Krishnamurti Subtitles

Ukončenie neporiadku je ukončenie smrti

San Diego - 17 February 1972

Conversation with Eugene Shallert 20:03 Q: Krishnamurtiho rozhovor
s Otcom Eugenom Schallertom
  
0:07 J. Krishnamurti sa narodil v Južnej
Indii a vzdelával sa v Anglicku.
  
0:12 Za posledných 40 rokov rozpráva
po USA,
  
0:16 Európe, Indii, Austrálii
a v iných èastiach sveta.
  
0:20 Od samého poèiatku
jeho celoživotného diela
  
0:22 odmietal
všetky spojenia
  
0:24 s organizovanými
náboženstvami a ideológiami
  
0:27 a povedal, že jeho
jedinou staros ou
  
0:29 je úplne, bezpodmieneène
oslobodi èloveka.
  
0:33 Je autorom mnohých kníh,
medzi inými ako:
  
0:36 Zobudenie inteligencie,
Naliehavos zmeny,
  
0:40 Oslobodenie sa od poznaného
a Let orla.
  
0:45 V rozhovore s Krishnamurtim
je Rev. Eugene J. Schallert
  
0:49 Spoloènosti jezuitov,
riadite¾ Centra
  
0:53 pre sociologický výskum na
Universite v San Franciscu
  
0:56 kde je otec Schallert
Docentom sociológie.
  
1:01 S: Aby sme dosiahli to videnie
o ktorom sme diskutovali,
  
1:06 èlovek sa musí dosta do stavu
v ktorom je pozorný
  
1:13 a slobodne alebo bezvýhrade pozorný
k druhému.
  
1:20 Možno by sme mohli poveda , že
môže venova
  
1:22 svoju úplnú pozornos druhému.
 
1:25 K: Áno, áno.
 
1:26 S: A predtým, ako sa pohneme ïalej,
 
1:28 mohol by som poveda ,
že v skutoènosti
  
1:31 neh¾adáme odpoveï na otázku:
"Èo je to videnie?"
  
1:35 Neh¾adáme videnie v sebe,
 
1:38 èo v skutoènosti
nie je odpoveï.
  
1:41 K: Existuje odpoveï, pane,
 
1:46 kde je skutoèné vnímanie
- skutoènosti toho èo je -
  
1:50 je to odpoveï?
 
1:52 S: Vnímanie nie je odpoveï.
 
1:54 Musím trva na tom, že
vnímanie nie je odpoveï.
  
1:59 K: Ale...
existuje vnímanie toho, èo je:
  
2:06 èo je vo svete, èo je vo mne.
Ja som svet a svet som ja.
  
2:10 To vímanie, nie nejaká koncepcia,
ale skutoèné vnímanie,
  
2:17 svet je ja
a ja som svet.
  
2:22 Neexistuje rozdelenie medzi
mnou a svetom. Ja som svet.
  
2:26 To je vnímanie.
 
2:31 Èo sa deje keï vnímam?
To je to, èo sa pýtate pane?
  
2:37 S: Pýtam sa, áno, èo sa deje
v takom vnímaní?
  
2:41 Je pre nás ažké používa slová
pretože, v istom zmysle
  
2:46 tak dlho sme brali seba, naše duality,
náš svet,
  
2:52 ako daný, berieme ho
ako samozrejmos ,
  
2:55 a kvôli tejto predispozícii
 
2:58 bra veci ako samozrejmos , myslím
si, že je pre nás, v tomto zmysle
  
3:01 nemožné alebo ažké
jednoducho vníma .
  
3:06 Ale akonáhle môžeme toto kontrolova
a poveda , že sa naozaj zaujímame
  
3:11 je jednoduché vnímanie,
ktoré predchádza
  
3:15 všetky racionálne, logické vedomosti,
 
3:18 všetky naše sklony a predsudky,
z ktorých tieto predsudky nevznikajú.
  
3:25 Vtedy sme pripravení sa pýta ...
K: Alebo by sme radšej povedali:
  
3:28 vnímanie nie je tam,
kde sú predsudky.
  
3:30 S: Vnímanie neexistuje, ak máme
predsudky.
  
3:33 Predsudok je to, èo robí
vnímanie nemožným.
  
3:37 Je to vtedy, keï vás nechcem
vníma ...
  
3:39 K: Samozrejme, vybudoval som
si bariéru.
  
3:41 S: Vybudoval som si bariéru.
 
3:42 K: Èi už je to bariéra
náboženstva, bariéra politiky,
  
3:45 bariéra hocièoho.
 
3:48 S: Teda ak je to pravda, že
v snahe vidie vás...
  
3:57 v snahe vníma vás,
 
4:01 to èo je vo mne,
nie som ja.
  
4:05 K: Áno, to je pravda.
 
4:07 S: A èo je potrebné vo vás,
nie ste vy.
  
4:10 Potom, keï hovoríme o takých
veciach, ako je vnímanie,
  
4:15 nehovoríme nejako
o jednote, alebo pravde?
  
4:18 K: Ešte by som o tom nehovoril.
Pre mòa to znamená
  
4:25 že videnie sveta som ja
a ja som svet - alebo som ja a ...
  
4:34 Myslím, vidie , psychologicky,
èi už som hinduista, budhista,
  
4:40 kres an, sme rovnakí -
psychologicky, vnútorne
  
4:43 sme všetci v stave zmätku,
bitvy, utrpenia, smútku,
  
4:47 s desivým pocitom
osamelosti, zúfalstva.
  
4:52 Je to spoloèná èrta
celého ¾udstva.
  
5:00 To je to vnímanie.
 
5:02 Teda, èo sa deje,
keï je tu to vnímanie?
  
5:06 S: To je to, èo sa snažíme
sledova a vysvetli -
  
5:09 bez vysvet¾ovania.
 
5:11 K: Ideme
to zdie¾a spoloène.
  
5:19 Vnímame smútok.
Zoberme si ten.
  
5:29 Môj syn, môj brat,
môj otec zomrie.
  
5:36 Èo sa väèšinou deje, je:
Chcem z toho uniknú ,
  
5:43 pretože nevládzem èeli tomu
pocitu nesmierneho
  
5:46 nebezpeèia samoty, alebo zúfalstva.
Takže uniknem.
  
5:54 K nejakej ideológii, konceptu,
rôznymi spôsobmi.
  
5:59 Teraz, aby som vnímal ten únik,
 
6:05 len vnímal, nie kontroloval ho,
 
6:08 nehovoril: "Nesmiem to vníma ",
len si
  
6:11 ho uvedomova , znova bezvýhradne,
 
6:14 uvedomova si, že unikáte.
Potom ten únik prestane.
  
6:23 Pohyb úniku
je strata energie.
  
6:28 Zastavili ste tú energiu
- nie že vy ste ju zastavili -
  
6:32 vnímanie ukonèilo to mrhanie,
preto máte viacej energie,
  
6:36 je tam viac energie.
 
6:40 Potom, keï neexistuje únik,
 
6:46 èelíte faktu ktorý je.
 
6:49 Èo je, že ste niekoho stratili.
 
6:54 Smr , samota, zúfalstvo.
To je to, èo je.
  
6:59 Potom , znova, vnímanie
toho, èo je.
  
7:04 S: Myslím, že chápem smer,
ktorým sa uberáte.
  
