Krishnamurti Subtitles

Máme strach o ľudskú existenciu?

Ojai - 1 May 1982

Public Talk 11:10 I would like to point out, if I may, Chcel by som poukázať na to, ak môžem
   
1:15 this is not a weekend entertainment. že toto nie je víkendová zábava.
   
1:24 We are going to deal Ideme sa zaoberať celým životom,
with the whole of life,  
   
1:30 with all its complex problems, so všetkými jeho problémami,
   
1:38 and not a particular subject. a nie konkrétnou témou.
   
1:43 This is not a lecture, Toto nie je lekcia,
   
1:48 that is, to talk about tzn.,nehovoríme o konkrétnej téme
a particular subject  
   
1:53 in view of giving information. aby sme poskytli informácie.
   
2:07 I think it would be good if we could, Myslím, že by bolo dobré, aby sme,
from the very beginning of these talks ak môžeme
   
2:10   úplne, hneď od začiatku
  týchto rozhovorov
   
2:13 – and there will be, - a verím, že ich bude šesť,
I believe, six of them  
   
2:17 and four question a štyri mítingy otázok a odpovedí -
and answer meetings –  
   
2:23 if we could ak by sme mohli rozumieť,
from the very beginning hneď od začiatku,
   
2:29 understand that we are not že nijako nikoho nepoučujeme,
instructing anybody anything.  
   
2:38 We are not bringing up neprinášame nijaké idei
some kind of ideas or beliefs alebo presvedčenia
   
2:46 or some conclusions alebo nejaké závery,
to convince you of anything. aby sme vás o niečom presviedčali.
   
2:52 This is not a propaganda; Toto nie je propaganda,
   
2:56 but rather, if we could, during all ale radšej, ak by sme mohli, počas
these talks, think over together, celých
   
3:10 observe together, týchto rozhovorov, myslieť spoločne,
   
3:15 listen to the whole skúmať spolu, načúvať
movement of one life celému hnutiu života
   
3:20 – whether it is in South Africa, South - či už v južnej Afrike, južnej
America, Europe or America or Asia.  
   
3:25   Amerike, v Európe,
  alebo v Amerike, alebo v Ázii.
   
3:30 We are dealing with a very, Zaoberáme sa veľmi,
very complex problem veľmi komplexným problémom
   
3:35 that needs to be studied ktorý musíme prebrať
very carefully, hesitantly, veľmi opatrne, váhavo,
   
3:43 without any direction, bez nejakého smeru,
without any motive, bez nejakého motívu,
   
3:49 to observe, if we can, the whole pozorovať, ak môžeme, celé
outward happening of our life. vonkajšie dianie nášho života.
   
4:00 Because if we don’t understand Pretože ak nerozumieme,
what is happening outside of us, čo sa deje mimo nás,
   
4:04 which is the measure by which we aké je merítko, akým
will be able to understand ourselves. budeme schopní rozumieť sami sebe?
   
4:13 If we do not understand what is Ak nerozumieme, čo sa v skutočnosti
actually going on in the world, deje vo svete,
   
4:21 the external world, vo vonkajšom svete,
outside the skin as it were, akoby to bolo
   
4:28 outside the psychological field, mimo nášho psychologického poľa,
   
4:33 we will have no measure nebudeme mať merítko
by which to observe ourselves. podľa ktorého sa môžeme pozorovať.
   
4:41 So first, if we may, Takže najprv, ak môžeme,
let us together observe. poďme pozorovať spolu.
   
4:51 I mean by that word to look Myslím tým, pozrieť sa
carefully, without any bias, opatrne bez nejakých predsudkov
   
5:01 as an American or Argentine či už ako Američan, aebo Argentínec
or British, or French or Russian, alebo Brit, Francúz, alebo Rus,
   
5:10 to observe skúmať,- alebo Ázijec,
– or Asia, forgot, sorry – zabudol som , prepáčte -
   
5:15 to observe without any motive, skúmať bez nejakého úmyslu,
which is rather difficult. čo je dosť ťažké.
   
5:25 To see clearly, if we can, Aby sme jasne videli, ak môžeme,
what is going on. čo sa deje.
   
5:35 As one observes and travels Ako človek skúma a cestuje po svete,
around the world,  
   
5:41 there is je tu veľké množstvo nezhôd,
a great deal of dissension,  
   
5:45 discord, disagreement, disorder; svárov, nesúhlasov, porúch;
   
5:51 a great deal of confusion, veľa zmätku,
uncertainty. neistoty;
   
5:57 There are the demonstrations sú tu demonštrácie
against one particular form of war. proti jednej konkrétnej forme vojny.
   
6:08 There is terrorism, Je tu terorizmus,
the preparation for wars, príprava na vojny,
   
6:18 spending untold money míňanie nevýslovných
on armaments. peňazí na zbrojenie.
   
6:24 There are the national divisions: Je tu národné rozdelenie:
   
6:29 one nation against another, jeden národ proti inému,
preparing for eventual war. príprava pre prípadnú vojnu.
   
6:41 And there are the religious A sú tu náboženské,
sectarian divisions: sektárske delenia:
   
6:48 the Catholic, the Protestant, katolíci, protestanti,
the Hindu, hinduisti,
   
6:51 the Islamic world, the Buddhist. islamský svet, budhisti.
   
6:57 And there is this constant A je tu neustále
division in the world. rozdelenie sveta.
   
7:02 Where there is division Kde je rozdelenie,
there must be dissension, conflict. tam musí by spor, konflikt.
   
7:10 We see this all over the world. Vidíme to všade vo svete.
   
7:19 And there is the national honour, A existuje národná hrdosť,
   
7:27 for which one is proud na ktorú je človek hrdý
and willing to kill others. a je ochotný zabíjať iných.
   
7:36 There are the various sects, gurus, Existujú rôzne sekty, guruovia,
with their particular following. s ich konkrétnymi následovníkmi.
   
7:51 There is the spiritual authority, V katolíckom svete je
in the Catholic world, duchovná autorita
   
7:57 in the Protestant world, not so much v protestantskom svete,
in the Buddhist and the Hindu world, nie tak veľmi
   
8:01   ako v budhistickom
  a hinduistickom svete,
   
8:04 but there is the authority ale existuje autorita
of the book in the Islam. v podobe knihy v islame.
   
8:12 So wherever there is Takže tam, kde je
this dissension, disorder, táto nezhoda, neporiadok,
   
8:18 there is conflict, nie je tam len konflikt,
destruction of each other, ničenie sa navzájom,
   
8:25 and the attachment ale prilnutie
to a particular nationality, k určitej národnosti,
   
8:29 hoping thereby to find some kind of dúfajúc preto, že sa dá nájsť
security – physical outward security. nejaký druh
   
8:33   bezpečia - fyzického
  vonkajšieho bezpečia.
   
8:37 This is the phenomenon To je úkaz ktorý sa deje
that is taking place in the world, všade na svete,
   
8:44 of which one is sure that a človek si je istý, že
we all observe the same thing: my všetci pozorujeme to isté:
   
8:51 one group against another group. jedna skupina,
  proti druhej skupine.
   
8:59 And so there is isolation taking A tak sa deje nielen izolácia
place, not only for each human being, každej ľudskej bytosti
   
9:09 but the isolation of groups. ale aj izolácia skupín,
   
9:17 Which are bound ktoré sú viazané
by a belief, by a faith, presvedčením, vierou,
   
9:25 by some ideological conclusion, nejakým ideologickým úsudkom,
   
9:29 as in the totalitarian states ako v totalitných štátoch
   
9:34 and in the so-called a v tzv. demokratickom svete
democratic world with their ideals; s jeho ideálmi;
   
9:39 so the ideals, beliefs, dogmas, a tak ideály, viery, dogmy,
rituals are separating mankind. a rituály rozdeľujú ľudstvo.
   
9:51 This is actually To je to, čo sa v skutočnosti
what is going on in the world. deje vo svete.
   
10:02 The external world is the result Vonkajší svet je následkom nášho
of our own psychological world. vlastného psychologického sveta.
   
