Krishnamurti Subtitles

Myseľ vo vesmíre

Brockwood Park - 20 September 1980

The Ending of Time 140:31 K: We talked the other day K: Minule sme hovorili
   
0:34 about a mind that is entirely o mysli, ktorá je úplne
free from all movement, oslobodená od pohybu,
   
0:43 from all the things od všetkých vecí, ktoré
that thought has put there, tam myseľ vložila,
   
0:49 that thought has brought about, ktoré myseľ vytvorila,
   
0:53 has experienced in the past, ktoré zažila v minulosti,
the future and so on. v budúcnosti, atď.
   
0:57 But before we go into that, Ale predtým, než o tom
  začneme hovoriť,
   
1:01 I would like to ask chcel by som sa spýtať, čo je to
what is materialism? materializmus?
   
1:10 Man is caught Človek je lapený v tomto
in this materialistic attitude materiálnom postoji,
   
1:14 and values and experiences. v hodnotách a zážitkoch.
   
1:18 What is the nature Aká je podstata materializmu?
of materialism?  
   
1:23 B: First of all B: Po prvé. Materializmus
materialism is the name of je slovo pre
   
1:26 a certain philosophical istý filozofický
point of view. postoj.
   
1:28 K: I don’t mean that. K: Nemyslím to.
   
1:30 I don’t mean certain Nemyslím určité filozofické
philosophical... sayings... ...bláboly.
   
1:37 B: The belief B: Je to viera, že hmota vždy
that matter is all there is. existuje.
   
1:41 K: I want to go K: Trochu si o tom pohovorme.
into that a little bit.  
   
1:43 That is, all nature, all human To znamená, že celá príroda, všetky
beings react, physically. ľudské bytosti reagujú, fyzicky.
   
1:51 This reaction Tieto reakcie
is sustained by thought. sú udržiavané mysľou.
   
1:58 And thought A myseľ je materiálny proces.
is a material process.  
   
2:04 So reaction – as in tree, in nature, Takže reakcia - ako v prírode,
in animals, in human beings – tak aj u zvierat, ľuďí -
   
2:13 is the materialistic response. je materiálna odpoveď.
   
2:17 B: The word materialistic B: Slovo materialistický
is not quite right. nie je úplne v poriadku.
   
2:21 It is the response of matter, To je odpoveď hmoty.
you see. Vidíte.
   
2:24 K: Response of matter, K: Reakcia hmoty.
let’s put it that way. All right. Povedzme to takto. Dobre.
   
2:25 The response of matter. Reakcia hmoty.
That’s better. To je lepšie.
   
2:29 Let me repeat it again, Zopakujem to znovu.
let’s be clear. Buďme zrozumiteľní.
   
2:36 We are talking about Hovoríme o tom, mať
having an empty mind prázdnu myseľ,
   
2:43 and we have come a dostali sme sa k bodu,
to that point, when keď
   
2:47 the wall has been broken down sme zvalili múr
and this emptiness... a táto prázdnota...
   
2:56 – what lies beyond it, - ktorá je za tým,
or through it, alebo skrz to -
   
2:59 we'll come to that – dostaneme sa k tomu.
but before we begin with that, Ale predtým, než s tým začneme,
   
3:04 as I said: ako som povedal:
is all reaction matter? je všetko reakciou hmoty.
   
3:13 B: Matter in movement. B: Hmota v pohybe.
K: Matter in movement. K: Hmota v pohybe.
   
3:16 B: That is the suggestion. B: To je názor.
   
3:18 You could say there is a lot Dalo by sa povedať, že veľa
of evidence in favour of that, hovorí v prospech toho,
   
3:22 that science has found a že veda našla
tremendous number of reactions obrovský počet reakcií
   
3:25 which are due to the nerves. ktoré vznikajú kvôli nervom.
   
3:28 K: Yes, all that. So would you K: Áno. To všetko. Takže,
call matter and movement pomenovali by ste hmotu a pohyb
   
3:34 the reactions which exist reakciami, ktoré existujú
in all organic matter? vo všetkých organických látkach?
   
3:41 B: Yes, it is necessary. B: Áno, je to nutné.
All matter, as we know it, Všetka hmota, ako ju poznáme,
   
3:45 goes by the law ide zákonom
of action and reaction. akcie a reakcie.
   
3:48 Every action Každá akcia
has a corresponding reaction. má zodpovedajúcu reakciu.
   
3:51 K: So action, reaction and K: Takže akcia, reakcia
reaction is a material process, a nová reakcia
   
3:59 – as thought is. je materiálny proces,
  akým je myšlienka.
   
4:02 Now, to go beyond it Teraz, ísť za ým
is the question, that is the point. je otázka, to je fakt.
   
4:07 B: Yes. Some people might say B: Áno. Niektorí ľudia by povedali,
it has no meaning to go beyond it, že nemá zmysel ísť za tým.
   
4:12 that would be Bola by to
the philosophy of materialism, filozofia materializmu,
   
4:15 the belief that there is no meaning presvedčenie, že nemá
to go beyond it. zmysel ísť za tým.
   
4:19 K: Quite right. But if one is K: Presne tak! Ale ak je
merely living in that area žije iba v tejto oblasti,
   
4:26 it is very shallow, right? to je veľmi plytké, že ano?
It has really no meaning at all. To naozaj vôbec nemá zmysel.
   
4:33 But if one recognises thought Ale ak človek uznáva myšlienku
as a material process, ako proces materiálu,
   
4:39 and reaction and action a že reakcia a akcia
is matter and movement. je hmota a pohyb...
   
4:46 B: Yes. Perhaps one should say B: Áno. Možno by sme mali povedať,
   
4:48 what some people have said: čo niektorí ľudia hovoria, že:
matter is not merely action-reaction hmota, to nie je len akčná reakcia
   
4:53 but it may have ale môže mať
a creative movement, kreatívny pohyb,
   
4:56 so that matter takže hmota
may create new forms. môže vytvárať nové formy.
   
5:00 K: Matter may create new forms, K: Hmota môže vytvárať nové formy,
   
5:02 but it is still ale je to stále
within that area. v tejto oblasti.
   
5:05 B: Yes. Let’s try to make it clear B: Áno. Skúsme si obasniť,
what is the difference. v čom je rozdiel.
   
5:08 There are very subtle forms Existujú veľmi jemné formy
of materialism materializmu,
   
5:13 which might be difficult čo by mohli byť ťažké
to pin down . postrehnuteľné.
   
5:18 K: Let’s begin. Would you K: Začnime! Zvážili by ste,
consider, or agree, or see alebo by ste súhlasili, alebo videli
   
5:25 that thought že myslenie
is a material process. je materiálny proces?
   
5:29 B: Yes. Though some people B: Áno. Hoci niektorí ľudia
might argue that it is both by mohli namietať, že je to aj
   
5:31 material and something hmota aj niečo
beyond material. za hmotou.
   
5:34 K: I know. I have discussed this. K: Ja viem. Hovoril som o tom.
But it is not! Ale nie je!
   
5:39 B: How can we say that simply B: Ako to môžeme zjednodušene
to make it clear? povedať tak, aby to bolo jasné?
   
5:42 K: Any movement of thought K: Akýkoľvek pohyb mysle
is a material process, je materiálny proces,
   
5:46 whether you assert či už tvrdíte,
it is beyond. že je za tým.
   
5:50 B: Well, we have to make it clear so B: No, musíme si vyjasniť,
that it's not a matter of authority.  
   
5:52   že to nie je záležitosť
  autority.
   
5:55 From observation, Z pozorovania človek vidí,
one sees that  
   
5:59 thought is a material process, že myslenie je materiálny proces.
now, how would one see that? Ako by sa na to človek pozeral?
   
6:04 K: How would one K: Ako by si to človek uvedomoval?
be aware of all that?  
   
6:09 Aware that Uvdomoval si, že je to
it is a material process. materiálny proces.
   
6:12 I think that is fairly clear. Myslím, že je to celkom jasné.
There is an experience, Najprv je zážitok,
   
6:18 an incident, recorded, incident, zaznamenný,
which becomes knowledge, ktorý sa stáva poznaním,
   
6:23 from that knowledge thought z tohto poznania vzniká myšlienka,
arises and action takes place. a začne sa konať.
   
6:29 B: Yes. So we say B: Áno. Takže hovoríme
that thought is that. že to je myseľ.
   
6:34 K: Any assertion that it is beyond K: Tvrdenie, že je mimo
is still thought! je stále myseľ.
   
6:38 B: It is still B: Stále to
coming from the background. prichádza z pozadia.
   
