Krishnamurti Subtitles

Ukončenie psychologických poznatkov

Brockwood Park - 18 September 1980

The Ending of Time 130:32 K: May we continue with K: Môžeme pokračovať tam,
where we left off yesterday? kde sme skončili včera?
   
0:47 What plagues the mind? Čo zahlťuje myseľ?
   
0:56 It is always following Vždy sa chová podľa
a certain pattern, always seeking. určitého vzoru, vždy niečo hľadá.
   
1:05 If it lets go of one pattern Ak sa vzdá jedného vzoru,
it picks up another pattern, vždy sa primkne k inému
   
1:10 keeps on functioning a vždy funguje takýmto spôsobom.
all the time within that.  
   
1:16 Why? Prečo?
   
1:19 One can give explanations, Človek to môže vysvetliť,
one sees why it does: vidí, prečo je to tak:
   
1:23 for protection, for safety, kvôli ochrane, bezpečnosti,
for slackness, indifference, kvôli ochabnutosti, apatii,
   
1:28 a certain amount of callousness, kvôli určitej
  ľahostajnosti,
   
1:35 total disregard celkové ignorovanie
to one's own flowering, etc. vlastného vývoja, atď.
   
1:42 But I think Ale myslím si, že je veľmi dôležité
it is very important to find out zistiť,
   
1:47 why our minds are always prečo naše mysle fungujú
operating in a certain direction. vždy len určitým smerom?
   
1:56 We came to the point Dostali sme sa k bodu,
when we said that – keď sme si povedali, že
   
2:06 after one has been through potom, čo si človek prešiel
all kinds of travail, investigation, rôznym trápením,
   
2:12 and insight – skúmaním a vhľadom,
   
2:15 one comes to a blank wall, a dostane sa k prázdnemu múru,
  ten prázdny múr
   
2:19 and that blank wall  
   
2:24 can only wither away môže zoslabnúť
or be broken down alebo sa môže zvaliť,
   
2:30 when there is love ak tam je láska a inteligencia.
and intelligence.  
   
2:32 That is where we came to Potiaľ sme sa minule dostali.
the other day.  
   
2:35 But before we go into that Ale pred tým, než o tom začneme,
I would like to ask: chcel by som sa spýtať:
   
2:42 why do human beings, however Prečo ľudské bytosti, akokoľvek
intelligent, however learned, inteligentné, vzdelané,
   
2:46 however philosophical akokoľvek filozofické
and religious, či náboženské,
   
2:49 they always fall vždy spadnú do tejto priepasti?
into this groove?  
   
2:59 B: I think the groove is inherent B: Myslím si, že je to zdedené
   
3:01 in the nature v podstate
of the accumulated knowledge. naakumulovaným poznaním.
   
3:06 K: Are you saying then K: Hovoríte teda,
that knowledge invariably že vedomosti nevyhnutne
   
3:12 must create a groove? musia vytvárať priepasť?
   
3:15 B: Perhaps not ‘must’, but it has, B: Možnože "nemusia", ale robia to.
   
3:17 in the way Takýmto spôsobom sa
it has developed in mankind. ľudstvo vyvinulo.
   
3:22 Psychological knowledge, Psychologické poznanie,
that is to say. tak povediac.
   
3:25 K: We are talking of that, K: Samozrejme, hovoríme o tom.
obviously.  
   
3:28 B: Psychological knowledge, B: Psychologické poznanie,
I would agree, must create a groove. súhlasím, nutne vytvára priepasť.
   
3:33 K: But why isn't the mind K: Ale prečo si to myseľ
aware of it, neuvedomuje?
   
3:37 it sees the danger of it, Vidí, že je to nebezpečné,
see its mechanical repetition to mechanické opakovanie,
   
3:41 and that therefore a preto v tom nie je nič nové,
there is nothing new in that,  
   
3:44 and yet keeps on doing it. a predsa v tom stále pokračuje.
   
3:46   B: Keď sme o tom hovorili,
   
3:48 B: When we were discussing toto hromadenie znalostí,
this accumulation of knowledge  
   
3:52 which really ktoré naozaj vytvára priepasť...
constitutes the groove...  
   
3:55 K: Yes, constitutes the groove, K: Pokračuje vo vytváraní priapasti.
but why? Ale prečo?
   
3:58 B: It is the same question. B: Je to stále rovnaká otázka.
   
4:02 If you merely think of the Ak len púho myslíte na
accumulation of knowledge hromadenie vedomostí
   
4:05 making a groove, vytvárajúc tým medzeru,
then you don’t see potom nevidíte,
   
4:07 why a person should stay in it. prečo by v tom človek mal zostávať.
   
4:09   K: Áno, na to sa pýtam!
   
4:10 K: Yes, that's what I am asking. B:Zdá sa mi, že tá medzera,
   
4:12 B: Now, it seems to me that the groove alebo toho hromadenie poznania,
or the knowledge accumulated,  
   
4:16 seems to have a significance sa mu prikladá
far beyond oveľa väčší význam,
   
4:21 what its real significance is. než v skutočnosti má.
   
4:25 That it carries a necessity. Že to so sebou nesie nutnosť.
   
4:31 If we have knowledge of some object, Ak hovoríme, že poznáme
like the microphone, nejaký predmet,
   
4:35 it has ako mikrofón, má to
some limited significance. nejaký obmedzený význam.
   
4:38 Now, knowledge Teraz, znalosti
about your nation, o vašom národe,
   
4:42 the nation to which you belong národ, ku ktorému patríte,
   
4:43 seems to have zdá sa že to
immense significance. má nesmierny význam.
   
4:47 K: Yes. K: Áno.
So is this significance Je tento význam
   
4:52 the cause of this príčinou
narrowing down of the mind? zúženia sa mysli?
   
4:56 B: It holds the mind, B: Spútava myseľ.
this knowledge has a tremendous Toto poznanie má obrovskú
   
5:00 value beyond all other values. hodnotu nad všetky ostatné hodnoty.
   
5:02 It makes the mind stick to that Myseľ sa toho drží,
   
5:04 because it seems the most pretože to pokladá za jednu
important thing in the world. z najdôležitejších vecí na svete.
   
5:09 K: You know, K: Viete,
in certain philosophies, v určitých filozofiách,
   
5:11 certain concepts in India, a konceptov v Indii,
   
5:15 there is this philosophy je filozofia, že vedomosti
that knowledge must end – musia skončiť.
   
5:23 you know it, of course, Samozrejme to poznáte - Vedanta.
the Vedanta.  
   
5:26 But apparently very few people Ale očividne len veľmi málo ľudí
   
5:30 do end knowledge ukončí vedomosti
and talk from freedom. a rozpráva zo slobody.
   
5:36 B: I would come back B: Vrátil by som sa k tomuto bodu.
to that point:  
   
5:38 knowledge generally Včeobecne sa vzdelaniu prikladá
seems extremely important, veľký význam.
   
5:42 worth holding on to, Oplatí sa vzdelávať,
   
5:44 though a person may verbally say hoci človek môže povedať,
it should end. že by to malo skončiť.
   
5:50 That is, To jest,
knowledge about the self. poznanie seba samého.
   
5:54 K: You mean I am so stupid K: Myslíte si, že som taký hlúpy,
   
5:56 that I don’t see že nevidím, že
that this knowledge toto poznanie
   
5:59 has very little significance má v základe veľmi malý význam,
essentially  
   
6:03 – psychological knowledge – - psychologické poznanie -
   
6:04 and yet my mind clings to it? a napriek tomu, k tomu lipnem?
   
6:08 B: I wouldn’t quite put it B: Nepovedal by som, že človek je
that a person is that stupid taký hlúpy,
   
6:10 but rather to say that this ale skôr by som povedal, že toto
knowledge stupefies the brain. poznanie ohlupuje mozog.
   
6:15 I mean that the brain Myslím si, že mozog, ktorý je lapený
being caught in this knowledge v tomto poznaní,
   
6:18 becomes stupefied. hlúpne.
   
6:21 K: All right, but it doesn’t seem K: Ale nevyzerá to, že by sa
to extricate itself. z toho vymanil.
   
6:25 B: Because it is already B: Pretože je už taký ohlúpnutý,
so stupefied  
   
6:27 that it can’t see že nevidí, čo robí.
what it is doing.  
   
6:30 K: So what shall it do? K:Tak čo by som mal robiť?
   
6:32 I have been watching this, Pozorujem to už mnoho rokov,
many years,  
   
6:36 why human beings prečo sa ľudia snažia
attempt to become free oslobodiť
   
6:45 from certain things, z určitých vecí,
and yet this is the root of it, a predsa je toto koreň problému.
   
