Krishnamurti Subtitles

Inteligencia lásky

Brockwood Park - 16 September 1980

The Ending of Time 120:29 K: This is a dialogue K: Jedná sa o dialóg, ktorý sme
which we have had in Ojai, California. mali v Ojai, v Kalifornii.
   
0:37 We had there eight dialogues, Mali sme tam osem dialógov,
Dr Bohm and myself, Dr Bohm a ja,
   
0:45 and two here, and one a dva tu, a jeden
day before yesterday. predvčerom.
   
0:53 So may we continue A tak môžeme pokračovať
with that dialogue. s týmto dialógom.
   
1:03 Should anybody join this Mal by sa niekto pripojiť,
or not at all? alebo nie?
   
1:20 We’re asking if anybody Pýtame sa, či sa chce niekto
feels like joining this, pridať,
   
1:23 unless it is very, very serious, pokiaľ to nie je veľmi ťažké,
   
1:27 would they join, or if they môžu sa pridať, alebo ak nechcú,
don’t want to, it’s all right. je to v poriadku.
   
1:31 So it’s a conversation Takže je to koverzácia medzi
between Dr Bohm and myself. doktorom Bohmom a mnou.
   
1:35 Let’s get on with it. Pusťme sa do toho.
   
1:49 We were saying the other day, Minule sme hovorili o tom,
   
1:52 a human being, že ľudská bytosť,
who has worked his way ktorá si prešla
   
2:02 through all the problems of life, všetkými problémami v živote,
  aj fyzickými aj psychickými,
   
2:08 both physical and psychological,  
   
2:11 and has really grasped a naozaj pochopila
the full significance of freedom plný význam oslobodenia sa
   
2:20 from psychological memories z psychologických spomienok
and conflicts and travails, konfliktov a starostí,
   
2:27 he comes to a point where prichádza do bodu, kedy
the mind finds itself free sa myseľ ocitá slobodná,
   
2:45 but hasn’t gathered that supreme ale nemá dosť vrcholnej
energy to go beyond itself. energie ísť ďalej za seba.
   
2:50 That’s what we were To je to, o čom sme minule
discussing the other day. diskutovali.
   
2:54 Can we go on from there? Right, sir? Môžeme začať odtiaľ?
B: Yes.  
   
2:56   Dobre pane?
  B. Áno.
   
3:05 K: Can the mind really – mind, brain, K: Môže myseľ naozaj
the whole psychological structure – - myseľ, mozog,
   
3:08   celá tá psychologická štruktúra-
   
3:12 be ever free from all conflict, byť niekedy bez akéhokoľvek
  konfliktu,
   
3:19 from all shadow bez všetkých povedomých aspektov,
of any disturbance? akéhokoľvek rušenia?
   
3:27 B: Self-disturbance. B: Emočná- porucha.
   
3:30 K: Self-disturbance. K: Emočná porucha.
Can it ever be free? Dá sa bez toho byť?
   
3:34 Or the idea of complete freedom Alebo je myšlienka totálnej slobody
is an illusion. ilúzia?
   
3:41 B: Yes, that’s one possibility. B: Áno, je to jedna z možností.
   
3:44 K: One possibility. K: Jedna z možností.
   
3:48 B: Some people may say B: Niektorí ľudia môžu povedať, že
we could have partial freedom. by sme mohli mať čiastočnú slobodu.
   
3:51 K: Yes, partial freedom. K: Áno, čiastočnú slobodu.
Or human condition Alebo ľudský stav
   
3:56 is so determined by the past, je tak podmienený minulosťou,
by its own conditioning, svojou vlastnou podmienenosťou,
   
4:02 it can never free itself že sa nikdy nebude dať oslobodiť,
from it –  
   
4:06 some of those intellectual Niektorí z týchto intelektuálnych
philosophers have stated this. filozofov to tvrdia.
   
4:12 B: Some people feel B: Niektorí ľudia majú pocit,
that’s the case. že to tak je.
   
4:16 K: And really the deep K: A naozaj.
non-sectarian religious people – Nenábožensky založení ľudia
   
4:24 there must be some - musí existovať niekto,
who are totally free kto je úplne oslobodený
   
4:28 from all organised religions od všetkých tých
and beliefs, rituals, dogmas – organizovaných
   
4:30   náboženstiev, presvedčení, rituálov,
  dogiem -
   
4:33 they have said it can be done. hovoria, že sa to dá.
Very few have said this. Len veľmi málo ľudí to tvrdí.
   
4:39 B: Those who have said B: Niekotrí hovoria, že sa to dá
it is done through reincarnation. cez reinkarnáciu.
   
4:43 And in addition, that group says A na dôvažok,
  tá skupina hovorí,
   
4:45 it will take a very long time. že to bude trvať dlho.
   
4:47 K: Yes, they say it will K: Áno, hovoria, že to bude dlho
take a very long time. trvať.
   
4:50 You must go through Musíte prejsť mnohými životmi
various lives and suffer a trpieť
   
4:53 and go through a prechádzať si utrpením,
all kinds of miseries,  
   
4:56 and ultimately, a nakoniec sa k tomu dostanete.
you come to that.  
   
4:58 But we are not thinking Ale my nerozmýšľame
in terms of time. v medziach času.
   
5:07 We’re asking, My sa pýtame:
a human being, granting, Ľudská bytosť, dajme tomu,
   
5:16 knowing or aware ktorá vie, je si vedomá
that he is conditioned, podmienenia,
   
5:19 deeply, profoundly, so that hlboko, do podstaty, že
his whole being is that, celé jej bytie, je tým,
   
5:26 can it ever free itself? či sa dá oslobodiť?
  A ak áno, čo je potom?
   
5:30 And if it does, what is beyond?  
   
5:35 That’s To je , o čo nám ide.
what we were coming to.  
   
5:40 Would that question Bola by táto otázka
be reasonable or valid, rozumná alebo platná,
   
5:47 unless the mind pokiaľ by to myseľ
has really finished with it, naozaj ukončila,
   
5:52 finished ukončila, celé
all the travail of life? trápenie života?
   
5:56 As we said the other day, Ako sme si minule povedali,
our minds are man-made. ludská myseľ je tvorená človekom.
   
6:05 And is there a mind A či existuje taká myseľ,
which is not man-made? ktorá ním nie je tvorená?
   
6:10 Right, sir? Že pane?
That’s what we came to. O tom sme hovorili.
   
6:15 How shall we find this out? Ako to zistíme?
   
6:22 We all know the man-made mind, Všetci poznáme, človekom
  tvorenú myseľ.
   
6:26 with its consciousness, S jej vedomím,
with all its content and so on. s jej obsahom atď.
   
6:31 Need we go through that? Musíme o tom hovoriť?
No.  
   
6:33 B: We’ve done that already. B: Už sme o tom hovorili.
   
6:35 K: It’s a man-made mind. K: Je to človekom tvorená myseľ.
   
6:42 It is possible that it can Je možné, aby sa oslobodila
free itself from its own z jej
   
6:48 man-made mechanical mind. vlastnej mechanickej mysle?
   
6:51 B: There is a difficult thing B: To je ťažko vyjadriť,
to express there, which is, čo znamená,
   
6:55 if this mind is totally man-made, že ak je táto myseľ tvorená človekom
totally conditioned, a je úplne podmienená,
   
7:00 then in what sense aký zmysel to má?
can it get out of it?  
   
7:05 This is the kind Je to trochu akoby sme hovorili,
of thing to say,  
   
7:07 if you said that it had at least že ak existuje aspoň nejaká možnosť
a possibility of something beyond... niečoho, čo ja potom...
   
7:14 K: Then it becomes a reward, K: Potom príde odmena,
a temptation, a thing to be... pokušenie, vec byť...
   
7:21 B: I think the question is B: Myslím, že otázka je:
   
7:24 to be able to put this aby bolo možné, robiť to
consistently, logically: dôsledne, logicky:
   
7:28 there seems to be zdá sa, že
an inconsistency in saying je v tom rozpor, keď hovoríme
   
7:31 the mind is totally conditioned že myseľ je úplne podmienená a
and yet it’s going to get out. napriek tomu sa z toho vie dostať.
   
7:37 I’m not saying Nehovorím, že je to
it is inconsistent v rozpore,
   
7:39 but it may appear ale môže to tak vyzerať.
to be inconsistent.  
   
7:44 K: I understand that question, K: Rozumiem otázke,
but ale
   
7:49 if one admits that there is a part ak človek pripustí, že existuje časť
which is not conditioned, ktorá nie je podmienená,
   
7:55 then we enter into tak sa dostaneme k úplne
quite another... niečomu inému...
   
7:56 B: Yes, that’s B: Áno. To je ďalší
another inconsistency. rozpor.
   
8:01 K: Yes, K: Áno, k ďalšiemu rozporu.
into another inconsistency.  
   
8:05 In our discussions, we’ve said, V našej diskusii sme si povedali,
   
8:10 the mind, being deeply že myseľ, ktorá je hlboko podmienená,
conditioned, it can free itself sa vie oslobodiť
   
8:14 through insight skrz vhľad
– that is the real clue to this. - to je skutočný záchytný bod.
   
8:19 Would you agree to that? Súhlasili by ste s tým?
B: Yes. B. Áno.
   
8:22 K: That insight – we went into K: Ten vhľad - povedali sme si,
what it is, the nature of it – čo to je, jeho podstatu -
   
8:29 can that insight či ten vhľad vie úplne
  zrušiť to podmienenie,
   
8:40 uncondition the mind completely,  
   
8:43 wipe away all the illusions, zmazať všetky ilúzie,
all the desires and so on, všetky túžby atď.,
   
8:51 can that insight completely Či to vie ten vhľad úplne zmazať?
wipe it out? Or is it partial? Alebo len čiastočne.
   
8:58 B: The first point is, B: Po prvé,
if we say mind is not static – ak hovoríme, že je myseľ statická,
   
9:03 if one says - ak poviem, že je úplne
it’s totally conditioned podmienená,
   
9:05 it suggests something static, to naznačuje niečo statické, niečo,
which would never change. čo sa nikdy nedá zmeniť.
   
9:10 Now, if we say the mind Teraz, ak hovoríme, že myseľ
is always in movement, je stále v pohybe,
   
9:14 then it seems in some way istým spôsobom to potom vyzerá tak,
it becomes impossible to say že je nemožné povedať,
   
9:17 what it is at this moment, aká je v tomto momente,
   
9:21 and to say it has been povedali by sme, že je
totally conditioned. úplne podmienená.
   
