Krishnamurti Subtitles

Existuje v tomto šialenom svete úplné konanie?

Santa Monica - 19 March 1972

Public Talk 20:21 Krishnamurti:
Vиera som hovorili o tom,
  
0:28 ћe vo svete, ktorэ je takэ
blбznivэ a zmдtenэ,
  
0:36 kde je toѕko veѕa
nбboћenskэch vodcov a politikov,
  
0:44 kde je toѕko veѕa nбsilia,
 
0:50 smъtku,
 
0:54 a pocit ъplйho zъfalstva,
 
1:03 vyzerб normбlne to,
 
1:06 ћe иlovek by mal byќ
svetlom sebe samйmu.
  
1:14 A to je moћnй len vtedy,
 
1:18 keп pochopнme naљe podmienenie
 
1:23 a prekonбme ho.
 
1:25 To je to, o иom sme sa, viacmenej,
vиera rozprбvali.
  
1:35 A myslнm si, ћe by sme mali pokraиovaќ
 
1:38 tam, kde sme prestali.
 
1:48 Rozdelili sme svet na
vonkajљн a vnъtornэ.
  
1:57 Vonkajљia existencia,
ktorб si vyћaduje urиitй aktivity,
  
2:02 urиitъ prбcu, zamestnanie,
 
2:07 a vъtornэ ћivot,
 
2:11 ktorэ je tieћ v chaose,
v zmдtku.
  
2:18 Keп sa иlovek bojн o prбcu
v tomto svete,
  
2:26 v tejto љialenej spoloиnosti,
 
2:31 a иo mб иlovek robiќ
- ak mб prбcu -
  
2:37 ako to prispieva
k пalљiemu zmдtku,
  
2:44 пalљej biede,
k пalљiemu љialenstvu.
  
2:51 Ale vnъtorne,
 
2:54 chceme ћiќ
ћivot inэ ,
  
2:57 oddelenэ od vonkajљieho.
 
3:03 Ћivot, ktorэ
je dosќ kѕudnэ,
  
3:08 jasnэ, zmyselnэ,
 
3:13 bez mnohэch konfliktov,
 
3:18 a moћno nбjsќ nieиo,
 
3:23 prнsќ na nieиo,
иo nie je skorumpovateѕnй,
  
3:28 иo nevziљlo z rozmэљѕania
alebo z prefнkanej mysle.
  
3:34 Takћe tieto dve veci rozdeѕujeme,
 
3:38 na vonkajљie, vnъtornй,
 
3:46 a napriek tomu nevidнme
- naneљќastie, myslнm si -
  
3:50 ћe spolu sъvisia.
 
3:56 Znamenб to: existuje v spoloиnosti,
nejakб totбlna иinnosќ
  
4:03 ktorб nie je tak
skorumpovanб, skazenб,
  
4:08 takб ъplne љialenб?
 
4:13 Existuje ъplnб иinnosќ
 
4:16 ktorб sъvisн
aj s vnъtornэm aj s vonkajљнm?
  
4:22 A pъho sa obбvaќ
 
4:27 иi by sme mali platiќ daт
 
4:31 alebo mali narukovaќ
 
4:34 - alebo ako sa v tejto krajine
volб -
  
4:38 a tak, akoby to bolo
nieиo separovanй,
  
4:43 oddelenй
od naљich najtajnejљнch tъћob,
  
4:50 oиakбvanн,
nбdejн, strachov, poteљenн.
  
4:58 A ako sme povedali, sъvisia spolu.
Tie dve veci nie sъ oddelenй.
  
5:03 A oddeliќ ich je
пalљia forma љialenstva,
  
5:15 pretoћe инm viac do hеbky
si to иlovek uvedomuje,
  
5:22 robн si starosti s pochopenнm
totality existencie,
  
5:27 nie len jednotlivэm segmentom,
 
5:31 potom tб obava,
 
5:36 to uvedomovanie si,
 
5:39 prinбљa zmenu v иinnosti.
Vo vonkajљej,
  
5:44 ktorй nie je v protiklade
s vnъtornou.
  
5:49 Takћe sa pэtame:
existuje takб иinnosќ,
  
5:58 ktrб bude rozumnб
v tomto љialenom svete,
  
6:04 ktorб bude rozumnб
v nerozumnom svete,
  
6:10 ktorб vnesie poriadok
 
6:15 do neporiadku,
 
6:20 ktorб nбm dб zmysel radosti
a krбsy v existencii,
  
6:28 ktorъ teraz
vфbec nemбme?
  
6:35 Takћe uvaћujъc nad touto otбzkou
 
6:41 ktorб je,
иi existuje takб иinnosќ,
  
6:45 иinnosќ, ktorб nie je
ani vnъtornб ani vonkajљia,
  
6:49 ale иinnosќ ktorб
s tэm sъvisн,
  
6:52 totбlne, ъplne,
 
6:55 tak, ћe keп nastane vonkajљia
иinnosќ,
  
6:58 ja takб ъplnб
ako vnъtornб иinnosќ?
  
7:06 Viete, toto
je problйm,
  
7:11 ktorэ konfrontuje nбs vљetkэch.
 
7:17 Keп reиnнk ide do Indie,
a hovorн tam,
  
7:23 kde je tak veѕa chudoby,
nezamestnanosti, preѕudnenia:
  
7:29 na jedno pracovnй miesto je
10 000 uchбdzaиov,
  
7:33 ktorн hѕadajъ prбcu -
 
7:36 tento problйm sa stбva nesmierne
dфleћitэm:
  
7:40 ako sa sprбvaќ, aby nenastal
rozpor?
  
7:47 Ako sa prбvaќ tak, aby bol иlovek
rozumnэ,
  
7:54 ako sa spбvaќ tak, aby sa
sociбlna љtruktъra zmenila,
  
8:00 pretransformovala sa.
 
8:03 Tъto otбzku
 
8:05 si musн poloћiќ kaћdэ z nбs.
 
8:10 Som si istэ, ћe vљetci
si kladieme tъto otбzku,
  
8:13 neodbijete ju,
 
8:15 nesnaћнte sa zakrэvaќ
komplikбcie okolo toho,
  
8:22 ale иo mб иlovek
- ak je mladэ - robiќ?
  
8:34 Aby sme si zodpovedali
tъto otбzku,
  
8:38 иlovek musн нsќ
veѕmi do hеbky,
  
8:42 ako - akб je иinnosќ
vo vzќahu ku konkrйtnej otбzke,
  
8:52 иi by mal иlovek
vstъpiќ do armбdy,
  
8:55 byќ odvedenэ, narukovaќ,
 
8:59 akъ prбcu by
mal иlovek maќ, atп.
  
9:05 Aby sme si prebrali
problйm do hеbky,
  
9:12 a je to len v pochopenн
plnosti problйmu,
  
9:18 ћe povrchnэ problйm
bol zodpovedanэ.
  
9:22 Ak sa zaoberбte iba
povrchnэm problйmom,
  
9:26 povrchne,
 
9:30 vedie to k oveѕa vдиљiemu
zmдtku, konfliktu,
  
9:35 k biede a k nepleche.
 
9:39 Takћe v uvaћovanн nad
touto otбzkou:
  
9:45 existuje nejakб иinnosќ,
 
9:51 ktorб bude harmonickб
 
9:54 navonok aj v nъtorne, mъdra,
 
10:00 ъplne racionбlna, zdravб?
 
10:14 Иakбte na mтa, aby som vбm
zodpovedal tъto otбzku?
  
10:22 Vidнm, ћe бno!
 
10:26 Prosнm, neиakajte,
 
10:30 pretoћe sa ideme na tento problйm
pozrieќ spoloиne.
  
10:35 Reиnнk ho moћno vyrieљil sбm.
 
10:46 Reиnнk je moћno ћobrбkom
a jemu to staин.
  
10:55 A ak иakбte na odpoveп od
reиnнka,
  
11:03 aby ste videli ako mфћete
pouћiќ
  
11:07 to иo hovorн
na tento konkrйtny problйm,
  
11:10 alebo porozumieќ celйmu problйmu
podѕa toho, иo hovorн,
  
11:20 potom to nezdieѕate.
 
11:24 Potom iba akceptujete пalљн
nбvod, пalљн koncept,
  
11:30 ako ste uћ akceptovali mnohй
nбvody a koncepty.
  
11:37 A koncept nie je odpoveп.
 
11:45 Nбvodd nie je odpoveп.
 
11:51 Mnoћstvo presvedиenн nie je
odpoveп
  
11:55 na zбkladnъ otбzku
na toto.
  
12:03 Takћe ideme tento problйm
zdieѕaќ spoloиne.
  
12:07 To znamenб ћe
spolu,
  
12:11 citlivo,
opatrne a racionбlne,
  
12:18 skъmame tento problйm.
 
12:21 A v snahe chбpaќ
tento problйm spoloиne,
  
12:25 prнdete na tъ odpoveп sami,
 
12:28 иo je oveѕa dфleћitejљie, ako keп
vбm poviem, иo robiќ,
  
12:34 иo je totбlna иinnosќ.
 