6:50 you understand, Rozumiete? Toto psychologické
this psychological accumulation hromadenie,
   
6:55 which becomes psychological ktoré sa stáva psychologickým
knowledge and so it divides poznaním, a tak rozdeľuje,
   
6:58 and all kinds of things a dejú sa v ňom a okolo neho
happen around it and within it. všelijaké veci.
   
7:03 And yet A predsa sa toho myseľ nechce vzdať.
the mind refuses to let go.  
   
7:09 Is it that it doesn’t see? Naozaj to nevidí?
   
7:13 Or it has given to knowledge Ale prikladá poznaniu taký
such immense importance? veľký význam?
   
7:18 B: That is what I mean, yes. B: To tým myslím. Áno.
   
7:21 K: Why? Is that because there is K: Prečo? Je to preto, že je v tom
safety in it, security in it? bezpečie, istota?
   
7:30 B: Part of it seems to be B: Časť z toho vyzerá
a source of security but zdroj bezpečia, ale
   
7:37 I think in some way myslím si, že nejakým spôsobom
knowledge has taken on poznanie na seba nabralo
   
7:40 the significance dôležitosť
of the absolute. absolútna.
   
7:43 Knowledge Znalosti
should be properly relative. by mali byť správne relatívne.
   
7:49 But this knowledge of the mind, Ale táto znalosť mysle,
   
7:51 the psychological knowledge psychologické poznanie seba samého,
of the self,  
   
7:53 or the associated knowledge alebo súvisiace poznanie
of religion... z náboženstva ...
   
7:57 K: But you are not K: Ale vy neodpovedáte
answering my question. na moju otázku.
   
8:00 I am an ordinary man, Som obyčajný človek.
I realise all this Toto všetko si uvedomujem
   
8:04 and I realise the significance a uvedomujem si dôležitosť
   
8:07 and the value of knowledge a hodnotu vzdelania
in different levels. na rozličných úrovniach.
   
8:11 But deeper down, inside one, Ale hlboko vo vnútri,
   
8:14 this accumulated knowledge tieto nazbierané vedomosti
is very destructive. sú veľmi deštruktívne.
   
8:18 B: True, but there is self-deception, B: To je pravda,
knowledge deceives the mind ale je tu sebaklam,
   
8:21   a znalosti
  klamú myseľ,
   
8:24 so a person is not usually aware takže človek si neuvedomuje
that it is destructive. že je deštruktívna.
   
8:31 K: Is that why K: Preto na ňom ľudia lipnú?
human beings cling to it?  
   
8:35 B: Well, they can’t really... B: No, nemôžu v skutočnosti ...
   
8:39 We don’t know exactly Nevieme presne,
how they got started on it, ako s tým začali,
   
8:41 but once it gets started ale akonáhle to začne,
   
8:42 the mind is generally myseľ je spravidla
in a state in which v stave, v ktorom
   
8:44 it is not able to look at this, nie je schopnása na to pozrieť,
because  
   
8:47 it is avoiding the question, pretože
  sa vyhýba tej otázke.
   
8:52 there is a tremendous Je to obrovský
defensive mechanism obranný mechanizmus -
   
8:54 to escape looking at the uniká pohľadu na
whole question. K: Why? celú otázku. K: Prečo?
   
8:59 B: It seems B: Zdá sa, že
something supremely precious niečo extrémne vzácne
   
9:02 might be at stake. by mohlo byť v stávke.
   
9:05 K: One is strangely intelligent K: Niečo je podivne inteligentné
in other directions, v iných smeroch,
   
9:09 capable and efficient, skilled, schopné a efektívne, zručné,
   
9:14 but here, where the root ale tu, kde je koreň
of all this trouble is, celého problému,
   
9:19 why don’t we comprehend it fully? prečo ju nemôžemeplne pochopiť?
What prevents the mind? Čo bráni mysli?
   
9:27 You say it has given Hovoríte, dáva
importance to knowledge. význam poznaniu.
   
9:30 I acknowledge that, Uznávam, že
it is so, but, to tak je, ale,
   
9:32 and yet it holds on. a napriek tomu sa toho drží.
You must know. Musíte vedieť!
   
9:38 B: But I think that B: Ale ja si myslím, že
once this has happened akonáhle sa tak stalo,
   
9:40 there is a mechanical process nastane mechanický proces,
that resists intelligence. ktorý odoláva inteligencii.
   
9:48 K: So what shall I do? K: Tak čo mám robiť?
   
9:51 What shall I do Čo mám robiť
as an ordinary man, ako obyčajný človek?
   
9:55 I realise technological Uvedomujem si, technologické
knowledge, etc., znalosti, atď.,
   
9:58 but the knowledge which ale znalosť, ktorú
I have accumulated, som nazhromaždil,
   
10:01 which is divisive, ktorá je rozdeľujúca,
which is destructive, ktorá je deštruktívna,
   
10:03 which is rather petty ktorý je dosť malicherná,
– and yet I hold on to that. a napriek tomu sa jej držím.
   
10:13 I realise I must let it go Uvedomujem si, že jumusím nechať ísť
but I can’t! ale nemôžem. Čo mám robiť?
   
10:21 What shall I do?  
   
10:26 I think this is Myslím, že je to
the average person’s problem – problém priemerného človeka
   
10:34 a problem which arises - problém, ktorý vyvstáva
  keď to
   
10:37 when we are a little bit serious všetko berieme trochu vážne.
about all this.  
   
10:46 Is it the lack of energy? Je to nedostatok energie?
B: Not primarily. B: V podstate nie.
   
10:50 The energy is being dissipated Energia sa rozptyluje
by the process. týmto procesom.
   
10:55 K: Having dissipated K: Keď som rozptýlil
a great deal of energy veľké množstvo energie
   
10:59 I haven’t got the energy už nemám energiu
to grapple with this? s tým zápasiť.
   
11:03 B: That could come back quickly B: Mohlo by sa to vrátiť rýchlo
if we could get out of this. ak by sme sa z toho mohli dostať.
   
11:07 The energy is constantly Energia je neustále
being dissipated rozptyľovaná
   
11:09 and a person may be a osoba môže byť
a little worn down trochu zničená,
   
11:11 but he could recover ale mohla by sa zotaviť
if this would stop. ak by to prestalo.
   
11:14 I don’t think it Nemyslím si, že to
is the main point. je hlavný problém.
   
11:17 K: No, that is not the main K: Nie, to nie je hlavný
point. So what shall I do, problém. Takže, čo mám robiť,
   
11:20 as a human being, ako ľudská bytosť, ktorá
realising that this knowledge si uvedomuje, že toto poznanie
   
11:25 is naturally, inevitably prirodzene, nevyhnutne
forming a groove in which I live? tvorí priepasť, v ktorej žijem.
   
11:32 My next question is: Moja ďalšia otázka znie:
how am I to break it down? Ako tormám zlomiť?
   
11:40 B: I am not sure that it is clear B: Nie som si istý, že je to
in general for people normálne pre ľudí jasné
   
11:45 that this knowledge že toto poznanie
is doing all this, robí toto všetko,
   
11:48 and also that a tiež to, že
the knowledge is knowledge, you see. poznanie je poznanie.
   
11:51 It may seem to be some being, Vidíte, môže to vyzerať
the self, the me, ako bytosť, "JA, Moje Ja,
   
11:55 this knowledge is experienced toto poznanie je zažívané
as some entity: ako nejaká entita,
   
12:01 this knowledge creates the ‘me’ toto poznanie vytvára
  "JA"
   
12:04 and the ‘me’ is now Ta toto poznanie je teraz
experienced as an entity zažívané ako nejaká entita,
   
12:06 which is not knowledge, ktorá nie je poznaním,
but some real being. ale skutočnou bytosťou.
   
12:10 K: Are you saying this being K: Chcete povedať, že táto bytosť
is different from knowledge? sa líši od poznatkov?
   
12:15 B: It appears to be, B: Zdá sa, že je.
it feigns difference. Predstiera rozdiel.
   
12:18 K: But is it? K: Ale líši sa?
   
12:20 B: It isn’t, but it has B: Nie, ale má
a very powerful ability... veľmu silnú schopnosť ...
   
12:23 K: But that has been K: Ale, toje
my conditioning! moje podmienenie.
   
12:26 B: That is true. B: To je pravda.
Now the question is, Teraz je otázkou,
   
12:27 how do we get through that ako sa cez toto dostaneme tak,
to break down the conditioning? aby sme zničili podmienenie?
   
12:29 K: That is the real point, you see. K: To je pravá podstata.
  Vidíte?
   
12:31 B: Because it creates an imitation B: Pretože napodobňuje
   
12:34 or a pretension alebo predstiera
of a state of being. stav bytia.
   
12:39 K: Look, there are seven K: Pozrite, existuje sedem
hundred million Catholics, sto miliónov katolíkov,
   
12:47 millions and millions of Chinese. milióny a milióny Číňanov.
All... you follow? Všeci ... sledujete?
   
