Krishnamurti Subtitles

Tam kde je smútok, tam nie je láska

Ojai - 15 May 1982

Public Talk 50:12   TAM KDE JE SMÚTOK
  TAM NIE JE LÁSKA
   
1:11 We’ll continue, if we may, Budeme pokračovať, ak môžeme,
   
1:16 with what we were talking about o tom, o čom sme hovorili minulú sobotu.
last Saturday.  
   
1:23 Some of you probably Niektorí z vás tu možno neboli,
were not here,  
   
1:28 so may I briefly restate takže môžem stručne zopakovať
what we were talking about. to, o čom sme hovorili?
   
1:52 One would like to point out, Človek by chcel poukázať na to,
if one may, ak môže,
   
1:58 that že toto nie je zábava.
this is not an entertainment.  
   
2:03 Most people are used Väčšina ľudí si zvykla na to,
to being entertained, že ich zabávajú
   
2:08 sustained by somebody else’s slová niekoho iného,
words, actions and so on. ich činy a tak ďalej.
   
2:18 This is not a lecture, Toto nie je prednáška,
as is commonly understood. ako sa bežne chápe.
   
2:26 Nor are we trying to direct Ani sa vás nesnažíme riadiť
or tell you what to do, alebo vám hovoriť, čo máte robiť;
   
2:34 this is not a propaganda. toto nie je propaganda.
   
2:39 But we are thinking together, Ale uvažujeme spoločne,
which is a rather difficult problem, čo je pomerne zložitý problém,
   
2:48 because each one wants to think pretože každý chce myslieť
in his own particular way, jeho vlastným spôsobom,
   
2:54 from his own point of view, zo svojho uhla pohľadu,
and so on. a tak ďalej.
   
3:00 But here, Ale tu, počas posledných
during these last four talks, štyroch rozhovorov,
   
3:06 we were saying how important it is hovoríme o tom, aké je to dôležité
that we should think together. že by sme mali premýšľať spoločne.
   
3:13 The capacity to think Schopnosť rozmýšľať
– not about something, nie o niečom,
   
3:19 that comes a little later – - to príde o niečo neskôr -
  ale myslieť,
   
3:22 but to think,  
which is to observe  
   
3:30 what is actually going on čo je sledovať to, čo sa v skutočnosti
outside in the world, deje vonku vo svete,
   
3:35 and also to be aware a tiež byť si vedomí
of all the difficulties, všetkých tých ťažkostí,
   
3:43 the psychological travail psychologických ťažkostí,
that one has, ktoré človek má,
   
3:50 and to discover for oneself a objaviť sami,
the relationship between vzťah medzi
   
3:56 the so-called individual tzv. jedincom
   
3:58 and his activity psychologically a jeho činnosť, psychologicky,
and the world. a svet.
   
4:06 We were saying also, Tiež sme povedali, že
this outward society táto vonkajšia spoločnosť
   
4:12 which has become ktorá sa stala
so dangerous, so insecure, taká nebezpečná, tak neistá,
   
4:19 is the result of je výsledkom našich vlastných
our own daily activities. denných aktivít;
   
4:26 Perhaps the past generations možno minulé generácie
have added to it, tomu pridali,
   
4:30 but we are responsible actually ale my sme vlastne zodpovední
   
4:36 for all that is taking place za všetko, čo sa deje
in the world. vo svete.
   
4:40 And also we pointed out A tiež sme poukázali na to,
   
4:47 that our consciousness, že naše vedomie,
   
4:50 that is, the consciousness to znamená, vedomie
of each so-called individual, každého tzv. jedinca,
   
4:57 what he thinks, what he believes, to, čo si myslí, čomu verí,
his feelings, his despairs, jeho pocity, jeho strasti,
   
5:02 his loneliness, his fears, jeho osamelosť, jeho obavy,
his pleasures, his enjoyments, jeho radosti, jeho pôžitky,
   
5:10 his peculiar form of worship jeho zvláštna forma uctievania,
  a tak ďalej,
   
5:17 – those are the content tie je obsah
of our consciousness. nášho vedomia.
   
5:21 And this consciousness A toto vedomie je spoločné,
is common,  
   
5:26 if one may use that word ak môžem použiť toto slovo,
‘common’, to all mankind. "spoločné" pre celé ľudstvo.
   
5:31 Wherever you go Nech idete kamkoľvek
in this marvellous earth, na tejto nádhernej zemi,
   
5:36 which you are slowly destroying, ktorú pomaly ničíte,
   
5:40 wherever one goes všade tam, kam idete
– even if you go as a tourist – - nech už idete ako turista -
   
5:48 there is this problem je to problém
for all human beings: všetkých ľudských bytostí:
   
5:54 they suffer, they go trpia, prechádzajú
through great agonies, cez veľké muky,
   
6:02 the fear of loneliness, strach z osamelosti,
not being able to stand alone, nebyť schopný stáť samostatne,
   
6:13 their form of worship, ich forma uctievania,
   
6:16 their beliefs, their gods, ich viery, ich bohovia, a tak ďalej,
just like in the West. rovnako ako na západe.
   
6:22 So, as we pointed out, Tak, ako sme upozornili,
   
6:26 when you go into this question keď idete do tejto otázky
very deeply, veľmi hlboko,
   
6:31 this consciousness, which each toto vedomie, ktoré každý
one of us thinks that it is ours, jeden z nás si myslí, že je jeho,
   
6:39 our special property, naše výlučné vlastnícvo,
   
6:43 is the common property je spoločným vlastníctvom
of mankind. ľudstva.
   
6:48 So consciously, deeply, Takže vedome, hlboko,
we are not individuals nie sme jednotlivci,
   
6:57 – though all religions, all society, aj keď všetky náboženstvá, celá
all families and so on, spoločnosť, všetky rodiny, atď.,
   
7:02 have maintained nám tvrdia,
that we are separate individuals že sme samostatní jedinci,
   
7:07 with our own peculiar s našimi vlastnými zvláštnymi
tendencies, capacities, náladami, schopnosťami,
   
7:12 outward forms, name and so on. vonkajšími formami,
  menom a tak ďalej.
   
7:18 We are rest of mankind, Sme časťou ľudstva,
   
7:22 therefore we are mankind. preto sme ľudstvo.
   
7:25 We are the world My sme svet,
and the world is us. a svet sme my.
   
7:29 This is not a peculiar, Toto nie je podivná,
exotic theory, špeciálna teória,
   
7:37 something as an ideal, niečo ako ideál,
but an actual psychological fact. ale skutočný psychologický fakt;
   
7:43 Whether you like it or not, či už sa vám to páči alebo nie,
this is a fact. je to fakt.
   
7:50 Because you suffer, Pretože vy trpíte,
and the Asiatics also suffer, a Ázijci tiež trpia;
   
7:58 you have your many problems máte kopec problémov,
and so have they. a oni takisto.
   
8:07 You are a nationalist, Ste nacionalisti,
and so are they, a aj oni sú,
   
8:12 you want security, permanency, chcete bezpečnosť, stálosť,
   
8:18 endurance, continuity, vytrvalosť, kontinuitu,
so do they. a aj oni.
   
8:24 So the illusion that we are, Takže ilúzia, že sme,
in our consciousness, v našom vedomí,
   
8:31 separate individuals, samostatní jedinci,
is not a fact. nie je pravda.
   
