Krishnamurti Subtitles

Existuje v živote niečo posvätné?

Ojai - 16 May 1982

Public Talk 60:12   Existuje v živote niečo posvätné?
   
0:25 I do wonder Naozaj sa čudujem,
why you have all come. prečo ste všetci prišli?
   
0:33 Is it out of curiosity? Je to zo zvedavosti,
   
0:41 Or, it’s a lovely morning, alebo, je krásne ráno,
it’s an outing for you. a je to pre vás výlet .
   
0:51 Or, are we serious enough Alebo dosť vážne
   
1:01 to face all our problems, čelíme našim problémom,
which are mounting, ktoré sa hromadia,
   
1:07 and find out for ourselves a chceme prísť na to,
if we can resolve them? či ich vieme vyriešiť?
   
1:23 And as it is not possible to have A pretože nie je možné mať
a discussion with so many people diskusiu s toľkými ľuďmi
   
1:31 or have a dialogue, alebo mať dialóg,
   
1:36 then we can have potom môžeme mať
a conversation together, spolu konverzáciu,
   
1:45 which is, that you and the speaker čo znamená, že vy a rečník
are walking along a shady lane máte tie isté problémy,
   
1:59 full of shadows plné tieňov a starostí,
and running waters,  
   
2:06 and are talking a rozprávajú sa o svojich
about their own problems, problémoch,
   
2:13 problems problémy, ktoré konfrontujú
which confront all humanity, celé ľudstvo,
   
2:18 not only each one of us, nielen ja sám
   
2:22 but also what every human being ale takisto každá jedna osoba na
in the world is going through. svete cez to prechádza.
   
2:36 And as we were A ako sme si včera povedali
pointing out yesterday,  
   
2:42 we have assumed pokladali sme naše vedomie
our consciousness  
   
2:48 as being something separate, za niečo, čo je samostatné,
personal, individual. osobné, individuálne.
   
2:58 But as one observes deeply, Ale keď sa na to človek pozrie
this consciousness, lepšie,
   
3:07 which is the common ground to, čo je spoločné pre celé ľudstvo,
of all humanity,  
   
3:15 the common suffering, pain, anxiety, spoločné utrpenie, bolesť, úzkosť,
loneliness and great uncertainty osamelosť a nesmierna neistota
   
3:28 and the everlasting search a neustávajúce hľadanie
for security, bezpečia,
   
3:31 is the problem of every je problémom každej ľudskej
human being in the world. bytosti na svete.
   
3:37 It’s not your particular problem, Nie je to váš osobný problém,
   
3:42 it’s the problem, je to problém, ktorý sa týka každej
the issue of all human beings, ľudskej bytosti,
   
3:50 whether they be Christian, či už kresťana, moslima,
Muslim, Hindu or Buddhist. hinduistu alebo budhistu.
   
4:00 So we are talking over Tak sa
together amicably, spolu priateľsky rozprávame,
   
4:09 in a friendly spirit, v priateľskom duchu,
the issues of our life. o problematike nášho života.
   
4:20 And as this is the last talk, A pretože toto je posledný rozhovor,
   
4:27 we cannot go over all the things nemôžeme si prebrať všetky veci,
   
4:31 we have had a conversation about o ktorých sme sa rozprávali na
during the last five talks. posledných piatich stretnutiach.
   
4:42 But we can summarise Ale môžeme si zosumarizovať
the whole thing. celú vec.
   
4:52 Most of us are apt to take one Väčšina z nás sú sa zameriava na to,
special problem and try to resolve it. vziať si jeden
   
4:57   osobitý problém
  a snažiť sa ho riešiť.
   
5:03 Or come here hoping that someone Alebo prichádza sem a dúfa, že niekto
else will help you to overcome iný mu ho pomôže prekonať
   
5:12 or resolve or transcend alebo vyriešiť alebo zmeniť
one’s particular problem. niečí osobitný problém.
   
5:18 But if one examines Ale ak to človek skúma
more acutely, critically, intenzívnejšie, kritickejšie,
   
5:25 every problem is related každý problém súvisí
to all problems. s ostatnými problémami.
   
5:31 They are interrelated; they cannot Sú vzájomne prepojené; nemôžu
possibly be separated and, byť prípadne oddelené a
   
5:39 having separated them, try to resolve oddeľovať ich , snažiť sa ich vyriešiť
them individually or separatively. jednotlivo alebo zvlášť.
   
5:48 We talked about various things Počas posledných piatich rozhovorov
during the last five talks: sme hovorili o rôznych veciach:
   
5:54 fear, the nature of human beings o strachu, povahe ľudských bytostí
who have been hurt all their life, ktorí sú zraňované celý svoj život,
   
6:03 psychologically, inwardly, psychologicky, vnútorne,
   
6:06 and a o následkoch tej bolesti.
the consequences of that hurt.  
   
6:11 We went into that Prebrali sme si to úplne dopodrobna.
very, very carefully.  
   
6:15 And also we talked about relationship A tiež sme hovorili o vzťahoch
between human beings – medzi ľudskými bytosťami -
   
6:21 man, woman, the neighbour, muž, žena, sused,
   
6:25 whether that neighbour be či aj keď sused je
very, very far away. veľmi, veľmi ďaleko.
   
6:30 And in that relationship, A v tomto vzťahu,
however intimate, however personal, akokoľvek blízkom, alebo osobnom,
   
6:36 there is always conflict, je vždy konflikt,
   
6:39 there is always vždy tu je
a certain sense of uneasiness, určitý pocit nepokoja,
   
6:44 fear, domination, strach, dominancia,
possessiveness, attachment. sebectvo, lipnutie.
   
6:49 All these breed naturally Všetko toto prirodzene prináša
struggle between two human beings. boj medzi dvoch ľudí.
   
6:57 Conflict arises; Vzniká konflikt.
and we went into that question A šli sme do tejto otázky,
   
7:02 whether that conflict či tento konflikt
can possibly end, môže skončiť,
   
7:06 or must it everlastingly continue alebo či musí večne pokračovať
from generation to generation? z generácie na generáciu?
   
7:14 And also we talked about fear, A tiež sme hovorili o strachu,
   
7:20 which is a very, čo je tiež veľmi,
very complex problem. veľmi zložitý problém;
   
7:25 The contributory causes a o tom, čo spôsobuje
of that fear: tento strach:
   
7:31 conformity, prispôsobovanie sa, predstieranie,
comparison, imitation, napodobňovanie,
   
7:37 trying to be something snažiť sa byť niečím,
that you are not, čím nie ste,
   
7:42 and other factors bring about fear. a ďalšie faktory, ktoré prinášajú
We went into that very deeply.  
   
7:46   strach. Išli sme do toho veľmi
  hlboko.
   
7:51 And also we talked A tiež sme hovorili
about the continuation o pokračovaní
   
7:55 and the demand for pleasure, a dopyte po potešení,
   
7:58 whether it is the religious pleasure či sa jedná o náboženské potešenie
or ordinary pleasure of life: alebo obyčajné potešenie zo života;
   
8:06 sexual, the form of achievement, sexuálne, istú formu úspechu,
success, possession, úspech, moc,
   
8:13 money, prestige, status, peniaze, prestíž, status atď.
and all that.  
   
8:19 And yesterday morning we went A včera ráno sme prebrali
into the question: what is love. otázku: Čo je to láska.
   
8:31 Why do human beings... Prečo ľudské bytosti...
   
9:15 ...yesterday morning Včera ráno sme hovorili o tom...
we talked about  
   
9:20 why human beings have destroyed prečo ľudské bytosti zničli
that one perfume tú esenciu
   
9:27 – the absolute necessity in life – - absolútne nutnú v živote -
   
9:32 without which life has bez ktorej život nemá
no meaning whatsoever. absolútne žiadny význam.
   
9:39 You may have lots of money, Môžete mať veľa peňazí,
   
9:42 enjoy yourself on the sea, zabávať sa pri mori,
go to various churches, chodiť do rôznych kostolov,
   
9:51 follow various gurus, sledovať rôznych guruov,
  akceptovať rôznych
   
9:54 accept various philosophies filozofov ako spôsob svojho života,
as the way of your life,  
   
10:00 but without that quality ale bez tejto kvality
and that perfume, that passion tej esencie, tej vášne
   
10:06 – which is different from lust – - ktorá je odlišná od chtíča -
that comes about when there is love. prichádza to, čo je láska.
   
