Krishnamurti Subtitles

Oslobodzujúci vhľad

Brockwood Park - 14 September 1980

The Ending of Time 110:30 K: Dr Bohm and I K: Dr Bohm a ja
started these dialogues sme začali tieto rozhovory
   
0:34 at Ojai in California v Ojai v Californii
   
0:39 at the beginning of this year. na začiatku tohto roka.
   
0:42 And we had A mali sme tam
eight dialogues there osem dialógov
   
0:48 and two here, a dva tu,
if I remember rightly, ak si dobre pamätám,
   
0:51 so we have had altogether takže dokopy sme v tomto
ten dialogues this year, roku mali desať rozhovorov,
   
0:56 Dr Bohm and I. And so Dr Bohm a ja. Takže pokračujeme
we are continuing that dialogue. v tomto dialógu.
   
1:03 We talked about... Hovorili sme...
– rather difficult to remember. to je dosť ťažké si to zapamätať.
   
1:18 I've no memory of it. Nepamätám sa na to.
   
1:32 I think we asked Myslím si, že sme sa pýtali
– if I remember rightly – - ak si to dobre pamätám -
   
1:38 what is the origin of all this, čo je pôvodom tohto všetkého,
of all human movement. toho ľudského hnutia.
   
1:53 Is there an original source, Existuje nejaký pôvodný zdroj,
a ground – is that right, sir? – základ? - Je to tak pane? -
   
2:04 a ground from which základ, z ktorého
all this sprang: všetko klíči?
   
2:09 nature, man, the whole universe. Príroda, človek, celý vesmír?
   
2:17 Was it bound by time? Bol spútaný časom?
   
2:24 Was it, in itself, Bol to, sám o sebe,
complete order, naprostý poriadok,
   
2:35 and beyond which za ktorým
there is nothing more? nič viac nie je?
   
2:43 And, Dr Bohm A doktor Bohm mi včera pripomenul,
reminded me yesterday, že sme sa rozprávali o poriadku,
   
2:49 we talked about order,  
   
2:53 whether the universe či je vesmír
is based on time at all. vôbec založený na čase.
   
3:03 I don't know if you are Neviem, či vás toto
interested in all this? všetko zaujíma.
   
3:08 And whether man A či človek
can ever comprehend and live vôbec môže pochopiť a žiť
   
3:16 in that supreme order. v tomto najvyššom poriadku.
That's right, sir? Tak je, pane?
   
3:23 I think that's, rather vaguely, Myslím, že tam, kdes me prestali,
where we stopped. je to dosť nejasné.
   
3:34 I don't know if you are Neviem, či vás toto
interested in all this. všetko zaujíma.
   
3:41 But Dr Bohm and I Ale Dr. Bohm a ja
wanted to investigate, sme chceli preskúmať,
   
3:51 not merely intellectually nielen intelektuálne
but also profoundly, ale tiež do hĺbky,
   
3:58 how to comprehend, ako pochopiť,
or live from that ground, alebo žiť od základov,
   
4:11 move from that ground, pohnúť sa z tých základov,
   
4:16 the ground that is timeless, základ, ktorý je nadčasový,
   
4:20 there is nothing beyond it. za ním nič nie je.
   
4:27 And I think we had A myslím, že sme mali
better begin from there. radšej začať odtiaľ.
   
4:29 B: Begin from the ground. B: Začať od základov.
   
4:39 K: Sir, I don't know if K: Pane, neviem či ako vedec
you will agree as a scientist budete súhlasiť
   
4:46 – of eminence – - eminencia -
whether there is such a ground, či existuje taký základ,
   
4:55 whether man can ever či ho človek môže
comprehend it, niekedy pochopiť,
   
4:58 live in it žiť v ňom
– live, in the sense, - žiť, v tom zmysle,
   
5:01 not as something he lives in, nie ako niečo, v čom žije,
but that itself living – ale, sám o sebe žijúci -
   
5:11 and whether we can, a či to môžeme,
as human beings, come to that. ako ľudské bytosti, pochopiť?
   
5:24 That is, more or less, To je viac - menej to,
what we talked about. o čom sme hovorili.
   
5:31 B: I don't know if science B: Neviem či veda,
   
5:34 as it is now constituted tak, ako je teraz tvorená,
can say much about that. vie o tom veľa povedať.
   
5:37 K: Science doesn't talk about it. K: Veda o tom hovorí.
   
5:40 But you as a scientist, Ale vy ako vedec, zaoberali by ste sa
would you give your mind tým v svojej mysli,
   
5:48 to the investigation of that? aby ste to zistili?
   
5:52 B: I think implicitly science B: Myslím, že implicitne veda
has always been concerned sa vždy zaoberala
   
5:55 with trying to come pokúšajúc sa dostať k tomuto
to this ground – zdroju,
   
5:59 as we discussed in Ojai – - ako sme diskutovali v Ojai -
   
6:01 by studying matter štúdiom hmoty
to the greatest possible depth. do čonajväčšej hĺbky.
   
6:06 But of course, Ale samozrejme,
that is not enough. to nestačí.
   
6:15 K: Is this too abstract? K: Je to príliš abstraktné?
B: It's hard to say. B: To je ťažké povedať.
   
6:25 K: Didn't we ask, sir – K: Vari sme nepýtali, pane,
   
6:28 if I remember rightly - ak si dobre spomínam,
it's so long ago – je to tak dávno -
   
6:36 as a human being, či ako ľudská bytosť,
living in this world, žijúca v tomto svete,
   
6:39 which is in such turmoil, ktorá je v takom zmätku,
   
6:43 whether there can be či ten absolútny poriadok
that absolute order first, môže existovať na prvom mieste,
   
6:48 as the universe is nakoľko vesmír je
in absolute order, and... v absolútnom poriadku, a...
   
7:00 ...comprehend an order ... pochopiť poriadok,
which is universal. ktorý je univerzálny.
   
7:07 I don't know if I am Neviem, či sa pýtam
making my question clear. jasne?
   
7:10 I can have order in myself, Môžem mať poriadok v sebe,
by careful observation, starostlivým pozorovaním,
   
7:16 self-study, samoštúdiom,
self-investigation, sebaskúmaním,
   
7:21 and understand a chápem,
the nature of disorder, tú povahu neporiadku,
   
7:27 and the very understanding, a to samé pochopenie,
the very insight of it, ten náhľad,
   
7:29 dispels that disorder. rozpúšťa ten neporiadok.
And that's one level of order. A to je jedna úroveň poriadku.
   
7:36 B: That's the level that most of us B: To je úroveň
have been concerned with until now.  
   
7:38   ktoru sa väčšina z nás zaoberá.
   
7:41 We see this disorder Vidíme ten neporiadok
going on in the world, ktorý sa deje vo svete,
   
7:44 and in ourselves, a v nás samých,
and we say it is necessary a hovoríme, že je nevyhnutné,
   
7:49 to observe all that, to be aware pozorovať to všetko, byť si toho
of it and – as you say – vedomý - a ako hovoríte -
   
7:53 to dispel it. rozpustiť ho.
   
7:54 K: But K: Ale,
that's a very small affair. to je veľmi malá záležitosť.
   
7:57 B: We discussed that in Ojai, B: Diskutovali sme o tom v Ojai,
but I feel that ale cítim, že
   
8:00 people generally ľudia vo všeobecnosti
don't feel it as a small affair. to necítia ako malú záležitosť.
   
8:06 We've discussed it Diskutovali
at great length, sme o tom veľmi dlho,
   
8:09 but at first people feel ale ľudia najprv cítia,
that clearing up the disorder že čistenie neporiadku
   
8:12 in themselves and the world v nich samých a vo svete
would be a very big thing, by bola veľmi veľká vec,
   
8:16 and perhaps a možno, že
all that's necessary. to všetko je nutné.
   
8:20 K: A fairly intelligent K: Pomerne inteligentný
   
8:23 and knowledgeable and a znalosti majúci, a
fairly cultured human being pomerne kultivovaný človek
   
8:26 – cultured in the sense - kultivovaný v zmysle,
civilised – civilizovaný -
   
8:32 he can, môže,
with a great deal of enquiry ak sa bude veľa pýtať,
   
8:40 and investigation, come to the point a skúmať, prísť
when, in himself he can bring order. k bodu, keď ten
   
8:43   poriadok, spraví v sebe.
   
8:46 B: Yes, and then some people B: Áno, a potom niektorí ľudia
would now begin to say by teraz začali hovoriť
   
8:47 if only we could bring that order kiež by sme mohli ten poriadok
into the whole of society. vniesť do celej spoločnosti.
   
8:51 K: We will, K: Prinesieme,
if all of us in this room, ak každý v tejto miestnosti,
   
8:54 if we are all tremendously ak sme všetci nesmierne - v tomto
– in that inward sense – orderly, vnútornom zmysle - poriadny,
   
9:00 we'll perhaps možno
create a new society. vytvoríme novú spoločnosť.
   
9:04 But that again Ale to je znova
is a very small affair! veľmi malá záležitosť.
   
9:08 B: Yes, I understand that. B: Áno, chápem!
   
9:11 One should go into it carefully Človek by sa mal do toho pustiť
because opatrne, pretože
   
9:14 people commonly ľudia to zbyčajne
don't see it as small, nevidia ako malé,
   
9:16   hoci nemnoho z nich videlo
   
9:17 although a few have seen that že je za tým niečo
there's something much beyond that. oveľa viac.
   
9:21 K: Much more beyond that! K: Niečo oveľa viac!
That's what I want... To je to, čo chcem ...
   
9:24 – I don't know if others Neviem, či to ostatní
are following this. sledujú.
   
9:29 B: Perhaps... B: Možnože...
   
9:35 ...what might be worth ... čo by stálo za to
thinking about would be, popremýšľať o tom, by bolo,
   
9:41 why is it that it is not enough prečo je to tak, že nestačí
to go into to toho ísť
   
9:45 this order of man and society, do tohto poriadku
  človeka a spoločnosti,
   
9:48 just produce orderly living len žiť bežný život?
– let's put it that way. - Povedzme to takto!
   
9:52 In what sense is that not enough? V akom prípade to nestačí?
You feel it's very small but... Cítite, že je veľmi malý, ale ...
   
9:58 K: Because we live in chaos, K: Pretože žijeme v chaose.
to bring order, Myslíme si, že aby
   
10:01 we think sme vniesli poriadok,
that's a tremendous affair. že je to nesmierna záležitosť.
   
10:04 B: Yes, agreed, B: Áno, súhlasím!
it looks very big. Vyzerá to veľmi veľké.
   
10:06 From the present state of disorder Zo súčasného stavu neporiadku,
it looks very big. to vyzerá veľmi veľké.
   
10:09 K: Yes, enormous, K: Áno, obrovské,
but in itself it isn't! ale sama o sebe nie je!
   
10:13 B: Yes, could you make it a B: Áno, mohli by ste trochu viac
little more clear why it isn't. vysvetliť, prečo to tak nie je?
   
10:19 K: Oh dear... K: Ach jaj ...!
   
10:20 B: I think it's important... B: Myslím si, že je to dôležité ...
   
10:22 K: All right, sir, all right! K: Dobre, pane, v poriadku!
   
10:31 Because I can put Pretože si viem
my room in order, upratať svoju izbu,
   
10:35 so that it gives me dáva mi to určitý
certain space, certain freedom. priestor, určitú slobodu.
   
10:43 I know where things are, Viem kde mám veci,
I can go directly to them. viem si ich okamžite nájsť.
   
10:48 That's a physical thing. To je fyzická záležitosť.
   
10:53 Can I, as a human being, Ale viem ja, ako ľudská bytosť,
put things in myself in order, viem si poupratovať veci v sebe?
   
11:00 which is, not to have conflict, Čo znamená: nemať konflikt,
not to have comparison, neporovnávať,
   
11:06 not to have any sense nemať žiadny pocit seba,
of me and you and they, jeho a ich,
   
11:15 you know, which viete, to prináša
brings about such division, rozdelenie,
   
11:19 and out of that division a z toho rozdelenia vzniká
grows conflict. That's simple. konflikt. To je jednoduché.
   
11:23 If I'm a Hindu Ak ja som hinduista a
and you are a Muslim, vy ste moslim,
   
11:27 we are eternally at war sme naveky
with each other. vo vojne.
   