10:11 This outward world is created Tento vonkajší svet je vytváraný
by each one of us. každým z nás.
   
10:20 Because we are Pretože sme samostatné
isolated human beings. ľudské bytosti.
   
10:29 We have our own particular profession, Máme svoje vlastné
our own particular belief, osobitné vyhlásenia,
   
10:35   naše vlastné zvláštne presvedčenia,
   
10:42 our conclusions and experiences naše závery a skúsenosti
to which we cling, ktorých sa držíme,
   
10:48 and so gradually each one a postupne sa každý
is isolating himself. izolujeme.
   
10:55 There is self-centred activity, which Je tu na seba zameraná činnosť, ktorá
is expressed outwardly as the nation, sa navonok prejavuje ako národ,
   
11:08 belonging to some religious group, patriaci k nejakej náboženskej skupine,
   
11:12 whether that group has či už má táto skupina
seven hundred million people sedemsto miliónov ľudí
   
11:18 as the Catholic world has, tak ako má katolícky svet,
   
11:21 each one of us is isolating himself. a každý z nás sa izoluje.
   
11:27 And so we are producing or creating a A tak si robíme alebo vytvárame
world externally through nationalism, svet prostredníctvom nacionalizmu,
   
11:39 which is čo je oslavovaná
the glorified form of tribalism, forma kmeňov;
   
11:47 and each tribe a každý kmeň je ochotný zabiť
is willing to kill another tribe druhý kmeň pre svoje presvedčenie,
   
11:52 for their belief, for their land, pre svoju zem, pre
for their economic trade and so on. obchod atď.
   
12:03 We all know this, at least, My všetci to vieme, alebo aspoň
those of us who are aware, tí z nás, ktorí si to uvedomujú,
   
12:11 who listen to all the radios, ktorí počúvajú rádiá,
television, newspapers and so on. televíziu, noviny atď.
   
12:23 And there are those who say A sú takí, ktorí hovoria, že sa to
this cannot be changed at all, nedá vôbec zmeniť,
   
12:34 there is no possibility of human že nie je v ľudskej moci
conditioning being transformed. sa zmeniť.
   
12:42 The world has been going on like this Svet takto funguje tisíce
for thousands and thousands of years a tisíce rokov
   
12:51 and this world is created a tento svet je vytváraný
by the human condition ľudskými podmienkami
   
12:56 and that condition can never a nie je možné, aby sa tieto podmienky
possibly be transformed, niekedy zmenili,
   
13:02 bring about a mutation in itself. a priniesli zmeny sami od seba.
   
13:09 They assert that there can be Síce tvrdia, že tam môže byť
modification, slight change, istá modifikácia, nepatrná zmena,
   
13:20 but man ale človek bude stále tým, čím je
will ever be what he is  
   
13:26 – in conflict with each other, v konflikte jeden s druhým,
murdering each other, zabíjajúc jeden druhého,
   
13:35 and bringing about a division a prinášajúc rozdelenie v sebe
in himself and in the world. a vo svete.
   
13:47 And there are those A potom sú tu tí, ktorí skúsili
who have tried social reform rôzne sociálne reformy
   
13:51 of various kinds all over the world; po celom svete.
   
13:55 but they too have not brought about Ale ani tí nepriniesli
deep fundamental mutation podstatnú zmenu
   
14:02 in the human consciousness. v ľudskom vedomí.
   
14:09 This is the state of the world. Toto je stav sveta.
   
14:17 And how do we look at it? A ako ho vidíme?
   
14:23 What is our response to it, Ako naň reagujeme,
as human beings? ako ľudské bytosti?
   
14:29 Not to the technological world Nie na technologický svet
– the computers, - počítače,
   
14:38 and all those extraordinary things a všetky tie zvláštne veci
the human brain is inventing – ktoré ľudský mozog vymýšľa,
   
14:48 but what is actually ale aký je v skutočnosti náš vzťah,
our relationship,  
   
14:52 not only with each other nielen jeden voči druhému
but with this external world? ale k tomuto vonkajšiemu svetu,
   
14:59 What is our responsibility? aká je naša zodpovednosť?
   
15:04 Do we leave it to the politicians? Nechávame to na politikoch?
   
15:13 Do we seek new leaders? Hľadáme nových lídrov?
   
15:21 Please, this is a very Prosím, toto je veľmi vážny problém
serious problem  
   
15:23 which we are discussing, o ktorom diskutujeme,
talking over together. o ktorom spolu hovoríme.
   
15:31 New saviours? Noví spasitelia,
Or go back to the old tradition, alebo poďme späť k starým tradíciám,
   
15:41 because human beings, pretože ľudské bytosti,
unable to solve this problem, neschopné vyriešiť tento problém,
   
15:45 return to the old habitual sa navracajú k starým bežným
tradition of the past, tradíciám z minulosti,
   
15:55 which is also čo je to, čo sa tiež deje.
what is happening.  
   
16:01 The more there is Čím je viacej zmätku na svete,
confusion in the world,  
   
16:04 the more desire and urge to return tým je tu väčšia túžba a nutkanie
to some past illusions, k ilúziám z minulosti,
   
16:11 past tradition, past leaders, minulých tradícií, minulých lídrov,
past so-called saviours. minulých tzv. spasiteľov.
   
16:23 So if one is aware of all this, Takže ak si toto všetko človek
as one must, uvedomuje, ako si aj musí uvedomovať,
   
16:33 what is our response to all this? aká je na to naša odpoveď?
   
16:39 Not a partial but total response Nie čiastočná, ale celistvá odpoveď
to the whole phenomena na celý tento úkaz
   
16:48 that is going on, ktorý pokračuje,
taking place in the world. deje sa vo svete.
   
16:55 Do we only consider Staráme sa len o naše
our own personal lives? vlastné životy?
   
17:08 How to live a quiet, serene, Ako žiť pokojný, spokojný,
undisturbed life in some corner, nerušený život niekde v kúte,
   
17:20 or are we concerned alebo nás zaujíma
with the total human existence, celá ľudská existencia,
   
17:28 with the total humanity? s celým ľudstvom?
   
17:31 If we are only concerned Ak sa staráme len o svoj vlastný
with our own particular life, život,
   
17:38 however troublesome it is, akokoľvek problematický,
however limited it is, akokoľvek obmedzený,
   
17:45 however much it is akokoľvek veľmi
sorrowful and painful, smutný a bolestivý,
   
17:50 then one does not realise potom si človek neuvedomuje
the part is the whole. že časť je celok.
   
18:03 So one has to look at life, Takže človek sa musí pozerať na život
   
18:08 not the American life nie americký život
or the Asiatic life, alebo ázijský život,
   
18:14 but life as a whole ale na život ako celok
– holistic observation. - celistvé pozorovanie.
   
18:26 The observation that is not Pozorovanie, ktoré nie je
a particular observation čiastočné pozorovania
   
18:33 – it’s not my observation - nie moje pozorovanie
or your particular observation, alebo vaše osobitné pozorovanie,
   
18:37 but the observation ale pozorovanie
that comprehends the totality, ktoré chápe celok,
   
18:41 the holistic view of life. holistický pohľad na život.
   
18:49 Each one of us has been concerned Každého z nás sa dotýkajú
with his own particular problems: jeho osobné problémy:
   
19:01 problems of more money, no job, problémy mať viac peňazí,
  žiadna práca,
   
19:08 seeking one’s own fulfilment, hľadanie vlastného naplnenia,
   
19:14 seeking everlastingly pleasure, večne hľadajúc potešenie;
   
19:21 frightened, isolated, lonely, vyplašený, izolovaný, osamelý,
depressed, suffering, depresívny, trpiaci,
   
19:31 and creating, being personal, a vytvárajúci, byť osobný,
a saviour outside nejakého spaiteľa z vonka
   
19:41 who will transform or bring about ktorý premení alebo prinesie
a salvation for ourselves, pre nás spásu,
   
19:46 for each one of us. pre každého z nás.
   
