Krishnamurti Subtitles

OJ82T2 - Aké majú vedomosti miesto v našom živote?

2. Verejný prejav
Ojai, California, USA
2 Máj 19821:10  May we continue with what we were Môžeme pokračovať s tým, o čom sme
talking about yesterday morning? hovorili včera ráno?
   
1:21  For those Pre tých, ktorí tu včera neboli,
who were not here yesterday,  
   
1:26  may we repeat something môžem niečo zopakovať
of what we said? z toho čo sme povedali?
   
1:41  We were saying yesterday morning Včera ráno sme hovorili o tom,
how the world is broken up, aký je svet rozorvaný,
   
1:50  divided through nationalism, rozdelený na národy,
   
1:58  which is really a form of tribalism. čo je v skutočnosti
  forma kmeňov,
   
2:04  How religions have divided man, ako náboženstvo rozdelilo ľudstvo,
   
2:11  with their dogmas, s ich dogmami,
with their beliefs, s ich vierami,
   
2:13  with their superstitions, illusions; s ich poverami, ilúziami,
   
2:18  how human beings ako ľudské bytosti vytvorili sekty,
have created sects,  
   
2:30  each one believing that každý z nich verí, že
they are going to lead mankind bude viesť ľudstvo
   
2:35  to a different kind of physical world k istej forme fyzického sveta
and a so-called spiritual world. a tzv. spirituálneho sveta.
   
2:45  There have been various gurus, Na svete bolo mnoho guruov,
both in the West and in the East, aj na západe aj na východe,
   
2:51  with their peculiar beliefs and s ich zvláštnymi vierami a
meditations and all that business. meditáciami a s tým všetkým.
   
3:00  It is really a good business! Je to skutočne dobrý biznis.
  (smiech)
   
3:04  And also A tiež, ako človek vytvoril armády
how man has created armies  
   
3:14  and all the implements of war a všetky tie nástroje vojny
   
3:18  to destroy each other ničiť sa navzájom
in the name of their country, v mene svojej krajiny,
   
3:24  honour, prestige, freedom cti, prestíže, slobody
   
3:28  – anything, an idea – - v mene čohokoľvek, predstavy
to destroy each other. zničenia sa navzájom.
   
3:34  And also ideologically man A tiež ideologicky, človek
again has divided himself opäť rozdelil sám seba
   
3:43  as the totalitarians na totalitnú
and the democratic group. a demokratickú skupinu.
   
3:52  While in one country Kým v jednej krajine
there is absolutely no freedom neexistuje absolútne žiadna sloboda
   
4:01  – it is like living in a prison – - je to ako žiť vo väzení,
   
4:05  and the others are free to do a ostatní môžu robiť
what they want to do. to, čo chcú robiť.
   
4:15  And also man had divided A človek sa tiež rozdelil
himself with his beliefs. so svojimi názormi.
   
4:28  Take in this little valley, Vezmime si toto malé údolie,
   
4:33  if you observe, ak si všímate, ak ste išli okolo,
or if you have gone around,  
   
4:37  there are so many little sects, je tu tak veľa malých siekt,
   
4:40  so many different congregations, toľko rôznych zborov,
different beliefs, rôzne viery,
   
4:48  different ideals, different rôzne ideály, rôzne
prejudices, bias, and so on. predsudky, zaujatosť, a tak ďalej.
   
4:55  They represent the world, Predstavujú svet
which is similar, ktorý je podobný,
   
5:00  with their bias, conclusions, s ich skresleniami, závermi,
ideals, faiths, ideálmi, vierami,
   
5:08  following this person nasledujúc túto osobu
and worshipping that person, a uctievanie tejto osoby,
   
5:12  that symbol or another kind of symbol ten symbol alebo iný druh symbolu,
in the East or in the West. na východe alebo na západe.
   
5:19  Wherever you go you see Kamkoľvek idete vidíte
this extraordinary phenomenon, tento mimoriadny jav,
   
5:26  that man, throughout his life, že človek počas svojho života
   
5:31  not only has broken the earth nielenže rozorval zem,
   
5:36  – the American earth, na americkú zem,
the English earth, anglickú zem,
   
5:40  the French and the Russian francúzku a ruskú,
and the Asiatic world – a na ázijský svet,
   
5:45  but whatever he has touched čohokoľvek sa dotkol,
has brought about misery. prinieslo utrpenie.
   
5:54  And also technologically, A tiež mu priniesla technologicky
he has brought about great benefits. veľké výhody.
   
6:03  Technologically also, Technologicky tiež
he has created wars. vytvoril aj vojny.
   
6:11  And so A tak keď sme včera hovorili
we were saying yesterday  
   
6:17  the scientists že vedci nepomohli ľuďom,
have not helped man;  
   
6:24  he has helped him pomohli im technicky,
technologically  
   
6:29  but also he has helped ale tiež aj priniesli
to bring further wars ďalšie vojny
   
6:35  – the atomic bomb - atómovú bombu
and the conventional war. a bežné vojny.
   
6:42  So the scientists have not Takže vedci
basically, fundamentally v podstate, v zásade
   
6:48  brought about a mutation nepriniesli zmenu
in man’s conditioning. v ľudských podmienkach.
   
6:54  Nor the politicians, Ani politici,
   
7:00  nor the religious leaders, ani náboženskí lídri,
the organised belief, organizované viery,
   
7:08  the organised faith, organizovaná viera,
   
7:10  the organised, organizované, konvenčné
conventional worship uctievanie symbolu,
   
7:18  of a symbol, osoby, spasiteľa.
of a person, of a saviour.  
   
7:24  None of those people have helped Nikto z tých ľudí nepomohol
man to end his sorrow, človeku ukončiť jeho smútok,
   
7:31  his loneliness, jeho osamelosť,
his despair and anxiety, jeho zúfalstvo a úzkosť,
   
7:38  nor local priests nor the gurus. ani miestni kňazi ani guruovia.
   
7:47  Apparently throughout the ages Očividne, v priebehu vekov
man has been led. bol človek vedený.
   
7:55  There have always been Vždy tu boli politickí
political leaders, religious leaders, predstavitelia, náboženskí vodcovia,
   
8:01  and of course national heroes a samozrejme národní hrdinovia,
– who kill the most. ktorí zabíjali najviac.
   
8:10  And observing all this, A pozorujúc toto všetko,
   
8:14  which is not a Western phenomenon, čo nie je len západný jav,
but also in the Asiatic world, ale je to aj v ázijskom svete,
   
8:21  observing all this, pozorujúc toto všetko,
   
8:25  if one is at all serious, ak to človek berie vážne,
   
8:31  if one is at all concerned pokiaľ človeka zaujíma
with man’s mind, ľudská myseľ,
   
8:36  his heart, his whole existence, jeho srdce, celá jeho existencia,
   
8:43  he must buď musí od toho všetkého utiecť
either escape from it all  
   
8:51  through another form of isolation, prostredníctvom inej formy izolácie,
commune, komúny,
   
8:57  or become a monk alebo sa stať mníchom
   
9:01  or escape through some form alebo unikať v nejakej forme
of entertainment, amusement. zábavy, pobavenia.
   
9:09  Or, if he is at all serious, Alebo, ak to vôbec berie vážne,
he has to answer for all this, musí odpovedať na to všetko,
   
9:19  he is responsible for all this. je za to všetko zodpovedný .
   
9:25  I do not know Neviem
how serious the listeners are, ako vážne to poslucháči berú,
   
9:33  but if you are serious, what is ale ak to beriete vážne, aká je vaša
your responsibility towards all this? zodpovednosť voči tomuto všetkému?
   
9:44  How far will you go Ako ďaleko zájdete
in your responsibility, vo vašej zodpovednosti,
   
9:51  how deeply, how widely? ako hlboko, ako široko?
   
9:55  Or limit oneself Alebo sa obmedzíte
to one’s own little life, na svoj vlastný malý život,
   
10:04  one’s own little experience, vlastnú malú
pleasures, skúsenosť, potešenie,
   
10:10  and forget the vast a zabudnete na obrovské ľudské
human suffering, poverty utrpenie, chudobu,
   
10:20  – not be concerned - nezaoberať sa
   
10:25  or be concerned with one alebo sa zaoberať s nejakou
particular type of war, konkrétou vojnou,
   
10:31  or be concerned alebo sa zaoberať
with the ending of all wars, s ukončením všetkých vojen,
   
10:40  not only outward war but also a to nielen vonkajšou vojnou, ale aj
the inward struggle of man, vnútorným bojom človeka.
   