11:30   B: Áno, v každej komunite,
   
11:31 B: Yes, and in every community, sa ľudia rozdeľujú
people fall apart in the same way. rovnaký spôsobom.
   
11:36 K: The same way, the whole society K: Takým istým spôsobom sa
breaks up that way. rozdeľuje celá spoločnosť.
   
11:41 So if one understands that, Ak tomu človek rozumie,
   
11:47 and profoundly realises it, a do hĺbky si to uvedomuje,
that's finished. je to skončené.
   
11:51 B: Then suppose we say B: Predpokladajme, že smeto dosiahli.
we have achieved that, then what? Čo potom?
   
11:57 K: That's K: K tomu sa chcem dostať.
what I want to get on.  
   
12:00 I don't know Neviem, či vás to zaujíma?
if theu are interested in this.  
   
12:02 B: People might say, B: ľudia by mohli povedať:
   
12:04 'It's so far away " Je to také vzdialené, že nás
that it doesn't interest us, to nezaujíma,
   
12:06 wait till we achieve it počkajte, kým to dosiahneme,
before we worry about the other.' kým sa budeme obávať o druhého.
   
12:10 K: This was a dialogue K: Toto bol dialóg medzi
between you and me, not with... mnou a vami, nie s...
   
12:15 B: But just trying to make sure B: Ale len aby sme sa uistili,
everybody here sees, každý tu vidí,
   
12:20 before we go on, predtým než budeme pokračovať,
to see what the question is. vidíme, o čo ide.
   
12:24 K: All right, sir, let's start. K: V poriadku pane, začnime.
   
12:28 I'm in disorder, Žijem v neporiadku,
physically, psychologically fyzicky, psychologicky,
   
12:34 and around me the society a taktiež spoločnosť
in which I live is also vôkol mňa, ktorá je tiež
   
12:40 utterly confused, there is úplne zmätená, je v nej
a great deal of injustice nesmierna nespravodlivosť
   
12:48 – a miserable affair. - mizerná vec.
   
12:54 I can see that, very simply. Vidím to veľmi jasne.
I can see my generation Vidím, že moja generácia
   
13:00 and past generations a minulá generácia
have contributed to this. k tomu prispeli.
   
13:04 I can do something about it! Niečo s tým môžem spraviť.
That's simple. To je všetko.
   
13:10 I can say, Môžem povedať:
'I'll put my house in order' "Spravím si doma poriadok!"
   
13:13 – myself is the house – - doma, to som ja -
   
13:16 my house must be in order musím mať doma poriadok, predtým,
before I can move further. než sa pohnem ďalej.
   
13:23 B: Suppose somebody says, B: Predpokladajme že niekto povie:
'My house is not in order, Môj dom nie je v poriadku,
   
13:27 so before I worry about that takže predtým než sa začnem
I'll put my house in order'. znepokojovať, poupratujem si.
   
13:30 K: All right, K: V poriadku,
my house is in disorder. môj dom nie je v poriadku.
   
13:32 Let me put that into order, Nechaj nech to napravím,
which is fairly simple. čo je veľmi jednoduché.
   
13:40 If I apply my mind and my heart Ak použijem svoju myseľ a svoje srdce
   
13:43 to the resolution of that question, aby som vyriešil túto otázku,
it's fairly clear. je to dosť jasné.
   
13:50 But we don't want to do that! Ale mi to nechceme!
   
13:53 B: That's another question. B: To je iná vec.
   
13:55 K: We find it K: Zdá sa nám to nesmierne ťažké.
tremendously difficult,  
   
13:58 we are so bound to the past Sme tak silno pripútaný k minulosti
or to our habits a k našim zvykom
   
14:03 and to our attitudes, we don't a k našim názorom, že to vyzerá tak,
seem to have the energy, že nemáme energiu,
   
14:08 the courage, the vitality, odvahu, vitalitu,
to move out of it. dostať sa z toho.
   
14:12 B: It doesn't seem B: Nevyzerá to také jednoduché,
to be so simple  
   
14:14 as what will produce nájsť toľko energie a odvahy.
that energy and courage.  
   
14:18 What will change all this? Čo to zmení?
   
14:21 K: What will change all this K: To, čo to zmení
– as we discussed at Ojai – - ako sme si povedali v Ojai -
   
14:27 is to have this... je mať toto:
insight into all this. Vhľad do toho.
   
14:33 B: Yes, that really is B: To je skutočne tá
the key point. hlavná vec.
   
14:35 Without insight, Bez vhľadu, sa nedá
nothing can change – nič zmeniť.
   
14:38 even if we try Dokonca aj keď sa pokúšame vniesť
to bring order in daily life – poriadok do každodenného života,
   
14:41 without this much broader insight bez tohto hlbokého náhľadu
into the very root of it, na úplnú podstatu,
   
14:45 or into the ground of it. alebo na jeho základ.
   
14:48 K: Now, will that insight K: A teraz! Zmení tento vhľad
really alter my whole structure celú štruktúru
   
14:58 and nature of my being? a povahu mojej bytosti?
That is the question, isn't it? To je otázka, však?
   
15:05 B: It seems to me B: Zdá sa mi, že ak sa
that if we look at pozrieme na
   
15:10 a rather small question malú otázku, ako je
like the order of daily life, poriadok v živote,
   
15:13 it will not involve tak to nezahrnie celé
your whole being. vaše bytie.
   
15:17 And therefore the insight A preto ten náhľad nebude
will be inadequate. adekvátny.
   
15:21 K: So, what is insight K: Takže, čo je to "náhľad?"
– we discussed that too, Aj o tom sme
   
15:24 a great deal, dosť diskutovali,
we talked about it hovorili sme o tom
   
15:27 at the gathering here na tunajšom stretnutí
and at Saanen a v Saanene,
   
15:30 but... ale...
do we go through that? vysvetlili sme si to?
   
15:34 B: Well, just sum it up, B: Dobre, len si to zrátajte,
   
15:38 it would make it bolo by to zrozumiteľnejšie.
more intelligible.  
   
15:49 K: Could we start with K:Mohli by sme začať s tým:
being tied to something. Byť pripútaný k niečomu.
   
15:56 Being tied to a belief, Byť pripútaný k istej viere,
to a person, to an idea, k osobe, k myšlienke,
   
16:01 to some habit, some experience, ku zvyku, nejakej skúsenosti,
   
16:06 which inevitably čo nevyhnutne musí
must create disorder. viesť k neporiadku.
   
16:11 Because being tied Pretože byť pripútaný
implies dependence naznačuje závislosť,
   
16:20 the escape from one's own únik zo samoty, strachu
loneliness, fear, and all that. a toho všetkého.
   
16:25 Now, to have total insight A teraz, mať úplný vhľad
into this attachment. do tohto lipnutia,
   
16:39 That very insight ten istý vhľad
clears away all attachment. ničí to lipnutie.
   
16:50 B: Yes, we were saying B: Áno, povedali sme si, že JA je
that the self is  
   
16:52 the centre of darkness, centrum temnoty,
   
16:54 like a centre creating ako centrum ktoré vytvára
darkness in the mind, clouds, temnotu v mysli,
   
16:58 and the insight penetrates that, a vhľad cez to prenikne,
it would dispel the cloud odoženie oblaky
   
17:03 so that there would be clarity, aby tam bolo jasno, a tak
therefore this problem would vanish. tento problém zmizne.
   
17:07 But it would take Ale to by potrebovalo
a very strong, intense insight, veľmi intenzívny vhľad,
   
17:10 very...Total. veľmi...Totálny!
   
17:13 K: That's right, but are we K: To je pravda! Ale sme
willing to go through that? ochotný to podstúpiť?
   
17:21 Or my attachment to, my tie Alebo moje lipnutie, moje ťahanie
to something is so strong, ma k niečomu, je také silné,
   
17:30 that I'm unwilling to let go. že to nemôžem nechať ísť?
   
17:35 B: Yes, but then what? B: Áno, a potom čo?
   
17:38 K: And that's K: Taká je väčšina ľudí.
what most people are.  
   
17:42 Unfortunately, Bohužiaľ,
   
17:45 it's only very few who want je len veľmi málo tých, ktorí
to do this kind of thing. robia túto vec.
   
17:54 Now, we are discussing Teda, rozprávame sa
the nature of insight, o povahe vhľadu,
   
17:58 whether that insight či ten vhľad vie
can wipe away or banish, zmazať, alebo vymazať,
   
18:10 dissolve this whole movement rozpustiť celý tento pohyb
of being tied, attached, pripútania, lipnutia,
   
18:18 dependent, lonely, all that závislosti,, samoty, toho všetkého
– with one blow, as it were. - jedným úderom.
   
18:25 I think it can. I think it does Myslím, že môže. myslím, že sa
when there is deje vtedy, keď tam je
   
18:29 profound insight into this thing. značný vhľad to tejto veci.
   
18:38 That insight is not Ten vhľad nie je len púha pamäť,
mere memory,  
   
18:43 the movement of memory, pohyb pamäte, vedomosti,
knowledge, experience, zážitky,
   
18:47 which is totally different ktoré sa úplne líšia
from all 'that' movement. od tohto hnutia.
   
18:51 B: It seems B: Vyzerá to tak, že je to
that it's insight into vhľad na
   
18:54 the whole of disorder, celý tento neporiadok,
into the source of disorder. na zdroj neporiadku.
   
18:58 Of all disorder Na celý neporiadok
of a psychological nature, psychologickej povahy,
   
19:01 not just attachment or greed. nielen na lipnutie alebo chamtivosť.
   
19:05 With that insight then, S tým vhľadom sa myseľ
the mind can clear up vyčistí
   
19:08 and then it would be possible a vtedy by bolo možné
to approach the cosmic order. dosiahnuť kozmický poriadok.
   
19:14 K: That's what I want to get at! K: K tomu sa chcem dostať!
B: Yes. B: Áno!
   
19:18 K: That's much more interesting K: To je oveľa zaujímavejšie,
than this, než toto,
   
19:20 because this is all rather pretože toto všetko je dosť
immature – detinské
   
19:25 – sorry, forgive the word – - prepáčte za slovo-
   
19:30 any serious man každý súdny človek musí
must put his house in order. doma poupratovať.
   
19:37 Right? And that must be Že? A tak to musí byť kompletný
complete order, poriadok,
   
19:43 not order ni neporiadok v istom smere,
in a particular direction,  
   
19:47 but order ale poriadok v celistvosti človeka.
in the wholeness of man.  
   
19:54 If that can be done, Dá sa to,
and that is necessary, a keď to je potrebné,
   
19:59 because society as it is pretože spoločnosť, taká aká je,
is disintegrating, destructive, etc. sa rozpadá, je deštruktívna, atď.
   
20:06 And it destroys human beings. A ničí ľudské bytosti.
   
20:10 It's a machine Je to stroj, ktorý sám je
that is destructive in itself, deštruktívny,
   
20:14 and if a human being a ak je v tom človek chytený,
is caught in it, it destroys him. ničí ho to.
   
20:21 And realising that, any A uvedomiac si to, hociaký
ordinary human intelligence says, bežný inteligetný človek povie:
   
20:26 'I must do something about it' - Musím s tým niečo spraviť! -
   
20:30 not just sit back nie len sedieť a hovoriť o tom.
and talk about it.  
   
20:34 B: Just to finish things, B: Aby sa to skončilo,
   
20:36 most people might feel doing väčšina ľudí by si mohla myslieť, že
something about it consists robiť s tým niečo zahrňuje
   
20:39 of solving particular problems riešiť konkrétne problémy,
like attachment ako lipnutie,
   
20:42 or removing disagreements alebo urovnávať nezhody medzi
between people... ľudmi...
   
20:47 K: No, the particular resolution K: Nie, konkrétne riešenie
of a particular problem, konkrétneho problému,
   
20:53 is not nie je riešenie celku.
the resolution of the whole.  
   
20:58 B: That's the key point B: A v tom je ten zmysel. Že ak
that if you find the source nájdete zdroj
   
21:01 which generates this whole, ktorý vyrába celok,
   
21:04 then getting at this source, dostať sa ku zdroju, k jeho koreňu,
at this root, is the only way. je jediná cesta.
   
21:08   K: Áno, je to tak!
   
21:09 Because if we try to deal B: Pretože, keď riešime
with a particular problem, konkrétny problém,
   
21:11 it's still always ten vždy pochádza zo zdroja.
coming from the source.  
   
