Krishnamurti Subtitles

Môžu naše mysle, ktoré sú v neporiadku, vytvoriť poriadok?

Ojai - 8 May 1982

Public Talk 31:22 May we continue Môžeme pokračovať tam,
where we left off last Sunday? kde sme prestali v nedeľu?
   
1:34 We were talking about Hovorili sme o
right kind of relationship. správnych vzťahoch.
   
1:47 In most of our relationship, Väčšina našich vzťahov,
   
1:56 there is a great deal of v tých vzťahoch, je veľká miera
conflict, struggle, konfliktov, bojov,
   
2:01 lack of understanding nedostatok pochopenia
each other and so on. sa navzájom, atď.
   
2:06 We went into it very carefully. Prebrali sme si to dopodrobna.
   
2:11 If you do not mind, Ak vám to nebude vadiť,
we won’t go into it again today. dnes si to znovu preberieme.
   
2:15 That’s where we left off To znamená, kde sme prestali minulú
last Sunday when we met here. nedeľu, keď sme sa tu stretli,
   
2:25 We pointed out how important it is upozornili sme na to, aké je to
to have right kind of relationship: dôležité, mať správny vzťah:
   
2:33 man, woman, or with people s mužom, ženou, alebo s ľuďmi
who are far away from us. ktorí sú ďaleko od nás.
   
2:42 Because life is a relationship, Pretože život je vzťah,
is a movement in relationship; je to pohyb vo vzťahu;
   
2:49 and apparently a očividne
we have never been able sme nikdy neboli schopní
   
2:52 to solve the problem of vyriešiť problém a nemať
not having conflict in relationship. konflikt vo vzťahu.
   
3:03 And we went carefully A podrobne sme si tento
into that problem. problém prebrali.
   
3:09 And this morning we ought to talk A dnes ráno by sme mali hovoriť
about two things, order and fear. o dvoch veciach, poriadku a strachu.
   
3:24 What is order? Čo je to poriadok?
   
3:28 That word has a great To slovo má veľký
deal of significance význam:
   
3:37 – order from a general rozkaz generála svojim vojakom,
to his soldiers,  
   
3:44 order, ecclesiastic order, poriadok, cirkevný poriadok,
   
3:51 monastic order, rehoľný poriadok,
order in one’s house, poriadok vo svojom dome,
   
3:58 order in the garden and so on. poriadok v záhrade, atď.
   
4:02 That word To slovo má mimoriadny význam.
has extraordinary meaning.  
   
4:10 We have tried to establish order V spoločnosti sme sa snažili vytvoriť
in society, poriadok cez zákony,
   
4:17 by laws, by authority, autority, policajtov a tak ďalej.
by policemen and so on.  
   
4:28 Society, the thing Spoločnosť, vec,
in which we are caught, v ktorej sme chytení,
   
4:34 is created by each one of us, je vytváraná každým z nás,
by our parents, past generations, našimi rodičmi, minulými generáciami,
   
4:42 and that society is a tá spoločnosť je
in disorder, confused. v neporiadku, je zmätená,
   
4:50 That society has almost tá spoločnosť sa stala takmer
become immoral, nemorálnou,
   
4:56 that society is breeding wars; tá spoločnosť prináša vojny;
   
5:01 enormous sums obrovské sumy sa vynakladajú
are spent on armaments. na zbrojenie.
   
5:07 In that society V tejto spoločnosti je
there is division, conflict. rozdelenie, konflikt.
   
5:15 There is the totalitarian society, Existuje totalitná spoločnosť,
and the so-called democratic society; a tzv.,demokratická spoločnosť,
   
5:26 whether it is the totalitarian či sa už jedná o totalitnú
or democratic alebo demokratickú,
   
5:30 there is still disorder, je tam stále neporiadok, zmätok,
confusion,  
   
5:36 each individual asserting himself každý jednotlivec si agresívne
aggressively against others, uplatňuje právo voči druhým,
   
5:44 and so there is general disorder. a tak je tu všeobecný
  neporiadok.
   
5:49 That disorder is created by all of us Ten neporiadok je vytváraný
because we live in disorder. každým z nás,
   
5:53   pretože žijeme v neporiadku.
   
5:58 Our house is in disorder Náš dom je v neporiadku
   
6:00 – not the physical house, - nie fyzický dom,
but the psychological house, ale psychický dom,
   
6:07 which is our consciousness – čím je naše vedomie-
   
6:13 is in disarray, disturbed, je v neporiadku, narušené,
broken up, contradictory. zlomené, rozporuplné.
   
6:29 If one may point out, Ak môže človek pripomenúť,
   
6:32 this is not an entertainment, toto nie je zábava,
intellectual or otherwise. intelektuálna alebo iná.
   
6:45 We are talking about Hovoríme o ľudských problémoch.
human problems.  
   
6:55 And this is – if I may again A toto je - ak môžem znovu
point out – this is not a lecture, zdôrazniť, - toto nie je prednáška,
   
7:02 a lecture being, prednáška, čo znamená
giving certain information, poskytovanie určitých informácií,
   
7:08 having a discourse diskutovať
on a particular subject, na určitú tému,
   
7:14 with in view so zámerom, či už presvedčiť
either to convince,  
   
7:17 or to do some kind alebo robiť nejaký druh
of propaganda, and so on. propagandy, atď.,
   
7:21 This is not a lecture v tomto zmysle to nie je prednáška .
in that sense.  
   
7:26 But together Ale spolu skúmame,
we are investigating,  
   
7:32 we are exploring into the question skúmame otázku
of order and disorder. poriadku a neporiadku.
   
7:43 Our minds are in disorder Naše mysle sú v neporiadku.
   
7:46 – can such a mind create order, Môže taká myseľ vytvoriť poriadok,
bring about order? priniesť poriadok?
   
7:54 That’s the first problem To je prvý problém,
we have to face. ktorému musíme čeliť.
   
7:58 Most of us, in our daily life, Väčšina z nás, je v našom každodennom
are in confusion, uncertain, živote v zmätku, neistý,
   
8:07 contradictory, protirečivý,
psychologically deeply wounded, psychologicky hlboko zranený,
   
8:17 psychologically having no right psychologicky majúci nie správny
relationship with another. vzťah s druhým.
   
8:26 And in that relationship there is A v tomto vzťahu je
contradiction, disorder, disharmony, rozpor, porucha, disharmónia,
   
8:34 and so our life, probably from a tak náš život, pravdepodobne od
the moment we are born till we die,  
   
8:40   chvíle,čo sme sa narodili ,
  až kým umrieme,
   
8:46 we live in disorder. budeme žiť v zmätku.
   
8:52 One wonders Človek sa čuduje,
if one is aware of it. či si to človek uvedomuje.
   
8:57 We went into the question of Prebrali sme si túto otázku, čo je
what is to be aware, "vedieť", byť si vedomý,
   
9:03 to be conscious, to recognise byť si vedomý, rozpoznať
the fact that one is in disorder. fakt, že človek je v neporiadku.
   
9:15 If one is at all aware of that fact, Ak si je toho človek vedomý,
and if one is, do we escape from it, ak od toho uteká,
   
9:27 seeking a solution, hľadá riešenie,
or accept a pattern of order, alebo akceptuje vzor poriadku,
   
9:37 a design of order and therefore vzor poriadku a preto sa
conform to a particular norm? prispôsobuje určitým normám?
   
9:47 Are we aware of all these Sme si vedomí všetkých týchto
psychological movements psychologických hnutí,
   
9:53 born out of disorder? zrodených zo zmätku?
   
10:00 And how does this disorder A ako k tomu zmätku prišlo?
come about?  
   
10:10 Why, after so many Prečo po toľkých
millennia upon millennia, tisícročiach a tisícročiach,
   
10:16 we live psychologically in disorder, žijeme psychologicky v neporiadku,
and therefore outwardly in disorder. a preto aj navonok v neporiadku.
   
10:26 Outwardly our disorder Navonok je náš zmätok
is expressed in multiple forms, vyjadrený v mnohých formách,
   
10:35 as nationality, ako je štátna príslušnosť,
division among people, rozdelenie medzi ľuďmi,
   
10:40 religious divisions, náboženské rozdelenie, vojny atď.
wars and so on.  
   
10:48 So, we are asking: Takže sa pýtame:
   
10:52 is it possible to be free of this Je možné oslobodiť sa od tohto
disorder – the ending of disorder – zmätku - ukončiť neporiadok -
   
11:01 and therefore the very ending a preto nakoniec
is order. nastoliť poriadok?
   
