Krishnamurti Subtitles

Dajú sa ľudské problémy vyriešiť?

Brockwood Park - 27 September 1980

The Ending of Time 150:31 K: Sir, I would like to discuss K: Pane, chcel by som si prebrať
   
0:36 something which we were o čom sme hovorili minule.
talking about the other day.  
   
0:46 We have cultivated Vypestovali sme si myseľ,
a mind that can solve ktorá vie vyriešiť
   
0:51 almost any takmer každý
technological problems. technický problém.
   
1:02 And apparently human problems Ale očividne ľudské problémy
have never been solved. neboli nikdy vyriešené.
   
1:11 Human beings are drowned Ľudské bytosti sa topia
by their problems: vo svojich problémoch:
   
1:18 problems of communication, problémy s komunikáciou,
problems of knowledge, problémy s vedomosťami,
   
1:21 problems of relationship, problémy vo zťahoch,
problems of heaven and hell, problémy neba a pekla.
   
1:26 the whole human existence Celá ľudská existencia je jeden
has become a vast complex problem. veľký problém.
   
1:35 And apparently throughout history A očividne to tak je,
it has been like this. po celú ľudskú históriu..
   
1:44 And man, A človek,
in spite of his knowledge, napriek jeho vedomostiam,
   
1:51 in spite of napriek storočiam
his centuries of evolution, evolúcie,
   
1:57 has never been free mal vždy problémy.
of problems.  
   
2:03 B: Yes, I would add, B: Áno, ja by som dodal
of insoluble problems. neriešiteľné problémy.
   
2:09 K: I question if K: Pýtam sa, či sú
human problems are insoluble. ľudské problémy neriešiteľné?
   
2:14 B: As they are put now. B: Ako sú teraz.
   
2:17 K: Of course, now K: Samozrejme. Teraz sú tie
these problems have become problémy
   
2:20 so complex, and so incredibly také zložité, a tak nesmierne
insoluble – as things are. neriešiteľné - ako len veci môžu byť.
   
2:31 No politician, scientist, or Žiadny politik, vedec, alebo
philosopher is going to solve them filozof sa ich nechystá vyriešiť,
   
2:36 except through wars okrem vojen.
– none of them can solve them. Nikto z nich ich nevyrieši.
   
2:41 So why has the mind of human beings, Tak prečo má
throughout the world... myseľ ľudských bytostí,
   
2:45   po celom svete...
  preč nebola schopná vyriešiť
   
2:50 has not been able to resolve ľudské, denné
human, daily problems of life? problémy života?
   
3:01 What are the things Čo bráni
   
3:07 that prevent the solution vyriešiť
of these problems, completely? tieto problémy? Úplne?
   
3:12 Is it that we have never Je to preto, že sme svoje mysle
turned our minds to it? na to nikdy nezamerali?
   
3:18 We spend all our days and Všetky naše dni a asi polovicu
probably half the night in thinking nocí trávime rozmýšľaním
   
3:26 about technological problems o technických problémoch, a na iné
and we have no time for the other? nemáme čas?
   
3:31 B: That is only part of it. B: To je len časť z toho.
Many people feel that Mnoho ľudí má pocit, že
   
3:34 the other každý by sa mal
should take care of itself, starať sám o seba,
   
3:39 they don’t give a lot of attention nevenujú veľa pozornosti
to these problems. týmto problémom.
   
3:42 K: Why? Why? K: Prečo? Dosť ma to znepokojuje,
  lebo
   
3:45 I am rather concerned  
about this because  
   
3:55 in a school like this, v škole ako je táto,
or with all the people we talk to, alebo s ľudia s ktorými sa rozprávam,
   
4:02 the human problems majú stále problémy.
remain constant.  
   
4:11 And I am asking, A v tomto dialógu
in this dialogue, sa pýtam,
   
4:18 whether it is possible či je možné nemať problémy?
to have no problems at all Vôbec?!
   
4:24 – human problems. Ľudské problémy. Technické problémy
Technological problems can be solved. sa dajú riešiť.
   
4:30 But human problems Ale ľudské sa zdajú byť neriešiteľné.
seem insoluble. Why? Prečo?
   
4:37 Is it our education? Je to naše vzdelávanie?
Is it our deep-rooted tradition Je to náš hlboko zakorenený zvyk,
   
4:50 that we accept things že akceptujeme vaci tak ako sú?
as they are?  
   
4:56 B: That is certainly part of it. B: To je určite časť z toho.
   
5:00 These problems accumulate Tieto problémy sa nakopujú
as civilisation gets older, s dospievaním civilizácie.
   
5:05 people keep on accepting things Ľudia akceptujú veci, ktoré
which make problems. spôsobujú problémy.
   
5:10 For example, there are now Napríklad, dnes je vo svete oveľa
far more nations in the world viac národov
   
5:14 than there used to be and než zvyklo byť, a každý jeden
each one creates new problems. vytvára problémy.
   
5:19 If you go back Ak sa v čase vrátite do istého
to a certain period of time... obdobia...
   
5:21 K: Every potty little tribe K: Každý maličký kmeň
becomes a nation. sa stáva národom.
   
5:25 B: ...and then B:...A potom sa musia byť so susedom.
they must fight their neighbour.  
   
5:28 K: And they have K: A majú neskutočnú
this marvellous technology technológiu
   
5:31 to kill each other. But we are aby sa navzájom zabíjali. Ale my
talking about human problems, hovoríme o ľudských problémoch,
   
5:39 human problems of relationship, o ľudských problémoch vo vzťahoch,
human problems of lack of freedom,  
   
5:43   o ľudských problémoch
  s nedostatkom slobody.
   
5:47 this sense of constant uncertainty, Tento pocit neustálej neistoty,
fear, strachu.
   
5:51 you know, the human struggle, Viete, ľudské trápenie
   
5:54 and working for a livelihood a práca kvôli živobytiu
for the rest of your life. po zvyšok života.
   
6:01 It seems so extraordinarily wrong, Vyzerá to tak mimoriadne zle,
the whole thing. celá tá vec!
   
6:06 B: I think people B: Myslím, že ľudia stratili schopnosť
have lost sight of that. to vidieť.
   
6:08 Generally speaking, they sort of Všeobecne povedané, tak trochu
accept the situation as it is, akceptujú situáciu tak ako je,
   
6:13 in which they find themselves, v ktorej sa nachádzajú, a snažia sa
try to make the best of it, z toho vyťažiť čo najviac,
   
6:17 trying to solve some little problems snažiac sa riešiť niektoré drobné
to ameliorate their situation. problémy na zlepšenie situácie.
   
6:22 They wouldn’t look at this whole Nepozerali by sa na celú túto
big situation very seriously. veľkú situáciu veľmi vážne.
   
6:28 K: The religious people have created K: Nábožní ľudia vytvorili pre človeka
a tremendous problem for man. obrovský problém.
   
6:33 B: Yes. They are trying B: Áno. Aj oni sa pokúšajú
to solve problems too. riešiť problémy.
   
6:38 Everybody has often his own Každý má často svoj vlastný
little fragment solving malý postup
   
6:42 whatever he thinks he can solve, na riešenie hocičoho,
and it all adds up to chaos. a to všetko pridáva chaos.
   
6:46 K: That’s what I am saying. K: To je to, čo hovorím.
We live as human beings in a chaos. Ako ľudské bytosti žijeme v chaose.
   
6:56 I want to find out if I can live Chcem prísť na to,
  či môžem žiť
   
6:57 without a single problem bez toho, aby som mal čo len najmenší
for the rest of my life. problém, po zvyšok svojho života.
   
7:02 Is that possible? Je to možné?
   
7:09 B: I wonder if we should B: Zaujímalo by ma, či vôbec môžeme
even call these things 'problems'. tieto veci volať "problémami"?
   
7:14 A problem would have to be Problém by mal byť
reasonably solvable. rozumne riešiteľný.
   
7:20 If you put a problem of Ak máte problém
how to achieve a certain result ako dosiahnuť určitý výsledok,
   
7:24 that presupposes that you could tak sa predpokladá, že by ste mali
reasonably find a way to do it. nájsť spôsob ako to urobiť.
   
7:28 Right? Technologically. Že? Technicky.
Now, psychologically, Nie psychologicky.
   
7:33 the problem cannot be looked at Na problém sa nedá pozerať
that way, takýmto spôsobom.
   
7:36 to propose a result to achieve Navrhnúť výsledok ako to dosiahnuť
and then find a way to do it. a potom nájsť spôsob, ako to urobiť.
   
7:42 K: What is the root of all this? K: Čo je pôvodom tohto?
   
7:45 What is the cause Čo spôsobuje tento
of all this human chaos? ľudský chaos?
   
7:52 B: We have been discussing B: Hovoríme o tom už dlho.
this for a long time.  
   
7:58 K: I am trying to come to it K: Snažíme sa ktomu dostať
from a different angle: z rôznych uhlov,
   
8:03 whether there is či existuje ukončenie
an ending to problems. problémov.
   
8:28 You see, personally Vidíte, osobne odmietam
I refuse to have problems. mať problémy.
   
8:34 B: Somebody might B: Niekto by sa s vami mohol
argue with you about that hádať,
   
8:36 saying you may be challenged že niečo by vás mohlo
with something. vyprovokovať.
   
8:41 K: It is not a problem. K: To nie je problém.
I was challenged the other day Minule ma naštvali
   
8:43 about something very very serious. kvôli niečomu vážnemu.
   
8:47 B: It is a matter of clarification, B: To je vec vyjasnenia,
   
8:50 part of the difficulty is časť problému je
clarification of the language. zrozumiteľnosť jazyka.
   
8:53   K: Nie len jazyka...
  B: Ale to všetko za tým.
   
8:56 K: Not only language, it's a question K: Nie len jazyk. Je to otázka
of relationship and action. vzťahu a konania.
   
9:02 A certain problem arose Minule vznikol istý problém,
the other day,  
   
9:06 which involved lots of people v ktorom bolo veľa ľudí
   
9:13 and a certain action a musel sa sa k tomu zaujať postoj..
had to be taken.  
   
9:21 Personally, to me, Pre mňa osobne to nebol problém.
it was not a problem.  
   
9:24 B: We have to make clear B: Musíme si vyjasniť,
what you mean čo tým myslíte.
   
9:27 – I don’t know Bez príkladu neviem...
without an example...  
   
9:29 K: I mean by ‘problem’ K: Problémom myslím niečo,
something that has to be resolved, čo sa musí vyrešiť,
   
9:32 something you worry about, o čo sa bojíte,
something you are endlessly s čim sa neustále
   
9:36 concerned and questioning, zaoberáte a pýtate sa,
answering, doubt, uncertain, odpovedáte, pochybujete, ste neistý,
   
9:40 and take some kind of action a urobíte niečo, čo neskôr
at the end of which you regret. oľutujete.
   
9:46 B: Let’s begin B: Začnime s technickým
with the technical problem, problémom,
   
9:48 where the idea of a problem kde myšlienka problému vznikla
first arose. prvý raz.
   
9:52 You have a challenge, Niečo vás vyzve,
something needs to be done, niečo sa musí spraviť,
   
9:55 and you say that's a problem. a vy hovoríte, že je to
  problém.
   
