Krishnamurti Subtitles

Konať okamžite, znamená vidieť to, čo sa v skutočnosti deje

Santa Monica - 18 March 1972

Public Talk 10:43 Krishnamurti:
Pretoћe sa ideme rozprбvaќ,
  
0:46 poиas tэchto љtyroch stretnutн,
 
0:52 o mnohэch veciach,
 
0:56 myslнm si, ћe je dфleћitй
 
0:59 po prvй:
ћe by sme mali vedieќ,
  
1:05 ћe tieto stretnutia nie sъ
nejakэ druh zбbavy,
  
1:17 ale ћe skфr spolu
ideme
  
1:23 zdieѕaќ mnoho problйmov
ktorэm vљetci иelнme.
  
1:34 Tou zбbavou myslнm,
 
1:44 ћe vбm nikto nebude hovoriќ
иo mбte robiќ,
  
1:49 alebo ako mбte pochopiќ
konkrйtnu filozofiu,
  
1:59 alebo vyhovieќ urиitej dogme
alebo teуrii.
  
2:06 Vдиљina z nбs, obбvam sa,
 
2:13 je rada, keп nбs informujъ,
 
2:18 zabбvajъ, povedia иo robiќ,
 
2:22 keп sledujeme urиitъ teуriu, dogmu
 
2:29 alebo presvedиenie,
 
2:37 alebo nasledujeme najnovљieho
psycholуga
  
2:42 alebo filozofa.
 
2:47 Je to ako chodiќ do kostola,
aby sme sa zabavili,
  
2:51 alebo lepљie povedanй,
pбиi sa nбm tб ceremуnia, atп.
  
3:01 Tu, poиas tэchto љtyroch
rozhovorov,
  
3:08 sa vфbec nebudeme zabбvaќ,
 
3:16 pretoћe reиnнk nemusн hovoriќ
niи takй
  
3:21 иo bude
intelektuбlne stimulujъce
  
3:31 alebo psychologickй,
 
3:35 nieиo, иo treba prijaќ.
 
3:41 Pretoћe sa spolu ideme podeliќ
 
3:48 o mohй problйmy,
 
3:53 ako je lбska, smrќ,
 
3:58 a totбlne љialenstvo
ktorй sa deje vo svete.
  
4:05 Ideme spolu porozumieќ
tэmto problйmom,
  
4:10 podeliќ sa s nimi,
 
4:14 a preto je veѕmi dфleћitй
 
4:18 od ъplnйho zaиiatku,
 
4:22 aby sme si rozumeli,
 
4:27 a aby sme rozumeli tomu,
иo znamenб skъmaќ
  
4:33 problйmy do ktorэch sa
dostбvame.
  
4:37 Skъmaќ, poиъvaќ.
 
4:44 Zvyиajne poиъvame
 
4:52 podѕa toho, иi sa nбm chce:
 
4:58 porovnбvame, иo uћ vieme,
 
5:01 s tэm иo nбm hovoria,
 
5:05 prekladбme si to,
interpretujeme, porovnбvame,
  
5:14 a snaћнme sa sledovaќ, иo
rozprбvajъci hovorн.
  
5:23 A mne sa zdб,
 
5:25 ћe takб forma poиъvania
zabraтuje skutoиnйmu poиъvaniu.
  
5:32 Vy nepoиъvate len to, иo hovorн
rozprбvajъci,
  
5:38 ale tieћ poиъvate vlastnй reakcie.
 
5:45 Koniec koncov,
 
5:48 rozprбvajъci sa chovб ako
zrkadlo,
  
5:53 do ktorйho sa pozerбte,
 
5:57 a иo vidнte, nepotrebuje
ћiadnu interpretбciu,
  
6:00 jednoducho pozorujete.
 
6:06 Takћe naљa prvб
spoloиnб otбzka je,
  
6:15 иo to znamenб poиъvaќ,
pozorovaќ.
  
6:22 Иi je vфbec moћnй
pozorovaќ v skutoиnosti to, иo je,
  
6:29 bez nejakej interpretбcie,
 
6:39 bez akйhokoѕvek zaraпovania,
 
6:44 dбvaќ to do urиitйho
љuplнka,
  
6:50 do istej kategуrie,
 
6:53 len pozorovaќ.
 
7:00 A to bude dosќ ќaћkй,
 
7:04 pretoћe pre vдиљinu z nбs pozorovanie
znamnenб interpretбciu,
  
7:14 tlmoиiќ si to, иo vidнte
podѕa toho, иo uћ viete,
  
7:20 a preto
sa pozerбte na to, иo vidнte
  
7:25 s vedomнm minulosti.
 
7:29 Preto sa v skutoиnosti
vlastne vфbec nepozerбte.
  
7:35 A myslнm,
ћe to je veѕmi dфleћitй pochopiќ,
  
7:43 pretoћe aby ste radikбlne zmenili
nieиo "иo je",
  
7:49 tak to najprv musite pozorovaќ,
 
7:54 nie prekladaќ si to podѕa
toho, ako sa nбm chce,
  
8:00 podѕa vэstrednosti alebo povahe,
alebo, иi sa vбm to pбиi, иi nepбиi,
  
8:07 иo zabraтuje skutoиnйmu vnнmaniu.
 
8:19 Rovnakэm spфsobom poriadne
poиъvaќ
  
8:29 tomu, иo druhэ hovorн.
 
8:38 Ak poriadne poиъvate,
 
8:42 potom sami prнdete na to, иo je
pravda, a иo je loћ
  
8:47 v tom, иo sa hovorн,
 
8:52 ale ak poиъvate
 
8:57 podѕa nejakйho vzoru
svojej mysle,
  
9:05 podѕa toho, иo sa vбm
pбиi a nepбиi,
  
9:13 akбkoѕvek forma skreslenia
brбni skutoиnйmu naиъvaniu.
  
9:22 To je oиividnэ fak.
 
9:30 Takћe, toto nie je zбbava,
 
9:37 v zmysle
 
9:43 ћe buп prijнmate alebo
odmietate to, иobolo povedanй,
  
9:53 ani
 
9:57 neporovnбvate to иo bolo povedanй
s tэm, иo bolo napнsanй,
  
10:02 alebo s tэm, иo ste zaћili,
alebo иo viete,
  
10:07 иo zabraтuje skutoиnйmu
poиъvaniu.
  
10:17 A ak sa chcete zabбvaќ,
 
10:22 v zmysle
 
10:26 nasledovaќ urиitъ filozofiu,
 
10:42 alebo skъmaќ spoloиne
konkrйtnu teуriu,
  
10:50 nejakэ koncept,
 
10:52 cнtim, ћe vљetky takйto formy
sъ druhom zбbavy,
  
10:58 pretoћe zabraтujъ
skutoиnйmu pozorovaniu seba.
  
11:08 Keп je to dosќ jasnй,
 
11:12 ћe to nie je zбbava,
 
11:17 spolu
 
11:21 budeme skъmaќ
ѕudskй problйmy,
  
11:28 ich zloћitosti,
 
11:31 a ak je to moћnй,
ъplne ich vyrieљime.
  
11:42 Keп иlovek pozoruje
 
11:46 svet, kol dokola,
 
11:50 vlбdne tam totбlny chaos.
 
11:55 јudstvu sa nieиo stalo,
 
11:59 ѕudskej bytosti.
 
12:04 Sъ tu problйmy
preѕudnenia, zneиistenia,
  
12:13 obrovskб
ekonomickб nerovnovбha,
  
12:19 sociбlna nespravodlivosќ,
a tak пalej a tak пalej,
  
12:24 totбlny chaos
v politickej oblasti.
  
12:32 Vidiac toto vљetko,
 
12:35 chaos, utrpenie,
 
12:39 neskutoиnъ
 
12:43 brutбlnosќ
a nбsilie vo svete,
  
12:49 pozorujъc to,
zaинna byќ nevyhnutnй
  
12:57 aby bol иlovek svetlom
sebe samйmu,
  
13:03 aby nebol psychologicky
na nikom zбvislэ!
  
13:14 Иlovek musн byќ absoltъtnym
svetlom sebe samйmu,
  
13:20 v tomto svete chaosu,
 
13:23 ktorэ sme si my,
vљetci spoloиne, vytvorili.
  
13:32 Myslнm tэm...byќ
svetlom sebe samйmu,
  
13:43 nebyќ zбvislэ na nejakej
filozofii,
  
13:50 na guruovi,
 
13:54 na nejakej vonkajљej autorite,
 
13:58 alebo najmodernejљom
psycholуgovi,
  
14:06 ale chбpaќ seba samйho,
 
14:12 a tэm aj naљim vzќahom
medzi sebou a so svetom.
  
14:23 A myslнm si, ћe je
je celkom jasnй aj to,
  
14:29 ћe vљetko okolo nбs
zlyhalo:
  
14:36 kostoly, chrбmy
guruovia so svojimi absurditami,
  
14:45 rфznymi nasledovnнkmi,
 
14:50 malй skupiny a sekty,
 
14:55 ktorб sa separujъ
pri hѕadanн pravdy...
  
15:01 vљetky tieto veci ъplne,
totбlne zlyhali.
  
15:11 A preto, vidiac toto vљetko,
 
15:17 uvedomujъc si to
 
15:21 - nie nieиo tam vonku,
 
15:28 ale ako vec, veѕmi
blнzko nбs,
  
15:33 v ktorej sme
ъpne vљetci sъиasќou,
  
15:37 иo je иasќou nбs,
 
15:39 иo je my, ja, ty-
 
15:47 pokiaѕ sa иlovek nestane
svetlom sebe samйmu,
  
15:56 budeme len naпalej prinбљaќ
biedu a zmдtok.
  
16:06 Takћe toto si ideme prebraќ.
 
16:09 Preberieme si spoloиne na
tэchto љtyroch rannэch stretnutiach,
  
16:18 ћe to ako konбme, ako sa sprбvame
 
16:28 vo svetle
nбљho vlastnйho chбpania
  
16:36 - nie je podѕa niektorэch analytikov,
 
16:41 gurua, filozofa, profesora,
 
16:47 dokoca ani podѕa reиnнka,
 
16:50 to uћ vфbec nie.
 
17:02 Zistiќ,
ako byќ svetlom sebe samйmu
  
17:09 je obrovskэ problйm,
 
17:16 pretoћe
zбvisнme na vonkajљej autorite.
  
17:25 Ako mфћete pozorovaќ:
 
17:32 vљetky knihy, ktorй sъ napнsanй,
 
17:39 rastъci
poиet analytikov,
  
17:46 modernн psycholуgovia
 
17:50 ktorн tvrdia, ћe sme predurиenн
na podmienenie,
  
17:56 nech robнme, иo robнme,
 
18:03 ћe sa nikdy nemфћeme byќ
slobodnн.
  