11:08 Order is virtue. Poriadok je cnosť.
   
11:14 You cannot possibly discipline V skutočnosti nemôžete naučiť myseľ
a mind to become orderly. aby bola poriadna.
   
11:26 Because the entity Pretože tá entita, ktorá túži
who desires order, po poriadku,
   
11:31 that entity himself tá entita je sama osebe
is the result of confusion, výsledkom chaosu,
   
11:38 and therefore whatever order a preto, akýkoľvek poriadok vytvorí,
it creates must bring about disorder. musí to priniesť neporiadok.
   
11:48 I hope we are all serious Myslím, že toto ráno to tu
this morning, všetci myslíme vážne,
   
11:53 as we have pointed out over and over ako sme už poukázali, znova a znova,
again, this is a serious affair. toto je vážna vec.
   
12:01 Life is becoming Život začína byť tak neskutočne
so terribly dangerous, uncertain. nebezpečný, neistý,
   
12:11 It is an actuality. to je fakt.
   
12:14 And any serious person concerned A hociktorá osoba, ktorú znepokojuje
with the whole problem of living celý problém žitia,
   
12:23 must question all this: si musí dávať tieto otázky:
   
12:26 how does disorder come about, Ako vznikol tento zmätok?
what is the root of it? Čo je jeho koreňom?
   
12:38 When we ask Keď sa na to pýtame,
a question of this kind,  
   
12:43 you are asking the question, pýtate sa Vy,
not the speaker. nie rečník.
   
12:48 You are asking Vy sami sa pýtate
the question of yourself túto otázku
   
12:55 and trying to find out a skúšate nájsť koreň
the root of this disorder. tohto neporiadku.
   
13:06 Is it desire? Je to túžba?
   
13:12 Is it that the very nature Je to sama podstata
   
13:14 and the structure of thought a štruktúra mysle, čo je neporiadkom?
itself is disorder?  
   
13:19 That is, To znamená, myseľ samotná
thought itself is disorder. je zmätok.
   
13:23 We are asking that question. Pýtame sa na to.
   
13:25 Does disorder Či zmätok vzniká z túžby?
arise out of desire?  
   
13:34 Does disorder arise Či zmätok vzniká
out of the very act of thinking? zo samotného aktu myslenia?
   
13:42 That is, is thought To znamená: Je myseľ
the source of disorder? zdrojom zmätku?
   
13:53 Probably most of us have not Pravdepodobne viacerí z nás si nikdy
even asked such a question. nepoložili takú otázku.
   
14:00 We accept Akceptujeme to a žijeme v neporiadku.
and live in disorder;  
   
14:05 we say that is our condition, Hovoríme, že je to našim podmienením,
and we must accept that condition.  
   
14:08   a že to podmienenie
  musíme akceptovať.
   
14:13 And so we become used to disorder, A tak si zvykáme na neporiadok,
accept it and try to modify it.  
   
14:18   akceptujeme ho,
  a snažíme sa ho upravovať.
   
14:23 But we never ask of ourselves Ale nikdy sa nepýtame prečo
why we live in disorder v neporiadku žijeme psychologicky,
   
14:31 psychologically,inwardly, vnútorne, vo vnútri kože,
within the skin as it were, ako to bolo,
   
14:38 and what is the root of it, a čo je koreň toho, pravá
  podstata, ktorá prináša neporiadok.
   
14:42 the very substance  
that brings about disorder.  
   
14:52 Is it desire? Je to túžba?
   
15:00 Desire in itself Túžba sama o sebe je
is contradictory: protirečivá:
   
15:05 wanting one thing chce jednu vec
and resisting something else, a vzdoruje druhej,
   
15:14 desire for happiness túži po šťastí
and doing everything a robí všetko
   
15:18 that brings about unhappiness. čo prináša nešťastie.
   
15:26 Pursuing pleasure, Naháňa sa za potešením
the desire for pleasure a túži po potešení
   
15:33 and that very desire a tá túžba vytvára disharmóniu.
creates disharmony.  
   
15:43 So we are asking, seriously: Tak sa vážne pýtame:
   
15:48 is desire itself the root, the origin, je túžba koreňom, pôvodom,
the beginning of disorder? začiatkom neporiadku?
   
16:03 And then – if it is, A potom, ak je,
   
16:09 we are not saying it is, nehovoríme, že je,
because we are enquiring, pretože sa pýtame,
   
16:15 we are going deeply into this very, ideme do toho veľmi, veľmi
very complex problem of desire. zložitého problému túžby.
   
16:28 Desire has great energy, drive Túžba má nesmiernu energiu,
  silu,
   
16:39 – desire for so many things: - túžba po mnohých veciach:
   
16:44 for power, position, po moci, postavení, po bohatstve,
  po slobode, po nebi,
   
16:48 for wealth, for freedom,  
for heaven,  
   
16:55 desire to live happily, túžba žiť šťastne, pohodlne,
comfortably,  
   
17:00 and this desire a táto túžba sa pretaví
accumulates itself into will. do vôle.
   
17:11 Will is the essence of desire. Vôľa je podstatou túžby.
   
17:17 So we must enquire what is desire, Preto sa musíme pýtať,
which may bring about disorder. čo je to túžba,
   
17:22   ktorá môže viesť k neporiadku.
   
17:28 We desire to have food, Chceme mať jedlo,
that is quite natural. to je úplne prirodzené.
   
17:34 We desire to have a house, a shelter, Túžime mať dom, prístrešok,
that’s also quite natural; to je tiež celkom prirodzené;
   
17:39 to be clothed, byť oblečení, to je úplne prirodzené.
that is quite natural.  
   
17:44 But psychological desires Ale sú psychologické túžby,
– for power, position, po moci, postavení,
   
17:55 to become something stať sa niečím mimo
beyond what one actually is, toho, čím vlastne človek je,
   
18:04 to achieve dosiahnuť nejaký idealistický stav.
some idealistic state –  
   
18:13 there are so many kinds of desire, Existuje mnoho druhov túžby,
contradicting each other, ktoré si vzájomne odporujú,
   
18:22 and sometimes working together. a niekedy pracujú spoločne.
   
18:28 So we should very carefully Takže by sme mali veľmi starostlivo
go into the question prebrať otázku:
   
18:34 of why and what is Prečo a čo je
the origin of desire. pôvod túžby?
   
18:39 And whether A či to prináša zmätok.
it brings about disorder.  
   
18:51 Please, we are not telling you Prosím, nehovoríme vám,
what desire is, čo je túžba,
   
18:58 and then with which a potom, či s tým
you agree or disagree; súhlasíte alebo nesúhlasíte;
   
19:02 we are having a conversation spolu sa rozprávame,
together,  
   
19:10 we are as two friends sme ako dvaja priatelia
   
19:13 talking over together the very, ktrorí sa spolu rozprávajú o veľmi
very complex problem of desire. zložitom probléme túžby.
   
19:21 So you are enquiring, Takže vy sa pýtate,
not the speaker. nie rečník.
   
19:32 The speaker is only verbalising, Rečník iba reprodukuje,
   
19:36 putting into words the enquiry dáva do slov otázky
which you are making. na ktoré sa pýtate.
   
19:45 And if your brain is not active, A ak váš mozog nie je aktívny,
   
19:51 merely listening iba počúva
to what is being said, čo sa hovorí,
   
19:56 then, it’s a verbal communication potom je to verbálna komunikácia
which has very little meaning. ktorá má veľmi malý význam.
   
20:05 Explanations Vysvetlenie nie je skutočnosť.
are not the actuality.  
   
20:11 The speaker may explain very Rečník to môže vysvetliť dopodrobna,
carefully, as we go into it in detail, ako ideme do detajlov,
   
20:21 but those explanations ale tie vysvetlenia sú verbálne,
are verbal, have no meaning. a nemajú žiadny význam.
   
20:30 But the verbal explanations Ale tie vysvetlenia sú prostriedkami
are a means of your own discovery vášho vlastného skúmania
   
20:37 which the speaker ktoré rečník
is putting into words. dáva do slov.
   
20:41 I hope this is perfectly clear, Myslím, že je úplne jasné,
   
20:46 that the speaker is not conveying že rečník nepredáva určité myšlienky,
certain ideas, certain conclusions, určité závery,
   
21:02 but rather together we are observing ale radšej spolu skúmame
the whole movement of desire, celý pohyb túžby,
   
21:11 the nature of it, jej povahu,
the inwardness of it, jej vnútro,
   
21:16 the origin of the beginning pôvod začiatku
of desire. túžby.
   