9:57 K: Yes, that is generally K: Áno, tomu sa vo všeobecnosti
called a problem. hovorí problém.
   
9:59 B: The word ‘problem’ is based B: Slvo "problém"
  je založený
   
10:01 on the idea of putting forth na myšlienke dať ...
a possible solution možné riešenie
   
10:04 and then trying to achieve it. a potom sa snažiť
  ho dosiahnuť.
   
10:07 K: Or, I have a problem but K: Alebo mám problém, ale
I don’t know how to deal with it. neviem, čo mám s ním robiť.
   
10:11 B: That’s second. B: To je drohoradé.
If you have a problem Pokiaľ máte problém,
   
10:13 and you have no idea of a nemáte ani potuchy
how to deal with it, then... čo s tým, potom...
   
10:17 K: So I go round asking people, K: Vypytujem sa ľudí,
   
10:19 getting more and more confused. a som zmetenejší a zmetenejší.
   
10:23 B: That's a change from the simple B: Je to zmena z jednouchej myšlienky
idea of a tecnical problem k technickému problému,
   
10:28 where you usually have keď zvyčajne máte nejaký
some notion of what to do. nápad, čo robiť.
   
10:35 K: I wonder if we do. K: Rozmýšľam, či tak robíme?
B: What? Technical problems? B: Čo? Technické problémy?
   
10:38 K: Technical problems K: Technické problémy
are fairly simple. sú dosť jednoduché.
   
10:42 B: They often bring challenges B: Často prinášajú výzvy,
requiring you vyžadujúc aby ste
   
10:45 to go very deeply išli do hĺbky
and change your ideas. a zmenili svoje uvažovanie.
   
10:48 K: Yes, that is what K: Áno, k tomu sa snažím dostať.
I am trying to get at.  
   
10:51 B: Even a technical problem B: Dokonca aj technický problém.
might do that.  
   
10:53 But now, for a technical problem, Ale teraz, na technický problém
you would say, by ste povedali:
   
10:57 'I can see generally Zvyčajne vidím, ako to treba urobiť.
what to do to solve it.'  
   
11:01 Say there is lack of food, generally Povedzme, že je niekde
what you have got to do is nedostatok jedla,
   
11:03   väčšinou, to, čo treba spraviť je
   
11:05 produce more food, produkovať viacej jedla,
find means of doing it. nájsť na to prostriedky.
   
11:08 K: We can do that! K: To vieme robiť!
   
11:10 B: Yes, and also we could B: A aj by sme vedeli nájsť
discover entirely new ideas. úplne nové nápady.
   
11:14 Now we have a psychological problem, Teraz tu máme psychologický problém.
can we do the same? Vieme robiť to isté?
   
11:18 K: Yes, that’s the point. K: Áno. To je to!
   
11:25 How do we deal with this thing? Ako sa s tým vyrovnávame?
   
11:28 B: What kind of problem B: O akom probléme budeme
shall we discuss? hovoriť?
   
11:32 K: Human problems. K: O ľudských problémoch.
   
11:33 B: What sort of problem? B: Aký druh problému?
   
11:35 K: Any problem which arises K: Hocijaký problém ktorý
in human relationship. vzniká v ľuských vzťahoch.
   
11:39 B: Let’s say people cannot agree, B: Povedzme, že ľudia sa nevedia
  dohodnúť, v kuse medzi sebou bojujú.
   
11:41 they fight each other constantly.  
   
11:44 K: Yes, let’s take that K: Áno. Zoberme si tento
for a very simple thing. príklad.
   
11:47 In our discussions here V našich rozhovoroch
with a group of people, v skupine,
   
11:51 it seems to be almost impossible sa zdá skoro nemožné
to think together, sa dohodnúť,
   
11:57 to have the same outlook, mať rovnaký názor,
the same attitude, rovnaký postoj,
   
12:07 not copying each other, nenapodobňovať sa,
   
12:09 but an attitude which ale mať postoj ktorý vyzerá
seems so normal, healthy. taký normálny, zdravý.
   
12:15 And each person A každý človek presadzuje
puts his opinion forward svoj názor
   
12:21 and he is contradicted a ten je vyvrátený iným.
by another.  
   
12:23 And so this goes on all the time, A tak je to všade.
in the world and here. Aj vo svete, aj tu.
   
12:30 B: All right. Now we say B: V poriadku. Teda hovoríme,
our problem is že náš problém je
   
12:33 to work together, spolupracovať,
to think together. spoločne myslieť.
   
12:36 K: Yes, work together, K: Áno, pracovať spolu,
think together, co-operate myslieť spolu, spolupracovať
   
12:41 without a monetary issue bez toho, aby v tom boli peniaze.
involved in it.  
   
12:48 B: That's another question, B: To je iná otázka,
   
12:51 that people will work together ľudia budú spolupracovať,
if they are paid highly. ak budú dobre zaplatení.
   
12:54 K: Of course, K: Samozrejme,
you can see thats's happening. vidíte že sa to deje.
   
12:56 B: But given a situation B: Ale v danej situácii, keď to nie
where this is not what we want je tak ako chceme,
   
13:00 then we have a problem. potom je to problém.
   
13:01 K: Yes, that is right. Now K: Áno. To je pravda.
how do we solve such a problem? Teda, ako vyriešime ten problém?
   
13:08 I offer my opinion, you offer, Ja navrhujem toto, vy toto,
and he and so on, on toto, atď.,
   
13:12 all of us Každý z nás niečo navrhuje
are offering an opinion  
   
13:15 and so we don’t meet each other a tak si aboslútne nerozumieme.
at all!  
   
13:21 B: No. B: Nie.
K: So what shall we do? K: Tak čo máme robiť?
   
13:24 And it seems almost impossible A vyzerá to tak, že nikto sa nechce
to give up one’s opinions. vzdať svojo názoru.
   
13:28 B: That's one of the difficulties. B: To je jeden z problémov.
If you say,  
   
13:31 'it is my problem Ak mám problém vzdať sa názoru,
to give up my opinions'  
   
13:34 it doesn’t make sense. nedáva to zmysel.
   
13:40 I am not sure you can Nie som si istý, či to považuješ
regard it as a problem, za problém,
   
13:43 saying what shall I do hovoriac mi čo mám robiť,
to give up my opinions. a vzdať sa názoru.
   
13:47 K: No, of course. K: Nie, samozrejme.
But that is a fact. Ale je to fakt.
   
13:51 So observing that, Pozorujúc to,
   
13:56 seeing the necessity that vidiac že je potrebné, aby sme sa
we all should come together, všetci chápali,
   
14:04 when this is put forward to the keď niečo chcem uprednostiť,
others, it becomes a problem to them. začína to byť pre druhých problém.
   
14:09 B: Because people B: Pretože pre ľudí je ťažké
find it hard to give up opinions. vzdať sa svojho názoru.
   
14:13 K: Opinions, preconceived ideas, K: Názory, predsudky,
their own experiences, ich vlastné skúsenosti,
   
14:17 their conclusions, ich závery,
their ideals, their beliefs, ich ideály, ich presvedčenia,
   
14:20 you know, all that. veď viete, to všetko!
   
14:22 B: Even it may not seem like B: Ale ani to v tej chvíli nemusí
an opinion at that moment... vyzerať ako názor ..
   
14:25 K: They call it fact. K: Hovoria tomu fakt.
B: Fact or truth. B: Fakt alebo pravda?
   
14:28 K: So, what shall we do? K: Takže, čo budeme robiť?
   
14:36 If you see that it is important Ak vidíte, že je dôležité,
that human beings aby ľudské bytosti
   
14:43 work together, not for some spolupracovali, nie kvôli nejakému
ideal, for some belief, idálu, alebo presvedčeniu,
   
14:47 or for some god, alebo pre nejakého boha,
or for some principle, but alebo z nejakého princípu, ale
   
14:51 the importance, the necessity kvôli dôležitosti, nevyhnutnosti
of working together. spolupráce.
   
15:05 I mean, in the United Nations Myslím, že v Organizácii spojených
they are not working together. národov nespolupracujú.
   
15:09 In India V Indii
they are not working together. nespolupracujú.
   
15:13 No people in any country Nijakí ľudia v akejkoľvek krajine
work together. nespolupracujú.
   
15:18 B: Now some people might say B: Teda niektorí ľudia by mohli
we have got povedať, že nemáme
   
15:21 not only opinions, názory,
but self-interest... ale vlastné záujmy ...
   
15:25 ...which is very similar. čo je veľmi podobé.
   
15:28 K: All that, K: Tak. A to všetko
and it becomes a problem. sa stáva problémom.
   
15:33 B: It is called a problem. If two B: To sa nazýva problémom. Ak dvaja
people have different self-interest ľudia majú rôzne záujmy
   
15:39 then there is no way, tade nevedie cesta,
as long as they maintain that, pokiaľ netvrdia,
   
15:43 that they can work together. že môžu spolupracovať.
   
15:46 K: Agreed, but suppose K: Súhlasím, ale predpokladajme, že
in a place like this, na takom mieste,
   
15:49 where there is kde je skupina ľudí,
a group of people,  
   
15:53 and it is important je dôležité
that we all work together. spolupracovať.
   
15:56 Even in a small village, small Dokonca aj v malej dedine, v malej
country, we all must work together. krajine, musíme všetci spolupracovať.
   
16:03 And apparently that becomes A očividne je to
almost incredibly difficult. neuveriteľne ťažké.
   
16:09 B: Yes, now, how do you B: Áno, teraz, ako to
break into this? prelomiť?
   
16:13 K: That is what I want to discuss. K: To je to, o čom
B: Let’s discuss it. chcem diskutovať.
   
16:16   B: Poďme o tom diskutovať.
   
16:26 K: If you point that out to me, K: Ak mi naznačíte, že
that we must work together, musíme spolupracovať,
   
16:34 and show to me a ukážete mi, aké je to dôležité,
the importance of it,  
   
16:39 and I also see it is important a aj ja to vidím, ale nemôžem
but I can’t do it! to robiť!
   
16:45 B: That’s the point, B: V tom to je.
it is not enough Nestačí to len vidieť,
   
16:48 to even see it is important to je dôležité, a treba mať
and have the intention to do it. úmysel to robiť.
   
16:53 Ordinarily when we say Zvyčajne, keď hovoríme:
‘I see the importance "Vidím, že je to dôležité
   
16:55 and I have the intention a mám zámer to urobiť,
to do it’ – I go and do it. idem a urobím to.
   
16:58 K: But I can’t do it! K: Ale ja to neviem robiť!
   
16:59 B: So a new factor comes in here B: Takže sem vchádza nový faktor,
   
17:01 that a person sees že človek vidí
something is important, čo je dôležité,
   
17:04 he intends to do it má v úmysle to urobiť
and he can’t do it. a nemôže to urobiť.
   
17:06 K: And that creates a problem K: A tak si vytvára problém!
to him!  
   
17:08 B: Yes, and to everybody. B: Áno, a aj iným.
K: Yes, to everybody. K: Áno, všetkým.
   
17:13 B: But then why can't we B: Ale prečo nevieme
carry out our intentions? uskutočniť naše zámery?
   