10:48  his eternal conflict within himself Jeho večný konflikt v sebe
and with his fellow man. a so svojím blížnym.
   
10:56  This has been the history of man. Toto je história človeka.
   
11:05  Thousands and thousands Tisíce a tisíce rokov evolúcie,
of years of evolution,  
   
11:15  man still remains as he was, človek stále zostáva, akým bol,
probably a little modified, mierne, pravdepodobne málo zmenený,
   
11:24  but basically ale v podstate je krutý, násilný,
he is cruel, violent,  
   
11:31  antagonistic, nepriateľský, súťaživý, atď.
competitive, and so on.  
   
11:40  And, as we were saying A taktiež, ako sme včera hovorili,
yesterday also,  
   
11:49  each one of us thinks každý jeden si myslíme, že sme
we are independent individuals nezávislé indivíduá,
   
11:55  with his own narrow problems s vlastnými malými problémami
and limited points of view. a obmedzeným pohľadom.
   
12:07  But when one begins to enquire Ale keď sa človek začne hlbšie pýtať
deeply, as we are doing now, ako to robíme teraz,
   
12:16  and I hope a ja dúfam, že to
we can do this together, spolu môžeme robiť,
   
12:21  when we are enquiring deeply keď sa pýtame do hľbky
   
12:25  why human beings, prečo ľudské bytosti,
after so many million years, po tak veľa miliónoch rokov,
   
12:36  why have we become like this prečo sme sa stali takýmito,
   
12:40  – divided, fragmented, rozelení, roztrieštení,
contradictory, confused, protichodní, zmätení,
   
12:51  everlastingly seeking pleasure, večne hľadajúci potešenie,
never ending his sorrow, nikdy nekončiaci svoj smútok,
   
13:01  never comprehending his relationship nikdy nechápajúc svoj vzťah
to the world and to each other – k svetu a k sebe navzájom;
   
13:10  why there is this infinite conflict prečo je tu nekonečný konflikt
between man and man. medzi človekom a človekom?
   
13:23  We were saying also Hovorili sme celé včerajšie ráno
yesterday morning  
   
13:31  that our consciousness že naše vedomie,
– that is, what you are, čo je to, čo ste,
   
13:42  what you think, what you feel, čo si myslíte, čo cítite,
   
13:45  your reactions, your beliefs, vaše reakcie, vaše presvedčenia,
   
13:48  your conclusions, your experiences, vaše úsudky, vaše zážitky,
your knowledge, vaše skúsenosti,
   
13:55  your fears, anxieties, vaše strachy,úzkosť, osamelosť,
loneliness,  
   
14:01  despair and sorrow zúfalstvo a smútok
and the fear of death – a strach zo smrti
   
14:06  is common to all mankind. sú spoločné pre celé ľudstvo.
   
14:13  Wherever you go, Kamkoľvek idete,
man is conditioned to this state. človek je podmienený týmto stavom.
   
14:23  Wherever you live, Kdekoľvek žijete,
whether in the affluent society či už v blahobytnej spoločnosti
   
14:29  or in some poor village, alebo v nejakej chudobnej dedine,
   
14:35  in a hamlet na samote, ďaleko od civilizácie,
far from civilisation,  
   
14:42  there too, man suffers, aj tam človek trpí,
is desperately lonely, je zúfalo osamelý,
   
14:51  anxious, insecure, nervózny, neistý,
like the rest of the mankind. ako zvyšok ľudstva.
   
15:00  As we were saying also, seeing this, Ako sme tu hovorili , vidieť to,
one begins to question človek začína pochybovať
   
15:08  whether či vôbec existuje individualita.
there is individuality at all.  
   
15:14  Or, there is only humanity Alebo je tu len ľudstvo
and you are humanity. a vy ste ľudstvo.
   
15:24  Essentially, deeply, V podstate, hlboko
you are the rest of mankind. ste zvyšok ľudstva.
   
15:33  But unfortunately we have been Ale bohužiaľ sme
educated, conditioned, vzdelávaní, podmienení,
   
15:40  both religiously aj nábožensky aj svetovo,
and environmentally,  
   
15:44  educated to the idea vychovávaní k myšlienke
that we are separate individuals, že sme samostatné indivíduá,
   
15:51  each one seeking his own každý hľadá svoju vlastnú
particular salvation, osobnú spásu,
   
15:56  particular happiness, zvláštne šťastie,
particular enjoyment of life. zvláštnu radosť zo života.
   
16:05  And this has given A toto dáva
a great sense of freedom, skvelý pocit slobody,
   
16:11  each one doing každý robí, čo chce robiť.
what he wants to do.  
   
16:17  That is choice. To je voľba.
   
16:20  He thinks he is free, Myslí si, že je slobodný,
because he can choose. lebo si môže vyberať.
   
16:29  But the movement of choice Ale pohyb voľby je v tom istom poli,
is in the same field z jedného rohu do druhého.
   
16:36  from one corner to another.  
   
16:40  This is not freedom. To nie je sloboda.
   
16:43  So we were saying yesterday Takže, včera sme hovorili
   
16:47  our consciousness, že naše vedomie, čo je naša ľudská,
which is our human, daily existence denná existencia
   
16:56  is the rest of humanity. sú ostatní ľudia.
   
17:02  And that consciousness A to vedomie
in itself is contradictory, je samo o sebe protichodné,
   
17:10  in itself broken up, fragmented. v sebe rozdelené, roztrieštené.
   
17:22  As we were saying also, Ako sme tiež hovorili ,
this is not a lecture. toto nie je prednáška.
   
17:30  Lecture being: talking about Prednáška ktorá je o
a particular subject konkrétnom predmete
   
17:44  in view of giving further information so zreteľom na poskytovanie
about that subject. ďalších informácií o tejto veci.
   
17:53  In that sense V tomto zmysle to nie je prednáška.
this is not a lecture.  
   
17:59  But we are thinking together, Ale uvažujeme spoločne,
if that is at all possible. ak je to vôbec možné,
   
18:10  Thinking together, observing together myslíme spolu, pozorujeme spolu
this extraordinary phenomena, tento mimoriadny jav,
   
18:18  of what man has become, to, čím sa človek stal,
and what he has done with the world, a čo urobil so svetom,
   
18:25  with his own life, and with the life so svojím vlastným životom, a so
of the world around him. životom sveta okolo seba.
   
18:35  So we are observing very closely, A tak pozorujeme veľmi zblízka,
impartially, dispassionately, nestranne, nezaujato,
   
18:48  what we are to, čo sme
and what we have made of the world. a to, čo sme urobili zo sveta.
   
18:58  So please, Takže prosím, ak to beriete
if you are at all serious, aspoň trochu vážne,
   
19:04  and one must be serious because a človek to musí brať vážne,
the world is in a terrible state, pretože svet je v hroznom stave,
   
19:13  there is tremendous danger hrozí nám ohromné nebezpečenstvo.
for each of us.  
   
19:24  And so we are thinking together, A tak spoločne premýšľame,
observing together, pozorujeme,
   
19:29  not agreeing together, neznamená to, že spolu súhlasíme,
   
19:34  not seeing things as I see it nevidíme veci tak ako ich vidím ja,
or as you see it, alebo ako ich vidíte vy,
   
19:40  with our own particular bias, s našim osobitným skreslením,
our own prejudices, s našimi predsudkami,
   
19:46  our own nationalistic, s našim vlastným nacionalizmom,
idiotic points of view, hlúpymy názormi,
   
19:52  but rather be free to observe. ale radšej to len voľne pozorujme.
   
20:00  Free to observe implies Pozorovať náznaky,
not to have any bias, nemať žiadne predsudky,
   
20:07  to see exactly videť presne, čo sa
what is going on outwardly. navonok deje.
   
20:15  If we do not see that Ak to nevidíme presne,
accurately,  
   
20:20  then we will not be able potom nebudeme schopní
to relate ourselves to that, dotknúť sa
   
20:25  accurately, precisely. tej správnosti, presne.
   