21:25 In all religions Vo všetkých náboženstvách sveta
throughout the world  
   
21:33 – organised religions, the accepted, - organizovaných náboženstvách,
authoritarian, orthodox religions –  
   
21:38   akceptovaných, autoritatývnych,
  ortodoxných-
   
21:42 they have all said, všetci vravia,
suppress or transmute desire, potlačte alebo zmeňte túžbu,
   
21:48 identify your desire spojte svoju túžbu
with that which is great, s tým čo je veľké
   
21:56 with that which is s tým, čo je spasiteľom,
the Saviour,  
   
21:59 with that which is s tým, čo je niečo, čo chcete
something you want to achieve, dosiahnuť,
   
22:08 identify yourself with it. indentifikujte sa s tým.
   
22:14 And so gradually suppress any A tak postupne potláčate hociaký
contradictory, any sensual desires. rozpor, hociakú zmyslovú túžbu.
   
22:24 This has been Toto je vo všetkých náboženstvách,
the edict of all religions,  
   
22:28 monasteries are based on it, sú na tom založené kláštory,
   
22:32 the monks pursue it mnísi sa za tým naháňajú,
and the Asiatic monks, a ázijský mnísi
   
22:37 the sanyasis, to robia vlastným spôsobom.
do it in their own way.  
   
22:44 So desire has been condemned. Takže túžba bola zakázaná.
   
22:50 We are not condemning it. My ju nepotláčame.
   
22:53 We are not saying it must be My nehovoríme, že musí byť
suppressed or transmuted, potlačená alebo zmenená,
   
23:00 or play around with it. alebo hrať sa s ňou.
   
23:06 We are together going into Spolu sa pozrieme na tento
this very complex problem, zložitý problém,
   
23:13 observing, without motive – that is preskúmame ju bez motívu -
the whole point, without motive – t.j. celú vec, bez motívu-
   
23:21 just what is desire, len, čo je to túžba,
which drives most of us, ktorá poháňa väčšinu z nás,
   
23:29 both commercially aj obchodne aj psychologicky.
and psychologically.  
   
23:45 Please, don’t wait for me Prosím, nečakajte, že to vysvetlím,
to think it out, to explain,  
   
23:50 if you are serious, ak to myslíte vážne,
you are going to go into this. pustíte sa do toho.
   
23:57 Because we have Pretože musíme prísť na to,
to find out, if we can, ak môžeme,
   
24:02 whether it is possible to live an či je možné žiť poriadny, rozumný,
orderly, sane, rational, a holy life; racionálny, svätý život,
   
24:13 not this conflicting, destructive, nie túto konfliktnú, deštruktívnu,
warlike existence. pracovnú existenciu.
   
24:26 So what is desire? Takže: Čo je to túžba?
   
24:31 Why has it such enormous Prečo má takú nesmiernu
power in our lives? moc v našich životoch?
   
24:42 As we said, order is virtue. Ako sme povedali - poriadok je cnosť.
   
24:50 To become virtuous is desire; Stať sa cnostným je túžba:
   
24:58 to have values established mať ustálené hodnoty
is a form of desire. je forma túžby.
   
25:08 You may have values, Môžete mať hodnoty, vzory,
patterns, ideas, and so on, ideály, atď.,
   
25:18 but if we do not understand ale ak nerozumiete
the very movement of desire, ako celá túžba funguje,
   
25:28 whether it’s contradictory, či je rozporuplná,
whether it’s the origin of disorder, či je to pôvod neporiadku,
   
25:32 we must enquire tak musíme skúmať veľmi podrobne
very, very deeply what is desire. čo to túžba je.
   
25:54 Is not desire Nie je túžba zrodená z pocitov?
born out of sensation?  
   
26:06 Sensory responses Zmyslové orgány sú časťou túžby.
are part of desire.  
   
26:15 Sensation. Cítenie, tzn.,
  cez pozorovanie,
   
26:19 That is, through observation,  
   
26:23 through optical perception, cez optické vnímanie,
seeing, pozeranie sa,
   
26:30 then contact, then sensation. potom kontakt, potom pocit.
Right? Že?
   
26:43 One sees a beautiful house Človek vidí pekný dom
with a lovely garden, s krásnou záhradou,
   
26:53 and that very seeing a to samotné pozeranie sa
brings about a sensation, prináša pocity,
   
27:01 from that sensation, z tých pocitov vzniká túžba
the desire to own that house. Right? mať ten dom. Že?
   
27:09 That is, the seeing, Tzn. pozeranie,
  potom kontakt,
   
27:16 then the contact,  
   
27:19 then from that physical contact potom z toho dotyku
– sensation. - pocit.
   
27:24 This is obvious. Right? Je to jasné. Že?
Can we go on from there? Môžeme začať odtiaľ?
   
27:31 You see a woman or a man Vidíte ženu alebo muža
who is nice, nice-looking, ktorý je pekný, dobre vyzerá,
   
27:40 especially as it is advertised zvlášť keď je v reklame,
in this country; v tejto krajine,
   
27:48 and there is the very seeing, a to je to samé pozeranie sa,
   
27:54 then the contact, ten kontakt, ten pocit.
then the sensation.  
   
28:02 Then – please watch carefully yourself Potom - prosím, pozorujte sa pozorne
– then thought creates the image. - potom myšlienka vytvára obraz,
   
28:15 When thought creates the image, potom keď myšlienka vytvorí obraz,
then desire arises. vzniká túžba.
   
28:25 Right? Že?
   
28:27 That is, one sees a shirt, Tzn., človek vidí nejakú košeľu,
a robe in the window of a shop, šaty vo výklade,
   
28:36 goes inside, ide dovnútra, dotkne sa materiálu,
touches the material,  
   
28:42 then the very contact of it ten samotný kontakt
creates a sensation, vytvára pocity,
   
28:48 then thought says, how nice potom myseľ hovorí: Ako pekne by
that shirt or robe would look on me. tá košeľa alebo šaty na mne vyzerali.
   
28:55 At that moment desire begins. V tom momente vznikne túžba.
Have you understood this? Pochopili ste?
   
29:05 Have we understood this clearly, Pochopili sme to jasne,
   
29:09 that thought with its image že myšlienka so svojim obrazom
   
29:18 creates desire vytvára túžbu
when there is sensation. kde sú pocity?
   
29:25 Right, sir? Že, pane?
   
29:33 Are we together in this? Chápeme sa v tomto?
   
29:44 And, if this is clear A, ak je to jasné
   
29:47 – don’t please accept what the speaker - prosím, neakceptujte, čo rečník
is saying, it may be totally wrong – hovorí, môže sa úplne mýliť-
   
29:56 but carefully look ale poriadne sa pozrite
at this movement of desire, na tento proces túžby,
   
30:04 so that you yourself tak aby ste vy sami objavili
discover for yourself celú povahu túžby:
   
30:10 the whole nature of desire:  
   
30:14 how it begins, ako začína,
   
30:18 and whether a či ovládanie tej túžby
disciplining desire  
   
30:28 is not the very act nie je základným faktom
of confusion, disorder. zmätku, neporiadku.
   
30:35 Do you understand all this? Rozumiete tomu všetkému?
   
30:39 Because in this there is the entity Pretože v tomto je entita
who controls desire, ktorá kontroluje túžbu,
   
30:49 the entity entita, ktorá je oddelená
who is separate from desire. od túžby.
   
30:54 Is desire itself Je to túžba samotná,
not the observer, nie ten čo pozoruje,
   
30:59 who wishes to change ktorá si želá zmeniť
what he observes? to, čo entita pozoruje?
   
31:03 I wonder if you see all this? Rozmýšľam, či to všetko vidíte?
   
31:11 May I go on with this? Môžem pokračovať?
   
31:19 Please, sirs, don’t look at me. Prosím, nepozerajte sa na mňa.
That’s not important. To nie je dôležité.
   
31:25 Find out for yourself the actuality Vy sami nájdite skutočný
of the beginning of desire. pôvod túžby
   
31:38 Not how to discipline desire - nie ako skrotiť túžbu.
– we’ll come to that presently. Pozrieme sa na to.
   
