Krishnamurti Subtitles

V slobode je poriadok

Santa Monica - 25 March 1972

Public Talk 30:38 Krishnamurti: Na poslednэch dvoch
stretnutiach ktorй sme tu mali
  
0:43 sme sa rozprбvali
 
0:49 o tom, ћe иlovek musн byќ
svetlom sebe samйmu,
  
0:54 a nemб byќ na nikom zбvislэ.
 
0:58 Aby sme sa toho drћali a aby sme to
psychologicky pochopili,
  
1:03 a aby sme si sami naљli cestu ћivotom
 
1:10 v ktorom kaћdэ spфsob konfliktu,
vonkajљн aj vnъtornэ,
  
1:15 zanikne.
 
1:20 Vдиљina z nбs prijala ћivot
ako konflikt,
  
1:30 spфsob ћivota v ktorom je
neustбly boj,
  
1:36 zбpas, utrpenie,
bolesќ, ќaћkosti.
  
1:42 To je norma nбљho ћivota.
 
1:50 A инm dlhљie иlovek ћije,
tэm viac si vљнma,
  
1:55 иo sa deje vo svete
a tieћ vo vnъtri v nбs.
  
2:02 Иlovek vidн, ћe sloboda
 
2:12 zostala totбlne nepochopenб,
 
2:16 a vidн, иo tб sloboda
spфsobila vo svete.
  
2:23 Mфћete slobodne niиiќ
inй ѕudskй bytosti,
  
2:26 v mene patriotizmu, kvфli vaљej
zemi, kvфli Bohu.
  
2:33 V mene slobody ste zniиili zem,
prнrodu,
  
2:39 zneиistili ste vzduch.
 
2:44 A sъ tu tн vedci,
ktorн hovoria,
  
2:47 ћe mбme len veѕmi malъ љancu preћiќ.
 
2:55 Expandujъca technolуgia,
 
2:59 vэroba, preѕudnenie,
 
3:05 a ekonomickй rozdelenie
sveta,
  
3:10 zniин ѕudskй bytosti.
 
3:15 To je to, иo sloboda
priniesla.
  
3:21 Slobodu v naљich konkrйtnych ћivotoch
robiќ si иo chceme,
  
3:28 nahбтaќ sa za vlastnэm
poteљenнm,
  
3:34 v mene Boha, v mene
nбboћenstva,
  
3:36 v mene pravdy,
v mene krajiny,
  
3:42 ekonomicky a spoloиensky.
 
3:49 A v tejto slobode sme vytvorili
hodnoty
  
3:53 ktorй sъ takй otrasnй,
ћe nemajъ vфbec ћiadny vэznam,
  
3:58 ktorй sъ ъplne amorбlne:
 
4:03 ktorй niиia druhъ ѕudskъ bytosќ,
 
4:07 ktorй zabнjajъ zvieratб
kvфli jedlu,
  
4:14 ktorй niиia vzduch, prнrodu.
 
4:24 Vzniklo to, pretoћe
 
4:27 si myslнme ћe sme slobodnн,
a ћe si mфћeme robiќ иo chceme.
  
4:33 Individuбlne, kolektнvne.
 
4:40 A keп to иlovek pozoruje,
 
4:43 nie len v tejto zemi,
 
4:48 ale aj v Indii a v Eurуpe,
 
4:52 alebo tam kde je sloboda popieranб,
 
4:57 ako v Rusku alebo v Инne,
kde tyrania
  
5:01 v mene sociбlnej reformy
a sociбlnej jednoty,
  
5:06 a jednoty nбroda, иo znamenб
sloboda...?
  
5:15 A napriek tomu ѕudskй bytosti
nemфћu ћiќ bez slobody.
  
5:18 Vyћadajъ si ju, je potrebnб.
 
5:25 Ale sloboda ktorъ иlovek chce
 
5:28 a sloboda za ktorou sa ћenie
 
5:31 je ъplne egoistickб,
 
5:36 sebeckб,
 
5:39 a vytvorila totбlne
nevyvбћenэ svet.
  
5:45 Љialenэ svet.
 
5:51 A preto sami musнme prнsќ nato,
 
5:57 иo je to sloboda.
 
6:10 Sloboda, iste!
 
6:13 V slobode je poriadok,
 
6:17 inak to nie je sloboda,
 
6:20 - иi uћ je to poriadok vonkajљн,
alebo nъtornэ.
  
6:28 A tieћ to samozrejme znamenб,
 
6:30 ћe tam kde je sloboda,
tam musн byќ aj disciplнna.
  
6:40 Poriadok v disciplнne
mб љpecifickэ vэznam,
  
6:46 nie len podѕa slovnнka,
 
6:49 ale aj podѕa toho иo si my,
 
6:54 v naљom podmienenom konanн
myslнme, иo je to sloboda,
  
6:58 иo je to poriadok,
a иo je to diciplнna.
  
7:03 Myslнm si, ћe иlovek musн daќ
slobode novэ vэznam,
  
7:11 poriadku, disciplнne.
 
7:17 To je to, o иom sa ideme
dnes rбno rozprбvaќ.
  
7:24 Je prekrбsne rбno.
 
7:26 Neviem, иi ste
boli na plбћi.
  