10:13 We went into that sufficiently, Prebrali sme si to dostatočne,
extensively yesterday morning. včera ráno.
   
10:21 And also we talked about A tiež sme hovorili o konci utrpenia.
the ending of suffering:  
   
10:27 why human beings, prečo ľudské bytosti,
so highly educated, tak vysoko vzdelané,
   
10:35 in one direction v jednom smere,
so extraordinarily intelligent tak nesmierne inteligentné,
   
10:40 – in the technological world – v technickom svete,
   
10:43 why human beings prečo ľudské bytosti
   
10:47 who have lived on this marvellous ktoré žijú na tejto podivuhodnej
earth millennia upon millennia, zemi tisícročia a tisícročia,
   
10:54 why they have not understood prečo nepochopili, alebo
or ended suffering. neukončili utrpenie.
   
11:01 Not only personal suffering Nielen osobné utrpenie
but the suffering of mankind, ale aj utrpenie ľudstva,
   
11:07 where there is starvation, kde je hladovanie,
in Africa and in the East, in India, v Afrike a na východe, v Indii,
   
11:15 where poverty is kde je chudoba
destructive, degrading, deštruktívna, ponižujúca,
   
11:22 and other economic problems a ďalšie ekonomické problémy
which separate mankind. ktoré rozdeľujú ľudstvo.
   
11:35 And we said without nationalism, A povedali sme si, že bez
  nacionalizmu,
   
11:41 a global interrelationship alone s globálnym priateľstvom
   
11:45 will solve all our outward vyriešime všetky naše vonkajšie
economic social problems. ekonomické, sociálne problémy.
   
11:56 We live on this earth together, it’s Žijeme na tejto zemi spoločne; je to
our earth, not the American earth, naša zem, nie americká zem,
   
12:05 or the Russian earth, or the Hindu alebo ruská zem, alebo hinduistický
or the Buddhist or the Islamic world;  
   
12:09   alebo budhistický alebo islamský svet;
   
12:12 it’s our earth, but we have divided it je to naša zem, ale my sme ju rozdelili
as the American, Russian, ako Američania, Rusi,
   
12:21 Chinese, Japanese, European Číňania, Japonci, Európania
and Hindu and so on. Hinduisti a tak ďalej.
   
12:26 Where there is division – racial, Tam, kde je rozdelenie, rasové,
economic, religious divisions – ekonomické, náboženské rozdelenie,
   
12:34 there must be conflict, tam musia existovať konlikty,
there must be wars, tam musia existovať vojny,
   
12:43 and these wars have been a tieto vojny sa tu dejú
going on for millions of years. už milióny rokov.
   
12:51 And our intelligence, which we A našu inteligencia, ktorú
give to the technological world, venujeme technologickému svetu,
   
12:58 we have not applied that intelligence my sme tú inteligenciu nepoužili
to solve this problem of suffering.  
   
13:02   na vyriešenie tohto problému utrpenia.
   
13:06 And we have the capacity, A my máme tú schopnosť,
we have the energy, máme tú energiu,
   
13:11 but apparently we are caught ale očividne sme chytení
in a mechanistic world. v mechanickom svete.
   
13:21 Our culture is becoming Naša kultúra sa stáva
more and more mechanical, stále viac a viac mechanická,
   
13:26 it’s a mechanistic culture, je to mechanická kultúra,
   
13:30 which is not only where the machine a nie je to len tam, kde sa stroj
becomes all-important, stáva tak nesmierne dôležitým,
   
13:36 but also the culture, ale aj kultúra,
which is mechanistic, ktorá je mechanická tak,
   
13:40 is to live že žijeme život ktorý je opakujúci sa,
a life of repetitiveness,  
   
13:45 to repeat over and over the same, opakujeme znovu a znovu to isté,
with the same problems, s rovnakými problémami,
   
13:52 with the same issues, s rovnakými otázkami,
with the same conflict. s rovnakými konfliktmi.
   
14:01 And we also talked yesterday, A tiež sme si včera hovorili ,
   
14:05 and we shall go into it a preberieme si to
more deeply this morning, hlbšie dnes ráno,
   
14:11 why human beings have become prečo sa ľudia stali takými
what they are: shallow, superficial, akí sú: plytkými, povrchnými,
   
14:23 having learned a great deal of life, naučili sa veľa o živote,
accumulated a great deal of knowledge,  
   
14:27   nazhromaždili veľké množstvo
  vedomostí,
   
14:30 and that knowledge apparently has a tie vedomosti očividne nevyriešili
not solved our human, daily conflict. naše ľudské, denné konflikty.
   
14:42 So knowledge may be Takže znalosti môžu byť
one of the factors of sorrow, jedným z faktorov smútku,
   
14:48 which we talked about o ktorom sme hovorili
yesterday morning. včera ráno.
   
14:57 And we shall go into some A dnes ráno si preberieme ďalšie témy.
other subjects this morning.  
   
15:03 But first, please, Ale za prvé,
this is not a lecture, toto nie je školenie,
   
15:10 as it is generally understood. ako sa tomu vo všeobecnosti
  rozumie,
   
15:15 Lecture being, talking prednáška, čo je rozprávanie
about a particular subject na určitú tému,
   
15:22 and being concerned a zaoberať sa tou témou
with that subject to transmit it a podať ju ďalej
   
15:26 as clearly as possible najlepšie ako sa len dá,
to another. tomu druhému.
   
15:30 So this is not a lecture Takže toto nie je prednáška
   
15:35 but rather a conversation ale lepšie povedané rozhovor
between you and the speaker medzi vami a rečníkom
   
15:41 in which both of us are observing, v ktorom obaja niečo skúmame,
thinking about the same problem, rozmýšľame o rovnakom probléme,
   
15:48 looking at the same mountain, pozerajúc sa na tie isté hory,
the same trees, the blue sky, tie isté stromy, na modrú obohu,
   
15:56 and so we are together, a tak spolu,
   
16:03 the speaker means that, rečník tým myslí
honestly, together naozaj spolu,
   
16:10 to observe these problems skúmame tieto problémy
and to find out for ourselves, a sami zisťujeme,
   
16:17 not according to some philosopher, nie podľa nejakého filozofa,
not according to some priest, nie podľa nejakého kňaza,
   
16:23 not according to authority nie podľa autority
of a guru and so on. nejakého guru atď.
   
16:31 To discard all that completely Aby sme to všetko zrušili
   
16:35 and observe for ourselves a sami skúmali,
why we human beings prečo my, ľudské bytosti
   
16:43 have become so deplorably stali tak žalostne
unhealthy psychologically. duševne nezdravými.
   
16:54 So please, though the speaker Takže, prosím, hoci rečník
may put certain things into words, vie dať určité veci do slov,
   
17:03 but the words are not the actual, tie slová nie sú skutočnosťou.
   
17:08 the explanation is not To čo sa vysvetľuje
that which is explained. nie je to, čo je vysvetľované.
   
17:16 As we talked about the other day too, Ako sme tiež minule hovorili ,
we are caught in a network of words. sme chytení v sieti slov.
   
17:27 And words become A slová sa stávajú
extraordinarily important: mimoriadne dôležité:
   
17:32 the word ‘American’ slovo "americký"
has an extraordinary má mimoriadny
   
17:36 significance to the people význam pre ľudí
who live in this part of the world. ktorí žijú v tejto časti sveta.
   
17:43 Or the word ‘Communist’, Alebo slovo "komunistický",
‘Socialist’, ‘Capitalist’, "socialistický", "kapitalistický",
   
17:48 and so on, Baptist and Catholic. a tak ďalej, baptista a katolík.
   
17:53 So words are not the actuality. Takže slová nie sú skutočnosťou,
   
17:59 The symbol is not the actual. symbol nie je skutočný.
   
18:03 So please, if one may point out Takže prosím, ak človek môže poukázať
most respectfully, čo najúctivejšie,,
   
18:14 what we are explaining, to, čo vysvetľujeme,
what we are going into, to, do čoho ideme,
   
18:18 is merely explanation, je len na vysvetlenie,
usage of certain words, použitie určitých slov,
   
18:26 but the words, the explanation ale slová, vysvetlenie,
are not the real. nie sú reálne.
   
18:42 We ought to talk over together Mali by sme si spolu prebrať,
what is culture. čo je to kultúra.
   