7:06 To, èo chcete poveda je, že
keï vidím, že ste smutný,
  
7:14 - nevnímam boles ,
neexistuje sama o sebe -
  
7:17 takže keï vidím, že ste
smutný, èo vidím, je
  
7:21 že ste sa oddelil,
a to je zdrojom smútku
  
7:28 pretože teraz je váš otec
màtvy a ste od seba oddelený.
  
7:31 A vnímanie toho smútku
je spojené s oddelením ...
  
7:37 K: Nie celkom tak, pane.
S: Alebo
  
7:39 nevnímam tú rados
spojenú s...
  
7:42 K: Nie pane, ešte nie, nie.
Faktom je, že som niekoho stratil.
  
7:46 To je fakt - spálený, preè.
 
7:50 A je to nieèo, èo je preè naveky!
 
7:55 A cítim sa nesmierne sám
- to je fakt -
  
8:02 sám, bez nejakého pocitu
vz ahu,
  
8:07 bez pocitu
bezpeèia.
  
8:12 Som úplne v koncoch.
 
8:18 S: Mnohí ¾udia hovoria o tom a
vravia: Teraz som úplne prázdny.
  
8:24 K: Áno, prázdny. A je tam
uvedomovanie si tejto prázdnoty
  
8:30 tejto samoty,
tohto zúfalstva.
  
8:33 A ja hovorím, že keï neuteèiete,
držíte si energiu.
  
8:39 Teraz je tam zachovanie
energie, keï èelím
  
8:44 strachu zo samoty.
 
8:49 Chápem.
Uvedomujete si to.
  
8:56 Je tam uvedomovanie si
tohto strachu zo samoty.
  
9:01 S: Ale, ako môžete venova
vašu plnú pozornos
  
9:07 niekomu, koho ste stratili,
jednoducho a naveky?
  
9:13 K: Stratil som ho naveky,
ale teraz skúmame
  
9:17 stav mysle, ktorá utrpela stratu.
 
9:22 S: Áno, snažíme sa porozumie ...
 
9:25 K:...myse¾, ktorá hovorí:
Stratil som všetko!
  
9:28 Som naozaj
zúfalo smutný. "
  
9:32 Práve! A to je strach.
 
9:38 Pozrite sa na strach,
 
9:41 neutekajte od neho, neunikajte,
nesnažte sa ho potlaèi ,
  
9:44 pozbierajte všetku odvahu
a pozrite sa na strach.
  
9:48 Bezvýhradne si ten strach uvedomujte.
 
9:52 V tom uvedomovaní strach zmizne.
Naozaj zmizne!
  
9:58 Potom, teraz máte viac energie.
 
10:03 S: Áno, všetci sme zažili,
že vidie strach odzbrojuje strach.
  
10:10 K: Ïalej, èo sa tam deje?
Preèo je tam smútok?
  
10:16 Èo je to smútok?
 
10:18 Seba¾utovanie?
 
10:20 S: Keï sa spojí
s úzkos ou alebo strachom,
  
10:23 potom to budeme musie nazva
seba¾útos .
  
10:26 K: Seba¾útos .
Èo seba¾útos znamená?
  
10:30 Vidíte, znamená to:
 
10:31 Ja som dôležitejší, ako
osoba, ktorá zomrela.
  
10:35 S: A tak nevenovali svoju
plnú pozornos tejto osobe.
  
10:38 K: Nikdy som nemilovala
toho muža!
  
10:40 Moje die a, nikdy som
nemiloval to die a.
  
10:42 Nikdy som nemiloval moju ženu,
alebo muža, sestru.
  
10:49 V tomto stave uvedomovania si
je objav,
  
10:54 že láska nikdy neexistovala.
 
10:59 S: Alebo v objave
 
11:03 smútku, ktorý som spojil
so žia¾om
  
11:07 alebo oddelením alebo strachom,
je aj objav
  
11:11 že láska je hrozne obmedzená,
ak vôbec nejaká existovala.
  
11:14 K: Nemal som ju!
Nemohol som ju ma !
  
11:16 Láska znamená nieèo úplne iné.
 
11:20 Tak, teraz tu panuje obrovská energia
- sledujete, pane? - žiadny únik,
  
11:26 žiadny strach, žiadna seba¾útos ,
strach o seba, moja úzkos ...
  
11:35 Z tohto pocitu smútku
je táto bublajúca energia
  
11:44 èo je naozaj láska.
 
11:48 S: Èo je ozajstná láska.
Takže teraz sme zistili, že
  
11:52 keï èlovek venuje
pozornos druhému...
  
11:56 K: Nie! Nie, nevenoval som pozornos
osobe ktorá je màtva.
  
12:01 môjmu otcovi, synovi, bratovi.
 
12:03 Bola to pozornos venovaná
stavu mojej mysle,
  
12:06 mysle ktorá vraví:
Trpím!
  
12:12 S: Áno, ale my sa pokúšame zisti ,
èo znamená "utrpenie"
  
12:18 v kontexte s tým, èo to znamená
"bezvýhradná pozornos ".
  
12:22 K: Áno. Takže zis ujem, že láska
znamená...bezvýhradnú pozornos .
  
12:32 S: Láska je úplná pozornos .
 
12:34 K: Bez akéhoko¾vek rozdelenia.
 
12:38 Myslím si, že toto je naozaj
dôležité, pretože
  
12:40 vidíte, pane, pre nás je láska
potešenie - sexuálne, iné -
  
12:48 láska je potešenie, a láska je strach,
láska je žiarlivos ,
  
12:52 láska je vlastníctvo, nadvláda,
agresia - sledujete?
  
12:56 Používame toto slovo, na
toto všetko:
  
12:59 láska k Bohu, láska k mužovi,
láska k zemi, atï.
  
13:05 To všetko je láska mojich
obáv o mòa samého.
  
13:14 S: Áno, to všetko je sebeláska.
K. Oèividne.
  
13:16 S: Ale to som ja, ktorý je milovaný
nie moje "ja", ktoré je milované.
  
13:20 K: To nie je láska.
To je ohromný objav.
  
13:25 Vyžaduje to ve¾kú úprimnos
poveda :
  
13:30 "Jove, nikdy som
nikoho nemilovala. "
  
13:33 Predstierala som, zneužívala som,
prispôsobila som sa niekomu,
  
13:41 ale faktom je, že som nikdy
nepoznala, èo je to láska.
  
13:46 To je nesmierna poctivos , pane,
 
13:51 poveda , že som si myslel, že milujem,
a nikdy som to nenašiel.
  
13:56 Teraz sa dostávam k nieèomu,
èo je skutoèné!
  
14:00 Èo je: Pozoroval som to èo je,
a pohol som sa ïalej.
  
14:05 Je v tom vedomie toho èo je,
a to vedomie sa pohybuje
  
14:10 - je to žijúca vec -
nekonèí to.
  
14:17 S: A preèo je to tak, že v našej snahe
skúma túto otázku
  
14:26 sústredenú pozornos , alebo pozornos
bez výberu, alebo jednoducho vidie
  
14:31 že sme ve¾mi jednoducho
vk¾zli do otázky
  
14:36 a naozaj to nie je logické,
je to ve¾mi prirodzené,
  
14:39 skåzli do otázky jednoducho
milova , naproti
  
14:44 fiktívnej alebo podvodnej
láske alebo podmienenej láske.
  