7:29 Ak ste sa dnes rбno pozreli von
a uvideli ste slnko nad morom,
  
7:36 akб milб vec to je
v takej peknej krajine ako je tбto
  
7:44 pozeraќ sa na hory,
kopce a vlniace sa vody,
  
7:51 a uћнvaќ si krбsu ћivota,
 
7:57 pokoj tichйho rбna,
 
8:03 poиъvanie vtбиikov.
 
8:08 A boli ste ъplne v pohode,
ъplne v jednote s prнrodou.
  
8:18 To je tieћ sloboda,
mфcќ pozorovaќ,
  
8:23 bez nejakйho stredu,
 
8:27 nie kvфli nejakej tъћbe,
 
8:31 len tak pozorovaќ.
 
8:36 Takћe musнme daќ inэ vэznam
dфleћitosti,
  
8:41 slobode,
poriadku, disciplнne.
  
8:48 Pretoћe poriadok mб svoje
vlastnй pravidlб,
  
8:58 a svoj vlastnэ ћivot,
 
9:02 bez nejakйho vynucovania,
bez boja,
  
9:05 bez konfliktu.
 
9:08 Takћe spolu ideme,
ak mфћeme, dnes rбno
  
9:15 sami zistiќ,
 
9:18 pretoћe musнme byќ svetlom
sebe samйmu,
  
9:22 иo tento poriadok znamenб,
 
9:29 ako tento poriadok
zapadб do nбљho ћivota.
  
9:37 Je to vэsledok myslenia,
 
9:42 myљlienky ktorб je spomienkou,
predstavivosќou, hъtanнm?
  
9:52 Mфћeme vymэљѕaќ spoloиne,
 
9:56 spomнnaќ na minulosќ,
 
10:03 a cez rozjнmanie priniesќ
poriadok?
  
10:11 Rozumiete mojej otбzke?
 
10:14 Myseѕ vytvorila tento svet,
 
10:19 svet v ktorom ћijeme.
 
10:22 Akokoѕvek chaotickэ,
mizernэ, љialenэ je,
  
10:28 je produktom
kalkulujъcej mysle.
  
10:35 To prinieslo
urиitэ povrchnэ poriadok,
  
10:40 spolu s neporiadkom.
 
10:44 Takћe sa pэtame, иi mфћe
myseѕ spфsobiќ poriadok?
  
10:54 Myseѕ, ktorб je vэsledkom
zloћenej pamдte,
  
11:06 иi uћ je to pamдќ kolektнvna,
individuбlna,
  
11:11 alebo je vэsledkom rфznych foriem
prostredia.
  
11:22 Tak sme zнskali
dostatoиnй vedomosti,
  
11:27 иo je pamдќ
na zбklade skъsenostн,
  
11:31 иo je minulosќ,
 
11:37 a podѕa tejto odpovede,
иo je myљlienka,
  
11:42 mфћe vzniknъќ poriadok?
 
11:50 To znamenб ћe poriadok,
 
11:57 ktorэ je v podstate neporiadkom
v tomto svete,
  
12:02 bol vytvorenэ
mysѕou.
  
12:07 Rozdelenie medzi ѕuпmi
je zбmernй prenasledovanie
  
12:14 jednotlivca i selektнvnej skupiny
a ich bezpeиnosti.
  
12:23 Vymyslela to naљa myseѕ.
 
12:29 Nбrody, vlбdy,
 
12:33 nбboћenskй rozdelenia,
 
12:36 sъ vэsledkami
vypoинtavej mysle.
  
12:42 Nemyslнm si, ћe to niekto
mфћe poprieќ. Je to fakt.
  
12:46 Aj psychologicky aj navonok.
 
12:52 Myseѕ priniesla
veѕkй utrpenie, veѕkэ neporiadok.
  
13:00 A my chceme urobiќ poriadok,
 
13:04 spraviќ poriadok
cez rovnakэ proces,
  
13:09 ktorэ pouћнva myseѕ.
 
13:16 Hovorнme, ћe musнme maќ poriadok,
 
13:21 ћe musнme maќ zбkony.
 
13:23 Инm je viacej
a viacej zmдtku,
  
13:26 aj politickйho, sociбlneho,
ekonomickйho,
  
13:30 tэm viacej poriadku si vyћadujeme.
 
13:36 Zmдtok ktorэ existuje vo svete
 
13:41 je vэsledkom mysle.
 
13:46 Ћe?
Rozumieme si?
  
13:48 Mбm pokraиovaќ?
 
13:50 Rozoberбme si
tento problйm spoloиne?
  
13:56 Takћe: Mфћe myseѕ spфsobiќ
zmenu?
  
14:02 Иo myslнme tэm poriadkom,
 
14:09 ako navonok tak ako aj vnъtorne?
 
14:15 Mфћe
 
14:18 - vediac ћe tam je neporiadok,
zmдtok, konflikt v nej samotnej -
  
14:30 mфћe ten konflikt,
ten boj,
  
14:37 иo je neporiadok, zmдtok,
 
14:41 mфћe byќ ukonиenэ mysѕou?
 
14:45 Alebo existuje inй
 
14:53 rieљenie tohto problйmu?
 
15:00 Vidнm, ћe samotnй
ѕudskй bytosti -
  
15:04 keп to иlovek pozoruje
dosќ objektнvne -
  
15:11 vidн, ћe ѕudskй bytosti
ћijъ v neporiadku,
  
15:14 vo svojom vnъtri,
 
15:16 a ten neporiadok
sa prejavuje aj navonok.
  
