Krishnamurti Subtitles

Senilita a mozgové bunky

Brockwood Park - 1 June 1980

The Ending of Time 90:23 Krishnamurti: Sir, I would Krishnamurti: Pane, rád by som
like to talk over with you, s vami hovoril o tom,
   
0:28 and perhaps with Narayan too, a možno aj s Narayanom,
   
0:33 what is happening o tom, čo sa deje s ľudským mozgom.
to the human brain.  
   
0:38 I will go into it a little bit. Trošku si to preberieme.
   
0:42 You have a highly Máte vysoko vyvinutú
cultivated civilisation civilizáciu
   
0:49 and yet a zároveň v rovnakom čase
at the same time barbarism, aj barbarstvo,
   
0:55 great selfishness clothed in neskutočné sebectvo prezlečené
all kinds of spiritual garbs – do rôznych druhov duchovných hábov,
   
1:04 holy spirit, holy ghost, etc., svätý duch, duch svätý, atď.,
   
1:09 but deeply, deep down, ale v hĺbke duše, veľké,
  desivé sebectvo.
   
1:19 heightening,  
frightening selfishness.  
   
1:26 And man’s brain has been evolving A ľudský mozog sa vyvíjal
through millennia celé tisícročia
   
1:34 and it has come to this point: až prišiel do tohto bodu:
   
1:39 divisive, destructive, deliaci, deštruktívny,
and so on, which we all know. a tak ďalej, všetci to poznáme.
   
1:48 So, I was wondering Tak som rozmýšľal, či ľudský mozog,
whether the human brain,  
   
1:55 not a particular brain nie konkrétny mozog,
but the human brain, ale ľudský mozog,
   
2:00 is deteriorating. či sa zhoršuje.
   
2:05 Whether it is capable Či už je schopný
of revival, renewal, oživenia, obnovy,
   
2:14 or it is a slow, steady decline? alebo sa pomaly, stále pozhoršuje?
   
2:26 And whether it is possible A či je možné
in one’s lifetime v ľudskom živote
   
2:34 to bring about in itself vniesť do seba
a total renewal from all this, celkovú obnovu toho všetkého,
   
2:42 a renewal that will be pristine, obnovenie, ktorá bude nedotknuté,
original, unpolluted? originálne, neznečistené?
   
2:51 I've been wondering about it, Rozmýšľal som o tom,
   
2:54 and I thought a myslím, že by sme si mali o tom
we need to discuss it. pohovoriť.
   
3:04 I think the human brain Myslím si, že ľudský mozog
is not a particular brain, nie je konkrétny mozog,
   
3:11 it doesn’t belong to me nepatrí mne
or to anyone else, alebo niekomu inému.
   
3:16 it is the human brain Je to ľudský mozog, ktorý sa vyvíjal
which has evolved ten million, desiatky miliónov,
   
3:21 or five million, alebo päť miliónov,
or three million years. alebo tri milióny rokov.
   
3:26 And in that evolution A počas tej evolúcie
it has gathered nazbieral
   
3:29 tremendous experience, knowledge, obrovské skúsenosti, znalosti,
and all the cruelties a všetky tie krutosti
   
3:37 and the vulgarities and a vulgarizmus a
the brutalities of selfishness. surovosť sebectva.
   
3:48 Is there a possibility Existuje nejaká možnosť,
of it... zbaviť sa toho,
   
4:00 sloughing off, throwing off all this zahodiť to všetko a stať sa
and becoming something else. niekým iným?
   
4:07 Because apparently Pretože očividne funguje
it is functioning in patterns, podľa nejakých vzorcov,
   
4:17 whether it is a religious pattern či už to je náboženský vzorec,
or a scientific pattern alebo vedecký vzorec,
   
4:21 or a business pattern alebo obchodný vzorec,
or a family pattern, it is always alebo rodinný vzorec, vždy
   
4:25 operating, functioning operuje, funguje
in a very small narrow circle. vo veľmi malom úzkom okruhu.
   
4:31 And those circles are A tie kruhy na seba narážajú.
clashing against each other.  
   
4:40 And there seems to be A vyzerá to tak,
no end to this! že tomu nikdy nie je koniec!
   
4:50 So, what will break down Takže, čo zruší
this forming of patterns, túto formu vzorcov,
   
5:01 not falling nie tak, aby sa z nich stali nové
into other new patterns, vzorce,
   
5:04 but breaking down ale zrušiť celý
the whole system of patterns, systém vzorcov,
   
5:10 whether pleasant or unpleasant? či už príjemných alebo nepríjemných.
   
5:18 After all, the brain Koniec koncov, mozog už zažil
has had so many shocks, toľko veľa šokov,
   
5:28 so many challenges, toľko veľa výziev,
so many pressures on it toľko veľa tlaku,
   
5:40 and if that brain is not capable, a ak ten mozog nie je schopný
in itself, to renew, obnoviť sám seba,
   
5:47 to rejuvenate itself, omladiť seba,
there is very little hope. je tam len veľmi malá nádej.
   
5:58 B: One difficulty is that B: Jeden z problémov je to,
   
6:02 if you are thinking of the brain že ak premýšľalte o mozgu
with its structure, s jeho štruktúrou,
   
6:06 we cannot get into the structure, tak sa do tej štruktúry nemôžeme
physically. dostať, fyzicky.
   
6:11 K: Physically you cannot. K: Fyzicky nemôžete.
I know, we have discussed this. Viem, už sme o tom hovorili.
   
6:17 So what is it to do? Tak čo sa dá robiť?
   
6:21 The brain specialists Mozgoví špecialisti
can look at it, sa môžu na to pozrieť,
   
6:25 take a dead brain of zobrať mŕtvy mozog
a human being and examine it, ľudskej bytosti a skúmať ho,
   
6:28 but it doesn’t solve the problem. ale to nerieši problém. Že?
Right? B: No. B: Nie.
   
6:34 K: So what is K: Takže, čo má
a human being to do, človek robiť,
   
6:40 knowing it cannot be keď vie, že sa to nedá
changed from outside? zmeniť zvonka.
   
6:46 The scientist, the brain specialist, Vedec, mozgový špecialista,
the nerve specialist, neurologist, nervový špecialista, neurológ,
   
6:52 explain the thing but it is there, vysvetľujú vec, ale je to tak,
their explanation, že ich vysvetlenie,
   
6:57 their investigation, is not ich skúmanie, nevyrieši problém. Že?
going to solve this. Right?  
   
7:02 B: There is no evidence B: Neexistuje žiadny dôkaz,
that it can. že môže.
   
7:05 K: All right. I’ll put it K: Dobre. Poviem to trochu
a little more congenially. viac ... vhodnejšie.
   
7:11 B: Some people B: Niektorí ľudia by si to
may have thought so. mohli myslieť.
   
7:14 Some people who do bio-feedback Niektorí ľudia, ktorí robia
  bio-spätné väzby
   
7:16 think that si myslia, že môžu ovplyvniť mozog
they can influence the brain  
   
7:18 by connecting an instrument napojením nástrojov
to the electrical potentials na elektrický zdroj
   
7:24 in the skull and look do lebky a pozrieť sa
at the result. na účinok.
   
7:27 And you can change your heartbeat A tým môžete zmeniť svoj srdcový
and your blood pressure, etc. rytmus a krvný tlak, atď.
   
7:31 So, they have raised the hope Tak vzbudili nádej,
that something could be done. že sa dá niečo robiť.
   
7:35 K: But they are not succeeding. K: Ale nedarí sa im to.
   
7:36 B: They are not getting very far. B: Nedostali sa ďaleko.
   
7:39 K: But we can’t wait K: Ale mi nemôžeme čakať
for these scientists na týchto vedcov
   
7:43 and bio-feedbackers, a bio-spiatočníkov,
sorry to put it that way, ospravedlňujem sa za výraz,
   
7:49 to solve the problem. aby vyriešili problém.
So what shall we do? Takže, čo máme robiť?
   
7:54 B: The question is whether the brain B: Otázka znie, či sám mozog, si môže
can be aware of its own structure. byť vedomý vlastnej štruktúry.
   
7:59 K: Yes, that is K: Áno, to je prvá otázka.
the first question.  
   
8:01 Can the brain be aware Môže si mozog uvedomovať
of its own movement? svoje vlastné pochody?
   
8:06 And the other question is: A druhá otázka je:
can the brain, Môže mozog,
   
8:13 not only be aware nielen byť si vedomí
of its own movement, vlastných pochodov,
   
8:16 can the brain itself ale či sám mozog, môže
have enough energy mať dosť energie
   
8:29 to break all patterns zničiť všetky vzory
and move out of it? a vystúpiť z nich?
   
8:40 B: You have to ask whether B: Musíte sa spýtať,
the brain can do that. či to mozog dokáže.
   
8:45 To what extent is the brain Do akej miery je mozog
free to break out of patterns? schopný, zničiť tie vzorce.
   
8:49 K: What do you mean? K: Čo tým myslíte?
   
8:52 B: If the brain is caught in B: Ak je mozog chytený v nejakom
a pattern, it may not be free. vzorci, nemôže byť slobodný.
   
8:57 K: Apparently it is, apparently! K: Očividne nie je. Očividne.
B: As far as we can see. B: Aspoň pokiaľ vieme.
   
8:59 But, it may not be free Ale, ani nemusí byť slobodný
to break out. na to, aby to zmenil.
   
9:03 It may not have the power. Možnože nemá na to silu.
   
9:06 K: That's what I said, not enough K: To je to, čo som povedal,
energy, not enough power. nie dosť energie, nie dosť sily.
   
9:12 B: It may not be able B: Nemusí byť schopný
to take the action needed urobiť čo treba
   
9:14 to get out, na to, aby sa dostal z toho von,
whatever that means. nech už to znamená čokoľvek.
   
9:17 K: So, it has become K: Takže sa stal
its own prisoner. Then what? vlastným väzňom. Tak teda čo?
   
9:24 B: Then that's the end. B: Tak potom je koniec.
K: Is that the end? K: Je to koniec?
   
9:27 B: If that is true that's the end. B: Ak to je pravda, tak potom
If the brain cannot break out to je koniec.
   
9:30   Ak to mozog nemôže zmeniť
   
9:34 perhaps people would choose možnože si ľudia vyberú iný
another way, to solve the problem. spôsob, ako vyriešiť problém.
   
9:38 Narayan: When we speak Narayan: Keď hovoríme o
of the brain, mozgu,
   
9:40 in one sense the brain v istom zmysle je mozog
is connected to the senses napojený na zmysly
   
9:43 and the nervous system, a nervový systém.
the feedback is there. Je tam spätná väzba.
   
9:48 Is there another instrument to which Existuje iný nástroj,
the brain is connected ku ktorému je mozog
   
9:54 which has pripojený a ktorý má iný vplyv
a different effect on the brain? na mozog?
   
9:58 K: What do you mean by that? K: Čo tým myslíte?
Some other factor? Nejaký iný faktor?
   
10:02 N: Some other factor N: Nejaký iný faktor
in the human system itself. v samotnom ľudskom systéme.
   
10:11 Because obviously Pretože očividne
through the senses prostredníctvom zmyslov
   
10:14 the brain does get nourishment mozog nezískava výživu
– seeing, various factors – - videnie, rôzne faktory -
   
10:20 but still that is not enough. to ale stále nestačí.
   
10:24 Is there another internal factor Existuje nejaký ďalší vnútorný faktor
which gives energy to the brain? ktorý poskytuje mozgu energiu?
   
10:31 K: I think there is a... K: Myslím si, že existuje vzorec.
– I want to discuss this. - O tom chcem diskutovať.
   
10:37 The brain is constantly Mozog je neustále
in occupation: zamestnaný:
   
10:44 worries, problems, holding on, starosti, problémy, čakanie,
attachment and so on, lipnuite, a tak ďalej,
   
10:48 so it is constantly takže je neustále zamestnaný.
in a state of occupation.  
   
10:55 That may be the central factor. To je možno hlavný faktor.
   
11:03 And if it is not in occupation A v prípade že nie je zamestaný,
does it go sluggish? spomalí?
   
11:08 That is one factor. To je jeden faktor.
If it is not in occupation Ak nie je zamestnaný
   
11:14 can it maintain môže nazbierať
the energy that is required energiu, ktorá je potrebná
   
11:19 to break down the patterns? na to aby zničila
  vzorce?
   
11:21 I don’t know if Neviem, či hovorím zrozumiteľne.
I am making myself clear.  
   
11:24 B: Now, the first point is B: Teda, prvý bod je,
that if it is not occupied, že ak nie je zamestnaný,
   
11:28 somebody might think that niekto by si mohol myslieť, že
it would just take it easy. je v pohode.
   
11:33 K: No, then it becomes lazy. K: Nie, potom je len lenivý.
I don’t mean that. To tým nemyslím.
   
11:37 B: If you mean not occupied B: Ak tým myslíte,
but still active... že nie je zaneprázdnený,
   
11:38   ale napriek tomu aktívny...
   
11:40 then we have to go into potom musíme ísť do toho,
what is the nature of the activity. aká je podstata tej činnosti.
   
11:44 K: That’s what I want K: To je to, čo chcem prebrať.
to go into. I mean, Myslím tým,
   
11:47 if this brain which is so occupied ak tento mozog, ktorý sa tak
with conflicts, veľa zaoberá konfliktmi,
   
11:52 struggles, attachments, bojmi, lipnutím,
fears, pleasures, etc., obavami, radosťami, atď,
   
11:59 and this occupation gives a toto zamestnanie dáva
to the brain its own energy. mozgu jeho vlastnú energiu,
   
12:08 If it is not occupied, ak nie je zamestnaný,
will it become lazy, drugged, stane sa lenivý, omámený,
   
12:17 and so lose its elasticity a tak stráca svoju elasticitu
as it were? akú mal predtým,
   
12:23 Or if it doesn’t become lazy alebo ak nezlenivie,
   
12:31 will that unoccupied state prinesie ten nezaťažený stav
  do mozgu
   
12:37 give to the brain potrebnú energiu na to,
the required energy to break? aby sa zmenil?
   
12:45 B: What makes you say B: Prečo si myslíte, že sa
that this will happen? to stane?
   
12:51 Let's say something Hovorí to niečo o mozgu.
about the brain.  
   
12:55 We were discussing Hovorili sme, že
that when the brain keď je mozog
   
12:58 is kept busy with stále aktívny intelektuálnou
intellectual activity and thought, aktivitou a myslením,
   
13:01 then it does not vtedy sa nekazí
decay and shrink. a nezmenší sa.
   
13:04 K: As long as it is K: Pokiaľ myslí, hýbe sa,
thinking, moving, living. žije.
   
13:07 B: Thinking in a rational way, B: Myslí racionálnym spôsobom,
then it remains strong. potom zostáva silný.
   
13:12 K: That is what I want K: To je to, k čomu sa chcem dostať.
to get at too.  
   
13:15   Pokiaľ funguje,
  hýbe sa, myslí racionálne ...
   