14:48 Musí by nieèo na tom
procese milova a vidie
  
14:53 ktorý je taký podobný, že
môžeme skåznu od videnia k láske
  
15:00 a v skutoènosti diskutova o tej
 
15:03 istej veci. A keï ideme
dobrým smerom,
  
15:06 pohyb nie je to správe slovo.
K: Nie, rozumiem pane.
  
15:09 S: Ako si uvedomujeme...
ako vyvýjame
  
15:14 túto bezhraniènú pozornos ,
túto vo¾bu bez výberu...
  
15:17 K: Ak môžem navrhnú , nepoužívajte
slovo - skromne navrhujem -
  
15:22 "vyvíjame". To znamená èas.
Pane, "uvedomujeme si!"
  
15:27 S: Uvedomujeme si. Bojujeme
so slovami, pretože ...
  
15:30 K: Uvedomujete si koberec,
farbu, tvar, formu,
  
15:35 uvedomujete si to. Nehovorte:
Páèi sa mi, nepáèi sa mi, to je dobré!
  
15:40 Len si to uvedomujte,
a potom, z toho,
  
15:43 vzniká plameò uvedomovania si,
ak to tak môžem poveda .
  
15:51 S: Nehovorili ste to isté, inými
slovami,
  
15:54 keï ste hovorili: "Vnímajte druhých,
koberec, strom,
  
16:00 vesmír, v ktorom
žijete?"
  
16:05 A potom to prenesiete
do iného levelu vnímania
  
16:10 a hovoríte: Milujte koberec,
milujte strom, milujte vesmír.
  
16:15 A necítite že je rozdiel medzi
tým, keï vnímate
  
16:18 alebo vidíte a keï milujete
bez rozdielu, nepodmienene?
  
16:23 K: Nie, pane, keï si uvedomujete,
tam je taká kvalita lásky.
  
16:26 Nepotrebujete hovori
by , èi neby - je to tam!
  
16:29 Ja to ako vôòa kvetu
- je tam!
  
16:33 S: Tie dve sú...neexistujú dve
strany jednej mince.
  
16:36 Je to tá istá minca.
K: Je to tá istá vec. Tá istá minca.
  
16:39 S: Bez akýchko¾vek strán.
Áno. Takže
  
16:42 potom vidíte týmto
nedelite¾ným spôsobom,
  
16:46 spôsobom bez výberu, a milova
týmto spôsobom bez výberu
  
16:50 musí by jedna a tá istá
vec.
  
16:52 K: Je pane, ale problémom je,
 
16:55 že tak túžime po tejto veci,
 
17:00 že strácame pravú ni ,
jej krásu.
  
17:06 S: Predstavme si, že posunieme
našu diskusiu ešte o jeden krok,
  
17:10 alebo možno o ïalší krok, pretože
viac ich nie je, a povedzme, že
  
17:16 pokia¾ vnímame,
uvedomujeme si a milujeme
  
17:23 to je jedna a tá istá vec.
 
17:26 Mohli by sme sa pohnú o krok
a poveda ,
  
17:30 existova je to isté ako
vidie a milova ?
  
17:33 K: Nie! Èo myslíte tým,
ak sa smiem pýta , slovom "by "?
  
17:38 Každý hovorí: "Ja som." Celá
mladá generácia v súèasnosti hovorí
  
17:43 'Chcem by '.
Èo to znamená?
  
17:46 S: Som si istý,
že to znamená ve¾mi málo.
  
17:48 Myslím si, že to znamená by aktívny
alebo by vlastnícky.
  
17:52 K: Áno. By vlastnícky,
zlostný, by násilný.
  
17:53 Som - to je to, èo som.
 
17:56 S: Takže slovo "by "má
nejakú spojitos , spája sa
  
17:59 s aktivitou, ktorá môže vznika
z tejto energie
  
18:03 èo slovo "by ", znamená.
 
18:05 K: Takže pane, toto všetko nás
vedie k otázke:
  
18:09 èi sa èlovek vôbec môže zmeni ?
To je podstatné...
  
18:16 Zdá sa mi, že je to jedna
z najpodstatnejších
  
18:20 otázok v súèasnom svete.
 
18:24 Štruktúra a povaha
¾udských bytostí sa musí zmeni .
  
18:30 S: Teda, keï používate slová
ako "štruktúra" a "povaha"
  
18:34 pre mòa to znamená kategórie.
K: Nie, spôsob akým žije.
  
18:37 S: Dá sa zmeni životný štýl èloveka?
 
18:39 K: Áno. Spôsob, akým žijem,
desivé banality, škaredos ,
  
18:44 násilie, viete,
to èo sa deje.
  
18:48 S: Povedal by som, že by nemalo
by niè, len zúfalstvo
  
18:51 èo sa týka zmeny,
 
18:54 ak tá zmena, ktorou sa zaoberáme,
by
  
18:57 bolo vytvorenie nových kategórií
namiesto starých.
  
19:01 K: Nie, nie. Nemyslím to!
 
19:03 S: Ak by sme sa, na druhej strane,
zaoberali otázkou
  
19:05 meni sa z vonka
do vnútra - môžu to ¾udia urobi ? -
  
19:09 z "robi " na "by "
z predstierania lásky k láske,
  
19:15 z vnímania kategórií
na videnie,
  
19:18 môže sa èlovek zmeni
týmto spôsobom?
  
19:20 Musel by som sa spýta
- robia to ¾udia?
  
19:21 A robia to! Vy ste to spravili.
Ja som to spravil.
  
19:25 K: Pane, myslím si...
 
19:27 S: Urobia to ¾udia?
 
19:30 K: Pretože èlovek žije,
ako žije,
  
19:33 s takou otrasnou brutalitou,
takým klamstvom,
  
19:39 takými lžami, pokrytectvom,
a tým všetkým.
  
19:46 Ak mám syna, brata,
 
19:50 starám sa,
cítim zodpovednos .
  
19:54 Nebudem ho meni , ale vidie
ho takého, aký je.
  
20:02 Nechcem, aby ma napodobòoval
alebo aby sa mi prispôsoboval,
  
20:05 èo je absurdné, alebo mojej viere.
Niè z toho!
  
20:09 Takže hovorím: Pozrime sa, ako je možné
zmeni ¾udskú bytos .
  
20:17 Nemeni na
nejaký vzor.
  
20:20 Ale prinies nejakú
totálnu psychologickú zmenu.
  
20:26 S: Ak by sme zaèínali na nejakom
mieste Krishnaji, verím, že by som
  
20:29 zaèal s vami. Nie preto, že si myslím,
že potrebujete zmenu,
  
20:34 lebo si to nemyslím, ani preto, že
 
20:37 si nemyslím, že by ste sa
chceli zmeni
  
20:39 ale pretože si myslím, že chcete uèi ,
chcete to zdie¾a .
  
20:44 Získali ste už to¾ko radosti
z pochopenia
  
20:47 a z lásky, že to z vás vyžaruje.
 