18:55 The ordinary meaning of that word Bežný význam tohto slova
is to cultivate, je pestovať,
   
18:59 as you cultivate vegetables, ako pestujete zeleninu,
a garden, a rose bed. záhradu, záhon ruží.
   
19:07 Culture implies, not a repetitive, Kultúra znamená, nie opakujúcu sa,
mechanical existence, mechanickú existenciu,
   
19:15 but to be free from the known ale byť oslobodený od poznaného
and act from that freedom a konať z tejto slobody;
   
19:25 – that is actually culture. to je v skutočnosti kultúra.
   
19:30 That is, we live always in the known. To znamená, že my stále
  žijeme v poznanom.
   
19:39 Please, kindly follow all this Prosím, láskavo toto všetko počúvajte
if you are interested. ak vás to zaujíma.
   
19:47 It’s a nice morning, and you may treat Je krásne ráno,
this gathering as an entertainment, a vy môžete považovať
   
19:51   toto stretnutie za zábavu,
   
19:55 which would be most unfortunate, čo by bolo nanajvýš nešťastné,
   
20:00 as a kind of mental stimulation, ako druh duševnej
a drug. stimulácie, drogu.
   
20:09 But if you treat this Ale ak to považujete
as a form of stimulation, za formu stimulácie,
   
20:18 then you lose the reality potom strácate realitu
of one’s own life, vášho vlastného života,
   
20:25 of one’s own shallowness, vašej vlastnej povrchnosti,
one’s own emptiness, vašej vlastnej prázdnoty,
   
20:30 one’s own fears, anxieties, vašich vlastných strachov, úzkostí,
and all the travail of life. a všetkých ťažkostí života.
   
20:38 So please, Takže, prosím,
as the speaker puts it into words, ako to rečník vkladá do slov,
   
20:46 examine that which he says skúmajte to, čo hovorí,
for yourself. sami.
   
20:50 Because doubt, scepticism, Pretože pochybnosti, skepticizmus,
is a great purifier. je skvelý čistič.
   
21:05 Most of us so easily accept things, Väčšina z nás tak ľahko prijíma veci,
specially in religious matters zvlášť v náboženských otázkach
   
21:16 and so-called spiritual matters. a tzv. duchovných záležitostiach.
   
21:21 There, authority assumes Auorita tam predpokladá,
it knows and you don’t know. že vie, a vy neviete.
   
21:32 They act as interpreters. Správajú sa ako tlmočníci.
   
21:37 But it is necessary to discover Ale je nutné zistiť čo je pravda
what is truth – there must be doubt. - tam sa musí pochybovať!
   
21:52 And doubt in the Eastern world, A pochybnosti vo východnom svete,
in the Eastern religions, vo východných náboženstvách,
   
21:57 has been emphasised. zosilňujú.
   
22:00 In the Christian world Pochybovať v kresťanskom svete
doubt is an anathema, je prekliatím,
   
22:06 because if you doubt pretože ak pochybujete
the whole structure of the church, o celej štruktúre Cirkvi,
   
22:10 whether it be local či už miestnej
or from Rome or any other, alebo z Ríma alebo akékoľvek inej,
   
22:17 if you doubt it pokiaľ o tom pochybujete, tak potom
then the whole thing collapses. sa celá vec zrúti.
   
22:24 So, in the Western world, Takže v západnom svete je
doubt has been condemned; pochybnosť odsudzovaná,
   
22:33 they have been burnt, ľudia sa upaľovali, tých, ktorí
those who doubted – called heresy – pochybovali - zvaní kacíri -
   
22:39 they have been tortured; tých mučili,
   
22:42 as they are doing now ako teraz mučia
to political prisoners politických väzňov
   
22:46 in various parts of the world, v rôznych častiach sveta,
   
22:49 it is the same phenomena. je te rovnaký úkaz.
   
22:54 So, please don’t accept a thing Takže, prosím, neakceptujte ani
that the speaker is saying jednu vec, ktorú rečník hovorí,
   
23:03 but try to find out for yourself ale snažte sa sami zistiť
   
23:08 by carefully listening, tým že pozorne počúvate,
if you are interested, ak vás to zaujíma,
   
23:12 if you don’t treat this ak to nepovažujete za zábavu.
as an entertainment.  
   
23:17 Then please listen and doubt Potom prosím, počúvajte a pochybujte,
and question and ask. a pýtajte sa!
   
23:23 You are doubting that Pochybujete o tom,
which you have created yourself, čo ste sami vytvorili,
   
23:28 you are doubting your own ideas, pochybujete o vašich
your own conclusions, vlastných myšlienkach,
   
23:32   o vlastných úsudkoch,
   
23:35 your own experiences, vašich vlastných skúsenostiach,
your beliefs, your faiths. vašom presvedčení, o svojej viere.
   
23:40 You are doubting so that you find out Pochybujete, aby ste sami zistili,
for yourself what is truth. čo je pravda.
   
23:49 And that is very important, A to je veľmi dôležité,
   
23:54 because truth pretože pravda si
demands a free mind, vyžaduje otvorenú myseľ,
   
24:02 a mind that is completely free. myseľ, ktorá je úplne slobodná.
   
24:09 And there is no path to truth, A ku pravde nevedie žiadna cesta,
   
24:12 so please, as we are going tak prosím, dostávame sa
into this very complex problem, k veľmi zložitému problému,
   
24:23 let us listen carefully, počúvajme pozorne,
with a certain quality of doubt. s určitou dávkou pochybností.
   
24:35 To doubt requires sensitivity. Pochybovať si vyžaduje citlivosť.
   
24:40 If you doubt everything, Ak pochybujete o všetkom,
then it becomes rather stupid. potom je to skôr hlúpe.
   
24:48 But to doubt with a light hand, Ale pochybovať s ľahkosťou,
with a quick mind, with subtlety, s rýchlou mysľou, s jemnosťou,
   
25:01 then that doubt potom tá pochybnosť
brings about clarity, energy. prináša jasnosť, energiu.
   
25:09 And we need energy to go into A my potrebujeme energiu na to,
all these problems, to resolve them. aby sme vyriešili tieto problémy.
   
25:16 So we are asking, Takže sa pýtame, čo je to kultúra?
what is culture?  
   
25:25 Is it merely the mechanical Je to iba púhe opakovanie poznaného?
repetition of the known?  
   
25:34 Which is, we live in the past, Čo znamená, že žijeme v minulosti,
the past is our memory, minulosť je naša pamäť,
   
25:43 the past is our knowledge tá minulosť, to sú naše poznatky
through experience, cez skúsenosti,
   
25:49 and we live always a tak žijeme vždy v minulosti,
in the past, in the known. v poznanom,
   
25:55 And when we act from the known, a tak keď konáme z poznaného,
it is repetitive. je to opakujúce sa.
   
26:03 We must act in certain areas V určitých oblastiach musíme konať
with knowledge; s poznatkami;
   
26:09 like a scientist, he has to have ako vedec, človek musí mať
a great deal of knowledge; veľké množstvo vedomostí;
   
26:16 or a great surgeon alebo skvelý chirurg
must have experience, musí mať skúsenosti;
   
26:22 he must have operated upon many, musel pracovať na mnohých a
accumulated knowledge, skill, nahromadil vedomosti, zručnosti,
   
26:30 and the sensitivity of hand a cit v rukách,
   
26:33 – there knowledge is necessary. a tam sú vedomosti potrebné.
   
26:43 And knowledge, A znalosti,
which is all our remembrances, čo sú všetky naše spomienky,
   
26:49 all the past incidents, všetky minulé udalosti, bolesti,
the hurts,  
   
26:53 the fears, the longings, the despairs, strachy, túžby,zúfalstvo,
the desperate loneliness – zúfalá osamelosť -
   
27:02 all that to všetko je súčasťou
is part of our past knowledge. našich minulých znalostí.
   
27:08 And when we are acting A keď konáme z minulosti,
from the past,  
   
27:12 it must be repetitive. musí sa to opakovať.
   
27:16 And therefore A preto sa myseľ
the mind becomes mechanical. stáva mechanickou.
   
27:25 The computer Počítač je stroj
is a repetitive machine, ktorý opakuje,
   
27:28 maybe quicker, faster možno hbytejšie, rýchlejšie
than the human brain, než ľudský mozog,
   
27:38 but that machine is repetitive, ale ten stroj je opakujúci,
as we human beings are. tak ako my, ľudské bytosti.
   
