú veľkú dôveru
in political leaders? k politickým lídrom?
   
6:47 It is the same issue Je to rovnaké
in all the countries vo všetkých krajinách
   
6:54 – in France, in England, - vo Francúzku, v Anglicku,
here, in India, and so on. Why? tu, v Indii, atď. Prečo?
   
7:01 We put such confidence Dávame veľkú dôveru
in the economists, ekonómom,
   
7:05 in the politicians, in the leaders. politikom, lídrom.
Why do we do this? Prečo to robíme?
   
7:16 And what do we mean A čo myslíme pod
by political action? politickým činom?
   
7:26 Please, we are enquiring together, Prosím pýtame sa spolu,
   
7:28 you are not just nielenže počúvate rečníka,
listening to the speaker,  
   
7:33 waiting for his explanation a čakáte na jeho vysvetlenie otázky.
and answer.  
   
7:38 We are thinking together Spoločne premýšľame
over this problem nad týmto problémom
   
7:45 which is really ktorý je v skutočnosti
a very serious problem, vážnym problémom,
   
7:48 which is affecting ktorý ovplyvňuje
the whole of mankind. celé ľudstvo.
   
7:56 Some political group, Democratic, Niektoré politické skupiny,
comes into power demokrati, prichádzajú k moci
   
8:06 – Conservative or Labour, - konzervatíci, alebo labouristi
or Republican or Democrats – alebo republikáni či demokrati -
   
8:16 and they seem to have a zdá sa, že majú
such extraordinary power, nesmiernu moc,
   
8:20 position and authority, pozíciu a moc,
and we follow them. a my ich nasledujeme.
   
8:25 They tell us what to do Hovoria nám, čo máme robiť
and we accept them. a my ich nasledujeme.
   
8:29 Why is it that sense of trust in them Prečo v nich vkladáme dôveru
and accepting their judgements. a akceptujeme ich úsudky?
   
8:41 We are sent to war, according Posielajú nás do vojny,
to some rulers, government officials, podľa nejakých
   
8:45   pravidiel vládnych predstaviteľov,
   
8:49 and thousands are being killed; a zabíjajú sa tisíce ľudí:
   
8:54 because a majority has voted them pretože väčšina ich volila a dala im
into power, position and direction moc, postavenie a vedenie
   
9:07 and we merely like sheep a mi ich iba nasledujeme ako ovce.
follow them.  
   
9:11 Generally they appeal V skutočnosti sa len zdá, že
to our lowest instincts, apelujú na naše najnižšie inštinkty,
   
9:16 to our national pride, honour ako je národná hrdosť, česť
and all that business. a všetky tie veci...
   
9:23 And A my sme tým stimulovaní
we are stimulated by all that  
   
9:27 and we are willing to kill others a sme ochotní preto zabíjať druhých,
for this, for a piece of land. za kúsok zeme, atď.
   
9:32 Why? Prečo?
Why do we trust them? Prečo im veríme?
   
9:40 Please, you answer this question. Prosím, odpovedzte na túto otázku.
   
9:46 And what do we mean A čo myslíme pod politickým činom
by political action  
   
9:50 which is different ktorý sa líši
from all other actions? od všetkých iných činov?
   
9:57 Why do we separate politics Prečo oddeľujeme politiku
from our daily living? od nášho bežného života?
   
10:07 Why do we separate Prečo delíme politickú
a political activity of the left, aktivitu na ľavú stranu,
   
10:12 right, centre, pravú, stred, alebo
or extreme left, extreme right? extrémnu ľavicu, extrémnu pravicu?
   
10:21 Why, if one may ask, Prečo, ak sa smiem spýtať,
   
10:27 why is political action prečo je politická činnosť
so very different tak veľmi odlišná
   
10:33 from our action of relationship, od konania v našich vzťahoch,
   
10:39 action with regard to fear konanie, čo sa týka strachu
in ourselves, and so on? v nás, atď?
   
10:46 Or is politics part of our life, Alebo, je politická časť nášho
not something separate. života niečo, čo nie je oddelené?
   
10:54 The politics, Politika,
as we explained the other day, ako sme si minule vysvetlili,
   
10:58 according to the common usage, podľa bežného vysvetlenia
which is in the dictionary, v slovníku,
   
11:04 is the art of government, je umenie vládnutia,
science of government. veda vládnutia.
   
11:13 Why do we give this art Prečo dávame toto
to the politician? umenie politikom?
   
11:23 They apparently are a separate breed, Očivdne je to zvláštna rasa,
different from us. ktorá sa od nás líši.
   
11:33 This is really a question Toto je naozaj otázka
that involves, ktorá zahŕňa,
   
11:38 why do we depend prečo sme závislí
on a politician, a guru, na politikovi, guruovi,
   
11:43 a priest, kňazovi, alebo hocikom,
on anybody to govern us? aby nás viedol?
   
11:51 Please answer this question. Odpovedzte prosím
  na túto otázku!
   
11:58 Why do specialists Prečo odborníci preberajú
take charge of our life? zodpovednosť za náš život?
   
12:07 Is it that we have no so-called Je to preto, že nemáme
confidence in ourselves? tzv. dôveru v nás samých?
   
12:18 We are not sure of ourselves, Nie sme si sebou istí,
   
12:23 and we attribute this clarity a prisudzujeme túto vlastnosť
to the politicians and to the others. politikom a druhým.
   
12:33 Is it in ourselves Je to v nás
that we are insufficient že nie sme postačujúci
   
12:42 and somebody out there a niekto tam vonku
is going to make us sufficient? nás spraví dostatočnými?
   
12:54 So, are we to treat life Takže, máme brať život
as separate factors: ako oddelené faktory:
   
13:04 political, religious, economic, politiku, náboženstvo, ekonomiku,
and so on? atď? (zvuk píly)
   
13:10 There is a new noise today. Máme tu dnes nový hluk.
   
13:15 Or, are we to treat life as a whole? Alebo máme brať život ako taký?
Please, regard, question this. Prosím, uvažujte, pýtajte sa.
   
13:26 The questioner asks, what political Pýtajúci sa pýta, aké politické
action is there that one can take? aktivity može človek robiť?
   
13:37 The questioner perhaps Možnože pýtajúci
   
13:40 – one may be misjudging him, - človek sa môže mýliť,
if one is, please forgive us – ak sa mýlim, prepáčte -
   
13:48 is that action, political, je politická činnosť
different from religious action, iná ako náboženská činnosť,
   
14:00 from the action of an idealist, iná ako činnosť idealistu,
   
14:07 or does one treat life, alebo človek berie
the whole living, celé žitie,
   
14:15 learning in colleges, učí sa na
universities, schools, univerzitách, v školách,
   
14:26 relationship, fears, faith, zo vzťahov, strachov, viery,
anxiety, and political action úzkosti, a politického konania
   
14:33 – isn’t that a whole way of living? - nie je toto všetko spôsob života?
Am I conveying this? Vyjadrujem sa jasne?
   
14:47 Is it that we are Je to tak, že sme
so fragmented in ourselves vo vnútri takí rozdelení
   
14:53 – as a religious action, - na náboženskú aktivitu,
political action, family action, politickú aktivitu, rodinnú aktivitu,
   
15:01 individual action, collective action individuálnu aktivitu, kolektívnu
– you follow? aktivitu - sledujete?
   
15:10 Or do we treat life Alebo berieme život
as a total movement ako jeden celok
   
15:16 in which all these activities v ktorom sú všetky tieto
are included. aktivity zahrnuté.
   
15:20 But if we separate Ale keď sa oddeľujeme
one from the other, jeden od druhého,
   
15:24 we’ll inevitably nevyhnuteľne
bring about contradiction. prinášame rozpor.
   
15:31 A religious life is incompatible, Niekto povie, že náboženský život
one will say, with political life. je nezlučiteľný s politickým.
   
15:39 A religious person will have Náboženská osoba sa neangažuje
no part with politics, v politike,
   
15:43 because generally politics pretože bežná politika
is such a crooked affair, ja taká skazená vec,
   
15:50 controlled kontrolovaná veľkými
by big industrialists, priemyselníkmi,
   
15:55 by wanting great deal ktorí chcú pre stranu
of money for the party, veľké peniaze,
   
16:00 and they’re depending on rich people a závisia na bohatých ľudoch, atď.
and so on.  
   
16:08 So how do we, each one of us, Takže ako, každý z nás,
answer this question? odpovie na túto otázku?
   
16:17 There is increase of armaments. Je tu nárast v zbrojení,
   
16:23 Just now they are destroying práve teraz ničia jeden druhého,
each other,  
   
16:26 killing each other for zabíjajú sa pre
– God knows for what. - bohvie prečo?
   
16:35 And both the democratic world A oba, aj demokratický svet
and the totalitarian world aj totalitný svet
   
16:43 are becoming, as the questioner says, sa stávajú, ako pýtajúci sa hovorí,
more and more aggressive. viac a viac agresívnejšími.
   
16:51 So how do you deal Takže aký je váš...
with this question? ako sa vyrovnávate s touto otázkou?
   
16:56 It’s very easy to put questions. Je veľmi ľahké položiť otázku.
   
