Krishnamurti Subtitles

Aké sú príčiny ľudských konfliktov?

Ojai - 9 May 1982

Public Talk 41:06 May we continue Môžeme začať tam kde
from where we left off yesterday? sme prestali včera?
   
1:18 We were talking about disorder Hovorili sme o neporiadku
  a príčine neporiadku
   
1:25 and the causes of disorder  
   
1:32 and the very detrimental, a o veľmi škodlivom,
destructive nature of fear. deštruktívnom charaktere strachu.
   
1:48 We went into it very carefully Včera sme si prebrali úplne
yesterday, step by step, do podrobna, krok za krokom,
   
2:01 and that it is possible a či je možné
to be totally free psychologically byť úplne slobodný, psychologicky
   
2:12 of the burden of fear. od záťaže strachu.
   
2:21 And we also slightly touched upon the A tiež sme sa citlivo dotkli témy
subject of conflict, human conflict. konfliktu, ľudského konfliktu.
   
2:38 If I may suggest, Ak môžem podotknúť, toto nie je
this is not an entertainment, zábava, nedeľné ranné stretnutie
   
2:45 a Sunday morning outing  
   
2:49 because you have pretože nemáte nič iné na práci.
nothing else better to do.  
   
2:54 Nor is it Nie je to ani intelektuálna zábava.
an intellectual amusement.  
   
3:06 Life has become, has always been, Život sa stal, vždy bol,
very, very serious. veľmi, veľmi vážny.
   
3:16 Serious in the sense that one has Vážny v tom zmysle, že človek musí
to respond fully to all the things plne reagovať na všetky tie veci,
   
3:24 that are happening around us: ktoré sa okolo nás dejú:
   
3:28 the dreadful wars that are going on, hrozné vojny ktoré stále pokračujú,
the religious divisions, náboženské rozdelenia,
   
3:38 the various types of gurus rôzne druhy guruov
with their peculiar entertainment. s ich podivnou zábavou.
   
3:56 And as this is a serious gathering, A ak je toto vážne stretnutie,
one hopes, človek dúfa,
   
4:02 it becomes rather necessary that je dosť nevyhnutné nutné, že
one must exercise one’s own brain, človek musí cvičiť vlastný mozog,
   
4:13 one's own capacity, vlastný výkon, vlastnú energiu,
one's own energy,  
   
4:20 not stimulated by others nie stimulovanú inými,
or by these talks, alebo týmito hovormi,
   
4:27 but rather, ale skôr,
as we are together examining ako tu spolu skúmame
   
4:35 the present state prítomný stav ľudských
of human affairs, záležitostí,
   
4:40 it becomes necessary začína byť nevyhnutné,
that this gathering že toto stretnutie
   
4:48 should not be treated by sa nemalo brať ako výučba,
as a lecture,  
   
4:55 a lecture being to inform lekcia ktorá informuje
or to have a discussion, alebo preberá,
   
5:04 transmitting ideas, odovzdáva myšlienky
certain judgements and evaluations. určitých rozhodnutí a hodnotení.
   
5:12 So this is not a lecture, Takže toto nie je prednáška,
   
5:14 as we have been pointing out ako stále poukazujeme.
over and over again here.  
   
5:22 The speaker is merely Rečník je iba zrkadlom
acting as a mirror  
   
5:31 in which one sees v ktorom človek vidí
one’s own condition, vlastný stav,
   
5:37 one's own fears, vlastné strachy,
anxieties, loneliness, úzkosti, osamelosť,
   
5:44 and the agony of life a utrpenie života
with its occasional flare of joy. s občasným zábleskom radosti.
   
5:55 So we talked yesterday morning Takže včera ráno sme hovorili
   
6:02 about fear, disorder, o starchu, neporiadku,
   
6:11 and the other mornings a iné rána
we talked about sme hovorli o tom
   
6:13 how human beings ako sú ľudské bytosti
are hurt from childhood zraňované od detsva
   
6:19 and that hurt they carry on a to zranenie nesú
throughout life so sebou po celý život
   
6:24 and that it is possible a či je možné sa oslobodiť
to be free of all those hurts. od tých zranení.
   
6:31 And also we talked about relationship, A tiež sme hovorili o vzťahoch,
human relationship. ľudských vzťahoch.
   
6:39 Why, in that relationship Prečo je v ľudských vzťahoch
there is so much conflict. toľko konfliktov.
   
6:50 And whether it is possible to live A či je možné žiť život, nielen
a life, not only in all these matters, vo všetkých týchto veciach,
   
6:59 but essentially, deeply, ale podstatne, naozaj,
to live without conflict. žiť bez konfliktu.
   
7:08 Why do human beings, Prečo ľudské bytosti,
after so many millennia, po toľkých tisícročiach,
   
7:21 so astonishingly intelligent in one tak prekvapivo inteligentný v jednom
direction, technological direction, smere, v technologickom smere,
   
7:31 why human beings do not apply prečo ľudia nepoužívajú
that quality of intelligence túto inteligenciu
   
7:39 to their own lives na vlastné životy
   
7:41 and see whether it is possible a nezistia, či je možné
to live without conflict. žiť bez konfliktu.
   
7:49 What are the causes Aké sú príčiny ľudských
of human conflict? konfliktov?
   
7:56 Why does one live a daily life, Prečo človek žije každodenný život,
in our relationship, in our actions, v našich vzťahoch, v našich konaniach
   
8:08 why there is such conflict, prečo sú tu také konflikty,
struggle, such pain? boj, taká bolesť?
   
8:20 Please, as we pointed out, you are Prosím, ako sme upozornili, vy
asking this question, not the speaker. sa pýtate túto otázku, nie rečník.
   
8:29 The speaker is only putting into words Rečník len dáva do slov
the state of one’s own mind, stav svojej vlastnej mysle,
   
8:41 the state of one's own life: stav svojho vlastného života:
   
8:45 the enormous contradictions, obrovské rozpory,
saying one thing, doing another, hovoriac jednu vec, robiť inú;
   
8:53 thinking one thing myslieť si jednu vec
and acting quite differently. a správať sa inak.
   