20:31  If one observes clearly, Ak človek pozoruje jasne,
   
20:38  without any motive, bez akéhokoľvek motívu,
without any direction, bez akéhokoľvek smeru,
   
20:42  just to observe len pozoruje
   
21:09  as you would observe a mountain akoby keď pozorujte horu.
   
21:15  – it is there, majestic, - Je tam. Majestátna,
silent, immovable. tichá, nehybná.
   
21:23  In the same way, to observe Rovnakým spôsobom, pozorujme
this extraordinary phenomena of man. tento mimoriadne jav - človeka.
   
21:34  So we are together observing Tak spoločne sledujeme,
   
21:40  closely, váhavo, pozorne,
hesitantly, attentively,  
   
21:48  this movement, this tide toto hnutie, tento príliv
that goes out and comes in, ktorý ide von a dnu,
   
21:54  which is: čo je to, čo sme,
what we are, we create the world, tvoríme svet,
   
22:00  and then a potom sme tým svetom chytení.
by the world we are trapped.  
   
22:05  We have created this society, Vytvorili sme túto spoločnosť,
   
22:12  not each one of us, nie každý z nás,
but our past generations, ale naše minulé generácie,
   
22:18  those and us have created this oni a my sme vytvorili túto súčasnú
present immoral, destructive society. nemorálnu, deštruktívnu spoločnosť.
   
22:28  And we are trapped A touto spoločnosťou
by that society. sme chytení v pasci .
   
22:34  That society is made Táto spoločnosť je tvorená
by each one of us. každým z nás.
   
22:38  So we are responsible Takže sme zodpovední
for that society. za túto spoločnosť.
   
22:47  Whether it is possible, Či už je možné,
not to change society, nie - meniť spoločnosť,
   
22:54  but is it possible to radically, ale či je možné radikálne,
deeply, transform our conditioning, hlboko transformovať naše podmienenie
   
23:06  which is understand deeply čo je, do hĺbky pochopiť naše
our consciousness, vedomie, čo je to, čím sme.
   
23:15  which is what we are.  
   
23:17  Is it possible to transform, Je možné premeniť sa,
not into something, nie v niečo,
   
23:26  but to change, ale zmeniť,
to bring about a mutation vyvolať zmenu
   
23:30  in the very structure and nature v samotnej štruktúre a povahe
of our consciousness? nášho vedomia?
   
23:40  That is the problem. To je problém.
That is the crisis. To je tá kríza.
   
23:44  It is not a political crisis, Nie je to politická kríza,
economic crisis, or the crisis of war, hospodárska kríza, alebo kríza vojny,
   
23:54  but the crisis is in ourselves. ale kríza v nás samých.
   
24:03  And we apparently A my očividne
cannot face that crisis, nevieme čeliť tejto kríze,
   
24:10  or are unwilling to face it. alebo sme ochotní jej čeliť.
   
24:14  And so we try to escape A tak sa pokúšame o útek
from that fact z tejto skutočnosti
   
24:20  through various forms rôznymi formami
of entertainment zábavy
   
24:23  – religious, political, football, - náboženstvo, politiku, futbal,
and all the rest of it. a všetko to ostatné.
   
24:31  Also, as we were saying Tiež, ako sme včera ráno hovorili,
yesterday morning,  
   
24:37  the content of our consciousness, obsah nášho vedomia,
   
24:42  the content being what you think, obsah ktorým je to, čo si myslíte,
what you feel, your reactions, to, čo cítite, vaše reakcie,
   
24:50  your longings, your despairs, vaše túžby, vaše strasti,
   
24:53  your pleasures, your depressions, vaše potešenia, vaše depresie,
your faith, your dogmas, vaša viery, vaše dogmy,
   
24:58  your sorrow, your beliefs, vaše smútky, vaše presvedčenia,
your desperate loneliness, vaša zúfalá osamelosť,
   
25:06  and the fear of ultimate death, a strach z konečnej smrti...
   
25:09  all that is your consciousness. To všetko, je vaše vedomie.
That is what you are. To je to, čím ste.
   
25:18  And we are asking together A my sa pýtame?
   
25:22  whether the content can end. či ten obsah môže prestať.
   
25:38  That is, the conditioning To znamená, podmienenie
of human mind, human existence, ľudskej mysle, ľudská existencia,
   
25:46  can that be transformed? či môže byť transformovaná.
   
25:50  So we took yesterday Takže včera sme prebrali
the whole question of belief, celú otázku viery,
   
25:58  which is part of our consciousness ktorá je časťou nášho vedomia
   
26:02  – the ideals, the faiths - ideály, viery,
that divide man against man, ktoré rozdelili človeka voči človeku,
   
26:10  the totalitarian ideology totalitná ideológia
and the democratic ideology, a demokratická ideológia,
   
26:18  the Catholic ideology katolícka ideológia
and the Protestant ideology, a protestantská ideológia;
   
26:25  their belief, their dogmas, Ich viera, ich dogmy,
their violence – ich násilie
   
26:32  the same in the Asiatic world. - je to rovnaké v ázijskom svete.
   
26:40  That’s part of our consciousness, Je to súčasť nášho vedomia,
   
26:45  as nationalism is part ako je nacionalizmus súčasťou
of our tribal consciousness. nášho kmeňového vedomia.
   
26:53  Whether that belief can end Či tá viera môže skončiť
totally, completely, totálne, úplne,
   
26:59  having no belief, ideals at all, nemať žiadnu vieru,
  vôbec nemať ideály,
   
27:04  but actually ale v skutočnosti čeliť skutočnostiam
face facts as they are, tak, ako sú,
   
27:09  not as they should be. nie, ako by mali byť.
   
27:17  Like each one of us seeing Rovnako ako každý z nás vidí
the fact of it, the truth of it, skutočnosť, že je to pravda,
   
27:22  the reality of it, the logic of it, jeho realitu, jeho logiku,
   
27:28  whether we can be free totally či môžeme byť úplne slobodný
from belief, from ideals, ideology. od viery, ideálov, ideológie.
   
27:42  This requires a great deal To si vyžaduje veľa
of investigation, attention, skúmania, pozornosť,
   
27:50  energy to find out how our minds are energiu zistiť, ako sú naše mysle
crippled with beliefs and ideologies, pokrivené s vierami a ideológiami,
   
28:03  which is an actual escape čo je v skutočnosti únik
from 'that which is’. z toho ", čo je".
   
28:10  And being incapable A tým, že nie sme schopní
of meeting ‘what is’, porozumieť tomu", čo je",
   
28:16  we try to escape into some ideal; pokúšame sa utiekať
  k nejakému ideálu;
   
28:19  which we will go into more pozrieme sa na to bližšie,
in detail as we go along. ako budeme pokračovať.
   
28:25  And also we took yesterday A takisto sme si včera prebrali
this question of hurt, otázku duševnej bolesti,
   
28:33  psychological, inward hurt psychologické, vnútorné zranenie
of human beings; ľudských bytostí;
   
28:40  how each one of us ako sme každý z nás
from childhood till we die, od detstva až kým neumrieme,
   
28:49  we are always hurt ako sme stále zraňovaní,
by something or other. niečím alebo niekým.
   
28:56  If you are aware of it as you are Ak ste si toho vedomí, ako tu
sitting there – I hope comfortably – sedíte - dúfam pohodlne -
   
29:06  whether one is aware či si to človek uvedomuje,
that one is hurt, deeply hurt: že je zraňovaný, hlboko zraňovaný:
   
29:17  by the parents, by the school, rodičmi, školou,
through comparison, porovnávaním,
   
29:29  through some kind of harsh word, prostredníctvom akéhosi
through a gesture. drsného slova, nejakým gestom.
   
29:42  And as we grow older A ako starneme
we carry that hurt, nesieme túto bolesť,
   
29:48  consciously or unconsciously, či už vedome, alebo nevedome,
deeply. hlboko.
   
29:55  And the consequences of that hurt A dôsledky toho zranenia
are incredibly complex sú neuveriteľne zložité
   
30:06  because when one is hurt, pretože keď je človek zranený,
one is afraid of getting more hurt,  
   
30:09    bojí sa stále viac
  ďalšieho ublíženia,
   
30:13  and the action from that hurt, a konanie z tohto zranenia,
either neurotic, defensive, buď neurotického, obranného,
   
30:21  and to defend oneself a snaha brániť sa
further from being hurt pred ďalším ublížením,
   
30:25  and therefore a preto je v tom zranení
fear involved in that hurt. zapojený strach.
   
