Krishnamurti Subtitles

Dobro prekvitá len v slobode

San Diego - 17 February 1972

Conversation with Eugene Shallert 10:02 Krishnamurti v dialógu
s Otcom Eugenom Schallertom.
  
0:07 J. Krishnamurti sa narodil v Južnej
Indii a bol vzdelaný v Anglicku.
  
0:12 Posledných štyridsa rokov
rozpráva po Spojených štátoch,
  
0:16 v Európe, v Indii, v Austrálii
a v ïalších èastiach sveta.
  
0:21 Od zaèiatku svojeho životného diela
prerušil všetky spojenia
  
0:24 s organizovanými
náboženstvami a ideológiami
  
0:27 a povedal, že jeho jediným záujmom
 
0:29 je oslobodi èloveka,
úplne, bezpodmieneène.
  
0:33 Je autorom mnohých kníh,
medzi inými:
  
0:36 Prebudenie inteligencie,
Naliehavos zmeny,
  
0:40 Sloboda od poznaného
a Let Orla.
  
0:45 V dialógu s Krishnamurtiho
je Rev. Eugene J. Schallert
  
0:49 zo spoloèenstva jezuitov,
riadite¾ Centra
  
0:52 pre sociologický výskum na
univerzite v San Francisku,
  
0:56 kde je otec Schallert
docentom sociológie.
  
1:02 S: Myslím si, že by sme najprv mali
zaèa skúmaním
  
1:09 èo je najskutoènejšie
vo svete, v ktorom žijeme
  
1:18 a ako sa nauèi vidie to,
èo je skutoèné.
  
1:24 K: Pane, povedali by ste,
 
1:31 že aby èlovek videl
ve¾mi jasne
  
1:35 celý problém ¾udsta,
 
1:39 nie len politicky,
nábožensky, sociálne
  
1:44 ale tiež vnútornou morálkou,
 
1:51 pocit inakosti
- ak môžeme použi toto slovo -
  
1:58 musí ma èlovek totálnu slobodu?
 
2:06 S: Neviem, akoby èlovek mohol
skúma
  
2:10 hocièo relevantné so svetom
v ktorom žijeme,
  
2:14 bez poznania alebo uvedomovania
 
2:17 si svojej vlastnej vnútornej slobody.
 
2:20 Ten pocit, že sme obmedzení, alebo
 
2:24 lepšie povedané nastavení v našom prístupe
 
2:29 k sociálnym, ekonomickým,
politickým, morálnym problémom
  
2:32 - zvláš v otázke
náboženských problémov -
  
2:34 že to nemôžeme skúma
z nejakého iného základu,
  
2:37 ako od skutoèného základu,
ktorý je základom toho, že sme vo¾ní.
  
2:43 K: Ale väèšina náboženstiev a
väèšina kultúr
  
2:47 èi už v Ázii, Indii alebo v Európe
a preto aj v Amerike,
  
2:53 ovplyvnili myse¾ znaèným spôsobom.
 
2:58 A uvedomujete si to,
keï cestujete po svete,
  
3:04 ako v každej krajine,
v každej kultúre,
  
3:10 to stálo ve¾a bolesti
aby sformovali myse¾.
  
3:16 S: Myslím si, že to je funkcia
kultúry, formova myse¾,
  
3:19 - nie príliš efektívna - ale je to
povinnos kultúry poskytova
  
3:24 v istom zmysle zmier medzi
drvivými rozmermi
  
3:28 ¾udskej existencie, ktoré sa potom
zmenia a sprevádzajú celú existenciu,
  
3:35 a ktorá sa stane pre èloveka
významnou skúsenos ou.
  
3:39 Kultúry, v istom zmysle, zjemnòujú,
alebo sa ju pokúšajú ovládnu ,
  
3:45 alebo aby fungovala
tak alebo onak.
  
3:47 K: Áno, ale tým myslím že,
keï èlovek uváži,
  
3:53 ako je svet rozdelený,
politicky, nábožensky, sociálne,
  
4:00 morálne a zvláš
nábožensky,
  
4:05 èo by malo by
spojovacím faktorom všetkých kultúr,
  
4:12 tak potom èlovek vidí, ako
náboženstvo rozdelilo èloveka:
  
4:20 na katolíkov, protestantov,
hindov, moslimov,
  
4:23 a všetci hovoria,
"H¾adáme jednu vec."
  
4:28 S: Dokonca aj v rámci
akéhoko¾vek daného náboženstva
  
4:31 ¾udia majú tendenciu
vytvori jednu podskupinu
  
4:35 proti inej podskupine,
a to sa zdá by pôvodom ...
  
4:40 K: Preto je sloboda
negáciou
  
4:48 podmienenia
akouko¾vek kultúrou,
  
4:53 akýmko¾vek náboženským rozdelením
alebo politickým rozdelením.
  
4:58 S: Povedal by som, že koneèná sloboda
je negáciou takého stavu.
  
5:03 Boj za slobodu
 
5:05 je presne snahou
prerazi alebo preseka sa,
  
5:10 alebo dosta sa k tomu,
èo je základom
  
5:12 týchto rôznych podmieòovacích
procesov.
  
5:14 Podmieòovací proces sám osebe
 
5:17 prebieha v každej osobe, v každom
kvete, v každom zvierati
  
5:24 a úlohou tohto naháòania sa
za slobodou je presne
  
5:28 dosta sa k tomu, èo je v koneènom
dôsledku skutoènos ou.
  
5:34 K: Premýš¾am, èo rozumieme
pod pojmom podmienenie.
  
5:38 S: Podmienenie v kultúrach,
v celej histórii
  
5:42 a naprieè vesmírom
je pomerne pestré, ako viete.
  
5:48 Napríklad, také podmienenie
v dnešnom západnom svete
  
5:53 sa dosahuje hlavne
cez proces
  
5:56 pochopenia
racionálno-logických procesov
  
6:01 o ktorých sa domnievam,
že sú produktívne.
  
6:03 Bez racionálneho procesu
by sme nemali
  
6:06 napríklad televízne kamery.
A tak isto
  
6:08 bez televíznych kamier
by sme niè nevideli.
  
6:11 Takže sa nazdávam, že èím sa
zaoberáme v našom svete,
  
6:16 ako primárne podmienenie je,
že celý svet
  
6:20 je z rôznych myšlienok,
kategórií alebo konceptov,
  
6:25 alebo konštrukcií
- ja im hovorím"fantázia,"
  
6:27 s ktorými sa ¾udia zaoberajú
a nejako si myslia, že sú skutoèné.
  
6:31 K: Áno, pane, ale èi toto
podmieòovanie nerozde¾uje ¾udí?
  
6:38 S: Nepochybne áno! Rozde¾ujú
èloveka aj vo svojom vnútri
  
6:41 K: ... aj navonok.
S: Áno.
  
6:44 K: Takže, ak sa obávame
o mier, o ukonèenie vojny,
  
6:52 vo svete
v ktorom je toto hrozné násilie,
  
7:00 oddelenie, brutalita
atï., ukonèi to,
  
7:07 sa mi zdá, že je to úloha
akéko¾vek váženého nábožného muža,
  
7:14 pretože mám pocit, že náboženstvo je
 
7:17 jediným faktorom,
ktorý zjednocuje èloveka.
  
7:20 S: Áno!
 
7:21 K: Nie politika, ekonomika, atï.
ale náboženský faktor.
  
7:28 A namiesto toho,
aby sme spojili ¾udí,
  
7:33 náboženstvo ho
rozde¾uje.
  
