Krishnamurti Subtitles

Vesmírny poriadok

Brockwood Park - 7 June 1980

The Ending of Time 100:19 Krishnamurti: Let’s Krishnamurti: Zabudnime
forget the audience. na obecenstvo.
   
0:25 We are not performing Nehráme pre vaše potešenie.
for your amusement.  
   
0:33 I think we left off the other day, Pokiaľ si pamätám,
if I remember rightly, minule sme prestali
   
0:39 when the mind is totally tam, že keď je myseľ úplne zbavená
empty of all the things všetkých tých vecí
   
0:42 that thought has put there, Ktoré tam myseľ vložila,
then begins real meditation. tak potom sa začína meditácia.
   
0:49 But before we go further Ale pokiaľ sa na túto vec
in that matter pozrieme ďalej,
   
0:54 I would like to go back a bit chcel by som sa trošku vrátiť späť
  a zistiť, či mozog
   
0:59 and find out if the brain  
can ever be free  
   
1:10 not only from all illusion, môže byť vôbec slobodný,
any form of deception nielen zbavený ilúzie,
   
1:20 and hocijakej formy klamstva, hocičoho
whether it can have its own order, či môže mať svoj vlastný poriadok,
   
1:26 the order poriadok nezavedený
not introduced by thought, mysľou,
   
1:31 or make an effort, an endeavour alebo snažiť sa, snahou
to put things in their proper place. dať veci na svoje miesto.
   
1:42 And also whether the brain, A tiež to, či mozog,
however much damaged it is hocijako poškodený je,
   
1:50 – and most brains are damaged, a väčšina mozgov je poškodených,
  šokom,
   
1:53 by schock, všelijakými stimuláciami-
by all kinds of stimulations –  
   
2:00 whether that brain či svie mozog sám seba
can heal itself completely. kompletne uzdraviť?
   
2:15 That's what Toto by som rád rozobral.
I would like to go into.  
   
2:25 So first let’s begin by asking, Takže najprv poďme začať tým,
if I may, ak môžem,
   
2:34 is there an order či existuje poriadok
  ktorý nie je vytvorený človekom,
   
2:39 which is not man-made,  
   
2:44 which is not the result of ktorá nie je dôsledkom
calculated order out of disturbance vypočítavého poriadku z nepokoja
   
2:55 – an order that is probably - poriadok, ktorý je pravdepodobne
very satisfying veľmi upokojujúci,
   
3:03 and so it is still part a tak je stále súčasťou
of the old conditioning – starého podmienenia -
   
3:08 is there an order which is not existuje poriadok, ktorý nie je
man-made, thought-made? ľudský, vyrobený z myšlienok?
   
3:18 David Bohm: David Bohm:
Are you referring to the mind? Poukazujete na myseľ?
   
3:21 You can say the order of nature Môžete povedať, že poriadok prírody
exists on its own. existuje sám od seba.
   
3:26 K: The order of nature is order. K: Poriadok prírody je poriadok.
B: Yes, but not made by man. B: Áno, ale nevytvorený človekom.
   
3:32   K: Ale ja nehovorím o takom ...
   
3:39 I am not sure Nie som si istý,
that it is that kind of order. či to je ten druh poriadku.
   
3:45 Is there cosmic order? Existuje vesmírny poriadok?
   
3:49 B: But that is still B: Ale to je stále
the same thing you expand. tá istá vec, ktorú šírite.
   
3:54 The word ‘cosmic’ Slovo "kozmický"
would ordinarily mean... by normálne znamenalo ...
   
3:56 K: ‘Cosmic’ means order. K: "Vesmír" znamená poriadok.
   
3:58 B: Well it means order, B: No, znamená to poriadok,
but the whole order. ale celkový poriadok.
   
4:01 K: The whole order, I mean that. K: Celkový poriadok. To tým myslím!
   
4:03 B: Which includes the order of the B: Ktorý zahŕňa vesmírny poriadok
universe and the order of the mind. a poriadok mysle.
   
4:13 K: What I am trying to find out is: K: Čo sa nažím zistiť, je:
   
4:16 is there order existuje poriadok, ktorý si človek
  ani nemôže predstaviť?
   
4:26 which man can never possibly conceive? Sledujete čo hovorím?
You follow what...?  
   
4:31 Because any concept is still Pretože hocijaký koncept je stále
within the pattern of thought. v rámci vzorca myslenia.
   
4:37 So is there order which is not... Takžem existuje poriadok,
  ktorý nie je...
   
4:43 B: Well, how are we B: Dobre! Ako si
going to discuss it? to preberieme?
   
4:46 K: That's what I want to discuss. K: To je to, o čom chcem diskutovať.
I think we can. Myslím si, že môžeme.
   
4:53 What is order? Čo jeporiadok?
   
4:58 Narayan: We were just discussing it. Narayan: Práve sme o tom
  hovorili.
   
5:02 K: We were discussing what? K: Hovorili o čom?
N: At the table. N: Pri stole.
   
5:04 K: At lunch time? K: Cez obed?
   
5:06 N: There is mathematical order. N: Že existuje matematický poriadok.
And generally A všeobecne
   
5:10 mathematical order is že matematický poriadok je
the order of subtler orders, poriadok jemných príkazov:
   
5:16 science, order behind veda, poriadok
any particular order. za akýmkoľvek poriadkom.
   
5:21 That is the highest kind of To je najvyššií druh poriadku
order known to any discipline. ktorý poznáme, akékoľvek disciplíny.
   
5:27 K: Would the mathematicians agree K: Súhlasili by matematici,
  že matematika je kompletný poriadok?
   
5:33 that mathematics is complete order?  
   
5:37 N: Yes, mathematics itself is part of N: Áno, matematika sama o sebe
the co-ordination of order. je súčasťou koordinácie poriadku.
   
5:42 K: Would they agree to that? K: Súhlasili by s stým?
   
5:44 B: Depends on the mathematician. B: To závisí na matematikovi,
   
5:46 But there is a well-known ale existuje jeden dobre známy
mathematician called von Neumann matematik, volá sa von Neumann
   
5:49 who defined mathematics as ktorý definoval matematiku ako
the relationship of relationships vzťah vzťahov
   
5:53 – by relationship, - vzťahmi, vskutočnosti myslel
he really meant order – poriadok -
   
5:56 order working within the field of poriadok fungujúci v oblasti
order itself, not on something else.  
   
6:00   samotného poriadku,
  nie niečoho iného.
   
6:03 K: Order working K: Poriadok fungujúci
in the field of order. v oblasti poriadku.
   
6:09 B: Rather than B: Skôr než
working on some object. pracujúci na nejakej úlohe.
   
6:11 K: Yes, yes, that is K: Áno, tam sa snažím
what I am trying to get at. dostať.
   
6:19 B: So, the most creative B: Takže, najkreatívnejší
mathematicians are having matematici
   
6:22 a perception of this, vnímajú to, čo môže byť nazývané
which may be called pure order, ako čistý poriadok,
   
6:26   ale samozrejme je limitovaný
  do istej ... je ešte
   
6:31 still limited because it has to be linitovaný pretože musí byť
expressed mathematically vyjadrený matematicky
   
6:35 in terms of formulae pokiaľ ide o vzorce
or equations. a rovnice.
   
6:47 K: Is order part of disorder K: Je poriadok súčasťou poruchy
as we know it? ako ju poznáme?
   
6:55 B: That's not a question B: To je iná otázka,
what we mean by disorder. Čo máme na mysli tou poruchou.
   
7:00 It is not possible to give Nie je možné dať
a coherent definition of disorder logickú definíciu poruchy
   
7:05 because disorder is inherently... pretože porucha je vo svojej podstate ...
   
7:09 You can't give a coherent account Nemôžete dať logické vysvetlenie?
K: Why not? K: Prečo nie?
   
7:12 B: Because disorder B: Pretože porucha
is what violates order. je to, čo porušuje poriadok.
   
7:15 Anything that actually happens Čokoľvek, čo sa vlastne deje
has an order. má poriadok.
   
7:18 Now, you can call a certain Teda, môžete volať určitú
thing disorder if you like. vec poruchou, ak chcete.
   
7:21 K: Are you saying that K: Hovoríte, že čokoľvek,
anything that happens is order? čo sa stane, je poriadok?
   
7:25 B: Some order. If the body B: Istý poriadok. Ak telo
is not functioning rightly nefunguje správne
   
7:27 – a cancer is growing – that is a - nádor rastie - je v tom určitý
certain order in the cancer cell, poriadok, v tej rakovinovej bunke,
   
7:32 it is just growing len rastie
in a certain way, too fast. určitým spôsobom, príliš rýchlo.
   
7:36 It has a different pattern which Má istý vzorec, ktorý
tends to break down the body, inklinuje k zničeniu tela,
   
7:40 but the whole thing ale v celku,
is a certain kind of order. je to istý druh poriadku.
   
7:43 It has not Neporušil zákony prírody.
violated the laws of nature.  
   
7:48 But relative to some context Ale vzhľadom k istému kontextu
you could say it is disorder by sa dalo povedať, že je to porucha
   
7:51 because, if we are talking pretože ak hovoríme
of the health of the body o zdravotnom stave tela
   
7:54 then the cancer is called disorder. potom sa rakovina nyzýva porucha.
But in itself... Ale samo o sebe ...
   
8:02 K: Cancer has its own order. K: Rakovina má svoje pravidlá.
Correct. Správne.
   
8:07 B: But it isn't compatible with the B: Ale nie je to kompatibilné s
order of the growth of the body. poriadkom rastu tela.
   
8:12   K: Tak čo máme na mysli,
  tým poriadkom?
   
8:13 K: So what do we mean by order? Existuje taká vec, ako poriadok?
Is there such a thing as order?  
   
8:20 B: Order is a perception, B: Povedali sme si,
we were saying. že poriadok je vnímanie.
   
8:24 We can’t get hold of order. Nemôžeme lipnúť na poriadku.
K: No, of course. K: Nie, samozrejme.
   
8:28 N: Generally when we say order, N: Všeobecne, keď hovoríme
it is in relation o poriadku, vzťahuje sa to na
   
8:31 to a framework or in rámec alebo
relation to a certain field. vzťah k určitej oblasti.
   
8:37 Order always Poriadok má vždy
has that connotation. vedľajší význam.
   
8:41 And when you say order of order, A keď hovoríte poriadok v poriadku,
   
8:46 as the study of mathematics, ako štúdium matematiky,
some aspects of mathematics, niektoré aspekty matematiky,
   
8:50 you are going away from the odkláňate sa od
limited approach to order. obmedzeného prístupu k poriadku.
   
8:55 B: We are not ordering things B: Už ďalej neriadime veci.
any more.  
   
8:59 Most mathematics starts Väčšina matematiky začína
with the order of the numbers, s poradím čísiel,
   
9:02 like 1, 2, 3, 4, and builds on that ako 1, 2, 3, 4, a stavia na tom
a very elaborate hierarchy. veľmi komplikovanú hierarchiu.
   
9:08 You can see what is meant Môžete vidieť, čo sa myslí
by the order of the numbers, poradím čísel,
   
9:13 there is a series of relationships je to rad vzťahov
which are constant, for example. ktoré sú konštantné, napr:
   
9:22 In the order of the numbers you have V poradí čísel, máte
the simplest example of order. najednoduchší príklad poriadku.
   