15:24 A ћe ten neporiadok vo vnъtri
spфsobila myseѕ
  
15:31 ktorб hѕadб svoju vlastnъ
individuбlnu
  
15:39 bezpeиnosќ, zбbavu, poteљenie,
 
15:51 Teda, vie tб istб myseѕ
 
15:53 ktorб v nбs spфsobila
neporiadok,
  
15:57 mфћe nбm tб myseѕ
priniesќ poriadok?
  
16:08 Poriadnu bytosќ,
nie prispфsobenie sa vzoru!
  
16:16 Poriadok nie je napodobтovanie
urиitej morбlky,
  
16:25 poriadok nie je
akceptovanie autority,
  
16:34 poriadok nie je napodobтovanie,
prispфsobovanie sa.
  
16:42 Ak tam je prispфsobovanie sa,
napodobтovanie, porovnбvanie,
  
16:48 musн to spфsobiќ neporiadok.
 
16:55 Chбpeme sa, alebo je to prнliљ?
 
17:02 Nevadн, pфjdem пalej!
 
17:12 Vidнte, ћe keп sa porovnбvate
s niekэm inэm,
  
17:19 nielenћe
zavrhujete svoje vlastnй svetlo,
  
17:22 ale snaћнte sa ho napodobniќ,
prispфsobiќ sa svetlu inйho иloveka.
  
17:30 Je to pomerne jednoduchй...
 
17:33 Prispфsobivosќ,
 
17:39 morбlne, je nemorбlna,
 
17:45 pretoћe prispфsobivosќ
znamenб porovnбvanie,
  
17:54 to znamenб postupnй pribliћovanie sa
k priemeru,
  
18:00 k symbolu, idei,
k иloveku,
  
18:08 takћe v prispфsobovanн sa je
vћdy boj,
  
18:15 konflikt s tэm "иo je"
a akй "by to malo byќ."
  
18:21 "Malo by byќ" mфћe byќ
vaљa vlastnб predstava,
  
18:25 alebo nieиo
zdedenй cez tradнcie.
  
18:34 Takћe prispфsobivosќ
je forma neporiadku.
  
18:44 a v pochopenн toho,
 
18:50 v chбpanн toho,
 
18:54 v prниinбch poruchy,
v podstate
  
18:57 vnбљame poriadok
prirodzenou cestou.
  
19:03 Ћe?
 
19:11 Vidнm ћe prispфsobivosќ,
 
19:17 porovnбvanie,
 
19:20 vnбљa do nбљho ћivota
neporiadok,
  
19:28 pretoћe keп sa s niekэm
porovnбvam,
  
19:33 vћdy s nadradenэm,
vћdy s lepљнm,
  
19:37 nуblesnejљнm, inteligentnejљнm,
 
19:41 cнtim sa podradnэm, menљнm,
 
19:45 a z toho pocitu
vzrastб agresia,
  
19:51 sъќaћivosќ, prispфsobovanie sa.
 
19:58 Tento akt prispфsobovania sa
 
20:02 je jednou z prниin
neporiadku v naљom ћivote.
  
20:11 To je fakt,
 
20:15 tak to je!
 
20:21 A ja vidнm,
 
20:23 ћe tam, kde je akбkoѕvek
forma napodobтovania,
  
20:29 prispфsobovania sa,
porovnбvania sa,
  
20:33 v иom je obsiahnutб
kaћdб forma potlбиania,
  
20:38 tak potom tam v mojom
ћivote musн byќ zmдtok.
  
20:50 Takћe skъmanнm tohto
musнte sami vidieќ,
  
20:57 ћe ak porovnбvate,
 
21:01 napodobтujete,
 
21:04 prispфsobujete sa,
 
21:09 a keп to vidнte
- nielen verbбlne.
  
21:16 pretoћe slovo nie ja tб
istб vec,
  
21:20 opis nie je to opisovanй,
 
21:24 keп to vidнte,
 
21:28 to znamenб, nie verbбlne,
ale v skutoиnosti, priamo,
  
21:34 potom z toho vnнmania
vznikne poriadok,
  
21:38 ktorэ je ъple inэ
ako ten, ktorэ pochбdza z mysle.
  
21:45 Rozumieme si?
 
21:58 A tieћ vidнm,
 
22:01 ћe je to aj cez rфzne podmienenia,
 
22:12 cez rфzne rozdelenia,
 
22:16 - 'Ja' a 'nie Ja',
 
22:20 'my' a 'oni',
 
22:23 aj nбrodnostne,
nбboћensky, individuбlne.
  
22:31 Takћe myseѕ, ktorб je reakciou
pamдte,
  
22:37 zahltenб sъќaћenнm,
 
22:42 kultъrou,
jednotlivcom atп.,
  
22:46 tб pamдќ je v samotnэch
mozgovэch bunkбch,
  
22:55 a vпaka tomu tб odpoveп
- ktorб je mysѕou - podmieтuje.
  
23:07 Vљetci zaspбvate?
 
23:09 Ћe?
 
23:14 Takћe myseѕ rozdeѕuje.
 
23:19 Myseѕ nerozdeѕuje len navonok
ale aj dovnъtra.
  
23:28 To znamenб, ћe myseѕ hovorн:
Musнm kontrolovaќ!
  