9:24 K: No, suppose K: Nie. Povedzme, že som totálne
I’m totally conditioned, podmienený.
   
9:29 it’s in movement, but the Je to pohyb, ale pohyb
movement is within a border. ohraničený.
   
9:33 B: It’s within a border, yes. B: Ohraničený, áno.
   
9:35 K: Within a certain field. K: V istom poli.
B: Yes. B: Áno.
   
9:37 K: And the field is very K: A to pole je presne
definitely marked out, vymedzené,
   
9:41 it can expand it and contract, vie sa rozširovať a
  zmršťovať,
   
9:43 but the boundary is very, very ale hranice sú veľmi, veľmi
limited, definite. limitované.
   
9:51 B: Yes. And also B: Áno. A tiež
   
9:55 this whole structure celá táto štruktúra
can die away. môže slabnúť.
   
9:58 If we move within that structure, Ak sa budeme pohybovať v rámci
then we stay in some boundary. tejto štruktúry,
   
10:01   potom zostaneme v istej hranici.
   
10:03 K: Now, it is always moving K: Teda, vždy sa pohybuje
within that limitation. v rámci tohto obmedzenia.
   
10:09 Can it die away to that? Vie zoslabnúť?
   
10:12 B: That’s B: To je iný pohyb,
another kind of movement,  
   
10:15 in another dimension, v inej dimenzii. Myslím, to ste
I think you’ve said. K: Yes. povedali. K: Áno.
   
10:26 And we say it is possible A povedali sme, že je to možné
through insight, skrz vhľad,
   
10:32 which is also a movement, ktorý je tiež
  pohybom,
   
10:35 a totally different kind úplne iným pohybom.
of movement.  
   
10:38 B: Yes, but now we say that B: Áno, ale povedali sme, že ten
movement does not originate pohyb nepochádza
   
10:41 in the individual – did we say that? z jednotlivca - povedali sme to?
K: Yes. K: Áno.
   
10:46 B: Nor in the general mind. B: Ani zo všeobecnej mysli.
   
10:48 K: It is not – quite right, yes, K: To nie je úplne tak. Áno.
   
10:50 that’s what we discussed O tom sme minule hovorili.
the other day.  
   
10:52 It is not an insight of the Nejedná sa o vhľad z
particular, or the general. jedinca, alebo všeobecne.
   
11:00 We are then stating something Potom hlásame niečo
quite outrageous! šokujúce!
   
11:06 B: Yes, looking at that, B: Áno, pri pohľade na to,
it rather violates to skôr porušuje
   
11:09 most of the sort of logic väčšinu logiky
that people have been using, na ktorú sú ľudia zvyknutí,
   
11:14 that either the particular či už konkrétne
and the general alebo vo všeobecnosti
   
11:15 should cover everything, by malo pokryť všetko,
in terms of ordinary logic. v podmienkach bežnej logiky.
   
11:19 Now if you’re saying Ak teraz hovoríte, že je to mino
there’s something beyond both, týchto dvoch,
   
11:23 this is already a question je to otázka
   
11:25 which has not been stated, ktorá ešte nebola položená,
at least, najmenej,
   
11:29 and I think a myslím si, že má veľký význam.
it has a great importance.  
   
11:33 K: How do we then state it, K: Ako ju potom máme položiť,
or how do we then come to it? alebo ako na to prídeme?
   
11:41 B: I’ve been noticing B: Všímam si,
   
11:43 that I think people divide themselves že sa ľudia delia zhruba
roughly into two groups  
   
11:47 one group na dve skupiny. Pre jednu skupinu
feels the most important thing, sú najdôležitejšiou vecou,
   
11:49 the ground, is the particular, podstatou, je to zvláštne,
   
11:51 concrete particular daily activity. sú konkrétne aktivity
  každodenného života.
   
11:54 The other group feels Pre druhú skupinu
that the general, vo všeobecnosti,
   
11:57 the universal is the ground. univerzum je to podstatné.
K: Quite.  
   
12:00 B: One is the more practical type, K. Celkom tak.
   
12:01 and the other the more A tí druhí sú viacmenej
philosophical type. filozofi.
   
12:05 And in general this division A vo šeobecnosti sa dá toto
has been visible delenie vidieť
   
12:08 throughout history, also in skrz históriu, tiež aj v každodennom
everyday life, wherever you look. živote, hocikde sa pozriete.
   
12:15 K: But, is the general K: Ale, je bežné
– we can discuss a little bit – - môžme si o tom trochu pohovoriť -
   
12:20 separate from the particular? oddeliť sa od konkrétneho?
   
12:22 B: It’s not, most people agree with B: Nie je. Ale myslím si,
that but the question is že väčšina ľudí s tým súhlasí.
   
12:24 what is it that’s going Ale čo tomu dáva primárnu hodnotu?
to be given primary value?  
   
12:28 People tend to give emphasis Ľudia majú tendenciu dávať dôraz
to one or the other. na jednému alebo druhému.
   
12:32 Some people give the main Niektorí ľudia dávajú prednosť
emphasis to the particular. niečomu konkrétnemu.
   
12:35 They say the general is there Hovoria, že všeobecnosť existuje.
   
12:37 but if you take care Ale keď sa staráte
of the particular o niečo konkrétne,
   
12:39 the general will be all right. to všeobecné bude v poriadku.
K: Yes. K: Áno.
   
12:41 B: The others say B: Ostatní hovoria že to všeobecné
the general is the main thing, je hlavná vec,
   
12:44 the universal, univerzum,
and in getting that right a keď to bude v poriadku,
   
12:47 you’ll get the particular right. to konkrétne bude v poriadku.
K: Quite,quite. K: Celkom tak.
   
12:50 B: So there’s been B: Takže je v tom
a kind of unbalance istá nezrovnalosť,
   
12:54 to one side or the other, na jednej alebo na druhej strane,
a bias in the mind of man. predsudok v mysli človeka.
   
13:02 Now what’s being raised Teraz tu vzniká predstava:
here is the notion:  
   
13:05 neither the general ani konkrétne ani
nor the particular. všeobecné.
   
13:10 K: That’s right. That’s just it! K: To je pravda. To je práve ono!
   
13:17 Can we discuss it, have a Môžeme o tom diskutovať, mať
conversation about it, logically? o tom rozhovor, logicky?
   
13:29 Using your expertise, Používajúc svoje vedomosti,
your scientific brain váš vedecký mozog,
   
13:36 and there is this man a existuje človek,
who is not all that, ktorý vôbec nie ja taký,
   
13:41 so can’t we have a takže nemôžeme s ním mať
conversation to find out konverzáciu a zistiť,
   
13:47 if the general and vo všeobecnosti a
particular are one, kokrétne,
   
13:51 not divided at all. vôbec nič.
   
13:54 B: Also that it has to be B: Tiež tam nesmie byť
no bias to one or the other. zaujatosť k jednému alebo k druhému.
   
13:57 K: One or the other, quite. K: K jednéu alebo druhému. Presne!
   
13:58 Not laying emphasis Neklásť dôraz
on one or the other. na jednona alebo druhé.
   
14:06 Then, if we don’t do that, Potom, keď to neurobíme, čo tam
then what is there? potom je?
   
14:14 I don’t know if I’m... Neviem, či som ...
   
14:16 B: Then we have no B: Potom nemáme ľahkú
easy way to talk about it. robotu o tom hovoriť.
   
14:20 K: Yes. Yes. K: Áno.
   
14:24 B: But we did discuss, I think B: Ale my sme diskutovali, myslím,
in California, the ground. v Kalifornii.
   
14:28 The question was Otázka znela:
we could say the particular mind Dalo by sa povedať že konkrétna myseľ
   
14:31 dies to the general universal zomiera vo všeobecnú univerzálnu
mind or to the emptiness, myseľ alebo do prázdna,
   
14:35 then saying that ultimately a teda potom povedať že
even the emptiness dokonca tá prázdnota
   
14:37 and the universal potom hovorí, že v konečnom dôsledku
die into the ground. dokonca prázdnota
   
14:40 K: That’s right, K: To je pravda.
we discussed that. Hovorili sme o tom.
   
14:42 B: I think that this B: Myslím si, že tento
kind of lead into... výklad do ...
   
14:45 K: Would an ordinary person, K: Obyčajný človek,
fairly intelligent, dosť inteligentný,
   
14:49 agree to all this? See all this? sby s tým všetkým súhlasil?
B: I’m not sure. Videl toto všetko?
   
14:51   B: Nie som si istý.
   
14:53 K: Or would he say, K: Alebo by povedal,
‘What nonsense all this is.’ "To všetko je nezmysel."
   
14:55 B: If it were just thrown at him, B: No, keby sa mu
he would reject it as nonsense. to predhodilo,
   
14:57   odmietol by to ako nezmysel.
   
14:58 It would require very Vyžadovalo by to
careful presentation opatrnú prezentáciu
   
15:01 and some people might see it. a niektorí ľudia by to mohli vidieť.
   
15:03 But if you just say it Ale ak ste to niekomu povedali...
to anybody...  
   
15:05 K: Of course. K: Samozrejme.
   
15:07 B: ...they'd say, B: ... povedali by,
whoever heard of that. že už hocikto o tom počul.
   
15:10 K: So where are we now? Wait. K: Tak kde sme teraz? Počkať.
   
15:15 We are neither particular Nie sme ani konkrétni,
nor the general. ani všeobecní.
   
15:19 That’s a statement which To je výrok, ktorý môže byť
hardly reasonably can be accepted. len ťažko prijatý.
   
15:28 B: Well, it’s reasonable B: No, je to rozumná
in the sense that v tom zmysle, že
   
15:33 if you take thought ak budete mať myšlienku
to be a movement, ktorá je pohybom,
   
15:38 rather than a content... skôr než obsahom ...
   
15:41 K: Thought to be a movement K: Myšlienka ktorá je pohybom
– quite, we agree to that. - celkom tak, súhllasíme s tým.
   
15:44 B: ...then B: ... potom
thought is the movement myšlienka je pohyb
   
15:45 between the particular medzi konkrétnym
and the general. a všeobecným.
   
15:48 K: But thought is the general, K: Ale myseľ je všeobecná,
thought is the particular. myšlienka je konkrétna.
   
15:51 B: But thought is also the movement. B: Ale myseľ je tiež pohyb.
K: Yes. K: Áno.
   
15:54 B: So in the movement it goes B: Takže v okamihu sa stáva
beyond being one or the other, aj jedným aj druhým,
   
15:58 that is, in movement. to znamená, že je v pohybe.
   