13:20 B: It remains strong. B: Zostáva silný.
   
13:21 If it starts irrational movement Ak sa začne iracionálne hnutie,
then it breaks down. potom sa kazí.
   
13:24 Also, if it gets caught in Takisto, ak sa dostane do
a routine it begins to die. rutiny, začína umierať.
   
13:29 K: That’s it. If the brain K: To je ono. Ak je mozog
is caught in a routine chytený v rutine
   
13:35 either the meditation routine, či už v rutine meditácií,
or the routine of the priests... alebo v rutine kňaza...
   
13:40 B: Or the daily life B: Alebo každonného života
of the farmer. farmára.
   
13:42   K:...farmár atď, postupne sa
  musí otupiť.
   
13:50 B: Not only that but it B: Nielen to, ale to
seems to shrink physically. zdá sa, že sa aj fyzicky zmenší.
   
13:54 Perhaps some of the cells die. Možnože niektoré bunky
  odumrú.
   
13:57 K: That's what we discussed. K: To je to, o čom sme sa bavili.
Shrink physically. Zmenší sa fyzicky.
   
14:03 And the opposite to that A pravý opak toho je
is this eternal occupation, úplné zaneprázdnenie,
   
14:08 with business, as a lawyer, s podnikaním, ako právnik,
as a doctor, as a scientist, ako lekár, ako vedec,
   
14:14 thinking, thinking, thinking – myslenie, myslenie, myslenie.
   
14:18 and we think that also, A my si myslíme, že to tiež
that prevents shrinking. zabraňuje zmršťovaniu.
   
14:24 B: It does. At least experience B: Zabraňuje. Aspoň sa zdá,
seems to show it does, že to skúsenosti potvrdzujú,
   
14:29 the measurements they made. podľa výsledkov.
   
14:31 K: It does too. That’s it. K: Robí to. Tak je to!
   
14:35 Excuse the word Prepáčte slovo "farmár", nie sme...
‘farmer’, we are not...  
   
14:38 B: Also the routine clerical worker, B: Tak ako administratívny pracovník,
anybody who does a routine job. hocikto, kto robí rutinnú prácu.
   
14:43 His brain starts to shrink Jeho mozog sa začne zmenšovať
after a certain age. po dosiahnutí určitého veku.
   
14:47 That is what they discovered, To je to čo objavili,
and just as the body a tak ako telo
   
14:51   kotré nepoužíva svoje svaly
  začne strácať...
   
14:55   K....tak začnite veľa cvičiť!
   
15:00 B: They say exercise the body B: Hovoria: Cviťte si telo,
and exercise the brain. cvičte si mozog.
   
15:10 K: If it is caught in any pattern, K: Ak je lapený vo vzorci,
any routine, hociakej rutine,
   
15:17 any directive too, pod hociakou direktívou,
it must shrink. musí sa scvrknúť.
   
15:23 B: It is not clear why. Could we go B: Nie je mi jasné prečo. Môžeme sa
into what makes it shrink? pozrieť na to, kvôli čomu sa scvrká?
   
15:27 K: Ah, that is fairly simple. K: Ach, to je celkom jednoduché.
Because it is repetition. Pretože sa opakuje.
   
15:32 B: Repetition is mechanical B: Opakovanie je mechanické
and doesn’t really a vskutočnosti
   
15:35 use the full capacity of the brain. nepoužíva celkú kapacitu
  mozgu.
   
15:38 K: I have noticed K: Všimol som si, že ľudia
the people who have spent years strávili roky
   
15:41 in meditation are the most v meditácii, sú najtupší
dull people on earth! ľudia na zemi!
   
15:48 And also, A taktiež,
those lawyers and professors, tí právnici a profesori,
   
15:54 you can see them, there is môžete ich vidieť, je tam
ample evidence of all that. na to dosť dôkazov.
   
16:00 N: The only thing N: Jediná vec ktorú sa
that article seems to say článok snaží povedať
   
16:03 is that rational thinking je to, že racionálne myslenie
postpones senility. odkladá senilitu.
   
16:07 But rational thinking itself Ale racionálne myslenie sa samo
becomes a pattern at some time. o sebe stáva v určitej dobe vzorcom .
   
16:11 B: Well, it might. B: To sa teda môže.
They didn’t carry it that far Nešli až tak ďaleko,
   
16:16 but that rational thinking ale racionálne myslenie
pursued in a narrow area používané v istej oblasti
   
16:22 might become part sa môže tiež stať časťou
of the pattern too. vzorca.
   
16:29 But, if you say there is Ale ak hovoríte,
some other way... že existuje aj iná cesta...
   
16:33 Suppose we clear it up ...poďme si najprv vyjasniť to,
about the body first. čo sa týka tela.
   
16:37 If somebody does a lot Ak niekto veľa cvičí svoje telo
of exercise with the body  
   
16:38 it remains strong, but it zostáva silné, ale môže
might become mechanical... sa stať mechanické...
   
16:42 ...and therefore it would have ...a preto by to mohlo mať
a bad effect. zlý efekt.
   
16:46 K: You see, yoga... K: Vidíte, joga...
   
16:51 N: That’s what I was about to say. N: To je to, čo som sa chystal
What about the various – povedať. A čo rôzne
   
16:56 if I may use the word – - ak môžem použiť slovo -
religious instruments náboženské nástroje
   
16:59 the traditional religious instruments, tradičné náboženské nástroje,
yoga, tantra, kundalini, etc. jóga, tantra, kundalini, atď.
   
17:06 K: Oh, they must shrink. K: No, musia zakrpatieť.
   
17:14 Because you can see Pretože vidíte, čo sa deje.
what is happening.  
   
17:16   Joga, napríklad,
  zvykla byť...
   
17:22 It was not vulgarised, Nebola zvulgarizovaná,
if I may use that word. ak môžem použiť toto slovo.
   
17:26 It was kept strictly Bola prísne strážená
to the very, very few, pre pár ľudí,
   
17:32 who were not concerned ktorí sa nestarali
about kundalini and all that stuff, o Kundalini a všetky tie veci,
   
17:37 concerned with leading a moral, ktorých zaujímalo
ethical, so-called spiritual life, viesť morálny,
   
17:44 with ordinary exercise, etický, tzv. duchovný život,
  s bežnymi cvikmi,
   
17:47 but not ale nie táto
this fantastic gymnastics. fantastická gymnastika.
   
17:56 You see I want to get Pozrite, chcem sa dostať
at the root of this. k podstate veci.
   
18:02 B: I think there is B: Myslím, že niečo na tom je.
something related to this.  
   
18:04 It seems to me that Zdá sa mi, že predtým, než sa človek
before man organised into začal organizovať
   
18:07 organised societies, do organizovaných spoločností,
he was living close to nature žil bližšie k prírode
   
18:10 and it was not possible a nebolo možné žiť
to live in a routine, v rutine.
   
18:14 but it was insecure, Ale bolo to nebezpečné,
completely insecure. veľmi nebezpečné.
   
18:17 K: So, are we saying K: Takže hovoríme
- that's what I want to get at - - k tomu sa chcem dostať -
   
18:20 are we saying the brain hovoríme že mozog sa
becomes extraordinarily... No, stáva mimoriadnym ...
   
18:28 it is not caught in a pattern, pokiaľ nie je chytený vo vzorci,
because... v prípade, ak mozog sám
   
18:33 if the brain itself žije v stave neistoty,
   
18:36 lives in a state of uncertainty, bez toho aby sa stal neurotický.
without becoming neurotic.  
   
18:43 B: That has to be more clear B: To musí byť jasné,
- not becoming neurotic - - nestať sa neurotickým -
   
18:46 as uncertainty becomes nakoľko neistota sa stáva
a form of neurosis. formou neurózy.
   
18:49 I would rather say the brain lives Ale ja by som skôr povedal,
without having certainty, že mozog žije
   
18:52   bez toho aby mal istotu,
  bez toho aby požadoval istotu.
   
18:55 without demanding certainty, without Bez toho aby vyžadoval
demanding certain knowledge. určité znalosti.
   
19:04 K: So are we saying K: Takže hovoríme
   
19:07 that knowledge also že vedomosti tiež
withers the brain? oslabujú mozog?
   
19:14 B: When it is repetitious B: Ak sa opakujú
and becomes mechanical, yes. a stávajú sa mechanickými, tak áno.
   
19:18 K: But knowledge itself? K: Ale znalosť sama o sebe?
B: We have to be careful there. B: V tom musíme byť opatrní.
   
19:25 I think that knowledge Myslím si, že vedomosť
has a tendency má tendenciu
   
19:29 to become mechanical, stať sa mechanickou,
that is, to get fixed. to znamená, znehybnieť.
   
19:34 But we could be always Ale mi sa vždy môžeme učiť.
learning.  
   
19:37 K: But learning from a centre, K: Ale učiť sa z centra,
   
19:41 learning as učenie ako
an accumulative process. akumulačný proces.
   
19:45 B: Learning B: Učenie
with something fixed. s niečím čo je isté.
   
19:48 You accept something as fixed Pokladáte niečo za nemenné
and you learn from there. a učíte sa z toho.
   
19:52 But if we were to be learning Ale ak by sme sa učili bez toho
without holding  
   
19:54 anything permanently fixed... aby sme to nepokladali za isté...
   
19:57 K: That is, learning and K:To znamená, učiť sa a nie
not adding. Can you do that? pridávať. Viete to robiť?
   
20:03 B: I think that to a certain B: Ja si myslím, že do určitej
extent we have to lose, miery musíme stratiť,
   
20:06 we have to drop our knowledge. musíme zahodiť naše vedomosti.
   
20:09 Knowledge may be valid Znalosti môžu byť užitočné
up to a point do istého bodu
   
20:11 and then it ceases to be valid, a potom prestanú byť užitočné,
it gets in the way. zavadzajú.
   
20:16 You could say that our civilisation Mohli by ste povedať, že naša
  civilzácia
   
20:18 is collapsing kolapsuje kvôli prlíšným
from too much knowledge. vedomostiam.
   
20:22 We don’t drop Nezbavujeme sa toho,
what is in the way. čo nám stojí v ceste.
   
20:26 N: Many forms of knowledge N: Mnohé formy vedomostí
are additive. na seba nadväzujú.
   
20:29 Unless you know the previous Pokiaľ nepoznáte predchádzajúcu
thing you can’t do the next thing. vec, nemôžete robiť ďalšiu.
   
20:33 Would you say that kind Povedali by ste, že to je ten druh
of knowledge is repetitive? vedomostí , ktorý sa opakuje?
   
20:36 B: No. I think as long B: Nie. Myslím tým, pokiaľ
as you are learning. sa učíte.
   
20:39 But if you hold Ale ak sa pevne držíte
some principle fixed niektorých princípov
   
20:42 and say it cannot change, a hovoríte, že sa nedajú zmeniť,
if you hold the centre fixed, ak na tom lipnete,
   
20:45 yourself, or anything, fixed, vy sám, alebo hocičo, fixované,
   
20:48 then that knowledge tak potom sa tie vedomosti
becomes mechanical. stávajú mechanické.
   
20:52 But if you say you have Ale ak hovoríte, že sa musíte
got to keep on learning. stále učiť...
   
20:57 K: Learning what? K: Učiť sa čo?
B: Whatever you are doing. B: Čokoľvek robíte.
   
20:59 B: For example, suppose B: Predpokladajme, že si
you have to make a living. musíte zarábať na živobytie.
   
21:03 People must organise the society Ľudia musia riadiť spoločnosť
and do all kinds of things, a robiť rôzne veci,
   
21:07 they need knowledge. na to potrebujú vedomosti.
   
21:09 K: That’s knowledge. But K: To je znalosť. Ale
there you add more and more. potom pridávate viac a viac.
   
21:11 B: That’s right, but you B: To je pravda, ale
may also get rid of some. niektorých sa môžete aj zbaviť.
   
21:13 If you don’t need it. Ak ich nepotrebujete.
Some gets in the way. Niektoré zavadzajú.
   
21:17 So, it is continually moving, Tak to je neustále v pohybe,
right? pravda?
   
21:20 K: But apart from that, K: Ale na rozdiel od toho,
knowledge itself. znalosť sama.
   
21:28 B: You mean B: Myslíte tým,
knowledge without this content? znalosť bez tohto obsahu?
   
21:33 K: Yes, the knowing mind. K: Áno, myseľ ktorá vie.
   
21:35 B: Mind which merely wants knowledge, B: Myseľ, ktorá chce len vedomosti,
just for its own sake? len sama pre seba?
   
21:47 K: I want to question, if I may, K: Chcem sa pýtať, ak môžem,
   
21:51 the whole idea na celú myšlienku
of having knowledge. ohľadne znalostí.
   
21:56 B: Yes, but again B: Áno, ale opäť
it is not too clear to nie je príliš jasné,
   
21:58 because you accept pretože pripúšťate
that we need knowledge. že potrebujeme znalosti.
   
22:00 K: Of course, at a certain level. K: Samozrejme,
  na určitej úrovni.
   
22:01 B: What kind of knowledge is it B: Aký druh poznania je ten
that you are questioning? na ktorý sa pýtate?
   
22:08 K: I am questioning the K: Pýtam sa na skúsenosť,
experience that leaves knowledge, ktorá zanecháva znalosti,
   
22:13 leaves a mark. zanecháva stopy.
   
22:17 B: The experience of driving a car B: Skúsenosti z riadenia auta
– we want to make clear... - vyjasnime si to ...
   
22:23 Leaves a mark psychologically, zanecháva psychologické stopy?
you mean? To tým myslíte?
   
22:26 K: Psychologically, of course. K: Psychologicky, samozrejme.
   
22:27 B: Rather than knowledge B: Skôr než znalosti
of technique and matter. techniky a hmoty.
   
22:31 When you use ‘knowledge’ by itself Keď používate "vedomosti"samo o sebe,
it tends to include the whole. zvykne to zahrňovať celok.
   
22:37 K: We have said knowledge K: Povedali sme si, že vedomosti
at a certain level is essential, na určitej úrovni sú nevyhnutné,
   
22:42 there you tam môžete pridávať a uberať
can add and take away  
   
22:45 and keep on changing, a stále to meniť,
moving – there. pohybovať sa- v tom.
   
22:48 But I am questioning whether Ale ja sa pýtam, či
psychological knowledge psychická znalosť
   
22:52 is not in itself a factor of sama o sebe nie je tým faktorom
the shrinking of the brain. ktorý zmešuje mozog.
   
22:59 B: What do you mean by B: Čo myslíte pod pojmom
psychological knowledge? psychická znalosť?
   
23:03 Knowledge about the mind, Znalosť o mysli,
knowledge about myself? znalosť o mne samom?
   
23:05 K: Yes. Knowledge K: Áno. Znalosť
about myself and o sebe a
   
23:10 living in that knowledge, and žiť v tej znalosti,a
accumulating that knowledge. hromadiť tú znalosť.
   
