Krishnamurti Subtitles

Dobro prekvitá len v slobode

San Diego - 17 February 1972

Conversation with Eugene Shallert 10:02 Krishnamurti in Dialogue Krishnamurti v dialógu
with Father Eugene Schallert. s Otcom Eugenom Schallertom.
   
0:07 J. Krishnamurti was born in South J. Krishnamurti sa narodil v Južnej
India and educated in England. Indii a bol vzdelaný v Anglicku.
   
0:12 For the past 40 years he has been Posledných štyridsa rokov
speaking in the United States, rozpráva po Spojených štátoch,
   
0:16 Europe, India, Australia v Európe, v Indii, v Austrálii
and other parts of the world. a v ïalších èastiach sveta.
   
0:21 From the outset of his life's work Od zaèiatku svojeho životného diela
he repudiated all connections prerušil všetky spojenia
   
0:24 with organised s organizovanými
religions and ideologies náboženstvami a ideológiami
   
0:27 and said that his only concern a povedal, že jeho jediným záujmom
   
0:29 was to set man absolutely, je oslobodi èloveka,
unconditionally free. úplne, bezpodmieneène.
   
0:33 He is the author of many books, Je autorom mnohých kníh,
among them medzi inými:
   
0:36 The Awakening of Intelligence, Prebudenie inteligencie,
The Urgency of Change Naliehavos zmeny,
   
0:40 Freedom From the Known, Sloboda od poznaného
and The Flight of the Eagle. a Let Orla.
   
0:45 In dialogue with Krishnamurti V dialógu s Krishnamurtiho
is the Rev. Eugene J. Schallert je Rev. Eugene J. Schallert
   
0:49 of the Society of Jesuits, zo spoloèenstva jezuitov,
the Director of the Center riadite¾ Centra
   
0:52 for Sociological Research at pre sociologický výskum na
the University of San Francisco univerzite v San Francisku,
   
0:56 where Father Schallert is an kde je otec Schallert
Associate Professor of Sociology. docentom sociológie.
   
1:02 S: I think we should perhaps start S: Myslím si, že by sme najprv mali
by exploring with each other zaèa skúmaním
   
1:09 the discovery of that which is most èo je najskutoènejšie
real in the world in which we live vo svete, v ktorom žijeme
   
1:18 and how we learn to see a ako sa nauèi vidie to,
that which is most real. èo je skutoèné.
   
1:24 K: Sir, would you consider K: Pane, povedali by ste,
   
1:31 that to see very clearly že aby èlovek videl
  ve¾mi jasne
   
1:35 the whole complex celý problém ¾udsta,
human problem  
   
1:39 not only politically, nie len politicky,
religiously, socially nábožensky, sociálne
   
1:44 but also ale tiež vnútornou morálkou,
the inward morality,  
   
1:51 a sense of otherness pocit inakosti
– if we can use that word – - ak môžeme použi toto slovo -
   
1:58 mustn't one have total freedom? musí ma èlovek totálnu slobodu?
   
2:06 S: Yes, I don't see S: Neviem, akoby èlovek mohol
how one can possibly explore skúma
   
2:10 anything of relevance hocièo relevantné so svetom
to the world in which we live v ktorom žijeme,
   
2:14 in the absence of a recognition or bez poznania alebo uvedomovania
an awareness of his own inner freedom.  
   
2:17   si svojej vlastnej vnútornej slobody.
   
2:20 To feel that we are limited, Ten pocit, že sme obmedzení, alebo
or constricted in our approach  
   
2:24   lepšie povedané nastavení v našom prístupe
   
2:29 to social, economic, k sociálnym, ekonomickým,
political, moral problems politickým, morálnym problémom
   
2:32 – particularly our - zvláš v otázke
religious problems – náboženských problémov -
   
2:34 that we can't explore these že to nemôžeme skúma
from some other base z nejakého iného základu,
   
2:37 than the real base ako od skutoèného základu,
which is the base of being free. ktorý je základom toho, že sme vo¾ní.
   
2:43 K: But most religions and K: Ale väèšina náboženstiev a
most cultures väèšina kultúr
   
2:47 whether Asiatic, India or Europe èi už v Ázii, Indii alebo v Európe
and therefore America, a preto aj v Amerike,
   
2:53 they conditioned ovplyvnili myse¾ znaèným spôsobom.
the mind a great deal.  
   
2:58 And you notice it, A uvedomujete si to,
as one travels around, keï cestujete po svete,
   
3:04 how, in each country, ako v každej krajine,
in each culture, v každej kultúre,
   
3:10 they have taken tremendous pain to stálo ve¾a bolesti
to shape the mind. aby sformovali myse¾.
   
3:16 S: I suppose this is the function S: Myslím si, že to je funkcia
of culture, to shape the mind, kultúry, formova myse¾,
   
3:19 – not very effective – but it is - nie príliš efektívna - ale je to
the function of culture to provide povinnos kultúry poskytova
   
3:24 in a sense a buffer between v istom zmysle zmier medzi
the overwhelming dimensions drvivými rozmermi
   
3:28 of human existence, which then would ¾udskej existencie, ktoré sa potom
transcend and encompass all existence, zmenia a sprevádzajú celú existenciu,
   
3:35 and which becomes an overwhelming a ktorá sa stane pre èloveka
experience for a person. významnou skúsenos ou.
   
3:39 Cultures do, in a sense, soften, or Kultúry, v istom zmysle, zjemnòujú,
attempt to make culture manageable, alebo sa ju pokúšajú ovládnu ,
   
3:45 or doable alebo aby fungovala
in some way or another. tak alebo onak.
   
3:47 K: Yes, but I was thinking really: K: Áno, ale tým myslím že,
when one considers keï èlovek uváži,
   
3:53 how the world is divided ako je svet rozdelený,
politically, religiously, socially, politicky, nábožensky, sociálne,
   
4:00 morally, and especially morálne a zvláš
in the religious field nábožensky,
   
4:05 which should be èo by malo by
the unifying factor of all cultures, spojovacím faktorom všetkých kultúr,
   
4:12 there one sees tak potom èlovek vidí, ako
how religions have separated man: náboženstvo rozdelilo èloveka:
   
4:20 the Catholic, the Protestant, na katolíkov, protestantov,
the Hindu, the Muslim, hindov, moslimov,
   
4:23 and they're all saying, a všetci hovoria,
'We're all seeking one thing.' "H¾adáme jednu vec."
   
4:28 S: Even within the framework S: Dokonca aj v rámci
of any given religion akéhoko¾vek daného náboženstva
   
4:31 there is a great tendency for people ¾udia majú tendenciu
to divide one subgroup vytvori jednu podskupinu
   
4:35 against another subgroup and proti inej podskupine,
this seems to be indigenous to... a to sa zdá by pôvodom ...
   
4:40 K: Therefore freedom is K: Preto je sloboda
the negation negáciou
   
4:48 of being conditioned podmienenia
by any culture, akouko¾vek kultúrou,
   
4:53 by any religious division akýmko¾vek náboženským rozdelením
or political division. alebo politickým rozdelením.
   
4:58 S: I would think that ultimate freedom S: Povedal by som, že koneèná sloboda
is the negation of such a condition. je negáciou takého stavu.
   
5:03 The struggle for freedom Boj za slobodu
   
5:05 is precisely the attempt je presne snahou
to break through or undercut prerazi alebo preseka sa,
   
5:10 or get at that which underlies alebo dosta sa k tomu,
these various conditioning processes. èo je základom
   
5:12   týchto rôznych podmieòovacích
  procesov.
   
5:14 The conditioning processes Podmieòovací proces sám osebe
themselves  
   
5:17 go on in each human being, or prebieha v každej osobe, v každom
in each flower, or in each animal kvete, v každom zvierati
   
5:24 and the task in the pursuit a úlohou tohto naháòania sa
of freedom is precisely za slobodou je presne
   
5:28 to break through dosta sa k tomu, èo je v koneènom
to that which is ultimately the real. dôsledku skutoènos ou.
   
5:34 K: I'm just wondering K: Premýš¾am, èo rozumieme
what we mean by conditioning. pod pojmom podmienenie.
   
5:38 S: Conditioning in cultures, S: Podmienenie v kultúrach,
throughout history v celej histórii
   
5:42 and across space a naprieè vesmírom
is quite varied, as you know. je pomerne pestré, ako viete.
   
5:48 Conditioning, for example, in Napríklad, také podmienenie
the Western world of today, v dnešnom západnom svete
   
5:53 has been achieved primarily sa dosahuje hlavne
through the process cez proces
   
5:56 of the enlightenment of pochopenia
rational-logical processes racionálno-logických procesov
   
6:01 which I suppose o ktorých sa domnievam,
are productive. že sú produktívne.
   
6:03 Without rational processes Bez racionálneho procesu
we wouldn't have by sme nemali
   
6:06 television cameras to talk on. napríklad televízne kamery.
The same time A tak isto
   
6:08 with television cameras bez televíznych kamier
we may not see anything. by sme niè nevideli.
   
6:11 So I suspect that what we Takže sa nazdávam, že èím sa
are dealing with, in our world, zaoberáme v našom svete,
   
6:16 as a primary conditioning agency, ako primárne podmienenie je,
is the whole world že celý svet
   
6:20 of the kinds of thoughts je z rôznych myšlienok,
or categories or concepts kategórií alebo konceptov,
   
6:25 or constructs alebo konštrukcií
– I call them fantasies – - ja im hovorím"fantázia,"
   
6:27 that people deal with s ktorými sa ¾udia zaoberajú
and somehow they think are real. a nejako si myslia, že sú skutoèné.
   
6:31 K: Yes, sir, but don't these K: Áno, pane, ale èi toto
conditionings separate man? podmieòovanie nerozde¾uje ¾udí?
   
6:38 S: Unquestionably yes. They S: Nepochybne áno! Rozde¾ujú
separate man both within himself èloveka aj vo svojom vnútri
   
6:41 K: …and outwardly. K: ... aj navonok.
S: Yes. S: Áno.
   
6:44 K: So, if we are concerned K: Takže, ak sa obávame
with peace, with ending war, o mier, o ukonèenie vojny,
   
6:52 with living in a world vo svete
in which this terrible violence, v ktorom je toto hrozné násilie,
   
7:00 the separation, the brutality oddelenie, brutalita
etc., is to end, atï., ukonèi to,
   
7:07 it seems to me that it is the function sa mi zdá, že je to úloha
of any serious religious man akéko¾vek váženého nábožného muža,
   
7:14 because I feel religion is pretože mám pocit, že náboženstvo je
the only factor that unifies man.  
   
7:17   jediným faktorom,
  ktorý zjednocuje èloveka.
   
7:20 S: Yes. S: Áno!
   
7:21 K: Not politics, economics, etc. K: Nie politika, ekonomika, atï.
but the religious factor. ale náboženský faktor.
   
7:28 And instead of A namiesto toho,
bringing man together, aby sme spojili ¾udí,
   
7:33 religions have separated man. náboženstvo ho
  rozde¾uje.
   
7:37 S: I'm not sure that that's S: Nie som si istý, èi to je
quite right. I think that religion celkom tak. Myslím si, že náboženstvo
   
7:41 has been defined by cultures bolo definované kultúrou
as a unifying force between men. ako zjednocujúca sila medzi ¾uïmi.
   