9:27 N: A new order was created N: Nový poriadok bola vytvorený
with the discovery of zero, objavením nuly,
   
9:31 a new set of orders vznikly nové pravidlá
came into being. poriadku.
   
9:43 And is mathematical order A je matematický poriadok
and the order in nature a poriadok v prírode
   
9:49 a part of a bigger field? súčasťou väčšieho poľa?
  Alebo je to lokalizovaná forma?
   
9:59 Or is it a localised form?  
   
10:06 K: The brain, the mind K: Mozog, myseľ
is so contradictory, sú také protichodné,
   
10:14 so bruised, tak pogniavené, že
  nemôžu nájsť poriadok.
   
10:25 it can’t find order.  
   
10:28 B: Yes, but what kind of order B: Áno, ale aký druh poriadku
does it want? to chce?
   
10:32 K: It wants an order K: Chce taký poriadok,
in which it will be safe. v ktorom bude v bezpečí.
   
10:37 It won’t be bruised, Nebude pohmoždený,
it won’t be shocked, nebude šokovaný,
   
10:39 it won’t feel the pain of nebude cítiť bolesť,
physical or psychological pain. fyzickú alebo psychickú bolesť.
   
10:46 B: The whole point of order B: Celý význam poriadku
is not to have contradiction. je nemať rozpor.
   
10:50 That is the whole To je celý
purpose of mathematics. účel matematiky.
   
10:52 K: Yes. But the brain K: Áno. Ale mozog
is in contradiction. je v rozpore.
   
10:56 B: Yes, and in some way B: Áno, a nejakým spôsobom
something has gone wrong, sa nieč pokazilo,
   
11:01 we said it took a wrong turn. povedali sme si, že sa to zvrhlo.
   
11:07 You could say that if Dalo by sa povedať, že v prípade,
the body is growing wrongly keď telo rastie zle,
   
11:11 we have a cancer cell, which máme rakovinové bunky, ktoré
is two contradictory orders: dostávajú dva protichodné rozkazy:
   
11:15 one is the growing of the jedna z nich rastie
cancer and the other is z rakoviny a druhá
   
11:18 the normal order of the body. z obvyklého postupu tela.
They cannot stay side by side. Nemôžu zostať vedľa seba.
   
11:23 K: I want to go into something K: Chcem ísť do niečoho,
which is: čo je:
   
11:28 can the mind, the brain, be totally môžu myseľ, mozog, byť úplne bez toho
free of all organised order? všetkého organizovaného poriadku?
   
11:43 B: We have to ask why you want it B: Musíme sa pýtať, prečo chcete
to be free of organised order byť bez organizovaného poriadku
   
11:46 and what you mean by a čo máte na mysli tým,
organised order. organizovaným poriadkom?
   
11:49 K: Then it becomes a pattern. K: Potom sa to stáva vzorcom.
   
11:52 B: You mean a fixed order, B: Myslíte pevný poriadok,
an imposed order. vynútený poriadok?
   
11:55 K: Yes, a fixed order, K: Áno, pevný poriadok,
or fixed pattern. alebo pevný vzorec.
   
11:59 Imposed or self-imposed. B: Vynútený alebo pevný?
  K: Alebo vynútený sám na sebe.
   
12:11 Because Pretože sa snažíme zistiť,
we are trying to investigate,  
   
12:14 at least I am trying to find out alebo aspoň ja sa snažím
  zistiť,
   
12:22 whether the brain can ever be či sa mozog môže niekedy oslobodiť
free from all the impositions, od tých všetkých klamov,
   
12:30 pressures, wounds, bruises, tlakov, rán, zranení,
all the trivialities of existence celej triviálnej existencie
   
12:40 pushing it tlačiac ho na všetky strany,
in different directions,  
   
12:43 whether it can be či môže byť oslobodený
completely free of all that. od toho všetkého?
   
12:53 If it cannot, Ak nie,
meditation has no meaning. meditácia nemá žiadny zmysel.
   
13:03 B: You could go further and say, B: Mohli by ste ísť ďalej a povedať:
probably life has no meaning Pravdepodobne život nemá zmysel
   
13:08 if you ak sa z toho neviete oslobodiť.
cannot free it of all that.  
   
13:10 K: No, I wouldn’t say K: Nie, nepovedal by som, že
life has no meaning. život nemá zmysel.
   
13:12 B: If it goes on indefinitely? B: Ak to pokračuje donekonečna?
   
13:14 K: Indefinitely like that, yes. K: Donekonečna tak, vtedy áno.
If it goes on as it has done Pokiaľ tak pokračuje, akoby
   
13:18 indefinitely, for millennia, nekonečna, už tisíce rokov,
life has no meaning. život potom nemá zmysel.
   
13:24 But to find out Ale zistiť, či vôbec má zmysel,
if it has a meaning at all  
   
13:31 – I think there is a meaning – -a ja si myslím, že má zmysel -
   
13:34 mustn't the brain či nesmie mozog
be totally free of all this? byť úplne voľný od toho všetkého?
   
13:41 B: What you call disorder... B: Ale, čomu hovoríte neporiadok...?
   
13:47 What is the source Čo je zdrojom
of what we call disorder? toho, čo nazývame neporiadkom?
   
13:50 We could say it is Mohli by sme povedať, že je
like a cancer, almost, to takmer ako rakovina, takmer,
   
13:54 going on inside the brain. ktorá je neustále v mozgu.
   
13:56 It is moving in a way Pohybuje sa spôsobom,
which is not compatible ktorý nie je kompatibilný
   
13:59 with the health of the brain. so zdravím mozgu.
It grows as time goes on, Rastie, ako čas pokračuje,
   
14:06 accretion narastanie,
from one generation to another. z jednej generácie na druhú.
   
14:11 K: But one generation after another, K: Ale jedna generácia za druhou.
the same pattern being repeated! Rovnaký vzorec sa opakuje!
   
14:16 B: It tends to even accumulate B: Dokonca to inklinuje
from one generation to another k hromadeniu z jednej generácie
   
14:20 through tradition. na druhú, skrz tradície.
  Je to takmer rovnaká otázka
   
14:22 It is almost the same question ako sa niekoho spýta,
as to ask somebody ako zastavíte
   
14:28 how are we going to stop these tieto rakovinové bunky
cancer cells from taking over. aby nebujneli.
   
14:33 K: That is what I want to get at. K: To je to, kam sa chcem dostať.
   
14:35 How is this pattern, Ako sa tento vzorec,
which has been set, ktorý sa usadil,
   
14:39 and which has, generation a ktorý cez generáciu
after generation, accumulated, po generáciu narastal,
   
14:44 how is that to end, ako to ukončiť,
be broken through? ako to zastaviť?
   
14:50 That is the real question To mi stále
at the back of my mind. vŕta v hlave.
   
14:57 B: Another question: B: Ďalšia otázka:
why does the brain prečo mozog
   
15:00 provide the soil for this poskytuje pôdu pre túto vec aby
stuff to go on, to grow? rástla, pokračovala?
   
15:04 K: That may be merely K: To môže byť len
tradition, habit. tradícia, zvyk.
   
15:09 B: Why does it stay in that? B: Prečo v tom teda zostávať?
   
15:12 K: It may be that it is so afraid K: Je možné, že sa
of something new taking place, tak bojí
   
15:18 because in the old tradition niečoho nového, čo sa deje,
  pretože v starej tradícii
   
15:22 it takes refuge. It feels safe. hľadá útočisko. Cíti sa bezpečne.
   
15:30 B: Then we question why does B: Potom sa pýtajme, prečo
the brain deceive itself? mozog klame sám seba?
   
15:35 It seems that this pattern Zdá sa, že tento vzorec
of disorder involves the fact neporiadku zahŕňa skutočnosť
   
15:40 that the brain deceives itself že mozog klame sám seba
about this disorder. o tomto neporiadku.
   
15:43 It doesn’t seem Nezdá sa, že by bol
to be able to see it clearly. schopný vidieť to jasne.
   
15:54 N: Also when you say order, A: A taktiež, keď hovoríte: Poriadok
in my mind, v mojej mysli,
   
15:58 there is an intelligence je inteligencia
behind an order mino poriadku,
   
16:01 which makes use of it. ktorý to využíva.
   
16:04 I have a certain purpose, Mám určitý zámer.
I create an order Vytváram poriadok,
   
16:07 and when the purpose is over a keď je zámer splnený,
I set aside that order. dám ten poriadok stranou.
   
16:11 So, order has an intelligence Takže, poriadok má inteligenciu
which works it out. ktorá na tom pracuje.
   
16:18 In usual parlance V obvyklom jazyku
that is the connotation. má podobný význam.
   
16:22 But you are referring Ale vy máte na mysli
to something else. niečo iné.
   
16:25 K: I am asking, I and he, whether K: Pýtam sa, on a ja, či sa
this pattern of generations tento vzor generácií
   
16:31 can be broken and why the brain dá zrušiť, a prečo mozog
has accepted that pattern prijal tento vzorec
   
16:38 in spite of all the conflicts, misery, napriek všetkým konfliktom, biedy,
and goes on in the same way, a pokračuje rovnakým spôsobom,
   
16:46 and is it possible a či je možné,
to break that pattern? rozbiť tento vzorec?
   
16:49 That is all I am really asking. N: To sa aj ja pýtam.
   
16:51 N: I am saying the same thing N: Hovorím to isté, len inak.
in a different way.  
   
16:54 If an order has served its Ak poriadok poslúžil svojmu účelu,
purpose can it be put aside má sa odložiť bokom
   
16:58 because it is no longer pretože už ďalej nie je užitočný
useful or adequate. alebo adekvátny?
   
17:03 K: But apparently it can’t! K: Samozrejme nie!
   
17:07 Psychologically, he can’t, Psychologicky sa to nedá,
he doesn’t. nemôže.
   
17:13 Take an ordinary human being Ak si vezmeme hocijakú ľudskú bytosť,
like any of us, vátane nás,
   
17:17 it goes on, repeating stále to pokračuje:
fears, sorrow, misery, strachy, smútky, utrpenie,
   
17:24 all that is part toto všetko je súčasťou
of its daily meal. denného života.
   
17:32 Dr Bohm asks, Dr Bohm sa pýta,
why does it go on, prečo to stále pokračuje,
   
17:38 why doesn’t it break through? prečo to neprestane?
   
17:41 And we say, A my hovoríme, že je tak veľmi
is it so heavily conditioned podmienený,
   
17:47 that it cannot see its way že nevidí cestu, ako sa z toho
out of it? dostať. Alebo sa môže iba
   
17:52 Or it may be merely  
the constant repetition,  
   
17:59 so the brain has become dull. stále opakovať,
  takž mozog otupel.
   
18:04 N: So the momentum of repetition A: Takže pohyb opakovania
is there. And you can’t get out of it. je tam. A nemôžete sa z toho dostať.
   
18:10 K: That momentum of repetition K: Ten pohyb opakovania
makes the mind sluggish, mechanical. robí myseľ pomalou, mechanickou.
   
18:15 And in that mechanical A v tom mechanickom
sluggishness it takes refuge opakovaní hľadá útočisko
   
18:20 and says, ‘Leave, a hovorí: "Žijem, je to v poriadku.
it’s all right, I can go on.' Môžem pokračovať."
   