21:15 K: The source is the 'me', K: Zdroj som "JA",
understood. aby sme si rozumeli.
   
21:17 The source, apart from the Zdroj, okrem veľkého zdroja,
great source, the little source, te malý zdroj,
   
21:22 the little pond, ten malý potok,
the little stream, tá malá riečka,
   
21:33 must dry up. musí vyschnúť.
   
21:37 B: Yes, the little stream B: Áno, tá malá riečka si pletie
confuses itself with sama seba
   
21:39 the great one, I think. s tou veľkou.
   
21:40 K: We're not talking about K: Nehovoríme o veľkom prúde,
the great stream,  
   
21:43 the immense movement of life. nesmiernom pohybe života.
We're talking about Hovorím o
   
21:49 the little me "mojom malom JA"
with the little movement, s malým pohybom,
   
21:52 with the little apprehensions s malými obavami,
and so on, a tak ďalej,
   
21:56 that is creating disorder. ktorý vytvára neporiadok.
And as long as there is A pokiaľ tam bude
   
22:02 that centre which is to centrum, ktoré je samou
the very essence of disorder, podstatou neporiadku,
   
22:08 unless that is dissolved pokiaľ sa to nerozpustí,
there is no order. nemôže tam byť poriadok.
   
22:11 So at that level it is clear. Takže, potiaľ to je jasné.
  Môžeme ísť ďalej?
   
22:20 Can we go on from there? B: Myslím, že hej!
B: Yes, I think so.  
   
22:23 K: Now, I'd like to ask, K: Teraz, chcem sa spýtať,
is there another order existuje iný poriadok
   
22:29 totally different from this? úplne odlišný od tohto?
   
22:34 This is man-made disorder, Tento človekom tvorený neporiadok,
   
22:38 and therefore a preto človekom tvorený poriadok.
man-made order. Right? Že?
   
22:43 B: Yes, both. B: Áno, oba.
   
22:46 K: The chaos and the cosmos K: Ten chaos a ten vesmír
is man-made. je tvorený človekom.
   
22:52 B: Not the real cosmos. B: Nie skutočný vesmír.
   
22:54 K: No, I beg your pardon, K: Nie, prepáčte!
cosmos is not. Vesmír nie.
   
22:57 B: The order B: To druhé, čo vidíme tu v izbe,
which we see in this room,  
   
22:59 the microphone, mikrofón,
the television is man-made, televíziu stvoril človek,
   
23:01 which is a high degree of order, čo je vysoký stupeň poriadku,
and also we see all a tiež aj vidíme všety
   
23:04 the fighting going on. tie bitboje sa, čo sa stále dejú.
K: It's man-made.  
   
23:05   K: Aj to stvoril človek.
   
23:06 B: Man made B: Človek vytvoril hrozné
the terrible programmes programy
   
23:08 put on zavedením tohto riadneho
this orderly television system. televízneho systému.
   
23:14 K: Yes. So realising that, K: Áno! Uvedomujúc si to,
seeing disorder vidiac chaos
   
23:21 and that human mind a že ľudská myseľ
can bring about order in itself, môže spraviť poriadok sama v sebe,
   
23:26 then it begins to ask, vtedy sa začne pýtať,
is there an order či existuje iný poriadok,
   
23:30 which is totally different, ktorý sa úplne líši
of a dimension dimenzia,
   
23:35 which is necessary to find, ktorú je potrebné nájsť,
   
23:37 because this is pretože táto
so small affair. je taká maličká.
   
23:40 B: Yes. B: Áno!
   
23:44 K: I put my house in order. K: Pouoratujem si.
All right. Then what? V poriadku. A čo potom?
   
23:48 And if perhaps, many of us A možno ak, mnohí z nás to spravia,
do it, we'll have a better society budeme mať lepšiu spoločnosť.
   
23:53 Yes, that is admitted, that is Áno, pripúšťa sa, že je to
relevant, that is necessary, dôležité, že je to potrebné,
   
24:00 but that has its limitation. ale že to má svoje limity.
   
24:03 B: Eventually people won't be able B: Nakoniec to ľuďom nebude stačiť,
to be satisfied with that,  
   
24:07 so they'll be bored with that. budú sa nudiť.
   
24:10 Although, as you say, Hoci, ako hovoíte,
we have to have it. musíme to mať.
   
24:16 K: Yes. Now how do we find, K: Áno! Teraz, ako zistíme.
how does a human being ako ľudská bytosť
   
24:20 who has really deeply ktorá do hĺbky pochopila
understood  
   
24:27 disorder made by human beings chaos spôsobený
  ľudskými bytosťami
   
24:30 and therefore affecting society, a tak ovplyvňujúc spoločnosť,
he says, hovorí:
   
24:34 'Is there an order Existuje nejaký poriadok, ktorý je
that is beyond all this?' nad tým všetkým?
   
24:48 B: How do we get B: Ako sa dostanem k tej otázke?
into that question?  
   
24:52 K: Yes, how do we? K: Áno! Ako?
   
24:56 The human mind Ľudská myseľ nie je uspokojovaná
isn't satisfied by merely výhradne
   
25:01 having physical, social order, majúc fyzický, spoločenský poriadok.
it has its limitations, Má to svoje limity,
   
25:07 it has its boundaries, má svoje obmedzenia,
and says, a hovorí:
   
25:11 'Yes, I've understood that, "Áno, pochopila som to!
let's move.' Poďme ďalej!
   
25:15 B: Say, in science, B: Povedzme, vo vede
men are seeking muži hľadajú
   
25:17 the order of the whole universe, poriadok celého vesmíru,
looking to pozerajúc sa na to,
   
25:19 what they feel to be o čom si myslia, že to je
the end or the beginning, koniec alebo začiatok,
   
25:22 or to the depth alebo do hĺbky
of its structure, jeho štruktúry,
   
25:25 not in order to get useful nie aby dostali výsledky,
results but because ale preto,
   
25:29 the question fascinates them. že ich otázka fascinuje.
   
25:33 K: This is not K: Toto nie je fascinujúca otázka!
a fascinating question!  
   
25:34 B: No, but I'm saying it does... B: Ale hovorím, že...
   
25:36 It interests them. ich to zaujíma.
   
25:39 Perhaps, men have been seeking Možnože človek hľadá absolútno,
the absolute  
   
25:44 and the word 'absolute' means a slovo absolútno znamená,
to be free of all limitation, byť bez obmedzenia,
   
25:50 of all dependence, bez všetkej závislosti,
of all imperfection. bez všetkých nedokonalostí.
   
25:54 K: Yes, of all motives K: Áno, zo všetkých motívov
– absolute! - absolútno!
   
25:57 B: So the absolute has been the source B: Takže absolútno je
of tremendous illusion, zdrojom
   
25:59   neskutočnej ilúzie,
   
26:01 because the limited self pretože obmedzené JA
seeks to capture the absolute. chce dosiahnuť absolútno.
   
26:06 K: Of course, K: Samozrejme, sa to nedá.
that's impossible.  
   
26:09 B: But that's the common... B: Ale to je bežný...
   
26:12 But supposing we recognise Ale povedzme, že absolútno
that the absolute  
   
26:15 is a very dangerous concept, je veľmi nebezpečný koncept,
when the mind tries to grasp it,  
   
26:18   keď sa ho myseľ pokúša dosiahnuť,
   
26:19 and yet it seems to be a napriek tomu to vyzerá tak,
what is necessary, že je to potrebné,
   
26:24 in the sense of freedom, v zmysle slobody.
   
26:28 freedom could only mean Sloboda môže znamenať
the same as absolute, you see. to isté absolútno. Vidíte?
   
26:32 Because anything that is Pretože hocičo, čo je závislé,
dependent in any way is not free. hociakým spôsobom, nie je slobodné.
   
26:38 K: So how do we approach this, K: Takže ako sa k tomu postavíme,
how do we answer this question? ako odpovieme na túto otázku?
   
26:45 As a scientist, would you say Ako vedec by ste povedal,
there is an order že existuje taký poriadok,
   
26:57 which is beyond ktorý presahuje všetok
all human order and disorder? ľudský poriadok?
   
27:05 B: I would say it. B: Povedal by som to.
I don't think 'as a scientist' Nemyslím si, ako vedec,
   
27:08 is particularly significant. že je to zvlášť významné.
   
27:11 Science may be seeking Možnože veda hľadá túto vec,
this sort of thing,  
   
27:14 but it really ale v skutočnosti, nemá k tomu
has no more to say on it, čo povedať.
   
27:16 it is not able to say anything Nie je možné povedať čokoľvek
on this question na túto otázku,
   
27:18 because any order discovered pretože hociaký poriadok objavený
by science is relative. vedou je relatívny.
   
27:23 K: Their own egotism... K: Ich vlastný egoizmus...
   
27:24 B: Not only that but also B: Nie len to, ale aj informácie,
the information we have is limited. ktoré máme, sú limitované.
   
27:29 And we can only say, A môžemel en povedať,
'it goes so far'. že to pokračuje ďalej.
   
27:33 K: So are we moving K: Takže, buď sa posúvame do sveta
to a world of either illusion ktorý je iluzórny,
   
27:38 – because demanding it - pretože dožadujúc sa ho
may create illusion... môže vytvárať ilúziu...
   
27:42 B: I feel B: Citím, že naozaj vytvára
it does create illusion, ilúziu,
   
27:44 that if man že ak človek
demands the absolute vyžaduje absolútno
   
27:48 and tries to satisfy it in thought, a pokúša sa to uspokojiť v mysli,
that's illusion. je to ilúzia.
   
27:51 K: I'm not asking that question, K: Nepýtam sa na to, z toho
from that point of view. hľadiska.
   
27:53 B: But not knowing what to do, men B: Ale nevediac, čo robiť,
have felt the need for the absolute  
   
27:54   ľudia zanechali
  potrebu po absolútne
   
27:57 and not knowing how to get it a nevediac ako sa k nemu dostať,
they have created the illusion of it si vytvorili
   
27:59   ilúziu v náboženstve
  a vo vede
   
28:01 in religion and in science alebo mnohými inými spôsobmi.
or in many other ways.  
   
28:05 K: So what shall I do? K: Takže, čo mám robiť?
As a human being, Ako ľudská bytosť -
   
28:10 – a human being who is - ako ľudská bytosť, ktorá je
the totality of human beings – súhrnom ľudských bytostí -
   
28:18 there is order in my life. je v mojom živote poriadok.
   
28:25 That order is naturally That poriadok vznikol prirodzene
brought about through insight cez vhľad
   
28:30 and so perhaps it will affect a možno ovplyvní spoločnosť.
society. We move from that. Odtiaľ začnime!
   
28:38 The enquiry then is, is there Potom nastáva otázka, či existuje
an order which is not man-made. poriadok, ktorý nestvoril človek.
   
28:52 Let's put it that way. Pozrime sa na to takto!
   
28:55 I won't even call it Ani by som to nenazýval
absolute order, or... absolútnym poriadkom, alebo...
   
29:01 B: At least it's free B: Aspoň nie je závislý na
of man's construction. stavbe človeka.
   
29:05 K: Yes. K: Áno!
   
29:09 B: And now we have B: A teraz! Máme poriadok prírody,
the order of nature, the cosmos vesmíru,
   
29:12 which we don't really know ktorý nepoznáme do hĺbky,
in its depth  
   
29:16 but we could consider that ale môžeme sa domnievať, že je to
to be that sort of order. ten poriadok.
   
29:21 K: I mean, the very word K: Myslím tým, že samotné slovo
'cosmos' means order. "vesmír", je ten poriadok.
   
29:24 B: Yes, it's B: Áno, to je grécke slovo
the Greek word for order. pre poriadok.
   
29:28 K: Yes. Nature is in order. K: Áno. Príroda je poriadok.
   
29:30 Unless man interferes with it, Pokiaľ do nej človek nezasiahne,
nature is in order, príroda je poriadok,
   
29:35 has its own order. má svoj vlastný poriadok.
   
29:38 B: Yes, it has its own order B: Áno, má svoj vlastný poriadok,
and even a dokonca
   
29:40 what we call disorder in nature to, čo nazývame neporiadkom, je
is part of the order. súčasťou poriadku.
   
29:43 It's not really disorder. V skutočnosti to nie je neporiadok.
   