27:48 And so we are questioning A tak sa pýtame či hociaká
any culture kultúra,
   
27:53 born from the past, zrodená z minulosti,
from the known z poznaného,
   
27:59 – obviously it is mechanical, je očividne mechanická,
repetitive. opakujúca sa?
   
28:04 And so we are going to find out A tak sa chystáme zistiť,
what is it that brings about a culture čo je to, že prináša kultúru,
   
28:13 which is totally different ktorá je úplne odlišná
from the mechanistic culture od mechanickej kultúry,
   
28:17 which we have accepted ktorú sme akceptovali
for thousands of years. tisícky rokov.
   
28:24 Most of our minds, with some Väčšina našich myslí - až na niektoré
rare exceptions, are mediocre vzácne výnimky - sú priemerné;
   
28:34 – forgive me if I use that word. odpuste mi, ak používam
  toto slovo.
   
28:39 One may think one is Človek si môže myslieť, že je
extraordinarily out of that class, mimoriadny, niečo viac,
   
28:46 but to think ale myslieť si,
that you are out of that class že ste niečo viac,
   
28:51 is also a form of mediocrity. je tiež forma priemernosti.
   
28:58 This is not an insult. Toto nie je urážka.
   
29:01 We are examining together. Skúmame to spolu.
   
29:07 What is it to be mediocre? Aké je to, byť priemerný?
   
29:14 The word ‘mediocre’ Slovo "priemerný"
comes from Greek, Latin, pochádza z gréčtiny, latinčiny,
   
29:20 ‘climbing halfway up ‘vyšplhať sa do polovice hory’.
the mountain’.  
   
29:28 That’s the real meaning of that word, To je skutočný význam slova,
‘mediocre’, "priemerný".
   
29:34 never climbing all the way up, Nikdy sa nevyšplhať hore,
   
29:39 but being satisfied to climb halfway ale byť spokojný vyliezť na polcestu,
or one-third of the way. alebo do jednej tretiny cesty.
   
29:46 That is the meaning To je význam
of that word ‘mediocre’. slova, "priemerný".
   
29:52 And our education, however wide, A naše vzdelanie,
  akokoľvek rozsiahle,
   
30:01 whatever knowledge one acquires či už vedomosti niekto získa
through a particular subject, cez určitý predmet,
   
30:08 all these factors of education všetky tieto faktory vzdelávania
are limiting the mind. obmedzujú myseľ.
   
30:19 Have you noticed how, Všimli ste si, ako,
specially in this country, zvlášť v tejto krajine,
   
30:26 which is spreading this fact ktorá šíri túto skutočnosť
all over the rest of the world, do zvyšku celého sveta,
   
30:31 how specialists, ako odborníci,
   
30:35 scientific specialists, the doctors, vedecký špecialisti, lekári,
the surgeons, the philosophers, chirurgovia, filozofi,
   
30:40 the psychologists and so on, psychológovia, a tak ďalej,
they are ruling each one of us. ovládajú každého z nás.
   
30:48 They are the authority Oni sú tá autorita, ktorá vám
to tell you what to do. hovorí, čo máte robiť.
   
30:56 They are the experts: Oni sú tí odborníci:
how to bring up a baby, ako vychovať dieťa,
   
31:02 how to have sexual ako mať správny
relationship properly, milostný vzťah,
   
31:08 how to make up your face. ako si namaľovať tvár,
   
31:11 There are these authorities, takže tu existujú tieto autority
and we all obey them. a my ich poslúchame.
   
31:17 Our obedience has Naša poslušnosť sa
at certain times a revolt, v určitých obdobiach vzbúri,
   
31:23 but that revolt ale tá vzbura je iba púha reakcia
is merely a reaction  
   
31:26 and so it’s not complete a tak to nie je kompletné
comprehension of the understanding pochopenie porozumenia,
   
31:33 that all specialised knowledge že všetky odborné znalosti
is limited, sú obmedzené,
   
31:37 as all knowledge is limited. tak ako je obmedzené celé poznanie.
   
31:42 And a culture born out of this A kultúra zrodená z tohto
limitation is no culture at all. obmedzenia, vôbec nie je kultúra.
   
31:54 There’s no American culture, Neexistuje žiadna americká kultúra,
or European culture. alebo európska kultúra.
   
31:59 They can go back to the Renaissance, Môžu sa vracať do obdobia renesancie,
to the past history, dávnej minulosti,
   
32:08 but deep culture of the mind ale skutočná kultúra mysle
   
32:13 can only come about môže vzniknúť len prostredníctvom
through freedom from the known. oslobodenia sa od poznaného.
   
32:20 Can there be such freedom? Môže existovať taká sloboda?
   
32:28 We are going to talk about it Budeme o tom spolu hovoriť,
together  
   
32:31 because only from a religion pretože len z náboženstva
   
32:44 a new culture can come into being. môže vzniknúť nová kultúra.
   
32:48 Religion is not the authoritarian, Náboženstvo nie je autoritatívna,
the accepted form of religion: prijímaná forma náboženstva.
   
33:01 the state religion, Štátne náboženstvo,
the religion of belief, náboženstvo viery,
   
33:08 of faith, of dogma, of rituals, viera, dogma, rituál,
of worship a symbol uctievanie symbolu,
   
33:15 – that is not religion, obviously. to nie je náboženstvo - samozrejme!
   
33:23 So we are going to enquire Takže sa budeme pýtať na to,
into what is religion. čo je to náboženstvo.
   
33:29 Do you understand? Rozumiete?
   
33:31 We’ve enquired into fear, Pýtali sme sa na strach,
   
33:37 into the nature of that na povahu tej mimoriadnej veci
extraordinary thing called love, zvanú láska,
   
33:45 whether human beings či je to vôbec možné,
can ever end their suffering, aby ľudské bytosti
   
33:47   niekedy ukončili svoje utrpenie,
   
33:49 their misery, their anxiety. svoju biedu, svoje úzkosti.
   
33:55 And also we should enquire together A tiež by sme sa mali spoločne pýtať
into what is religion. na to, čo je to náboženstvo.
   
34:08 Man worships. Človek uctieva,
   
34:15 there are still those people ešte stále existujú ľudia, ktorí
in the East who worship a tree, na východe uctievajú strom,
   
34:26 who worship a mountain. ktorí uctievajú horu.
   
34:30 They give it in India to the Himalayas V Indii v Himalájách tomu dávajú
a special peace, a special name. zvláštny kľud, zvláštny názov.
   
34:41 And they worshipped A raz uctievali zem,
at one time the earth,  
   
34:45 the trees, the heavens, the sun – stromy, nebesia, slnko-
as the Egyptians did. ako to robievali Egypťania.
   
34:54 But we consider all that Ale my to všetko považujeme
illusion, nonsense. za ilúziu, nezmysel.
   
35:03 And as we are A pretože sme
so terribly sophisticated, tak strašne vzdelaní,
   
35:09 we worship a symbol, uctievame symbol,
pray to that symbol, modlíme sa k tomu symbolu,
   
35:15 to that saviour or, as in India, k tomu spasiteľovi, tak ako v Indii,
it’s another form of the same thing. je to len iná forma tej istej veci.
   
35:26 Worship has been part of human life Uctievanie je súčasťou ľudského
from the ancient of days. života už od starovekých dní.
   
35:39 You may not worship a tree, Možnože neuctievate strom,
   
35:44 but you go to the church ale chodíte do kostola
or to a temple or a mosque alebo do chrámu alebo mešity,
   
35:49 and there you pray, you worship. a tam sa modlíte, uctievate.
   
35:52 There is not much difference Nie je veľký rozdiel
between the worship of a tree, medzi uctievaním stromu,
   
35:58 which is alone in a marvellous ktorý je sám v nádhernom
field of green earth, poli v zelenej krajine,-
   
36:05 and the symbol that thought a symbolom, ktorý si myseľ
has created in the church, vymyslela v kostole,
   
36:12 in the temple, or in a mosque. v chráme, alebo v mešite.
   