18:25 That’s what To je to, čo väčšina ľudí robí!
most human beings do.  
   
18:36 B: That is part of the disorder, B: To je časť neporiadku,
   
18:38 to think that way rozmýšľať takým spôsobom
is a manifestation of disorder. je prejav neporiadku.
   
18:41 K: Of course. K: Samozrejme.
   
18:48 N: Do you connect N: Spájate poriadok s inteligenciou?
order with intelligence?  
   
18:51 Or is order something Alebo je poriadok niečo,
that exists on its own? čo existuje samo o sebe?
   
18:55 Any kind of intelligence. Hociaký druh ineligencie.
   
18:58 B: In which case? Certainly, B: V akom prípade? Intelligencia
intelligence involves order, samozrejme zahrňuje poriadok,
   
19:06 intelligence requires inteligencia vyžaduje
the perception of order vnímať poriadok,
   
19:09 in an orderly way, riadnym spôsobom,
without contradiction. bez rozporu.
   
19:15 But, in the terms Ale v podmienkach
that we were discussing before, o ktorých sme diskutovali skôr,
   
19:20 we ourselves don’t create this, my sami to nevytvárame,
   
19:23 we don’t impose this order my neukladáme tento poriadok,
but rather it is natural. ale skôr je sám prirodzený.
   
19:33 K: So, let’s come back. K: Takže, poďme späť.
I am the ordinary man. Som obyčajný človek.
   
19:39 I see that I am caught, Vidím, že som v pasci,
that my whole way of living že celý môj spôsob života
   
19:45 and my thinking moje myslenie
and my attitudes, beliefs, moje postoje, presvedčenie,
   
19:50 is the result of enormous je výsledkom obrovskej
length of time. dĺžky času.
   
19:56 Time is, as we went into it, Čas je, ako sme si povedali,
my whole existence. celá moja existencia.
   
20:03 In the past, which cannot V minulosti, ktorú nemôžem
be changed, I take refuge. zmeniť, hľadám útočisko.
   
20:11 B: If we were to talk B: Ak by sme mali hovoriť
to the ordinary man, s obyčajným človekom,
   
20:13 the first thing he would feel is prvá vec, ktorú by cítil je,
he doesn’t really understand time. že nerozumie času.
   
20:18 That time is something Že čas je niečo,
that happens to him. čo sa mu deje.
   
20:21 K: Yes, but we went into that. K: Áno, ale to sme si prebrali.
   
20:23 I am saying I am an Hovorím: Som
ordinary man and I see, obyčajný človek, a vidím,
   
20:25 after talking over with you, potom, čo som s vami hovoril,
   
20:27 I see that my whole existence vidím, že celý môj život
is based on time. je založený na čase.
   
20:35 Time is the past, and in that Čas je minulosť, a v nej môj mozog
the brain takes refuge. hľadá útočisko.
   
20:43 B: How does it take refuge? B: Ako hľadá útočisko?
   
20:46 K: Because K: Pretože
the past cannot be changed. minulosť sa nedá zmeniť.
   
20:50 B: But then people also think B: Ale potom si ľudia tiež myslia,
that the future can change, že budúcnosť sa môže zmeniť,
   
20:54 so the Communists have said, takže komunisti povedali:
give up the past, Vzdajte sa minulosti,
   
20:57 we are going to change. my to zmeníme.
   
20:58 K: But I can’t give up the past. K: Ale ja sa nemôžem vzdať minulosti.
We think we can give up the past.  
   
21:00   Myslíme si, že sa môžeme
  vzdať minulosti.
   
21:03 B: That's the second point: even those B: To je druhý bod: dokonca aj tí,
who try to give up the past, ktorí sa snažia vzdať minulosti,
   
21:06 those who don’t want to take refuge tí, ktorí sa nechcú uchýliť do
in the past, still can’t give it up. minulosti, stále sa jej nemôžu vzdať.
   
21:11 K: That is just my point. K: To je len môj názor.
   
21:13 B: So it seems, whichever way B: Takže sa zdá, akýmkoľvek spôsobom
you do it, you are stuck. to robíte, ste lapený.
   
21:20 K: So, the next step is, K: Takže, ďalší krok je:
why does the brain Prečo mozog
   
21:25 accept this way of living, akceptuje takýto spôsob života,
and why doesn’t it break it down? a prečo to nezmení?
   
21:35 Is it laziness? Is it, in breaking Je to lenivosť? Je to, v tom ničení?
it down, it has no hope? To nemá žiadnu nádej?
   
21:47 B: That is still the same question. B: To je stále rovnaká otázka.
   
21:49 K: Of course K: Samozrejme, že
it is the same question. je to rovnaká otázka!
   
21:51 B: Going from past to future. B: Chodiac z minulosti do budúcnosti.
   
21:54 K: So what is it to do? K: Takže,čo robiť?
  Myslím si, že to platí
   
21:58 I think this is applicable  
to most people, isn’t it?  
   
22:03 So what is there to be done? pre väčšinu ľudí, nie?
  Takže, čo robiť?
   
22:07 B: We haven’t understood B: Nepochopili sme,
why it does this, prečo to robí,
   
22:10 so it is not clear takže nie je jasné,
what to say. čo na to povedať.
   
22:14 Say this behaviour is disorderly, Povedzme, že toto správanie je
irrational and so on, neusporiadané, iracionálne atď.
   
22:18 and people have said, ‘let’s give up A ľudia povedali,
the past' but we find we can’t.  
   
22:19   "OK, poďme sa vzdať minulosti!,"
  ale zistíme, že nemôžeme.
   
22:23 K: We can’t. K: Nemôžeme.
B: Why can’t we? B: Prečo nie?
   
22:30 K: Why can’t we give up the past. K: Prečo sa nemôžeme vzdať minulosti?
Wait, sir. Počkajte pane.
   
22:38 If I give up the past Ak sa vzdám minulosti,
I have no existence. nemám existenciu.
   
22:47 B: You have to clarify that B: Musíte to objasniť,
because some people would say... lebo niektorí ľudia by povedali ...
   
22:52 K: It is simple: if I give up K: Je to jednoduché: Ak sa vzdám
all my remembrances, etc., všetkých mojich spomienok, atď,
   
22:57 I have nothing, nemám nič.
I am nothing. Som nič.
   
23:02 B: Some people would look at it B: Niektorí ľudia by sa na to pozreli
differently, like the Marxists. inak, rovnako ako marxisti.
   
23:06 Marx himself said that it Marx sám hovoril, že
is necessary to transform je nutné transformovať
   
23:14 the conditions of human existence podmienky ľudskej existencie
and that will remove this past. a to - odstrániť túto minulosť.
   
23:19 K: But it has not done. K: Ale to neurobil.
It cannot be done. To sa nedá urobiť.
   
23:24 B: When he tries to transform it B: Keď sa snaží transformovať,
he still works from the past. stále funguje z minulosti.
   
23:29 K: Yes, that's what I am saying. K: Áno, to je to, čo hovorím.
   
23:34 B: If you say, don’t B: Ak poviete, vôbec nebuďte
depend on the past at all, závislí na minulosti ,
   
23:37 then what are we going to do? potom, čo máme robiť?
   
23:39 K: Yes, I am nothing! K: Áno, som nič!
   
23:42 Is that the reason why we To je dôvod, prečo sa
cannot possibly give up the past? nemôžeme vzdať minulosti?
   
23:48 Because my existence, Pretože moja existencia,
my way of thinking, my life, môj spôsob myslenia, môj život,
   
23:54 everything is from the past. to všetko je z minulosti.
   
24:02 And if you say, wipe that out, A ak hovoríte, zmaž to,
what have I left? čo mi zostane?
   
24:08 B: We obviously have to keep B: Samozrejme že si máme nechať
certain things from the past niektoré veci z minulosti
   
24:12 like useful knowledge ako užitočné vedomosti
and technology. a technológiu.
   
24:16 Now suppose we keep Predpokladajme, že si necháme
that part of the past tú časť minulosti
   
24:19 and wipe out all the parts of the past a zmažeme všetky tie časti minulosti
which are contradictory. ktoré sú v rozpore.
   
24:23 K: Which are all psychological, K: Čo všetko sú psychologické,
contradictory, etc. What? protichodné, atď. Čo?
   
24:28 What is left? Čo nám zostáva?
Just going to the office? Len tak chodiť do kancelárie?
   
24:34 There is nothing left! Nič nezostalo.
   
24:37 Is that the reason Existuje dôvod,
why we cannot give it up? prečo sa toho nemôžeme vzdať?
   
24:41 B: There is still a contradiction B: Je v tom stále rozpor,
in that,  
   
24:42 if you say what is left, ak sa pýtate, čo zostalo,
you are still asking for the past. ešte stále sa pýtate na minulosť.
   
24:47 K: Of course. K: Samozrejme!
   
24:51 B: Are you saying simply B: Jednoducho hovoríte, že
that when people say keď ľudia hovoria,
   
24:54 they are giving up the past, že sa vzdávajú minulosti,
they just simply are not doing it? jednoducho to nerobia?
   
24:58 They merely turn it into another Iba položia inú otázku,
question which avoids the issue. aby sa vyhli problému.
   
25:03 K: Because my whole being K: Pretože celá moja bytosť
is the past, je minulosť,
   
25:11 modified, changed, but upravená, zmenená, ale
it has its roots in the past. má svoje korene v minulosti.
   
25:17 B: If you said ‘Give all that up B: Ak ste povedali:
and in the future you will have "Vzdajte sa toho všetkého,
   
25:19   a v budúcnosti budete mať
   
25:20 something different, a lot better’ niečo iné, oveľa lepšie,"
people would be attracted. ľudia budú priťahovaní.
   
25:25 K: But the ‘better’ K: Ale to "lepšie"
is still from the past. je stále z minulosti.
   
25:29 B: Perhaps it could even B: Možno by to mohlo dokonca
be open and creative. byť otvorené a kreatívne.
   
25:35 People want to be assured Ľudia si chcú byť istí,
of at least something že tam bude
   
25:40 that is going to be there. aspoň niečo.
   
25:41 K: That is just it, sir! K: To je práve ono, pane!
There is nothing! Nie je tam nič!
   
25:45 I want to be assured, Chcem byť uistený,
as a human being, ako ľudská bytosť,
   
25:51 of something to which I can cling to, že môžem na niečom lipnúť,
can hold on to. niečoho sa chytiť.
   
25:56 B: Yes, look forward to, reach for. B: Áno, tešiť sa na niečo,
K: Reach. dosiahnuť to. K: Dosiahnuť.
   
25:59 B: They feel, B: Ale ľudia majú pocit,
not clinging to the past že nelipnutie na minulosť,
   
26:01 but reaching for something, ale snaha niečo dosiahnuť,
that’s the common feeling. je normálny pocit.
   
26:05 K: If I reach something K: Ak chcem niečo dosiahuť,
it is still the past. to je stále minulosť.
   
26:10 B: Though that is B: Aj keď to je
not often obvious because nie často zrejmé, pretože
   
26:12 people say it is a big, ľudia hovoria, že to je veľká,
new revolutionary situation. nová revolučná situácia.
   
26:16 But it has its roots in the past. Ale to má svoje korene v minulosti.
And the past is disorderly. A minulosť je neusporiadaná.
   