29:46 K: No, we call it disorder K: Hovoríme tomu neporiadok,
but in itself it is not disorder.  
   
29:47   ale samo o sebe to neporiadok nie je.
  V poriadku.
   
29:51 All right. Finished with that. Ukončime to! Teraz sa pozrime
Now let's move to something else. na niečo iné.
   
30:03 Man has sought Človek hľadá
a different dimension rozličné dimenzie
   
30:15 and perhaps used the word a možno použil slovo
'order'. "poriadok".
   
30:19 He has sought Hľadal rozličné dimenzie,
a different dimension,  
   
30:22 because he has understood pretože porozumel
this dimension. tejto dimenzii.
   
30:26 He has lived in it, Žil v nej,
he has suffered in it, trpel v nej,
   
30:28 he has gone through prešiel si všetkým tým chaosom
all kinds of mess and misery, a biedou,
   
30:32 he says, 'I've come to a hovorí:"Prišiel som na koniec."
the end of all that.'  
   
30:38 Not verbally, actually Nie slovne, v skutočnosti
come to the end of all that. prísť na koniec.
   
30:44 And you may say there are A môžete povedať, že je len
very few people who do that, pár ľudí, ktorí to robia,
   
30:49 but this question ale táto otázka musí byť položená.
must be put.  
   
30:53 B: Yes, I could ask B: Áno, mohol by som sa spýtať,
what is the significance aký je význam
   
30:55 of this question to, say, tejto otázky, povedzme,
the vast number of people väčšina ľudí
   
30:59 who have not gone through that? ktorí cez to neprešli?
   
31:01 K: I don't quite follow. K: Nerozumiem celkom...
   
31:04 B: You say the man B: Vy hovoríte, že človek,
who has gone through that ktorý cez to prešiel
   
31:07 may put this question. môže položiť túto otázku.
   
31:09 Is it of any interest to the one Má taký človek o to záujem?
who hasn't gone through it?  
   
31:15 K: I think it is. K: Myslím, že má.
   
31:17 Even intellectually, Dokonca aj intelektuálne,
he may see the limitations of it. môže vidieť obmedzenia.
   
31:21 B: It's important for him to see, B: Je dôležité, aby videl,
   
31:24 even before dokonca aj keď s tým prestal skôr,
he has finished up with it.  
   
31:28 not to say, aby nehovoril:
'I'll wait until I clear it up...' Počkám, až si to vyjasním..."
   
31:31 K: That would be too stupid! K: To by bolo veľmi hlúpe!
   
31:51 So how does the mind Takže ako sa má myseľ
approach this problem? postaviť k tomuto problému?
   
32:19 I think man has struggled Myslím si, že s tým človek bojuje,
to find this out, sir. aby to zistil, pane.
   
32:23 I mean, all religious people, Myslím, že všetci nábožensky
  založení ľudia,
   
32:25 so-called religious people, "takzvaní" nábožensky založení,
have attempted to grasp this sa to pokúšali uchopiť
   
32:31 – the mystics, the saints - mystici, svätí
with their illusions – so svojimi ilúziami -
   
32:35 they have tried to understand sa snažili pochopiť,
something which is not all this. niečo, čo nie je toto všetko.
   
33:11 Does it come about, through... Príde to cez.....
   
33:20 – if I may use the word – - ak smiem použiť to slovo -
meditation as measure? meditáciu, ako mieru?
   
33:28 B: We've discussed that B: Hovorili sme tu o tom
here in Brockwood, v Brockwoode,
   
33:33 that the original meaning že pôvodný zmysel
of the word 'meditation' slova meditácia
   
33:36 is to measure, to ponder, to weigh je zmerať, zvažovať, vážiť
the value and significance. hodnotu a význam.
   
33:40 K: Weigh means to measure. K: Vážiť znamená hodnotiť.
   
33:42 B: Yes, meditation B: Áno, meditácia by znamenala
would mean to measure meranie
   
33:44 in some deeper sense v hlbšom význame,
that just with a ruler... než len s pravítkom...
   
33:48 But even so, Ale aj tak!
perhaps that may have meant Možno tým mysleli
   
33:54 that such a measurement že takéto meranie
would only have significance by malo len ten význam
   
33:57 for seeing že by videli,
that there is disorder. že je tam neporiadok.
   
34:00 K: That's it, K: Presne tak,
   
34:01 measurement can exist only meranie môže existovať len tam,
where there is disorder. kde je neporiadok.
   
34:06 B: Yes, but by looking B: Áno, ale keď sa pozrieme
at the measurement, na meranie,
   
34:08 at the way things are na stav, akým veci sú,
out of proportion in the mind, bez hodnotenia mysle,
   
34:11 you can see there is disorder. vidíte, že je v tom neporiadok.
   
34:14 But that is not the order, A to nie je samozrejme
of course. poriadok.
   
34:17 K: No. We are using the word K: Nie. Používame slovo meditácia
meditation  
   
34:23 not as measure, or even nie ako meranie, alebo dokonca
to ponder, or think over, na zamyslenie, alebo premýšľanie,
   
34:29 but a meditation ale ako meditáciu,
that is the outcome of... ktorá je výsledkom
   
34:39 bringing about order in the house, prinášajúcim poriadok v dome,
  a pohybom z neho.
   
34:46 and moving from there.  
   
34:53 B: Right. People may have used B: Správne. Možnože ľudia
the word meditation používali slovo meditácia
   
34:57 to indicate that, aby naznačili, že
by looking at measure, pozerajúc sa na meranie,
   
35:01 you can see disorder môžete vidieť neporiadok
as being out of proportion, ktorý je neprimeraný,
   
35:04 but they may have meant ale môžno tým mysleli
to go on from there. ísť odtiaľ.
   
35:06 K: But they don't seem to, K: Ale vyzerá to tak,
somehow. že sa im to nejako nepodarilo.
   
35:08 B: People don't generally do it. B: Ľudia to väčšinou nerobia.
K: Yes, let's try to do it. K: Áno, poďme to vyskúšať.
   
35:13 Rather preposterous statement Možno trochu absurdné vyhlásenie,
perhaps, but let's see. ale uvidíme.
   
35:19 B: If we see things are B: Ale ak vidíme, že veci v hlave
in disorder in the mind, nie sú v poriadku,
   
35:22 then what is meditation? tak potom, čo je to meditácia?
   
35:26 K: First mind must be free K: Najprv musíme myseľ oslobodiť
of measurement. od porovnávania.
   
35:32 Otherwise it can't enter Inak sa nevie dostať ďalej.
into the other.  
   
35:34 B: That's an important point. B: To je dôležitý bod.
   
35:36 Almost the instinctive reaction Takmer okamžitá reakcia
of seeing this disorder, toho, že vidíte neporiadok,
   
35:39 this disorder is itself a táto porucha je samo o sebe
disproportionate measurement neprimeraným meraním,
   
35:44 and therefore a preto
the instinctive tendency pudová tendencia
   
35:46 is to try to make the measure je pokúsiť sa urobiť opatrenia,
come right, to correct it. zaviesť poriadok, opraviť to.
   
35:51 That might be Môže to byť základná chyba.
the fundamental mistake.  
   
35:55 K: We said all effort K: Povedali sme si, že každá snaha
to bring order into disorder zaviesť poriadok
   
36:00 is disorder. do neporiadku, je neporiadok.
   
36:01 B: Yes, B: To je veľmi odlišné
this is very different  
   
36:02 from what almost od hocičoho, čo každý hovorí
everybody has been saying.  
   
36:06 over the whole of history. po celú históriu.
   
36:07 K: I know. K: Viem.
Perhaps we are... exception. Možno sme ...výnimka.
   
36:12 B: Maybe there are a few B: Možno to pár ľudí používa.
who have implied it.  
   
36:16 It's implicit Naznačuje to, čo som povedal,
in what a few have said  
   
36:17 but it's never been said explicitly ale to nikdy bolo povedané výslovne,
to my knowledge. pokiaľ je mi známe.
   
36:22 K: All right, let's K: Povedzme si to jasne.
explicitly say it.  
   
36:26 B: It is the attempt to control B: Jedná sa o to, že pokus riadiť
that is wrong, it has no meaning. čo je zlé, nemá žiadny význam.
   
36:33 And now we say, A teraz hovoríme, že tam nie je žiadna
there's no control, what do we do? kontrola. Čo budeme robiť?
   
36:37 K: No, no, no. K. Nie, nie, nie.
   
36:39 If I have an insight into Ak mám vhľad do celej
the whole nature of control. podstaty kotroly.
   
36:46 B: Control is measure, you see... B: Kontrola je meranie, vidíte...
K: Of course, control is measure K: Samozrejme, že kontrola je meranie
   
36:52 – that liberates the mind - to osloboďuje myseľ od toho
from that burden. bremena.
   
36:59 B: Yes. Could you explain B: Áno. Mohli by ste vysvetliť
the nature of this insight, povahu tohto vhľadu,
   
37:04 what it means. čo znamená?
   
37:06 K: We said that. Insight is not K: Povedali sme to. Vhľad nie je
   
37:10 a movement from knowledge, pohyb z poznania,
from thought, z mysle,
   
37:14 and therefore remembrance, a preto ani pamäť, atď.,
etc.,  
   
37:16 but the cessation of all that ale zastavenie toho všetkého,
and to look at it, a pozretie sa na to,
   
37:21 look at the problem pozerať sa na problém
with pure observation, púhym pozorovaním,
   
37:27 without any pressure, bez tlaku,
without any motive, bez motívu,
   
37:30 to observe this whole movement pozorovať celý tento pohyb
of measurement. hodnotenia.
   
37:38 B: We can see that: measurement B: Môžeme to vidieť: Hodnotenie
is the same as becoming je to isté ako stávanie sa
   
37:46 and the attempt of the mind a pokus mysle hodnotiť sama seba,
to measure itself, to control itself kontrolovať sa
   
37:50 to set itself a goal, dať si cieľ,
to compare itself porovnávať sa
   
37:54 is the very source of the disorder. to je hlavná podstata neporiadku.
   
37:58 K: That is the very source K: To je pravý pôvod
of disorder. neporiadku.
   
38:00 B: And in a way B: A svojim spôsobom
that was the wrong turning to bola zlá zmena
   
38:04 when keď človek vpustil hodnotenie
man extended measurement  
   
38:06 from the external sphere z vonkajšeju sféry
into the mind. K: Yes. do mysle. K: Áno!
   
38:14 B: But the first reaction would be B: Ale prvá reakcia by bola:
if we don't control Ak to nebudeme kotrolovať
   
38:18 this thing it will go wild. táto vec nám zdivočie.
   
38:22 That's what somebody might fear. To je to, čoho sa niekto
  môže obávať.
   
38:25 K: If I have an insight K: Ak vidím do hodnotenia,
into measurement,  
   
38:29 that very insight not only banishes ten istý vhľad nielenže vyženie
all movement of measurement všetok pohyb hodnotenia,
   
38:36 there is je tam potom iný poriadok!
a different order there!  
   
38:40 B: Yes, it does not go wild... B: Áno, nezdivočí...
K: It doesn't go wild,  
   
38:41   K: A naopak, nezdivočí!
   
38:45 B: Yes. That is really the attempt B: Áno. To je naozaj
to measure which makes it go wild.  
   
38:46   ten pokus hodnotiť, z čoho
  sa myseľ zblázni.
   
38:49 K: That's right. K: To je pravda.
The measurement is 'wild-ing'... Hodnotenie je bláznivé...
   
38:52 is confusion. Right? je to zmätok. Že?
   
38:56 Now let's proceed. Teraz poďme pokračovať.
After establishing all this, Po nadviazaní na to všetko,
   
39:01 can this mind, môže táto myseľ,
through meditation – skrz meditáciu
   
39:09 we're using - používame slovo meditácia -
the word meditation  
   
39:11 without any sense bez akéhokoľvek
of measurement, comparison – merania, porovnánia -
   
39:16 can that mind find an order, môže nájsť myseľ poriadok,
a state where there is no... stav, keď neexistuje ...
   
39:29 ...where there is, ...kde je
let's be more positive,  
   
39:34 something niečo, čo nestvoril človek?
which is not man-made.  
   
39:43 Because one has been through Lebo človek prešiel cez všetky tie
all the man-made things. Right? človekom vytvorenými vecami. Že?
   