20:52 Teraz, ak by ste chceli niekoho uèi ,
 
20:57 že sa dá vidie ako to, èo vidíme
- a to viacej nie je v kvantite
  
21:02 ale v håbke - možno by som chcel,
aby ste rozmýš¾ali týmto smerom,
  
21:10 keï hovoríte o svete
a jeho konflikte a napätí,
  
21:15 a jeho násilí a pokrytectve,
že si môžete tiež
  
21:20 položi druhú otázku,
 
21:23 - èo si myslím, že ste aj urobili,
ale nehovoríte o tom -
  
21:27 nielen trvanie veèného
vnútorného konfliktu
  
21:30 alebo vonkajšieho konfliktu,
 
21:34 ale aj trvanie vnútornej radosti
a vonkajšej radosti.
  
21:38 K: Pane, poèkajte trošku.
 
21:40 S: Sú vždy tam, keï
hovoríte, ale neukazujete ich.
  
21:43 K: Kedy prichádza rados ?
 
21:47 Keï ju neh¾adám.
Myslím tým, stáva sa to.
  
21:54 Nemusím sa o òu stara , myse¾
sa za òou nemusí naháòa .
  
22:02 S: Áno. Myse¾ sa nevie
naháòa za rados ou.
  
22:06 K: Preto musím pochopi ...
musí nasta pochopenie
  
22:15 toho, èo je potešenie
a èo je rados . To si pletieme...
  
22:21 S: Pletieme si pojmy, áno.
 
22:24 K: Pochopi rados je ove¾a dôležitejšie
ako pochopi potešenie.
  
22:30 Prepáète - pochopi potešenie
je ove¾a dôležitejšie
  
22:34 než pochopi rados .
 
22:36 Pretože chceme potešenie,
naháòame sa za potešením.
  
22:42 Všetko je naše potešenie
- celá morálna
  
22:47 sociálna štruktúra sa zakladá
na tomto enormnom potešení.
  
22:54 A potešenie plodí strach,
neistotu a celý ten zbytok.
  
22:59 Teraz, po pochopení potešenia
prichádza ïalšia vec.
  
23:03 Nemusíte o tom hovori . Tá vec
teèie ako fontána.
  
23:08 Ani jej nehovoríte rados ,
je to extáza, nieèo ...
  
23:14 S: Hovoríte, že
v snahe uniknú strachu
  
23:18 cez únik,
alebo v naháòaní sa za...
  
23:22 K: ...rados ou, myslím potešením.
 
23:24 S: Alebo v naháòaní sa za rozkošou
- v oboch prípadoch nájdeme smr
  
23:29 a taktiež smr
v rozptýlení energie
  
23:32 ktoré nám bránia by radostný.
K: To je pravda, to je pravda.
  
23:35 S: A od toho by radostný, vidie
by milujúci, alebo jednoducho by ,
  
23:40 je to to isté.
 
23:44 K: Vidíte. Cez negáciu k pozitívnemu.
 
23:50 S: Áno.
 
23:51 K: Nie pozitívnemu...presadzovaním
pozitívneho je negova realitu.
  
24:00 S: Ale ako sme už povedali predtým,
 
24:02 negova kategórie v skutoènosti
nie je
  
24:07 to, s èím bojujme,
nie s èím sa zaoberáme,
  
24:10 negáciou vidie jednoducho.
Bojujeme s
  
24:14 negovaním všetkých tých prekážok,
od potešenia k radosti.
  
24:19 Pretože pokia¾ nenegujete potešenie,
nikdy nebudete radostný.
  
24:22 A keï ste radostný,
ste tiež celkom príjemný.
  
24:24 K: Nehovorte o tom.
V okamihu, keï si to uvedomíte,
  
24:27 že ste veselý, je to preè.
 
24:30 Ako keï ste š astný a hovoríte:
Aký som s astný!
  
24:34 Je to nezmysel, keï hovoríte:
"Aký som š astný!"
  
24:38 S: Áno, pretože teraz
ste si to zracionalizovali,
  
24:40 a dali do kategórie,
teraz sa to stáva nieèím,
  
24:42 nad èím môžete špekulova ,
viacej než tým by .
  
24:45 V rovnakom èase, pretože to
sledujeme tak podrobne, ako vieme ...
  
24:54 sledujúc videnie a
pochopenie a milovanie
  
24:58 alebo túto sústredenú pozornos ,
pretože to sledujeme,
  
25:01 a my sme zistili, že to
nemožno sledova
  
25:04 s výnimkou negácie strachu
alebo negovaním potešenia ...
  
25:07 K: Áno, pane. Pochopi
potešenie,
  
25:10 pochopi
celá podstatu potešenia.
  
25:13 S: Tak sa musíme pýta sami seba,
èi toto nie sú cesty
  
25:17 na to, ako vidie , alebo milova
alebo by -
  
25:20 a myslím, že nakoniec
 
25:23 sa dostaneme k otázke
bytia, alebo bytia ako jeden,
  
25:27 môžeme sa dosta k tejto otázke
pretože chceme zisti èi
  
25:32 ste v jednote so svetom ,
a svet je v jednote s vami,
  
25:36 a ja som jedno sám so sebou
a ja som jedno s vami.
  
25:39 To chceme objavi .
A videli sme,
  
25:41 že to videnie sa musí udia ,
a že musí nasta láska,
  
25:46 uvedomovanie si seba musí nasta
- videli sme, èo robi
  
25:49 ako sa zbavi toho, èo sa nám
stavia do cesty,
  
25:52 najpovznášajucejšie zo všetkých
zážitkov a skutoèností,
  
25:56 realita len bytia
- Ja som, staèí.
  
25:59 Nepotrebujem tie veci na to,
aby som bol - Som!
  
26:03 Èo si myslíte, že sa potom stane?
 
26:05 - a teraz nehovoríme o
procese alebo metóde -
  
26:09 èo si myslíte, že bude nasledova ?
 
26:11 K: Ïalší krok èoho?
S: Vo vývoji...
  
26:15 K: Z èoho?
 
26:17 S: Z tejto plnej pozornosti
o ktorej sme hovorili predtým
  
26:20 a z tejto lásky, o ktorej sme
zistili, že je rovnaká ako pozornos ,
  
26:25 bezvýhradná pozornos , a
z tohto bytia, ktoré sme zistili, že
  
26:29 je rovnaké ako láska, videnie
a pochopenie
  
26:35 a teraz sa snažíme
sledova vašu...
  
26:39 K: Èo sa odohrá ïalej?
Èo sa deje?
  
26:41 S: ... skúsenos z - nerád
používam slovo "Jednota"
  
26:45 pretože nás to dostane na koniec
skôr než sa dostaneme k ïalšej veci,
  
26:48 ale èo robí èlovek ïalej,
potom èo uvidel,
  
26:52 a miloval a bol?
 
26:56 K: Èlovek žije, pane.
S: Èlovek žije.
  
26:58 Takže ži je to isté ako
milova a vidie , v skutoènosti.
  
27:03 K: Ale to znamená, v skutoènosti
pane, chápanie smrti.
  
27:10 S: Chápanie smrti.
 
27:12 K: Smrti. Pretože
 
27:16 aby èlovek miloval,
musí zomrie .
  
27:19 S: Nepochybne.
 
27:21 K: Takže musí tam by skúmanie,
pochopenie
  
27:26 odpovedí,
èo znamená zomrie .
  
27:31 Bez toho nie je láska.
 
27:34 S: Ale nemôže to by fikcia,
pretože kto nám povie
  
27:37 aké to je umiera ?
K: Ideme to zisti .
  