17:03 Very easy to put a question and Veľmi ľahké položiť otázku
try to find an answer from another. a čakať, že ju ten druhý zodpovie.
   
17:12 But if we have to answer Ale ak na túto otázku
this question ourselves, musíme odpovedať my sami,
   
17:17 taking what is actually berúc do úvahy, čo sa v skutočnosti
going on in the world: deje vo svete:
   
17:21 the national, religious, národnostné, náboženské,
economic divisions, wars, ekonomické vojny,
   
17:30 tremendous spending of money ohromné výdavky peňazí
on armaments na zbrojenie
   
17:39 – what’s your answer? - Aká je vaša odpoveď?
How would you answer this question? Ako by ste odpovedali na túto otázku?
   
17:51 If you are Americans, we’ll say, Ak sme Američania, budeme hovoriť,
‘Our way is the best way’, and so on. "Náš spôsob je najlepší spôsob", atď.
   
17:59 Or, would you consider Alebo by ste uvažovali nad správnou
the right answer, the true answer is, odpoveďou. Pravdivá odpoveď je,
   
18:06 that we cannot separate že nemôžeme oddeľovať
these activities tieto aktivity
   
18:10 but treat life ale považovať život za jeden pohyb?
as a whole movement?  
   
18:19 And what is a political action? A čo je to politická činnosť?
   
18:27 Would you like to start a new party, Chceli by ste založiť novú stranu,
social democratic party? sociálno demokratickú stranu?
   
18:40 Or, look for a new leader Alebo hľadať nového vodcu
for the next election, pre budúce voľby;
   
18:48 condemn the present leader, odsúdiť súčasného vodcu,
   
18:51 and when the new leader a keď sa nový vodca
comes into being next election, zrodí v budúcich voľbách,
   
18:56 again there is doubt about him opäť existujú pochybnosti o ňom
– you know, - Poznáte to ...
   
18:59 when the honeymoon is over keď medové týždne skončia
then begins the whole problem. potom začne celý problém.
   
19:04 So, what is your answer? Takže, aká je vaša odpoveď?
   
19:10 Please, sir, Prosím, pane,
go into it for yourselves. pustite sa do toho sami.
   
19:14 What is your answer Aká je vaša odpoveď
when you have thought it out deeply? keď ste si to dobre premysleli?
   
19:21 Do you want to ask Chcete sa spýtať
if there is an activity, či existuje činnosť,
   
19:28 if there is action či existuje činnosť
which is not divisible, ktorá nie je deliteľná,
   
19:38 an action that includes politics, činnosť, ktorá zahŕňa politiku,
religion, economics, everything náboženstvo, ekonomiku, všetko
   
19:47 – the whole bundle of life. - celý život.
   
19:53 And is that possible? A je to možné?
   
20:06 One sees corruption Človek vidí korupciu
right through the world všade na svete
   
20:15 – black market, rich people - čierny trh, bohatí ľudia
getting tremendously more rich, sú stávajú ohromne bohatými,
   
20:26 the privileged classes, privilegované triedy, a tak ďalej.
and so on.  
   
20:34 Where do you begin Kde začnete
   
20:40 to bring about an action konať tak, aby ste do toho
that will include all actions? zahrnuli všetky činnosti?
   
20:50 Where do you begin? Kde začnete?
   
20:56 To go very far, Aby ste zašli ďaleko,
one must begin very near. človek musí začať veľmi blízko.
   
21:02 Right? Že?
   
21:10 So what is very near? Takže, čo to je, veľmi blízko?
   
21:14 Me. I am the nearest person, Ja. Ja som najbližšia osoba,
so I begin takže ja začnem
   
21:23 – not as a selfish activity, nie ako sebecká činnosť,
or self-centred movement – alebo sebecké hnutie.
   
21:30 I am the nearest, or I am the centre Ja som ten najbližší, alebo som stred
from which I start, z ktorého začínam;
   
21:40 not out there. nie tam vonku.
   
21:44 Can I live a life Môžem žiť život, ktrorý
that is absolutely not broken up? nie je vôbec roztrieštený?
   
21:58 A religious life separate Náboženský život separuje od všetkých
from all other lives, activities, ostatných životov, aktivít,
   
22:02 but a life ale život ktorý
that is political, religious je politický, náboženský
   
22:07 – you follow? Can I live that way? - sledujete? Môžem tak žiť?
   
22:20 That implies, does it not, To zahŕňa, či ne-
   
22:29 do I understand the whole chápem celú tú
separative activity completely, oddelenú aktivitu kompletne
   
22:40 and in the comprehension a v pochopení tých
of the separate activities jednotlivých činností
   
22:46 which then become contradictory, ktoré sa potom stávajú rozporné,
conflicting, endless divisions konfliktné, nekonečné rozdelenia.
   
22:55 – if I understand that - Ak tomu dobre rozumiem,
very clearly,  
   
22:58 perceive it not in abstraction vnímam to nie abstraktne, ako ideál,
or as an ideal or intellectually, alebo intelektuálne,
   
23:06 but as a factual thing. ale ako faktickú vec.
   
23:09 From that observation one will act Z toho pozorovania bude človek
which will be complete. konať kompletne.
   
23:21 Have I answered the question? Zodpovedal som túto otázku?
   
23:26 If you are actually wanting Ak skutočne chcete
to start a political action, začať politickú činnosť,
   
23:32 new party, new group, novú stranu, novú skupinu,
new leader of your own, nového lídra vášho mesta,
   
23:37 then I am afraid you and I won’t meet, potom sa obávam,
we are back into the same old pattern. že sa nebudeme chápať,
   
23:42   a sme späť v starých koľajách.
   
23:45 But we are saying, a life that is Ale my hovoríme, že život ktorý je
complete, sufficient psychologically, kompletný, dostatočný psychologicky,
   
23:59 from that quality of mind and heart, z takej vlastnosti mysle a srdca,
then all action is included in that.  
   
24:05   potom všetka činnosť
  je v tom zahrnutá.
   
24:19 Second Question: 'You say that out 2. Otázka: Hovoríte, že z negatívneho
of the negative comes the positive. vzíde pozitívne.
   
24:25 How does one negate the ‘I’ Ako sa dá negovať "Ja"
without suppression bez potlačenia
   
24:33 or denial or without conflict? alebo odmietnutia, či bez konfliktu?
   
24:38 Who is that which does the negating? Kto je ten, čo neguje?
Can you go into this problem?' Môžete rozobrať tento problém?
   
24:45 'You say that out of the negative Hovoríte, že z negatívneho
comes the positive. vzíde pozitívne.
   
24:52 How does one negate the ‘I’ Ako sa dá negovať "Ja"
without suppression bez potlačenia
   
24:57 or denial or without conflict? alebo odmietnutia, či bez konfliktu?
   
25:02 Who is that which does the negating? Kto je ten, čo neguje?
Can you go into this problem?' Môžete rozobrať tento problém?
   
25:13 You are going to go into this problem, Vy rozoberiete tento problém,
not the speaker. nie rečník.
   
25:26 What is positive action? Čo je to pozitívne konanie?
   
25:30 And what is negative action? A čo je negatívne konanie?
   
25:34 The positive action is, Pozitívne konanie je:
I must do that, I will do that, Musím to urobiť, urobím to!
   
25:40 this is right, this is wrong, Toto je správne,
  toto je zlé,
   
25:45 or what is considered positive alebo, čo sa považuje za správne
following certain idealistic cause podľa určitej idealistickej predstavy
   
25:53 which will eventually bring about ktorá nakoniec prinesie
a different world and so on iný svet, atď.
   
25:58 – the positive action, Pozitívne konanie,
positive thinking pozitívne myslenie
   
26:02 as the evangelists ako ho evangelisti
and others propagate. a druhí propagujú.
   
26:09 Positive thinking. Pozitívne myslenie.
   
26:12 And what is negative thinking? A čo je negatívne myslenie?
   
26:21 To think of others badly? Rozmýšľať zle o druhých?
   
26:28 I don’t know Ja neviem, čo je to
what negative thinking is, really. negatívne myslenie. Naozaj!
   
26:32 Thinking is in itself is negative, Rozmýšľanie samo o sebe
  je negatívne,
   
26:35 but it doesn’t matter, ale na tom nezáleží,
we’ll go into it. to si preberieme.
   
26:41 So the questioner wants to know Takže, pýtajúci sa chce vedieť,
whether the self, či moje Ja,
   
26:50 the essence of selfishness, základ sebectva,
the self-centred activity, na seba zameraná aktivita,
   
26:56 can be denied môže byť popretá bez nátlaku,
without suppression,  
   
27:04 without conflict, bez konfliktu,
without any form of evasion. bez akejkoľvek formy úniku.
   
27:13 That is the question. To je otázka.
   
27:18 We are not saying Nehovoríme, že musíte poprieť Ja.
that you must negate the 'I'.  
   
27:22 How can you negate the I? Ako môžete poprieť Ja?
   
27:27 And who is it, as the questioner says, A kto to je, ako anketár hovorí,
who negates or asserts? kto popiera, alebo presadzuje?
   