19:49 This tradition has been going on Táto tradícia pokračuje
   
19:51 in the Western world v západnom svete
for two thousand years. už dve tisíc rokov:
   
19:56 And the Asiatic world, a v ázijskom svete,
   
19:59 which is probably the explosion čo je pravdepodobne explózia
from India over the East, z Indie cez východ,
   
20:06 has also maintained the same thing tiež udržiava rovnaké veci,
in different words, len inými slovami,
   
20:12 different symbols, different pictures, inými symbolmi, inými obrazmi,
different conclusions. inými vysvetleniami.
   
20:19 But it is the same individual Ale je to to isté idividuálne
search for his own salvation, hľadanie pre jeho vlastnú spásu,
   
20:25 for his own particular happiness, pre jeho vlastné šťastie,
   
20:31 to resolve aby sa vyriešili jeho mnohé
his many complex problems. zložité problémy.
   
20:38 That’s what each one of us To je to, čo sa každý z nás
is trying to do. pokúša robiť.
   
20:45 If we cannot solve Ak neviem vyriešiť
our particular problem, svoj problém,
   
20:49 there are the specialists existujú tu odborníci
of various kinds, rôznych druhov,
   
20:53 psychological specialists to whom špecialista psychológ za ktorým
one goes to resolve our problems. ideme aby vyriešil naše problémy.
   
21:00 They too have not succeeded. Ale ani oni neuspeli.
   
21:04 Nor the scientists A na druhej strane
– on the contrary. - ani vedci.
   
21:10 Technologically the scientists Technologicky vedci
have helped enormously pomohli nesmierne
   
21:18 – less disease, - menej chorôb,
better communication, lepšia komunikácia,
   
21:27 curing, sanitation and so on. liečenie, hygiena a tak ďalej.
   
21:33 And also the scientists A takisto vedci
are maintaining the war. sa starajú o vojnu.
   
21:42 Scientists are responsible Vedci sú zodpovední
for all the gadgets of war. za všetky zariadenia vojny.
   
21:52 They are responsible Sú zodpovední
   
21:56 for murdering millions and millions za zabíjanie miliónov a milónov
of people at one blow. ľudí jedným úderom.
   
22:07 So scientists are not going to save Takže vedci nezachránia ľudstvo,
mankind, nor the politicians, ani politici,
   
22:17 whether in the East or West, či už na východe alebo západe,
or in the middle part of the world. alebo uprostred sveta.
   
22:27 They seek power, position, Hľadajú moc, povýšenie,
   
22:33 and they play all kinds of tricks a skúšajú všetky možné triky
on human thought. na ľudskú myseľ.
   
22:40 You know all this. To všetko poznáte.
   
22:43 And in the Western world A v západnom svete ich volíme
we elect them  
   
22:46 – God knows how we elect them. - Bohvie, ako ich volíme!
   
22:52 And in the Russian world A v ruskom svete ich nevolíte,
you don’t,  
   
22:54 there is totalitarian dictatorship, sú v totalitnej diktatúre,
complete prison. v kompletnom väzení.
   
23:05 And it is exactly the same A presne také isté je to aj
thing in the religious world, v náboženskom svete,
   
23:12 so-called religious world. v takzvanom náboženskom svete.
   
23:16 The authority of the hierarchy, Autorita hierarchie,
   
23:28 the authority of the Pope, autorita pápeža,
   
23:33 the bishop, the archbishop biskupa, arcibiskupa
and the local priest, a miestneho kňaza,
   
23:37 in the name of some image v mene nejakej predstavy
which thought has created. ktorú vytvorila myseľ.
   
23:51 And we, as human beings, A my, ľudské bytosti,
separated, isolated, oddelené, izolované,
   
23:59 we haven’t been able nie sme schopní riešiť
to solve our problems. naše problémy.
   
24:10 We are highly educated, Sme vysoko vzdelaní,
   
24:16 cunning, self-centred, prfíkaní, sebeckí,
   
24:22 capable of extraordinary navonok schopní
things outwardly. pozpruhodných vecí.
   
24:29 But inwardly we are more or less Ale vnútorne sme viacmenej
what we have been for a million years: to, čím sme už milión rokov:
   
24:40 we hate, we compete, nenávidíme, súťažíme,
we destroy each other, ničíme jeden druhého,
   
24:47 which is what is going on actually čo je to, čo sa teraz
at the present moment. v skutočnosti deje.
   
24:54 You have heard the experts Počuli ste expertov rozprávať
talking about the recent war. o nedávnej vojne:
   
25:01 They are not talking about nehovoria o tom ako sa zabíjajú
human beings being killed, ľudské bytosti,
   
25:06 but destroying airfields, ale o ničení letísk, vyhodením
blowing up this or that. do vzduchu tohto alebo toho.
   
25:16 So there is this total Takže, na celom svete je zmätok,
confusion in the world,  
   
25:24 of which one is quite sure o ktorom si človek môže byť istý,
we are all aware of. že všetci si to uvedomujeme.
   
25:31 And from that arises the question: A z toho vzniká otázka:
what shall we do? Čo máme robiť?
   
25:44 As a friend once some time ago Ako mi jeden priateľ pred časom
told the speaker, povedal,
   
25:52 you can’t do anything. "Nemôžeš robiť nič"!
   
25:59 You are beating Ideš hlavou
your head against a wall. proti múru.
   
26:06 It will go on like this Pôjde to takto ďalej
for the next million years: ďalších milión rokov:
   
26:14 fight, kill, destroy each other, boje, zabíjanie, ničenie
competition, jeden druhého, súťaženie,
   
26:22 caught in various forms of illusion. lapení v roznych formách ilúzie.
   
26:30 This will go on. Toto bude pokračovať.
Don’t waste your life and time. Nemárni svoj život a čas.
   
26:42 This tragedy, the terrifying Táto tragédia, tie hrozné
events that may happen udalosti ktoré sa môžu stať
   
26:53 by some crazy person tým, že nejaký blázon
pressing a button, potlačí gombík,
   
27:00 or the computer alebo počítač
taking over man’s capacities, prevezme schopnosti človeka,
   
27:11 thinking much quicker, rozmýšľajúc rýchlejšie,
more accurate. presnejšie,
   
27:19 The computer too a tak počítač môže tiež
may destroy the human being, zničiť ľudskú bytosť,
   
27:23 the human mind, ľudskú myseľ, ľudský mozog,
the human brain,  
   
27:28 because the computer with robot Pretože počítač, robot,
can do all kinds of things vie robiť všetko možné,
   
27:35 as they are doing in Japan. ako napríklad v Japonsku.
   
27:40 So what is going to happen Takže, čo sa stane
to human beings? s ľudskými bytosťami?
   
27:46 So this is the vast problem Toto je obrovský problém
which we are facing. ktorému čelíme.
   
27:55 And our education A naše vzdelanie od destva
from childhood till we pass, až kým neprejdeme,
   
28:02 if we are lucky, ak máme šťastie,
through college, university, cez fakultu, univerzitu,
   
28:06 is to specialise je špecializovať sa
in some form or another, v jdenej alebo v druhej forme,
   
28:11 accumulate a lot of knowledge, nazbierať veľa vedomostí,
store it up in the brain and act, uložiť ich v mozgu a konať,
   
28:17 get a job and hold on dostať prácu a šikovne sa jej držať,
to the job skilfully,  
   
28:21 – if you can – ak môžete,
for the rest of one’s life; po ceký život,
   
28:25 going to the office, chodiť do kancelárie,
from morning till evening od rána do večera
   
28:31 and dying at the end of it all. a na konci toho celého zomrieť.
   
28:38 This is not a pessimistic Toto nie je pesimistický postoj
attitude or observation; alebo pozorovanie,
   
28:46 this is toto je to, čo sa naozaj deje.
what actually is going on.  
   
28:54 When one observes Keď sa človek pozrie
the actuality, the fact, na skutočnosť, fakt,
   
28:59 one is neither depressed, nie je ani v depresii, ani nie je
optimistic or pessimistic – it is so! optimista ani pesimista - je to tak!
   
29:13 And one asks, if one is at all A človek sa pýta, ak je aspoň trochu
serious and responsible, vážny alebo zodpovedný:
   
29:23 what is one to do? čo má robiť?
   