18:12 A tieto veci sa neustбle opakujъ,
 
18:19 udrћiavajъ, uplatтujъ,
 
18:25 a vy ste na tom vљetkom zбvislн,
 
18:28 neviete иo je pravda,
иo je loћ.
  
18:36 A tak nevediac,
 
18:40 pэtate sa,
 
18:43 dъfate, ћe nбjdete sprбvnu odpoveп,
 
18:46 a vћdy to hѕadбte navonok:
 
18:51 u nejakйho lнdra,
u nejakej љpeciбlnej autority,
  
18:58 иi sa uћ jednб o orientбlnu
alebo zбpadnъ autoritu.
  
19:05 A tak to zaинna byќ
nesmierne ќaћkй
  
19:13 daќ to vљetko bokom
 
19:19 a sбm prнsќ na to,
иo je pravda
  
19:27 uprostred tohto chaosu.
 
19:33 A ak ste ochotnн
 
19:39 - a oиividne vљetci ste,
lebo ste tu,
  
19:45 pustiќ sa do tohto
problйmu naozaj vбћne,
  
19:49 ъplne aћ do samйho konca,
nie len poиъvaќ 10 minъt
  
19:54 alebo hodinu,
 
19:57 sъhlasiќ, nesъhlasiќ,
иo je neracionбlne.
  
20:01 Keп sa naozaj pokъљate porozumieќ,
 
20:03 nemфћete teoreticky sъhlasiќ alebo
nesъhlasiќ s tэm "иo je".
  
20:13 Pretoћe sme ochotnн to
spolu zdieѕaќ,
  
20:18 mфћeme skъmaќ
 
20:25 иo sa deje naozaj.
 
20:28 Nie navonok, ale vo vnъtri.
 
20:35 To vonkajљie je odpoveп
na to vnъtornй
  
20:40 - je to jeden pohyb.
 
20:42 Neexistuje vokajљie oddelenй
od vnъtornйho,
  
20:45 je to jeden pohyb,
 
20:47 ta ako prнliv ktorэ
prichбdza a odchбdza.
  
20:58 Prosнm, poиъvajte toto
 
21:03 veѕmi pozorne,
 
21:09 pretoћe sa obбvam
o vбљ ћivot,
  
21:12 nie o svoj,
 
21:18 o vбљ ћivot,
 
21:21 a spolu sa pokъsime porozumieќ
tomuto ћivotu,
  
21:26 kde sъvisн
 
21:32 vonkajљie
s vnъtornэm
  
21:33 medzi ѕudskэmi bytosќami.
 
21:45 Takћe ako sa pozerбme na tieto
problйmy?
  
22:00 Ako sa pozerбme s jasnosќou
 
22:05 tak aby tam bolo neustбle
vnнmanie?
  
22:10 Pretoћ nemбme ћiadny иas.
 
22:16 Viete, иo myslнm tэm
иasom?
  
22:26 Existuje иas podѕa hodнn,
 
22:30 иas ako vиerajљok,
dneљok a zajtrajљok,
  
22:40 ale psychologicky,
 
22:44 z иoho vљetky иiny vznikajъ,
 
22:47 je v tom иas?
 
22:54 Prosнm, pozrime sa na to
spolu.
  
23:03 Musнm konaќ.
 
23:08 Aktivita znamenб ћe konбm
vћdy v prнtomnosti,
  
23:11 nie v nejakej vzdialenej
budъcosti alebo zajtra.
  
23:15 Aktivita znamenб - teraz!
 
23:21 A vidiac akэ svet je,
 
23:26 иinnosќ je dфleћitб teraz,
nie zajtra.
  
23:38 Takћe, konaќ okamћite
 
23:43 v skutoиnosti znamenб vidieќ
to "иo je."
  
23:48 Viete,
keп vidнte nejakй nebezpeиenstvo,
  
23:54 nejakй fyzickй nebezpeиenstvo,
konбte okamћite.
  
24:01 Videnie a konanie
nie sъ dve oddelenй veci.
  
24:06 Neexistuje interval medzi videnнm
a konanнm tam
  
24:10 kde je nebezpeиenstvo.
 
24:14 Je tam okamћitб reakcia.
 
24:21 Psychologicky, vnъtorne,
 
24:26 existuje medzera medzi videnнm,
chбpanнm, a konanнm.
  
24:35 Nie je to tak?
 
24:37 Neviem, иi ste si
nevљimli
  
24:41 interval medzi
psychologickэm vnнmanнm
  
24:49 a reakciou ktorб sa deje
z tohto vnнmania.
  
24:56 Je tam љirokб medzera,
 
25:02 a v tej љirokej medzere
leћн celэ nбљ konflikt.
  
25:12 Sledujete o иom hovorнme?
 
25:20 Naprнklad! Vidнm
 
25:27 ћe tam nemб byќ strach,
 
25:36 a hбdam sa, diskutujem,
rozmэљѕam o tom,
  
25:39 a reakcia nasleduje oveѕa neskфr.
 
25:48 Zatiaѕиo vidieќ okamћite,
znamenб konaќ.
  
26:02 Takћe, иo zabraтuje tomu
aby nastala reakcia?
  
26:11 Nielen navonok
- zneиisќovanie, preѕudnenie, vojny,
  
26:17 tie otrasnй veci
иo sa dejъ vo svete,
  
26:22 ktorй, zdб sa,
tak ѕahko akceptujeme,
  
26:25 tak nedbalo.
 
26:32 A je na kaћdom z nбs
 
26:39 zmeniќ nielen
vonkajљie prostredie,
  
26:43 deљtrukciu prнrody,
 
26:49 zneиisќovanie kaћdej rieky,
mora, jazera, a vљetkйho ostatnйho,
  
26:58 ale aj zneиistenie,
иo sa deje v nбs.
  
27:08 A vidieќ to vnъtornй zneиistenie
a okamћite ho ukonиiќ,
  
27:15 to je nбљ problйm.
 
27:17 A preto v tom pozorovanн
a иinnosti,
  
27:22 nie je иas.
 
27:26 Som zrozumiteѕnэ?
 
27:32 Som?
 
27:34 Pэtajъci sa: Бno!
 
27:35 K: Poиkajte pane, uvidнme.
 
27:44 Vidнte, sme zvyknutн na
myљlienku postupnosti,
  
27:51 vэvoja, psychologicky.
 
27:54 Navonok existuje vэvin.
 
28:01 Dieќa vyrastie v muћa,
a to vљetko,
  
28:04 navonok,
musн byќ postupnэ rast.
  
28:11 Ale deje sa takб vec
aj vo vnъtri?
  
28:16 Nemyslнm si.
 
28:25 Sme zvyknutн
 
28:29 akceptovaќ postupnэ proces
evolъcie, psychologicky.
  
28:41 Je to z lenivosti,
 
28:44 z ѕahostajnosti.
 
28:48 Nechceme maќ kopec energie,
vitalitu aby sme to videli.
  
29:01 My mrhбme touto ћivotnou energiou
 
29:06 nie tэm, ћe to pozorujeme,
ale tэm, ћe sa nechбme zabбvaќ
  
29:10 nejakэm filozofom,
nejakэm guruom,
  
29:13 nejakэm psycholуgom, anylэzou
 
29:16 - viete, toto vљetko sa na svete deje.
- Vodca.
  
29:24 A keп niekoho nasledujete,
nezбleћн na tom koho,
  
29:29 niинte sa,
 
29:34 pretoћe zabraтujete staќ sa
svetlom sebe samйmu.
  
29:46 Takћe иas,
 
29:54 sa stбva tэm najpodstatnejљнm,
 
30:01 pozoruzumenнm tohto.
 
30:07 Vidнme, ћe v ѕudskej bytosti
musн nastaќ radikбlna zmena.
  
30:16 Fundamentбlna,
kompletnб zmena
  
30:22 v ѕudskom sprбvanн,
 
30:25 v ѕudskom myslenн,
 
30:27 v ѕudskom chovanн.
 
30:32 Mфћe to sprбvanie, chovanie,
nastaќ okamћite?
  
30:43 Pretoћe nemбme иas.
 
30:48 Rozumiete mojej otбzke?
 
30:52 Pretoћe v tom momente,
keп poviete, ћe sa to stane,
  
30:56 ћe to postupne zmenнme,
 
31:01 potom uznбvate иas,
 
31:05 иo prinбљa inй faktory,
 
31:08 inй energiu,
inй skъsenosti,
  
31:14 иo zbraтuje aktuбlnej situбcii.
 
31:25 Pozrite sa!
 
31:30 Ako ѕudskй bytosti sme podmienenй.
 
31:36 To je fakt!
 
31:41 Ako kresќania, komunisti,
ako to, иo bude. Sme podmienenн,
  
31:48 sme formovanн
okolнm,
  
31:52 formovanн kultъrou,
 
31:55 tэm vљetkэm иo инtame a vidнme
a cнtime navonok.
  
32:07 A je moћnй
 
32:11 zmeniќ toto
podmienenie
  
32:15 a nebiќ lapenэ
v inej forme podmienenia?
  
32:21 Toto podmienenie, ktorй
spфsobilo toѕko chaosu vo svete,
  
32:31 je moћnй sa ho zbaviќ
ъplne?
  
32:39 Podmienenie predsudkov,
 
32:47 naљe vlastnй konkrйtne
mбrnosti,
  
32:54 naљa konkrйtna
malб povaha,
  
32:58 vэstrednosќ,
 
33:02 zбvery, ktorй robнte,
 
33:07 to vљetko sa deje ako podmienenie.
 
33:14 Dб sa to vљetko
okamћite zmazaќ?
  
33:25 Ak to nie je moћnй,
 
33:29 tak potom skеznete s jednйho
podmienenia k druhйmu.
  
33:38 A preto modernн psycholуgovia
hovoria
  
33:42 ћe иlovek nikdy nemфћe byќ
slobodnэ,
  
33:45 ћe musн нsќ za rбmec
svojej slobody a svojej dфstojnosti
  
33:48 a byќ eљte podmienenejљн,
 
33:57 иo znamenб rozdelenie
medzi иlovekom a иlovekom,
  
34:02 a пalљia deљtrukcia
иloveka - иlovekom.
  
34:13 Takћe tu mбme tento problйm,
 
34:19 ktorэ vaљa myseѕ
 
34:22 ћijъca v urиitej kultъre,
 
34:28 v modernej kultъre,
 
34:31 kde sloboda stratila svoj vэznam,
 
34:43 kde je chaos,
 
34:50 kde je rasovб nenбvisќ,
vojny, sъќaћenie,
  
34:56 desivй nбsilie,
 
35:03 rozdelenie medzi
kresќanstvom a hinduizmom, islamom,
  
35:07 vљetky tie nбboћenskй rozdiely,
 
35:09 politickй rozdiely,
nбrodnostnй rozdiely.
  