8:39 And when one realises that, A keď si to človek uvedomí,
not as an idea, nie ako nejakú ideu,
   
8:45 not as an idealistic concept, ako nejaký
  idealistický koncept,
   
8:50 something that we have niečo, o čo sa máme
to strive after, potom usilovať,
   
8:55 but rather that this is the ground ale skôr to, že sa jedná o základ
on which all human beings na ktorom všetky ľudské bytosti
   
9:02 throughout the world stand. po celom svete stoja.
   
9:07 And also we were pointing out that A tiež sme chceli zdôrazniť, že
in our relationship with each other, v našom vzťahu s inými,
   
9:15 intimate or otherwise, intímnymi alebo inak,
man or woman, medzi mužom alebo ženou,
   
9:18 there is a great deal of strife, je tam veľa sporov,
great deal of misunderstanding, mnoho nedorozumení,
   
9:24 contradiction, each one rozpor, každý z nich psychologicky
psychologically going his own way, ide svojou vlastnou cestou,
   
9:33 pursuing his own ambition sledujúc svoje vlastné ambície
or her fulfilment, and so on. alebo svoje naplnenia, atď.
   
9:40 Like two parallel lines Rovnako ako sa dve priamky
never meeting, ktoré sa nikdy nestretnú.
   
9:43 perhaps sexually. Možno sexuálne.
   
9:49 And also we were pointing out A tiež sme poukázali
the nature of fear, na povahu strachu,
   
9:57 the various forms of fear rôzne formy strachu,
   
10:02 and whether human beings a či ľudské bytosti
who have carried ktoré nesú
   
10:07 this terrible burden of fear tento hrozný náklad strachu
for millennia upon millennia, už tisíce rokov,
   
10:11 can ever be free of it môžu byť od neho
completely. úplne oslobodené.
   
10:17 We went into it very deeply, Prebrali sme si to doporobna,
step by step, krok za krokom.
   
10:24 and it is possible A to je možné. Nie teoreticky, nie
– not a theory, not a goal – ako cieľ, ale je to skutočne možné
   
10:30 but it is possible actually  
   
10:32 to be totally completely free byť úplne oslobodený
of psychological fears. od psychologických strachov.
   
10:41 And also we talked about A tiež sme hovorili o naháňaní sa
the pursuit of pleasure. za potešením.
   
10:51 More and more in this world, Stále viac a viac v tomto svete,
outwardly, navonok,
   
10:56 various forms of entertainment, rôzne formy zábavy,
   
11:03 both religious as well as aj náboženské rovnako ako
the various facts of entertainment, rôzne formy zábavy,
   
11:14 football, and so on. futbal, atď.
   
11:20 And we are also pointing out A tiež poukazujeme na to,
how mechanical we are becoming, akými mechanickými sa stávame,
   
11:26 repeating the same thing opakujúc rovnakú vec
over and over and over again, znovu a znovu a znovu,
   
11:31 which is čo je to, čo robí počítač.
what the computer is doing.  
   
11:36 It may do it more rapidly, On to môže robiť rýchlejšie,
more efficiently, more widely. efektívnejšie, rozsiahlejšie,
   
11:48 But our own minds, our own feelings, ale naše vlastné mysle, naše vlastné
are repetitive. pocity, sú opakujúce sa.
   
11:59 So we are going to talk about Takže dnes ráno budeme hovoriť,
this morning, ak dovolíte,
   
12:06 if you will permit it,  
   
12:13 why is it that we human beings prečo je to tak, že my,
  ľudské bytosti,
   
12:17 who have lived on this earth ktoré žijú na tejto zemi
for over a million years or more, viac ako milión alebo viac rokov,
   
12:23 why prečo sme sa stali takýmito:
we have become what we are:  
   
12:29 brutal, violent, contradictory, brutálny, násilný, protirečiaci,
   
12:36 killing each other in the name zabíjajúc jeden druhého v mene
of God, in the name of country, boha, v mene krajiny,
   
12:46 in the name of peace. v mene mieru.
   
12:51 There used to be a slogan, Po prvej svetovej vojne sa používal
after the First World War, which said, slogan, ktorý hovoril,
   
12:59 ‘This War – like the next war – "Táto vojna (rovnako ako
is to end all wars’. ďalšia vojna)je na to,
   
13:03   aby ukončila všetky vojny ".
   
13:12 And this repetitive process of A tento opakujúci sa proces, zabíjania
killing each other has been going on,  
   
13:17   sa navzájom, pokračuje ďalej.
   
13:22 though we are highly educated, Hoci sme vysoko vzdelaní,
   
13:25 technologically we are technologicky sme
extraordinarily efficient, nesmierne vyspelí,
   
13:30 but psychologically ale psychologicky sme veľmi,
we are very, very primitive. veľmi primitívny.
   
13:38 And we were saying, A my hovoríme:
why is it that we do not change? "Prečo je to tak, že sa nemeníme"?
   
13:48 Why is it that there is no end Prečo je to tak, že nie je koniec
to all this terrible individualistic,  
   
13:51   všetkému tomuto hroznému
  individualistickému
   
13:54 competitive drive, súťaženiu čo nás poháňa?
   
13:59 which is destroying the world? Ktoré ničí svet?
   
14:06 And we are going A budeme sa spolu rozprávať o
to talk about together  
   
14:11 the nature of stave, ktorý
what we consider love. považujeme za lásku.
   
14:26 This has been a question that has To bola otázka, ktorou sa
existed among the ancient Egyptians, zaoberali už starovekí Egypťania,
   
14:36 the ancient Hindus, starovekí Hinduisti,
   
14:39 and recently the Christian world a nedávno kresťanský svet
and the Islamic concept. a islamský koncept;
   
14:50 They have all preached, tí všetci kázali,
   
14:52 talked about loving hovorili o láske k susedovi
your neighbour, and so on. a pod.
   
15:01 This has been asserted, religiously, Nábožensky to hlásajú,
in all the countries, vo všetkých krajinách,
   
15:12 but apparently we have never ale zrejme sme si nikdy
come to realise what it is. neuvedomili, čo to je.
   
15:24 We talk a great deal about it, Veľa o tom hovoríme,
books are written, píšeme o tom kniky,
   
15:30 we have created a God, or gods ale vytvorili sme boha
  alebo bohov,
   
15:41 and we love that God, or gods; a ľúbime toho boha alebo bohov,
   
15:46 we don’t know exactly v skutočnosti nepoznáme
the nature of that beauty. prirodzený stav tej krásy.
   
15:55 So – though we went Takže by sme mali
into it briefly the other day – - hoci sme si torýchle prebrali minule -
   
16:00 we ought to go into mali sme si to prebrať
this question very deeply. veľmi dopodrobna.
   
16:06 Is it mere sensory responses, Sú to iba zmyslové reakcie,
sexual pleasure? sexuálna rozkoš?
   
16:18 Please, as we said, Prosím, ako sme povedali,
this is not a talk, toto nie je diskusia,
   
16:23 this is not the speaker to nie je rečník ktorý
asserting any point of view, tvrdí akýkoľvek názor,
   
16:35 but we are together examining ale spolu skúmame
   
16:41 – please, I’ll repeat over again – - prosím, opakujem to znova -
together spolu.
   