12:38 Takћe sa nezaoberajte
nбvodmi alebo zбvermi,
  
12:45 konceptami, na ktorэch ste
vyrбstli.
  
12:53 Minule
 
12:55 sa ma niekto spэtal: "Иo robнte?"
 
13:04 a ja som nevedel,
ako mбm odpovedaќ
  
13:08 a povedal som: "Celkom presne
neviem, иo robнm.
  
13:13 Sonm nejakэ druh reиnнka,
filozofa.",
  
13:17 viete, a tak.
 
13:21 "A akб je vaљa filozofia?"
 
13:26 Povedal som, ћe to nie je moja
filozofia.
  
13:29 Filozofia znamenб
lбska k pravde,
  
13:33 ktorб nie je ani moja, ani vaљa.
 
13:37 Lбska k pravde.
 
13:41 A tu je ten istэ
problйm.
  
13:45 Zaoberбme sa nieинm
mimoriadne dфleћitэm.
  
13:52 A je len pбr
ѕudн na svete,
  
13:58 veѕmi mбlo, ktorн vyrieљia tento
problйm ъplne.
  
14:06 A vo svete, ktorэ je obklopenэ
ѕudmi ktorэch to nezaujнma,
  
14:12 ktorн to neberъ vбћne,
 
14:15 ktorэch zaujнma jedine
ich vlastnй poteљenie,
  
14:19 s vlastnэmi zбbavkami,
s vlastnэm uspokojenнm,
  
14:27 a pбr ѕuпmi, ktorн sa o to
zauнmajъ do hѕbky -
  
14:35 иo majъ takн ѕudia robiќ
 
14:39 vo svete
ktorэ je takэ povrchnэ,
  
14:42 takэ obyиajnэ, takэ bezohѕadnэ?
 
14:48 Takћe sъ tu tieto
dva problйmy,
  
14:52 ktorй sъ: иo mб иlovek,
ktorэ to myslн vбћne, robiќ,
  
15:00 ktorэ sa starб o celkovъ иinnosќ,
 
15:03 a иo mб seriуzny иlovek
robiќ,
  
15:06 akэ je jeho vzќah k
drvivej vдиљine sveta,
  
15:12 k ѕudskэm bytostiam,
 
15:14 ktorэ chce spoloиnosќ takъ, akб je,
s nepatrnэmi zmenami?
  
15:23 Chcъ ъplnъ bezpeиnosќ -
 
15:25 nezaujнma ich, иo sa
stane s ostatnэmi.
  
15:31 Chcъ takэ spфsob ћivota, ktorэ
im zabezpeин spokojnosќ,
  
15:40 ich naplnenie
a celъ tъ vec.
  
15:44 Takћe, sъ tu tieto dva problйmy.
 
15:50 Teraz, aby sme sa dostali
k tэmto problйmom do hеbky,
  
15:57 иlovek musн pochopiќ,
akэ je motнv,
  
16:03 иo je pohonom, tou energiou,
 
16:09 ktorб je za naљim konanнm.
 
16:13 Konanie иloveka, ktorэ
sa snaћн hѕadaќ,
  
16:18 ъplnй konanie s odpoveпami,
aj s vnъtornэmi aj s vonkajљнmi,
  
16:24 v ktorэch nie je rozpor
a preto ani konflikt?
  
16:30 Иo je podstatou
tohto pohбтania?
  
16:46 Nie je to
- prosнm, pэtam sa,
  
16:49 nehovorнm- takto to je, takto
to nie je ,
  
16:52 sme tu, aby sme ten problйm pochopili
spoloиne -
  
16:58 nie je tэm pohonom
hѕadanie poteљenia,
  
17:09 nahбтanie sa za poteљenнm?
 
17:14 Prosнm, neodpovedajte mi!
Len sa na to pozrite.
  
17:18 Ideme to preskъmaќ.
Toto je len zaиiatok.
  
17:27 Naљa spoloиnosќ je zaloћenб
 
17:32 na nahбтanн sa zabбbavou,
 
17:35 pokraиovanн zбbavy
 
17:40 skrz postavenie, moc,
 
17:44 skrz peniaze, skrz sex.
 
17:52 Nehovorнme, ћe
zбbava je zlб!
  
17:58 Nezaиnime byќ puritбni.
 
18:02 Skъmame to.
 
18:06 A aby sme to preskъmali dopodrobna
 
18:09 musнte sa oslobodiќ od svojej
puritбnskej vэchovy,
  
18:14 alebo Viktoriбnskej vэchovy,
 
18:16 alebo akъ vэchovu to mбte.
 
18:21 Nato, aby ste sa pэtali, potrebujete
byќ slobodnн,
  
18:26 a preto tam nesmъ byќ ћiadne
predchбdzajъce zбvery,
  
18:29 alebo prнsќ k zбveru
keп sa pэtate!
  
18:42 Takћe, nie je vдиљina
z nбљho konania,
  
18:49 aj navonok aj vъtorne
 
18:54 zaloћenб na nahбтanнm sa za,
v jemnej alebo hrubej forme
  
19:01 za poteљenнm?
 
19:07 A akэ je rozdiel
 
19:10 medzi poteљenнm,
pфћitkom a radosќou?
  
19:22 Musнme pochopiќ tieto
tri veci.
  
19:28 Keп sa prechбdzate po lese
 
19:32 alebo po plбћi,
 
19:36 tam je veѕkб radosќ,
veѕkй poteљenie:
  
19:39 krбsa zeme,
stromy, vtбky,
  
19:42 svetlo na vode,
zбpad slnka medzi kopcami,
  
19:48 typickб atmosfйra ktorб
prichбdza
  
19:51 vtedy, keп slnko zapadб.
 
19:56 Keп na veиernej oblohe
uvidнte hviezdu
  
20:02 je to veѕkй poteљenie,
 
20:04 je v tom veѕa radosti.
 
20:10 Иo je na tom zlй?
 
20:14 Minule,
 
20:16 takzvanэ uиiteѕ, guru,
 
20:24 povedal, niekto poukбzal na to,
akй bolo toto prekrбsne mesto,
  
20:28 akэ tam bol peknэ strom,
 
20:30 povedal: "Nemal som иas
sa s tэm zaoberaќ."
  
20:38 Иo je zlй na tom,
 
20:41 pozeraќ sa na peknъ vec,
 
20:45 alebo jesќ perfektnй jedlo
ako mango,
  
20:50 alebo pomaranи?
Иo je na tom zlй?
  
20:53 Je v tom radosќ.
 
20:59 Ale keп naliehate na tom, ћe musнte
jesќ mango alebo pomaranи,
  
21:04 alebo maќ prekrбsny zбpad slnka
kaћdэ deт vбљho ћivota,
  
21:10 a sledovaќ ho, jemne,
dфsledne, zarputilo,
  
21:18 vtedy to sledovanie
prinбљa nerovnovбhu.
  
21:28 A keп ste v nerovnovбhe,
 
21:34 nastбva neurotickй,
protichodnй konanie.
  
21:40 Toto je jeden z faktov
nahбтania sa za poteљenнm.
  
21:46 Nevљimli ste si to?
 
21:54 A v nahбтanн sa za poteљenнm, nie
je len nerovnovбha,
  
22:00 protichodnй sprбvanie,
neurotickб иinnosќ,
  
22:06 ale tieћ je za nнm
pocit rozporu.
  
22:16 Nikdy si niи neuћнvate,
 
22:22 ale chcete toho eљte viac.
 
22:30 Vљimli ste si to?
 
22:36 Keп hѕadбte moc,
 
22:39 ako mnohн ѕudia,
 
22:42 иi uћ je to moc v malэch skupinбch
alebo v rodine,
  
22:47 veп viete, иo sa deje v Amerike?
 
22:51 -Ћenskй hnutie, nie? -
 
22:58 Moc,
 
23:01 nadvlбda,
 
23:03 uplatтovanie si nбrokov,
 
23:07 agresia,
 
23:09 vљetky tieto formy poteљenia.
 
23:15 A spoloиnosќ v ktorej ћijeme,
 
23:18 povzbudzuje
tento druh poteљenia.
  
23:26 To jest,
nahбтanie sa za poteљenнm.
  
23:30 Toto nahбтanie sa za poteљenнm
je ъplne odliљnй od radosti.
  
23:40 Keп vidнte prekrбsny zбpad
slnka, teљнte sa z neho.
  
23:49 Z farby,
 
23:52 svetla,
 
23:54 иistoty veиera
- moћno nie v Los Angeles -
  
24:05 a tб krбsa je
skutoиne neobyиajnб,
  
24:08 a vy sa teљнte.
 
24:11 Tб radosќ je premoћenб
mysѕou,
  
24:17 a tб myseѕ hovorн:
" Musнm to maќ zajtra zase"
  
24:22 a vy to hѕadбte,
potom sa to stane poteљenнm.
  