7:47 There's not an awful lot V histórii nie je ve¾a dôkazov
of evidence in history  
   
7:49 that it has ever achieved žeby niekedy dosiahlo
this particular function. túto úlohu.
   
7:53 This may also be a function Môže to by aj úloha
of the limiting dimensions ktorá je limitovaná
   
7:57 of any given religion, or daným náboženstvom, alebo
the inability of religious people neschopnos ou nábožných ¾udí
   
8:01 to transcend zmeni ich vlastné
their own religious concepts náboženské koncepcie
   
8:05 or their own religious ich viery,
legends or myths or dogmas, legiend, alebo mýtov alebo dogiem,
   
8:07 whatever you want hociako ich chcete nazýva .
to call them.  
   
8:09 There is in fact V skutoènosti to je
a deeper base for unity. hlbší základ jednoty.
   
8:16 K: One can't get to the deeper K: Èlovek sa nedostanie hlbšie,
unless one is free from the outer. pokia¾ sa neoslobodí od vonkajšieho.
   
8:22 My mind Moja myse¾ nepôjde
won't go very, very deeply do håbky,
   
8:26 unless there is a freedom pokia¾ tam nie je oslobodenie
from belief, from dogma. od viery, z dogmy.
   
8:30 S: I think that's true in a sense. S: Myslím si, že v istom
There must be within man a sense zmysle je to pravda .
   
8:34   V èloveku musí existova pocit
   
8:38 – consciousness, experience, - vedomie, skúsenos ,
something – nieèo -
   
8:42 a sense of his inner freedom before pocit vnútornej slobody predtým než
he can be appropriately religious, môže by vhodne nábožný,
   
8:48 before he can allow religious pred tým, než si pripustí nábožné
categories as analytical categories, kategórie ako analytické kategórie,
   
8:52 to have any meaning for him. aby mali preòho nejaký význam.
   
8:54 Somehow he must be human Nejako musí by èlovekom a by
and free before he can ever think  
   
8:56   slobodným, predtým
  než si vôbec môže myslie
   
8:58 of being religious. What že je nábožný.
has happened is just the opposite. Èo sa deje, je pravým opakom.
   
9:02 K: Yes, yes. Therefore we are saying, K: Áno, áno. Preto hovoríme,
seeing what the world is now keï vidíme, èo sa vo svete dnes deje,
   
9:06 actually, not conceptually, v skutoènosti, nie koncepène,
but the actual fact of separation, ale skutoèný fakt rozde¾ovania sa,
   
9:15 wars, the terrible violence that vojny, strašné násilie, ktoré
is pervading the world right through, prestupuje svet skrz naskrz.
   
9:23 I feel it is the religious mind Cítim, že je to nábožná myse¾
that can bring ktorá môže prinies
   
9:28 real unity to human beings. ¾uïom skutoènú jednotu.
   
9:31 S: I would say rather it's the S: Ja by som skôr povedal, že je to
human mind, or the seeing mind, ¾udská myse¾, alebo myse¾ ktorá vidí,
   
9:36 that may be susceptible ktorá môže by citlivá
to some exhilaration, if you will, na urèité nadšenie, ak chcete,
   
9:42 not in the sense of stimulus nie v zmysle podnetov,
but some exhilaration relative ale nejakej rozjarenosti spojenej
   
9:45 to the phenomenon s fenoménom
of being itself, bytia,
   
9:48 that can bring people together or ktorá môže spoji ¾udí dokopy, alebo
achieve an end to the conflicts... dosiahnu koniec konfliktov ...
   
9:53 K: Could we approach it by asking K: Dostaneme sa k tomu tak, že sa
what separates man ? spýtame, èo rozde¾uje èloveka?
   
9:59 What divides human beings? Èo rozde¾uje ¾udské bytosti?
   
10:05 S: I think ultimately, man-ness. S: Myslím, že je to urèite, ¾udskos .
K: Meanness? K: Podlos ?
   
10:08 S: Man-ness. S: ¼udskos !
   
10:09 K: What do you mean K: Èo myslíte
by that, man-ness? tou ¾udskos ou?
   
10:12 S: What I mean by that is our S: Èo tým chcem poveda je, že máme
tendency to think about ourselves tendenciu premýš¾a o sebe
   
10:16 as men, or human, ako o èloveku alebo o osobe
rather than as being, skôr než ako o bytosti,
   
10:20 separates us from the world a to nás odde¾uje od sveta
in which we live v ktorom žijeme.
   
10:24 – from the tree, the flower, the Od stromu, od kvetiny, od západu
sunset, the sea, the lake, the river, slnka, od mora, jazera, rieky
   
10:28 the animal, the bird, the fish, zviera a, vtáka, ryby a jedného
and each other, ultimately. od druhého. Urèite!
   
10:34 K: That is, from each other. K: To znamená, jedného od druhého.
S: Yes, ultimately from each other. S: Áno! A nakoniec od seba navzájom.
   
10:37 K: From each other. And that is K: Od seba navzájom.
given strength by, or through, A je to podporované,
   
10:43   alebo sa to deje prostredníctvom
   
10:48 these separative religions. týchto rozde¾ujúcich
  náboženstiev?
   
10:52 I want to get at something, sir, Chcem sa dosa k nieèomu, pane,
which is, èo je:
   
10:58 is reality or truth Je to realita, alebo pravda,
   
11:04 to be approached že sa to dá dosiahnu cez nejaké
through any particular religion konkrétne náboženstvo,
   
11:08 or is it approachable alebo sa to dá dosiahnu
or perceivable only a vníma len cez
   
11:16 when the organized religious organizované náboženstvá
belief and propaganda, dogma, alebo propagandy èi dogmy
   
11:22 and all conceptual way of living, a celý koncepèný spôsob života,
completely goes? ktorý sa kompletne deje?
   
11:27 S: I am not so sure it is appropriate S: Nie som si tak istý,
to say that it should completely go èi to je vhodné,
   
11:29   hovori že by sme sa toho mali zbavi ,
   
11:31 for a lot of other kvôli mnoho iným
reasons that are posterior to dôvodom, ktoré sú v pozadí
   
11:35 the phenomenon of being tohto úkazu by
human in the first place, èlovekom, na prvom mieste,
   
11:40 or being, simply, alebo jednoducho by
in the first place. na prvom mieste.
   
11:41 If we're going to get at Ak si preberieme
the question of truth, otázku pravdy,
   
11:45 which is the question èo je otázkou
of understanding or seeing, porozumenia alebo videnia,
   
11:49 we have to first of all musíme sa v prvom rade
get at the question of being, dosta k otázke bytia,
   
11:53 and the whole inner dynamics a celej vnútornej dynamike
and evolutionary characters of being. a evoluèných znakov bytia.
   
11:58 If we can't get at that level, Ak sa nám na tejto úrovni nepodarí
in the beginning, dosta na zaèiatku,
   
12:02 we really won't get at v skutoènosti sa nedostaneme
whatever value k žiadnej hodnote
   
12:06 the 'teachings' of the ktoré uèenie rôznych
various religions offer men. vier èloveku ponúka.
   
12:12 If those teachings Ak tieto uèenia
are not relevant to existence, nie sú relevantné existencii,
   
12:14 to being, to seeing, by , vidie ,
to understanding, to loving, porozumie , ¾úbi ,
   
12:18 or to an end of conflict, alebo nevedú ku koncu konfliktu,
in the negative sense, v negatívnom slova zmysle,
   
12:21 then those teachings are really not potom tie uèenia v skutoènosti nemajú
relevant for man, they're unimportant. zmysel pre ¾udí. Nie sú nedôležité.
   
12:28 K: I agree. But the fact remains, K: Súhlasím. Ale faktom zostáva,
sir, just look at it, pane, staèí sa na to pozrie ,
   
12:32 the fact remains, if one faktom zostáva, že ak sa èlovek
is born a Hindu or a Muslim narodí ako hinduista alebo moslim,
   
12:38 and he is conditioned by that, a je tým podmienený,
in that culture svojou kultúrou,
   
12:42 in that behavioural pattern, vzorom správania,
and conditioned a je podmienený
   
12:48 by a series of beliefs, sériou presvedèení, zakoreòuje
imposed, carefully cultivated sa to v òom a pestuje
   
12:56 by the various religious orders, sa to rôznymi cirkevnými príkazmi,
sanctions, books, etc., trestami, knihami a podobne,
   
13:04 and another is conditioned a iný je podmienený
by Christianity, kres anstvom,
   
13:10 there is no meeting point, nemajú niè spoloèné
except conceptually. okrem konceptu.
   
13:15 S: Krishnaji, do you mean that in S: Krishnaji, myslíte, že aby
order for a man to be free, simply, bol èlovek slobodný, jednoducho
   
13:22 he will have to rid himself sa bude musi zbavi
of whatever religious – akéhoko¾vek náboženstva?
   
13:27 and particularly religious – hocijakého náboženstva,
but also political and cultural ale aj politických, kultúrnych
   
13:32 and social doctrines or dogmas a sociálnych doktrín a dogiem
or myths that he has associated alebo mýtov, ktoré si prisvojil
   
13:35 with himself as ako nábožná osoba?
a religious person?  
   
13:38 K: That's right. K: Presne tak!
Because you see, after all, Pretože, koniec koncov, vidíte,
   
13:40 what is important in living že to, èo je dôležité v živote
is unity, je jednota,
   
13:47 harmony harmónia
between human beings. medzi ¾udskými bytos ami.
   
13:52 That can only come about Tá môže prís jedine vtedy,
if there is harmony in each one. keï je harmónia v každom z nás.
   
13:57 And that harmony is not possible A tá harmónia nie je možná, ak je
if there is any form of division v nás akáko¾vek forma rozdelenia,
   
14:03 inside and outside vo vnútri èi vonku
– externally or internally. -- extérne alebo interne.
   
14:08 Externally, if there is Extérne, ak existuje
political division politické rozdelenie,
   
14:13 geographical division, geografické rozdelenie,
national division, národné rozdelenie,
   
14:16 obviously tam samozrejme musí by konflikt.
there must be conflict.  
   
14:19 And if there is A ak existuje vnútorné
inward division rozdelenie,
   
14:22 obviously it must breed musí to prináša
a great conflict, ve¾ký konflikt,
   
14:28 which expresses itself in violence, èo sa prejavuje násilím,
brutality, aggressiveness, etc. brutalitou, agresivitou, atï.
   
14:35 So, human beings Takže, ¾udské bytosti
are brought up in this way. sú takýmto spôsobom vychovávané.
   
14:39 A Hindu, a Muslim Hind a moslim
are at each other all the time, broja proti sebe po celý èas,
   
14:44 or the Arab and the Jew, alebo Arab a žid,
   
14:46 or the American, the Russian alebo Amerièan a Rus...
– you follow? – this outwardly. Sledujete? Navonok.
   
14:49 S: I think what we are dealing with S: Myslím si, že s èím tu máme
here is not so much do èinenia , ani nie je
   
14:53 the imposition of harmony on vystavenie harmónie
the human being from without ¾udskej bytosti zvonka
   
14:57 or the imposition of disharmony alebo vystavenie ¾udské bytosti
on the human being. disharmónii.
   