30:34  That’s part of our consciousness. Je to súčasť nášho vedomia.
   
30:39  As we said, that hurt is the image Ako sme povedali, to zranenie je
we have built about oneself. predstava,
   
30:44    ktorú sme si o sebe vytvorili.
   
30:50  Each one Keždý jeden máme o sebe predstavu:
has an image about himself:  
   
30:56  various types of masks, rôzne druhy masiek,
  rôznej schopnosri
   
31:03  various qualities a rôzne predstavy o sebe,
and variety of images  
   
31:12  he has built himself or - ktoré si vystaval sám,
society has given him the images, alebo si o ňom vytvorila spoločnosť,
   
31:19  because it is one of these images pretože tá jedna z týchto predstáv
that gets hurt. býva zraňovaná.
   
31:25  The image is me, Tá predstava som ja,
the image is not different from me. tá predstava sa odo mňa nelíši .
   
31:30  We went into that yesterday. To sme si prebrali včra.
   
31:36  So whether it is possible Takže, či je možné
   
31:41  to be totally, completely byť absolútne, úplne
free from all hurts, slobodný od všetkých bôlí,
   
31:49  never to be hurt. nebyť nikdy zranený:
   
31:51  Then only the mind can flower, len vtedy môže myseľ prekvitať,
   
31:56  then only there can be proper len vtedy môžeme mať medzi sebou
human relationship with each other. riadny vzťah.
   
32:02  So it is very important to find out Takže je veľmi dôležité zistiť,
   
32:08  whether it is possible to be entirely či je možné, byť úplne
free of an image about oneself; bez predstavy o sebe;
   
32:17  and it is that image a o tom obraze, ktorý býva
that gets hurt. zraňovaný.
   
32:22  We went into it somewhat Tak trochu sme si to
in detail yesterday. prebrali včera.
   
32:29  So we should also A tiež by sme mali prekúmať
go into the examination  
   
32:34  of the further content ďalší obsah
of one’s consciousness. nášho vedomia.
   
32:40  That is, relationship with our fellow To znamená, vzťah s naším priateľom,
man, relationship with another, vzťah s niekým druhým,
   
32:50  relationship with the most vzťah s najbližšou osobou.
intimate person.  
   
32:55  In that relationship, V tomto vzťahu,
as one observes in daily life, ako človek vidí v bežnom živote,
   
33:01  there is je veľa konfliktov.
a great deal of conflict.  
   
33:07  There is a great deal Je tam veľké množstvo
of struggle, unhappiness, bojov, nešťastia,
   
33:14  ultimately ending in divorce ktoré nakoniec končia rozvodom
and finding another a nájdením si ďalšieho,
   
33:19  and beginning a začne sa to odznova.
the same song again.  
   
33:24  This perpetual conflict Tento večný konflikt
between man and man, medzi človekom a človekom,
   
33:31  between man and woman; medzi mužom a ženou;
why? prečo?
   
33:36  We accept this conflict, Prijímame tento konflikt,
   
33:40  or, if we do not accept it alebo ak ho nechceme akceptovať
and want to find a solution for it, a chceme nájsť riešenie,
   
33:48  we go to the professionals ideme k odborníkom,
to help us: aby nám pomohli:
   
33:53  the psychologists, the priest, psychológ, kňaz,
some authority, some specialist nejaká autorita, nejaký špecialista
   
34:03  that will help us to get over že nám pomôže dostať sa cez
our particular conflict with another. náš konkrétny konflikt s iným.
   
34:16  And apparently, as one observes, A zdá sa, ako si človek všíma,
if you have also observed, ako ste si tiež mohli všimnúť,
   
34:24  this conflict doesn’t end. tento konflikt nekončí.
   
34:27  You may cover it over, Môžete ho zakrývať,
you may run away from it, môžete od neho utekať,
   
34:34  you may somehow forget it môžete na to nejako zabudnúť,
and accept it, a prijať ho,
   
34:41  but there is the conflict ale vo vnútri je ten koflikt tam,
inwardly,  
   
34:46  in our relationship v našich vzťahoch
with all human beings, so všetkými ľudskými bytosťami,
   
34:49  however intimate, či už s blízkymi,
however distant. alebo so vzdialenými.
   
34:55  We have never asked why. Nikdy sme sa nepýtali prečo?
   
35:00  Whether that conflict Či ten konflikt
between human beings, medzi ľuďmi,
   
35:04  intimate or otherwise, blízkymi alebo inými,
can ever end. môže skončiť.
   
35:09  This is an important question to ask, To je dôležité sa pýtať,
because all life is relationship, pretože celý život je vzťah,
   
35:19  whether you live in a monastery či už žijete v kláštore
or in a commune alebo v obci
   
35:26  or live by yourself alebo sami v malom byte.
in a little flat,  
   
35:32  you are still related. Vždy ste vo zťahu.
   
35:34  Life is a movement in relationship. Život je pohyb vo vzťahu.
   
35:42  And in that movement A v tomto hnutí
there is apparently je očividne
   
35:46  a great deal of veľká miera konfliktov a nešťastia.
conflict and misery.  
   
35:54  This is part of our consciousness, To je súčasť nášho vedomia,
submerged or on the surface. buď ponorená, alebo na povrchu.
   
36:11  Why, after a million years Prečo, po milión rokoch, so všetkými
with all the information that we have, tými informáciami ktoré máme,
   
36:20  all the information so všetkými tými informáciami
which has become our knowledge, ktoré sa stali našimi vedomosťami,
   
36:26  has it not prevented us nás neochránili
from this sorrow, pred týmto smútkom,
   
36:30  conflict of this relationship? konfliktom týchto vzťahov?
   
36:34  Please Prosím, položte si sami
ask yourself this question. túto otázku.
   
36:42  I am not asking you Nežiadam vás, aby ste
to ask this question, sa pýtali túto otázku.
   
36:45  it is a natural question. Je to prirodzená otázka.
   
36:51  We have to face this problem Musíme čeliť tomuto problému
and resolve it. a vyriešiť ho.
   
36:58  If it is not resolved, Ak to nie je vyriešené,
if we live in conflict, ak žijeme v rozpore,
   
37:03  we’ll inevitably create a society budeme nevyhnutne vytvárať spoločnosť
that will perpetuate this conflict. ktorá bude udržiavať tento konflikt.
   
37:18  So please be serious, if you will, Takže prosím buďte vážni, ak chcete,
with regard to this question, s ohľadom na túto otázku,
   
37:29  because it is very important. pretože je to veľmi dôležité.
   
37:33  We are facing wars; Čelíme vojnám.
   
37:39  war is this ultimate result of our Vojna je to konečný výsledok nášho
endless conflict within ourselves, nekonečného konfliktu v sebe,
   
37:50  conflict with our konfliktu s našimi
most intimate persons. najbližšími osobami.
   
37:56  So this a very serious question Takže je to veľmi vážna otázka,
   
38:01  which one must find na ktorú človek musí nájsť
an answer to and resolve it. odpoveď a vyriešiť to.
   
38:06  It is not an academic question, To nie je odborná otázka,
a theoretical question. teoretická otázka.
   
38:12  It’s a human question, Je to ľudská otázka,
in which we are all involved, ktorá sa týka každého,
   
38:18  every day of our life. nášho každodenného života;
   
38:23  Why we live in conflict prečo žijeme v konflikte
with our neighbour, s naším susedom,
   
38:34  whether that neighbour či už je to sused odvedľa,
be far away or close by. alebo vzdialený
   
38:38  Why we have this struggle, prečo máme tento boj,
this conflict between man and woman, tento konflikt medzi mužom a ženou;
   
38:47  various forms of struggle rôzne formy bojov
   
38:50  – sexual, the struggle of each one - sexuálne, boj každého jedného,
pursuing his own desire, sledujúceho svoje vlastné túžby,
   
39:02  his own ambition, jeho vlastné ambície,
his own fulfilment or her fulfilment, jeho naplnenie alebo jej naplnenie.
   
39:10  each one trying to become something Každý sa snaží niečím stať,
different from each other. odlíšiť sa od ostatných.
   