16:01 K: Does it? K: Naozaj?
   
16:03 B: Well, it can, I said B: Teda, môže, povedal som
that ordinarily it does not, že obvykle sa tak nestane,
   
16:05 because ordinarily thought is caught pretože zvyčajne je mysleľ chytená
on one side or the other. na jednej alebo druhej strane.
   
16:08 K: That’s the whole point, K: To je to!
isn’t it? Nie?
   
16:10 Ordinarily the general Obyčajneyčajne všeobecné
and the particular a konkrétne
   
16:13 are in the same area. sú v rovnakej oblasti.
   
16:15 B: Yes, and either you fix on one B: Áno, a to buď napravíte na jednom
or the other. alebo druhom.
   
16:18 K: Yes, but in the same area, K: Áno, ale v rovnakej oblasti,
in the same field. v rovnakej oblasti.
   
16:25 And thought is the movement A myšlienka je pohyb
between the two. medzi týmito dvoma.
   
16:29 Or thought has created both. Alebo myseľ vytvorila oboje.
   
16:32 B: Yes, it has created B: Áno, vytvorila oboje,
both and moves between. a pohybuje sa medzi nimi.
   
16:34 K: Between and around it. K: Medzi nimi a okolo toho.
   
16:36 B: Around and in that area. B: Okolo aj v tej oblasti.
   
16:38 K: Yes, in that area. K: Áno, v tejto oblasti.
  A robí to po celé tisícročia.
   
16:45 And it has been doing  
this for millennia.  
   
16:48 B: And most people would feel B: A väčšina ľudí si myslí,
that’s all it could do. že to je všetko, čo vie robiť.
   
16:52 K: Now, we are saying, Teraz hovoríme,
   
16:55 when thought ends, kedy myslenie končí,
   
17:02 that movement which thought že celé to hnutie, ktoré myseľ
has created also comes to an end, vytvorila, končí.
   
17:07 therefore time comes to an end. Preto aj čas končí.
   
17:09 B: We should go more slowly here... B: Mohli by ste trošku pomalšie ...
K: Sorry. K: Je mi ľúto.
   
17:11 B: ...it’s a jump B: ... je to skok
from thought to time, od myšlienok k času,
   
17:15 we’ve gone into it before už sme si o tom hovorili,
but it’s still a jump. ale predsa len, je to le skok.
   
17:18 K: Right. Because first, let’s see. K: Správne. Tak sa na to najprv
  pozrime.
   
17:22 Thought has created the Myseľ vytvorila to
general and the particular, všeobecné a konkrétne,
   
17:26 and thought is a movement a myseľ je pohyb,
that connects the two, ktorí spája tieto dva.
   
17:31 thought moves round it, Mysleľ sa pohybuje okolo toho
so it is still in the same area. tak, že je stále v rovnakej oblasti.
   
17:38 B: Yes, and doing that B: Áno, a robiac
it has created time, to, vytvorila čas,
   
17:40 which is part of ktorý je súčasťou
the general and the particular, všeobecného a konkrétneho.
   
17:43 time is a particular time Čas je konkrétny
and also a general time. a a aj všeobecný.
   
17:46 All time, for ever. Všetok čas, vždy.
   
17:49 That sees this particular time A vidí tento konkrétny čas
in the whole of time. ako v časovo celku.
   
17:54 K: But, you see, thought is time! K: Ale, vidíte, že myšlienka je čas!
   
17:57 B: That’s another question, B: To je ďalšia otázka.
we were discussing that Hovorili sme, že
   
18:01 thought has a content myseľ má obsah
which is 'about' time, ktorý je "v" čase,
   
18:04 and besides that, we say that thought a okrem toho, hovoríme, že myseľ je
is a movement which 'is' time, pohyb, čo je vlastne čas,
   
18:09 it could be said to be moving dalo by sa povedať, pohybujúci sa
   
18:12 from the past z minulosti
into the future. Right? do budúcnosti. Že?
   
18:15 K: But, sir, K: Ale pane,
thought is based on time, myseľ je založená na čase,
   
18:19 thought is myseľ je
the outcome of time. výsledkom času.
   
18:22 B: Yes, B: Áno,
but then does that mean ale znamená to potom,
   
18:24 that time exists beyond thought? že čas existuje mimo mysle?
   
18:26 If you say thought Ak hovoríte, že myseľ
is based on time, je založená na čase,
   
18:28 then time is more potom je čas
fundamental than thought dôležitejší ako myseľ.
   
18:31 is that what you want to say? To chcete povedať?
K: Yes, yes. K: Áno, áno.
   
18:33 B: So we should go into that. B: Takže by sme si to mali prebrať.
   
18:36 You could say that Mohli by ste povedať, že
time is something čas je niečo,
   
18:38 which was there before thought, čo tu bolo pred mysľou,
   
18:42 or at least alebo prinajmenšom
it’s at the origin of thought? je to pôvod mysle?
   
18:45 K: Time was there when there is K: Čas bol tam, keď existuje
the accumulation of knowledge. hromadenie znalostí.
   
18:53 B: That has come out B: Do istej miery vznikol
of thought to some extent. z mysle.
   
18:58 K: No, I act and learn. K: Nie. Konám a učím sa.
B: Yes. B: Áno.
   
19:01 K: That action is based, K: Tá činnosť nie je založená
not on previous knowledge, na predchádzajúcej znalosti,
   
19:11 but I do something, ale robím niečo,
and in the doing I learn. a popritom sa učím.
   
19:16 B: That learning B: To učenia sa mi
is registered in the memory. ukladá do pamäti.
   
19:19 K: In the memory, and so on. K: Do pamäti, a tak ďalej.
   
19:23 So is not thought essentially Takže myšlienka v zásade
the movement of time? nie je pohyb času?
   
19:30 B: In what sense is this learning B: V akom zmysle je toto učenie
the movement of time? pohybom času?
   
19:39 You can say, when we learn Môžete povedať, že keď sa učíme
it is registered. Right? tak to registrujeme. Však?
   
19:43 And then that same learning A potom to isté učenie
operates in the next experience, pôsobí na ďalšie skúsenosti,
   
19:47 what you have learned. ktoré ste sa naučili.
   
19:50 K: Yes. The past is always K: Áno. Minulosť sa vždy
moving to the present, all the time. posúva do súčasnosti. Stále.
   
19:55 B: Yes, and mixing, fusing B: Áno, a mieša sa a prepletá
with the present. K: Yes. so súčasnosťou. K: Áno.
   
19:57 B: And the two together B: A tie dve dokopy
are again registered sa znovu registrujú
   
20:00 as the next experience. ako ďalšia skúsenosť.
   
20:02 K: So are we saying, time K: Takže hovoríme, že
is different from thought, čas sa líši od myšlienky,
   
20:08 or time is thought. alebo že čas je myšlienka?
   
20:12 B: This movement of learning and the B: Tento pohyb, učenie sa a
response of memory into experience premetenie pamäte do praxe
   
20:20 and then re-registering, a potom znova - opakovanie,
we say that is time, hovoríme, že je čas,
   
20:22 and that is also thought. a to je tiež myšlienka.
Isn't? Nie?
   
20:25 K: Yes, that is thought. K: Áno, to je myšlienka.
   
20:30 Is there a time Existuje čas
apart from thought? bez myšlienky?
   
20:34 B: Would we say that, B: Povedali by sme, že
physically or in the cosmos, fyzicky alebo vo vesmíre,
   
20:38 time has a significance má čas význam
apart from thought? na rozdiel od myšlienky?
   
20:42 K: Physically, yes, K: Fyzicky, to áno.
I understand that. Rozumiem tomu.
   
20:45 B: Right. So then we’re saying, B: Dobre. Takže hovoríme
in the mind, or psychologically. v mysli, alebo psychologicky.
   
20:49 K: Psychologically, K: Z psychologického hľadiska,
   
20:53 as long as there is pokiaľ existuje
psychological accumulation – psychologická akumulácia
   
20:56 as knowledge, as the ‘me’, ako znalosti, ako "ja",
there is time. je tam čas.
   
21:00 It is based on time! Je to založené na čase!
   
21:03 B: Wherever there is accumulation B: Všade tam, kde je akumulácia,
there is time. je aj čas.
   
21:06 K: Yes, that’s the point. K: Áno, to je ono.
   
21:07 Wherever there is accumulation Všade tam, kde je akumulácia
there is time. je čas.
   
21:10 B: Usually you say time is first B: Zvyčajne hovoríte, že čas je prvý,
and in time you accumulate. a v tom čase hromadíte.
   
21:15 K: No, I would put it round K: No, ja osobne by som to
the other way, personally. takto neotočil.
   
21:18 B: It’s important to see B: Je dôležité vidieť
that it’s put the other way. to je opačne.
   
21:22 Suppose there is Predpokladajme, že neexistuje
no accumulation, then what? žiadna akumulácia, čo potom?
   
21:25 K: Then – that’s the whole point – K: Tak - a to je hlavné -
there is no time! nie je čas!
   
21:30 And as long as I am A pokiaľ budem akumulovať,
accumulating, gathering, becoming, zhromažďovať, stávať sa,
   
21:38 there is the process of time. je tam proces času.
   
21:41 But if there is no gathering, Ale ak nie je zhromažďovanie,
no becoming, no accumulation, stávanie sa, žiadna akumulácia,
   
21:46 where does kde potom
psychological time exist? psychologický čas existuje?
   
21:53 B: Probably you could say B: Možno by sa dalo povedať,
even physical time že dokonca aj fyzický čas
   
21:56 must depend on some kind musí závisieť na nejakej
of physical accumulation. fyzickej akumulácii.
   
22:00 That we are not denying. Čo ani nepopierame.
   
22:01 We’re denying the significance Popierame význam
   
22:03 of psychological accumulation. psychologickej akumulácie.
   
22:06 K: That’s right. So thought... K: To je pravda. Takže myšlienka
   
22:11 ...is the outcome of je výsledkom
psychological accumulation, psychologickej akumulácie,
   
22:15 and that accumulation, a tá akumulácia,
that gathering, to zhromažďovanie,
   
22:20 gives it a sense of continuity tomu dáva pocit kontinuity.
– which is time. Čo znamená "čas".
   
22:25 B: Well, it seems B: Teda, zdá sa,
it’s in movement, že je to v pohybe,
   
22:27 that whatever hocičo, čo
has been accumulated bolo nahromadené,
   
22:29 is responding to the present, reaguje na prítomnosť,
   
22:31 with the projection s predstavami
of the future. o budúcnosti.
   