16:48 we are enquiring into the nature Pozrieme sa na podstatu
of what one calls love. toho, čo človek nazýva láskou.
   
17:00 So one must ask oneself Takže človek sa musí pýtať sám seba
   
17:04 whether it is mere sensory, či je to iba zmyslová,
sexual responses, sexuálna odozva,
   
17:16 which more and more, čím ďalej tým viac a viac
in the Western world v západnom svete,
   
17:20 and now which is creeping ktorá sa stále viac vkráda
into the Eastern world, do východného sveta,
   
17:24 it has been turned into ktorá sa premenila na potešenie.
pleasure.  
   
17:30 Is love pleasure? Je láska potešenie,
A form of entertainment? forma zábavy,
   
17:42 A thing which demands vec, ktorá si vyžaduje
some kind of sensory fulfilment? nejaký druh zmyslového naplnenia?
   
17:54 Is it desire? Je to túžba?
   
17:59 We went into the question Prebrali sme si otázku toho,
of what is desire, very carefully. čo je túžba, veľmi podrobne,
   
18:09 How desire arises ako vzniká túžba
and the demand of its fulfilment. a žiadosť po jej naplnení.
   
18:17 When there is no fulfilment, Tam kde nie je naplnenie,
there is frustration tam nastáva frustrácia,
   
18:23 and all the neurotic activities a všetky tie neurotické činnosti
of unfulfilled desire. z nenaplnenej túžby.
   
18:30 We went into that. To sme si prebrali.
   
18:33 It would be unnecessary – Bolo by to zbytočné -
if you have come for the first time, ak ste sem prišli prvýkrát,
   
18:40 one hopes that you will not mind človek dúfa, že vám nebude vadiť,
if we will not go into it again. ak si to nepreberieme znova.
   
18:50 So is love desire? Takže je láska túžba?
   
18:57 If it is, then all the complications, Ak áno, potom všetky komplikácie,
frustrations, frustrácie,
   
19:08 the demand for its fulfilment, dopyt po jeho naplnení,
with all the conflicts that arise so všetkými konfliktmi ktoré vznikajú
   
19:17 – so is love conflict? - takže je láska konflikt?
   
19:21 Please, Prosím, človek to musí
one must repeat this again, opakovať znova,
   
19:24 you are asking these questions, vy sa pýtate tieto otázky,
not the speaker. nie rečník.
   
19:31 The speaker is merely pointing out, Rečník iba poukazuje na to,
which you yourself are examining, čo vy sami skúmate,
   
19:42 not merely verbally, nielen verbálne, intelektuálne,
intellectually,  
   
19:50 as a thing passing by, ako chvíľkovú vec,
but actually in daily life. ale ako skutočnosť v každodennom živote.
   
19:59 Is love a movement Je láska nejaký pohyb,
   
20:06 which has continuity ktorý má pokračovanie
in pleasure and desire? v radosti a túžbe?
   
20:15 You are asking the question. Vy sa pýtate na otázku.
   
20:22 And why is it A prečo sa to potešenie stalo
pleasure has become  
   
20:30 so extraordinarily important tak nesmierne dôležité
in the world? vo svete?
   
20:34 The whole entertainment industry, Celý zábavný priemysel,
so-called sports, tzv. športy,
   
20:45 and, if you will forgive also, a ak prepáčite,
   
20:51 the religious entertainment, náboženská zábava,
which is considered sacred; ktorý je považovaná za posvätnú;
   
20:59 these are the various forms jedná sa o rôzne
of pleasure. formy potešenia.
   
21:05 So one asks, is love a movement, Takže človek sa pýta,
  je láska pohyb,
   
21:11 an endless movement of pleasure? nekonečný pohyb potešenia?
   
21:20 Is love attachment? Je láska lipnutie?
   
21:24 Attachment to a belief, Pripútanosť k viere, ku konceptu,
to a concept,  
   
21:30 to knowledge, to a person, k poznaniu, k osobe,
or to a symbol. alebo k symbolu.
   
21:41 In attachment there is fear, V pripútanosti je strach,
   
21:50 with all the agony s celou tou agóniou
of being alone. zo samoty.
   
22:02 So if one sees Takže ak človek vidí následky
the consequences of attachment lipnutia,
   
22:10 – one is attached to the country, človek je pripútaný k vlasti,
to the flag, ku vlajke,
   
22:15 as everyone in the world ako to robia všetci
is doing that, na svete,
   
22:20 the separative, symbolic flag. konkrétne, symbolické vlajky.
   
22:27 The Asiatics Ázijci majú svoje vlastné vlajky,
have their own flags,  
   
22:32 to which they are terribly attached, ku ktorým sú veľmi pripútaní,
as in this country, tak ako to je aj v tejto krajine,
   
22:41 for which you are willing to kill each pre ktorú ste ochotní zabíjať jeden
other, which is what is happening now. druhého, tak, ako sa to deje teraz.
   
22:52 And we say, that’s a principle, A my hovoríme, že to je princíp,
   
22:56 a principle that a country princíp, že tá krajina,
which has become aggressive ktorá sa stala agresívna,
   
23:04 must be pushed back, musí byť zatlačená späť,
   
23:10 and so we are willing a tak sme ochotní zabíjať
to kill others. jeden druhého.
   
23:14 This has been the old repetition Toto sa opakuje
from the most ancient of days. od najstarších dní.
   
23:26 And every religion, A každé náboženstvo,
   
23:29 the most ancient ones aj nastaršie,
and the recent ones of 2000 years, aj najmladšie, 2000 ročné,
   
23:38 have always said, vždy hovorilo:
love, do not kill. Láska, nie zabíjanie!
   
23:48 But our pleasure Ale naše potešenie prekonáva
overcomes this edict. tento zákon.
   
24:02 So one must, Takže človek musí,
if one is at all serious ak to myslí vážne,
   
24:07 in our relationship vo vzťahu jeden k druhému,
to each other,  
   
24:11 man and woman, relationship k žene a mužovi, vo vzťahu ku
with the rest of humanity, zbytku ľudstva,
   
24:21 whether they’re black, white or či už čiernemu, bielemu alebo
purple or whatever colour they be,  
   
24:25   fialovému, alebo bez
  ohľadu na akúkoľvek farbu,
   
24:28 in that relationship, v tomto vzťahu,
why is there so much conflict? prečo je tam toľko konfliktov?
   
24:38 Is it that in that relationship Je to možno preto, že v tomto vzťahu
we seek security, safety? hľadáme istotu, bezpečie?
   
24:52 And this search for security A toto hľadanie istoty
in relationship, vo vzťahu je práve to,
   
25:02 and naturally, fulfilment a prirodzene, naplnenie
in that relationship – is that love? v tomto vzťahu, je to láska?
   
25:09 So, please, enquire. Tak sa prosím pýtajte,
   
25:13 Let us enquire together poďme sa na to pýtať
into this question very deeply. dopodrobna, spolu.
   
25:20 If all that is not love Ak to všetko nie je láska:
   
25:25 – the attachments, lipnutie,
the desire to fulfil, túžba po naplení,
   
25:35 the urge and the fear of being nutkanie a strach z toho, že
alone, lonely, all that – zostanem sám, osamelý, to všetko,
   
25:50 if all that is not love, like ak to všetko nie je láska, ako
jealousy, hate, arrogance, pride,  
   
25:54   žiarlivosť, nenávisť,
  arogancia, pýcha,
   
25:59 all that is not love, dá sa ukončiť všetko to,
can it be ended? čo nie je láska?
   