24:35 Takћe, bez pochopenia poteљenia,
 
24:42 radovania sa,
 
24:45 a tej zvlбљtnej veci
zvanej radosќ,
  
24:51 ktorб sa nedб vynбjsќ,
 
24:54 - nedб sa praktizovaќ systйm
aby ste boli radostnн,
  
25:01 alebo нsќ do љkoly иi
na univerzitu,
  
25:03 alebo navљtevovaќ kurzy,
terapie,
  
25:07 alebo иo to robнte v tejto
zvlбљtnej krajine,
  
25:14 aby vбs analyzovali aby ste
boli veselн,
  
25:18 ste blбzni -
 
25:22 radosќ prichбdza, keп nie ste.
 
25:29 Keп, so vљetkэmi
vaљimi problйmami,
  
25:32 trбpeniami,
s maliиkosќami
  
25:35 neexistujete,
vtedy sa to stane.
  
25:38 Vљimli ste si to?
 
25:43 Keп nemyslнte na seba,
 
25:45 vaљu ћenu,
vaљe problйmy, viete,
  
25:52 keп je myseѕ pokojnб,
nesъstredenб, nemб ћiadny problйm,
  
25:56 nбhle prнde tбto
podivnб vec.
  
26:01 Uplnэ pocit harmуnie,
 
26:04 totбlnej jednoty
so vљetkэm.
  
26:09 A to prinбљa nesmierny
pocit slasti, radosti.
  
26:17 Takћe tu mбme tieto tri veci:
 
26:20 radosќ,
 
26:23 ozajstnй radovanie sa,
 
26:27 ktorйmu je zabrбnenй,
keп hѕadбte poteљenie.
  
26:33 Takћe bez toho, aby sme sa na tento
problйm pozreli kompletne,
  
26:38 nie teoreticky,
abstraktne,
  
26:45 nie verbбlne,
иo znamneй intelektuбlne,
  
26:50 ale v skutoиnosti aby ste
skъmali seba,
  
26:58 ako sa neustбle ћeniete
za touto vecou.
  
27:06 A pohбтanн
komerиnou spoloиnosќou,
  
27:14 hovorнte si:
 
27:16 Ako sa mбm chovaќ v tomto
blбznivom svete,
  
27:24 v tomto
komerиnom svete,
  
27:28 tak aby som nepodporoval
tъto spoloиnosќ,
  
27:33 v ktorej napriek tomu musнm ћiќ,
 
27:39 a tak sa nestarбme o podstatnй.
 
27:44 Ale ak sa pэtate,
 
27:49 ako sa pэtame teraz,
na otбzku иinnosti,
  
27:58 a иinnosќ je vћdy "teraz",
 
28:00 nie v budъcnosti alebo
v minulosti.
  
28:05 Иinnosќ znamenб "robenie",
 
28:08 nie "urobenй" alebo "idem urobiќ."
 
28:20 Teraz, keп sa na to
pozrieme spoloиne,
  
28:28 pozerбme sa na to
verbбlne?
  
28:37 Rozumiete, иo myslнm tэm
"verbбlne?"
  
28:42 Pretoћe som pouћil pбr slov,
 
28:47 ktorй vo vбs mфћu vyvolaќ
istй reakcie,
  
28:52 a podѕa tэchto reakciн
sa pozerбte na problйm.
  
28:59 Poиъvajte, prosнm!
 
29:03 Takћe verbбlne ste povzbudenн
poиъvaќ tento problйm,
  
29:10 a preto ste stimulovanн
reиnнkom, aby ste sa na to pozreli,
  
29:17 ale v skutoиnosti sa nepozerбte,
- ste stimulovanн.
  
29:24 Иo je nieиo ъplne inй,
ako keп sa naozaj pozerбte
  
29:29 bez akejkoѕvek stimulбcie,
skъmania.
  
29:40 Takћe, ak pozorujete neverbбlne,
 
29:49 bez akэchkoѕvek zбverov,
 
29:54 to jest, zбvery sъ verbбlne
predstavy, ktorй ste si vybudovali
  
30:01 alebo ktorй vбm boli podanй,
 
30:03 a cez tieto verbбlne zбvery
sa pozerбte.
  
30:12 Takћe, ak sa pozerбte cez verbбlne
alebo inй stimuly,
  
30:19 alebo cez vlastnй zбvery,
 
30:27 tб verbбlna predstava
ktorъ mбte,
  
30:29 vtedy sa v skutoиnosti
nepodieѕate
  
30:36 na skъmanн,
ktorй sa v tom momente deje.
  
30:41 To jest, nepozerбte sa
na fakty.
  
30:46 Pozerбte sa na fakty skrz
kopec predstбv a zбverov.
  
30:55 Som zrozumiteѕnэ?
 
30:58 Pretoћe toto je dфsќ dфleћitй,
ak vбm to nevadн.
  
31:05 To znamenб,
 
31:07 ako sa pozerбte na tъto
otбzku иinnosti,
  
31:17 motнv ktorэ je za иinnosќou,
 
31:22 neustбle sa hnanie
za poteљenнm,
  
31:32 skrz moc,
 
31:36 so vљetkэmi odtieтami,
drobnosќami,
  
31:44 skrz peniaze,
 
31:48 skrz sex
- ako sa na to pozerбte?
  
31:54 Pozerбte sa na to zvonka,
 
32:01 keп hovorнte: "Бno, je to tak",
 
32:07 alebo sa na to skutoиne pozerбte
a to je tб ozajstnб иinnosќ?
  
32:13 Chбpete иo hovorнm?
 
32:22 Rozumieme si?
 
32:27 Nie, obбvam sa, ћe nie.
 
32:32 Pozrite, pane!
 
32:34 Ozajstnб иinosќ zahrтuje
ъplnъ pozornosќ, poиъvanie - иinnosќ.
  
32:42 Zahатa
 
32:46 nбhѕad, иinnosќ
v ktorej nie je rozdelenie
  
32:52 na vonkajљie a vnъtornй,
 
32:54 sprбvanie sa podѕa nбvodu,
idei, konceptu alebo predstavy,
  
32:59 pretoћe tie prinбљajъ
rozdelenie.
  
33:09 A aby sme sa od nich
oslobodili,
  
33:12 tak aby ste sa vedeli
pozrieќ na problйm v celku.
  
33:18 Ak ste schopnэ pozeraќ sa na problйm
v celosti,
  
33:21 tak potom ten istэ pohѕad
je ozajstnб иinnosќ.
  
33:35 Pozrite, nechajte,
nech vбm to vysvetlнm inak!
  
33:37 Vidнm, ћe si nerozumieme.
 
33:41 Viete, иo znamenб komunikбcia?
 
33:48 Deliќ sa, tvoriќ,
pracovaќ, myslieќ spoloиne.
  
33:55 Ak myslнte na nieиo inй,
 
33:57 a reиnнk pokraиuje пalej
a hovorн si svoje,
  
34:01 vtedy si nerozmiete.
 
34:10 Mбme tu problйm.
 
34:13 Chcem zarбbaќ na ћivobitie.
 
34:15 Musнm!
 
34:20 A vidнm, ћe v tomto svete,
ktorэ je celkom desivэ,
  
34:26 celkom straљnэ,
 
34:31 a иudne blбznivэ,
 
34:34 vidнm to a hovorнm si:
"Иo mбm robiќ?
  
34:39 Mбm sa pridaќ?"
 
34:43 Ak sa pridбm, budem pokraиovaќ
udrћiavanнm tohto љialenstva,
  
34:50 иi uћ je to љialenstvo
v Инne иi v Rusku,
  
34:54 alebo v tejto krajine,
alebo hocikde inde.
  
34:57 Nie sme mъdri ѕudia
 
35:01 na rozdiel od tэch
љialenэch ѕudн.
  
35:05 Vљetci sme na jednej lodi.
 
35:10 "Tak teda, иo mбm robiќ?"
 
35:15 Musнm zarбbaќ na ћiobytie,
musнm maќ prбcu.
  
35:22 Mбm sa zaoberaќ len
prбcou?
  
35:29 A vidнm, ћe keп to robнm, hociиo
robнm, prispievam tak k vojne.
  
35:39 Tak ako sa mбm vysporiadaќ s tэmto
problйmom?
  
35:42 A pre mтa je to
podstatnэ problйm.
  
35:45 Nie je to len
povrchnэ problйm,
  
35:48 je to mфj ћivot.
 
35:51 Budem ћiќ пalљнch
50 rokov.
  
35:55 Chcem ћiќ sprбvne,
chcem ћiќ sluљne.
  
35:58 Chcem ћiќ rozumne,
so љќastнm,
  
36:04 nie neustбle behaќ za
analistami a guruami,
  
36:08 a vљetkэmi
tэmi vecami.
  
36:12 Takћe, иo mбm robiќ?
 
36:17 Vidнm,
 
36:20 ћe konanie v mojom ћivote
 
36:27 je skazenй.
 
36:30 Pri jednej veci
som takэ,
  
36:34 pri пalљej inakљн,
a tak пalej - rozlбmanэ na kъsky.
  