35:16 Takйto rozdeѕovanie neexistuje
len navonok, ale aj v nбs,
  
35:22 na ja a ty,
 
35:25 my a oni,
 
35:30 guru ktorэ hovorн "ja viem",
a jeho uиeт ktorэ hovorн "ja neviem",
  
35:40 ten иo hovorн:
"Som osvietenэ,
  
35:43 a ty si ъbohэ chudбk.
Si v temnote.
  
35:50 Ja ќa budem uиiќ!"
 
35:58 Rozdelenie je istб
forma podmienenia,
  
36:08 ty Ameriиan, Indiбn.
 
36:12 Veп viete иo sa deje,
 
36:14 preboha!
 
36:19 Takћe, je tu naљe podmienenie,
 
36:24 a byќ takto podmienenэ,
 
36:26 naљe sprбvanie sa stбva
neobyиajne povrchnэm,
  
36:34 je zaloћenй na poteљenн.
 
36:38 Neviem
иi ste si to nevљimli
  
36:41 - moc, peniaze, sex.
 
36:45 To sъ najdфleћitejљie veci
na svete.
  
36:53 Hoci mфћete predstieraќ
 
36:55 zboћтovanie boha
a chodenia do kostola,
  
36:56 a sledovaќ nejakйho brutбlne
malйho guru alebo иo to je,
  
37:03 je tu tб zбkladnб
potreba,
  
37:13 a pokiaѕ bude иlovek takto
podmienenэ,
  
37:23 nemфћe
 
37:27 vznikъќ vzќah
medzi иlovekom a иlovekom,
  
37:32 ћiќ v mieri,
 
37:34 ћiќ s mimoriadnym
pocitom radosti a jasnosti.
  
37:40 Takћe toto je nбљ
prvэ problйm.
  
37:46 Vidiac,
ћe sme tak hrozne podmienenн,
  
37:54 hovorнme, ћe postupne sa musнme
zbavovaќ podmienenia.
  
38:05 Je to tak?
 
38:09 Alebo existuje ъplne inэ
spфsob?
  
38:14 Rozumiete otбzke?
 
38:18 P: Бno.
K: Dobre!
  
38:21 To znamenб,
som podmienenэ ako hinduista,
  
38:30 a ty si podmienenэ ako
kresќan, komunista,
  
38:36 inб kultъra atп.
 
38:41 Byќ podmienenэ
 
38:47 znamenб rozdelenie
medzi mnou a tebou,
  
38:51 hoci mфћeme predstieraќ
bratstvo.
  
38:56 A hovoriќ o jednote,
a celom tom ideologickom nezmysle
  
39:02 znie krбsne na papieri
a v slovбch,
  
39:06 ale v kutoиnosti medzi nami
existuje rozdelenie,
  
39:14 pretoћe ja som podmienenэ
kultъrou, spoloиnosќou,
  
39:20 ekonomicky, sociбlne,
nбboћensky, politicky,
  
39:27 tak to je.
 
39:32 Ja si toto podmienenie
uvedomujem,
  
39:42 a ani ho neakceptujem,
ani ho neodmietam,
  
39:46 pretoћe ak ho akceptujem,
problйm neexistuje.
  
39:48 Ћijem v urиitej bubline,
 
39:51 a tak pokraиujem
celэ mфj ћivot.
  
39:54 Bojujem, hбdam sa
a vљetko to ostanй, a zomriem.
  
40:04 Ak tomu chcem porozumieќ,
 
40:14 potom sa na to musнm pozrieќ.
 
40:18 Ale som schopnэ sa na to pozrieќ?
 
40:24 Naozaj sa chcem na to pozrieќ
a prelomiќ to podmienenie,
  
40:33 vediac, ћe toto rozdelenie medzi
иlovekom a иlovekom,
  
40:38 nie len navonok, ale aj
hlboko vo vnъtri,
  
40:42 spфsobuje neљќastie
 
40:44 nielen tebe,
ale aj mne?
  
40:54 A je moћnй, aby som
 
41:00 prelomil tъto
stenu separбcie?
  
41:07 Nie postupne, pretoћe v tom
nie je ћiadna postupnosќ.
  
41:11 Keп trpнte, nehovorнte
 
41:13 "Postupne sa zbavнm tohto
utrpenia,"
  
41:17 ak mбte
nбsilnъ fyzickъ bolesќ
  
41:20 tak nehovorнte
o postupnosti.
  
41:24 Chcete konaќ,
 
41:27 a konбte.
 
41:30 Keп vбs nieиo veѕmi bolн,
idete k doktorovi.
  
41:34 Robнte mnoho normбlnych
a nezmyselnэch vecн...
  
41:44 Takћe, je moћnй, aby moja
myseѕ
  
41:48 a takisto vaљa myseѕ,
 
41:51 veп viete,
 
41:54 vaљa myseѕ sa nelнљi od
hinduistovej,
  
42:03 on mб svoje problйmy,
 
42:06 moc, preѕudnenie,
 
42:12 zneиistenie,
nedostatok jedla.
  
42:20 Tu mбte hojnosќ,
ale tieћ tu mбte aj chudobu.
  
42:28 Ste neљќastnн, trpнte,
 
42:33 a snaћнte sa na to nepozeraќ.
 
42:39 On mб smrќ,
aj vy mбte smrќ,
  
42:42 ale nikdy na тu nemyslнte.
Chcete ju odloћiќ.
  
42:46 Takћe vaљa myseѕ je moja myseѕ,
 
42:52 vбљ smъtok je mфj smъtok.
 
42:56 V smъtku nie je rozdiel,
 
43:01 ani v lбske.
 
43:08 A uvedomujъc si, ћe som podmienenэ,
 
43:15 mфћe moja myseѕ zruљiќ toto
podmienenie a sprбvaќ sa podѕa toho?
  
43:22 Vy sa naozaj sprбvate sluљne
keп tam nie je rozdelenie!
  
43:35 Takћe, ja sa pэtam sбm seba, tak ako
vy sa pэtate sami seba.
  
43:39 Dъfam,
 
43:42 иi sa mфћete ъplne zbaviќ tohto
podmienenia,
  
43:52 napriek tomu, ћe vљetci
psychlуgovia,
  
43:57 teoretici,
 
44:00 veп viete, celэ ten gang ktorэ existuje
okolo toho,
  
44:05 vбm hovorн,
иi mфћete alebo nemфћete.
  
44:13 Takћe moja vec, vaљa vec je
 
44:19 vidieќ, ћe toto rozdelenie
medzi иlovekom a иlovekom,
  
44:22 medzi mnou a vami existuje,
 
44:31 a to rozdelenie existuje
kvфli naљim rozliиnэm kultъram,
  
44:37 nбboћenstvu, politike,
ekonomickйmu prostrediu.
  
44:44 Vieme to zruљiќ?
 
44:48 Priamo v tom akte zruљenia
je sprбvne sprбvanie.
  
44:57 Иo zabraтuje sprбvnemu
sprбvaniu,
  
45:02 sprбvnnemu chovaniu, poriadku,
 
45:04 je rozdelenie
vo mne a v tebe,
  
45:10 a preto rozdelenie
medzi tebou a mnou.
  
45:22 Rozprбvajъci hovorн, ћe toto
podmienenie sa dб zruљiќ okamћite.
  
45:34 Mфћete povedaќ: Dobre,
chudбk, mэli sa.
  
45:39 Ћije v nejakej ilъzii,
 
45:43 v ћelanн - hѕadб naplnenie,
 
45:47 je lapenэ v jeho vlastnэch
mystickэch absurditбch,
  
45:56 iracionбlnych,
 
45:59 pretoћe sa mu pбиi veriќ
ћe to dokбћe...
  
46:02 viete,
vљetky tie intelektuбlne argumenty
  
46:10 ktorй niekto vznбљa
 
46:12 keп ste konfrontovanэ
nieинm novэm...
  
46:26 Dб sa to, ak popriete иas!
 
46:35 Иo znamenб,
 
46:37 ћe nemфћete rozumieќ
tomuto podmieneniu
  
46:43 ak sa vбm tam v hocijakej forme
 
46:46 dostane element
иasu.
  
46:54 Ak poviete: Dobre,
nie dnes, urobнm to zajtra.
  
47:02 Иo sa stane
ak sa vymanнm z podmienenia?
  
47:07 Mфћno stratнm prбcu,
pozнciu, prestнћ,
  
47:13 - takћe to je to.
 
47:18 A: Ako viete, ћe sa to dб,
 
47:23 keп vљetci experti na svete hovoria,
ћe na vљetko treba иas?
  
47:34 K: Dб sa to!
 
47:42 Teraz, ak ste ochotnн
poиъvaќ,
  
47:47 poиъvajte tak, aby ste neakcepto-
vali - иo je prнliљ smieљne
  
47:53 - alebo popierali,
иo je rovnako absurdnй,
  
47:57 ale aby ste to naozaj zistili.
 
48:01 A aby ste na to priљli,
musнte daќ do toho celй svoje srdce,
  
48:04 nie len svoju myseѕ.
 
48:09 Musнte daќ do toho kompletne svoju
myseѕ a srdce, aby ste na to priљli.
  
48:15 To znamenб,
ћe musнte byќ pozornн,
  
48:22 ћe si musнte plne uvedomovaќ.
 
48:29 Teraz ma poиъvajte: Uvedomovaќ si!
 
48:37 Vy neviete, иo to znamenб,
 
48:39 a tak hovorнte, dobre,
musнm sa nauиiќ uvedomovaќ si.
  
48:46 To znamenб иas.
 
48:51 Musнm sa nauиiќ od niekoho,
kto si uvedomuje,
  
48:55 a on mi povie,
ako byќ vedomэ.
  
49:00 Takћe ste lapenэ
v иase.
  
49:09 Vy teraz vypustite z vaљej mysle,
 
49:12 teraz, sediac tu, myљlienku,
 
49:15 ћe sa musнte uиiќ ako byќ vedomн!
 
49:21 Viete, je to ako tн ѕudia
ktorн chodia do nejakej љkoly,
  
49:26 alebo do nejakej enklбvy,
nejakej skupiny,
  
49:29 kde sa uиia byќ
vnнmavн.
  
49:36 Uиiќ sa byќ vnнmavн...
Rozumiete, иo to znamenб?
  
49:41 Иo znamenб, ћe nikdy
nebudete vnнmavн.
  