26:05 This is really quite Toto je naozaj dosť
a serious problem, vážny problém,
   
26:11 because we never end anything, pretože nikdy neukončíme niečo,
come to an end. neprídeme do konca;
   
26:23 But we want, where there is ending, ale tam, kde je koniec,
a replacement. chceme nahradenie.
   
26:32 If I give up this, Ak sa vzdám tohto,
what will I have? čo budem mať?
   
26:37 The question of ending Otázka ukončenia
a particular problem konkrétneho problému
   
26:46 is really quite important je naozaj veľmi dôležitá:
– the ending. ukončenie.
   
26:54 Because after all, as we are Pretože po tom všetkom,
going to discuss a little later, čo si neskôr prediskutujeme,
   
26:58 the ending of life ukončenie života sa volá smrť.
is called death.  
   
27:07 There you cannot argue, Tam nemôžete namietať,
you cannot carry over anything, nemôžete pokračovať donekonečna,
   
27:18 there is total ending of your je tam úplné ukončenie vašich
memories, attachments, and so on. spomienok, pripútaní, a tak ďalej.
   
27:32 So one should enquire Takže človek by sa mal
most seriously pýtať čo najvážnejšie,
   
27:41 if there is an ending či existuje koniec,
– not finding a substitution, nie nájdenie náhrady,
   
27:50 not demanding a guarantee nie požadujúc záruku
that if there is an ending of this, že ak existuje koniec tohto,
   
27:55 will there be that. bude niečo existovať tamto.
   
28:03 So we ought to enquire Takže by sme mali pýtať
very deeply, as we said, podrobne, ako sme povedali,
   
28:07 can all the things môžu všetky tieto veci,
which are false, ktoré sú nepravdivé,
   
28:15 like pride, arrogance, attachment, ako pýcha, arogancia,
  pripútanie,
   
28:18 and the desires, pleasures, and so on, a túžby, radosti, a tak ďalej,
which obviously are not love – čo samozrejme nie je láska -
   
28:26 can all that end? môže to všetko skončiť?
   
28:33 Because without love in life, Pretože bez lásky v živote,
the perfume, the passion, tá vôňa, tá vášeň,
   
28:40 the depth of life is lost. tá hĺbka života
  sa stratí.
   
28:45 Life becomes very, very Život sa stane veľmi,
superficial, veľmi povrchným,
   
28:53 very mundane, worldly. veľmi všedný, svetský,
   
29:00 Which is what most of the world čo je to, čím sa väčšina sveta
is becoming more and more stáva stále viac a viac
   
29:10 because we have never found out for pretože sme nikdy sami nezistili,
ourselves what it is to love another. čo to je, milovať druhého.
   
29:20 Love is not a remembrance Láska nie je spomienka minulých
of past events and past pleasures; udalostí a potešení;
   
29:32 love is not knowledge. láska nie je poznanie.
   
29:40 But yet knowledge has played Ale napriek tomu poznanie hrá
an extraordinary part in our life. v našom živote mimoriadnu úlohu .
   
29:47 Because there are all the scientists Pretože existujú všetci tí vedci
and the biologists a biológovia a tak ďalej,
   
29:54 saying that the ascent of man ktorí hovoria, že rast človeka
is only through knowledge. je len prostredníctvom poznania.
   
30:04 We so easily accept Tak ľahko akceptujeme
what the professionals say, čo hovoria odborníci,
   
30:13 we never enquire for ourselves. nikdy sa nepýtame seba.
   
30:19 It’s one of the calamities, I think Je to jedna z katastóf, myslím si
– one may be wrong – - človek sa môže mýliť -
   
30:30 that books že knihy sa stali takými dôležitými,
have become so important,  
   
30:36 what other people to čo iní povedali a napísali,
have said and written:  
   
30:43 all the professionals, všetci tí odborníci a psychológovia.
psychologists.  
   
30:48 We're not talking of the professionals Nehovoríme o odborníkoch
in the technological world,  
   
30:52   v technologickom svete,
   
30:56 but the ale o odborníkoch, psychológoch,
psychological professionals,  
   
31:02 who have accumulated ktorí o sebe nahromadili veľa
a great deal of knowledge vedomostí ,
   
31:06 about other human beings, o iných ľuďoch,
   
31:13 and that knowledge, A tie vedomosti.
will knowledge transform man? Zmenia tie vedomosti človeka?
   
31:22 Transform totally, completely Zmenia totálne, úplne
the nature of his consciousness, podstatu jeho vedomia,
   
31:32 not partially, nie čiastočne, nie sem
not here and there, a tam,
   
31:38 little less fear, little more kindly, trochu menej strachu, trošku viac
little more generous, less conflict,  
   
31:42   miloty, trošku viac štedrosti,
  menej konfliktov,
   
31:45 but will this knowledge ale bude táto znalosť,
that man has acquired čo človek získal,
   
31:50 through many, many centuries cez mnoho, mnoho storočí
about the psyche, o psychike,
   
31:58 about the various divisions o rôznych rozdeleniach
in consciousness, vo vedomí;
   
32:08 will knowledge, that is, to poznanie, ktoré sú
the accumulated information nahromadené informácie
   
32:16 and accumulated experience, a nahromadené skúsenosti,
   
32:22 will that knowledge transform zmenia tieto vedomosti
the whole content of man, celý obsah človeka,
   
32:29 content of his consciousness? obsah jeho vedomia?
   
32:32 Please, Prosím, spýtajte sa
ask this question of yourself. túto otázku sami seba.
   
32:41 You have studied, Študovali ste sa,
you have enquired about yourself, skúmali ste sa,
   
32:49 or you have been told alebo vám nejaký psychológ povedal,
by other psychologists what you are, aký ste,
   
32:58 and you have accumulated a vy ste nahromadili
knowledge about yourself, o sebe znalosti,
   
33:04 perhaps not too much, možno nie príliš veľa, ale málo.
but a little.  
   
33:09 And has that knowledge A tie znalosti
– knowledge being always of the past – - znalosť je vždy vecou minulosti -
   
33:23 whether that knowledge či tá znalosť zmenila človeka,
has transformed man?  
   
33:28 Or a totally different kind alebo úplne zmenila energiu,
of energy,  
   
33:33 totally different kind of activity úplne iný druh
– or non-activity – činnosti, alebo nečinnosti -
   
33:41 will that bring about prinesie to zmenu
transformation in consciousness? vedomia?
   
33:48 Because this is again important Pretože toto je opäť dôležité
to understand and go into. to pochopiť.
   
33:56 There are those who say, Sú tu tí, ktorí hovoria,
man is conditioned, človek je podmienený;
   
34:04 you cannot possibly nemôžete
transform that conditioning. zmeniť toto podmienenie.
   
34:12 A whole philosophy, a whole school Celá filozofia, existujú celé školy
exists believing that, asserting it, ktoré tomu veria, tvrdia to,
   
34:21 writing all about it, píšu o tom,
by very, very clever people. veľmi, veľmi múdri ľudia.
   