6:46 So, something new Takže niečo nové
coming into there čo tam prichádza,
   
6:49 is not part of this process, nie je súčasťou tohto procesu,
is that what you are saying? To je to, čo hovoríte?
   
6:52 K: Yes. If there is to be K: Áno. V prípade, že je tam
something new niečo nové,
   
6:54 thought as a material process myšlienka ako materiálne proces
must end. Obviously. musí skončiť. Očividne.
   
6:59 B: It may take it up later. B: To môže trvať neskôr.
   
7:01 K: Yes. K: Áno.
We’ll see what happens later. Uvidíme, čo sa stane neskôr.
   
7:04 So could we say, Takže môžeme povedať,
all reaction and action že všetky reakcie a akcie
   
7:09 – action from that reaction – - akcia z tejto reakcie -
is movement of matter? je pohyb hmoty.
   
7:15 B: Yes, very subtle B: Áno, veľmi jemný
movement of matter. pohyb hmoty.
   
7:18 K: Yes, very subtle K: Áno, veľmi jemné
movement of matter. pohyb hmoty.
   
7:21 So as long as one’s mind Takže pokiaľ je niečia myseľ
is within that area v tejto oblasti
   
7:29 it must be musí to byť
a movement of matter. pohyb hmoty.
   
7:35 B: Let’s proceed from there then. B: Poďme postupovať
  potom odtiaľ.
   
7:40 K: So is it possible for the mind K: Takže je možné pre myseľ
to go beyond reaction? ísť nad rámec reakcie?
   
7:55 That is the next step, To je ďalší krok,
obviously. samozrejme.
   
8:01 As we said yesterday morning Ako sme povedali včera ráno
   
8:04 in our discussion v našej diskusii
with the group, so skupinou,
   
8:13 one gets irritated, človek sa podráždi,
and that is first reaction. a to je prvá reakcia.
   
8:19 Then the reaction to that, Potom reakcia na to,
second reaction to that druhá reakcia,
   
8:22 ‘I must not’. Nesmiem.
   
8:24 Then the third reaction, Potom tretia reakcia, "Musím
‘I must control’ – or justify kontrolovať '- alebo sa ospravedlniť
   
8:27 or whatever it is. So it is alebo čo to je. Tak to je
constantly action and reaction. neustále akcia a reakcia.
   
8:35 Can one see Vidí človek
it is a movement, že to je hnutie?
   
8:43 a continuous movement Plynulý pohyb
without an ending? bez konca?
   
8:47 B: Yes. The reaction actually B: Áno. Reakcia je v skutočnosti
is continuous nepretržitá,
   
8:53 but it seems at a certain moment ale zdá sa, že v určitom okamihu
to have ended and skončí a
   
8:57 the next moment appears v nasledujúcom okamihu
to be a new moment. vzniká nový moment.
   
9:00 K: But it is still reaction. K: Ale je to stále reakcia.
   
9:01 B: But it presents itself as B: Ale prezentuje sa ako
different. It is always the same... iná. Je to vždy rovnaké...
   
9:06 K: It is exactly the same always. K: Vždy je presne rovnaká.
   
9:08 B: ...but it presents itself B: ... ale vždy sa predstavuje
as always different. Always new. ako iná. Vždy nová.
   
9:11 K: That is just it. You say K: To je práve ono. Ty niečo povieš,
something, I get irritated, ja som podráždený,
   
9:16 but that irritation ale to podráždenie
is a reaction. je reakcia.
   
9:19 B: Yes, it seems to be B: Áno, zdá sa, že je to
something suddenly new. niečo náhle nové.
   
9:22 K: But it is not. K: Ale nie je.
   
9:24 B: But one has B: Ale človek
to be aware of that. si to má uvedomovať.
   
9:28 K: Of course. K: Samozrejme.
   
9:30 B: Generally the mind tends B: Všeobecne, myseľ má sklon
not to be aware of it. si to neuvedomovať.
   
9:33 K: But after discussing a great K: Ale po toľkom rozprávaní.
deal and talking, one can. by mohol.
   
9:37 B: We are attentive to it. B: Pozorujeme to..
   
9:39 K: We are sensitive and alert K: Sme citliví a v strehu
to the question. na otázku.
   
9:43 So there is an ending to Takže je tam zakončenie
reaction if one is watchful, reakcie, ak je človek bdelý,
   
9:49 attentive, understand pozorný, chápe
– not only logically but have - nielen logicky, ale má
   
9:56 an insight into this reacting náhľad do tejto reakcie,
process all the time, spracúva ho po celú dobu,
   
10:00 it can of course môže to samozrejme
come to an end. skončiť.
   
10:04 That is why To je dôvod, prečo
it is very important to je veľmi dôležité
   
10:05 to understand this, to pochopiť,
before we discuss než budeme diskutovať
   
10:10 what is an empty mind, o tom, čo je to prázdna myseľ,
if there is something beyond, či je niečo mimo nej,
   
10:14 or in that very empty mind alebo či je v tej prázdnej mysli
there is some other quality. nejaká iná kvalita.
   
10:21 So is that empty mind a reaction? Takže, je tá prázdna myseľ reakcia?
You follow sir? Sledujete pane?
   
10:31 Reaction to the problems of pain Reakcia na problémy bolesti
and pleasure and suffering, a potešenia a utrpenia,
   
10:40 and the reaction to that a reakcia na to,
is to escape from all this utiecť od toho všetkého
   
10:45 into some state of... do nejakého stavu
nothingness. ničoty.
   
10:49 B: Yes, the mind B: Áno, myseľ to
can always do that, vždy môže urobiť,
   
10:51 it can fail to notice môže prehliadnuť
pain and pleasure. bolesť a potešenie.
   
10:57 K: That becomes an illusion. K: To sa stáva ilúziou.
   
11:00 Now, we went into the question Teraz sme si prešli otázku
of illusions ilúzií,
   
11:04 and said desire a povedali sme si, že túžba
is the beginning of illusion. je začiatok ilúzie.
   
11:08 Now, we have come to the point Teraz sme sa dostali do bodu,
  keď táto kvalita prázdnoty
   
11:14 that this quality of emptiness  
is not a reaction.  
   
11:20 That must be nie je reakcia. To musí byť
absolutely sure. Right? absolútne isté. Že?
   
11:29 Now before we go further: Teraz, než pôjdeme ďalej:
   
11:33 is that possible to have a mind Je možné mať myseľ,
that is really completely empty ktorá je úplne vyprázdnená
   
11:39 of all the things od vecí,
that thought has put together? ktoré myseľ dala dokopy?
   
11:45 B: When thought ceases to react. B: Keď myseľ prestane reagovať?
K: That’s it. K: To je ono!
   
11:51 B: Thought being a material B: Myslenie, tým že je to materiálny
process, on one hand proces, na jednej strane
   
11:56 you could say that perhaps by ste mohli povedať, že možno
the reaction is due to the reakcia nastáva kvôli
   
11:58 nature of matter which is povahe veci, ktorá je
continually reacting and moving – reagovať priebežne a hýbať sa,
   
12:02 but then is matter ale je potom hmota
affected by this insight? ovplyvnená týmto vhľadom?
   
12:10 K: I don’t quite follow. K: Nerozumiem celkom.
Ah, I understand. Aha, rozumiem!
   
12:14 Does insight Či vhľad
   
12:18 affect the cells of the brain ovplyvňuje mozgové bunky,
which contain the memories? ktoré obsahujú spomienky?
   
12:24 B: Yes. The memories are B: Áno. Spomienky
continually reacting, moving, priebežne reagujú, sťahujú sa,
   
12:27 as does the air and the water, rovnako ako vzduch a voda,
everything around us. všetko okolo nás.
   
12:32 Now, if nothing happened, Teraz, keď sa nič nestalo,
why would it ever stop? prečo by to niekedy malo skončiť?
   
12:37 K: Quite. After all, K: Presne! Koniec koncov,
physically if I don’t react ak fyzicky nereagujem,
   
12:43 I am paralysed. som paralyzovaný.
   
12:48 But to be reacting continuously Ale neustále reagovať
is also a form of paralysis. je tiež forma paralýzy.
   
12:54 B: The wrong kind of reaction, B: Zlá reakcia.
   
12:56 reaction around Reakcia
the psychological structure. psychologickej štruktúry.
   
12:59 K: We are talking psychologically. K: Hovoríme z psychologického
Always. hľadiska. Vždy.
   
13:01 B: But if the reaction around the B: Ale ak reakcia
psychological structure psychologickej štruktúry
   
13:05 has begun in mankind, začala v ľudstve,
why should it ever stop, prečo by to malo niekedy prestať,
   
13:08   keď jedna reakcia
  vytvára ďalšiu a ďalšiu?
   