17:16 Seeing the importance, Vidieť, že je to dôležité,
knowing we want to do it vediac, že to chceme urobiť
   
17:18 and yet we can’t do it. a predsa to nemôžeme urobiť.
It seems puzzling. Zdá sa to mätúce.
   
17:21 K: One can give many K: Človek môže udať veľa
reasons for that dôvodov,
   
17:24 but those causes and reasons ale tie príčiny a dôvody
and explanations a vysvetlenia
   
17:28 don’t solve the issue. neriešia problém.
   
17:32 What will – we come Čo zmení - dostávame sa
back to the same thing – späť k veci -
   
17:35 what will make čo zmení ľudskú myseľ?
a human mind change?  
   
17:40 Seeing that it is necessary Vidiac, že je to nevyhnutné
   
17:43 and yet incapable a napriek tomu nie je neschopný
or unwilling to change. alebo ochotný zmeniť sa.
   
17:54 What factor is necessary in this? Čo za faktor je tu potrebný?
Some new factor is necessary. Nejaký nový je potrebný.
   
18:01 B: Yes, I feel it is a perception, B:Myslím si, že je to vnímanie,
   
18:03 the ability to observe schopnosť pozorovať,
what is holding the person, čo človeku bráni
   
18:10 preventing him from changing. zmeniť sa.
   
18:14 K: Sir, is the new factor K: Pane, je tým novým faktorom
attention? pozornosť?
   
18:21 B: Yes, that's what I meant, B: Áno, to som tým myslel.
attention, Pozornosť.
   
18:23 but then if you are going Ale potom, keď s tým začnete
to break into this  
   
18:28 in a group of people, what v skupine ľudí, akú pozornosť
kind of attention do you mean? máte na mysli?
   
18:33 K: We can discuss – what is K: Môžeme si povedať, čo je to
attention – we can discuss that. "pozornosť" - porozprávajme sa o tom.
   
18:37 B: It may have many meanings, B: Pre mnohých ľudí to môže mať
to different people. mnoho významov.
   
18:40 K: Obvious, as usual... K: Samozrejme, ako obvykle ...
so many opinions about attention. toľko názorov o pozornosti.
   
18:55 Could we, you and I, Mohli by sme, vy aj ja,
see what attention is? vidieť, čo pozornosť je?
   
19:10 This morning, a letter came, Dnes ráno prišiel list,
in which the person says: v ktorom tá osoba hovorí:
   
19:20 where there is attention Tam, kde je pozornosť,
there is no problem; tam nie je problém.
   
19:26 where there is inattention Tam, kde je nepozornosť,
everything arises. tam všetko vzniká.
   
19:36 Now, without making attention Teraz, bez toho aby sme z pozornosti
into a problem, spravili problém,
   
19:44 what do we mean by that? čo tým myslíme?
So that I understand it, Tak, aby som tomu rozumel,
   
19:48 not verbally, not intellectually nie verbálne, nie intelektuálne,
but deeply, in my blood, ale hlboko, v mojej krvi.
   
19:54 I understand Rozumiem
the nature of attention podstate pozornosti
   
19:58 in which v ktorej nikdy nemôže existovať
no problem can ever exist. žiadny problém.
   
20:12 Obviously Samozrejme
it is not concentration. to nie je koncentrácia.
   
20:17 B: Yes, we’ve gone into that. B: Áno, už sme o tom hovorili.
   
20:20 K: We have gone into that. K: Hovorili sme o tom.
Obviously it is not Očividne to nie je ani
   
20:26 an endeavour, an experience, snaženie, zážitok,
a struggle to be attentive. snaha byť pozorný.
   
20:34 But you show me the nature Ale vy ste mi ukázal podstatu
of attention which is: pozornosti, ktorá je:
   
20:43 when there is attention there is Tam, kde je pozornosť, nie je žiadne
no centre from which I attend. centrum, z ktorého konám.
   
20:49 B: But that is a difficult thing. B: Ale to je ťažká vec.
   
20:51 K: Of course. Don’t let’s K: Samozrejme. Nerobme
make a problem of it. z toho problém!
   
20:54 B: No, but we have been trying that B: Nie, ale snažím sa o to
for a long time. už nejakú dobu.
   
21:01 I think Myslím,
that there is first of all že v prvom rade je
   
21:06 some difficulty about what problém to, čo si predstavujeme
is meant by attention, because pod pojmom pozornosť, pretože
   
21:09 the content of thought itself, obsah samotnej mysle,
when a person is looking at it, keď sa na ňu človek pozerá,
   
21:13 he may think he is attending. myslí si, že dáva pozor.
   
21:16 K: No, in that state of K: No, v tom stave
attention there is no thought. pozornosti nie je žiadna myšlienka.
   
21:19 B: Yes, but how do you B: Áno, ale ako
stop thought then? teda zastavíte myslenie?
   
21:25 While thinking is going on, Zataiľ, čo sa myslenie deje,
there is an impression of attention je tam dojem
   
21:28 of attention pozornosti, čo ale nie
which is not attention. je pozornosť.
   
21:32 One thinks, one supposes Človek si myslí, nazdáva sa,
that one is paying attention. že dáva pozor.
   
21:36 K: No. When one supposes one is K: Nie. Keď človek predpokladá
paying attention that's not attention. že dáva pozor,
   
21:41   to nie je pozornosť.
   
21:43 B: But that's what often happens. B: Ale to sa často deje.
So how are we going Tak ako sa budeme
   
21:46 to communicate what is rozprávať o tom,
the true meaning of attention? čo je pravý význam slova pozornosť?
   
21:51 K: Or would you say: K: Alebo, povedali by ste že:
to find out what is attention prísť na to, čo je to pozornosť
   
21:56 could we discuss by sme si najprv povedali,
what is inattention? čo je to nepozornosť?
   
22:00 Through negation Cez negáciu sa dostaneme
come to the positive. k pozitívnemu.
   
22:05 When I am inattentive, Čo sa deje, keď som nepozorný?
what takes place?  
   
22:17 When I am inattentive... Keď som nepozorný...
   
22:23 B: All sorts of things take place. B: Deje sa kopec vecí.
   
22:28 K: No, much more than that. K: Nie. Oveľa viac, než to!
In my inattentiveness V mojej nepozornosti
   
22:35 – if there is such word –  
   
22:40 I feel lonely, desperate, sa cítim osmelý, nešťastný,
depressed, anxious and so on. v depresii, mám úzkosť atď.
   
22:46 B: The mind begins to break up B: Myseľ sa začne trieštiť
and go into confusion. a dostáva sa do zmätku.
   
22:50 K: Fragmentation takes place. K: Prebieha rozpad.
  Alebo, pri nedostatok pozornosti,
   
22:55 Or, in my lack of attention,  
   
22:59 I identify myself sa stotožňujem
with so many other things. s toľkými inými vecami.
   
23:03 B: It may also be pleasant. B: Ale to môže byť aj príjemné.
K: Of course, it is always pleasant. K: Samozrejme, vždy je to príjemné.
   
23:08 B: Well, but it may be B: No, ale môže to byť
painful too. aj bolestivé.
   
23:11 K: I find, later on, that that K: Neskôr zisťujem, že to čo bolo
which was pleasing becomes pain. potešujúce, sa stáva bolesťou.
   
23:21 So all that is a movement Takže všetko je pohyb,
in which there is no attention. v ktorom nie je žiadna pozornosť.
   
23:28 Right? Že?
  Dostávame sa niekde?
   
23:34 Are we getting anywhere? B: Neviem.
B: I don’t know.  
   
23:42 K: I feel that attention is K: Cítim, že pozornosť je
the real solution to all this. skutočné riešenie.
   
23:52 A mind that is really attentive, Myseľ, ktorá je naozaj pozorná,
   
23:57 which has understood ktorá pochopila
the nature of inattention povahu nepozornosti
   
24:02 and moves away from it. sa od toho vzďaľuje.
   
24:07 B: What is the nature of B: Aká je teda podstata
inattention, then? nepozornosti?
   
24:10 K: The nature of inattention? K: Podstata nepozornosti?
   
24:14 Indolence, negligence, Lenivosť, nedbalosť,
   
24:25 this self-concern, táto obava o seba,
the self-contradiction, rozpor v sebe,
   
24:29 all that is the nature to všetko je podstata
of inattention. nepozornosti.
   
24:33 B: Yes. But a person B: Áno, ale človek
who has self-concern may feel ktorý má o seba obavy, môže cítiť
   
24:37 that he is attending to že venuje pozornosť
the concerns of himself. svojim obavám.
   
24:40 He feels, I’ve got problems, Človek cíti: Mám problémy,
I am paying attention to them. venujem im pozornosť.
   
24:46 K: Ah, I see how you are K: Aha, vidím, ako to
using it. Quite. myslíte. Takže!
   
24:52 If there is Ak je vo mne rozpor,
self-contradiction in me,  
   
24:55 and then I pay attention to it a ja mu venujem pozornosť,
  aby
   
24:58 in order not to be self-contradictory, som si neprotirečil,
that is not attention. to nie je pozornosť.
   
25:02   B: Ale môžete to vysvetliť?
   
25:03 B: Can you make it clear, ordinarily Pretože obvykle si človek
one might think that is attention. myslí, že to je pozornosť.
   
25:07 K: No, it is merely K: Nie, to je len
a process of thought proces myslenia
   
25:12 which says, ‘I am this, ktorý hovorí: "Ja som to,
I must be that.' Musím byť hento. "
   
25:18 B: You are saying this attempt B: A vy hovoríte, že toto snaženie
to become is not attention. stať sa niečím, nie je pozornosť.
   
25:24 K: That’s it. Psychological K: To je ono. Psychologické
becoming breeds inattention. stávanie sa prináša nepozornosť.
   
25:36 B: The person may think B: Osoba si môže myslieť,
he is attending to something že sa o niečo snaží,
   
25:40 but he is not, when he is ale nie je to tak, keď je
engaged in this process. zaujatá procesom.
   
25:46 K: Isn’t it very difficult, sir, K: Nie je to veľmi ťažké, pane,
to be free of becoming? byť oslobodený od stávania sa?
   
25:52 That is the root of it, To je koreň toho.
isn’t it? Nie?
   
25:54 B: To be free of what? B: Oslobodený od čoho?
K: To end the becoming. K: Prestať sa stávať.
   
26:07 Does this convey anything? Vysvetľuje to niečo?
Come and join us. Poď a pripoj sa k nám.
   
26:15 Are we getting anywhere, sir? A dostávame sa niekde, pane?
   
26:18 Or are we going round Alebo sa len točíme dokola?
and round in circles?  
   
26:26 Most human beings have problems Väčšina ľudských bytostí má problémy
of some kind or another. s jedným alebo druhým.
   
26:30 Apart from technological Okrem technických problémov,
problems which can be solved, ktoré sa dajú liečiť,
   
26:33 apparently human problems ľudské problémy sú očividne
are not soluble. neriešiteľné.
   
26:38 And I say, why? A ja hovorím: "Prečo?"
   
26:42 B: Well, we have B: Práve sme to povedali:
just answered it:  
   
26:43 because they are not really pretože im nevenujú pozornosť.
paying attention to them.  
   
26:46 K: No, but then paying K: No, ale potom byť
attention becomes a problem. pozorným sa stáva problémom.
   