36:40 A aj moje konanie
je na kъsky.
  
36:44 Mфj sъkromэ ћivot
a mфj verejnэ ћivot.
  
36:52 Mфj sъkromnэ ћivot, so vљetkэm
poteљenнm, radosќami, starosќami,
  
36:56 a verejnэ ћivot
ktorэ chcem naplniќ,
  
37:00 sa stбva mechanickэm,
иi akэ je?!
  
37:10 Takћe chcem nбjsќ
 
37:12 konanie, ktorй
je ъplne harmonickй,
  
37:16 ъplnй, kompletnй,
ktorй mб v mojom ћivote zmysel.
  
37:25 A pэtajъc sa,
иo je to konanie,
  
37:31 sa dostбvam hlbљie,
 
37:33 a hovorнm, иo je za vљetkэm tэm
konanнm v mojom ћivote?
  
37:42 Kaћdб иinnosќ.
 
37:46 Tб иinnosќ, v ktorej,
 
37:48 vo vonkajљom svete,
musнm maќ bezpeиie,
  
37:52 strechu, љaty,
 
37:57 a pri zнskavanн tэch љiat,
domu,
  
38:01 toho vљetkйho, jedla,
 
38:03 prispievam k chaosu
v spoloиnosti.
  
38:10 Akб je moja vnъtornб
reakcia?
  
38:14 Preиo som zmдtenэ?
 
38:20 A viem, ћe toto
rozdelenie
  
38:23 vedie k љialenosti,
 
38:26 k rozporu, konfliktu,
biede, pocitu viny, k mukбm.
  
38:36 Takћe v hѕadanн,
 
38:38 chcem prнsќ na to, иo je to tб
totбlna reakcia.
  
38:42 Ako mбm na to prнsќ?
 
38:44 Nie, ћeby mi to povedal
nejakэ profesor,
  
38:50 alebo odbornнk.
 
38:51 Chcem na to prнsќ sбm,
lebo je to mфj ћivot.
  
38:57 Иo je toto totбlne konanie?
 
38:59 A za tэm konanнm
vidнm motнv:
  
39:09 strach, poteљenie,
 
39:12 nahбтanie sa za poteљenнm,
 
39:15 a teda v jeho dфsledku
tieт strachu.
  
39:25 A tieћ sa chem teљiќ
zo ћivota,
  
39:31 z tejto neobyиajnej zeme
na ktorej ћijeme.
  
39:34 Je to naљa zem,
 
39:36 nie vaљa zem, americkб,
alebo ruskб alebo indickб.
  
39:42 Je to naљa zem, na ktorej ћijeme,
 
39:44 aby sme sa z nej teљili,
 
39:49 ktorъ kazнme,
korupmujeme, niинme.
  
39:56 A tak prнdem k tejto veci:
 
40:00 ako sa mбm na to pozrieќ,
 
40:08 pozrieќ sa na tъto otбzku
radosti, strachu,
  
40:13 a neustбleho hѕadania
poteљenia?
  
40:17 Ako sa mбm na to pozeraќ?
 
40:21 Mбm sa na to pozrieќ
ako na verbбlne stanovisko,
  
40:28 rieљenie,
 
40:31 alebo sa na to pozriem
v celosti,
  
40:34 ako keп to robнm, keп som hladnэ?
 
40:38 V takom stave nie je
ћiadne rozdelenie.
  
40:41 Som hladnэ. Je tam okamћitб
odpoveп, reakcia,
  
40:47 ktorб si vyћaduje konanie.
 
40:51 Takћe, pozerбm sa na to
neverbбlne,
  
40:58 bez akэchkoѕvek zбverov,
 
41:02 bez predchбdzajъceho hodnotenia?
 
41:06 Pozerбm sa preto na to
kompletne?
  
41:13 A to je nбљ problйm!
 
41:16 Ak budem vedieќ, ako sa na
vec pozeraќ ъplne,
  
41:21 mфj disharmуnia,
vnъtorne i navonok,
  
41:26 rozporuplnб иinnosќ
vnъtorne i navonok,
  
41:32 fragmentбcia kaћdodnnйho
konania mфjho ћivota.
  
41:39 Pozerбm sa na to
zvonku,
  
41:44 alebo tam vфbec neexistuje
vonkajљн pozorovateѕ ale je to
  
41:52 iba fakt?
 
41:57 Keп je tam len fakt,
 
42:00 mбte ъplnъ energiu
popasovaќ sa s tэm.
  
42:08 Potom tбto skutoиnosќ prejde
radikбlnou zmenou.
  
42:13 Je to len vtedy, keп sa pozriete
nad fakt takэ, "akэ je".
  
42:20 Keп robнte zбvery, mбte verbбlnu
predstavu, predsudky,
  
42:23 potom v tom rozpore
rozptyѕujete energiu.
  
42:31 Zatiaѕиo, ak sa pozriete na fakt,
"takэ akэ je",
  
42:35 potom bez akйhokoѕvek rozporu,
bez slovnйho zбveru,
  
42:39 potom mбte obrovskй konanie,
panuje tam obrovskб energia,
  
42:43 иo znamenб, ћe иinnosќ
zmenн to, "иo je".
  
42:47 Chбpete?
 
42:51 Pochopil to niekto z vбs?
Obecenstvo: Бno!
  
42:54 K: Vпaka bohu!
 
42:59 teraz vidнte pane,
 
43:04 to znamenб,
 
43:07 иlovek ktorэ vidн,
rozumie konaniu,
  
43:13 nehѕadб moc.
 
43:17 Ћe?
 
43:21 Potrebuje peniaze, ale nepouћнva
peniaze aby si privodil poteљenie,
  
43:27 иo znamnenб "JA"
ktorй sa nahбтa za poteљenнm.
  
43:30 Rozumiete?
 
43:35 A jeden z naљich hlavnэch problйmov
vo svete je sex, oиividne.
  
43:47 Otбzka: Ako sa mбte?
K: Ako sa mбm?
  
43:52 Nerozumiem celkom, pane.
 
43:55 O: Akэ je vбљ sexuбlny ћivot?
 
43:59 K: Ten dћentlmen chce vedieќ,
akэ je mфj sexuбlny ћivot.
  
44:03 Dobrэ boћe!
 
44:08 Prosнm nie!
 
44:15 Poиkajte pane!
Poviem vбm neskфr,
  
44:22 иi vбm chcem povedaќ,
 
44:24 иi je alebo nie je hodnй zaznamenaќ,
akэ je mфj sexuбlny ћivot.
  
44:30 My sa zaoberбme tэmto
problйmom,
  
44:35 nie niekoho problйmom,
 
44:38 naљim, vaљim problйmom,
 
44:46 ktorэ je:
 
44:50 cez sex,
 
44:52 neustбlym sa hnanнm za
poteљenнm,
  
45:05 иo sa stane
keп je mi odopretэ
  
45:08 alebo keп je tam neistota,
keп tam je konflikt.
  
45:13 Je tam nerovnovбha,
neurotickб aktivita,
  
45:17 deje sa neиinnosќ.
 
45:22 A ako tбto spoloиnosќ urobila zo sexu
tъ najvдиљiu vec v ћivote,
  
45:31 dokonca vдиљiu ako sъ vaљi
bohovia a guruovia,
  
45:36 musнte si na to odpovedaќ,
nie?
  
45:40 Preиo vy, ako ѕudskй
bytosti
  
45:47 ste z toho spravili
takэ problйm?
  
45:54 A pretoћe ste z toho spravili
takэ problйm,
  
45:58 stalo sa to problйmom,
 
46:05 hroznou vecou, keп zostбrnete.
 
46:11 Stбle hѕadбme, flirtujeme.
 
46:18 A preto vy si to musнte zodpovedaќ,
nie ja.
  
46:22 Ja s tэm nemбm
najmenљн problйm.
  
46:29 Nerobнm si z toho najvдиљiu
vec v ћivote,
  
46:37 a neutekбm pred sebou,
 
46:40 alebo skrz sex nehѕadбm nieиo
extra fajnovй,
  
46:47 alebo nejakэ extra stav
zбћitku.
  
46:52 To je vљetko dosќ
detinskй,
  
46:58 nedospelй.
 
47:03 Takћe to nie je o tom,
akэ je mфj sexuбlny ћivot,
  
47:07 ale akэ ja vбљ ћivot.
 
47:09 Preиo sa starбte o reиnнka?
 
47:14 Ako som vиera povedal,
 
47:16 na reиnнkovi vфbec nezбleћн.
 
47:21 Na иom zбleћн je vбљ ћivot,
vy!
  
47:29 Takћe ak dбvame poteљeniu tъ
najvдиљiu dфleћitosќ,
  
47:37 vo vљetkэch oblastiach,
 
47:44 a stбle sa za
nнm nahбтame,
  
47:48 musнte ћiќ ten najneobyиajnejљн,
najnevyvбћenejљн ћivot -
  
47:53 ktorэ aj ћijete.
 