39:20  This is an obvious, daily fact. To je jasné, je to každodenný fakt.
   
39:27  You may meet in bed, Môžete sa stretnúť v posteli,
   
39:32  but each one is pursuing ale každý z vás sleduje
different lives, vlastné ciele,
   
39:41  that’s like two parallel lines to je, ako keď sa dve rovnobežky
never meeting nikdy nespoja,
   
39:47  – and this is called relationship, a tomu sa hovorí vzťah,
   
39:52  in which there is no v ktorom nie je žiadny
actual sense of love, skutočný zmysel lásky,
   
40:01  which we’ll go into. budeme o tom hovoriť.
   
40:05  Love is not pleasure, Láska nie je radosť,
love is not desire, láska nie je túžba.
   
40:15  love is not seeking fulfilment, Láska nie je hľadanie naplnenia.
   
40:21  but we have made our relationship Ale my sme si zo vzťahu
with each other jedného k druhému spravili
   
40:25  a sense of fulfilment, pleasure, zmysel naplnenia, potešenie,
something to be desired. niečo, čo je žiadúce, a tak ďalej.
   
40:39  So why do human beings A tak prečo ľudské bytosti
so technologically intelligent, tak technologicky inteligentné,
   
40:50  such extraordinary capacity tak mimoriadne výkonné
and energy, a energické,
   
40:56  why human beings have not solved prečo ľudia nevyriešili
this most essential question, problem. túto najdôležitejšiu otázku, problém.
   
41:14  You may meditate, Môžete meditovať;
you may seek enlightenment, môžete hľadať osvietenie;
   
41:26  you may follow the latest guru, môžete sledovať najnovšieho guru,
   
41:29  the latest expression posledný zjav,
of whatever you are following, nech už nasledujete hocičo,
   
41:35  but if you have not ale ak ste
solved this problem, nevyriešili tento problém,
   
41:42  all your spiritual attainments všetky svoje duchovné vedomosti
and technological achievements a technologické úspechy
   
41:50  have no value at all. nemajú vôbec žiadnu hodnotu.
   
41:56  Because our life is relationship, Prerože náš život je vzťah,
   
42:01  our life is something that cannot náš život je niečo, čo nemôže
be lived by yourself in isolation, byť žité samo v izolácii,
   
42:08  and because we live or a pretože žijeme, alebo
attempt to live in isolation, sa pokúšame žiť v izolácii,
   
42:13  we are bringing about vytvárame
great catastrophe. veľkú katastrofu.
   
42:17  As a group, as nations Ako skupina, ako národy
which are isolating themselves ktoré sa izolujú
   
42:24  – the American, the British, - Američania, Briti,
the French, Francúzi,
   
42:26  the Russian, the Indian, and so on. Rusi,Taliani atď.
   
42:29  This is a form of isolation, Je to istá forma izolácie,
   
42:31  and in that isolation a v tej izolácii
they are trying to find security. sa snažia nájsť bezpečie.
   
42:40  There is no security V izolácii neexistuje
whatsoever in isolation. žiadne bezpečie.
   
42:48  Because ultimately human beings Prerože nakoniec bývajú
are being destroyed. ľudské bytosti zničené.
   
42:55  Similarly, if we have not A podobne, ak sme nevyriešli
resolved this essential, túto podstatnú,
   
43:04  basic question of relationship, základnú otázku vzťahov,
   
43:12  which is at present čo je v dnejšnej dobe
isolating us from each other, izolovanie sa od seba navzájom,
   
43:21  this isolation must inevitably táto izolácia musí nevyhnutne
breed all kinds of misery, splodiť všetky druhy biedy,
   
43:30  confusion, hatred, anger. zmätenosť, nenávisť, zlosť.
   
43:39  So is it possible Takže, je možné
to have a relationship mať vzťah
   
43:44  in which there is no v ktorých nie je absolútne žiadny
conflict whatsoever? konflikt?
   
43:55  What is relationship? Čo je to vzťah?
   
43:58  What does it mean to be related Čo to znamená, mať vzťah
to another, not physically only, k druhému, nie iba fyzicky,
   
44:07  but much more ale oveľa viac
psychologically, deeply, psychologicky, hlboko,
   
44:11  which conditions čo podmieňuje
our physical activity. našu fyzickú aktivitu.
   
44:17  We always forget that: Vždy na to zabúdame:
   
44:22  that we want to improve že chceme zlepšiť
the environment as society, životné prostredie ako spoločnosť,
   
44:32  and we do all kind a tak robíme všetky druhy
of legislative laws and so on. legislatívnych predpisov atď.
   
44:39  We never realise that psychologically Nikdy si to psychologicky neuvedomujeme
if we are not clear what we do,  
   
44:44    ak sme si neni vedomí toho čo robíme,
   
44:49  we’ll bring about a rotten society. vytvoríme zhnitú spoločnosť.
   
44:55  Psychologically it is more important Z psychologického hľadiska
to transform our own conflicts, je oveľa dôležitejšie
   
44:59    transformovať naše vlastné konflikty,
   
45:03  not end merely nie iba ukončiť vonkajší konflikt.
the outward conflicts.  
   
45:07  I hope we understand this deeply. Dúfam, že to plne chápeme.
   
45:14  The psychological conflicts will Psychologické konflikty nevyhnutne
inevitably produce world conflict. vyprodukujú svetový konflikt.
   
45:25  But we are trying to change Ale my sa snažíme meniť
the outward structure vonkajšiu štruktúru
   
45:30  without fundamentally, bez zásadne,
psychologically, psychologicky,
   
45:34  if I may use that word ak môžem použiť to slovo
which is so abused, spiritually ktoré je tak zneužívané, duchovna.
   
45:42  – if there is no fundamental basic Ak neexistuje zásadná základná
transformation of the psyche, transformácia psychiky,
   
45:52  do what you will outwardly, robiť to, čo bude navonok,
   
45:57  what you have done outwardly to, čo ste urobili navonok
will always be overcome by the psyche. bude vždy prekonané psychikou.
   
46:04  As you see in the recent revolution Ako môžete vidieť v nedávnej
of the Communists. revolúcii komunistov.
   
46:12  They hoped through changing Dúfali, na základe zmeny
of the outward structure of society vonkajšej štruktúry spoločnosti
   
46:22  they would change man. že zmenia človeka.
   
46:26  And it has been totally the other way, A bolo to úplne inak,
which is so observable and known. čo je tak badateľné a známe.
   
46:38  So relationship is Takže vzťah je
extraordinarily important. mimoriadne dôležitý.
   
46:47  And why is there this division A prečo je tu toto rozdelenie
between man and woman, medzi mužom, ženou,
   
46:52  within himself, medzi sebou, v sebe,
and with his neighbour; a so svojím blížnym?
   
46:58  the whole process of relationship? Celý proces vzťahov?
   
47:11  Are you waiting for the speaker Čakáte na rečníka
to explain it away? aby vám vysvetlil ďalej?
   
47:19  Why we live in conflict with Prečo žijeme v rozpore jeden s druhým,
each other, man, woman, and so on. s mužom, so ženou, atď.
   
47:26  Or, we are together Alebo, spolu
observing this phenomena, pozorujeme tento jav,
   
47:33  observing, pozorujeme, nesnažíme sa ho vyriešiť,
not trying to resolve it.  
   
47:38  To observe first najprv ho pozorovať
   
47:42  and to understand a pochopiť, ako ho pozorovať,
how to observe,  
   
47:51  not how to resolve the problem, nie, ako vyriešiť tento problém,
you understand? chápete?
   
47:56  There is the problem: Mám problém:
   
48:00  I am not married, suppose Nie som ženatý, ale predpokladajme,
I am married, I have a wife, že som ženatý, mám ženu,
   
48:06  I am pursing my own desires, my own sledujem svoje vlastné túžby, vlastné
ambition, my own success and so on, ambície, môj vlastný úspech, atď,
   
48:16  and she is also doing the same thing, a ona tiež robí to isté,
in a different form, len v inej forme,
   
48:24  and we may have sex, a môžeme mať sex,
and all that, children, a to všetko, deti,
   
48:30  but we two are separate entities, ale sme dve oddelené entity,
   
48:36  pursuing our own goals, sledujúce vlastné ciele,
our own ways, naše vlastné cesty,
   
48:40  our own fulfilment, naše vlastné naplnenie, robiaci
doing our own thing, as you call it. vlastné veci, ako to nazývate.
   