31:44 But we are just observing Len skúmame celý proces túžby
the whole movement of desire  
   
31:52 – the seeing, the contact, - pozeranie sa, kontakt,
then the sensation, pocit,
   
32:02 then thought creating the image myšlienku vytvárajúcu obraz,
which is the beginning of desire. čím je začiatok túžby.
   
32:13 I see your beautiful shirt, Vidím vašu košeľu,
good material, well-made, dobrý materiál, dobre ušitú,
   
32:24 then, if you’ll allow me potom, ak mi dovolíte dotknúť sa jej,
to touch it,  
   
32:28 there is a certain sensation je tam určitý pocit
out of my sensory responses. vznikajúci zo zmyslov.
   
32:35 Then I want that shirt. A potom ju chcem.
   
32:42 Thought says, how nice it would Myseľ hovorí, ako pekne by
look on me, that shirt. tá košeľa na mne vyzerala.
   
32:51 That thought creating Tá myšlienka vytvárajúca
the image of me in that shirt obraz mňa, v tej košeli,
   
32:55 is the beginning of desire. je začiatok túžby.
Clear? Jasné?
   
33:04 Now, the question is, A teraz, otázka je: Ak je to tak,
if that is so, which is logically so, čo aj logicky je,
   
33:14 there is no question nemá zmysel to popierať,
of refuting that,  
   
33:19 that is a fact, not because je to fakt, nie pretože to rečník
the speaker says so, it is so. hovorí, ale tak to je!
   
33:26 If you observe it, Ak to pozorujete, je to pohyb.
it is a movement.  
   
33:31 And then the question arises: why does A tak vzniká otázka: Prečo sa myseľ
thought interfere with sensation? mieša s pocitmi?
   
33:41 You follow? Sledujete?
   
33:45 I see you have got Vidím, že máš úžasné auto,
a marvellous car  
   
33:50 – that, I am quite sure, potom si predstavím, som si istý,
will appeal to all of you – že si to všetci predstavíte:
   
33:56 a highly polished car. auto s vysokým leskom.
   
34:01 You see it on the road as you pass by, Vidíte ho na ceste keď idete okolo,
look at it, go round it, touch it;  
   
34:05   pozeráte sa naň, idete okolo,
  dotýkate sa ho:
   
34:10 there is that sensation out of it. vzniká z toho pocit.
   
34:13 Then you imagine you sitting Potom si predstavíte sami seba, ako
in the car and driving it. sedíte v tom aute a šoférujete ho.
   
34:18 Then the imagination Potom tá predstava je
is the action of desire. spúšťač túžby.
   
34:26 Right? Is this clear? Však? Je to jasné?
   
34:31 Now the question is: Otázka je:
   
34:36 is it possible for thought not Je možné aby sa myseľ nespojila
to interfere with its imagination? s tou predstavou?
   
34:45 See that car, the sensation, Vidieť to auto, pocit,
   
34:48 and no thought creating a nedovoliť mysli vytvoriť predstavu
the image of you being in there. o sebe, byť v tom aute.
   
34:56 You understand? That requires Rozumiete? To si vyžaduje
intense alertness, watchfulness. intenzívnu pozornosť, bdelosť.
   
35:06 So there is no discipline, Takže nie je v tom žiadna snaha,
to control desire, kontrolovať túžbu,
   
35:12 but on the contrary, ale naopak,
   
35:14 the intelligent observation inteligentné pozorovanie
of desire túžby je samo o sebe akt
   
35:20 is in itself an act  
which frees the mind  
   
35:26 from the urgency of desire. ktorý oslobodzuje myseľ
  z naliehavosti túžby.
   
35:30 I hope you understand all this, Dúfam, že to všetko chápete,
   
35:34 because we have got to talk about pretože si musíme pohovoriť o
something much more complex. niečom oveľa zložitejšom.
   
35:41 If this is understood, Ak toto chápete,
   
35:46 then we should go on to ask: potom by sme mali pýtať:
what is fear? Čo je to strach?
   
35:53 What is the origin of fear, Čo je pôvodom strachu,
   
35:59 whether the mind, či myseľ,
the psychological state, psychologický stav,
   
36:03 can ever be free totally, či sa dá úplne oslobodiť od strachu.
completely, from fear.  
   
36:12 Not say, it is possible Nie povedať: To sa dá!
or it is not possible. alebo: To sa nedá!
   
36:18 If you say Či už hovoríte jedno, alebo druhé,
either one or the other,  
   
36:23 that conditions podmieňuje to obe
your own state of enquiry. odpovede.
   
36:29 But, if there is Ale, ak je tam len
the intelligent demand inteligetná otázka,
   
36:39 whether the mind of a human being, či už myseľ, či ľudská
his psyche, his consciousness, osoba, jeho psychika, jeho vedomie,
   
36:45 can ever be free, sa môžu úplne oslobodiť,
completely, not partially, úplne, nie čiastočne,
   
36:51 not one day be free of fear, nie že jeden deň byť bez strachu,
the next day full of fear, a ďalší deň plný strachu,
   
36:56 but the entire movement of fear, ale celý pohyb strachu,
   
37:04 conscious as well as vedomý, ako aj
deeply-rooted fear: hlboko zakorenený strach:
   
37:08 whether it is possible for the human či je možné pre ľudskú
mind to be utterly free of it. myseľ, byť úplne bez neho.
   
37:18 Because fear is one Pretože strach je jeden
of the factors of disorder, z faktorov neporiadku,
   
37:25 not only desire, but also fear. nie len túžba, ale aj strach.
   
37:36 Most human beings are afraid: Väčšina ľudí sa bojí:
   
37:41 either physical fears or buď majú fyzické, alebo
psychological, complicated fears. psychologické obavy, zmiešané obavy.
   
37:52 Fears of not fulfilling, Strach z nenaplnenia, strach z toho
fears of not becoming, že sa ničím nestanú,
   
37:59 fears in their relationship, strach zo vzťahu, strach z toho
  že nebudú mať prácu,
   
38:04 fears of not having jobs  
   
38:08 – especially now, in this country - zvlášť tu, v tejto krajine,
   
38:10 there are ten million kde je nezamestnaných až milión ľudí
people unemployed –  
   
38:16 fear of darkness, fear of death, strach z tmy, strach zo smrti,
fear of the very act of living. strach zo samotného bytia.
   
38:26 There are so many, Existuje mnoho,
many forms of fear. mnoho foriem strachu.
   
38:32 Naturally, as one observes fear, Prirodzene, ak človek pozoruje strach
the state of fear stav strachu,
   
38:44 as one goes into it, you can see ak sa človek na to pozrie, vidí,
how fear creates disorder ako strach spôsobuje zmätok:
   
38:53 – fear of being secure strach z bezpečia
and not being secure, a nebyť v bezpečí:
   
39:00 fear of the past, strach z minulosti,
fear of the present, strach z prítomnosti,
   
39:04 fear of the future, strach z budúcnosti,
which we all know. ktorý všetci poznáme.
   
39:11 Most of us have experienced Väčšina z nás zažila nejaký
some kind of fear, druh strachu,
   
39:19 urgently, very deeply, naliehavo, veľmi hlboko,
or superficially. alebo povrchne.
   
39:29 When one is afraid, Keď sa človek bojí,
   
39:31 the whole psychological state samotný psychický stav je že
becomes tightened, strained, je stiahnutý, napätý,
   
39:40 you know all that. veď to poznáte.
   
39:43 And where there is fear A tam kde je strach
   
39:47 there is darkness and je temnota a únik z temnoty.
escape from that darkness.  
   
39:53 Then the escape becomes far more Potom sa ten únik stáva dôležitejším
important than the fear itself. ako samotný strach.
   
39:59 But fear always remains. Ale strach stále zostáva.
   
40:04 So one asks, why human beings, Takže sa pýtam,
  prečo ľudské bytosti,
   
40:09 who have lived on this earth ktoré tu žijú už milióny rokov,
for millions of years,  
   
40:15 who are ktoré sú technologicky vyspelé,
technologically intelligent,  
   
40:23 why they have not applied prečo nepoužili svoju inteligenciu
their intelligence  
   
40:28 to be free from this very aby sa oslobodili od tohto
complex problem of fear. zložitého problému strachu.
   
40:36 That may be one of the reasons On môže byť jedným z mnohých dôvodov
for war, for killing each other. na vojnu, na zabíjanie jeden druhého.
   
40:51 And religions throughout the world A náboženstvá celého sveta nevyriešili
have not solved the problem, tento problém:
   
40:56 neither the gurus, ani guruovia, ani spasitelia,
nor the saviours, nor ideals. ani ideály.
   