27:38 When you say ‘I am’, who is it Keď sa povie "ja som", kto je to
that says ‘I am’ aggressively? kto hovorí "Ja som" agresívne?
   
27:47 And who is it that says, A kto je to, kto hovorí:
‘I am not’? "Ja nie som"?
   
27:51 Both the positive and the negative, Obe, aj pozitívne aj negatívne,
who is it? kto je to?
   
27:58 Go on, sirs. No tak, páni.
   
28:07 Is there a separate consciousness, Je to samotné vedomie,
a separate state of mind, samotný stav mysle,
   
28:14 a separate clarity samotná jasnosť
in our consciousness? v našom vedomí?
   
28:22 You follow all my questions? Sledujete všetky moje otázky?
   
28:24 Is there some element of clarity Existuje nejaký prvok jasnosti
in this messy consciousness v tomto chaotickom vedomí
   
28:36 – messy, conflicting, aggressive, - chaotický, konfliktný, agresívny,
  strach, obavy,
   
28:40 with their fears, faith, beliefs, viera, presvedčenie, povery, úzkosť
superstitions, anxious – all that. - to všetko.
   
28:48 In that confusion V tom zmätku,
which is our consciousness, ktorým je naše vedomie,
   
28:53 is there a spot of clarity je tam nejaké miesto jasnosti
which then can say, 'I will direct,  
   
28:58   ktoré potom môže povedať:
  Budem riadiť,
   
29:03 I won’t suppress, I will change nebudem potláčať, zmením
this whole confusion.' celý tento zmätok?
   
29:08 Do you understand my question? Chápete moju otázku?
Is there? Please answer. Je tam? Odpovedzte, prosím!
   
29:19 If one is terribly Ak je k sebe človek
honest with oneself, naozaj úprimný,
   
29:23 doesn’t want to deceive oneself a nechce sa klamať,
   
29:27 or accept some comforting idea, alebo prijať nejakú upokojujúcu
or merely follow some tradition, predstavu,
   
29:33   alebo len sledovať nejakú tradíciu,
   
29:39 then you will say there is a field potom budete hovoriť,
in this messy consciousness že je tu nejaká oblasť
   
29:44   v tomto chaotickom vedomí
   
29:48 that is clear, unconfused, ktoré je jasné, nezmätené,
   
29:54 and that will bring about clarity a že to prinesie jasnosť
in the whole field of confusion. do celej oblasti zmätenia.
   
30:07 You understand my question? Rozumiete mojej otázke?
   
30:10 This is the old, very old story, Toto je starý, veľmi starý príbeh,
that there is, že existuje,
   
30:17 according to the Hindus podľa hinduistov
in the Asiatic world, v ázijskom svete,
   
30:22 a certain entity určitá entita, okrem tohto všetkého ,
apart from all this  
   
30:31 – they call it Atman, God, - hovoria tomu atman, boh,
or what you like – alebo ako sa vám páči -
   
30:36 who is witnessing all this, kto je svedkom tohto všetkého,
and seeing all this, a všetko vidí,
   
30:45 through various forms of assertions, prostredníctvom rôznych foriem
conflicts and so on, tvrdenia, konfliktov atď.,
   
30:52 will ultimately free the mind nakoniec oslobodí myseľ
from the confusion. Right? od zmätku. Je tak?
   
30:59 And probably here too, A pravdepodobne aj tu,
in the Western world, v západnom svete,
   
31:04 there is this idea of permanent soul, je tu myšlienka večnej duše,
whatever that may mean, nech už to znamená hocičo,
   
31:10 who is gradually asserting himself ktorá sa postupne
and will ultimately go to heaven. vyvíja a
   
31:16   nakoniec ide do neba. Je to tak?
   
31:23 These are all very comforting Toto všetko sú veľmi upokojujúce
utilitarian theories. prospechárske teórie.
   
31:33 But they have not so far cleared Ale zatiaľ nevyriešili
man’s confusion, man’s conflict, zmätok, konflikt človeka,
   
31:44 his agonies, his loneliness, jeho muky, jeho osamelosť,
his depression, and so on. jeho depresie, a tak ďalej.
   
31:50 So, why not try – Tak, prečo nevyskúšať -
   
31:55 when you are all keď ste všetci na Západe
so practical in the West takí praktickí,
   
31:57 and the East is also trying to copy a Východ sa vás tiež
you by becoming very practical snaží napodobňovať
   
32:01   tým, že sa stáva veľmi praktickým,
   
32:05 – why not see that - prečo nevidieť, že je to
this is so utterly impractical, absolútne nepraktické?;
   
32:14 the god within you, or the soul Boh v tebe, alebo duša
within you, or the clarity within you v tebe, alebo jasnosť vo vás
   
32:20 which will wipe away ktorá zotrie
this confusion so easily. tento zmätok tak ľahko.
   
32:28 If that is not practical, Ak to nie je praktické,
as it is not, apparently, pretože nie je, očividne,
   
32:33 because it has not succeeded pretože sa to nepodarilo
   
32:37 – succeeded in the sense, please let’s - nepodarilo v tom zmysle, prosím,
be clear in the usage of that word, vyjasnime si použitie tohto slova,
   
32:42 succeeded, not to be something podarilo, nebyť niečím
in this world, v tomto svete,
   
32:46 to have more money and so on – mať viac peňazí a tak ďalej,
   
32:48 succeeded in bringing about - podarilo sa
complete comprehension, úplne pochopiť,
   
32:55 the ending of conflict and so on. ukončenie konfliktu, a tak ďalej.
   
32:59 As it has not, Pretože sa to nepodarilo,
let’s look at it differently. poďme sa na to pozrieť inak.
   
33:07 That means one must deny this, To znamená, že človek to musí
negate this. poprieť, negovať to.
   
33:18 That’s going against To je proti
all your religious tradition všetkým vašim náboženským tradíciám.
   
33:30 – the Bible, the soul. -Biblia, duša -
   
33:34 You understand what I am saying? rozumiete o čom hovorím?
– negating all that. Poprieť to všetko!
   
33:39 Then if you do, Ak to spravíte,
then we can look at it differently, potom sa na to môžeme pozrieť inak,
   
33:43 but if you have slight attachment ale ak ste k tomu všetkému
to all that, conscious or unconscious, len trochu pripútaní,
   
33:49   či už vedome alebo nevedome,
   
33:54 then you will not look tak potom nebudete hľadať
for anything else. nič iné.
   
34:06 So, first of all, Takže, v prvom rade,
what is the self, the ‘I’? čo je to, to moje JA? To JA?
   
34:19 All the attributes, Všetky hodnoty,
all the tendencies, všetky sklony,
   
34:27 the various forms rôzne formy výstredností,
of idiosyncrasies,  
   
34:36 various beliefs, rôzne názory, rôzne bôle,
the various hurts,  
   
34:46 the conflict in relationship, konflikt vo vzťahu,
fear, loneliness, agony, strach, osamelosť, bolesť,
   
34:55 seeking some illusive security, hľadanie nejakého iluzórneho bezpečia
suffering – all that – utrpenie - to všetko -
   
35:04 the name, the form, meno, forma, to ste "Vy".
is the ‘you’.  
   
35:09 Right? Or do you doubt that? Že? Alebo o tom pochybujete?
   
35:16 If you doubt it Ak o tom pochybujete
– one should – - mohli by ste -
   
35:20 then when you doubt something tak keď o niečom pochybujete,
   
35:23 it means you must examine, tak to znamená, že to musíte aj
not just doubt. preskúmať, nielen o tom pochybovať.
   
35:31 If you doubt that there is God Ak pochybujete o tom , či je boh
– doubt, - ak pochybujete,
   
35:34 I am not saying you should – nehovorím, že by ste mali,
if you doubt it, ak pochybujete,
   
35:38 then you must enquire potom sa musíte pýtať
if there is such a thing. či existuje taká vec.
   
35:43 But merely to doubt, say, Ale iba pochybovať, povedzme si
well... – has no meaning. - to nemá význam.
   
35:50 Scepticism has great value, Skepticizmus má veľkú hodnotu,
   
35:55 but if you are merely sceptic ale ak ste stále iba skeptický
all the time, what’s the point, aký to má zmysel,
   
35:58 it’s like being illusory, caught in to je ako byť iluzórny, chytený
an illusion, they are both the same. v ilúzii, obe sú rovnaké.
   
36:06 So where there is doubt there is also Takže tam, kde je pochybnosť, je
the movement of enquiry. aj pýtanie sa.
   
36:19 So we are enquiring together. Takže sa pýtame spolu.
   
36:23 This ‘I’, this separatist activity, Toto "Ja", táto separátna aktivita,
so-called individual, tzv. jedinec,
   
36:31 which is the essence of the ‘I’ čo je esenciou "Ja"
   
36:36 – and the questioner wants to know Pýtajúci sa chce vedieť
how to negate that, ako to poprieť,-
   
36:41 the very whole activity of me tú celú aktivita "mňa"
– my possessions, - moje vlastnosti,
   
36:49 my qualities, my aggression, moje vlastnosti, moju agresivitu,
you follow, the whole of that – sledujete, to celé.
   