7:37 S: Nie som si istý, èi to je
celkom tak. Myslím si, že náboženstvo
  
7:41 bolo definované kultúrou
ako zjednocujúca sila medzi ¾uïmi.
  
7:47 V histórii nie je ve¾a dôkazov
 
7:49 žeby niekedy dosiahlo
túto úlohu.
  
7:53 Môže to by aj úloha
ktorá je limitovaná
  
7:57 daným náboženstvom, alebo
neschopnos ou nábožných ¾udí
  
8:01 zmeni ich vlastné
náboženské koncepcie
  
8:05 ich viery,
legiend, alebo mýtov alebo dogiem,
  
8:07 hociako ich chcete nazýva .
 
8:09 V skutoènosti to je
hlbší základ jednoty.
  
8:16 K: Èlovek sa nedostanie hlbšie,
pokia¾ sa neoslobodí od vonkajšieho.
  
8:22 Moja myse¾ nepôjde
do håbky,
  
8:26 pokia¾ tam nie je oslobodenie
od viery, z dogmy.
  
8:30 S: Myslím si, že v istom
zmysle je to pravda .
  
8:34 V èloveku musí existova pocit
 
8:38 - vedomie, skúsenos ,
nieèo -
  
8:42 pocit vnútornej slobody predtým než
môže by vhodne nábožný,
  
8:48 pred tým, než si pripustí nábožné
kategórie ako analytické kategórie,
  
8:52 aby mali preòho nejaký význam.
 
8:54 Nejako musí by èlovekom a by
 
8:56 slobodným, predtým
než si vôbec môže myslie
  
8:58 že je nábožný.
Èo sa deje, je pravým opakom.
  
9:02 K: Áno, áno. Preto hovoríme,
keï vidíme, èo sa vo svete dnes deje,
  
9:06 v skutoènosti, nie koncepène,
ale skutoèný fakt rozde¾ovania sa,
  
9:15 vojny, strašné násilie, ktoré
prestupuje svet skrz naskrz.
  
9:23 Cítim, že je to nábožná myse¾
ktorá môže prinies
  
9:28 ¾uïom skutoènú jednotu.
 
9:31 S: Ja by som skôr povedal, že je to
¾udská myse¾, alebo myse¾ ktorá vidí,
  
9:36 ktorá môže by citlivá
na urèité nadšenie, ak chcete,
  
9:42 nie v zmysle podnetov,
ale nejakej rozjarenosti spojenej
  
9:45 s fenoménom
bytia,
  
9:48 ktorá môže spoji ¾udí dokopy, alebo
dosiahnu koniec konfliktov ...
  
9:53 K: Dostaneme sa k tomu tak, že sa
spýtame, èo rozde¾uje èloveka?
  
9:59 Èo rozde¾uje ¾udské bytosti?
 
10:05 S: Myslím, že je to urèite, ¾udskos .
K: Podlos ?
  
10:08 S: ¼udskos !
 
10:09 K: Èo myslíte
tou ¾udskos ou?
  
10:12 S: Èo tým chcem poveda je, že máme
tendenciu premýš¾a o sebe
  
10:16 ako o èloveku alebo o osobe
skôr než ako o bytosti,
  
10:20 a to nás odde¾uje od sveta
v ktorom žijeme.
  
10:24 Od stromu, od kvetiny, od západu
slnka, od mora, jazera, rieky
  
10:28 zviera a, vtáka, ryby a jedného
od druhého. Urèite!
  
10:34 K: To znamená, jedného od druhého.
S: Áno! A nakoniec od seba navzájom.
  
10:37 K: Od seba navzájom.
A je to podporované,
  
10:43 alebo sa to deje prostredníctvom
 
10:48 týchto rozde¾ujúcich
náboženstiev?
  
10:52 Chcem sa dosa k nieèomu, pane,
èo je:
  
10:58 Je to realita, alebo pravda,
 
11:04 že sa to dá dosiahnu cez nejaké
konkrétne náboženstvo,
  
11:08 alebo sa to dá dosiahnu
a vníma len cez
  
11:16 organizované náboženstvá
alebo propagandy èi dogmy
  
11:22 a celý koncepèný spôsob života,
ktorý sa kompletne deje?
  
11:27 S: Nie som si tak istý,
èi to je vhodné,
  
11:29 hovori že by sme sa toho mali zbavi ,
 
11:31 kvôli mnoho iným
dôvodom, ktoré sú v pozadí
  
11:35 tohto úkazu by
èlovekom, na prvom mieste,
  
11:40 alebo jednoducho by
na prvom mieste.
  
11:41 Ak si preberieme
otázku pravdy,
  
11:45 èo je otázkou
porozumenia alebo videnia,
  
11:49 musíme sa v prvom rade
dosta k otázke bytia,
  
11:53 a celej vnútornej dynamike
a evoluèných znakov bytia.
  
11:58 Ak sa nám na tejto úrovni nepodarí
dosta na zaèiatku,
  
12:02 v skutoènosti sa nedostaneme
k žiadnej hodnote
  
12:06 ktoré uèenie rôznych
vier èloveku ponúka.
  
12:12 Ak tieto uèenia
nie sú relevantné existencii,
  
12:14 by , vidie ,
porozumie , ¾úbi ,
  
12:18 alebo nevedú ku koncu konfliktu,
v negatívnom slova zmysle,
  
12:21 potom tie uèenia v skutoènosti nemajú
zmysel pre ¾udí. Nie sú nedôležité.
  
12:28 K: Súhlasím. Ale faktom zostáva,
pane, staèí sa na to pozrie ,
  
12:32 faktom zostáva, že ak sa èlovek
narodí ako hinduista alebo moslim,
  
12:38 a je tým podmienený,
svojou kultúrou,
  
12:42 vzorom správania,
a je podmienený
  
12:48 sériou presvedèení, zakoreòuje
sa to v òom a pestuje
  
12:56 sa to rôznymi cirkevnými príkazmi,
trestami, knihami a podobne,
  
13:04 a iný je podmienený
kres anstvom,
  
13:10 nemajú niè spoloèné
okrem konceptu.
  
13:15 S: Krishnaji, myslíte, že aby
bol èlovek slobodný, jednoducho
  
13:22 sa bude musi zbavi
akéhoko¾vek náboženstva?
  
13:27 hocijakého náboženstva,
ale aj politických, kultúrnych
  
13:32 a sociálnych doktrín a dogiem
alebo mýtov, ktoré si prisvojil
  
13:35 ako nábožná osoba?
 
13:38 K: Presne tak!
Pretože, koniec koncov, vidíte,
  
13:40 že to, èo je dôležité v živote
je jednota,
  
13:47 harmónia
medzi ¾udskými bytos ami.
  
13:52 Tá môže prís jedine vtedy,
keï je harmónia v každom z nás.
  
13:57 A tá harmónia nie je možná, ak je
v nás akáko¾vek forma rozdelenia,
  
14:03 vo vnútri èi vonku
-- extérne alebo interne.
  
14:08 Extérne, ak existuje
politické rozdelenie,
  
14:13 geografické rozdelenie,
národné rozdelenie,
  
14:16 tam samozrejme musí by konflikt.
 
14:19 A ak existuje vnútorné
rozdelenie,
  
14:22 musí to prináša
ve¾ký konflikt,
  
14:28 èo sa prejavuje násilím,
brutalitou, agresivitou, atï.
  
14:35 Takže, ¾udské bytosti
sú takýmto spôsobom vychovávané.
  
14:39 Hind a moslim
broja proti sebe po celý èas,
  
14:44 alebo Arab a žid,
 
14:46 alebo Amerièan a Rus...
Sledujete? Navonok.
  