29:28 Retire into monasteries? Odísť do kláštorov?
   
29:34 Form some commune? Utvoriť nejakú komunitu?
   
29:43 Go off to Asia and Odísť do Ázie
pursue Zen meditation a nasledovať Zen meitáciu
   
29:48 or other forms of meditation? alebi najkú inú meditáciu?
   
30:00 One is asking seriously Človek si kladie túto otázku vážne.
this question.  
   
30:08 When you are confronted Keď ste konfrontovaní
with this crisis in consciousness s touto krízou vedomia,
   
30:16 – the crisis is not over there, Kríza nie je tam vonku,
outside of us, mimo nás.
   
30:22 the crisis is in us. Kríza je v nás.
   
30:28 You know that saying, Poznáte to porekadlo:
   
30:33 ‘We have seen the enemy " Videli sme nepriateľa,
and the enemy is us’. a nepriateľ sme my".
   
30:44 So the crisis is not economic, Takže kríza nie je ekonomická,
war, the bomb, vojny, bomby,
   
30:53 the politicians, the scientists, politici, vedci,
   
31:00 but the crisis is within us, ale kríza je v nás,
   
31:05 the crisis is in our consciousness. kríza je v našom vedomí.
   
31:13 Until we understand very profoundly Pokiaľ od základov nepochopíme
the nature of that consciousness, povahu nášho vedomia,
   
31:20 and question, delve deeply into it a nebudeme sa pýtať, hlboko sa
and find out for ourselves do toho neponoríme,
   
31:25   a sami to nezistíme,
   
31:30 whether there can be a total mutation či môže v tomto vedomí
in that consciousness, nastať úplná zmena,
   
31:38 the world will go on svet bude pokračovať, vytvárajúc
creating more misery, viacej nešťastia,
   
31:41 more confusion, more horror. viacej zmätku, viacej hrôzy.
   
31:47 So our responsibility is not Takže naša zodpovednosť nie je
some kind of altruistic action, nejaká nezištná činnosť,
   
31:59 political, or economic, politická, alebo ekonomická,
   
32:03 but to comprehend ale porozumieť
the nature of our being, podstate nášho bytia,
   
32:11 why we human beings, who have lived prečo my ľudia, ktorí žijeme
on this beautiful, lovely earth, na tejto krásnej, nádhernej zemi,
   
32:21 why we have become like this. prečo sme sa stali
  takýmito?
   
32:33 So we should Takže by sme mali,
  ak ste ochotní,
   
32:36 if you are willing, ak je to vaša zodpovednosť,
if it is your responsibility,  
   
32:46 we can perceive together môžeme spoločne vnímať
the nature of our consciousness, povahu nášho vedomia,
   
32:54 the nature of our being. podstatu nášho bytia.
   
33:02 This is not, as we said, Toto nie je, ako sme povedali,
a lecture. prednáška.
   
33:08 A lecture being a dissertation Prednáška k dizertačnej práci
on a particular subject na určitú tému
   
33:15 giving dávajúc alebo
or pointing out information poukazujúc na informácie.
   
33:20 – that’s what one means To je to, čo myslím
by a lecture. pod pojmom lekcia.
   
33:27 But here we are trying together, Ale tu sa snažíme spoločne,
you and the speaker together, vy a rečník spolu,
   
33:37 not separately, together, nie zvlášť, spolu,
   
33:41 to observe the movement pozorovať pohyb
of this consciousness tohto vedomia
   
33:48 and its relationship to the world, a jeho vzťah k svetu,
   
33:52 whether that consciousness či je to vedomie
is individual, separate, individuálne, samostatné,
   
33:57 or that consciousness alebo či je to vedomie
is the whole of mankind. celého ľudstva.
   
34:08 Do you understand? Rozumiete?
   
34:12 We are educated from childhood Od detstva sme vychovávaní
to be individuals, byť jednotlivcami,
   
34:24 with your separate soul – if you s oddelenou dušou - ak
believe in that kind of stuff – veríte takým veciam -
   
34:31 or you have been trained, alebo ste boli školení,
educated, conditioned vzdelávaní, podmienení
   
34:40 to think as an individual. myslieť ako jednotlivec.
   
34:48 We think because you have Pretože myslíme, že keď máme
a separate name, separate form, svoje meno, svoju formu,
   
34:57 that is: dark, light, tall, short, ktorá je tmavá, svetlá, vysoká,
fair, black, and so on, nízka, bledá, čierna atď.,
   
35:06 and your particular tendency, a máme svoju povahu,
   
35:09 we think myslíme si, že sme
we are separate individuals, individuálne bytosti,
   
35:15 with our own particular naše vlastné konkrétne
experiences and so on. zážitky atď.
   
35:21 Now we are going to question Teraz sa budeme pýtať,
that very idea, na tú samotnú ideu:
   
35:29 whether we are individuals. či sme jedinci.
   
35:33 It doesn’t mean that we are To neznamená, že sme
a kind of amorphous beings, druh beztvarých bytostí,
   
35:38 but actually ale v skutočnosti sme jednotlivci,
are we individuals?  
   
35:42 Though the whole world aj keď celý svet tvrdí,
maintains,  
   
35:47 both religiously and in other ways, ako nábožensky, tak aj inými
  spôsobmi,
   
35:52 that we are že sme samostatné fyzické osoby.
separate individuals.  
   
35:59 And from that concept, A z tohto konceptu,
and perhaps from that illusion, a snáď z tejto ilúzie,
   
36:05 each one of us is trying každý z nás sa snaží
to fulfil, become something. presadiť, stať sa niečím.
   
36:12 In that becoming something V tomto stávaní sa niečím
   
36:14 we are competing against another, súťažíme s druhým,
fighting another. bojujeme s druhým.
   
36:21 So if we maintain Takže ak budeme pokračovať v takomto
that way of life, spôsobe života,
   
36:29 we must inevitably cling musíme sa nevyhnutne držať
to nationalities, tribalism, war. národností, kmeňov, vojny.
   
36:41 Why do we hold on Prečo sa držíme nacionalizmu?
to nationalism?  
   
36:48 The passion behind it Vášeň za ním;
– which is what is happening now, čo je to, čo sa teraz deje,
   
36:54 the British against - Briti proti
the Argentines, Argentínčanom,
   
36:57 the Jew against the Arab, Žid proti Arabovi,
Arab against the Jew, and so on. Arab proti Židovi, a tak ďalej.
   
37:05 Why do we give such extraordinary Prečo dávame takýto mimoriadne
passionate importance to nationalism, vášnivý význam nacionalizmu,
   
37:13 which is essentially tribalism? ktorý je v podstate
Why? kmeňový systém. Prečo?
   
37:21 Is it because in tribalism, Je to preto, že v kmeni,
holding on to the tribe, to the group, keď sa držíme kmeňa, skupiny,
   
37:32 there is certain security, je v tom určitý pocit bezpečia,
   
37:37 not only physical security nielen fyzická bezpečnoť
but psychological security, ale psychologická bezpečnosť,
   
37:44 inward sense of completeness, vnútorný zmysel úplnosti,
fullness. plnosť.
   
37:53 If that is so, then the other tribe Ak tomu tak je, potom druhý kmeň
also feels the same; tiež cíti to isté;
   
38:04 and hence division a teda rozdelenie
and hence war, conflict. a teda vojna, konflikt.
   
38:15 If one actually sees the truth Ak človek skutočne vidí túto pravdu,
of this, not theoretically, nie teoreticky,
   
38:23 and if one wants a ak chce človek
to live on this earth, žiť na tejto zemi,
   
38:27 which is our earth, čo je naša Zem,
not yours or mine, nie je tvoja alebo moja,
   
38:31 American or the Russian or nie americká alebo ruská, alebo
the Hindu, it’s our earth to live on, hinduistická, je to naša Zem ,
   
38:40 then there is no tak pom nacionalizmus
nationalism at all, vôbec neexistuje .
   
38:46 there is only human existence. Je tu len ľudská existencia.
   
38:52 One life Jeden život-
– it’s not your life or my life, to nie je váš život, alebo môj život,
   
38:57 it’s living the whole of life. je to žitie celého života.
   