15:01 My hands are perfectly harmonious Moje ruky sú dokonale harmonické
with each other, fingers move together  
   
15:03   medzi sebou,
  prsty sa pohybujú spoloène
   
15:05 and my eyes move with my hands. a moje oèi sa pohybujú
  spolu s rukami.
   
15:08 There may be conflict in my mind, V mojej mysli môže by konflikt,
or between my mind and my feelings,  
   
15:11   alebo medzi mojou mys¾ou
  a mojimi pocitmi,
   
15:14 as insofar I have internalized certain ak som si privlastnil isté
concepts which then are in conflict. koncepty, ktoré sú potom v rozpore.
   
15:19 K: That's right. K: To je pravda.
   
15:20 S: What I must discover S: Èo musím zisti ,
if I am to be free ak mám by slobodný
   
15:24 is that there is in fact je to, èi je v skutoènosti
harmony within me. harmónia vo mne.
   
15:28 And If I am to be one with you A ak mám by jedným z vás,
I must discover from my hand musím to zisti z mojej ruky:
   
15:33 'Hand, tell me what it's like " Ruka, povedz mi, èo to je,
to be a part of something.' by súèas ou nieèoho? "
   
15:37 Because my hand is already Pretože moja ruka už
harmoniously existing with my arm harmonicky existuje s mojím ramenom
   
15:41 and with my body, a s mojím telom,
and with you. a s vami.
   
15:44 But then my mind sets up Ale potom si moja myse¾ nastaví
these strange dualities. tieto podivné duality.
   
15:47 K: So, that's the problem, sir. K: Takže to je ten problém, pane.
   
15:49 Are these dualities Sú tieto duality
created artificially, first of all – umelo vytvorené, v prvom rade -
   
15:57 because you are a Protestant, pretože vy ste protestant,
I am a Catholic, ja som katolík,
   
16:00 or I am a communist alebo som komunista
and you are a capitalist – a vy ste kapitalista -
   
16:03 are they created artificially sú vytvorené umelo,
   
16:07 because each society pretože každá spoloènos
has its own vested interest, má svoj vlastný hmotný záujem,
   
16:13 each group has its own každá skupina má svoju vlastnú
particular form of security? konkrétnu formu bezpeèia?
   
16:24 Or is the division created Alebo je rozdelenie vytvorené
in oneself v sebe,
   
16:32 by the me and the not me? "mnou" a tým "nie mnou"?
   
16:37 You understand what I mean? Rozumiete, èo tým myslím?
S: I understand what you mean. S: Chápem, èo máte na mysli.
   
16:39 K: The me is my ego, my selfishness, K: Je to moje ego, moje sebectvo,
my ambitions, greed, envy moje ambície, chamtivos , závis
   
16:44 and that excludes, separates you a to vás vyluèuje, odde¾uje
from entering into that field. od vstupu do tejto oblasti.
   
16:54 S: I think that really the more S: Myslím si, že èím viac si èlovek
one is conscious of his selfishness, uvedomuje svoje sebectvo,
   
17:00 his greed, his ambition, or, svoju nenásytnos , ambíciei, alebo
on the other side of the fence, druhú stranu múru,
   
17:04 his security, or even his peace, svoju bezpeènos , alebo dokonca mier,
in a superficial sense, v povrchnom slova zmysle,
   
17:09 the more unconscious he is tým viac si uvedomuje svoje vlastné
of the inner self who is in fact vnútorné ja, ktoré je v skutoènosti
   
17:14 already one with you – however vašou súèas ou - hoci
much I may be unaware of that. si to vôbec neuvedomujeme.
   
17:18 K: Wait, just a minute, sir, K: Poèkajte na minútku, pane,
that becomes a dangerous thing. to zaèína by nebezpeèné.
   
17:23 Because the Hindus Pretože hinduisti
have maintained, udržiavajú vieru,
   
17:26 as most religions have, tak ako mnohé náboženstvá,
that in you there is harmony, že vo vás je harmónia.
   
17:32 there is God, there is reality. Boh, to je realita.
In you. Vo vás.
   
17:35 And all that you have to do A všetko, èo musíte spravi je
is peel off odstráni
   
17:40 the layers of corruption, vrtstvy korupcie,
the layers of hypocrisy, pokrytectva,
   
17:44 the layers of stupidity, and vrstvy hlúposti, a
gradually come to that point postupne sa dostanete k bodu
   
17:49 where you are kde je sídlo harmónie -
established in harmony –  
   
17:53 because you've already got it. pretože už ju máte.
   
17:56 S: The Hindus don't have a monopoly S: Nemyslím si,
on that particular way of thinking. že Hindovia majú monopol na
   
17:58   tento konkrétny spôsob myslenia.
   
18:00 We Catholics have the same problem. My katolíci máme rovnaký problém.
K: Same problem, of course. K: Rovnaký problém, samozrejme.
   
18:05 S: We are confronted S: Sme konfrontovaní
with a discovery s objavom,
   
18:08 with the discovery of seeing, s objavom videnia,
of understanding, of loving, chápania, lásky,
   
18:12 of trusting – all these dôvery - všetkých týchto
primary sorts of words základných druhov slov,
   
18:15 we're confronted with sme konfrontovaní s objavovaním
the discovering of these things. týchto vecí.
   
18:18 And peeling back layers, I don't think A nemyslím si, že postupné
is the way of discovering them. odstraòovanie týchto vrstiev
   
18:21   je spôsob,
  ako ich objavi .
   
18:24 Whether it be layers of corruption, Èi už sú to vrstvy korupcie,
of goodness or evil, whatever, dobra alebo zla, èohoko¾vek,
   
18:30 that is not the way nie je to spôsob ich
of discovering them. objavovania.
   
18:32 One does not abstract from or pretend Èlovek si nemusí vymýš¾a alebo
away his sense of evil within himself predstiera zlo vo svojom vnútri
   
18:39 in order to find himself. aby sa mohol nájs .
   
18:42 What is required is a penetrating, Èo sa vyžaduje, je prenikajúca,
empathetic, open, free mind. citlivá, otovorená myse¾.
   
18:47 K: Yes, sir, but how does one K: Áno pane. Ale ako sa k tomu
come to it? How does one, èlovek dostane? Ako èlovek,
   
18:55 with all the mischief s celou tou neplechou,
that one is brought up in v ktorej je vychovávaný,
   
19:00 or one lives in, alebo v nej žije,
   
19:03 is it possible to put all that aside to bez námahy odloží bokom?
without effort?  
   
19:10 Because the moment there is effort Pretože v tom momente, keï vznike
there is distortion. námaha, vzniká aj skreslenie.
   
19:14 S: I am sure that is true. S: Som si istý, že je to pravda.
Without effort, that is, activity, Bez námahy, to znamená èinnosti,
   
19:20 behaviour, too much conversation, správania, príliš ve¾a konverzácie,
but certainly ale rozhodne
   
19:25 not without the expenditure nie bez vynaloženia
of enormous amounts of energy. obrovského množstva energie.
   
19:28 K: Ah! That energy can only come K: Ah! Táto energia môže prís iba
if there is no effort. vtedy, ak sa nevyvíja žiadne úsilie.
   
19:33 S: Precisely... S: Presne tak ...
   
19:35 K: If there is no friction K: Ak neexistuje konflikt,
then you have abundance of energy! tak máte dostatok energie!
   
19:40 S: Precisely. Friction destroys, S: Presne tak. Konflikt nièí,
it dissipates energy. rozpty¾uje energiu.
   
19:44 K: Friction exists K: Konflikt existuje
when there is separation tam, kde je rozdelenie
   
19:46 between what is right medzi tým, èo je správne
and what is wrong, a èo je zlé,
   
19:50 between what is called evil medzi tým, èo sa nazýva zlo
and what's called good. a to, èo sa nazýva dobro.
   
19:53 If I am trying to be good Ak sa snažím by dobrým,
then I create friction. potom vytváram konflikt.
   
20:00 So the problem is, really, how Takže problém je, ako v skutoènosti
to have this abundance of energy ma tento nadbytok energie,
   
20:07 which will come ktorá príde
without any conflict? bez akéhoko¾vek konfliktu?
   
20:17 And one needs that tremendous energy A na to, aby èlovek zistil pravdu,
to discover what truth is. potrebuje obrovskú energiu.
   
20:23 S: Or goodness is. If we S: Alebo dobrotu. Keï si
deal with goodness in the sense zoberiem dobrotou v tom zmysle,
   
20:27 that you use it there že ju tam použijete:
– one tries to be good – - Èlovek sa snaží by dobrý -
   
20:30 we're dealing with codes, má do èinenia s pravidlami,
with law… so zákonom...
   
20:34 K: No, no, I don't mean that! K: Nie, nie, nemám na mysli toto!
S: Moral goodness in some sense. A: Mravná dobrota v nejakom zmysle.
   
20:37 K: Goodness only flowers in freedom. K: Dobrota prekvitá len na slobode.
It doesn't flower within the law Nekvitne v medziach zákona
   
20:42 of any religious sanctions akýchko¾vek náboženských sankcií
or any religious beliefs.  
   
20:44   alebo akýchko¾vek náboženských
  presvedèení.
   
20:46 S: Or political or economic. S: Alebo politických èi ekonomických.
There's no question about this. O tom niet pochýb.
   
20:50 Then if we're going to discover Ak chceme objavi
the inner meaning of freedom, vnútorný význam slobody,
   
20:57 and of goodness, and of being, a dobra, a bytia,
we have to say to ourselves musíme si poveda
   
21:02 the reason dôvod, preèo
we have not discovered this sme ho neobjavili.
   
21:06 or one of the reasons why Alebo jeden z dôvodov, preèo
we have not discovered this sme ho neobjavili
   
21:08 is because we have within je, kvôli tomu, že v nás máme
ourselves this strange tendency tieto podivné tendencie
   
21:12 to start with the surface of things zaèa na povrchu vecí
and never to end. a nikdy neskonèi .
   
21:15 We stop there, Prestaneme tam,
where we started. kde sme zaèali.
   
21:19 K: Sir, could we come to this: K: Pane, mohli by sme na to prís .
   
21:22 suppose you and I know nothing, Predpokladajme, že vy a ja
  niè nevieme,
   
21:30 no religion... nemáme žiadnu vieru ...
S: We have no conception... S: Nemáme žiadnu predstavu ...
   
21:34 K: …no conceptual idea at all. K: ... vôbec žiadnu predstavu.
   
21:39 I have no belief, no dogma, Nemám vieru, nemám dogmu,
nothing! niè!
   
21:45 And I want to find out A chcem zisti ,
how to live rightly, how to be good – ako ži správne, ako by dobrý -
   
21:52 not how to be good – be good. nie ako by dobrý - by dobrý.
S: Be good. Yes, yes, yes. S: By dobrý. Áno, áno, áno.
   
21:57 K: To do that, I have to enquire, K: Aby som tak spravil, musím sa pýta ,
I have to observe. Right? musím skúma . Správne?
   
22:07 I can only observe... Môžem len pozorova ...
   