13:09 as one reaction makes another... K: Ako nekonečná reťaz.
K: Like a chain, endless.  
   
13:13 B: We're expected to go on for ever B: Máme v tom pokračovať
unless something will stop it. donekonečna, kým to niečo nezastaví?
   
13:17 K: Nothing will stop it. K: Nič to nezastaví.
   
13:21 Only the insight Iba vhľad
into the nature of reaction do povahy reakcie
   
13:27 ends psychological reaction. ukončí psycholgickú reakciu.
   
13:31 B: You are saying B: Ale vy hovoríte, že hmota
that matter is affected je ovplyvňovaná
   
13:34 by insight, vhľadom,
which is beyond matter. ktorý je za hmotou.
   
13:38 K: That’s what we discussed K: O tom sme diskutovali
also in Ojai. B: Yes. aj v Ojai. B: Áno.
   
13:45 K: So, is this emptiness K: Takže, v tejto prázdnote,
within the brain itself, v samotnom mozgu,
   
13:56 or something thought alebo v niečom, čo myseľ
has conceived as being empty? vymyslela, ako prázdno?
   
14:04 One must be To si musíme dobre vyjasniť.
very clear on this.  
   
14:07 B: Yes. B: Áno. O hocičom diskutujete,
But whatever is discussed  
   
14:11 thought begins to want myseľ s tým začne chcieť
to do something about it niečo robiť.
   
14:14 thought feels it can always Myseľ sa domnieva, že môže vždy
make a contribution. prispieť.
   
14:18 That might be useful. So thought, To by mohlo byť užitočné. Takže myseľ
in the past, didn't understand v minulosti nechápala
   
14:24 that there are areas where it has že existujú oblasti, kde nie je
no useful contribution to make, užitočná,
   
14:29 but it keeps on in the habit ale neustále zvykne
of trying to say a snaží sa povedať,
   
14:31 emptiness is very good, že prázdnota je veľmi dobrá.
therefore thought says Preto myseľ hovorí:
   
14:35 I will try to help bring Pokúsim sa pomôcť nastoliť
about emptiness. prázdnotu.
   
14:39 Thought is trying to be helpful. Myseľ sa snaží byť užitočná.
   
14:43 K: We have been K: Už sme o tom hovorili!
through all that!  
   
14:45 We have seen Videli sme prirodzenosť mysle,
the nature of thought,  
   
14:50 what is its movement, time, ako sa hýbe, čas,
we've been through all that. to sme si už prešli.
   
14:56 I have come to a point: Prišiel som k bodu:
   
15:01 is this emptiness within Je táto prázdnota v mysli,
the mind itself, or beyond it? alebo za ňou?
   
15:13 B: What do you mean B: Ale čo tým myslíte - tou mysľou?
by the mind, you see. Vidíte?
   
15:15 K: The mind being the whole, K: Myseľ ako celok,
   
15:20 emotions, thought, emócie, myšlienky,
consciousness, the brain, vedomie, mozog.
   
15:24 the whole of that is the mind. To celé je myseľ.
   
15:27 B: The word mind B: Slovo "myseľ" sa používa
has been used in many ways. mnohými spôsobmi.
   
15:29 Now you are using it Teraz ju používate
in a certain way, určitým spôsobom.
   
15:31 it represents thought, Reprezentuje myšlienky,
feeling, desire and will pocity, túžbu a vôľu
   
15:35 – the whole material process. - celý materiálny proces.
   
15:37 K: Yes, the whole K: Áno, celý materiálny proces.
material process.  
   
15:38 B: Which people have called B: Ktorý ľudia volajú -
non-material. nemateriálny.
   
15:42 K: Quite. The mind is K: Celkom tak! Myseľ je úplne
the whole material process. materiálny proces.
   
15:49 B: Which is going on B: Ktorý prebieha v mozgu
in the brain and the nerves. a v nervoch.
   
15:51 K: The whole of it. K: Ako celok.
The whole structure. Celá štruktúra.
   
15:58 One can see this materialistic Človek vidí, že táto materiálna
reaction can end. reakcia môže prestať.
   
16:03 And the next question A ďalšia otázka, ktorú sa pýtam,
I am asking is: je:
   
16:06 is that emptiness Je táto prázdnota vo vnútri
within or without? alebo mimo?
   
16:15 Without in the sense, elsewhere. V zmysle: "Niekde inde?"
B: Where would it be? B: Kde by bola?
   
16:21 K: I don’t think it would be K: Nemyslím si, že by bola inde.
elsewhere, I am just putting it. Len sa pýtam?
   
16:28 B: Any such thing is part B: Každá takáto vec je súčasťou
of the material process. hmotného procesu.
   
16:30 Here and there are distinctions Tu a tam sú v tomto v hmotnom
made within the material process. procese rozdiely.
   
16:35 K: That's right, that's what K: To je pravda. Tam som sa
I wanted to get at. chcel dostať.
   
16:38 It is there, it is in the mind itself. Je tam, v samotnej mysli.
Not outside it. Right? Nie mimo. Že?
   
16:49 Now what is the next step? Čo ďalej?
   
17:01 Does that emptiness Či tá prázdnota neobsahuje nič?
contain nothing, not a thing? Vôbec nič?
   
17:07 B: Thing meaning anything which has B: Vec, čo znamená čokoľvek, čo má
form, structure and stability. formu, štruktúru a stabilitu?
   
17:12 K: Yes. Form, structure, K: Áno. Formu, štruktúru,
reaction, naturally. reakcie, prirodzene.
   
17:15 B: Yes, stability and reaction. B: Áno, stabilitu a reakciu.
   
17:20 K: Form, structure, capacity, K: Formu, štruktúru, kapacitu,
reaction – all that. reakciu - to všetko.
   
17:27 Or it contains none of that. Alebo neobsahuje nič z toho.
Then what is it? Tak čo to je?
   
17:38 Is it then total energy? Je to samotná energia?
   
17:45 B: Yes, movement of energy. B: Áno, pohyb energie.
   
17:47 K: Movement of energy. K: Pohyb energie.
It is not movement of reaction. To nie je pohyb reakcie.
   
17:50 B: It is not movement of things B: Nie je to pohyb vecí
reacting to each other. reagujúcich navzájom.
   
17:54 The world is made up Svet sa skladá
of a large number of things z veľkého množstva vecí,
   
17:57 which react to each other, ktoré na seba reagujú.
that's one kind of movement. To je jeden druh pohybu.
   
18:02 But we are saying it is a Ale my hovoríme, že existuje
different kind of movement. iný druh pohybu.
   
18:05 K: It is entirely different. K: Je to úplne odlišné.
B: Which has no thing in it. B: Ktorý v sebe nič nemá.
   
18:08 K: No thing in it and therefore K: Nič a preto ani žiadny čas.
not of time – right? Že?
   
18:12 Is that possible? Or are we Je to možné? Alebo sa
just indulging in imagination? len vyžívame v predstavách?
   
18:21 Indulging in some kind Vyžívame sa v nejakom druhu
of romantic, hopeful, romantiky, nádeje,
   
18:28 pleasurable sensation? v príjemnom pocite?
I don’t think we are, Nemyslím si, že sa vyžívame,
   
18:33 because we have been pretože sme si to prešli
through all that, step by step, krok za krokom,
   
18:36 right up to this point. rovno, k tomuto bodu.
   
18:39 So we are not Takže neklameme sami seba.
deceiving ourselves.  
   
18:43 Now we say that emptiness Teraz hovoríme, že táto prázdnota
has no centre – right? – nemá centrum. Že?
   
18:50 as the ‘me’ Ako"Ja" a všetky tie reakcie.
and all the reactions.  
   
18:58 In that emptiness there is V tejto prázdnote je
a movement of timeless energy. pohyb energie bez času.
   
19:04 B: Yes, when you say B: Keď hovoríte
timeless energy... energia bez času...
   
19:09 We have said already Už sme povedali
   
19:12 that thought and time že myseľ a čas sú jedno a to isté.
are the same.  
   
19:18 Then you're saying that time can Potom hovoríte, že čas môže
only come into a material process. vstúpiť len do hmotného procesu.
   
19:22 K: Time can only come into K: Čas môže vstúpiť len do
a material process, that’s right. materiálneho procesu. To je pravda.
   
19:27 B: Now if we have an energy B: Teda, keď máme energiu
that is timeless ktorá je bez času,
   
19:29 but nevertheless moving... ale napriek tomu v pohybe ...
   
19:32 K: Yes, it is not static! K: Áno, nie je statická!
   
19:34 B: It's flowing, it’s moving. B: Prúdi, je v pohybe.
K: It's moving. K: Je v pohybe.
   