39:49 And they are all limitation, A v tom sú obmedzenia,
there is no freedom in it, neexistuje v tom sloboda,
   
39:53 there is chaos, je v tom chaos,
there is mess and all that. bordel a to všetko.
   
39:55 B: When you say you've been B: Keď hovoríte, že ste si prešli
through man-made things, všetky tie človekom vytvorené veci,
   
40:01 what are they? čo je to?
   
40:02 K: Everything! K: Všetko!
   
40:04 Like religion, Ako náboženstvo,
science, worship, prayers, veda, uctievanie, modlitby,
   
40:10 anxieties, sorrow, úzkosť, smútok,
attachment, detachment, lipnutie, oddelenie,
   
40:15 loneliness and suffering osamelosť a utrpenie
and confusion and ache a zmätok a bolesť
   
40:20 and anxiety, a úzkosť,
loneliness, all that. a samota. Všetko!
   
40:23 B: Also all the attempts, B: Tiež aj všetky pokusy,
by revolution... revolúciou ...
   
40:26 K: Of course, physical revolution, K: Samozrejme, fyzikálna revolúcia,
psychological, all that. psychologická, to všetko.
   
40:32 Those are all man-made. To všetko sú veci stvorené človekom.
   
40:36 So many people have put this Toľko ľudí si dáva túto otázku.
question, obviously, must have. Samozrejme, museli si ju dať.
   
40:41 And therefore they say, God. A preto hovoria: "Boh!"
   
40:45 Which is another concept, Čo je ďalší koncept,
   
40:47 and that very concept a ten ďalší koncept, vytvára
creates disorder. neporiadok.
   
40:51 B: That's clear B: Je jasné, že človek stvoril boha,
that man has invented God  
   
40:53 and given him a dal mu silu absolútna.
the power of the absolute.  
   
40:57 K: Yes, quite. K: Áno, presne!
B: Which is himself. B: Čím je on sám!
   
41:02 K: Which then becomes himself. K: Ktorý sa potom stane ním samým.
   
41:05 B: Yes, B: Áno, a preto zomiera.
therefore it becomes dead.  
   
41:08 K: Chaotic. K: Chaotické.
B: It dominates him. B: Vládne nad ním.
   
41:09 K: Now, one has finished K: Teraz, člvek s tým
with all that. Right? všetkým skončil. Dobre!
   
41:20 Now then the question is, Potom vyvstáva otázka: Je za tým
is there something beyond all this, všetkým ešte niečo,
   
41:29 which is never touched čoho sa ľudské myslenie nedotklo?
by human thought, mind? Myseľ?
   
41:36 B: That makes a difficult point, B: To je ťažký bod,
not touched by the human mind,  
   
41:38   čoho sa nedotkla ľudská myseľ,
   
41:40   ale myseľ môže ísť za myslenie.
   
41:41 but mind might go K: To je to čo chcem! Áno!
beyond thought.  
   
41:45 Do you mean by the mind B: Myslíte mysľou
   
41:49 only thought, len myslenie,
feeling, desire and will, pocity, túžbu a vôľu,
   
41:51 or something much more? alebo niečo viac?
   
41:53 K: For the time being, K: Zatiaľ sme si povedali
we have said  
   
41:55 the human mind is all that. že ľudská myseľ je toto všetko.
   
41:57 B: But the mind is now B: Ale teraz považujeme myseľ
considered to be limited. za limitovanú.
   
42:01 K: No, no. K: Nie!
   
42:02 As long as the human mind Pokiaľ je v tom ľudská myseľ chytená,
is caught in that, it is limited. zatiaľ je limitovaná.
   
42:06 B: Yes, the human mind has potential. B: Áno, ľudská myseľ má potenciál.
K: Tremendous potential.  
   
42:08   K: Neskutočný potenciál.
   
42:10 B: But it is not realised now, B: Ale zatiaľ sa nerealizuje.
it is caught Je lapená:
   
42:12 in thought, feeling, desire v myslení, pocitoch, túžbach
and will. a vo vôli.
   
42:19 Then that which is beyond this Potom to, čo je za tým
   
42:22 is not touched nie je dotknuté
by this limited sort of mind. týmto limitovaným druhom mysle.
   
42:43 Now what will we mean Teraz! Čo myslíme
   
42:45 by the mind mysľou, ktorá je za limitom?
which is beyond this limit?  
   
42:49 K: First of all, sir, K: Za prvé, pane!
is there such a mind? Existuje taká myseľ?
   
42:53 Is there such a mind Existuje taká myseľ, ktorá je
that is actually – not theoretically v skutočnosti - nie teoreticky
   
42:58 or romantically, alebo romanticky,
all that nonsense – celý ten nezmysel -
   
43:01 actually said, v skutočnosti povedané:
'I have been through this'? Prešiel som cez to?
   
43:08 B: Through the limited stuff. B: Cez limitovanú vec?
   
43:10 K: And being through it K: A dostal som sa z toho, znamená,
means finished with it. skončil som s tým.
   
43:17 Is there such a mind? Existuje taká myseľ?
   
43:21 Or because Alebo pretože s tým skončil,
it has finished with it,  
   
43:26 or it thinks alebo si myslí, že
it has finished with it, s tým skončil,
   
43:29 therefore creates the illusion preto si vytvára ilúziu,
that there is something else. že existuje niečo iné?
   
43:37 I won't accept that. Ja to nebudem akceptovať.
   
43:44 As a human being, Ako ľudská bytosť,
one person, or X, says, osoba, alebo X hovorí,
   
43:48 'I have understood this, "Pochopil som to,
   
43:50 I have seen uvidel som že to limituje,
the limitation of all this,  
   
43:53 I have lived through it, prešiel som cez to,
and I have come to the end of it.' aprišiel som ku koncu."
   
44:02 And this mind, A táto myseľ, ktorá prišla na koniec,
having come to the end of it,  
   
44:07 is no longer the limited mind. už nie je limitovaná myseľ.
   
44:12 And is there a mind A existuje myseľ, ktorá nie je...
which is not...  
   
44:17 which is totally limitless? ktorá je úplne bez limitov?
   
44:21 You follow what I mean? Sledujete, čo hovorím?
   
44:26 B: Yes, now that raises B: Áno, to nastoluje otázku,
the question of how ako
   
44:29 the brain is able to be in contact mozog môže byť v kontakte
with that mind. s takou mysľou?
   
44:34 What is the relation Aký je vzťah medzi touto
between that unlimited mind neobmedzenou mysľou
   
44:36 and the brain? a mozgom?
   
44:38 K: I want to be clear K: Chcem sa vyjadriť jasne
on this point, v tomto bode,
   
44:40 it's rather interesting ak sa naň pozriem, je
if we go into it. dosť zaujímavý.
   
44:44 This mind – brain, the whole of it, Táto myseľ, mozog, ten celok,
the whole nature celá podstata
   
44:50 and the structure of the mind, a štruktúra mysle
which includes the emotions, - obsahuje emócie,
   
44:54 the brain, the reactions, the mozog, reakcie,
physical responses and all that – fyzikálnej odozvy a to všetko -
   
45:00 this mind has lived in turmoil, táto myseľ žila v zmätku,
in chaos, in loneliness v chaose, v osamelosti
   
45:08 and has had a profound insight a na to všetko
into all that. mala hlboký vhľad.
   
45:16 And having such a deep insight, A tým hlbokým vhľadom,
cleared the field. vyčistila pole.
   
45:23 This mind is no longer Tá myseľ už viacej nie je to,
that mind. čo bývala.
   
45:26 B: Yes, it's no longer B: Áno, už nie je tou
the original limited mind. originálnou obmedzenou myseľou.
   
45:29 K: Yes. K: Áno. Nie originálnou,
No longer the limited mind. už nie obmedzenou myseľou.
   
45:32 B: That you began with. B: S tým ste začal.
   
45:34 K: Damaged mind. K: Poškodená myseľ.
Let's use that word damaged. Používajme slovo poškodená.
   
45:37 B: Damaged mind, B: Poškodená myseľ,
also damaged brain, tiež poškodený mozog,
   
45:40 the same working has damaged to isté fungovanie poškodilo
the brain. K: Yes, all right. mozog. K: Áno, presne tak!
   
45:47 B: So we have thought, B: Takže máme myslenie, poškodenú
damaged mind, damaged brain. myseľ, poškodený mozog.
   
45:50 K: ...damaged emotions, K: Poškodené emócie,
damaged brain... poškodený mozog...
   
45:52 B: The cells themselves B: Samé bunky nie sú v poriadku.
are not in the right order.  
   
45:57 K: But when there is this insight K: Ale keď je tu tento vhľad
and therefore order, a preto aj poriadok,
   
46:00 the damage is undone. poškodenie zmizne.
   
46:05 B: Yes. We discussed B: Áno. Minule sme si to hovorili.
that the previous time.  
   
46:08 K: I don't know K: Neviem, či s tým rovnako
it you agree to that even. súhlasíte.
   
46:14 B: Certainly you see it's possible, B: Určite vidíte, že je možné,
   
46:15 by reasoning you can see úvahami vidíte
it's quite possible, že je to celkom možné.
   
46:18 because you can say Pretože môžete povedať,
the damage was done že škoda vznikla
   
46:21 by disorderly neporiadnymi myšlienkami a pocitmi,
thoughts and feelings,  
   
46:24 which over-excite ktorá napína bunky
the cells and disrupt them a poškodzuje ich
   
46:27 now with the insight, a teda s tým že to vidíte,
that stops to prestáva
   
46:29 and a new process is set up. a nový proces je začatý.
   
46:32 K: Like a person K: Ako osoba ktorá päťdesiat
going for fifty years rokov chodí
   
46:35 in a certain direction jedným smerom
and realises suddenly a náhle si uvedomí
   
46:37 that that's not the direction, že to nie je ten smer,
the whole brain changes. zmení sa celý mozog.
   
46:42 B: It changes at the core B: Zmení sa v jadre
   
46:44 then the wrong structure potom je zlá štruktúra
is dismantled and healed, rozobraná a uzdravená,
   
46:47 that may take time. to môže trvať nejaký čas.
But the insight... Ale vhľad...
   
46:51 K: ...is the factor that changes. K:...je ten faktor ktorý to zmení.
   
46:53 B: Yes, and that insight B: Áno, a ten vhľad nepotrebuje čas,
does not take time.  
   
46:56 But it means that the whole ale znamená to, že celý proces zmenil
process has changed the origin. originál.
   
47:02 K: Again, that mind, K: Ešte raz! Tá myseľ,
the limited mind, tá limitovaná myseľ,
   
47:05 with its consciousness s jej vedomím
and its content, a s jej obsahom,
   
47:09 says, I have been..., etc., hovorí,
it's over – that part. je koniec, tej časti.
   
47:18 Now is that mind, A tak, tá myseľ,
which has been limited, ktorá bola limitovaná,
   
47:25 and having had insight a vidí toto obmedzenie,
into this limitation,  
   
47:28 and therefore moved away a preto zanechala
from that limitation, to obmedzenie,
   
47:38 is that an actuality, je to skutočnosť?
a something that is Niečo, čo je
   
47:44 really tremendously naozaj nesmierne
revolutionary? You follow? prevratné? Sledujete?
   
47:49 And therefore it is no longer A preto už viacej nie
   
47:54 the human mind ľudská myseľ?
– forgive me for using that word. Prepáčte mi za to slovo.
   
47:59 B: We should clear that up, B: Mali by sme si to
  vyjasniť,
   
48:02 what we mean čo myslíme tou
by the human mind. ľudskou mysľou?
   
48:04 K: Human mind with its K: Ľudskú myseľ s jej
consciousness, which is limited. vedomím, ktoré je limitované.
   
48:08 B: Yes, that limited consciousness B: Áno, to limitované vedomie, ktoré
which is conditioned, not free. je podmienené, nie je slobodné.
   
48:12 K: That is ended. K: To skončilo.
   
48:18 B: That is the general consciousness B: Takže to je bežné
which has been the case, vedomie,
   
48:20   čo je vec,
   
48:21 not just in individuals nie len v jednotlivcovi, ale
but it has been all round. všade naokolo.
   
48:26 K: I'm not talking of an individual, K: Nehovorím o jednotlivcovi.
that's too silly. To je príliš hlúpe.
   