49:47 A иlovek, ktorэ vбs bude uиiќ
ako byќ vnнmavн
  
49:50 je nevnнmavэ.
 
49:55 Nie, nesmejte sa!
 
49:56 Toto predsa robнte, preboha!
 
50:03 Pretoћe ste vљetko zredukovali
na vonkajљн ъkaz,
  
50:10 ћe sa viete
od niekoho nauиiќ
  
50:15 ako byќ vnнmavэ,
 
50:18 ako sa pozeraќ, ako si uvedomovaќ,
 
50:21 ako milovaќ, ako byќ milэ,
 
50:25 ako zastaviќ vojny.
 
50:28 Vћdy plбvajъci na povrchu...
 
50:32 to je to, иo sa
deje v tejto krajine_!
  
50:38 Ak sa pozriete na televнziu,
 
50:42 uvidнte иo s vami robia!
 
50:49 Ak pфjdete do kostola,
pozrite sa, иo s vami robia!
  
50:56 Politicky, nбboћensky,
ekonomicky.
  
51:01 Aby ste ћili na povrchu.
 
51:10 A ak sa pozerбte dovnъtra,
ak sa pozriete podѕa niekoho,
  
51:20 podѕa nejakйho analytika,
 
51:23 nejakйho filozofa,
nejakйho guru,
  
51:26 nikdy sa nepozerбte.
 
51:31 Pozerбte sa podѕa niekoho.
 
51:42 Tak, prнпte sami na to,
 
51:52 иi ste podmienenн,
 
51:55 иo oиividne ste,
 
51:58 a иi to podmienenie viete
okamћite zruљiќ.
  
52:08 A to mфћete spraviќ len vtedy,
ak viete ako sa pozeraќ.
  
52:19 Takћe nбhѕad je dфleћitэ,
nie podmienenie,
  
52:24 ale spфsob akэm sa pozerбte.
 
52:31 Pozerбte sa z centra,
 
52:36 ktorэm je JA,
 
52:41 alebo sa pozerбte
bez tohto centra,
  
52:45 bez JA?
 
52:47 Rozumiete mojej otбzke
 
52:50 ћe?
 
52:52 P: Nie.
K: Nie? V poriadku.
  
52:56 Je to takй jednoduchй.
 
53:07 Pozrite, pozerбm sa na seba,
 
53:13 podmienenэ ako niekto,
ako nieиo,
  
53:19 a pozerбm sa na to
zo sebeckйho hѕadiska,
  
53:24 z centra, ktorй hovorн:
 
53:26 Zmenнm tamto,
nezmenнm hento,
  
53:30 pretoћe mi to dбva nesmierny
pocit poteљenia,
  
53:32 nesmiernu zбbavu,
kopec vzruљenia.
  
53:36 Nezmenнm toto,
ale zmenнm hento!
  
53:42 Takћe pozerбte sa na svoje
podmienenie
  
53:45 z bodu, ktorэ je zaloћenэ
na radosti a bolesti,
  
53:53 odmene a treste.
 
53:56 Ћe? Je to takй jednoduchй?
 
54:00 Takћe to centrum som JA,
 
54:06 je to moje ego,
 
54:11 moja osobnosќ,
 
54:17 a preto
 
54:19 sa nikdy neviem pozrieќ kompletne
a ъplne na svoje podmienenie
  
54:27 pokiaѕ tam je moje Ja,
ktorй sa pozerб.
  
54:32 Je to takй jednoduchй?
 
54:34 Je to jasnй, nie?
 
54:40 JA,
 
54:43 ktorй chce dominovaќ.
 
54:46 JA, ktorй chce moc,
pozнciu, prestнћ,
  
54:53 JA, ktorй je sъќaћivй,
 
54:58 zlostnй, ћiarlivй, zъrivй, to JA.
 
55:04 A kde je toto JA,
 
55:09 a skrz obraz tohto JA je pozeranie,
 
55:13 tam neviete ukoиiќ
toto podmienenie.
  
55:20 Takћe otбzka je:
 
55:24 Dб sa oslobodiќ od JA?
 
55:32 Sledujete to vљetko?
 
55:37 Zaujнma vбs dosќ tбto
otбzka?
  
55:42 Pochybujem!
 
55:46 Viete, akй je to dфleћitй,
 
55:57 akй je dфleћitй zaoberaќ sa
toutu otбzkou?
  
56:04 Znamenб to, ћe tomu musнte
zasvдtiќ celэ svoj ћivot,
  
56:06 nie len dnes rбno,
na pбr minъt,
  
56:11 musнte tomu zasvдtiќ celэ ћivot.
 
56:15 To znamenб, ћe musнte tomu
obetovaќ celэ svoj ћivot,
  
56:17 aby ste naљli
spфsob ako ћiќ inak.
  
56:26 A ѕudia to aj robia,
preto hovoria:
  
56:29 Utiahnem sa zo sveta,
pфjdem do klбљtora
  
56:33 - poиъvajte vљetky tie argumenty -
Pфjdem do klбљtora
  
56:36 a aspoт ja sбm,
to mфћem urobiќ,
  
56:42 zbaviќ sa seba,
 
56:44 daќ si inй meno, alebo
инslo.
  
56:49 Alebo нsќ na vэchod,
vstъpiќ do klбљtora,
  
56:54 alebo nasledovaќ nejakйho guru,
ktorэ mi pomфћe zbaviќ sa seba,
  
56:58 alebo identifikovaќ sa, to JA,
nieиo vэznamnejљie, Boha,
  
57:07 alebo ъћasnejљiu nбrodnosќ,
ъћasnejљiu иinnosќ, ideolуgiu,
  
57:14 - sledujete? -
 
57:15 Vћdy sa to pohybuje
preи od reality,
  
57:22 v иom ste boli tak prefektne
vytrйnovanн...
  
57:37 Takћe, aby sme zistili,
 
57:40 иi vieme ћќ
bez JA,
  
57:44 ktorй je prниninou
oddeѕovania,
  
57:49 иo je prниinou
podmienenia,
  
57:52 pretoћe tam, kde je podmienenie
je aj separбcia,
  
57:55 a preto konflikt,
 
57:57 a tak aj vљetko
zlй na svete.
  
58:06 Takћe, je moћnй
 
58:09 ћiќ vo svete a nie
v klбљtore,
  
58:14 nie v malej komunite
alebo obci?
  
58:20 Ћiќ tu, denne,
 
58:23 stretбvaќ sa so vљetkэmi
problйmami
  
58:29 bez JA,
 
58:32 bez tohto centra?
 
58:38 A иo je toto centrum
 
58:40 ktorй sa stalo takй nesmierne
dфleћitй v naљich ћivotoch?
  
58:46 Zamysleli ste sa niekedy nad tэm?
 
58:49 Nie podѕa nejakйho analytika,
 
58:51 preboha,
nevљнmajte si tэch ѕudн.
  
58:59 Ak tak robнte, nepozerбte sa
na seba,
  
59:03 ale pozerбte sa na seba
skrz toho filozofa,
  
59:10 podѕa analytika,
podѕa niekoho inйho,
  
59:16 a to je to, иo robнte.
 
59:20 Takћe tu nie je niи originбlneho.
 
59:28 Pozrieќ sa na seba
 
59:36 bez pohѕadu inйho,
len svojimi vlastnэmi oиami.
  
59:49 Teraz...To JA je minulosќou.
 
59:56 Ћe?
 
59:59 Tб minulosќ ktorб
nazromaћdila vљetky vedomosti,
  
1:00:03 predstavy, mэty,
 
1:00:09 nбdeje, strachy,
zъfalstvo, tъћbu, to JA.
  
1:00:20 A to JA oddeѕuje seba
od ostatnэch иastн mтa.
  
1:00:31 Je tam moje vedomй
a moje nevedomй JA.
  
1:00:39 Zaинna to byќ ќaћkй?
 
1:00:42 Robнm to ќaћkэm?
 
1:00:45 Mфћem pokraиovaќ?
 
1:00:54 To Ja rozdelilo samйho seba,
 
1:01:03 to JA ktorй je dobrй,
to JA ktorй je zlй,
  
1:01:07 to JA,
ktorй chce nieиo robiќ,
  
1:01:09 to JA, ktorй hovorн,
ach, to si nemal robiќ!
  
1:01:16 To JA, ktorй je nбsilnй
 
1:01:18 a to JA, ktorй hovorн:
Musнm ћiќ v mieri!
  
1:01:23 Nevљimli ste si v sebe
toto vљetko?
  
1:01:29 Takћe je tu to JA, vedomй,
 
1:01:33 a to JA, schovanй.
 
1:01:42 To Ja, rozdeѕъc sa
na pozorovateѕa,
  
1:01:48 a to Ja, ktorй pozoruje.
 
1:01:52 Ћe?
 
1:01:55 Ћe? Je to tak!
 
1:01:57 Takћe toto je moje JA.
 
1:02:00 Mфћem sa na to pozrieќ...
mфћe sa na to myseѕ pozrieќ
  
1:02:05 bez separбcie?
 
1:02:09 Rozumiete?
Nie? V poriadku!
  
1:02:12 Vysvetlнm to!
 
1:02:15 Je tam toto JA.
 
1:02:18 To akceptujete, ћe?
 
1:02:22 To JA hovorн:
Som kresќan,
  
1:02:24 to Ja ktorй hovorн:
Chcem nieиomu rozkazovaќ,
  
1:02:29 to Ja ktorй sa bojн, to JA ktorй
hovorн: Musнm maќ viac znalostн,
  
1:02:33 viete, to JA: mфj dom, mфj majetok,
moje peniaze, mфj Boh,
  
1:02:37 moja vlasќ, moja politika,
viete, to JA,
  
1:02:41 nielen na povrchu ale aj
hlboko vo vnъtri,
  
1:02:46 nevedomй, schovanй,
 
1:02:51 so vљetkэmi tэmi skrytэmi
motнvami,
  
1:02:56 so vљetkэmi tэmi zdedenэmi
rasovэmi inљtinktmi,
  
1:03:05 to vљetko som JA.
 
1:03:09 To JA rozdelilo seba na
vyљљie, inteligentnejљie,
  
1:03:15 a menej inteligentnй.
 
1:03:17 Sledujete?
 
1:03:21 Chбpeme sa?
Obecentsvo: Бno.
  
1:03:25 K. V poriadku!
 
1:03:27 Takћe je tu rozdelenie
nie len navonok,
  
1:03:32 ale aj vo mne, vnъtorne,
 
1:03:38 to Ja ktorй hovorн:
To je sprбvne,
  
1:03:41 a musнm kontrolovaќ
tъ vec, ktorб je zlб.
  