39:08 And this tradition of individuality A táto tradícia individuality
has been perpetuated by religions je udržiavaná náboženstvom
   
39:14 both in the East and in the West aj na východe, aj na západe,
   
39:20 – individual saviour individuálny spasiteľ
for each individual, and so on. pre každého jednotlivca, a tak ďalej.
   
39:29 Now is this so? Ale je to tak?
   
39:34 You know, Viete, je veľmi dobré pochybovať,
it is very good to doubt,  
   
39:41 very good to have a mind veľmi dobré mať myseľ
that questions, doesn’t accept; ktorá sa pýta, neakceptuje,
   
39:54 a mind that says, we cannot possibly myseľ, ktorá hovorí, už takto
live any more like this, viac nemôžeme žiť,
   
40:05 in this brutal, violent manner. je to brutálny,
  násilný spôsob.
   
40:13 So doubt, questioning, Tak pochybujte, pýtanie sa
has extraordinary importance, je nesmierne dôležité,
   
40:20 not just accept nie len akceptujte
the way of life one has lived spôsob života jedného človeka
   
40:28 perhaps for fifty, možno päťdesiat,
sixty or thirty years, šesťdesiat alebo tridsať rokov,
   
40:33 or the way one has lived alebo spôsob, akým človek žije
for a million years. už milióny rokov.
   
40:39 So we are questioning Takže sa pýtame
the reality of individuality. na realitu individuality.
   
40:52 Is your consciousness Je vaše vedomie
   
40:59 – we understand by the meaning - rozumieme významu
of that word, ‘to be conscious’, tohto slova, "byť si vedomý",
   
41:06 the content obsah
of your consciousness, vášho vedomia,
   
41:10 to be conscious means to be aware, byť si vedomý znamená uvedomovať si,
   
41:14 to know, to perceive, to observe – vedieť, vnímať, pozorovať -
   
41:24 is your consciousness je vaše vedomie
with its content, s jeho obsahom,
   
41:33 the content being your belief, obsah byť svojim presvedčením,
   
41:39 your pleasure, your experience, vaše potešenie, vaše skúsenosti,
   
41:46 your particular knowledge vaše konkrétne vedomosti
which you have gathered, ktoré ste získali,
   
41:53 either through some particular a to buď prostredníctvom niektorej
external subject konkrétnej vonkajšej veci
   
42:00 or the knowledge you have alebo znalosti, ktoré ste
gathered about yourself, zhromaždili o sebe:
   
42:05 your fears, the attachments, vaše obavy, vzťahy,
   
42:13 the pain, the agony bolesť, utrpenie
of loneliness, the sorrow, osamelosti, smútok,
   
42:23 the search for something more hľadať niečo viac
than mere physical existence; než obyčajnú fyzickú existenciu;
   
42:29 – all that is one’s consciousness všetko, čo je niečie vedomie
with its content. s jeho obsahom,
   
42:37 The content obsah tvorí vedomie.
makes the consciousness.  
   
42:42 Without content there is not Bez obsahu nie je
the consciousness as we know it. vedomie tak, ako ho poznáme.
   
42:50 Here there is no room for argument. Tu nie je priestor pre argument.
It is so. Je to tak.
   
42:59 Your consciousness, which is Vaše vedomie, čo je
very complex, contradictory, veľmi zložité, protirečivé,
   
43:10 with such extraordinary vitality, s takou mimoriadnou vitalitou,
   
43:16 that consciousness to vedomie
– is it yours? - je vaše?
   
43:23 Is thought yours? Sú myšlienky vaše?
   
43:28 Or there is only thinking, Alebo existuje len myslenie, ktoré
which is neither East nor West, nie je ani východné ani západné,
   
43:34 there is only thinking, tam je len myslenie,
which is common to all mankind, ktoré je spoločné pre celé ľudstvo,
   
43:39 whether they are rich or poor. či už sú to chudobní alebo bohatí
   
43:42 The technician with his - technici s ich
extraordinary capacity, mimoriadnymi schopnosťami,
   
43:49 or the monk who withdraws alebo mních ktorý sa stiahne
from the world zo sveta
   
43:55 and is consecrating a zasvätí
himself to an idea sa myšlienke,
   
43:59 – it’s still thinking. je to stále rozmýšľanie.
   
44:08 Is this consciousness Je to vedomie
common to all mankind spoločné celému ľudstvu,
   
44:17 – common in the sense, bežné v tom zmysle,
not degrading – nie ponižujúce -
   
44:24 is this consciousness yours je toto vedomie vaše
or also the rest of mankind? alebo tiež aj zvyšku ľudstva?
   
44:34 Wherever one goes, Kamkoľvek človek ide,
one sees suffering, človek vidí utrpenie,
   
44:41 pain, anxiety, bolesť, úzkosť, osamelosť, šialenstvo,
loneliness, insanity,  
   
44:50 fear, seeking security, strach, hľadanie istoty,
   
44:57 caught in knowledge, chytenej v poznaní,
   
45:02 the urge of desire, loneliness; nutkanie túžby, samoty;
   
45:06 it is common, it is the ground je to bežné, je to pôda
on which every human being stands. na ktorej stojí každý človek.
   
45:18 Your consciousness is Vaše vedomie je
the consciousness of humanity, vedomie ľudstva,
   
45:24 the rest of humanity. celého ľudstva.
   
45:27 It’s logical. You may disagree; Je to logické. Môžete nesúhlasiť;
   
45:34 you may say, môžete povedať,
my consciousness is separate, moje vedomie je samostatné,
   
45:38 and it must be separate. a musí byť oddelené;
But is it so? ale je to tak?
   
45:44 If one understands Ak niekto chápe
the nature of this, túto podstatu,
   
45:48 that že ste ako ostatné ľudstvo,
you are the rest of mankind,  
   
45:56 though we may have hoci môžeme mať iné meno,
a different name,  
   
46:00 we may live in different môžeme žiť v rôznych
parts of the world, častiach sveta,
   
46:05 educated in different ways, vzdelaní rôznymi spôsobmi,
affluent or very poor, blahobytí alebo veľmi chudobní,
   
46:13 when you go behind the mask, keď idete za masku,
deeply, do hĺbky,
   
46:23 you are ste rovnakí, ako zvyšok ľudstva:
like the rest of mankind:  
   
46:27 aching, loneliness, suffering, bolesť, osamelosť, utrpenie,
despair, neurotic; zúfalstvo, neurotickí;
   
46:39 belief – believing viera - veríte
in some illusion, and so on. v niektoré ilúzie, a tak ďalej.
   
46:48 Whether you go to the East or West, Či už idete na východ alebo západ,
this is so. je to tak.
   
46:58 You may not like it. Nemusí sa vám to páčiť;
You may like to think môžete si myslieť
   
47:02 that you are totally independent, že ste úplne nezávislý,
free individual. slobodný jednotlivec.
   
47:12 But when you observe very deeply, Ale keď to budete skúmať do hĺbky,
you are the rest of humanity. ste zvyšok ľudstva.
   
47:22 You may accept this Môžete to prijímať
as an idea, an abstraction, ako nápad, prelud,
   
47:29 as a marvellous concept, ako úžasný koncept,
   
47:35 but idea is not the actual. ale predstava nie je aktuálna.
   
47:41 An abstraction is not Predstava nie je to,
what actually is taking place. čo sa v skutočnosti deje.
   
47:49 But most of us make an abstraction Ale väčšina z nás premieňa víziu
of ‘what is’ into an idea, toho čo je, na predstavu,
   
47:59 and then pursue the idea, a potom prenasleduje tú predstavu,
which is really non-factual. ktorá nie je v skutočnosti reálna.
   
48:13 So, if that is so, that is, Takže, ak je to tak, tak:
   
48:19 if my consciousness and yours, ak je moje vedomie a vaše vedomie,
with all its content so všetkým jeho obsahom
   
48:29 – the content in itself a ten obsah sám o sebe
is contradictory, confused, je rozporuplný, zmätený,
   
48:34 struggling against each other: bojujúci proti sebe:
fact and non-fact, skutočnosť, a neskutočnosť,
   
48:43 wanting to be happy, chce byť šťastné,
being unhappy; aj keď je nešťastné;
   
48:47 wanting peace, living without chce mier, život bez
violence and yet being violent násilia a napriek tomu je násilné -
   
48:57 – our consciousness, naše vedomie
in itself, is disorder. samo o sebe je "neporiadok".
   