48:28 B: We discussed that, B: To sme si prebrali,
   
48:29 that the individual is the outcome že jednotlivec je výsledkom
of the general consciousness, všeobecného vedomia,
   
48:34 a particular outcome, konkétny výsledok,
rather than an independent thing, skôr než nezávislá vec,
   
48:38 that's one of the difficulties. to je jeden z problémov.
K: That's one of the confusions.  
   
48:39   K: To je jedna z tých chýb.
   
48:40 B: The confusion is B: Chybou je,
we take the individual mind že berieme individuálnu myseľ
   
48:42 to be the concrete actuality. ako konkrétnu skutočnosť.
   
48:45 It's necessary to consider Je nezbytné, aby sme túto všeobecnú
this general mind myseľ pokladali
   
48:49 to be the actuality from which za skutočnú, z ktorej je formovaná
the individual mind has formed. myseľ jednotlivca.
   
48:54 K: That's all very clear. K: To je všetko veľmi jasné.
   
48:57 B: But now we say we move away B: Ale teraz hovoríme, že sa
even from that general mind, vzdialime
   
48:59   dokonca aj z tejto
  všeobecnej mysle.
   
49:01 but what does it mean? Ale čo to znamená?
   
49:02 K: Yes, the general and the particular K: Áno, všeobecná a
mind. B: And the particular mind. konkrétna myseľ.
   
49:03   B: A tá kokrétna myseľ.
   
49:05 K: Now, if one has totally K: Takže! Keď sa človek úplne
moved away from it, z toho dostane preč,
   
49:12 then what is the mind? tak potom, čo je to myseľ?
   
49:14 B: Yes, and what is the person, B: A, čo je to osobnosť,
right? že?
   
49:16 K: What is a human being then. K: Čo je to potom
  ľudská bytosť?
   
49:20 Then what is the relationship Potom, aký je vzťah
between that mind, medzi mysľou ,
   
49:26 which is not man-made mind, ktorú nestvoril človek,
and the man-made mind? a tou ktorú stvoril človek?
   
49:31 I don't know Neviem, či som zrozumiteľný?
if I'm making myself clear.  
   
49:32 B: Did we agree B: Dohodli sme sa, že to budeme
to call it universal mind, volať univerzálna myseľ,
   
49:36 or would you prefer not to? alebo radšej nie?
   
49:39 K: I don't like that word K: Nemám rád to slovo
universal mind, univerzálna myseľ,
   
49:42 lots of people used it. používa to veľa ľudí.
Let's use a much simpler word. Použijme oveľa jednoduchšie slovo.
   
49:51 B: Well, it's the mind B: Teda, je to myseľ, ktorá nie
which was not made by man. je stvorená človekom.
   
49:55 K: I think that's simpler, K: Myslím, že to je jednoduchšie,
I'll keep to that. budem to používať.
   
49:58 A mind Myseľ, ktorá nie
which is not made by man. je stvorená človekom.
   
50:01 B: Neither individually B: Ani individuálne
nor in general. ani vo všeobecnosti.
   
50:04 K: Generally or individually, K: Vo všeobecnosti alebo individuálne
it's not made by man. nevytvorená človekom.
   
50:18 Sir, can one observe, Pane, môže človek skúmať,
really, deeply, naozaj, do hĺbky,
   
50:26 without any prejudice, bez akýchkoľvek predsudkov,
   
50:29 does such a mind exist? či existuje taká myseľ?
You follow what I'm trying to say? Viete, čo chcem povedať?
   
50:35 B: Let's see what B: Pozrime sa, čo to znamená,
that means to observe that. aby sme to zistili.
   
50:38 There are some difficulties of Sú tu nejaké ťažkosti s jazykom,
language here, because we say pretože hovorím
   
50:43 one must observe... že človek musí pozorovať...
   
50:46 K: I observe. K: Skúmať.
B: Yes, who observes? B: Áno! Kto pozoruje?
   
50:50 That's one of the problems. To je jeden z problémov.
   
50:52 K: We've been through all that. K: To sme si už prešli.
   
50:55 There is no division V pozorovaní nie je rozdelenie.
in observation.  
   
50:58 Not, I observe, Nie, ja len pozorujem.
there is only observation. Je tam len pozorovanie.
   
51:01 B: Observation takes place. B: Nastáva pozorovanie.
   
51:03 Would you say it takes place Povedali by ste, že sa to deje len
in a particular brain, v konkrétnom mozgu,
   
51:07 or a particular brain alebo konkréty mozog
takes part in the observation? sa zaoberá pozorovaním?
   
51:13 K: I know the catch in this. K: Poznám tento chyták.
   
51:18 No, sir, it doesn't take Nie, pane, nedeje sa to
in a particular brain. v konkrétnom mozgu.
   
51:22 B: Yes, but it seems that B: Áno, ale vyzerá to tak, že
a particular brain may respond. konkrétny mozog môže na to reagovať.
   
51:25 K: Of course, but it is not... K: Samozrejme! Ale to nie je...
K's brain. K-iho mozog.
   
51:30 B: I don't mean that, B: Nemyslím to,
   
51:31 what I mean by the word čo myslím slovom
particular brain, konkrétny mozog,
   
51:35 we could say, a certain human being vy by ste povedali, istá ľudská
in space and time, bytosť v čase a priestore,
   
51:41 whatever his form is, akejkoľvek formy,
not giving him a name, nepomenujúc ju,
   
51:44 is distinguished from another one je rozlíšiteľná od druhej, ktorá
which might be there or there. môže byť tu alebo tam.
   
51:48 K: Look, sir, K: Pozrite, pane!
let's get clear on this point. Vyjasnime si tento bod.
   
51:58 We live in a man-made world, Žijeme v ľudskom svete,
man-made mind, vytvoril ho človek,
   
52:04 we are the result sme výsledkom
of man-made minds – ľudských myslí,
   
52:10 our brains and so on, - naše mozgy, a tak.
   
52:13 brain, with all its Mozog, so všetkými týmito
responses, not the actual... reakciami, nie skutočnosťou...
   
52:17 B: The brain itself B: Mozog samotný nie je vytvorený
is not man-made but človekom, ale
   
52:19 it has been conditioned. bol ním podmienený.
Man-made conditioning. Človek ho podmienil.
   
52:22 K: Right, K: Správne!
that's what I mean. To tým myslím.
   
52:24 Now, can that mind Teraz, vie tá myseľ
   
52:32 uncondition itself so completely vysúpiť z toho podmienenia
  úplne,
   
52:36 that it's no longer man-made? tak aby nebola tvorená človekom?
B: Yes, that's the question. B: No, to je otázka!
   
52:41 K: That is the question K: To je otázka! -
– let's keep it to that simple level. Zjednudušme to!
   
52:46 Can that man-made mind Môže taký človek - s ľudskou mysľou
– as it is now – - ako je teraz -
   
52:53 can it go to that extent, môže ísť do tej miery,
   
52:57 to so completely aby sa úplne
liberate itself from itself? oslobodil sám od seba?
   
53:05 B: Yes, of course that's B: No , to je samozrejme
a somewhat paradoxical statement. trochu paradoxné tvrdenie.
   
53:08 K: Paradoxical but it's actual, K: Paradoxné, ale v skutočnosti,
it is so. je to tak.
   
53:13 Wait, let's begin again. Počkajte, začnime ešte raz!
   
53:15 One can observe the consciousness Človek môže pozorovať
of humanity is its content. vedomia ľudstva
   
53:23 And its content is je jeho obsahom. A jeho obsah sú
all the man-made things, všetky tie človekom stvorené veci,
   
53:26 anxiety, fear, - úzkosť, strach,
and all the rest of it. a celý ten zvyšok.
   
53:30 And it is not only particular A to nie je len kokrétne.
it is the general. Je to všeobecne.
   
53:40 Having had an insight into this, Vidiac to,
   
53:46 it has cleansed itself of that. očistil sa od toho.
   
53:49 B: That implies that it was always B: To znamená, že to bolo vždy
potentially more than that potenciálne viac než to.
   
53:53 but that insight Ale vhľad mu pomohol oslobodiť sa.
enabled it to be free of that.  
   
53:57 Is that what you...? To je to čo....?
   
53:59 K: That insight K: Ten vhľad...
– I won't say it is potential. - Nebudem hovoriť, že je to možné.
   
54:06 B: Yes, there is B: Je tu problém s jazykom,
a little difficulty of language,  
   
54:11 that if you say the brain že ak poviete že mozog
or the mind had an insight alebo myseľ mali vhľad
   
54:16 into its own conditioning na svoje vlastné podmienenie
   
54:18 and then almost you're saying a potom vy hovoríte,
it became something else. že sa stalo niečo iné.
   
54:22 K: Yes, I am saying that, K: Áno, to hovorím.
I am saying that. To hovorím!
   
54:24 B: Right. OK. B: V poriadku.Ok.
   
54:27 K: The insight transforms K: Ten vhľad mení človekom
the man-made mind. tvorenú myseľ.
   
54:32 B: But then you say it's no longer B: Ale potom hovoríte, že to už nie
the man-made mind. je človekom tvorená myseľ.
   
54:36 K: It's no longer. That insight K: Už nie. Ten vhľad
   
54:38 means the wiping away of all znamená vymazanie celého
the content of consciousness. obsahu vedomia.
   
54:45 Right? Not bit by bit by bit, Že? Nie kúsok po kúsku.
the totality of it. Celé!
   
54:52 And that insight is not A to nie je vhľad
the result of man's endeavour. výsledkom ľudského snaženia sa.
   
54:59 B: Yes, but then that seems B: Áno, ale potom vyvstane
to raise the question otázka,
   
55:01 of where does it come from. odkiaľ sa potom berie.
   
55:06 K: All right. K: V poriadku.
Where does it come from? Odkiaľ sa berie.?
   
55:16 Yes. In the brain itself, Áno. V samotnom mozgu,
in the mind itself. v samotnej mysli.
   
55:20 B: Which, the brain or the mind? B: V ktorom mozgu alebo mysli?
   
55:23 K: Mind. K: V mysli.
I'm saying the whole of it. Hovorím o celku.
   
55:27 B: We say there is mind, right? B: Hovoríme, že je tam myseľ, že?
K: Just a minute, sir. K: Počkajte, pane!
   
55:33 it's rather interesting, Je to dosť zaujímavé.
let's go slowly. Poďme po poriadku.
   
55:41 The consciousness is man-made, Vedomie je človekom tvorené,
general and particular. všeobecné a konkrétne.
   
55:50 And logically, reasonably A logicky, rozumne
one sees the limitations of it. človek vidí jeho obmedzenia. -
   
55:59 Then the mind Potom sa myseľ
is gone much further. .dostane oveľa ďalej
   
56:05 Then it comes to a point Dostane sa do bodu
when it says, keď hovorí,
   
56:07 'Can all this be wiped away "Dá sa to všetko zotrieť
at one breath, one blow, jedným dychom, jedným šmahom,
   
56:13 one movement.' v momente?'
And that movement is insight, A ten pohyb je vhľad,
   
56:18 the movement of insight. pohyb vhľadu.
  Je stále v mysli.
   
56:21 It is still in the mind  
   
56:24 but not born out of Ale z toho vedomia
that consciousness. nie je zrodený.
   
56:30 I don't know Neviem, či mi rozumiete.
if I'm making myself clear.  
   
56:32 B: Yes. Then you are saying B: Áno. potom hovoríte:
the mind has the possibility, Myseľ má možnosť,
   
56:34 or potential, of moving alebo potenciál, dostať sa
from beyond the consciousness spoza vedomia
   
56:38 but we haven't actually done ale my sme vlastne neurobili
much of it. veľa.
   
56:41 K: Of course. It must K: Samozrejme. Musí
be a part of the mind. byť súčasťou mozgu,
   
56:44   súčasťou mysle.
   
56:45 B: The brain, mind can do that, B: Mozog, myseľ môže robiť to,
   
56:47 but it hasn't generally done it. ale všeobecne to neurobil.
   
56:51 K: Now, K: Teraz, urobiac to všetko, -
having done all this,  
   
57:01 is there a mind existuje myseľ, ktorá nie je ...
  nielen človekom,
   
57:08 which is not... not only man-made,  
   
57:12 which man cannot conceive, čo človek nemôže pochopiť,
cannot create, nemôže vytvoriť,
   
57:19 it is not an illusion. to nie je ilúzia.
Is there such a mind? Existuje taká myseľ?
   