48:00 A tento nevyvбћenэ ћivot
vytvбra chorъ spoloиnosќ,
  
48:05 ktorъ ste vytvorili.
 
48:14 Takћe bez toho aby sme to
pochopili a dostali sa z toho,
  
48:24 pretoћe fungujeme
na morбlke,
  
48:28 cnosti, poteљenн,
 
48:34 mфћete sa obetovaќ,
 
48:37 ale tб obeta je
tieћ forma poteљenia.
  
48:43 Takћe musнte vidieќ celэ
tento fenomenуm,
  
48:47 nie ako fragmet,
 
48:50 nie v jdenom smere,
ale ako celok.
  
48:58 A vidieќ to, je
to ozajstnй konanie.
  
49:08 Hovoril som dosќ?
 
49:12 Poиkajte minъtku, pane!
 
49:24 Ako vidнte, nбboћenstvo
zohrбva veѕkъ rolu
  
49:28 v hnanн sa za poteљenнm.
 
49:30 Prepбиte, ћe som
na to zabudol.
  
49:35 Moc, peniaze, sex a Boh.
 
49:40 Milб kombinбcia, ћe?
 
49:47 Kѕudne sa smejte
- je to celkom zбbavnй.
  
49:58 Pretoћe nбboћenstvб, ako sъ
organizovanй,
  
50:03 toto ponъkajъ.
 
50:11 Najvyљљia forma zбbavy
a hnanie sa za тou,
  
50:15 disciplнna, rфzne tresty
ktorй nбboћenstvб ponъkajъ,
  
50:24 s tэm sъvisia.
 
50:28 Tak, aby sme to videli spolu,
 
50:35 ako nбboћenskэ ћivot,
politickэ ћivot,
  
50:39 rodinnэ ћivot,
 
50:41 ћivot kde ide o prбcu,
 
50:43 a нsќ na plбћ
a leћaќ na slnku,
  
50:48 to vљetko sъ иiastkovй
aktivity -
  
50:51 len aby sme videli
tento fenomйn.
  
50:55 Ak to vidнte,
potom budete konaќ.
  
50:59 Z celkovйho vnнmania,
konkrйtne.
  
51:03 Rozumiete?
 
51:05 Je to akoby ste sa pozerali
na mapu tejto krajiny.
  
51:09 Celъ mapu:
 
51:11 vљetky cesty, dediny, mestб.
 
51:17 Vtedy viete, kde idete,
 
51:20 pretoћe ste videli celъ vec.
 
51:26 A pre myseѕ, ktorб toto vљetko
nevidн,
  
51:29 ale len sa zaoberб prбcou,
 
51:35 a pokъљa sa vidieќ, ako sa dб ћiќ
v spoloиnosti, ktorб je skorumpovanб,
  
51:45 sa to stбva utrpenнm.
 
51:53 Viete,
 
51:58 иlovek o tom veѕa hovorн,
 
52:05 nie len o konanн,
 
52:07 o videnн
celistvosti ћivota,
  
52:13 ъplnom hnutн ћivota.
 
52:19 Aby to иlovek videl
v celku,
  
52:21 иlovek sa musн pozrieќ aj
na toto zvlбљtne rozdelenie
  
52:25 medzi vedomнm
ako aj nevedomнm.
  
52:29 Preиo sme si vytvorili toto
rozdelenie,
  
52:33 preиo dali analytici
 
52:35 tomu rozdeleniu takъ nesmiernu
dфleћitosќ?
  
52:39 Viem, ћe je to veѕmi vэnosnй,
ale preиo?
  
52:43 Preиo toto delenie?
 
52:50 Takћe je moћnй,
 
52:52 a teraz na tъto otбzku nemбme иas,
 
52:56 podvedomie
a vedomie -
  
52:59 preиo toto delenie?
 
53:02 Svet sme rozdelili
nбboћensky, politicky,
  
53:09 birokraticky,
technicky,
  
53:14 nбrodnostne, nбboћensky,
 
53:18 a v nбs samэch
sme rozdelenн.
  
53:23 Urиite tбto fragmentбcia,
toto rozdelenie,
  
53:27 vedie k nesmiernemu
љialenstvu,
  
53:33 veѕkйmu rozporu
v naљich ћivotoch.
  
53:39 A v takomto rozpore sa snaћнme
byќ normбlni.
  
53:48 Rozumnosќ sa mфћe dostaviќ
len vtedy keп ste pochopili
  
53:53 - nikto vбm nemфћe pomфcќ
pochopiќ -
  
53:56 keп ste pochopili seba,
vбљ rozpor,
  
54:00 keп ste si toho vedomн.
 
54:02 Potom z toho uvedomovania si
vzikne rozumnosќ,
  
54:05 a z tej rozumnosti
si zarobнte na ћivobytie.
  
54:13 Zнskate prбcu.
Potom ten zdravэ rozum, tб иinnosќ,
  
54:18 nebude v sъlade so spoloиnosќou
ktorб je skorumpovanб.
  
54:27 Prinбљate nieиo
neskorumpovanй.
  
54:32 Toto je prvб vec
na ktorъ prнdete.
  
54:40 A uisќujem vбs
 
54:43 - nechcite ћiadne uistenie
od reиnнka, prepбиte -
  
54:47 je v tom veѕkб krбsa -
 
54:54 je to lбska!
 
54:59 Bez nej,
 
55:01 bez tejto hodnoty krбsy,
 
55:04 vlastnosti mysle, vlastnosti lбsky,
 
55:07 vaљej prбce, vaљich bohov,
 
55:11 vaљa zmena priniesќ
novъ spoloиnosќ,
  
55:14 to nemб zmysel.
 
55:18 Vy ste tvoriteѕom
novej spoloиnosti,
  
55:20 preto sa vy, ѕudskй bytosti
musнte zmeniќ radikбlne!
  
55:30 Teraz by ste sa moћno
chceli spэtaќ nejakй otбzky.
  
55:36 Minъtku pane!
 
55:39 O: Som stъpencom
Sri Ramana Maharshi,
  
55:43 a keп sa ho spэtali na
vэznam Krista
  
55:50 a osvietenie Sv. Pavla,
 
55:55 povedal:" Osvietenie nemб abslolъtne
niи spoloиnй s formou."
  
56:04 Potom, иo bol sv.Pavol
stal osvietenэ,
  
56:10 porovnal osvietenie
s vedomнm Krista.
  
56:18 Potom, ten иlovek povedal,
 
56:22 ћe sv.Pavol nemiloval
Krista.
  
56:28 A povedal:
 
56:31 Lбska иi nenбvisќ nie je
podstatnб,
  
56:35 myseѕ Krista tam bola...
 
56:40 K: Mфћem sa spэtaќ
- prepбиte za preruљenie -
  
56:43 mohli by ste to skrбtiќ?
 
56:46 Musнm zopakovaќ otбzku.
 
56:49 O: Rбd by som pochopil,
 
56:53 preиo bola lбska a nenбvisќ
v tejto situбcii nepodstanб?
  
57:01 K: Ten pбn chce vedieќ,
 
57:07 najprv citujъc sv.Pavla
 
57:15 ktorэ bol zrejme
osvietenэ,
  
57:21 a povedal, ћe jeho osvietenie
bolo ъplnй,
  
57:25 ale keп sa s nieинm identifikoval,
 
57:28 z tej identifikбcie
vznikla nenбvisќ a lбska,
  
57:32 - preиo tieto rozpory?
 
57:35 K: Je toto tб otбzka?
O: Бno!
  
57:40 K: Pozrite sa,
neviem niи o sv.Pavlovi.
  
57:46 Vy viete?
 
57:50 A ako dфleћitй je to,
иo povie niekto druhэ,
  
57:56 nech uћ je to ktokoѕvek?
 
58:00 Viete pбni,
 
58:03 tбto otбzka autority,
 
58:08 ktorб tak veѕmi
podmieтuje naљe mysle,
  
58:13 je jedna z najhorљнch vecн
na svete.
  
58:18 Idete do Indie
 
58:22 a tam citujete
nбpisy na dvore,
  
58:30 a oni hovoria..vy hovorнte podѕa
toho, иo je tam napнsanй.
  
58:35 Preинtali ste si ich, alebo
ste ich zdieѕali?
  
58:39 A tak пalej...
 
58:41 Oni nevedia daќ vљetko bokom
a pozrieќ sa na svoj ћivot.
  
58:51 A boja sa pozrieќ na svoj ћivot,
 
58:54 je to akt
sebaklamu,
  
58:57 a akt ъniku
od seba.
  
59:04 Nehovorнm, ћe to
robнte, pane.
  
59:07 To, иo hovorнm je:
 
59:11 иi existuje takб vec
ako absolъtne dobro?
  
59:19 Hovorte si tomu ako chcete:
 
59:22 osvietenie, pravda,
 
59:27 nemerateѕnй,
nepomenovateѕnй, atп...
  
59:32 - existuje takб vec ako
totбlne dobro?
  
59:37 TOTБLNE dobro?
 