36:57 how is one to negate it? Ako to má človek poprieť?
   
37:04 Now, the questioner asks that: Takže, pýtajúci sa pýta:
how to negate it. Ako to negovať?
   
37:09 Then he goes on to ask, Potom pokračuje a pýta sa,
who is it that negates? You follow? kto je ten, čo popiera? Sledujete?
   
37:15 First he said Najprv povedal: Povedzte mi,
tell me how to negate it, ako to negovať?
   
37:18 then he says, who is it that negates. Potom hovorí: Kto je ten, čo neguje?
   
37:24 You follow? I wonder Sledujete? Zaujímalo by ma,
if you understand this. či to chápete.
   
37:32 So we are not negating it. Takže mi to nenegujeme.
   
37:36 We are trying to find out My sa snažíme zistiť,
what it has done in the world first, čo urobila vo svete ako prvé,
   
37:43 this self-centred egotistic activity, táto na seba zameraná egotistická
what it has done in the world, činnosť, čo porobila vo svete,
   
37:50 and see the reality of it, a videli realitu,
the actuality of it, skutočnosť,
   
37:58 and then enquire who is it that is a potom sa pýtali: Kto to je, kto
acting all the time from the centre. po celý čas koná z centra.
   
38:11 You understand my question? Rozumiete mojej otázke?
   
38:14 It is not that we are Nie je to o tom aby sme
negating the self, sa negovali,
   
38:18 but that the activity ale samotná aktivita
of the self in the world, tohto JA vo svete,
   
38:25 what it has done in the world, čo spôsobila svetu,
what it has done in the family, čo spôsobila v rodine,
   
38:30 in the group, in the community, in v skupine, v komunite,
the nation, in the world, and so on, v národe, vo svete, atď.,
   
38:36 and seeing the reality of it, a keď vidíme realitu,
   
38:39 not the idea of nie predstavu toho čo
what it has done in the world, spôsobila svetu,
   
38:44 but the actual happening, ale to, čo sa v skutočnosti deje,
the actual activity of it, skutočnú činnosť toho,
   
38:52 and from there a oddtiaľto
– which is our criteria – - čo je naše kritérium -
   
38:58 from there enquire if that self, tak sa pýta, či to JA,
   
39:02 which is creating ktoré vytvára
such mischief in the world, takú neplechu vo svete,
   
39:07 can that self be looked at? či môže to JA skúmať?
You follow? Sledujete?
   
39:14 Then we will enquire, what is it Potom sa pýtame, čo je to
that is looking at the self? čo skúma samo seba?
   
39:20 It is the same question Je to tá istá otázka
put differently. len inak povedaná.
   
39:23 So, first, what has it done Takže po prvé: Čo porobila
in the world? vo svete?
   
39:31 I don’t have to answer Ani na to nemusím odpovedať .
that question, obviously.  
   
39:35 It has separated itself JA sa rozdelilo
into nations, into communities, na krajiny, komunity,
   
39:45 into various forms na rôzne formy
of social divisions, sociálnych skupín,
   
39:52 it has divided itself oddelilo sa
from the rest of the community, od zvyšku komunity,
   
39:57 society, world, as the family, spoločnosti, sveta, ako rodina,
and from the family, the ‘me’: a od rodiny, to "JA":
   
40:06 my aggression, my happiness, moja agresivita, moje šťastie,
my pursuit, and so on. môj výkon, a tak ďalej.
   
40:13 It has brought about Prinieslo
division in the world, rozdelenie vo svete,
   
40:18 because it said, in that division pretože hovorí, že v tomto rozdelení,
as my particular belief, ako zvláštne verím,
   
40:26 my particular religion, moje konkrétne náboženstvo,
my particular faith, moja konkrétna viera,
   
40:29 in that faith, in that belief, v tejto viere, v tomto presvedčení,
in that dogma v tejto dogme
   
40:33 I will be secure, I will be safe. budem v pohode, v bezpečí.
   
40:39 Right? Že? Sledujete to?
Are you following all this?  
   
40:45 So it has created vast division, Takto vytvorilo obrovské rozdelenie,
incredible divisions, neuveriteľné rozdelenie,
   
40:57 and so where there is division a preto tam, kde je rozdelenie
there must be conflict. musí existovať konflikt.
   
41:04 So the 'I', which is the creator Takže to JA, ktoré je tvorcom
of this division, tohto rozdelenia,
   
41:10 which is the essence of conflict čo je zdrojom konfliktu
– right? – -že - môže to"JA" skončiť?
   
41:17 can that 'I' come to an end?  
   
41:22 Not suppressing, not evading, Nie potlačiť, nie vyhnúť sa mu,
not avoiding, and so on. nevyhýbať sa, atď.
   
41:29 Can that 'I' which has done Môže to JA, ktoré urobilo
all this mischief, celú tú neplechu,
   
41:33 all these terrible všetky tieto strašné veci
things in the world na svete:
   
41:38 – separate gods, Rôzni bohovia,
   
41:48 it has brought about to prinieslo
a million wars, thousands of wars. milióny vojen, tisíce vojen.
   
41:57 Is that a fact? Je to skutočnosť?
For you, not for me. Pre vás, nie pre mňa.
   
42:03 Is that a fact? Je to skutočnosť?
Or is it an exaggeration? Alebo je to prehnané?
   
42:09 Or is it some kind of concept, Alebo je to len nejaký koncept,
   
42:14 and you are adjusting yourself a vy sa prispôsobujete
to that concept? tomu konceptu?
   
42:23 That is, we think war is cruel, To znamená, vojna je krutá
and therefore the ‘I’ must be a tak aj ja musím byť...
   
42:29 – you follow? - sledujete?
   
42:31 First conceive an idea, Najprv prijmete tú myšlienku, a potom
then adjust ourselves to that idea. sa tej myšlienke prispôsobíte.
   
42:38 We are saying, observe what is My hovoríme, pozorujte čo sa
happening in the world without bias, deje vo svete, bez skreslenia,
   
42:45 without any partiality, bez zaujatosti,
   
42:50 and you see what the ‘I’, a uvidíte to čo JA,
   
42:52 the so-called individual expansion, tzv. individuálny rozvoj,
the individual aggression, individuálnu agresivitu,
   
42:58 the individual success, individuálny úspech, a tak ďalej,
what it has done in the world. čo urobil vo svete.
   
43:05 If you are very clear on that point, Ak máte v tomto bode veľmi jasno,
then we say, now, potom hovoríme: Teda
   
43:13 seeing what cruelties, bestiality vidiac, aké krutosti, beštiálnosť
is brought about in the world, spôsobili vo svete,
   
43:20 can this movement môže to hnutie, ktorým som "JA",
which is the ‘me’,  
   
43:26 can this movement ever stop môže sa vôbec tento pohyb
or radically change? zastaviť alebo radikálne zmeniť?
   
43:37 When you have put Ak ste si
that question to yourself, tú otázku položili,
   
43:42 then who is it that is tak potom: Kto je ten,
to bring about a change? kto prinesie zmenu?
   
43:48 The questioner says that. Pýtajúci sa to hovorí.
   
43:50 Who is it that will end Kto je ten, čo skončí
this self-centred activity. Right? túto sebeckú aktivitu. Že?
   
44:01 That is what the questioner To je to, čo pýtajúci sa
is saying. hovorí.
   
44:07 That is, we have to go To znamená, že musíme ísť
much deeper into that, oveľa hlbšie,
   
44:10 which is, čo znamená:
is there a difference Existuje rozdiel
   
44:16 from the observer medzi pozorovateľom
and the thing he observes? a vecou ktorú pozoruje?
   
44:28 Please just listen to it. Prosím, len si to vypočujte!
Don’t agree or disagree or say,  
   
44:30   Nieže súhlasíte alebo nesúhlasíte,
  alebo poviete:
   
44:32 ‘Oh, you are repeating the old stuff. "Ach, opakujete staré veci.
I have heard this last year Toto sme počuli minulý rok,
   
44:37 – or two years ago, pred dvomi roky,
or twenty years ago – alebo pred dvadsiatimi rokmi -
   
44:39 you are repeating, "Opakujete sa"!
move out of that rut.' Pohnite sa z tej rutiny.
   
44:48 We’ll move out of that rut. Pohneme sa z tej rutiny.
   
44:53 It is not a rut, Nie je to rutina
but you may call it a rut. ale môžete tomu hovoriť rutina.
   
45:00 When you observe a tree, Keď pozorujete nejaký strom,
that thing, tú vec,
   
45:07 can you look at it môžete sa naň najprv pozrieť
without the word first? bez slova?
   
45:13 Or when you look at it, Alebo, keď sa naň pozriete,
the instant response is, okamžite odpoviete,
   
45:17 that’s a tree, oak tree je to strom, dub
or whatever it is. alebo čo to je.
   
45:22 Can you look at it Viete sa naň pozrieť, bez slova?
without the word?  
   
45:28 Word being the symbol, Slovo je symbol,
the idea, the memory, idea, pamäť,
   
45:36 which uses the word as the tree. ktorá používa slovo ako strom.
You follow? Sledujete?
   