57:24 I don't know if I am Neviem, či sa vyjadrujem jasne.
making myself clear.  
   
57:27 B: What you are saying is, B: To, čo hovoríte je,
   
57:29 having freed itself že myseľ je všeobecná a konkrétna.
the mind has...  
   
57:32 K: General and particular. K: Všeobecná a konkrétna.
   
57:34 B: ...freed it from the B:...odhliadnuc od toho, ž je
general and particular všeobecná a konkrétna
   
57:37 structure of consciousness zloženie vedomia ľudstva,
of mankind, from its limits, z jeho obmedzení,
   
57:41 and now this mind a tak teraz
is now much greater. je oveľa väčšia.
   
57:44 Now you say, this mind, Teraz sa táto myseľ pýta otázku, že?
is raising a question, right?  
   
57:48 K: This mind is raising a question. K: Teraz sa táto myseľ
B: Which is what? pýta otázku.
   
57:49   B: Ktorá je aká?
   
57:51 K: Which is... K: Ktorá je...
   
57:59 First, is that mind free Najskôr. Je tá ľudská myseľ
from the man-made mind? oslobodená od človekom stvorenej?
   
58:04 That's the first question. To za prvé.
B: It may be an illusion. B: Môže byť v ilúzii.
   
58:08 K: Illusion, K: Ilúzia,
one has to be very clear. človek musí mať jasno.
   
58:14 No, it is not an illusion, because Nie, nie je to ilúzia,
he sees measurement is illusion,  
   
58:16   pretože vidí že porovnávanie je ilúzia,
   
58:19 he knows pozná podstatu ilúzie,
the nature of illusions,  
   
58:22 where there is desire kde je túžba, tam musí byť ilúzia.
there must be illusions.  
   
58:27 And illusions must create Ilúzie musia vytvoriť
limitation, and so on. limitáciu, atď.
   
58:31 He has not only understood it, Nielenže to pochopil, skončil s tým.
he's over.  
   
58:36 B: He's free of desire. B: Je oslobodený od túžby.
   
58:38 K: Free of desire. K: Oslobodený od túžby.
That is the nature. To je podstata.
   
58:41 I don't want to put it so brutally. Nechcem, aby to znelo tak brutálne.
Free of desire. Bez túžby.
   
58:47 B: It is full of energy. B: Je plná energie.
   
58:49 K: Yes. So this mind, K: Áno. Takže táto myseľ,
which is no longer ktorá už viac nie je
   
58:55 general and particular, všeobecná alebo konkrétna,
and therefore not limited, a preto nie limitovaná,
   
59:03 and this limitation has been... a toto obmedzenie bolo
   
59:09 broken down through insight, zrušené skrz vhľad,
   
59:13 and therefore the mind is no a preto myseľ už viac
longer that conditioned mind. nie je podmienená.
   
59:18 Right? Že?
B: Yes. B: Áno!
   
59:20 K: Now, then what is that mind? K: Teraz, aká je potom tá myseľ?
   
59:26 Being aware that it is no Vedomá si toho, že už viac nie je
longer caught in illusion. lapená v ilúzii.
   
59:32 B: Yes, but you were saying B: Áno, ale vy ste povedali, že
it was raising a question vzniesla otázku
   
59:34 about whether či je o toľko väčšia...
there is some much greater...  
   
59:37 K: Yes, that's why I'm K: Áno. Preto som nastolil
raising the question, túto otázku.
   
59:40 is there a mind Existuje myseľ, čo nie je
which is not man-made? tvorená človekom?
   
59:51 And if there is, A ak je,
   
59:53 what is its relationship aký má vzťah k tej
to the man-made mind? tvorenej človekom.
   
1:00:00 B: Yes. B: Áno!
   
1:00:03 K: This is very difficult. K: Toto je veľmi ťažké.
   
1:00:08 It's half past twelve, do we go on? Je pol jednej. Budeme pokračovať?
B: If you feel like it.  
   
1:00:10   B: Ak sa vám chce?
   
1:00:11 K: I can go on, it's fun. K: Môžem pokračovať. Je to zábava.
Go up to a quarter to one. Poďme do trištvrte na jednu.
   
1:00:17 B: Quarter to one, B: Trištvrte na jednu, dobre pane.
that's good, yes.  
   
1:00:38 K: You see, K: Vidíte,
every form of assertion, každá forma tvrdenia,
   
1:00:42 every form of verbal statement každá forma slovného vyhlásenia
is not that. Right? nie je ono. Všakže?
   
1:00:50 So we're asking, is there a mind Takže sa pýtame, je taká myseľ
which is not man-made. ktorá nie je vytvorená človekom.
   
1:00:58 And I think A myslím, že
that can only be asked sa dá na to pýtať, len
   
1:01:02 when the limitations keď je to obmedzenie
are ended, skončené,
   
1:01:05 otherwise inak
it's just a foolish question. je to len hlúpa otázka.
   
1:01:07 B: That'll be the same... B: To bude rovnaké ...
K: Just a waste of time, then. K: Len strata času.
   
1:01:10 That becomes theoretical, Stane sa to teoretické,
nonsensical. nezmyselné.
   
1:01:13 B: Part of B: Časť
the man-made structure. človekom vytvorenej štruktúry.
   
1:01:16 K: So one must be absolute – K: Takže človek musí byť absolútne
   
1:01:20 – I'm using the word – - Používam slovo -
one must be... - Člvek musí byť ...
   
1:01:23 B: I think the word B: Myslím, že slovo
'absolute' can be used there "Absolútne" tu môže byť použité
   
1:01:27 if we are very careful. ak sme veľmi opatrní.
   
1:01:28 K: Very carefully, yes. K: Veľmi opatrní, áno.
   
1:01:31 Absolutely free of all this. Úplne bez toho všetkého.
   
1:01:36 Then only Len potom
can you put that question. si viete dať túto otázku.
   
1:01:39 When you put that question, Keď položíte túto otázku,
when that question is raised, ak je táto otázka položená,
   
1:01:45 is there a mind not man-made, či tá myseľ nie je človekom
and if there is such a mind, vytvorená, či taká existuje,
   
1:01:50 what is its relationship v akom je vzťahu
to the man-made mind? k umelo vytvorenej mysli.
   
1:01:55 Now, is there Teraz najpr: Existuje
such a mind, first? taká myseľ?
   
1:01:59 Of course there is. Samozrejme že je!
Of course, sir. Samozrejme pane!
   
1:02:05 Without being dogmatic Bez toho aby som bol dogmatický
or personal, there is. alebo osobný, existuje!
   
1:02:17 But it is not God. Ale to nie je Boh.
   
1:02:22 Because, God Pretože Boh,
– we've been through all that. už sme si to prebrali.
   
1:02:25 B: Yes, it is part of B: Áno, to je časť
the man-made structure. človekom vytvorenej štruktúry.
   
1:02:27 K: Which has created chaos K: Ktorá vytvorila chaos
in the world. vo svete.
   
1:02:32 There is. Tak je.
Then, the next question is, Potom, ďalšou otázkou je,
   
1:02:37 – if there is such a mind, - Ak existuje taká myseľ,
and someone says there is – a niekto hovorí, že existuje -
   
1:02:41 what is the relationship of that čo je tam vzťah,
to the human mind, k ľudskej mysli,
   
1:02:46 man-made mind? človekom vytvorenej mysli?
   
1:02:49 B: Yes, to the general. B: Áno, všeobecnej?!
   
1:02:52 K: Particular and general. K: Osobitnej a všeobecnej.
Has it any relationship? Má to nejaký vzťah?
   
1:03:00 B: The question's a difficult one B: Táto tázka je ťažká,
because you could say that pretože by ste mohli povedať, že
   
1:03:04 the man-made mind človekom vytvorená myseľ
is pervaded with illusion, je prestúpená ilúziami,
   
1:03:10 most of its content väčšina z jeho obsahu
is not real. nie je skutočná.
   
1:03:14 K: No. So this is real K: Nie. Takže toto je skutočné.
   
1:03:19 – we'll use the word 'real' - Budeme používať slovo "skutočné"
in the sense actual – v tom zmysle, aktuálne -
   
1:03:22 and that is measurable, a to je merateľné,
confused. zmätené.
   
1:03:27 Has this relationship to that? Má to k tomu nejaký vzťah?
Obviously not. Samozrejme, že nie!
   
1:03:32 B: Well, a superficial one B: No, povrchné
in the sense the man-made mind v zmysle, človekom vytvorenej mysle
   
1:03:36 has some real content at a má nejaký skutočný obsah v istom
certain level, a technical level zmysle, technickú úroveň
   
1:03:40 – the television system - televízny systém -
and so on. a tak ďalej.
   
1:03:44 So, in that sense, Takže v tomto zmysle,
in that area, v tejto oblasti,
   
1:03:45 there could be a relationship, tam môže byť vzťah,
but as you were saying ale ako sme si hovorili
   
1:03:47 that is a very small area. to je na veľmi malej ploche.
But fundamentally... Ale v podstate ...
   
1:03:52 K: No, as we discussed, K: No, ako sme diskutovali,
   
1:03:55 the man-made mind človekom vytvorená myseľ
has no relationship to that. s tým nesúvisí.
   
1:04:00 But that has a relationship Ale to má súvislosť
to this. s týmto!
   
1:04:02 B: Yes, but not to the illusions B: Áno, ale nie s ilúziami
in the man-made mind. v človekom tvorenej mysli.
   
1:04:08 K: Wait a minute, wait a minute, K: Počkajte, počkajte trošku,
let's be clear. vyjasnime si to!
   
1:04:15 My mind is the human mind. Moja myseľ je ľudská myseľ.
It has got illusions, desires, etc. Má ilúzie, túžby, atď.
   
1:04:23 And there is other mind A je tu druhá myseľ
which is not... ktorá nie je ...
   
1:04:29 which is beyond all limitation. ktorá je za všetkými
  obmedzeniami.
   
1:04:35 This illusory mind, the man-made Táto iluzórna myseľ, človekom
mind, is always seeking that. stvorená myseľ, to stále hľadá.
   
1:04:42 B: Yes, that's its main trouble. B: Áno, to je jej hlavný problém.
K: Yes, that's its main trouble. K: Áno, to je jej hlavný problém.
   
1:04:46 It is measuring it, it is Porovnáva to,
advancing, am I getting nearer, postupuje: Dostávam sa bližšie?,
   
1:04:50 farther, all the rest of it. Ďalej?, a všetko to ostatné.
   
1:04:53 And this mind, A táto myseľ,
the human mind, ľudská myseľ,
   
1:04:55 the mind that's made by myseľ, ktorá je vyrábaná
human beings, ľudskými bytosťami
   
1:05:02 the man-made mind tá človečia myseľ
is always seeking that, to stále hľadá.
   
1:05:08 and therefore it's creating a preto vytvára stále viac a viac
more and more mischief, confusion. neplechu, zmätenosť.
   
1:05:12 This man-made mind Táto človečia myseľ
has no relationship to that. s tým nemá nič spoločné.
   
1:05:17 B: Yes... B: Áno ...
K: Obvious, obvious. K: Zrejme, zrejme.
   
1:05:20 B: Any attempt to get that B: Každý pokus sa k tomu dostať
is the source of illusion. je zdrojom ilúzie.
   
1:05:24 K: Obvious. Now, has that K: Zrejme. Teraz, súvisí to
any relationship to this? s tým nejako?
   
1:05:30 B: What I was suggesting was B: To, čo som navrhoval bolo,
   
1:05:34 that it would have to have... že by muselo mať ...
   
1:05:36 The illusions in that mind, Ilúzia v tej mysli,
desire and fear and so on, túžba a strach a tak ďalej,
   
1:05:40 have no relationship to that, nemajú žiadny vzťah k tomu,
because they are figments anyway. pretože sú to tak ako tak výplody.
   
1:05:45 K: Yes, understood. K: Áno, rozumeno.
   
1:05:47 B: But that B: Ale to má
can have a relationship súvislosť s tou
   
1:05:51 to the man-made mind in ľudskou mysľou,
understanding its true structure. s pochopením jej skutočnej štruktúry.
   