26:22 K: As long as I have my roots in K: Pokiaľ mám korene v
the past there cannot be order. minulosti, nemôže tam byť poriadok.
   
26:28 B: Because the past is pervaded B: Pretože minulosť je prestúpená
with disorder? K: Yes, disorder. neporiadkom? K: Áno, neporiadkom.
   
26:36 And is my mind, my brain, A sú moja myseľ, môj mozog,
willing to see ochotní vidieť
   
26:45 that there is absolutely nothing že na tom absolútne nič nie je,
  ak sa vzdám minulosti? Sledujete?
   
26:54 if I give up the past,  
you follow, sir?  
   
26:57 B: You say B: Hovoríte
there is nothing to reach for. nie je tam nič na dosiahnutie?
   
27:00 K: Nothing, K: Nič,
I mean there is no movement. Myslím, že tam nie je žiadny pohyb.
   
27:05 Therefore I cannot Preto sa eventuálne
possibly give up the past. nemôžem vzdať minulosti.
   
27:11 So, people dangle Takže, ľudia my pred nosom
in front of me a carrot mávajú mrkvou
   
27:17 and I, like a silly person, a ja, ako somár,
I follow it. idem za ňou.
   
27:21 So if I have no carrots, nothing Takže keď nemám mrkvu, nič
as a reward or punishment, ako odmena alebo trest,
   
27:29 how is this past ako sa mám
to be dissolved? zbaviť minulosti?
   
27:41 Because otherwise I am still Lebo inak stále
living in the field of time. žijem v oblasti času.
   
27:49 And therefore, A preto,
it is still man-made. je to stále vytvorené človekom.
   
28:02 So what shall I do? Takže, čo mám robiť?
   
28:09 Am I willing to face A som ochotný čeliť
absolute emptiness? Right, sir? absolútnej prázdnote? Že pane?
   
28:20 B: What will you tell somebody B: Čo poviete niekomu, kto nie je
not willing, who feels unable to.  
   
28:22   ochotný,
  alebo sa toho cíti neschopný?
   
28:24 K: I am not bothered. K: Neobťažuje ma to.
If somebody says, ‘Sorry, Ak niekto povie: "Prepáčte,
   
28:26 I can’t do all this nonsense’ nemôžem robiť všetok tento nezmysel "
you say, ‘Well, carry on’. poviete"Nevadí, pokračujte!"
   
28:30 But I am willing Ale ja som ochotný
to let my past go completely, úplne sa zbaviť svojej minulosti,
   
28:37 which means there is no effort, čo znamená, že tam nie je žiadna
no reward, no punishment, námaha, žiadna odmena, žiadny trest,
   
28:42 no carrot – nothing. žiadna mrkva - nič.
  A mozog je ochotný čeliť
   
28:47 And the brain is willing to face  
   
28:50 this extraordinary state, tomuto výnimočnému stavu,
totally new to it, ktorý mu je úplne nový,
   
28:56 of being, of existing nové bytie, existencia,
in a state of nothingness. stav ničoty.
   
29:03 That is appallingly frightening. To je desivo desivé.
   
29:14 B: Even these words will have B: Dokonca aj tieto slová budú mať
their meaning rooted in the past svoj význam zakorený v minulosti
   
29:17 and that’s where fear comes in. a to je miesto, odkiaľ
  strach prichádza.
   
29:20 K: We have understood that, K: Pochopili sme, že,
the word is not the thing. slovo nie je vec.
   
29:22 B: But then that is B: Ale potom to je
the cause of the fear, príčinou strachu,
   
29:24 from the roots in the past this notion pretože z koreňov
of nothingness is frightening. z minulosti tento pojem
   
29:28   ničoty je desivý.
   
29:30 K: My brain says, K: Môj mozog hovorí,
‘I am willing to do that, "Som ochotný to urobiť."
   
29:32 I am willing to face this Som ochotný čeliť tejto
absolute nothingness, emptiness' absolútnej ničote, prázdnote,
   
29:45 because it has seen for itself pretože sám videl
all the refuges, všetky tieto úniky,
   
29:51 the various places where it rôzne miesta, kde
has taken refuge are illusions, tie útočiská sú ilúzie,
   
29:58 so it has tak s tým skončil.
finished with all that.  
   
30:04 B: But this leaves out B: Ale vynecháva
something... to niečo ...
   
30:07 you also brought up, o čom ste tiež hovoril,
the question of the damage otázka poškodenia
   
30:11 or the scars to the brain. alebo rán v mozgu.
  Že mozog, ak by bol
   
30:13 That the brain, if it were undamaged nepoškodený, by to mohol
possibly could do that fairly readily. urobiť pomerne ľahko.
   
30:21 K: Now, can I discover what K: A teraz, môžem zistiť, čo
has caused damage to the brain? spôsobilo poškodenie mozgu?
   
30:29 One of the factors is Jedným z faktorov sú
strong emotions. silné emócie.
   
30:34 B: Yes. B: Áno.
Strong sustained emotions. Silné trvalé emócie.
   
30:36 K: Strong sustained emotions, K: Silné trvalé emócie,
like hatred. ako nenávisť.
   
30:39 B: Probably a flash of emotion B: Pravdepodobne záblesk emócií to
doesn’t do it but people keep it up. nespôsobuje, ale ľudia sa ho držia.
   
30:44 K: Yes, of course. Hatred, K: Áno, samozrejme. Nenávisť,
anger, a sense of violence, zlosť, pocit násilia,
   
30:53 those are obviously, tie samozrejme,
not only a shock, nie sú len šok,
   
30:59 they wound the brain. Right? oni poškodzujú mozog. Však?
   
31:02 B: Well, excessive excitation too. B: No, nadmerné prepínanie, tiež.
   
31:05 Getting excessively excited Nadmerné nadšenie,
by other means such as pleasure... inými slovami potešenie.
   
31:08 K: Drugs, etc. K: Drogy, atď.
Excessive excitement, Nadmerné vzrušenie,
   
31:17 excessive anger, nadmerný hnev,
violence, hatred, all that. násilie, nenávisť, to všetko.
   
31:27 The natural responses Prirodzené reakcie
dont damage the brain. nepoškodzujú mozog.
   
31:35 Now my brain is damaged A teraz, môj mozog je poškodený
– suppose – - predpokladajme -
   
31:41 it has been damaged bol poškodený
through anger. vďaka hnevu.
   
31:43 B: You could say that B: Dalo by sa povedať, že
probably nerves are connected pravdepodobne nervy sú spojené
   
31:47 in the wrong way and zlým spôsobom a
the connections are too fixed. spôjenia sú príliš pevné.
   
31:51 There is evidence that these things Existujú dôkazy o tom, že tieto veci
will actually change the structure. vedia skutočne zmeniť štruktúru.
   
31:56 K: Structure, yes. That is, K: Áno. To znamená, že
   
32:02 can I have an insight into the môžem mať vhľad do
whole nature of disturbance – celej podstaty narušenia,
   
32:13 anger, violence, zlosť, násilie,
they are all part of the same – všetko to je to isté.
   
32:17 can I have an insight into that? Môžem mať vhľad do toho?
  A tak, ten vhľad
   
32:21 And so, that insight  
   
32:23 changes the cells of the brain mení bunky mozgu
which have been wounded. ktorý bol zranený.
   
32:29 B: Possibly it would start B: Možno, že by ho to začalo
them healing. hojiť.
   
32:32 K: All right. K: Dobre!
Start them healing. Začnite ho uzdravovať!
   
32:36 That healing must be immediate. To liečenie musí byť okamžité.
   
32:39 B: In some way it may take B: Nejakým spôsobom to môže trvať
time in the sense that istý čas v tom zmysle, že
   
32:42 if wrong connections ak sa vytvorili zlé spojenia
have been made  
   
32:44 it is going to take time to bude to trvať nejaký čas
redistribute the material, distribuovať materiál,
   
32:47 but the beginning of it, ale začiatok toho,
it seems to me, is immediate. zdá sa mi, je okamžitý.
   
32:51 K: All right, take it that way. K: Dobre, vezmite si to tak.
Can I do this? Môžem to robiť?
   
32:55 I have listened to you, Počúval som vás,
I have carefully read, starostlivo som si prečítal,
   
33:00 I have thought about all this premýšľal o tom všetkom
and I see that anger, a vidím, že hnev,
   
33:05 violence, hatred, násilie, nenávisť,
all those excessive... všetky tie prehnané...
   
33:10 or any form of excitement alebo akákoľvek forma vzrušenia
does bruise the brain. naozaj poškodzuje mozog.
   
33:22 And the insight into this whole A vhľad do tejto celej
business does bring about veci naozaj prináša
   
33:31 a mutation in the cells. mutáciu v bunkách.
It is so! Je to tak!
   
33:39 And the nerves A nervy
and all their adjustments a všetky ich spojenia
   
33:43 will be as rapid as possible. budú také rýchle,
  ako je to len možné.
   
33:48 B: Same thing happens B: Rovnaká vec sa stane
with cancer cells. s rakovinovými bunkami.
   
33:51 Sometimes the cancer Niekedy rakovina
suddenly stops growing náhle prestane rásť
   
33:53 and it goes the other way, a pohne sa opačne, z nejakého dôvodu,
for some reason that's unknown ktorý je neznámy,
   
33:56 but a change must have ale zmena musí nastať
taken place in those cells. v týchto bunkách.
   
34:03 K: Would it be, sir, if I may ask – K: Bolo by, pane
I may be on the wrong track – - ak sa môžem opýtať,
   
34:05   možno tomu nerozumiem:
  - Keď sa mozgové bunky zmenia,
   
34:08 – when the brain cells... there is že keď tam je základná
a fundamental change there, zmena,
   
34:14 the cancer process stops? proces rakoviny sa zastaví?
   
34:18 B: Yes, fundamentally it stops B: Áno, v podstate sa zastaví
and it starts to dismantle. a začína sa ničiť.
   
34:21 K: Dismantle, yes, that's it. K: Ničiť, áno, to je ono!
   
34:27 N: You are saying N: Hovoríte, že do pohybu
it sets into movement sa dostane
   
34:30 the right kind of connections. správny druh spojení.
B: Yes. B: Áno.
   
34:32 N: And stops N: A prestanú
the wrong connections? nesprávne spojenia.
   
34:34 B: Or even starts to dismantle B: Alebo dokonca sa začne ničiť
the wrong connections. zlé spojenie.
   
34:37 N: So, the beginning is made A: Takže, začiatok nastal
and it is made now. a je to teraz.
   
34:41 B: At one moment, yes. B: V istom okamihu, áno.
K: That is the insight. K: To je vhľad.
   
34:44 N: That is the insight. But N: Toto je vhľad. Ale
there is no question of time nie je otázka času
   
34:48 involved because the pretože
right movement has started. správny pohyb začal.
   
34:53 K: What? What? What? K: Čo? Čo? Čo?
   
34:56 N: What David is saying is, N: To, čo Dávid hovorí je,
there is no time involved že na to netreba čas,
   
34:59 because the right pretože
movement has started now. správny pohyb začal.
   
35:02 K: Yes, of course. K: Áno, samozrejme.
   
35:04 N: There is another thing which N: Je tu ďalšia vec, na ktorú
I want to ask about the past. sa chcem spýtať, o minulosti.
   