45:43 Experiment for a minute, Experimentujte na chvíľu,
for a second or two na jednu alebo dve sekundy
   
45:47 to look at that thing a pozrite sa na tú vec
which is around you now. čo je teraz okolo vás.
   
46:00 And when you so look A keď sa tak pozeráte,
without the word, bez slova,
   
46:04 because we are caught pretože sme chytení
in a network of words. v sieti slov.
   
46:13 I don’t know if one realises that. Ja neviem, či si to človek uvedomuje.
   
46:22 The word, the symbol Slovo, symbol, sa
has taken the place of reality. dostali namiesto reality.
   
46:28 When you say, ‘My wife’, Keď poviete, "Moja žena",
you have the complete picture. máte úplný obraz;
   
46:38 Or my husband or my son, alebo môj manžel alebo môj syn,
my country, the flag, moja krajina, vlajka,
   
46:46 and when you use the word a keď budete používať slovo
‘Communist’, it is – you follow? – "komunista", to je - sledujete? -
   
46:51 the whole intonation, the quality, celá intonácia, kvalita,
what is behind that word. to, čo je za tým slovom.
   
47:02 And when you say, A keď hovoríte, "Som Američan",
I am an American,  
   
47:04 or I believe in God, I don’t alebo "Verím v Boha, Neverím
believe in God – you follow? – v boha" -sledujete? -
   
47:09 this vast network of words in which Táto obrovská sieť slov, v ktorom
the mind lives, the brain lives. myseľ žije, mozog žije.
   
47:16 I don’t know if you have noticed Ja neviem, či ste si to všimli,
all this. I hope it interests you. to všetko. Dúfam, že to vás zaujíma!
   
47:20 The questioner asks it, Pýtajúci sa to pýta,
  a rečník...
   
47:23 if you are not interested, ak vás to nezaujíma,
it is a nice day. je pekný deň.
   
47:31 Does one realise that? Uvedomuje si to človek?
   
47:35 That one can never look at a thing, Ten človek sa nikdy
living thing, or a dead thing nemôže pozerať na vec,
   
47:38   živého tvora, alebo mŕtvu vec
   
47:42 or a thing that is moving alebo vec, ktorá sa pohybuje
   
47:47 – always with a word. - vždy so slovom.
   
47:51 To look at a river, Pozerajte sa na rieku,
at the flowing water, na tečúcu vodu,
   
47:59 not call it the Mississippi or Thames nenazvite to Mississippi alebo Temža
or the Ganges, or the Nile alebo Ganga, alebo Níl
   
48:05 – just look at the moving water. - len sa pozerajte na tečúcu vodu.
   
48:10 It has To má celkom inú kvalitu.
quite a different quality.  
   
48:19 Now, so can you observe Teraz, môžete pozorovať
   
48:23 – not you observe, sorry – - Je tam pozorovanie,
  nie že vy pozorujete, prepáčte -
   
48:28 is there an observation je v tom pozorovaní
of the movement of the self pohyb seba -
   
48:39 which is anger, bitterness, čo je hnev, horkosť, ranenie,
hurt,  
   
48:42 just to look at all that len sa na to pozrite, na to všetko,
without the word. bez slova.
   
48:50 Are you following all this? Sledujete to všetko?
   
48:55 The word is the past. Right? Slovo je minulosť. Je to tak?
   
49:01 The word indicates Slovo označuje
the content of the past. obsah minulosti.
   
49:13 ‘My wife’ – I am taking "Moja žena" - vezmem si
an ordinary example – my wife. obyčajný príklad - moja žena;
   
49:19 When you use ‘my wife’ Pri použití "moja žena"
see the content of that word, vidieť obsah tohto slova,
   
49:25 the enormous implications of various obrovské dôsledky rôznych
incidents, accidents, ideas, hurt incidentov, nehôd, nápadov, bolestí
   
49:32 – all that in the past. Right? všetko z minulosti. Že?
   
49:36 And that word ‘my wife’ indicates A to slovo "moja žena" označuje
the tremendous content of the past. obrovský obsah minulosti.
   
49:49 But, can you look at the woman or the Ale môžete sa pozerať na ženu, alebo
man without the past, to look at her? muža bez minulosti? Pozerať sa?
   
50:01 Go on, sir, do it, don’t listen to me, No tak, pane, robte to, nepočúvajte
there’s no point in listening to me ma, nemá to zmysel počúvať ma
   
50:06 if you are not applying, ak to nepoužívate,
if you are not doing it. ak to nerobíte.
   
50:15 So first of all we are asking, Takže, v prvom rade sa pýtame,
   
50:19 is there an observation existuje pozorovanie
of the whole movement of the self, celého pohybu JA,
   
50:25 which we have described ktoré sme popísali
both outwardly and inwardly, ako smerom von tak smerom dovnútra,
   
50:28 can you look at that pozerať sa na to
– no – - Nie!
   
50:32 is there an observation Existuje pozorovanie
of that without the past? bez minulosti?
   
50:38 You get it? You understand Rozumiete? Chápete
what I am talking about? o čom hovorím?
   
50:45 Look, I have lived 80 years or more Pozrite sa, žijem 80 rokov, viac
– 87 years. - 87 rokov.
   
50:55 A man who has lived 87 years Človek, ktorý žil 87 rokov
has collected lots of experience, nazhromaždil veľa skúseností,
   
51:03 lots of ideas, veľa nápadov, stretol veľa ľudí.
met lots of people.  
   
51:07 There are all these past memories Je tu kopec týchto minulých spomienok
throbbing away. pulzujúcich preč.
   
51:17 And either he is an idiot A či už je to idiot čo žije
to live in the past, or v minulosti, alebo spomienky
   
51:30 – memory with this person tejto osoby, veľmi
being very, very selective – veľmi prieberčivej-
   
51:37 not live in the past a nie žiť v minulosti
but watch things are happening: ale pozorovať, čo sa deje
   
51:45 to observe without the observer, -pozorovať bez pozorovateľa,
which is the past. čo je minulosť.
   
51:50 Have you got it? Pochopili ste?
Am I making it clear? Vysvetľujem to jasne?
   
51:53 To observe. Pozorovať.
   
51:58 To observe one’s reactions Pozorovať vlastné reakcie
   
52:07 without naming it bez toho aby ste im hovorili
as jealousy, as anger žiarlivosť, hnev
   
52:16 – just to observe. - len pozorovať.
   
52:18 When you so observe, Keď to tak pozorujete, čo sa stane?
what happens?  
   
52:26 Go into it, sir, Robte to pane,
I hope you are doing this, dúfam, že to robíte,
   
52:29 not just listening or getting bored nie len že počúvate a nudíte sa
with the damn stuff. kvôli tejto sakramentskej veci.
   
52:36 If you are listening, Ak počúvate,
we are asking a question, which is: pýtame sa otázku, ktorá znie:
   
52:42 when there is an observation Ak tu je pozorovanie
without direction, without motive, bez smeru, bez motívu,
   
52:48 which is the past, čo je vlastne minulosť, čo sa stane?
what happens?  
   
52:55 Now, to find out A teraz, zistiť
what happens, actually, čo sa stane, v skutočnosti,
   
53:00 you must enquire what takes place musíte sa pýtať, čo sa deje,
when you are directing it, keď sa to snažíte riadiť,
   
53:09 when you are remembering it, keď si to pamätáte,
your reactions, vaše reakcie,
   
53:13 or giving direction alebo sa snažíte riadiť
to your reactions. vaše reakcie.
   
53:16 That is, there is a separation Tzn. je tam rozdelenie medzi
between the observer and the observed. pozorovateľom a pozorovaným.
   
53:22 Then there is a division Potom je tam rozdelenie
and hence a conflict a tak konflikt.
   
53:28 – I must not do this/I must do that, Nesmiem robiť toto, musím robiť to,
this is right/this is wrong, toto je správne, toto je zlé.
   
53:33 I say this is right according Hovorím že je to správne podľa
to my motive – and so on. môjho zámeru - atď.
   
53:41 So, Takže keď vidím,
when there is an observation tam kde je pozorovanie
   
53:46 that where there is division tam kde je rozdelenie,
there must inevitably be conflict, tam musí nevyhnutne vzniknúť konflikt
   
53:53 outwardly and psychologically, navonok a psychologicky,
that is absolute fact. to je absolútna pravda.
   
54:01 When I call myself British Keď volám sám seba Britom
or American, and I am willing alebo Američanom, som ochotný
   
54:07 – you follow, the whole thing - sledujte, celú vec
you’ve right in front of you. máte priamo pred vami,
   
54:11 You are willing to destroy ste ochotní zničiť
thousands of people, tisíce ľudí,
   
54:15 spend enormous sums of money míňať obrovské sumy peňazí,
to do something niečo urobiť
   
54:20 which your national pride čo vaša národnú hrdosť
or some nonsense dictates. alebo nejaký nezmysel diktuje.
   