26:49 B: I know it does. But B: To áno. Ale ja
I am saying there is no attention hovorím neexistuje pozornosť
   
26:51 and that is why a preto je to problém.
these problems are there.  
   
26:54 K: Yes. And then you point that out K: Áno. A potom na to poukážete,
and it becomes a problem. a z toho sa stáva problém.
   
26:58 How am I to be attentive? Ako mám byť pozorný?
   
27:01 B: The question is to stop it. B: Otázkou je, ako to zastaviť?
   
27:03 The difficulty is that the mind Problémom je to, že myseľ
plays tricks hrá triky a v snahe
   
27:07 and in trying to deal with this poradiť si s tým, robí
it does the very same thing again. stále to isté.
   
27:14 K: So let’s come back. K: Takže vráťme sa späť.
   
27:20 Is the mind, which is so full Je to myseľ, ktorá je tak plná
of knowledge, self-importance, znalostí, vlastnej dôležitosti,,
   
27:28 self-contradiction, etc., rozporov, atď.
that mind, Tá myseľ,
   
27:34 the human mind, has come to tá ľudská myseľ, sa dostala
a point where it finds itself, k bodu, kde nachádza samu seba,
   
27:39 psychologically, it can’t move. psychologicky,
  a nevie sa pohnúť ďalej.
   
27:45 B: There is nowhere to move, B: Nedá sa ísť ďalej.
yes. Áno.
   
27:51 K: So what? K: Takže čo?
   
27:57 What would I say to a person Čo by ste povedali osobe,
who has come to that point? ktorá prišla do tohto bodu?
   
28:08 I wonder if I am moving along, Zaujímalo by ma, či sa dostávame,
or are we not? ďalej alebo nie?
   
28:11 B: Well, I think it is beginning B: No, myslím, že sa to začína
to focus the question. zameriavať sa na otázku.
   
28:20 K: I come to you. I am full K: Prichádzam k vám. Som plný
of this confusion, anxiety, tohto zmätku, úzkosti,
   
28:28 and sense of despair, a pocitu beznádeje.
not only facing what the world is, Nečelím len svetu,
   
28:35 but also in myself. ale aj tomu, čo je vo mne.
I come to that point, Dostal som sa k istému bodu,
   
28:43 and I want to break through it. a chcem sa dostať zaň.
So it becomes a problem to me. Takže je to pre mňa problém.
   
28:48 B: There is an attempt to become B: Znova sa chcem niečím stať.
again.  
   
28:52 K: Yes. That is what K: Áno. K tomu sa chcem dostať.
I want to get at.  
   
28:54 So is that the root of all this, Takže je to, že koreňom všetkého
this desire to become? je táto túžba stať sa?
   
28:59 B: It must be close to the root, B: Musí byť to blízko ku koreňu.
   
29:01 it keeps on coming in Neustále to prichádza.
without notice. Ani si to nevšimnete.
   
29:04 The inattention is such Nepozornosť je taká,
that you say that I am looking že vám povie, že sa pozerám
   
29:09 at my problem and my problem na svoj problém a môj problém
is always becoming, so I say vždy vzniká. Takže hovorím:
   
29:13 I want to stop becoming, Chcem zastaviť stávanie sa!
which again is inattention. - Čo je opäť nepozornosť.
   
29:18 K: Which again becomes a problem. K: Čo sa opäť stáva problémom.
So how do I regard, Tak ako mám uvažovať,
   
29:21 or look, without the alebo sa pozerať,
movement of becoming, bez pohybu stávania sa,
   
29:31 at this whole complex na celý tento komplexný
issue of myself? problém mňa samotného?
   
29:35 B: It seems one B: Zdá sa, že človek
has to look at the whole, sa na to musí pozerať ako na celok.
   
29:38 we did not look at the whole Vy ste sa na to nepozreli, ako na celok
of becoming when you said, stávania sa , keď ste povedali:
   
29:43 how can I pay attention. Ako mám dávať pozor?
   
29:45 Part of it seemed to slip out Zdá sa , že jedna časť z toho
and became the observer. vykĺzla, a stala sa pozorovateľom.
   
29:52 K: Look, becoming has K: Pozrite sa, stávanie sa
been the curse of this je prekliatie tohto.
   
29:56 – psychologically, a curse. - Psychologicky, prekliatie.
  Chudobný človek chce byť bohatý
   
30:00 A poor man wants to be rich a bohatý človek
and a rich man wants to be richer, chce byť ešte bohatší,
   
30:04 it is this movement, je to tento pohyb.
all the time, of becoming, Stále, stávanie sa.
   
30:09 both outwardly and inwardly. Aj navonok aj vnútorne.
   
30:17 Though it brings great deal of pain Myseľ niekdy prináša veľkú bolesť
and sometimes pleasure, a niekedy radosť.
   
30:22 this sense of becoming, Tento pocit stávania sa,
fulfilling, napĺňania, dosahovania,
   
30:27 achieving psychologically, psychologicky, premenil môj život
has made my life into all that is. na toto všetko.
   
30:36 Now I realise that Uvedomujem si to, ale neviem prestať.
but I can’t stop it!  
   
30:40 B: Yes, but one thing is, B: Áno. Ale, prečo neviem prestať?
why can’t I stop it?  
   
30:43 K: Let’s go into that a little bit. K: Preberme si to trochu.
   
30:49 Partly it is because I have always Čiastočne preto, že som vždy rozmýšľal
considered, in becoming, takto. Stať sa.
   
30:56 that there is a reward Že niekde na konci na mňa
at the end of it čaká odmena,
   
31:01 and I am always avoiding pain a ja chcem vždy zabrániť bolesti.
– punishment and reward. - Trest a odmena.
   
31:06 And in that cycle I am caught. A v tomto som zacyklený.
That is probably one of the reasons To je pravdepodobne jeden z dôvodov,
   
31:14 why the mind keeps on prečo sa myseľ pokúša niečim stať.
trying to become something.  
   
31:20 And the other perhaps is A tá druhá možnosť je
deep-rooted anxiety, fear. hlboko zakorenená úzkosť, strach.
   
31:27 If I don’t become, be something, Ak sa nestanem "niekým",
I am lost, som stratený, som si neistý,
   
31:34 and I am uncertain, insecure. neistá. Takže myseľ
  prijala tieto ilúzie
   
31:42 The mind has accepted these illusions a hovorí. " Neviem s tým prestať!"
and says, 'I cannot end that.'  
   
31:51 B: Yes, but then why B: Áno, ale prečo to potom
doesn’t the mind end it? myseľ neukončí?
   
31:54 Also we have to go into Tiež sa musíme pozrieť
the question of saying na otázku príslovia,
   
31:59 that there is no meaning že tieto ilúzie nemajú
to these illusions. žiadny význam.
   
32:05 K: How do you convince me K: Ako ma presvedčíte
that I am caught in an illusion? že som chytený v ilúzii?
   
32:12 You can’t, Nemôžete!
unless I see it myself. Pokiaľ to sám nevidím!
   
32:16 I cannot see it Ale ja to nevidím, lebo moja ilúzia
because my illusion is so strong. je príliš silná.
   
32:22 That illusion has been nurtured, Táto ilúzia bola živená,
cultivated by religion, kultivovaná náboženstvom,
   
32:30 by family, it is rodinou. Je to tak hlboko
so deeply-rooted in mind zakorené v mojej mysli,
   
32:37 that I refuse to let that go. že sa toho odmietam vzdať.
   
32:42 B: Then it seems impossible. B: Zdá sa to nemožné.
K: That is what is happening. K: To je to, čo sa deje.
   
32:48 That is what is taking place To je to, čo sa odohráva
with a large number of people. s veľkým počtom ľudí.
   
32:54 They say, ‘I want to do this Hovoria: "Chcem to urobiť
but I cannot do it.' ale nemôžem to urobiť. "
   
32:59 Now, given that situation, Teraz, vzhľadom na danú situáci,
what is one to do? čo má človek robiť?
   
33:14 Is it explanations, logic, Či mu to vysvetlenie, logika,
all the various contradictions všetky rôzne rozpory
   
33:20 in logic and so on, will that v logike, atď, nepomôžu?
help him? Obviously not. Očividne nie!
   
33:25 B: No because it all gets B: Nie, pretože to všetko absorbuje
absorbed into the structure. tá štruktúra.
   
33:30 K: Obviously not. K: Samozrejme, že nie.
So what is the next thing? Takže to, čo je ďalšia vec?
   
33:36 B: I would question B: Ak je hovorí: "Chcem sa zmeniť",
If he says, ‘I want to change’,  
   
33:39 there is also the wish je tam aj želanie
not to change. That’s in there. nezmeniť sa. Je to tam!
   
33:43 K: Of course. The man who says, K: Samozrejme. Človek, ktorý hovorí,
‘I want to change’ "Chcem sa zmeniť"
   
33:47 has also má vzadu v mysli aj:
at the back of his mind  
   
33:51 ‘Really, why should I change?’ "Naozaj? Prečo by som sa mal?"
They go together. Ide to ruka v ruke.
   
33:57 B: So then B: Potom máte rozpor.
you’ve got a contradiction.  
   
34:00 K: That is what I mean, K: To je to čo myslím.
a contradiction. Rozpor.
   
34:03 I have lived Žijem v tomto rozpore,
in this contradiction,  
   
34:05 I have accepted Naučil som sa stým žiť...
this contradiction...  
   
34:07 B: Why should I have accepted it? B: Prečo som to akceptoval?
K: Because it's a habit. K: Pretože je to zvyk.
   
34:11 B: But the mind, when healthy, B: Ale myseľ, keď je zdravá,
will not accept a contradiction. neprijíma rozpory.
   
34:16 K: But our mind isn’t healthy! K: Ale sú naše mysle zdravé?
   
34:19 Our minds are so diseased, Naše mysle sú tak choré,
so corrupt, so confused, tak skorumpované a tak zmätené,
   
34:25 that even though you point out že aj keď poukážete na
all the dangers of this, všetky jej nebezpečenstvá,
   
34:31 it refuses to see it. tak to odmieta vidieť.
   
34:41 So, suppose Takže, predpokladajme, že
I am a man in that position, som muž v tejto pozícii.
   
34:44 how do we help him Ako mu pomôžeme,
to see clearly aby jasne videl
   
34:52 the danger of becoming? nebezpečnstvo stávania sa?
Let’s put it that way. Povedzme že takto.
   
34:57 Psychologically becoming, Stať sa psycholigicky,
   
35:00 which implies identification z čoho vyplýva identifikácia
with a nation, all that business. s národom. To všetko.
   
35:05 B: Or holding to opinions. B: Alebo trvať názoroch.
   
35:07 K: Beliefs, I have had an experience, K: Viera, mal som skúsenosť,
it gives me mi dáva
   
35:11 tremendous satisfaction, obrovskú spokojnosť.
I am going to hold on to it. Hodlám sa jej držať.
   
35:15 I have had knowledge, Mám skúsenosti,
you know, all that. viete, to všetko.
   
35:19 How do you help me, such a Ako mi pomôžete, ako osoba, aby som
person, to be free of all this? sa od toho všetkého oslobodil?
   