23:38 Som inб neћ to,
иo musнm kontrolovaќ.
  
23:48 Takћe v tom rozdelenн, vo vnъtri,
nastбva konflikt.
  
23:56 Musнm byќ lepљнm,
 
24:01 musнm nasledovaќ svoj ideбl.
 
24:10 Takћe myseѕ rozdeѕuje.
 
24:16 A toto rozdeѕovanie je jednou
z hlavnэch prниin konfliktu,
  
24:22 aj navonok aj vnъtorne
- иo je takй jednoduchй. Vљakћe?
  
24:27 Keп sa nazэvate Ameriиanom,
s istэmi љtandartami,
  
24:30 urиitэmi predstavami, presvedиeniami
a sprбvanнm,
  
24:34 a nejakб inб krajina mб inй
presvedиenia,
  
24:38 sprбvanie a rituбly,
ceremуnie, je tam rozdelenie.
  
24:42 Ste moslimovia, hinduisti,
kresќania, protestanti,
  
24:45 Japonci, Интania,
Rusi...to vљetko,
  
24:50 vљetko je produktom mysle!
 
24:55 Takћe nielenћe sa myseѕ
 
25:01 nahбтa za prispфsobovanнm sa,
porovnбvanнm,
  
25:05 ale myseѕ
podmieтuje aj mozog.
  
25:13 Nie len navonok ale aj vnъtorne.
 
25:18 A to istй podmienenie
 
25:22 je rozdelenie,
a preto je to konflikt.
  
25:25 Takћe som priљiel na to,
 
25:27 - vy ste priљli na to,
 
25:33 zdieѕame tъto vec spoloиne -
 
25:35 takћe sme priљli na to,
 
25:39 ћa hociakб forma psychologickйho
prispфsobovania sa,
  
25:47 porovnбvania sa,
 
25:51 musн vyprodukovaќ konflikt.
 
26:00 A tieћ vidнme, ћe hocijakб forma
prispфsobovania sa,
  
26:10 - ktorб je vэsledkom
myslenia alebo kultъry -
  
26:16 je rozdelenнm, a preto aj
пalљнm konfliktom, пalљнm zmдtkom.
  
26:25 Priљli sme na to sami,
 
26:27 sme svetlom sebe samэm.
 
26:32 Takћe skъmame,
иo prinбљa neporiadok,
  
26:37 nie to, иo je to poriadok.
 
26:44 Ale иo je to neporiadok,
ako vstupuje do nбљho ћivota,
  
26:48 do naљej ѕudskej љtruktъry
a povahy?
  
27:02 Myslenie prinбљa presvedиenia,
 
27:11 dъfajъc, ћe bude v bezpeин
v neistom svete.
  
27:17 Vymэљѕa si vљetkэch tэch nespoиetnэch
bohov, spasiteѕov,
  
27:23 a malэch guruov
po celom svete,
  
27:28 kde ich konkrйte systйmy,
filozofie, disciplнny
  
27:35 - to vљetko je vэsledkom mysle.
 
27:39 To: "Myslнm si ћe dosiahnem
osvetlenie skrz niekoho",
  
27:47 to spфsobuje myseѕ.
 
27:54 A napriek tomu myseѕ vytvorila
ъћasnэ svet,
  
28:01 svet technolуgie,
 
28:07 svet, v ktorom mфћeme ћiќ
 
28:13 pomerne bezpeиne,
 
28:19 ale myseѕ tieћ rozdelila иloveka:
 
28:25 Ja a ty, ja a tvoja ћena,
ty a tvoj priateѕ.
  
28:30 a tak vojna pokraиuje
vovnъtri aj navonok.
  
28:35 Je tu zmдtok.
 
28:41 A z tohto zmдtku sa snaћнme
vytvoriќ poriadok,
  
28:46 aj politicky, legбlne, morбlne.
 
28:58 Takћe, mфћe myseѕ vytvoriќ
poriadok,
  
29:03 ktorэm nebude prispфsobovanie sa,
 
29:06 ktorэ nebude akceptovanнm
konkrйtneho vzorca sprбvania sa?
  
29:19 Takћe vie vфbe myseѕ spraviќ poriadok?
 
29:26 Alebo bude myseѕ stбle spфsobovaќ
neporiadok?
  
29:35 Tak? Na иo ste teraz
priљli?
  
29:44 Pretoћe poriadok,
 
29:48 ako sme si povedali,
si vyћaduje disciplнnu.
  
29:56 To je neљќastnй slovo,
 
30:03 pretoћe disciplнna
si vyћaduje prispфsobovanie sa,
  
30:12 vyћaduje si prax,
 
30:22 disciplнna si vyћaduje neustбle
sa prispфsobovanie vzoru.
  
30:32 A toto neustбle
 
30:36 pribliћovanie sa k idei,
 
30:41 a prispфsobovaie sa k tej myљlienke
 
30:44 je to, иomu sa hovorн disciplнna.
 
30:49 Slovo "disciplнna" znamenб "uиiќ sa."
 
30:55 Uиiќ sa! Nie prispфsobiќ sa,
 
30:57 nie potlaиiќ,
nie kontrolovaќ - uиiќ sa!
  
31:09 A nemфћete sa uиiќ,
ak nie ste slobodnн.
  
31:19 Sloboda neznamenб robiќ si
иo chcete,
  
31:24 vaљe individuбlne nekontrolovateѕnй
vэstrednosti.
  