35:08 For most people Pre väčšinu ľudí
past means pleasure. minulosť znamená potešenie.
   
35:12 K: Not only the pleasure, K: Nielen potešenie.
the remembrance of all the things. Aj spomienky na všetky veci.
   
35:16 N: One starts disliking pleasure N: Človeku sa prestáva páčiť
only when it becomes stale, potešenie,
   
35:18   iba vtedy, keď ho omrzí,
   
35:21 or it leads to difficulties, but alebo to vedie k ťažkostiam, ale
one wants pleasure all the time. nikto nechce potešenie stále.
   
35:27 Now, it is very difficult Teraz, je veľmi ťažké
to distinguish between pleasure rozlišovať medzi potešením
   
35:31 and the staleness a banálnosťou
or the difficulties it brings in ťažkostí, ktoré prináša,
   
35:33 because one wants pretože človek si chce
to keep the pleasure afresh udržať potešenie nanovo,
   
35:36 and not have the staleness a nemať banálnosti
or the problems it brings. alebo problémy, ktoré prináša.
   
35:40 I mean the normal human being. Mám na mysli normálnu
  ľudskú bytosť.
   
35:45 I am asking you: Pýtam sa vás:
what is your attitude to pleasure? Aký je Váš postoj k radosti?
   
35:51 K: What do you mean, my attitude. K: Čo tým myslíte, môj postoj?
   
35:53 N: How does one deal with this N: Ako sa vysporiadať s týmto
immense problem of pleasure obrovským problémom potešenia
   
35:56 in which most people are caught v ktorom je väčšina ľudí lapených?
because that is the past. Pretože to je minulosť.
   
36:01 K: Pleasure is always the past, K: Potešenie je vždy minulosť,
there is no – wait a minute. neexistuje - Nie,počkajte!
   
36:09 There is no pleasure Neexistuje žiadne potešenie
at the moment it is happening. v okamihu, keď sa to deje.
   
36:16 It comes in later Prichádza to neskôr,
when it is remembered. keď sa na to spomína.
   
36:20 So, the remembrance is the past. Takže, spomínanie je minulosť.
And I said, A ja som povedal že,
   
36:26 I, as a human being, am ja, ako ľudská bytosť, som
willing to face nothingness, ochotný čeliť ničote,
   
36:32 which means wipe out all that! čo znamená, zmazať to všetko!
   
36:37 N: How does one wipe out N: Ako sa dá vyhladiť
this tremendous instinctfor pleasure? tento ohromný inštinkt
   
36:44 It almost seems pre potešenie? Skoro to
to be an instinct. vyzerá ako inštinkt.
   
36:50 K: No, we went into that. K: Nie! To sme si prebrali.
   
36:53 What is the nature of pleasure? Aká je povaha potešenia?
What is pleasure? Čo je to radosť?
   
36:59 It's a constant remembrance of Je to neustále spomínanie
things past which have happened. na veci, ktoré sa stali vminulosti.
   
37:07 B: And also the expectation B: A tiež očakávania
of things that will happen. vecí, ktoré sa stanú.
   
37:11 K: Of course, K: Samozrejme,
always from the past. vždy z minulosti.
   
37:14 B: You usually made the distinction B: Zvyčajne robíte rozdiel
of pleasure and enjoyment. medzi potešením a radosťou.
   
37:18 N: Of course, but I am saying, N: Samozrejme, ale ja hovorím,
   
37:21 still the human being, že hoci človek,
even though he understands aj keď rozumie
   
37:24 what you are saying, he is tomu čo hovoríte, v tomto smere
sort of held back in this field. sa drží tochu späť.
   
37:29 K: No, Narayan, K: Nie, Narayan,
because he is not willing pretože nie je ochotný
   
37:33 to face this emptiness. čeliť tejto práznote.
   
37:42 Pleasure is not compassion. Potešenie nie je súcit.
Pleasure is not love. Potešenie nie je láska.
   
37:49 But perhaps, Ale možno,
if there is this mutation, ak nastane táto mutácia,
   
37:54 compassion súcit
is stronger than pleasure. bude silnejší než potešenie.
   
37:58   Neviem či...
   
38:00 So, pleasure has no Takže, radosť nemá nič
place in the compassion. spoločné so súcitom?
   
38:07   B: Rovnako, proste
  poriadok je silnejší než...
   
38:11 ...the perception of order ... vnímanie poriadku
may be stronger than pleasure. môže byť silnejšie, než potešenie.
   
38:14 People really concerned about Ľudí skutočne zaujíma
something they are doing with order niečo, čo robia s cieľom
   
38:17 – the artist or the scientist – - umelec alebo vedec -
   
38:19 the pleasure plays no role potešenie v tej chvíli
at that moment. nehrá žiadnu úlohu.
   
38:24 N: That is what I am trying N: To je to, čo sa snažím
to imply, naznačiť,
   
38:27 it has a certain strength má to určitú silu
which can keep that in its place. ktorá to môže držať na svojom mieste.
   
38:30 K: Compassion has got K: Súcit má
tremendous strength, obrovskú silu,
   
38:34 an incalculable strength, nevyčísliteľnú silu.
pleasure is nowhere in it. Potešenie v tom nie je nikde.
   
38:40 N: But what happens to a man N: Ale čo sa deje s človekom
in whom pleasure is dominant? v ktorom je rozkoš dominantná?
   
38:45 K: We said that. As long as K: Už sme to povedali . Že pokiaľ
he is unwilling to face this nie je ochotný čeliť tejto
   
38:50 extraordinary emptiness mimoriadnej prázdnote,
he'll keep on with the old pattern. bude pokračovať so starým vzorcom.
   
38:57 B: We have to say B: Musíme povedať, že
this man had a damaged brain too, tento muž má tiež poškodený mozog.
   
39:00 certain brain damage which causes Došlo k určitému poškodeniu mozgu
this emphasis on sustained pleasure, ktorá spôsobuje tento dôraz
   
39:06 as well as na trvalú radosť, rovnako ako
the fear, the anger and the hate. strach, hnev a nenávisť.
   
39:10 K: The damaged brain is healed K: Poškodený mozog je uzdravený
when there is insight. vtedy, keď tam je vhľad.
   
39:21 B: But many people would say, B: Ale mnoho ľudí by povedalo,
   
39:22 ‘I understand that hate and anger "Chápem, že nenávisť a hnev
are products of the damaged brain’ sú produkty poškodeného mozgu "
   
39:27 but ale len ťažko by povedali:
they would find it hard to say  
   
39:29 pleasure is the product "Potešenie je produkt
of the damaged brain. poškodeného mozgu."
   
39:32 K: Oh yes, of course it is. K: Áno, samozrejme!
   
39:34 B: Whereas you say B: Zatiaľ čo vy hovoríte,
there is true enjoyment, že existuje skutočná radosť,
   
39:37 which is not the product ktorá nie je produktom
of the damaged brain, poškodeného mozgu,
   
39:39 which is confused ktorý je zmätený
with pleasure... radosťou...
   
39:44 N: That is the difficulty, N: To je problém,
because if pleasure gives rise pretože ak potešenie dáva vznik
   
39:48 to anger, anger is part hnevu, hnev je časťou
of the damaged brain. poškodeného mozgu.
   
39:53 K: And also, K: A tiež sa dopytuje
the demand for pleasure. potešenia.
   
39:57 B: Which may give rise to anger, B : Z ktorého môže vzikúť hnev,
hatred and frustration, fear. nenávisť a frustrácia, strach.
   
40:02 K: If I can’t have the pleasure I want K: Keď nemôžem mať radosť ktorú
I begin to get annoyed. chcem, začínam byť naštvaný.
   
40:09 I feel frustrated Cítim sa frustrovaný
and all the rest of it follows. a všetko ostatné nasleduje..
   
40:15 So do you, as a human being, Takže máte,
  ako ľudská bytosť,
   
40:21 have an insight into the past, vhľad na minulosť,
   
40:28 how very destructive it is ako veľmi deštruktívna
to the brain, pre mozog je,
   
40:36 and the brain itself sees it, a sám mozog to vidí,
and has an insight into it a má vhľad,
   
40:41 and moves out of that? a posúva sa smerom preč od toho?
   
40:46 N: You are saying the beginning N: Vy hovoríte, že začiatok poriadku
of order comes from insight. sa začína vhľadom?
   
40:50 K: Obviously. K: Samozrejme!
   
41:02 Let’s move from there. Posuňme sa ďalej!
   
41:04 N: May I put it N: Môžem sa to spýtať inak?
in a different way?  
   
41:06 Is it possible to gather Je možné nazbierať určité
a certain amount of order... množstvo poriadku...
   
41:10 K: Artificially? N: In a K: Umelo? N: Podľa nejakého vorca,
pattern-sense, not artificially, nie umelo,
   
41:16 so that it gives rise to a takže by dal vznik
certain amount of insight? istého množstva vhľadu?
   
41:23 K: Ah, ah, you cannot, K: Ah, ah, nemôžete,
through the false, find truth. skrz klamstvo, nájsť pravdu.
   
41:31 N: I am saying it on purpose N: Hovorím to schválne,
because for many people pretože pre mnoho ľudí
   
41:36 the energy required for insight, energia potrebná pre pochopenie,
or the keenness, is lacking. alebo horlivosť, chýba.
   
41:43 K: You are tremendously keen K: Nesmierne radi si chcete
to earn a livelihood, zarobiť na živobytie,
   
41:47 to earn money, to do something, ako zarobiť peniaze, niečo robiť,
if you are interested in something. ak máte záujem o niečo.
   
41:53 If you are interested vitally Ak máte živý záujem
in this transformation o túto transformáciu
   
42:00 you'll have the energy. budete mať energiu.
   
42:11 May we go on, sir? Môžem pokračovať pane?
As a human being, Ako ľudská bytosť,
   
42:18 this insight has wiped away tento vľad v skutočnosti zotrel
really the past, minulosť,
   
42:25 and the brain is willing a mozog je ochotný
to live in nothingness. žiť v ničote.
   
42:40 We have come to this point several Prišli sme k tomuto bodu niekoľko
times from different directions. krát z rôznych smerov.
   
42:47 From there, I want to go on Odtiaľto, chcem pokračovať!
– may we? - Môžem?
   
42:54 Which means there isn’t a thing Čo znamená, že tu je vec
which thought has put there. ktorú tam vložila myseľ.
   
43:00 There is no movement of thought. Neexistuje žiadny pohyb mysle.
   
43:05 Except, knowledge, technical Až na vedomosti, technická
thought has its own place. myseľ má svoje vlastné miesto.
   
43:12 But we are talking of the Ale my hovoríme o
psychological state of mind psychologickom stave mysle,
   
43:15 where there is no kde nie je žiadny pohyb mysle,
movement of thought,  
   
43:18 therefore there is preto tam nie je
absolutely nothing. abslútne nič!
   
43:31 B: You mean no feeling – the movement B: Myslíte tým,
of thought and feeling are together – žiadne pocity
   
43:34   - pohyb mysle
  a pocit sú spoločné -
   
43:36 is that what you mean? to je to, čo tým myslíte?
   
43:38 K: No. What do you mean K: Nie. Čo myslíte tým
by feeling there? -pociťovaním?
   