22:11 observation is only possible pozorovanie je možné len vtedy,
when there is no division. keï neexistuje rozdelenie.
   
22:16 S: Observation is that which S: Pozorovanie je to,
eliminates the divisions. èo eliminuje rozdelenie.
   
22:18 K: Yes, when the mind is capable K: Áno, keï je myse¾ schopná
of observing without division pozorova bez rozdelenia,
   
22:25 then I perceive, vtedy vnímam.
then there is perception. Potom tam je vnímanie.
   
22:29 S: In any seeing that is more than S: V každom videní, ktoré je viac ako
conceptual or categorical seeing, koncepèné alebo kategorické videnie,
   
22:34 or observing mental constructs, alebo pozorovaním mentálnej
  štruktúry,
   
22:38 in any seeing that takes place, v každom nahliadnutí ktoré sa deje,
a truth is encountered. narazíme na pravdu.
   
22:43 And being and truth and goodness A bytie a pravda a dobro,
are all the same thing. sú tá istá vec.
   
22:47 K: Of course. K: Samozrejme.
   
22:48 S: So the question then is: S: Takže otázka potom znie:
why do I have to think about truth Preèo musím rozmýš¾a o pravde,
   
22:52 as though it were associated with akoby to bolo spojené s logickými
the logical consistency of categories? konzistentnými kategóriami?
   
22:58 Rather than think about truth Radšej než premýš¾a o pravde
as though it were associated akoby bola spojená
   
23:00 with my being itself. s mojím vlastným bytím.
   
23:03 If I have to always Ak musím vždy
partialize my world deli môj svet na èasti
   
23:08 – we spoke of the dualities – like - hovorili sme o dualite -
we do or did in the Catholic religion, tak ako to aj robíme
   
23:11   alebo sme to robili
  v katolíckom náboženstve,
   
23:15 the duality of body and soul. dualitu tela a duše.
K: And devil, good and… K: A zlo, dobro a ...
   
23:19 S: And good and evil incarnate S: A dobro a zlo stelesnené
in one form or another. v tej èi onej forme.
   
23:22 If we have to always think that way Ak budeme vždy rozmýš¾a
then we shall never find… takýmto spôsobom,
   
23:23   tak potom to nikdy nenájdeme ...
   
23:25 K: Obviously. K: Samozrejme.
S: …what it means to… S: ... èo znamená ...
   
23:27 K: …be good. K: ... by dobrý.
S: To be good, yes, yes, S: By dobrý, áno, áno,
   
23:30 or to be truthful, alebo by pravdivý,
or to be at all. alebo vôbec by .
   
23:33 I think this is the problem, Myslím, že to je ten problém,
and, as you suggested, a ako ste naznaèil,
   
23:36 there are so many centuries existuje to¾ko stároèí
of cultural conditioning kultúrneho podmienenia,
   
23:40 from all perspectives, zo všetkých h¾adísk,
that it is difficult. že je to ažké.
   
23:44 K: I mean, human beings K: Myslím tým, že ¾udské bytosti
are brought up sú vychovávané
   
23:46 in this dualistic way of living, týmto duálnym spôsobom života,
obviously. samozrejme.
   
23:50 S: Yes, and maybe we could do this S: Áno, a možno by sme
better if we could not consider urobili lepšie, ak by sme nepovažovali
   
23:57 the obvious dualities tieto zjavné duality
of good and evil, za dobro a zlo,
   
24:01 of the sacred and the profane, za duchovno a zneuctenie,
   
24:06 of right and wrong, za správne a zlé,
of truth and falsehood, pravdu a lži,
   
24:11 none of these dualities ani jednu z týchto daulít,
but somehow come to grips ale nejako sa popasova
   
24:15 with the duality s touto dualitou,
that bedevils us the most: ktorá nás mätie najviac:
   
24:17 the duality of you and me, dualita medzi mnou a tebou,
of man and woman. mužom a ženou.
   
24:22 K: Yes, duality of me and you. K: Áno, dualita medzi mnou a tebou.
Now, what is the root of that? A teraz, èo to spôsobuje?
   
24:27 What is the source of Èo je zdrojom
this division as me and you, tohto rozdelenia na mòa a teba,
   
24:33 we and they, politically my a oni, politicky
– you follow? - sledujete?
   
24:37 S: There cannot be any source of this S: Neexistuje žiadny zdroj tohto
in us because we are one, v nás, pretože sme jedno,
   
24:42 like the fingers of my hand are one. ako prsty na mojej ruke sú jedno.
We aren't aware of it. Len si to neuvedomujeme.
   
24:44 K: Ah, wait. No. K: Poèkajte! Nie.
When you say 'We are one', Keï hovoríte "Sme jedno"
   
24:48 that's an assumption. to je domienka.
I don't know I am one. Neviem, že som jeden.
   
24:54 Actually, the division exists. Delenie v skutoènosti existuje.
   
24:58 Only when the division ceases, Len keï to delenie prestane,
then I can say... vtedy môžem poveda ...
   
25:03 ... I don't have to say, 'I am one' ! ... Nemusím hovori , 'Som jeden! "
There is a unity. Je tam jednota.
   
25:06 S: When you say, 'I am,' S: Takže keï hovoríte "Ja som"
you are saying, 'I am one.' hovoríte "Som jeden."
   
25:09 K: Ah, no! K: Ach, nie! S: Pridáva "jeden"
S: Adding 'one' is redundant to 'I am' k"Ja som" je zbytoèné .
   
25:12 K: No, I want to go a little bit K: Nie, chcem ís trochu
into this because do tohto pretože
   
25:15 there is only to je len
– as human beings live – - odkedy ¾udské bytosti žijú -
   
25:19 there is me and you, existuje ja a ty,
   
25:21 my god and your god, my country and môj boh a tvoj boh, moja krajina a
your country, my doctrine, you follow?  
   
25:24   tvoja krajina,
  moje uèenie - sledujete?
   
25:26 This me and you, me and you. Toto "ja a ty",
  "ty a ja".
   
25:30 Now, the me Teraz to "Ja",
is the conditioned entity. je podmienená entita.
   
25:35 S: Yes. The me S: Áno. "Ja",
is the conditioned entity. je podmienená entita.
   
25:38 K: Let's go step by step. K: Poïme krok za krokom.
The me is the conditioning, "Ja" je stav,
   
25:42 the conditioned entity podmienená entita
brought about, nurtured, výchovou, živenou
   
25:47 through the culture, skrz kultúru,
through society, through religion, skrz spoloènos , skrz náboženstvo,
   
25:50 through conceptual, cez koncepciu,
ideological living. ideologické bytie.
   
25:55 The me that is selfish, "Ja", ktoré je sebecké,
   
25:56 the me that gets angry, violent, "Ja", ktoré sa hnevá, je násilné,
me that says, 'I love you', hovorí: "Milujem a!",
   
26:01 'I don't love' "Nemilujem a!"
– all that is me. - to všetko som "Ja".
   
26:05 That me To "Ja" je koreòom
is the root of separation. oddelenia.
   
26:10 S: Unquestionably. In fact, the very S: Bezpochyby. V skutoènosti tá istá
terminology you use betrays terminológia ktorú používate zrádza
   
26:16 the substance of your idea. podstatu vašej teórie.
The word 'me' is an objective pronoun. Slovo "ja" je osobné zámeno.
   
26:21 Once I have made of myself Potom, èo som urobil zo seba
something out there to look at, nieèo, na èo sa dá pozera ,
   
26:26 I shall never see anything už nikdy neuvidím niè,
which is real èo je reálne,
   
26:29 because I am not out there lebo nie som tam vonku,
to look at. aby som to videl.
   
26:32 Once I make freedom Keï si pod slobodou predstavým nieèo,
something out there to pursue, za èím sa môžem tam vonku naháòa ,
   
26:36 then I shall never potom nikdy
achieve freedom. nedosiahnem slobodu.
   
26:38 Once I make freedom something out Keï si pod slobodou predstavým nieèo,
there that someone will give me èo mi niekto dá,
   
26:41 then I shall never potom nikdy
achieve freedom. nedosiahnem slobodu.
   
26:43 K: No, no. All authority, all that K: Nie, nie. Všetka autorita, to všetko
can be pushed aside. sa dá da bokom.
   
26:46 There is me and you. Sme tu ja a vy.
As long as this division exists Kým existuje toto rozdelenie
   
26:51 there must be conflict dovtedy medzi nami musí
between you and me. existova konflikt.
   
26:54 S: Unquestionably. S: Bezpochyby.
   
26:55 K: And there is not only conflict K: A nie je to len konflikt
between you and me medzi mnou a tebou,
   
26:58 but there is conflict ale je tu aj konflikt vo mne.
within me.  
   
27:01 S: Once you have objectified yourself, S: Akonáhle ste sa konkretizovali,
there must be conflict within you. musí existova konflikt vo vašom vnútri.
   
27:04 K: So, I want to find out K: Takže chcem prís na to,
   
27:10 whether this me can end, èi toto "Ja" môže
so that... presta ...
   
27:17 ... Me end! That's good enough to say. Ukonèi "Ja".To sa ¾ahko povie.
Not 'so that'. Ale nie je to tak!
   
27:21 S: Yes, because there is obviously S: Áno, pretože to zjavne
no 'so that' if the me ends. nie je "tak, " ak "Ja" skonèí.
   
27:26 K: Now, the me. K: Teraz ja!
   
27:28 Is it possible to completely Dá sa úplne
empty the mind of the me? vyprázdni myse¾ od "Ja"?
   
27:35 Not only at the conscious level Nielen na vedomej úrovni
but deep, ale hlboko,
   
27:41 at the deep unconscious roots v najhlbších koreòoch
of one's being. nieèieho bytia?
   
27:47 S: I think it's not only possible S: Myslím si, že nielen že je to možné,
but it's the price ale je to cena
   
27:49 that we must pay for being, ktorú musíme plati za bytie,
or being good, or being true  
   
27:52   alebo za to by dobrý,
  alebo by pravdivý,
   
27:54 or being at all, living. alebo vôbec za to, že sme.
To live, the price we must pay Ži , cena, ktorú musíme zaplati
   
28:01 is to rid ourselves of me, je zbavi sa svojho "Ja",
me-ness. jášstva.
   
28:03 K: Is there a process, a system, K: Existuje proces, systém,
a method, to end the me? metóda, ako sa to dá skoèni ?
   
28:10 S: No, I don't think there S: Nie, nemyslím si, že existuje
is a process or a method. proces, alebo metóda.
   
28:13 K: Therefore there is no process, K: Ak neexistuje proces,
it must be done instantly! musí to by vykonané okamžite!
   
28:17 Now, Teraz
this we must be very clear, to musí by ve¾mi jasné,
   
28:20 because all the religions pretože všetky náboženstvá
have maintained processes. majú na to postupy.
   
28:27 The whole evolutionary system, Celý evoluèný systém,
psychologically, is a process. psychologicky, je proces.
   
28:33 If you say Ak poviete
– and to me that is a reality – - a pre mòa to je realita -
   
28:37 that it cannot possibly be že to nemôže by
a process, proces,
   
28:43 which means a matter of time, èo znamená záležitos èasu,
degree, gradualness, stupòa, postupu,
   
28:48 then there is only one problem, potom je tam len jeden problém,
which is to end it instantly. a to, ukonèi to okamžite.
   