36:15 There is not much difference Medzi tými dvomi nie
between the two je veľký rozdiel
   
36:18 because man suffers, pretože človek trpí,
he is in trouble, má ťažkosti,
   
36:28 he doesn’t know nevie, na koho sa má obrátiť,
to whom to turn to,  
   
36:33 so he invents a comforting god, tak si vymyslí
  upokojujúceho boha,
   
36:42 which is, čo znamená, že myseľ si vymyslí boha,
thought invents a god,  
   
36:48 and then worships that a potom uctieva to,
which he has invented. čo si vymyslela.
   
36:55 These are facts, Toto sú fakty,
whether you like it or not. či už sa vám páčia, alebo nie.
   
37:00 You invent the whole Vymysleli ste si všetky tie
rituals of Christianity, rituály kresťanstva,
   
37:06 as in India, ako aj v Indii,
there are complicated rituals. majú tam komplikované rituály.
   
37:14 And it is A to je výmysel mysle.
the invention of thought.  
   
37:20 And then thought says, A potom myseľ hovorí,
that is divine revelation. že je to božské zjavenie.
   
37:31 I do not know Neviem, či ste si nevšimli,
if you have not noticed,  
   
37:36 in Asia, which includes India, v Ázii, vrátane Indie,
and here, a tu,
   
37:44 divine revelation božie zjavenie tu hrá
plays an extraordinary part. mimoriadnu úlohu.
   
37:52 But that divinity Ale tú božskosť
is brought about by thought. priniesla myseľ.
   
38:04 The interpreter of that divinity Tlmočník toho božstva
is the priest. je kňaz.
   
38:09 He thinks Jeho myslenie a myseľ vytvorili
  rôzne formy rituálov.
   
38:11 and his thought has created  
various forms of rituals.  
   
38:21 So we are asking, Tak sa pýtame,
is religion all this? je toto všetko náboženstvo?
   
38:34 Is religion based upon books, Je náboženstvo založené na knihách,
the printed word? na tlačenom slove?
   
38:43 Where religion is based Keď je náboženstvo založené na knihe,
on a book,  
   
38:47 whether it is the Christian, či už kresťanskej,
Hindu or Muslim, or the Buddhist,  
   
38:52   hinduistickej, alebo
  moslimskej, alebo budhistickej,
   
38:57 then there is dogma; the authority tak potom je tam dogma, autorita
of the book becomes all-important; knihy sa stáva nadovšetko dôležitá,
   
39:09 there is bigotry, je tam fanatizmus, otupenie mysle.
narrowness of mind.  
   
39:16 Both the Muslim world and the Oba, aj moslimský svet aj kresťanský
Christian world are based on books: svet je založený na knihách:
   
39:22 the Koran and the Bible. na Koráne a Biblii.
   
39:26 In India, fortunately for them, V Indii, našťastie pre nich,
   
39:29 they have got a hundred books, majú stovky kníh,
hundred gods – stovky bohov-
   
39:35 no, more than that, nie len to,
three hundred thousand gods. tristotisíc bohov.
   
39:42 Don’t please laugh. Nesmejte sa prosím! Je to
This is very serious. It sounds funny. veľmi vážne. Znie to smiešne.
   
39:50 And there they are tolerant, which A sú tolerantní, čo znamená,
means they put up with anything: že sa zmieria s hocičím:
   
39:58 false gods, true gods, s falošným hohom, pravým bohom,
any kind of illusion, s hociakou ilúziou,
   
40:02 any kind of assertions s akýmkoľvek druhom tvrdenia
of any so-called religious man. tzv. náboženského človeka.
   
40:09 Here in the West, Tu v západnom svete,
as in the Muslim world, ako aj v moslimskom svete,
   
40:16 the book plays an extraordinarily hrá kniha nesmiernu
important part. dôležitosť.
   
40:24 And therefore those A preto tí, ktorí
who believe in the book, veria v knihu,
   
40:30 deeply convinced hlboko presvedčení o každom
by every word in that book, slove v knihe,
   
40:34 they become bigoted, dogmatic, stávajú sa bigotní, dogmatický,
assertive, aggressive, asertívny, agresívny,
   
40:41 and if they are not semi-civilised, a ak nie sú trochu civilizovaní,
they will kill. tak zabíjajú.
   
40:49 This is happening in the world. Toto sa deje vo svete.
   
40:52 So is religion – the word ‘religion’, Takže je náboženstvo -
  slovo "náboženstvo",
   
40:58 the etymological meaning etymologický význam
of that word, is unknown. tohto slova, nie je známy.
   
41:04 It arises from certain Latin words, Vzniká z nejakých latinských slov,
which we’ll not go into, do ktorých nepôjdeme,
   
41:12 but it actually means, ale v skutočnosti znamená,
according to certain dictionaries, podľa určitých slovníkov,
   
41:18 the capacity to gather schopnosť pozbierať všetku
all your energy to discover, svoju energiu objaviť,
   
41:25 to come upon that which is true. prísť na to, čo je pravda.
   
41:30 That is To je koreň významu tohto slova.
the root meaning of that word.  
   
41:37 So we are gathering our energy – Tak zbierame svoju energiu -
   
41:44 all our energy, všetku našu energiu,
not a specialised energy, nie konkrétnu energiu;
   
41:49 the energy of thought, the energy energiu myslenia, energiu
of emotions, the passionate energy – emócií, vášnivú energiu
   
42:00 to enquire into what is truth. aby sme sa pýtali na to,
  čo je pravda.
   
42:07 And to go into it deeply, A aby sme išli do hĺbky,
   
42:10 we must enquire also musíme sa pýtať aj na to,
into what is thought, čo je to myseľ,
   
42:16 which has invented ktorá vymyslela všetky náboženstá
all the religions in the world. na svete.
   
42:24 All the rituals, all the dogmas, Všetky rituály, všetky dogmy,
the beliefs, the faiths presvedčenia, viery,
   
42:33 – it is the result of thought. sú výsledkom mysle.
   
42:37 There is nothing divine Nie je v tom nič božské.
about anything.  
   
42:42 Thought can say Myseľ mi môže povedať, že to,
what I have invented is divine. čo som vymyslel je božské.
   
42:50 But thought is not sacred, Ale myseľ nie je posvätná,
is not holy. nie je svätá.
   
43:00 So it is important to go into Takže je dôležité prebrať si
this question of what is thought. túto otázku: Čo je to myseľ?
   
43:09 We have gone into it previously Už sme si to prebrali skôr,
but the more you look at it, ale čím viac sa na to pozeráte,
   
43:14 the more you enquire tím viac sa dostávate
into the very nature of thought, do samotnej podstaty myslenia,
   
43:21 the more complicated, čím je to komplikovanejšie,
   
43:24 the more it demands a subtle mind, tím viac si to vyžaduje jemnú myseľ,
it demands a quickness of mind, vyžaduje si to bystrosť mysle,
   
43:31 not a mechanical mind, nie mechanickú myseľ,
not a mind that accepts, nie myseľ ktorá akceptuje,
   
43:38 not a mind that acquiesces, nie myseľ ktorá sa podriadi,
   
43:42 but a mind that is doubtful, ale myseľ, ktorá pochybuje,
questioning, demanding, pýta sa, vyžaduje,
   
43:47 has this great energy. má túto veľkú energiu.
   
43:52 And when you give A keď dáte celú túto energiu,
this total energy nie energiu, ktorá je čiastočná,
   
43:59 – not an energy which is partial  
   
44:05 because you are interested pretože vás zaujíma
in some form of entertainment, nejaký druh zábavy,
   
44:10 or in some form of relief, alebo nejaká forma úľavy,
in some form of comfort, nejaká forma uspokojenia,
   
44:18 then it is all partial energy. vtedy je to len čiastočná
  energia.
   
44:22 Whereas if you demand totally to Ale ak si úplne žiadate
understand the nature of human mind, porozumieť povahe ľudskej mysle,
   
44:31 why we live prečo žijeme spôsobom akým žijeme,
the way we are living,  
   
44:33 destroying the earth, ničíme planétu,
destroying ourselves, wars, misery, ničíme seba, vojny, biedu,
   
44:41 then you have to give potom tomu musíte venovať
all your energy. celú vašu energiu.
   
44:47 And where there is A tam, kde je táto úplná energia,
this total energy,  
   
44:50 complete passion to understand, kompletná vášeň pochopiť,
to find out a way of living nájsť spôsob života
   
44:58 which is totally different ktorý je úplne odlišný od
from mechanistic, repetitive way. mechanického, opakujúceho sa spôsobu.
   