23:14 B: Yes. So if you keep B: Áno. Takže keď stále zbierate
on accumulating knowledge znalosti
   
23:17 about yourself o sebe
or about relationships... alebo o vzťahoch...
   
23:21 K: Yes, about relationships. K: Áno, o vzťahoch.
So, that's it, sir. To je ono, pane.
   
23:28 Would you say such knowledge Povedali by ste, že taká znalosť
  robí to, že mozog
   
23:36 makes the brain somewhat inactive  
   
23:39 makes the brain shrink? je tak trochu neaktívny,
  robí to, že sa scvrkne?
   
23:43 B: Puts it into a rut. B: Dáva ho do rutiny.
But, one should see why, Ale človek by mal vidieť prečo,
   
23:47 what is it about this knowledge čo je s tými znalosťami,
that makes so much trouble? že vytvárajú toľko veľa problémov?
   
23:54 K: What is in this knowledge K: Čo je s tými znalosťami,
that makes so much trouble. že vytvárajú toľko veľa problémov?
   
23:58 In relationship that knowledge Vo vzťahu práve tie vedomosti
does create trouble. naozaj vytvárajú problémy.
   
24:04 B: It gets in the way B: Zavadzajú, pretože
because it fixes. sú tu stále.
   
24:09 K: If I have an image about him K: Ak mám o ňom predstavu
and I am related to him, a som sním v nejakom vzťahu,
   
24:15   tie vedomosti nám zjavne
  budú brániť našu...
   
24:20 it becomes a pattern. stávajú sa vzorcom.
   
24:22 B: The knowledge about myself B: Znalosť o mne a o ňom
and about him  
   
24:24 and how we are related, a aký máme vzťah,
it makes a pattern. to vytvára vzorec.
   
24:28 K: And therefore K: A preto sa stáva rutinovou
that becomes a routine  
   
24:30 and so it loses its... a tak stráca svoj...
   
24:34 B: It occurred to me that, B: Napadlo mi, že
routine in that area is rutina v tejto oblasti je
   
24:36 more dangerous than routine nebezpečnejšia, než rutina
in the area of daily work. v oblati v každodennej práci.
   
24:39 If routine in ordinary work Ak rutina v bežnej práci
can shrink the brain môže zmenšiť mozog,
   
24:43 then in that area it might do tak potom v tej oblasti môže spôsobiť
something worse niečo horšie,
   
24:46 because it has a bigger effect. pretože tam má väčší efekt.
   
24:51 K: So, can the brain, K: Takže môže mozog,
in psychological matters, psychologickým spôsobom,
   
24:58 be entirely free from knowledge, byť úplne oslobodený od vedomostí,
from this kind of knowledge? od tohto druhu vedomostí?
   
25:11 Look: I am a businessman Pozrite sa: Som obchodník
   
25:18 and I get into the car, a sadnem si do auta, alebo autobusu
or bus or a taxi, or the tube, alebo taxíka, alebo do metra,
   
25:22 and I am thinking a rozmýšľam o tom, čo budem robiť,
what I am going to do,  
   
25:26 whom I am going to meet, koho stretnem,
a business talk, o obchodnom jednaní,
   
25:29 and my mind is all the time a moja myseľ žije ustavične
living in that area. v tejto oblasti.
   
25:36 I come home, Prichádzam domov,
there is a wife and children, je tam moja žena a deti,
   
25:40 sex and all that, sex a to všetko,
that also becomes to sa tiež stáva
   
25:43 a psychological knowledge psychologickou znalosťou
from which I am acting. z ktorej jednám.
   
25:48 So, there is the knowledge Takže je tu znalosť môjho
of my business and contacts, biznisu a kontaktov,
   
25:53 and also a tiež je tu a znalosť
there is the knowledge  
   
25:56 with regard to my wife, ktorá sa týka mojej manželky,
and myself and my reactions: mňa a mojich reakcií:
   
26:00 so these two takže tieto dve
are in contradiction. sú v rozpore.
   
26:04 Or I am unaware of these two Alebo som si toho neni vedomý,
and just carry on. a len pokračujem.
   
26:09 If I am aware of these two Ak som si týchto dvoch vedomý,
it becomes a disturbing factor. stáva sa to znepokojujúcim faktorom.
   
26:16 B: Also people find B: Ľudia to tiež pokladajú za rutinu
that it is a routine  
   
26:19 and they get bored with it a začne ich to nudiť
and they begin to... a začnú...
   
26:21 K: ...divorce and then K: ...rozvádzať sa a potom
the whole circus begins. sa celý ten cirkus začína.
   
26:25 B: They may hope that B: Myslia si, že keď sa budú
by becoming occupied zaujímať o niečo iné
   
26:28 with something else they dostanú sa preč z ich...
can get out of their...  
   
26:30 K: Go to church, etc. K:...chodia do kostola, a pod.
Any escape is an occupation. Hociaký únik je zaneprázdnenie.
   
26:38 So I am asking whether Takže sa pýtam, či táto
this psychological knowledge psychologická znalosť
   
26:42 is not a factor of the nie je faktorom
shrinkage of the brain. Sorry! zmršťovania sa mozgu. Prepáčte!
   
26:50 B: It could be a factor. B:Toto by mohlo byť tým faktorom.
Evidently it is. Evidentne aj je. K: Áno, je!
   
26:55 If knowledge of your B: Ak znalosť vašej
profession can be a factor, profesie môže byť faktorom,
   
26:58 this knowledge is stronger. toto poznanie je silnejšie.
K: Of course. Much stronger.  
   
27:00   K: Samozrejme. Oveľa silnejšie.
   
27:02 N: You are making a distinction N: Robíte rozdiely
between psychological knowledge and, medzi psychologickými vedomosťami a,
   
27:09 let us say, scientific knowledge povedzme, vedeckými poznatkami
or factual knowledge. alebo faktickými znalosťami.
   
27:12 K: Of course, K: Samozrejme,
that’s what we have said. to je to, čo hovoríme!
   
27:17 N: But I am a little wary N: Ale ja som trochu opatrný
about this article v tejto veci
   
27:21 and the fact that a skutočnosti, že
scientific knowledge vedecké poznatky
   
27:24 and other types of factual a iné typy faktického
knowledge helps to extend poznania nám pomáhajú rozšíriť
   
27:28 or make the brain bigger. alebo zväčšiť mozog.
   
27:31 That in itself To samo o sebe nikam nevedie.
doesn’t lead anywhere.  
   
27:34 K: What do you mean? K: Čo tým myslíte?
N: Though it postpones senility. N: Možno to odďaluje senilitu.
   
27:37 K: What? N: Well, K: Čo? N: Teda,
exercising rational thinking. cvičí to racionálne myslenie.
   
27:43 K: No, as Dr Bohm K: Nie, ako Dr. Bohm
explained very carefully, veľmi opatrne vysvetlil,
   
27:45 if rational thinking ak sa racionálne uvažovanie
becomes merely routine: stane púhou rutinou:
   
27:50 I think logically, therefore I have Myslím logicky, preto som sa
learned the trick of that naučil ten trik
   
27:55 and I keep on repeating it. a stále ho opakujem.
   
27:58 N: That is what happens to N: To je to, čo sa deje
most forms of rational thinking. väčšine foriem racionálneho myslenia.
   
28:03 B: I think that they depend B: Ja si myslím, že závisia na tom
on being continually faced aby neprestajne čelili
   
28:06 with unexpected problems. neočakávaným problémom.
   
28:09 They said, lawyers... Povedali že, právnici ...
their brains last longer because ich mozgy pracujú dlhšie, pretože
   
28:15 they are faced with stále čelia
constantly different problems novým problémom
   
28:19 and therefore they cannot a preto sa im to nemôže stať rutinou.
make it entirely routine.  
   
28:22 Perhaps eventually they could Teoreticky by to bolo možné,
but it would take a while. ale chviľu by to trvalo.
   
28:27 K: Just a minute. They may K: Počkajte minútku!
have different clients with Môžu mať rôznych klientov s
   
28:30 different problems, but they rozličnými problémami,
are acting from knowledge! ale konajú z vedomostí!
   
28:42 B: They would say, not entirely, B: Povedali by, že nie úplne,
   
28:45 they have got to find musia nájsť nové fakty a tak.
new facts and so on.  
   
28:48 K: Of course not entirely, K: Samozrejme nie celkom,
but the basis is knowledge: ale základom sú vedomosti:
   
28:52 precedents, precedensy,
and book knowledge, a vedomosti z kníh,
   
28:56 and various experiences a rôzne skúsenosti
with various clients. s rôznymi klientmi.
   
28:59 B: Then you would have to say B: Potom by ste museli povedať,
that some other že najaké iné
   
29:02 more subtle degeneration jemnejšie degenerácie
of the brain takes place, mozgu sa dejú,
   
29:05 not merely shrinkage. nie len scvrkávanie.
   
29:08 K: That’s right. K: To je pravda.
That’s what I want to get at. Tam sa chcem dostať.
   
29:18 B: When a baby is born B: Keď sa dieťa narodí,
the brain cells have very few mozgové bunky majú veľmi málo
   
29:22 cross-connections, then they spojov, potom sa
gradually increase in number, to postupne zvyšuje,
   
29:25 then as a person approaches potom, ako človek začína senilinieť,
senility they begin to go back. strácajú sa.
   
29:30 So, the quality of those Takže kvalita tých spojení
cross-connections could be wrong. môžebyť zlá.
   
29:35 As another example – Ďalší príklad,môže sa to zdať
it would be too subtle príliš jednoduché
   
29:39 to show up in these takto poňaté - ale napríklad,
measurements – but for example,  
   
29:42 if you repeated them too often, ak ich budete často opakovať,
they would get too fixed. budú príliš zafixované.
   
29:50 N: Are all the brain functions N: Sú všetky mozgové funkcie
confined to rational forms, obmedzené na racionálne fumnkcie,
   
29:57 or are there some functions alebo existujú nejaké funkcie
of a different quality? ktoré sú odlišné?
   
30:04 B: It is known, for example, B: Je záme, napríklad,
that a large part že veľká časť
   
30:07 of the brain deals with mozgu sa zaoberá
movement of the body and so on, pohybom tela atď.,
   
30:10 with muscles so svalmi
and with various organs, a s rôznymi orgámi,
   
30:13 and this part a táto časť sa s vekom nezmenšuje,
does not shrink with age,  
   
30:17 but the part that deals ale tá šasť ktorá sa zaoberá
with rational thought racionálnym myslením,
   
30:19 if it is not used, does shrink. ak sa nepoužíva, zmenšuje sa.
   
30:23 There may be other functions Môžu tam exisovať rôzne iné funkcie
that are totally unknown, o ktorých nič nevieme,
   
30:26 very little is known v skutočnosti vieme o mozgu
actually about the brain. veľmi málo.
   
30:29 N: Which we don’t touch. N: Čoho sa ani nedotýkame.
   
30:31 Is there a possibility Existuje taká možnosť?
of that sort?  
   
30:33 K: Narayan, K: Narayan,
what I am trying to explain is čo sa pokúšam vysvetliť je,
   
30:37 we are only using one part, že používame len jednu časť,
   
30:40 or very partially the brain, ale len čiastočne mozog,
and that partial activity a tá čiastočná aktivita
   
30:51 is the occupation, je zaneprázdnenie,
either rational or irrational, či už racionálne alebo iracionálne,
   
30:57 or logical, alebo logické,
and so still using the part. a tak stále používame tú časť.
   
31:08 And as long as the brain A pokiaľ je mozog zaneprázdený,
is occupied  
   
31:11 it must be in that limited area. musí byť v tejobmedzenej oblasti.
Would you say that? Povedali by ste to?
   
31:17 B: Then what will happen B: Tak potom čo sa stane,
when it is not occupied? keď nie je zaneprázdený?
   
31:21 K: We’ll go into that in a minute. K: Hneď sa k tomu dostaneme.
   
31:24 B: But we can say B: Ale môžeme povedať
that it may tend to spend že má sklon tráviť
   
31:28 most of the time occupied väčšinu času zaneprázdený
in that limited set of functions v tej limitovanej činnosti
   
31:30 which are mechanical, ktorá je mechanická,
and that will produce a že bude spôsobovať
   
31:35 some subtle degeneration nejakú jemnú degeneráciu
of the brain tissue, mozgovej kôry,
   
31:40 since anything like that nakoľko hocičo také
will affect the brain tissue. ovlvní mozgovú kôru.
   
31:46 K: Are we saying that K: Hovoríme, že senilita je výsledkom
senility is the result of  
   
31:53 mechanical way of living, mechanického spôsobu života,
mechanical knowledge mechanickej vedomosti
   
32:03 and so the brain has no freedom, a tak mozog nemá slobodu,
no space, no sense of... žiadny priestor, žiad zmysel...?
   
32:13 B: That is the suggestion. B: To je predpoklad.
   
32:16 It is not necessarily Nie všetci ľudia to akceptujú,
accepted by all the people  
   
32:18 who work on the brain. hlavne tí, čo pracujú s mozgom.
They have shown that Dokázalo sa
   
32:20 the brain cells start to die že mozgové bunky začínajú odumierať
around the age of thirty or forty okolo tridsiatky alebo štyridsiatky
   
32:24 and at a steady rate... a postupne...
K: Be careful, you listeners! K: Dávajte pozor, vy poslucháči!
   
32:29 B: This may be a factor. B: Toto môže byť faktor.
   
32:32 I don’t think their measurements Nemyslím si, že ich výskum je taký
are so good that they dobrý, že by
   
32:34 could test for the effect mohli presne testovať ,
of how the brain is used. ako mozog pracuje.
   
32:38 They are merely rough Sú to iba hrubé štatistické
measurements made statistically. merania.
   
32:42 So, you want to propose that Takže vy chcete naznačiť, že
   
32:46 this death of the brain cells, táto smrť mozgových buniek,
or the degeneration, alebo degenerácia,
   
32:49 will come from the wrong way bude spôsobená zlým
of using the brain. používaním mozgu.
   
32:53 K: That is K: To je to,
what I am trying to get at. k čomu sa snažím dostať.
   
32:55 B: There is some evidence in favour B: Je istý dôkaz v prospech
of it from the science. K: Thank God! vedy! K: Vďaka Bohu!
   
33:02 B: The brain scientists don’t know B: Napriek tomu vedci o mozgu
very much about it, though. veľa nevedia.
   
33:09 K: Scientists, K: Vedci,
brain specialists, are, mozgový špecialisti, sú,
   
33:14 if I may use rather easy ak to poviem slušne,
words, they are going out, zaoberajú sa vonkajškom,
   
33:23 examining things outside, skúmajú veci zvonka,
but not taking themselves ale neskúmajú to na sebe
   
33:29 as... guinea pigs ako na pokusných králikoch
and going through that. a nejprechádzajú cez to.
   
33:37 B: Mostly. Except for B: Väčšinou. Okrem tých, čo
those who do bio-feedback, robia bio-spätnú väzbu,
   
33:40 they try to work on themselves a snažia sa pracovať na sebe
in a very indirect way. netradičným spôsobom.
   