31:31 A to je to, иo ste
spravili s tэmto svetom!
  
31:33 Dovolili ste vaљej zvlбљtnej
vэstrednosti, agresivite,
  
31:37 vaљej potrebe pre poteљenie
a snahu oт,
  
31:41 vytvoriќ tento svet.
 
31:45 A vy si myslнte, ћe ste slobodnн.
 
31:52 A preto,
 
31:56 psycholуgovia hovoria
ћe musнte byќ vychovбvanн,
  
32:01 inak vaљe sprбvanie vytvбra
straљnэ svet.
  
32:08 A ich vэchova sa deje
skrz odmenu.
  
32:14 Predtэm, neћ vбs podmieтovali
trestom
  
32:18 a moћno prнleћitostnou odmenou,
 
32:22 teraz navrhnujъ,
aby ste boli odmeтovanн,
  
32:25 nie trestanн.
 
32:28 A to sa tieћ podmieтuje.
Krбsne!
  
32:33 A potom prichбdza пalљн filozof,
psycholуg
  
32:37 a hovorн: Nie, nie!
Mэlite sa!
  
32:39 Musнte byќ slobodnн jednэm
spфsobom
  
32:41 - a aj byќ podmienenн.
 
32:43 Tбto hra pokraиuje.
 
32:47 Naљќastie,
 
32:51 v Amerike vћdy experimentujete,
 
32:55 takћe poslednэ guru
je zvrhnutэ novэm guru.
  
33:03 Najmodernejљн psycholуg
 
33:05 so vљetkэm jeho autoritatнvnym
skъmanнm a tvrdeniami,
  
33:10 tэm ћe muин zvieratб
alebo vtбky alebo hociиo,
  
33:16 teraz prichбdza
k istйmu zбveru,
  
33:19 hoci on sбm je podmienenэ
 
33:20 a preto aj jeho vэroky
musia byќ podmienenй,
  
33:27 a my padбme do tejto pasce
 
33:29 pokiaѕ niekto neprнde a
neoslobodн nбs,
  
33:32 a nespadne do tej istej pasce.
 
33:35 Toto sa stбle opakuje.
 
33:41 A toto padanie z pasce do pase,
 
33:45 z jednej do druhej,
sa volб sloboda.
  
33:51 Nie, nesmejte sa, prosнm,
toto nie je sranda,
  
33:55 je to alarmujъce,
иo sa deje.
  
34:01 Vnбљa to smъtok,
 
34:05 pretoћe sme vo vojne
jeden s druhэm.
  
34:12 A keп to vidнte,
 
34:15 keп vidнte, иo disciplнna spravila,
 
34:19 иo spravilo prispфsobovanie sa,
 
34:23 akceptбcia najnovљieho
guru,
  
34:27 иo vytvoril,
 
34:31 tie skupiny, ktorй chcъ nasledovaќ
toho konkrйtneho uиiteѕa,
  
34:35 alebo inъ skupinu, inйho uиiteѕa,
to rozdelenie,
  
34:39 keп vidнte celэ tento
straљnэ neporiadok,
  
34:42 zmдtok, neљќastie,
 
34:50 musнte nбjsќ k tomu inэ prнstup.
 
34:58 Takћe, keп sami zistнte
akэ je to zmдtok,
  
35:07 akэ v иloveku
spфsobuje chaos,
  
35:11 a preto navonok,
 
35:17 mimo tohto neporiadku,
 
35:19 samotnй pochopenie tohto
neporiadku,
  
35:21 prichбdza poriadok-
prirodzenэm spфsobom,
  
35:24 s jeho vlastnэmi zбkonmi,
s jeho vlastnou krбsou disciplнny,
  
35:30 s jeho vlastnэm poriadkom.
 
35:40 Takћe s touto jasnosќou
 
35:43 pozrime sa na to,
иomu hovorнme ћitie,
  
35:48 иomu hovorнme lбska
a иomu hovorнme smrќ,
  
35:55 pretoћe tieto tri veci, sъ
najdфleћitejљie veci v naљom ћivote.
  
35:59 Ћitie, zomieranie a to, иomu
hovorнme lбska.
  
36:06 Otбzka: Neћ budeme pokraиovaќ,
mohli by ste hovoriќ o mysli,
  
36:09 a preиo sa tъћime separovaќ,
 
36:12 oddeliќ sa jeden
od druhйho?
  
36:15 K: Preиo sa vzпaѕujeme
a rozdeѕujeme?
  
36:21 To je predsa jednoduchй, nie?
 
36:26 Preиo ste vy Ameriиan a ja Hind?
 
36:34 Sme vychovбvanн
v inej kultъre,
  
36:37 s inou tradнciou,
s rфznymi mэtmi.
  
36:43 Amerika nemб zvlбљtny mэtus
 
36:49 - Eurуpa mб a Бzia mб.
 
36:58 Toto rozdelenie
je tvrdenie ega, mтa.
  
37:03 Ja, so vљetkэmi mojimi tъћbami,
radosќami, obavami,
  
37:09 hromadenie toho
иo sa nazэva radosќ, љќastie.
  
37:17 Viete,
symbol krнћa,
  
37:23 viete иo znamenб?
 
37:27 Vymaћte "I" ( "I" v angl. znamenб ja)
 
37:30 Ћe?
 