45:04 So we have to go into this question Takže sa musíme pustiť do tejto
deeply once again: what is thought, otázky ešte raz: Čo je to myseľ,
   
45:11 why thought plays such prečo myseľ zohráva
an extraordinary importance takú nesmiernu
   
45:18 in our life, dôležitosť v našom živote,
in our relationship. v našich vzťahoch.
   
45:24 Is thought love? Je myseľ láska?
   
45:29 Please enquire with the speaker; Prosím, pýtajte sa zároveň
  s rečníkom:
   
45:34 really the speaker v skutočnosti to, že vám rečník
is putting your question, dáva otázku,
   
45:39 it is not his question. nie je jeho otázka.
   
45:44 You are putting this question Vy sami si dávate tú otázku.
for yourself.  
   
45:50 Thought has created Myseľ vytvorila
the marvellous cathedrals, úžasné katedrály,
   
45:59 magnificent structures in Europe nádherné konštrukcie v Európe
and some of them here. a niektoré z nich tu;
   
46:08 And thought also has put all those a myseľ tiež vložila všetky tie
things inside the cathedrals veci dovnútra katedrál
   
46:14 and the churches and a kostolov a chrámov
the temples and the mosques. a mešít.
   
46:20 So one asks: is thought sacred? Takže človek sa pýta: Je myseľ posvätná?
   
46:25 Because it has put all Pretože to všetko vložila do týchto
this in these buildings budov a potom to uctieva.
   
46:31 and then you worship it.  
   
46:34 I wonder if one sees Zaujímalo by ma, či človek vidí ilúziu
the illusion of this,  
   
46:41 the ironic, actual deception, toho. Ironický, skutočný podvod,
   
46:46 that thought has invented že myseľ vytvorila
the symbol, the ritual, the host, symbol, rituál, hostiteľa,
   
46:55 and the different things a rôzne veci
in India and Asia; v Indii a v Ázii;
   
47:00 thought has been responsible myseľ je zodpovedná
for all this za toto všetko,
   
47:05 – some of it being copied ničo z toho okopírované
from the ancient Egyptians, od starovekých Egypťanov,
   
47:10 from India, and so on. z Indie atď.
   
47:15 And then thought, having created A potom myseľ, potom čo vryla
this marvellous structure in stone, túto nádhernú štruktúra do kameňa,
   
47:24 then inside it is all potom vnútri toho sú všetky
the symbols, the agony, tie symboly, utrpenie,
   
47:31 and in the Asiatic world a v ázijskom svete
a different symbol. iný symbol;
   
47:36 Then thought says, a potom myseľ hovorí,
you must worship that. že to musíte uctievať.
   
47:43 So we are asking, Tak sa pýtame
is thought sacred in itself? je myseľ posvätná sama o sebe?
   
47:50 Or, it is merely – please Ale je to iba - prosím, počúvajte,
listen to it, you may not agree, možnože nebudete súhlasiť:
   
47:59 do not agree but enquire – nesúhlaste, ale pýtajte sa -
is thought a material process? je myslenie materiálny proces?
   
48:09 If it is not sacred, Ak nie je posvätná,
then it is a material process. je to materiálny proces.
   
48:19 But thought has invented these: Ale myseľ vymyslela toto: nebo a
  peklo, spasiteľa sveta,
   
48:23 heaven and hell,  
the saviours of the world,  
   
48:29 according to different religions, podľa niektorých náboženstiev,
   
48:33 their rituals – it is all ich rituály - to všetko je výsledkom
the result of thought. mysle.
   
48:42 And then thought turns around A potom sa myseľ zmení a hovorí vám:
and says, you must worship it. Musíš to uctievať.
   
48:49 So we must find out Takže musíme to zistiť sami .
for ourselves,  
   
48:55 not according to any authority nie podľa nejakej autority,
in spiritual, religious matters. v duchovnej alebo náboženskej sfére.
   
49:01 There is authority of the surgeon, Existuje tu autorita chirurga,
that’s a totally different matter. to je ale úplne iná záležitosť.
   
49:07 But to discover, to come upon Ale objaviť, zistiť,
that which is eternal, čo je večné,
   
49:12 if there is such thing as či existuje taká vec ako večnosť,
eternity,  
   
49:15 your mind must be free vaša myseľ musí byť oslobodená
in all spiritual matters, od všetkých spirituálnych vecí,
   
49:20 in all psychic matters. od všetkých psychických vecí:
   
49:22 That is, in the psychological realm, to znamená, že v psychologickej
which is you, oblasti, ktorou ste vy,
   
49:26 there must be musí byť absolútna sloboda,
total freedom to find out. aby ste to zistili.
   
49:32 So we are going to enquire together Takže spolu sa budeme pýtať na to,
the nature of thought. aká je povaha mysle.
   
49:41 If you have no thought at all, you Ak nemáte vôbec myšlienky, žijete
live in a state of amnesia, blankness, v stave amnézie, prázdnoty,
   
49:47 but that is ale to je zriedkavý druh
a rare form of disease. choroby.
   
49:51 But most human beings Ale väčšina ľudí po celom svete,
throughout the world,  
   
49:54 whether they are Hindus, Buddhists, či už sú to hinduisti, budhisti,
Christians and so on, communists, kresťania, a tak ďalej, komunisti,
   
49:58 the common factor is thought. ich spoločným faktorom je myslenie.
   
50:01 They all think, whether they are Všetci myslia, či už sú
extremely poor, uneducated, extrémne chudobní, nevzdelaní,
   
50:07 or the highly sophisticated, alebo či už je to vzdelaný,
accumulated professor, vážený profesor,
   
50:16 or the cunning politician, alebo prefíkaný politik,
   
50:21 or the highest authority ale najvyššia autorita cirkvi,
of the church – they all think, atď - tí všetci myslia,
   
50:29 as each one of us does, ako to každý z nás robí,
in our daily life. v našom každodennom živote.
   
50:36 And that thought A myseľ dominuje nášmu životu.
dominates our life.  
   
50:41 So it is very, very important, Takže je veľmi, veľmi dôležité,
if one may point out, ak človek môže podotknúť,
   
50:45 to understand the whole porozumieť celému
movement of thought. pohybu mysle.
   
50:50 It has created great poetry, great Vytvorila kásnu poéziu, krásne
painting, great sculpture, literature, maliarstvo, sochárstvo, literatúru,
   
51:02 and thought is necessary to do a myseľ je nevyhnutná
business, to drive a car and so on.  
   
51:07   pri obchodovaní,
  šoférovaní auta atď.
   
51:14 What is thought? Čo je to myseľ?
   
51:19 What is its origin, Čo je jej pôvod,
the beginning of thought? počiatok myslenia?
   
51:27 You are asking the question, Vy sa pýtate na otázku,
not the speaker. nie rečník.
   
51:35 Please, apply your own minds, brain, Prosím, použite svoju vlastnú myseľ,
to enquire into this question. mozog, na túto otázku.
   
51:42 Because thought dominates Pretože myseľ dominuje
every action in our life. každej činnosti v našom živote.
   
51:47 Thought is the determining factor Myšlienka je určujúcim faktorom
in relationship. vo vzťahoch.
   
52:01 So what is that thing Takže, čo je to tá vec
called thought, zvaná myšlienka,
   
52:06 the thinking machinery to mechanické myslenie
and the origin of it? a jeho pôvod?
   
52:14 Is not thought Nie je zrodená z našej pamäte?
born out of memory?  
   
52:23 You remember where you live, Pamätáte si, kde žijete, vzdialenosť
the distance to be covered from here ktorú treba prejsť odtiaľto
   
52:29 to where you are going, tam kam idete,
that’s knowledge, to je vedomosť,
   
52:36 and that knowledge has been a tú vedomosť ste získali
acquired through experience. cez skúsenosti.
   
52:44 So the beginning of thought Takže začiatok myšlienky
is experience, knowledge, je skúsenosť, znalosti,
   
52:53 memory, stored up in the brain. pamäť, uložená v mozgu.
Right? Že?
   
52:59 This is a fact, To je fakt, nie exotická
not exotic or absurd illusion. alebo absurdná lúzia.
   