33:45 K: I feel we haven’t time K: Cítim,že nemáme čas,
for all that kind of stuff! na všetky tieto veci.
   
33:49 B: No, that is too slow B: Nie, to je príliš pomalé
and it isn’t very deep. a nejdeme do hĺbky.
   
33:52 K: So, let’s K: Takže, vráťme sa k veci!
come back to the point.  
   
33:57 I realise that any activity Uvedomujem si, že akákoľvek činnosť
which is repeated, ktorá je opakovaná,
   
34:05 any action that is directed každá činnosť, ktorá ke riadená
- in a narrow sense - - v užšom zmysle -
   
34:11 any method, any routine, každá metóda, každá rutina,
logical or illogical, logická alebo nelogická,
   
34:19 does affect the brain. vplýva na mozog.Tomu
We have understood that very clearly. rozumieme veľmi dobre.
   
34:25 And knowledge A vedomosti na určitom
at a certain level is essential, stupni sú podstatné,
   
34:31 and also psychological a aj psychologické poznanie o sebe,
knowledge, about oneself,  
   
34:35 one’s experiences, all that, skústi, to všetko sa stalo rutinou.
has also become routine.  
   
34:42 The images I have about myself Predstavy, ktoré mám o sebe
obviously it’s a routine,  
   
34:46   sú očividne zyk,
  a to napomáha
   
34:47 so that helps to bring about svrkávaniu mozgu.
a shrinkage of the brain.  
   
34:51 I have understood To všetko som veľmi dobre pochopil.
all that very clearly.  
   
34:54 And occupation, A činnosť,
any kind of occupation. hocijaká činnosť.
   
35:01 Of course, we’ve said that. Samozrejme, to sme povedali.
   
35:03 Any kind of occupation apart from Hocijaká činnosť,
the mechanical... physical occupation okrem mechanickej...
   
35:13 the occupation with oneself, ...fyzická činnosť,
  zaoberanie sa samým sebou,
   
35:16 that obviously does bring about to očividne spôsobuje
shrinkage of the brain. scvrkávanie mozgu.
   
35:23 Now, Teraz, ako ten proces zastaviť?
how is this process to stop?  
   
35:32 And when it does stop A ak prestane, obnový sa?
will there be a renewal?  
   
35:40 B: I think, again, B: Myslím si, znovu, že niektorí vedci
some brain scientists  
   
35:43 would doubt that the brain by pochybovali, či sa mozgové
cells could be renewed, bunky dajú obnoviť,
   
35:46 but I don’t know that there is ale neviem o tom, žeby bol nejaký
any proof, one way or the other. dôkaz, či už tak alebo tak.
   
35:50 K: I think they can be renewed. That's K: Myslím, že sa dajú obnoviť.
what I want to discuss with you. O tom sa chcem s vami rozprávať.
   
35:55 B: So we have to discuss that. B: Tak sa o tom musíme
  porozprávať!
   
36:02 N: I want to put this question, N: Chcem položiť túto otázku,
because in one discussion pretože v jednej diskusii
   
36:08 between you in Ojai medzi vami v Ojai
you are implying that ste naznačil, že
   
36:12 mind is different from the brain, myseľ je iná než mozog,
mind is distinct from the brain.  
   
36:15   že sa myseľ líši od mozgu.
   
36:17 K: Not quite. Did I? K: Nie celkom. Povedal som to?
N: Yes, the possibility of mind N: Áno, možnosť že myseľ
   
36:22 as distinct from the brain. sa líši od mozgu.
   
36:25 B: It was universal mind. B: Bola to univerzálna myseľ.
   
36:27 N: Mind in the sense N: Myseľ v tom zmysle,
one has access to this mind že človek má prístup k tejto mysli
   
36:34 and it is not the brain. Do you a nie je to mozog. Viete si
conceive of that possibility? predstaviť túto možnosť?
   
36:40 K: I don’t quite follow this. K: Celkom tomu nerozumiem.
   
36:44 I would say Povedal by som, že
the mind is all-inclusive. myseľ zahrňuje to všetko.
   
36:52 When it is all-inclusive Keď zahrňuje vsetko
– brain, emotions, etc. - - mozog, emócie atď.-
   
36:58 when it is totally whole, keď to je celok,
not divisive in itself, keď samu seba nerozdeľuje,
   
37:06 there is a quality je v tom kvalita,
which is universal. ktorá je univerzálna.
   
37:12 N: Yes. One has access to it. N: Áno. Človek má k tomu prístup.
   
37:18 K: You can’t reach it. You can’t K:To nemôžete dosiahnuť.
say, 'I have access to it.' Nemôžete povedať: Mám tam prístup!
   
37:22 N: No, I'm saying one N: Nie , ja hovorím, že človek
doesn’t possess it, to nevlastní,
   
37:24 but one has access to it. ale má k tomu prístup.
   
37:27 K: You can’t possess the sky! K: Nemôžete vlastniť oblohu!
   
37:29 N: No, my only point is: is N: Nie, ja len chcem povedať: či
there a way of being open to it,  
   
37:32   existuje nejaký spôsob,
  aby sme tomu boli otvorení,
   
37:35 and is there a function of a či existuje nejaká funkcia v mysli,
the mind, the whole of it, ako celok,
   
37:42 which is accessible ktorá je prístupná skrz vedomosti?
through education?  
   
37:48 K: I think there is. K: Myslím, že je.
We will come to that presently Dostaneme sa k tomu hneď
   
37:51 if we can stick to this point. ako sa budeme držať tohto bodu.
   
37:53 We have reached a certain point V našej diskusii
in our discussion. sme sa dostali k istému bodu.
   
37:59 We won’t go back Nepôjdeme späť
to repeat it again. a nebudeme to opakovať.
   
38:03 We are asking now, Teraz sa pýtame,
having understood all that, potom čo sme to všetko pochopili
   
38:07 after this discussion, - po tejto diskusii -
  Môže mozog sám seba obnoviť,
   
38:11 can the brain itself renew,  
   
38:16 rejuvenate, become young again omladiť, byť opäť mladým,
without any shrinkage at all? bez toho, aby sa vôbec nezmršťoval?
   
38:38 I think it can. I want to open Myslím, že môže. Chcem otvoriť novú
a new chapter and discuss it. kapitolu a diskutovať o tom.
   
38:53 Psychologically, knowledge that man Psychologicky,
has acquired is crippling it.  
   
38:55   znalosti, ktoré človek získal
  ho ochromujú.
   
39:09 The Freudians, the Jungians, Frojdi, Jungovia,
or the latest psychologist, alebo najnovší psychológ,
   
39:12 the latest psychotherapist, najnovší psychoteraput,
   
39:14 are all helping všetci napomáhajú k tomu,
to make the brain shrink. aby mozog hlúpol.
   
39:21 Sorry! Prepáčte!
I hope there is nobody here. Dúfam, že to nikto z nich nie je!
   
39:28 N: Is there a way of N: Existuje potom spôsob, ako by sa
forgetting this knowledge then? tieto znalosti dali zabudnúť?
   
39:31 K: No. Not forgetting. K. Nie. Nie zabudnúť!
   
39:33 I see what they are doing Vidím čo robia a vidím plytvanie,
and I see the waste,  
   
39:41 I see what is taking place Vidím, čo sa odohráva
if I follow that line. keď sa riadim podľa tejto línie.
   
39:49 I see it, obviously. So I Vidím to samozrejme! Takže vôbec
don’t follow that avenue at all. nejdem po tej ceste.
   
39:58 So I discard altogether analysis. Takže sa zbavým všetkých analýz.
   
40:04 That is a pattern we have learnt, Je to vzor, ktorý sme sa naučili,
  nielen od posledných
   
40:08 not only from the recent psychologists psychológov a
and psychotherapists a psychoterapeutov, ale tiež
   
40:14 it is the tradition of a je to tradícia
million years, to analyse, miliónov rokov, analyzovať,
   
40:18 introspect, say, ‘I must’ vracať sa späť, povedzme, "Musím"
and ‘I must not’, a "Nesmiem",
   
40:21 ‘This is right, this is wrong’, "Toto je dobré, Toto je zlé",
you know, the whole process.  
   
40:22   celý ten proces.
  Ja osobne to nerobím,
   
40:25 I personally don’t do it a tak odmietam
and so I reject that whole method. celú metódu.
   
40:39 We are coming to a point, Blížime sa do bodu,
which is: čo je:
   
40:41 direct perception priame vnímanie
and immediate action. a okamžitá reakcia.
   
40:54 Because our perception Pretože naše vnímanie
is directed by knowledge. je riadené poznaním.
   
41:09 The past perceives. Minulosť vníma,
   
41:16 So the past, takže minulosť,
which is knowledge, čo je poznanie,
   
41:22 perceiving and acting from that, vnímanie a pôsobenie z toho,
is a factor of je faktor zmršťovania,
   
41:27 senility – better use the word – senilita - lepšie použitie slova -
shrinking the brain. zmršťovanie mozgu.
   
41:38 So is there a perception Takže, existuje vnímanie
which is not time-binding? ktoré nie je viazané na čas?
   
41:50 And so, A tým,
action which is immediate! reakcia, ktorá je okamžitá?
   
42:01 That is, the brain To znamená, že mozog
has evolved through time, sa vyvinul v čase,
   
42:08 and it has set a stanovil
the pattern of time in action. vzor času v konaní.
   
42:16 And as long as the brain A tak pokiaľ je mozog
is active that way, it is aktívny takým spôsobom,
   
42:21 still living in a pattern of time, stále žijúci vo vzori času,
and so becoming senile. stáva senilný.
   
42:29 If we could break Ak by sme mohli zrušiť
that pattern of time, vzorec času,
   
42:38 then the brain has now tak mozog sám
broken out of its pattern zruší svoj vzorec
   
42:43 and therefore a preto
something else takes place. sa deje niečo iné.
   
42:47 I don’t know if I am Neviem, či hovorím
making myself clear. dosť jasne.
   
42:50 N: How does it break out N: Ako zruší vzorec?
of the pattern?  
   
42:54 K: I will come to that, K: Dostanem sa k tomu, ale
but let’s first see if it is so. poďme najprv zistiť, či je to tak?!
   
43:01 B: You are saying that the pattern B: Hovoríte, že ten vzorec
is the pattern of time... je vzorec času...
   
43:06 ...perhaps this should be clarified. ... možno to by sa malo objasniť.
   
43:12 What you mean by analysis Čo myslíte tým, že analýza,
is some sort of process je nejaký druh procesu
   
43:15 based on past knowledge, založeného na minulých znalostiach,
which organises your perception ktorá organizuje vaše vnímanie
   
43:20 and you take a series of steps a vy konáte určité kroky
   
43:22 to try to accumulate knowledge aby ste sa pokúsili dať dokopy
about the whole thing. vedomosti o celej veci.
   
43:28 Now you say it's a pattern of time Vy teda hovoríte, že je to vzor času
and you have to break out of it. a musíte z toho von.
   
43:33 K: If we agree to that, K: Ak sa na tom zhodneme ,
if we say that is so: ak povieme, že to tak je:
   
43:35 the brain is functioning mozog funguje
in a pattern of time. vo vzorci času.
   
43:39 B: Then I think B: Potom si myslím, že
most people would ask: väčšina ľudí by sa spýtala:
   
43:42 what other pattern is possible? aké ďalší vzorec je možný?
What other movement is possible? Aké ďalší pohyb je možný?
   
43:47 K: No! I’ll say K: Nie! Poviem: Najprv
first let’s understand this. poďme pochopiť toto.
   
43:49 Not verbally, Nie slovne,
actually see that it is happening. skutočne vidieť, že sa deje.
   
43:56 That our action, our way of living, Že naše konanie, náš spôsob života,
our whole thinking, celé naše myslenie,
   
44:00 is bound by time. sa viaže na čas.
   
44:05 Or comes Alebo prichádza
with the knowledge of time. s poznaním v čase.
   
44:09 B: Certainly our thinking B: Určite naše myslenie
about ourselves, o sebe,
   
44:12 any attempt to analyse yourself, akýkoľvek pokus analyzovať sami seba,
to think about yourself, premýšľať o sebe,
   
44:15 involves this process. zahŕňa tento proces.
K: Process which is of time. K: Proces, ktorým je čas.
   
44:19 N: That is a difficulty: N: To je problém:
knowledge and experience, znalosti a skúsenosti,
   
44:23 have a certain cohesive energy, majú určitú previazanú energiu,
force, it binds you. silu, ktorá vás viaže.
   
44:28 K: Which is what? Time-binding... K: Ktorá je aká? Viaže vás k času ...
   
44:34 and therefore the pattern a preto ten vzor
of centuries, millennia, stáročí, tisícročí,
   
44:38 is being repeated. sa opakuje.
   
44:40 N: What I am saying is, this N: Čo hovorím, je, že to
has a certain cohesive force. má určitú previazanú silu.
   
44:44 You can’t run away from it. Nemôžeš od toho utiecť .
   
44:46 K: No. All illusions have K: Nie, všetky ilúzie
an extraordinary vitality. majú mimoriadnu vitalitu.
   
44:52 N: Very few break through. N: Veľmi málo z nich prestane.
K: Look at all the churches, K: Pozrite sa na všetky cirkvi,
   
44:55 what immense vitality akú ohromnú životaschopnosť
they have. majú.
   
45:01 N: Apart from these churches, N: Okrem týchto cirkví
one’s personal life má ľudský osobný život
   
45:05 has a certain cohesive... určitú viazanosť...
it keeps you back. drží vás späť.
   
45:08 You can’t break away from it. Nemôžete sa o toho odtrhnúť.
   
45:10 K: What do you mean K: Čo myslíte
it keeps you back? tým, drží vás to späť?
   
45:15 N: It has a magnetic attraction, N: Má to magickú príťažlivosť,
   
45:16 it sort of pulls you back. tak nejako vás to ťahá späť.
You can’t free yourself of it Nemôžete sa z toho oslobodiť
   
45:21 unless you have some instrument pokiaľ nemáte na nejaký nástroj
with which you can act. s ktorým môžete jednať.
   
45:25 K: We're going to find out if there is K: Ideme zistiť, či existuje
a different approach to the problem. nejaký iný prístup k problému.
   
45:33 B: When you say a different B: Keď hovoríte "iný
instrument, nástroj",
   
45:36 that brings time in again. znova to do toho vnáša čas.
   
45:39 The whole notion of an Celá tá predstava nástroja
instrument involves time, zahŕňa čas,
   
45:41 because you use an instrument to... pretože používate nástroj na ...
   
45:46 any instrument is hociaký nástroj, je
a process which you plan... proces ktorý plánujete.
   
45:50 N: That is why I use N: To je dôvod, prečo používam
the word ‘instrument’, slovo "nástroj",
   
45:52 to mean it is effective. aby to znamenalo, že je účinný.
   