41:05 So if this is very clear: Takže, ak je toto jasné, žiadny
no outside agency, vonkajší vplyv, hociako vznešený,
   
41:12 however elevated, however akokoľvek populárne spropagovaný ,
made popular by propaganda,  
   
41:23 no outside agency can ever possibly nikdy žiadny vonkajší vplyv nemôže
solve this problem of human fear.  
   
41:27   vyriešiť tento problém
  ľudského strachu.
   
41:36 So we must find out Takže musíme zistiť
– again, if one may repeat, - znova, ak môžem zopakovať,
   
41:43 you are enquiring, pýtate sa,
you are investigating, skúmate,
   
41:48 you are delving into ponárate sa do
the whole problem of fear. celého problému strachu.
   
41:55 The speaker may only explain, Rečník môže len vysvetľovať,
   
41:58 but the explanation has no value ale vysvetlovanie nemá
  žiadnu hodnotu
   
42:02 unless you yourself pokiaľ vy sami neskúmate
go deeply into this question. túto otázku.
   
42:10 And perhaps we have so accepted A možno sme si tak zvykli
the pattern of fear tento druh strachu
   
42:16 that we don’t want even že sa z neho nechceme dostať.
to move away from it.  
   
42:25 So, what is fear? Takže, čo je to strach?
   
42:32 What are the contributory factors Aké sú faktory, ktoré prispievajú,
that bring about fear? ktoré so sebou prinášajú strach?
   
42:42 Like many small streams, Rovnako ako mnoho malých riečok,
   
42:49 rivulets that make potôčiky, ktoré tvoria
the tremendous volume of a river, obrovský objem rieky,
   
42:58 so what are the small streams takže aké sú tie malé prúdy,
that bring about fear, ktoré so sebou prinášajú strach,
   
43:07 that have such tremendous ktoré majú takú
vitality of fear? neskutočnú silu strachu.
   
43:27 Is one of the causes of fear Je jednou z príčin
comparison? strachu porovnávanie?
   
43:37 Comparing oneself with somebody else, Porovnávanie sa s niekým iným,
psychologically. psychologicky.
   
43:47 Obviously it is. Očividne áno!
   
43:53 So, can one live a life Takže, dá sa žiť život bez
comparing yourself with nobody? porovnávania sa s niekým?
   
44:06 You understand? Rozumiete, čo hovorím?
   
44:09 When you compare yourself Ak sa s niekým porovnávate,
with another,  
   
44:15 ideologically, psychologically ideologicky, psychologicky
or even physically, alebo dokonca fyzicky,
   
44:24 there is the striving je tam námaha,
to become that, aby ste sa takým stali.
   
44:29 and there is the fear A je v tom strach, že sa nestanete.
that you may not.  
   
44:33 It is the desire to fulfil Túžba splniť to, a možnosť toho,
and you may not be able to fulfil. že to nebudete vedieť splniť.
   
44:39 You understand? Where there is Rozumiete? Tam kde je porovnávanie,
comparison there must be fear. tam musí byť strach.
   
44:50 And so one enquires, asks A tak sa človek pýta,
   
44:53 whether it is possible to live či je možné žiť
without a single comparison, bez jediného porovnávania,
   
44:59 never comparing. nikdy neporovnávať,
   
45:04 Whether you are beautiful or ugly, či ste pekný alebo škaredý,
fair or not fair, physically  
   
45:12 psychologically approximating férový, neférový,
yourself to some ideal, fyzicky, psychologicky,
   
45:20 to some pattern of values, približovanie sa k nejakej myšlienke,
  do určitej štruktúry hodnôt,
   
45:28 there is this constant je v tom neustále
comparison going on. porovnávanie sa.
   
45:34 We are asking: is that Pýtame sa: Je to
one of the causes of fear? jednou z príčin strachu?
   
45:39 Obviously. Samozrejme!
   
45:42 And where there is comparison A tam, kde je porovnávanie, tam
there must be conformity, musí existovať aj prispôsobovanie sa,
   
45:54 there must be imitation, musí tam byť napodobňovanie,
inwardly. vnútorne.
   
46:00 So we are asking: A tak sa pýtame: porovnávanie,
comparison, conformity, imitation prispôsobovanie, napodobňovanie,
   
46:13 – are they contributory causes - sú to faktory
of fear? ktoré spôsobujú strach?
   
46:21 And can one live A môže človek žiť bez porovnávania,
without comparing,  
   
46:28 imitating, conforming napodobňovania, prispôsobovania sa,
psychologically? psychologicky?
   
46:37 Obviously, one can. Samozrejme, môže.
   
46:40 If those are Ak toto sú
the contributory factors of fear, faktory, ktoré prispievajú strachu,
   
46:47 and you are concerned a máte obavy
with the ending of fear, z ukončenia strachu,
   
46:53 then inwardly potom vo vnútri
there is no comparison, nie je porovnávanie,
   
47:01 which means čo znamená, že tam
there is no becoming. nie je stanie sa.
   
47:07 Right? Comparison entails – Je to tak? Porovnávanie
  so sebou nesie -
   
47:13 the very meaning of the comparison presný význam porovnania
is to become that je stať sa tým,
   
47:18 which you think is better, o čom si myslíte, že je lepšie,
or higher, nobler and so on. vyššie, noblesnejšie atď.
   
47:34 So, comparison, imitation, conformity, Takže, porovnávanie, napodobňovanie,
which is becoming,  
   
47:38   prispôsobovanie sa,
  čo je stávanie sa,
   
47:42 is that one of the factors, je jeden z faktorov,
or the factor of fear? alebo faktor strachu?
   
47:55 We are not saying it is. Nehovoríme, že je.
   
48:00 But you have to discover it Ale musíte to zistiť sami.
for yourself.  
   
48:05 Then if those are the factors, Potom , ak to sú tie faktory,
   
48:10 then if the mind is seeing those potom ak myseľ vidí tie faktory
factors as bringing about fear, ako prinášajú strach,
   
48:17 the very perception of those to samé vnímanie ukončuje
ends the contributory causes. tie faktory .
   
48:24 Where there is a cause, Tam, kde je príčina,
there is an end. tam je koniec.
   
48:28 I hope you understand this. Dúfam, že tomu rozumiete.
   
48:34 If there is physically a cause Ak existuje fyzická príčina, ktorá vám
which gives you a tummy-ache, spôsobuje bolesť brucha,
   
48:44 there is an ending of that tummy-ache ukončíme bolesť
   
48:48 by discovering objavením toho,
what’s the cause of the pain. čo spôsobilo bolesť.
   
48:52 Similarly, where there is a cause A podobne, kde je príčina,
there is an ending of that cause. je aj ukončenie príčiny.
   
49:04 And, is time a factor of fear? A, je čas faktorom strachu?
   
49:18 That is, time as of the things To znamená, že čas vecí
or incidents or happenings alebo incidentov alebo udalostí
   
49:25 that have taken place in the past, ktoré sa stali v minulosti,
   
49:32 or that might happen alebo, ktoré by sa mohli stať
in the future, and the present. v budúcnosti, a v prítomnosti.
   
49:44 Time is a movement, Čas je pohyb,
   
49:51 physically from here fyzicky z jedného miesta na druhé,
to that place,  
   
49:55 from one point to another point, z jedného bodu do druhého bodu,
   
49:57 a movement from one point pohyb z jedného bodu do druhého bodu
to another point requires time. si vyžaduje čas.
   
50:06 To learn a language Naučiť sa jazyk, to tiež vyžaduje čas.
requires time.  
   
50:11 To learn any form of technique Naučiť sa hociakú formu techniky
requires time. tiež vyžaduje čas.
   
50:20 But when we think about the future, Ale keď myslíme na budúcnosť,
what might happen čo sa môže stať,
   
50:31 – I have a job, I might lose it; - mám prácu, môžem ju stratiť,
   
50:37 my wife might run away, môže mi utiecť žena,
leave me – future. opustiť ma - budúcnosť.
   
50:45 So is time Takže, je to čas
   
50:48 – we are not talking of physical time, - nehovoríme o fyzickom čase,
sunrise, sunset, východe slnka, západe slnka,
   
50:55 movement of the watch, o pohybe hodín, hodiniek,
clock, chronological time – chronologickom čase,
   
51:01 we are talking ale hovoríme o psychologickom čase.
about psychological time.  
   