27:40 S: V poriadku, dobre.
K: Nechcem, aby mi to niekto povedal,
  
27:44 lebo to znamená autoritu.
 
27:46 S: To potom znamená màtvi,
ktorí nemôžu hovori .
  
27:48 K: Nie len to.
 
27:52 Ako viete, celý ázijský svet verí
v reinkarnáciu,
  
27:59 a v kres anskom svete
vo vzkriesenie a tak ïalej.
  
28:05 Aby to èlovek zistil, musí
skúma , èi existuje
  
28:10 akéko¾vek trvalá vec vo mne,
ktorá sa reinkarnuje,
  
28:17 že sa znovuzrodí, vstane z màtvych,
èlovek sa musí pýta
  
28:22 na otázku, èi je v nás
nieèo permanentné.
  
28:27 Permanentné?
Niè nie je trvalé!
  
28:31 Koberce sa ošúchajú, celá štruktúra,
technologická vec,
  
28:36 Všetko èo èlovek zložil
je ... v pohybe.
  
28:43 S: Nenaznaèujete,
že stav je trvalý.
  
28:47 S: Nenaznaèujete,
že ten stav je trvalý.
  
28:49 K: Stav?
S: Stav.
  
28:52 Narodil si sa, žiješ
a zomrieš,
  
28:57 a to bude trva
nieko¾ko rokov.
  
28:59 K: Sedemdesiat rokov, tridsa rokov,
dvadsa rokov, ko¾koko¾vek.
  
29:01 S: Je stav skutoèný,
alebo ste skutoèný?
  
29:03 K: Nie, nie. Nehovorím
o stave.
  
29:06 S: Takže ak stav nie je skutoèný
ale znamená pre vás nieèo mimo,
  
29:11 máte právo hovori ,
že jednoducho skonèíte?
  
29:16 K: Dostávam sa k tomu.
 
29:18 Viete, celý Grécky svet,
 
29:24 uvažuje v termínoch stavu.
 
29:27 S: Áno.
 
29:28 K: A celý západný svet
je založený na meraní.
  
29:32 A východný svet povedal,
stav je ilúzia.
  
29:36 A prešli k inému druhu ...
S: ... stavu.
  
29:40 K: Áno, iný druh stavu
a nazvali ho nesmierny.
  
29:44 Ja teraz hovorím, pane:
 
29:49 život, žitie, ako dnes žijeme,
je konflikt.
  
29:56 To, èomu hovoríme láska,
je naháòanie sa za potešením.
  
30:00 To, èo nazývame smr , je
vyhýbanie sa, je strach, hrôza z nej.
  
30:05 A bá sa, tak úplne,
takéhoto ukonèenia
  
30:10 máme teóriu reinkarnácie,
rôzne iné teórie
  
30:13 èo nám dáva ve¾kú spokojnos ,
ve¾kú pohodu.
  
30:17 A to nie je odpoveï.
 
30:19 S: To nás odpútava od reality.
 
30:21 K: Tak to znegujme!
 
30:26 Takže tam musí by
pochopenie smrti.
  
30:30 Èo je smr ? Je to
fyziologický koniec?
  
30:36 To nám nevadí.
Smr vidíme všade.
  
30:42 Ale èoho sa ¾udia boja
 
30:47 je psychologický koniec.
 
30:49 Koniec JA - toho JA, ktoré
hovorí:" Ja vlastním tento dom,
  
30:53 môj majetok, moju ženu, môjho
muža, moje vedomosti.
  
30:57 To všetko stratím,
preto to nechcem strati .
  
31:01 To èo poznám je ove¾a atraktívnejšie,
než to, èo nepoznám.
  
31:06 Znalos je faktor strachu
S: V racionálnom svete.
  
31:12 K: Vnímame ho, pozeráme sa naò.
S: Áno.
  
31:15 K: Takže musím pochopi , èo
znamená smr ? Znamená to,
  
31:21 že je tu stála entita
- nazývaná duša,
  
31:27 hinduisti jej hovoria Atman.
Nezáleží na tom, aké meno jej dáte-
  
31:30 stála entita,
èo nikdy neumiera, ale sa vyvíja:
  
31:38 vzkriesi sa,
reinkarnuje sa v èase.
  
31:44 Existuje nieèo také
ako trvalá entita?
  
31:48 Nie teória,
 
31:51 nie špekulatívne tvrdenie èi
"existuje, alebo neexistuje"
  
31:55 ale zisti sám,
èi existuje stála entita,
  
32:00 to "JA", ktoré hovorí,
"Musím preži ."
  
32:05 Preto musím ma budúce životy,
èi už v nebi, alebo to je jedno.
  
32:11 Existuje taká vec?
Z psychologického h¾adiska?
  
32:19 Èo si myse¾ poskladala dokopy
ako"JA".
  
32:24 S: Neviem si predstavi , že existuje
trvalá entita spojená
  
32:28 s tým, èo nazývame"JA."
 
32:30 K: Samozrejme.
S: Samozrejme, áno.
  
32:32 K: Ïalej, existuje okrem toho
permanetné "JA"?
  
32:35 S: Ale potom sa môžeme pýta ,
èi existuje nieèo
  
32:39 vo mne, èo sa nedá zmera ?
 
32:43 K: V okamihu, keï poviete:
"Moje "JA" je
  
32:45 nesmierne "potom ste zase spä .
 
32:47 S: Ste zase spä , áno.
Okrem mòa, nie ja.
  
32:51 K: Idem to zisti .
S: Áno. Teraz sa o to usilujem.
  
32:54 K: To je ono. Musí tu by
objav, èi existuje
  
32:59 to nesmierne, alebo nie.
Nie: existuje, alebo neexistuje,
  
33:04 èlovek na to musí prís ,
myse¾ na to musí prís .
  
33:07 Takže neexistuje trvalé JA",
- vyššie, nižšie - žiadna stálos .
  
33:14 Potom, èo je to smr ?
 
33:20 Fyzicky, biologicky,
smr existuje.
  
33:25 S: Toto všetci chápeme.
Vidíme to po celú dobu.
  
33:27 K: Všetko je pominute¾né.
 
33:30 Èoho sa èlovek bojí je
psychologická akumulácia
  
33:38 vo vz ahu každej formy
predstavy, vedomostí, fungovania
  
33:45 - to je to, èo sa
bojíme strati .
  
33:48 Èo má podobu "ja"
ktoré sa bude vyvíja ,
  
33:53 bude stále viac a viac
perfektnejsšie,
  
33:56 kým nedosiahne nebo alebo èo?
 
33:58 Vidíme, že je to klamstvo.
Potom, èo je smr ?
  
34:04 S: Naznaèujete, že môžeme
zisti význam slova
  
34:09 "ži " pri poh¾ade na
význam slova "zomrie ."
  
34:14 K: Súvisia.
S: Súvisia.
  
34:16 Nepochybne súvisia.
K: Súvisia.
  
34:18 S: A väèšina náboženských
spisovate¾ov hovorí,
  
34:21 že aby èlovek žil,
musí zomrie .
  
34:25 K: Pane, preto neèítam tieto
knihy alebo niektoré z týchto vecí.
  
34:29 To je skutoèný fakt.
Aby si žil, musíš zomrie .
  
34:32 Èo je, že umrie znamená,
 
34:34 umiera každý deò
všetkému, èo sme nahromadili
  
34:36 poèas dòa,
konèi každý deò, umierajúc.
  