9:00 Why human beings Prečo ľudia
after so many centuries, po toľkých storočiach
   
9:10 having acquired information outwardly získajúc informácie navonok
about almost anything, takmer o čomkoľvek,
   
9:18 inwardly, psychologically, vnútorne, psychologicky,
   
9:24 they have not investigated nepreskúmli
into their own problems, svoje vlastné problémy,
   
9:32 into their own travail, into vlastnú námahu,
their own anxieties, pain, grief. vlastnú úzkosť, bolesť, žiaľ.
   
9:42 Is it that we have always Je to tak, že vždy
looked to authority, vzhliadame k moci,
   
9:47 to somebody aby nám niekto povedal
to tell us what to do? čo máme robiť?
   
9:53 There are in this country, V tejto krajine sú,
as one has observed, ako človek môže pozorovať,
   
9:59 specialists of various types: odborníci rôznych smerov:
religious, psychological, and so on. náboženských, psychologických, atď.
   
10:07 They are telling us Hovoria nám, čo máme robiť,
what to do, what to think. čo si máme myslieť.
   
10:13 And we are gradually A sapostupne stávame na nich závislí,
becoming dependent upon them,  
   
10:19 and so losing our own capacity, a strácame svoje vlastné
  schopnosti,
   
10:25 our own intrinsic našu vlastnú vnútornú
energy of intelligence inteligenciu
   
10:33 to explore and discover ktorá by skúmala a objavovala
the causes of our conflicts, príčiny našich konfliktov,
   
10:44 struggle, pain, and so on. bojov, bolestí, a tak ďalej.
   
10:53 This morning we ought to talk over Dnes ráno sa znova budeme rozprávať
together the cause of conflict. o príčinách konfliktov.
   
11:07 There are various types of conflict, Existujú rôzne typy konfliktov,
both outward and inward. vonkajšie aj vnútorné.
   
11:16 The inward conflicts express Vnútorné konflikty sa pretavujú
themselves in the outward conflicts do vonkajších konfliktov,
   
11:24 – you cannot have a society, nemôžete mať spoločnosť,
an orderly society poriadnu spoločnosť
   
11:31 unless we, human beings pokiaľ my, ľudské bytosti
live an orderly life, nebudeme žiť riadny život,
   
11:38 sane, rational, healthy, rozumný, racionálny,
holy life. zdravý, svätý život.
   
11:51 And so we ought to, together, A tak by sme mali spoločne premýšľať
think  
   
12:00 why we have all become like this prečo sme sa všetci stali takýmito,
– what we are. akými sme.
   
12:09 We have been pointing out Ako sme už poukázali
in previous talks, v predchádzajúcich rozhovoroch,
   
12:15 our consciousness naše vedomie s jeho obsahom,
with its content  
   
12:23 – the content being hurts, obsahom, ktorým je bolesť
beliefs, presvedčenia,
   
12:29 conclusions, judgements, závery, posudzovanie, hodnotenie,
evaluations,  
   
12:37 fears, pleasures, strachy, radosti,
   
12:41 various types rôzne druhy
of acquisitive attachments, majetníckych náklonností,
   
12:51 fear of death, seeking something strach zo smrti, hľadanie niečoho
beyond the ordinary events of life okrem bežných udalostí života
   
13:02 – that is the content - to je obsah
of our consciousness. nášho vedomia.
   
13:09 That is what we are. To je to, čo sme.
   
13:14 We, or the ‘I’, is not different My, alebo "Ja", sa nelíšia
from the content. od obsahu.
   
13:21 I think Myslím si, že by to malo byť jasné.
this should be made clear.  
   
13:29 It may be that one is Je možné, že človek chce
so conditioned to analysis, tak všetko analyzovať,,
   
13:45 we want to find out chceme zistiť, prečo my, ľudské
why we human beings live as we do, bytosti žijeme tak ako žijeme,
   
13:55 and so we begin to analyse, a tak začíname analyzovať,
try to discover the various causes snažíme sa objavovať rôzne príčiny
   
14:05 for this unfortunate pre túto nešťastnú
troublesome existence. nepríjemnú existenciu.
   
14:15 But we have never enquired Ale nikdy sme sa nespýtali
who is the analyser and the analysed. kto je analyzátor a kto analyzovaný.
   
14:24 Is the analyser different Je ten čo analyzuje iný ako ten
from the analysed, ktorý je analyzovaný,
   
14:29 and can the analyser merely a môže analyzátor iba
verbally find the cause verbálne nájsť príčinu
   
14:36 and the analyser a analyzátor
then dissipate the cause? potom zničiť príčinu?
   
14:46 We have done this A robíme to už tisícky rokov.
for thousands of years.  
   
14:51 We know the causes. Poznáme príčiny.
   
14:55 Most intelligent people, most people Najinteligentní ľudia, väčšina ľudí
who are aware of their own turmoil,  
   
15:00   ktorí sú si vedomí svojho
  vlastného zmätku,
   
15:07 they can easily, through analysis, môžu veľmi ľahko, cez anylýzy,
find out the cause, or the causes. nájsť príčinu, alebo príčiny.
   
15:17 And so, we have separated A tak, my sme oddelili toho
the analyser, kto anylyzuje,
   
15:23 who is investigating ktorý skúma svoje vlastné vedomie.
the consciousness of himself.  
   
15:32 I hope this is clear. Dúfam, že je to jasné.
   
15:40 My consciousness, and yours, Moje vedomie a vaše,
is its content. je jeho obsahom.
   
15:49 Without the content there is Bez tohto obsahu neexistuje
no consciousness as we know it. vedomie ako ho poznáme.
   
15:58 The content of one’s consciousness, Obsah niečieho vedomia,
one wants to investigate, ktoré chce človek skúmať,
   
16:05 one wants to look, chce sa pozerať,
one wants to find out chce prísť na to
   
16:09 why that consciousness is prečo je to vedomie v konflikte,
in conflict, in contradiction. v rozpore.
   
16:19 So one separates oneself Takže človek sa oddelí
from the thing that is being examined. od veci, ktorú skúma.
   
16:27 Please follow this, Prosím, sledujte to,
if you will, a little bit. ak chcete, trochu.
   
16:32 Thought separates itself Mysleľ oddeľuje samu seba
as the analyser, ako analyzátor,
   
16:38 that analyser tries to examine, ten analyzátor sa snaží skúmať,
analyse that confusion, analyzovať ten zmätok,
   
16:47 that turmoil, that loneliness, ten zmätok, tú osamelosť,
that despair, to zúfalstvo,
   
16:53 and then begins a potom začne
to discover the cause. odhaľovať príčinu.
   