43:41 B: Usually people might say, B: Zvyčajne by ľudia povedali:
OK, there is no thought, OK, nie je tu žiadna myšlienka,
   
43:44 but I may have ale zato môžem mať
various feelings of all sorts. rôzne pocity.
   
43:49 K: Of course, I have feelings. K: Samozrejme že mám pocity.
The moment you put a pin... V okamihu, keď ...
   
43:52 B: These are sensations but B: Existujú pocity, ale
there are also the inner feelings. existujú aj vnútorné pocity.
   
43:58 K: Inner feelings of what? K: Aké vnútorné pocity?
   
44:00 B: It is hard to describe them. B: To je ťažké opísať.
   
44:01 Those that can be easily described Tie, ktoré možno ľahko opísať
are obviously the wrong kind sú očividne zlé
   
44:06 such as anger and fear. ako hnev a strach.
   
44:08 K: Is compassion a feeling? K: Je súcit pocit?
No, it is not a feeling. Nie, nie je to pocit.
   
44:13 B: Though people may say B: Aj keď ľudia hovoria
they feel compassionate. že cítia súcit.
   
44:17 But even the very word suggests Ako aj samo slovo napovedá,
it is a form of feeling. tu ide o pocit.
   
44:22 K: I 'feel' compassionate. K: Cítim sa súcitný.
   
44:24 B: Compassion has ‘passion’ in it B: Súcit má "vášeň",
which is a feeling. čo je pocit.
   
44:29 Or it can be taken Alebo sa to tak dá povedať
with that meaning. v tomto význame.
   
44:35 So it is a difficult question. Takže je to ťažká otázka.
   
44:37 What are usually called Čo sa obvykle nazýva
feelings anyway, pocitom tak ako tak,
   
44:39 those things that could tie veci, ktoré by mohli
be recognised byť rozpoznané
   
44:44 as feelings ako pocity
of a describable character... opovrhnutiahodnej povahy ...
   
44:48 K: Let’s go into that K: Poďme trochu do toho.
a little bit.  
   
44:50 What do we mean by feeling? Čo máme na mysli slovom cit?
Sensations? Pocity?
   
44:54 B: People don’t B: Ľudia to tým zvyčajne
usually mean that. nemyslia.
   
44:55 Sensation is connected with, Pocit je spojený
say, the body. povedzme, s telom.
   
44:59 K: Body, senses. K: Telo, zmysly.
B: Or the inner organs of the body. B: Alebo vnútorné orgány tela.
   
45:03 K: So, you are saying feelings K: Takže hovoríte o pocitoch
which are not of the body. ktoré nie sú telo.
   
45:06 B: Or which are said to belong... B: Alebo, ktoré sa hovorí, že patria ...
– in the old days - ako za starých čias
   
45:10 they would have said oni by povedali
they are of the soul. - sú z duše.
   
45:13 K: That is an easy escape K: To je malý únik
but that means nothing. ale to nič neznamená.
   
45:19 What are the inner feelings? Čo sú to vnútorné pocity?
Pleasure? Potešenie?
   
45:25 B: In so far as B: Ak to tak
you can label it that way môžete označiť
   
45:28 it is clear je to jasné
that it is not valid. že to nie je prijateľné.
   
45:33 K: So what is valid? K: Takže čo je prijateľné?
The non-verbal state? Neverbálny stav?
   
45:39 B: A non-verbal state B: Nevysloviteľný stav
which includes something that... ktorý zahrňuje niečo, čo...
   
45:45 Would it have something by malo niečo
analogous analogické
   
45:48 to a feeling which wasn’t fixed? k pocitu, ktorý bol neistý.
That you couldn’t name? Ktorý nemohli pomenovať?
   
45:55 N: You are saying N: Hovoríte
it is not feeling, že to nie je pocit,
   
45:58 it is similar to feeling je podobný pocitu
but it is not fixed. ale je neistý.
   
46:02 B: Yes. I am just considering B: Áno. Len uvažujem,
whether that could exist. či by mohol existovať.
   
46:04 N: Compassion. N: Súcit.
   
46:06 B: Not compassion, but if you B: Nie súcit, ale ak hovoríte,
say that there is no thought že tam nie je žiadna myšlienka,
   
46:10 – to clarify it. - objasniť to.
Somebody could say, Niekto by mohol povedať,
   
46:12 'I understand, I am not thinking, "Chápem! Nemyslím,
I am not talking, nehovorím,
   
46:16 I am not figuring out what to do’. nepredstavujem si čo budem robiť.
K: Ah, no, no, no. K: Nie, nie,nie!
   
46:20 B: So, we have to go further. B: Takže, musíme ísť ďalej.
What does it really mean? Čo to vlastne znamená?
   
46:28 K: All right. What it really means is, K: Dobre! Čo to vlastne znamená je
thought is movement, toto: myšlienka je pohyb,
   
46:32 thought is time, right ? myslenie je čas, že?
There is no time and thought. Tam nie je čas a myslenie.
   
46:39 B: Perhaps, no sense of the B: Možno, žiadny pocit
existence of an entity inside, existencie nejakej entity vo vnútri.
   
46:43 That might be called feeling. To by sa dalo nazvať pocitom.
   
46:45 K: Absolutely, of course. K: Samozrejme, samozrejme.
The existence of the entity Existencia entity
   
46:48 is the bundle of memories, je kopec spomienok,
past. minulosť.
   
46:52 B: But that existence is not only B: Ale, že existencia nie je len
thought thinking about it myseľ, rozmýšľajúc o nej,
   
46:55 but also the feeling ale aj ten pocit,
that it is there, inside, ktorý je vo vnútri,
   
46:57 you get a sort of feeling. máte istý pocit.
   
46:59 K: That is, there is no being. K: To znamená, že
  neexistuje žiadna bytosť.
   
47:03   Inak - sledujete?
   
47:04 You’re not... the mind... Nie ste ... myseľ, mozog ...
There is nothing. Nie je tam nič.
   
47:10 If there is a feeling Ak pocit
of the being continuing... bytia pokračuje ...
   
47:14 B: Even though B: Aj keď
it doesn’t seem verbalisable... je neporovnateľné ...
   
47:18 K: Of course. K: Samozrejme!
   
47:20 I wonder if we are Zaujímalo by ma, či sme
caught in an illusion chytení v ilúzii,
   
47:26 that there is such a state. že existuje taký stav.
   
47:28 B: It may be. You say B: Môžno. Vy hovoríte,
it would be a state že by to bol stav
   
47:32 without will, without desire... bez vôle, bez túžby...
   
47:35 K: Of course. K: Samozrejme!
All those are gone. To všetko je preč.
   
47:37 B: How do we know that B: Ale ako vieme, či
this state is real, is genuine? tento stav je skutočný, či je pravý?
   
47:41 K: That is what I am asking. K: To sa pýtam?!
How do I know, Ako viem, alebo si uvedomujem,
   
47:45 or realise, or state, alebo určím, že je to tak?
that it is so?  
   
47:53 In other words Inými slovami, chcete dôkaz.
you want proof of it.  
   
48:01 N: No, not proof, N: Nie, nie dôkaz,
communication of that state. komunikovať v tom stave.
   
48:05 K: Now wait a minute. K: Počkajte chvíľku.
How can you communicate with me, Ako môžete komunikovať so mnou,
   
48:10 suppose you have za predpokladu, že máte
this peculiar compassion, tento zvláštny súcit,
   
48:15 how can you communicate to me ako môžete komunikovať so mnou
who am living in pleasure ktorý žijem v radosti,
   
48:20 and all that? You can’t! a to všetko? To nemôžete!
   
48:23 N: No, but I am prepared N: Nie, ale som pripravený
to listen to you. vás počúvať.
   
48:26 K: Prepared to listen K: Pripravený počúvať?
– how far, how deeply? - Do akej miery, ako hlboko?
   
48:32 N: To the extent N: Až do takej miery,
my listening takes me to. ako mi to moje počúvanie dovolí.
   
48:34 K: Which means what? K: Čo znamená čo?
   
48:39 N: That is all I could say. N: Len takto to viem povedať.
   
48:41 K: No, it is very simple. K: Nie! Je to veľmi jednoduché!
   
48:43 You will go as long Pôjdete len potiaľ,
as it is safe, secure. pokiaľ to bude bezpečné.
   
48:50 N: No, not necessarily. N: Nie, nie nevyhnutne.
   
48:54 K: The man says, K: Ten muž hovorí:
there is no being. neexistuje žiadne bytie.
   
49:04 And one’s whole life has been A celý niečí život je
this becoming, being and so on. toto stávanie sa,bytie a tak ďalej.
   
49:11 And in that state – he says – A v tomto stave - hovorí -
there is no being at all. neexistuje vôbec žiadne bytie.
   
49:17 In other words, Inými slovami,
there is no 'me'. Right, sir? neexistuje "JA". Správne, pane?
   
49:25 Now, you say, ‘Show it to me’. A vy teraz hovoríte:
  "Ukáž mi to!"
   
49:32 It can be shown only through Dá sa to ukázať iba prostredníctvom
certain qualities it has, určitých vlastností, ktoré to má,
   
49:39 certain actions. isté konanie.
   
49:45 What are the actions Ako sa chová myseľ
of a mind  
   
49:55 that is totally empty of being? ktorá je úplne oslobodená od bytia?
That's a good... Je dobrá...
   
50:03 What are the actions? Aké sú činy?
Oh, wait a minute. Och, počkajte chvíľočku!
   
50:09 Actions at what level? Konanie na akej úrovni?
Actions in the physical world? Konanie v hmotnom svete?
   
50:20 N: Partly. K: Mostly that. N: Čiastočne. K: Väčšinou.
N: Not mostly, partly. Nie väčšinou, čiastočne.
   
50:26 K: No, I am asking, is that partial ? K: Nie, ja sa pýtam, je to čiastočné?
  V poriadku,
   
50:33 This man has got this sense of tento človek má toto vedomie
emptiness and there is no being prázdnoty a nie je tam žiadna bytosť
   
50:41 so he is not acting takže nejedná
from self-centred interest. zo sebeckého záujmu.
   
50:45 So his actions are Tak jeho konanie je také, ako
in the world of daily living. prináša každodenný život.
   
50:54 That’s all, To je všetko,
you can judge only there, môžete to posúdiť len tam,
   
50:59 whether he is a hypocrite, či to je pokrytec,
whether he says one thing čo hovorí jednu vec,
   
51:03 and contradicts it a odporuje si hneď
the next moment, v nasledujúcom okamihu,
   
51:05 whether he is či
actually living this compassion – v skutočnosti žije v tomto súcite.
   
51:11 not ‘I feel compassionate'. Nie " Ja cítim"...
   
51:13 B: If you are not doing the same, B: Pokiaľ nerobíte to isté,
you can’t tell. nemôžete to povedať.
   
51:16 K: That’s just it. K: To je práve to.
That’s what I am saying! To je to, čo hovorím!
   
51:19 N: I can’t judge you there. N: Nebudem ťa tam súdiť.
   
51:21 K: You can’t. So, how can K: Nemôžete. Tak, ako mi to môžete
you convey to me, in words, vyjadriť slovami,
   
51:30 that peculiar quality of ten zvláštny stav
a mind? You can describe, mysle? Môžete to opísať,
   
51:35 go round it, but you can’t give chodiť okolo toho, ale nemôžete
the essence of it. vysvetliť podstatu.
   