14:49 S: Myslím si, že s èím tu máme
do èinenia , ani nie je
  
14:53 vystavenie harmónie
¾udskej bytosti zvonka
  
14:57 alebo vystavenie ¾udské bytosti
disharmónii.
  
15:01 Moje ruky sú dokonale harmonické
 
15:03 medzi sebou,
prsty sa pohybujú spoloène
  
15:05 a moje oèi sa pohybujú
spolu s rukami.
  
15:08 V mojej mysli môže by konflikt,
 
15:11 alebo medzi mojou mys¾ou
a mojimi pocitmi,
  
15:14 ak som si privlastnil isté
koncepty, ktoré sú potom v rozpore.
  
15:19 K: To je pravda.
 
15:20 S: Èo musím zisti ,
ak mám by slobodný
  
15:24 je to, èi je v skutoènosti
harmónia vo mne.
  
15:28 A ak mám by jedným z vás,
musím to zisti z mojej ruky:
  
15:33 " Ruka, povedz mi, èo to je,
by súèas ou nieèoho? "
  
15:37 Pretože moja ruka už
harmonicky existuje s mojím ramenom
  
15:41 a s mojím telom,
a s vami.
  
15:44 Ale potom si moja myse¾ nastaví
tieto podivné duality.
  
15:47 K: Takže to je ten problém, pane.
 
15:49 Sú tieto duality
umelo vytvorené, v prvom rade -
  
15:57 pretože vy ste protestant,
ja som katolík,
  
16:00 alebo som komunista
a vy ste kapitalista -
  
16:03 sú vytvorené umelo,
 
16:07 pretože každá spoloènos
má svoj vlastný hmotný záujem,
  
16:13 každá skupina má svoju vlastnú
konkrétnu formu bezpeèia?
  
16:24 Alebo je rozdelenie vytvorené
v sebe,
  
16:32 "mnou" a tým "nie mnou"?
 
16:37 Rozumiete, èo tým myslím?
S: Chápem, èo máte na mysli.
  
16:39 K: Je to moje ego, moje sebectvo,
moje ambície, chamtivos , závis
  
16:44 a to vás vyluèuje, odde¾uje
od vstupu do tejto oblasti.
  
16:54 S: Myslím si, že èím viac si èlovek
uvedomuje svoje sebectvo,
  
17:00 svoju nenásytnos , ambíciei, alebo
druhú stranu múru,
  
17:04 svoju bezpeènos , alebo dokonca mier,
v povrchnom slova zmysle,
  
17:09 tým viac si uvedomuje svoje vlastné
vnútorné ja, ktoré je v skutoènosti
  
17:14 vašou súèas ou - hoci
si to vôbec neuvedomujeme.
  
17:18 K: Poèkajte na minútku, pane,
to zaèína by nebezpeèné.
  
17:23 Pretože hinduisti
udržiavajú vieru,
  
17:26 tak ako mnohé náboženstvá,
že vo vás je harmónia.
  
17:32 Boh, to je realita.
Vo vás.
  
17:35 A všetko, èo musíte spravi je
odstráni
  
17:40 vrtstvy korupcie,
pokrytectva,
  
17:44 vrstvy hlúposti, a
postupne sa dostanete k bodu
  
17:49 kde je sídlo harmónie -
 
17:53 pretože už ju máte.
 
17:56 S: Nemyslím si,
že Hindovia majú monopol na
  
17:58 tento konkrétny spôsob myslenia.
 
18:00 My katolíci máme rovnaký problém.
K: Rovnaký problém, samozrejme.
  
18:05 S: Sme konfrontovaní
s objavom,
  
18:08 s objavom videnia,
chápania, lásky,
  
18:12 dôvery - všetkých týchto
základných druhov slov,
  
18:15 sme konfrontovaní s objavovaním
týchto vecí.
  
18:18 A nemyslím si, že postupné
odstraòovanie týchto vrstiev
  
18:21 je spôsob,
ako ich objavi .
  
18:24 Èi už sú to vrstvy korupcie,
dobra alebo zla, èohoko¾vek,
  
18:30 nie je to spôsob ich
objavovania.
  
18:32 Èlovek si nemusí vymýš¾a alebo
predstiera zlo vo svojom vnútri
  
18:39 aby sa mohol nájs .
 
18:42 Èo sa vyžaduje, je prenikajúca,
citlivá, otovorená myse¾.
  
18:47 K: Áno pane. Ale ako sa k tomu
èlovek dostane? Ako èlovek,
  
18:55 s celou tou neplechou,
v ktorej je vychovávaný,
  
19:00 alebo v nej žije,
 
19:03 to bez námahy odloží bokom?
 
19:10 Pretože v tom momente, keï vznike
námaha, vzniká aj skreslenie.
  
19:14 S: Som si istý, že je to pravda.
Bez námahy, to znamená èinnosti,
  
19:20 správania, príliš ve¾a konverzácie,
ale rozhodne
  
19:25 nie bez vynaloženia
obrovského množstva energie.
  
19:28 K: Ah! Táto energia môže prís iba
vtedy, ak sa nevyvíja žiadne úsilie.
  
19:33 S: Presne tak ...
 
19:35 K: Ak neexistuje konflikt,
tak máte dostatok energie!
  
19:40 S: Presne tak. Konflikt nièí,
rozpty¾uje energiu.
  
19:44 K: Konflikt existuje
tam, kde je rozdelenie
  
19:46 medzi tým, èo je správne
a èo je zlé,
  
19:50 medzi tým, èo sa nazýva zlo
a to, èo sa nazýva dobro.
  
19:53 Ak sa snažím by dobrým,
potom vytváram konflikt.
  
20:00 Takže problém je, ako v skutoènosti
ma tento nadbytok energie,
  
20:07 ktorá príde
bez akéhoko¾vek konfliktu?
  
20:17 A na to, aby èlovek zistil pravdu,
potrebuje obrovskú energiu.
  
20:23 S: Alebo dobrotu. Keï si
zoberiem dobrotou v tom zmysle,
  
20:27 že ju tam použijete:
- Èlovek sa snaží by dobrý -
  
20:30 má do èinenia s pravidlami,
so zákonom...
  
20:34 K: Nie, nie, nemám na mysli toto!
A: Mravná dobrota v nejakom zmysle.
  
20:37 K: Dobrota prekvitá len na slobode.
Nekvitne v medziach zákona
  
20:42 akýchko¾vek náboženských sankcií
 
20:44 alebo akýchko¾vek náboženských
presvedèení.
  
20:46 S: Alebo politických èi ekonomických.
O tom niet pochýb.
  
20:50 Ak chceme objavi
vnútorný význam slobody,
  
20:57 a dobra, a bytia,
musíme si poveda
  
21:02 dôvod, preèo
sme ho neobjavili.
  
21:06 Alebo jeden z dôvodov, preèo
sme ho neobjavili
  
21:08 je, kvôli tomu, že v nás máme
tieto podivné tendencie
  
21:12 zaèa na povrchu vecí
a nikdy neskonèi .
  
21:15 Prestaneme tam,
kde sme zaèali.
  
21:19 K: Pane, mohli by sme na to prís .
 
21:22 Predpokladajme, že vy a ja
niè nevieme,
  
21:30 nemáme žiadnu vieru ...
S: Nemáme žiadnu predstavu ...
  
21:34 K: ... vôbec žiadnu predstavu.
 
21:39 Nemám vieru, nemám dogmu,
niè!
  
21:45 A chcem zisti ,
ako ži správne, ako by dobrý -
  
21:52 nie ako by dobrý - by dobrý.
S: By dobrý. Áno, áno, áno.
  