34:28 And, if it cannot possibly A ak sa to pravdepodobne nedá zmeniť
be transformed,  
   
34:35 then we will perpetually live tak potom neustále
in conflict, budeme žiť v konflikte,
   
34:43 live in contradiction, continue žiť v rozpore, pokračovať
in neuroticism of various kinds. v rôznych druhoch neuróz..
   
34:59 So, is knowledge of one’s wife Takže, to že poznáme manželku.
going to transform the conflict pretransformuje to konflikt
   
35:10 that exists ktorý existuje medzi
between man and woman? mužom a ženou?
   
35:14 So one has to ask, Takže sa človek musí pýtať,
what place has knowledge? aké miesto má poznanie?
   
35:25 All that you have learned Všetko, čo ste sa naučili
in school, college, university, v škole, na vysokej, na univerzite,
   
35:31 your own personal experiences, vaše osobné skúsenosti,
   
35:36 the accumulated nahromadené rezervoáre
reservoir of memory pamätí
   
35:49 we store in the brain, ktoré skladujeme v mozgu,
which is the past.  
   
35:57 Meeting the present, čo je minulosť, stretávajúca
it may modify itself prítomnosť, môže zmeniť samu seba
   
36:00 and continue in that modified form, a pokračovať v takej zmenenej forme,
in time as the future. v tomto čase ako budúcnosť?
   
36:07 So we are asking, Takže hovoríme, pýtame sa,
has that knowledge či to poznanie prinieslo
   
36:15 brought about deep change zmenu ľudských bytostí
in human beings  
   
36:20 so that they will not kill, tak, že nebudú zabíjať,
   
36:24 so that there is no fear tak, že psychologicky sa
whatsoever psychologically, vôbec nebudú báť,
   
36:31 so that human beings have tak, že ľudia majúci
this extraordinary capacity túto mimoriadnu schopnosť
   
36:39 to love another? milovať druhého?
   
36:47 And has not knowledge A či nie je poznanie
become a barrier to love? prekážkou v láske?
   
36:57 Please, do enquire into all this. Prosím, pýtajte sa na to
  všetko.
   
37:07 So can there be ending Takže existuje koniec
to all the things všetkých týchto vecí,
   
37:16 that prevent that perfume? ktor bránia tejto esencii?
   
37:25 And it cannot be brought about A to nemôže byť dosiahnuté
through conflict, through struggle, skrz konflikt, boj,
   
37:33 through the assertion of will. prostredníctvom presadzovania vôle,
   
37:39 For, after all, will is summation koniec koncov, vôľa je súčasť
of desire, the essence of desire. túžby, esencia túžby.
   
37:57 And also A tiež by sme mali spoločne hovoriť
we should talk over together  
   
38:03 one of the most complex and o jednom z najzložitejších a zrejme
apparently endless: suffering. nekonečných otázok: o utrpení;
   
38:17 Suffering, not only separative, o utrpení, a to nielen konkrétnom,
individualistic, personal suffering, individuálnom, osobnom utrpení,
   
38:30 but also ale tiež o utrpení ľudstva.
the suffering of mankind.  
   
38:36 There have been so many wars, Už bolo toľko vojen.
practically every year, Prakticky každý rok
   
38:43 throughout the world for the last po celom svete za posledných
five thousand years and more. 5000 rokov a viac.
   
38:48 War, that means every year Vojna, to znamená, každý rok
killing, killing, killing. zabíjať, zabíjať, zabíjať;
   
38:54 How many millions koľko miliónov
have suffered, shed tears, trpelo, prelievalo slzy,
   
39:01 felt the flame of loneliness, cítilo plameň osamelosti,
   
39:13 and yet we do not apparently a napriek tomu my zjavne
   
39:17 use our intelligence nepoužívame našu inteligenciu,
to stop this cruelty, aby sme zastavili tieto krutosti,
   
39:23 this bestiality of violence, which beštiálnosť násilia, o ktorom
we talked about too the other day. sme hovorili minule.
   
39:33 So there is suffering, Takže existuje utrpenie,
   
39:40 both physically aj fyzické, aj nefyzické.
and non-physically.  
   
39:46 The understanding of suffering Chápanie utrpenia,
non-physically nie-fyzického,
   
39:50 will help physical suffering. pomôže fyzickému utrpeniu.
   
39:57 So we must first enquire together Takže sa najprv musíme pýtať
   
40:03 into the nature of suffering: na pôvod utrpenia:
why human beings, prečo ľudské bytosti,
   
40:06 psychologically, inwardly, psychologicky, vnútorne,
go through agonies. zažívajú muky.
   
40:19 This enquiry Táto otázka nie je
is not cynical or sadistic, cynická alebo sadistická,
   
40:34 but one must enquire whether ale človek sa musí pýtať, či
suffering, psychologically, can end. utrpenie, psychologicky, môže skončiť.
   
40:44 Is that question self-motivated? Je to otázka seba -motivujúca?
   
40:51 Is that question irrelevant? Je táto otázka irelevantná?
   
40:57 Because we are inflicting, Pretože my spôsobujeme,
human beings are inflicting ľudské bytosti spôsobujú,
   
41:03 psychologically a great deal psychicky, veľa
of suffering on others. utrpenia druhým.
   
41:12 We get hurt, deeply, Bývame hlboko ranení,
   
41:16 – which we talked about o čom sme hovorili
at the beginning of these talks – na začiatku týchto rozhovorov -
   
41:21 that’s also suffering, že tiež utrpenie,
   
41:24 and the consequences a následky
of being hurt psychologically, byť zranený, psychologicky;
   
41:29 we went into it, the resistance, prebrali sme si to - odpor,
the isolation, fears, and so on. izolácia, strachy, a tak ďalej.
   
41:43 And in the Christian world A v kresťanskom svete
suffering has been sa utrpeniu
   
41:51 avoided vyhýbalo uctievaním symbolov,
in the worship of a symbol,  
   
41:59 but suffering still exists. ale utrpenie stále existuje.
   
42:03 In the Asiatic world they have all V ázijskej svete majú pre utrpenie
kinds of explanations for suffering, všetky druhy vysvetlení,
   
42:10 but yet they suffer. ale aj tak trpia.
   
42:13 Apparently Zrejme neexistuje
there is no end to suffering, žiadny koniec utrpenia -
   
42:20 the human sorrow, ľudský smútok,
the human pain, the grief, ľudská bolesť, žiaľ,
   
42:30 that seems to have no end. vyzerá to tak, že nemá konca.
   
42:34 And we ought to enquire together A mali by sme sa spolu pýtať
   
42:42 – not verbally, intellectually, - nie slovne, intelektuálne,
or romantically – alebo romanticky -
   
42:48 find out whether there is zistiť, či existuje
an ending completely of sorrow. úplný koniec smútku.
   
42:57 Because where there is sorrow Pretože tam, kde je smútok
there is no love, tam neexistuje žiadna láska;
   
43:02 where there is sorrow tam, kde je smútok
there is no compassion, tam nie je žiadny súcit;
   
43:08 where there is sorrow tam, kde je smútok
there is no depth to intelligence. tam nie je hĺbka inteligencie.
   
43:18 So one must go into this question: Takže človek sa musí pýtať:
who is it that suffers? Kto je ten, čo trpí?
   