49:09 It is the root of dissension. Je to koreň nezhody.
   
49:17 And until we understand, A pokiaľ to nepochopíme,
go into it very deeply, do hĺbky,
   
49:30 and discover total order, a nenájdeme úplný poriadok,
   
49:36 we shall have always vždy budeme mať na svete neporiadok.
disorder in the world.  
   
49:44 So a serious person Takže "vážny"človek"
– I mean by that word, - tým slovom myslím
   
49:57 not easily dissuaded from nedá sa ľahko odradiť
the pursuit of understanding, od snahy o porozumenie,
   
50:04 the pursuit of delving deeply into snahy o ponorenie sa hlboko do
himself, into his consciousness, seba, do svojho vedomia,
   
50:13 which is the common ktoré je spoločné vedomie
consciousness of all man; pre všetkých ľudí,
   
50:17 a man who is not easily persuaded človek, ktorý sa nedá ľahko zlákať
by amusement, entertainment bavením sa, zábavou,
   
50:28 – which is perhaps ktrorá je možnože niekedy potrebná,
sometimes necessary –  
   
50:32 but to pursue consistently, ale sledovať dôsledne,
   
50:38 every day into the nature of man, každý deň v prirodzenosti človeka,
that is, into yourself, to znamená, v sebe,
   
50:48 to observe what is actually pozorovať, čo sa v skutučnosti
going on within oneself. v človeku deje,
   
51:00 And from that observation a z toho pozorovania
action takes place. koná.
   
51:06 Not, 'what shall I do Nie, to, čo mám robiť
as a separate human being?' ako samostatná ľudská bytosť,
   
51:14 but action ale činnosť,
which comes out ktorá vychádza z celku,
   
51:23 out of total, celkové vnímanie života.
holistic observation of life.  
   
51:38 By that word ‘holistic’ Pod slovom "celkové" myslíme
we mean  
   
51:44 a healthy, sane, rational, zdravé, rozumné, racionálne, logické,
logical,  
   
51:52 and a perception that is whole, a vnímanie, ktoré je celistvé,
which is holy, h-o-l-y. ktoré je sväté,
   
51:56   ktoré je H-o-l-y (slovná hračka-
  holy = svätý, pozn,prekl.)
   
52:01 We are using that word in that sense Používame toto slovo v tomto zmysle
– holistic. - komplexné.
   
52:11 Now is this possible? Teda, je to možné?
   
52:16 Is it possible for a human being Je možné pre človeka
like us who are laymen ako sme my, ktorí sme laici
   
52:23 – not specialists – - nie odborníci -
laymen, laici,
   
52:29 is it possible for us je možné,
to look at this, aby sme sa na to pozerali,
   
52:38 look at the contradictory, pozerali sa na to protichodné,
confusing consciousness as a whole, mätúce vedomie ako celok,
   
52:47 or must we take each part of it? alebo si musíme vziať
  každú jeho časť zvlášť?
   
52:53 Please just listen for a few minutes, Prosím, len počúvajte pár minút,
if you are interested. ak máte záujem.
   
53:03 I want to understand myself, Chcem porozumieť sám sebe,
my consciousness. môjmu vedomiu.
   
53:12 I know from the very beginning Od samého začiatku viem,
it’s very contradictory že je veľmi rozporuplné
   
53:19 – wanting one thing, - raz chce jednu vec,
and not wanting another thing; a raz nechce druhú vec;
   
53:25 saying one thing and doing another. hovorí jednu vec
  a robí druhú vec.
   
53:30 I know belief separates man. Viem, že viera rozdeľuje ľudí.
   
53:39 I believe in, whatever it is, Verím v, nech je to čokoľvek,
Jesus or Krishna or something, Ježiš alebo Krišna, alebo hocičo,
   
53:47 or I believe in my own experience alebo verím mojej vlastnej skúsenosti
which I hold on to; ktorej sa držím,
   
53:54 or the knowledge which I have alebo znalostí, ktoré
accumulated through sixty years zbieram už šesťdesiat rokov
   
54:00 or forty years or ten years alebo štyridsať alebo desať
   
54:03 – that becomes čo sa stáva
extraordinarily important. mimoriadne dôležité.
   
54:08 I cling to that. Držím sa toho.
   
54:11 So I recognise belief destroys Takže prichádzam na to, že viera
and divides people. ničí a rozdeľuje ľudí.
   
54:19 And yet I can’t give it up A predsa sa toho neviem vzdať
because belief has strange vitality. pretože viera má podivnú silu.
   
54:33 It gives me a certain Dáva mi určitý
sense of security. pocit bezpečia.
   
54:39 I believe in God – there’s Verím v Boha - v tom je
an extraordinary strength in that. mimoriadna sila.
   
54:47 But God is invented by man. Ale Boha vynašiel človek.
   
54:54 If,as some people believe, Ak sme všetci, a niektorí ľudia
we are all the children of God, veria, že sme všetci deti Božie,
   
55:00 God must be Boh musí byť mimoriadna
an extraordinary person, ľudská bytosť, mimoriadna osobnosť,
   
55:05 because if we observe what we are, pretože ak budeme sledovať to, čo sme,
we are miserable entities, sme úbohé tvory,
   
55:10 and God must be also a Boh musí byť tiež
rather miserable about all this. z toho všetkého dosť nešťastný.
   
55:17 So God is the projection Takže Boh je odraz
of our own thought, our own demands,  
   
55:22   nášho vlastného myslenia,
  našich vlastných túžob,
   
55:28 our own hopeless despair našeho vlastného beznádejného
and the opposite of all that. zúfalstva a opak toho všetkého.
   
55:35 Or I believe in some form of guru, Alebo verím v nejakú formu guruov.
you know, all that – belief. Viete, všetka tá - viera.
   
55:45 Why do we have beliefs at all? Prečo vôbec máme vieru?
   
55:53 A mind that is crippled by belief A myseľ, ktorá je ochromená vierou,
is an unhealthy mind. je nezdravá myseľ.
   
56:01 There must be freedom. Musí tam byť sloboda.
   
56:05 That’s again a very complex problem, To je znovu veľmi komplexný problém:
what is freedom, Čo je to sloboda?
   
56:11 which we won’t go into now. ale teraz sa stým
  nebudeme zaoberať.
   
56:14 So, is it possible for me, Takže, je možné pre mňa,
for you, pre vás,
   
56:23 to delve deeply hlboko sa ponoriť
into this consciousness, do tohto vedomia,
   
56:29 not persuaded, nie presvedčení,
not guided by psychologists, nie riadiaci sa psychológom,
   
56:35 psychiatrists and so on, psychiatrom atď.,
   
56:39 to delve deeply into ourselves ale hlboko sa ponoriť do seba
and find out, a prísť na to,
   
56:43 so that we don’t depend on anybody, že nie sme na nikom závislí,
including the speaker. vrátane rečníka.
   
56:58 In asking that question, Pýtajúc sa tú otázku,
   
57:06 how shall we know ako budeme poznať spletitosti,
the intricacies,  
   
57:15 the contradictions, the whole tie rozpory, celý
movement of consciousness? pohyb vedomia?
   
57:23 Shall we know it bit by bit, take Budeme sa to dozvedať kúsok po kúsku,
for instance, we took just now belief.  
   
57:28   tak, ako sme si napríklad teraz,
  prebrali vieru?
   
57:35 And also in our consciousness, A tiež, sme aj ranení,
we are hurt. v našom vedomí.
   
57:42 Each human being Každá ľudská bytosť od narodenia,
from childhood is hurt. býva zranená.
   
57:50 Is hurt by the parents Je ranená rodičmi -
– psychologically I am talking about. hovorím o psychologickom ranení.
   