21:57 K: Aby som tak spravil, musím sa pýta ,
musím skúma . Správne?
  
22:07 Môžem len pozorova ...
 
22:11 pozorovanie je možné len vtedy,
keï neexistuje rozdelenie.
  
22:16 S: Pozorovanie je to,
èo eliminuje rozdelenie.
  
22:18 K: Áno, keï je myse¾ schopná
pozorova bez rozdelenia,
  
22:25 vtedy vnímam.
Potom tam je vnímanie.
  
22:29 S: V každom videní, ktoré je viac ako
koncepèné alebo kategorické videnie,
  
22:34 alebo pozorovaním mentálnej
štruktúry,
  
22:38 v každom nahliadnutí ktoré sa deje,
narazíme na pravdu.
  
22:43 A bytie a pravda a dobro,
sú tá istá vec.
  
22:47 K: Samozrejme.
 
22:48 S: Takže otázka potom znie:
Preèo musím rozmýš¾a o pravde,
  
22:52 akoby to bolo spojené s logickými
konzistentnými kategóriami?
  
22:58 Radšej než premýš¾a o pravde
akoby bola spojená
  
23:00 s mojím vlastným bytím.
 
23:03 Ak musím vždy
deli môj svet na èasti
  
23:08 - hovorili sme o dualite -
tak ako to aj robíme
  
23:11 alebo sme to robili
v katolíckom náboženstve,
  
23:15 dualitu tela a duše.
K: A zlo, dobro a ...
  
23:19 S: A dobro a zlo stelesnené
v tej èi onej forme.
  
23:22 Ak budeme vždy rozmýš¾a
takýmto spôsobom,
  
23:23 tak potom to nikdy nenájdeme ...
 
23:25 K: Samozrejme.
S: ... èo znamená ...
  
23:27 K: ... by dobrý.
S: By dobrý, áno, áno,
  
23:30 alebo by pravdivý,
alebo vôbec by .
  
23:33 Myslím, že to je ten problém,
a ako ste naznaèil,
  
23:36 existuje to¾ko stároèí
kultúrneho podmienenia,
  
23:40 zo všetkých h¾adísk,
že je to ažké.
  
23:44 K: Myslím tým, že ¾udské bytosti
sú vychovávané
  
23:46 týmto duálnym spôsobom života,
samozrejme.
  
23:50 S: Áno, a možno by sme
urobili lepšie, ak by sme nepovažovali
  
23:57 tieto zjavné duality
za dobro a zlo,
  
24:01 za duchovno a zneuctenie,
 
24:06 za správne a zlé,
pravdu a lži,
  
24:11 ani jednu z týchto daulít,
ale nejako sa popasova
  
24:15 s touto dualitou,
ktorá nás mätie najviac:
  
24:17 dualita medzi mnou a tebou,
mužom a ženou.
  
24:22 K: Áno, dualita medzi mnou a tebou.
A teraz, èo to spôsobuje?
  
24:27 Èo je zdrojom
tohto rozdelenia na mòa a teba,
  
24:33 my a oni, politicky
- sledujete?
  
24:37 S: Neexistuje žiadny zdroj tohto
v nás, pretože sme jedno,
  
24:42 ako prsty na mojej ruke sú jedno.
Len si to neuvedomujeme.
  
24:44 K: Poèkajte! Nie.
Keï hovoríte "Sme jedno"
  
24:48 to je domienka.
Neviem, že som jeden.
  
24:54 Delenie v skutoènosti existuje.
 
24:58 Len keï to delenie prestane,
vtedy môžem poveda ...
  
25:03 ... Nemusím hovori , 'Som jeden! "
Je tam jednota.
  
25:06 S: Takže keï hovoríte "Ja som"
hovoríte "Som jeden."
  
25:09 K: Ach, nie! S: Pridáva "jeden"
k"Ja som" je zbytoèné .
  
25:12 K: Nie, chcem ís trochu
do tohto pretože
  
25:15 to je len
- odkedy ¾udské bytosti žijú -
  
25:19 existuje ja a ty,
 
25:21 môj boh a tvoj boh, moja krajina a
 
25:24 tvoja krajina,
moje uèenie - sledujete?
  
25:26 Toto "ja a ty",
"ty a ja".
  
25:30 Teraz to "Ja",
je podmienená entita.
  
25:35 S: Áno. "Ja",
je podmienená entita.
  
25:38 K: Poïme krok za krokom.
"Ja" je stav,
  
25:42 podmienená entita
výchovou, živenou
  
25:47 skrz kultúru,
skrz spoloènos , skrz náboženstvo,
  
25:50 cez koncepciu,
ideologické bytie.
  
25:55 "Ja", ktoré je sebecké,
 
25:56 "Ja", ktoré sa hnevá, je násilné,
hovorí: "Milujem a!",
  
26:01 "Nemilujem a!"
- to všetko som "Ja".
  
26:05 To "Ja" je koreòom
oddelenia.
  
26:10 S: Bezpochyby. V skutoènosti tá istá
terminológia ktorú používate zrádza
  
26:16 podstatu vašej teórie.
Slovo "ja" je osobné zámeno.
  
26:21 Potom, èo som urobil zo seba
nieèo, na èo sa dá pozera ,
  
26:26 už nikdy neuvidím niè,
èo je reálne,
  
26:29 lebo nie som tam vonku,
aby som to videl.
  
26:32 Keï si pod slobodou predstavým nieèo,
za èím sa môžem tam vonku naháòa ,
  
26:36 potom nikdy
nedosiahnem slobodu.
  
26:38 Keï si pod slobodou predstavým nieèo,
èo mi niekto dá,
  
26:41 potom nikdy
nedosiahnem slobodu.
  
26:43 K: Nie, nie. Všetka autorita, to všetko
sa dá da bokom.
  
26:46 Sme tu ja a vy.
Kým existuje toto rozdelenie
  
26:51 dovtedy medzi nami musí
existova konflikt.
  
26:54 S: Bezpochyby.
 
26:55 K: A nie je to len konflikt
medzi mnou a tebou,
  
26:58 ale je tu aj konflikt vo mne.
 
27:01 S: Akonáhle ste sa konkretizovali,
musí existova konflikt vo vašom vnútri.
  
27:04 K: Takže chcem prís na to,
 
27:10 èi toto "Ja" môže
presta ...
  
27:17 Ukonèi "Ja".To sa ¾ahko povie.
Ale nie je to tak!
  
27:21 S: Áno, pretože to zjavne
nie je "tak, " ak "Ja" skonèí.
  
27:26 K: Teraz ja!
 
27:28 Dá sa úplne
vyprázdni myse¾ od "Ja"?
  
27:35 Nielen na vedomej úrovni
ale hlboko,
  
27:41 v najhlbších koreòoch
nieèieho bytia?
  
27:47 S: Myslím si, že nielen že je to možné,
ale je to cena
  
27:49 ktorú musíme plati za bytie,
 
27:52 alebo za to by dobrý,
alebo by pravdivý,
  
27:54 alebo vôbec za to, že sme.
Ži , cena, ktorú musíme zaplati
  
28:01 je zbavi sa svojho "Ja",
jášstva.
  
28:03 K: Existuje proces, systém,
metóda, ako sa to dá skoèni ?
  
28:10 S: Nie, nemyslím si, že existuje
proces, alebo metóda.
  
28:13 K: Ak neexistuje proces,
musí to by vykonané okamžite!
  
28:17 Teraz
to musí by ve¾mi jasné,
  
28:20 pretože všetky náboženstvá
majú na to postupy.
  
28:27 Celý evoluèný systém,
psychologicky, je proces.
  