48:54  And naturally, my wife and I are A samozrejme, moja žena a ja sme
in contradiction, quarrel, irritation, v rozpore, hádky, podráždenie,
   
49:05  not able to adjust, nie sme schopní sa prispôsobiť,
or not wanting to adjust. alebo sa nechceme prispôsobiť.
   
49:12  Because really, where there is love Lebo v skutočnosti, tam, kde je láska
there is no adjustment. tam nie je žiadne prispôsobovanie sa.
   
49:21  So what shall I do? Tak čo mám robiť?
   
49:28  What is my action, Aké je moje konanie,
or non-action alebo nekonanie?
   
49:32  – please listen carefully – Prosím počúvajte pozorne!
action or non-action, Činnosť alebo nečinnosť,
   
49:39  because non-action will be pretože nečinnosť bude
far more important than action. oveľa dôležitejšie ako činnosť.
   
49:50  The negation is V nečinnosti je
the most positive action. najviac pozitívnej akcie.
   
49:58  That is, to see the false To znamená, vidieť nepravdu,
and see the truth in the false, a vidieť pravdu v nepravde,
   
50:09  is to end the false. to znamená ukončiť nepravdu.
Just to observe. Len pozorovať.
   
50:15  But we are all so eager to act, Ale my všetci sme takí dychtivý
to do something about it. konať, robiť s tým niečo.
   
50:25  My wife and I quarrel, we disagree Moja žena a ja sa hádame,
  nesúhlasíme jeden s druhým,
   
50:28  – you know all the rest poznáte to ostatné
of the ugly business that goes on; tie škaredé veci, ktoré sa dejú;
   
50:33  you are probably much more pravdepodobne si to uvedomujete
aware of it than I am. viac než ja:
   
50:42  The terrible tension, the loneliness, hrozné napätie, osamelosť,
the ugliness of it all! ohyzdnosť toho všetkého!
   
50:56  Now, together, Teraz spolu,
we are going to observe, budeme pozorovať,
   
51:02  not to resolve the problem nie riešiť problém,
   
51:07  – please listen carefully – - Prosím počúvajte pozorne! -
   
51:12  not to resolve, not to end it, nie riešiť, nie ukončiť,
or try to find a solution for this; alebo sa snažiť nájsť riešenie;
   
51:18  but together we will observe. ale spoločne to budeme sledovať.
   
51:25  That is, To je to,
how you approach the problem, ako pristupovať k problému,
   
51:30  that is, to znamená, ako sa pozeráte
how you look at the problem. na problém, chápete?
   
51:36  The approach is far more important Tento prístup je oveľa dôležitejší
than the problem itself; isn’t it? ako problém sám; no nie?
   
51:44  If I am frightened Bojím sa, že stratím manželku, alebo
of losing my wife, or  
   
51:50  – you know all that business, - veď to poznáte,
   
51:52  I don’t have to go nemusím ísť do toho dopodrobna-
into details of all that –  
   
51:54  my approach then moje jednanie je vtedy
is conditioned by my fear. podmienené strachom.
   
51:59  And the solution then of the problem A teda aj riešenie problému je
is conditioned by my fear, podmienené strachom,
   
52:08  so it’s not resolved. nie je rozhodné.
You understand? Rozumiete?
   
52:13  So, the approach matters far more Takže prístup je oveľa dôležitejší,
than the problem itself. než problém sám.
   
52:20  If we could understand Keby by ste len pochopili
this one simple thing! túto jednoduchú vec!
   
52:27  So we are always concerned with Takže vždy sme znepokojení
the problem, the complexity of it, problémom, jeho zložitosťou,
   
52:35  the analysis of the problem. analýzou problému.
   
52:39  Our mind is directed naša myseľ je zameraná
to the solution of the problem. na riešenie problému.
   
52:47  The speaker is saying, Hovoríme - rečník vám hovorí -
don’t bother with the solution, - nezaoberajte sa s riešením,
   
52:54  but how you approach, ale ako k nemu pristupovať,
how you come close to the problem, ako sa k nemu dostať bližšie,
   
53:02  how you observe the problem ako pozorovať problém,
is much more important je oveľa dôležitejšie
   
53:05  than the problem itself. než problém samotný.
Have you got this? Pochopili ste to?
   
53:09  Even intellectually see this, Dokonca aj intelektuálne
verbally, pozrite sa na to, verbálne,
   
53:17  that the solution is not important, že riešenie nie je dôležité,
   
53:22  what is important is čo je dôležité je to,
how you come to the problem, ako pristupujete k problému,
   
53:29  how you look at the problem. ako sa naň pozeráte.
   
53:32  Is the problem out there Je problém tam vonku,
and you are approaching it, or a vy sa k nemu približujete, alebo
   
53:41  – please listen – - prosím, počúvajte -
or, the problem is you. alebo, vy ste ten problém?
   
53:50  You understand? Rozumiete?
   
53:52  I won’t go into that for the moment, Zatiaľ to nebudem rozoberať,
for that leads us somewhere else. lebo by nás to zaviedlo niekam inam.
   
53:57  So, as we are saying, the approach Takže, ako hovoríme, prístup
to the problem is all important. k problému je veľmi dôležitý.
   
54:02  Right? Can we move from there? Však? Môžme sa pohnúť ďalej?
   
54:06  You are moving, Vy sa učíte,
I am not moving. ja sa neučím.(smiech)
   
54:14  We are saying, Hovoríme,
how you come to the problem, ako pristupovať k problému,
   
54:21  how you look at the problem, ako sa naň pozerať,
   
54:24  how you gather your energy ako pozbierať svoju energiu na to,
to look at the problem. aby sme videli problém.
   
54:29  Is your approach directed, Je váš prístup priamy,
   
54:35  which means trying čo zamená snahu
to resolve the problem, vyriešiť ten problém,
   
54:39  or have you a motive, alebo máte motív,
   
54:42  and if you have a motive, a ak máte motív,
you approach with that motive? tak pristupujete so zámerom?
   
54:46  So, when you approach Takže, keď pristupujete
with a motive, s nejakým zámerom,
   
54:50  the motive is going to decide ten zámer rozhodne o tom,
how you will deal with the problem. ako budete riešiť ten problém.
   
54:58  Whereas, if you have no motive Zatiaľčo, ak nemáte nijaký zámer
   
55:00  – please, this demands - prosím, na toto si vyžaduje
accurate observation – presné pozorovanie -
   
55:09  when you have no motive ak nemáte žiadny motív,
and therefore no direction, a preto ani smer,
   
55:15  then you are observing the problem potom pozorujete problém
purely, without any bias, čisto, bez akéhokoľvek skreslenia,
   
55:23  without any discoloration. bez zafarbenia.
   
55:27  You are just observing it. Right? Le ho pozorujete. Že?
   
55:33  Are we doing this now Robíme to teraz, keď sme spolu?
as we go along?  
   
55:37  Please, this is not a game Prosím pekne, toto nie je nejaká hra,
we are playing. ktorú hráme.
   
55:41  It’s not an intellectual amusement Nie je to intelektuálna zábava
on Sunday morning. v nedeľu ráno.
   
55:47  This is very, very serious, To je veľmi, veľmi vážne,
because life is relationship. pretože život je vzťah.
   
55:57  If we don’t understand Ak tomu vzťahu
that relationship, nerozumieme,
   
56:00  then we create tak potom vo svete vytvárame
havoc in the world, hotovú spúšť,
   
56:06  we destroy our children, ničíme svoje deti,
   
56:13  we destroy each other ničíme sa navzájom,
   
56:16  – which we are doing now, to je to, čo robíme teraz,
through competition, skrz súťaženie,
   
56:19  through wars, through all the horror skrz vojny, skrz celú tú hrôzu
that man is doing. čo človek vytvára.
   
56:29  So together we are observing, Takže spoločne pozorujeme,
   
56:36  why human beings cannot live prečo ľudia nemôžu s ostatnými
at peace with each other. žiť v mieri.
   