37:31 Rozumiete иo hovorнm?
 
37:34 Nie? Boћe!
 
37:38 Uћ ste videli symbol krнћa, nie?
 
37:44 To JA - vymaћte,
 
37:53 pretoћe to JA separuje.
 
37:57 To JA, ktorй sa neustбle presadzuje,
 
38:01 to JA, ktorй hovorн:
Musнm maќ toto, budem tэmto,
  
38:08 to JA, ktorй je sъќaћivй,
agresнvne,
  
38:13 to JA, ktorй sa porovnбva,
 
38:16 chtiac byќ nieинm
vдиљнm, noblesnejљнm,
  
38:19 mudrejљнm, osvietenejљнm,
 
38:27 a toto JA, je zdrojom
vљetkйho tohto
  
38:31 neљќastnйho zmдtenйho
rozdelenia vo svete.
  
38:38 Preto hovorнte: Ako mфћem
ћiќ v tomto svete bez JA?
  
38:44 Ideme sa na to pozrieќ.
 
38:47 Prнdeme na to tak, keп pochopнme
иo je to ћitie,
  
38:51 a иo sa v skutoиnosti deje.
 
38:56 Ideme zistiќ
 
38:58 ako ћiќ vo svete bez JA,
 
39:02 keп pochopнme иo je to
zomieranie a иo je to lбska.
  
39:06 Bez pochopenia tohto,
 
39:08 nie
v teoretickej rovine,
  
39:14 иi mфћeme ћiќ
v tomto svete bez JA,
  
39:17 nemб zmysel.
 
39:22 Viete, ѕudia skъљali
 
39:24 ћiќ vo svete
bez JA,
  
39:27 tэm ћe iљli do klбљtorov,
 
39:30 prijali
inй meno alebo инslo,
  
39:36 tэm, ћe sa utiahli do malэch skupнn,
 
39:43 komъn a komunнt.
 
39:49 Existuje desaќ spфsobov,
alebo 1000 rфznych spфsobov,
  
39:54 ako sa zbaviќ JA.
 
39:57 Skrz meditбciu,
skrz kontrolu,
  
40:00 skrz potlбиanie, skrz
 
40:05 identifikбcie seba
s tэm vyљљнm -
  
40:10 s Bohom.
 
40:14 Vyskъљali sme uћ vљetko
 
40:20 a neuspeli sme, lebo sme neиelili
faktu,
  
40:25 tomu, иo sa v skutoиnosti deje.
 
40:28 Chceme zniиiќ to иo je, bez toho,
aby sme pochopili иo to je,
  
40:33 bez toho aby sme tomu иelili.
 
40:34 A to je to, иo dnes rбno
ideme troљku spraviќ,
  
40:40 pozrieme sa na nбљ ћivot,
vбљ ћivot,
  
40:45 nie na ћivot podѕa
nejakйho psycholуga,
  
40:48 alebo podѕa reиnнka
- on nemб vzor. Vпaka Bohu!
  
40:56 Pozrite sa na to -
 
40:59 - na ћitie, na vбљ dennэ ћivot.
 
41:05 Je v тom nejakэ poriadok?
 
41:13 Chodenie do kancelбrie
deт za dтom,
  
41:20 zarбbanie si na ћivobytie,
 
41:22 trбviќ 40, 50 rokov
 
41:28 v monotуnnosti, nude,
 
41:30 prispфsobivosti,
zodpovednosti.
  
41:37 Viete, sloboda mб svoju
vlastnъ ъlohu,
  
41:41 nie tъto ъlohu
povinnostн, prispфsobovania sa.
  
41:48 Pozrite sa na svoj ћivot a uvidнte,
ћe v je v тom strach.
  
41:52 Je tu agуnia,
bolesќ, vina,
  
41:59 neustбle nutkanie
byќ nieиim inэm neћ ste,
  
42:07 vnъtornэ boj.
 
42:15 To je to, иo nazэvame ћitнm,
ћe? Nie?
  
42:21 S obиasnou radosќou,
 
42:25 s prнleћitostnэm vэletom,
 
42:31 pozriete sa na slnko,
ak je slnko,
  
42:36 idete von kedykoѕvek keп mфћete,
zabнjate zvieratб a vtбky,
  
42:45 иomu hovorнte "љport."
 
42:50 Je tu stбla sъќaћivosќ
medzi sebou,
  
42:55 lћi, pokrytectvo.
 
42:59 A to je to,
иo nazэvame ћivotom, vљak?
  
43:05 A je v tom neporiadok.
 
43:10 Bez toho, aby sme toto pochopili
a vniesli do toho poriadok,
  
43:18 chceme navonok vytvoriќ
poriadok.
  
43:22 Viac zбkonov,
viac prбvnych predpisov,
  
43:25 predchбdzanie korupcii,
navonok,
  
43:28 a vo vnъtri
sme skorumpovanн, skazenн.
  
43:34 A vљetok tento vnъtornэ zmдtok
bol spфsobenэ mnou,
  
43:41 иo je pravб podstata
mysle ako JA.
  
43:47 Nie?
 
43:49 Boћe, no tak pбni!
 
43:51 Nechcete to vidieќ, ћe?
 
43:59 Takћe ћitie je proces strachu,
 
44:05 v zбklade, hlboko vo vnъtri,
 
44:10 иo je zase vэsledkom
myslenia.
  