22:33 And then A potom
that is again registered. sa to opäť registruje.
   
22:36 Now, the accumulation Teraz, akumulácia
of all that’s registered toho všetkého registrovaného
   
22:38 is in the order of time: je v časovom poradí:
one time, the next time... Raz, nabudúce ...
   
22:43 K: So we’re saying, K: Takže hovoríme,
thought is time! že myšlienka je čas!
   
22:47 B: Or time is thought. B: Alebo že čas je myšlienka.
K: Oh, yes, one way or the other. K: Áno. Tak, alebo tak.
   
22:51 B: But the movement B: Ale hnutie
of time is thought. času je myšlienka.
   
22:54 K: Movement of time... K: Pohyb času ...
B: Psychological time.  
   
22:56   B: Psychologický čas.
   
22:59 K: Movement... K: Pohyb ...
what are you saying, sir? Čo hovoríte, pane?
   
23:02 B: The movement of psychological B: Pohyb psychologického
time, which is that accumulation. času, čo je akumulácia.
   
23:06 K: Is time. B: That’s time K: Je čas. B: Je to čas
but that’s also thought. ale je to aj myšlienka.
   
23:11 the two mean the same thing. Tí dvaja znamenajú to isté.
   
23:14 K: So, psychological accumulation K: Takže psychologická akumulácia
is thought and time. je myšlienka a čas.
   
23:20 B: Yes, we have two words B: Áno. V skutočnosti máme dve
when really we only need one. slová, aj keď potrebujeme len jedno.
   
23:24 Because we have two words Pretože máme dve slová,
we look for two things. hľadáme dve veci.
   
23:29 K: Yes. There is only K: Áno. Je tu len jeden pohyb,
one movement,  
   
23:31 which is time and thought, ktorými sú čas a myšlienka,
time plus thought, time/thought. čas plus myšlienka, čas/myšlienka.
   
23:38 Now can the mind, which has A teraz. Vie tá myseľ, ktorá sa roky
moved for millennia in that area pohybuje v týchto medziach,
   
23:45 all the time, po celý čas, z toho oslobodiť?
free itself from that?  
   
23:50 B: Why is it bound up? Let’s see B: Prečo je zviazaná? Pozrime
exactly what’s holding the mind. sa presne, čo drží myseľ?
   
23:54 K: Accumulation. K: Akumulácia.
   
23:56 B: Yes, but why does the mind B: Áno, ale prečo myseľ
continue to accumulate? stále hromadí?
   
24:02 K: I think that is fairly clear, K: Myslím, že je to celkom jasné.
because Pretože
   
24:05 in accumulation there is safety, v akumulácii je bezpečie,
   
24:08 there is security je tam bezpečenie
– apparent security. - očividné bezpečie.
   
24:11 B: That needs a little discussion. B: To potrebuje trochu diskusiu.
   
24:13 In a certain area that is even true, V určitej oblasti, je to dokonca
the accumulation of physical food aj pravda. Hromadenie potravín
   
24:18 may provide a certain kind môže poskytnúť určitý druh
of security. bezpečnosti.
   
24:21 K: Of course. K: Samozrejme.
   
24:22 B: And then since no B: A pretože nenastal žiadny
distinction was made rozdiel
   
24:25 between the outer and the inner, medzi vonkajším a vnútorným,
there was the feeling získali sme pocit,
   
24:27 that one could accumulate že aj vnútorne môžeme
inwardly either experiences hromaždiť skúsenosti
   
24:32 or some knowledge alebo nejakú znalosť toho,
of what to do... čo robiť...
   
24:35 K: Are we saying K: Hovoríme,
the outward necessity že vonkajšia potreba
   
24:38 of physical accumulation fyzickej akumulácie
for security is necessary? pre pocit bezpečia je nutná.
   
24:43 And that same movement, V rovnakom pohyb,
same idea, same urge rovnaká myšlienka, rovnaké nutkanie
   
24:48 moves into the field of sa dostáva do poľa
psychological thought. psychického myslenia.
   
24:51 There you accumulate Tam potom kopíte
hoping to be secure. nádej bezpečia.
   
24:54 B: Yes, inwardly hoping B: Áno, v duchu dúfame,
you can accumulate že môžeme hromadiť
   
24:56 present memories, prítomné spomienky,
or relationships, alebo vzťahy,
   
25:01 things you could count on, veci, na ktoré sa môžete spoľahnúť,
principles you could count on. princípy, s ktorými rátate.
   
25:07 K: So accumulation, K: Takže akumulácia,
psychological accumulation  
   
25:11 is safety, protection, security. psychologická akumulácia
  je istota, ochrana a bezpečie.
   
25:17 B: The illusion, anyway. B: Ilúzia, tak ako tak.
   
25:19 K: The illusion of security K: Ilúzia bezpečia
and in this illusion it has lived. a v tejto ilúzii žije.
   
25:28 B: So it does seem B: Takže sa zdá,
that the first mistake was že prvou chybou bolo to,
   
25:31 that man never understood že človek nikdy nepochopil
the distinction between rozdiel medzi tým,
   
25:33 what he has to do outside and čo má robiť vonku a
what he has to do inside, right? čo má robiť vo vnútri, nie?
   
25:37 K: Yes, we said that. K: Áno. Jedná sa o
  rovnaký pohyb, vonkajší a vnútorný.
   
25:39 It is the same movement,  
outer and inner.  
   
25:42 B: But man carried the movement, B: Ale človek pokračoval v pohybe,
   
25:44 that procedure which was right v postupe. Ćo bolo správne
outwardly he carried inwardly, navonok, niesol v duchu
   
25:47 without knowing, perhaps bez toho aby vedel, možno
entirely not-knowing úplne nevedel,
   
25:49 that že to môže
that would make trouble. spôsobiť problémy.
   
25:53 K: So where are we now? K: Tak kde sme teraz?
   
25:57 A human being realises Človek si toto
all this. všetko uvedomí.
   
26:02 He has come to the point Prišiel do tej miery,
when he says, keď hovorí:
   
26:04 ‘Can I really be free from "Naozaj sa môžem zbaviť
this accumulated security tohto kumulovania istoty,
   
26:12 and thought and time?' mysle a času? "
Psychological time, right? Psychologického času?
   
26:17 Is that possible? Je to vôbec možné?
   
26:21 B: If we say B: Keď hovoríme,
that it had this origin, že to malo tento pôvod,
   
26:23 then it should be potom by mohlo byť
possible to dismantle it, možné to rozobrať.
   
26:26 if it were built into us, Ak by to bolo do nás zabudované
nothing could be done. nedá sa nič robiť.
   
26:29 K: It is not certainly built into us! K: Určite to nie je do nás zabudované!
   
26:32 B: Most people act as though they B: Väčšina ľudí pôsobí, ako by
believe it were. K: That’s absurd! verila, že je. K: To je absurdné!
   
26:35 B: If it’s not built into us, B: Ak to nie je do nás zabudované,
   
26:37 then the possibility potom eixstuje šanca,
exists for us to change. že sa to dá zmeniť.
   
26:41 Because in some way Pretože istým spôsobom
we said it was built up to bolo do nás zabudované,
   
26:43 in the first place through time. na prvom mieste je čas.
   
26:50 K: If we say it is built in, K: Keď hovoríme,
  že je to zabudované,
   
26:55 then we are in a hopeless state. potom sme v beznádejnom stave.
   
26:58 B: That’s one of the difficulties B: To je jeden z problémov
of people who use evolution, ľudí, ktorí využívajú evolúciu.
   
27:03 by bringing in evolution Veriac v evolúciu
   
27:06 they hope to get out dúfajú, že sa dostnú von
of this static boundary. z tejto statickej hranice.
   
27:09 They don’t realise that Neuvedomujú si, že
evolution is the same thing, evolúcia je to isté.
   
27:13 it’s even worse,it’s the very means Že je to ešte horšie,
by which the trap was made. že je to práve to,
   
27:16   čo vytvorilo pascu.
   
27:21 K: So I come to that point, K: Tak som prišiel do tohto bodu,
as a human being, ako ľudská bytosť.
   
27:26 I realise all this, Uvedomil som si to všetko.
   
27:29 I’m fully aware Som si plne vedomý
of the nature of this. toho čo to spôsobuje,
   
27:37 And my next question is: a moja ďalšia otázka znie:
   
27:41 can this mind move on Môže táto myseľ ísť ďalej
from this field altogether, z tejto oblasti, úplne,
   
27:48 and enter, perhaps, into a a vstúpiť, snáď,
totally different dimension? do úplne inej dimenzie?
   
27:57 And we said... A povedali sme ...
   
28:02 It can only happen To sa môže stať len
when there is insight v prípade, že je tam vľad -
   
28:05 – that we’ve been through. - ktorým sme prešli.
   
28:08 B: Yes, and it seems B: Áno, a zdá sa,
that insight arises že vhľad navstáva
   
28:11 when one questions keď sa na to človek pýta
this whole thing very deeply. dopodrobna.
   
28:16 One sees Človek vidí, že to nedáva zmysel.
it doesn’t make sense.  
   
28:20 K: Now having had insight into it K: Takže, nahliadnuť do toho
   
28:23 and seen its limitation a vidiac jeho obmedzenia,
and therefore go beyond it – idem ďalej.
   
28:27 what is there beyond? Čo je ďalej?
   
28:36 This we talked about a little bit, O tom sme sa trochu rozprávali,
   
28:38 not only at Ojai, also here. a to nielen v Ojai, ale aj tu.
   
28:59 B: We felt that it’s very difficult B: Cítili sme, že sa to dá veľmi
to even bring this into words, ťažko vyjadriť slovami,
   
29:04 but I think we said something ale myslím si, že sme si povedali, že
has to be done on this line, right? s neajko to musíme urobiť, že?
   
29:09 K: I think it has K: Myslím, že to musíme
to be put into words. dať do slov.
   
29:12 B: Could you say why B: Mohli by ste povedať prečo?
because many people might feel Pretože mnoho ľudí môže mať pocit,
   
29:15 we should leave this by sme to mali nechať tak.
entirely non-verbal. Úplne bez slov.
   
29:26 K: Can we say, K: Môžeme povedať,
the word is not the thing, slovo nie je vec,
   
29:32 whatever description akýkoľvek popis
is not the real, nie je reálny,
   
29:36 is not the truth, however much nie je to pravda, akokoľvek
you embellish or diminish it, to ozdobíte alebo potlačíte,
   
29:40 just the word is not that. slovo nikdy nie je ono.
   