16:58 Then he tries Potom sa snaží zničiť tú príčinu,
to dissipate the cause,  
   
17:02 hoping thereby to wipe away dúfajúc, že tým zotrie
the effects of the cause. následky príčiny.
   
17:12 So there is this division, Takže je tam toto delenie,
as the analyser and the analysed, na analyzátora a analyzovaného,
   
17:21 and hence wherever there is a preto hocikedy tam, kde je
psychological division in oneself psychologické rozdelenie v sebe,
   
17:29 there must be conflict. tam musí byť konflikt.
   
17:32 This is a law, as gravity, Je to zákon, ako zákon gravitácie,
   
17:39 that wherever inwardly že tam, kde existuje vnútorne
there is a contradiction, a division, rozpor, rozdelenie,
   
17:48 a separation of the analyser oddelenie sa amalyzátora
from the analysed a analyzovaného,
   
17:54 as the observer and the observed, ako pozorovateľa a toho čo je
  pozorované,
   
17:57 there must be conflict: tam musí byť konflikt:
   
18:01 as the Arab and the Jew, ako Arab a Žid,
the Hindu and the Muslim, Hind a Moslim,
   
18:10 the ideological differences ideologické rozdiely
of the capitalist society kapitalistickej spoločnosti
   
18:16 and the totalitarian society, a totalitnej spoločnosti,
   
18:20 there must be conflict. tam musí byť konflikt.
   
18:27 And that conflict A ten konflikt
brings about this division, prináša toto rozdelenie,
   
18:38 brings about the feeling prináša pocit kedy cítime
of not being whole, že nie sme celistvý,
   
18:48 the feeling of not being whole, ten pocit toho, že nie sme celistvý,
   
18:54 because in us, in ourself, pretože v nás, v nás samých,
there is the division. je rozdelenie.
   
19:01 So is it possible to realise, Takže, je možné uvedomiť si,
not intellectually, nie intelektuálne,
   
19:15 but actually see the fact, ale skutočne vidieť skutočnosť,
as one sees a fact of pain, ako človek vidí skutočnosť bolesti,
   
19:26 as one has je to ako keď má niekto bolesť
this pain of a toothache, zubov, atď,
   
19:32 actually realise, feel, v skutočnosti si uvedomiť,
perceive, cítiť, vnímať,
   
19:37 that where there is že tam, kde je
psychological division psychologické rozdelenie,
   
19:41 there must be, musí byť nevyhnutne,
inevitably, logically, conflict. logicky, konflikt.
   
19:54 And this conflict denies A tento konflikt nám popiera
the feeling of being whole. pocit celku.
   
20:06 That is, the feeling of whole To znamená, že pocit celistvosti,
is the freedom from error: je oslobodenie sa od chyby:
   
20:19 ‘to err’– you understand "Chybovať", chápete?,
the word ‘error’. slovo "chyba".
   
20:31 So, feeling whole, Takže, cítiť celistvosť,
the feeling of being whole, pocit celku,
   
20:38 means not inwardly fragmented, znamená nebyť vnútorne roztrieštený,
broken up as we are. rozdelený, ako sme.
   
20:50 That is, all psychological problems To znamená, že všetky
are interrelated: problémy, psychologické
   
20:55   problémy, spolu súvisia:
   
21:01 the hurt, bolesť,
the lack of order, disorder, nedostatok poriadku, neporiadok,
   
21:13 the conflict in relationship, konflikt vo vzťahu,
   
21:19 all these problems všetky problémy spolu súvisia.
are interrelated.  
   
21:23 We treat them as separate. My ich berieme každé zvlášť.
   
21:30 And the perception, or the seeing, A to vnímanie,
logically, truthfully vidieť to logicky, pravdivo,
   
21:39 that all problems, že všetky problémy,
psychological problems, psychické problémy,
   
21:43 whatever they be, nech by boli akékoľvek,
are interrelated spolu súvisia,
   
21:47 – you cannot take one problem nemôžete brať jeden problém
separately from other problems. oddelene od iných problémov.
   
21:59 And to perceive the feeling A vnímať pocit
of the whole movement of problems celého pohybu problémov
   
22:08 is one problem. je jeden problém.
   
22:13 A problem means, according to the Podľa slovníka, slovo Problém znamená,
dictionary, something thrown at you; niečo hodené na vás,
   
22:23 that's the meaning of a problem. to je význam slova Problém.
   
22:27 Something thrown at you Niečo hodené na vás,
which is a challenge. čo je Výzva,
   
22:34 That’s the meaning of that word, to je význam slova,
‘problem’ is that. to je Problém.
   
22:40 It is a challenge, Je to výzva,
something put before you. niečo, čo je pred vás predložené.
   
22:48 You have to meet it rightly. Musíte to riešiť
  okamžite.
   
22:52 But we meet every problem Ale mi berieme každý problém
as though it were separate, akoby bolo potrebné
   
22:57 to be resolved, unrelated vyriešiť ho zvlášť, nesúvisiaci
to other problems, as we do in life:  
   
23:02   s ďalším problémom,
  ako to v živote robievame :
   
23:07 religion – which is no religion at all náboženstvo, ktoré vôbec nie je
as it is now – náboženstvom, ako je tomu teraz,
   
23:13 is separate from your intellectual, je oddelené od vášho duševného,
technological life. technologického života.
   
23:21 If you are a great surgeon, you are Ak ste skvelý chirurg, nebojíte sa
not concerned about your daily life, o svoj každodenný život.
   
23:26 what you are inwardly; you are To, o čo sa staráte,
concerned about your technique, je vaša technika,
   
23:31 your method of operation vaše metódy operovania, atď.
and so on.  
   
23:35 So we live a life, Takže žijeme život,
both outwardly and inwardly, ako navonok tak i vnútorne,
   
23:42 with a sense of fragmentation, s pocitom fragmentácie,
   
23:47 which means we never feel čo znamená, že nikdy necítime
the wholeness of life. celistvosť života.
   
23:58 That life is a movement, Život je pohyb,
not your life and other people’s life; nie je to váš život a život iných ľudí;
   
24:05 life as a whole is one. život je ako celok je Jedno.
   