59:43 Vy sa pэtajte!
 
59:47 A ak sa pozriete na odpoveп,
 
59:51 na niektorй tie pнsma
alebo niekoho z tэch filozofov,
  
59:54 neodpovedбte na to sami.
 
59:56 Odpovedбte na to podѕa
niekoho vysvetlenia.
  
1:00:03 A to je
ъplne bezhodnotnй.
  
1:00:09 To nie je mбrnivosќ, ktora hovorн:
Musнm to zistiќ sбm!
  
1:00:19 Je to иin ponнћenia,
pokory,
  
1:00:25 ktorэ hovorн:
Neviem niи!
  
1:00:29 Ostatnн mфћu maќ pravdu
v tom, иo hovoria,
  
1:00:31 ale ja to neviem.
 
1:00:36 Takћe sa vzdбte
vљetkэch autorнt,
  
1:00:40 popriete ich,
 
1:00:42 a preto sa stanete mimoriadne
skromnэ, aby ste to zistil.
  
1:00:50 Ale my sa bojнme byќ
takэ otvorenн, ъprimnн,
  
1:00:57 pretoћe mбme radi keп
mфћeme byќ hrdн na svoje vedomosti,
  
1:01:05 mnoћstvo nбљho инtania.
 
1:01:11 Ale mфћete preинtaќ vљetky
knihy na svete,
  
1:01:17 ale ak ste vy sami nepochopili
иo je to dobro,
  
1:01:26 a prekvitanie dobra
vo vaљom ћivote,
  
1:01:31 ako zбleћн na tom,
иo inн hovoria?
  
1:01:36 Vљak? Pane?
 
1:01:38 O: Chcel by som sa spэtaќ...
 
1:01:40 Poиъval som vбs. Myslнm, ћe som
pochopil, ale mбm jednu otбzku
  
1:01:45 o neustбlom sa nahбтanн
za poteљenнm.
  
1:01:56 Je to moja skъsenosќ
ktorъ som mal minulэ rok,
  
1:02:01 ћe som naљiel ъplne
novъ a krбsnu radosќ
  
1:02:06 vo mne a v prбci
s druhэmi.
  
1:02:09 V pokojnej snahe o sex,
peniaze,
  
1:02:17 boha, moci, v predбvanн toho,
 
1:02:20 spravodlivй rozdelenie
vљetkэch tэchto vecн.
  
1:02:24 A pracujem s ѕudmi,
 
1:02:27 takћe vidнm silnэ
a rastъci element racionality,
  
1:02:32 nie naprostej iracionality
 
1:02:38 v niektorэch veciach
ktorй robнm.
  
1:02:41 Vidнm radosќ,
 
1:02:44 a ѕudн ktorн sa snaћia vymaniќ
z minulej skostnatenosti.
  
1:02:48 K: Takћe hovorнte pane,
 
1:02:52 ћe pretoћe sa пalej nenahбтate
za poteљenнm,
  
1:03:01 ste v spojenн s ostatnэmi,
alebo s komunitou ѕudн,
  
1:03:06 ћe ste veselэ?
 
1:03:09 O: Myslнm si, ћe som veselэ,
pretoћe minulэ rok
  
1:03:13 som zistil, ћe to bolo v poriadku
pokojne hѕadaќ poteљenie.
  
1:03:17 K: Och, vy hovorнte, ћe je to
ъplne v poriadku, hѕadaќ poteљenie.
  
1:03:23 To je to?
 
1:03:25 OP: A pracovaќ pre to.
K: Бno, pane.
  
1:03:27 Myslнm tэm, ak vy, ja a pol tucta
пalљнch hѕadб poteљenie
  
1:03:31 a vљetci pracujъ na poteљenн,
to je milй.
  
1:03:34 My vљetci sa radљej poteљнme
jeden s druhэm a s radosќou.
  
1:03:39 Ale prebrali sme si tъto otбzku
dostatoиne hlboko?
  
1:03:44 Иo je zahrnutй v tomto
hnanн sa?
  
1:03:47 Mфћete vyhѕadбvaќ poteљenie.
 
1:03:49 Nehovorнm, ћeby ste mali alebo
nemali. Je to na vбs!
  
1:03:52 Ale иo to zahrтuje?
 
1:03:58 P: Ak vylъиime vљetky vonkajљie
autority,
  
1:04:01 udrћнme svet pred anarchiou?
 
1:04:05 K: Poиkajte pane! Nikdy som nepovedal
vylъиiќ vљetky autority.
  
1:04:11 Ako mфћete vylъиiќ
vљetky autority? Vonkajљie autority?
  
1:04:16 Keп cestujete po ceste,
 
1:04:17 drћнte sa - naѕavo?-
бno, na ѕavej strane cesty.
  
1:04:25 V Eurуpe sa drћнte
napravo.
  
1:04:29 To sъ zбkony.
 
1:04:31 Budete musieќ platiќ dane
alebo иo to je.
  
1:04:33 Existujъ zбkony, ktorй budete
musieќ poиъvaќ.
  
1:04:35 Ale ja hovorнm o
 
1:04:37 psychologickej
zбvislosti na moci,
  
1:04:41 иi guruovi,
иi kтazovi alebo analytikovi,
  
1:04:45 alebo na vaљej manћelke иi manћelovi
- autorita.
  
1:04:49 O: Ale potom sme v situбcii...
 
1:04:52 K: Poиkajte, pane!
 
1:04:55 Eљte som nezodpovedal
prvъ otбzku,
  
1:04:56 ak vбm to nevadн.
 
1:04:59 Ten pбn povedal
ћe nachбdza veѕkй poteљenie
  
1:05:06 v hѕadanн rozkoљe,
 
1:05:09 a ћe mб z toho veѕkъ radosќ.
 
1:05:13 A pracujъc spoloиne
s ѕuпmi,
  
1:05:18 tб radosќ sa љнri,
 
1:05:23 zapбja, pozэva.
 
1:05:29 A my sa pэtame
tъto otбzku.
  
1:05:38 Rozmэљѕam, ako to mфћeme
vysvetliќ trochu inak?
  
1:05:45 Viete, uvaћovali ste niekedy,
 
1:05:49 ako snaha zabбvaќ sa
 
1:05:55 rozdeѕuje ѕudн?
 
1:06:03 Nerozmэљѕali ste nad tэm?
 
1:06:07 Rozdeѕuje ѕudн,
to ste - vy,
  
1:06:11 vo svojej snahe o poteљenie,
podѕa svojho presvedиenia
  
1:06:15 - verнte v nejakй boћstvo,
nejakэch spasiteѕov, nejakэch guru -
  
1:06:21 v hnanн sa sa zбbavou
mбte svojich sъkmeтovcov,
  
1:06:24 na tejto ceste, v tejto skupine.
 
1:06:28 Tбto skupina je oddelenб
od inej skupiny
  
1:06:31 ktorб mб svojho vlastnйho guru,
vlastnйho vodcu,
  
1:06:34 svojho vlastnйho politickйho bosa
a to im sa to pбиi.
  
1:06:38 Nie je tam rozdelenie
medzi tэmito dvoma?
  
1:06:44 Katolнci,
 
1:06:45 ъplne absorbovanн
v нch katolicizme,
  
1:06:50 v jeho dogme, v jeho viere,
v jeho zбchrane, v tom vљetkom,
  
1:06:55 a tбto skupina
je mimoriadne vitбlna,
  
1:06:58 mimoriadne radostnб.
 
1:07:01 A existuje
druhб skupina, ktorб hovorн: Pozrite,
  
1:07:04 my neverнme v takй veci.
 
1:07:08 Takћe tam je toto rozdelenie.
 
1:07:15 Pretoћe je smerom dovnъtra,
je tam rozdelenie,
  
1:07:18 pretoћe hѕadбte poteљenie,
dфsledne, zarputilo.
  
1:07:24 A vћdy tam je
tento pocit nedфvery,
  
1:07:31 ъzkosti, strachu.
 
1:07:36 Takћe toto vљetko existuje.
 
1:07:42 Vљimli ste si tieћ,
 
1:07:44 ћe keп sa nahбтate za poteљenнm,
akн ste sebeckн?
  
1:07:54 A pretoћe ste sebeckн,
 
1:07:56 budete zbieraќ okolo seba
пalљнch ѕudн,
  
1:07:58 ktorн sъ tieћ sъstredenн na seba.
 
1:08:00 Nevљimli ste si
vљetky tieto veci?
  
1:08:06 Hovorнme o celkovej иinnosti,
nie v urиitej spoloиnosti,
  
1:08:13 ale o celkovom pфsobenн ѕudskej
bytosti, иi uћ ћije v Indii,
  
1:08:17 v Инne,
v Rusku alebo v tejto krajine.
  
1:08:21 Viete pane,
toto je ъћasnб krajina.
  
1:08:26 Nechvбlim vбs.
 
1:08:30 Amerika, ako krajina,
je krбsna zem,
  
1:08:36 jedna z najkrajљнch krajнn na svete.
 