29:44 Recognising that, then Uznávajúc to, potom
what is there beyond all this? čo je tam za tým všetkým?
   
29:51 Can my mind be so... Môže moja myseľ byť taká ...
desireless bez túžby?
   
29:59 so it won’t create an illusion, Tak aby som si nevytvárala ilúziu,
something beyond? že niečo existuje mimo toho?
   
30:03 B: Then, in that question B: Potom, v tejto otázky
of desire, túžby,
   
30:05 desire must be túžba musí byť
in this time process. v tomto časovom procese.
   
30:08 K: Of course, desire is time. K: Samozrejme, túžba je čas.
   
30:11 B: Since there are very B: Pretože eistujú veľmi
subtle forms of desire, jemné formy túžby,
   
30:14 as well as the obvious forms... tak ako aj zjavné formy ...
   
30:19 K: After all, being, becoming K: Koniec koncov, bytie, stávanie sa,
is based on desire. sú stavané na túžbe.
   
30:26 B: They are one and the same, B: Je to jedno a to isté.
really. Naozaj!
   
30:28 K: Yes, they’re one and the same. B: Áno. Je to jedno a to isté.
  Naozaj!
   
30:31 Now, when one has an insight – Teraz, keď má človek vhľad,
   
30:32 I hate to use that word - nerád používam to slovo
over and over again – znovu a znovu -
   
30:36 into that vhľad do toho,
whole movement of desire, do celého pohybu túžby,
   
30:40 and its capacity to create a jej schopnosť vytvárať
illusion, it’s finished! ilúzie, je to skončené!
   
30:51 B: Yes, B: Áno.
I think perhaps we should, Myslím, že by sme možno mali,
   
30:56 since this is a very crucial pretože sa jedná o veľmi dôležitý
point, we should try to say bod, mali by sme sa snažiť povedať
   
31:00 a little more about desire, niečo viac o túžbe.
   
31:02 how it’s intrinsic Ako tento vnútorný,
in this accumulating process, tento proces akumulácie,
   
31:07 how it comes out in many ways. ako sa prejavuje mnohými spôsobmi.
   
31:12 For one thing you could say Mali by sme si povedať,
that, as you accumulate, že ako hromadíte,
   
31:17 there comes a sense of prichádza pocit,
something missing. že niečo chýba.
   
31:19 You feel Cítite,že
you should have more, by ste mali mať viac,
   
31:21 something to finish, niečo skončiť,
to complete. dokončiť.
   
31:23 Whatever you accumulated Hocičo hromadíte,
is not complete. nie je to kompletné.
   
31:28 K: Sir, could we go into the K: Pane, mohli by sme sa najprv
question of becoming first, vrátiť k otázke stávania sa,
   
31:31 then desire comes into it. ako sa do toho dostáva túžba?
   
31:34 Why is it that all human beings, Prečo je to tak, že všetky ľudské
right through the world, bytosti, po celom svete,
   
31:39 have this urge to become? majú túto potrebu stať sa?
   
31:44 Outwardly I understand that, Navonok to celkom chápem.
simple enough.  
   
31:46 B: We have to become B: Musíme sa stať
stronger and stronger. silnejší a silnejší.
   
31:48 K: Physically develop your muscle... K: Fyzicky rozvíjať svoje svaly ...
   
31:51 B: Your language, your logic... B: Jazyk, logiku ...
   
31:53 K: And also a better job, K: A tiež lepšiu prácu,
more comfort and so on. väčšie pohodlie a tak ďalej.
   
32:02 But why is there Ale kde je
this seed in the human mind semeno v ľudskej mysli
   
32:08 of trying to become... snažíiť sa, aby som sa stal ...
enlightened – osvietený
   
32:13 let’s use that word - používajme teraz toto slovo -
for the moment –  
   
32:15 trying to become snažiť sa stať sa lepším,
more good... or better. alebo byť lepším?
   
32:22 B: There must be a sense B: Musí existovať pocit
of dissatisfaction nespokojnosti
   
32:24 with what’s in there already, čo už je tam.
that’s one thing. To je jedna vec.
   
32:27 K: Is it dissatisfaction? K: Je to nespokojnosť?
   
32:29 B: A person feels he would like it B: Človek cíti, že by chcel
to be complete. byť kompletný.
   
32:34 Suppose he has accumulated Predpokladajme, že nazhromaždil
memories of pleasure, spomienky na radosť,
   
32:37 but these memories ale tieto spomienky
are no longer adequate, už nie sú dostačujúce,
   
32:41 he feels cíti, že
something more is needed. treba niečo viac.
   
32:44 K: Is that it? K: Je to ono?
   
32:46 B: To get more, B: Získať viac,
that’s one of the questions, je jedna z otázok,
   
32:50 and eventually he feels that a nakoniec cíti
he must have the whole, the ultimate. že musí mať všetko,
   
32:54   konečné.
   
32:59 K: I’m not at all sure K: Nie som si vôbec istý,
whether the word ‘more’ či slovo "viac"
   
33:03 is not the real thorn. nie je skutočným tŕňom.
   
33:06 B: The word ‘more’? B: Slovo "viac"?
K: Yes, more. K: Áno, viac.
   
33:10 More, I will be more, Viac, ja budem viac,
I will have more, budem mať viac.
   
33:14 I will become Stanem sa
– this whole movement - celý tento pohyb
   
33:18 of moving forward, gaining, posúvania sa v pred, získavania,
   
33:23 comparing, advancing, porovnávania, postupujúc,
achieving – psychologically. dosiahnutia
   
33:25   - z psychologického hľadiska.
   
33:27 B: The word ‘more’ is just implicit B: Slovo "viac" je len implicitné
   
33:30 in the whole meaning of v zmysle
the word ‘accumulate’. slova "akumulovať".
   
33:33 If you’re accumulating Ak hromadíte,
you have to be accumulating more, budete musieť hromadiť stále viac,
   
33:36 there’s no other way to do it. inak sa to nedá.
   
33:38 K: So why is there this seed K: Tak prečo je toto semeno
in the human mind? v ľudskej mysli?
   
33:42 B: He doesn’t see that this 'more' B: Nevidí, že toto "viac"
is wrong, inwardly. je zle, vnútorne.
   
33:50 If he started outwardly Ak začal navonok
to use the term ‘more' používať termín "viac"
   
33:53 but then he carried it inward, a potom ho vykonával vo vnútri,
   
33:54 he didn’t see nevidel
how destructive it was. aké je to deštruktívne.
   
33:58 K: Why? Why? Why ? K: Prečo? Prečo? Prečo?
   
34:01 Why fairly intelligent philosophers Prečo pomerne inteligentní filozofi
and religious people a náboženskí ľudia
   
34:05 who have spent a great part ktorí strávili veľkú časť
of their great life in achieving, svojho života v dosahovaní,
   
34:11 why haven’t they seen prečo nevideli
this very simple thing! túto veľmi jednoduchú vec?!
   
34:17 The great intellectuals Veľkí intelektuáli
and the so-called... a takzvaní ...
   
34:22 evolutionary concept, evolučný koncept,
why haven’t they seen prečo nevideli
   
34:26 this simple fact that tento jednoduchý fakt, že
where there is accumulation tam, kde sa hromadí,
   
34:31 there must be more. tam musí byť viac.
   
34:33 B: They’ve seen that but B: Videli to, ale nevideli
they don’t see any harm in it. v tom nič zlé.
   
34:35 K: No, I’m not sure they see it. K: No, nie som si istý, že to vidia.
   
34:37 B: They’ve seen B: Zdá sa, že sa snažia získať viac,
they are trying to get more,  
   
34:40 they are trying to get snažia sa dosiahnuť
a better life. lepší život.
   
34:42 The nineteenth century Devätnáste storočie
was the century of progress, bolo storočie pokroku,
   
34:46 improving all the time. zlepšovalo sa po celú dobu.
   
34:48 K: All right, K: Dobre,
but progress outwardly. ale smerom von.
   
34:50 B: But they felt that man would be B: Ale cítili, že sa človek bude
improving himself inwardly. zlepšovať aj v duchu.
   
34:56 K: But why haven’t they K: Ale prečo sa na to
ever questioned this? nikdy nespýtali?
   
34:59 B: What would make them B: Prečo by sa nato pýtali?
question it?  
   
35:05 K: Obviously, this constant struggle. K: Očividne, je tu neustály boj,
For the more. za viac.
   
35:11 B: But they thought B: Ale oni si mysleli,
that was necessary for progress. že je to nevynutné pre pokrok.
   
35:15 K: But is that progress? K: Ale je to pokrok?
   
35:17 B: Can we make it clear, B: Môžeme si to vyjasniť? Predpokla-
suppose you had to answer dajme, že by ste mali odpovedať
   
35:20 one of the nineteenth century nejakému optimistovi z devätnásteho
optimists storočia.
   
35:23 that man Ten človek sa snaží
is progressing all the time, vo vývoji po celú dobu,
   
35:25 to be better inwardly byť lepší vnútorne
as well as outwardly. ako navonok.
   
35:28 K: Let us admit outwardly. K: Priznajme si to. Navonok.
B: He could do that. B: Mohol by to urobiť.
   
35:34 K: Outwardly. That same K: Navonok. To isté
outward urge to be 'better' nutkanie byť "lepší"
   
35:39 has it moved into ho posunulo do
the psychological realm? psychologickej oblasti.
   
35:44 B: Can we make it clear B: Môžeme si vyjasniť,
   
35:45 why it does harm prečo to škodí
in the psychological realm? v psychologickej oblasti?
   
35:50 K: The harm is – wait a minute, K: Škodí to - počkať chvíľu,
let’s think it out. premyslím si to.
   
35:55 What's the harm in accumulating, Čo je zlé na akumulácii,
psychologically? Oh yes! psychologicky? Ó áno!
   
36:03 It divides. Rozdeľuje to.
   
36:09 B: What does it divide? B: Čo to rozdeľuje?
   
36:11 K: The very nature of accumulation K: Samotná povaha akumulácie
   
36:16 brings about a division prináša rozdelenie
between you and me and they. medzi mnou, tebou a nimi.
   
36:21 B: Could we make that clear, B: Mohli by sme si to vyjasniť?
it is a crucial point. Jeto to rozhodujúci bod.
   