54:29 So, can this conflict Takže, môže tento konflikt
in the human mind, v ľudskej mysli,
   
54:34 which is your mind, it is not my mind čo je vaša myseľ, nie moja myseľ
– the human mind, - ľudská myseľ,
   
54:38 which is in constant travail, ktorá je v neustálej namáhavej práci
constant conflict – v konštantnom konflikte -
   
54:44 we are enquiring pýtame sa, či ten konflikt
whether that conflict can end. môže skončiť.
   
54:52 It can end only completely when the To môže skončiť úplne iba vtedy, keď
observer is not, only observation is.  
   
54:58   neexistuje pozorovateľ,
  je len pozorovanie .
   
55:06 Is the thinker Je mysliteľ
different from thought? odlišný od myslenia?
   
55:11 Look at it. Pozrite sa na to?
   
55:12 Is the thinker different from Je mysliteľ - či nie? - iný
the thought which he has created? než myšlienky, ktoré vytvoril?
   
55:23 The thinker says, I am a Catholic, Mysliteľ hovorí, ja som katolík,
Protestant, Hindu, protestant, hind,
   
55:27 I am a Democrat, totalitarian Som demokrat, totalitný človek
– whatever it is. - nech je to čokoľvek.
   
55:31 The thinker says that. Hovorí to ten, čo myslí.
   
55:34 But the thinker has created Ale ten čo myslí, to vytvoril -že?
   
55:39 the Democrat, the Republican, demokrat, republikán,
   
55:41 the left, far left, far right, ľavica,krajná ľavica, krajná pravica,
far centre, and so on vzdialený stred, a tak ďalej.
   
55:45 – the thinker has done that. Vytvoril to mysliteľ.
   
55:48 And is the thinker A líši sa ten, čo myslí,
different from his thoughts? od jeho myšlienok?
   
55:53 Oh, come on, sir, No tak, pane, je to také ľahké.
this is so simple.  
   
55:55 Obviously not. Samozrejme, že nie.
But we have divided it. Right? Ale mi sme to rozdelili, že?
   
56:02 So look at another question: is the Tak sa pozrite na ďalšiu otázku:
experiencer different from experience? Líši sa ten čo zažíva, od zážitku?
   
56:10 Ah, this is, now you – I am glad. Ach, to je, teraz vy - som rád.
Now you are caught! Teraz ste sa chytili!
   
56:20 We all want experiences: My všetci chceme zážitky:
going to the moon, ísť na mesiac,
   
56:28 experience of God, zažiť Boha,
experience of a dozen kinds zažiť desiatky skúseností
   
56:32 – of sex, experience of going to the - sex, zážitok ísť do
Himalayas and climbing the Everest Himalájí a výstup na Everest
   
56:38 – you follow? – experiences. - sledujete? - zážitky.
   
56:41 Now we are asking, is the experiencer Teraz sa pýtame: Líši sa ten, čo zažíva,
different from his experience? od zážitku?
   
56:55 Experiencer must recognise Ten čo zažíva musí rozpoznať
the experience. Right? skúsenosť. Že?
   
57:03 Right? Že?
Otherwise it is not an experience. Inak to nie je skúsenosť.
   
57:08 You follow all this? Sledujete?
   
57:12 Am I talking Rozprávame nejakým
some strange language? cudzím jazykom?
   
57:17 I experience – what? – Zažívam - čo?-
a motor accident, povedzme poruchu motora,
   
57:28 I have an experience Mám zážitok
in an accident in a car, z dopravnej nehody,
   
57:34 and that is recorded as pleasant, a to je zaznamenané ako príjemné,
unpleasant, as hurt, and so on, nepríjemné,ako bolesť, atď.,
   
57:43 the expense of it, and so on, čo sme na to vynaložili, atď.,
that is recorded. Right? čo je zaznamenané. Je to tak?
   
57:50 The experience of that thing My si pamätáme
is remembered, skúsenosť z tej veci,
   
57:58 and that experience is a memory a tá skúsenosť je pamäť
which is different from that ktorá je iná, než tá
   
58:04 which has happened last year. ktorou sa stala minulý rok.
Right? Že?
   
58:10 So the observer is that experience Takže skúmajúci je tou
of last year. Right? skúsenosťou z minulého roku. Že?
   
58:19 Oh, come on, sir. No tak, pane.
   
58:22 And that experiencer either wants to A ten čo to zažíva, sa chce vyhnúť
avoid future incidents of that kind, budúcim podobným zážitkom,
   
58:33 or if he is prone to accidents, alebo ak je náchylný na nehody,
he’s inviting them. priťahuje si ich.
   
58:44 We are asking, is the experiencer Pýtame sa, líši sa ten čo zažíva
different from the experience? od zážitku?
   
58:53 Of course not. Samozrejme, že nie.
   
58:56 I have invented God, Vymyslel som si Boha,
   
59:02 and I am going to experience a idem zažiť
that marvellous state. Right? ten úžasný stav. Že?
   
59:08 I have visions of – if I you are Mám vízie - keď ste
a Christian, the Virgin Mary, kresťan, Panenky Márie,
   
59:12 if I was a Buddhist, Ak by som bol budhista
I would have an experience mal by som zážitky
   
59:16 of various types rôznych typov
of Buddhist consciousness, budhistického vedomia,
   
59:19 or if I’m a Hindu – you follow? ak ak som hinduista, mám...
  - sledujete?
   
59:23 Being conditioned Byť podmieneným
to a particular tradition, konkrétnej tradícii,
   
59:29 which is the past, I experience that. čo je minulosť, zažívam to.
Oh, come on, sir. No tak, pane.
   
59:37 I have projected that Predstavil som si to
and I experience that. a zažívam to.
   
59:44 So the experiencer Takže ten, čo zažíva
is the experience. je ten zážitok.
   
59:53 And if there is no experience, A ak nie je žiadny zážitok,
what is the state of mind? aký je stav mysle?
   
1:00:00 Do you understand Rozumiete
all these questions? všetkým týmto otázkam?
   
1:00:04 We are all wanting experiences, My všetci chceme zážitky,
   
1:00:08 and when one actually a ak sa na to pozriete
goes into it very, very deeply, úplne dopodrobna,
   
1:00:16 experience, we hope, dúdame, že nám zážitok
will bring about more knowledge, prinesie viac vedomostí,
   
1:00:21 more clarity, viac jasnosti,
more this and more that, viac tohto a tamtoho,
   
1:00:25 but the experiencer ale ten čo zažíva,
is the experience, ten je tým zážitkom,
   
1:00:28 therefore the mind is no longer a tak myseľ už viac
seeking any experience. nehľadá žiadny zážitok.
   
1:00:39 Only such a mind is absolutely clear, Iba taká myseľ je úplne čistá,
it requires no challenge. nevyžaduje žiadnu výzvu.
   
1:00:49 That’s a different thing. Je to iná vec.
   
1:00:55 So, is there pure observation Takže, existuje len púhe pozorovanie
of the movement of the self? pohybu seba samého?
   
1:01:08 Because in that the self is Pretože v ňom sa JA
not different from the observer, nelíši od pozorovateľa,
   
1:01:14 there is only observation, je tam len pozorovanie,
   
1:01:19 without the past accumulated memories bez toho aby minulé spomienky
interfering with observation. doňho zasahovali.
   
1:01:31 When the past memories and Keď do toho zasahujú minulé spomieky
accumulated knowledge interfere, a nazbierané vedomosti,
   
1:01:37 then there is tak je to zbytočná strata energie.
wastage of energy.  
   
1:01:41 I don’t know Neviem, či to všetko sledujete?
if you are following all this.  
   
1:01:44 Wastage of energy in conflict, Plytvanie energiou v konflikte,
in denying, in suppressing, v popieraní, v potlačení,
   
1:01:48 in arguing why should I, v dohadovaní, prečo by som mal,
rationalising the whole business, premýšľaním nad celou vecou,
   
1:01:52 which is a form of conflict. čo je istá forma konfliktu.
   
1:01:56 Now, that’s a wastage of energy. Teda je to plytvanie energiou.
   
1:02:02 Whereas when there is observation Zatiaľčo, pokiaľ tam je len
without the past, pozorovanie bez minulosti,
   
1:02:06 all energy je tam...
is brought into being, zrodí sa všetka energia,
   
1:02:11 all energy comes in that observation, všetka energia je v tomto pozorovaní,
which dispels that which is observed. a tá rozpúšťa to, čo je pozorované.
   
1:02:18 It’s up to you, Je to na vás:
I’ve said it in ten different ways. Už som to povedal mnohými spôsobmi.
   
1:02:21 So there is no conflict with the self, Takže tam nie je
or denial of the self, žiadny konflikt so sebou,
   
1:02:24   alebo popieranie seba samého,
   
1:02:27 or suppression of the self. alebo potlačenie vlastného JA.
   
1:02:30 It is clarity of observation, which is Je tu jasnosť pozorovania, čo je
the greatest form of intelligence. najväčšia forma inteligencie.
   
1:02:41 What time is it? Koľko je hodín?
   
1:02:47 Good lord, Dobrý bože,
there are about nine questions máme tu ešte asi deväť otázok,
   
1:02:51 – I’ve only answered two questions. zatiaľ som odpovedal len na dve.
   