45:56 K: This has not been effective. K: Zatiaľ nebol účinný.
   
46:00 On the contrary, Práve naopak,
it is destructive. je deštruktívny.
   
46:03 So, do I see the very truth Takže, naozaj vidím pravú podstatu
of its destructiveness? jeho ničivosti?
   
46:09 Not just theories, ideas, Nielen teóriu, myšlienky,
but the actuality of it. ale aktuálnosť toho.
   
46:14 If I do, Ak áno, čo sa potom deje?
then what takes place?  
   
46:23 The brain, which has evolved Mozog, ktorý sa vyvíjal
through time, v čase,
   
46:26 and has been functioning, a je funkčný,
living, acting, believing, žije, koná, verí,
   
46:32 all that in that time process, to všetko v tomto časovom procese,
   
46:37 and when one realises that a keď si človek uvedomí, že to
it helps to make the brain senile – napomáha tomu, aby bol mozog senilný
   
46:48 and most... - Nebudem sa k tomu zase vracať.
I won’t go into all that.  
   
46:50 Now, if you see that as true, A teraz, keď to vidíte ako pravdu,
then what? Next step? tak potom čo? Ďalši krok?!
   
47:02 N: Are you implying N: Chcete naznačiť,
that the very seeing že to samotné videnie
   
47:05 that it is destructive toho, že je to deštruktívne
is a releasing factor? K: Yes. je ten spúšťací faktor? K: Áno!
   
47:09 N: And there is no need N: A nie je potrebný
for an extra instrument? žiadny iný nástroj?
   
47:12 K: No. Don’t use K: Nie. Nepoužívajte
the word ‘instrument’. slovo "nástroj".
   
47:17 He keeps on repeating On stále opakuje
the word ‘instrument’. slovo "nástroj".
   
47:21 There is no other factor. Neexistuje iný faktor!
   
47:30 I am concerned – I am using Obávam sa - ja osobne
the word not personally – nepoužívam to slovo -
   
47:35 I am concerned to end Chcem ukončiť
this shrinkage and senility toto zmršťovanie a senilitu
   
47:44 asking whether pýtajúc sa, či
the brain itself, the cells, mozog samotný, bunky,
   
47:52 the whole thing, celá tá vec,
can move out of time. môže fungovať mimo čas.
   
48:01 Not immortality, Nie nesmrteľnosť.
I am not talking about that. Nehovorím o tom.
   
48:05 Move out of time, altogether. Vystúpiť z času. Úplne!
Otherwise, deterioration, V opačnom prípade zhoršenie,
   
48:10 shrinkage, senility zmrštenie, senilita
is inevitable. sú neodvratné.
   
48:18 Senility may not show Senilita sa nemusí objaviť,
but the brain cells ale mozgové bunky
   
48:24 are becoming weaker. sa stanú slabšími.
   
48:29 N: If brain cells are material and N: Ak sú mozgové bunky materiálne a
physical, they have to shrink fyzické, musia sa zmenšiť
   
48:34 through time and age, postupom času a veku,
it can’t be helped. nedá sa tomu pomôcť.
   
48:37 The brain cell, which is tissue Mozgová bunka, čo je tkanivo,
   
48:42 cannot be, in physical terms, nemôže byť, vo fyzickom vyjadrení,
immortal. nesmrteľná.
   
48:47 B: But perhaps B: Ale možnože,
the rate of shrinkage miera zmrštenia
   
48:50 would be greatly slowed down. by sa dala značne zmenšiť.
   
48:52 If a person lives Ak človek žije
a certain number of years and určitý počet rokov a
   
48:56 his brain begins to shrink long jeho mozog sa začne zmenšovať
before he dies, he becomes senile.  
   
48:59   predtým, než zomrie,
  stáva sa senilným.
   
49:02 Now if it would slow down, Teda, ak by sa to spomalilo,
then... potom ...
   
49:06 K: Not only slow down. K: Nielen spomalilo...
B: ...but, regenerate, if you wish. B: - ale, regenerovalo, ak si želáte!
   
49:09 K: Be in a state – K: Byť v stave -
I am putting it quickly – chcem rýchlo dodať -
   
49:14 in a state of non-occupation. v stave "nezaoberania sa".
   
49:16 B: I think Narayan is saying B: Myslím si, že Narayan hovorí,
that it is impossible že je nemožné,
   
49:19 that any material system aby akýkoľvek materiál
could last for ever. trval večne.
   
49:23 K: I am not talking K: Nehovorím o tom,
about lasting for ever. trvať na veky.
   
49:28 I am not sure Nie som si istý
if it can’t last for ever. či nemôže trvať večne.
   
49:37 No, this is very serious, Nie, toto je veľmi vážne!
I am not pulling anybody’s leg. Nestrieľam si z nikoho!
   
49:44 B: If all the cells were B: Ak by sa všetky bunky
to regenerate perfectly dokonale zregenerovali,
   
49:48 in the body and in the brain, či už v tele alebo v mozgu,
   
49:49 then the whole thing potom by celá vec
could go on indefinitely. mohla pokračovať do nekonečna.
   
49:52 K: Look sir: we are K: Pozrite sa, pane:
now destroying the body, Teraz si ničíme telo,
   
49:57 drink, smoke, pijeme, fajčíme,
over-indulgence in sex, máme nadmerný sex,
   
50:01 and all kinds of things. a všetky tie veci. Žijeme oveľa
We are living most unhealthily. najnezdravšie, ako sa len dá.
   
50:08 If the body were in excellent health, Ak by telo bolo vo výbornom zdraví,
maintained right through, riadne udržiavané,
   
50:15 which is, no heightened emotions, čo znamená: žiadne vybičované emócie,
no strain on the body, žiadne napätie pre telo,
   
50:25 no sense of deterioration žiadny znak zhoršenia
in the body, tela,
   
50:29 the heart functioning srdce fungujúce
healthily, normally – why not? zdravo, normálne - prečo nie?
   
50:38 Which means what? Čo znamená - čo? Žiadne cestovanie!
No travelling! No travelling... Žiadne cestovanie ...
   
50:48 If the body remains in Ak telo zostáva v
one quiet place, I am sure kľudnom stave, som si istý,
   
50:55 it can last a great many že môže trvať oveľa
more years than it does now. viac rokov, než trvá teraz.
   
51:00 B: I think that's true, B: Myslím si, že je to pravda.
there have been cases of people Existujú prípady ľudí
   
51:03 living to one hundred and fifty žijúcich do stopäťdesiatich,
in quiet places. na pokojných miestach.
   
51:07 But, I think that is all Ale myslím si, že to je všetko,
you are talking about. o čom hovoríte.
   
51:10 You are not talking of living Nehovoríte v skutočnosti o žití
forever really. K: No, no! naveky. K: Nie, nie!
   
51:15 So, the body Takže, telo
can be kept healthy. môžeme zdravo udržiavať.
   
51:18 Since the body affects the mind, Nakoľko telo ovplyvňuje myseľ,
nerves, senses, all that, nervy, zmysly, to všetko,
   
51:26 that also can be kept healthy. to všetko tiež môžeme
  udržiavať zdravé.
   
51:30 B: And if the brain is kept B: A ak je mozog udržovaný
in the right action... správnym spôsobom ...
   
51:34 K: Yes, without any strain. K: Bez nejakého napätia.
   
51:37 B: The brain has a tremendous B: Mozog má obrovský
effect on organising the body. vplyv na riadenie tela.
   
51:40 The pituitary gland controls Hypofýza ovláda
the entire system of the body glands celý systém telesných žliaz
   
51:44 and also all the organs of the body a taktiež všetky orgány tela
are controlled in the brain. sú riadené mozgom.
   
51:47 If the brain deteriorates V prípade, že sa zhoršuje mozog,
the body starts to deteriorate. zhoršuje sa aj telo.
   
51:52 It works together. Funguje to spolu.
K: They go together. K: Pracujú spolu.
   
51:58 So can this brain, Takže, môže tento mozog,
which is not my brain, ktorý nie je mojím mozgom,
   
52:05 but the brain which has evolved ale je to mozog, ktorý sa vyvíjal
through millions of years, milióny rokov,
   
52:10 which has had all kinds ktorý zažil všetky možné
of destructive experiences, deštruktívne zážitky,
   
52:14 pleasant, etc. príjemné, atď.
- can that brain... - môže ten mozog ...
   
52:18 B: You mean B: Myslíte tým
that it is a typical brain typický mozog
   
52:20 not a peculiar brain, nie konkrétny mozog,
peculiar to some individual. typický pre nejakého jedinca...?
   
52:24 When you say not mine, Keď hovoríte nie môj,
any brain belonging to mankind. akýkoľvek mozog patriaci ľudstvu.
   
52:27 K: Any brain. K: Akýkoľvek mozog.
B: They are all similar. B: V podstate sú si všetky podobné.
   
52:30 K: Similar, that's what I said. K: Podobné. To som povedal.
   
52:32 Can that brain Môže byť ten mozog
be free of all this, of time? bez toho všetkého? Bez času?
   
52:39 I think it can. Myslím, že môže.
   
52:47 B: If we could discuss B: Mohli by sme si prediskutovať,
what it means to be free of time. čo to znamená, byť bez času?
   
52:51 At first sight that might sound Na prvý pohľad to môže znieť
crazy, because obviously bláznivo, pretože samozrejme
   
52:59 we all know you don’t mean všetci vieme, že to neznamená to,
that the clock stops. že sa zastavia hodiny.
   
53:02 K: Science fiction K: Sci-fi
and all that nonsense. a všetok ten nezmysel.
   
53:05 B: The point is B: Ide o to,
what does it really mean čo to vlastne naozaj znamená,
   
53:09 to be psychologically byť psychologicky
free of time? oslobodený od času?
   
53:12 K: That there is no tomorrow. K: Že neexistuje žiadny zajtrajšok.
   
53:14 B: But you know there is tomorrow. B: Ale vy viete, že existuje
K: But psychologically. zajtrajšok. K: Ale psychicky.
   
53:19 B: Can you describe better B: Môžete lepšie popísať
what does it mean, ‘no tomorrow’? čo to znamená, žiadny zajtrajšok"?
   
53:24 K: What does it mean K: Čo to znamená
to be living in time? žiť v čase?
   
53:29 Let’s take this side first Pozrime sa na túto stranu skôr,
before we come to the other ako sa pozrieme na druhú.
   
53:33 What does it mean to live in time? Čo to znamená žiť v čase?
  Dúfanie, myslenie, žitie v minulosti,
   
53:35 Hope, thinking, living in the past,  
   
53:42 and acting a konanie
from the knowledge of the past, z poznania minulosti,
   
53:47 the images, predstavy
the illusions, the prejudices, ilúzie, predsudky,
   
53:54 they are all an outcome of všetko to sú výsledky
the past, all that is time. minulosti, to všetko je čas.
   
54:02 And that is producing A to spôsobuje vo svete chaos.
in the world chaos.  
   
54:09 B: Suppose you are not living B: Predstavte si, že nežijete
psychologically in time, psychologicky v čase.
   
54:13 then you may still Potom stále môžete
order your actions by the watch. riadiť vaše konanie podľa hodín
   
54:18 The thing is a little puzzling, ale to je trochu zamotané.
suppose somebody says, Predpokladajme, že niekto hovorí,
   
54:23 ‘I am not living in time, but "Nežijem v čase, ale
I must make an appointment.' musím ísť na stretnutie. "
   
54:27 K: We can’t sit here for ever, K: Nemôžeme tu sedieť naveky,
it’s nearly five o’clock! je už skoro päť hodín!
   
54:30 B: So I'm looking at the watch but B: Takže pozerám sa na hodinky, ale
   
54:33 I'm not psychologically extending psychicky sa nezaoberám tým,
how it is going to feel aké to bude
   
54:35 in the next hour, when I'll have v nasledujúcej hodine, keď sa
fulfilment of desire, or whatever. naplní túžba, alebo čokoľvek iné.
   
54:41 K: So the way we are living now K: Takže spôsob, akým žijeme teraz,
is in the field of time. je v oblasti času.
   
54:47 There, we have brought all kinds Takým spôsobom sme priniesli všetky
of problems, suffering, right? druhy problémov, utrpenie, že?
   
54:56 B: Why does this B: Prečo toto nevyhnutne spôsobuje
produces suffering necessarily? utrpenie?
   
55:01 If you live in the field of time, Ak žijete v čase,
   
55:02 you are saying hovoríte
that suffering is inevitable. že utrpenie je nevyhnutné.
   
55:05 But could you make it clear, Ale vedeli by ste vysvetliť,
simply, why? jednoducho prečo?
   
55:11 K: It is simple. K: Je to jednoduché.
Time has built the ego, ‘me’, Čas vybudoval "ego" - "ja",
   
55:18 the image of me, sustained obraz mňa, podporovaný
by society, by parents, spoločnosťou, rodičmi,
   
55:23 by education, that is built... vzdelaním, tak vzniká ...
after million years, po milión rokov,
   
55:30 that is the result of time. čo je výsledkom času.
And from there I act. A z toho konám.
   
55:36 B: Towards the future. B: Smerom k budúcnosti.
   
55:39 Towards the future, Smerom k budúcnosti,
psychologically, psychologicky,
   
55:41 that is, towards to znamená, k nejakému
some future state of being. budúcemu stavu bytia.
   
55:44 K: Yes, which is, K: Áno, čo znamená,
the centre is always becoming. centrum sa vždy stáva.
   
55:49 B: Trying to become better. B: Snaží sa byť lepšie.
   
55:50 K: Better, nobler, K: Lepšie, ušľachtilejšie
or the other way round. alebo naopak.
   
55:54 So this constant endeavour Takže toto neustále úsilie
to become something, stať sa niečím,
   
55:59 psychologically, psychologicky,
is a factor of time. je faktor času.
   
56:05 B: Are you saying that B: Hovoríte, že to
that produces the suffering? spôsobuje utrpenie?
   
56:07 K: Obviously. Why? K: Samozrejme. Prečo?
Oh, my Lord, why? Ach, môj Bože, prečo?
   
56:17 Because – it is simple – Pretože - a je to jednoduché -
it is divisive. je to rozdeľujúce.
   
56:22 It divides me, so Delí ma to, takže
you are different from me. si iný ako ja.
   
56:29 And me, when I depend on somebody A ja, keď som závislý na niekom,
and that somebody is lost, a ten niekto je stratený,
   
56:36 or gone, I feel lonely, miserable, alebo preč, cítim sa osamelý, úbohý,
unhappy, grief, suffering. nespokojný, smútok, utrpenie.
   
56:44 All that goes on. To všetko sa deje stále dokola.
   
56:49 So, we are saying Takže hovoríme:
any factor of division "Hocijaký faktor delenia
   
57:01 which is the very nature of the self, čo je samotná povaha seba,
that must inevitably suffer. musí nutne trpieť.
   