19:39 B: Now, what is the movement? B: A teraz, čo je pohyb?
   
19:45 K: Sir, what is movement? K: Pane, čo je pohyb?
From here to there. Odtiaľ tam.
   
19:49 B: That is one form. B: To je jedna z foriem.
   
19:52 K: Or from yesterday to today, K: Alebo od včerajška po dnešok,
   
19:57 and from today to tomorrow, a odo dneška do zajtrajška,
another movement. iný pohyb.
   
20:02 B: Yes, there are B: Áno, existujú
various kinds of movement. rôzne druhy pohybu.
   
20:05 K: So what is movement? K: Takže, čo je to pohyb?
Is there a movement Existuje pohyb
   
20:10 – I want to question it – - chcem sa spýtať -
is there a movement Existuje pohyb
   
20:19 which is not moving? ktorý sa nepohybuje?
You understand? Ani na minútku. Rozumiete?
   
20:25 Is there a movement Existuje pohyb,
  ktorý nemá začiatok ani koniec?
   
20:31 which has no beginning and no end?  
   
20:35 Because thought Pretože myslenie
has a beginning and an end. má začiatok a koniec.
   
20:39 B: Except we could say B: Okrem toho by sme mohli povedať,
that the movement of matter že pohyb hmoty
   
20:41 might have no beginning and no end by nemusel mať žiadny počiatok
– the reactive movement. ani koniec. Reaktívny pohyb.
   
20:44 you are not talking of that? Ale o tom nehovoríte.
K: No, I am not talking of that. K: Nie, ja nehovorím o tom!
   
20:47 B: So it is not enough to say it has B: Tak nestačí povedať, že nemá
no beginning and no end – right? žiadny začiatok ani koniec, že?
   
20:52 K: We must go back then K: Potom sa musíme vrátiť k inému.
to the other.  
   
20:56 Thought has a beginning Myslenie má začiatok
and thought has an ending. a myslenie má koniec.
   
21:03 There is a movement Je tam pohyb
of matter as reaction hmoty ako reakcia,
   
21:09 and the ending of that reaction. a ukončenie tejto reakcie.
   
21:12 B: Yes, in the brain. B: Áno, v mozgu.
K: In the brain. K: V mozgu.
   
21:13 There are these various Sú to tie rôzne druhy
kinds of movements. pohybov, ktoré všetci poznáme.
   
21:23 That's all we know.  
   
21:26 Someone comes along Niekto prichádza
and says there is a hovorí, že existuje
   
21:28 a totally different kind úplne iný druh
of movement. pohybu.
   
21:35 But to understand that Ale ja chápem, že sa musím
I must be free of the movement oslobodiť z toho pohybu
   
21:40 of thought, material process, mysle, materiálneho procesu,
the movement of time, pohybu času,
   
21:46 to understand a movement aby som pochopil pohyb,
that is not... ktorý nie je...
   
21:54 B: There are two things: B: Sú to dve veci:
it has no beginning and no end nemá to začiatok ani koniec,
   
21:57 but also it is not determined ale tiež to nie je určité
as a series of successions ako pokračovanie
   
22:01 from the past. z minulosti.
K: No causation. K: Žiadna príčina.
   
22:04 B: Not a series of causes, B: Žiadny rad príčin,
one following the other. jedna nasledujúca druhú.
   
22:07 Matter can be looked at Na hmotu sa môžeme dívať
as a series of causes, ako na rad príčin,
   
22:10 – though it may not be adequate. - aj keď to nemusí byť adekvátne.
K: Yes, I understand. K: Áno, rozumiem.
   
22:13 B: Now we're saying this movement B: A my hovoríme, že tento pohyb
has no beginning and no end, nemá začiatok ani koniec,
   
22:17 it is not the result to nie je dôsledkom
of a series of causes, rady príčin,
   
22:20 one following another jedna po ďalšej,
without end, right? bez konca.
   
22:27 K: I want to understand K: Chcem porozumieť
– verbally even – - dokonca slovne -
   
22:36 a movement pohybu,
that is not a movement. ktorý nie je pohyb.
   
22:40 I don’t know if I am making... Neviem či...
   
22:44 B: Why is it called a movement B: Prečo sa tomu hovorí pohyb,
if it is not a movement? ak to nie je pohyb?
   
22:50 K: Because it is not still, K: Pretože nie je nehybný.
it is active, it is dynamic. Je aktívny a hýbe sa.
   
22:59 B: It is energy. B: Je to energia.
   
23:01 K: Tremendous! K: Obrovská,
Therefore it can never be still. a preto nemôže byť nikdy nehybná.
   
23:08   Ale v tejto energie
  je kľud. Mám…
   
23:14 B: Yes, the energy itself... B: Áno, energia sama o sebe ...
   
23:17 The ordinary language Obyčajný jazyk
does not convey it properly to nevie popísať správne,
   
23:25 but the energy itself is still ale energia sama o sebe je stála,
and also moving a tiež sa hýbe,
   
23:30 – is that what you’re saying? - to je to, čo hovoríte?
   
23:32 K: Yes, but in that movement K: Áno, ale v tom pohybe
it is a movement of stillness. je pohyb nehybnosti.
   
23:37 Does it sound crazy? Znie to šialene?
   
23:39 B: The movement can be said B: Pohyb, dá sa povedať,
to emerge from stillness sa vynoruje z nehybnosti
   
23:42 and fall back into stillness. a padá späť do ticha.
K: That’s right! K: To je pravda!
   
23:51 You see that is what it is sir. Vidíte, že je to tak, ako to je,
  pane.
   
23:54 We said this emptiness Povedali sme si, že táto prázdnota
is in the mind. je v mysli.
   
24:01 That emptiness Tá prázdnota nemá žiadnu príčinu,
has no cause and no effect. žiadny efekt.
   
24:07 It is not a movement Nejedná sa o pohyb
of causation. príčinnej súvislosti.
   
24:09 It is not a movement of thought, Nejedná sa o pohyb mysle,
time. It is not a movement času. Nejedná sa o pohyb
   
24:13 of material reactions, materiálnych reakcií.
none of that. Nič z toho.
   
24:21 Which means: Čo znamená,
is the mind capable of that že je myseľ schopná takej
   
24:25 extraordinary stillness neobyčajnej nečinnosti,
without any movement? bez akéhokoľvek pohybu?
   
24:34 And when it is A keď je taká
so completely still úplne pokojná,
   
24:39 there is a movement out of it. vzniká z nej pohyb.
It sounds crazy. Znie to šialene.
   
24:47 B: It needn’t sound crazy. B: Nemusí to znieť bláznivo.
In fact I think V skutočnosti si myslím,
   
24:50 I mentioned before that some už som spomenul, že niektorí
people have had this notion ľudia mali túto myšlienku
   
24:54 in the past, such as Aristotle v minulosti, ako Aristoteles.
– we discussed it. Hovorili sme o tom.
   
24:59 He talked about Hovoril o bezhybnom pohybe,
the unmoved mover,  
   
25:01   to je spôsob, akým
  sa pokúsil opísať boha.
   
25:02 that is the way K: Boha, nie.
he tried to describe God. Neopisujem...
   
25:06 B: You don’t want to describe God B: Nechcete popísať boha,
but some sort of ale nejaká
   
25:08 notion similar to this has been held podobná predstava bola v minulosti
in the past by various people udržiavaná rôznymi ľudmi,
   
25:13 but since then, ale odvtedy,
it has gone out of fashion. to vyšlo z módy.
   
25:17 K: Let’s bring it into fashion, K: Zaveďme to do módy!
shall we? Dobre?
   
25:22 B: I am not saying that B: Ale ja nehovorím, že Aristotels
Aristotle had the right idea, mal pravdu,
   
25:24 merely that he was considering on iba uvažoval
   
25:26 something somewhat similar... o niečom podobnom...
   
25:30 K: Was it an intellectual K: Bola to intelektuálna
concept or an actuality? koncepcia alebo skutočnosť?
   
25:35 B: This is very hard to tell B: To je veľmi ťažké povedať,
because so little... pretože tak málo ...
   
25:38 K: Therefore we don’t have K: Preto nemusíme
to bring in Aristotle. spomínať Aristotela.
   
25:40 B: I wanted to point out B: Chcel by som povedať,
that it wasn’t crazy že to nebolo bláznivé,
   
25:44 because other pretože ostatní
very respectable people veľmi slušní ľudia
   
25:46 have had something similar. mali niečo podobné.
   
25:50 K: I am glad K: Som rád, že sa môžem uistiť,
to be assured I am not crazy! že nie som blázon!
   