34:41 Tak, že myse¾ je
èerstvá každý deò, je nová.
  
34:46 S: Áno. Teraz, aby sme mohli
sledova otázku "žitia"
  
34:52 pri poh¾ade na otázku
"zomrie " a pozrie sa na to kompletne.
  
34:56 K: To robíme!
 
34:57 S: Na koneènú smr , keï sa telo
rozpadá v hrobe.
  
35:01 K: Telo je dôležité.
Stara sa oò, starostlivo,
  
35:05 a celý zvyšok toho.
S: A pochova ho, keï je màtve.
  
35:07 K: Zbavte sa ho!
Pochovajte, spá¾te - jednoduché.
  
35:12 S: Áno jednoduché. Teraz
predpokladajme, že chceme
  
35:15 vidie , èo sa stane,
 
35:19 keï èlovek zomrie, aby bolo vidie
èo sa stane, keï èlovek žije.
  
35:23 To je to, èo robíme.
OK: To je ono. Preto
  
35:24 musím najprv pochopi
èo znamená ži .
  
35:27 Nie èo znamená zomrie !
 
35:31 Nieèí život, taký aký je,
je zmätok - aký je.
  
35:35 Je to chaos, je to bordel...
všetky druhy ideálov, záverov
  
35:42 - je to neporiadok.
 
35:44 Pokia¾ nie je poriadok
v tomto zmätku,
  
35:50 nemôžem pochopi , èo je smr .
Pretože smr je dokonalý poriadok.
  
35:57 Neviem, èi to vidíte.
 
35:59 S: Èo tým myslíte? Lebo poriadok
pre mòa je nieèo dané zvonka.
  
36:02 K: Poèkajte, pane, dostávam sa k tomu.
Smr je dokonalý poriadok
  
36:05 pretože to je
koniec neporiadku.
  
36:08 S: Dobre. Rozumiem. Áno.
 
36:14 K: Takže, v mojom živote musí by
ukonèenie neporiadku.
  
36:22 S: Áno.
 
36:23 K: A koncom neporiadku
je by si vedomý toho, èo to je neporiadok.
  
36:29 Bezvýhradne. Èo je neporiadok.
 
36:32 Moje presvedèenie, môj boh,
moja krajina,
  
36:35 moje vnímanie: "Toto je lepšie" -
 
36:37 sledujete? - Toto všetko strašné
násilie.
  
36:39 Pozrie sa na to, ako to je. A keï vidíte
ako to je, bez separácie,
  
36:46 máte energiu
- o tom sme už hovorili.
  
36:49 Potom vnímame neporiadok
tam, kde je poriadok. Èo je harmónia.
  
36:57 Teraz, keï sme to zaviedli, vo zmysle
- vidie to,
  
37:02 uvedomi si, by tým - potom smr
nie je odelená od poriadku.
  
37:12 Sú spolu. Poriadok
znamená koniec neporiadku.
  
37:20 S: Áno, a neporiadok alebo poriadok,
znamená
  
37:26 vedomie mojej prítomnosti
 
37:32 vo vás alebo vašu prítomnos
vo mne, alebo našej jednoty.
  
37:36 Musíme sledova otázku
nášho uvedomovania si
  
37:41 alebo venova bezvýhradnú
pozornos alebo milova sa,
  
37:45 èo sa navzájom vyluèuje.
Teraz je to dualita.
  
37:50 K:To je len stav ...
Pozrite sa, pane, nie ja a ty.
  
37:53 S: Áno.
K: Nie som vy a vy nie ste ja.
  
37:57 Tá kvalita vedomia,
bez výberu, tá pozornos ,
  
38:03 v ktorom
"ja" a "ty" prestane.
  
38:06 Nehovorte: "Je to jednota"
jednota zahàòa rozdelenie.
  
38:13 S: Ale vy používate jednotu
v matematickom zmysle.
  
38:16 Ja používam jednotu ...
Jednota pre mòa znamená,
  
38:22 nie, jednota je pre mòa to isté
 
38:24 ako plná pozornos .
K: Áno.
  
38:28 S: To neznamená rozdelenie.
Nepredpokladá rozdelenie.
  
38:31 K: Viete pane,
hovoríme o tom,
  
38:36 èo znamená
ži , milova a zomrie .
  
38:42 To znamená, že ukonèenie neporiadku
je ukonèenie smrti.
  
38:50 Nie je v tom krása?
 
38:55 V tomto stave neexistuje ty a ja
- nie je tam rozdelenie.
  
39:04 Potom, v tom stave sa môžete dozvedie ,
èo je to nesmiernos .
  
39:09 Až potom sa to môžete dozvedie .
Nie skôr,
  
39:12 pretože potom sa to stane púhou
špekuláciou, alebo niekto hovorí,
  
39:15 "Neexistuje , existuje
 
39:18 žiadny boh alebo boh "
- to nemá žiadnu hodnotu.
  
39:20 Iba v prípade, že je to kompletný
 
39:25 poriadok, naozaj matematický
poriadok,
  
39:29 zrodený z neporiadku.
Nie nápad zrodený z poruchy.
  
39:36 Potom to zistíte.
Potom myse¾ zistí
  
39:41 èi existuje
nesmiernos alebo nie.
  
39:44 Potom nikto nemôže poveda ,
'je alebo nie je'.
  
39:48 Ak to nevidíte,
 
39:51 ak nevnímate
nesmiernos ,
  
39:54 potom sa to
stáva púhou koncepciou.
  
39:59 A väèšina náboženstiev
funguje na koncepcii.
  
40:05 Predpokladajme, že by sme sledovali
otázku poriadku, ako ïalší krok
  
40:09 a pýtali sa sami seba, keï povieme
veci, ako je táto, že mier
  
40:15 harmónia, rovnako ako harmónia
prstov fungujúcich dokopy,
  
40:19 alebo ako harmóniu vás a mòa
 
40:21 v našom rozhovore,
ak by sme mali poveda ,
  
40:24 že mier a harmónia
je pokoj
  
40:27 ktorý je spojený s
poriadkom, a niekto povedal,
  
40:31 èo to má viac spoloèného s poriadkom,
než s usporiadanos ou?
  
40:38 K: Ach! Bože! Usporiadanos
má každá gazdinka.
  
40:43 S: Áno, a vo vnútri môže by
v úplnom zmätku.
  
40:46 K: Zmätok vo vnútri. My hovoríme
nielen o vankajšom poriadku,
  
40:49 ale hlbokom, vnútornom poriadku.
 
40:51 S: Áno. A teraz, èo je
tak hlboko, vovnútri,
  
40:53 môžem použi slovo
"zasvätenie" skôr ako "poriadok"?
  
40:56 K: Zasvätenie
- neviem presne èo ...
  
40:58 S: Zasvätenie, jedného k druhému,
potom odstránenie rozporov.
  
41:04 K: Zasvätenie. Ak to chápeme
v tom zmysle,
  
41:11 žiadny rozpor, žiadne trenie,
žiadny pocit
  
41:15 mòa, ktoré je väèšie než vy,
 
41:18 žiadne porovnávanie,
žiadne ambície, chamtivos ...
  
41:24 S: Vlastníctvo.
 