1:03:51 To JA, ktorй hovorн, vedome:
Chcem toto,
  
1:03:56 ale to schovanй Ja hovorн:
Opatrne, nerob to, buп opatrnэ!
  
1:04:05 Takћe vo mne samotnom je toto
rozdelenie,
  
1:04:13 na nieиo vyљљie,
inteligentnejљie,
  
1:04:16 duchovnй, duљa, Boh,
 
1:04:21 hinduisti tomu hovoria Atman,
a tak пalej a tak пalej.
  
1:04:25 Je to stбle to JA.
 
1:04:31 A teraz...Mфћe sa myseѕ
pozrieќ na ъplnosќ mтa
  
1:04:37 bez rozdelenia?
 
1:04:41 Rozumiete?
 
1:04:44 Pэtam sa jasne?
 
1:04:54 Mфћe sa myseѕ pozrieќ
na seba bez rozdelenia,
  
1:05:04 vediac, ћe to rozdelenie
je podmiennй,
  
1:05:09 je zdrojom konfliktu,
 
1:05:14 mфћe sa myseѕ pozrieќ
na toto JA,
  
1:05:19 bez nejakйho skreslenia,
 
1:05:25 bez nejakej predstavy,
 
1:05:30 zбveru, vzorca?
 
1:05:35 Viete, to je meditбcia.
Rozumiete?
  
1:05:42 V ktorej sa dostaneme
do inйho иasu.
  
1:05:46 Toto je zaиiatok meditбcie,
 
1:05:49 a krбsa toho je pozeraќ sa
bez akйhokoѕvek rozdelenia.
  
1:06:00 Иo je to иas?
 
1:06:02 P: Dvanбsќ - tridsaќ.
 
1:06:11 K: Mali ste dosќ иasu dnes rбno?
 
1:06:13 A: Nie!
 
1:06:20 P: Budete odpovedaќ na otбzky?
 
1:06:22 K: Nech sa pбиi, pэtajte sa teraz,
ak chcete.
  
1:06:28 Ale je to zatiaѕ jasnй?
P: Бno.
  
1:06:32 K: Nie, pozrite
prosнm, nehovorte бno,
  
1:06:35 nie verbбlne.
 
1:06:39 Nie sme deti aby sme hovorili бno.
 
1:06:42 Nemyslнm verbбlne.
 
1:06:44 Vnъtorne, vidieќ tъ jasnosќ ,
 
1:06:53 sбm! Nie preto, ћe
rozprбvajъci na to poukazuje.
  
1:07:01 Ak na to poukazuje,
a vy ho nasledujete,
  
1:07:04 potom sa rozprбvajъci stбva jednэm
z пalљнch tэch hnusnэch vodcov.
  
1:07:13 My hovorнme o tom byќ
svetlom sebe samйmu,
  
1:07:17 a preto nikoho nenasledovaќ.
 
1:07:31 Takћe tu je tento problйm,
 
1:07:36 moћno je to jedinэ problйm.
 
1:07:49 Keп sa pэtame otбzku:
Vie myseѕ skъmaќ ъplne,
  
1:07:55 bez nejakйho rozdelenia v sebe?
 
1:08:03 Odpoveп bude nevyhnutne:
Neviem!
  
1:08:08 Neviem, иo je to pozeraќ sa
bez akйhokoѕvek rozdelenia.
  
1:08:19 Takћe musнm prнsќ na to, иo to znamenб
pozeraќ sa bez rozdelenia.
  
1:08:33 Je tam toto JA,
иo je vэsledok
  
1:08:41 tisнcky rokov,
s tisнckami иinnostн,
  
1:08:46 so vљetkэmi jeho znalosќami,
minulosќou,
  
1:08:50 to je JA.
Vћdy akumulujъce.
  
1:08:56 Je tam centrum,
ktorй je tvorcom imidћu.
  
1:09:03 Nemбvate predstavy o sebe
a o ostatnэch?
  
1:09:09 Skъmajte to, prosнm.
Nemбvate predstavy?
  
1:09:13 Keп si myslнte, ћe by ste mali
nejakэ byќ,
  
1:09:18 alebo иo ste,
 
1:09:20 alebo иo by malo byќ?
 
1:09:24 Nemбvate predstavy
o tom druhom?
  
1:09:28 O manћelke, manћelovi,
vaљom chlapcovi, dievиati,
  
1:09:31 nemбvate predstavy?
Samozrejme!
  
1:09:35 Ten stroj, ktorэ
buduje imidћ, som JA.
  
1:09:51 Keп hovorнte: Verнm v Boha,
 
1:09:58 nemбte ani љajnu o Bohu,
 
1:10:03 ale verнte.
 
1:10:09 A tб viera
je ћivenб, budovanб
  
1:10:14 vaљim strachom, vaљou kultъrou,
 
1:10:18 viete, s tэm vљetkэm.
 
1:10:22 A takisto, popierate Boha, pretoћe
to je inб sъиasќ vaљej kultъry.
  
1:10:31 Takћe mбte predstavy.
 
1:10:36 Viete ћiќ bez akejkoѕvek
predstavy?
  
1:10:42 Choпte do toho!
Zistнte to.
  
1:10:48 Иo znamenб, mфћete si byќ vedomн
vaљich predstбv ktorй mбte,
  
1:10:57 nehovoriac, ћe sa ich musнm
zbaviќ alebo ich zmeniќ,
  
1:11:03 a namiesto starэch predstбv
dбm novй.
  
1:11:09 Len ich sledovaќ!
 
1:11:13 To znamenб, uvedomovaќ si
 
1:11:15 predstavy,ktorй
o sebe mбte,
  
1:11:18 o svojej krajine,
vaљich politikoch, vaљom bohu,
  
1:11:21 vaљej manћelke, manћelovi, atп.
 
1:11:26 Ak si uvedomujete svoje
predstavy
  
1:11:28 tak uvidнte,
ћe vпaka uvedomovaniu si
  
1:11:31 prнdesa dostanete k centru,
ktorй vytvбra tieto predstavy.
  
1:11:40 A koniec koncov,
 
1:11:42 tieto predstavy sъ
faktory podmienenia.
  
1:11:52 Ak ћijete v Indii,
 
1:11:56 mбte tisнcky predstбv.
 
1:12:04 Utrpenie,
chudoba, agуnia.
  
1:12:11 Desivб degradбcia toho,
ћe niи nemбte,
  
1:12:17 a chcete, chcete, chcete.
 
1:12:22 A predstavy mбte aj tu,
v tejto krajine.
  
1:12:25 Predstavu ъspechu,
 
1:12:30 dostatku,
 
1:12:32 kupovaќ, kupovaќ, kupovaќ.
 
1:12:37 Mбte predstavy o vaљich bohoch,
vaљich spasiteѕoch,
  
1:12:46 a keп budete skъmaќ
tieto predstavy
  
1:12:50 uvidнte, ћe sъ tvorenй
tэm JA.
  
1:12:56 Celб tб maљinйria toho JA
tvorн tieto prestavy,
  
1:13:02 a stavia ho, lebo bez imidћu...
иo ste bez imidћu ?
  
1:13:13 Takћe иlovek
sa obбva byќ niинm.
  
1:13:24 Viete, aby ste sa dostali
veѕmi пaleko, veѕmi hlboko,
  
1:13:28 musнte byќ niинm.
 
1:13:32 Nestaќ sa osvietenэm, nestaќ sa
niekэm vэnimoиnэm,
  
1:13:37 maќ istй schopnosti,
pozнciu a to vљetko.
  
1:13:47 Takћe, byќ svetlom sebe samйmu
znamenб
  
1:13:57 v skutoиnosti vidieќ to "иo je"
vo vбs,
  
1:14:04 vidieќ rozdelenie v sebe,
 
1:14:07 a konflikt, ktorэ pochбdza
z tohto rozdelenia,
  
1:14:14 to JA, so vљetkэmi
samotnэmi иasќami,
  
1:14:18 samotnй rozdelenia,
 
1:14:25 a uvedomovaќ si to.
Len sa na to pozeraќ.
  
1:14:30 A ak viete, ako sa na to
pozeraќ,
  
1:14:34 uvidнte, ћe tam nastane zmena.
 
1:14:40 Teraz, ak mфћeme,
 
1:14:42 moћno by sta sa chceli
nieиo spэtaќ.
  
1:14:46 Predtэm, neћ sa budete pэtaќ,
ak mфћem upozorniќ,
  
1:14:58 pэtajte sa sprбvne
otбzky.
  
1:15:07 Pretoћe pэtaќ sa sprбvnu otбzku
 
1:15:12 prinбљa sprбvnu odpoveп.
 
1:15:16 A je veѕmi ќaћkй, pэtaќ
sa sprбvne otбzky.
  
1:15:24 A okrem toho,
 
1:15:26 od koho oиakбvate odpoveп?
 
1:15:35 Ja sa pэtam
otбzku,
  
1:15:39 lebo to myslнm veѕmi vбћne.
 
1:15:45 Pэtam sa otбzku
buп pre potvrdenie,
  
1:15:51 alebo sa pэtam otбzku,
ktorб bude pre mтa vэzvou
  
1:15:57 a preto
obsahom na skъmanie.
  
1:16:08 Ak ak иakбte, ћe niekto
zodpovie vaљu otбzku,
  
1:16:14 obбvam sa, ћe
budete musieќ иakaќ.
  
1:16:19 Ale ak sa pэtate preto,
aby sme spoloиne zistili,
  
1:16:23 skъmali,
delili sa o problйm spolu,
  
1:16:28 potom nбjdeme sprбvnu
odpoveп.
  
1:16:31 Hovoriac toto vљetko,
 
1:16:34 reиnнk vбm nebrбni
pэtaќ sa otбzky.
  
1:16:40 P: Chcem sa spэtaќ.
 
1:16:43 Prosнm, ak to budete
zdieѕaќ spolu so mnou.
  
1:16:46 Uriиte si pamдtбte na иasy,
keп ste nebol slбvny,
  
1:16:52 keп ste nebol uctievanэ,
keп ste nebol tak dobre znбmy.
  
1:16:59 Otбzka vo mne
chce od vбs vedieќ,
  
1:17:02 иi tб sila, ktorъ mбte
 
1:17:06 - pretoћe ste tak dobre znбmy
a prezentujete sa takэmto spфsobom -
  
1:17:10 robнte to mohн -
 
1:17:13 prinбљa to radosќ, alebo
 
1:17:17 иi xistujъ takй chvнle
vo vaљom ћivote,
  
1:17:20 kde slovo radosќ mб
pre vбs vдиљн vэznam?
  
1:17:23 K: Бno, rozumiem pani.
Rozumel som otбzke.
  