51:06 I am, I shall be Som, budem a mohol by som byť.
and I might not be.  
   
51:17 So, is time a factor of fear? Takže, je čas faktorom strachu?
   
51:30 Not how to stop time, Nie ako zastaviť čas,
you can’t stop time, neviete zastaviť čas,
   
51:35 but to observe it first ale najprv ho preskúmať
– we will go into it – - pozrieme sa na to -
   
51:39 but first observe the fact ale najprv preskúmajme fakt,
   
51:44 that one of the factors že jedným z faktorov strachu je čas.
of fear is time.  
   
51:51 Let’s say I’m afraid of death Povedzme, že sa bojím smrti.
– that’s in the future.  
   
51:55   To je v budúcnosti.
   
51:59 So is time a factor of fear? Takže, je čas faktorom strachu?
   
52:07 Obviously it is. Očividne áno.
   
52:10 Then is thought Potom, je myšlienka
a factor of fear? faktorom strachu?
   
52:23 Do you understand all this? Rozumiete tomu všetkému?
   
52:26 We said there are various Povedali sme, že existujú rôzne
contributory causes of fear faktory ktoré spôsobujú strach:
   
52:32 – comparison, porovnávanie, napodobňovanie,
imitation, identification identifikácia,
   
52:46 and this act of becoming a tento akt stávania
something else – sa niečím iným.
   
52:53 I am this, I must be that, Som toto, musím byť hento,
and I may not be that, ever. a možno tým nebudem, nikdy.
   
53:01 And is time a factor A je čas faktorom
in the movement of fear? v pohybe strachu?
   
53:09 Obviously it is. Očividne áno.
   
53:14 There is a distance between now, Je tam vzdialenosť medi terajškom,
the living, and the dying, žitím a umieraním,
   
53:19 a distance vzdialenosť z jedného bodu
from this point to that point. do druhého bodu.
   
53:24 To move from this point Pohyb z jedného bodu do druhého
to that point is fear. je strach.
   
53:29 Right? Time is fear. Že? Čas je strach.
   
53:33 So, next we are asking: Takže, ďalej sa pýtame:
is thought fear? je myseľ strach?
   
53:42 It’s very important to find out. Je veľmi dôležité zistiť to.
   
53:46 Is thought the root of fear? Je myseľ koreňom strachu?
   
53:56 Time is the root of fear, obviously, Čas je koreňom strachu, očividne,
as comparison and so on. ako porovnávanie atď.
   
54:01 And is thought also A je myseľ tiež koreňom strachu?
the root of fear?  
   
54:07 So, time and thought, Takže, čas a myseľ,
are they not together? nie sú spolu?
   
54:15 Are you following all this? Sledujete to?
Is this getting too complicated? Je to komplikované pochopiť to?
   
54:23 Are you getting tired? Začínate byť unavení?
It’s up to you. Je to na vás.
   
54:30 We are not trying Nesnažíme sa vás presvedčiť o ničom.
to convince you of anything.  
   
54:35 We are not trying to ask you Neprosíme vás aby ste
to follow the speaker. nasledovali rečníka.
   
54:42 The speaker is you, Rečník ste vy.
   
54:46 the speaker is only pointing out Rečník len poukazuje
the nature of fear. na povahu strachu.
   
54:54 If you don’t see it for yourself, Ak to sami nevidíte,
either your mind is dull buď je vaša myseľ otupená,
   
55:02 because you have drunk too much pretože ste minulú noc veľa pili,
last night, smoked too much, priveľa fajčili,
   
55:07 indulged in various forms of oddávali sa rôznym formám
entertainment, sexual or otherwise; zábavy, sexuálnej či inej;
   
55:13 so your mind, your capacity, takže vaša myseľ, vaša schopnosť,
your energy is lacking, chýba vám energia,
   
55:20 and therefore you’ll just listen, a preto to budete len počúvať
as a form of verbal entertainment, ako formu verbálnej zábavy,
   
55:27 which will not affect your life. ktorá neovplyvní váš život.
   
55:31 But if you are serious, Ale ak to myslíte vážne,
if your brain is active, ak je váš mozog aktívny,
   
55:38 not just romantically nie len romanticky
watching the trees pozorujúc stromy,
   
55:41 and, you know, a, viete, hranie sa so slovami.
playing with words.  
   
55:46 If you are really demanding Ak si žiadate
to find out zistiť to
   
55:55 then you have to apply! tak to musíte používať.
   
56:02 Application means Používanie znamená skutočne
looking at it actually, now. sa na to pozrieť, teraz!
   
56:12 Probably sitting here quietly under Asi tu sediac ticho pod stromami
the trees you may not be afraid. sa nemusíte báť.
   
56:19 But fear is going on Ale strach pokračuje
unconsciously, deeply, podvedome, hlboko,
   
56:28 whether you are aware či už ste si toho vedomí, alebo nie.
of it or not now.  
   
56:33 So we have said time, becoming, Takže, povedali sme si, že čas,
  stávanie sa,
   
56:40 comparison with all porovnávanie so všetkými
the implications of that, tými dôsledkami,
   
56:43 are the factors of fear. sú faktormi strachu.
   
56:47 And we are asking now whether thought A teraz sa pýtame, či myseľ
itself is not one of the factors sama o sebe nie je jedným z faktorov,
   
56:52 or perhaps the very alebo možnože
major factor of fear. najhlavnejším faktorom strachu.
   
57:03 What is then thought? Čo je to teda myseľ?
   
57:09 Thought compares, Myseľ porovnáva, myseľ napodobňuje,
thought imitates,  
   
57:18 thought says, myseľ hovorí:
I am this, I must be that. Som toto, musím byť tamto!
   
57:25 I must fulfil, I must identify Musím sa realizovať, musím sa určiť
myself, I must be something. musím niečím byť.
   
57:30 It’s all the movement of thought. To všetko je pohyb mysle.
   
57:36 And thought itself A myseľ sama o sebe môže byť zmätkom.
may be disorder.  
   
57:40 We are enquiring, please, Pýtame sa. Prosím, choďte do toho!
go into it.  
   
57:44 We are not trying to point out Nesnažíme sa poukázať na to,
that thought must be controlled. že myseľ musí byť pod kontrolou.
   
57:56 See that thought may be probably Pozrite sa na to,
the major factor of fear. že myseľ môže byť jedným,
   
58:01   pravdepodobne hlavným faktor strachu.
   
58:09 I was healthy last year, Minulý rok som bol zdravý,
and I am not this year a v tomto roku nie som,
   
58:15 but I hope to be ale dúfam, že budem úplne
in perfect health next year. v poriadku budúci rok.
   
58:21 There is in that movement the thinking V tom pohybe je rozmýšľanie
about the pain of last year, o bolesti z minulého roku,
   
58:28 hoping not to be this in the future, dúfajúc, že v budúcnosti nebude.
is the movement of fear – thought. To je pohyb strachu - mysle.
   
58:36 Right? So what is thought? Že? Takže, čo je myseľ?
   
58:42 Not, can thought ever stop Nie že: či sa myseľ niekedy nezastaví
and let nature take its own course,  
   
58:47   a nenechá prírodu robiť si svoje,
   
58:51 but we are enquiring into ale my sa pýtame:
what is thought, what is thinking. Čo je to myseľ, čo je to myslenie?
   
59:14 There are several factors Tiež je v tom niekoľko faktorov.
in that too.  
   
59:17 Just look at it simply. Jednoducho sa na to pozrime!
   
59:20 When you are asked your name, Keď sa vás pýtajú na meno,
you respond immediately. Why? okamžite odpovedáte. Prečo?
   
59:27 Because you have repeated Pretože ste opakovali vaše meno
your name so often tak často,
   
59:31 there is no thinking about it. že o tom nepremýšľate.
   
59:36 You may have thought Možnože ste o tom raz premýšľali,
about it at one time,  
   
59:39 but the constant repetition ale neustále opakovanie
of your name is without thinking. vášho mena je bez rozmýšľania.
   
59:47 If you are asked Ak sa vás opýtajú
a complicated question, komplikovanú otázku,
   
59:51 then you are searching, potom hľadáte,
thought is looking all over the place, myseľ to hľadá všade, kol dokola,
   
59:55 enquiring pýtajúc sa,
till it finds an answer. až pokiaľ nenájde odpoveď.
   