24:09 It’s not American life, Nie je to americký život,
or Indian life, alebo indický život,
   
24:13 or a Buddhist life, alebo budhistický
or a Muslim life, alebo moslimský život,
   
24:17 it is life, to be lived on this earth, to je život, ktorý sa má žiť na tejto zemi
sanely, rationally, rozumne, racionálne,
   
24:25 not divided as nations, nie rozdelený na národy, ktorým je
that's a tribal adoration of an idea. uctievanie nejakých kmeňov.
   
24:37 That is what is happening To je to, čo sa deje
in South Atlantic, v južnom Atlantiku,
   
24:42 this tribal war that is going on. táto kmeňové vojna,
  ktorá sa práve deje.
   
24:54 So, we all want to be safe, Takže, my všetci chceme byť
that is natural. v bezpečí; to je prirodzené.
   
25:03 Physically, we want to be safe: Fyzicky, chceme byť v bezpečí:
   
25:09 to have a house, a shelter, mať dom, prístrešok,
clothing, food. oblečenie, jedlo.
   
25:16 That's natural, healthy, To je prirodzené, zdravé,
sane, rational, rozumné, racionálne,
   
25:23 for all of us, not only pre všetkých nás, nielen
for the affluent people. pre zámožných ľudí.
   
25:31 There is a great deal of poverty Na svete je veľká chudoba,
throughout the world,  
   
25:35 even in this country. dokonca aj v tejto krajine.
   
25:39 This poverty, Táto chudoba,
   
25:43 this lack of relationship nedostatok vzťahu k svetu ako k celku,
to the whole of the world,  
   
25:49 is brought about je to spôsobené
by national divisions, delením sa na národy,
   
25:53 religious divisions, náboženské delenie,
economic divisions. ekonomické delenie.
   
25:56 There is no feeling Nie je tu pocit globálneho vzťahu.
of global relationship.  
   
26:01 Please listen to all this! Počúvajte to, prosím!
   
26:08 And our outward problems A naše vonkajšie problémy
will never be solved, never, nebudú nikdy vyriešené, nikdy,
   
26:15 unless we have pokiaľ nebudeme mať tento
this global relationship. globály vzťah.
   
26:23 That is why it is important Preto je to tak dôležité pochopiť
to understand very carefully  
   
26:30 that our consciousness, že naše vedomie, čo sú
with all the beliefs, dogmas, všetky tie presvedčenia, dogmy,
   
26:39 judgements, loneliness, despair, naše súdy, úzkosti, obavy, bolesti,
anxiety, fears, hurts,  
   
26:45 is common to all mankind sú spoločné celému ľudstvu.
– to all mankind Celému ľudstvu,
   
26:52 whether they live in Russia, či už žijeme v Rusku,
China, or in this country. v Číne, alebo v tejto krajine.
   
26:59 And because it is common A pretože sú bežné
to all mankind, you are mankind. celému ľudstvu, Vy ste ľudstvo.
   
27:07 You are not a separate individual. Nie ste samostatný jedinec.
This is hard to realise. Toto je ťažké uvedomiť si to.
   
27:18 Because you suffer, Pretože vy trpíte, a tak isto trpí
so does a man in the Far East; aj človek na ďalekom východe.
   
27:24 there he is uncertain, Je neistý,
confused, trodden down, zmätený, pošliapali ho,
   
27:33 and you too, you are confused, a aj vy ste zmätení,
uncertain, seeking security, safety; neistí, hľadáte istotu, bezpečie;
   
27:41 this is the problem toto je problém
of all human beings! všetkých ľudských bytostí.
   
27:49 And so it is hard to realise, A tak je ťažké uvedomiť si,
to see the fact, vidieť ten fakt,
   
28:00 because we are so conditioned pretože sme tak podmienený
to individuality, k individualite,
   
28:07 to see the actual fact vidieť skutočný fakt
that we are like the rest, že sme ako ostatní,
   
28:11 we are the humanity, sme ľudstvo,
we are the whole of humanity. sme celé ľudstvo.
   
28:20 And therefore our action then A preto potom naše činy,
will be a global relationship budú jedným globálnym vzťahom,
   
28:27 in which national divisions, v ktorom národné rozdelenia,
religious divisions do not exist.  
   
28:32   náboženské rozdelenia,
  nebudú neexistovať.
   
28:37 So we should consider Takže sme mali dnes ráno
this morning pouvažovať nad tým,
   
28:43 whether it is possible for a human či je možné pre ľudskú myseľ
mind to be safe, safe from error. byť v bezpečí,
   
28:48   v bezpečí pred chybou.
   
28:54 Do you understand my question? Chápete moju otázku?
   
28:59 Human beings Ľudské bytosti hľadajú istotu,
have sought security,  
   
29:06 not only physically a to nielen fyzicky
through family, prostredníctvom rodiny,
   
29:11 group, community, skupiny, obce,
nationality and so on, národnosti, a tak ďalej,
   
29:16 but also tried to find safety, ale tiež sa snažia nájsť istotu
to be safe in ideas, collective ideas, v ideách kolektívnych predstáv,
   
29:31 collective group, kolektívnej skupiny,
having the same conclusions, ktorá má rovnaké závery,
   
29:38 same beliefs, same frontiers. rovnaké presvedčenie,
  rovnaké hranice.
   
29:47 Man has sought his safety Človek sa snažil hľadať svoje bezpečie
in isolation. v izolácii.
   
29:57 That's what To je to, čo každý z nás robí.
each one of us is doing.  
   
30:01 We want to be safe in ourselves, Chceme byť v bezpečí sami,
separate from the rest of mankind. oddelený od zvyšku ľudstva.
   
30:14 ‘Safe’ means to have this feeling "V bezpečí" znamená mať ten pocit
of wholeness, of being whole, celistvosti, bytia celku,
   
30:25 then you are completely safe. potom ste úplne v bezpečí.
   
30:30 But you cannot be whole Ale nemôžete byť celistvý
   
30:34 or have that extraordinary feeling alebo mať tento neobyčajný pocit
of total completeness celkovej úplnosti
   
30:43 if there is any sense ak existuje nejaký pocit
of fragmentation. fragmentácie.
   
30:50 Now, this statement from the speaker Teda, toto vyhlásenie rečníka
may be false. môže byť nepravdivé.
   
31:00 One must doubt, question. Človek musí pochybovať.
   
31:08 It may be his own peculiar Môže mať vlastné osobité
invention or illusion. výmysli alebo ilúzie.
   