1:17:27 Pэtajъca sa pэta
 
1:17:32 - у, boћe -
 
1:17:37 pэtajъca sa pэta:
cez slбvu,
  
1:17:47 cez znбmosti,
 
1:17:54 ste zнskali tъto silu
- nech to uћ znamenб hociиo.
  
1:18:02 Iste, keп ste bol mladэ,
nemal ste toto vљetko,
  
1:18:07 a ako ste to dosiahol?
 
1:18:10 Je tak madam?
P: Nie. K: Och, prepбиte!
  
1:18:16 P: Nie,
naozaj som sa chcela spэtaќ
  
1:18:19 a mohli by ste sa s nami podeliќ
 
1:18:23 nieиim z vбs,
иo by nбm odhalilo
  
1:18:26 ktorй chvile vo vaљom ћivote,
viete, pocit radosti.
  
1:18:29 K: Aha, chбpem, no dobre!
 
1:18:32 Mali ste tъto radosќ,
alebo ste k nej nбhle priљli,
  
1:18:39 alebo tento pocit naliehavosti,
 
1:18:43 energia, vitalita,
 
1:18:47 a krбsa tejto radosti,
 
1:18:52 oиividine sa zdб, ћe ju mбte,
 
1:18:54 a preto by ste sa s тou
mohli s nami podeliќ.
  
1:18:56 Je to tak. Nie?
 
1:19:00 P: Nie!
 
1:19:06 Neopakujte to po mne!
 
1:19:09 Je to jednoduchб otбzka.
 
1:19:11 Je to len otбzka,
иi sa snami podelнte, a budete,
  
1:19:15 spomнnaќ na tie chvнle
vбљho ћivota, keп ste ho ћili,
  
1:19:20 keп ste poznali kvalitu,
 
1:19:22 ћe by ste to nazvali
slovom "radosќ?"
  
1:19:29 K: Rozumeli ste tomu?
 
1:19:31 P: Kedy ste љќastnэ? Kedy ste
povznesenэ, slobodnэ a otvorenэ?
  
1:19:37 K: Kedy ste zaћili radosќ?
 
1:19:42 Je to ono?
P: Бno, to je ono!
  
1:19:51 K: Kedy ste zaћili radosќ?
 
1:19:59 Obбvam sa,
ћe som nikdy nezaћil radosќ.
  
1:20:04 Nie, prosнm,
 
1:20:06 postupujte pomaly, pomaly, pomaly,
poиъvajte, иo vбm musнm povedaќ.
  
1:20:16 Keп zaћнvate radosќ,
nie je to radosќ, je to poteљenie.
  
1:20:25 Keп sa radosќ stane,
tak sa stane, nie je to tak?
  
1:20:33 Pozrite, idete po ulici alebo po zбhrade,
alebo pri pohѕade na more
  
1:20:38 sa zrazu cнtite
nesmierne љќastnэ, radostnэ,
  
1:20:44 vidнte veci veѕmi jasne.
 
1:20:50 A tъ radosќ si pamдtбte,
 
1:20:53 tъ skъsenosќ,
 
1:20:56 a potom chcete aby sa tб skъsenosќ
opakovala.
  
1:21:00 To sa potom stбva poteљenнm.
 
1:21:04 Vdнte rozdiel medzi tэmi dvomi?
 
1:21:07 Radosќ nie je nieиo, иo mфћete zaћiќ
 
1:21:11 ako: Ja zaћнvam radosќ.
 
1:21:17 Viete, иo je to љќastie, vљak?
 
1:21:22 Viete, иo to znamenб byќ sќastnэ, ћe?
 
1:21:26 Nie? Och.
 
1:21:34 Priachбdza to љќastie samo,
alebo ho musнte pestovaќ?
  
1:21:41 Prichбdza prirodzene,
ћe?
  
1:21:44 A deje sa.
 
1:21:45 Keп sa to stane,
chcete ho pestovaќ, ћe?
  
1:21:51 Je to to JA, ktorй hovorн:
"Musнm sa staraќ o to љќastie!"
  
1:21:56 a preto
strбca svoje љќastie.
  
1:22:01 A tб pani sa pэta:
 
1:22:07 "Mohli by ste sa snami
podeliќ o tъ radosќ,
  
1:22:11 ako priљla do vбљho ћivota?"
 
1:22:17 Teraz sa pozrite, o иo prosнte!
 
1:22:20 Prosнte reиnнka
 
1:22:23 aby sa s vami podelil o nieиo,
иo nemбte.
  
1:22:28 Je to tak?
 
1:22:30 P: Nie.
K: Nie?
  
1:22:34 P: Je to len spoznaќ vбs lepљie na
inej ъrovni,
  
1:22:37 ak by ste bol ochotnэ.
 
1:22:40 To nie preto, aby som naznaиila
иo mбm alebo nemбm,
  
1:22:43 ale naznaиila, ћe:
 
1:22:46 иi ste zaћil v ћivote chvнѕu, ktorб
bola radostnб.
  
1:22:54 - Naznaиujem v mojej otбzke -
 
1:22:56 ћe to pravdepodobne nie sъ tie иasy,
keп mбte obrovskй publikum.
  
1:23:00 K: Ach, rozumiem!
 
1:23:19 Krбsa,
 
1:23:21 - dovoѕte mi predstaviќ пalљie slovo
namiesto vбљho - krбsa.
  
1:23:31 Viete,
krбsa si vyћaduje veѕkъ citlivosќ.
  
1:23:37 Krбsa si vyћaduje, aby to JA
absolъtne chэbalo.
  
1:23:45 Krбsa hovorн:
 
1:23:50 Ty ma nemфћeљ vidieќ ъplnъ,
ak existuje nejakб forma egoizmu,
  
1:23:56 sebectvo, akбkoѕvek forma zбveru,
strach, nбdej.
  
1:24:01 Musнљ byќ ъplne oslobodenэ
od separбcie.
  
1:24:11 Radosќ
 
1:24:16 existuje len vtedy,
 
1:24:22 keп ste pochopili
ќaћkosti rozkoљe,
  
1:24:30 keп ste pochopili
vzlety a pбdy nбlady,
  
1:24:37 keп ste pochopili
ako ћiќ sбm,
  
1:24:45 nie v izolбcii,
 
1:24:48 ale ћiќ sбm.
Vnъtorne, nedotknutэ.
  
1:24:55 Takћe nieиo zdieѕaќ s vami,
 
1:24:58 alebo, boli иasy
keп ste nebol radostnэ,
  
1:25:06 toto vљetko to naznaиuje,
vљakћe?,
  
1:25:09 ћe chcete porozumieќ
reиnнkovi,
  
1:25:14 ћe?
P: Бno.
  
1:25:19 K: Chcete rozumieќ reиnнkovi.
 
1:25:23 Ja hovorнm, prosнm,
nesnaћte sa porozumieќ reиnнkovi,
  
1:25:26 porozumejte sebe.
 
1:25:30 Len na minъtku.
 
1:25:35 reиnнk nemб ћiadnu hodnotu,
 
1:25:39 a myslнm to vбћne.
 
1:25:48 Ak naozaj chcete rozumieќ
reиnнkovi,
  
1:25:52 musнte s nнm ћiќ,
 
1:25:55 musнte ho pozorovaќ,
 
1:26:00 musнte sa pozeraќ иo robн,
иo nerobн.
  
1:26:04 A keп ho pozorujete, pozorujete ho
podѕa vaљich predstбv,
  
1:26:08 vaљich zбsad, presvedиenн,
vбљho podmienenia,
  
1:26:14 vaљich ъsudkov,
vбљho hodnotenia,
  
1:26:17 to vљetko sa vљak stбva
takй ъnavnй a tak zbytoиnй.
  
1:26:27 Иo reиnнk hovorн, to je:
 
1:26:31 "Pozrite sa na seba,
rozumejte sebe samйmu,
  
1:26:35 buпte svetlom sebe samйmu!
 
1:26:37 Nie za sto rokov,
za desaќ, ale teraz!"
  
1:26:45 A to znamenб, ћe musнte maќ
ћivэ zбujem,
  
1:26:49 nie nechaќ sa vyruљovaќ reиnнkom.
 
1:26:55 Ale my sa chceme nechaќ vyruљovaќ.
 
1:27:02 A naљe nбboћenstvб sъ zaloћenй
na tomto vyruљovanн.
  
1:27:09 Ale pokiaѕ sa poznбte dobre,
 
1:27:13 budete reиnнkovi rozumieќ.
 
1:27:18 Бno, pane?
 
1:27:19 P: Иo treba na to, aby sme preљli
od prispфsobivosti k spontбnosti?
  
1:27:26 K: Иo treba na to, aby sme preљli
 
1:27:28 od prispфsovivosti k spontбnnosti?
 
1:27:31 Aha, бno.
Иo treba na to,
  
1:27:36 z podmienenйho sprбvanie sa
k spontбnosti?
  
1:27:49 Viete, иo to znamenб, byќ spontбnny?
 
1:27:54 Viete?
 
1:27:56 Poиkajte, pomaly!
 
1:28:00 Poznбte vэznam slova,
 
1:28:04 slovnнkovэ vэznam slova,
 
1:28:06 byќ spontбnny,
byќ slobodnэ?
  
1:28:10 - Robiќ veci okamћite,
bez predchбdzajъceho meditovania,
  
1:28:15 predchбdzajъceho prнkazu,
predchбdzajъcej vфle,
  
1:28:18 robiќ nieиo s ѕahkosќou,
rэchlo,
  
1:28:21 иo je prirodzenй,
иo je krбsne, иo je slobodnй.
  
1:28:28 Ako mфћe byќ myseѕ slobodnб,
keп je podmienenб?
  
1:28:37 A иo treba na to,
 
1:28:39 aby sme z tej podmienenej mysle
 
1:28:41 priљli k takйmuto pocitu
ъplnej slobody spontбnnosti?
  
1:28:49 Teda,
to urиite prichбdza iba vtedy,
  
1:28:54 keп pozorujete
ъplnosќ vбљho podmienenia.
  
1:28:59 Nezaќaћujte sa spontбnosќou,
sledujete?
  
1:29:03 Zaиnite s tэm иo je,
nie s tэm, иo by malo byќ.
  
1:29:10 Zaиnite s podmienenнm,
 
1:29:13 a z toho vnнmania
prichбdza пalљie.
  
1:29:18 Ale ak poviete, dobre,
ja hѕadбm spontбnnosќ,
  
1:29:22 potom budete hѕadaќ navћdy.
 
1:29:27 Бno, pane?
 
1:29:30 P: Ak hodнte kameт do vody,
vlny prestanъ?
  
1:29:35 K: Иo pane? Иo to?
 