35:29 Your words, your explanations, Vaše slová, vaše vysvetlenie,
your logic, vaša logika,
   
35:33 everything says, 'Quite right. všetko hovorí: "Presne tak,
but I can’t move out of that.' ale ja sa z toho neviem pohnúť. "
   
35:44 I wonder Zaujímalo by ma
if there is another factor, či tam je ďalší faktor,
   
35:51 another way of communication, iný spôsob komunikácie,
which isn’t based on words, ktorá nie je založená na slovách,
   
36:00 knowledge, explanations vedomostiach, vysvetľovaní
and reward – you follow? a odmene - sledujete?
   
36:05 Is there another Existuje
way of communicating, iný druh komunikácie,
   
36:12 which we were talking about o ktorej sme na krátky okamih
at the table for a brief moment. hovorili pri stole?
   
36:25 You see, Vidíte, aj v nej je
in that too, there is a danger. nebezpečenstvo.
   
36:36 I think there is, Myslím, že je.
I am sure there is, Som si istý, že je!
   
36:39 a way of communicating Spôsob komunikácie
which is not verbal, ktorá nie je verbálna,
   
36:47 which is not analytical, ktorá nie je analytická,
logical, logická,
   
36:52 – which doesn’t mean - čo neznamená,
lack of sanity, nedostatok zdravého rozumu,
   
36:59 but I am sure ale som si istý,
there is another way. existuje aj iný spôsob.
   
37:09 B: Perhaps there is. B: Možno existuje!
   
37:13 K: Now how do you K: Teraz, ako so mnou
communicate with me budete komunikovať,
   
37:19 who is caught in this trap, s niekým, kto je chytený v pasci,
non-verbally, nie verbálne,
   
37:24 so that I grasp it deeply, tak aby som to uchopil poriadne,
   
37:29 that breaks away tak aby to zrušilo
everything else? všetko ostatné?
   
37:35 Is there such a communication? Existuje taká komunikácia?
   
37:47 My mind has always communicated Moja myseľ vždy komunikovať
with another with words, s druhým človekom skrz slová,
   
37:55 with explanations, with logic, s vysvetľovaním, s logikou,
with analysis, s analýzou,
   
38:00 either compulsive, buď nutkavo,
or suggestive, and so on. alebo sugestívne, a tak ďalej.
   
38:05 My mind has been caught Moja myseľ je v tom chytená.
in all that.  
   
38:12 There must be another element Musí byť ďalší prvok
which breaks through all that. ktorý to všetko prekazí.
   
38:17 Otherwise it is impossible! Inak to nie je možné!
   
38:21 B: So It would break through B: Takže by to prekazilo
the inability to listen. neschopnosť počúvať.
   
38:24 K: Yes, the inability to listen, K: Áno, neschopnosť
the inability to observe, počúvať, neschopnosť pozorovať,
   
38:31 to hear and so on. počúvať atď.
   
38:34 There must be Musí existovať iná metóda!
a different method!  
   
38:48 I met a man once Raz som stretol muža,
   
38:53 – many men – viacerých mužov,
who have been to a place ktorí boli na jednom mieste
   
38:57 with a certain saint s isým svetcom,
and, in his company, a v jeho spoločnosti,
   
39:01 they say, a hovoria:
'All our problems are resolved.' "Všetky naše problémy sú vyriešené."
   
39:06 Just a minute. Len na minútu!
   
39:08 And when they go back to their life A keď sa vrátia späť do života
– back to the old game. - sú späť v starej hre.
   
39:13 B: There was no intelligence B: Nebola v tom žiadna
in there, you see. ineligencia, vidíte?
   
39:17 K: No, you see the danger. K: No, vidíte nebezpečenstvo.
That man, that saint, Ten muž, ten svätec,
   
39:20 being quiet, non-verbal, in his tichý, nič nehovoril, v jeho
very presence, they feel quiet. samotnej prítomnosti cítili pokoj.
   
39:29 You follow what I am saying? Rozumiete, čo hovorím?
   
39:30 And they feel A cítili, že ich problémy
their problems are resolved. sú vyriešené.
   
39:36 B: But it is still B: Ale je to stále zvonku.
from the outside.  
   
39:39 K: Of course, that’s just it! K: Samozrejme! Presne tak!
   
39:41 Of course it is Samozrejme! Je to
– like going to church. ako ísť do kostola.
   
39:47 And in a good, ancient church, A v dobrom, starobylom kostole
or a cathedral, alebo katedrále
   
39:51 you feel extraordinarily quiet. sa cítite nesmierne kľudný.
   
39:55 It is the atmosphere, Je to v atmosfére,
it is the structure, v štruktúre,
   
40:00 the very atmosphere tá atmosféra
makes you be quiet. vás upokojuje.
   
40:04 B: It communicates what is meant B: Prenáša to, čomu sa hovorí
by quietness, I think. pokoj.
   
40:08 It gets Šíri sa komunikáciou
across a communication  
   
40:09 which is non-verbal, ktorá nie je verbálna,
but not very deep. ale nie je hlboká.
   
40:13 K: That is nothing! K: Nie je to nič!
It is like incense! Je to ako kadidlo!
   
40:17 B: It is superficial. B: Je to prchavé.
   
40:19 K: Yes, utterly superficial, K: Áno, absolútne prchavé,
like incense, it evaporates. ako kadidlo, ktoré sa odparuje.
   
40:26 So we push all that aside. Keď to všetko dáme bokom,
Then what have we left? čo nám zostane?
   
40:33 Not an outside agency Nie vonkajší činiteľ:
– God, or some saviour – boh, alebo nejaký iný záchranca.
   
40:43 push all that aside, To všetko dajte bokom.
what have I left? What is there Čo nám zostane? Čo to je,
   
40:50 that can be communicated, čo môže komunikovať,
which will break through the walls čo sa dostane za steny
   
40:57 which human beings ktoré si ľudia sami vybudovali?
have built for themselves?  
   
41:23 As we said at the lunch table Ako sme si pri obednom stole
a couple of hours ago, pred pár hodinami povedali,
   
41:29 is it love? je to láska?
   
41:36 Of course that word is corrupted, Samozrejme sme to slovo skorumpovali,
loaded, become dirty. zaťažili, znečistili.
   
41:41 But cleansing that word, Ale vyčistiac to slovo,
is that the factor je to ten faktor
   
41:53 that will break through ktorý sa dostane cez toto
all this clever, analytical, all that. šikovné, analytické, to všetko?
   
42:03 Is that the element Je toto prvok
that is lacking? ktorý chýba?
   
42:09 B: We have to discuss it, B: Musíme si to prebrať!
   
42:11 maybe people are Možno sú ľudia
somewhat chary of this word. trochu opatrní pre týmto slovom.
   
42:15 K: I am chary beyond words! K: Pri slovách som opatrný.
   
42:17 B: And therefore, B: A pretože
as people resist listening, odmietajú počúvať,
   
42:21 they will resist love too. odmietajú aj lásku.
   
42:25 K: That is why I said K: Preto som povedal, že je
it is rather a risky word. to trochu riskantné slovo.
   
42:31 B: Now we were saying B: Minule sme tiež hovorili
the other day also o tom,
   
42:32 that love contains intelligence, že láska obsahuje inteligenciu,
which is care as well, čo je aj záujem,
   
42:40 and if we meant by love a keby sme mysleli láskou
that energy tú energiu,
   
42:42 which also contains intelligence ktorá obsahuje aj inteligenciu
and care... aj záujem...
   
42:46 K: That we went through K: To sme si prešli
the other day. minule.
   
42:48 B: ...so that makes more sense. B: ... takže to dáva väčší zmysel.
   
42:52 K: Now, wait a minute. K: Teda,
You have that quality máte tú vlastnosť,
   
42:56 and I am caught in a ja som chytený v
my misery, my anxiety, moje trápení, v úzkosti,
   
43:05 and you are trying to penetrate, a vy sa s touto inteligenciou
with that intelligence, snažíte preniknúť
   
43:12 this mass of darkness. túto masu temnoty.
   
43:19 How will you do it? Ako to urobíte?
Will that act? Aký bude čin?
   
43:25 If not, we human beings are lost! Ak nie, my, ľudské bytosti sme
You follow, sir? stratené! Sledujete, pane?
   
43:31 Therefore they have invented Preto si vymysleli
Jesus, Buddha, Krishna, Ježiša, Budhu, Krishnu.
   
43:36 they love you – you follow? Oni ťa milujú - Sledujete?
   
43:39 Which has become so Čo sa stalo tak
utterly meaningless, úplne nezmyselné,
   
43:42 superficial and nonsensical. povrchné a nezmyselné.
   
43:54 So what shall I do? Tak čo mám robiť?
   
44:02 I think that is the factor, sir: Myslím, že ten faktor existuje, pane.
   
44:06 Attention, perception, Pozornosť, vnímanie,
intelligence and love. inteligencia a láska.
   
44:18 You bring it to me and Prinášate ju ku mne a
   
44:19 I am incapable of receiving it. a ja nie som schopný ju prijať.
   
44:27 And I say, ‘It sounds nice, A hovorím: Znie to sľubne.
   
44:29 I feel it, but I can’t hold it.' Cítim to, ale nemôžem sa toho držať. "
I can’t hold it because Nemôžem sa toho držať pretože
   
44:39 the moment I go outside vo tom momente, ako vyjdem von
this room I am lost. z tejto izby som stratený.
   
44:47 B: That really is the problem. B: To je naozaj problém.
   
44:49 K: Yes sir. K: Áno, pane.
That's the real problem. To je skutočný problém.
   
45:03 Is love something outside? Je láska niečo vonku?
You understand? Rozumiete?
   
45:09 Like a saviour is outside, Rovnako ako záchranca je vonku,
and heaven is outside. a nebo je vonku.
   
45:16 But is love something Ale je láska niečo
   
45:20 – I am using that word - používam toto slovo
very carefully - veľmi opatrne -
   
45:23 something outside of me, niečo mimo mňa,
which you bring to me, čo ku mne prinášaš,
   
45:33 which you awaken in me, čo vo mne prebúdzaš,
which you give me as a gift, čo mi dávaš ako dar,
   
45:45 or it is in my darkness, alebo je v mojej temnote,
in my illusion, suffering, v mojej ilúzii, v utrpení?
   
45:56 is there that quality? Má takú vlastnosť?
Obviously not – can’t be. Samozrejme, že nie - nie je to možné.
   
46:07 B: Then where is it? B: Tak kde to je?
K: That’s just it. K: To je práve ono.
   
46:15 It must be there... Musí byť ...
Now wait a minute. Teraz počkajte minútku...
   
46:18 Love is not yours or mine, Lásak nie je moja alebo vaša,
it is not personal, nie je osobná,
   
46:22 it is not something to nie je niečo, čo
that belongs to a person, patrí nejakej osobe,
   
46:27 and doesn’t belong to... a nepatrí.....
love is there. láska je tam.
   
46:32 B: This is an important point. B: Toto je dôležitý bod.
In one of the discussions V jednom z rozhovorov
   
46:35 you were saying ste hovorili
that isolation does not belong že izolácia nepatrí
   
46:38 to any person, it is something žiadnej osobe, je to niečo, na čo
that everybody can look at sa každý môže pozrieť,
   
46:43 whereas we tend to think of isolation zatiaľ čo máme tendenciu považovať
as my personal problem. izoláciu za môj osobný problém.
   