12:53 This is Toto je
their central movement. ich centrálny pohyb.
   
12:59 And it seems A zdá sa to
so utterly hopeless! tak úplne beznádejné!
   
13:06 And realising A realizáciou tejto
the hopelessness of it beznádeje
   
13:10 I sit back and say, sedím a hovorím:
I can’t do anything. "Nemôžem nič nerobiť.
   
13:13 But if I apply my mind to it Ale ak chcem použiť svoju myseľ,
then the question arises: potom vyvstáva otázka:
   
13:20 is it possible to function je možné, v tomto svete
  fungovať
   
13:23 without psychological bez psychologických
knowledge, in this world? vedomostí?
   
13:49 I am rather concerned about it Som tým dosť znepokojený,
   
13:52 because I think pretože si myslím, že
wherever one goes, hocikde človek ide,
   
13:56 whether it is California, či už v Kalifornii,
India, here or anywhere else, v Indii, tu alebo hocikde inde,
   
13:59 it is this central issue je to hlavný problém,
that must be resolved. ktorý musí byť vyriešený.
   
14:07 B: That's right. But you B: To je pravda. Ale vidíte,
see you may discuss this, môžeme o tom hovoriť,
   
14:11 or tell this to somebody, and alebo to niekomu povedať, a on
he may say it looks reasonable, povie, že to vyzerá rozumne,
   
14:15 perhaps, but when his... možno, ale keď jeho...
   
14:18 let’s say that keď je ohrozené
his status is threatened... jeho postavenie...
   
14:22 that is to znamnená psychologické
psychological knowledge poznanie,
   
14:25 but it doesn’t seem to him ale jemu sa to nezdá
that it is knowledge ako poznanie,
   
14:26 but something more. ale niečo viac.
   
14:29 He does not see that Nevidí, že jeho poznanie
his knowledge of his status jeho postavenia
   
14:33 is behind the trouble. spôsobuje problémy.
   
14:35 Knowledge seems at first sight Poznanie na prvý pohľad vyzerá
something passive, ako niečo pasívne,
   
14:39 something which you know, niečo čo poznáte,
   
14:41 which you could use čo by ste mohli použiť,
if you wanted to ak by ste chceli,
   
14:43 or you could fail to use alebo by sa vám nemuselo podariť
if you don’t want to, ak by ste chceli,
   
14:45 just put it aside, len to odložiť, čo je spôsob,
which is the way it should be. ako by to malo byť.
   
14:50 B: But when the moment comes... B: Ale keď ten moment príde...
K: Back again. K. Znova späť.
   
14:53 B: Knowledge no longer appears B: Znalosti už viac nevyzerajú
to be knowledge. ako znalosti.
   
15:08 How would you, if you were to talk Ako by ste, ak by ste sa
to some politician... rozprávali s nejakým politikom...
   
15:12 K: Oh! K: Och!
B: For example, B: Napríklad,
   
15:15 I think somebody once wanted you niekto raz chcel, aby ste sa
to talk to Mao Tze Tung. rozprávali s Mao Tze Tungom.
   
15:20 you would probably get nowhere. Pravdepodobne by ste nešli
  nikde.
   
15:22 K: Nowhere! The politicians K: Nikde! Politici
and the people in power a ľudia pri moci
   
15:29 wouldn’t even listen to you, by nás ani nevypočuli,
   
15:31 as the religious people tak ako ani zbožní ľudia.
won’t listen to you –  
   
15:35 so-called religious people. - tak zvaní zbožní!
   
15:37 It is only the people Len ľudia
who are discontented, ktorí sú nespokojní,
   
15:41 who are frustrated, who feel ktorí sú frustrovaní, ktorí majú
they have lost everything, pocit že všetko stratili,
   
15:48 perhaps those will listen. by vás možno počúvali.
   
15:52 But they won’t listen Ale nebudú počúvať, takže
  je to skutočne pálčivá vec.
   
15:54 so that it is a real burning thing. Čo s tým má človek robiť?
   
16:00 How does one go about it? Povedzme, že som sa
  zanechal katolicizmus,
   
16:04 Say I have left Catholicism, protestantizmus
Protestantism and all that nonsense, a všetky tie nezmysly,
   
16:10 and also, I have a career, a tiež mám kariéru.
   
16:13 I know it is necessary Viem, že je potrebné
to have knowledge there, mať znalosti tam,-
   
16:17 but I have come to a point, ale ja som dospel k bodu,
as a human being, ako ľudská bytosť,
   
16:21 living in this world, žijúca v tomto svete,
I see how important it is a vidím, aké je dôležité
   
16:25 not to be caught in the process nebyť chytený v procese
of psychological knowledge, psychologických poznatkov,
   
16:29 and yet I can’t let it go! a napriek tomu to
  nemôžem nechať tak!
   
16:38 It is always dodging me, Vždy sa mi to vyhýba.
I am playing tricks with it. Hrám s tým triky.
   
16:43 It is like hide and seek. Je to ako hra na schovávačku.
   
16:51 All right. From there we said, V poriadku. Z toho čo sme povedali,
   
16:55 that is the wall že existuje múr, ktorý chcem zvaliť,
I have to break down –  
   
16:58 we are approaching it differently. - pristupujeme k tomu rôzne.
   
17:00 That's the wall I have Pre do mnou je múr, ktorý chcem
to break down – not ‘I’ – zvaliť - nie Ja -
   
17:03 that's the wall to je to, čo mám zbúrať.
that has to be broken down.  
   
17:06 And we said A hovoríme, že sa to dá
that wall can be broken down  
   
17:12 through love and intelligence. skrz lásku a inteligenciu.
   
17:18 Aren’t we asking something Nežiadame niečo neskutočne ťažké?
enormously difficult?  
   
17:25 B: It is difficult. B: To je ťažké.
   
17:27 K: I am behind this side of K: Som za múrom, a vy
the wall, and you are asking me ma prosíte
   
17:33 to have that love and intelligence aby som mal tú lásku a inteligenciu
which will destroy the wall. ktoré zničia tento múr.
   
17:39 But I don’t know what that love is, Ale ja neviem, čo to je, tá láska,
what that intelligence is, a inteligencia,
   
17:44 because I am caught in this, lebo som v pasci,
this side of the wall. And... na tejto strane steny. A...
   
17:54 I realise logically, sanely, Uvedomujem si, logicky, rozumne,
as you pointed out, ako ste poukázali,
   
17:58 as an ordinary human being ako obyčajná ľudská bytosť
I realise what you are saying: si uvedomujem, čo hovoríte:
   
18:00 it is accurate, true, logical, je to presné, pravdivé, logické
and I see the importance of it, a vidím, aké je to dôležité.
   
18:08 but the wall is so strong Ale tá stena je taká silná,
and dominant and powerful dominatná a mocná
   
18:14 that I can’t get beyond it. že sa za ňu neviem dostať.
   
18:17 And we said the other day, A minule sme si povedali,
that wall can be broken down že sa dá zvaliť
   
18:24 through insight skrz vhľad.
– we went into that. To sme si povedali.
   
18:32 That insight becomes an idea. Te vhľad sa stane ideou.
   
18:37 B: Yes. B: Áno.
   
18:39 K: It is not an actuality, K: Nie je to skutočnosť,
so you say, takže hovoríte:
   
18:41 ‘Yes, I understand it, I see it’ "Áno, rozumiem, vidím to!"
   
18:44 but when you describe the ale keď popíšete
insight, whether it is possible, vhľad, či je to možné,
   
18:51 how it is brought about, ako ho priniesť,
   
18:54 I immediately okamžite si vytváram predstavu,
make an abstraction of it,  
   
18:58 which means čo znamená,
I move away from the fact že sa vzďaľujem od faktu,
   
19:01 and the abstraction a predstava začína byť
becomes all important. veľmi dôležitá.
   
19:04 Which means knowledge. Čo znamená zalosť.
You follow what I mean? Chápete, čo tým myslím?
   
19:06 B: The activity of knowledge. B: Aktivita znalostí.
   
19:08 K: So I am back again! K: A som v tom späť.
   
19:10 B: The general difficulty is this, B: Všeobecný problém je,
   
19:11 that knowledge is že tie vedomosti tu len tak nesedia,
not just sitting there  
   
19:14 as a form of information ako forma informácií,
but it is extremely active, ale sú extrémne aktívne,
   
19:18 meeting every moment v každom okamihu,
and shaping every moment tvarujú každý okamih
   
19:22 according to the past knowledge, podľa minulého poznania,
   
19:24 so even when we raise this issue takže aj keď sme začali
  hovoriť o tejto záležitosti,
   
19:27 knowledge is all the time acting. poznanie pôsobí po celú dobu.
K: All the time waiting, K: Číha po celú dobu.
   