36:24 I can see one thing: suppose Vidím jednu vec:
  Predpokladajme,
   
36:26 you are accumulating in your way že ty hromadíš jedným spôsobom
and I accumulate in my way... a ja hromadím svojím.
   
36:29 K: And he, she, K: A on, ona,
accumulates in another way. hromadia iným spôsobom.
   
36:33 B: And then we try to impose B: A potom sa snažíme vnútiť
a common way of accumulating bežný spôsob hromadenia,
   
36:35 and that’s more conflict. a je tam ďalší konflikt.
   
36:37 K: Which is impossible! K: Čo je nemožné!
That never takes place. Čo nikdy sa nekoná.
   
36:40 B: They say everybody B: Hovoria, že každý
should be more... K: Yes, yes, yes. by mal byť viac ... K: Áno, áno.
   
36:46 I have accumulated, Nazhromaždil som
psychologically, as a Hindu. psychologicky ako Hind.
   
36:53 And another has accumulated A ďalší nazhromaždil
as a Muslim. ako moslim.
   
36:57 B: There are thousands B: Existuje tisíce
of divisions. rozdelení.
   
36:59 K: Thousands of divisions. K: Tisíce rozdelení.
   
37:00 B: You could say B: Dalo by sa povedať,
in one profession or in another. v jednej profesii alebo v inej.
   
37:02 K: Thousands of divisions! K: Tisíce rozdelení!
   
37:05 Therefore accumulation, in its Preto hromadenie, v samotnej
very nature, divides people. podstate rozdeľuje ľudí.
   
37:12 And therefore conflict. A teda konflikt.
   
37:15 B: Each person accumulates B: Každý človek hromadí
in his particular way svojim konkrétnym spôsobom
   
37:17 which is different ktorý sa líši
from somebody else. od spôsobu niekoho iného.
   
37:20 You cannot make Neviete hromadiť
a common way of accumulating. rovnakým spôsobom.
   
37:23 K: Can’t we? K: Nevieme?
So let’s all accumulate! Tak to poďme všetci skúsiť!
   
37:25 B: It doesn’t work, because everybody B: To nefunguje, pretože všetci
already has a different... už majú iný ...
   
37:29 K: Of course. K: Samozrejme.
   
37:31 B: ...relationship, B: ... vzťah,
no matter what you do. bez ohľadu na to, čo robíte.
   
37:34 K: So, can we say then: K: Takže môžeme potom povedať:
   
37:38 in accumulation man has sought v hromadení človek hľadal
psychological security, psychologická bezpečnosť,
   
37:43 and that security, a tá bezpečnosť,
with its accumulation, v hromadení
   
37:48 is the factor of human division. je faktor ľudského delenia.
Psychologically. Z psychologického hľadiska.
   
37:52 B: Yes, any attempt to accumulate B: Áno, každý pokus hromadiť
will divide. rozdelí.
   
37:57 At present, some sociologists V súčasnej dobe niektorí
like Carl Marx sociológovia, ako Karl Marx,
   
38:00 has said that it was povedal, že to bolo
this accumulation of capital toto hromadenie kapitálu
   
38:04 by some people which divided them niektorými ľuďmi, ktoré si ho
from other people – rozdelili od ostatných ľudí,
   
38:08 that started tremendous conflict. ktorý spustil obrovský konflikt.
   
38:13 K: So, we said that's why K: Tak sme si povedali, prečo
human beings have accumulated, ľudské bytosti zhromažďujú,
   
38:20 not realising its consequences. bez toho aby si uvedomili dôsledky.
   
38:27 And realising that, is it A uvedomiac si to, je
possible not to accumulate? jmožné prestať hromadiť?
   
38:34 I mean, that’s tremendous! Myslím, že je to úžasné!
   
38:38 B: Yes, the human mind B: Áno, ľudská myseľ
automatically accumulates. automaticky hromadí.
   
38:43 K: Why? For the very clear K: Prečo? Pre veľmi jasný
and simple reason, a jednoduchý dôvod.
   
38:48 in accumulation, as outwardly, V hromadení, navonok,
it feels safe, secure. sa cíti v bezpečí.
   
38:57 B: Perhaps you could say that B: Možno by sa dalo povedať, že
having gotten into this trap dostaním sa do tejto pasce
   
39:00 it was very hard for the mind to bolo veľmi ťažké pre myseľ
to get out, it was already occupied, sa dostať z toho von,
   
39:03   už sa tým zaoberala.
   
39:05 the mind is filled with this Myseľ je naplnená týmto
process of accumulation, procesom hromadenia,
   
39:08 it becomes very hard a je pre ňu nemožné to vidieť.
to see anything.  
   
39:11 K: Suppose my mind is filled K: Predpokladajme, že moja myseľ je
with this process of occupation naplnená týmto procesom hromadenia,
   
39:16 which is psychological knowledge, čo sú psychologické poznatky,
all that, can it end? to všetko. Dá sa to skončiť?
   
39:21 Of course it can! Samozrejme, že dá!
   
39:24 B: If the mind B: Ak sa myseľ
will get to the root of it. dostane ku koreňu problému..
   
39:27 K: Of course it can! K: Samozrejme môže,
   
39:29 Which is: čo znamená:
that it is an illusion Je to ilúzia,
   
39:33 that in accumulation že v hromadení
there is security. je bezpečnosť.
   
39:37 B: One can see this B: Človek to môže vidieť
at a certain level, na určitej úrovni.
   
39:40 one discusses this, jeden to opisuje,
not intellectually, nie intelektuálne,
   
39:43 I would prefer to say skôr by som povedal,
as a map, ako mapu.
   
39:46 one has drawn a map Človek nakreslil mapu
of this whole process. celého tohto procesu.
   
39:50 Then the question is, Potom otázkou je:
when you have a map Keď máte mapy
   
39:52 you must now be able musíte byť teraz schopný
to look at the country. vidieť krajinu.
   
39:56 See what’s on the map. Vidieť, čo je na mape.
   
39:58 K: Yes. When you are K: Áno. Keď sa
looking at the map pozeráte na mapu,
   
39:59 you don’t see the country. nevidíte krajinu.
   
40:02 B: No, the map may be useful B: Nie, mapa môže byť užitočná,
but it’s not enough. ale to nestačí.
   
40:09 But now we are saying, A teraz hovoríme,
   
40:12 that desire is what keeps people že túžba je to, čo drží ľudí
going on with it. aby v tom pokračovali.
   
40:16 K: Not only desire but this K: Nielen túžba, ale aj tento
deep-rooted instinct to accumulate. hlboko zakorenený pocit hromadiť.
   
40:23 B: Like the squirrel. K: Like the B: Ako veverička. K: Ako veverička.
squirrel. For future, for safety. Pre budúcnosť, pre bezpečnosť.
   
40:33 That and desire go together. To a túžba idú ruka v ruke.
Right? Však?
   
40:38 B: It builds up B: Narastá to
into intense desire. do intenzívnej túžby.
   
40:42 K: So desire plus accumulation K: Takže túžba, plus hromadenie
   
40:47 is the factor of division, je faktorom rozdelenia,
conflict, etc. konfliktu, atď.
   
40:53 B: You can say really B: V skutočnosti môžete povedať, že
the word desire means need, slovo túžba znamená "potreba".
   
40:58 a person feels he must accumulate Človek cíti, že musí hromaždiť,
because he needs. pretože potrebuje.
   
41:01 K: He needs, yes. K: On potrebuje, áno.
Now, I’m asking, can that end? Teraz sa pýtam. Dá sa s tým prestať?
   
41:08 If it ends through an action Ak to skončí cez činnosť
of will, it's still the same thing. alebo vôľu, je to stále tá istá vec.
   
41:14 B: That’s part of desire. B: To je súčasť túžby.
   
41:17 K: If it ends because of punishment K: Ak to skončí vďaka trestu
or reward, it’s still the same. či odmeny, je to stále to isté.
   
41:25 So one’s mind sees this Takže ľudská myseľ to vidí
and puts all that aside. Right? a dáva všetko stranou. Že?
   
41:34 But is the mind... Ale je myseľ
  oslobodená od hromaždenia?
   
41:41 free of accumulation?  
   
41:50 Yes sir, I think it can, Áno, pane, myslím, že je,
he does. že môže byť.
   
41:55 That is, have no To znamená, že nemá žiadne
psychological knowledge at all. psychologické poznatky. Vôbec.
   
42:03 Knowledge is accumulation. Poznanie je hromaždenie.
   
42:10 B: We have to consider B: Musíme vziať do úvahy,
   
42:13 that knowledge goes že vedomosti zachádzajú ďalej
very much further  
   
42:16 than is ordinarily meant. ako sa obyčajne považuje.
   
42:18 Not just... K: Book knowledge, B: Nie len....K: Teoretické vedomosti,
experience – of course! skúsenosť - samozrejme!
   
42:23 B: But, in accumulating... B: Ale v hromadení...
For example, Napríklad,
   
42:30 having knowledge of this microphone, poznajúc tento mikrofón,
you build up an image of it, ste si o ňom vybudoval predstavu,
   
42:35 and everything goes into that, a všetko s tým súvasiace,
and one expects it to continue. a človek očakáva pokračovanie.
   
42:40 If you have knowledge of yourself, Ak máte poznanie o sebe,
it builds up a picture of yourself. budujete si predstavu o sebe.
   
42:46 K: Ah! Can one have K:Môže človek poznať sám seba?
knowledge of oneself?  
   
42:48 B: No, If you think you have, B: Nie. Ak si myslíte, že máte,
   
42:50 if one thinks ak si človek myslí,
that there is knowledge že vie,
   
42:53 about what sort of person aký je,
you are,  
   
42:55 that builds up into a picture, premieňa si predstavy,
with the expectations... s očakávaním...
   
42:59 K: But after all, if you K: Ale koniec koncov, ak sa
have knowledge of yourself, poznáte,
   
43:02 you have built an image already! už ste si vybudovali predstavu!
   
43:05 B: That’s the same, B: To je rovnaké.
the tendency is, Tendencia je,
   
43:07 there’s a transfer of je tam prenos toho,
what you do with the outside, čo robíte s vonkajškom.
   
43:10 as you observe this microphone Ako pozorujete tento mikrofón
you build up knowledge, budujete si vedomosti,
   
43:14 that enters into your picture, ktoré vstupujú do vášho obrazu.
your perception of it, Do vášho vnímania.
   
43:18 then you say I'll do the same Potom hovoríte: To isté urobím
with myself. sám so sebou.
   