1:00:02 And when you are asked a very, A keď sa vás pýtajú veľmi, veľmi
very complex question, zložitú otázku,
   
1:00:07 or a question of which you have alebo otázku, o ktorej
never even thought about, ste nikdy v živote nepočuli,
   
1:00:12 you say, I don’t know. Right? hovoríte: Neviem!
  Že?
   
1:00:16 Very few people say, Veľmi málo ľudí hovorí: Ja neviem!
I don’t know.  
   
1:00:23 You understand? Rozumiete?
   
1:00:24 That requires a great sense To si vyžaduje veľku pokoru,
of humility not to know, nevedieť,
   
1:00:34 – we’ll go into it some other time, čo si preberieme inokedy,
that’s not important now. teraz to nie je dôležité.
   
1:00:39 So what is thinking? Takže, čo je myslenie?
   
1:00:45 Thought has created the extraordinary Mysleľ vytvorila neobyčajne
beautiful pictures, paintings, prekrásne obrázky, maľby,
   
1:00:56 out of stone created z kameňa vytvorila
something exquisite niečo skvelého,
   
1:01:02 – the Pieta of Michelangelo, Pietu od Michelangela,
the great cathedrals. veľké katedrály.
   
1:01:13 And also it created the submarines, A tiež, že vytvorila ponorky,
the missiles, the atom bomb; rakety, atómové bomby;
   
1:01:24 thought has created myseľ vytvorila vojnu,
the wars, the nationalities; vojny, národnosti;
   
1:01:31 thought has created myseľ vytvorila
all the rituals, religious rituals; všetky rituály, náboženské obrady;
   
1:01:42 thought has invented myseľ vytvorila spasiteľa:
the Saviour;  
   
1:01:47 whether the Hindu saviour či už hiduistického spasiteľa
or the Christian saviour. alebo kresťanského spasiteľa.
   
1:01:51 So thought has done Takže myseľ vytvorila
the most extraordinary things. najneobyčajnejšie veci.
   
1:02:00 The computer, which may take Počítač, ktorý môže
the place of human brain, zastúpiť ľudský mozog,
   
1:02:08 and what’s going to happen to your a čo sa stane s vaším
brain when the computer does it? mozgom, keď to robí počítač?
   
1:02:12 Which is again a different matter. To je zase iná vec.
   
1:02:16 So we must find out Preto musíme zistiť,
what is thinking. čo je to myslenie.
   
1:02:25 Wether that thought itself may be A či myseľ sama, môže
the origin of disorder and fear. byť pôvodom zmätku a strachu.
   
1:02:38 We give such extraordinary Pripisujeme mysli
importance to thought, takú dôležitosť,
   
1:02:43 to the intellectuals, intelektuálom,
to the scientists, vedcom,
   
1:02:47 to the people who create ľuďom, ktorí vytvárajú
marvellous technological things. úžasné technologické veci.
   
1:02:57 But those very people Ale tí istí ľudia
who have invented all this, ktorí toto všetko vymysleli,
   
1:03:03 the great scientists, tí veľkí vedci,
they themselves live in disorder. oni sami žijú v neporiadku.
   
1:03:12 They have never Možnože nikdy neskúmali
possibly enquired into  
   
1:03:18 why thought is given such prečo dávame mysli taký
an extraordinarily important place mimoriadne dôležitý význam
   
1:03:24 and thought may be in itself a či môže byť myseľ sama o sebe
the origin of disorder and fear. pôvodom poruchy a strachu.
   
1:03:32 We are going to enquire. My sa na to ideme pýtať.
   
1:03:37 You are going to enquire, Vy sa idete pýtať,
not the speaker. nie rečník.
   
1:03:42 He may explain – I must repeat this Môže vysvetľovať. Musím to opakovať
over and over again; znova a znova;
   
1:03:49 he may repeat on to môže opakovať,
   
1:03:52 but if you yourself ale ak to vy sami nepoužijete,
don’t apply, go into it, nejdete do toho,
   
1:04:00 your sitting there listening posediačky tu počúvate
to the speaker is utterly meaningless. rečníka, to je úplne bezvýznamné.
   
1:04:07 It is a waste of time Je to strata času a vašej energie.
and your energy.  
   
1:04:16 From the ancient of days Od starých čias
man has experienced an accident, človek zažíval nehody,
   
1:04:29 a sensation, pocity, nebezpečenstvo, radosť,
a danger, a pleasure,  
   
1:04:36 and this experience a tieto zážitky
has left knowledge. zanechali skúsenosť.
   
1:04:43 He derives from that experience On z toho zážitku načerpal
knowledge. Right? znalosť. Že?
   
1:04:51 That knowledge is stored Tá znalosť je uložená
in the brain as memory. v rozume ako spomienka.
   
1:05:01 And from that memory A z tej spomienky
thought arises. Right? vzniká myšlienka. Že?
   
1:05:09 So, thought is limited Takže, myseľ je obmedzená:
   
1:05:12 because experience is limited, pretože skúsenosť je omedzená,
   
1:05:16 knowledge is limited. znalosť je omedzená.
   
1:05:20 So thought is limited. Takže, myseľ je omedzená.
   
1:05:26 Thought is a material process Myšlienka je materiálny proces,
   
1:05:32 because experience pretože skúsenosť
is a material process. je materiálny proces.
   
1:05:36 There is an accident in a car, Je tu autonehoda v aute,
   
1:05:41 and that experience is remembered, a ten zážitok je zapamätaný,
which is knowledge, čo je skúsenosť,
   
1:05:47 the remembrance of it to pamätanie si toho
is pain, which is thought. je bolesť, čo je myseľ.
   
1:05:53 Right? Že?
   
1:05:55 So thought is a movement, Takže myšlienka je pohyb,
   
1:06:02 from experience, knowledge, zo zážitku, znalosti,
memory, thought. pamäte, mysle.
   
1:06:07 Again there is no question Opäť niet nikoho, kto by
of anybody disputing that fact. spochybňoval túto skutočnosť.
   
1:06:12 If you have no experience, Ak nemáte žiadne skúsenosti,
if you have no knowledge, no memory, ak nemáte znalosti, žiadnu pamäť,
   
1:06:19 then you are not thinking, potom nemyslíte,
you are just in a state of amnesia. ste len v stave amnézie.
   
1:06:26 But we are supposed Ale my máme byť mysliace
to be thinking human beings. ľudské bytosti.
   
1:06:32 So, knowledge is always limited Takže, poznanie je vždy
– about anything. nejako obmedzené.
   
1:06:44 That is so. Tak je to!
   
1:06:46 Thought has created the things in the Myseľ vytvorila veci v katedrálach,
cathedral, in the church, the rituals, v kostoloch, rituáloch,
   
1:06:56 and then thought worships them. a potom ich myseľ uctieva.
You follow all this? Sledujete to?
   
1:07:05 Thought has created all the things Myseľ vytvorila všetky tie veci,
that you call religious activity, ktoré voláte náboženská aktivita.
   
1:07:16 thought has invented it. "Myseľ" to vytvorila.
   
1:07:18 And then thought says, A potom vám tá myseľ hovorí:
you must worship it. Musíš to uctievať.
   
1:07:25 So one asks, Tak sa človek pýta,
thought is never sacred. myšlienka nikdy nie je posvätná.
   
1:07:29 It can never be sacred! Nikdy ani nemôže byť posvätná.
   
1:07:34 But we have made Ale my sme vytvorili nejaké
certain things of thought sacred. veci o posvätnej mysli.
   
1:07:45 Like God Tak ako "Boh" je výmysel mysle.
is an invention of thought.  
   
1:07:53 I know you won’t like this, Viem, že sa vám to nebude páčiť,
but there it is. ale je to tak!
   
1:08:05 And so, is thought the beginning, A tak, je myšlienka
the origin of fear? pôvodca strachu?
   
1:08:14 Thinking about the future, thinking Premýšľanie o budúcnosti, rozmýšľanie
about some happiness which I have not, o nejakom šťastí ktoré nemám,
   
1:08:23 thinking about death, rozmýšľanie o smrti,
   
1:08:30 thinking I might become rozmýšľanie o tom, že môžem ochrnúť
– paralysed, etc. I might have cancer. a všetko to ostatné.
   
1:08:39   Môžem mať rakovinu.
   
1:08:46 So thought, time, are the same. Takže, myseľ, čas, sú rovnaké.
Time and thought are the same. Čas a myslenie sú rovnaké.
   
1:08:58 And the contributory causes A faktor, ktorý k tomu všetkému
of all this is thought. prispieva, je myseľ.
   