57:09 B: So, are you saying that B: Takže vy vravíte, že
through time the self is set up, skrz čas, je "Ja" nastavené,
   
57:12 is organised, and the self introduces organizované, a že to "JA"
division and inner conflict? vytvára rozdelenie a konflikt?
   
57:20 But, if there were no Ale keby neexistoval
psychological time, žiadny psychologický čas,
   
57:22 then maybe this entire structure tak potom by sa možno celá štruktúra
would collapse zrútila
   
57:25 and something entirely different a nastalo by niečo úplne iné?
would happen.  
   
57:29 K: And therefore, K: A preto mozog by zmenil sám
the brain itself has broken... seba.
   
57:33 B: Next step is to say that B: Ďalšou vecou je povedať, že
the brain has broken out of that rut mozog sám vznikol z tejto rutiny
   
57:36 and maybe a tak by sa mohol
it could regenerate. zregenerovať.
   
57:38 It doesn’t follow logically, Z logiky to nevyplýva,
but still it could. ale mohlo by.
   
57:42 K: I think it does follow logically, K: Myslím si, že to z toho logicky
rationally. vyplýva, racionálne.
   
57:45 B: Logically B: Logicky
it would stop degenerating. by prestal degenerovať.
   
57:49 Then you're adding further Potom pridávate
that it would start to regenerate. že by začal regenerovať.
   
58:00 K: You look sceptical. K: Vyzeráte skeptický.
   
58:02 N: Yes, because the whole human N: Áno, pretože celá ľudská
predicament is bound to time. dilema je viazaná na čas.
   
58:11 K: Yes, we know that. K: Áno, to vieme.
   
58:12 N: Societies, individuals, N: Spoločnosti, jednotlivci,
the whole structure. celá štruktúra.
   
58:20 And it's so forceful that anything A je tak silná, že čokoľvek
feeble doesn’t work here. slabé tu nefunguje.
   
58:30 K: What do you mean ‘feeble’? K: Čo tým myslíte tým "slabé"?
   
58:32 N: The force of this is so great N: Tá sila je taká veľká
that if you have to break through, že ak máte preraziť,
   
58:36 whatever comes hocičo prichádza,
must have greater energy. musí mať väčšiu energiu.
   
58:41 And no individual seems to be A zdá sa, že žiadny jednotlivec
able to generate this energy nie je schopný vyrobiť túto energiu
   
58:46 to be able to break through. ktorá by bola schopná to preraziť.
That’s one of the difficulties. To je jeden z problémov.
   
58:51 K: You've got the wrong end of K: Zle ste to pochopili,
the stick, if I may point out. ak môžem poukázať.
   
58:55 When you use the word ‘individual’... Ak používate slovo jednotlivec...
N: A human being. N: Ľudská bytosť.
   
59:00 K: ...but you have moved away K: ... ale vy ste sa vzdialil
from the fact od skutočnosti
   
59:03 that our brain is universal. že náš mozog je univerzálny.
   
59:06 N: Yes, I admit that. N: Áno, to pripúšťam.
K: There is no individuality. K: Neexistuje žiadna individualita.
   
59:10 N: That brain is N: Mozog je
conditioned this way. podmienený týmto spôsobom.
   
59:14 K: Yes, we have been K: Áno, to všetko sme si
through all that. už prešli.
   
59:17 It is conditioned this way Je tak podmienený v čase.
through time.  
   
59:21 Time is conditioning! Čas je podmieňujúci!
Right?  
   
59:27 It's not: Nie je: to čas vytvoril
time has created the conditioning. podmienenie.
   
59:30 N: Its very structure N: Jeho celá štruktúra
is inherent in it. je v tom prirodzená.
   
59:33 K: Time itself K: Čas sám
is the factor of conditioning. je faktor podmieňovania.
   
59:39 So, can that time element Takže, môže to byť tak,
not exist? že element času nebude existovať?
   
59:45 Psychologically, Psychologicky,
not in the ordinary physical time. nie v bežnom fyzickom čase.
   
59:51 I say it can. Povedal som, že môže. A povedali sme,
  že koniec utrpenia
   
59:57 And we said  
the ending of suffering  
   
1:00:03 comes about when the self, príde vtedy keď "JA",
which is built up through time, ktoré je vybudované v priebehu času,
   
1:00:10 is no longer there. už nebude existovať.
   
1:00:17 For a man who is actually Človek, ktorý teraz
going through agony, prechádza cez muky,
   
1:00:24 going through a terrible time, prechádza cez hroznú dobu,
  by to mohol odmietnuť.
   
1:00:29 he might reject this, Je určený to odmietnuť.
he is bound to reject it, Ale keď sa dostane
   
1:00:33 but when he comes out of z toho šoku, a niekto mu to
the shock of this ukáže,
   
1:00:37 and somebody points out to him, a ak je ochotný počúvať,
if he is willing to listen,  
   
1:00:44 if he is willing to see ak je ochotný vidieť
the rationality of it, racionálnosť toho,
   
1:00:52 not build a wall against it, but nepostaví si proti tomu múr , ale
see for himself the sanity of it, sám vidí logickosť toho,
   
1:00:59 he is out of that field! vystúpi z toho poľa,
   
1:01:03 The brain is out mozog je mimo tej
of that time-binding quality. časovo viažucej vlastnosti.
   
1:01:07 N: Temporarily. N: Dočasne.
   
1:01:08 K: Ah! Again, when you use K: Ach! Znovu! Keď používate
the word ‘temporary’, it means time. slovo "dočasný",
   
1:01:15   to znamená čas.
   
1:01:17 N: No, he slips back into time. N: Nie, on opäť skĺzne späť do času.
   
1:01:19 K: No, you can’t. K: Nie, to nie!
You can’t go back, Nemôžete ísť späť,
   
1:01:25 if you see something dangerous, ak vidíte niečo nebezpečné,
go back to it? You can’t. ísť späť? To nemôžete!
   
1:01:31 Like a cobra, whatever danger, Rovnako ako kobra, akékoľvek
you cannot! nebezpečenstvo. To nemôžete!
   
1:01:36 N: The analogy is a bit difficult N: Tá analógia je trochu ťažká,
because your structure is that. pretože je to vaša štruktúra.
   
1:01:42 You inadvertently slip into it. Nechtiac do toho skĺznete .
   
1:01:45 K: Look, Narayan, when K: Pozrite Narayan. Keď
you see a dangerous animal, vidíte nebezpečné zviera,
   
1:01:51 there is immediate action. nastáva okamžitá reakcia.
   
1:01:55 It may be the result of past To môže byť dôsledkom minulosti,
knowledge, past experience, vedomosti, minulej skúsenosti,
   
1:02:00 but there is immediate action, ale je tam okamžitá akcia,
self-protection. sebaobrana.
   
1:02:07 Psychologically Psychologicky
we are unaware of the dangers. si neuvedomujme nebezpečenstvá.
   
1:02:15 And if we become A ak si tie nebezpečenstvá
as aware of the dangers budeme uvedomovať
   
1:02:19 as we are aware tak, ako si uvedomujeme
of a physical danger, fyzické nebezpečenstvo,
   
1:02:22 there is an action potom bude existovať konanie,
which is not time-binding. ktoré nie je viazané na čas.
   
1:02:27 B: I think that you could say, B: Ja si myslím, že by sa dalo povedať,
  že pokiaľ by ste
   
1:02:29 as long as you could  
perceive this danger  
   
1:02:33 you will respond immediately. vnímali toto nebezpečenstva,
  okamžite budete reagovať.
   
1:02:34 But, if you were to use Ale ak by ste mali používať
this analogy of the animal, túto analógiu zvieraťa,
   
1:02:38 there might be an animal mohlo by tam byť zviera,
that you realise is dangerous, ktoré si uvedomíte, že je nebezpečné,
   
1:02:41 but he might take another form ale mohlo by mať inú formu,
that you don’t see as dangerous. ktorú nevidíte ako nebezpečnú.
   
1:02:44 K: Yes, I saw that too. K: Áno, aj to som videl .
   
1:02:47 B: Therefore, there would B: A preto by mohlo byť nebezpečné
be a danger of slipping back skĺznuť späť,
   
1:02:50 if you didn’t see that illusion ak by ste nevideli, že tá
might come in some other form. ilúzia môže prísť
   
1:02:54   v nejakej inej forme.
   
1:02:58 But, the major point Ale hlavná vec,
that you are saying, ktorú hovoríte,
   
1:03:06 is that the brain is not je to, že mozog
belonging to any individual. nepatrí jednotlivcovi.
   
1:03:10 K: Yes, sir. Absolutely. K: Rozhodne!
I am clear on that. Hovorím to jasne!
   
1:03:13 B: Therefore it is no use saying B: Preto nemá zmysel hovoriť
that the individual will slip back. že jednotlivec skĺzne späť.
   
1:03:20 That already denies what To už popiera to, čo
you are saying. But rather, hovoríte. Ale radšej,
   
1:03:23 the danger might be nebezpečenstvo by mohlo byť
that the brain might slip back. že mozog by mohol skĺznuť späť.
   
1:03:27 K: The brain might get back because K: Mozog sa môže dostať späť, pretože
it itself has not seen the danger. on sám nevidel to nebezpečenstvo.
   
1:03:34 B: It hasn’t seen B: Nevidel
the other forms of the illusions. iné formy ilúzie.
   
1:03:37 K: Holy Ghost K: Duch Svätý,
taking different shapes. berúci na seba rôzne tvary.
   
1:03:51 B: I think that's the point. B: Myslím, že to je to hlavné.
   
1:03:55 K: That is the real root of it K: To je jeho skutočný koreň:
– time. - Čas.
   
1:04:05 B: Time and B: Čas a
separation as individuality oddelenie ako individualita,
   
1:04:08 are basically the same structure, sú v podstate rovnake konštrukcie.
   
1:04:11 although it is not obvious Aj keď to nie je zrejmé
in the beginning. od začiatku.
   
1:04:15 K: I wonder if you see that. K: Zaujímalo by ma, či to vidíte?
   
1:04:17 B: Why is time the same illusion, B: Prečo je čas rovnaká ilúzia,
  rovnaká štruktúra ako individualita?
   
1:04:20 the same structure as individuality?  
   
1:04:24 That is, psychological time. Teda - "psychologický čas"?
   
1:04:27 Individuality Jedinec,
is the sense of being a person je zmysel bytia ako osoba
   
1:04:30 who is located here somewhere. ktorý leží niekde tu.
   
1:04:33 K: Located and divided. K: Nachádza sa a oddeluje sa.
B: Divided from the others. BY: Oddeľuje sa od ostatných.
   
1:04:38 His domain extends out B: Jej doménou je presiahnutie
to some periphery, do určitej úrovne,
   
1:04:40 and also he has an identity a tiež má identitu,
which goes over time. ktorá presahuje čas.
   
1:04:44 He wouldn’t see himself as an Nevidela by sa ako jednotlivec,
individual unless he had an identity. pokiaľ by nemala identitu.
   
1:04:48 If today he is one person, Ak by dnes bola jednou osobou,
tomorrow another, zajtra druhou,
   
1:04:51 he would not be called nevolalo by sa to
an individual. indivídum.
   
1:04:54 So we mean by ‘individual’ Takže hovoríme niekomu "indivídum",
somebody who is in time. miekomu, kto je v čase.
   
1:04:58 K: I think that is such a fallacy, K: Myslím si, že je taký klam,
this idea of individuality. táto myšlienka individuality.
   
1:05:06 B: On the other hand, B: Na druhej strane,
many people veľa ľuďom
   
1:05:08 may find it very hard sa môže zdať veľmi ťažké
to be convinced that it is a fallacy. byť presvedčený, že je to klam.
   
1:05:12 K: Many people K: Veľa ľuďom
find everything very hard. sa všetko zdá veľmi ťažké.
   
1:05:15 B: But, there is a common B: Ale, existuje spoločný
feeling that as an individual pocit, že ako jednotlivec
   
1:05:17 I have existed at least som existoval aspoň
from my birth if not before, od môjho narodenia, ak nie skôr,
   
1:05:20 and go on to death a budem pokračovať aj po smrti
and perhaps later. a možno aj neskôr.
   
1:05:23 The whole idea of being Celá myšlienka bytia
an individual is to be in time... jedinca, je bytie v čase ...
   
1:05:27 ...and to be in psychological time. ... a byť v psychologickom čase.
   
1:05:32 K: We are saying that. K: To hovoríme.
B: Not just clock time. B: Nielen bežný čas..
   
1:05:35 K: No. So, if that K: Nie. Takže, ak by sa tá
illusion could be broken, ilúzia dala zničiť.
   
1:05:45 time has created individuality, Že čas vytvoril individualitu,
which is erroneous. čo je chybné.
   
1:05:52 B: Through time the notion B: Cez čas vznikla predstava
of individuality has arisen. individuality.
   
1:05:57 You say - through time, Hovoríte, že skrz čas,
through psychological time, cez psychologický čas,
   
1:06:00 the idea of individuality predstava individuality
has arisen. vznikla.
   
1:06:08 K: Can this brain K: Môže to mozog
understand that? pochopiť?
   
1:06:11 B: As Narayan said, there is B: Ako už Narayan povedal, v každom
a great momentum, in any brain, mozgu je veľký pohyb
   
1:06:20 of the whole past celej minulosti,
which keeps rolling, moving along. ktorá sa prelína, pohybuje sa.
   
1:06:25 K: Can that momentum stop, K: Môže ten pohyb na minútu
for a minute? Not a minute. prestať? - Ani na minútu!
   
1:06:29 Can that stop? Môže to zastaviť?
Not for a minute. Ani na minútu!
   
1:06:37 N: The difficulty N: Problém spočíva v tomto:
comes actually in this:  
   
1:06:40 it is intrinsic to you je to vo vašom vnútri
– the genetic coding – - to genetické kódovanie -
   
1:06:43 and you seem to function a zdá sa, že fungujete
more or less unconsciously, viacmenej nevedome,
   
1:06:50 you are driven by this ste poháňaný týmto
kind of past momentum. druhom minulosti.
   
1:06:55 And suddenly you see, as it were, A zrazu to vidíte, akoby to bolo,
like a flash, something true. ako blesk, niečo naozajstné.
   
1:07:02 But the difficulty is, Ale problém je,
it operates for some time – že to funguje po určitú dobu
   
1:07:06 in the sense - v tom zmysle
it may operate for a day, to môže fungovať jeden deň,
   
1:07:09 but then there is the fact ale potom je tu skutočnosť,
that you are again caught že ste znovu chytený
   
1:07:13 in the old momentum. v tom starom pohybe.
It is a human experience. Je to ľudská skúsenosť.
   
1:07:18 K: I know that. But I say K: Viem to. Ale ja hovorím, že
it will not be caught. nebude chytený.
   
1:07:23 N: That is why I say N: To je dôvod, prečo hovorím,
this can’t be a feeble thing. že to nemôže byť slabá vec.
   