25:53 B: Because you did ask B: Pretože ste sa opýtatali,
if it was crazy, you see. keby to bolo šialené, vidíte.
   
26:14 K: And is that movement K: A je ten pohyb
out of stillness... z pokoja,
   
26:22 is that the movement of creation? je to hnutie
  tvorenia?
   
26:36 Not the creation which the artists, Nie tvorenia, ktoré umelci,
the poets and the writers básnici a spisovatelia
   
26:39 and the painters call creation a maliari volajú univerzum?
– to me that is not creation, - Pre mňa to nie je univerzum,
   
26:45 just a capacity, skill, memory, len kapacita, zručnosť, pamäť,
knowledge operating there. vedomosti, ktoré pôsobia.
   
26:51 Here I think this creation Myslím si, že tu táto tvorba
is not expressed in form. nie je vyjadrená vo forme.
   
27:00 B: Yes, that is important. B: Áno, to je dôležité.
Usually we think Zvyčajne si myslíme
   
27:02 creation is expressed že tvorenie je vyjadrené
as form or as structure. vo forme, alebo ako štruktúra.
   
27:09 Now, then this is difficult, Teraz, potom je to ťažké,
what does it mean? čo to znamená?
   
27:14 K: We have gone beyond being K: Dostali sme sa za to, byť
crazy so we can go on. bláznami, takže môžeme ísť ďalej.
   
27:29 Would you say, this movement, Povedali by ste, že tento pohyb,
not being of time, ktorý nepochádza z času,
   
27:38 is eternally new? je večne nový?
   
27:43 B: Yes. It is eternally new B: Áno. Je večne nový
in the sense that v tom zmysle, že
   
27:46 the creation is eternally new, tvorba je večne nová.
right? Správne?
   
27:49 K: Creation is eternally new. K: Tvorenie je večne nové.
  Myslím, že to je to, čo
   
27:51 I think that is what the artists sa umelci
are trying to find out. snažia zistiť.
   
27:56 B: Yes, that’s true. B: Áno, to je pravda.
   
27:59 K: Therefore they indulge K: Preto robia
in all kinds of various absurdities. všetky možné absurdity,
   
28:04 But to come to that point ale prísť do bodu,
when the mind is keď je myseľ
   
28:08 absolutely, completely silent, úplne, úplne tichá,
out of that silence there is z toho ticha existuje
   
28:17 this movement which is tento pohyb, ktorý je
always new, eternally new. vždy nový. Večne nový.
   
28:25 And the moment when A v tom okamihu, keď
that movement is expressed... je ten pohyb vyjadrený ...
   
28:32 B: The first expression B: Prvý výraz
is in thought – right? je v mysli - že?
   
28:35 K: That is just it! K: To je práve ono!
   
28:36 B: And that may be useful B: A to môže byť užitočné,
but then it gets fixed. ale potom sa to zafixuje.
   
28:42 Then it may become a barrier. Potom sa to môže stať prekážkou.
   
28:46 K: I was told once by an Indian K: Raz mi jeden indický filozof
philosopher, an Indian scholar, povedal,
   
28:55 that before they began to sculpture jeden indický vedec, že predtým
  než začali sochári stvárňovať
   
28:59 a head of a god, or whatever it is, hlavu boha, alebo čo to je,
  museli mať
   
29:05 they had to have deep meditation, hlbokú meditáciu,
go into deep meditation. ísť do hlbokej meditácie.
   
29:11 At the right moment they took up V pravú chvíľu zobrali
the hammer and the chisel. kladivo a dláto.
   
29:17 B: To have it come out of B: Aby to vzišlo
the emptiness. z prázdnoty.
   
29:20 Another point. Ďalší bod.
The Australian aborigines draw Austrálski domorodci kreslili
   
29:23 figures in the sand, so čísla do piesku, takže
they don’t have permanency. nemajú trvalosť.
   
29:28 K: That is right! K: To je pravda!
   
29:30 B: If thought could be looked at B: Ak by sa myseľ
that way. pozrela na to týmto spôsobom.
   
29:37 The marble is already too static, Mramor je príliš statický.
it stays there for thousands of years. Stojí tam po tisíc rokov.
   
29:47 So although the original sculptor Takže aj keď pôvodný sochár
may have understood môžno pochopil,
   
29:51 the people who follow ľudia, ktorí to nasledujú,
see it as a fixed form. to vidia ako pevnú formu.
   
29:57 K: So, what relationship K: Takže, aký vzťah
has all that to my daily life? to má k môjmu každodennému životu?
   
30:08 In what way does that Ako to pôsobí
act through my action, prostredníctvom môjho konania,
   
30:14 through my ordinary na moje obyčajné
physical responses? fyzické reakcie?
   
30:19 There are no psychological Nie sú tam žiadne
responses, because I... psychologické reakcie,
   
30:26 but there are physical ale sú tam fyzické reakcie.
responses, to noise, to pain, Na hluk, na bolesť,
   
30:34 to various forms of disturbances, na rôzne formy nepokoja,
physical disturbances. fyzického nepokoja.
   
30:39 What relationship has the Aký vzťah má fyzický
physical to that silent movement? k tomu tichému pohybu?
   
30:51 B: Yes, well in so far B: Áno, pokiaľ
as the mind is silent myseľ mlčí,
   
30:53 then the thought is orderly. potom je myslenie v poriadku.
   
30:57 K: Yes, it is orderly. K: Áno, je v poriadku.
Ah, we're getting on to something! Á, k niečomu sa dostávame!
   
31:07 Would you say Povedali by ste,
that silent movement že tichý pohyb
   
31:11 with its unending newness, s jeho nekonečnou novosťou,
is total order of the universe? je celý poriadok vesmíru?
   
31:26 B: Yes, we could consider that B: Áno, mohli by sme povedať,
the order of the universe že poriadok univerza
   
31:29 emerges from vzniká z tohto
this silence and emptiness ticha a prázdnoty,
   
31:33 and is continually created, a neustále sa tvorí.
constantly.  
   
31:39 K: So, what is the relationship K: Takže, aký je vzťah
of this mind to the universe? tejto mysli k univerzu?
   
31:42 B: That particular mind? B: Tej konkrétnej mysle?
K: No, mind. K. Nie! Mysle!
   
31:45 B: Mind in general. B: Mysle vo všeobecnosti?
   
31:47 K: No, mind. The general and the K: Nie, mysle! Všeobcenú a konkrétnu
particular we went through, sme si prebrali,
   
31:51 and beyond that, a za tým
there is the mind. je myseľ.
   
31:53 B: Well would you B: Hovoríte že
say that is universal? je univerzálna?
   
31:55 K: That’s the universal mind. K: To "je" univerzálna myseľ.
  Univerzálna myseľ...
   
31:59 That universal mind – I don’t like Nerád používam slovo
to use the word ‘universal’. "univerzálna."
   
32:04 B: In the sense, that which is B: V zmysle, čo je za tou
beyond the particular and general konkrétnou
   
32:09 would usually a všeobecnou, by ste to
be called the universal. nazvali univerzom?
   
32:12 But may be Možno to slovo je ťažké.
the word is difficult.  
   
32:15 K: Can we find a different word? K: Môžeme na to nájsť iné slovo?
Global, no. Globálna - Nie! Myseľ, ktorá je
   
32:19 A mind that is beyond particular... za konkrétnou...
No. Mind. Nie! Myseľ!
   
32:25 B: You could say it is B: Mohli by ste povedať, že to je
the source, the essence. ten zdroj. Tá esencia.
   
32:36 It has been called the absolute. Hovorí sa tomu absolútno.
   
32:38 K: I don’t want to use K: Nechcem používať ani slovo
that word ‘absolute’ either. absolútno.
   
32:41 B: No. But in the sense B: Ale ten zmysel
– the absolute literally means - absolútny doslova znamená
   
32:44 that which is free of all limitation, ktorý nemá žiadne obmedzenia,
of all dependence, right? na ničom nie je závislý, že?
   
32:51 K: All right, if you agree that K: V poriadku, ak súhlasíte s tým,
absolute means freedom že absoltútno znamená slobodu
   
32:56 from all dependence, od všetkých závislostí,
from all limitation. z obmedzení.
   
33:01 B: From all relationship. B: Zo všetkých vzťahov.
   
33:03 K: We'll use that, all right. K: Budeme to používať. V poriadku.
B: It has unfortunate connotations. B: Na nešťastie to má viac významov.
   
33:08 K: Let’s use that word for the moment K: Poďme na chvíľu používať toto slovo
for convenience in our dialogue. pre pohodlnejší dialóg.
   
33:16 There is this absolute Existuje absolútne
stillness and in that stillness ticho, a v tom tichu
   
33:24 or from that stillness alebo z toho ticha
there is a movement vzniká pohyb
   
33:28 and that movement a ten pohyb
is everlastingly new. je večne nový.
   