43:28 This is related to the question To sa týka aj otázky smrti.
of death also.  
   
43:42 We’ll go into that too, Pozrieme sa aj na to,
if there is time this morning. ak dnes ráno budeme mať čas.
   
43:49 Who is it Kto je ten, čo
that goes through agony, prechádza cez muky,
   
43:57 tears and utter loneliness slzy a naprostú osamelosť
and despair a zúfalstvo,
   
44:04 when you lose somebody keď stratíte niekoho
whom you think you love? o kom si myslíte, že ho máte radi?
   
44:16 Who is it that suffers? Kto je ten, čo trpí?
   
44:19 What is the nature of that feeling Aká je podstata tohto pocitu,
or that state in consciousness? alebo stavu vedomia?
   
44:30 You are understanding all this? Chápete to všetko?
We are meeting each other, aren’t we? Rozumieme si, všakže?
   
44:34 Or the speaker Alebo sa rečník
is talking to himself? rozpráva sám so sebou?
   
44:41 These are your problems, Toto sú vaše problémy,
not that of the speaker. nie rečníkove.
   
44:48 So please Takže počúvajte prosím,
listen, enquire, find out, pýtajte sa, zistite to,
   
44:58 not leave it to somebody else, nenechávajte to na niekoho iného,
   
45:03 because if you leave it to pretože ak necháte, aby niekto
somebody else to solve this problem, druhý vyriešil tento problém,
   
45:10 then you depend on others tak ste na druhých závislí,
   
45:14 and therefore you lose a preto strácate
your own intrinsic capacity vlastnú vnútornú schopnosť
   
45:20 to solve all the human problems riešiť všetky ľudské problémy
of which you are. z ktorých ste zložení.
   
45:32 So we are asking, Tak sa pýtame:
who is it that suffers? Kto je ten, čo trpí?
   
45:40 When you shed tears, Keď prelievate slzy,
feel utterly lost, cítiac sa úplne stratený,
   
45:52 the shock of something šok z niečoho čo vám bolo
you have held dear drahé je preč, alebo stratené,
   
45:59 is gone or lost,  
   
46:03 who is it that has kto je ten, kto má
this feeling of great pain? pocit veľkej bolesti?
   
46:16 Which means, who is the ‘I’ Čo znamená, kto je to "Ja"
that says, I suffer? ktoré hovorí, že trpím?
   
46:31 Who is this entity Kto je tá bytosť,
that feels this shock ktorá cíti tento šok,
   
46:43 and the pain and a tú bolesť a
the despair of loneliness? zúfalstvo z osamenia?
   
46:52 Please, this is an important question Prosím, to je dôležitá otázka,
to put to one, to ask,  
   
47:00 for when we are enquiring pretože keď sa pýtame
into the nature of dying – na podstatu umierania -
   
47:10 though on a lovely morning hoci za takéhoto krásneho rána
it may be morbid, but it’s not – to môže byť morbídne, ale nie je,
   
47:19 there, too, takže tiež, kto je ten
who is it that is dying? čo zomiera?
   
47:26 Who is the psyche, Kto je tá psychika,
what is the nature of the psyche, aká je povaha psychiky,
   
47:31 the ‘me’, the ‘I’ that suffers? to "Ja", to "Som", ktoré trpí?
   
47:47 You know, we have clung to the idea Viete, všetci sme si zvykli na myšlienku
the ‘I’ is something permanent, že"Ja" je niečo stále;
   
47:56 the ‘I’ has a continuity "Ja" má kontinuitu,
– the repetition: opakovanie:
   
48:05 my house, my property, my knowledge, môj dom, môj majetok, moje vedomosti,
my experience, my conditioning, moja skúsenosť, moje podmienenie,
   
48:15 my fear, my pleasure môj strach, moje potešenie,
which is secretive – čo je tajnostkárske,
   
48:24 so, who is this ‘I’? - takže, kto je to, to "Ja"?
   
48:31 The various psychologists have given Rôzny psychológovia to
various interpretations to it. vysvetľujú rôzne.
   
48:39 If we could put aside all the Ak by sme mohli dať bokom všetkých
psychologists, what they have said, psychológov, to čo povedali,
   
48:50 and observe for ourselves a skúmali by sme to sami,
   
48:55 – including what the speaker - vrátane toho, čo
is saying – hovorí rečník -
   
49:02 observe for ourselves a skúmali by sme to veľmi pozorne
very clearly  
   
49:05 without any direction, without bez akéhokoľvek smeru, bez
any motive, actually what we are. akékoľvek motívu, vlastne to, čo sme.
   
49:19 The ancient Greeks Starovekí Gréci
and the ancient Hindus a starovekí Hinduisti
   
49:23 have talked about hovorili o poznaní seba samého,
knowing yourself,  
   
49:27 not according to some professional, nie podľa nejakého odborníka,
but know yourself. ale poznať sám seba.
   
49:42 What is that self, Čo je to Ja,
and what is it to know about it? a aké to je, poznať to?
   
49:50 You understand? What is the self Rozumiete? Čo je to JA,
and to know about it, a poznať to,
   
49:57 and what is the knowledge that is a aké je poznanie, ktoré je o tom
accumulated after knowing about it? nahromadené?
   
50:04 Do you understand the question? Rozumiete otázke?
   
50:11 Can I know myself through time? Potrebujem čas na to,
  aby som sa poznal?
   
50:23 That is, I have learned, To znamená, učil som sa,
I have observed myself, pozoroval som sám seba,
   
50:29 watched all the reactions sledoval všetky reakcie
in my relationship with another, v mojom vzťahu s inými,
   
50:34 intimate or otherwise; blízkymi alebo inými,
   
50:37 I have accumulated a great deal of prostredníctvom tohto pozorovania
knowledge through that observation. som už nazhromaždil veľa vedomostí,
   
50:43 And when I observe again a keď znovu pozorujem
other reactions, ďalšie reakcie,
   
50:48 other idiosyncrasies iné výstrednosti
and sensory responses, a zmyslové odpovede,
   
50:53 that previous knowledge interprets predchádzajúce znalosti interpretujú
what is actually happening. to, čo sa vlastne deje.
   
51:00 Right? Je to tak? Sledujete to všetko?
Are you following all this?  
   
51:06 So, you are actually Takže, v skutočnosti
not knowing yourself, sa nepoznáte,
   
51:11 you are perpetuating the knowledge budete udržiavať vedomosti
which you have acquired ktoré ste získali
   
51:16 through various examinations prostredníctvom rôznych skúšok
and observations a pozorovaní,
   
51:19 which has become your knowledge ktoré sa stali vašimi znalosťami,
   
51:21 and that knowledge is beginning again a tie vedomosti zase začínajú
to interpret the present responses, interpretovať súčasné reakcie,
   
51:27 the present happenings súčasné udalosti a incidenty.
and incidents.  
   
51:31 So you are perpetuating the knowledge Takže udržiavate vedomosti
which you have acquired, ktoré ste získali,
   
51:37 modified and projecting upravujete ich a projektujete ich
into the future. do budúcnosti.
   
51:41 This cycle is knowledge, action, Tento cyklus je poznanie, činnosť,
learn from that action, poučenie sa z tejto činnosti,
   
51:48 which becomes further knowledge ktorý sa stáva ďalšími znalosťami,
to keep the cycle going. aby cyklus mohol pokračovať.
   