31:20 But, having heard it, Ale potom, čo si človek vypočul,
one must find out musí zistiť
   
31:25 if it is possible or not possible či je možné, alebo či nie je možné
to live a life which is whole, žiť život ako celok,
   
31:34 therefore safe. a preto bezpečne.
   
31:41 That means you, To znamená, že vy,
who have listened to this statement,  
   
31:43   ktorí ste si vypočuli toto
  vyhlásenie,
   
31:46 you have to apply your mind, budete musieť použiť svoju myseľ,
not agree. nesúhlasiť.
   
31:51 You have to question, Musíte sa pýtať, budete sa musieť
you have to question your life, pýtať svojho života,
   
31:54 your existence, vaše existencie,
your whole activity, celej vašej činnosti,
   
32:01 find out for oneself whether zistiť sami,
it is possible to be totally safe. či je možné, byť úplne v bezpečí.
   
32:14 You cannot possibly Nemôžete
be safe in isolation; byť v bezpečí v izolácii;
   
32:20 doesn't matter whoever says it, Nezáleží na tom, kto to hovorí,
it is a law. to je zákon.
   
32:28 And so what happens A tak čo sa stane,
if you cannot be safe in isolation, ak nemôžete byť v bezpečí v izolácii,
   
32:32 why is the world divided up prečo je svet rozdelený takto?
like this?  
   
32:39 The British, the Argentine, Briti, Argentínčania,
the French, the Russian, you follow? Francúzi, Rusi, sledujete?
   
32:45 And religiously, too. A nábožensky tiež,
   
32:52 Those who are Christians, tí, ktorí sú kresťania,
   
32:55 and the Christianity a kresťanstvo
broken up in their beliefs, ich rozdelilo v ich viere,
   
32:59 thousands of different na tisíce rôznych
beliefs in Christianity; smerov v kresťanstve;
   
33:06 the same thing in India, all over to isté v Indii, všade
the world it’s the same phenomena. vo svete je to rovnaký jav.
   
33:14 So, we are asking, Takže sa pýtame,
when one realises this fact, keď si človek uvedmí tento fakt,
   
33:20 can one live in the modern world, môže človek žiť v modernom svete,
do your business, whatever one does, podnikať, nech už robí čokoľvek,
   
33:32 with a sense of feeling s pocitom bytia celku,
of being whole, not fragmented. a nie roztrieštený?
   
33:46 Specialisation is one of the factors Špecializácia je jedným z faktorov,
of fragmentation. fragmentácie.
   
33:55 One has to have specialists: doctors, Človek musí mať špecialistov:
carpenters, the postman, and so on. lekárov, tesárov, poštárov, atď.
   
34:07 But psychologically, inwardly, Ale psychicky, vnútorne,
what is the need to be a specialist? aká je potreba, byť odborníkom?
   
34:14 You are following all this? Sledujete to?
   
34:21 We are human beings. Sme ľudské bytosti.
   
34:28 So, we ought to discuss also Takže, mali by sme si mali prebrať aj
the nature of pleasure, povahu potešenia,
   
34:33 as we talked about fear. tak ako sme hovorili aj o strachu.
   
34:39 And also we should go into A tiež by sme si mali prebrať aj
the question of suffering, otázku utrpenia,
   
34:44 whether it is possible či je možné
for us as human beings pre nás, ako ľudské bytosti
   
34:50 who have lived on this earth ktorí žijú na tejto zemi
for so many millennia, tak mnoho tisícročí,
   
34:54 whether it is possible či je možné
to end our sorrow. ukončiť naše utrpenie.
   
35:03 Please, as we have pointed out, Prosím, ako sme poukázali,
this is a serious question. je to vážny problém.
   
35:09 It's not just Nie je to len raňajšie
a Sunday morning sermon. nedeľné kázanie.
   
35:18 Thank god we are not Vďaka bohu, že nie sme
in a church or a cathedral, v kostole alebo v katedrále.
   
35:23 you are under lovely trees. Ste pod krásnymi stromami.
   
35:29 We ought to be serious enough Mali by sme dosť vážne preskúmať
to enquire into all these matters. všetky tieto záležitosti.
   
35:38 So we are going to enquire first Takže najprv sa budeme pýtať,
  prečo
   
35:43 why man has pursued sa človek naháňa
pleasure at any price, za potešením za každú cenu.
   
35:55 why it has become Prečo sa stalo
such an important thing in life. takým dôležitým v jeho živote.
   
36:00 When you emphasize one thing, Keď zdôrazňujete jednu vec,
you deny the others. popierate ostatné.
   
36:11 You are merely pursuing pleasure, Iba sa naháňate za potešením,
pleasure in so many forms: potešením v mnohých podobách:
   
36:18 pleasure of possession, radosť z vlastníctva,
   
36:26 pleasure in attachment, radosť z pripútania,
   
36:35 pleasure in becoming something, potešenie stať sa niečím,
  potešenie z vedomostí,
   
36:40 pleasure in having knowledge,  
   
36:47 pleasure in having potešenie z vlastnenia
a piece of earth, kúska zeme,
   
36:56 pleasure in feeling radosť v pocitu
that you have achieved something, že ste niečo dosiahli
   
37:01 you have been able že máte udržiavané telo,
to have a very good body,  
   
37:09 pleasure in drink – you know, záľubu v pití - veď to poznáte,
so many forms of pleasure. toľko foriem potešení!
   
37:14 Not only sexual Nielen peknú spomienku na sex,
remembrance of pleasure,  
   
37:23 but the pleasure of seeking, finding, ale radosť z hľadania, nachádzania,
achieving, being somebody. dosiahnutia, byť niekým.
   
37:36 So why has pleasure become Takže prečo sa potešenie stalo
so extraordinarily important in life? tak mimoriadne dôležitým v živote?
   
37:47 What is pleasure? Čo je to potešenie?
   
37:50 As we examined very carefully Ako sme sa zaoberali veľmi dopodrobna
into the nature of fear, pocitmi strachu,
   
37:59 we went into it in great detail, išli do toho veľmi podrobne,
   
38:02 we should also regard, mali by sme tiež pouvažovať,
examine pleasure. preskúmať potešenie.
   
38:13 What is pleasure? Čo je to potešenie?
   
38:18 Please, you answer the question, Prosím, vy odpovedzte na otázku,
not the speaker. nie rečník.
   