1:03:02 Third Question: 'How does one 3. otázka: Ako sa nestať
not become a victim obeťou
   
1:03:04 while not becoming a predator?' bez toho, aby ste sa stali dravcom?
   
1:03:08 'How does one not become a victim Ako sa nestať obeťou
while not becoming a predator?' bez toho, aby ste sa stali dravcom?
   
1:03:14 That is, how does one stop exploiting To znamená, ako prestať zneužívať bez
without being exploited? Right? toho, aby ste boli zneužívaní. Že?
   
1:03:25 It’s the same question, isn’t it? Je to tá istá otázka, všakže?
   
1:03:29 I don’t want to exploit you, Nechcem ťa zneužívať,
but you are exploiting me. ale ty ma zneužívaš.
   
1:03:36 You actually are. You follow? Naozaj to robíte! Sledujete?
   
1:03:43 It is the same Táto otázka je
– very interesting, this question. tak isto zaujímavá.
   
1:03:53 How do I – no – Ako mám - nie-
   
1:03:56 the unconditioning of the mind doesn’t nepodmienenie mysle nie je
become another form of conditioning. iná forma podmienenia.
   
1:04:05 You have understood? Rozumeli ste?
   
1:04:11 There is a movement away Chcem preč...je to pohyb preč z pasce,
from this trap,  
   
1:04:17 and not be caught in another trap. a nechcieť byť chytený v inej pasci.
   
1:04:26 I am a Hindu, I say it’s absurd Som hinduista, a je to absurdné,
and become a Catholic. tak sa stanem katolíkom.
   
1:04:33 Or I am a Catholic and say, Alebo som katolík a hovorím,
what silly stuff "Aká sprostosť".,
   
1:04:37 and I join Hinduism or Buddhism, a pridám sa k hinduizmu alebo
or become a Muslim. budhizmu, alebo sa stanem moslimom.
   
1:04:43 It is the same phenomena Je to ten istý úkaz
– you understand? - Rozumiete?
   
1:04:47 So one has to enquire, Takže človek sa musí pýtať,
what is freedom? čo je to sloboda?
   
1:04:59 Does one realise Uvedomuje si človek,
one is caught in a trap? že je chytený v pasci?
   
1:05:05 That is, To znamená,
the same repetitive movement, stále sa opakuje ten istý pohyb,
   
1:05:11 which the computer is doing, ako keď to robí počítač, akurát že
it is repeating much more rapidly, to opakuje oveľa rýchlejšie,
   
1:05:17 more quickly, more intelligently, rýchlejšie, inteligentnejšie,
more alive, quick, programmed. živšie, rýchle, naprogramovane,
   
1:05:24 And we are also programmed a my sme naprogramovaní byť
to be a Catholic, to be a Protestant, katolíkom alebo protestantom,
   
1:05:28 to be a Hindu, to be a Buddhist byť hinduistom, alebo byť budhistom
– you follow? – - sledujete? -
   
1:05:31 to be a Democrat, byť demokratom,
to be right, left – byť na ľavo, na pravo, na ľavo -
   
1:05:34 we are also programmed, tiež sme naprogramovaní,
don’t let’s fool ourselves. nemýľme sa!
   
1:05:41 Therefore we are repeating, Preto opakujeme,
repeating, repeating. opakujeme, opakujeme.
   
1:05:46 Come on, sirs, Že? No tak páni,
what are you waiting… na čo čakáte...
   
1:05:52 And the questioner asks: is it A pýtajúci sa pýta: Je možné
possible to be free from conditioning oslobodiť sa od podmienenia
   
1:06:05 – the predator and the victim – - dravec a obeť? -
   
1:06:07 and yet not fall into a predsa nepadnúť do
another form of conditioning? druhej formy podmienenia?
   
1:06:13 Am I being fair to the question? Som férový k otázke?
Of course. You agree? Samozrejme! Súhlasíte?
   
1:06:24 So one has to enquire Teda - musím sa pýtať...
what is freedom? Človek sa musí pýtať: Čo je sloboda?
   
1:06:30 This movement from one corner Tento pohyb z jedného rohu
to the other corner of the field do druhého rohu poľa
   
1:06:36 – you understand? – - rozumiete? -
the field is my consciousness, to pole je mojim vedomím,
   
1:06:39 this whole world is my field, tento celý svet je moje pole,
   
1:06:43 and I move from one corner of a ja sa pohybujem z jedného rohu
this field, psychological field, psychologického poľa
   
1:06:49 to another corner, do druhého rohu,
and I call that freedom. a hovorím tomu " sloboda".
   
1:06:56 Or I choose to move south instead Alebo si vyberiem že sa presťahujem
of north, and I call that freedom. z juhu na sever, a volám to sloboda.
   
1:07:03 So I call choice freedom. Takže "voľbe" hovorím "sloboda".
   
1:07:06 I am a Democrat, Som demokrat, vyberiem si že
I choose to become a Republican, sa stanem republikánom,
   
1:07:11 but it is the same movement. ale je to te istý pohyb. Sme dosť
We are silly enough not to see that. hlúpi na to, aby sme to nevideli.
   
1:07:17 So is that freedom? Takže, je to sloboda?
You are following all this? Sledujete to?
   
1:07:21 Does choice Prináša " výber" slobodu?
bring about freedom?  
   
1:07:27 Or where there is choice Alebo tam, kde je výber,
there is no freedom. nie je sloboda.
   
1:07:37 I may choose to move Môžem si bybrať, že sa presťahujem
from Los Angeles to New York, z Los Angeles do New Yorku,
   
1:07:45 and I can’t do that ale nemôžem to spraviť
in the totalitarian state, v totalitnom režime,
   
1:07:49 I have to have permission, musím mať dovolenie,
special grants and so on. špeciálne potvrdenie atď.,
   
1:07:57 So I feel I am a free man. takže cítim, že som slobodný človek.
   
1:08:02 So at what level, at what depth, Takže na akej úrovni, v akej hĺbke,
or superficial level, alebo povrchnej úrovni,
   
1:08:09 do you consider freedom lies? si myslíte, že leží sloboda?
   
1:08:13 Here in this country you can say V tejto krajine si môžete povedať,
what you like, so far. čo sa vám páči. Zatiaľ!
   
1:08:21 But you cannot say what you like Ale nemôžete povedať, čo sa vám pači
when there is a war. Right? keď je vojna. Že?
   
1:08:27 Then we are all united Vtedy sme všetci spojení,
to hate somebody, to kill somebody. aby sme niekoho nenávideli, zabíjali.
   
1:08:37 So what is freedom? Takže, čo je sloboda?
Enquire, sir. Pýtajte sa , pane.
   
1:08:42 The question is involved in that. Tá otázka je v tom zahrnutá.
What is freedom? Čo je to sloboda?
   
1:08:49 To move from trap Presúvať sa z pasce do pasce
to trap to trap? a do pasce?
   
1:08:54 To move from one kind of misery Hýbať sa z jednej biedy
to another kind of misery? do druhej biedy?
   
1:09:07 I am married, I am bored with Som ženatý, žena ma nudí,
my wife, I want a divorce and I go, chcem sa rozviesť a urobím to,
   
1:09:13 because I like or love, or whatever lebo chcem alebo mám rád, alebo aké
word one uses, to another woman, slovo mám použiť, druhú ženu,
   
1:09:19 but the same pattern is repeated. ale opakuje sa rovnaký vzor.
And I call that freedom. A hovorím tomu sloboda.
   
1:09:31 So is there freedom Takže je toto hýbanie sa v rovnakom
in this moving in the same area priestore slobodou? -
   
1:09:44 – that area may be wide, or very, very Tá oblasť môže byť široká,
narrow, but it is the same movement. alebo veľmi, veľmi
   
1:09:48   úzka, ale je to ten istý pohyb.
   
1:09:52 That is not freedom. Right? To nie je sloboda. Že?
   
1:09:55 So what then is freedom? Takže, čo je potom sloboda?
   
1:10:00 Freedom obviously means Sloboda samozrejme znamená
to totally be free byť úplne slobodným
   
1:10:09 from the whole content z celého obsahu
of consciousness. vedomia.
   
1:10:20 You understand? Rozumiete?
   
1:10:23 The problem of one corner is Problém jedného rohu
different from another corner, sa líši od problému druhého rohu,
   
1:10:32 but it’s in the same field, ale je to to isté pole,
   
1:10:36 and we separate the problems, a my rozdeľujeme problémy,
but it’s one problem. ale je to stále ten istý problém.
   
1:10:43 You understand? Rozumiete?
I wonder if you see? Rozmýšľam, či to vidíte?
   
1:10:46 All problems are interrelated, Všetky problémy sú prepojené,
that’s clear to je jasné
   
1:10:50 – my sexual problem, - môj sexuálny problém,
   
1:10:51 my problem of earning a livelihood, môj problém zarábania peňazí,
my problem of God – môj problém s bohom -
   
1:10:55 it’s all one movement je to jeden pohyb
of this everlasting search s týmto večne trvajúcim hľadaním
   
1:11:01 for something or other, pre to alebo pre niečo iné,
of becoming. alebo pre stanie sa.
   
1:11:07 So, freedom is the ending Takže, sloboda je ukončenie snahy
of completely becoming something. stať sa hocičím.
   