46:49 K: It is common ground Je to rovnaké
for all of us. pre každého.
   
46:51 B: But it may be a clue because, B: Ale to môže byť vodítkom, pretože
   
46:53 somebody is looking for love niekto hľadá lásku
and says a hovorí:
   
46:55 this must be my love, to musí byť moja láska.
you have got it and I haven’t, Ty ju máš a ja ju nemám.
   
46:57 that is the way of thinking. Toto je spôsob rozmýšľania.
   
47:00 K: No. Intelligence K: Nie, inteligencia
is not personal. nie je osobná.
   
47:04 B: But again it goes contrary B: Ale zase to je v rozpore
to the whole of our thinking. s celým našim myslením.
   
47:07 Everybody says this person is Každý hovorí,
intelligent and that one is not. táto osoba je inteligentná,
   
47:09   a tá nie je.
  Ak mi chýba inteligencia,
   
47:11 If I have lack of intelligence, musím ju získať sám.
I must acquire it for myself.  
   
47:18 So this may be one of the Tak to môže byť jedna z
barriers to the whole thing, prekážok celej veci,
   
47:21 that behind že za obyčajným každodenným
the ordinary everyday thought myslením,
   
47:25 there is a deeper thought of existuje hlbšia myseľ
mankind, ľudstva,
   
47:29 that we are all divided že sme všetci rozdelení
and these various qualities na tieto rôzne vlastnosti.
   
47:32 either belong to us Buď nám patria,
or don’t belong to us. alebo nám nepatria.
   
47:35 K: Quite. It is the fragmented mind K: Celkom tak. Je to roztrieštená
that invents all this. myseľ, ktorá to všetko vymýšľa.
   
47:40 B: Invented, B: Vymyslela,
but we have picked it up a my to od detstva prijímame
   
47:42 verbally and non-verbally verbálne i neverbálne
from childhood and by implication, ako samozrejmosť.
   
47:47 therefore it pervades, Preto to preniká všade.
it is the ground of our thoughts, Je to pôvod našich myšlienok
   
47:52 of our perceptions. a nášho vnímania.
   
47:54 So this has to be questioned. Na toto sa treba pýtať.
   
47:58 K: We have questioned it. K: Pýtali sme sa na to.
   
48:02 Grief is not my grief, Smútok nie je môj smútok.
grief is human. Smútok je ľudský.
   
48:05 B: But how are people to see that B: Ale ako to ľudia
  môžu vidieť?
   
48:07 because a person caught in grief Pretože človek chytený v smútku
feels it is his grief. cíti smútok.
   
48:13 Doesn’t that seem right? Nie je to správne?
   
48:15 K: Yes, sir. I think it is K: Áno, pane. Myslím, že čiastočne
partly because of our education, áno, kvôli nášmu vzdelávaniu,
   
48:18 partly our society, tradition. čiastočne kvôli spoločnosti,
  tradíciám.
   
48:21 B: But it is also implicit B: Ale tiež to naznačuje
in our whole way of thinking. celý spôsob nášho myslenia.
   
48:23 K: Quite right. So we come back. K: Presne tak.
  Tak sme späť.
   
48:27 B: Then we have to B: Potom musíme
jump out of that. z toho vyskočiť .
   
48:30 K: Yes. But ‘jump out of that’ K: Áno. Ale "vyskočiť z toho"
becomes a problem sa stáva problémom.
   
48:33 and then what am I to do? A čo potom?
   
48:36 B: But perhaps we can see B: Ale potom by sme mohli vidieť,
that love is not personal, že láska nie je osobná,
   
48:39 love does not belong to anybody láska nepatrí nikomu
   
48:41 any more oveľa viac,
than any other quality does. než hocijaká iná vlastnosť.
   
48:43 K: Earth is not English earth K: Zem nie je anglická zem,
or French earth, alebo francúzska zem,
   
48:46 earth is earth. zem je zem.
   
48:48 B: I was thinking of an example B: Mal som na mysli príklad
in physics: if a scientist z fyziky. V prípade, že vedec
   
48:51 is studying an element študuje prvok ako je napríklad
such as sodium, it’s not sodík, to neznamená, že
   
48:55 he studies his sodium skúma jeho sodík,
and somebody else studies his a niekto iný skúma svoj sodík,
   
48:59 and they somehow a potom si porovnajú
compare notes. poznámky.
   
49:01 K: Quite. Sodium is sodium. K: Presne tak. Sodík je sodík.
   
49:04 B: Sodium is sodium universally. B: Sodík je sodík univerzálne.
   
49:05 So we have to say love Takže musíme povedať že láska
is love universally. je láska, univerzálne.
   
49:08 K: Yes. But you see, K: Áno. Ale vidíte, že
my mind refuses to see that moja myseľ to odmieta vidieť,
   
49:15 because I am so lebo som tak strašne osobný.
terribly personal,  
   
49:19 terribly ‘me and my problems’ Strašne! "Ja a moje problémy!"
and all that. To všetko.
   
49:24 I refuse to let that go. Odmietam to nechať ísť.
  Keď hovoríte že sodík je sodík,
   
49:29 When you say sodium is sodium, to je jednoduché. To vidím.
it is very simple, I can see that.  
   
49:34 But when you say to me, Ale keď hovoríte, že smútok
grief is common to all of us. je náš spoločný.
   
49:38 B: It’s the same grief. B: Je to rovnaký smútok.
K: Sodium is grief! K: Sodík je smútok!
   
49:43 B: This can’t be done B: To sa nedá urobiť v čase,
with time, but it took quite ale ľudstvu trvalo
   
49:48 a while for mankind to realise celkom dlho pochopiť,
that sodium is sodium. že sodík je sodík.
   
49:59 K: That's K: To je to,
what I want to find out, čo chcem zistiť.
   
50:05 is love something Je láska niečo, čo je spoločné
that is common to all of us? pre nás všetkých?
   
50:13 B: Well, in so far as it exists B: No, pokiaľ existuje,
it has to be common. musí byť spoločná.
   
50:17 K: Of course. K: Samozrejme!
   
50:18 B: It many not exist but if B: Možno neexistuje, ale ak áno,
it does it has to be that way. musí to byť týmto spôsobom.
   
50:21 K: I am not sure K: Nie som si istý,
it does not exist. že neexistuje.
   
50:24 Like compassion, is not Rovnako ako súcit nie je:
‘I am compassionate’ "Som súcitný."
   
50:27 compassion is there, it's something... Súcit je tam niekde. Je to "niečo."
– not 'me compassionate'. - Nie že "Ja, súcitný".
   
50:33 B: If we say compassion is B: Ak hovoríme, že súcit je taký istý
the same as sodium, it is universal, ako sodík, je to univerzálne.
   
50:37 then every person’s compassion Tak potom súcit každého
is the same. človeka je to isté.
   
50:41 K: And compassion, K: Aj súcit,
love, and intelligence. láska, a inteligencia.
   
50:45 You can’t be compassionate Nemôžeš byť súcitný
without intelligence. bez inteligencie.
   
50:48 B: So we say B: Takže hovoríme, že
intelligence is universal too. inteligencia je tiež univerzálna.
   
50:52 But we have methods Ale my máme metódy
of testing intelligence merania inteligencie
   
50:55 in particular people. konkrétnych ľudí.
K: Oh, no! K: Ach nie!
   
50:59 B: But that is all part of the thing B: Ale to všetko je súčasťou veci
that is getting in the way. ktorá je stále v ceste.
   
51:02 K: Part of this divisive, K: Časť tohto rozdeľujúceho,
fragmentary way of thinking. čiastkového spôsobu myslenia.
   
51:06 And thinking is fragmentary. A myslenie je čiastkové.
   
51:10 B: There may be holistic thinking, B: Môže existovať komplexné myslenie,
we are not yet in it. ešte nie sme pri tom.
   
51:15 K: Yes. Then holistic thinking K: Áno. Potom holistické myslenie
is not thinking, nie je myslenie.
   
51:20 it is some other factor. Je to nejkaý iný faktor.
   
51:29 So if love is common to all of us, Takže ak láska je spoločná pre nás
why am I blind to it? všetkých, prečo to nevidím?
   
51:40 B: I think partly the mind boggles, B: Myslím, že čiastočne myseľ
  vrávorá,
   
51:42 it just refuses to consider jednoducho odmieta takú
such a fantastic change of concept, fantastickú zmenu konceptu,
   
51:47 of way of looking. náhľadu.
   
51:49 K: But you just now said, K: Ale vy ste práve povedal,
sodium is sodium! že sodík je sodík!
   
51:53 B: You have got B: Máte na to veľa dôkazov,
a lot of evidence for that  
   
51:56 in all sorts of experiments. veľa rôznych experimetov.
   
52:01 K: Salt is salt, K: Soľ je soľ, či už je to
whether it is English salt or... soľ anglická, alebo...
   
52:06 B: But that was built up through B: Ale to bolo vybudované skrz
a lot of work and experience veľa práce a skúseností.
   
52:10 now we can’t do that here To ale nemôžeme urobiť s láskou, že?
with love, right?  
   
52:14   K: Nie! Nemôžete ...
  Láska nie je vedomosť.
   
52:18 B: You can’t go into a laboratory B: Nemôžete ísť do laboratória
and prove that love is love. a dokázať, že láska je láska.
   
52:25 K: Why does one’s mind K: Prečo ľudská myseľ
refuse to accept odmieta akceptovať
   
52:30 a very obvious factor, why? tento veľmi zreteľný fakt. Prečo?
   
52:37 Is it the fear of letting Je to strachu z toho, že zanechám
my old values, standards, moje staré hodnoty, normy,
   
52:43 opinions, to let go? názory?
But again – you follow? Ale opäť - sledujete?
   
52:49 B: Probably something deeper. B: Pravdepodobne niečo hlbšie.
It's hard to get pinned down Je ťažké sa zostať dole,
   
52:53 but it isn’t any of ale nie je to ani jedna
those simple things. z týchto vecí.
   
52:56 That's partial explanations. Je to čiastočné vysvetlenie.
  K: Povrchné vysvetlenie, ja viem.
   
52:58 K: Superficial explanation,  
I know that  
   
53:04 Is the deep-rooted anxiety, Je to hlboko zakorenená úzkosť,
   
53:10 or the longing alebo túžba
to be totally secure? byť úplne bezpečný?
   
53:19 B: But that again B: Ale to je znova
is based on fragmentation. založené na rozdelení?
   
53:22 If we accept that we are Ak pripustíme, že sme
fragmented we will inevitably roztrieštení, budeme nevyhnutne
   
53:24 want to be totally secure. Right? chcieť byť úplne v bezpečí. Že?
   
53:26 Because being fragmented Pretože keď ste rozdelení,
you are always in danger. ste vždy v nebezpečenstve.
   
53:31 K: So is that the root of it? K: Takže toto je koreňom toho?
   
53:34 This urge, this demand, Toto nutkanie, táto požiadavka,
this longing to be totally secure táto túžba byť úplne bezpečný
   
53:43 in my relationship v mojom vzťahu, byť si istým
with everything, to be certain? vo všetkom?
   