1:08:40 A vy ju niинte.
 
1:08:44 Videli ste tie kopce,
ako sъ rozrэpanй?
  
1:08:51 Teda, je to len na vбs.
 
1:08:56 Otбzka: Pane, mбm пalљiu otбzku
Rбd by som sa spэtala...
  
1:08:59 K: Бno, pane?
 
1:09:02 Len minъtu, madam.
 
1:09:05 Otбzka: Mбm otбzku.
K: Бno, pane.
  
1:09:08 O: V mojom ћivote som myslel
na vљetkэch mojich priateѕov
  
1:09:11 a иo som s nimi chcel
robiќ.
  
1:09:14 Uvedomujem si, ћe vљetci sme ѕudia
a vљimol som si, ћe
  
1:09:19 ako sme sa vћdy
snaћili daќ dokopy
  
1:09:21 a daќ sa smerom kde
by sme mali vћdy bliћљie k sebe.
  
1:09:25 V poslednej dobe
sme sa od seba odcudzili ,
  
1:09:27 v kariйre, v zamestnanн, v cestovanн.
 
1:09:31 A povedal som si,
toto nie je to, иo som chcel.
  
1:09:34 A priљiel som na to, ћe
 
1:09:37 si vyberiem jednйho z nich
za priateѕa инslo jedna
  
1:09:40 z ostatnэch,
 
1:09:43 a zaиal som mu venovaќ
svoju pozornosќ
  
1:09:47 a dбvaќ mu
иo chce,
  
1:09:52 a on zaиal dбvaќ mojim priateѕov
иo chceli,
  
1:09:56 ћe potom vљetko bude v poriadku
a my budeme љќastnн.
  
1:09:59 Pracujem na tom,
ale som zvedavэ.
  
1:10:03 K: Mohli by ste lбskavo
skrбtiќ otбzku?
  
1:10:07 Akб je otбzka?
 
1:10:10 O: Keп som sa skъљal dostaќ bliћљie
k manћelke a priateѕom,
  
1:10:12 vљimol som si, ћe som sa vlastne
nedostal.
  
1:10:15 Tak som si vybral jednйho
konkrйtneho priateѕa
  
1:10:17 pred ostanэmi a urobil si z neho
инslo jedna
  
1:10:20 a dal som mu vљetko, иo chcel,
 
1:10:22 a on na oplбtku on dal ostatnэm
vљetko, иo chceli.
  
1:10:26 Pracujem na tom
- иo si o tom myslнte?
  
1:10:31 K: Poиuli ste otбzku?
(k obecenstvu)
  
1:10:35 Vљetci ste poиuli otбzku?
Mбm ju opakovaќ?
  
1:10:40 Pane, nesmejeme sa.
Len sa pэtam.
  
1:10:44 Vљetci ste poиuli otбzku?
 
1:10:46 Dobre!
 
1:10:51 Nevychбdzam s manћelkou
a deќmi,
  
1:10:56 ale s jednэm иlovekom vychбdzam.
 
1:11:01 A tб osoba pomбha inэm,
 
1:11:04 vychбdza s inэmi.
 
1:11:10 Akэ je v tom problйm?
 
1:11:14 Nevychбdzam s manћelkou,
 
1:11:18 preto mфћem vychбdzaќ
s inэmi - je to toto?
  
1:11:21 Alebo, som si vybral jednu osobu,
s ktorou vychбdzam.
  
1:11:30 Len minъtku. Pozrime sa na to
z druhej strany.
  
1:11:35 Иo je to vzќah?
 
1:11:40 Byќ prнbuznэ,
иo to znamenб?
  
1:11:48 Vzќah znamenб byќ prнbuznэ,
 
1:11:51 byќ v kontakte,
 
1:11:55 nie len fyzicky,
ale aj psychologicky, vnъtorne.
  
1:12:02 Sme s niekэm spojenн,
 
1:12:06 samozrejme okrem matky a otca.
 
1:12:09 Nehovorнm o tom, ale sme
s niekэm spojenн?
  
1:12:13 Ste so mnou spojenэ,
a som ja spojenэ s vami?
  
1:12:21 Ste spojenэ so svojou ћenou?
S vaљim otcom, vaљou matkou?
  
1:12:25 Vaљim priateѕom, vaљim dievиaќom,
vaљim chlapcom?
  
1:12:28 Ste? Иo to slovo
"vzќah" znamenб?
  
1:12:35 Nie len byќ vo fyzickom
kontakte,
  
1:12:39 ale tieћ to znamenб
aj nieиo inй. Iste!
  
1:12:44 Byќ s niekэm v spojenн
v skutoиnosti znamenб
  
1:12:48 byќ prepojenэ na vљetkэch ъrovniach
bytosti, vљakћe?
  
1:12:55 Nie?
 
1:12:57 Mфћem byќ v spojenн
so ћenou,
  
1:13:01 - ja nie som ћenatэ - mфћem byќ
v spojenн s manћelkou fyzicky.
  
1:13:06 Nemusнm s тou byќ v spojenн
intelektuбlne,
  
1:13:11 duchovne
- ak mфћem pouћiќ to slovo.
  
1:13:13 Nemusнm s тou byќ spojenэ
vфbec, okrem fyziиna.
  
1:13:17 Je to vzќah?
 
1:13:21 Veѕkъ иasќ
 
1:13:25 svojho ћivota trбvim
v kancelбrii, v tovбrni,
  
1:13:30 a prichбdzam domov s vlastnэmi
ambнciami,
  
1:13:34 chamtivosќou, urбћkami,
vљetkэmi mukami, bolesќami,
  
1:13:38 a mбm nieиo spoloиnй so ћenou?
 
1:13:45 Takћe vzќah znamenб,
vљakћe,
  
1:13:49 byќ spojenэ ъplne,
kompletne,
  
1:13:52 na vљetkэch ъrovniach bytosti:
 
1:13:57 fyzicky, emocionбlne,
 
1:14:00 intelektuбlne, jemne,
 
1:14:03 viete, celъ tъ vec.
 
1:14:06 To znamenб lбsku,
 
1:14:10 ћe?
 
1:14:14 Kde je lбska,
 
1:14:16 ste spojenн na vљetkэch
ъrovniach naraz,
  
1:14:23 s rovnakou
intenzitou.
  
1:14:27 Ale my nie sme,
naneљќastie.
  
1:14:29 Mбme predstavy
 
1:14:32 ktorй do toho zasahujъ,
ktorй rozdeѕujъ,
  
1:14:34 ktzorй nбs delia.
 
1:14:41 A tomuto hovorнme
vzќah.
  
1:14:48 Pozrite sa znova!
Znova sa povrchne
  
1:14:53 snaћнme vyrieљiќ
naљe problйmy,
  
1:14:57 keп je problйm
v skutoиnosti veѕmi hlboko,
  
1:15:01 a nedбvame si nбmahu,
 
1:15:03 nremyslнme, neskъmame
otбzku do hеbky.
  
1:15:09 Staин nбm nejakб povrchnб odpoveп.
 
1:15:15 Ak chcem ћiќ s niekэm
vo vzќahu,
  
1:15:20 musнm byќ bez akejkoѕvek predstavy
o mne, alebo o tej osobe.
  
1:15:27 Nesmъ tam byќ ћiadne bariйry.
 
1:15:33 Samozrejme pane, vy toto
poиъvate,
  
1:15:39 nachvнѕu to cнtite,
verbбlne,
  
1:15:43 ale idete preи a spadnete
do tej samej pasce.
  
1:15:51 Takћe, иo je dфleћitй je to,
vidieќ
  
1:15:56 иi ste naozaj, v beћnom ћivote,
spojenн,
  
1:16:03 takћe nemбte ћiadne
bariйry, ћiadny odpor.
  
1:16:12 A keп tam nie je ћiadny odpor,
ћiadna bariйra,
  
1:16:15 ћiadne rozdelenie,
potom tam nie je ћiadny konflikt,
  
1:16:21 ani s tou osobou,
ani vo vбs.
  
1:16:27 Toto je krбsa
vzќahu,
  
1:16:30 toto je krбsa
ћitia spolu,
  
1:16:34 v komъne
alebo v rodine, alebo v komunite.
  
1:16:44 Бno, madam?!
 
1:16:47 O: Zaujнmalo by ma, иi by ste mohli
objasniќ odpor.
  
1:16:56 Za poslednэch pбr rokov
 
1:17:00 som sa od vбs
veѕa nauиila
  
1:17:05 ako sa dostaќ do kontaktu s...
(nepoиuteѕnй).
  
1:17:15 Zisќujem, ћe rovnakб vec sa robн,
 
1:17:20 alebo sa o to pokъљajъ
 
1:17:22 organizбcie
pre miliуny ћien.
  
1:17:27 Samozrejme, hovoria o
Ћenskom oslobodeneckom hnutн.
  
1:17:31 Cez dvнhanie povedomia,
 
1:17:34 sa snaћia pozdvihnъќ
vedomie ћien.
  
1:17:38 K: Aha, rozumiem madam.
 