19:30 B: Waiting and then acting. B: Číha a potom koná.
   
19:32 One point is to know Jedna vec je vedieť,
that our whole tradition že celá naša tradícia
   
19:35 is that knowledge is not active je myslieť si , že znalosť nie je
but it is... aktívna, ale pasívna.
   
19:38 K: Very active! K: Je veľmi aktívna.
   
19:39 B: ...it is really active but people B: Je veľmi aktívna, ale ľudia...
   
19:40 generally don’t think of it sa zvyčajne takto na to nepozerajú.
that way.  
   
19:42 They think it is just Myslia si, že je nečinná.
sitting there.  
   
19:45 K: It is waiting. K: Čaká.
B: It is waiting to act, you see. B: Čaká, aby konala. Vidíte?
   
19:48 Anything you try to do about it, A čokoľvek sa s tým pokúsite spraviť,
   
19:51 knowledge is already acting. znalosť vždy koná.
   
19:57 By the time you realise Ale kým si uvedomíte
that this is the problem že toto je problém,
   
19:59 it has already acted. už začala konať.
   
20:02 K: Yes. Do I realise it K: Áno. Uvedomujem si to
as a problem, ako problém,
   
20:07 or an idea which I must carry out? alebo nápad, ktorý musím vykonať?
You see the difference? Vidíte ten rozdiel?
   
20:14 B: The first point is that knowledge B: Prvým bodom je, že znalosť
automatically turns everything automaticky prepne všetko
   
20:18 into an idea you must carry out. do nápadu, ktorý je potrebné vykonať.
That is the whole way it is built. To je celý spôsob, ako je postavená.
   
20:22 K: That is the whole way K: To je celý spôsob
I have lived! akým žijem!
   
20:24 B: Knowledge B: Vedomosti
can’t do anything else. nemôžu robiť nič iné.
   
20:27 K: How am I to break that K: Ako mám prelomiť, že
even for a... ani na ...
   
20:39 B: It seems to me that if you B: Zdá sa mi, že ak bymohli vidieť,
could see, observe, be aware... pozorovať, byť si vedomí,
   
20:44 Knowledge could be aware -ak by si poznanie uvedomovalo
of itself at work. samo seba pri fungovaní.
   
20:49 The point is, Ide o to, že pozanie
knowledge seems to work unaware, pracuje neuvedomelo,
   
20:53 it is just simply waiting there len proste čaká
and then acts, a potom koná,
   
20:58 and by that time it has a zatiaľ
disrupted the order of the brain. narušilo poriadok v mozgu.
   
21:08 K: I am very concerned about this, K: Veľmi ma to znepokojuje,
   
21:13 because wherever I go pretože sa to deje všade,
this is what is happening. kade chodím.
   
21:18 And it has become A je to problém, nie pre mňa,
a problem, not for me,  
   
21:23 but it is something ale je to niečo,
that has to be resolved. čo sa musí vyriešiť.
   
21:47 Would you say Povedali by ste, že schopnosť
the capacity to listen počúvať
   
21:54 is far more important je oveľa dôležitejšia
than any of this, ako hocičo z tohto?
   
21:58 any explanations, any logic Hocijaké vysvetlenie, logika?
– to listen? Počúvať?
   
22:04 B: It comes to the same problem. B: Je to ten istý problém.
   
22:05 K: No, I am trying... K: Nie, skúšam...
It doesn’t. Nie je.
   
22:07 I want to see if there is a Chcem vedieť, či to funguje tak,
possibility that, when I listen... že keď pozorne počúvam
   
22:14 listen to what you are saying to čo hovoríte,
so completely  
   
22:17 the wall has broken down. či sa múr prelomí?
You understand? Rozumiete?
   
22:31 I am trying to find out, sir. Pokúšam sa na to prísť, pane.
   
22:36 I am an ordinary man, So obyčajný človek,
and you are telling me all this, a vy my toto všetko hovoríte,
   
22:42 and I realise a ja uvedomujem
what you are saying is so. čo hovoríte.
   
22:47 And I am concerned about it, A znepokujuje ma to,
   
22:50 I am really deeply involved a skutočne ma zaujíma
in what you are saying. to, čo hovoríte.
   
22:57 And, somehow, A nejako, plameň
the flame isn’t lit, nevzplanul,
   
23:06 all the fuel is there palivo tam je, ale
but the fire isn’t there. oheň tam nie je.
   
23:15 So what, as an ordinary man, Takže čo mám, ako obyčajný
what shall I do! človek robiť?!
   
23:19 This is my everlasting cry. Je to moje večné nariekanie.
   
23:24 B: If it is B: Ak je tam
the capacity to listen then schopnosť načúvať, potom
   
23:28 we have the question of, say vyvstáva otázka,
the ordinary man is full of opinions, povedzme:
   
23:29   obyčajný človek
  má plno názorov,
   
23:32 so he can’t listen. takže nevie počúvať
   
23:34 K: Ah! If you K: Ach! Ak počúvate
are listening with opinions, s názormi,
   
23:36 you might be just as well dead! to môžete rovno zomrieť!
That’s nonsense! Je to nezmysel!
   
23:41 B: Knowledge B: Znalosti majú
has all sorts of defences. kopec obranných mechanizmov.
   
23:44 If you are thinking Ak rozmýšľate,
of trying alebo sa pokúšate
   
23:46 to make it possible for sprístupniť obyčajnému človeku,
the ordinary man,  
   
23:50 to have this perception – that's aby takto vnímal
really what you are asking, isn’t it?  
   
23:51   - na to sa pýtate, nie?
   
23:53 At least those who are interested. Aspoň aspoň tým, ktorých to zaujíma.
K: Yes. K: Áno.
   
24:00 B: Knowledge has a B: Vedomosti majú nesmierny
tremendous number of defences, počet obranných mechanizmov,
   
24:05 it is against perceiving this. ktoré toto nevnímajú.
It has evolved in such a way Vyvinulo sa to tak,
   
24:09 that it is built že je postavené tak,
so as to resist seeing že to odmieta vidieť.
   
24:15 so it has opinions Takže má názory,
which also act immediately. ktoré tiež konajú okamžite.
   
24:21 K: I understand that, sir. K: Rozumiem tomu, pane.
   
24:26 But I want to find! Ale ja nechcem nájsť drogy,
  alebo liek,
   
24:31 Not a drug, not a medicine, ani spôsob. Ale
not a way, but there must be musí existovať
   
24:38 a communication between you komunikácia medzi vami a mnou,
and me who is the ordinary man, obyčajným človekom.
   
24:43 a communication so that Komunikácia, ktorá je taká silná
the communication is so strong  
   
24:51 that my act of listening to you že to že vás počúvam,
   
24:56 and you communicating with me a vaša komunikácia so mno
operates. You follow? funguje. Sledujete?
   
25:02 B: Yes, so B: Áno. Takže musíte
you have to break into, preraziť
   
25:04 through this opinion, cez tento názor,
through the whole structure. cez celú štruktúru.
   
25:06 K: Of course. K: Samozrejme.
That's why I have come here. Kvôli tomu som tu.
   
25:11 An ordinary man, Ako obyčajný človek.
I have come for that. som prišiel kvôli tomu.
   
25:14 I have left all the churches Zanechal som všetky tie kostoly
and all that stuff, a všetky tie veci,
   
25:17 I have thrown them zahodil som ich na míle ďaleko,
miles away,  
   
25:20 I have finished with all that. skončil som s tým všetkým.
I have just come here Prišiel som sem
   
25:24 and I realise all that a uvedomil si, že všetko, čo bolo
has been said here is true povedané je pravda,
   
25:32 and I am burning to find out. a neviem sa dočkať čo bude.
   
25:36 When you communicate with me, your Keď so mnou komunikujete,
communication is so strong, so real! vaša komunikácia je taká silná,
   
25:45 You are not speaking taká skutočná! Nehovoríte
from knowledge, s poznania,
   
25:48 you are not speaking nehovoríte zo svojho názoru,
from opinion,  
   
25:51 you are really ste skutočná ľudská bytosť,
a free human being  
   
25:54 who is trying to communicate ktorá sa pokúša so mnou komunikovať.
with me. B: Správne.
   
25:59 And can I listen K: A ja intenzívne počúvam,
with that intensity  
   
26:05 which you – the communicator- čo mi vy - komunikátor -
is giving to me? dávate.
   
26:13 B: Well, we would have to ask, B: Dobre, mohli by sme sa spýtať,
   
26:14 is the ordinary man či je toho obyčajný človek
full of that? schopný?
   
26:19 K: Ah, no, he is not. K: Ach. Nie je.
He wants the pub. Chce do krčmy.
   
26:24 No, I said I am an ordinary man Nie, povedal som,
  že ja som obyčajný človek
   
26:26 but I have moved away from ale som sa od toho vzdialil.
all that, I have come here. Dostal som sa až sem.
   