51:45 I mean David, for example, Mám na mysli Davida, napríklad,
he can discuss with Einstein, on môže diskutovať s Einsteinom,
   
51:49 they are on the same level. sú na rovnakej úrovni.
   
51:53 And he and I can discuss A on a ja môžeme diskutovať
up to a certain point. až do určitého bodu.
   
51:58 And if he has this sense A ak je v tomto stav
of not being, empty, nebytia, prázdny,
   
52:03 I can go very close to it, môžem ísť k tomu veľmi blízko,
but I can never enter ale nikdy nemôžem vstúpiť
   
52:13 or come upon that mind alebo dostať sa k tej mysli,
unless I have it. ak ju nebudem mať tiež.
   
52:17 N: Is there any way of communicating N: Existuje
without words, for one who is open? nejaký spôsob komunikácie
   
52:18   ale nie prostredníctvom slov,
  pre toho, kto je otvorený?
   
52:23 K: We said compassion. K: Povedali sme - súcit.
   
52:32 It is not, Nie je to,
as David put it just now, ako David práve povedal,
   
52:35 it is not ‘I feel compassionate’, nie je to:
then that's altogether wrong. "Cítim súcit",
   
52:39   potom je to úplne zle.
   
52:51 After all, in daily life, Koniec koncov, v každodennom živote,
such a mind taká myseľ jedná
   
53:01 acts without the ‘me’, bez "ja", bez ega,
without the ego, a preto by mohla
   
53:07 and therefore it might make a mistake robiť chyby, ale
but corrects it immediately, opravuje ich okamžite,
   
53:11 it is not carrying that mistake. nezostáva v omyle.
   
53:14 N: It is not stuck. N: Nie je lapená.
   
53:22 K: We must be very careful here K: Musíme byť veľmi opatrní
not to find an excuse for wrong! a nehľadať ospravedlnenie pre zlé.
   
53:35 So sir, we come to that point, Takže, pane, dostali sme sa k bodu,
as we said the other day, o ktorom sme hovorili minule,
   
53:38 what is then meditation? "čo je to meditácia"?
   
53:46 The becoming man, or the Stávajúci sa človek, alebo
being man, who meditates, človek, ktorý medituje,
   
53:50 it has no meaning whatsoever. to nemá vôbec žiadny význam.
   
53:54 That is a tremendous statement. To je ohromné vyhlásenie.
   
53:58 When there is Kde nie je toto stávanie sa,
this not becoming, not being, toto bytie,
   
54:03 then what is mediation? tak potom čo je meditácia?
   
54:10 It must be totally unconscious. Musí to byť úplné bezvedomie.
Right, sir? Hang on! Že, pane? Počkajte!
   
54:18 Totally... uninvited. Úplne spontánne.
   
54:27 B: Without conscious intention, B: Máte na mysli:
is what you mean. Bez vedomej snahy.
   
54:31 K: Yes, without K: Áno, bez
conscious intention. vedomého zámeru.
   
54:41 Yes, I think this is right. Áno, myslím,
  že takto to je správne.
   
54:45 Would you say Povedal by ste:
– sounds silly but – - Znie to hlúpo, ale -
   
54:51 the universe, cosmic order, vesmír, kozmický poriaok,
is in meditation? tkvie v meditácii?
   
54:58 B: Well, if it is alive then B: Teda, ak žije!
   
55:01 you would have Budete sa musieť na to
to look at it that way. pozrieť takto.
   
55:02 K: No. It is K: Nie. Je to
in a state of meditation. B: Yes. v stave meditácie. B: Áno.
   
55:10 K: I think that is right. K: Ja si myslím, že tak je to správne.
I stick... I go with that. Budem sa toho držať.
   
55:16 B: We should try to go over B: Mali by sme sa pokúsiť prebrať si,
what is meditation, čo je meditácia,
   
55:19 what is it doing? a čo robí.
   
55:36 N: If you say the N: Ak hovoríte, že
universe is in meditation, vesmír je v meditácii,
   
55:39 is the expression of it an order? je tento výraz poriadkom?
  Aký poriadok môžeme rozoznať,
   
55:45 What order can we discern,  
   
55:48 which would indicate ktorý by naznačoval
cosmic meditation kozmickú meditáciu,
   
55:55 or universal meditation? alebo univerzálnu meditáciu?
   
55:57 K: The sunrise and sunset K: Východ a západ slnka
is order, all the stars, je poriadok, všetky hviezdy,
   
56:07 the planets, the whole thing planéty, celá vec
is in perfect order. je v úplnom poriadku.
   
56:12 B: We have to connect this B: Musíme sa na to v meditácii
with meditation. napojiť.
   
56:17 K: He is bringing the word K: Prináša slovo
‘order’. "Poriadok."
   
56:20 B: According to the dictionary B: Podľa slovníka
the meaning of meditation význam slova "meditácia"
   
56:23 is to reflect, to turn something znamená, zmeniť niečo
over in your mind vo vašej mysli-
   
56:27 and to pay close attention. a venovať tomu osobitnú pozornosť.
K: And also to measure. K: A tiež mieru.
   
56:30 B: That's a further meaning B: Je tam ďalší význam,
but it is to weigh and to ponder ale je to vážiť si a zamyslieť sa
   
56:34 it means measure in the sense to znamená, opatrenia v zmysle,
of weighing and pondering. váženia a premýšľania.
   
56:37 K: Ponder, think over and so on. K: Premýšľajte, premyslieť si
  a tak ďalej.
   
56:40 B: To weigh the significance B: Vážiť význam
of something. niečoho.
   
56:43 Is that what you mean? Je to to, čo máte na mysli?
K: No. K: Nie.
   
56:45 B: Then why do you use the word? B: Tak prečo používate to slovo?
   
56:49 N: I am told that, in English, N: Bolo mi povedané, že v angličtine,
contemplation has má rozjímanie
   
56:52 a different connotation iný význam
from meditation. ako meditácia.
   
56:55 Contemplation implies Kontemplácia znamená
a deeper state of mind, hlbší stav mysle,
   
56:59 whereas meditation is... zatiaľ čo meditácia je...
   
57:01 K: To contemplate. K: Premýšľať.
N: That’s what I was told. N: To je to, čo mi bolo povedané.
   
57:04 B: It is hard to know. B: To je ťažké vedieť.
The word ‘contemplate’ Slovo "rozjímať"
   
57:06 comes from the word pochádza od slova
‘temple’ really. "Chrám", naozaj.
   
57:09 To make an open space, Spraviť "otvorený priestor"
is its basic meaning. je jeho základný význam.
   
57:13 To sort of create an open space Nejako vytvoriť otvorený priestor,
so you can look at it. tak aby ste sa naň vedeli pozrieť.
   
57:18   K: Je to otvorený priestor
  medzi Bohom a mnou, takže ...
   
57:23 B: That is the way B: To je spôsob,
the word arose. ako vzniklo slovo.
   
57:27 N: From temple, space. N: Z chrámu.
B: Temple means an open space. B: Čo znamená otvorený priestor.
   
57:34 N: The Sanskrit word N: Sanskritské slovo
‘dhyana’ doesn’t have "Dhyana" nemá
   
57:36 the same connotation as meditation. rovnaký význam ako meditácia.
K: Dhyana, no. K: Dhyana, nie.
   
57:40 N: Because meditation has N: Pretože meditácia má
the overtones of measurement podtext rozmeru,
   
57:44 and probably in an oblique a pravdepodobne nejakým postranným
way that measurement is order. spôsobom ten rozmer je poriadok.
   
57:49 K: No, I don’t want K: Nie, nechcem
to bring in order, vniesť poriadok,
   
57:51 leave the word ‘order’ out, vynechajte z toho slovo "poriadok",
we have been through that, to sme si už prebrali,
   
57:54 we have beaten that to death. zabudnite na to.
   
57:57 B: I just asked why you B: Len som sa spýtal, prečo ste
used the word meditation. použili slovo meditácia?
   
57:59 K: Don’t let’s use I: Nepoužívajme
the word ‘meditation’. slovo "meditácia".
   
58:02 B: Let’s find out B: Poďme zistiť,
what you really mean here. čo tým naozaj myslíte.
   
58:23 K: Would you say, sir, K: Povedal by ste, pane,
a state of infinity, že je to stav nekonečna,
   
58:32 a measureless state? B: Yes. bezhraničný stav? B: Áno!
   
58:42 K: There is no division K: Neexistuje v ňom rozdelenie
of any kind in it. akéhokoľvek druhu?
   
58:49 We are giving lots of descriptions, Opisujeme to rôznymi spôsobmi,
but it is not that! ale nie je to ono!
   
58:56 B: Yes, but is there B: Áno, ale je tam
any sense of the mind nejaké vedomie mysle,
   
59:02 being in some way ktorá si nejako uvedomuje
aware of itself, sama seba?
   
59:06 is that To sa snažíte povedať?
what you are trying to say?  
   
59:11 At other times, Inokedy,
you have said the mind ste povedali, že myseľ
   
59:14 is emptying itself of content. sama vyprázdni svoj obsah.
   
59:16 K: Yes. Kde sa snažíte dostať?
What are you trying to get at?  
   
59:23 B: I am trying to get at B: Snažím sa dostať k tomu,
that it is not merely infinite že nie je len nekonečná,
   
59:27   ale vyzerá to tak,
  že je v tom niečo viac.
   
59:31 K: Oh, much more. K: Oveľa viac.
   
59:43 B: But in this emptying of content, B: Ale v tomto vyprázdňovaní obsahu,
we said that sme hovorili, že
   
59:46 this content is the past tento obsah je minulosť,
which has become disorder. ktorá sa stala poruchou.
   
59:50 Then you could say, Potom by ste mohli povedať,
in some sense, že v istom zmysle,
   
59:52 it is constantly cleaning up neustále čistí minulosť.
the past. Would you agree to that? Súhlasili by ste s tým?
   
59:59 K: It is constantly cleaning Neustále čistí minulosť?
up the past? No, I wouldn’t. Nie, nesúhlasil by som.
   
1:00:02 B: Then, when you say the mind B: Potom, keď hovoríte, že myseľ
is emptying itself of content... vyprázdňuje obsah ...
   
1:00:08 K: Has emptied itself! K: Čistí samu seba.
   
1:00:11 B: All right, then we say, B: Dobre, potom hovoríme,
when the past is cleaned up, ak je minulosť vyčistená,
   
1:00:15 then you say vtedy hovoríte,
that is meditation. že to je meditácia.
   
1:00:17 K: That is medit... oh, no. K: To je meditácia ... ach nie,
Contemplation of what? rozjímanie čoho?
   
1:00:23 N: Just a beginning. N: Len začiatok.
It is at the beginning. Je to na začiatku.
   
1:00:26 K: Beginning of what? K: Začiatok čoho?
N: The emptying of the past. N: Vyprázdňovania minulosti?
   
1:00:30 K: That must be done. K: To sa musí urobiť!
Emptying the content Vyprázdniť obsah,
   
1:00:35 which is anger, jealousy, ktorým je hnev, žiarlivosť,
beliefs, dogmas, attachments, viery, dogmy, lipnutia.
   