44:23 A keп sa pozriete
na to ћitie,
  
44:27 tak potom иo je to smrќ?
 
44:35 Znova, иlovek sa veѕmi bojн smrti.
 
44:44 Vyhэbate sa tomu, nemyslнte na to.
 
44:51 Vysokэ vek, nehoda,
 
44:56 choroba,
 
45:00 strach z toho vљetkйho,
 
45:04 A neodvratnй odkladanie
smrti.
  
45:10 A vљetko to predstieranie
ktorй sa deje,
  
45:13 snaha byќ stбle mladэ,
 
45:18 vљetky tie starй dбmy ktorй sa
obliekajъ ako mladй dievиatб,
  
45:24 a starн muћi ktorн hrajъ golf
kvфli -
  
45:26 veп viete, to sa deje vo svete.
 
45:34 Takћe to je to, иomu hovorнte ћivot.
 
45:37 Straљnэ neporiadok,
zmдtok, neporiadok.
  
45:47 A vy sa to bojнte opustiќ,
иo znamenб - zomrieќ.
  
45:55 A preto z toho strachu
 
45:58 mбte rфzne formy
viery, preћitia.
  
46:04 A nemбme иas sa na to pozrieќ,
lebo,
  
46:07 viete,
 
46:12 celб kultъra,
 
46:15 бzijskб kultъra je zaloћenб na
myљlienke budъceho ћivota,
  
46:24 a mбte svojich kresќanov
a vlastnъ formu budъceho ћivota,
  
46:28 vzkriesenie, atп.
 
46:34 A vy nikdy nespochybтujete
tэch ktorн veria v reinkarnбciu
  
46:39 alebo tэch, ktorн veria, ћe
budъ sedieќ vedѕa Boha v nebi,
  
46:45 nikdy sa nepэtate иo je to, to "TO",
ktorй pretrvб.
  
46:53 Existuje fyzickэ koniec,
 
46:56 ale иo je to, to "TO" иo preћije,
 
47:00 иo sa reinkarnuje
alebo bude ћiќ v inom svete?
  
47:07 Keп verнte v reinkarnбciu
 
47:10 znamenб to, ћe existuje
stбle JA,
  
47:15 trvalб entita, ktorб
- nevolajme to trvalэm -
  
47:20 иo znamenб, ћe
existuje entita, ktorб pokraиuje
  
47:24 kэm nie je ъplne opotrebovanб -
 
47:29 vпaka skъsenostiam,
vпaka dobrйmu sprбvaniu,
  
47:32 bolesti, utrpeniu,
vпaka dobrэm иinom?
  
47:36 JA prichбdza nakoniec ku koncu
 
47:41 po desiatkach ћivotoch
alebo sto ћivotoch v budъcnosti.
  
47:49 A nie ste zaќaћenэ
s tэmto druhom strachu,
  
47:55 pretoћe ak verнte
v istъ spбsu,
  
48:00 v konkrйtnu vieru,
myљlienku, budete oиistenэ,
  
48:06 pretoћe niekto inэ
trpн pre vбs.
  
48:08 A vy tomu verнte
a ste v tom љќastnн.
  
48:11 Pozrite sa na to vљetko!
Na celэ vzorec,
  
48:14 nielen vбљ
konkrйtny maliиkэ vzorec.
  
48:20 Toto vљeto
vnбљa zmдtok do nбљho ћivota.
  
48:29 A do tohto zmдtku
sa snaћнte vniesќ poriadok.
  
48:42 A ћitiu sa tieћ hovorн -
 
48:46 ћivot v ktorom je lбska.
 
48:54 Иo to slovo znamenб,
 
48:58 majъc na pamдti, ћe slovo
nie je tб vec,
  
49:05 opis nie je to
opisovanй.
  
49:10 Slovo nikdy nie je tб vec.
 
49:16 Takћe иo to znamenб,
иo to slovo znamenб pre nбs?
  
49:27 Pre vбs, nie pre nejakйho filozofa
ale pre vбs,
  
49:33 иo to znamenб?
 
49:39 Lбska, ako ju poznбme,
je poteљenie, zraniteѕnosќ,
  
49:44 ћiarlivosќ,
ъzkosќ, hnev, bolesќ -
  
49:49 viete, tie veci
ktorй v ћivote zaћнvame.
  
50:00 A pretoћe
s tэm nie sme spokojnн,
  
50:04 volбme to
lбska ku krajine,
  
50:06 lбska k Bohu,
lбska ku knihбm -
  
50:08 viete, to vљetko.
 
50:12 To je nбљ ћivot.
 
50:17 Pridajme niekoѕko bohov, spasiteѕov,
guruov do toho neporiadku,
  
50:27 a mфћme v tom pokraиovaќ
deт po dni, kэm nбhodou,
  
50:32 alebo chorobou
nezomrieme - na starobu.
  
50:41 Takћe existuje
aj nejakэ inэ spфsob ћivota?
  
50:51 Takэ, aby sme ћili
bez zmдtku, bez strachu?
  
50:59 Pretoћe zomrieќ znamenб ћiќ viac,
ћiќ ъplne.
  
51:06 Takћe to musнme zistiќ.
 
51:11 Myseѕ
nemфћe vyprodukovaќ poriadok!
  