1:11:22 Is it time to stop? Je čas prestať?
   
1:11:31 Fourth Question: 4. otázka:
'What is humility and modesty?' Čo je to pokora a skromnosť?
   
1:11:41 That doesn't exist in this country! V tejto krajine nič také neexistuje!
   
1:11:49 Nor in Europe or India. Ani v Európe alebo v Indii.
   
1:11:55 So what is humility? Takže, čo je to pokora?
   
1:12:01 And why have religions all over A prečo všetky náboženstvá
the world said you must be humble sveta hovoria, že treba byť pokorný?
   
1:12:15 – inherit the land – right? -Zdediť krajinu - je tak?
   
1:12:19 They have, certainly. Oni už zdedili, očividne.
You understand it? Rozumiete tomu?
   
1:12:25 The humble Pokorný zdedí zem.
shall inherit the earth.  
   
1:12:29 And the empire builders A stavitelia mocností
have inherited the earth. zdedili krajinu.
   
1:12:34 I wonder if you see this? Rozmýšľam, či to vidíte?
No, you don’t. It doesn’t matter. Nevidíte! Nevadí!
   
1:12:38 What is humility? Čo je to pokora?
   
1:12:44 Can one ever know, or aware, Môže človek vedieť, alebo byť si
of oneself being humble? vedomý toho, že je pokorný?
   
1:12:57 When you know, are aware, realise that Keď viete, ste si vedomý, uvedomujete
you are humble, you are not. Right? si, že ste pokorný, tak nie ste. Že?
   
1:13:09 And, modesty A skromnosť.
– are we modest? - Sme skromní?
   
1:13:19 We were talking the other day Minule sme sa rozprávali v Indii
to an Indian, in India. s jedným Indom.
   
1:13:26 He was looking at a magazine Pozeral si časopis vytlačený
printed in this country. v jeho krajine,
   
1:13:32 It was one of those magazines to bol jeden z tých časopisov
where you see half-naked ladies. kde je vidieť polonahé dámy.
   
1:13:37 And he said, ‘My god, what has A on povedal: "Bože môj, čo sa
happened? Have they lost all modesty?’  
   
1:13:42   stalo? Čo už stratili všetku
  zdržanlivosť? "
   
1:13:46 And was horrified, A bol zhrozený,
because he has an idea of modesty lebo má o skromnosti predstavu,
   
1:13:53 – that you must be že tu musíte byť zakrytý až
absolutely up to here. potiaľto!
   
1:14:00 You understand all this? Rozumiete tomu?
   
1:14:05 So why do we want Tak prečo chceme
to be modest or humble? byť skromný a pokorný?
   
1:14:11 Please ask all these questions. Prosím, pýtajte sa na všetky
  tieto otázky.
   
1:14:27 When I try to be humble, that is, Keď sa snažím byť pokorný, tzn.
willing to learn, willing to be told, ochotný sa učiť, aby mi hovorili
   
1:14:37 abnegating myself zriecť sa sám seba
in front of authority, pred autoritou,
   
1:14:49 and hang my head down a zvesiť hlavu
to the tome to receive something aby som dosiahol niečo
   
1:14:57 which you are giving me, čo mi dávaš,
   
1:15:02 is that a form of vanity? je to forma márnosti?
   
1:15:09 It’s like a man who is vain Je to ako človek, ktorý je zbytočný
– most of us are ako je väčšina z nás,
   
1:15:15 and out of that vanity a z tejto ješitnosti
we try to be humble. sa snažíme byť pokorní.
   
1:15:22 Is that humility? Je to pokora?
   
1:15:29 A man who is full of aggression, Človek, ktorý je plný agresie,
violence, tries to be modest. násilia, snaží sa byť skromný.
   
1:15:36 You understand? Chápete? To je absurdné,
It’s absurd, it’s lost its meaning. stratilo to svoj význam.
   
1:15:41 Whereas, Zatiaľčo človek, ktorý je agresívny
a man who is aggressive  
   
1:15:46 realises, sees, what aggression si uvedomuje, vidí akú agresiu
has done in this world spôsobil v tomto svete
   
1:15:51 and all the consequences a všetky dôsledky
of that aggression, tejto agresie,
   
1:15:54 when he ends that aggression, keď prestane s touto agresiou
a new thing can begin. môže začať nová vec.
   
1:15:59 The ending Ukončenie - prosím
– please realise something – uvedomte si niečo! -
   
1:16:02 the ending of something - ukončenie niečoho
is the beginning of the new. je začiatok niečoho nového.
   
1:16:08 Right? Že?
   
1:16:09 If I end my vanity, if I have it Keď ukončím moju ješitnosť, ak ju
– I am a big man, I am blah, blah – mám - "Som veľký muž, som bla, bla" -
   
1:16:15 if I am that and I end it, there is keď som taký a ukončím to, vzniká
something totally new taking place. niečo úplne nové.
   
1:16:23 But we want to be assured, Ale my chceme byť uistení ešte pred
before we end, ukončením, že sa niečo stane;
   
1:16:28 that something will chceme to mať garantované.
happen, guaranteed.  
   
1:16:34 Then what you are receiving Potom, to, čo dostávate
is not guarantee, nie je záruka,
   
1:16:37 it’s the same thing to je rovnaký tvar,
in another form. je to to isté v inej forme.
   
1:16:45 Sir, I’d like to come back Pane, rád by som sa vrátil
to our first question. k našej prvej otázke.
   
1:16:52 You have heard all this, Už ste o tomto všetkom počuli,
some many, many times, niektorí mnoho mnohokrát,
   
1:16:59 others perhaps for the first time. ostatní možno len prvý krát.
   
1:17:04 Why we human beings, Prečo my, ľudské bytosti,
   
1:17:07 who have lived on this marvellous, žijúce na tejto úžasne
lovely earth, destroying it, prekrásnej zemi, prečo ju ničíme,
   
1:17:15 why we have become what we are, prečo sme sa stali takými, akými sme,
after so many millennia: po toľkých tisícročiach:
   
1:17:22 vulgar, cruel, bestial, vulgárny, krutý, beštiálny,
self-seeking, jealous, lonely sebecký, žiarlivý, osamelý
   
1:17:30 – you follow? – - sledujete?-
the whole thing. to všetko.
   
1:17:32 Why don’t we change? Prečo sa nemeníme?
Why don’t we end what we are? Prečo neukončíme to, akí sme?
   
1:17:42 Why? Prečo?
  Je to preto, že sme leniví?
   
1:17:46 Is it we are lazy?  
   
1:17:49 Is it we are caught Je to tak, že sme chytení
in a particular rut, pattern, v určitej stope, vzore,
   
1:17:53 that we haven’t the energy že nemáme energiu
to change that pattern? zmeniť tento vzor?
   
1:17:58 We have plenty of energy Máme veľa energie
when we want to do something. keď chceme niečo urobiť.
   
1:18:03 When we want to go to the moon Ak chceme ísť na Mesiac
we have incredible energy. máme neuveriteľnú energiu.
   
1:18:11 When we want to be champion Ak chceme byť majstrom
of the world as in the Olympics sveta ako aj v Olympijských hier
   
1:18:16 – to run, - v behu,
you have an incredible energy. máte neuveriteľnú energiu.
   
1:18:22 We have enormous energy Máme obrovskú energiu v prípade,
  keď ide o túžbu, keď je tu potreba.
   
1:18:27 when there is an urge,  
when there is a demand.  
   
1:18:32 But apparently there is no urge, Ale zrejme tu nie je žiadna túžba,
there is no demand – why? neexistuje tu žiadna potreba - prečo?
   
1:18:44 Is it our food we eat, Je to naše jedlo, ktoré jeme?
too much indulgence in sex, Príliš veľa holdovania v sexe,
   
1:18:49 in drink, in this and that, v pití, v tom či onom,
too much demand to be entertained? prílišná potreba byť zabávaní?
   
1:18:59 So we are wasting Takže plytváme
all that extraordinary energy všetkou tou mimoriadnou energiou
   
1:19:04 which is part of us ktorá je našou súčasťou,
in some futile things márnymi vecami,
   
1:19:07 and therefore no energy a preto nezostáva žiadna energia
to face these things and move, end.  
   
1:19:11   aby me čelili týmto veciam,
  skončili to.
   
1:19:18 Is that it? Je to tak?
   
1:19:21 Please, one can’t tell what the cause Prosím, človek nemôže povedať, čo je
of all this – there are many causes.  
   
1:19:25   toho príčinou -
  existuje mnoho príčin.
   
1:19:30 But the explanation of the causes Ale vysvetlenie príčin
is not the ending of the causes. neznamená koniec príčin.
   
1:19:36 So why is it, Takže prečo je to tak, že
   
1:19:40 after so many, many years and po toľkých mnoho, mnoho rokoch a
thousands upon thousands of years po tisíce a tisíce rokov
   
1:19:48 we are what we are? že sme takí, akí sme?
   
1:19:56 So that’s for you to answer. Je na vás, aby ste odpovedali.
   
1:20:08 May I get up now? Môžem teraz vstať?