1:07:27 K: Don’t use the word ‘feeble’ K: Nepoužívajte slovo "slabý"
or ‘strong’. Once you see, alebo "silný". Akonáhle vidíte,
   
1:07:32 the mind, the brain, že myseľ, mozog,
is aware of this fact, si je vedomý tejto skutočnosti,
   
1:07:38 it cannot go back. sa to nemôže vrátiť.
How can it! Ako by mohlo!
   
1:07:45 N: That’s why I said there must be N: To je dôvod, prečo som povedal,
  že musí existovať
   
1:07:49 another way of preventing it nejaký spôsob, ako zabrániť
from going back. cesty späť.
   
1:07:53 K: Not preventing, K: Nie zabrániť,
that means also time. to tiež znamená čas.
   
1:07:56 You see, you are still thinking Vidíte, stále premýšľate
in prevention. o prevencii.
   
1:08:00 N: Prevention in the sense, N: Prevencia v tom zmysle,
as a human factor. ako ľudský faktor.
   
1:08:06 K: The human being is irrational. K: Ľudská bytosť je iracionálna.
Right? Však?
   
1:08:13 And as long as he is A pokiaľ bude
functioning irrationally, fungovať iracionálne,
   
1:08:18 any other rational factor, akýkoľvek iný rozumný faktor bude,
he says, ‘I refuse to see it.' bude hovoriť: "Odmietam to vidieť!"
   
1:08:25 N: From what you are saying, N: Z toho, čo hovoríte,
you are suggesting naznačujete
   
1:08:27 that the very seeing že samotné videnie
prevents you also from going back, vám bráni vrátiť sa späť,
   
1:08:33 from slipping. od skĺznutia.
No, this is a human condition. Nie, to je stav ľudstva.
   
1:08:38 B: I wonder if we should ask B: Rozmýšľam, či by sme sa mali pýtať
this question about prevention. na túto otázku o prevencii.
   
1:08:43 It may be a question... Môže to byť otázka.
   
1:08:45 N: It has both the aspects. N: Má oba aspekty.
You see the fallacy of something Vidíte klam niečoho,
   
1:08:50 and the very seeing prevents a ten vhľad vám zabraňuje
you from slipping back. vkĺznuť späť.
   
1:08:56 Because you see the danger of it. Pretože vidíte to nebezpečenstvo.
   
1:08:59 B: Nothing prevents you. B: Nič vás nechráni.
   
1:09:00 In another sense you'd say V inom zmysle, hovoríte, že
you have no temptation to slip back, nemáte pokušenie vkĺznuť späť,
   
1:09:04 therefore you don’t have to be Preto nemusíte byť
prevented. chránený.
   
1:09:06   Ak to naozaj vidíte,
  nie je potrebné, aby sa to chránilo.
   
1:09:08 N: I understand, yes, N: Chápem, áno,
you are not tempted to go back. nie ste v pokušení vracať sa.
   
1:09:12 K: I can’t go back. K: Nemôžem sa vrátiť,
If I see the fallacy ak vidím klam
   
1:09:16 of all the religious nonsense, všetkých náboženských nezmyslov.
it is finished! Je koniec!
   
1:09:20 B: The only question B: Jediná otázka
which I raise is that ktorú mám, je, že
   
1:09:21 you may not see it to nemôže vidieť
in another form... v inej forme.
   
1:09:25 N: It may come N: Môže prísť
in different shapes and forms. v rôznych tvaroch a formách.
   
1:09:27 B: ...and then you are tempted B: ... a potom ste zase v pokušení.
once again.  
   
1:09:30 K: The mind is aware, K: Myseľ je vedomá,
it is not caught. nie je lapená.
   
1:09:33 What, you are saying it does? Čo hovoríte, že to robí?
   
1:09:35 N: In other shapes and forms, N: V iných tvarov a formách,
you can see through. vidíte pravdu.
   
1:09:38 K: That’s it. K: To je ono.
   
1:09:39 N: There is another thing N: Je tam ďalšia vec.
I want to ask: Chcem sa spýtať:
   
1:09:42 is there a faculty existuje v ľudskom systéme
in the human system schopnosť,
   
1:09:48 which has this function as it were, ktorá má túto funkciu,
so it has some effect, že má taký účinok,
   
1:09:59 some transforming effect ktorý má transformačný efekt
on the brain. na mozog?
   
1:10:07 K: Wait sir. We said that. K: Hovorili sme o tom.
  N: Nie, nehovorili ...
   
1:10:14 Perception is out of time. K: Počkajte, pane. Povedali sme, že
  vnímanie je mimo čas:
   
1:10:22 Seeing immediately a okamžite vidíme
the whole nature of time. celú povahu času.
   
1:10:32 Which is to have Čo je:
- to use a good old word - - použijúc staré dobré slovo -
   
1:10:35 to have an insight mať vhľad
into the nature of time. do podstaty času.
   
1:10:44 If there is an insight Ak máme vhľad
into the nature of time do podstaty času
   
1:10:50 the very brain cells which tie isté mozgové bunky, ktoré
are part of time break down. sú súčasťou času, sa rozpadnú.
   
1:10:57 The brain cells mutate, Mozgové bunky zmutujú,
bring about a change in themselves. zmenia sami seba.
   
1:11:05 That is what To je to, čo
this person is saying. táto osoba hovorí.
   
1:11:10 You may disagree, Môžete nesúhlasiť,
you may say ‘Prove it’. môžete povedať "Dokáž to."
   
1:11:14 I say Ja hovorím:
this is not a matter of proof, Nie je to záležitosť dôkazu,
   
1:11:18 it is a matter of action. je to záležitosť konania.
Do it, find out, test it. Urob to, zisti to, vyskúšaj to!
   
1:11:26 N: You were also saying N: Minule ste tiež hovorili,
the other day  
   
1:11:29 that when the consciousness že pri vedomie
is empty of its content... vyprázdnené z jeho obsahu ...
   
1:11:40 K: The content is time! K: Obsah je čas.
   
1:11:42 N: You said that leads to N: Povedali ste, že to vedie
   
1:11:44 the transformation k transformácii
of the brain cells. mozgových buniek.
   
1:11:49 When you say consciousness Keď hovoríte že je vedomie
is empty of the content... zbavebé obsahu ...
   
1:11:52 K: ...there is no consciousness K: ...tak tam nie je vedomie,
as we know it. ako ho poznáme.
   
1:11:56 N: Yes. And again you are N: Áno. A opäť
using the word ‘insight’. používate slovo "vhľad".
   
1:11:59 What is the connection Aká je súvislosť
between the two? medzi týmito dvomi?
   
1:12:03 There is an obvious connection. Je tam zrejmá súvislosť.
   
1:12:06 B: Between what, B: Medzi čím?
consciousness and insight? Vedomím a vhľadom?
   
1:12:08 N: Consciousness. When N: Vedomím. Keď
you have suggested that ste navrhol, že
   
1:12:14 consciousness vedomie
is empty of its content... je vyprázdnené od jeho obsahu ...
   
1:12:18 K: Careful! Consciousness is K: Pozor! Vedomie je dané
put together by its content. dohromady svojim obsahom.
   
1:12:25 The content is the result of time. Obsah je výsledkom času.
   
1:12:33 B: The content also is time. B: Obsah je tiež čas.
It is about time as well. Je to tiež o čase.
   
1:12:40 It is also actually To je tiež vlastne
put together by time. dané dohromady časom.
   
1:12:43 K: Actually put together by time, K: Vlastne je to dohromady vďaka času,
and also it is about time, a tiež je to o čase,
   
1:12:47 as he pointed out. Now, ako podotkol. Teda,
if you have an insight into that ak to vidíte,
   
1:12:54 the whole pattern is gone, celý vzor je preč,
broken. skončený.
   
1:12:59 The insight, which is not of time, Pochopenie, ktoré nepochádza z času,
which is not of memory, čo nie je z pamäte,
   
1:13:03 which is not of knowledge, etc. čo nie je znalosť, atď.
   
1:13:07 N: Who has this insight? N: Kto to vidí?
   
1:13:10 K: It’s not me. K: Nie som to "Ja".
There is an insight. To je ten vhľad.
   
1:13:14 N: There is insight, N: Je tu vhľad,
and the word ‘insight’ a slovo "vhľad"
   
1:13:18 has a positive connotation má pozitívny vedľajší význam.
- you have an 'insight', - Máte "vhľad",
   
1:13:22 and then 'the consciousness a potom "vedomie
is empty of its content' je zbavené svojho obsahu "
   
1:13:26 has a negative kind of... má negatívny druh ... K: Nie.
K: No, sir!  
   
1:13:33 N: You are implying that N: Naznačujete, že
the very emptying of the content, úplné vyprázdnenie obsahu,
   
1:13:38 the emptiness of the content, prázdnota obsahu,
is insight. je vhľad.
   
1:13:42 K: No. We are saying K: Nie. Hovoríme,
  že čas je faktor
   
1:13:49 time is a factor  
   
1:13:50 which has put the content, ktorý dal obsah dokopy,
which has made up the content. ktorý tvorí obsah.
   
1:13:56 It has made up Je tvorený
and it also thinks about. a tiež myslí.
   
1:14:00 All that is a bundle, Všetko to je zväzok,
is the result of time. je to výsledok času.
   
1:14:06 Now, an insight Teraz, vhľad
into this whole movement. do celého tohto hnutia.
   
1:14:12 It is not my insight. To nie je môj vhľad.
N: No, it is insight. N: Nie, to je vhľad.
   
1:14:16 K: Insight, that brings about K: Vhľad, ktorý prináša
transformation in the brain. transformáciu v mozgu.
   
1:14:26 Because it is not time-binding, Pretože nie je viazaný na čas,
that insight. ten vhľad.
   
1:14:30 B: If you say that this content, B: Keď hovoríte, že tento obsah,
the psychological content, tento psychologický obsah,
   
1:14:34 is a certain structure physically je určitá štruktúra fyzicky
in the brain, you may say v mozgu, môžete povedať,
   
1:14:38 that in order for this že aby tento
psychological content to exist, psychologický obsah mohol existovať,
   
1:14:41 the brain over many years mozog v priebehu mnohých rokov
has made many connections vyrobil veľa spojení
   
1:14:45 of the cells, buniek,
which constitute this content. ktoré predstavujú tento obsah.
   
1:14:49 And then there is a flash of insight A potom je tu záblesk vhľadu
which sees all this ktorý toto všetko vidí,
   
1:14:53 and sees a vidí
that it is not necessary, že to nie je nutné,
   
1:14:56 and therefore a preto
all this begins to dissipate. sa to všetko začína vytrácať.
   
1:15:00 And when that has dissipated A keď sa to rozplynie
there is no content – neexistuje žiadny obsah,
   
1:15:04 then you say whatever the brain potom si hovoríte, že čokoľvek mozog
is doing is something different. robí, je niečo iné.
   
1:15:08 K: Which is, to go further, K: Čo je, choďte ešte ďalej,
then there is total emptiness. potom je tam úplná prázdnota.
   
1:15:16 We won’t go into it. Nebudeme si rozoberať to,
Which we went into the other day. čo sme si rozoberali minule.
   
1:15:21 B: Emptiness of that content? B: Prázdnota tohto obsahu.
   
1:15:24 But when you say total emptiness Ale keď hovoríte o celkovej
  prázdnote,
   
1:15:26 you don’t mean nemyslíte tým, že nevidíte izbu,
you don’t see the room,  
   
1:15:28 but you mean emptiness ale myslíte tým prázdnotu, celého
of all this inward content. tohto vnútorného obsahu.
   
1:15:31 K: That’s right. K: To je pravda.
   
1:15:41 That emptiness has tremendous energy. Tá prázdnota má obrovskú energiu.
It is energy! Je to energia.
   
1:15:47 B: So, could you say that B: Takže, dalo by sa povedať, že
   
1:15:48 the brain having had all mozog,tým že posplietal všetky
these connections tangled up, tieto spojenia,
   
1:15:51 has locked up a lot of energy? uzamkol veľa energie?
   
1:15:53 K: That’s right. K: To je pravda.
Wastage of energy. Plytvanie energiou.
   
1:15:55 B: Then when they begin to dissipate, B: Potom, keď
that energy is there. sa začnú rozplývať,
   
1:15:58   tá energia je tam.
  K: Rozplynie sa, to je pravda.
   
1:16:03 Now, would you say B: Teda, povedali by ste,
that is as much physical energy že je tam toľko fyzickej energie
   
1:16:05 as any other kind, ako rovnaké množstvo
nervous energy? nervóznej energie?
   
1:16:07 K: Of course, of course. K: Samozrejme!
   
1:16:40 Now you have heard all this, Teraz ste počuli všetko,
Narayan. Narayan.
   
1:16:46 We can go on more in detail, Môžeme si prebrať ďalšie detaily,
but you have heard 'en principe', ale počuli ste princíp,
   
1:16:52 the principle, the root of it: princíp, koreň toho:
   
1:16:58 is it an idea or a fact? Je to myšlienka, alebo skutočnosť?
   
1:17:06 N: An idea of it has no... N: Tá yšlienka nemá žiadny...
   
1:17:08 K: No, I am asking you, K: Nie, pýtam sa vás,
don’t dodge it. neyhýbajte sa!
   
1:17:13 Is it an idea or a fact? Je to idea, alebo skutočnosť?
   
1:17:19 I hear all this. Počúvam to všetko. Počul som to
  sluchom,
   
1:17:23 I have heard it  
with the hearing of the ear,  
   
1:17:27 so I make it into an idea. takže to beriem ako ideu.
  Ale keď to počujem,
   
1:17:31 But if I hear it,  
   
1:17:36 not only with the hearing of a to nielen sluchom,
the ear but hear it in my being, ale celým svojím bytím,
   
1:17:46 in the very structure of myself v samotnej štruktúre seba,
I hear this statement, počujem toto vyhlásenie,
   
1:17:54 what happens then? čo sa potom stane?
   
1:17:58 If that doesn’t take place Ak sa to nezačne diať,
it becomes merely an idea zostane to púhou ideou,
   
1:18:01 and we can spin along a môžeme sa v tom vŕtať dookola,
for the rest of one’s life po celý zvyšok života,
   
1:18:05 playing with ideas. zahrávajúc sa s myšlienkou.
   
1:18:32 So, we are more or less, you Ale ak ten pocit
and I, and Narayan perhaps, "Áno, mám ..." - vieš?
   
1:18:36 more or less Takže, sme viacmenej, vy
  a ja, a možno Narayan ,
   
1:18:41 a captured audience. viac-menej
  zajuaté publikum.
   
1:18:49 If there was a scientist, Ak by tu bol vedec,
bio-feedback or spätnej väzby, alebo
   
1:18:55 another brain specialist, nejaký iný špecialista,
would they accept all this? akceptovali by to?
   
1:18:58 Would they even listen to all this? Počúvali by to, vôbec?
   
1:19:01 B: Maybe a few would but B: Možno, že pár, ale
obviously the majority would not. väčšina zrejme nie.
   
1:19:04 K: No. So what? K: Nie. Takže čo?
   