26:30 I have left all that. Všetko som zanechal.
I have also realised A tiež som si uvedomil,
   
26:36 in opinions I can grow, že v názoroch môžem rásť, môžem ich
multiply, gather opinions, násobiť, zhromažďovať názory,
   
26:40 which is partly prejudice, čo sú čiastočne predsudky,
etc. atď.
   
26:43 I realise all that. To všetko si uvedomujem.
  A chcem počúvať niekoho,
   
26:47 And I want to listen to somebody  
   
26:54 who is telling the truth, and, kto hovorí pravdu. A v tej pravde
in the very telling of it,  
   
27:00 something is taking place in me. sa vo mne niečo deje.
   
27:05 And because I'm so ardently listening, A pretože tak horlivo počúvam,
it happens. stane sa to.
   
27:13 I wonder if I am Rozmýšľam, či vám niečo
conveying anything. predávam?
   
27:24 After all, as you Koniec koncov, nakoľko
are a great scientist, vy ste veľký vedec,
   
27:27 I am one of your students, a ja so jeden z vašich študentov,
you want to tell me something. chcete mi niečo povedať.
   
27:32 You are telling Hovoríte mi o niečom,
me about something  
   
27:35 which I know must be o čom viem, že je to nesmierne
enormously important dôležité,
   
27:38 because you have given pretože ste tomu venovali celý
your life to it, svoj život,
   
27:41 and as a student... a ako študent...som sa vzdal
  veľa vecí, aby som sem prišiel.
   
27:48 I have given up so much  
just to come here.  
   
27:55 Is it the fault of you, Je to vaša vina,
who are communicating with me, ktorý so mnou komunikujete,
   
28:02 that I don’t receive it instantly? že to okamžite nechápem?
You understand? Rozumiete?
   
28:07 Or is it my fault Alebo je to moja vina, že som
that I am incapable neschopný,
   
28:12 of really listening to you? alebo vás naozaj nepočúvam?
   
28:15 B: Well, suppose B: Teda, predpokladajme,
   
28:18 the difficulty is that že som neschopný vás počúvať.
I am incapable of listening,  
   
28:22 then what can be done? Čo s tým potom?
   
28:26 K: No, nothing can be done. K: Nič! Nič sa s tým nedá robiť.
   
28:30 You see, that is the difficulty. Vidíte, v tom je ten problém.
   
28:33 If I am incapable of listening Ak nie som schopný počúvať,
   
28:36 because I am full of prejudices pretože mám kopec predsudkov,
and opinions, and judgements, názorov, úsudkov,
   
28:41 defence, you know, obraných postojov, viete,
the built up, ten múr,
   
28:45 and of course samozrejme, vtedy
I won’t listen to you then. vás nebudem počúvať.
   
28:47 B: Let’s say B: Povedzme, že prichádza niekto,
that here comes somebody  
   
28:51 who has got through some of kto si uvedomil túto obranu,
these defences but perhaps ale možno
   
28:55 there are others si neuvedomuje ďalšie?
he is not aware of.  
   
28:58 Not quite so simple as that. Nie je to také ľahké!
   
29:01 K: I think it is simple. K: Myslím si, že to "je" ľahké!
   
29:03 I feel it is dreadfully simple Cítim, že istým spôsobom
somehow. to je hrozne jednodnoduché.
   
29:17 I think, if I could listen Myslím, že ak by som počúval
   
29:25 with all my being, with all s celou svojou bytosťou,
my attention, it takes place. s pozornosťou, stalo by sa to.
   
29:30 That is as simple as that, Je to veľmi jednoduché,
I think. myslím si.
   
29:45 You see, sir, Vidíte pane,
you are telling me something hovoríte mi niečo,
   
29:51 and I am absorbing it, a ja to absorbujem.
   
29:54 and so there is an interval A medzitým je interval,
between your telling medzitým, kým vy hovoríte,
   
29:56 and my absorbing. I don’t know if... a ja absorbujem. Neviem či...
B: Yes. B: Áno.
   
30:00 K: And in that interval K: A v tom intervale je
is the danger. nebezpečenstvo.
   
30:06 If I didn’t absorb Ak neabsorbujem, ale
but absolutely listen to it pozorne počúvam
   
30:12 with all my being, s celou svojou bytosťou,
it is finished! je hotovo!
   
30:23 Is it because in this Je to preto, že v tom
there is no shadow of pleasure? nie je tam žiadny tieň potešenia?
   
30:31 You follow? Sledujete?
   
30:34 You are not offering me Neponúkate mi
any pleasure, any gratification. žiadne potešenie, uspokojenie.
   
30:40 You are saying, Hovoríte:
'It is so, take it!' "Je to tak, ber to tak".
   
30:45 But my mind Ale moja myseľ
is so involved in pleasure sa tak zaoberá potešením.
   
30:53 it must be pleasurable to listen. Musí to byť príjemné na počúvanie.
   
30:57 You follow what I mean? Sledujete, čo mám na mysli?
B: Yes. B: Áno.
   
31:01 K: I won’t listen K: Nebudem počúvať
to anything that is not nič, čo nie je
   
31:05 completely satisfactory. úplne uspokojujúce. A tiež
  si uvedomujem, že je to nebezpečné.
   
31:12 I realise too the danger of that.  
   
31:15 B: Danger? B: Nebezpečné?
   
31:16 K: Of seeking satisfaction, pleasure. K: V hľadaní uspokojenia, potešenia,
   
31:20 So I say, ‘All right, I won’t, hovorím, "Dobre, nebudem,
I see what I am doing.’ vidím, čo robím. "
   
31:25 So I put that aside too: Tak aj to dám stranou:
no pleasure, no reward, žiadne potešenie, žiadna odmena,
   
31:30 no punishment in listening žiadny trest v načúvaní,
but there is only pure observation. iba púhe pozorovanie.
   
31:37 So we come back to that Takže sa vraciame k tomuto
point: is pure observation, bodu: Čisté pozorovanie,
   
31:42 which is actually listening, čo je vlastne počúvaním.
is that pure observation love? Je to tá čistá pozorujúca láska?
   
31:53 I think it is. K: Myslím, že je.
   
32:02 Again... K: Znova...B: Znova čo?
B: Again what?  
   
32:04 K: You have stated it K: Povedali ste to,
and then my mind says – a moja myseľ hovorí:
   
32:08 I am fairly ordinary, - Som dosť obyčajný.
I have come here – Prišiel som sem -
   
32:11 my mind immediately says, a moja myseľ okamžite hovorí:
‘Give it to me. Daj mi to!
   
32:15 Tell me what to do!’ Povedz mi, čo mám robiť?!
   
32:20 When I ask you, Keď sa vás pýtam:
‘Tell me what to do’, "Povedzte mi, čo mám robiť,"
   
32:24 I am back into som späť v poli znalostí.
the field of knowledge.  
   
32:28 It is so instantaneous. Je to také okamžité.
  Tak sa vás odmietam pýtať, čo robiť?!
   
32:34 So I refuse to ask you what to do.  
   
32:40 Then where am I? Kde som potom?
  Povedali ste mi,
   
32:46 You have told me  
   
32:49 perception without any motive, že nímanie bez akéhokoľvek motívu,
direction, smeru,
   
32:54 pure perception is love. čisté vnímanie, je láska.
   
32:59 And that perception, love, A to vnímanie, láska,
is intelligence, je inteligencia.
   
33:03 they are not three separate things, Nie sú tri oddelené veci,
they are one thing. je to jedna vec.
   
33:09 I have a feeling for it. Cítim to?
   
33:14 Because you have led me up Pretože ste ma viedol
very carefully – not led me – veľmi opatrne - nie zavádzali -
   
33:18 you have pointed out ukázali ste veľmi opatrne,
very carefully step by step, krok za krokom,
   
33:20 and I have come to that point, a ja som prišiel do tohto bodu.
I have a feeling for it. Cítim to.
   
33:28 I am sensitive enough, Som dostatočne citlivý,
by listening to all this, počúvaním toho všetkého,
   
33:35 to come to that point keď sa dostanem k tomu bodu,
when I have a feeling. cítim to.
   
33:37 It says, ‘By Jove, that is so.’ Hovorí: Ahoj Jove, to je ono!
   
33:44 But it goes away so quickly. Ale rýchlo to zmizne.
   
33:49 Then begins, A potom to začne:
‘How am I to get it back?’ Ako to mám privolať späť?!
   
33:54 Again the remembrance of it A znovu - spomienka na to, čo je
– which is knowledge – blocks. vlastne poznanie - to blokuje.
   