28:56 S: Yes, to destroy the monster S: Áno, znièi to monštrum
at one step. jedným ahom..
   
28:59 K: Instantly! K: Okamžite!
S: Yes. S: Áno.
   
29:02 Unquestionably that must be done. Bezpochyby to musíme urobi .
We must destroy me-ness. Musíme znièi "Jášstvo".
   
29:07 K: No, destroy... I wouldn't use. K: Nie, znièi ... To by som nepoužíval.
The ending of the me, Ukonèenie "mòa",
   
29:11 with all the accumulation, so všetkým hromadením
with all the experiences, so všetkými skúsenos ami,
   
29:15 what it has accumulated, èo som nazhromaždil,
consciously and unconsciously, vedome i nevedome.
   
29:19 can that whole content Dá sa to všetko zahodi ?
be thrown out?  
   
29:24 Not by effort, by me. Nie námahou, mnou.
   
29:27 If I say: 'By me I'll throw it out' Keï poviem: "Zahodím to"
it is still the me. som to stále ja.
   
29:30 S: Yes. S: Áno.
   
29:31 K: Or if I throw it out by exertion K: Alebo ak to odhodím silou
of will, it is still the me. vôle, je to stále "Ja".
   
29:35 The me remains. "Ja" zostáva.
   
29:38 S: It is not – clearly in my mind, S: Nie je to - jednoducho v mojej
it is not an act, mysli. Nie je to akt,
   
29:42 or an activity of the mind, alebo aktivita mysle,
nor an activity of the will, ani aktivita vôle,
   
29:46 nor an activity of the feelings, ani aktivita pocitov,
nor an activity of the body, ani aktivita tela,
   
29:50 which will help me to see me ktorá mi pomôže uvidie ma
– no, pardon me – - nie, pardón -
   
29:55 will help me to see. pomôže mi vidie .
K: See, yes. K. Vidie . Áno!
   
29:59 S: And since we, in this world, S: A nako¾ko sme, v tomto svete,
are so wrapped up with doing, takí pohltení "robením",
   
30:03 with having, with acting, nieèo ma , konaním,
we really don't understand v skutoènosti nerozumieme
   
30:07 reflectively and profoundly zmyslovo a hlboko,
what takes place before we act èo sa deje predtým, než zaèneme kona
   
30:13 or before we possess. predtým než vlastníme.
   
30:14 And I think that A myslím, že nám prislúcha
it is incumbent upon us  
   
30:17 to reflect backwards pozrie sa spä
and see that there is seeing a vidie , že existuje videnie
   
30:22 before seeing takes place predtým než zaèneme vidie
   
30:25 – in the two senses - v oboch zmysloch
of the word seeing – slova vidie -
   
30:27 just as there is loving before tak ako existuje láska predtým,
one becomes aware of loving, než si ju èlovek uvedomí,
   
30:32 and certainly takisto existuje bytie
just as there is being  
   
30:35 before one becomes predtým než si èlovek
aware of being. bytie uvedomí.
   
30:37 K: Yes, sir, but I… K: Áno pane, ale ja...
   
30:40 S: Is the question reflecting S: Poèúvate poriadne,
backwards  
   
30:42 deep, inwardly, deeply enough? hlboko, vnútorne dostatoène hlboko?
   
30:45 K: Now just a minute, sir, K: Teraz na minútku, pane,
that's the difficulty, because the me to je problém, pretože "Ja"
   
30:49 is at a conscious level and at existuje na vedomej úrovni a na
the deeper levels of consciousness. hlbších úrovniach vedomia.
   
30:57 Can the conscious mind examine Môže vedomá myse¾ skúma
the unconscious me and expose it? nevedomé "Ja" a odhali ho?
   
31:11 Or the content of consciousness Alebo je obsah vedomia
is the me! "Ja"?
   
31:18 S: No, the self transcends S: Nie, "Ja" prevyšuje
the content of consciousness. obsah vedomia.
   
31:22 But the me may well be Ale "Ja" môže by
the content of consciousness. obsahom vedomia.
   
31:25 But the me is not the I, Ale to "Ja" nie som ja.
the me is not the self. To "Ja" nie som "ja" samo o sebe.
   
31:28 K: Wait, wait. I included K: Poèkajte, poèkajte. "Ja", zahrnuté
in the me, the self, the ego, vo mne, v sebe, v egu,
   
31:34 the whole conceptual celá koncepèná
ideation about myself, predstava o sebe,
   
31:41 the higher self vyššie ja,
the lower self, the soul: nižšie ja, duša:
   
31:44 all that is the content to všetko je obsah môjho vedomia
of my consciousness  
   
31:49 which makes the I, which makes ktoré vytvára "Ja", ktoré vytvára
the ego, which is the me. ego, ktorým som "Ja".
   
31:54 S: It certainly makes the me, yes. S: To urèite tvorí moje "Ja", áno.
I unquestionably agree with that, Nesporne s tým súhlasím.
   
31:58 that it makes that objective self To vytvára to samostatné "Ja",
that I can examine and analyze ktoré môžem skúma a analyzova
   
32:02 and look at, compare, that I a pozera sa, porovnáva , ktoré
can be violent with others about. môže by k druhým násilné.
   
32:07 It's explanatory, if you will, or To vysvet¾uje, ak chcete, alebo
the summation of the whole thing obsahuje celú vec
   
32:12 which you put in the word 'me', ktorú ste vložili do slova "ja",
is explanatory of a history vysvet¾uje to históriu
   
32:16 of a whole multiplicity mnohých
of present relationships terajších vz ahov,
   
32:21 but it's still ale stále sa
not getting at the reality. nedostávame k realite.
   
32:23 K: No, the reality cannot be got at, K: Nie, k realite sa nedá dosta ,
or it cannot flower alebo nemôže prekvita
   
32:29 if the me is there. pokia¾ tam je "Ja".
   
32:32 S: Whenever, as I said before, S: Kedyko¾vek, ako som už povedal,
whenever I insist upon viewing keï vás vidím
   
32:37 you as me, then ako "seba", potom realita
the reality cannot flower nemôže prekvita
   
32:42 and freedom will not be. a nebude tam ani sloboda.
   
32:43 K: So, can the content K: Takže môže obsah môjho vedomia,
of my consciousness, which is the me, ktorým som ja,
   
32:49 which is my ego, myself, moje ego, ja sám,
my ideations, my thoughts, moje predstavy, myšlienky,
   
32:53 my ambitions, my greeds – ambície, moja chamtivos - to všetko
all that is the me – my nation, som ja - môj národ,
   
32:59 my desire for security, my desire moja túžba po bezpeènosti, moja túžba
for pleasure, my desire for sex, po zábave, túžba po sexe,
   
33:04 my desire to do this moja túžba robi toto
and to do that – a robi tamto -
   
33:06 all that is the content to všetko je obsah môjho
of my consciousness. vedomia.
   
33:11 As long as that content remains, Pokia¾ tento obsah zostáva,
there must be separation potia¾ tam musí by oddelenie,
   
33:17 between you and me, medzi mnou a tebou,
between good and bad, medzi dobrým a zlým,
   
33:21 and the whole division a celé toto rozdelenie sa deje.
takes place.  
   
33:24 Now, we're saying, Teraz hovoríme, že vyprázdnenie
the emptying of that content tohto obsahu
   
33:30 is not a process of time. nie je procesom èasu.
   
33:32 S: Nor is it subject S: Rovnako tak to nie je predmetom
to methodology. metodiky.
   
33:34 K: Methodology. K: Metodika.
Then, what is one to do? Tak potom, èo má èlovek robi ?
   
33:38 Let's look at it a little, Pozrime sa na to trošku.
   
33:41 take time a little bit over this, Pozastavme sa nad tým trochu,
because this is quite important pretože to je ve¾mi dôležité,
   
33:44 because most people say: pretože väèšina ¾udí hovorí:
'You must practice – you follow? – "Musíte to cvièi ! - Sledujete? -
   
33:52 you must strive, you must make musíte sa o to usilova , musíte
a tremendous effort, si da neskutoènú námahu,
   
33:55 live disciplined, control, ži disciplinovane, kontrolova sa,
suppress'. potlaèi '.
   
33:59 S: I am very familiar S: To všetko dobre poznám.
with all of that.  
   
34:01 K: That's all out! K: To všetko je preè!
   
34:04 S: That has not been helpful. S: To mi ve¾mi nepomohlo.
   
34:06 K: Not at all. K: Vôbec nie.
S: No, no. S: Nie, nie.
   
34:08 K: So, how is the content K: Takže ako mám ten obsah
to be emptied vyprázdni
   
34:11 with one stroke, as it were? jedným ahom?
   
34:15 S: I would say – and maybe S: Ja by som povedal - a možno
we could pursue this together – by sme to mohli sledova spoloène -
   
34:19 the content cannot be emptied obsah nemôže by vyprázdnený
by a negative action negatívnym pôsobením
   
34:25 of repudiation of the content. èi zavrhnutím obsahu.
K: No, no. Obviously. K: Nie, nie. Oèividne.
   
34:28 S: So that is a blind alley, S: Takže to je slepá ulièka.
we must not approach it that way. Tadeto cesta nevedie.
   
34:32 K: Obviously. By denying it, K: Samozrejme. Tým, že to popriete,
you are putting it under the carpet. len to zamietnete pod koberec.
   
34:35 I mean, it is like locking it up. Myslím, že to je ako uzamknutie.
It is still there. Stále to tam je.
   
34:38 S: It's a pretence. S: Je to predstieranie.
K: That's just it, sir. K: To je práve ono, pane.
   
34:43 One has to see this. One has to be Èlovek to musí vidie . Èlovek musí by
tremendously honest in this. v tomto ohromne poctivý.
   
34:50 Otherwise one plays tricks upon V opaènom prípade sa èlovek klame.
oneself, one deceives oneself. Klame sám seba.
   
34:55 I see clearly, logically, that the me Vidím jasne, logicky, že to "Ja"
is the mischief in the world. je zlo vo svete.
   
35:03 S: Well, I don't see that so logically S: Teda, ani to nevidím tak logicky,
as simply intuitively. ako jednoducho intuitívne.
   
35:07 K: All right. K: V poriadku.
   
35:09 S: It's not the result S: To nie je výsledok
of a discursive act. rozumového aktu.
   
35:11 K: No, no. K: Nie, nie.
S: It's not a dialectical… S: Nie je to dialektické ...
   
35:12 K: No, of course not. Not analytical, K: Nie, samozrejme, že nie. Nie je
dialectic – you see it. to analytické, dialektické - vidíte?
   
35:15 You see a selfish human being, Vidíte sebeckú ¾udskú bytos ,
whether it's politically high or low, èi už politicky vysoko alebo nízko.
   
35:20 you see human beings, selfish, Vidíte aké sú ¾udské bytosti sebecké,
   
35:23 and how destructive they are. a aké sú deštruktívne.
   