41:25 K: Skutoèná kvalita mysle, ktorá sa
nezaoberá všetkým týmto budovaním,
  
41:32 s týmito nezmyslami
- potom je to poriadok.
  
41:35 S: Áno. Takže poriadok a mier
a pokoj, èo je energia
  
41:42 vo svojej plnosti,
skôr než nedostatok energie.
  
41:47 nie je to èinnos , ale je to
 
41:49 plnos energie,
takže je to dynamické.
  
41:51 K: Je tak, èi nie, že
ak je kompletný poriadok,
  
41:57 myse¾ už nie je v rozpore
a má preto dostatok energie.
  
42:04 S: A èo sme urobili, vy, alebo
ja, vzájomne,
  
42:09 aby sme dosiahli tento poriadok
... o ktorom hovoríme?
  
42:18 K: Nemôžete ho dosiahnu . Mimo
 
42:21 uvedomovania si neporiadku,
bezvýhradne,
  
42:25 poriadok prichádza prirodzene.
 
42:27 S: Ale je pravda, že mnohí
¾udia nedosahujú poriadok?
  
42:32 A my sme sa tiež
pýtali na otázku:
  
42:33 "Môžeme zmeni
neporiadok na poriadok,
  
42:36 ako môžeme zmeni smr na život?
Nenávis na lásku?
  
42:39 Môžeme zmeni slepotu
na videnie? "
  
42:41 To sú otázky, ktorými
sa zaoberáme.
  
42:43 A neodpovedali sme na
otázku:
  
42:45 Môže táto zmena prebehnú ?
Proste je to tu, viete.
  
42:48 Ale ak by sme sa chceli
s tým vysporiada ...
  
42:54 K: Poèúvate, èo hovorím.
 
42:57 Dávate tomu plnú pozornos ,
 
42:59 nie ako katolík alebo ten èi ten
- dávate tomu plnú pozornos !
  
43:06 V tomto stave pozornosti
je transformácia.
  
43:10 Už nie ste Hind,
Budhista alebo èo to je.
  
43:15 Skonèili ste s tým všetkým.
Teraz ste úplná ¾udská bytos .
  
43:22 Potom pôjdete a budete o tom hovori
- budete...
  
43:29 Ste aktívny, ste
outsider pôsobiaci vo svete.
  
43:39 Ale nie ste mimo sveta,
ale ste outsider.
  
43:43 S: Povedali by ste, že v našej
konverzácii, že èím bližšie
  
43:48 sa dostávame k pravde,
tým menej si uvedomujete
  
43:51 že som
katolícky kòaz? Záleží na tom?
  
43:54 Ani v najmenšom.
S: Ani v najmenšom.
  
43:56 K: Ale to je len na vás.
 
43:58 S: A nezáležalo by
na me, èi ste kòaz
  
44:00 alebo nie kòaz. Nemám,
ani mi nenapadlo, že...
  
44:02 pretože vám dávam
bezvýhranú pozornos .
  
44:05 K: Je to rozdiel.
Je to rozdiel.
  
44:07 Zoberme si napríklad,
v Indii som stretol...
  
44:14 nieko¾ko Hindov
prišli ku mne a povedalo:
  
44:17 "Preèo si neobleèieš
na seba sannyasini habit? "
  
44:20 Viete, sannyasini, rúcho mnícha.
Povedal som: "Preèo by som mal?"
  
44:26 "Aby si ukázal, že nie si
z vonkajšieho sveta.'
  
44:29 Povedal som: "Hej, ja nechcem
ukazova nikomu niè. "
  
44:36 Toto je moje skutoèné ja.
To staèí.
  
44:38 Ak chcete prís a poèúva ,
poèúvajte.
  
44:40 Ale nesúïte pod¾a mojom odevu,
mojich gest, pod¾a mojej tváre,
  
44:45 to nie je dôležité.
Ale pre nich to je dôležité,
  
44:49 pretože to používajú ako
platformu, z ktorej zaútoèi ,
  
44:57 odvráti sa alebo stiahnu sa.
 
45:00 Ale ak nestojíte
na žiadnej platforme,
  
45:05 ak nikam nepatríte,
preèo by som mal ma
  
45:08 akýko¾vek golier, bez goliera,
trièko ... [smiech]
  
45:12 S: Ale myslím, že keï sme sledujeme
otázku, èo znamená ži
  
45:16 a zomrie , by a
neby , milova a nenávidie ,
  
45:21 ako sledujeme tieto veci,
musíme tiež v rovnakom èase
  
45:24 sledova otázku:
èo to znamená patri ?
  
45:28 Teraz, ak by ste sa ma spýtali:
"Patríte do katolíckej cirkvi? "
  
45:31 Povedal by som, "Samozrejme, že nie '
pretože nie som vec
  
45:34 ktorú môže ktoko¾vek vlastni .
K: Presne.
  
45:36 S: Ani katolícka cirkev
to èo mám ja.
  
45:40 Takže by som nerád používal
slovo "patri .
  
45:43 Keby sme spolu mali
srdeèný vz ah
  
45:46 mohol by som poveda , že ste môj priate¾?
K: Áno.
  
45:48 S: Nie, nemohol, pretože to
bude znamena vlastníctvo.
  
45:50 K: Vidím, èo máte na mysli.
Áno áno.
  
45:52 S: Nemohol by som poveda ,
že si môj priate¾.
  
45:53 Používame to slovo stále.
 
45:55 Ale slovo "moje" skresluje
èo vidíme, keï sme ...
  
45:58 K: Pane, pýtam sa, preèo
vôbec patríme nieèomu?
  
46:03 S: Myslím si, že len...keï sme
slobodní, potom nie sme otroci
  
46:07 a nepatríme k nièomu.
K: To je hlavná vec.
  
46:09 S: Privlastòovací
vz ah je irelevantný.
  
46:12 K: Nepatri k žiadnej organizovanej,
duchovnej alebo náboženskej skupine,
  
46:16 alebo osobe,
tomuto alebo tamtomu.
  
46:20 Pretože to podnecuje
rozdelenie.
  
46:23 S: Áno. Ak som, alebo som slobodný
- to je to isté -
  
46:27 potom nie som schopný by
vlastnený kýmko¾vek.
  
46:29 Nepatrím. To slovo
niè neznamená.
  
46:32 K: Nepatri
znamená stá samostatne.
  
46:40 S: Ale to je rozpor
toho, èo hovoríme
  
46:43 po celú dobu.
Nepatri , je cena
  
46:49 ktorú èlovek musí zaplati za to, že je
milujúci a vidiaci.
  
46:56 K: Áno, pane, ale tiež to znamená,
nepatri k akejko¾vek štruktúre
  
47:04 ktorú ¾udské bytosti
dali dohromady.
  
47:10 S: Áno.
 
47:13 K: Èo znamená, že musíte
zosta sám, vonku.
  
47:18 Nepatri k tomuto celému zmätku.
 
47:20 Pane, keï máte poriadok,
nepatríte k neporiadku.
  
47:28 S: Ale teraz sa stále
približujeme k tomu, èo sme chceli poveda ,
  
47:31 že zomrie je ži .
 
47:38 K: Pane, je to koncept
alebo realita?
  
47:42 S: Nie, nie, to je zážitok,
to je realita.
  
47:45 K: Vtedy, keï skutoène
nieèo horí!
  