51:53 I hope you are understanding all this. Dúfam, že tomu všetkému rozumiete.
   
51:57 Isn’t that so? Je to tak?
   
52:00 We are not telling you anything Nehovoríme vám nič,
that you have not observed yourself, čo by ste už vy sami nepozorovali.,
   
52:04 if you have observed. ak ste to pozorovali.
   
52:10 So, to know oneself Tak, aby sme sa poznali naozaj dobre,
really, deeply,  
   
52:16 previous remembrance, predchádzajúca spomienka,
previous knowledge has no place.  
   
52:21   predchádzajúce znalosti
  nemajú miesto.
   
52:25 You have to observe Musíte vnímať
each incident and each response každú udalosť a každú reakciu
   
52:30 as though for the first time. akoby po prvý raz.
   
52:34 That is, to know, observe, enter To znamená vedieť, pozorovať,
into the field of this immense life vnoriť sa do poľa nesmierneho života
   
52:42 which is specialised ktorý je vnímaný ako "ja".
as the ‘me’.  
   
52:49 Where there is the ‘me’, the self, Tam kde je "JA" "JA SOM",
there is no love. tam nie je láska.
   
53:03 So it is very important Takže je veľmi dôležité
to find out for oneself zistiť to sám,
   
53:09 and not escape a neutekať od tejto otázky,
from this question,  
   
53:15 because it’s your life, pretože je to váš život,
it’s your responsibility. vaša zodpovedosť.
   
53:26 If you merely avoid it Ak sa tomu iba vyhýbate
and run away a utiekate sa
   
53:31 into k rôznym formám zábavy,
various forms of entertainment,  
   
53:34 you are bringing about vnášate do sveta nesmiernu
great disaster in the world, katastrofu,
   
53:41 for which you are utterly, za ktorú ste úplne,
totally responsible. totálne zodpovedný.
   
53:49 And where there is the ending A tam kde je koniec utrpenia, tam je
of suffering, there is compassion. súcit.
   
53:56 Suffering, the ending of it, Utrpenie, jeho koniec,
is to have passion. znamená mať súcit.
   
54:05 There is a vast difference Medzi chtíčom a vášňou
between lust and passion. je veľký rozdiel.
   
54:14 Lust everybody knows. Každý pozná žiadostivosť.
   
54:20 But the passion, Ale vášeň, nie je identifikovaná
not identified with some symbol, nejakým symbolom,
   
54:26 Christian or Asiatic symbols. kresťanskými alebo ázijskými
  symboli.
   
54:33 We have not that passion. Nemáme tú vášeň.
   
54:40 When the missionaries, evangelists, Či už misionári, evanjelisti,
the preachers of God boží kazatelia
   
54:53 and all the rest of it, a tí ostatní,
they are salesmen. to všetko sú obchodníci.
   
54:57 To have passion, Mať vášeň,
   
55:07 passion to go, understand, vášeň ísť, pochopiť
the brutality, the violence, brutalitu, násilie,
   
55:14 the fears and the agony, obavy a bolesť,
to resolve them. riešiť ich,
   
55:22 So the mind is free from all takže myseľ je oslobodená od celej
the contamination of struggle. tej nečistoty boja.
   
55:35 You must have great energy Musíte mať veľa energie na to,
for that, to go into this. aby ste sa do toho pustili.
   
55:42 But if one is merely Ale ak je človek
caught in fear, pleasure. chytený len v strachu, radosti -
   
55:50 Pleasure is different from delight, potešenie sa líši od radosti,
watching something most beautiful, pozeraním sa na niečo najkrajšie.
   
55:57 but the remembrance of it Ale spomienka na to
   
55:59 and the desire to continue a túžba aby tá spomienka pokračovala
in that remembrance is pleasure. je potešením.
   
56:07 And if we have time A ak máme čas,
   
56:20 and if you are not tired a ak nie ste dnes ráno unavení,
this morning,  
   
56:24 we ought to consider together mali by sme spolu pouvažovať,
   
56:28 this immense, nad týmto nesmiernym
complex problem of death. komplexným problémom smrti.
   
56:40 As pleasure, fear, attachment, Ako radosť, strach, lipnutie,
   
56:46 hurt, ublíženie, konflikt vo vzťahu,
the conflict in relationship,  
   
56:50 that’s our daily reality, je naša denná realita,
   
56:57 and death is also a smrť je tiež súšasťou nášho života.
a part of our life.  
   
57:07 It’s not something Nie je to niečo, čo prichádza
that comes at the end of life, na konci života,
   
57:14 after old age, po vysokom veku, chorobe,
disease, accident; nehode,
   
57:22 it’s part of this whole je to súčasť celej tejto veci žitia.
business of living.  
   
57:31 And we never consider A my nikdy neuvažujeme
the importance of death, nad dôležitosťou smrti,
   
57:42 the quality, tou vlastnosťou, hĺbkou toho slova.
the depth of that word.  
   
58:00 Most people are afraid of it, Väčšina ľudí sa toho obáva,
   
58:08 and being afraid they have invented a pretože sa boja, vymysleli si
all kinds of theories všelijaké teórie
   
58:15 which will give them comfort. ktoré ich uspokojujú.
   
58:20 In the Asiatic world – the origin V ázijskom svete - pôvod
of it perhaps born in India – asi vznikol v Indii -
   
58:27 reincarnation. reinkarnácia,
   
58:32 That is, the ‘me’, dying, to je "JA" zomiera,
   
58:37 will have an opportunity ale bude mať možnosť
next life v nadchádzajúcom živote
   
58:44 to be more happy byť šťastnejší,
or more greedy, and so on. chamtivejší atď.
   
58:53 In the Christian world there is V kresťanskom svete je
this whole concept of resurrection. celý tento koncept vzkriesenia.
   
59:02 You hear about it all day wherever Počujete o tom celý deň nech idete
you go, in the Asiatic world and here. kdekoľvek, v ázijskom svete a tu.
   
59:12 And which is important? A čo je dôležité,
   
59:16 What is after death, čo je po smrti,
or before death? alebo čo je pred smrťou?
   
59:25 Please Sami si položte túto otázku.
ask this question of yourself.  
   
59:31 Because most of us, Pretože väčšina z nás,
being frightened of death, bojac sa smrti,
   
59:36 either rationalise it, buď si ju racionalizujeme,
   
59:39 say it is inevitable, hovoríme, že je nevyhnutná,
like a tree grows, withers, dies, ako keď strom rastie, vädne, zomiera,
   
59:49 everything grows, becomes old, všetko rastie, stárne,
and ends, withers away. a končí, vädne.
   
1:00:00 So we rationalise our existence, Tak ak ste intelektuál, tak si
if you are an intellectual, racionalizujete našu existenciu,
   
1:00:08 or if you had a very good time alebo ak sa máte počas
during life: života veľmi dobre:
   
1:00:13 popular, money, etc., ste populárny, máte peniaze atď.,
   
1:00:16 then you’ll say, potom budete hovoriť,
'I’ve had a jolly good life.' "Mám veselý dobrý život".
   