35:29 Now the question is, Otázkou je, èi môže
can this content be emptied, by tento obsah vyprázdnený
   
35:36 so that the mind tak, aby myse¾
is really empty bola naozaj prázdna
   
35:40 and active and a aktívna, a
therefore capable of perception? teda schopná vnímania?
   
35:46 S: Probably the content S: Možno sa obsah
cannot be simply emptied. nedá jednoducho vyprázdni .
   
35:51 I think that the content Myslím, že na ten obsah
can be put in a perspective sa dá pozrie rozumne,
   
35:54 or can be seen for its inadequacy, alebo môžeme vidie jeho
or its inappropriateness, nedostatoènos
   
35:58   alebo jeho nevhodnos ,
   
36:03 by a very energetic act tým, že sa na to
of simply seeing. jednoducho pozrieme.
   
36:06 That's what I said To je to, èo som
in the beginning povedal na zaèiatku,
   
36:08 that so long as I look at the truths že pokia¾ pokladám náboženstvo
of any given religion, za pravdu,
   
36:13 I am not finding truth itself. dovtedy nenájdem svoje skutoèné "Ja".
And the way I discover A spôsob akým objavujem
   
36:18 the relative value of the truths relatívnu hodnotu pravdy
of any given religion daného náboženstva
   
36:21 is precisely by seeing truth itself, je presným videním skutoèného "Ja".
in itself, not as an object. Seba, nie ako objektu.
   
36:26 K: No, I cannot, K: Nie, nemôžem,
the mind cannot perceive truth myse¾ nemôže vníma pravdu
   
36:32 if there is division. ak tam je rozdelenie.
That I must stick to. Toho sa musím drža !
   
36:35 S: Once you have S: Akonáhle ste rozdelený
division of any kind… nejakým spôsobom...
   
36:37 K: That's finished. K: Tak je koniec.
   
36:39 S: …then you're in the categorical S: ... a potom ste v kategorickom
level, and then you will not see. levely a potom neuvidíte.
   
36:41 K: Therefore my question is whether K: Preto moja otázka znie, èi
the mind can empty its content. myse¾ môže vyprázdni jej obsah?
   
36:49 This is really – you follow? To je naozaj - sledujete?
   
36:51 S: I follow what you are saying S: Sledujem, èo hovoríte
and I think a myslím si,
   
36:53 you are devising že vyvíjate
a new methodology. novú metodiku.
   
36:55 K: Ah, no, no! I am not K: Ach, nie, nie!
devising a methodology. Nevytváram metodiku.
   
36:58 I don't believe in methods. Neverím v metódy.
   
37:00 I think they are the most Myslím, že sú najmechanickejšie,
mechanical, destructive things. najdeštruktívnejšie veci.
   
37:05 S: But then, after having said that, S: Ale potom, èo ste to povedali,
then you come back and say idete spä a hovoríte
   
37:08 but if the mind is to… ale ak je myse¾...
if the self is really to see pripravená naozaj vidie ,
   
37:15 it must empty itself of content. musí vyprázdni svoj obsah.
Isn't this a method? Nie je to metóda?
   
37:18 K: No, no. K: Nie, nie. S: Ale preèo to pane,
S: But why, sir, is it not a method? nie je metóda?
   
37:20 K: I'll show you, sir. K: Ukážem vám to, pane. Nie je to
It is not a method because we said metóda, pretože sme si povedali,
   
37:26 as long as there is division že pokia¾ tam je rozdelenie,
there must be conflict. musí tam by konflikt.
   
37:30 That is so, politically, Ako politicky,
religiously. tak aj nábožensky.
   
37:33 And we say, division exists A my hovoríme, že toto rozdelenie
because of the me. existuje kvôli mne.
   
37:39 Me is the content "Ja" je obsah
of my consciousness. môjho vedomia.
   
37:42 And that the emptying of the mind A že vyprázdnenie mysle
brings unity. prináša jednotu.
   
37:52 I see this, not logically Vidím to, nie logicky
but as fact, not conceptually. ale ako fakt, nie koncepène.
   
37:57 I see this in the world Vidím že sa to deje vo svete
taking place and I say, a hovorím,
   
38:01 'How absurd, "Aké absurdné,
how cruel all this is.' ako kruté to všetko je! "
   
38:03 And the perception of that A vnímanie toho mi
empties the mind. vyprázdni myse¾.
   
38:09 The very perceiving Práve to vnímanie
is the act of emptying. je akt vyprázdòovania.
   
38:14 S: What you're suggesting S: To, èo naznaèujete
is that the perception je, že samotné vnímanie
   
38:17 of the inappropriateness of nevhodnosti
the content of consciousness obsahu vedomia
   
38:21 or of the me, the perception alebo mòa, vnímanie tejto
of the inadequacy of this nedostatoènosti
   
38:26 or the truthlessness of the me alebo nepravdivosti o mne,
is in itself the discovery of being. je samo osebe objavením bytia?
   
38:32 K: That's right. That's right. K: Tak. Tak. S: Myslím si, že by sme
S: I think we should pursue that. sa mali toho drža .
   
38:35 K: We should. K: Mali by sme.
   
38:37 S: Because I wonder if the perception S: Pretože rozmýš¾am, èi je vnímanie
is in fact that negative v skutoènosti také negatívne,
   
38:40 or might in fact be very positive. alebo èi v skutoènosti môže by
  ve¾mi pozitívne.
   
38:43 That it's rather in the simple seeing Je to skôr v jednoduchom videní
of the being of things, bytostí alebo vecí,
   
38:49 – it wouldn't have to be me or you, - nemusel by som to by ja, alebo vy,
in the objective sense, v objektívnom zmysle
   
38:53 it could be this table by to mohol by tento stôl
or my hand – alebo moja ruka -
   
38:57 that I discover the inadequacy aby som zistil nedostatoènos
of the content of consciousness obsahu vedomia
   
39:03 or of these objective sorts of things alebo týchto objektov
like me or you. ako som ja alebo vy.
   
39:07 So it may be a rather profound Tak to môže by pomerne hlboké
   
39:13 display of intellectual, zobrazenie intelektuálnej,
or rather, personal energy alebo skôr osobnej energie,
   
39:18 that simply makes itself by jednoducho robí zo seba
reason of the display visible to me. dôvod rozvíja sa.
   
39:26 It's dissipating and at the same time Je to rozpty¾ujúce a zároveò
it's easy to deal with concepts – je ¾ahké sa vysporiada s pojmami -
   
39:30 we've agreed on that – na tom sme sa zhodli -
it's easy to create concepts. je ¾ahké vytvára koncepty.
   
39:34 It's easier, I maintain, Je to ¾ahšie, udržiavam to
to see simply. aby som to jednoducho videl.
   
39:39 K: Of course. K: Samozrejme.
S: Prior to concepts. S: Pred konceptmi.
   
39:41 K: Seeing. K: Videnie.
S: Just simply seeing. S: Jednoducho videnie.
   
39:44 K: Sir, K: Pane,
   
39:47 I cannot…  
There is no perception  
   
39:49 if that perception pokia¾ sa deje
is through an image. cez predstavu.
   
39:54 S: There is no perception if the S: Neexistuje žiadne vnímanie pokia¾
perception is through an image. vnímame prostredníctvom predstavy.
   
39:58 I think that is very true. Myslím si, že je to naozaj
  pravda.
   
39:59 K: Now, the mind has images. K: Takže, myse¾ má predstavy.
   
40:03 S: The mind is bedevilled S: Myse¾ je zahltená
with images. predstavami.
   
40:05 K: That's just it. It has images. K: To je práve ono. Má predstavy.
I have an image of you Mám predstavu o vás
   
40:10 and you have an image of me. a vy máte predstavu o mne.
   
40:14 These images are built Tieto predstavy vznikajú cez kontakt,
through contact, through relationship, poèas vz ahu,
   
40:20 through your saying this, pretože ja nieèo poviem,
your hurting me, vás to zraní.
   
40:23 you know, it's built, it is there! Viete, je to vsadené, je to tam!
Which is memory. Èo je pamä .
   
40:29 The brain cells themselves Mozgové bunky samy o sebe
are the residue of memory tvoria zvyšok pamäte
   
40:34 which is the image formation. èo tvorí predstavy.
Right? Správne?
   
40:39 Now, the question then is: Teda otázkou potom je:
   
40:47 memory, which is knowledge, pamä , ktorá je poznanie,
is necessary to function – je nevyhnutná aby fungovala -
   
40:53 technically, to walk home, technicky. Ís domov pešo, alebo ís
or drive home, I need memory. domov autom, na to musím ma pamä .
   
41:00 Therefore memory Preto má pamä
has a place as knowledge. svoje miesto ako vedomosti.
   
41:04 And knowledge as image Znalosti ako predstavy
has no place nemajú miesto
   
41:11 in relationship vo vz ahu
between human beings. medzi ¾uïmi.
   
41:15 S: I still think that we are S: Stále si myslím, že sa
avoiding the issue at hand. vyhýbame danému problému.
   
41:19 Because I think what you have said Pretože si myslím, že èo ste povedal,
relative to the question of memory vzh¾adom k otázke pamäti
   
41:24 is, as you have suggested, je, ako ste naznaèil,
terribly important nesmierne dôležité,
   
41:26 but I don't think that memory, ale nemyslím si, že pamä ,
   
41:30 or the repudiation of memory alebo odmietnutie pamäte
by consciousness, vedomím,
   
41:33 or the repudiation alebo odmietnutie
of the content of consciousness obsahu vedomia
   
41:35 is the solution of the problem. je riešenie tohto problému. Myslím,
I think what we have to do is say že èo musíme urobi , je poveda ,
   
41:40 how is it, Krishnaji, that you – ako to je, Krishnaji, že vy -
   
41:44 I'm not talking methodology now – nehovorím teraz metodicky -
but I know that you have seen. ale viem, že ste videli.
   
41:47 How is it that you saw, Ako to, že ste videli,
or that you see? alebo že vidíte?
   
41:52 And don't tell me A nehovorte mi
what you eliminated èo ste odstránili,
   
41:55 in order to describe to me aby ste mi popísali
how you see. ako vidíte.
   
41:57 K: I'll tell you how I saw. K: Poviem, ako som videl.
You simply see! Jednoducho vidíte!
   
42:00 S: Yes, now, suppose S: Áno, predpokladajme,
you wanted to say to someone že by ste to niekomu chceli poveda
   
42:03 who had no such experience, kto nemal také skúsenosti,
'You simply see'. "Jdnoducho vidíte!"
   
42:06 Because I say the same thing Pretože ja si to hovorím
myself all the time, stále,
   
42:09 'Well, you simply see' "No, proste vidíte"
   
42:11 and people say, a ¾udia hovoria,
'You simply see, how?' "Vy jednoducho vidíte, ale ako?"
   
42:14 And we must, A my musíme,
if we are to be teachers, ak máme by uèite¾mi,
   
42:18 deal with this: si s tým poradi :
'Let me take you by the hand "Dovo¾te, aby som vás viedol
   
42:21 and I will show you a ukázal vám,
how to see.' ako vidie . "
   
42:23 K: I'll show you. K: Ukážem vám to.
I think that's fairly simple. Myslím, že je to dos jednoduché.
   