53:48 B: Yes, but you have often said B: Áno, ale vy ste často hovoril,
that the search for security že hľadanie istoty
   
53:51 could be reasonable in the sense by mohla byť rozumná v tom zmysle,
  že skutočná istota
   
53:55 that real security sa nachádza v ničote.
is found in nothingness. To je to, čo ste povedal.
   
53:58 K: In nothingness K: V ničote
there is complete security. je úplné bezpečie.
   
54:01 B: It is not the demand B: To nie je potreba
for security which is wrong bezpečnosti, ktorá je zlá,
   
54:03 but the demand that ale potreba aby bol
the fragment be secure. fragment bezpečný.
   
54:06 The fragment cannot possibly Fragment nemôže
be secure. byť bezpečný.
   
54:09 K: Each country trying to be secure K: Každá krajina ktorá sa snaží byť
it is not secure. bezpečná, nie je bezpečná.
   
54:12 B: Complete security could be achieved B: Ale úplné bezpečenie
if all the countries got together. by sa mohlo dosiahnuť
   
54:14   ak by sa všetky krajiny dali dokopy.
   
54:17 K: No tribalism, K: Nie, kmene tam
of course there would be. samozrejme budú.
   
54:20 B: The way you put it B: Spôsob, akým to hovoríte,
it sounds as if znie ako keby
   
54:22 we should live sme mali žiť
eternally in insecurity. večne v neistote.
   
54:26 K: No. We made that very clear. K: Nie. Vyjadrili sme to veľmi jasne.
   
54:30 B: It makes sense B: Vytvára to túžbu
to ask for security žiadať o bezpečnosť,
   
54:32 but we are going about it ale robíme to zlým spôsobom.
the wrong way.  
   
54:35 K: Yes, that’s right. K: Áno, to je pravda.
   
54:44 How do you convey that Ako to vysvetlíte, že
love is universal, not personal, láska je univerzálna, nie je osobná,
   
54:52 to a man človeku, ktorý žije
who has lived completely  
   
54:56 in the narrow groove v úzkych koľajach
of personal achievement? osobného úspechu?
   
55:01 B: The first point is, B: Po prvé:
will he question bude sa pýtať
   
55:06 his narrow, na jeho malú,
his unique personality? jedinečnú osobnosť?
   
55:10 K: They question it K: Pýtajú sa:
– I have discussed this so much – - Hovoril som o to tak moc -
   
55:13 they question it, spochybňujú to,
they see the logic of it, vidia v tom logiku,
   
55:18   vidia nelogiku toho celého,
  a predsa...
   
55:25 Curiously, people who have been Je zvláštne, že ľudia, ktorí brali
very serious in these matters tieto veci veľmi vážne,
   
55:32 have tried to find sa snažili nájsť
the wholeness of life celistvosť života
   
55:34 through starvation, through torture cez hlad, mučenícto
– every kind of way. -všetkými možnými spôsobmi.
   
55:41 They haven’t, Nemali,
they imagine they have. predstavu, ktorú majú teraz.
   
55:47 I mean you can’t Myslím tým, nemôžete
   
55:50 apprehend or perceive rozumieť alebo vnímať alebo
or be the whole, through torture. byť tým celkom, skrz mučeníctvo..
   
56:02 Torture includes discipline, etc., Mučenie zahŕňa disciplínu, atď.,
you know all that. Viete, to všetko.
   
56:05 So what shall we do? Tak čo máme robiť?
   
56:22 I have a brother Mám brata
who refuses to see all this. ktorý to všetko odmieta vidieť.
   
56:29 And as I like him, A nakoľko ho mám rád,
as I have lived with him, nakoľko s ním žijem,,
   
56:32 I have a great affection for him, cítim k nemu veľkú náklonnosť.
I want him to move out of it. Chcem, aby sa z toho dostal.
   
56:48 And I have tried to communicate Pokúšal som sas ním komunikovať,
with him verbally verbálne
   
56:53 and sometimes non-verbally, a niekedy neverbálne.
by a gesture, by a look, Cez gestá, pohľadom,
   
57:00 but all this Ale to všetko
is still from the outside. je stále zvonka.
   
57:08 And perhaps that is the reason A možno toto je dôvod,
why he resists. prečo odoláva.
   
57:18 Being my brother, for whom Byť mojim bratom, ku ktorému
I have a great affection, cítim veľkú náklonnosť,
   
57:21 if I can help him – I won’t use ak mu môžem pomôcť:
the word ‘help’, point out - Nebudem používať slovo "pomoc"
   
57:27 that in himself - poukážem na to, že v ňom samom
this flame can be awakened, môže byť tento plameň prebudený,
   
57:37 which means čo znamená, žema musí počúvať.
he must listen to me.  
   
57:41 Back again. Ale znova!
But my brother refuses to listen! Môj brat ma odmieta počúvať!
   
57:53 B: It seems that there are B: Zdá sa, že existuje
some actions that are not possible. niečo, čo nie je možné.
   
57:58 If a person is caught Ak je človek chytený
in a certain thought v určitom myslení,
   
58:02 such as fragmentation, ako je rozdelenie,
then he can’t change it potom to nemôže zmeniť,
   
58:05 because there are a lot pretože je tam veľa
of other thoughts iných myšlienok
   
58:08 behind it za tým, o ktorých
supposedly he doesn’t know. pravdepodobne nevie.
   
58:10 He is not actually free On nie je vlastne slobodný,
to take an action there aby konal,
   
58:13 because of the whole structure kvôli celej tejto štruktúre,
of thought that holds him. ktorá ho drží.
   
58:17 We have to find some place Takže musíme nájsť nejaké miesto,
where he is free to act, to move z ktorého môže konať,
   
58:23 which is not controlled hýbať sa, ktoré nie je podmienené.
by the conditioning.  
   
58:28 K: So how do I – I would use the word K: Tak ako mám:
‘help’ with great caution – -použil by som slovo "pomôcť"
   
58:34 help my brother? veľmi opatrne -
  pomôcť bratovi?
   
58:39 He knows my affection for him, Pozná moju
  náklonnosť k nemu,
   
58:42 he is aware of my... uvedomuje si môj ...
all the rest of it. celý zvyšok toho.
   
58:50 What is the root of all this? Čo je koreňom tohto všetkého?
   
59:02 We said becoming Povedali sme stávanie sa,
– all that is verbal, -všetko, čo je verbálne
   
59:06 all that can be explained sa dá vysvetliť rôznymi
in ten different ways, spôsobmi,
   
59:12 the cause, the effect príčina, následok,
and all the rest of it. a celý ten zvyšok.
   
59:15 After explaining all this, Potom, čo ste mu to vysvetlil
he says, on hovorí:
   
59:18 ‘You have left me where I am.' "Ty si ma nechal tak, ako som!"
   
59:36 And my intelligence, A moje inteligencia,
my affection, love, moja náklonnosť, láska,
   
59:39 says ‘I can’t let him go.' hovorí: "Nemôžem ho nechať."
   
59:43 I can’t say, ‘Well, go to hell’ Nemôžem povedať: "No, choď do pekla"
and move off. a vypadni."
   
59:45 I can’t let him go. Nemôžem ho nechať.
   
1:00:00 Which means, am I Znamená to,že
putting pressure on him? naňho tlačím?
   
1:00:02 I am not putting Netlačím naňho!
any kind of pressure,  
   
1:00:04 any kind of reward, Žiadna odmena.
none of that. Nič také!
   
1:00:09 Ah, yes. Moja zodpovednosť je:
My responsibility is,  
   
1:00:12 I can't let Nemôžem nechať inú bytosť.
another human being go.  
   
1:00:23 It's not the responsibility of duty To nie je zodpovednosť
all that filthy stuff. It is a všetky tie špinavé veci. To je
   
1:00:28 the responsibility of intelligence zodpovednosť inteligencie
which says all that. ktorá to všetko hovorí.
   
1:00:36 B: That is clear B: Je jasné,
that the whole thing že celá vec
   
1:00:39 would have no meaning by nemala význam ak by
if you would let him go. ste ho nechali tak.
   
1:00:43 Then it would be Išlo by to späť k rozdeleniu.
going back into fragmentation.  
   
1:00:47 K: There is a tradition in India, K: V indii existuje tradícia,
and probably in Tibet, a pravdepodobne aj v Tibete,
   
1:00:56 there is volá sa to
the called Maitreya Buddha Maitreya Buddha
   
1:00:59 who took a vow that he would ktorý zložil sľub, že sa
not become the ultimate Buddha nestane konečným Buddhom
   
1:01:04   pokiaľ neoslobodí
  ľudské bytosti...
   
1:01:12 B: Altogether. B: Celkom.
   
1:01:21 K: You see, that tradition K: Vidíte, táto tradícia
hasn’t changed anything. nič nezmenila.
   
1:02:14 How can one, Ako človek môže,
   
1:02:18 if he has that intelligence, ak má túto inteligenciu,
that compassion, that love, súcit, lásku,
   
1:02:23 – which is not of a country, - ktorá nepatrí krajine, alebo
or a person or ideal, saviour, osobe, alebo ideálu, spasiteľovi,
   
1:02:28 all that nonsense – tým nezmyslom,
but has that purity of that... ale má tú čistotu,
   
1:02:37 Can that be transmitted dá sa to preniesť
to another? na druhého?
   
1:02:41 Or living with him, talking to him Alebo žiť s ním, hovoriť s ním -
– you see, it all becomes mechanical. to všetko sa stáva mechanické.
   
1:02:57 B: Would you say this question B: Povedal by ste že táto otázka
has never really been solved? nebol nikdy naozaj vyriešená?
   
1:03:02 K: I should think so, sir. K: Myslím, že áno, pane.
  Ale musíme to vyriešiť.
   
1:03:08 But we must solve it.  
   
1:03:12 It has not been solved Nevyriešilo sa to, ale naša
but our intelligence says, inteligencia nám hovorí,
   
1:03:15 ‘Solve it!’ "Vyriešte to"!
   
1:03:35 No, I think Nie, nemyslím si, že to hovorí
intelligence doesn’t say solve it, inteligencia.
   
1:03:41 intelligence says, Inteligencie hovorí:
these are the facts. Toto sú fakty.
   
1:03:53 And perhaps A možno
some will capture it. niektorí to zachytia.
   
1:04:05 B: It seems to me that B: Zdá sa mi, že
there are really two factors: sú tam naozaj dva faktory.
   
1:04:10 one is the preparation by reason Jeden ukazuje,
to show that it all makes no sense, že to všetko nemá zmysel,
   
1:04:15 but then, from there, ale potom odtiaľ
possibly some will capture it. to možno niektorí zachytia.
   
1:04:21 K: We have done that sir. K: To sme urobili, pane.
You started telling me all this, Začali ste mi toto všetko hovoriť,
   
1:04:24 you laid the map out veľmi jasne ste predložil
very clearly mapu
   
1:04:28 and I have seen it a ja som to uvidel veľmi jasne,
very clearly,  
   
1:04:30 all the rivers, the conflicts, všetky tie rieky, konflikty,
the misery, the confusion, utrpenie, zmätok,
   
1:04:35 the insecurity, the becoming, neistotu, stávanie sa,
all that is very, very, very clear. to všetko je veľmi jasné.
   