56:47  That is the fact, that’s an actual To je skutočnosť, že je skutočný
statement, not exaggerated, fakt, nie prehnaný,
   
56:55  and our approach to it a naše stanovisko k nemu
is either je buď jednoduché,
   
57:04  pure, non-personal nie-osobné objektívne pozorovanie,
objective observation  
   
57:10  or you are approaching it alebo k nemu pristupujete
with a personal reaction. z osobného hľadiska.
   
57:18  If you are approaching A k nemu pristupujete
with a personal reaction, z osobného hľadiska,
   
57:21  it will go on forever ten konflikt bude trvať večne.
– the conflict.  
   
57:26  But if you approach it Ale keď budete k nemu pristupovať
objectively, dispassionately, objektívne, nezaujato,
   
57:34  without any direction, bez akéhokoľvek smeru
you understand, - Chápete? -
   
57:38  what is then the state of your mind Aký je potom stav vašej mysle
– please follow this – -Sledujte to prosím! -
   
57:44  what is then the state of your mind Aký je potom stav vašej mysle
which looks at the problem? ktorá sa pozerá na problém?
   
57:52  You have understood this? Pochopili ste?
  Pochopil to niekto?
   
57:59  Have you understood, somebody?  
   
58:07  All right, Dobre!
let’s put it the other way. Povedzme to inak!
   
58:12  Why is there conflict Prečo býva konflikt
between man and woman, medzi mužom a ženou,
   
58:17  between man and man, you know, medzi človekom a človekom, viete,
the whole relationship – why? celý ten vzťah?- Prečo?
   
58:26  Look at it please. Answer it Pozrite sa na to, prosím; odpovedzte
to yourself, go into it yourself; si na to, choďte do seba;
   
58:31  don’t depend on me, on the speaker, nebuďte závislý na mne, na rečníkovi,
he’s not worth it. nie je toho hoden.
   
58:37  He has no value. He is just Nemá žiadnu hodnotu. Je le nejaká
a verbal entity, a telephone. verbálna bytosť, telefón.
   
58:47  But you have to To vy si musíte dať odpoveď. Prečo?
find the answer, why.  
   
58:54  Is it – we are observing together, Je to tak že - sledujeme to spoločne,
   
58:57  so you are not learning it takže od rečníka sa nič neučíte,
from the speaker,  
   
59:01  he is not teaching you anything. nič vás neučí.
Please understand this, Pochopte to prosím!
   
59:07  he is not teaching you a thing! Neučí vás ani vec.
   
59:14  Therefore Preto nie ste jeho následovníci.
you are not his followers;  
   
59:17  he is not your authority, Nie je vašou autoritou,
he is not your guru. nie je váš guru.
   
59:24  They have all led you astray. Tí všetci vás zviedli z cesty.
   
59:29  Because they have never Pretože nikdy neboli schopní
been able to solve this problem, vyriešiť tento problém,
   
59:33  or never tackled this problem. alebo ho nikdy neriešli.
   
59:40  So, in observing together, Takže, spoločným pozorovaním,
we are going to discover objavíme
   
59:47  why this conflict exists, prečo existuje tento konflikt, či je
  možné úplne ho skončiť,
   
59:51  whether it is possible nie teoreticky, nie na jeden deň
to end it completely, - skončiť ho.
   
59:56  not theoretically, not for a day Tento konflikt existuje, musí existovať
– end it.  
   
1:00:08  This conflict exists, must exist - Ani vám to nechcem povedať,
– I don’t want to tell you,  
   
1:00:15  because it becomes so silly. pretože to je také hlúpe!
   
1:00:20  If I tell you, you will say, Keď vám to poviem, vy poviete"Áno,
yes, that’s quite right, je to tak, (smiech)
   
1:00:25  and then you are back. a ste v tom späť.
   
1:00:27  It isn’t something that you Nie je to niečo, na čo ste prišli sami.
yourself have discovered.  
   
1:00:35  You know what happens Viete, čo sa deje,
   
1:00:37  when you discover something ak na niečo prídete sami,
for yourself, psychologically? psychologicky!
   
1:00:42  You have immense energy. Máte nesmiernu energiu.
   
1:00:48  And you need energy A vy budete potrebovať energiu na to,
to free the mind of its conditioning.  
   
1:00:54    aby ste uvoľnili myseľ,
  s jej podmienenia.
   
1:01:05  I quarrel with my wife, Ak manželka niekoho má,
if I have one, tak sa s ňou hádam,
   
1:01:12  or the girl, whatever it is alebo moje dievča, to je jedno,
   
1:01:15  – I quarrel with her hádam sa s ňou,
because I am a lonely man. pretože som osamelý muž.
   
1:01:29  I want to possess her, Chcem ju vlastniť.
I want to depend on her, Chcem byť na nej závislý.
   
1:01:35  I want her comfort, her encouragement, Chcem jej útechu, jej povzbudenie,
her companionship. jej spoločnosť.
   
1:01:44  I want to have somebody Chcem mať niekoho
who will tell me that I’m marvellous. kto mi povie, aký som úžasný.
   
1:01:55  So I am building an image Tak si o nej vytváram predstavu,
about her.  
   
1:02:05  And she also a ona chce byť vlastnená,
wants to be possessed,  
   
1:02:10  wants to fulfil in me, sexually, chce sa cezo mňa presadiť,
  sexuálne,
   
1:02:18  wants me to be something chce mať zo mňa niečo iné
different from what I am. ako som.
   
1:02:25  So, there is this, each one, Takže, takto je to, každý jeden,
   
1:02:33  living it may be for a week, či už žije týždeň,
or a day, or years, alebo deň, alebo roky,
   
1:02:38  has built an image si vybudoval predstavu
which becomes knowledge. ktorá sa stala vedomosťou.
   
1:02:42  Follow this, please follow this! Sledujte to prosím, sledujte to,
Knowledge about each other. - znalosti jedného o druhom.
   
1:02:54  Knowledge Znalosť.
– may I go into it a little bit? - Môžem ísť trochu do toho ?
   
1:02:59  This is serious. Knowledge is To je vážne. Znalosti vo vzťahu
destructive in relationship. sú deštruktívne.
   
1:03:10  Right? Že?
   
1:03:12  If you once understand this! Ak to raz pochopíte!
   
1:03:18  I say, 'I know my wife' Hovorím, že poznám svoj ženu,
   
1:03:22  because I have lived with her, pretože s ňou žijem,
I know all her tendencies, poznám včetky jej sklony,
   
1:03:27  her irritations, impetuosity, jej podráždenosť, impulzívnosť,
her jealousy, jej žiarlivosť,
   
1:03:32  which becomes my knowledge čo sa stáva mojou vedomosťou
about her: how she walks, o nej: ako chodí,
   
1:03:37  how she does her hair, ako si robí vlasy, ako sa hýbe
how she moves – you follow? - Sledujete?
   
1:03:43  I have collected a lot of information Nazbieral som o nej veľa informácií
and knowledge about her. a vedomostí.
   
1:03:51  And she has collected A ona o mne tiež nazbierala
a lot of knowledge about me. veľa informácií,
   
1:03:57  So the past – you follow? takže vlastne minulosť -sledujete?-
Knowledge is always the past, right? Vedomosti sú vždy minulosť. Že?
   
1:04:06  There is no knowledge O budúcnosti nemáme
about the future, predictable. žiadne predvídateľné vedomosti.
   
1:04:14  So, we have knowledge Takže ja mám vedomosti, máme
about each other. Right? vedomosti o sebe. Je to tak?
   
1:04:23  So we have to enquire a great deal Takže sa musíme vážne pýtať
into the question of knowledge: na otázku poznania:
   
1:04:28  what place has knowledge Aké miesto má poznanie
in life? v živote?
   
1:04:35  Are we together Pozorujeme to spolu?
in this observation?  
   
1:04:44  Will knowledge transform man? Zmenia vedomosti človeka?
   
1:04:49  What place has knowledge Aké miesto zaberajú vedomosti
in the mutation v zmene
   
1:04:52  or in the ending of conditioning? alebo v ukončení
  podmienenia?
   
1:04:56  This is conditioning: Toto je podmienenie!
   
1:04:59  I have conditioned her Som podmienený skrz to,
through knowledge, že ju poznám,
   
1:05:08  and she has conditioned me tak ako je ona podmienená tým,
through knowledge. že ona pozná mňa.
   