28:33 Ak poviete
- a pre mòa to je realita -
  
28:37 že to nemôže by
proces,
  
28:43 èo znamená záležitos èasu,
stupòa, postupu,
  
28:48 potom je tam len jeden problém,
a to, ukonèi to okamžite.
  
28:56 S: Áno, znièi to monštrum
jedným ahom..
  
28:59 K: Okamžite!
S: Áno.
  
29:02 Bezpochyby to musíme urobi .
Musíme znièi "Jášstvo".
  
29:07 K: Nie, znièi ... To by som nepoužíval.
Ukonèenie "mòa",
  
29:11 so všetkým hromadením
so všetkými skúsenos ami,
  
29:15 èo som nazhromaždil,
vedome i nevedome.
  
29:19 Dá sa to všetko zahodi ?
 
29:24 Nie námahou, mnou.
 
29:27 Keï poviem: "Zahodím to"
som to stále ja.
  
29:30 S: Áno.
 
29:31 K: Alebo ak to odhodím silou
vôle, je to stále "Ja".
  
29:35 "Ja" zostáva.
 
29:38 S: Nie je to - jednoducho v mojej
mysli. Nie je to akt,
  
29:42 alebo aktivita mysle,
ani aktivita vôle,
  
29:46 ani aktivita pocitov,
ani aktivita tela,
  
29:50 ktorá mi pomôže uvidie ma
- nie, pardón -
  
29:55 pomôže mi vidie .
K. Vidie . Áno!
  
29:59 S: A nako¾ko sme, v tomto svete,
takí pohltení "robením",
  
30:03 nieèo ma , konaním,
v skutoènosti nerozumieme
  
30:07 zmyslovo a hlboko,
èo sa deje predtým, než zaèneme kona
  
30:13 predtým než vlastníme.
 
30:14 A myslím, že nám prislúcha
 
30:17 pozrie sa spä
a vidie , že existuje videnie
  
30:22 predtým než zaèneme vidie
 
30:25 - v oboch zmysloch
slova vidie -
  
30:27 tak ako existuje láska predtým,
než si ju èlovek uvedomí,
  
30:32 takisto existuje bytie
 
30:35 predtým než si èlovek
bytie uvedomí.
  
30:37 K: Áno pane, ale ja...
 
30:40 S: Poèúvate poriadne,
 
30:42 hlboko, vnútorne dostatoène hlboko?
 
30:45 K: Teraz na minútku, pane,
to je problém, pretože "Ja"
  
30:49 existuje na vedomej úrovni a na
hlbších úrovniach vedomia.
  
30:57 Môže vedomá myse¾ skúma
nevedomé "Ja" a odhali ho?
  
31:11 Alebo je obsah vedomia
"Ja"?
  
31:18 S: Nie, "Ja" prevyšuje
obsah vedomia.
  
31:22 Ale "Ja" môže by
obsahom vedomia.
  
31:25 Ale to "Ja" nie som ja.
To "Ja" nie som "ja" samo o sebe.
  
31:28 K: Poèkajte, poèkajte. "Ja", zahrnuté
vo mne, v sebe, v egu,
  
31:34 celá koncepèná
predstava o sebe,
  
31:41 vyššie ja,
nižšie ja, duša:
  
31:44 to všetko je obsah môjho vedomia
 
31:49 ktoré vytvára "Ja", ktoré vytvára
ego, ktorým som "Ja".
  
31:54 S: To urèite tvorí moje "Ja", áno.
Nesporne s tým súhlasím.
  
31:58 To vytvára to samostatné "Ja",
ktoré môžem skúma a analyzova
  
32:02 a pozera sa, porovnáva , ktoré
môže by k druhým násilné.
  
32:07 To vysvet¾uje, ak chcete, alebo
obsahuje celú vec
  
32:12 ktorú ste vložili do slova "ja",
vysvet¾uje to históriu
  
32:16 mnohých
terajších vz ahov,
  
32:21 ale stále sa
nedostávame k realite.
  
32:23 K: Nie, k realite sa nedá dosta ,
alebo nemôže prekvita
  
32:29 pokia¾ tam je "Ja".
 
32:32 S: Kedyko¾vek, ako som už povedal,
keï vás vidím
  
32:37 ako "seba", potom realita
nemôže prekvita
  
32:42 a nebude tam ani sloboda.
 
32:43 K: Takže môže obsah môjho vedomia,
ktorým som ja,
  
32:49 moje ego, ja sám,
moje predstavy, myšlienky,
  
32:53 ambície, moja chamtivos - to všetko
som ja - môj národ,
  
32:59 moja túžba po bezpeènosti, moja túžba
po zábave, túžba po sexe,
  
33:04 moja túžba robi toto
a robi tamto -
  
33:06 to všetko je obsah môjho
vedomia.
  
33:11 Pokia¾ tento obsah zostáva,
potia¾ tam musí by oddelenie,
  
33:17 medzi mnou a tebou,
medzi dobrým a zlým,
  
33:21 a celé toto rozdelenie sa deje.
 
33:24 Teraz hovoríme, že vyprázdnenie
tohto obsahu
  
33:30 nie je procesom èasu.
 
33:32 S: Rovnako tak to nie je predmetom
metodiky.
  
33:34 K: Metodika.
Tak potom, èo má èlovek robi ?
  
33:38 Pozrime sa na to trošku.
 
33:41 Pozastavme sa nad tým trochu,
pretože to je ve¾mi dôležité,
  
33:44 pretože väèšina ¾udí hovorí:
"Musíte to cvièi ! - Sledujete? -
  
33:52 musíte sa o to usilova , musíte
si da neskutoènú námahu,
  
33:55 ži disciplinovane, kontrolova sa,
potlaèi '.
  
33:59 S: To všetko dobre poznám.
 
34:01 K: To všetko je preè!
 
34:04 S: To mi ve¾mi nepomohlo.
 
34:06 K: Vôbec nie.
S: Nie, nie.
  
34:08 K: Takže ako mám ten obsah
vyprázdni
  
34:11 jedným ahom?
 
34:15 S: Ja by som povedal - a možno
by sme to mohli sledova spoloène -
  
34:19 obsah nemôže by vyprázdnený
negatívnym pôsobením
  
34:25 èi zavrhnutím obsahu.
K: Nie, nie. Oèividne.
  
34:28 S: Takže to je slepá ulièka.
Tadeto cesta nevedie.
  
34:32 K: Samozrejme. Tým, že to popriete,
len to zamietnete pod koberec.
  
34:35 Myslím, že to je ako uzamknutie.
Stále to tam je.
  
34:38 S: Je to predstieranie.
K: To je práve ono, pane.
  
34:43 Èlovek to musí vidie . Èlovek musí by
v tomto ohromne poctivý.
  
34:50 V opaènom prípade sa èlovek klame.
Klame sám seba.
  
34:55 Vidím jasne, logicky, že to "Ja"
je zlo vo svete.
  
35:03 S: Teda, ani to nevidím tak logicky,
ako jednoducho intuitívne.
  
35:07 K: V poriadku.
 
35:09 S: To nie je výsledok
rozumového aktu.
  
35:11 K: Nie, nie.
S: Nie je to dialektické ...
  
35:12 K: Nie, samozrejme, že nie. Nie je
to analytické, dialektické - vidíte?
  
35:15 Vidíte sebeckú ¾udskú bytos ,
èi už politicky vysoko alebo nízko.
  
35:20 Vidíte aké sú ¾udské bytosti sebecké,
 
35:23 a aké sú deštruktívne.
 