42:30 First of all, one has to see Po prvé, èlovek musí vidie
what the world is, svet taký aký je,
   
42:35 see what is around you. vidie , èo je okolo vás.
   
42:39 See. Don't take sides. Vidie . Nenakláòa sa na strany.
   
42:42 S: Yes. I think our terminology S: Áno. Myslím, že naša terminológia
may get in the way here. tu môže by .
   
42:47 Suppose rather than say, 'One must Predpokladajme, èi skôr
start by seeing what the world is' povedzme: "Èlovek sa musí
   
42:49   zaèa pozera na svet taký, aký je."
   
42:51 we were able to start by saying, aby sme boli schopní zaèa tým,
'One must see the world.' "Èlovek musí vidie svet."
   
42:56 Not concerned Nezaobera sa
with natures or categories. s podstatou alebo kategóriami.
   
42:58 K: No, no. See the world. K: Nie, nie. Vidie svet
S: Yes, no whats. S: Áno. Nie aký je.
   
43:00 K: See the world. K: Vidie svet.
S: See the world. S: Vidie svet.
   
43:02 K: Same thing – see the world. K: Rovnaká vec - vidie svet.
S: Yes. S: Áno.
   
43:03 K: See the world as it is. K: Vidie svet taký, aký je.
   
43:05 Don't translate it Nie z h¾adiska
in terms of your concepts. vašich konceptov.
   
43:10 S: Now, again, could I say, S: Teda, mohol by som
'See the world as it is is-ing?' poveda :
   
43:12   "Pozrite sa na svet taký,
  aký je, vidiac ho?"
   
43:15 K: Yes, put it… K: Áno, dajte to ...
   
43:17 S: Does that help? S: Pomôže to?
I mean, we are trying to… Myslím, že sa snažíme ...
   
43:19 K: See the world as it is. K: Vidie svet taký, aký je.
You cannot see the world as it is Nemôžete vidie svet taký, aký je
   
43:23 if you interpret it in your ak ho interpretujete svojou
terminology, in your categories, terminológiou, svojimi kategóriami,
   
43:30 in your temperament, svojím temperamentom, svojimi
in your prejudices. See it as it is, predsudkami. Vidie ho, aký je!
   
43:35 violent, brutal, whatever it is. Násilný, brutálny,
S: Or good or beautiful. nech je to èoko¾vek.
   
43:37   S: Alebo dobrý alebo krásny.
   
43:40 K: Whatever it is. Can you look at it K: Nech je akýko¾vek. Môžete sa naò
that way? Which means tak pozera ? Èo znamená,
   
43:44 can you look at a tree viete sa pozrie na strom
without the image of the tree – bez obrazu stromu -
   
43:50 botanical and all the naming – botanických a všetkých tých mien? -
just look at the tree? Len sa pozera na strom?
   
43:55 S: And once you have discovered S: A akonáhle zistíte
– and it's not easy - a nie je to ¾ahké
   
44:00 in our world to discover – v našom svete objavova -
the simple experience jednoduchú skúsenos
   
44:05 of seeing the tree without thinking videnie stromu bez premýš¾ania
tree-ness, or its nature, o strome, alebo jeho podstate,
   
44:10 or, as you say, its botany alebo, ako hovoríte, botanika
and things of that kind, a veci tohto druhu,
   
44:13 then what would you suggest is the potom to, èo naznaèujete je
next step in the pursuit of seeing? ïalší krok v snahe vidie ?
   
44:18 K: Then seeing myself as I am. K: Potom sa vidie , aký som.
   
44:24 S: Underneath the content S: Pod obsahom
of your consciousness. vášho vedomia.
   
44:26 K: Seeing all, not underneath. K: Vidie všetko, nie pod ním.
I haven't begun yet. I see what I am. Ešte som nezaèal. Vidím, èo som.
   
44:31 Therefore self-knowing. There Preto sebapoznanie.
must be an observation of myself Musí tam by sebapozorovanie,
   
44:39 as I am, without saying: how takého aký som. Bez toho aby
terrible, how ugly, how beautiful, som hovoril: aký
   
44:42   hrozný, aký škaredý, aký krásny,
   
44:44 how sentimental. Just to be aware, aký sentimentálny. Len si uvedomova
of all the movement of myself celé hnutie seba samého,
   
44:54 conscious vedomé
as well as unconscious. rovnako ako nevedomé.
   
44:58 I begin with the tree. Zaènem so stromom.
Not a process. I see that. Nie ako proces. Vidím ho.
   
45:04 And also I must see, this way, A takýmto spôsobom,
myself. sa musím pozera aj na seba.
   
45:09 The hypocrisy, the tricks I play Pokrytectvo, triky ktoré hrám
– you follow? – the whole of that. - sledujete? - To všetko.
   
45:14 Watchfulness, without any choice Ostražitos , bez akéhoko¾vek výberu
– just watch. - len sa pozera .
   
45:20 Know myself. Pozna sám seba.
Knowing myself all the time. Poznáva sa celý èas.
   
45:24 S: But in a non-analytical S: Ale nie - analytickým
fashion. spôsobom.
   
45:27 K: Of course. But the mind K: Samozrejme. Ale myse¾
is trained to be analytical. je trénovaná aby bola analytická.
   
45:35 So I have to pursue that. Takže to musím sledova .
Why am I analytical? Preèo som analytický?
   
45:39 Watch it. Sledujte to.
See the futility of it. Pozrite sa na márnos toho.
   
45:43 It takes time, analysis, Chce to èas, analýzy,
   
45:46 and you can never really analyze, a nikdy to nemôžete naozaj
by a professional or by yourself, analyzova ,
   
45:49   odborníkom alebo vami,
   
45:52 so see the futility of it, tak aby ste videli tú márnos ,
the absurdity of it, the danger of it. tú absurditu, to nebezpeèenstvo.
   
45:56 So, what are you doing? Takže èo robíte?
   
45:58 You are seeing things as they are, Vidíte veci také, aké sú,
actually what is taking place. èo sa v skutoènosti deje.
   
46:07 S: My tendency would be to say S: Povedal by som,
that when we discuss this že keï toto prediskutujeme
   
46:12 we may use these words like, môžeme použi tieto slová ako:
'Seeing the self in its fullness "Vidie sa v plnej nahote
   
46:19 with all of its negative so všetkými jej negatívnymi
and positive polarities.' a pozitívnymi stránkami."
   
46:22 Seeing the self in its fullness Vidie sa v plnej nahote
and then realizing the futility of… a uvedomi si svoju márnos ...
   
46:27 analytically looking at analyticky sa pozera na
certain dimensions of the self isté dimenzie seba samého
   
46:32 and then saying, a potom poveda :
'But I still must see.' "Ale stále musím vidie ."
   
46:34 K: Of course. K: Samozrejme.
   
46:35 S: Because at this point I have not S: Pretože v tomto okamihu som
yet seen. Because all I have seen  
   
46:37   ešte nevidel.
  Pretože všetko, èo som videl
   
46:38 are the analytical categories sú analytické kategórie ktoré som
I've used to take myself apart použil, aby som sa rozobral
   
46:41 somehow or other, tak èi onak,
in little pieces. na malé kúsky.
   
46:44 K: That's why I said – can you look K: Preto som povedal -
at the tree without the knowledge? Viete sa pozera
   
46:46   na strom bez poznania?
   
46:48 S: Without the prior conditioning. S: Bez predchádzajúceho podmienenia?
K: Prior conditioning. K: Predchádzajúceho podmienenia.
   
46:51 Can you look? Can you look at Viete sa pozrie ? Viete sa pozrie
a flower, and without any word? na kvet bez akéko¾vek slova?
   
46:59 S: I can see how one must S: Vidím, ako èlovek musí
be able to look at the self. by schopný pozrie sa na seba.
   
47:05 I must be able to look Musím by schopný pozera
at you, Krishnamurti, na vás, Krishnamurti,
   
47:09 and not use the word a nepoužil slovo
'Krishnamurti'. "Krishnamurti".
   
47:11 Otherwise I will not see you. Inak vás nebudem vidie .
K: That's right. K: To je pravda.
   
47:13 S: This is true. S: To je pravda.
   
47:14 Now, after I have learned, Teraz, keï som sa nauèil,
through thinking cez myslenie
   
47:18 to say, 'I must see you hovori , "Musím a vidie a dokonca
and not even use the word', then... pritom nepouži slovo ", potom ...
   
47:25 K: The word, the form, K: Slovo, forma,
the image, predstava,
   
47:28 the content of that image, obsah tejto predstavy,
and all the rest of it. a celý zvyšok toho.
   
47:32 S: Yes. Whatever the word S: Áno. Èoko¾vek to slovo
denotes, I must not use. znaèí, nesmiem ho použi .
   
47:34 K: Sir, that requires K: Pane, to si vyžaduje
tremendous watchfulness. nesmiernu bdelos .
   
47:38 S: Yes. It requires… S: Áno. To si vyžaduje ...
   
47:41 K: Watchfulness in the sense, K: Bdelos v tom zmysle,
not correction, nie korekciu,
   
47:44 not saying, 'I must, I must not' nehovoriac, "musím, nesmiem'
– watching. - pozorova .
   
47:51 S: When you use the word 'watching' S: Keï používate slovo "sledujem"
– and again - a znova
   
47:54 because we are teaching, pretože nás uèia,
we must be careful of our words… musíme dáva pozor na naše slová ...
   
47:57 K: Being aware – doesn't matter K: By si vedomý - nezáleží na tom,
what word you use. aké slovo použijete.
   
48:01 S: Watching has the connotation of S: Sledovanie je podobné slovu
observation, and observation has pozorovanie, a pozorovanie je
   
48:06 the connotation of putting podobné ako položi nieèo
something out there to look at tamto a pozera sa na to
   
48:09 under a microscope, pod mikroskopom
as a scientist would do. akoby to robil vedec.
   
48:11 And I think this is what A myslím si, že to je to, èo
we don't want to teach. nechceme uèi .
   
48:13 K: No, of course, of course. K: Nie, samozrejme, samozrejme.
   
48:15 S: So now, if you could use again, S: Takže teraz, ak by ste
Krishnaji, the word 'watching'… ešte raz mohol použi ,
   
48:18   Krishnaji slovo "pozorova " ...
   
48:21 K: Instead of watching, being K: Namiesto pozorovania, by si
aware, choicelessly aware. vedomý, bez výberu vedomý.
   
48:25 S: Choicelessly aware. S: Bez výberu vedomý.
Fine. All right. Dobre. V poriadku.
   
48:27 K: That's right. K: Tak!
S: This we must do. S: Toto musíme robi .
   
48:29 K: Yes. Choicelessly aware of... K: Áno. Bez výberu si uvedomova ...
   
48:41 ... of this dualistic, analytical, ... tento dvojaký, analytický,
conceptual way of living. koncepèný spôsob života.
   
48:47 Be aware of it. Uvedomova si ho.
Don't correct it, Nenapráva ho,
   
48:51 don't say:'This is right' Nehovori : "Toto je správne"
– be aware of it. - uvedomova si ho.
   
48:54 And, sir, we are aware of this, A, pane, uvedomujeme si to
so intensely, when there is a crisis. intenzívne vtedy keï máme krízu.
   