38:29 Is it a remembrance? Je to pamätanie si?
   
38:40 Pleasure in prayer, Potešenie v modlitbe,
pleasure in worship potešenie v uctievaní.
   
38:44 – I don’t know what you pray to, - Neviem k čomu sa modlíte,
what you worship, but it’s a pleasure. čo uctievate, ale je to radosť.
   
38:55 Is it a remembrance of things Je to spomínanie si na veci
that are past, over? ktoré sú minulosťou?
   
39:07 Or, Alebo je to niečo v budúcnosti?
is it something in the future?  
   
39:17 Thinking about that Rozmýšľanie o tom
which might give you pleasure. čo by vám mohlo priniesť radosť?
   
39:26 Or, the remembering of something Alebo, spomínanie na niečo,
which gave you a delight yesterday. čo vám dalo potešenie včera.
   
39:37 Does pleasure, as fear, Tá radosť, ako aj strach,
exist now? existujú teraz,
   
39:43 In that sense of je tu pocit
having pleasure at the moment? radosti v túto chvíľu.
   
39:55 It’s like a man saying, Je to akoby človek hovoril,
I am happy. som šťastný.
   
40:02 The moment he says that, Ale v tom okamihu, keď to hovorí,
he is not. už nie je.
   
40:08 It’s only the remembrance of being Je to len spomienka, na to
happy at one time, or yesterday. že raz bol šťastný, alebo včera;
   
40:15 That remembrance is the pleasure tá spomienka je potešenie
   
40:19 and the pursuit of that a hnanie sa za tou
remembrance in action. spomienkou v činnosti.
   
40:24 I hope you are following all this. Dúfam, že to všetko sledujete.
   
40:29 So, is pleasure Takže, je radosť vecou času?
a matter of time?  
   
40:38 Is pleasure Je potešenie činnosťou mysle?
an action of thought?  
   
40:49 As fear, we said yesterday, Ako strach,
and we have said this often before, ako sme si včera povedali ,
   
40:54   a už sme o tom hovorili
  dosť často predtým,
   
40:58 time and thought čas a myšlienka sú koreňom strachu.
are the root of fear.  
   
41:07 Time and thought Čas a myslenie
are the root of pleasure. sú koreňom potešenia.
   
41:16 We want to deny fear, Chceme potlačiť strach,
but pursue pleasure. ale usilujeme sa o potešenie.
   
41:25 They are Sú to dve strany jednej mince.
two sides of the same coin.  
   
41:31 You cannot be free from fear Nemôžete byť bez obáv
   
41:39 if you do not understand ak nerozumiete
the nature of pleasure. povahe potešenia.
   
41:48 When you look at that mountain, Keď sa pozriete na tú horu,
though it is a cloudy morning, aj keď je zamračené ráno,
   
41:55 when you look at these keď sa pozriete na tieto
marvellous old trees and the blue sky, nádherné staré stromy a modrú oblohu,
   
42:05 it gives you a delight. dáva vám to potešenie.
   
42:09 It is a marvellous thing to look Je to úžasná vec sa pozerať sa
at nature and the mountains v prírode na hory
   
42:14 and the rivers and the animals a rieky a zvieratá
– wild, not kept in a zoo. - divoké, nie držané v zoo.
   
42:21 It gives you a sense To vám dáva pocit
of extraordinary width and beauty. mimoriadnej šírky a krásy.
   
42:29 You remember that, Pamätáte si to,
   
42:33 then that remembrance potom tú spomienku
insists and pursues, udržujete a sledujete,
   
42:41 having, demanding máte ju, dožadujete sa jej,
more of the same thing. chcete mať toho viacej.
   
42:49 So thought and time are Takže myseľ a čas sú
the factors of fear, and pleasure. faktory strachu, a potešenia.
   
43:00 We are not denying or asserting Nepopierame alebo netrváme v ňom,
or suppressing fear, alebo nepotláčame strach,
   
43:06 but to observe it, ale tým, že ho sledujeme,
to see what is implied in it, aby sme videli, čo je v ňom,
   
43:13 to be totally acquainted with it. sa s ním oboznamujeme.
   
43:20 Then one can ask, what is love? Potom sa človek pýta,
  čo je to láska?
   
43:31 You understand, this is very Chápete, to je veľmi
serious, all these questions, vážne, všetky tieto otázky,
   
43:34 human questions ľudské otázky, ktoré ovplyvňujú
which affect our daily life. náš každodenný život.
   
43:44 Is love pleasure? Je láska potešením?
   
43:52 Man has reduced it to that. Človek to na to ponížil.
   
43:58 Is love pleasure? Je láska potešenie?
Is love desire? Je láska túžba?
   
44:06 Love of a person, Láska k vlasti, láska k osobe,
love of a poem, love of a painting, láska k básni, láska k maľovaniu,
   
44:15 love of the country, láska k prírode,
   
44:21 love of acquiring láska k získaniu
a great deal of knowledge. veľkého množstva vedomostí.
   
44:32 So what is love? Takže, čo je to láska?
   
44:36 Love of God Láska k Bohu
– it's so easy to love God. - Je to tak jednoduché milovať Boha.
   
44:47 We don’t know what that is, but we Nevieme, čo to je, ale my sme to
have invented it, and so we love it. vynašli , a tak to máme radi.
   
44:52 You understand? Rozumiete?
What we invent, we love. Čo sme vymysleli, to milujeme.
   
45:02 So what is love? Takže, čo je to láska?
   
45:17 Negation is the most positive action. Negácia je najlepší spôsob.
   
45:27 To negate that which is false, Negovaním toho, čo je nepravdivé,
totally negate that which is false úplne negovať to, čo je falošné
   
45:35 is the most positive action. je najúčinnejší spôsob.
   
45:42 To negate, for instance, Aby sme negovali, napríklad,
the whole concept of nationalism, celý koncept nacionalizmu,
   
45:49 or a saviour, or some alebo spasiteľa, alebo nejakú
external agency to reform us, externú silu ktorá nás reformuje,
   
45:58 to change us, to bring about aby nás zmenila, aby priniesla
a different society inú spoločnosť;
   
46:03 – to negate the outward agency of negovať vonkajšie sily akéhokoľvek
any kind is the most positive action. druhu, je najpozitívnejšia činnosť.
   
46:15 So to negate totally Takže negovať úplne,
that which is not love. to čo nie je láska.
   