33:32 And what is the relationship A v akom vzťahu
of that mind to the universe? je taká myseľ k univerzu?
   
33:44 B: To the universe of matter? B: K univerzu hmoty?
   
33:46 K: Yes, universe, K: Áno, vesmír,
the whole universe. celý vesmír.
   
33:49 Matter, trees, nature, man, Hmota, stromy, príroda, človek,
heavens. nebesia.
   
33:56 B: That is B: To je
an interesting question. zaujímavá otázka.
   
34:01 K: That is in order, K: Je v poriadku.
the universe is in order, Vesmír je v poriadku,
   
34:06 whether it is destructive or či je deštruktívny alebo
constructive, it is still order. konštruktívny. Je stále v poriadku.
   
34:09 B: Well, it is necessary order. B: Je to nutný poriadok.
The order Poriadok
   
34:11 has the character of má charakter
being absolutely necessary. byť nevyhnutne potrebný.
   
34:15 In the sense Inak to nemôže byť.
it cannot be otherwise.  
   
34:19 The order that we usually know Poriadok, ktorý obvykle poznáme
is not absolutely necessary, nie je nevyhnutný,
   
34:23 it could be changed, it could dá sa zmeniť, môže
depend on something else. závisieť od niečoho iného,
   
34:27 Any ordinary order is contingent, obyčajný poriadok je podmienený.
it depends on something. Závisí na niečom.
   
34:33 K: The eruption of a volcano K: Výbuch sopky
is order! je poriadok!
   
34:36 B: It is order of the whole B: Je to poriadok celého
universe, it is necessary vesmíru. Je nutné
   
34:39 considering the whole universe, brať do úvahy celý vesmír,
it cannot be otherwise. inak sa to nedá.
   
34:43 K: Quite. Now, K: Celkom tak! A teraz!
in the universe there is order Vo vesmíre existuje poriadok,
   
34:48 and this mind which is still, a táto myseľ ktorá je nehybná,
is completely in order. je úplne v poriadku.
   
34:57 B: The deep mind, the absolute. B: Tá hlboká myseľ,
  to absolútno.
   
34:59 K: The absolute mind. K: Absolútna myseľ.
Then, is this mind the universe? Potom, je táto myseľ vesmír?
   
35:07 B: In what sense is that B: V akom zmysle, či je to
the universe? vesmír?
   
35:10 We have to understand Musíme tomu porozumieť,
what it means to say that. aby sme tomu rozumeli.
   
35:23 K: Or is there a division, K: Alebo je tam rozdelenie,
   
35:29 between this absolute mind medzi touto absolútnou mysľou
and the universe? a vesmírom?
   
35:35 Or both are the same. Alebo sú oba rovnaké?
That is what I want to get at. To je to, k čomu sa chcem dostať.
   
35:41 B: That is, we have either B: To znamená, že máme
duality of mind and matter, duality aj mysle aj hmoty,
   
35:44 or they are both the same. alebo sú obe rovnaké.
K: That’s it. K: To je ono.
   
35:50 Is that presumptuous? Je to trúfalé?
   
35:54 B: Not necessarily, no. B: Nie nevyhnutne, no.
These are just two possibilities. To sú len dve možnosti.
   
35:57 K: I want to be quite sure K: Chcem si byť úplne istí,
we are not treading upon something či nešliapeme na niečo
   
36:05 which really needs čo skutočne potrebuje
very, very subtle great care, veľmi, veľmi veľkú opatrnosť.
   
36:11 you know what I mean? Viete, čo tým myslím?
   
36:15 B: If we go back to the body, B: Keď sa vrátime k telu,
   
36:19 we have said the body is physical, povedali sme si, že telo je fyzické.
it is material. Je to materiál.
   
36:22   A povedali sme si, že myseľ
  ktorá je v tele ...
   
36:26 K: General and the particular. K: Všeobecná a konkrétna.
   
36:28 B: All thought, feeling, desire, B: Všetky tieto myšlienky, pocity,
will, general and particular, túžba, vôle, všeobecné a konkrétne,
   
36:31 are part of that material process, sú súčasťou materiálneho procesu,
not different from the body. ktorý sa nelíši od tela.
   
36:36 K: All the reactions K: Všetky reakcie
are material processes. sú materiálne procesy.
   
36:39 B: Therefore B: Preto, to,
what we usually call the mind čo zvyčajne nazývame mysľou,
   
36:41 is not different from sa nelíši od toho,
what we usually call the body. čo obvykle nazývame telom.
   
36:46 Now you make this much greater in Teraz je to oveľa zretelnejšie,
saying: consider the whole universe. povedať: Vezmite do úvahy celý vesmír.
   
36:50 And we say, A my hovoríme,
what we call mind in that universe,  
   
36:51   že to, čomu hovoríme myseľ
  v tomto vesmíre,
   
36:53 is it different from what we call sa líši od toho, čo nazývame
the universe itself and matter?  
   
36:55   vesmírom samotným a hmotou?
   
36:59 K: That’s why I feel in our K: Preto cítim,
daily life there must be order, že v našom každodennom
   
37:02   živote musí existovať poriadok,
   
37:05 not the order of thought. ktorý nepochádza z mysle.
   
37:09 B: Thought has a limited order, B: Myseľ je obmedzený poriadok.
it is dependent, it is relative. Je závislý, je relatívny.
   
37:17 K: So an order that is... K: Takže poriadok, ktorý je ...
   
37:21 B: That’s free of limitation. B: Bez obmedzení.
K: Free of limitation. K: Bez obmedzení.
   
37:26 In my daily life K: V mojom každodennom živote
I have to have that, nesmiem mať,
   
37:29 no conflict whatsoever, žiadny konflikt, vôbec,
  žiadny rozpor,
   
37:35 no contradiction, nič ...z toho.
no... all the rest of that.  
   
37:40 B: In the order of thought, B: V poriadku mysle, ktorá
when it is rational it is in order. keď je racionálna, je poriadok.
   
37:44 Now, in contradiction, Teraz, v rozpore, poriadok
the order of thought has broken down, mysle dosiahol limit.
   
37:48 it has reached its limit.  
   
37:49 Thought works  
until it reaches a contradiction  
   
37:52 and that’s the limit. Myseľ funguje, kým nedosiahne
  rozpor, a to je limit.
   
37:55 K: So if in my daily life K: Takže ak je v mojom každodennom
  živote úplný poriadok,
   
37:57 there is complete order  
in wich there is no disturbance,  
   
38:03 what is the relationship of that order v ktorom nie sú žiadne rozpory,
  aký vzťah má tento poriadok
   
38:07 to the never ending order? k nikdy nekončiaciemu poriadku?
   
38:14 Can that silent movement of order Môže ten tichý pohyb poriadku
– of that extraordinary something – - tohto niečoho mimoriadneho -
   
38:21 can that affect my daily life môže ovplyvniť môj každodenný život,
when I have keď mám
   
38:26 deep inward psychological order? hlboko vo vnútry psychologický
You understand? poriadok? Rozumiete?
   
38:33 B: Yes. We have said the volcano B: Áno. Povedali sme, že vulkán
   
38:36 is a manifestation je prejavom
of the whole order of the universe. celého poriadku vesmíru.
   
38:40 K: Absolutely. K: Rozhodne.
A tiger killing a deer. Tiger zabije jeleňa.
   
38:43 B: The question is B: Otázkou je,
whether the human being či ľudská bytosť
   
38:46 in his daily life can be similar. v jej každodennom živote môže
K: That’s it. byť podobná. K: To je ono.
   
38:50 If not, I don’t see K: Ak nie, nevidím
what is the point of the other! aký je zmysel toho poriadku!
   
38:54 B: It has no point B: Pre ľudskú bytosť to nemá
to the human being. K: That’s it. žiadny význam. K: To je ono.
   
38:58 B: Then you would fall back into B: Potom by ste spadli späť na
the human being trying to človeka, ktorý sa snaží
   
39:02 make his own purpose tvoriť svoj vlastný účel
out of himself, out of his thoughts. sám zo seba, zo svojich myšlienok.
   
39:06 Some people would say Niektorí ľudia by povedali:
who cares about the universe, Komu záleží na vesmíre?
   
39:09 all we care about is our own Jediné, čo nás zaujíma je naša
society, what we are doing. vlastná spoločnosť. Čo aj robíme.
   
39:14 But then that falls down Ale potom sa to zrúti,
because it is full of contradiction. pretože je to plné protikladov.
   
39:18 K: Obviously. It is only K: Samozrejme. To len
thought that says that. myseľ to hovorí.
   