1:17:43 Pracujem pre
Ћenskй oslobodenie,
  
1:17:48 A pokъљame sa pozdvihnъќ
ћenskй povedomie
  
1:17:53 na vyљљн stupeт.
 
1:17:56 Иo na to hovorнte?
 
1:18:01 Viete, predovљetkэm,
 
1:18:04 keп muћi pozvihli svoje povedomie
na takъ ъroveт,
  
1:18:08 aj ћeny sa musia
dostaќ na tъ ъroveт?
  
1:18:21 Muћi sъ
tak ъћasne nadradenн,
  
1:18:26 pretoћe sъ technicky zdatnн,
 
1:18:29 chodia do tovбrnн, sъ vynaliezavн,
sъ dobrн v stojбrstve,
  
1:18:33 viete, vљetky tie veci
иo muћi robia...
  
1:18:35 Najdesivejљie veci
a aj najnбdhernejљie veci.
  
1:18:40 Zabнjajъ jeden druhйho.
 
1:18:46 A ich vedomie
je takй љѕachetnй...
  
1:18:49 A vy sa im chcete vyrovnaќ?
 
1:18:56 O: My chceme zvэљiќ svoju
vlastnъ ъroveт.
  
1:18:59 Nech si muћi zdvнhajъ
svoje vlastnй povedomie.
  
1:19:01 K: Pozerбm sa na vec v celku.
 
1:19:06 Poиkajte troљku, prosнm.
 
1:19:09 Nie som politik,
 
1:19:13 nechcem vaљu podporu.
 
1:19:21 Ako som minule povedal,
иi vиera,
  
1:19:24 prosнm tlieskajte, keп tu
reиnнk nie je.
  
1:19:32 Pozrite,
 
1:19:34 viete иo to znamenб,
pozdvihnъќ
  
1:19:37 vedomie?
 
1:19:42 Vidнte, pouћнvate tъ frбzu.
Иo to znamenб?
  
1:19:46 Kto dvнha povedomie?
Иo je to vedomie?
  
1:19:52 Akй je vaљe povedomie,
 
1:19:56 ako ћeny libelбrky,
 
1:19:58 alebo beћnej ћeny ktorб ћije
v neљќastnom svete,
  
1:20:03 akй je vaљe vedomie,
 
1:20:06 ktorй idete pozdvihnъќ
na vyљљiu ъroveт?
  
1:20:10 Akй je vaљe vedomie?
 
1:20:13 Vaљe vedomie je to,
иo obsahuje, nie?
  
1:20:18 Nie?
 
1:20:21 Moje vedomie
je obsah
  
1:20:27 ktorэ existuje
v tomto vedomн:
  
1:20:31 moja chamtivosќ, zбvisќ, ambнcie,
nбrodnosќ, moje strachy,
  
1:20:35 moja vina,
moje nahбтanie sa za poteљenнm,
  
1:20:38 skedujete? Kopec vecн.
 
1:20:41 To vytvбra moje vedomie, nie?
 
1:20:45 Vљakћe?
 
1:20:46 Teraz, kto nбm pozdvihne
toto vedomie?
  
1:20:50 Tб istб иasќ mтa,
ktorб je rovnako hlъpa
  
1:20:55 a rovnako prefнkanб?
 
1:20:58 Pozdvihne k иomu?
Sledujete?
  
1:21:01 Иo to vљetci robнte,
preboha,
  
1:21:04 keп hovorнte
o zvэљovanн vedomia?
  
1:21:07 O: Zdvнhame si naљe vlastnй vedomie,
kaћdэ sбm za seba.
  
1:21:11 K: Иo myslнte tэm:
zvyљovaќ si svoje vlastnй vedomie?
  
1:21:16 O: Uvedomovaќ si, kto ste!
 
1:21:20 K: A kto ste?
 
1:21:24 Ћena?
 
1:21:26 Pretoћe mбte fyziиno, ste ћena
 
1:21:29 a preto si chcete inak
zvэљiќ svoje vedomie?
  
1:21:33 Pane, pozrite sa na to!
Prosнm, neodpovedajte mi!
  
1:21:36 Pozrite sa na to, preboha.
 
1:21:38 Akэ zmдtok vytvбrame
v tomto svete!
  
1:21:43 Vy, ћena, muћ,
 
1:21:51 so ћenami sa zle zaobchбdza
 
1:21:55 tisнcky rokov.
 
1:21:57 Keп pфjdete na vэchod, budete to
vidieќ oveѕa viac, neћ tu.
  
1:22:01 Len sa zahrбvate so slovниkami.
 
1:22:03 Choпte do Indie,
Бzie, arabskйho sveta!
  
1:22:08 So ћenou sa tam zaobchбdza,
viete, ani o tom nechcem hovoriќ.
  
1:22:12 So ћenami sa tam zaobchбdza ako
s vecami, otrokmi.
  
1:22:18 Tu ste naљќastie inн,
 
1:22:24 a chcete rovnakй prбva, rovnakъ
plбcu, atп., ako majъ muћi.
  
1:22:30 V poriadku, majte su ju!
 
1:22:32 Snaћнte sa,
bojujete, propagujete,
  
1:22:37 zvyљujete svoj љtandart. V poriadku.
A potom иo?
  
1:22:44 O: Nemyslнme si, ћe je to je hlavnэ
zmysel toho. K: Nie je?
  
1:22:48 O: Nie. Ide o to, ћe ћeny, okrem
toho, aby sa oslobodili z otroctva,
  
1:22:52 sъ vychovбvanй, aby si
uvedomili seba.
  
1:22:59 K: Poиkajte minъtku.
 
1:23:04 Ona hovorн, ћe si seba
neuvedomujъ.
  
1:23:09 Vиera rбno a dnes som hovoril
o uvedomovanн si seba,
  
1:23:13 nie ako ћenu a muћa
- uvedomovaќ si seba.
  
1:23:21 Preиo to tak nerobнte?
 
1:23:25 O: Zo strachu.
 
1:23:27 K: Strach. V poriadku, tak si
uvedomujte ten strach.
  
1:23:31 O: A potom?
 
1:23:34 K: Minъtku, madam.
 
1:23:36 Pozrite, poиъvajte ma,
dve minъtky.
  
1:23:39 Pozrite, uvedomujem si seba ako muћa?
Boћe nie, neuvedomujem.(sarkasticky)
  
1:23:44 Uvedomujem si seba.
 
1:23:47 Uvedomujem si svoje reakcie,
 
1:23:50 moje myљlienky,
 
1:23:52 mфj postoj k ћene
alebo muћovi,
  
1:23:54 k пalљej bytosti,
k пalљiemu иloveku.
  
1:23:58 Uvedomujem si, ako sa na nich
pozerбm, ako s nimi zaobchбdzam.
  
1:24:04 Uvedomujem si tento rozdiel
 
1:24:06 ak tam rozdiel je,
medzi mnou a nнm.
  
1:24:11 A v tom uvedomovanн si,
 
1:24:16 je miznutie
toho rozdielu.
  
1:24:20 Vtedy som ъplnб ѕudskб bytosќ.
 
1:24:23 V tom uvedomovanн si nбjdem
rфzne formy strahu, ъzkosti,
  
1:24:29 иelнm im, rozumiem im,
pozerбm sa na ne - sъ to fakty.
  
1:24:36 A dostaќ sa za ne, je byќ иlovekom.
 
1:24:40 Keп ste иlovek, nie ste ћena
alebo muћ,
  
1:24:44 my sme ѕudskй bytosti ћijъce
spolu.
  
1:24:51 Vidнte pбni?
Prosнm, vypoиujte si nieиo.
  
1:24:56 Nie prosнm, ak smiem
nesmelo navrhnъќ -
  
1:25:05 nebuпte povrchnн.
 
1:25:09 Neћite na verbбlnej ъrovni.
 
1:25:15 Neћite so sloganmi.
 
1:25:21 Ponorte sa do seba
a prнdete na to!
  
1:25:28 Ak si dvнhate svoje povedomie
ako ѕudskб bytosќ,
  
1:25:35 potom musнte porozumieќ tomu
иo to je vedomie,
  
1:25:41 ako muћi zle zaobchбdzajъ so ћenami,
 
1:25:46 a ako ћeny zle
zaobchбdzajъ s muћmi.
  
1:25:52 Pozrite sa na celэ obraz,
 
1:25:55 nie len v tejto krajine,
ale na celom svete.
  
1:25:59 Vy ste иasќ tohto sveta,
 
1:26:05 my sme vytvorili tento svet.
 
1:26:10 A vy sa troљku separujete na
malэ roћtek zvanэ Amerika
  
1:26:14 a snaћнte sa to rieљiќ.
Toto je celosvetovэ problйm,
  
1:26:21 problйm ѕudskэch vzќahov.
 
1:26:25 Ak to nevyrieљite dnes, zajtra,
 
1:26:30 nie v nejakej budъcnosti,
 
1:26:32 budete vytvбraќ
vo svete zmдtok.