1:04:42 At the end of the chapter Na konci kapitoly
I am back at the beginning. som späť na začiatku.
   
1:04:48 Or I have got a glimpse of it Alebo mám na to letmý pohľad
and that becomes my craving a to sa stane mojou túžbou,
   
1:04:54 to capture that glimpse, zachytiť ten pohľad,
hold on to it and not lose it. držať sa ho a nestratiť ho.
   
1:04:59 Then that becomes a memory To sa potom stáva pamäťou
  - sledujete?
   
1:05:02 All the nightmare begins. Celá tá nočná mora začína odznovu.
   
1:05:09 In your showing me the map V tom, ako ste my to veľmi jasne
very clearly you have also vysvetlil, ste mi tiež
   
1:05:14 pointed out to me ukázali niečo hlbšie, než to,
something much deeper than that,  
   
1:05:20 which is love. čo je láska.
   
1:05:30 And by your person, by your A vašou osobnosťou, vašou
reasoning, by your logic, úvahou, vašou logikou
   
1:05:34 I am groping, tápam
seeking after that. hľadá to.
   
1:05:44 But the weight of my body, Ale váha môjho tela,
my brain, my tradition môj mozog, moje tradície
   
1:05:51 draws me back. ma ťahajú späť. Takže je to neustály
  boj. Sledujete pane?
   
1:05:55 So it is a constant battle.  
You follow sir?  
   
1:06:01 And I think the whole thing A ja si myslím, že to je celé zle.
is so wrong.  
   
1:06:04 B: What is wrong? B: Čo je zle?
   
1:06:06 K: The way we are living, K: Spôsob, akým žijeme,
the whole thing is so wrong. To celé je tak zlé.
   
1:06:12 B: I think many people B: Myslím, že veľa ľudí
must see that by now. to musí teraz vidieť.
   
1:06:17 At least a fair number. Aspoň pár.
   
1:06:19 K: We were talking once in Ojai K: V Ojai sme raz hovorili
   
1:06:22 whether man o tom, či to človek
has taken a wrong turn, vzal za špatný koniec,
   
1:06:30 entered into a valley či vstúpil na cestu, odkiaľ
where there is no escape. niet návratu?
   
1:06:43 That can’t be, sir, that is To nemôže byť, pane, to je
too depressing, too appalling. príliš depresívne, príliš desivé.
   
1:06:48 B: Some people might object, B: Niektorí ľudia by mohli namietať,
if you say that, že ak hovoíte, že
   
1:06:52 the mere fact that it is appalling samotná skutočnosť, že je to otrasné
does not make it untrue. neznamná, že to nie je pravda.
   
1:06:55 I think you would have to say Myslím, že by ste museli povedať,
   
1:06:58 some stronger reason nejaký silnejší dôvod,
why you feel that to be untrue. prečo si myslíte, že to tak nie je.
   
1:07:03 Do you perceive, in human nature, Vnímate, v ľudskej povahe,
some possibility of a real change? nejakú možnosť skutočnej zmeny?
   
1:07:08   K: Samozrejme pane, inak ...
   
1:07:10   B: To by nemalo zmysel.
   
1:07:11 K: Monkeys, machines! K: Opice, stroje!
   
1:07:14 You see, that faculty Vidíte, že schopnosť
to radical change radikálnej zmeny
   
1:07:20 is attributed je pripočítaná
to some outside agency nejakému vonkajšiemu vplyvu,
   
1:07:23 and therefore we look to that a preto vzhliadame k tomu
and get lost in that. a strácame sa v tom.
   
1:07:29 If we don’t look to anybody Ak nebudeme vzhliadať k nikomu,
   
1:07:38 and be a budeme od toho úplne oslobodení,
completely free from all that  
   
1:07:43 that solitude tá samota
is common to all of us. je spoločná pre každého z nás.
   
1:07:55 It is not an isolation, Nejedná sa o osamelosť,
it is an obvious fact to je zrejmý fakt.
   
1:07:58 when you see all this and say, Keď vidíte to všetko a hovoríte:
this so ugly, unreal, To je tak škaredé, neskutočné,
   
1:08:06 so stupid, také hlúpe,
you are naturally... ste prirodzene...
   
1:08:10 you are naturally alone. ste prirodzene sám.
   
1:08:15 And that sense of aloneness A ten pocit samoty
is common. je spoločný.
   
1:08:26 B: In the ordinary sense of B: V bežnom zmysle slova
loneliness "osamelosť,"
   
1:08:29 each person feels it is každý človek cíti
his own loneliness. svoju osamelosť.
   
1:08:33 K: Loneliness is not solitude, K: Osamelosť nie je samota,
not aloneness, good Lord! nie je to osamelosť, dobrý bože!
   
1:08:37 B: One could say that all the B: Dalo by sa povedať, že všetky
fundamental things are universal základné veci sú univerzálne
   
1:08:43 and therefore you are saying that a preto hovoríte, že
   
1:08:46   keď myseľ ide hlboko
  ide do niečoho univerzálneho ...
   
1:08:51 whether you call it absolute, Nech už tomu hovoríte absolútno,
divine... božstvo ...
   
1:08:53 K: That's right. K: To je pravda.
And that is the problem, A to je ten problém.
   
1:08:56 to make the mind go very, Prinútiť myseľ aby šla veľmi,
very deeply into itself. veľmi hlboko do seba.
   
1:09:01 B: One thing that occurred to me. B: Niečo ma napadlo.
   
1:09:05 When we start with our particular Keď začneme s konkrétnym
problem it is very shallow, problémom, je to veľmi plytké.
   
1:09:08 then we go to Potom ideme do
something more general niečoho všeobecnejšieho.
   
1:09:10 – you see, the word ‘general’ - Vidíte, slovo "všeobecné"
has the same root as to generate, má rovnaký koreň ako vytvárať,
   
1:09:16 the ‘genus’ "druh"
is the coming generation. je nastupujúca generácia.
   
1:09:18 So as you go Takže ak idete
to something more general do niečoho všeobecnejšieho
   
1:09:21 you are going to the depth idete do hĺbky toho,
of what is generated. čo je vytvárané.
   
1:09:26 Then, going from that, Potom, vychádzajúc z toho,
still further, ešte ďalej,
   
1:09:30 the general is still limited to obyčajné je stále obmedzené,
because it is thought. pretože to je myslenie.
   
1:09:35 K: Thought, quite right. K: Myslenie, úplne v poriadku.
But sir, to go so profoundly Ale pane, ísť tak hlboko
   
1:09:44 it requires tremendous, to si vyžaduje obrovskú,
not only courage, nielen odvahu,
   
1:09:48 but the sense of constant ale pocit neustáleho
pursuing the same stream. sledovania rovnakého prúdu.
   
1:09:55   B: Môžete tomu hovoriť...
   
1:09:58 ...‘diligence’, ... "usilovnosť",
that is still too limited, right? čo je stále príliš obmedzené, nie?
   
1:10:01 K: Yes, diligence is too limited. K: Áno, usilovnosť
  je príliš obmedzená.
   
1:10:06 That goes with a religious mind Ide to ruka v ruke s náboženskou
in the sense mysľou, v tom zmysle
   
1:10:09 that it is diligent že je usilovná vo svojej činnosti,
in its action, in its thoughts, vo svojich myšlienkach,
   
1:10:12 in its activities and so on, vo svojej činnosti a tak ďalej,
but that is still limited. ale je stále obmedzená.
   
1:10:19 I think that is right, sir. Myslím, že je to tak, pane.
   
1:10:21 If the mind can go Ak môže myseľ ísť
   
1:10:24 from the particular to the z konkrétneho na
general and from the general... všeobecné a z všeobecného ...
   
1:10:29 B: To the absolute, B: K absolútnu,
to the universal. k univerzu?
   
1:10:31 K: ...move away from that. K: ... vzdiali sa od toho.
   
1:10:35 B: Many people would say B: Mnoho ľudí by povedalo,
that is all very abstract že je všetko veľmi abstraktné
   
1:10:39 and has nothing to do a nemá to nič spoločné
with daily life. s každodenným životom.
   
1:10:42 K: I know. It's the most practical K: Ja viem. Je to tá najpraktickejšia
thing, not an abstraction. vec. Nie abstraktná.
   
1:10:47 B: In fact the particular B: V skutočnosti konkrétne
is the abstraction. je abstraktné.
   
1:10:49 K: Yes, the particular K: Áno, konkrétne
is the most dangerous. je najnebezpečnejšie.
   
1:10:52 B: It is also the most abstract B: Je to tiež najviac abstraktné,
   
1:10:53 because you only get lebo sa dostanete
to the particular ku konkrétnemu
   
1:10:56 by abstracting from the whole, abstrakciou celku,
right? že?
   
1:11:01 But that may be part of it, Ale to môže byť jeho súčasťou.
   
1:11:04 we want something that really Chceme niečo, čo nás v skutočnosti
affects us in daily life, ovplyvňuje v každodennom živote.
   
1:11:07 we don’t just want to get ourselves Nechceme sa
lost in talking. stratiť v rozprávaní.
   
1:11:11 They say all these vaporous Hovorí sa, že všetky tieto
generalities don’t interest us. pomynuteľné frázy nie sú podstatné.
   
1:11:17   K: Sú to abstrakcie ...
   
1:11:19 B: Abstractions, and we are B: Abstrakcie, a my sme
getting into the real solid dostávame na pevnú zem,
   
1:11:21 concrete facts of daily life. konkrétne fakty
  dkaždodenného života.
   
1:11:24 Now it is true that Teraz je pravda, že to musí
it must work in daily life, fungovať v každodennom živote,
   
1:11:27 but daily life does not contain ale každodenný život neobsahuje
the solution of its problems. riešenie jeho problémov.
   
1:11:32 K: No. K: Nie.
Daily life is the general life. Každodenný život je všeobecný život.
   
1:11:36 B: The general B: Všeobecný
and the particular. a konkrétny.
   
1:11:39 The problems which arise in daily life Problémy, ktoré vzniknú
  v každodennom živote
   
1:11:42 cannot be solved there, nemožno riešiť
as the human problems. ako ľudské problémy.
   
1:11:44 K: That’s right, sir. K: To je pravda, pane!
   
1:11:46 From the particular Od konkrétneho, hýbať sa
move to the general, ku všeobecnému,
   
1:11:51 from the general move away, od všeobecného sa pohnúť
still deeper, ešte hlbšie,
   
1:11:57 and there perhaps a možno tam
is this purity of that thing sa nachádza čistota tej veci
   
1:12:02 called compassion, zvaná súcit,
love and intelligence. láska a inteligencia.
   
1:12:07 But that means giving Ale to znamená, dať tomu
your mind to this, your heart, vašu myseľ, vaše srdce.
   
1:12:15 your whole being Musí v tom byť celá vaša myseľ.
must be involved in this.  
   
1:12:23 Well, we better stop – No, mali by sme prestať.
quarter past five. Je štvrť na šesť.
   
1:12:28 Sorry. We have gone on Prepáčte!
for a long time. Pokračovali sme dlho.
   
1:12:31 Have we reached somewhere? Dostali sme sa niekde?
   
1:12:33 B: Possibly so, yes. B: Možno, že áno.
K: I think so. K: Myslím, že áno!