57:56 Hurt in the school, through Ranená v škole, tým že sa porovnáva,
comparison, through competition, že súťaží,
   
58:06 through saying you must be first-class tým, že vám hovoria, že musíte
at this subject, byť najlepší v predmete, atď.,
   
58:13 in college, university, and life na fakulte, na univerzite, v živote
   
58:16 – it’s a constant process - to je neustály proces
of being hurt. zraňovania.
   
58:22 We all know this. To všetci vieme.
   
58:25 We are all human beings, Všetci sme ľudské bytosti,
we are hurt, deeply sme zraňovaní, hlboko
   
58:34 – of which we may not be conscious. - čo si nemusíme uvedomovať.
   
58:38 And, from that hurt, there are A z toho zraňovania, sú všetky
all forms of neurotic actions. formy neurotických činov.
   
58:50 That’s part of our consciousness, To je časť nášho vedomia,
   
58:53 part of our hidden or open awareness časť nášho skrytého alebo otvoreného
that one is hurt. uvedomovania si, že človek je ranený.
   
59:02 Now is it possible A tak, je možné, aby
not to be hurt at all? človek nebol vôbec ranený?
   
59:10 Because it’s a very important Pretože, toto je veľmi dôležitá
question to ask. otázka.
   
59:19 Because the consequences Pretože následky
of being hurt are: zranenia sú:
   
59:25 building a wall round oneself, stavanie si hradby okolo seba,
   
59:30 withdrawing in our relationship odtiahnutie sa v našich vzťahoch
with each other jeden od druhého,
   
59:38 in order not to be hurt more. aby nám už viac nebolo
  ubližované.
   
59:41 In that there is fear, Je v tom strach,
a gradual isolation. postupná izolácia.
   
59:51 Now we are asking: A tak sa teraz pýtame:
   
59:54 is it possible not only je možné, nielen sa
to be free of past hurts oslobodiť z minulých bolestí
   
1:00:05 but also never to be hurt again. ale tiež, už aby nám nikdy ublížili
Not through callousness, - kvôli bezohľadnosti,
   
1:00:14 through indifference, through ľahostajnosti, cez
total disregard of all relationship, ignorovanie všetkých vzťahov,
   
1:00:23 but rather enquire ale skôr sa pýtajme,
   
1:00:30 why and what is it prečo, a čo je to,
that is being hurt. čo býva zraňované.
   
1:00:37 This hurt is, as we said, Táto bolesť je, ako sme si povedali,
part of our consciousness súčasťou nášho vedomia
   
1:00:46 from which various neurotic z ktorého vznikajú rôzne neurotické
contradictory actions take place. činy.
   
1:00:52 So we are examining, as we examined Takže skúmame, tak ako sme skúmali
belief, we are examining hurt, vieru, teraz skúmame bolesť,
   
1:00:59 which is part of our consciousness čo je tiež časťou nášho vedomia,
   
1:01:02 – please, it is not something - prosím pekne, nie je to niečo mimo
outside of us, it’s part of us. nás, je to časť z nás.
   
1:01:07 Now what is it that is hurt Takže: Čo je to,
  čo býva ranené?,
   
1:01:13 and is it possible a je možné nebyť nikdy ranený?
never to be hurt?  
   
1:01:20 Do you understand? Rozumiete?- Ľudská bytosť
A human being that is free, totally ktorá je slobodná, úplne,
   
1:01:26 – never to be hurt by anything nikdy nezranená ničím,
psychologically, inwardly. psychologicky, vnútorne.
   
1:01:36 Isn’t it an important question? Nie je to dôležitá otázka?
   
1:01:44 And what is that is hurt? A čo je to, čo je zranené?
   
1:01:51 We say, that is me, I am hurt. Hovoríme: To som ja, som zranený.
What is that me? Čoje to, to JA?
   
1:02:02 From childhood one has built Od detstva si dieťa stavia,
an image of oneself. vybudovalo predstavu o sebe samom.
   
1:02:10 We have many, many images, Máme veľa, veľa predstáv,
   
1:02:14 not only the images nie len predstavy, ktoré si o nás
that people give us, vytvorili ľudia,
   
1:02:20 but also the images ale tiež predstavy, ktoré sme si
that we ourselves have built, o sebe vytvorili my sami:
   
1:02:27 as an American – that’s an image – Ako Američan -to je predstava,
as a Hindu, as a specialist. ako Hinduista, ako odborník.
   
1:02:39 So, the ‘me’ is the image that I have Takže, to "JA" je predstava,
built about myself, as a great man, ktorú
   
1:02:44   som si o sebe vytvoril,
  ako významný človek,
   
1:02:48 or I am very good at this or that, alebo som veľmi dobrý v tomto alebo
  v tom,
   
1:02:54 and that image gets hurt. a tá predstava býva ranená.
   
1:03:01 Right? You have an image: Že? Máte imidž:
   
1:03:03 you are a marvellous cook, ste úžasný kuchár,
a marvellous carpenter, úžasný tesár,
   
1:03:09 great talker skvelý rečník
– I am not! – - Ja nie som! (Smiech) -
   
1:03:14 great talker, writer, veľký rečník, spisovateľ,
spiritual being, a leader. duchovná bytosť, vodca;
   
1:03:28 We have created vytvorili sme si
these images for ourselves. tieto predstavy pre seba.
   
1:03:34 We have other images, Máme iné predstavy, ale teraz
which we won’t go into for the moment. sa nimi nebudeme zaoberať.
   
1:03:39 These images are the whole of me: Tieto predstavy sú môj celok.
   
1:03:47 when I say I am hurt, keď hovorím, že som zranený,
we mean the image is hurt. mám na mysli obraz, ktorý je zranený.
   
1:03:54 If I have an image about myself Ak mám o sebe predstavu,
– which I have not – if I have one, - ktorú ja nemám - Ak mám nejakú,
   
1:04:01 you come along and tell me, ty prídeš a hovoríš,
don’t be an idiot, nebuď idiot,
   
1:04:08 I get hurt. a mňa to raní.
   
1:04:11 That is, I have built about myself To znamená, že obraz
an image ktorý som si o sebe vytvoril
   
1:04:15 as not being an idiot, aby som nebol idiot,
a silly ass, hlúpy somár,
   
1:04:21 you come along and say, ty prichádzaš a hovoríš,
you are, and that hurts me. Ty si! a mne to ubližuje.
   
1:04:27 And I carry that hurt A ja si pestujem ten imidž,
for the rest of my life, ktorý je ranený, celý zbytok života.
   
1:04:33 careful not to be hurt, warding off Opatrný, aby som sa nezranil,
any statement of my idiocy. odvracať
   
1:04:38   akýkoľvek údaj o mojej blbosti.
  (Smiech)
   
1:04:44 Don’t laugh, Nesmejte sa; je to váš problém,
it’s your problem, not mine. nie môj. (Smiech)
   
1:04:55 Please, this is very serious, Prosím, je to veľmi vážne,
   
1:04:59 because the consequences pretože dôsledky
of being hurt are very complex. z toho zranenia, sú veľmi zložité.
   
1:05:08 And from that hurt A od z toho ublíženia
we may want to fulfil, budeme chcieť splniť,
   
1:05:11 we may want to become this or that môžeme sa chcieť stať
to escape from this terrible hurt. týmto alebo tamtým
   
1:05:15   aby sme unikli tejto
  hroznej duševnej bolesti.
   
1:05:19 So one has to understand it. Takže človek tomu
  musí porozumieť.
   
1:05:24 And is it possible not to have A je možné, nemať
an image about oneself at all? o sebe vôbec žiadnu predstavu?
   
1:05:30 Why do you have images Prečo máte o sebe predstavy?
about yourself?  
   
1:05:34 You may look very nice, bright, Môžete vyzerať veľmi pekne, múdro,
intelligent, clear-faced, inteligentne, s jasnou tvárou,
   
1:05:40 and I want to be like you; a ja chcem byť ako vy,
and if I am not, I get hurt. a ak nie som, som zranený.
   