49:04 S: We have another problem S: Máme ïalší problém
that precedes this one by an inch. ktorý ho prevyšuje o palec.
   
49:09 I think the other problem is: Myslím, že druhý problém je:
what kinds of questions Aké otázky
   
49:14 can I ask myself sa môžem pýta sám seba
in order to be aware of you aby som si vás uvedomoval
   
49:21 and not use the categories, a nepoužíval kategórie,
or to be aware of the fact alebo si uvedomova fakt
   
49:24 that, in being aware of you, že tým že si vás uvedomujem,
I am using the categories používam kategórie
   
49:26 and the stereotypes a stereotypy a všetky
and all these other funny images tieto ïalšie vtipné predstavy
   
49:29 that I use all the time. ktoré používam po celý èas.
Is there some way in which Existuje nejaký spôsob, akým
   
49:33 I can address myself to you, sa môžem na vás obráti ,
using certain kinds of words, použitím urèitých slov,
   
49:39 not ideas, words that nie myšlienok, slov ktoré
don't relate to ideas at all, nemajú niè spoloèné s predstavami,
   
49:44 using certain kinds of words používa urèité slová,
that don't relate to ideas, ktoré sa nevz ahujú k predstavám,
   
49:47 that somehow they will teach me že ma nejako pouèia
– or teach you or whomsoever – - alebo vás alebo kohoko¾vek -
   
49:51 that there is že existuje
something more important, nieèo dôležitejšie,
   
49:54 of more significance in you èo je významnejšie vo vás než je
than your name, or your nature, vaše meno, alebo vaša podstata,
   
49:59 or your content, your consciousness, alebo váš obsah, vaše vedomie,
or your good or your evil? alebo vaše dobro alebo zlo?
   
50:03 What words would you use Aké slová by ste použili
if you were to teach ak by ste mali uèi
   
50:07 a young person, or an old person mladého èloveka, alebo starého èloveka
– we all have the problem –  
   
50:09   - všetci máme problém -
   
50:10 what words would you use in aké slová by ste použili,
order to make it understandable aby to pochopil
   
50:15 in a non-rational or, better, nie-neracionálnym alebo lepšie
in a pre-rational way povedané,
   
50:17   pred-racionálnym spôsobom,
   
50:20 that you are more že ste viac
than your name connotes? než Vaše meno znamená?
   
50:25 K: I would use that word, K: Ja by som použi slovo,
I think: be choicelessly aware. myslím: by si vedomý bez výberu.
   
50:30 S: Choiceless. S: Bez výberu.
   
50:31 K: To be choicelessly aware. K: By výberu si by vedomý.
Because to choose, as we do,  
   
50:35   Pretože, vybera si, tak
  ako to aj robíme,
   
50:38 is one of our great conflicts. je jedným z našich
  najväèších konfliktov.
   
50:42 S: And we, for some strange reason, S: A z nejakého prapodivného dôvodu
associate choice with freedom si spájame vo¾bu so slobodou
   
50:46 which is the antithesis èo je protiklad
of freedom. slobody.
   
50:48 K: It's absurd, of course! K: To je absurdné, samozrejme!
S: It's absurd, yes. S: Je to absurdné, áno.
   
50:52 But now, so then Takže teraz,
to be freely aware. by si vo¾ne vedomý.
   
50:55 K: Yes. Freely, choicelessly. K: Áno. Slobodne, bez výberu.
   
50:57 S: In the sense of choicelessness, S: V zmysle bez výberu,
freely aware. by si vo¾ne vedomí.
   
51:00 S: Now, suppose that someone S: Teraz predpokladajme, že niekto
would want to say by chcel poveda ,
   
51:03 'But, sir, I don't understand "Ale, pane, nerozumiem
completely what you mean úplne to, èo máte na mysli
   
51:09 by choicelessly aware, z vlastnej vôle plne vedomý.
can you show me what you mean?' Môžete mi ukáza , èo máte na mysli? "
   
51:13 K: I'll show you. First of all, K: Ukážem vám to. Po prvé,
   
51:17 choice implies duality. vo¾ba znamená dualitu.
   
51:23 S: Choice implies duality, yes. S: Vo¾ba znamená dualitu, áno.
   
51:25 K: But there is choice: K: Ale tu je vo¾ba:
I choose that carpet Vybral som si, že koberec
   
51:28 better than the other carpet. lepší než ten koberec.
At that level choice must exist. Na tej úrovni vo¾ba musí by .
   
51:33 But when there is Ale v prípade, že je
an awareness of yourself, vo vás,
   
51:39 choice implies duality, vo¾ba znamená dualitu,
choice implies effort. vo¾ba znamená námahu.
   
51:46 S: Choice implies a highly developed S: Vo¾ba znamená vysoko rozvinuté
consciousness of limitation. vedomie obmedzenia.
   
51:51 K: Yes, yes. Choice K: Áno, áno. Vo¾ba
implies also conformity. znamená aj prispôsobivos .
   
51:57 S: Choice implies conformity S: Vo¾ba znamená prispôsobivos
– cultural conditioning. - kultúrne podmienenie.
   
52:01 K: Conformity. K: Prispôsobenie.
Conformity means imitation. Prispôsobenie sa zamená napodobòovanie.
   
52:03 S: Yes. S: Áno.
   
52:04 K: Imitation means more conflict, K: Napodobòovanie znamená viacej
trying to live up to something. konfliktu, plni oèakávania.
   
52:09 So there must be an understanding Takže tam musí by pochopenie
of that word, toho slova,
   
52:14 not only verbally but inwardly, a to nielen verbálne, ale vnútorne,
the meaning of it, jeho význam,
   
52:17 the significance of it. jeho dôležitos .
That is, I understand To znamená, že rozumiem
   
52:21 the full significance of choice, plnému význam vo¾by,
the entire choice. celej vo¾by.
   
52:26 S: May I attempt S: Môžem sa to teraz
to translate this now? pokúsi preloži ?
   
52:28 K: Yes. K: Áno.
S: Would you say S: Povedali by ste,
   
52:30 that choiceless awareness means že vo¾ba bez výberu znamená
that I am somehow or other že som si tak èi onak
   
52:35 conscious of your presence vedomý vašej prítomnosti
to the within of me v mojom vnútri
   
52:42 and I don't need the choice? a nepotrebujem vo¾bu?
The choice is irrelevant, Vo¾ba je irelevantná,
   
52:45 the choice is abstract, the choice vo¾ba je abstraktná, vo¾ba
has to do with the categories má nieèo do èinenia s kategóriami
   
52:49 when I don't feel, having seen you, keï necítim, popritom že vás vidím,
that I must choose you, že si vás musím vybra ,
   
52:55 or choose to like you, alebo si vybra , že sa mi páèite,
or choose to love you, alebo že vás mám rád,
   
52:57 that no choice is involved. že sa nejedná o vo¾bu.
   
52:59 Then would you say I have Potom by ste povedali, že vás
choiceless awareness of you? vnímam bez výberu?
   
53:02 K: Yes, but you see, sir, K: Áno, ale vidíte, pane.
   
53:07 Is there in love, choice? Existuje, v láske, vo¾ba?
   
53:14 I love. Is there choice? Milujem. Je to vo¾ba?
   
53:17 S: There is no choice in love. S: V láske neexistuje žiadny výber.
   
53:19 K: No, that's just it. Choice K: No, to je práve ono. Vo¾ba
is a process of the intellect. je proces intelektu.
   
53:26 I explain this as much as we Vysvet¾ujem to najlepšie ako
can, discuss it, go into it, viem, diskutujúc, vysvet¾ujúc,
   
53:30 but I see the significance of it. vidím aké je to dôležité.
   
53:33 Now, to be aware. Teraz, uvedomova si.
What does that mean, to be aware? Èo to znamená, uvedomova si?
   
53:37 To be aware of things about you, Ak si chcete uvedomova veci o sebe
outwardly, navonok,
   
53:41 and also to be aware inwardly, a tiež si uvedomova vnútorne,
what is happening, your motives. èo sa deje, vaše motívy.
   
53:45 – to be aware, again choicelessly: uvedomova si, opä bez posudzovania:
watch, look, listen, pozorova , pozera sa, poèúva ,
   
53:53 so that you are watching takže sa pozeráte
without any movement of thought. bez akéhoko¾vek pohybu mysle.
   
54:02 The thought is the image, Myšlienka je predstava,
thought is the word. myšlienka je slovo.
   
54:06 To watch without... Pozorova bez ...
   
54:11 ...without thought coming ... bez myšlienky ktorá prichádza
and pushing you in any direction. a tlaèí vás rôznymi smermi.
   
54:16 Just to watch. Len sa pozera .
   
54:19 S: I think you used a better S: Myslím, že ste predtým použili
word before, when you said… lepšie slovo, keï ste povedali ...
   
54:22 K: Aware. K: Uvedomova si.
S: To be aware. S: By si vedomý.
   
54:24 K: Yes, sir. K: Áno, pane.
S: Because it is S: Pretože to je
   
54:25 an act of existence skôr akt existencie
rather than an act of the mind než akt mysle
   
54:28 or the feeling. alebo pocitu.
K: Of course, of course. K: Samozrejme, samozrejme.
   
54:30 S: So then we have to… I have S: Tak potom musíme ... Tak
to somehow or other become alebo tak musím nakoniec
   
54:34 eventually, and therefore be sa sta , a preto si by
aware, in a pre-cognitive sense vedomý, v tom zmysle, jasnozrivý
   
54:41 of your presence. vašej prítomnosti.
K: Be aware. That's right. K: Uvedomova si. To je správne.
   
54:43 S: And this antecedes choice. S: A táto predchádzajúca vo¾ba.
K: Yes. K: Áno.
   
54:45 S: And it makes choice S: A preto je vo¾ba
unnecessary. zbytoèná.
   
54:48 K: There is no choice K: To je vo¾ba - by si vedomý.
– be aware. There is no choice. Nie je v tom žiadna vo¾ba.
   
54:50 S: Be aware. S: Uvedomujte si.
Choiceless awareness. Výber bez vo¾by.
   
54:52 K: Now, from there, K: Teraz, odtia¾,
there is an awareness of the me. je uvedomovanie si mòa.
   
55:02 Awareness, how hypocritical Uvedomovanie, aké pokrytecké
– you know – - viete -
   
55:07 the whole of the movement celý ten pohyb
of the me and the you. mòa a teba.
   
55:11 S: Sir, you're moving backwards S: Pane, teraz idete naspä
now, we've already… teraz sme to už ...
   
55:14 K: Purposely. I know. I moved K: Zámerne. Viem. Chcem to spoji .
so that we relate it to.  
   
55:17 So that there is this quality Takže je tu úroveò
of mind that is free from the me mysli, v ktorej nie je Ja,
   
55:25 and therefore no separation. a preto žiadna separácia.
I don't say, 'We are one' Nehovorím, 'Sme jedno'
   
55:31 but we discover the unity as a ale objavujeme jednotu ako
living thing, not a conceptual thing, žijúci vec, nie nejakú koncepciu,
   
55:38 when there is v prípade, že je tu
this sense of choiceless attention. ten pocit pozornosti bez výberu.
   
55:44 S: Yes. S: Áno.