43:21 I know the sort of person Poznám toho človeka
I should be or I am ktorým by som mal byť, alebo som,
   
43:24 and it builds up, a to narastá,
a lot of accumulation builds up narastá veľa hromadenia,
   
43:28 in forms that we don’t vo formách, ktoré bežne
ordinarily call knowledge, nenazývame vedomosti.
   
43:32 for example, preferences, Napríklad, preferencie,
likes and dislikes. ľubovôle a nevôle.
   
43:38 K: But once you realise K: Ale akonáhle si uvedomíte
psychological accumulation psychologické hromadenie,
   
43:46 as knowledge is an illusion, akože poznanie je ilúzia
and destructive, a je deštruktívne,
   
43:50 and causes a spôsobuje
infinite pain and misery, nekonečnú bolesť a utrpenie,
   
43:56 when you see, it’s finished! keď to vidíte, je to skončené!
   
43:58 B: I'm trying to say, B: Keď to hovoríte,
very often the word knowledge veľmi často slovo "vedomosť"
   
44:04 does not convey nezahrňuje
all that has to be included. všetko to, čo tam musí byť zahrnuté.
   
44:09 I could say, OK, I know Mohol by som povedať, OK, viem.
certain things in knowledge Niektoré veci v znalostiach
   
44:14 and it’s foolish to build up a je pochabé budovať
that knowledge about myself, vedomosti o sebe,
   
44:18 but then there may be ale potom môžu existovať
other kinds of knowledge iné druhy vedomostí,
   
44:20 which I don’t recognise as ktoré nepoznáme ako
knowledge... vedomosti ...
   
44:23 K: What other kinds of knowledge K: Aké ďalšie vedomosti človek má?
that one has?  
   
44:28 Preferences, like and dislike, Preferencie, ako páči sa mi
  a nepáči sa mi.
   
44:31 prejudice. K: Predsudky.
B: Habits. B: Zvyky. Áno.
   
44:33 K: Habit. All that is in the K: Zvyky. To všetko je v
image that one has created. obraze, ktorý si človek vytvoril.
   
44:45 B: Yes. Man has developed B: Áno. Človek sa vyvinul
in such a way that takým spôsobom, že
   
44:49 that image seems tento obraz sa zdá byť
extraordinarily real. mimoriadne reálny.
   
44:52 And therefore its qualities A preto jeho kvality
don’t seem to be knowledge. sa nezdajú byť znalosťami.
   
45:00 K: All right, sir. K: Dobre, pane.
So we have said, Takže sme si povedali,
   
45:04 accumulation is time že hromadenie je čas,
accumulation is security, hromadenie je bezpečnosť,
   
45:10 and where there is a tam, kde je
psychological accumulation psychologické hromadenie,
   
45:13 there must be division, tam musí existovať rozdelenie.
   
45:17 thought is the movement between Myšlienka je pohyb medzi konkrétnym
the particular and the general, a všeobecným.
   
45:22 and thought is also born A myšlienka je tiež zrodená
out of the image z predstavy,
   
45:25 of what has been accumulated. z toho, čo bolo nahromadené.
   
45:29 All that is one’s inward state. To všetko je vnútorný stav človeka.
   
45:39 That is deeply embedded in me. Je to vo mne hlboko zakorenené.
   
45:43 B: Yes, physically and mentally. B: Áno, fyzicky i psychicky.
   
45:45 K: All round. I recognise physically K: Všetko dokola. Vidím že fyzicky
it is necessary, somewhat. je to istým spôsom nevyhnutné.
   
45:50 B: But it's overdone, physically. B: Ale je to prehnané, fyzicky.
   
45:53 K: One can overdo anything. K: Človek môže preháňať v hocičom.
   
45:56 But psychologically to realise that, Ale z psychologického hľadiska, keď
  si to uvedomím, čo mám s tým robiť?
   
46:03 how do I set about it?  
   
46:07 How do I, who has accumulated, Ako ja, ktorý zhromažďoval
accumulated for millennia – po tisícročia
   
46:12 general and particular, - konkrétne a všeobecne,
that has been the habit – čo bolo zvykom -
   
46:17 and how do I, not only ako mám, nielen
recognise the habit, rozpoznať ten zvyk,
   
46:21 and when I do a keď ho rozpoznám,
recognise the habit,  
   
46:24 how does that movement ako to mám
come to an end? skončiť?
   
46:32 That is the real question. To je dobré otázka.
B: Yes. BY: Áno.
   
46:43 K: Where does intelligence K: Akú rolu v tom zohráva
play a part in all this? ineligencia?
   
46:50 You follow what I'm saying? Chápate, čo tým myslím?
   
46:51 B: There has to be intelligence B: Musí tam byť inteligencia,
to see this. aby sme to videli.
   
46:55 K: Is it intelligence? K: Je to inteligencia?
   
46:58 Is it so-called Existuje takzvaná
ordinary intelligence, všeobená inteligencia,
   
47:01 or intelligence is something alebo je ineligenia niečo úplne iné?
entirely different?  
   
47:05 B: I don’t know what people B: Neviem, čo ľudia väčšinou myslia
ordinarily mean by intelligence, tou ineligenciou,
   
47:10 but if they mean ale ak tým myslia iba kapacitu...
just merely the capacity to...  
   
47:12 K: To discern, to distinguish, K: Rozoznať, rozlíšiť,
   
47:16 To solve... riešiť...
B: To use logic. B: Používať logiku.
   
47:18 K: ...technical problems, K:...technické problémy,
economic problems – ekonomické problémy,
   
47:21 I'd call that partial intelligence, hovoril by som tomu čiastočná
it is not really... inteligencia, nie naozaj ...
   
47:26 B: You could call that B: Dalo by sa to nazvať,
skill in thought. schopnosť mysle.
   
47:27 K: Skill in thought, all right, K: Schopnosť mysle, v poriadku,
skill in thought. schopnosť mysle.
   
47:31 But intelligence – wait a minute, Ale inteligencia - počkajte chvíľu,
that’s what I’m trying to find out. to sa snažím zistiť.
   
47:36 I realise this: Uvedomujem si toto:
accumulation, division, security, hromadenie, rozdelenie, bezpečnosť,
   
47:46 the general and particular, všeobecná a konkrétna
thought. myseľ.
   
47:53 I can see the reason of all that, Vidím dôvod toho všetkého,
the logic of all that. logiku všetkého.
   
47:59 But logic, reason and Ale logika, rozum a
explanation doesn’t end the thing. vysvetlenie neukončí túto vec.
   
48:06 Another quality is necessary. Niečo ďalšie je potrebné.
Is that quality intelligence? Je to inteligencia?
   
48:14 I’m trying to move away Snažím sa na chvíľu vzdialiť
from insight for a while. z vhľadu.
   
48:19 B: Not to repeat the word so much. B: Neopakujme to slovo toľko.
K: Too much. K: Príliš.
   
48:31 Is intelligence Je inteligencia
associated with thought? spojená s mysľou?
   
48:39 B: We don’t know what you B: Nevieme, čo si predstavujete
mean by the word ‘associated’. pod slovom "spojená"?
   
48:42 K: Is it related, K: Súvisí s ňou.
is it part of thought, Je súčasťou myslenia.
   
48:46 is it the outcome of Je to výsledkom
very clear, precise, exact, veľmi jasných, presných, exaktných
   
48:53 logical conclusions of thought. logických záverov mysle.
   
48:56 B: No, that would still B: Nie, to by aj naďalej
be more and more skill. bolo stále viac a viac zručností.
   
48:59 K: Skill, I agree. Yes. K: Schopností. Súhlasím. Áno.
   
49:02 B: At least we're suggesting B: Aspoň naznačujeme,
intelligence is a different quality. že inteligencia je inej kvality.
   
49:11 K: Is that intelligence K: Je to inteligencia
related to love? vzťahujúce sa k láske?
   
49:18 B: I’d say they go together. B: Povedal by som, že idú
  ruka v ruke.
   
49:21 K: Yes, I’m just K: Áno, pomaly sa k tomu
moving slowly into that. dostávam.
   
49:25 I’ve come to... I realise all that Pochopil som ...
we've discussed this morning, uvedomil som si, že všetko
   
49:29   o čo sme diskutovali dnes ráno,
   
49:32 and I’ve come to a blank wall, a prišiel som k prázdnej stene,
a solid wall, I can’t go beyond.  
   
49:37   pevnej stene,
  za ktorú sa neviem dostať.
   
49:41 And in observing, A v pozorovaní,
looking, fishing around, hľadaním, skúmaním okolo toho,
   
49:46 I come upon this word som sa dostal k slovu
‘intelligence’. "Inteligencia".
   
49:52 And I see the so-called A vidím, že takzvaná
intelligence of thought, inteligencie mysle,
   
49:57 skill and all that, zručnosť a to všetko,
is not intelligence. nie je inteligencia.
   
50:01 So I’m asking further, Takže sa pýtam ďalej:
   
50:03 is this intelligence associated, Je to inteligencia spojená,
or related, or part of love? alebo príbuzná, alebo časť lásky?
   
50:22 One cannot accumulate love. Človek nemôže hromadiť lásku.
Right? Však?
   
50:28 B: People might try. B: Ľudia by sa mohli pokúsiť.
   
50:30 K: It sounds silly! K: To znie hlúpo!
   
50:32 B: People do try B: Ľudia sa snažia
to guarantee love. zaručiť si lásku.
   
50:35 K: That is all romantic nonsense, K: To je všetko, romantický nezmysel.
cinema stuff. Teáter.
   
50:40 You cannot accumulate love, Nemôžete hromadiť lásku,
   
50:45 you cannot associate it môžete je spojiť
with hate, all that. s nenávisťou, to všetko.
   
50:52 So it’s something entirely Takže je to úplne niečo
different, that love. iné, než láska.
   
50:57 And has that love intelligence? A má tá láska inteligenciu?
Which then operates – you follow? – Ktorá potom funguje - sledujete? -
   
51:06 which then breaks down the wall. ktorá potom rozoberie múr?
I don’t know if... B: Yes. Ja neviem, či ... B: Áno.
   
51:36 K: All right, let’s begin again. K: Dobre, poďme začať odznova.
   
51:38 I don’t know what that love is. Neviem, čo je to láska.
   
51:44 I know all the physical bit, Poznám všetko to fyzické,
I realise that uvedomujem si to:
   
51:49 pleasure, desire, accumulation, potešenie, túžba, hromadenie,
remembrance, pictures, spomienky, predstavy,
   
51:53 are not love. All that, to nie je láska. To všetko.
I’ve realised long ago. Uvedomil som si to už dávno.
   