39:28 So that universe, Takže vesmír,
which is in total order, ktorý je v úplnom poriadku,
   
39:33 does affect my daily life. ovplyvňuje môj každodenný život.
   
39:36 B: Yes. B: Áno.
  Vedci by sa mohli pýtať ako.
   
39:40 Scientists might ask how,  
you see.  
   
39:44 People might say, Mohli by povedať:
'I understand that the universe Rozumiem tomu, že vesmír
   
39:48 is constituted of matter, the laws je stvorený z hmoty, zákony hmoty
of matter affect your daily life, ovplyvňujú náš každodenný život.
   
39:52 but it is not so clear Ale nie je tak jasné,
how it affects the mind ako to ovplyvňuje myseľ.
   
40:00 – that there is this absolute mind Že je to absolútna myseľ
which affects the daily life. ktorá má vplyv na každodenný život.
   
40:12 K: What is my daily life? K: Aký je môj každodenný život?
   
40:17 A series of Série reakcií a vzruchov, však?
reactions and disorders, right?  
   
40:21 I am making it very brief. Len to skracujem.
That is that. Ale je to tak.
   
40:26 B: Well, it is mostly that. B: Väčšinou je to tak.
K: Mostly. K. Väčšinou.
   
40:31 K: And thought is always struggling K: A myseľ sa stále snaží
to bring order within that. vniesť do toho poriadok.
   
40:38 And when it does that, A keď to urobí,
it is still disorder. stále to je neporiadok.
   
40:42 B: Because thought is always B: Pretože myseľ je vždy
limited by its own contradictions. limitovaná svojimi vlastnými rozpormi.
   
40:49 K: Thought is always creating desorder K: Myseľ vždy tvorí neporiadok,
because it is itself limited. pretože je sama o sebe limitovaná.
   
40:54 B: And as soon as it tries to go B: A akonáhle sa pokúša
beyond the limit, that is disorder. ísť za ten limit,
   
40:57 K: That is disorder. Right. tak je to neporiadok.
  K: Je to porucha. Správne.
   
41:00 I have understood, Pochopil som to,
I have gone into it, išiel som do toho,
   
41:04 I have an insight into it, mám vhľad,
  takže mám určitý
   
41:08 so I have a certain kind of  
order in my life.  
   
41:13 But that order is still limited. poriadok v mojom živote.
  Ale ten poriadok je stále limitovaný.
   
41:19 I recognise that, and Všímam si, že,
as long as it is matter, pokiaľ je to hmota,
   
41:27 living, this existence, žije, existuje,
I say it is limited. hovorím, že je obmedzená.
   
41:31 B: Some people would accept that B: Niektorí ľudia by to akceptovali,
and say why should you have more. a povedali by, prečo chcieť viac?
   
41:36 K: Ah, I am not having more! K: Á, ale ja nemám viac!
   
41:38 B: But, some people would say, B: Ale niektorí ľudia by
  povedali:
   
41:41 I would be happy if we Bol by som rád, keby sme
could bring this limited order. vniesli tento limitovaný poriadok,
   
41:46 We have so much nakoľko vidíme, že máme teraz toľko
disorder now, if we could live neporiadku, keby sme mohli
   
41:48 in the ordinary material life žiť v bežnom hmotnom živote
with real order. s ozajstným poriadkom.
   
41:52 K: I say, let’s do it! K: Ja hovorím, poďme na to!
Of course that must be done. Samozrejme, že je to potrebné urobiť.
   
41:57 But in the very doing of it Ale keď to niekto robí, musí si
one has to realise it is limited. uvedomiť, že je limitovaný.
   
42:04 B: Yes, even the highest order B: Áno, dokonca aj najvyšší poriadok,
you can produce is limited. ktorý môžete vytvoriť, je limitovaný.
   
42:10 K: And the mind K: A myseľ
realises its limitation si evedomuje svoje obmedzenie,
   
42:13 and says, let’s go beyond it. a hovorí, poďme za to.
   
42:16 B: Why? People would say, B: Teda. Niektorí ľudia by povedali,:
why not be happy within those limits, Prečo nebyť šťastný v rámci
   
42:21 continually týchto limitov, a neustále ich
extending them, saying we can rozširovať, povediac že môžeme
   
42:24 discover new thoughts, new objaviť nové myšlienky, nové
orders, the artists will discover poriadky? Umelci objavia
   
42:30 new forms of art, the scientists nové formy umenia, vedci
new kind of sciences. nový druh vedy.
   
42:34 K: But it is always limited! K: Ale to je stále obmedzené!
B: Yes. We have to go slowly, B: Áno. Musíme ísť pomaly.
   
42:38 some people would go this far Niektorí ľudia by zašli takto ďaleko,
and then say a povedali by,
   
42:42 that is all that is possible. že všetko je možné.
   
42:45 K: Yes. 'I like the human K: Áno. Páči sa mi ľudské
condition, let’s accept it, podmienenie. Akceptujme to,
   
42:48 and make the best of it.' a vyťažme z toho to najviac.
   
42:50 B: They say, we could do much B: Hovoria: Mohli by sme robiť veci
better than we are doing. oveľa lepšie, než robíme.
   
42:53 K: Yes, but it is still K: Áno, ale je to stále
the human condition, ľudské podmienenie.
   
42:57 a little reformed, Trochu zreformované,
a little better. o niečo lepšie.
   
42:59 B: Some people would say B: Niektorí ľudia by povedali
enormously reformed. enormne reformované.
   
43:02 K: Yes, but it is still limited. K: Áno, ale stále obmedzené.
   
43:06 B: Yes. Well let’s B: Áno. Vyjasnime si to,
try to make it clear  
   
43:08 because what is wrong pretože, čo je zlé
with limitation? na limitácii?
   
43:12 K: In that limitation K: V tomto obmedzení
there is no freedom, neexistuje žiadna sloboda.
   
43:15 there is a limited freedom. Existuje tam obmedzená sloboda.
   
43:17 B: Yes. So eventually we come B: Áno. Takže nakoniec sa dostávame
to the boundary of our freedom. k hranici našej slobody.
   
43:22 Something not known to us Niečo neznáme,
makes us react nás núti reagovať,
   
43:27 and this would therefore a preto by to
inevitably fail because nevyhnutne zlyhalo, pretože
   
43:30 through reaction we would cez reakciu by sme
fall back into contradiction. klesli späť do rozporu.
   
43:34 K: Yes, but when I see K: Áno, ale keď vidím,
that I am always moving že sa stále pohybujem
   
43:38 within a certain area... v určitej oblasti ...
   
43:41 B: Therefore I am under B: Preto ma ovládajú sily.
the control of the forces.  
   
43:44 K: Forces and the limited. K: Sily a obmedzenia.
   
43:47 The mind inevitably Myseľ sa proti tomu
rebels against that. nevyhnutne búri.
   
43:51 B: That is an important point. B: To je dôležitý bod.
The mind wants freedom, right? Myseľ chce slobodu, že?
   
43:56 K: Obviously. K: Samozrejme!
   
43:57 B: It says B: Hovorí
that is the highest value, right? že to je najvyššia hodnota, že?
   
44:00 So do we accept that Takže to akceptujeme, a hovoríme,
and say that is just a fact? že je to jednoducho fakt?
   
44:05 K: I realise I am a prisoner K: Uvedomujem si, že som väzňom
within this limitation. v rámci tohto obmedzenia.
   
44:11 B: Some people get used to it B: Niektorí ľudia si na to zvyknú a
and say, ‘I accept the limitation’. hovoria: "Akceptujem to obmedzenie".
   
44:14 K: I won’t accept it. K: Ja ho nebudem akceptovať.
   
44:16 My mind says there must Moja myseľ hovorí, že musí existovať
be freedom from prison. oslobodenie z väzenia.
   
44:21 I am a prisoner, Som väzňom,
   
44:24 the prison is very nice, cultured, väzenie je veľmi pekné, kultivované,
etc., but it is still limited, atď., ale stále je obmedzené,
   
44:30 and it says there must be a hovorí, že musí existovať
freedom beyond all this. sloboda nad tým všetkým.
   
44:33 B: Which mind says this? Is it the B: Áno. Ktorá myseľ to hovorí?
particular mind of the human being? Je to tá konkrétna myseľ
   
44:36   ľudskej bytosti?
   
44:44 K: Ah! Who says K: Ach! Kto hovorí,
there must be freedom? že musí existovať sloboda?
   
44:47 Oh, that's very simple. Ach, to je veľmi jednoduché.
The very pain, the very suffering, Tá istá bolesť, to isté utrpenie,
   
44:52 demands that we go beyond. požaduje, aby sme šli ďalej.
   