1:05:58 K: Are you saying, sir, K: Hovoríte, pane,
   
1:05:59 that that mind has a že tá myseľ má
relationship to the human mind vzťah k ľudskej mysli
   
1:06:04 the moment it's moving a v ten moment sa pohybuje
away from the limitation? z obmedzenia?
   
1:06:08 B: Yes, in understanding B: Áno, s pochopením
those limitations it moves away. tých obmedzení sa vzďaľuje.
   
1:06:12 K: Yes. K: Áno.
Then that has a relationship. Potom, to má vzťah.
   
1:06:16 B: Then it has B: Tak to má
a genuine relationship naozajstný vzťah k tomu,
   
1:06:19 to what this limited čo tá obmedzená
mind actually is, myseľ v skutočnosti je,
   
1:06:22 not to the illusions as nie k ilúzii o ktorej
to what it thinks it is. si myslí vie, čo je.
   
1:06:27 K: What? Let's be clear. K: Vyjasnime si to.
   
1:06:29 B: We have to get B: Musíme použiť správne
the words right. slová.
   
1:06:35 The mind which is not limited, Myseľ, ktorá
  nie je nijako obmedzená,
   
1:06:37 which is not man-made, ktorá nie je človekom tvorená,
cannot be related to the illusions nemôže súvisieť s ilúziou
   
1:06:41 which are ktorá je
in the man-made mind. v ľudskej mysli.
   
1:06:43 But it has to be related Ale musí súvisieť
to the source, so zdrojom,
   
1:06:46 to the real nature so skutočnou podstatou
of the man-made mind, ľudskej mysle,
   
1:06:49 which is behind the illusion. ktorá je za ilúziou.
   
1:06:51 K: The man-made mind K: ľudská myseľ
is based on what? je založená na čom?
   
1:06:57 B: On all these things we have said. B: Na všetkých týchto
  veciach, ktoré sme si povedali.
   
1:06:59 K: Yes, which is its nature. K: Áno, čo je jej povaha.
B: Yes. B: Áno.
   
1:07:01 K: Therefore how can that K: Ako to teda môže
have a relationship to this, mať súvis s týmto,
   
1:07:07 even basically? dokonca aj v podstate?
   
1:07:10 B: The only relationship B: Jediný súvis
is in understanding it, je porozumieť tomu,
   
1:07:13 so that some communication aby nejaká komunikácia
would be possible, bola možná,
   
1:07:18 which might communicate ktorou by mohol komunikovať
to the other person. s druhou osobou.
   
1:07:22 K: No, I'm questioning that. K: Nie, ja sa pýtam na to.
B: Yes.  
   
1:07:24   B: Áno!
   
1:07:28 Because you were saying that Pretože ste hovorili, že
   
1:07:30 the mind which is not myseľ, ktorá nie je
man-made may be related ľudská, môže súvisieť
   
1:07:33 to the limited mind and s obmedzenou mysľou a
not the other way around. nie naopak.
   
1:07:35 K: I even question that. K: Dokonca som to spochybňoval.
   
1:07:37 B: All right, you are changing that. B: Áno, v poriadku,
Why are you questioning it? meníte to.
   
1:07:39   Prečo to spochybňujete?
   
1:07:41 K: I'm just pushing it a little. K: Ja len na to trošku tlačím.
B: It may or may not be so. B: Môže, ale nemusí to tak byť.
   
1:07:45 K: Yes, I'm questioning it. K: Áno, spochybňujem to.
B: OK. B: OK.
   
1:07:50 K: What is the relationship then K: Aký je vzťah
of love to jealousy? It has none. lásky k žiarlivosti? Žiadny!
   
1:07:56 B: Not to jealousy itself, no, B: Nie je k žiarlivosti samej, nie,
which is an illusion, but čo je ilúzia, ale
   
1:07:59 to the human being k ľudskej bytosti
who is jealous, there may be. ktorá je žiarlivá, môže.
   
1:08:02 K: I'm taking love and hatred K: Ja beriem lásku a nenávisť
– two words – - dve slová -
   
1:08:07 Love and hatred have Láska a nenávisť nemajú
no relationship to each other. k sebe navzájom žiadny vzťah.
   
1:08:14 B: No, not really. B: Nie, naozaj nie.
K: None! K: Žiadny!
   
1:08:17 B: Except that love might understand B: Okrem toho že láska
the origin of hatred, you see. može rozumieť
   
1:08:20   pôvodu nenávisti. Vidíte!
   
1:08:23 K: Ah... Yes, yes. K: No ... Áno, áno.
   
1:08:26 B: In that sense I would B: V tomto zmysle by som
think of a relationship. hovoril o vzťahu.
   
1:08:28 K: I see, I understand. K: Aha, rozumiem.
   
1:08:32 You're saying Hovoríte,
love can understand že láska môže pochopiť
   
1:08:37 the origin of hatred, pôvod nenávisti,
how hatred arises, etc. ako nenávisť vzniká, atď.
   
1:08:41 Does love understand that? Chápe to láska?
   
1:08:46 B: Well, I think in some sense B: No, myslím, že v istom zmysle
   
1:08:48 that it understands its origin že chápe svoj pôvod
in the man-made mind, v ľudskej mysli,
   
1:08:54 having seen it with all vidiac to v celej
its structure and moved away... jej štruktúre a posúva sa preč...
   
1:09:03 K: Are we saying, sir, that love K: Hovoríme, pane, že láska
   
1:09:06 – we use that word - v tomto okamihu
for the moment – používame toto slovo -
   
1:09:08 that love že láska
has relationship to non-love? má vzťah k neláske?
   
1:09:18 B: Only in the sense B: Len v tom zmysle,
of dissolving it. že ju rozpúšťa.
   
1:09:21 K: I'm not sure, I'm not sure, K: Nie som si istý, nie som si istý.
   
1:09:23 we must be Musíme tu byť
awfully careful here. strašne opatrní.
   
1:09:30 Or the ending of itself... Alebo v ukončovaní seba.
   
1:09:34 B: Which is itself? B: Čo je samo o sebe....?
   
1:09:35 K: ...the ending of hatred, K:....ukončenie nenávisti,
the other is, ostatné je,
   
1:09:40 not the other has relationship nie že druhý má vzťah
   
1:09:45 to the understanding of hatred. k pochopeniu nenávisti.
   
1:09:50 B: We have to ask B: Musíme sa pýtať
how it gets started then. ako sa to potom začína.
   
1:09:54 K: That's very simple. K: To je veľmi jednoduché.
   
1:09:55 B: No, but suppose B: Ale, predpokadajme, že
we say we have hatred, right? nenávidíme, že?
   
1:10:00 K: I have hatred. K: Nenávidím.
Suppose I have hatred. Predpokladajme, že nenávidím.
   
1:10:02 I can see the origin of it. Vidím toho pôvod....
Because you insulted me... Lebo ste ma urazil...
   
1:10:07 B: That's a superficial notion B: To je povrchná predstava
of the origin, pôvodu,
   
1:10:12 to say why does one hovoriť, prečo sa človek
behave so irrationally správa tak iracionálne
   
1:10:14 is the deeper origin. je hlbší pôvod. Ako vidíte,
  nie je tam žiadny skutočný ...
   
1:10:18 If you merely say - ak len poviete,
you've insulted me, Ty si ma urazil,
   
1:10:20 and I say why should you ja hovorím, prečo by ste mali
respond to the insult. reagovať na urážky?
   
1:10:23 K: Because all my conditioning K: Pretože to je všetko
is that. moje podmienenie.
   
1:10:25 B: Yes, that's what I mean by it, B: Áno, to je to, čo mám
  na mysli,
   
1:10:27 then you're understanding potom ste pochopili
the origin of... pôvod ..
   
1:10:29 K: I understand that. K: Ja to chápem,
   
1:10:30 But does love help me to len či mi láska pomôže
understand the origin of hatred? pochopiť pôvod nenávisti?
   
1:10:37 B: No, but someone in hatred, B: Nie, ale niekto kto nenávidí,
   
1:10:40 understanding this origin chápe tento pôvod
and moving away. a vzďaľuje sa.
   
1:10:43 K: Moving away! K: Odklon!
B: Yes. B: Áno.
   
1:10:46 K: Then the other is. The other K: A druhý je. Druhý
cannot help the movement away. si nemôže pomôcť preč z tohto.
   
1:10:51 B: No, B: Nie,
but suppose one person, ale predpokladajme, že jedna osoba,
   
1:10:55 one human being has this love jedna ľudská bytosť má túto lásku
and the other has not a druhá nie,
   
1:11:00 can the first one môže prvá
communicate something oznámiť niečo
   
1:11:03 which will start the movement ktorá začne pohyb
in the second one? v druhom človeku?
   
1:11:07 K: That means K: To znamená
A can influence B. že A môže ovplyvniť B.
   
1:11:14 B: Not influence B: Nie ovplyvniť,
but simply to... ale jednoducho ... -
   
1:11:19 One could raise the question: Človek by si položil otázku:
   
1:11:21 why should anybody prečo by niekto
be talking about any of this, hovoril o takom niečom,
   
1:11:25 why should I talk about it? prečo by som ja mal hovoriť o tom?
   
1:11:26 K: That's a different matter! K: To je niečo iné!
   
1:11:31 No, the question is, Nie, otázkou je:
   
1:11:36 is hate dispelled by love? Je nenávisť rozptýlená láskou? -
   
1:11:39 B: No, not that. B: Nie, nie tak!
   
1:11:41 K: Or the understanding K: Alebo porozumenie
of hatred nenávisti
   
1:11:45 and the ending of it, a ukončenie toho
the other is. je druhé.
   
1:11:48 B: That's right, but B: To je pravda, ale
if we say that ak povieme že hej,
   
1:11:51 A has reached that dosiahol som to.
– the other is. Na druhej strane.
   
1:11:55 Love is for A, Láska je pre A,
and he sees B, C, D... a vidí B, C, D ...
   
1:11:59 K: B has got the other... K: B má druhú!
   
1:12:02 B: Now we're saying, B: Teraz hovoríme,
   
1:12:04 what is he going to do... čo urobí ...?
   
1:12:07 K: What is the relationship K: Aký je vzťah
between the two? medzi týmito dvoma?
   
1:12:09 B: That's the same question. B: To je rovnaká otázka.
   
1:12:11 What is he going to do is To, čo robí je, že ju kladie
another way of putting it, right? iným spôsobom. Źe?
   
1:12:21 K: I think... K: Myslím...
just a minute, sir. Minútku, pane.
   
1:12:27 I hate, another loves. Ja nenávidím, ďalší miluje.
My wife loves and I hate. Moja žena miluje a ja nenávidím.
   
1:12:40 She can talk to me, Ona môže so mnou o tom hovoriť ,
she can point it out to me, môže na to poukázať,
   
1:12:45 the unreasonable neprimerane
and so on, so on, so on, a tak ďalej, a tak ďalej, tak ďalej,
   
1:12:49 but her love ale jej láska
is not going to transform nebude transformovať
   
1:12:54 the source of my hatred. zdroj mojej nenávisti.
   
1:12:57 B: That's clear, yes, B: To je jasné, áno,
   
1:12:58 except the love is the energy akceptovať lásku je energia
   
1:13:00 which will be ktorá bude
behind the talk. za rečami.
   
1:13:03 K: Behind the talk. K: Za rečami.
   
1:13:05 B: The love itself B: Samotná láska
   
1:13:06 doesn't sort of go in there nejde nejako dovnútra
and dissolve the hate. a nerozpustí nenávisť.
   
1:13:10 K: Of course not, K: Samozrejme, že nie.
that becomes romantic, etc. To je romantické, atď.
   
1:13:13 So the man who hates, Takže človek, ktorý nenávidí,
the source of it, the cause of it, zdroj toho, príčina toho,
   
1:13:22 the movement of it, having pohyb toho, majúc
an insight and ending it, vhľad a končí to,
   
1:13:28 has the other. má to inak.
   
1:13:29 B: Yes, B: Áno.
if we say A is the man Ak povieme A, je ten muž
   
1:13:31 who has seen all this and he, now, kto to všetko videl a on, teraz,
has the energy to put it to B má energiu, aby ju doplniť do B
   
1:13:36 – it's up to B what happens. - je na Béčku, čo sa stane.
   
1:13:45 K: I think we'd better pursue this. K: Myslím, že by sme sa mali toho
Quarter to one. držať. Je trištvrte na jednu.