35:29 Otázkou je, èi môže
by tento obsah vyprázdnený
  
35:36 tak, aby myse¾
bola naozaj prázdna
  
35:40 a aktívna, a
teda schopná vnímania?
  
35:46 S: Možno sa obsah
nedá jednoducho vyprázdni .
  
35:51 Myslím, že na ten obsah
sa dá pozrie rozumne,
  
35:54 alebo môžeme vidie jeho
nedostatoènos
  
35:58 alebo jeho nevhodnos ,
 
36:03 tým, že sa na to
jednoducho pozrieme.
  
36:06 To je to, èo som
povedal na zaèiatku,
  
36:08 že pokia¾ pokladám náboženstvo
za pravdu,
  
36:13 dovtedy nenájdem svoje skutoèné "Ja".
A spôsob akým objavujem
  
36:18 relatívnu hodnotu pravdy
daného náboženstva
  
36:21 je presným videním skutoèného "Ja".
Seba, nie ako objektu.
  
36:26 K: Nie, nemôžem,
myse¾ nemôže vníma pravdu
  
36:32 ak tam je rozdelenie.
Toho sa musím drža !
  
36:35 S: Akonáhle ste rozdelený
nejakým spôsobom...
  
36:37 K: Tak je koniec.
 
36:39 S: ... a potom ste v kategorickom
levely a potom neuvidíte.
  
36:41 K: Preto moja otázka znie, èi
myse¾ môže vyprázdni jej obsah?
  
36:49 To je naozaj - sledujete?
 
36:51 S: Sledujem, èo hovoríte
a myslím si,
  
36:53 že vyvíjate
novú metodiku.
  
36:55 K: Ach, nie, nie!
Nevytváram metodiku.
  
36:58 Neverím v metódy.
 
37:00 Myslím, že sú najmechanickejšie,
najdeštruktívnejšie veci.
  
37:05 S: Ale potom, èo ste to povedali,
idete spä a hovoríte
  
37:08 ale ak je myse¾...
pripravená naozaj vidie ,
  
37:15 musí vyprázdni svoj obsah.
Nie je to metóda?
  
37:18 K: Nie, nie. S: Ale preèo to pane,
nie je metóda?
  
37:20 K: Ukážem vám to, pane. Nie je to
metóda, pretože sme si povedali,
  
37:26 že pokia¾ tam je rozdelenie,
musí tam by konflikt.
  
37:30 Ako politicky,
tak aj nábožensky.
  
37:33 A my hovoríme, že toto rozdelenie
existuje kvôli mne.
  
37:39 "Ja" je obsah
môjho vedomia.
  
37:42 A že vyprázdnenie mysle
prináša jednotu.
  
37:52 Vidím to, nie logicky
ale ako fakt, nie koncepène.
  
37:57 Vidím že sa to deje vo svete
a hovorím,
  
38:01 "Aké absurdné,
ako kruté to všetko je! "
  
38:03 A vnímanie toho mi
vyprázdni myse¾.
  
38:09 Práve to vnímanie
je akt vyprázdòovania.
  
38:14 S: To, èo naznaèujete
je, že samotné vnímanie
  
38:17 nevhodnosti
obsahu vedomia
  
38:21 alebo mòa, vnímanie tejto
nedostatoènosti
  
38:26 alebo nepravdivosti o mne,
je samo osebe objavením bytia?
  
38:32 K: Tak. Tak. S: Myslím si, že by sme
sa mali toho drža .
  
38:35 K: Mali by sme.
 
38:37 S: Pretože rozmýš¾am, èi je vnímanie
v skutoènosti také negatívne,
  
38:40 alebo èi v skutoènosti môže by
ve¾mi pozitívne.
  
38:43 Je to skôr v jednoduchom videní
bytostí alebo vecí,
  
38:49 - nemusel by som to by ja, alebo vy,
v objektívnom zmysle
  
38:53 by to mohol by tento stôl
alebo moja ruka -
  
38:57 aby som zistil nedostatoènos
obsahu vedomia
  
39:03 alebo týchto objektov
ako som ja alebo vy.
  
39:07 Tak to môže by pomerne hlboké
 
39:13 zobrazenie intelektuálnej,
alebo skôr osobnej energie,
  
39:18 jednoducho robí zo seba
dôvod rozvíja sa.
  
39:26 Je to rozpty¾ujúce a zároveò
je ¾ahké sa vysporiada s pojmami -
  
39:30 na tom sme sa zhodli -
je ¾ahké vytvára koncepty.
  
39:34 Je to ¾ahšie, udržiavam to
aby som to jednoducho videl.
  
39:39 K: Samozrejme.
S: Pred konceptmi.
  
39:41 K: Videnie.
S: Jednoducho videnie.
  
39:44 K: Pane,
 
39:47  
 
39:49 pokia¾ sa deje
cez predstavu.
  
39:54 S: Neexistuje žiadne vnímanie pokia¾
vnímame prostredníctvom predstavy.
  
39:58 Myslím si, že je to naozaj
pravda.
  
39:59 K: Takže, myse¾ má predstavy.
 
40:03 S: Myse¾ je zahltená
predstavami.
  
40:05 K: To je práve ono. Má predstavy.
Mám predstavu o vás
  
40:10 a vy máte predstavu o mne.
 
40:14 Tieto predstavy vznikajú cez kontakt,
poèas vz ahu,
  
40:20 pretože ja nieèo poviem,
vás to zraní.
  
40:23 Viete, je to vsadené, je to tam!
Èo je pamä .
  
40:29 Mozgové bunky samy o sebe
tvoria zvyšok pamäte
  
40:34 èo tvorí predstavy.
Správne?
  
40:39 Teda otázkou potom je:
 
40:47 pamä , ktorá je poznanie,
je nevyhnutná aby fungovala -
  
40:53 technicky. Ís domov pešo, alebo ís
domov autom, na to musím ma pamä .
  
41:00 Preto má pamä
svoje miesto ako vedomosti.
  
41:04 Znalosti ako predstavy
nemajú miesto
  
41:11 vo vz ahu
medzi ¾uïmi.
  
41:15 S: Stále si myslím, že sa
vyhýbame danému problému.
  
41:19 Pretože si myslím, že èo ste povedal,
vzh¾adom k otázke pamäti
  
41:24 je, ako ste naznaèil,
nesmierne dôležité,
  
41:26 ale nemyslím si, že pamä ,
 
41:30 alebo odmietnutie pamäte
vedomím,
  
41:33 alebo odmietnutie
obsahu vedomia
  
41:35 je riešenie tohto problému. Myslím,
že èo musíme urobi , je poveda ,
  
41:40 ako to je, Krishnaji, že vy -
 
41:44 nehovorím teraz metodicky -
ale viem, že ste videli.
  
41:47 Ako to, že ste videli,
alebo že vidíte?
  
41:52 A nehovorte mi
èo ste odstránili,
  
41:55 aby ste mi popísali
ako vidíte.
  
41:57 K: Poviem, ako som videl.
Jednoducho vidíte!
  
42:00 S: Áno, predpokladajme,
že by ste to niekomu chceli poveda
  
42:03 kto nemal také skúsenosti,
"Jdnoducho vidíte!"
  
42:06 Pretože ja si to hovorím
stále,
  
42:09 "No, proste vidíte"
 
42:11 a ¾udia hovoria,
"Vy jednoducho vidíte, ale ako?"
  
42:14 A my musíme,
ak máme by uèite¾mi,
  
42:18 si s tým poradi :
"Dovo¾te, aby som vás viedol
  
42:21 a ukázal vám,
ako vidie . "
  
42:23 K: Ukážem vám to.
Myslím, že je to dos jednoduché.
  