44:57 B: So you are saying B: Takže vy hovoríte,
that this particular mind, že táto konkrétna myseľ,
   
44:59 even though it accepts limitation, hoci akceptuje obmedzenie,
finds it painful. považuje ho za bolestivé.
   
45:04 Therefore this particular mind Preto táto konkrétna myseľ
feels somehow nejako cíti,
   
45:08 that it is not right. K: Yes. že to nie je v poriadku. K: Áno.
   
45:10 B: It can’t avoid it. B: Nevie sa tomu vyhnúť.
There seems to be a necessity Je tam potreba
   
45:13 of freedom, if you want slobody, ak to chcete
to put it that way. povedať takto.
   
45:15 K: Freedom is necessary. K: Sloboda je nutná.
   
45:18 Any hindrance to freedom Akákoľvek prekážka slobode
is retrogression. je úpadok.
   
45:28 B: That necessity is not an B: Tá potreba nie je
external necessity due to reaction. vonkajšia nutnosť v dôsledku reakcie.
   
45:32 K: Freedom is not a reaction! K: Sloboda nie je reakcia!
   
45:34 B: The necessity of freedom B: Nutnosť slobody
is not a reaction. nie je reakcia.
   
45:36 Some people would say Niektorí ľudia by povedali,
that having been in prison že keby ste boli vo väzení,
   
45:39 you reacted in this way. reagovali by ste týmto spôsobom.
K: Oh no, no.  
   
45:45 So where are we? K: Ale nie.
  Tak kde sme?
   
45:49 That means there must To znamená, že musí
be freedom from reaction, existovať sloboda z reakcie,
   
45:57 freedom from sloboda od obmedzení
the limitation of thought, myslenia, sloboda od
   
46:02 freedom from all the movement of time všetkého pohyb času,
– all that, there must be všetko, čo musí existovať
   
46:07 complete freedom from all that! – absolútnu voľnosť od toho všetkého.
  Predtým než naozaj pochopím
   
46:10 before I really understand  
   
46:13 the empty mind prázdnotu mysle
and the order of the universe, a poriadok vesmíru,
   
46:18 which is then čo je potom
the order of the mind. poriadok mysle?
   
46:24 You are asking me Žiadate
a tremendous lot! neskutočne veľa!
   
46:30 Am I willing to go that far? Som ochotný zájsť tak ďaleko?
   
46:39 B: The non-freedom B: Nesloboda
has its attractions, you see. má svoje klady. Vidíte?
   
46:42 K: I am not K: Nezaujíma ma jej príťažlivosť.
interested in its attraction.  
   
46:45 B: But you asked the question: B: Ale vy ste položil otázku,
am I willing to go that far, a ja som ochotný ísť tak ďaleko,
   
46:48 so it seems to suggest that takže sa zdá, že to naznačuje, že
   
46:51 in the non-freedom there is v neslobode je
something attractive to hold you. niečo atraktívne, čo vás drží.
   
46:55 K: I am sure of those. K: Som si tým istý.
  Našiel som bezpečie,
   
46:58 I have found safety, security, istotu, potešenie -
pleasure in non-freedom. v neslobode.
   
47:06 I realise in that pleasure-pain, V tej utešenej bolesti,
there is no freedom neexistuje sloboda
   
47:13 and the mind says, not as a reaction, a myseľ hovorí, nie ako reakcia,
there must be freedom from all this.  
   
47:18   že musí existovať oslobodenie
  od toho všetkého.
   
47:23 To come to that point Dostaním sa k tomuto bodu
and to let go without conflict, a byť bez konfliktu,
   
47:32 demands its own discipline, si vyžaduje vlastnú disciplínu,
its own insight. That’s why I said vlastný vhľad. Preto som povedal,
   
47:40 those of us who have že tých z nás, ktorí majú
given a certain amount of time určité množstvo času,
   
47:45 thought and investigation myslenia a skúmania
into all this, toho všetkého,
   
47:49 can one go as far as that? môžu zájsť až tak ďaleko?
   
47:54 Or Alebo
the responses of the body, reakcie tela,
   
47:57 responses of daily demand, odpovede na každodenné potreby,
the responsibilities of dennodenné povinnosti
   
48:02 daily action – wife, - manželka,
children, and all that, deti a to všetko, je to to,
   
48:06 is that what is holding čo zdržuje a zabraňuje
  tejto úplnej slobode?
   
48:10 and preventing this sense  
of complete freedom ?  
   
48:16 And the monks, the saints A mnísi, svätí
and the sannyasis a sannjásíni
   
48:21 have said, hovoria:
‘You must abandon the world.' "Musíte opustiť svet."
   
48:25 B: We've gone into that, they B: Hovorili sme, že aj tak si so
bring the world with them, anyway. sebou nesú svet.
   
48:31 K: That's again another form of K: To je zase iná forma
idiocy – sorry to put it like that. hlúposti. Prepáčte!
   
48:36 We have been through all that Hovorili sme o tom všetkom,
   
48:38 so I refuse to enter again takže odmietam o tom zase
into all that. Now I say, hovoriť. Teraz hovorím,
   
48:45 is that universe, and the mind či vesmír a myseľ,
that has emptied itself of all this, ktoré sa oslobodili,
   
48:55 are they one? sú jedno?
B: Are they one? B: Sú jedno?
   
48:58 K: One. They are not separate, K: Jedno. Nie sú oddelené,
they are one. sú jedným.
   
49:04 B: It sounds as if you are saying B: To znie, ako keby ste hovorili,
that the material universe že hmotný vesmír
   
49:10 is like the body je ako telo
of an absolute mind. absolútnej mysle.
   
49:15 K: Yes, all right. All right! K: Áno, v poriadku. Dobre!
   
49:17 B: It may be a picturesque B: To môže byť malebný
way of putting it! spôsob, ako o tomhovoriť!
   
49:25 K: We must be very careful K: Musíme byť veľmi opatrní
also not to fall into the trap aby sme nespadli do pasce,
   
49:29 that the universal mind že je tam aj univerzálna myseľ.
is always there.  
   
49:37 B: How would you put it then? B: Ako by ste to
  teda povedali?
   
49:41 K: They have said that: K: Hovoria, že
God is always there boh je tam vždy.
   
49:44 – Brahman, or highest principle Brahma, alebo najvyšší princíp -
is always there – je vždy tam,
   
49:50 and all you have to do is to a všetko, čo musíte urobiť, je
cleanse yourself and arrive at that, očistiť sa a dostanete sa tam.
   
49:57 do all kinds of things Robiť kopec vecí,
to come there. aby ste sa tam dostali.
   
50:00 Which is also a very dangerous Čo je tiež veľmi nebezpečné
statement because vyhlásenie, lebo
   
50:05 then you say, potom poviete:
there is the eternal in me... Vo mne je večnosť.
   
50:10 B: I think thought is projecting B: Myslím si, že myseľ si predstavuje
the eternal. večnosť.
   
50:14 But how would you put it... Ale ako by ste to povedali...
   
50:16 There is a logical difficulty logicky je problém
in saying it is always there, v tom, že hovoria, že tam vždy je,
   
50:20 because ‘always’ implies time. pretože "vždy" naznačuje čas
  a je tam každú minútu.
   
50:23 It is there every minute, To je to, čo máte na mysli a my sa
that's what you mean snažíme diskutovať o tom, čo nemá
   
50:25 and we are trying to discuss what has nič spoločné s časom.
nothing to do with time.  
   
50:29 K: Nothing to do with time. K: Nemá to nič spoločné s časom.
   
50:30 B: So we can’t place it as being B: Takže to môžeme brať ako
here, there, now, or then. tu, teraz, alebo potom.
   
50:39 K: So, we have K: Takže sme sa dostali
come to a point, sir, k bodu, pane,
   
50:45 that there is že táto univerzálna myseľ
this universal mind, existuje,
   
50:52 and the human mind a ľudská myseľ
can be of that môže byť taká,
   
50:59 when there is freedom. ak tam je sloboda.
   
51:08 I think that is enough, isn’t it? Myslím, že je to dosť, nie?
   
51:10 B: Yes, what time is it? B: Áno, koľko je hodín?
   
51:14 K: We are going by time, all right! K: Ideme podľa času, v poriadku!
   
51:17 B: Well that should be enough. B: No to by malo stačiť.
   
51:19 K: That should be enough. K: To by malo stačiť.
We’ll continue, when? Budeme pokračovať, kedy?
   
51:22 B: You want to go next week, B: Chcete pokračovať na budúci týždeň,
on Saturday? v sobotu?
   
51:25 K: We will see! K: Uvidíme!