53:09 You remember something that happened Pamätáte si, čo sa stalo včera,
yesterday, pleasurable or not, príjemné alebo nepríjemné,
   
53:15 and that remembrance is stored a tá spomienka je uložená
in the brain, recorded in the brain, v mozgu, zaznamenaná v mozgu,
   
53:20 and from that record a z toho záznamu vzniká
thought comes into being. myšlienka.
   
53:29 So thought, whatever it does, Takže myseľ, nech robí čokoľvek,
is not sacred. nie je posvätná.
   
53:35 It is a material process. Je to materiálny proces.
   
53:40 Some of the scientists even agree Niektorí vedci dokonca súhlasia
   
53:43 to what the speaker has been s tým, čo rečník hovorí
saying for many years. už mnoho rokov.
   
53:49 They have experimented on rats, Experimentovali na krysách,
pigeons, and guinea pigs, dogs holuboch, a morčatách, psoch,
   
53:55 but they don’t experiment ale neexperimentovali na sebe.
upon themselves.  
   
54:01 We are also matter, Sme z hmoty
and science is concerned with matter. a veda sa tiež zaoberá hmotou.
   
54:17 And if thought A ak myslenie je materiálny proces
is a material process  
   
54:21 and thought, whatever it does, a myseľ, nech už robí čokoľvek,
   
54:25 whether in the religious field či už na náboženskom poli,
or in the business field alebo na obchodnom poli,
   
54:31 or in preparing for wars alebo pri príprave na vojnu,
through a gathering of armaments, pri zhromažďovaní výzbroje,
   
54:37 is the result of thought. je to výsledok mysle.
   
54:42 Thought has divided people Myseľ rozdelila ľudí
into this type of religious person, na typ náboženskej osoby,
   
54:48 this type of human being who lives in na typ človeka, ktorý žije v
certain part of the world, and so on. istej časť sveta, a tak ďalej.
   
54:54 It’s thought that has divided Je to myseľ, ktorá rozdelila
human beings. ľudské bytosti.
   
55:00 And thought, A myseľ, na základe
because of its divisive nature, svojej deliacej povahy,
   
55:07 because thought pretože myseľ nie je nikdy kompletná,
is never complete,  
   
55:09 because born of knowledge, pretože je zrodená z poznania,
   
55:11 and knowledge is never a nemôže si nikdy byť istá
total about anything, o všetkom,
   
55:16 therefore thought is always a tak preto je myseľ vždy limitovaná,
limited, and separative, separatívna,
   
55:22 because – I won’t go into pretože - nepôjdem znova do toho -
all that – it’s separative. je rozdeľujúca.
   
55:28 Where there is separative action, Tam kde je rozdeľujúca činnosť,
there must be conflict: tam musí byť konflikt:
   
55:33 between the communists and medzi komunistami a
the socialists, and the capitalists; socialistami, a kapitalistami;
   
55:38 between the Arab and the Jew, between medzi arabmi a židmi, medzi
the Hindu and the Muslim, and so on. hinduistami a moslimami, a tak ďalej.
   
55:42 These are all the divisive To všetko sú deštruktívne
process of thought, procesy mysle,
   
55:46 and where there is division – that’s a tam, kde je rozdelenie - je to
a law – there must be conflict. zákon - tam musí existovať konflikt.
   
55:55 So nothing that thought Takže nič z toho, čo myseľ
has put together, dala dohromady,
   
56:01 whether in a book, či už v knihe,
in the church, in the cathedrals, v kostole, v katedrálach,
   
56:08 in the temples or in the mosques, v chrámoch alebo v mešitách,
is sacred. nie je posvätné.
   
56:13 No symbol is sacred. Ami symbol nie je posvätný.
   
56:19 And that is not religion; A ani náboženstvo;
   
56:23 it’s merely a form of thoughtful, je to len forma
  domýšľavej,
   
56:33 superficial reaction to that povrchnej reakcie na to,
which is called sacred. čomu hovoríme posvätné.
   
56:40 So we are going to find out, Takže sa chystáme zistiť,
if we can this morning, ak môžeme dnes ráno,
   
56:46 giving our attention, dávať našu pozornosť,
our whole attention, celú našu pozornosť
   
56:51 to enquire what is sacred, pýtať sa, čo je sväté,
if there is anything sacred at all. a či vôbec niečo posvätné existuje.
   
57:00 The intellectuals throughout the world Intelektuáli na celom svete
deny all this. to úplne popierajú.
   
57:07 They are fed up with the religions, Majú po zuby náboženstiev,
with their illusions and all that. so svojimi ilúziami a tým všetkým.
   
57:13 They discard; Odmietajú to:
   
57:17 they are rather cynical stavajú sa dosť cynicky
about the whole affair, k celej záležitosti,
   
57:21 because religious organisations pretože náboženské organizácie
throughout the world na celom svete
   
57:25 have great property, majú veľké majetky,
enormous wealth, great power – obrovské bohatstvo, veľmoc -
   
57:33 all that is not spiritual, to všetko nie je duchovné,
all that is not religious. to všetko nie je náboženské.
   
57:39 So, as we said, Ako sme si už povedali,
the word ‘religion’, slovo náboženstvo
   
57:44 the etymological meaning jeho etymologický význam je neznámy,
is unknown,  
   
57:48 but also the dictionary makes it clear ale aj slovník vysvetľuje
that to enquire into what is truth že pýtať sa na to, čo je pravda,
   
57:58 one must gather all energy, človek musí pozbierať
  celú svoju energiu,
   
58:02 the capacity schopnosť byť usilovný, konať,
to be diligent, to act,  
   
58:07 not according to a certain pattern, nie podľa určitého vzoru,
to diligently observe your thoughts, usilovne sledovať svoje myšlienky,
   
58:14 your feelings, your antagonisms, vaše pocity, vaše nepriateľstvo,
your fears vaše obavy,
   
58:19 and to go far beyond them, a ísť ďaleko za ne,
   
58:24 so that the mind takže vaša myseľ je úplne slobodná.
is completely free.  
   
58:31 Now we are asking, Tak sa pýtame:
is there anything sacred in life? Existuje v živote niečo posvätné?
   
58:38 Not invented by thought, Nie vymyslené mysľou,
   
58:47 because man, pretože človek,
from time immeasurable, už od nepamäti,
   
58:52 has always asked this question: si vždy dával túto otázku:
   
58:56 is there something Existuje niečo, za
beyond all this confusion, celým týmto zmätkom,
   
58:59 misery, darkness, illusions, biedou, tmou, ilúziou,
   
59:05 beyond mimo inštitúcií a reforiem;
the institutions and reforms;  
   
59:10 is there something really true, či existuje niečo skutočné,
   
59:16 something beyond time, niečo mimo čas,
   
59:20 something so immense niečo také nesmierne, že
that thought cannot come to it? to myseľ nevie pochopiť?
   
59:28 Man has enquired into this. Človek sa na to pýta.
   
59:34 And only apparently A očividne len
very, very few people veľmi, veľmi málo ľudí
   
59:41 have been free to enter bolo slobodných, aby
into that world. vstúpili do toho sveta.
   
59:47 And the priest from ancient of times A kňaz od večných čias
comes in between the seeker prichádza za hľadajúcim
   
59:56 and that which a za tým, ktorý dúfa, že nájde.
he is hoping to find.  
   
59:59 He interprets, he becomes the man Tlmočí, stáva sa mužom
who knows, or thinks he knows. ktorý vie, alebo si myslí, že vie.
   
1:00:09 And he is side-tracked, A on je odvedený z cesty,
diverted, lost. odklonený, stratený.
   
1:00:16 So if we want to enquire into that Takže, ak sa chceme pýtať na to,
which is most holy, čo je najsvätejšie,
   
1:00:26 which is nameless, timeless, čo je bezmenné, bezčasové,
   
1:00:30 one must obviously človek očividne nemôže patriť
belong to no group, do nejakej skupiny,
   
1:00:37 no religion, ani náboženstva, nemôže mať žiadne
have no belief, no faith, presvedčenie ani vieru,
   
1:00:46 because belief and faith pretože presvedčenie a viera
is accepting as true something akceptujú pravdu ako niečo
   
1:00:57 which does not čo neexistuje, alebo nemusí existovať.
or may not exist.  
   
1:01:07 That is the nature of belief: To je podstata viery:
   
1:01:10 taking for granted, berie niečo ako samozrejmosť,
accepting something to be true. prijíma niečo, akoby to bola pravda.
   