46:25 That is, to negate jealousy, To je, negovať žiarlivosť,
   
46:31 to negate totally negovať úplne
every form of antagonism, každú formu nepriateľstva,
   
46:42 to put aside competition, dať bokom súťaženie,
   
46:57 to deny poprieť samotu,
the sense of separate entity pocit samostatnej bytosti,
   
47:10 – and you are not a separate entity, - a vy nie ste samostatná bytosť,
you are related, you are the mankind. vy ste ľudstvo.
   
47:19 So to deny that which is false Takže popierať to, čo je falošné,
is the truth. je Pravda.
   
47:27 To deny all illusions Poprieť všetky ilúzie
is to live in reality. znamená žiť v realite.
   
47:37 So can one deny, put aside, Takže môže človek poprieť, odložiť,
negate that which is not love. negovať to, čo nie je láska?
   
47:49 Attachment is not love; Pripútanie nie je láska.
   
47:57 see Pozrime sa na následky pripútania.
the consequences of attachment,  
   
48:03 attachment to an idea, Pripútanie k idei, k presvedčeniu,
to a belief, to a conclusion, k záveru,
   
48:11 to a piece of earth, ku kusu zeme, ako k mojej krajine,
as my country,  
   
48:19 attachment to a person. pripútanie k osobe.
What is involved in this attachment? Čo je v tom pripútaní?
   
48:26 Suppose I am attached to my wife. Predpokladajme, že som
  pripútaný k mojej žene.
   
48:36 What are the consequences Aké sú dôsledky takého pripútania?
of attachment?  
   
48:42 Enquire, please, for yourself. Pýtajte sa prosím, sami!
   
48:47 I am attached to my wife, Som pripútaný k žene,
or the wife is attached to me. alebo žena je pripútaná ku mne.
   
48:54 And the consequences are fear, A následky sú strach, strata.
the loss.  
   
49:06 If I am attached to a belief, the same Ak som pripútaný k viere, rovnaká
thing, fear of losing that belief. vec, strach že stratím vieru.
   
49:16 If I am attached to some experience, Ak som pripútaný k nejakej
I hold on to that and I battle, skúsenosti, držím sa toho a bojujem,
   
49:24 resist any form of enquiry by you odmietam akékoľvek vypytovanie sa
to doubt it. vami, aby ste ma nezneistili.
   
49:31 I daren’t doubt it, because I feel Netrúfam si o tom pochybovať, lebo
without it I am nothing. viem, že bez toho som nič.
   
49:45 So, is it possible to have Takže, je možné mať
a relationship with a man, woman, vzťah s mužom, so ženou,
   
49:53 or anything alebo niečím,
– anything – hocičím,
   
49:59 without any sense of attachment? bez toho aby som bol pripútaný?
   
50:06 Would my wife, if I told her, Moja žena, ak by som jej povedal:
‘Darling, I am not attached to you’, "Drahá, nie som k tebe pripútaný",
   
50:12 what would she say? čo by povedala?
   
50:17 She would throw something at me, Pravdepodobne mi
probably. do mňa niečo hodila.
   
50:27 You laugh, but you have not applied, Smejete sa, ale nepoužili ste,
you don’t face the facts, nečelíte faktu,
   
50:41 that attachment že pripútanie úplne potláča lásku.
denies totally love.  
   
50:54 You will say, I understand it Poviete, rozumiem tomu
logically, intellectually, logicky, intelektuálne,
   
51:01 but I have not this feeling ale nemám pocit, že sa musím
that I must be free from it oslobodiť od toho pocitu,
   
51:10 because that’s one pretože je to jeden z faktorovov
of the factors of conflict. konfliktu.
   
51:17 Where there is conflict, there is not Tam kde je konflikt, nie je len
only division, there cannot be love. rozdelenie, tam nemôže byť láska.
   
51:27 If I love the thing called God Ak milujem tú vec zvanú Boh,
which man has invented, čo vynašiel človek,
   
51:34 there is conflict, because I want je v tom konflikt, lebo chcem jeho
his forgiveness, his prayer. odpustenie, jeho modlitbu.
   
51:40 You follow? Sledujete?
   
51:46 So love cannot exist Teda láska nemôže existovať
where there is antagonism, tam, kde je nepriateľstvo,
   
51:53 competition, attachment, súťaženie, pripútanie
conflict, possession. konflikt, vlastnenie.
   
52:00 Now can the mind, Teraz, môže myseľ,
can a human being negate all that, môže človek to všetko negovať ,
   
52:09 and live with a man a žiť s mužom
or a woman in society? alebo ženou v spoločnosti?
   
52:19 You have heard this statement – either Počuli ste toto vyhlásenie - a buď
it is true or utterly meaningless. je to pravda, alebo úplný nezmysel.
   
52:29 If it is meaningless, Ak je to nezmysel,
then it has no value. potom to nemá žiadnu hodnotu.
   
52:34 But if you have heard it Ale ak ste to počuli
   
52:36 and find it has value, a má to cenu v tom zmysle,
in the sense that it can be applied, že sa to dá použiť,
   
52:47 why is it that human beings, prečo to potom ľudské bytosti
knowing all this, don’t apply? aj keď to vedia, nerobia?
   
52:55 Why is it that human beings Prečo je to tak, že sa ľudské bytosti
never change radically? nikdy radikálne nemenia?
   
53:12 Nothing outside Nič z vonka vás nezmení,
will make you change  
   
53:19 – no gods, no gurus, no Masters, - žiadni bohovia, žiaden guru,
no saviours, no authority. žiadni Majstri,
   
53:24   žiadni spasitelia, žiadna autorita.
   
53:33 There is a mutation Zmena v tejto podmienenosti
in that conditioning nastane len vtedy,
   
53:37 only when you yourself kď v tom vy sami vidíte pravdu.
see the truth of it.  
   
53:44 That means you yourself have to think To znamená, že vy sami musíte myslieť
clearly, objectively, not personally. jasne, objektívne, nie osobne.
   
53:57 That means to have this extraordinary To znamená, mať mimoriadny
sense of the feeling of being whole. zmysel pre pocit celku.
   
54:07 Not fragmented means Nie roztrieštené pocity
to be safe, free from all error. byť v bezpečí, bez chyby.
   
54:18 And when the mind is in that state, A keď je myseľ v takom stave,
there is love. tam je láska.
   