1:29:39 P: Ak hodнte do pokojnйho jazera
ktorй je иistй,
  
1:29:44 hodнte kameт do vody,
иi vlny prestanъ?
  
1:29:50 K: Eљte som to nepoиul.
 
1:29:52 Moћno niekto kto to poиul,
aby na to odpovedal.
  
1:29:56 P: Ak hodнte kameт do jazera,
 
1:30:02 a to utvorн vlny
na hladine,
  
1:30:05 иi tie vlny niekedy prestanъ?
 
1:30:11 K: Keп hodнte kameт do vody,
vlny sa vlnia.
  
1:30:17 Иi tie vlny niekedy prestanъ
- to je otбzka?
  
1:30:20 P: Бno.
 
1:30:24 K: Ak sa mфћem spэtaќ,
 
1:30:28 akб je spojitosќ s tэm иo hovorнm
a vaљou otбzkou,
  
1:30:31 a s tэm o иom hovorнme?
 
1:30:37 Nie prosнm,
nepovaћujte to za drzй!
  
1:30:41 Prosнm, netlieskajte!
 
1:30:43 Ak musнte tlieskaќ, prosнm,
tlieskajte aћ odнdem.
  
1:30:52 Len minъtku, prosнm.
 
1:30:57 Vidнte, pэtajъci mб
nieиo na mysli.
  
1:31:02 P: Pouћнvam symboly
ktorй sъ veѕmi znбme.
  
1:31:07 Voda je podvedomie,
kameт je... (nedб sa poиuќ)
  
1:31:14 K: Aha, chбpem.
 
1:31:21 Myslнte toto:
 
1:31:23 ћe celй naљe podvedomie
 
1:31:28 je ako jazero
 
1:31:32 v ktorom sa udalosti,
nбhody dejъ
  
1:31:40 a to posiela vlny,
ktorй sъ naљou aktivitou - je to tak?
  
1:31:46 P: Veѕmi zhruba.
 
1:31:49 K: Veѕmi zhruba.
 
1:31:50 Je to to, иo
sa pokъљate povedaќ, pane?
  
1:31:53 P: Jazero nemб ћiadnu formu.
K: Бno, to je pravda.
  
1:31:59 Teraz sa pozrite,
 
1:32:03 chcete sa do toho
pustiќ?
  
1:32:06 P: Nie!
P: Бno!
  
1:32:12 K: Viete, hovoriќ
o podvedomн,
  
1:32:16 ktorэm je jazero
ktorй nemб formu,
  
1:32:20 musнte vedieќ, akэ je obsah
toho podvedomia.
  
1:32:27 Иi ten obsah
vytvбra podvedomie,
  
1:32:32 a bez toho obsahu,
иo je to podvedomie?
  
1:32:38 Musнte to skъmaќ.
 
1:32:42 Moћnoћe toto nie je
sprбvna chvнѕa,
  
1:32:43 mфћeme to urobiќ zajtra
alebo inokedy.
  
1:32:47 Ale vidнme,
 
1:32:50 pokiaѕ sъ hranice
v naљom vedomн
  
1:32:56 - to znamenб obmedzenie,
podmienenie -
  
1:33:02 ten obsah vytvбra vedomie,
 
1:33:07 ten obsah je vedomнm.
 
1:33:10 Rozumiete?
 
1:33:12 Moje vedomie je zloћenй
z obsahu, ktorй ho drћн dokopy.
  
1:33:21 Predsudky,
obavy, nбdeje,
  
1:33:25 strasti, tъћby,
 
1:33:28 ћiarlivosќ, ъzkosti,
vina, rasa, to vљetko
  
1:33:32 - to znamenб,
ten obsah je moje vedomie.
  
1:33:39 Keп nie je ћiadny obsah,
 
1:33:41 akэ vэznam mб
vedomie?
  
1:33:45 Na to sa budeme musieќ pozrieќ
niekedy inokedy.
  
1:33:48 Staин to?
 
1:33:50 P: Ak identita nemб svoje
korene v podvedomн,
  
1:33:54 akъ hodnotu majъ identity?
 
1:33:59 K: Ak ste slobodnэ
od podmienenia,
  
1:34:02 akб je hodnota vaљej identity?
 
1:34:10 Akб je hodnota vaљej identity
keп nie ste podmienenэ?
  
1:34:21 P: (nerozumiteѕnй)
 
1:34:33 K: Nerozumel som.
 
1:34:36 Иo, pani?
 
1:34:40 P: Akй sъ korene
identity?
  
1:34:43 K: Akй sъ korene
identity?
  
1:34:48 Ћe?
 
1:34:50 Akй sъ korene identity?
 
1:34:53 Identity s инm?
 
1:34:58 Musнte maќ identitu
s nieинm.
  
1:35:03 Nemфћete povedaќ - indentita
sama o sebe. To nemб zmysel.
  
1:35:07 P: Myslн tэm, kde je JA
po transformбcii.
  
1:35:17 K: Pane, vфbec ste tomu
neporozumeli.
  
1:35:22 Poиkajte chviѕoиku!
 
1:35:23 Toto je jedna z vecн, ktorъ
verнm ћe v Amerike
  
1:35:28 sa stбva dosќ prominentnou:
identita.
  
1:35:33 Chcete urиiќ sami seba
vami samotnэmi. Je to tak?
  
1:35:41 Stotoћтujete sa s Amerikou,
so zбstavou,
  
1:35:48 s politikom, republikбnom
alebo demokratom, иi иo to je?
  
1:35:52 Stotoћтujete sa
s rodinou,
  
1:35:55 s domom,
s nбbytkom.
  
1:35:59 Takћe ste nбbytok.
 
1:36:06 Ste bankovэ ъиet,
ste auto.
  
1:36:10 Stotoћnili ste sa
s nieинm.
  
1:36:17 Teraz to vљetko
strasiee dole
  
1:36:19 a hovorнte: Nechcem sa stotoћтovaќ
s pozemskэmi vecami,
  
1:36:22 sъ hlъpe,
 
1:36:23 ale chcem sa
stotoћniќ s nieинm inэm!
  
1:36:28 Иo je to?
 
1:36:30 S vaљimi myљlienkami?
 
1:36:33 S vaљimi nбdejami?
S predstavami?
  
1:36:39 A keп sa stotoћтujete,
 
1:36:42 s инm sa stotoћтujete?
 
1:36:48 P: Иo je zlй na tom stotoћтovaќ sa
s boћstvom?
  
1:36:51 K: Иo je zlй na tom, stotoћтovaќ
sa s boћstvom?
  
1:36:58 Momentнk, pane,
nebuпte podrбћdenэ
  
1:37:04 alebo nahnevanэ na mтa.
Len poиъvajte!
  
1:37:10 Kto vynaљiel boћstvo?
 
1:37:16 P: јudstvo.
 
1:37:17 K: Иlovek. Vy ste ho stvorili.
 
1:37:22 Tu ho volбte boћstvo,
 
1:37:25 v Indii to volajъ
Atman alebo Brahman,
  
1:37:27 v inэch nбboћenstvбch
to volajъ nejako inби.
  
1:37:33 Je to vaљe podmienenie
ktorй hovorн:
  
1:37:36 "Musнљ sa stotoћniќ
s boћstvom!",
  
1:37:43 pretoћe ste sa stotoћnili
s nбbytkom,
  
1:37:46 s domom, s majetkom,
 
1:37:48 a hovorнte si:
"To je takй burћoбzne, prнliљ hlъpe.",
  
1:37:51 иokoѕvek, љtvorec alebo kruh,
a potom hovorнte:
  
1:37:55 "Musнm sa stotoћniќ s boћstvom."
 
1:37:59 Preиo sa chcete
s nieинm stotoћтovaќ?
  
1:38:06 A ak to robнte, kto je tб entita,
ktorб sa stotoћтuje?
  
1:38:13 P: Existuje Boh?
 
1:38:15 K: Teraz ste spдќ pri otбzke:
Existuje Boh?
  
1:38:21 Pane, pozrite sa,
 
1:38:25 Pozriem sa na to!
 
1:38:28 Buп tvorнte Boha
vierou,
  
1:38:34 alebo chcete sбm zistiќ,
иi nieиo existuje.
  
1:38:39 - To je bez viery.
 
1:38:44 Chcete to zistiќ,vљakћe?
 
1:38:46 Nie hovoriќ: Verнm v Boha...
to nemб vэznam.
  
1:38:53 To znamenб, aby sme to zistili,
 
1:38:55 musнte maќ veѕmi иistъ myseѕ,
 
1:39:00 myseѕ, ktorб nie je lapenб
v nejakej ilъzii, mэlke.
  
1:39:05 Musнte maќ myseѕ, ktorб
je plne ъprimnб,
  
1:39:11 ktorб nie je schopnб
klamaќ samu seba.
  
1:39:15 P: Je to moћnй?
 
1:39:18 K: Иi je to moћnй?
Je to moћnй, ak hѕadбte Boha.
  
1:39:24 P: Je to objektнvne?
 
1:39:29 K: Иi je to objektнvne
alebo subjektнvne?
  
1:39:34 Je Boh objektнvny alebo
subjektнvny?
  
1:39:38 Teraz, koho sa pэtate
tъto otбzku,
  
1:39:44 pэtate sa tъ otбzku reиnнka,
 
1:39:47 alebo sa pэtate tъto
otбzku seba?
  
1:39:54 Ak sa pэtate vaљu otбzku
pre seba,
  
1:39:57 to jest vaљa myseѕ
kladie otбzku sama sebe,
  
1:40:00 musнte na to prнsќ.
 
1:40:04 A aby ste na to priљli,
musнte sa vydaќ na cestu.
  
1:40:07 Nemфћete len tak sedieќ vo svojom
malom pбnskom dome,
  
1:40:11 alebo vo svojom malom kostole
 
1:40:14 a hovoriќ: "Dobre, idem nбjsќ
Boha a budem v pohode."
  
1:40:17 Musнte konaќ!
 
1:40:21 To znamenб, ћe musнte нsќ do seba
do hеbky,
  
1:40:26 zmazaќ vљetok klam,
 
1:40:30 takћe vaљa myseѕ
bude nesmierne ъprimnб.
  
1:40:34 Bude vedieќ keп klame,
bude hovoriќ: To je klamstvo.
  
1:40:38 Klamem sбm seba.
 
1:40:40 Buпte veѕmi ъprimnэ.
 
1:40:45 Potom z tej jasnosti,
 
1:40:49 keп je myseѕ ъplne jasnб,
 
1:40:53 potom na to prнdete.
 
1:40:55 P: Uvedomuje si reиnнk
protiklad
  
1:40:58 medzi jeho slovami,
jeho posolstvom, a jeho ћivotom,
  
1:41:02 tэm иo robн,
sprбvou jeho posolstva?
  