1:05:12  You are following all this? Sledujete to?
We are together in this? Sme v tom spolu?
   
1:05:17  We are observing together? Sledujeme to spoločne?
Please, I am not teaching you. Prosím, neučím vás.
   
1:05:25  You are observing Sledujete to
with all your energy, s celou svojou energiou,
   
1:05:29  with capacity to see this fact: so schopnosťou vidieť tento fakt,
   
1:05:34  that where there is knowledge in že tam, kde je znalosť vo vzťahu,
relationship, there must be conflict. tam musí existovať konflikt.
   
1:05:45  I must have knowledge how to drive Musím mať znalosti, ako riadiť
a car, how to write a sentence, auto, ako napísať vetu,
   
1:05:52  how to speak English, or French, ako hovoriť po anglicky, alebo
or Italian, whatever language it is. po francúzsky,
   
1:05:55    alebo po taliansky, či akokoľvek..
   
1:05:57  Or I must have technological Alebo musím mať technologické
knowledge; if I am a good carpenter, vedomostí; keď som dobrý tesár,
   
1:06:01  I must have knowledge about the wood, musím mať vedomosti o dreve,
the tools I use and so on. nástrojoch, ktoré používam, atď;
   
1:06:07  But in relationship Ale vo vzťahu s manželkou,
with my wife,  
   
1:06:14  or with a friend, alebo s kamarátom, s kýmkoľvek,
whatever it is,  
   
1:06:18  that knowledge tie znalosti
which I have gathered together, ktoré som nazhromaždil,
   
1:06:22  put together nazbierané
through constant irritation, neustálym podráždením,
   
1:06:28  constant separation, ambitions, stálymi roztržkami, ambíciami,
   
1:06:35  this knowledge poznaním
which I have acquired, ktoré som získal,
   
1:06:40  that knowledge is going to prevent tie vedomosti zabraňujú
actual relationship with another. skutočnému vzťahu s iným.
   
1:06:46  Right? Že?
   
1:06:50  Is this a fact, or is this merely Je to fakt, alebo je to len púhy
a supposition, a theory, an idea? predpoklad, teória, myšlienka?
   
1:07:02  An idea is an abstraction Predstava je abstrakcia
of a fact. Right? o skutočnosti. Je to tak?
   
1:07:10  The word ‘idea’ in Greek Slovo "idea" v gréčtine
means to observe, to see, znamená pozorovať, vidieť,
   
1:07:20  to come very close dostať sa blízko k vnímaniu,
to perception,  
   
1:07:25  not make an abstraction nie vytvárať abstrakciu,
which becomes an idea. ktorá sa stane myšlienkou.
   
1:07:33  So we are not dealing with ideas. Takže sa nezaoberáme nápadmi.
   
1:07:38  But we are dealing Ale máme čo do činenia
with the actual relationship, s aktuálnym vzťahom,
   
1:07:44  which is in conflict, ktorým je konflikt,
   
1:07:46  and that conflict arises a ten konflikt narastá
   
1:07:48  when I have accumulated keď som už o nej nazhromaždil
lots of information about her veľa informácií
   
1:07:54  and she has acquired a ona ich získala
a lot about me. veľa o mne.
   
1:07:58  So, our relationship then Takže, náš vzťah je potom
is based on knowledge, založený na vedomostiach;
   
1:08:03  and knowledge can never be complete, a znalosti nikdy nemôžu byť
about anything in life. kompletné, o ničom v živote.
   
1:08:10  Please realise this. Uvedomte si to prosím.
   
1:08:14  Knowledge must always go Vedomosti vždy musia ísť
with the shadow of ignorance. ruka v ruke s nevedomosťami.
   
1:08:25  Right? Že?
   
1:08:27  You can’t know about the universe. Nemôžete vedieť všetko o vesmíre.
   
1:08:30  Astrophysicists may describe, Astrofyzici ho môžu opisovať,
   
1:08:33  but to be aware of that immensity, ale byť si vedomý jeho nesmiernosti,
   
1:08:38  no knowledge is required nie je nutná žiadna znalosť
through information; prostredníctvom informácií;
   
1:08:42  you have to have that mind musíte mať na mysli,
that is so vast, že je tak obrovský,
   
1:08:49  so completely orderly, tak úplne usporiadaný,
as the universe is, ako len vesmír môže byť.
   
1:08:55  then that’s a different matter. Potom je to iná vec.
   
1:08:58  So similarly, knowledge in Tak podobne, znalosť
relationship brings about conflict. vnáša konflikt do vzťahu.
   
1:09:09  See the fact. Pozrite sa na skutočnosť!
Not accept the fact. Nie zmieriť sa so skutočnosťou.
   
1:09:15  See the fact that knowledge Pozrite sa na tú skutočnosť,
has importance in one direction,  
   
1:09:18    že vedomosti majú význam
  v jednom smere,
   
1:09:20  in the other it has not. ale v druhom nemajú.
   
1:09:24  The negation is the most positive Negácia je najpozitívnejšia.
– you understand? - Chápete?
   
1:09:32  Right? Can we go Je to tak? Môžeme ísť
from there a little more? trochu ďalej?
   
1:09:37  That is: To znamená,
   
1:09:43  do we exercise will že prax naozaj ukončí konlikt?
to end conflict?  
   
1:09:57  That is, to enquire whether will, To znamená, že na zistenie, či vôľa,
which is positive action to znamená, pozitívna činnosť
   
1:10:06  – ‘I want to end this conflict’ – - "Chcem ukončiť tento konflikt" -
   
1:10:10  whether that will will bring about či to prinesie
the cessation of conflict, zastavenie konfliktu,
   
1:10:17  – we have done this before. ktorý sme predtým vyvolali?
   
1:10:20  So, it’s very important to understand Takže, je veľmi dôležité pochopiť,
the place of knowledge aké majú znalosti miesto,
   
1:10:33  and knowledge as a znalosti, ako prekážka
an impediment in relationship. vo vzťahu.
   
1:10:39  Love is not knowledge, Láska nie je poznanie;
love is not remembrance. láska nie je spomienka.
   
1:10:50  When there is no knowledge Pokiaľ o nej nemám poznanie
about her, I look upon her obdivujem ju,
   
1:10:58  as a fresh, new human being, takú, aká je, ako úplne
each day new. nová ľudská bytosť, každý deň nová.
   
1:11:04  You know what it does? Viete, čo to robí?
   
1:11:09  You are too learned, Ste príliš vzdelaní,
you are full of book knowledge, ste plní poznania z kníh,
   
1:11:17  what other people have said. toho, čo povedali druhí.
   
1:11:23  And that’s why this becomes A to je dôvod, prečo je toto
awfully difficult to comprehend veľmi ťažké pochopiť,
   
1:11:26  – a very simple thing like this. - takú jednoduchú vec, ako je toto.
   
1:11:41  Again quarter to one. A zase 12:45. Je mi ľúto.
I’m sorry.  
   
1:11:47  We’ll continue Budeme pokračovať ďalšiu
next Saturday and Sunday, sobotu a nedeľu,
   
1:11:55  because we are dealing with lebo sa zaoberáme
a very complex problem of living. s veľmi zložitým problémom života.
   
1:12:05  And that living is the understanding A to žitie je pochopenie
of the content of our consciousness. obsahu nášho vedomia.
   
1:12:13  As long as we have not comprehended Pokiaľ sme tomu neporozumeli,
the totality of that consciousness celku vedomia,
   
1:12:21  we’ll always be in disorder. vždy budeme v zmätku.
   
1:12:26  And disorder is the very nature A zmätok, je pravá podstata
of our consciousness. nášho vedomia.
   
1:12:34  And that’s why we took faith, A to je dôvod,
belief, hurt, relationship: prečo sme si prebrali vieru,
   
1:12:39    presvedčenie, bolesť, vzťah.
   
1:12:43  it’s part of our consciousness. Je to súčasť nášho vedomia.
   
1:12:46  And out of this disorder A z tohto neporiadku,
order can be brought about, môže vzniknúť poriadok,
   
1:12:55  which we’ll talk about o čom budeme hovoriť
next Saturday and Sunday. na budúcu sobotu a nedeľu.
   
1:12:59  May I get up now? Môžem teraz vstať?