47:48 To nie je len ...
páli to všetko falošné!
  
47:52 S: Vidím to, a samozrejme to
zažívam po celú dobu.
  
47:56 To èo hovorím je, èi èlovek môže
prekona strach zo smrti
  
48:01 a pochopi to a ži
plnos ou tejto energie
  
48:06 o ktorej hovoríme. A rovnako,
èi èlovek môže
  
48:09 prekona otázku spolupatriènosti,
alebo vlastnenia,
  
48:16 vo všetkom, dosta sa k otázke
 
48:20 že "by " znamená "je".
Zaujímalo by ma
  
48:24 èi je to samota, z toho, že som
 
48:26 sám. Zaujímalo by ma,
èi je to, že ...
  
48:28 K: Nebezpeèenstvo bytia,
èlovek sa na to musí pozrie ...
  
48:31 Èo to znamená "by ?"
 
48:35 Môžeme to da do rôznych kategórií,
ale kategória nie je "bytie."
  
48:40 S: Ale ste naznaèil,
keï sme diskutovali túto otázku,
  
48:44 aké to je, a my
sme preberali túto otázku
  
48:48 umierania a spolupatriènosti, a
vy ste povedal - By , je by sám.
  
48:53 Je to to, èo chcete poveda ?
 
48:55 K: Ako môžem vedie , èi moje
podmienenie ako Hind ...
  
48:58 Ako môžem patri ... by
Hind? To nemá zmysel.
  
49:04 S: Dobre. Ale zomrie kvôli tomu
aby ...
  
49:07 K: Pozrite, èo sa deje, pane.
Zbavil som sa,
  
49:11 zahodil som odev hinduistu,
 
49:15 alebo katolicizmu, èi èo to je,
a èo sa deje?
  
49:19 Som outsider.
 
49:24 Som outsider v tom zmysle,
že môžem poveda , "milujem a",
  
49:27 ale som stále outsider.
Preto to je
  
49:30 stav neporiadku, do
ktorého ¾udské bytosti patria,
  
49:33 a èlovek, ktorý je vonku,
tam nepatrí.
  
49:37 S: Bezpochyby. Alebo nemusí
majú pocit spolupatriènosti alebo
  
49:41 nemožno použi slovo "patri ".
Nemôžem použi slovo "patri ".
  
49:43 K: On je vonku!
Neexistuje žiadny vz ah!
  
49:46 Teraz, keï neexistuje žiadny vz ah
medzi poriadkom a neporiadkom,
  
49:54 - sledujete, pane?
S: Sledujem.
  
49:56 K: Tak, aký je stav mysle,
ktorá nie je taká?
  
50:04 S: Keï naznaèuje, že stav
mysle je by sám.
  
50:09 K: Sám v tom zmysle, že to nie je
kontaminované, je to naozaj nevinné.
  
50:19 Nevinnos v tom zmysle,
že nemôže by zranená.
  
50:22 Koniec koncov, slovo "nevinnos "
koreò význam je "neby ublížený."
  
50:28 S: Áno.
 
50:29 K: ...viete.
Tak, už to nie je
  
50:35 žijeme vo svete, ktorý
už nie je z tohto sveta.
  
50:39 S: Áno, v tom zmysle,
konflikty a nepokoje.
  
50:41 K: Všetky chaotické veci.
S: A všetky chaotické veci, áno.
  
50:44 Viem, že je absolútne nutné
zisti viac.
  
50:49 Nie viac v zmysle
nieèo viac, ale v tom stave
  
50:54 je absolútne nevyhnutné zisti ,
èi existuje nesmiernos alebo nie.
  
50:59 S: Áno. Myslím, že je to pravda. Aby
 
51:02 sme, v istom zmysle našlli videnie a
 
51:13 lásku a bytie v tom keï sme
osamotený.
  
51:18 A je to spojené s neporiadkom...
 
51:22 K: Nie nieèia myse¾. Pri pozorovaní
neporiadku, uvedomovaním
  
51:28 si neporiadku,
nastáva poriadok.
  
51:31 Nepatríte k jednému alebo
k druhému ... je tam poriadok!
  
51:36 S: A ako sme sa zaoberali otázkou
významu poriadku,
  
51:40 - alebo harmónie, pokoja a mieru -
ocitli sme sa
  
51:44 pri rovnakej odpovedi,
v prvom rade by ,
  
51:48 to je milova
na prvom mieste.
  
51:50 To je vidie
na prvom mieste.
  
51:53 K: Poriadok pane, je jedna z
najmimoriadnejších vecí
  
51:56 pretože je vždy nový.
 
52:00 Nie je to poriadok pod¾a vzoru,
je to živá vec.
  
52:07 Cnos je živá vec.
To nie je: "Ja som cnostný".
  
52:11 S: Áno.
 
52:12 K: Nemôžete nikdy
hovori "ja som cnostný"
  
52:15 pretože ak to poviete, už
nie ste cnostný.
  
52:18 Ale cnos je živá vec, pohyb,
teèie ako rieka teèie, žije.
  
52:25 A preto...v tomto stave,
 
52:30 je nieèo mimo, èo sa nedá zmera .
 
52:35 S: A v tej chvíli èlovek
objaví nesmiernos .
  
52:38 K: Áno.
 
52:40 K: Viete, neobjavíte ju.
- Je tam!
  
52:43 Je tam!
S: Áno.
  
52:45 K: Viete "objavi " a "skúsenos "
sú naneš astie len slová,
  
52:50 pretože väèšina ¾udí chce
zaži nieèo ve¾ké.
  
52:55 Pretože ich životy sú také nudné,
ich životy sú malicherné,
  
52:59 ich životy
sú plné úzkosti.
  
53:03 Hovoria:
Pane Bože, daj mi
  
53:05 väèšie skúsenosti,
nieèo viac!
  
53:08 Preto existujú tieto meditácie,
 
53:10 tieto skupiny, ktoré sa tvoria,
ktoré meditujú a to všetko
  
53:14 h¾adajú.
 
53:16 Zatia¾èo majú v prvom rade prinies
poriadok.
  
53:22 A potom
 
53:25 èo sa deje, je nieèo
úplne mimo nesmiernosti.
  
53:30 Myslím, že to staèí.
 
53:32 S: Takže ak sa naháòame
 
53:34 za nieèím
nesmiernym..
  
53:42 ak sledujeme ...
K: Nemôžete sa za tým naháòa .
  
53:45 S: No, a nedá sa to objavi ...
K: Nemôžete to realizova .
  
53:48 S: To je dobré. Nemôžete to sledova ,
nemôžete to objavi
  
53:50 a nie je dobré používa
slovo "skúsenos ".
  
53:53 To sme si prešli.
A keï to èlovek nájde...
  
53:58 K: Necháte dvere otvorené, pane.
 
54:00 S: Necháte dvere otvorené.
 
54:01 K: Nech slnko príde.
A keï slnko príde, je to v poriadku.
  
54:05 Ak nepríde, je to v poriadku.
S: Áno.
  
54:07 K: Èím viac sa za tým naháòate,
tým viac zatvárate dvere.
  
54:10 S: To isté h¾adanie
je zatváranie dverí.
  
54:12 K: To isté h¾adanie pravdy je
zakrívanie pravdy. Zamkýnanie pravdy.
  
54:16 S: Áno.
K: Dobre, to staèí.