42:30 Po prvé, èlovek musí vidie
svet taký aký je,
  
42:35 vidie , èo je okolo vás.
 
42:39 Vidie . Nenakláòa sa na strany.
 
42:42 S: Áno. Myslím, že naša terminológia
tu môže by .
  
42:47 Predpokladajme, èi skôr
povedzme: "Èlovek sa musí
  
42:49 zaèa pozera na svet taký, aký je."
 
42:51 aby sme boli schopní zaèa tým,
"Èlovek musí vidie svet."
  
42:56 Nezaobera sa
s podstatou alebo kategóriami.
  
42:58 K: Nie, nie. Vidie svet
S: Áno. Nie aký je.
  
43:00 K: Vidie svet.
S: Vidie svet.
  
43:02 K: Rovnaká vec - vidie svet.
S: Áno.
  
43:03 K: Vidie svet taký, aký je.
 
43:05 Nie z h¾adiska
vašich konceptov.
  
43:10 S: Teda, mohol by som
poveda :
  
43:12 "Pozrite sa na svet taký,
aký je, vidiac ho?"
  
43:15 K: Áno, dajte to ...
 
43:17 S: Pomôže to?
Myslím, že sa snažíme ...
  
43:19 K: Vidie svet taký, aký je.
Nemôžete vidie svet taký, aký je
  
43:23 ak ho interpretujete svojou
terminológiou, svojimi kategóriami,
  
43:30 svojím temperamentom, svojimi
predsudkami. Vidie ho, aký je!
  
43:35 Násilný, brutálny,
nech je to èoko¾vek.
  
43:37 S: Alebo dobrý alebo krásny.
 
43:40 K: Nech je akýko¾vek. Môžete sa naò
tak pozera ? Èo znamená,
  
43:44 viete sa pozrie na strom
bez obrazu stromu -
  
43:50 botanických a všetkých tých mien? -
Len sa pozera na strom?
  
43:55 S: A akonáhle zistíte
- a nie je to ¾ahké
  
44:00 v našom svete objavova -
jednoduchú skúsenos
  
44:05 videnie stromu bez premýš¾ania
o strome, alebo jeho podstate,
  
44:10 alebo, ako hovoríte, botanika
a veci tohto druhu,
  
44:13 potom to, èo naznaèujete je
ïalší krok v snahe vidie ?
  
44:18 K: Potom sa vidie , aký som.
 
44:24 S: Pod obsahom
vášho vedomia.
  
44:26 K: Vidie všetko, nie pod ním.
Ešte som nezaèal. Vidím, èo som.
  
44:31 Preto sebapoznanie.
Musí tam by sebapozorovanie,
  
44:39 takého aký som. Bez toho aby
som hovoril: aký
  
44:42 hrozný, aký škaredý, aký krásny,
 
44:44 aký sentimentálny. Len si uvedomova
celé hnutie seba samého,
  
44:54 vedomé
rovnako ako nevedomé.
  
44:58 Zaènem so stromom.
Nie ako proces. Vidím ho.
  
45:04 A takýmto spôsobom,
sa musím pozera aj na seba.
  
45:09 Pokrytectvo, triky ktoré hrám
- sledujete? - To všetko.
  
45:14 Ostražitos , bez akéhoko¾vek výberu
- len sa pozera .
  
45:20 Pozna sám seba.
Poznáva sa celý èas.
  
45:24 S: Ale nie - analytickým
spôsobom.
  
45:27 K: Samozrejme. Ale myse¾
je trénovaná aby bola analytická.
  
45:35 Takže to musím sledova .
Preèo som analytický?
  
45:39 Sledujte to.
Pozrite sa na márnos toho.
  
45:43 Chce to èas, analýzy,
 
45:46 a nikdy to nemôžete naozaj
analyzova ,
  
45:49 odborníkom alebo vami,
 
45:52 tak aby ste videli tú márnos ,
tú absurditu, to nebezpeèenstvo.
  
45:56 Takže èo robíte?
 
45:58 Vidíte veci také, aké sú,
èo sa v skutoènosti deje.
  
46:07 S: Povedal by som,
že keï toto prediskutujeme
  
46:12 môžeme použi tieto slová ako:
"Vidie sa v plnej nahote
  
46:19 so všetkými jej negatívnymi
a pozitívnymi stránkami."
  
46:22 Vidie sa v plnej nahote
a uvedomi si svoju márnos ...
  
46:27 analyticky sa pozera na
isté dimenzie seba samého
  
46:32 a potom poveda :
"Ale stále musím vidie ."
  
46:34 K: Samozrejme.
 
46:35 S: Pretože v tomto okamihu som
 
46:37 ešte nevidel.
Pretože všetko, èo som videl
  
46:38 sú analytické kategórie ktoré som
použil, aby som sa rozobral
  
46:41 tak èi onak,
na malé kúsky.
  
46:44 K: Preto som povedal -
Viete sa pozera
  
46:46 na strom bez poznania?
 
46:48 S: Bez predchádzajúceho podmienenia?
K: Predchádzajúceho podmienenia.
  
46:51 Viete sa pozrie ? Viete sa pozrie
na kvet bez akéko¾vek slova?
  
46:59 S: Vidím, ako èlovek musí
by schopný pozrie sa na seba.
  
47:05 Musím by schopný pozera
na vás, Krishnamurti,
  
47:09 a nepoužil slovo
"Krishnamurti".
  
47:11 Inak vás nebudem vidie .
K: To je pravda.
  
47:13 S: To je pravda.
 
47:14 Teraz, keï som sa nauèil,
cez myslenie
  
47:18 hovori , "Musím a vidie a dokonca
pritom nepouži slovo ", potom ...
  
47:25 K: Slovo, forma,
predstava,
  
47:28 obsah tejto predstavy,
a celý zvyšok toho.
  
47:32 S: Áno. Èoko¾vek to slovo
znaèí, nesmiem ho použi .
  
47:34 K: Pane, to si vyžaduje
nesmiernu bdelos .
  
47:38 S: Áno. To si vyžaduje ...
 
47:41 K: Bdelos v tom zmysle,
nie korekciu,
  
47:44 nehovoriac, "musím, nesmiem'
- pozorova .
  
47:51 S: Keï používate slovo "sledujem"
- a znova
  
47:54 pretože nás uèia,
musíme dáva pozor na naše slová ...
  
47:57 K: By si vedomý - nezáleží na tom,
aké slovo použijete.
  
48:01 S: Sledovanie je podobné slovu
pozorovanie, a pozorovanie je
  
48:06 podobné ako položi nieèo
tamto a pozera sa na to
  
48:09 pod mikroskopom
akoby to robil vedec.
  
48:11 A myslím si, že to je to, èo
nechceme uèi .
  
48:13 K: Nie, samozrejme, samozrejme.
 
48:15 S: Takže teraz, ak by ste
ešte raz mohol použi ,
  
48:18 Krishnaji slovo "pozorova " ...
 
48:21 K: Namiesto pozorovania, by si
vedomý, bez výberu vedomý.
  
48:25 S: Bez výberu vedomý.
Dobre. V poriadku.
  
48:27 K: Tak!
S: Toto musíme robi .
  
48:29 K: Áno. Bez výberu si uvedomova ...
 
48:41 ... tento dvojaký, analytický,
koncepèný spôsob života.
  
48:47 Uvedomova si ho.
Nenapráva ho,
  
48:51 Nehovori : "Toto je správne"
- uvedomova si ho.
  
48:54 A, pane, uvedomujeme si to
intenzívne vtedy keï máme krízu.
  