52:00 But I’ve come to the point Ale dostal som sa k bodu,
   
52:03 where this wall is so enormous kde je táto stena tak obrovská,
that I can’t even jump over it. že ju neviem preskočiť.
   
52:09 So I’m now fishing around, Takže nelovím okolo,
   
52:15 to see if there is aby som zistil, či existuje
a different movement iný pohyb,
   
52:19 which is not ktorý nie je vytvorený človekom.
a man-made movement.  
   
52:23 And that movement may be love – A ten pohyb môže byť láska.
   
52:27 I am sorry to use that word, - Ľutujem, že používam toto slovo.
we’ll use it for the time being. Budeme ho nateraz používať.
   
52:34 Because that word has been Pretože to slovo bolo
so spoilt and misused. tak pokazené a zneužité.
   
52:39 B: You're saying love is a movement, B: Hovoríte, že láska je pohyb,
not just a feeling. K: Oh, no, no! nie je to len pocit. K: Nie, nie!
   
52:45 B: Though it may involve feeling, B: Myseľ môže zahŕňať pocit,
but it’s not feeling. ale nie je to pocit.
   
52:51 K: So that love with its intelligence, K: Takže tá láska, s jej
is that the factor inteligenciou, je ten faktor,
   
52:59 that will break down or dissolve, ktorý zbúra, alebo rozpustí,
or break up this wall? alebo rozbije tú stenu?
   
53:12 Not, 'I love you' or 'you love me'. Nie: "Ja ťa ľúbim" , alebo
Right? "Ľúbiš ma?". Že?
   
53:18 it’s not general or particular, Nie je to všeobecné či konkrétne.
it is something beyond. Right? Je to niečo mimo. Že?
   
53:25 B: Yes, that’s a point... B: Áno, to je ono ...
   
53:28 Another part Ďalšia črta
of the background of man človeka je,
   
53:31 is to make love particularised, že chce lásku konkretizovať,
to particular things or individuals...  
   
53:36   na konkrétne veci alebo
  na jednotlivcov...
   
53:40 K: I think when one loves K: Myslím, že keď človek miluje
with that intelligence s tou inteligenciou
   
53:43 it covers the whole, pokrýva to celok.
it’s not particular or general – Nie je to konkrétne alebo všeobecné.
   
53:48 it is that! - Je to tak?
   
53:50 It is light, Je svetlo.
it’s not particular light. Neexistuje konkrétne svetlo.
   
53:59 All right. Dobre.
Then, if that is the factor Potom, ak je to ten faktor,
   
54:04 that will break down the wall ktorý zborí múr
which is in front of me, ktorý je predo mnou,
   
54:12 then... potom ...
I don’t know that love. Nepoznám tú lásku.
   
54:20 As a human being, Ako ľudská bytosť,
having reached a certain point, ktorá dosiahla určitý bod,
   
54:26 I can’t go beyond it to find neviem ďalej zistiť,
that love. What shall I do? čo je to láska. Čo mám robiť?
   
54:33 What is... Čo je...
– not do or not do – - nie "robiť" alebo "nie robiť" -
   
54:40 but what is ale aký je
the state of my mind stav mojej mysle.
   
54:44 when I've realised Keď som si uvedomil,
any movement this side of the wall každý pohyb na tejto strane múru,
   
54:52 is still strengthening the wall stále posilňuje stenu
– right? - že?
   
54:56 So I realise that, and, Tak si to uvedomujem,
through meditation, etc., a skrz meditáciu, atď.,
   
55:03 there is no movement. nie je žiadny pohyb.
But the mind can’t go beyond it. Ale myseľ nemôže ísť za to.
   
55:09 But you come along and say, ‘Look, Ale ty si prišiel a hovoríš: "Pozri,
   
55:14 that wall can be dissolved, tá stena sa dá rozpustiť,
broken down, zlomiť,
   
55:20 if you have that quality ak máš tú vlastnosť
of love with intelligence.’ lásky s inteligenciou. "
   
55:25 And I say, ‘Excellent, A ja hovorím: "Výborne,
but I don’t know what it is!’ ale neviem, čo to je! "
   
55:31 What shall I do? I can’t do anything, Čo mám robiť? Nemôžem robiť nič!
I realise that. Uvedomujem si to.
   
55:38 Whatever I do is still within Nech robím, čo robím, je to stále v rámci
this side of the wall, right? tejto strany múru, že?
   
55:45 So, am I in despair? Takže som zúfalý?
   
55:54 Obviously not, because Zrejme nie. Pretože,
if I am in despair or depressed, ak som zúfalý a v depresii,
   
55:58 I’m still stále sa
moving in the same field. pohybujem v rovnakej oblasti.
   
56:04 So all that has stopped. Takže to všetko prestalo.
   
56:08 Realising that I cannot Uvedomujúc si to, nemôžem
possibly do anything, nič robiť,
   
56:15 any movement, akýkoľvek pohyb,
what takes place in my mind? čo sa odohráva v mojej mysli?
   
56:20 You follow, sir, what I’m asking? Sledujete pane, čo sa pýtam?
   
56:23 Is that right? Je to správne?
I think that’s fairly logical. Myslím, že je to celkom logické.
   
56:27 I realise Uvedomujem si,
I cannot do a thing! že nemôžem nič robiť!
   
56:34 So what has happened Takže čo sa stalo
to the quality of my mind, s kvalitou mojej mysle,
   
56:39 which has always moved ktorá sa vždy pohybovala
to accumulate, to become... aby zhromažďovala aby sa stala ...
   
56:47 all that has stopped. To všetko prestalo.
   
56:50 The moment I realise, I can't... Vo chvíli, keď som si uvedomil,
No movement, right? že nemôžem ... Žiadny pohyb, že?
   
56:57 Is that possible? Je to vôbec možné?
Or am I living in an illusion? Alebo žijem v ilúzii?
   
57:06 Have I really gone through all this Naozaj som prešiel tým všetkým,
   
57:10 to come to that point? aby som prišiel k tomuto bodu,
Or I suddenly say, I must be quiet – alebo zrazu hovorím: Musím byť ticho!
   
57:16 I don’t know Neviem
if I am conveying it. či sa dobre vyjadrujem?
   
57:19 B: Yes, that’s part B: Áno, to je časť
of the same process. toho istého procesu.
   
57:21 K: Same process. K: Rovnaký proces.
B: To project from the past. B: Premietanie z minulosti.
   
57:27 K: So has my mind... K: Tak moja myseľ ...
   
57:39 Is there in my mind a revolution? Je v mojej mysli revolúcia?
   
57:43 Revolution in the sense Revolúcia v tom zmysle,
   
57:46 that movement že sa ten pohyb
has completely stopped. úplne zastavil?
   
58:01 And if it has, is love A ak áno, je láska
something beyond the wall? niečo za tou stenou?
   
58:09 B: It wouldn’t mean anything. B: Mohlo by to znamenať hocičo.
   
58:11 K: Of course, it couldn’t be. K: Samozrejme, že by mohlo.
   
58:13 B: The wall itself is the B: Samotná stena je
product of the process produktom procesu
   
58:16 which is illusion. čo je ilúzia.
   
58:18 K: Exactly. K: Presne tak.
So I’m realising Tak si uvedomujem,
   
58:21 the wall is this movement. že tá stena je tento pohyb.
   
58:25 So, Takže,
when this movement ends, keď sa toto hnutie skončí,
   
58:28 that quality of intelligence, tá kvalita inteligencie,
love and so on, is there! láska a tak ďalej, je tu!
   
58:34 That’s the whole point. V tom je celý vtip.
   
58:45 B: Yes, could one say B: Áno, dalo by sa povedať,
the movement ends, pohyb končí vtedy,
   
58:48 the movement sees keď hnutie vidí,
that it has no point. že to nemá žiadny zmysel.
   
58:56 K: It is so-called skilled K: Takzvane
to see a danger. vidí nebezpečenstvo.
   
59:05 B: Well, it could be. B: No, mohlo by to byť.
   
59:07 K: Yes. Any danger demands K: Áno. Akékoľvek nebezpečenstvo
certain amount of awareness. si vyžaduje
   
59:11   určitú dávku uvedomenia.
   
59:14 But I have never realised, Ale ako ľudská bytosť
as a human being, som si nikdy neuvedomil
   
59:17 the accumulated process že ten proces hromadenia
is a tremendous danger. je obrovské nebezpečenstvo.
   
59:23 B: Because that seems to be B: Pretože vyzerá ako
the essence of security. podstata bezpečnosti.
   
59:28 K: You come along K: Prichádzaš
and point it out to me, a hovoríš mi to,
   
59:34 and I’m listening to you a ja ťa veľmi pozorne
very carefully počúvam,
   
59:38 and I actually perceive a vlastne vnímam
the danger of that. to nebezpečenstvo.
   
59:50 And perception is part of love, A vnímanie je súčasťou lásky,
isn’t it? Ah.. I’m getting at it. všakže? A .. Začínam to chápať.
   
59:59 B: You’re suggesting B: Naznačujete,
that love is a kind of energy že láska je druh energie
   
1:00:02 which is not specific or general ktorá nie je špecifická
  alebo všeobecná,
   
1:00:06 and that it may momentarily a že môže na chvíľu
envelop certain things. obklopiť určité veci.
   
1:00:13 K: So perception without any motive, K: Takže vnímanie bez
without any direction, etc., akéhokoľvek motívu,
   
1:00:16   bez akéhokoľvek smeru, atď.,
   
1:00:20 perception of the wall Vnímanie múru
which has been brought into being ktorý bol postavený
   
1:00:24 by this movement of accumulation, týmto pohybom hromadenia,
   
1:00:29 the very perception of that samotná predstava, že
is intelligence and love. Right? je to inteligencia a láska. Že?
   
1:00:40 We’d better stop, it’s Mali by sme prestať. Je
half past twelve. B: Right. pol jednej. B: Dobre!
   
1:00:55 K: Should we go on? K: Mali by sme pokračovať?
   
1:00:57 B: How do you feel? B: Ako sa cítite?
Maybe it’s best to stop. Možno v najlepšom treba prestať.
   
1:00:59 K: Better stop. K: Lepšie prestať.
We've come to a point. Dostali sme sa k podstate.
   
1:01:02 When do we meet again? Kedy sa stretneme znova?
B: Thursday, in two days. B: Vo štvrtok, za dva dni.
   
1:01:10 K: Right, sir. K: Dobre, pane!