1:09:08 Now, the question then is, Teraz, otázkou teda je, ak je
if thought is the origin of all fear, myseľ pôvodca všetkého strachu,
   
1:09:15 and therefore all disorder, a preto všetkých porúch,
   
1:09:32 if thought is the origin ak je myšlienka pôvodcom poruchy,
of disorder, fear, strachu, potom čo má človek robiť?
   
1:09:39 then what is one to do?  
   
1:09:47 You cannot stop thinking, Nemôžete prestať myslieť,
   
1:09:53 thinking has its place. myslenie má svoj význam.
   
1:10:01 When you leave here Keď idete odtiaľto,
you go to your house, idete do vášho domu,
   
1:10:03 that movement from here to there presun z jedného miesta na druhé
is an action of time and thought. je činnosť času a mysle.
   
1:10:11 Thought and knowledge are necessary Myseľ a vedomosti sú potrebné
when you are writing a letter, keď píšete list,
   
1:10:18 speaking a language, driving a car, keď rozprávate, šoférujete,
any technological business, hociaké technologické veci atď.,
   
1:10:24 thought and knowledge myseľ a vedomosti sú
are absolutely necessary. absolútne potrebné.
   
1:10:31 But we are asking: Ale pýtame sa:
   
1:10:33 the accumulation of knowledge akumulácia vedomostí
about the psyche, about yourself, o psychike, o sebe,
   
1:10:41 and thinking from that knowledge, a myslenie z tohto poznania.
is that necessary? Je to nutné?
   
1:10:46 You understand this question? Rozumiete tej otázke?
   
1:10:48 Please give your thought a little bit, Prosím, dajte vašej mysli trochu,
your attention a little bit. trochu svojej pozornosti.
   
1:10:55 Is it necessary to record Je potrebné zaznamenávať
psychological events? psychologické udalosti?
   
1:11:06 The insult, the flattery, Urážky, lichôtky, bolesti,
the hurts,  
   
1:11:17 the contents obsah vášho vedomia,
of your consciousness,  
   
1:11:21 which is nationality, fear, čo je národnosť, strach,
belief, faith, rituals, habits presvedčenie, viera, rituály, zvyky
   
1:11:33 – you know, the content - viete, obsah vášho vedomia,
of your consciousness,  
   
1:11:36 which is the psyche, čo je psychika, čo ste Vy.
which is you.  
   
1:11:45 Can there be no Musí tam byť nejaké
psychological recording? psychologické zaznamenávanie?
   
1:11:53 Please Prosím, spýtajte sa seba túto otázku.
ask yourself this question.  
   
1:11:56 Perhaps you have never asked it, Možnože ste sa to nikdy nespýtali,
because we record. pretože my zaznamenávame.
   
1:12:05 You record an insult, Zaznamenávate urážku,
you record a flattery. zaznamenávate lichôtky.
   
1:12:10 You record the hurts Pamätáte si bolesti
that one has received from childhood. ktoré človek utŕžil v detstve;
   
1:12:19 You record pamätáte si svoje príjemné
your pleasurable activities, činnosti; pamätáte si svoje obavy.
   
1:12:26 you record your fears.  
   
1:12:32 So is it possible for a brain Takže pre mozog je možné
to record what is necessary zaznamenávať to, čo je potrebné,
   
1:12:42 – that is, learning a language, to je: učenie sa jazyka,
doing business, robiť obchod,
   
1:12:46 being a good carpenter, byť dobrým stolárom atď.,
engineer and so on – inžinierom atď.,
   
1:12:49 there you need to record tu si musíte pamätať
everything very clearly, všetko veľmi presne,
   
1:12:55 scientifically, and so on. vedecky, atď.
   
1:12:58 But is it necessary to record Ale je nevyhnutné pamätať si
psychological events, psychologické udalosti?
   
1:13:05 do you understand? Rozumiete?
   
1:13:14 That is, to carry psychological To znamená, niesť so sebou
burdens all your life, psychologickú záťaž celý život,
   
1:13:21 psychological problems all your life: psychologické problémy celého vášho
the conflicts, the misery, života, konflikty, biedu,
   
1:13:27 the confusion, the agony, zmätok, muky,
the loneliness, the despair. osamelosť, beznádej.
   
1:13:35 Is it necessary to carry all that Je nutné niesť so sebou toto všetko,
– which are the activity of thought? čo je vlastne aktivita mysle?
   
1:13:51 To find that out, Aby sme to zistili,
   
1:13:55 whether it is possible či je možné, alebo nie,
not to record at all psychologically, zaznamenávať to psychologicky,
   
1:14:02 that means to have no problem, čo znamená, nemať žiadny problém
you understand, sir? - rozumiete pane?
   
1:14:10 Fear is a problem to us. Strach je náš problém.
   
1:14:16 Order is a problem to us. Poriadok je náš problém.
   
1:14:22 Not to be something Nebyť ničím, je náš problém,
is a problem to us.  
   
1:14:26 Our life is a bundle of problems, náš život je kopec problémov,
   
1:14:33 both psychosomatic, physical, aj psychosomatických, fyzikálnych,
psychological, psychologických,
   
1:14:40 the whole thing, celá tá vec-
living is a problem to us. život - je náš problém.
   
1:14:48 Which is Čo je zaznamenávanie všetkého,
the recording of everything,  
   
1:14:50 pleasure, pain, the loneliness, potešenia, bolesti, osamelosti,
the fears and so on. obáv a tak ďalej.
   
1:14:58 We are asking: can the brain Pýtame sa: môže mozog
not record the incidents of fear? nezaznamenávať incidenty strachu?
   
1:15:13 That is, to be aware To znamená, byť si vedomý
of the whole pattern of fear, celéj konštrukcie strachu,
   
1:15:17 which is very complex, ktorá je veľmi zložitá
as we pointed out, ako sme si už povedali,
   
1:15:21 it is very complex and intricate je veľmi zložitá a komplikovaná
   
1:15:25 and one has to observe it very a človek sa na to musí pozrieť veľmi
subtly, tentatively, sensitively. jemne, opatrne, citlivo.
   
1:15:35 Then Potom, ak sa na to budete
if you observe it carefully, pozorne pozerať,
   
1:15:41 is the observer different je pozorovateľ iný
from that which he observes? než to, čo pozoruje?
   
1:15:48 What he observes is himself, To, čo pozoruje, je on sám,
the observer is the observed. pozorovateľ je pozorované.
   
1:15:57 Where there is a division between Tam, kde je rozdiel medzi
the observer and the observed, pozorovateľ a pozorovaným,
   
1:16:01 there is conflict. tam je konflikt.
   
1:16:05 Now, with the observer, which is Teraz, ak pozorovateľ, ktorý je
the past accumulation of knowledge minulou akumuláciou vedomostí,
   
1:16:12 observing the present fear, pozoruje prítomnosť strachu,
   
1:16:15 there is a division, tam je rozdelenie,
   
1:16:17 and then the past tries to overcome a tak minulosť sa pokúša prevziať
the present, control it. kontrolu nad prítomnosťou.
   
1:16:23 Whereas the thing that is observed Zatiaľčo vec, ktorá je pozorovaná
is the observer. je pozorovateľ.
   
1:16:33 When that is absolutely clear Keď to je úplne jasné,
conflict ceases. konflikt prestane.
   
1:16:41 Therefore where there is A preto tam, kde je
the observation of fear as me pozorovanie strachu ako Ja,
   
1:16:48 – I am fear, obviously, Ja som strach, očividne,
   
1:16:53 there is no division neexistuje rozdiel medzi mnou
between me and fear, a strachom: Ja som strach,
   
1:16:59 I am totally fear,  
   
1:17:02 not that there is part of me nie že existuje nejaká časť mňa,
which is not fear, I am that. ktorá nie je stachom: Ja som to!
   
1:17:08 And when there is A tam kde je celkové
total perception of that, vnímanie tohto,
   
1:17:11 which means giving čo znamená, dávať tomu celú energiu,
all your energy to that,  
   
1:17:14 there is tam strach úplne prestáva.
complete cessation of fear.  
   
1:17:19 There is the total ending Tam je úplné ukončenie
of psychological fears psychologických obáv, úplne
   
1:17:23 – completely, not for a day. - nie že na deň,
   
1:17:29 But that which is ended ale to čo je ukončené,
has a new beginning. má nový začiatok.
   
1:17:36 Right, sir! Tak pane!
   
1:17:49 May I get up now? Môžem teraz vstať?