1:01:19 When your own enquiry, Keď nenájdete vaše vlastné skúmanie,
your own vitality, vlastnú vitalitu,
   
1:01:26 energy has not found out, vtedy veríte.
you believe.  
   
1:01:30 Because in belief there is Pretože v presvedčení je
some form of security, comfort. istá forma bezpečia, pohodlia.
   
1:01:40 But a man who is seeking Ale človek, ktorý hľadá iba
merely psychological comfort, psychické pohodlie,
   
1:01:47 such a man will never come upon that taký človek nikdy nenájde to,
which is beyond time. čo je mimo čas.
   
1:01:55 So there must be total freedom. Takže tam musí byť
  absolútna sloboda.
   
1:02:00 Is that possible? Je to možné -
   
1:02:03 To be free byť úplne oslobodený od nášho
from all our conditioning, podmienenia
   
1:02:07 not biological conditioning nie biologického podmienenia
– that’s natural – - to je prirodzené -
   
1:02:10 but the psychological conditioning: ale psychologického podmienenia:
   
1:02:17 the hates, the antagonisms, nenávisti, nepriateľstva,
the pride, pýchy,
   
1:02:20 all the things všetkých tých vecí, ktoré
that bring about confusion, prinášajú zmätok,
   
1:02:24 which is the very nature of the self čo je prapodstata seba,
which is thought? čím je myseľ?
   
1:02:33 And to find out, there must be A aby sme na to prišli,
attention, not concentration. tak tam musí existovať
   
1:02:38   pozornosť, nie sústredenosť.
   
1:02:42 The word ‘meditation’ Slovo "meditácia"
has been introduced bolo zavedené
   
1:02:48 into the Western world do západného sveta celkom nedávno
quite recently  
   
1:02:54 by some of those people ľudmi, ktorí
who have accepted certain norms, prijali určité normy,
   
1:03:01 certain patterns of meditation. určité vzory meditácie.
   
1:03:06 There is the Zen meditation, Existuje zenová meditácia,
the Tibetan form of meditation tibetská forma meditácie,
   
1:03:13 which is different from the southern ktorý sa líši od južnej
form of Buddhist meditation, formy budhistickej meditácie,
   
1:03:20 there is the meditation of the Hindus, potom existuje meditácia hinduistov,
with their special gurus, s ich špeciálnymi guruami,
   
1:03:28 who again have their own ktorí majú zase svoje vlastné
forms of meditation. formy meditácie.
   
1:03:34 Then there is the Christian form, Potom je tu kresťanská forma,
which is contemplation. čo je rozjímanie.
   
1:03:48 And the meaning of that word, A význam tohto slova,
‘meditation’, implies, "Meditácia", znamená,
   
1:03:54 the meaning of that word is význam tohto slova je
‘to ponder over, to think over’. "Zamyslenie sa nad, premýšľať".
   
1:04:02 And also, a meditative mind A tiež, meditatívna myseľ
must be free of measurement. musí byť bez posudzovania.
   
1:04:13 Please don’t go to sleep, Prosím, nezáspavajte,
if you are interested. ak vás to zaujíma.
   
1:04:19 That is, the mind To znamená, myseľ,
that’s in meditation... meditácia...
   
1:04:26 ...we’ll go into that Po prvé - pôjdeme do toho
a little later, if we have time. o niečo neskôr, ak budeme mať čas.
   
1:04:33 So all those people Takže všetci tí ľudia,
who have brought this word, ktorí priniesli toto slovo,
   
1:04:36 with their systems, si ich systémami,
methods and practices, metódami a cvičeniami,
   
1:04:41 are again put together sú znova spolu spätí
by careful thought. starostlivým premýšľaním.
   
1:04:50 Perhaps one guru or two Možnože jeden guru alebo dvaja
– those Asiatic birds – - to sú prvé lastovičky -
   
1:04:56 have some kind of experience; majú nejaké skúsenosti:
   
1:05:00 immediately that’s translated okamžite sa to prenesie
into some kind of a spiritual status, do akéhosi duchovného statusu,
   
1:05:05 and they have their meditation. a majú svoju meditáciu.
   
1:05:07 And they come here and you are A oni sem prídu a vy ste dosť
gullible enough to swallow all that, naivný, aby ste im to zožrali,
   
1:05:14 paying for it platíte za to.
   
1:05:18 – the more you pay, Čím viacej peňazí zaplatíte,
the greater the meditation. tým je meditácia veľkolepejšia.
   
1:05:25 So we ought to enquire Takže by sme sa mali pýtať na to,
into what is meditation čo je to meditácia -
   
1:05:33 – to meditate. - meditovať.
   
1:05:37 It’s really important, Je to veľmi dôležité, pretože myseľ
because a mind  
   
1:05:42 that’s merely mechanistic, ktorá je púho mechanická,
as thought is, tak ako aj myslenie,
   
1:05:46 can never come upon that nikdy nemôže zistiť, čo je
which is totally, supreme order, najvyšší poriadok
   
1:05:54 and therefore a preto úpná sloboda.
a complete freedom.  
   
1:06:00 Like the universe Predsa vesmír je v úplnom poriadku.
is in total order,  
   
1:06:04 it is only the human mind Je to len ľudská myseľ,
that is in disorder. ktorá je v neporiadku.
   
1:06:08 And so one has to have A tak človek musí mať
an extraordinarily orderly mind, neobyčajne poriadnu myseľ,
   
1:06:14 a mind that has understood disorder myseľ, ktorá pochopila neporiadok
– we went into that the other day – - prebrali sme si to minule -
   
1:06:23 and is free completely a je úplne oslobodená od zmätku,
from disorder,  
   
1:06:26 which is contradiction, imitation, čím je :rozpor, napodobňovanie,
conformity, and all the rest of it. prispôsobovanie a všetko to ostatné.
   
1:06:33 Such a mind Taká myseľ je pozorná myseľ,
is an attentive mind,  
   
1:06:38 completely attentive úplne pozorná,
to whatever it does, bez ohľadu na to čo robí,
   
1:06:47 to all its actions, vo všetkých jej činnostiach,
   
1:06:49 in its relationship, and so on. v jej vzťahoch, a tak ďalej.
   
1:06:53 Attention is not concentration. Pozornosť nie je koncentrácia.
   
1:06:56 Concentration is restricted, Koncentrácia je obmedzená,
narrow, limited, úzka, limitujúca,
   
1:07:01 whereas attention is limitless. zatiaľčo pozornosť je neobmedzená.
   
1:07:09 And in that attention A v tej pozornosti
there is that quality of silence – je kvalita ticha -
   
1:07:17 not the silence nie ticho vyvinuté
invented by thought, myslením,
   
1:07:23 not the silence nie ticho,
that comes about after noise, ktoré príde po hluku,
   
1:07:29 not the silence of one thought nie ticho po jednej myšlienke,
waiting for another thought. čakajúcej na ďalšiu myšlienku.
   
1:07:36 There must be that silence Musí byť také ticho
   
1:07:38 which is not put together ktoré nie je zložené
by desire, by will, by thought. z túžby, z vôle alebo z mysle.
   
1:07:47 And in that meditation A v tej meditácii nie je
there is no controller. ten, čo kontroluje.
   
1:07:55 And this is one of the factors in all A to je jeden z faktorov
the so-called meditative groups:  
   
1:07:59   vo všetkých takzvaných
  meditatívnych skupinách
   
1:08:02 in the systems they have invented a systémoch ktoré vymysleli:
   
1:08:06 there is always effort, tam je vždy snaha,
control, discipline. ovládanie, disciplína.
   
1:08:13 Discipline means to learn Disciplína znamená učiť sa
– not to conform – - nie prispôsobiť sa -
   
1:08:18 to learn so that your mind učiť sa tak, že vaša myseľ
becomes more and more subtle, sa stáva viac a viac citlivá,
   
1:08:25 not based on knowledge nie založená na poznatkoch.
– learning is a constant movement. Učenie sa je stály pohyb.
   
1:08:32 So meditation is freedom from Takže meditácia je sloboda od
the known, which is the measure. poznaného, čo je merať.
   
1:08:40 And in that meditation, A v tej meditácii je absolútne ticho.
there is absolute silence.  
   
1:08:48 Then in that silence alone, V tom samotnom tichu
that which is nameless is. je to, čo je bezmenné.
   
1:09:17 May we get up now? Môžeme vstať?