54:27 It’s not Nie je to o tom, či ľúbite svoju ženu
whether you love your wife  
   
54:30 or you don’t love somebody else, alebo neľúbite niekoho iného,
love is love. láska je láska.
   
54:37 Please see all this. Pozrite sa na to všetko, prosím!
   
54:40 It’s not, can I love one person To nie je, môžem milovať jednu osobu
and not love another? a nemilovať inú?
   
54:47 It’s like Je to ako vôňa kvetu.
the perfume of a flower.  
   
54:53 When the perfume is there, Keď je tam vôňa,
   
54:56 it is not only for the one nie je len pre toho, kto je
who is nearest to the flower, blízko kvetu,
   
55:00 but the flower itself ale kvet sám o sebe je
is the beauty of life, krásou života,
   
55:07 to be looked at, admired, aby sa naň pozrel, obdivoval ho,
smelled by anyone who wants to. privoňal si hocikto, kto chce.
   
55:18 This is not a romantic statement To nie je romantický stav, kde môžete
  nejako obdivovať a usmievať sa
   
55:21 where you can  
kind of admire and smile  
   
55:24 and say, I wish I had it. a povedať:"Želám si, aby som to mal"!
   
55:32 Because without that perfume of love, Pretože bez tej vône lásky,
life has no meaning. život nemá žiadny význam.
   
55:41 You may be a marvellous professor, Môžete byť úžasný profesor,
great scientist, and so on; veľký vedec, a tak ďalej;
   
55:48 without that, life has lost ale bez toho, život stratí
its vitality, its depth, its beauty. svoju vitalitu, hĺbku, svoju krásu.
   
56:03 And also we should talk about A tiež by sme mali hovoriť o tom,
what is beauty. čo je to krása.
   
56:19 What is the quality of mind Aká je stav mysle
that has beauty? keď má krásu?
   
56:33 Is it the face, well-covered up Je to tvár, dobre pokrytá
with all kinds of cosmetics, všelijakými druhmi kozmetiky,
   
56:46 lovely hair, krásne vlasy, správne tvarované oči,
properly shaped eyes, etc? a tak ďalej?
   
56:57 Is beauty in the painting Je krása v obraze
of a great master? veľkého majstra?
   
57:09 Is there beauty Existuje krása v krásnej básni?
in a lovely poem?  
   
57:18 What is beauty? Čo je to krása?
   
57:21 Because if you have not that quality Pretože ak nemáte ten zmysel
of that sense of depth and the clarity hĺbky a jasnosti
   
57:30 which beauty brings about, ktoré krása prináša,
   
57:32 love has no meaning either, láska nemá žiadny význam ,
because they two go together. pretože tí dvaja patria k sebe.
   
57:41 So one has to enquire Takže človek sa musí pýtať,
very carefully, veľmi opatrne,
   
57:46 and if you are serious, deeply, ak to myslíte vážne, hlboko,
what is beauty. čo je to krása.
   
57:55 Can beauty exist Môže existovať krása
where the mind is in conflict? kde je myseľ v konflikte?
   
58:05 When you have problems, one or many, Keď máte problémy, jeden alebo veľa,
can beauty exist? môže existovať krása?
   
58:17 Or, beauty is there Alebo, krása je tam
when you are not there. keď vy tam nie ste.
   
58:30 Have you ever looked at a great Už ste sa niekedy pozreli na veľkú
mountain, the majesty, the dignity, horu, tú velebnosť, dôstojnosť,
   
58:36 the immovability of that mountain nehybnosť tej hory
when you look at it? keď sa na ňu pozeráte?
   
58:42 For a moment, the majesty of it Na okamih, jej majestátnosť
drives away all your problems zaháňa všetky vaše problémy
   
58:48 – for a second. - na sekundu.
   
58:52 That is, at that moment, you, To znamená, že v tú chvíľu, vy,
with all your problems, are not there.  
   
58:56   so všetkými svojimi problémami,
  tam NIE STE.
   
58:59 And you say, A vy hovoríte,
what a marvellous thing that is. aké úžasná vec to je.
   
59:04 There, the outward greatness Tak, vonkajšia veľkosť
drives away the pettiness of yourself. zaháňa maličkosť seba samého.
   
59:14 Then that feeling Potom ten pocit
of immensity, magnitude, nekonečnosti, veľkosť,
   
59:20 that great wordless state ten úžasný stav bez slov
   
59:28 puts away odsúva
the little problems of life. malé problémy života.
   
59:34 Like a child with a toy, Ako dieťa s hračkou,
the toy takes the child over; hračka mu odvedie pozornosť;
   
59:42 for a moment the child has forgotten na moment sa dieťa zabudne
or is absorbed by the toy. alebo je pohltené tou hračkou.
   
59:52 We are also absorbed by something; A aj my sme niečím pohltení;
escape from ourselves. utečieme od seba.
   
1:00:02 Which is to be absorbed. You are Čo znamená byť pohltení. Teraz ste
being absorbed now by the talk. pohltení rečou.
   
1:00:12 So for the moment takže na moment ste tichí, atď.
you are quiet.  
   
1:00:21 So when you, with your problems, Takže keď s vašimi problémami,
with your anxieties, so svojimi úzkosťami,
   
1:00:26 with your loneliness, so svojou osamelosťou,
with your attachments, so svojimi pripútaniami,
   
1:00:29 are not there nie ste tam,
then beauty is. je tam krása.
   
1:00:40 And where there is beauty, A tam kde je krása a láska,
and love,  
   
1:00:46 life becomes život sa stáva jedným
an extraordinary movement. veľkým pohybom.
   
1:00:56 I think we better stop now. Mylsím, že teraz by sme mali prestať.
   
1:01:02 We’ll discuss next Saturday Budúcu sobotu
the ending of sorrow, si preberieme koniec smútku,
   
1:01:10 what death means, čo znamená smrť, čo je to meditácia,
what is meditation,  
   
1:01:18 if there is at all something či existuje niečo, čo je úplne
that is utterly beyond all words, mimo slov,
   
1:01:27 beyond all time, mimo čas,
and that which is sacred. a to čo je sväté.
   
1:01:30 We’ll talk about it Pohovoríme si o tom
Saturday and Sunday. v sobotu a v nedeľu.
   
1:01:46 May we get up? Môžeme vstať?