1:00:23 Or, as most of us laymen, Alebo, ako pre väčšinu z nás,
  obyčajných ľudí,
   
1:00:34 our life is shallow, náš život je plytký, neuspokojivý,
insufficient,  
   
1:00:40 perhaps technologically we are good: možno technologicky sme dobrí:
money, position, status. peniaze, pozícia, status;
   
1:00:49 Or we are just alebo sme len slabé ľudské bytosti,
feeble human beings,  
   
1:00:58 uncertain, neistí,
no security psychologically, žiadna psychologická istota,
   
1:01:06 and so our life becomes a tak náš život sa stáva
rather dreary, meaningless. dosť bezútešnýj, nezmyselný.
   
1:01:14 So shouldn’t we consider first Takže nemali by sme najskôr
what is our life? pouvažovať nad tým, čo je náš život?
   
1:01:26 Not what it is to die, Teraz, čo to znamená zomrieť,
we’ll come to that. preberieme si to.
   
1:01:30 What is our life? Čo je ten náš život?
   
1:01:34 From the moment we are born Odkedy sa narodíme,
till the moment we die, až kým nezomrieme,
   
1:01:41 what actually čo sa vskutočnosti deje
goes on with our life? s našim životom?
   
1:01:53 You know all about it, Veď to už poznáte,
we don’t have to repeat it. nemusíme to opakovať.
   
1:01:57 If you are grown up, an adult, Ak ste vyrástli, ste dospelí,
   
1:02:02 you work in a factory, pracujete v nejakom podniku,
   
1:02:07 or a businessman, a lawyer, alebo v obchode, ako právnik,
from morning till night od rána do večera
   
1:02:15 – repeat, repeat, repeat. - opakujete to, opakujete to
  a opakujete to.
   
1:02:23 And if you are a housewife, A ak ste v domácnosti,
you know all that business, poznáte to tiež,
   
1:02:26 one hasn’t got to go nemusíme si to preberať.
into all the details of it.  
   
1:02:30 So our life is pretty shallow, Takže náš život je dosť povrchný,
whether it’s a scientist, či už ten, nejakého vedca,
   
1:02:40 great philosophers, veľkého filozofa,
or generals or politicians, alebo bežného politika,
   
1:02:49 apart from their title okrem ich titulov a postavenia
and position  
   
1:02:51 they are just like sú takí istí
other human beings: ako ostatní ľudia:
   
1:02:55 vain, ješitný, psychologicky frustrovaní ,
frustrated psychologically,  
   
1:03:01 seeking position hľadajú postavenie
– you know, all the rest of it. - poznáte celý ten zvyšok.
   
1:03:04 So, our daily life is a routine Takže, náš každodenný
  život je rutina
   
1:03:14 and an escape from that routine. a únik z tejto rutiny.
   
1:03:21 Our daily life is work, work, work, Náš každodenný život je práca, práca,
without any leisure. práca, bez akéhokoľvek voľného času.
   
1:03:33 And if there is leisure, A ak máme voľný čas,
which is called holidays, čomu sa hovorí prázdniny,
   
1:03:40 it’s mere enjoyment. je to obyčajný pôžitok.
   
1:03:45 So our life is shoddy, tawdry Takže náš život je podradný, bezcenný.
– please excuse these words,  
   
1:03:49   Prosím ospravedlňte tieto slová,
   
1:03:52 they’re just len opisujú to, čo sa deje,
describing what it is –  
   
1:03:57 with occasional flare of great s občasným zažiarením nádhernej
beauty and depth and happiness. krásy a hĺbky šťastia.
   
1:04:08 The ending of all that Ukončenie toho všetkého, je zomrieť.
is to die.  
   
1:04:18 And man – man, woman – A človek - muž, žena -
throughout the world človek na celom svete
   
1:04:25 is more concerned sa viac obáva
about death than living: smrti, než toho ako žiť-
   
1:04:32 living without conflict, žiť bez konfliktu,
living with great energy, žiť s nesmiernou energiou,
   
1:04:46 living in clarity, žiť v jasnosti,
living without a shadow of conflict. žiť bez tieňa konfliktu.
   
1:04:57 And that is possible only A to je možné len vtedy,
   
1:05:04 if fear ends completely, ak strach úplne skončí,
psychologically. psychologicky.
   
1:05:11 Then there is no need for gods. Potom bohovia nie sú potrební.
   
1:05:21 So what is it that dies? Takže čo je to, čo zomiera?
   
1:05:25 The accumulation Nazhromadené poznatky
of the knowledge about oneself? o sebe?
   
1:05:31 The accumulation Nazhromadené majetky?
of your properties?  
   
1:05:36 The accumulation of all the things Nazhromaždenie všetkých vecí,
to which you are attached. na ktorých lipnete.
   
1:05:45 So is it possible to live Takže je možné žiť
– please understand this – - prosím pochopte toto -
   
1:05:52 to live with death all the time? žiť so smrťou po celú dobu?
   
1:05:59 That’s ending as you live, everything, To je ukončovať všetko čo zažijete,
day after day – you understand? deň za dňom; rozumiete?
   
1:06:12 That means the mind To znamená, že myseľ
is incarnating afresh each day. sa inkarnuje nanovo každý deň.
   
1:06:21 That is creation, To je tvorba,
that is a mind that is creative, je to myseľ ktorá je kreatívna,
   
1:06:32 not inventive. nie vynaliezavá.
   
1:06:34 There is a vast difference Tam je obrovský rozdiel
between inventiveness and creation. medzi vynaliezavosťou a tvorbou.
   
1:06:39 All the technological world Celý technologický
  svet
   
1:06:43 and the technicians of that world a technici z tohto sveta
are inventive, sú vynaliezaví,
   
1:06:47 because pretože používajú poznatky.
they are using knowledge.  
   
1:06:57 And from knowledge A pohybujú sa od poznania
to knowledge they move, k poznaniu,
   
1:06:59 but they are never free ale nikdy sa od neho neoslobodia,
from the knowledge  
   
1:07:05 so that there is tak, aby tam bol úplne nový začiatok.
a new beginning totally.  
   
1:07:10 So to live with death – not commit Takže žiť so smrťou - nie že spáchať
suicide, that’s too silly – samovraždu, to je moc hlúpe -
   
1:07:17 to live with death, žiť so smrťou, ukončiť moju bolesť,
to end my hurt,  
   
1:07:27 end it completely, ukončiť ju úplne,
   
1:07:31 end one’s attachment, ukončiť lipnutie,
  atď.,
   
1:07:36 so that life and death are moving tak aby život a žitie,
together all the time.  
   
1:07:41   život a smrť sa pohybovali
  v rovnakom čase.
   
1:07:48 Do it! Robte to!
   
1:07:56 If one applies one’s mind and energy Ak niekto použije svoju
to this enquiry and its activity, myseľ a energiu
   
1:08:01   na túto otázku a ako to funguje,
   
1:08:06 then there is a totally tak tam potom existuje úplne
different kind of life. iný spôsob života.
   
1:08:12 And we’ll talk about it tomorrow, A zajtra budem hovoriť o tom,
   
1:08:15 what place such a life aké miesto má takýto život
has in this world v tomto svete,
   
1:08:22 and is that a religious life. a či je to posvätný život,
   
1:08:27 And the place of a religious life a miesto v náboženskom živote,
in meditation and so on. v meditácii, a tak ďalej.
   
1:08:48 May I get up, sirs? Môžem vstať, páni?