1:41:07 K: Иi si je vedomэ
medzi tэm иo hovorн
  
1:41:10 a sprбvou
toho, иo robн?
  
1:41:15 Иo robнm?
 
1:41:20 A иo hovorнm?
 
1:41:22 Kde je protireиenie?
 
1:41:25 Aby ste zistil иi si protireинm
vo svojom ћivote,
  
1:41:32 musнte ћiќ so mnou,
nie?
  
1:41:35 Musнte ma poznaќ,
 
1:41:38 musнte vedieќ, иo si myslнm,
иo robнm, иo cнtim.
  
1:41:45 P: Иo teraz reиnнk cнti?
 
1:41:50 K: Иo teraz reиnнk cнti?
 
1:41:54 Reиnнk necнti niи, len sa snaћн
vysvetliќ otбzku.
  
1:42:01 Q: Vysvetlite nepohodu,
umenie hovoriќ.
  
1:42:06 Preиo som sa narodil?
Neviem. Boh mi pomбhaj!
  
1:42:10 K: Tak to nechajte naтho.
 
1:42:17 Teraz, len na minъtku, pane!
 
1:42:20 Pozrite, toto
musн byќ zodpovedanй!
  
1:42:24 Na toto treba odpovedaќ!
 
1:42:28 Je na reиnнkovi, aby zistil, иi vedie
dvojakэ ћivot.
  
1:42:33 Ћe?
 
1:42:35 Ak je neиestnэ,
ak je skazenэ,
  
1:42:38 hovorн jednu vec,
a myslн si druhъ, robн пalљiu,
  
1:42:42 je to na тom, aby to
zistil.
  
1:42:46 Nemфћete tam sedieќ a sъdiќ
ъbohйho chlapa, ћe?
  
1:42:51 Pretoћe ho nepoznбte.
 
1:42:54 Mфћete maќ o тom predstavu.
 
1:42:55 A vaљa predstava nemб
ani najmenљiu hodnotu, иi?
  
1:43:00 Vбљ imidћ je postavenэ
na reputбcii,
  
1:43:03 alebo vaљej predstave,
ktorб nemб ћiadnu platnosќ.
  
1:43:08 P: Koѕko mбte rokov?
K: Poиkajte pane, dokonинm!
  
1:43:12 Иo je dфleћitй
 
1:43:14 nie je to, akэ reиnнk
je alebo nie je ,
  
1:43:17 ale akэ ste vy!
 
1:43:20 Musнm sa vrбtiќ k zбkladnej veci,
 
1:43:24 иo je dфleћitejљie neћ
иokoѕvek inй na zemi!
  
1:43:28 To je: akэ ste vy,
 
1:43:32 nie akэ je niekto inэ.
 
1:43:36 Je na vбs aby ste zistili
akэ ste,
  
1:43:41 a stali sa svetlom sebe samйmu.
 
1:43:43 Pane, potom sa budeme
spolu rozprбvaќ,
  
1:43:46 potom budeme maќ
spolu vzќah.
  
1:43:48 P: Nerozumiem:
 
1:43:53 Keп si uvedomujem sбm seba,
 
1:43:55 tб vec ktorб si uvedomuje
som stбle ja.
  
1:43:58 Vћdy prнdem na to, ћe je to moje ego,
ktorй si uvedomuje zbytok mтa.
  
1:44:02 Ako prнdem k tomu aby som si seba
uvedomoval kompletne?
  
1:44:07 K: To je naozaj otбzka,
ak to naozaj chcete vedieќ:
  
1:44:10 ako si byќ vedomэ sбm seba?
 
1:44:14 Tak za prvй,
je to veѕmi jednoduchй.
  
1:44:17 Zistite, иo to znamenб
uvedomovaќ si.
  
1:44:23 Zistite,
 
1:44:26 nie od niekoho inйho,
nie od reиnнka,
  
1:44:28 иo to znamenб,
uvedomovaќ si.
  
1:44:31 Vnнmaќ tъto sбlu,
 
1:44:35 uvedomovaќ si rфzne svetlб,
 
1:44:37 vnнmaќ vљetky farby
v sбle,
  
1:44:42 vnнmaќ
rozmery haly,
  
1:44:47 vnнmaќ suseda,
 
1:44:50 ako sedн on, ako sedнte vy.
 
1:44:52 Zaиnite navonok,
potom pracujte dovnъtra.
  
1:44:58 Uvedomujte si, иo si myslнte,
 
1:45:02 nesъпte sa,
alebo neospravedlтujte, иo ste.
  
1:45:06 Neposudzujete ani neospravedlтujete
farbu, ktorъ mб tбto osoba na sebe,
  
1:45:09 ktorъ nosн.
 
1:45:14 Takэm istэm spфsobom si
uvedomujte seba,
  
1:45:18 bez posudzovania, bez toho aby ste
si hovorili:
  
1:45:21 "Toto si zapamдtбm,,
hento nie,
  
1:45:22 toto je sprбvne, toto je zlй,
toto je peknй.".
  
1:45:25 To vљetko je veѕmi hlъpe!
 
1:45:26 Keп to robнte,
posudzujete z centra,
  
1:45:30 a preto nie ste pozornэ.
 
1:45:32 Ћe?
 
1:45:34 Pozornэ, buпte pozornэ.
 
1:45:36 Potom, иo si uvedomujete?
 
1:45:42 P: Ako mбm, s podmienenou
mysѕou ktorъ mбm,
  
1:45:44 pozorovaќ sбm seba bez toho,
aby som sa pozeral na to centrum?
  
1:45:48 K: To je pravda, ako? Moja myseѕ
ktorб je podmienenб tak ako je,
  
1:45:54 pozorovaќ s jasnosќou
- to neviete.
  
1:45:59 Preto pozorujte
vaљe podmienenie,
  
1:46:05 ako ste podmienenэ.
 
1:46:08 Nie je to jednoduchй?
 
1:46:10 Teraz, ako byќ jasnэ?
Jasnosќ. Иo to znamenб?
  
1:46:16 Ale najprv si uvedomujte
vaљu podmienenosќ.
  
1:46:20 Pozrite sa, иo obsahuje.
 
1:46:25 Komunista v Rusku je
naprogramovanэ jednэm spфsobom,
  
1:46:30 neverн v Boha.
 
1:46:33 Neverн - иi uћ
verн a neverн,
  
1:46:37 a vy v nieиo verнte, lebo ste
tak naprogramovanэ .
  
1:46:42 Uvedomujte si vaљe
podmienenie,
  
1:46:46 a pozerajte sa
иo obsahuje - uиte sa!
  
1:46:51 A teda, buп sa to nauинte okamћite
alebo vбm to mфћe trvaќ.
  
1:46:58 Ak vбm to trvб, pravdepodobne
sa neuинte,
  
1:47:08 potom sotva pridбvate.
 
1:47:11 Nechajte ma dokonиiќ, pane!
 
1:47:20 P: Hovorili ste o JA,
 
1:47:22 a povedali ste veѕa vecн
o tom JA.
  
1:47:25 Moja otбzka je:
 
1:47:28 иo je tб jedna vec
 
1:47:29 medzi ostatnэmi vecami
ktorй ste o mne povedali,
  
1:47:31 to jest, na zбklade akej vlastnosti,
иo je to, to JA?
  
1:47:36 Rozumiete,
aspoт jedna, ktorб je JA?
  
1:47:39 K: Иo je Ja?,
hovorнte pane?
  
1:47:46 P: Mohol by som vбm daќ prнklad,
ale nechcem dlho hovoriќ.
  
1:47:51 K: Иo je zdrojom toho JA?
 
1:48:00 P: Rovnakэm spфsobom by ste
mohli rozmэљѕaќ o vиele,
  
1:48:04 иmeliakovi, vиeliиke.
 
1:48:07 Mohli by sme povedaќ, ћe jedna
vиela sa lнљi od druhej.
  
1:48:12 K: Rozumiem.
To bolo v otбzke?
  
1:48:15 P: Snaћнm sa daќ prнklad akэm
spфsobom by sme mohli rozmэљѕaќ
  
1:48:19 o jednej veci,
ako nieиo je.
  
1:48:23 K: Akб to je otбzka pane?
 
1:48:26 P: Otбzka je,
hovorili ste tom JA,
  
1:48:28 a povedali o tom veѕa vecн.
 
1:48:31 Иo je aspoт jedna vec,
 
1:48:33 medzi tэmito vecami,
keп hovorнte o JA,
  
1:48:36 to znamenб - ktorб
vlastnosќ je "to JA"?
  
1:48:41 K: Na zбklade jednej veci,
kde to JA existuje,
  
1:48:45 иo to je zбkladom toho JA?
Иo je tб hlavnб vec?
  
1:48:50 P: Иo je to JA?
K: Иo je to JA...?
  
1:48:53 P: To je tб jedna vec
 
1:48:55 v mnohэch veciach,
keп ste hovorili o JA.
  
1:48:57 K: Rozumiem,
 
1:48:59 иo je jedna vec,
ktorб je JA?
  
1:49:07 Hoci ste popнsali mnohй veci,
ktorй sъ to JA,
  
1:49:11 иo je to centrum,
ktorй je to JA - tak?
  
1:49:17 P: Teda, nie.
 
1:49:18 Je to podobnй ako rozdiel
medzi tэmito dvoma otбzkami:
  
1:49:22 akб je to farba
a akб je to farba,
  
1:49:24 by ste mohli povedaќ.
 
1:49:27 K: Pane, nepoиujem.
 
1:49:29 јudia sa tu chodia hore - dolu.
 
1:49:35 Buпte struиnэ,
budeme musieќ prestaќ, je иas.
  
1:49:52 P: (nedб sa rozumieќ)
 
1:49:59 K: Rozumiem, иo je to, to JA,
bez toho slova,
  
1:50:03 bez opisu,
bez farby?
  
1:50:06 Je to tak? Lepљie?
 
1:50:09 Teraz poиъvajte toto,
je to veѕmi zaujнmavй:
  
1:50:12 Иo je to JA, bez slov,
 
1:50:18 bez opisu,
 
1:50:22 bez farby,
 
1:50:25 bez mnohэch vlastnostн,
ktorй so mnou sъvisia?
  
1:50:30 Rozumiete otбzke?
 
1:50:32 To JA bez opisu,
to JA bez slov,
  
1:50:37 to JA bez vlastnostн,
 
1:50:40 je tam potom to JA,
bez vlastnostн?
  
1:50:44 Samozrejme ћe nie!
 
1:50:49 Musнm skonиiќ, prepбиte!
Stretneme sa zajtra.