34:10 B: What you are saying B: Ale podľa toho, čo hovoríte,
is that every time zakaždým, keď
   
34:12 there is a communication, je tam komunikácia,
knowledge gets to work poznanie začne pracovať
   
34:16 in many different forms. rozličnými spôsobmi.
   
34:22 K: So you see K: Takže vidíte, že je neskutočne
it is enormously difficult ťažké
   
34:26 to be free of knowledge. oslobodiť sa od poznania.
   
34:31 B: Yes. We could ask B: Áno. Mohli by sme sa pýtať,
why doesn’t knowledge prečo poznanie
   
34:36 wait until it is needed? nečaká, až bude potrebné?
   
34:39 K: Ah, that requires, sir! K: Ach, to vyžaduje, pane!
– that means - to znamená
   
34:47 to be psychologically byť psychologicky
free of knowledge bez poznania,
   
34:52 but when occasion arises ale keď nastane príležitosť
you are acting from freedom, jednáte zo slobody,
   
34:59 not from knowledge. nie z poznania.
   
35:00 B: Not from knowledge, but B: Nie z poznania, ale
knowledge comes in as information. znalosť prichádza ako informácie.
   
35:04 It informs your action Informuje ako máte konať,
but it is not the source. ale nie je to zdroj.
   
35:09 K: That is K: To znamená:
– to put it rather succinctly – - Povedané trochu stroho -
   
35:14 freedom from knowledge, oslobodenie od vedomostí,
and being free, a byť slobodný,
   
35:21 it is from freedom one communicates, je zo slobody keď človek komunikuje,
not from knowledge. nie zo znalostí.
   
35:26 I wonder if...? Zaujímalo by ma, či...?
B: Yes. B: Áno.
   
35:30 K: That is, from emptiness K: To znamená, že komunikácia
there is communication. prichádza z prázdnoty.
   
35:39 One may use the word, Človek môže používať slovo,
or language alebo jazyk
   
35:42 which is ktorý je
the outcome of knowledge, výsledkom vedomostí,
   
35:44 but it is from ale je to
that state of complete freedom. zo stavu úplnej slobody.
   
35:52 B: Yes. And now B: Áno. A teraz
communication takes place komunikácia prebieha
   
35:57 but it is concerning ale je to
the question of knowledge otázka znalostí
   
36:00 as the irrelevance of ako relevantnosti
psychological knowledge, psychologických poznatkov,
   
36:04 that is the communication. to je komunikácia.
   
36:06 K: Yes. K: Áno.
   
36:13 Now sir, can I communicate Teraz pane, môžem komunikovať
with you from freedom? s vami zo slobody?
   
36:22 Suppose I, as a human being, Predpokladajme, že ja, ako ľudská
have come to that point bytosť, som prišiel do tohto bodu,
   
36:28 where there is complete kde je úplné
freedom from knowledge, oslobodenie sa od vedomostí,
   
36:35 and, from that freedom, a z tejto slobody,
   
36:42 a communication, using words, komunikácia pomocou slov,
takes place. Right? sa odohráva. Že?
   
36:48 Now will you, as a scientist, Budete teraz, ako vedec,
of great scientific eminence veľkej vedeckej eminencii
   
36:59 – I am not... - Ja nie...
please, I am being polite – prosím. Som zdvorilý -
   
37:02 will you communicate with me, budete so mnou komunikovať,
   
37:05 can I communicate with you môžem komunikovať s vami
without any barrier? You follow? bez bariér? Sledujete?
   
37:15 You understand what I mean, Chápete, čo tým myslím,
I am not trying to... Nesnažím sa ...
   
37:19 Can I communicate with another – Môžem komunikovať s druhým
   
37:23 or rather let me put it, - alebo radšej takto -
   
37:26 can that man who is free, Môže človek, ktorý je
totally, from knowledge, úplne oslobeodený zo znalostí,
   
37:30 but uses knowledge merely ale používa znalosť iba výhradne
as a means of communication, ako komunikačný prostriedok,
   
37:38 can I be in such a state of mind môžem byť v takom stave mysle
   
37:43 to receive that communication? že prijíma túto komunikáciu?
   
37:48 B: Yes, if knowledge B: Áno. Ak znalosť
is seen to be information. je informáciou,
   
37:55 Knowledge ordinarily seems zvyčajne sa zdá, že znalosť
   
37:57 more than information, it seems je viac než informácia. Zdá sa,
that knowledge is itself free. že poznanie je samo o sebe slobodné.
   
38:03 One does not ordinarily see Človek zvyčajne nevidí,
that knowledge is not free. že poznanie nie je slobodné.
   
38:06 K: Knowledge is never free. Poznanie nie je nikdy slobodné.
   
38:08 B: No, but it may B: Nie, ale tak
seem at first sight, na prvý pohľad vyzerať.
   
38:09 you are free to use your knowledge. Máte možnosť využívať svoje
K: Of course. vedomosti. K: Samozrejme.
   
38:13 B: But it isn’t free B: Ale to nie sú slobodné,
and any activity of knowledge a akákoľvek aktivita poznania
   
38:18 is part of the un-freedom. je súčasťou neslobody.
   
38:20 K: Of course. K: Samozrejme.
If I want to understand myself Ak chcem pochopiť sám seba
   
38:22 I must be free musím sa na seba pozerať
to look at myself. slobodne.
   
38:24   B: A znalosť
  v tom má tlaky,
   
38:25 B: And knowledge has pressures in it aby vám v tom zabránila.
to prevent you from looking.  
   
38:29 K: Prevents me from looking, K: Bráni mi vpozeraní sa.
So obvious! Sorry. Tak zrejmé! Prepáčte.
   
38:32 B: It may be B: To môže byť
obvious at that stage, zrejmé, v tej fáze,
   
38:34 but in general ale všeobecne to
people don’t see that. ľudia nevidia.
   
38:38 But let’s leave that aside now. Ale to teraz nechajme stranou.
   
38:43 K: If I am full of opinions K: Som plný názorov,
and judgements and evaluations, a úsudky a hodnotení.
   
38:49 to look at myself I must be Aby som sa pozrel na seba, musím
somewhat free from it to look! mať trochu nadhľad!
   
38:55 It is so clear! Je to tak jasné!
   
38:57 B: Yes, but B: Áno, ale
one tends generally to say človek má tendenciu hovoriť,
   
39:00 that there are certain že existujú určité
kinds of knowledge druhy poznania
   
39:01 which are harmful, like prejudice, ktoré sú škodlivé, ako predsudky,
and then you say a potom hovoríte,
   
39:04 there are other kinds že existujú aj iné druhy,
which are not harmful, ktoré nie sú škodlivé,
   
39:07 which are not prejudices. ktoré nie sú predsudkami.
   
39:08 K: No, the whole business. K: Nie, celá tá záležitosť.
   
39:09 B: The whole thing B: Celá vec
is all one structure. je tá istá štruktúra.
   
39:11 It is impossible to have Je nemožné mať predsudky
prejudice in one part v jednej časti,
   
39:13 without having it in the other. aby sme ich nemali aj v druhej.
   
39:24 K: How will you K: Ako budete so mnou
communicate with me komunikovať,
   
39:28 who have come to a certain keď ste prišli k určitému bodu,
point when I am really... kde ja sa naozaj
   
39:36 grasping, hoping, burning držím, dúfam,
to receive what you are saying neviemsa dočkať, aby som prijal
   
39:41 so completely it is finished? to čo hovoríte,
  takže je to úplne skončené?
   
39:47 Am I, having come here, A pretože som sa sem dostal,
am I in that state, really? som naozaj v tomto stave?
   
39:54 Or am I fooling myself? Alebo sa klamem?
   
40:06 B: Well, that is the question: B: No, to je otázka:
   
40:07 knowledge is constantly Znalosti stále klamú
deceiving itself. samé seba.
   
40:10 K: Of course. K Samozrejme.
   
40:12 B: I would say that B: Povedal by som,
   
40:14 it is not even that I am že ani tak neklamem
deceiving myself sám seba,
   
40:15 but knowledge has a built-in ako že vedomosti má zakorenenú
tendency to deceive itself. tendenciu sa klamať.
   
40:25 K: So sir, is my mind K: Takže pane, vždy ma moja myseľ
always deceiving itself? klame?
   
40:32 B: The tendency B: Tendencia
is constantly there tam je neustále,
   
40:34 when knowledge keď znalosť
is operating psychologically. pôsobí psychologicky.
   
40:37 K: So what shall I do? K: Tak čo mám robiť?
   
40:38 Come back to the A sme zase späť pri otázke.
same blasted question.  
   
40:42 B: The question B: Pri otázke klamania sa
of deceiving oneself, sám seba.
   
40:45 again it is the same point: A zase, podstata je tá istá:
to listen. počúvať.
   
41:01 K: Why don’t we listen, sir? K: Prečo nepočúvame, pane?
   