1:00:40 all that is the content. To všetko je obsah.
If any part of that exists Ak existujú nejaké časti toho,
   
1:00:48 it will inevitably nevyhnutne to
lead to illusion. vedie k ilúzii.
   
1:00:55 So, we said that. The brain or To sme si povedali. Mozog alebo
the mind must be totally myseľ musia byť úplne
   
1:01:01 free of all illusion, bez všetkých ilúzií - ilúzia
  prinesená túžbou, nádejou,
   
1:01:04 illusion brought by desire,  
by hope,  
   
1:01:09 by wanting security tým, že chce bezpečnosť,
and all that. a o všetko.
   
1:01:16 B: When that is done, B: Keď je to hotové,
this opens the door otvára to dvere
   
1:01:20 to something broader, deeper. k niečomu širšiemu, hlbšiemu.
   
1:01:24 K: Yes. K: Áno!
   
1:01:26 Otherwise life has no meaning, Inak život nemá zmysel,
just repeating this pattern. len opakovať tento vzor.
   
1:01:36 Now I want to go into this. Nebudem to znova opakovať.
   
1:01:37 B: All right. B: Dobre!
K: It is five o’clock. OK: Je päť hodín.
   
1:01:40 N: What exactly did you mean when you N: Čo presne ste mali na mysli
said the universe is in meditation? keď ste povedal, že vesmír
   
1:01:44 You are je v meditácii? Snažíte sa
trying to convey something sprostredkovať niečo
   
1:01:46 when you say that keď hovoríte, že
the universe is in meditation. vesmír je v meditácii?
   
1:01:50 K: Yes. I feel that way. K: Áno! Myslel som to tak.
   
1:01:51 Meditation is a state of... Meditácia je stav
  "nehýbuceho sa hnutia"?
   
1:02:00 ‘non-movement movement’.  
   
1:02:07 B: Could we say first of all B: Mohli by sme najprv povedať,
the universe is not actually že vesmír nie je v skutočnosti
   
1:02:10 governed by its past. poháňaný minulosťou.
That is the first point. To po prvé!
   
1:02:16 It is free and creative. Je slobodný a kreatívny.
K: It is creative, moving. K: Je kreatívny, hýbe sa.
   
1:02:22 B: And then B: A tak,
this movement is an order. tento pohyb je poriadok.
   
1:02:27 K: Would you, as a scientist, K: Vy, ako vedec,
accept such a thing? by ste prijali takú vec?
   
1:02:31 B: Well, as a matter of fact, B: No, v skutočnosti,
I would! áno!
   
1:02:36   K: Sme obaja blázni?
  B: No ...
   
1:03:07 The universe creates certain forms Vesmír vytvára určité formy
which are relatively constant, ktoré sú relatívne konštantné,
   
1:03:13 so if the people look at it takže v prípade, žak sa ľudia na to
superficially and only see that, pozrú povrchne, a vidia len to,
   
1:03:17 it seems to be then vteedy sa zdá, že je to
determined from the past. určené minulosťou.
   
1:03:24 K: Sir, put the question K: Pane, položte si otázku
the other way: inak:
   
1:03:27 is it really possible je naozaj možné,
for time to end? aby čas skončil?
   
1:03:35 Time being the past Čas ktorý je minulosťou
– time, the whole idea of time. - čas, celá myšlienka času.
   
1:03:41 To have no tomorrow at all? Nemaťvôbec žiadny zajtrajšok?
   
1:03:49 Of course, there is tomorrow: Samozrejme, že existuje zajtrajšok.
   
1:03:52 you have to go to a talk and Musíte chodiť a hovoriť,
I have too, there is tomorrow. a aj ja. Zajtrajšok existuje!
   
1:03:56 But the feeling, Ale ten pocit,
   
1:04:01 the actual reality skutočná realita
of having no tomorrow. nemať žiadny zajtrajšok.
   
1:04:14 Yes sir – I think that's the Áno pane - Myslím si, že to je
healthiest way of living. najzdravší spôsob života.
   
1:04:43 Which doesn’t mean Čo neznamená, že
I become irresponsible, sa stávam nezodpovedným,
   
1:04:46 that is all too childish. to je príliš detinské.
   
1:04:47 B: No, it is merely the question B: Nie! Je to výhradne otázka
of physical time, fyzického času.
   
1:04:51 it is a certain part Je to určitá časť
of natural order. prírodného poriadku,
   
1:04:55 which we still have in mind, čo stále máme na mysli,
but the question is whether Ale otázka je, či
   
1:05:00 we have a sense of máme chceme
experiencing past and future zažívať minulosť a budúcnosť,
   
1:05:04 or whether alebo či
we are free of that sense. sme bez tohto pocitu.
   
1:05:07 K: As a scientist I am asking you, K: Ako vedec sa vás pýtam:
is the universe based on time? Je vesmír založený na čase?
   
1:05:13 B: I would say no, but the general B: Povedal by som, že nie,
way it has been formulated... ale všeobecný
   
1:05:15   spôsob, ako sa to formuluje ...
   
1:05:17 K: That is all I want, K: To je všetko, čo chcem.
you say no. Vy hovoríte nie.
   
1:05:21 And can the brain A môže mozog
which has evolved in time... ktorý sa vyvinul v čase ...
   
1:05:29 B: Has it evolved in time? B: Vyvinul sa v čase?
That's a way of talking but, To je spôsob, ako sa to hovorí, ale
   
1:05:34 it has become entangled in time. v skutočnosti sa
  zaplietol v čase.
   
1:05:37 Entangled in time in some way Nejakým spôsobom je zamotaný
because if you say v čase, pretože ak hovoríte:
   
1:05:40 the universe is not based on time, "Vesmír nie je založený na čase",
the brain is part of the universe. mozog je časť vesmíru.
   
1:05:45 It can’t be based merely on time. Nemôže byť založený len na čase.
   
1:05:48 K: No. The brain K:Nie! Mozog
in the sense, thought. v tom zmysle, mysle.
   
1:05:53 B: Thought B: Myšlienka
has entangled the brain in time. zaplietla mozog do času.
   
1:05:57 K: All right. Can that K: Dobre! Dá sa táto
entanglement be unravelled, spleť rozpliesť,
   
1:06:03 freed, so that the universe oslobodiť, tak aby
is the mind? You follow? vesmír bol mysľou?
   
1:06:11 If the universe is not of time, Ak vesmír nie je čas,
   
1:06:15 can the mind, which has been môže sa myseľ, ktorá je
entangled in time, zamotaná v čase,
   
1:06:21 unravel itself and so, sama vymotať, a tak
be the universe? You follow? byť vesmírom?
   
1:06:32 And that is order! A to je poriadok.
   
1:06:34 B: That is order. Now would B: To je poriadok!
you say that is meditation? Nazvali by ste to meditáciou?
   
1:06:37 K: That is it. K: Presne tak!
Now I would call that meditation. Teraz by som to nazval meditácia.
   
1:06:43 Not in the ordinary dictionary Nie v bežnom slovníku:
sense of pondering over význam premýšľania nad
   
1:06:46 weigh and all that, uvažovaním a tým všetkým.
that is a state of meditation To je stav meditácie
   
1:06:50 in which there is no... v ktorom nie je žiadny ...
element of the past. element minulosti.
   
1:06:59 B: You say the mind is B: Hovoríte, že myseľ sa sama
disentangling itself from time vypletá z času
   
1:07:04 and also really disentangling a tiež naozaj rozmotáva
the brain from time. mozog od času.
   
1:07:09 K: Would you accept that? K: Akceptovali by ste to?
B: Well, I can see that. B: Áno! Vidím to.
   
1:07:13 K: As a theory. K: Ako teóriu?
B: Yes, as a proposal. B: Áno, ako návrh.
   
1:07:15 K: No, I don’t want it K: Nie, ja to nechcem
as a proposal! ako návrh!
   
1:07:18 B: What do you mean by theory? B: Čo myslíte tou teóriou?
   
1:07:20 K: Theory as... K: Teória ako ...
Somebody comes along Niekto prichádza
   
1:07:24 and says, a hovorí,
'this is real meditation'. "Toto je skutočná meditácia".
   
1:07:26 Wait. Somebody says, K: Počkajte! Niekto hovorí:
one can live this way Človek môže žiť týmto spôsobom
   
1:07:32 and life has an extraordinary a život má mimoriadny
meaning in it, full of... zmysel, v tom, plný ...
   
1:07:37 compassion and so on, súcitu a tak ďalej,
and every act a každý čin
   
1:07:43 in the physical world, vo fyzickom svete,
can be corrected immediately môže byť okamžite napravený
   
1:07:45 and so on. a tak ďalej.
Would you, as a scientist, Chceli by ste, ako vedec,
   
1:07:49 accept such a state, prijať taký stav, alebo hovoríte:
or say this man is cuckoo? "Tento muž je kukučka?"
   
1:07:53 B: No, I wouldn’t say that. B: Nie, to by som nepovedal.
   
1:07:55 I feel it is perfectly possible. Mám pocit, že je to úplne možné.
It is quite compatible Úplne to sedí
   
1:07:59 with anything that I know s čímkoľvek, čo viem,
about nature. o prírode.
   
1:08:05 K: Oh, that’s all right. One is not K: No, je to v poriadku. Ten muž nie
an unbalanced cuckoo! je nevyrovnaná kukučka!
   
1:08:12 B: No. Part of the entanglement B: Nie! Časť kompromitovania
is that science itself je to že veda samotná
   
1:08:16 has put time vložila čas
into a fundamental position do základnej pozície,
   
1:08:19 which helps to entangle it čo napomáha zamotať to
still further. ešte viac.
   
1:08:50 K: Better stop. K: Lepšie prestať!
Shall we continue some more? Budeme pokračovať ešte viac?
   
1:08:53 B: When do you want to B: Kedy chcete
continue? K: Next Sunday. pokračovať? K: Na budúci nedeľu.
   
1:08:56 B: I am going to be B: Budúcu nedeľu
in America next Sunday. som v Amerike .
   
1:08:59 K: Oh, when do you go K: No, keď idete
to America? B: Thursday. do Ameriky? B: Vo štvrtok.
   
1:09:02 K: Well, we can’t continue. K: Dobre, nemôžeme pokračovať.
B: Except by television. B: Okrem televízie!
   
1:09:06 K: That's very simple. K: To je veľmi jednoduché.
   
1:09:10 B: In the autumn, in September? B: Na jeseň, v septembri?
   
1:09:12 K: Yes. September we will. K: Áno. V septembri.
   
1:09:17 Of course, putting into words Samozrejme, uvedené do slov
is not the thing. to nie je vec.
   
1:09:21 That is understood. But can To sa rozumie! Ale dá
it be communicated to another? sa to predať druhému?
   
1:09:29 B: I think that... The point B: Ja si myslím, že...hlavná vec
about communication of this komunikácii tohto,
   
1:09:37 is to bring it about. je informovať.
   
1:09:40 K: Of course. K: Samozrejme! A teraz. Môžu sa
Now can some of us get to this? k tomum niektorí z nás dostať?
   
1:09:47 So that we can communicate Tak, aby sme mohli komunikovať
actually, you know. skutočn. Viete?!
   
1:09:59 Well, sir, we better stop. No, pane, radšej by sme
  mali prestať!