49:04 S: Máme ïalší problém
ktorý ho prevyšuje o palec.
  
49:09 Myslím, že druhý problém je:
Aké otázky
  
49:14 sa môžem pýta sám seba
aby som si vás uvedomoval
  
49:21 a nepoužíval kategórie,
alebo si uvedomova fakt
  
49:24 že tým že si vás uvedomujem,
používam kategórie
  
49:26 a stereotypy a všetky
tieto ïalšie vtipné predstavy
  
49:29 ktoré používam po celý èas.
Existuje nejaký spôsob, akým
  
49:33 sa môžem na vás obráti ,
použitím urèitých slov,
  
49:39 nie myšlienok, slov ktoré
nemajú niè spoloèné s predstavami,
  
49:44 používa urèité slová,
ktoré sa nevz ahujú k predstavám,
  
49:47 že ma nejako pouèia
- alebo vás alebo kohoko¾vek -
  
49:51 že existuje
nieèo dôležitejšie,
  
49:54 èo je významnejšie vo vás než je
vaše meno, alebo vaša podstata,
  
49:59 alebo váš obsah, vaše vedomie,
alebo vaše dobro alebo zlo?
  
50:03 Aké slová by ste použili
ak by ste mali uèi
  
50:07 mladého èloveka, alebo starého èloveka
 
50:09 - všetci máme problém -
 
50:10 aké slová by ste použili,
aby to pochopil
  
50:15 nie-neracionálnym alebo lepšie
povedané,
  
50:17 pred-racionálnym spôsobom,
 
50:20 že ste viac
než Vaše meno znamená?
  
50:25 K: Ja by som použi slovo,
myslím: by si vedomý bez výberu.
  
50:30 S: Bez výberu.
 
50:31 K: By výberu si by vedomý.
 
50:35 Pretože, vybera si, tak
ako to aj robíme,
  
50:38 je jedným z našich
najväèších konfliktov.
  
50:42 S: A z nejakého prapodivného dôvodu
si spájame vo¾bu so slobodou
  
50:46 èo je protiklad
slobody.
  
50:48 K: To je absurdné, samozrejme!
S: Je to absurdné, áno.
  
50:52 Takže teraz,
by si vo¾ne vedomý.
  
50:55 K: Áno. Slobodne, bez výberu.
 
50:57 S: V zmysle bez výberu,
by si vo¾ne vedomí.
  
51:00 S: Teraz predpokladajme, že niekto
by chcel poveda ,
  
51:03 "Ale, pane, nerozumiem
úplne to, èo máte na mysli
  
51:09 z vlastnej vôle plne vedomý.
Môžete mi ukáza , èo máte na mysli? "
  
51:13 K: Ukážem vám to. Po prvé,
 
51:17 vo¾ba znamená dualitu.
 
51:23 S: Vo¾ba znamená dualitu, áno.
 
51:25 K: Ale tu je vo¾ba:
Vybral som si, že koberec
  
51:28 lepší než ten koberec.
Na tej úrovni vo¾ba musí by .
  
51:33 Ale v prípade, že je
vo vás,
  
51:39 vo¾ba znamená dualitu,
vo¾ba znamená námahu.
  
51:46 S: Vo¾ba znamená vysoko rozvinuté
vedomie obmedzenia.
  
51:51 K: Áno, áno. Vo¾ba
znamená aj prispôsobivos .
  
51:57 S: Vo¾ba znamená prispôsobivos
- kultúrne podmienenie.
  
52:01 K: Prispôsobenie.
Prispôsobenie sa zamená napodobòovanie.
  
52:03 S: Áno.
 
52:04 K: Napodobòovanie znamená viacej
konfliktu, plni oèakávania.
  
52:09 Takže tam musí by pochopenie
toho slova,
  
52:14 a to nielen verbálne, ale vnútorne,
jeho význam,
  
52:17 jeho dôležitos .
To znamená, že rozumiem
  
52:21 plnému význam vo¾by,
celej vo¾by.
  
52:26 S: Môžem sa to teraz
pokúsi preloži ?
  
52:28 K: Áno.
S: Povedali by ste,
  
52:30 že vo¾ba bez výberu znamená
že som si tak èi onak
  
52:35 vedomý vašej prítomnosti
v mojom vnútri
  
52:42 a nepotrebujem vo¾bu?
Vo¾ba je irelevantná,
  
52:45 vo¾ba je abstraktná, vo¾ba
má nieèo do èinenia s kategóriami
  
52:49 keï necítim, popritom že vás vidím,
že si vás musím vybra ,
  
52:55 alebo si vybra , že sa mi páèite,
alebo že vás mám rád,
  
52:57 že sa nejedná o vo¾bu.
 
52:59 Potom by ste povedali, že vás
vnímam bez výberu?
  
53:02 K: Áno, ale vidíte, pane.
 
53:07 Existuje, v láske, vo¾ba?
 
53:14 Milujem. Je to vo¾ba?
 
53:17 S: V láske neexistuje žiadny výber.
 
53:19 K: No, to je práve ono. Vo¾ba
je proces intelektu.
  
53:26 Vysvet¾ujem to najlepšie ako
viem, diskutujúc, vysvet¾ujúc,
  
53:30 vidím aké je to dôležité.
 
53:33 Teraz, uvedomova si.
Èo to znamená, uvedomova si?
  
53:37 Ak si chcete uvedomova veci o sebe
navonok,
  
53:41 a tiež si uvedomova vnútorne,
èo sa deje, vaše motívy.
  
53:45 uvedomova si, opä bez posudzovania:
pozorova , pozera sa, poèúva ,
  
53:53 takže sa pozeráte
bez akéhoko¾vek pohybu mysle.
  
54:02 Myšlienka je predstava,
myšlienka je slovo.
  
54:06 Pozorova bez ...
 
54:11 ... bez myšlienky ktorá prichádza
a tlaèí vás rôznymi smermi.
  
54:16 Len sa pozera .
 
54:19 S: Myslím, že ste predtým použili
lepšie slovo, keï ste povedali ...
  
54:22 K: Uvedomova si.
S: By si vedomý.
  
54:24 K: Áno, pane.
S: Pretože to je
  
54:25 skôr akt existencie
než akt mysle
  
54:28 alebo pocitu.
K: Samozrejme, samozrejme.
  
54:30 S: Tak potom musíme ... Tak
alebo tak musím nakoniec
  
54:34 sa sta , a preto si by
vedomý, v tom zmysle, jasnozrivý
  
54:41 vašej prítomnosti.
K: Uvedomova si. To je správne.
  
54:43 S: A táto predchádzajúca vo¾ba.
K: Áno.
  
54:45 S: A preto je vo¾ba
zbytoèná.
  
54:48 K: To je vo¾ba - by si vedomý.
Nie je v tom žiadna vo¾ba.
  
54:50 S: Uvedomujte si.
Výber bez vo¾by.
  
54:52 K: Teraz, odtia¾,
je uvedomovanie si mòa.
  
55:02 Uvedomovanie, aké pokrytecké
- viete -
  
55:07 celý ten pohyb
mòa a teba.
  
55:11 S: Pane, teraz idete naspä
teraz sme to už ...
  
55:14 K: Zámerne. Viem. Chcem to spoji .
 
55:17 Takže je tu úroveò
mysli, v ktorej nie je Ja,
  
55:25 a preto žiadna separácia.
Nehovorím, 'Sme jedno'
  
55:31 ale objavujeme jednotu ako
žijúci vec, nie nejakú koncepciu,
  
55:38 v prípade, že je tu
ten pocit pozornosti bez výberu.
  
55:44 S: Áno.