41:03 Why don’t we immediately Prčo okamžite nepochopíme
understand this thing, túto vec?
   
41:08 instantly, immediately, why? Okamžite. Prečo?
   
41:21 We can give the reasons why, Môžeme uviesť tisíc dôvodov
but that doesn’t... prečo? Ale to ne...
   
41:25 What? Old age, conditioning, Čo? Starý vek, podmienenie,
   
41:29 laziness, ten different things, lenivosť, rôzne veci.
that’s all so... To je všetko...
   
41:32 B: That is superficial. B: Ale to je povrchné.
K: ...meaningless.  
   
41:33   K:....bezvýzamné.
   
41:39 B: But would it be possible to B: Ale bolo by môžné, nájsť
give the deep reason for it? preto hlbší dôvod?
   
41:44 K: Knowledge, we come K: Poznanie. Sme späť u tej
back to the same thing! istej veci!
   
41:50 Is it that the knowledge Je to poznanie, ktorým som "ja"?
which is the ‘me’...  
   
41:56 B: Yes, that is the point. B: Áno. To je to.
   
41:58 K: ...the knowledge K: ...poznanie, ktorým so "Ja"
which is the ‘me’  
   
42:01 is so tremendously strong je tak nesmierne silné
– as an idea, not as a fact. - ako predstava, nie ako fakt.
   
42:07 B: Yes, I understand B: Áno, rozumiem tomu,
that it is an idea. že je to predstava.
   
42:11 But the idea is... Ale tá predstava je...
That's what I tried to say, To som chcel povedať.
   
42:14 that the idea has tremendous Že tá predstava má nesmiernu
significance and meaning. dôležitosť a význam.
   
42:20 Suppose Predpokladajme, že máte
you have the idea of God, predstavu o bohu.
   
42:24 this takes on To má nesmiernu silu.
a tremendous power.  
   
42:27 K: It’s like K: Je to ako:
‘I am British’, or French – Som Brit, alebo Francúz.
   
42:30 it gives me great energy. To mi dáva nesmiernu energiu.
   
42:32 B: And also it creates B: A tiež to pôsobí na stav tela,
a state of the body  
   
42:38 which seems to be ktoré vyzerá, že je samotnou
the very being of the self. podstatou bytia.
   
42:42 Now the person doesn’t Ktoré, osoba nezažíva
experience it  
   
42:44 as mere knowledge ako púhe poznanie,
but he first feels ale najprv cíti
   
42:47 something very powerful which niečo veľmi silné, čo nevyzerá
doesn’t seem to be knowledge. byť poznaním.
   
42:52 K: Yes. Are we going round K: Áno. Točíme sa stále dookola?
and round? It seems like it. Lebo to tak vyzerá!
   
43:00 B: Well, I was wondering B: Dobre. Rozmýšľal som,
if there is anything či existuje niečo
   
43:05 that could be communicated čo by sme mohli povedať
about that overwhelming power o ten nesmiernej sile
   
43:12 that seems to come with ktorá sa zdá, že prichádza
knowledge and with the self. s poznaním a s "Ja".
   
43:15 K: With identification. K: S indetifikovaním sa.
   
43:16 B: With identification. B: S indetifikovaním sa.
That may be something To môže byť niečo
   
43:18 that would be worth na čo by sa oplatilo pozrieť.
looking into.  
   
43:21 K: What does the word, K: Čo slovo
– I have forgotten – - zabudol som -
   
43:22 the root meaning of podstata
‘identification’? " indentifikovania sa".
   
43:26 B: Well, ‘always the same’. B: Dobre. Stále to isté.
   
43:28 K: It’s ‘always the same’, K: Je to "stále to isté", to je
that’s right. That’s it, you see? pravda. Vidíte?
   
43:36 It is always the same. There Je to stále to isté. Nič
is nothing new under the sun. nové, pod slnkom.
   
43:42 B: That is the essence of it. B: Je to podstata.
   
43:44 If you say the self Ak poviete "Ja",
is always the same, je to stále to isté.
   
43:49 It tries to be always the same Stále sa to pokúša byť rovnaké,
in essence if not in detail. v podstate. Nie v detajli.
   
43:55 K: Yes, yes. K: Áno, áno.
   
43:57 B: I think this is the thing B: Myslím si, že toto je vec,
   
43:59 that goes wrong with knowledge ktoré sa zle chápe v poznaní.
that knowledge attempts To poznanie sa pokúša
   
44:02 to be knowledge of byť poznaním, ktoré je stále
what is always the same, rovnaké,
   
44:05 so it holds. a tak to trvá.
   
44:07 K: Of course, sir, K: Samozrejme, pane.
it's always the same. Je stále rovnaké.
   
44:09 B: Knowledge itself tries to find B: Poznanie samo o sebe
  sa pokúša nájsť
   
44:11 what is permanent and perfect to čo je stále a perfektné,
and always the same. a stále rovnaké.
   
44:15 Even independent of any of us. Rovnaká závislosť každého z nás.
   
44:19 It is built into, like the cells, Je to zakorené v nás, rovnako
you know. ako bunky. Veď viete.
   
44:27 K: From this arises a question: K: Z toho vyvstáva otázka:
   
44:37 is it possible to attend? Je možné si pomôcť?
   
44:43 I am trying to use the word Pokúšam sa použiť slovo
‘diligent’. "usilovný".
   
44:48 Is it possible to Je možné usilovne si pomáhať"?
diligently attend?  
   
44:53 Diligence in the sense, Usilovnosť v zmysle,
be accurate, you know. byť precízny. Viete?
   
44:58 B: Literally it means B: Doslova to znamená "Veľmi
‘to take pains’, that’s its root. sa snažiť". To je podstata.
   
45:02 K: To take pain, K: Snažiť sa. Brať celok.
take the whole of it.  
   
45:12 Sir, there must Pane, musí existovať aj iná cesta,
be some other way  
   
45:15 round all this okrem tohto intelektuálneho
intellectual business! problému!
   
45:28 We've exercised a great deal Spotrebovali sme nesmiernu energiu
of intellectual capacity intelektuálnej kapacity
   
45:33 and that intellectual capacity a tá intelektuálna kapacita
has led to the blank wall. nás privedla k prázdnej stene.
   
45:37 I approach it Snažím sa k nej dostať
from every direction, zo všetkých strán,
   
45:40 eventually the wall is there, ale nakoniec tá stena je tam,
which is the ‘me’, čo som "Ja",
   
45:43 with my knowledge, s mojimi znalosťami,
my prejudice, s predsudkami,
   
45:46 and all the rest of it a tým všetkým.
– me. - "Ja!"-
   
45:56 And the ‘me’ then says, A to ja potom hovorí:
‘I must do something about it’ "Musím s tým niečo urobiť",
   
45:59 which is still the 'me'. ale to som stále "Ja."
We all know that. Všetci to vieme.
   
46:03 B: Well, the ‘me’ wants to be B: Teda "Ja", chce byť stále rovnaké,
always the same,  
   
46:05 and at the same time a v rovnakom čase sa snaží byť
it tries to be different. iné.
   
46:07 K: Different, yes, K: Iné. Áno. Obliecť si iný kabát.
put on a different coat.  
   
46:11 It is always the same. Je to stále to isté.
So the mind which is functioning Takže myseľ, ktorá fuguje
   
46:20 with the ‘me’ ako "Ja", je stále tá istá myseľ.
is always the same mind.  
   
46:27 Good lord, you see, sir, Dobrý bože, a vidíte pane?
back again! Sme zase späť!
   
46:30 B: Yes, that ‘always the same’ B: Áno, a to "stále to isté"
gives a tremendous force. dáva nesmiernu silu.
   
46:38 Now is it possible to leave go A teraz: Je možné, to nechať ísť?,
that ‘always the same’? toto "To isté?"
   
46:48 K: You see, K: Vidíte, že sme vyskúšali všetko:
we have tried everything:  
   
46:51 fasting, every kind of thing postili sme sa, hocičo,
to get rid of the 'me' aby sme sa toho zbavili,
   
46:59 with all its knowledge, s celým tým poznaním,
all its illusions and so on. s ilúziami a atď.
   
47:04 One tries to identify with Človek sa pokúša identifikovať
something else, which is the same. s niečím iným, čo je vlastne to isté.
   
47:12 I mean a serious man has Takže, seriózny človek spravil toto
done all this and comes back všetko, a je späť,
   
47:16 to the fundamental question: pri základnej otázke:
   
47:19 what will make this wall Čo úplne rozpustí tento múr?
totally disappear?  
   
47:33 I think, sir, Myslím si pane, že je to možné
it is only possible len vtedy,
   
47:36 when I can give my total attention ak budem dávať dobrý pozor na to,
to what you are saying. čo hovoríte.
   