1:05:47 So comparison may be one Tak porovnávanie môže byť
of the factors of being hurt, jeden z faktorov byť zranený,
   
1:05:53 psychologically. psychologicky.
Then, why do we compare? Potom, prečo porovnávame?
   
1:05:57 You understand Rozumiete týmto otázkam?
all these questions?  
   
1:06:05 So can one live a life in the modern Takže môže človek žiť život
world without a single image? v tomto modernom
   
1:06:09   svete bez jedinej predstavy?
   
1:06:20 The speaker may say it is possible. Rečník hovorí, že je to možné;
It is. It can be done. že sa to dá.
   
1:06:25 But that requires Ale to si vyžaduje chápanie
the understanding of relationship. vzťahov.
   
1:06:38 What is relationship? Čo je to vzťah?
Have we got time to go into that? Máme čas pustiť sa do toho?
   
1:06:59 We have talked over an hour. Už rozprávame viac než hodinu.
   
1:07:04 You must be tired. Musíte byť unavení.
   
1:07:11 If you are treating this Ak to beriete ako zábavu,
as an entertainment,  
   
1:07:14 intellectual or otherwise, intelektuálnu, alebo nejako inak,
   
1:07:18 then it is just an amusement, tak potom je to len zábava,
   
1:07:26 something to do niečo robiť v sobotné ráno.
on Saturday morning.  
   
1:07:32 But if you are serious, Ale ak to beriete vážne,
in the deep sense of that word, v hlbokom zmysle slova,
   
1:07:39 committed to the solution cítite záväzok k riešeniu
of the human problems, ľudských problémov,
   
1:07:48 then your brain must be as active potom váš mozog musí byť taký aktívny
as that of the speaker, ako je mozog rečníka,
   
1:07:53 not just accept a lot of words. nie len akceptovať
  veľa slov.
   
1:08:00 Perhaps some of you Možnože niektorí z vás
are not used to all of this, nie sú na to všetko zvyknutí,
   
1:08:05 because we think along pretože rozmýšľame podľa
the old traditional lines, habits, starých tradičných myšlienok, zvykov,
   
1:08:12 and take the easiest way of life. a vyberáme si v živote ľahšiu cestu.
   
1:08:19 But this requires Ale toto si vyžaduje veľa energie,
a great deal of energy,  
   
1:08:26 so that you find out whether aby ste prišli na to, či je možné,
it is possible never to be hurt. nebyť nikdy zranený.
   
1:08:36 And whether it is possible to live A či je možné žiť
a life without a single belief, život bez jedinej viery,
   
1:08:41 which is dividing the world čo je rozdeľovanie sveta a ľudských
and human beings bytostí a ničenie jeden druhého.
   
1:08:46 and so destroying each other.  
   
1:08:50 The South Americans Juhoameričania
believe in one thing veria v jednu vec
   
1:08:55 and the Western world a ázijský, a západný svet
believes something else. verí v niečo iné.
   
1:08:59 The ideas, the ideals, the ideologies, Ideály, ideály, ideológie,
are destroying human beings. ničia ľudské bytosti.
   
1:09:10 So whether one can live Takže či sa dá žiť
without a single belief. bez jedinej viery;
   
1:09:18 And discover never to be hurt, a zistiť, či sa dá nikdy
  nebyť ublížený,
   
1:09:23 which means not to have čo znamená, nemať
an image about yourself; obraz o sebe;
   
1:09:32 as a Hindu, as a Buddhist, ako hinduista, ako budhista,
as a Catholic, ako katolík,
   
1:09:36 as a Protestant, as a professor. ako protestant, ako profesor.
   
1:09:40 You may profess, Môžete hovoriť,
you may teach, you may inform, môžete učiť, môžete informovať,
   
1:09:44 but the image you have created ale obraz, ktorý ste vytvorili
about yourself as a professor o sebe ako profesor,
   
1:09:50 – not what you profess, nie je to, čo vyznávate.
you understand? - Chápete?
   
1:09:57 Is that possible? Je to možné?
   
1:10:02 That’s real freedom. To je skutočná sloboda.
   
1:10:08 And it is possible, A je možné, že keď mi niekto povie,
when I am called an idiot že som idiot,
   
1:10:17 – because I’ve an image about myself pretože mám o sebe predstavu,
if I have one – ak nejakú mám,
   
1:10:23 to give total attention - venovať plnú pozornosť
to that statement as it is said. tomuto tvrdeniu, ktoré mi povedali?
   
1:10:34 You understand? Rozumiete?
   
1:10:35 When I have an image about myself, Keď mám o sebe nejakú predstavu,
and you call me an idiot, a ty mi hovoríš že som idiot,
   
1:10:42 I react instantly. okamžite reagujem.
   
1:10:46 The reaction is immediate. Reakcia je okamžitá.
   
1:11:12 As the reaction is immediate, Nakoľko je reakcia okamžitá, venovať
to give attention to that immediacy. pozornosť tejto bezprostrednosti.
   
1:11:20 You understand? Rozumiete?
Am I making myself clear? Som zrozumyteľný?
   
1:11:23 That is, to listen very clearly To znamená, pozorne načúvať
to the idea that I am an idiot. myšlienke, že som idiot.
   
1:11:34 You’ve called me an idiot Nazval si ma idiotom
   
1:11:36 – to listen to it attentively. - a počúvajúc pozorne,
   
1:11:41 When you listen completely, keď počúvate úplne pozorne,
there is no reaction. nie je tam žiadna reakcia.
   
1:11:47 It is the lack of listening acutely Je to v skutočnosti nedostatok
that creates the image. počúvania, čo vytvára obraz.
   
1:11:56 Have you understood this? Porozumeli ste?
   
1:12:02 Suppose I have an image Predpokladajme, že mám o sebe
about myself, predstavu ,
   
1:12:05 because I have travelled pretože som cestoval
all over the world, etc. po celom svete, atď.
   
1:12:10 I have an image about myself. Mám o sebe predstavu .
   
1:12:13 You come along Ty prichádzaš
and say, 'Look, old boy, a hovoríš: Pozri sa, kamarát,
   
1:12:15 you’re not as good as nie si tak dobrý ako
the other guru, or the other leader, ďalší guru, alebo iný vodca,
   
1:12:20 or some other teacher, alebo nejaký iný učiteľ,
some other idiot. nejaký iný idiot. (Smiech)
   
1:12:24 You are in yourself an idiot.' Ty sám si idiot.
   
1:12:29 I listen to that completely, Počúvam to úplne,
   
1:12:34 give complete attention dávam plnú pozornosť
to what is being said. tomu, čo sa hovorí.
   
1:12:41 When there is total attention, V prípade, že je tam celá pozornosť,
there is no forming of a centre. neexistuje formovanie centra.
   
1:12:50 It’s only inattention Je to len nepozornosť
that creates the centre. ktorá vytvára centrum.
   
1:12:55 Have you understood this? Porozumeli ste?
   
1:13:01 Can one give such attention? Môže niekto dávať taký pozor?
You understand? Chápete?
   
1:13:15 A mind which has been so slack, Myseľ, ktorá je tak voľná,
   
1:13:20 a brain which has been confused, mozog, ktorý bol zmätený,
disturbed, neurotic, narušený, neurotický,
   
1:13:27 which has never actually ktorý v skutočnosti nikdy
faced anything, ničomu nečelil ,
   
1:13:33 which has never demanded ktorý od seba nikdy nepožadoval
of itself its highest capacity najvyšší výkon
   
1:13:40 which is total attention. čo je totálna pozornosť.
   
1:13:48 And when there is total attention A pokiaľ pri vyhlásení,
to the statement that I am an idiot, že som idiot, dávam dobrý pozor,
   
1:13:57 it has lost totally jeho dôležitoť úplne stratila význam.
all its significance.  
   
1:14:01 Because when there is attention there Pretože tam kde je pozornosť, tam
is not a centre which is reacting. nie je centrum ktoré reaguje.
   
1:14:10 I have finished for this morning. Pre dnešné ráno som skončil.
   
1:14:19 I believe Verím, že sa zajtra ráno stretneme.
we meet tomorrow morning.  
   
1:14:29 May I get up, please? Môžem vstať prosím?