1:19:12 How do we affect Ako ovplyvníme
– I am using the word ‘affect’ – - používam slovo "vplyv" -
   
1:19:17 how do we touch the human brain? ako sa dotkneme k ľudského mozgu?
   
1:19:25 B: Let me say the way it will B: Dovoľte mi povedať, že ako to
sound to most scientists is bude znieť väčšine vedcom,
   
1:19:28 it will sound rather abstract. bude znieť dosť abstraktne.
   
1:19:31 They will say it could be so, Povedia, že by to tak mohlo byť,
it is a nice theory. že je to pekná teória.
   
1:19:33 K: Good boy, it is K: Zlatý chlapec, je
nice to have heard you. pekné počuť to od teba.
   
1:19:36 B: We have no proof of it. B: Nemáme na to dôkaz.
Therefore they would say OK, Preto by povedali OK,
   
1:19:43 it doesn’t really excite me much v skutočnosti ma to veľmi nevzrušuje,
because I don’t see any proof. pretože nevidím žiadny dôkaz.
   
1:19:48 I think that is the way... Myslím, že je to spôsob, ako ...
K: ...they would operate. K: ...by reagovali.
   
1:19:50 B: The more favourable ones B: Tí optimistickejší
would look at it that way. by sa na to pozreli takto:
   
1:19:54   Povedzme, že ak máte
  viac dôkazov, potom ...
   
1:19:56   K: Vrátime sa k tomu neskôr.
  B: ... bude nás to veľmi zaujímať.
   
1:20:05 You see, you can’t give any proof Takže nemôžete dať žiadne dôkazy
because whatever is happening preto, že všetko, čo sa deje
   
1:20:11 nobody can see it, nikto to nemôže vidieť
with their eyes. svojimi očami.
   
1:20:14 K: Of course. I understand. K: Samozrejme! Rozumiem!
   
1:20:16 But I am asking, Ale ja sa pýtam,
what shall we do? čo budeme robiť?
   
1:20:20 What is...  
How do you affect...  
   
1:20:24 Our mind, our brain, is not Naša myseľ, náš mozog, nie je
my brain, it is the human brain môj mozog, to je ľudský mozog
   
1:20:30 which has evolved through ktorý sa vyvíjal cez
a million years. milión rokov.
   
1:20:37 One freak, Jeden blázon,
or one biological freak, alebo jeden biologický magor,
   
1:20:41 can move out of it sa z toho môže dostať.
– perhaps, or does. - Alebo snáď nie?
   
1:20:50 How do you get at the human Ako sa dostanete k človeku,
mind to make him see this? aby to videl?
   
1:20:57 B: I think you have to communicate B: Myslím si, že budete musieť
the necessity hovoriť o nutnosti
   
1:21:03 of what you are saying, toho, čo hovoríte.
that it is inevitable. Že je to nevyhnutné.
   
1:21:07 You have to communicate the Musíte rozprávať o
necessity of what you are saying, nutnosi toho, čo hovoríte,
   
1:21:10 that it is inevitable. že je to nevyhnutné.
   
1:21:12 If you explain it to somebody Ak to niekomu vysvetlíte
and he sees it happening a on vidí že sa to deje
   
1:21:15 before his eyes pred jeho očami,
he says, ‘That’s so’. on hovorí: "Áno, je to tak!"
   
1:21:18 K: But sir, that requires K: Ale pane! To si vyžaduje
somebody to listen! niekoho, kto by počúval.
   
1:21:23 Somebody who says, Niekoho, kto hovorí:
really I want to capture this, "Naozaj to chcem pochopiť,
   
1:21:27 I want to understand this, Chcem to pochopiť,
I want to find out. Chcem na to prísť.
   
1:21:33 Apparently, that is one of the Očividne, toto je jedna z
most difficult things in life. najťažších vecí v živote.
   
1:21:38 B: That’s the function B: To je funkcia
of this occupied brain, tohto zamestnaného mozgu,
   
1:21:42 that it is occupied with itself tým, že je zamestnaný sám sebou
and doesn’t listen. a nepočúva.
   
1:21:47 N: In fact one of the things is, N: V skutočnosti jedna z vecí je,
   
1:21:50 this occupation seems tento stav
to start very early. začína veľmi skoro.
   
1:21:55 When you are young Keď ste mladý
it is very powerful je to veľmi silné
   
1:21:58 and it continues a pokračuje
through all your life. to po celý život.
   
1:22:01 How do you through Ako to robíte skrz
education make this... vzdelávanie ...
   
1:22:05 K: Oh, that is a different matter. K: No, to je iná vec.
   
1:22:07 I would say, Povedal by som, že,
I would work at it differently, by som pracoval na tom inak.
   
1:22:10 if you are asking how to Ak sa pýtate: Ako na
set about it I will tell you. to? - odpoviem vám.
   
1:22:17 The moment you see the importance V okamihu, keď vidíte, že nie je dôležité
of not being occupied, byť niečím zaujatý,
   
1:22:25 you yourself see that vtedy sami to uvidíte,
as a tremendous truth, ako obrovskú pravdu,
   
1:22:29 you will find ways and methods nájdete spôsoby a metódy
to help them. ako im pomôcť.
   
1:22:34 That is creative, Je to kreatívne.
you can’t just be told, Nestačí, aby vám to niekto povedal,
   
1:22:38 and copy and imitate, a vy by ste opakovali a napodobňovali.
then you are lost. Boli by ste stratený.
   
1:22:48 B: Question is, how is it possible B: No, potom otázka znie:
to communicate to the brain,  
   
1:22:49   ako je možné,
  komunikovať s mozgom,
   
1:22:52 which rejects, ktorý odmieta,
which doesn’t listen? ktorý nepočúva?
   
1:22:55 K: That is what I am asking. K: To je to, čo sa pýtam!
B: Is there a way? B: Existuje spôsob, ako?
   
1:23:00 K: No. K: Nie. Keď odmietam počúvať ...
   
1:23:05 If I refuse to listen, what...  
   
1:23:08 Go to the Pope and tell him all this Choďte za pápežom, a povedzte mu toto
he will say – well! všetko, a on povie - Dobre!
   
1:23:23 Sir, I think we better stop, pane, myslím, že by sme mali prestať!
don’t you? Nie?
   
1:23:39 I think meditation Myslím si, že meditácia
is a great factor in this. v tom zohráva značný faktor .
   
1:23:46 I feel we have been meditating. Mám pocit, že sme meditovali.
   
1:23:54 Ordinary people wouldn’t Obyčajní ľudia by to
accept this as meditation. nepovažovali za meditáciu.
   
1:23:59 B: They have used the word B: Použiívajú toto slovo
so often in a routine way. tak často rutinným spôsobom.
   
1:24:01 K: It is really lost, K: Je to naozaj stratené,
that is one of the things... to je jedna z vecí, ...
   
1:24:06 Something real made vulgar, common, z niečoho skutočného, sa stalo niečo
is gone. vulgárne, obyčajné. Je to preč.
   
1:24:14 Yoga, as I was pointing out, Jóga, ako som hovoril,
was something extraordinary, bolo niečo mimoriadne,
   
1:24:18 only, if I may use the word, len keď to slovo používam
without being misunderstood, veľmi málo.
   
1:24:24 for the very few.  
   
1:24:26 Now it has become common, Teraz sa stalo obyčajným.
a way of earning a livelihood. Spôsob, ako si zarábať na živobytie.
   
1:24:30 It’s gone! Je to preč!
   
1:24:40 So, meditation is this, Takže meditácia je toto:
the emptying of consciousness. vyprázdňovanie vedomia.
   
1:24:48 B: Yes, but let’s get it clear, B: Áno, ale vyjasnime si to.
   
1:24:50 because before you said Pretože predtým ste povedal,
it would happen through insight. že to nastane skrz pochopenie.
   
1:24:53 Now, are you saying meditation Teraz hovoríte, že meditácia
is conducive to insight? prispieva k pochopeniu?
   
1:24:57 K: Meditation is insight. K: Meditácia je vhľad.
B: It is insight already. B: To už je vhľad.
   
1:25:00 Then it is some Potom je nejaký
sort of work you do. druh práce, ktorú robíte.
   
1:25:03 Insight is usually thought of Vhľad je zvyčajne myšlienka
as the flash. ktorá prichádza ako blesk.
   
1:25:06 K: Yes, insight is a flash. K: Áno, vhľad je ako blesk.
   
1:25:07 B: But also meditation B: Ale tiež meditácia
is a more constant... je stálejšia ...
   
1:25:13 K: Now, we must be careful K: Tak, musíme byť opatrní,
in the usage v používaní
   
1:25:15 of what we mean by meditation. toho, čomu hovoríme meditácia.
B: That’s the question, yes.  
   
1:25:18   B: To je otázka, áno!
   
1:25:22 K: We can reject the systems, K: Môžeme odmietať systémy,
the methods, metódy,
   
1:25:25 the authorities, autority,
the acknowledged Zen, Tibetan, vedomosti zenu, tibetského,
   
1:25:30 Hindu, Buddhist, hinduistického, budhistického,
we can reject all that, môžeme odmietnuť to všetko,
   
1:25:35 because it is obviously pretože, očividne to je
mere tradition, repetition, púha tradícia, opakovanie,
   
1:25:38 and time-binding nonsense. a nonsense, ktorý sa viaže na čas.
   
1:25:41 N: Don’t you see some of N: Vari nevidíte, že niektoré
them could have been original, z nich môžu byť originálne,
   
1:25:48 some of them could have niektoré z nich by mohli mať
had original insight? originálny vhľad?
   
1:25:52 K: If they had they wouldn’t K: Ak by mali,
be in it, wouldn’t belong to nepatrili by
   
1:25:55 Christian, Hindu, Buddhist, kresťanom, hinduistom, budhistom,
they wouldn’t be anything. nepatrili by nikomu.
   
1:25:59 N: In the past. N: V minulosti.
   
1:26:07 I am also clever at this. K: Chi lo sa ... Chcem povedať, kto vie?
  Aj v tom som šikovný.
   
1:26:12 Now, meditation Teda, meditácia,
is this penetration, you follow? je tento prienik.
   
1:26:23 I don’t know if I am Neviem, či
using the right word. používam správne slovo.
   
1:26:25 It is this sense of... Je to tento pohyb,
  bez akejkoľvek minulosti.
   
1:26:33 ...moving without any past.  
I can't...  
   
1:26:46 B: The only point to clear up is, B: Jediný bod ako to vysvetliť je,
   
1:26:47 when you use keď použijeme slovo "meditácia",
the word meditation,  
   
1:26:49 do you mean myslíte si, že je to viac
something more than insight. než vhľad?
   
1:26:55 It seems to mean Pre mňa to znamená trochu viac.
something a bit more...  
   
1:26:57 K: A bit more. Much more. K: Trochu viac. Oveľa viac.
Because insight Pretože nahliadnutie
   
1:27:04 has freed the brain oslobodil mozog
from the past, from time. od minulosti. Od času.
   
1:27:11 That is an enormous statement. To je obrovský prehlásenie.
   
1:27:18 Meditation, as we know it, Meditácia, ako ju poznáme,
is becoming, je "stávanie sa",
   
1:27:24 and any sense of becoming a spôsob stávania sa,
is still time, je stále "čas",
   
1:27:28 therefore preto v hľade
there is no sense of becoming. nie je žiadne stávanie sa.
   
1:27:34 B: But that seems to mean B: Ale potom to znamená,
that you have to have insight že musíte mať vhľad,
   
1:27:38 if you are going to meditate. ak idete meditovať.
   
1:27:40 You cannot meditate Nemôžete meditovať
without insight. bez pochopenia.
   
1:27:43 K: Of course. K: Samozrejme.
   
1:27:44 B: You can’t regard B: Nemožno to považovať
it as a procedure za postup
   
1:27:46 by which you will come to insight. ktorým sa dostanete
K :No! k náhľadu.
   
1:27:50 That immediately implies time. K: Nie!
  To by okamžite znamenalo čas.
   
1:27:53 A procedure, a system, Postup, systém,
a method to have insight metóda mať vhľad,
   
1:27:56 sounds so nonsensical. znie tak nezmyselne.
   
1:28:02 Insight into greed, Pohľad na chamtivosť,
into fear, into all that, strach, na to všetko,
   
1:28:10 frees the mind from all that. oslobodzuje myseľ od toho všetkého.
   
1:28:14 Then meditation Potom meditácia
has quite a different quality. má celkom iný charakter.
   
1:28:19 It has nothing to do Nemá to nič spoločné
with all the guru's meditations. so všetkými tými "guru meditáciami".
   
1:28:25 Right? So, that, is what? Však? Takže, čo je to?
   
1:28:39 Would we say, sir Povedali by sme, pane:
– it's wrong words, all this – - To všetko sú nesprávne slová -
   
1:28:48 to have insight aby sme mali vhľad,
there must be silence. musí tam byť ticho.
   
1:28:53 B: It’s the same, B: To je to isté!
we seem to be going in a circle. Motáme sa v kruhu.
   
1:28:55 K: No, for the moment. K: Nie, na chvíľu.
   
1:28:57 B: For the moment, yes, B: Na chvíľu.
my mind has silence. Moja myseľ je ticho.
   
1:28:59 K: Silence. K: Ticho.
So the silence of insight Takže mlčanie vhľadu
   
1:29:06 has cleansed, purged, all that. vyčistilo, očistilo to všetko.
   
1:29:12 B: The structure of the occupation. B: Štruktúru zamestnania mozgu.
   
1:29:18 K: Then meditation K: Potom "meditácia".
- oh Lord, what is it? - Ó, bože! Čo to je?
   
1:29:32 There is no movement Neexistuje tam žiadny pohyb,
as we know it. ako ho poznáme.
   
1:29:36   Pohyb znamená čas, to všetko.
   
1:29:38 Movement means time, all that. To nie je ten druh pohybu.
It is not that kind of movement.  
   
1:29:44 B: Some other kind? B: Nejaký iný druh?
   
1:29:53 K: I don’t see how K: Nevidím, ako by sme to
we can measure that by words. vyjadrili slovami.
   
1:30:08 That sense of limitless state. Ten pocit bezhraničného stavu.
   
1:30:16 B: But, in Ojai you were saying B: Ale v Ojai ste hovoril,
that nevertheless že napriek tomu
   
1:30:18 it is necessary je potrebné nájsť
to find some language. na to nejaké slová.
   
1:30:20 In Ojai you were saying V Ojai ste povedal,
that it is still necessary že je potrebné
   
1:30:23 to find a language, nájsť slová, hoci sa
even though it is unsayable. to nedá vysloviť.
   
1:30:26 K: Yes. We will find the language. K: Áno. Nájdeme na to slová.
   
1:30:32 We better stop, it is too late. Mali by sme prestať,
  je príliš neskoro!
   
1:30:36 Shall we continue next Sunday? Budeme pokračovať budúcu nedeľu?
Right, sir. Že, pane?