47:44 There is no other means Neexistuje žiadny iný spôsob
to break down the wall – ako zvaliť múr.
   
47:50 not the intellect, not the emotions, Žiadny intelekt,
not any of those things. žiadne emócie,
   
47:52   nič z tých vecí.
  Keď niekto
   
47:55 When somebody who is beyond the wall, kto je za stenou,
who has gone beyond, kto sa tam dostal,
   
47:59 broken down the wall, says, prerazil múr, hovorí:
‘Listen, for God’s sake, listen!’. "Počúvajte, pre boha! Počúvajte!"
   
48:22 When I listen to you Keď ťa počúvam,
my mind is empty. moja myseľ je prázdna.
   
48:39 So it is finished! Takže je to ukončené!
You follow what I am saying? Chápate, čo hovorím?
   
48:50 B: You see, generally B: Viete, vo všeobecnosti,
one would feel, OK, človek by cítil: OK,
   
48:52 it is finished, but something will je to hotové.
happen and it’s going to come back. Ale stane sa niečo,
   
48:54   a je to späť.
   
48:59 K: Ah! I have no sense of K: Nemám prečo skákať späť,
hoping to come back,  
   
49:05 whether I’ll have it in the future. alebo v budúcnosti.
   
49:08 It is empty and therefore listening. Je prázdna, a preto počúvam.
It is finished! Hotovo!
   
49:48 We had better stop, we have Mali by sme prestať. Dostali sme sa
come to a point... doesn’t matter. k podstate.....nevadí.
   
49:53 Five minutes is enough. Päť minút postačí.
   
50:17 I would like Vezmime to z druhej strany.
to go on differently.  
   
50:21 You are a scientist. Vy ste vedec.
  Aby ste zistili niečo nové,
   
50:27 To discover something new,  
   
50:34 you must have musíte mať istú prázdnotu
a certain emptiness  
   
50:42 from which z ktorej vnímate trochu inak.
there is a different perception.  
   
50:47 B: There is a difference B: Je tam rozdiel v tom zmysle,
in the sense  
   
50:50 that usually že otázka je väčšinou limitovaná,
the question is limited,  
   
50:57 and so the mind may be empty takže myseľ môže byť prázdna,
with regard to that question. čo sa týka otázky.
   
51:01 K: Particular question, yes. K: Koknkrétna otázka. Áno.
   
51:03 B: Allowing for discovery B: Dovoľuje to objaviť vhľad
and insight in that question. do tej otázky.
   
51:11 K: But can that mind, K: Ale môže taká myseľ,
which has been specialised, ktorá je na to špecializovaná,
   
51:14 and therefore enquiring into a preto niečo skúma,
something it becomes empty stáva sa prázdna
   
51:17 and from that emptiness a z tej prázdnoty
you discover something new, niečo objavíte?
   
51:24 I understand that. Tomu rozumiem.
   
51:30 But without any specialisation, Ale bez akejkoľvek špecializácie,
   
51:36 does this emptiness hold či táto prázdnota obsahuje
every other... – I don’t know... každú inú...- Neviem...
   
51:43 B: We have to ask B: Musíme sa pýtať
   
51:46 that we are not questioning či neskúmame konkrétnu oblasť
a particular area  
   
51:50 but rather we are questioning ale radšej skúmame celok.
the whole of knowledge.  
   
51:57 K: It is most extraordinary K: Je to neobyčajné, keď
when you come into it. sa k tomu dostanete.
   
52:02 B: As you were saying, it's the end B: Povedali sme, že koniec
of knowledge, as the Vedanta. poznania je Vedanta.
   
52:05 K: That is the real answer. K: To je dobrá odpoveď.
   
52:13 B: If a person can take B: Ak vie osoba prijať
this scientific attitude tento vedecký postoj
   
52:16 and question a pýta sa na celé poznanie, potom...
the whole of knowledge, then...  
   
52:18 K: Oh, of course. K: Och, samozrejme.
   
52:25 B: But generally B: Ale ľudia by skôr cítili:
people would feel  
   
52:27 'I must keep knowledge " Musím mať znalosti v tejto oblasti
in one area  
   
52:29 to be able to question it aby som mohol skúmať tú druhú."
in another'.  
   
52:32 That might worry people to say, Ľudí by znepokojovalo,
  ak by sme hovorili,
   
52:34 'With what knowledge " S akými znalosťami
do I question my knowledge?' skúmam moje znalosti?"
   
52:36 K: Yes. With what knowledge K: Áno. S akými znalosťami
I question my knowledge, quite. skúmam moje znalosti? Presne tak!
   
52:54 B: But in a way B: Ale pretože, my máme znalosti,
we do have knowledge  
   
52:55 we have gone through it prešli sme si tým logicky,
logically and rationally rozumne,
   
53:00 and seen that the whole a uvideli sme, že celá štruktúra
structure makes no sense, nemá zmysel.
   
53:03 that it is inconsistent Že je nekonzistentá a nemá zmysel.
and has no meaning.  
   
53:06 The structure of psychological Štruktúra psychologického poznania
knowledge has no meaning, nemá zmysel.
   
53:10 it has been done already, Urobili sme to,
in a way... spôsobom...
   
53:15 K: Sir, would you then, from there, K: Pane, a potom, odtiaľ,
   
53:17 from that emptiness: z tej prázdnoty:
is there a ground Je tam oblasť,
   
53:25 or a source from which alebo zdroj, z ktorého
all things begin? všetko začína?
   
53:32 Matter, human beings, Hmota, ľudské bytosti,
their capacities, their idiocies – ich schopnosti, ich blázonstvo,
   
53:37 the whole movement - celý ten pohyb začína odtiaľ.
starts from there.  
   
53:42 B: Yes, we could B: Áno,mohli by sme to za to
consider that, certainly. považovať. Samozrejme!
   
53:48 Let’s try to clarify it a little. Poďme si to trochu vyjasniť.
   
53:52 So we have the emptiness. Takže máme prázdnotu.
   
53:54 K: Yes, emptiness in which K: Áno, prázdnotu, v ktorej
   
53:57 there is no movement of thought nie je pohyb mysle
– as knowledge, of course. - ako poznania, samozrejme.
   
54:02 B: As psychological knowledge. B: Ako psychologického poznania.
   
54:04 K: Of course, I understand that. K: Samozrejme. Rozumiem.
B: All right. So, well then.. B: V poriadku. Takže potom...
   
54:08 K: And therefore no time. K: A preto ani čas. B: Žiadny čas.
B: No time. No psychological time. Žiadny psychologický čas.
   
54:13 K: Yes, no psychological time. K: Áno. Žiadny psychologický čas.
   
54:14 B: Though we still B: Napriek tomu,
have the watch. že stále máme hodinky.
   
54:16 K: Yes. Of course... K: Samozrejme.
   
54:17 We have gone beyond that, To sme si už prebrali.
don’t let’s go back to it. Nevracajme sa k tomu!
   
54:19 B: But sometimes it’s... B: Ale niekedy to je...
   
54:22 ...the words are often confusing, slová zavádzajú. Dávajú
they carry wrong meaning. zlý význam.
   
54:25 K: Psychological time. K: Psychologický čas.
There is no psychological time, Nie je tam psychologický čas
   
54:29 no movement of thought. žiadny pohyb mysle.
   
54:36 And is that emptiness A vzniká z tej prázdnoty
the beginning of all movement? celý pohyb?
   
54:45 B: Would you say the emptiness B: Hovoríte teda, že tá prázdnota
is the ground then? je podstata?
   
54:47 K: That's what I am asking. K: Presne to hovorím.
Slowly, I am going... Pomaly, idem...
   
54:49 Let’s go slowly into it. Poďme na to pomaly.
   
54:52 Or shall we postpone this Alebo to necháme na druhý deň?
for another day?  
   
54:55 B: Perhaps it should be gone into B: Možnože by sme si to mali
more carefully. prebrať dopodrobna.
   
54:57 K: Right. We better stop. K: Dopodrobna. Dobre!
  Radšej prestaňme!
   
55:15 B: Well, just one thing: B: Dobre! Len ešte jedna vec.
in California we were saying that V Kalifronii sme hovorili,
   
55:19 there is the emptiness že existuje prázdnota,
and beyond that is the ground. a že za ňou je zdroj.
   
55:24 K: Quite, I know. I K: Presne. Ja viem. Teraz o tom
don’t want to enter into that. nechcem začať.
   
55:26 B: We leave it go for the time. B: Necháme to na inokedy.
K: I’ll leave it. K: Nechám to tak.
   
55:27 When do we meet again? K: Kedy sa stretneme znova?
B: It is two days, on Saturday. B: Za dva dni. V sobotu.
   
55:31 K: The day after tomorrow. K: Pozajtra?
B: Yes. B: Áno.
   
55:38 K: Right, sir. K: Certo, senhor.