51:16 Myseѕ vбm
neprinesie porozumenie,
  
51:18 ona mфћe priniesќ len rozdelenie.
 
51:26 Takћe, иo spфsobн
ъplnэ poriadok,
  
51:33 ћivot, v ktorom
je skutoиnэ sъcit?
  
51:37 Rozumiete
иo to slovo znamenб?
  
51:39 Vбљeт pre vљeto,
 
51:43 lбska bez ћiarlivosti,
bez hnevu,
  
51:46 bez horkosti,
bez bolesti, smъtku
  
51:54 - kaћdodennэ ћivot v ktorom
nie je nijakэ konflikt.
  
52:05 Ћiќ takэmto spфsobom
si vyћaduje obrovskъ energiu,
  
52:11 a vy plytvбte touto energiou.
Vtedy keп nastбva konflikt -
  
52:16 - je to plytvanie.
 
52:19 Takћe to, иo sme urobili
skrz slobodu, tzv. slobodu,
  
52:26 je, ћe sme spфsobili zmдtok,
aj navonok aj vnъtorne.
  
52:33 Keп to vљetko teraz vidнme,
prinбљa to poriadok.
  
52:40 Tak ako to vidнte?
 
52:43 Rozumiete mojej otбzke?
 
52:48 Ako to celй vidнte?
 
52:52 Ako nieиo, иo je mimo vбs?
 
52:59 Ako nieиo, иo je tam vonku?
 
53:05 Alebo ako nieиo,
 
53:09 v ktorom pozorovateѕ neoddelil
seba od toho, иo vidн?
  
53:18 On je tэm.
 
53:21 Rozumiete?
 
53:25 Keп sa pozerбte,
nepozerбte sa len vizuбlne,
  
53:35 vidiac len verbбlne,
 
53:38 ale pozerбte sa bez slov,
bez koncepciн, bez vzorcov
  
53:47 – pozerбte sa.
 
53:50 Иo znamnenб, pozerбte sa
bez predstбv.
  
53:56 Teraz, keп sa
pozerбte bez vzorcov,
  
54:02 bez konceptov,
 
54:05 ktorэmi sъ verbбlne
predstavy,
  
54:08 poskladanй mysѕou,
 
54:11 keп sa viete pozeraќ
bez formulбcie, konceptu, obrazu,
  
54:20 celэ tento pohyb
ktorэ sa nazэva ћivot:
  
54:24 strach, bolesќ,
ъzkosќ, veѕkэ smъtok,
  
54:29 zabнjanie jeden druhйho,
 
54:34 keп to veѕmi jasne vidнte
 
54:38 to samй vnнmanie
prinбљa poriadok.
  
54:47 A teraz, vidнte to?
 
55:00 A toto je veѕmi dфleћitй,
 
55:03 to je jedinб vec na ktorej zбleћн,
 
55:07 иi vy, ako ѕudskб bytosќ,
 
55:11 ћijъca v tomto monљtruуznom,
hlъpom, љialenom svete,
  
55:19 иi vidнte tъto vec ako celok.
 
55:25 Иi uћ ћijete tu,
v Indii, v Rusku alebo v Инne,
  
55:30 alebo v Timbuktu,
 
55:34 je to problйm ѕudstva.
 
55:38 A musнte to vidieќ jasne.
 
55:44 Keп vidнte tъto vec
bez predstavy, zбveru,
  
55:48 bez predsudku,
 
55:51 bez nejakйho konceptu,
 
55:55 potom budete ten
poriadok vnнmaќ.
  
56:01 A ten poriadok mб
svoje vlastnй zбkony,
  
56:06 nevynъtenй, neprispфsobujъce sa,
 
56:09 nepresadzujъci nejakэ ideбl,
je to poriadok sбm o sebe.
  
56:21 Rozumieme si?
 
56:27 Alebo len poиъvate nejakй slovб
 
56:34 a drћнte sa svojich konceptov,
presvedиenн, svojich zбverov,
  
56:39 vaљich konkrйtnych predstбv,
 
56:43 a preto pokraиujete
vo vlastnom neporiadku,
  
56:51 a tak prispievate
k svetovйmu chaosu?!
  
56:55 Viete,
 
57:03 musн vzniknъќ novб rasa,
 
57:06 novн ѕudia, novб skupina.
 
57:13 Nie dlhovlasн,
nie krбtkovlasн,
  
57:17 nie ѕudia ktorн berъ drogy
a neberъ drogy,
  
57:22 kockatн, guѕatн
иi akн?
  
57:28 Novб skupina ѕudн!
 
57:33 Viete ћe
 
57:37 Бrijci
 
57:41 priљli, verнm tomu, historicky,
 
57:46 zo Sumйrie?
 
57:49 Jedna skupina iљla na vэchod,
 
57:54 a vstъpili do Indie
zo severozбpadu.
  
57:58 A v tej krajine naљli
celkom odliљnэch ѕudн.
  
58:05 Brutбlnych! Bez ohѕadu na to,
boli to ъplne odliљnн ѕudia.
  
58:09 A tнto novн ѕudia
ktorй do nej vstъpili
  
58:13 museli ћiќ medzi nimi.
 
58:22 Takћe tн, ktorн poиъvali
tэmto rozhovorom,
  
58:26 ktorн ich preћнvali,
 
58:28 sъ novн ѕudia ћijъci
vo svete temnoty.
  
58:36 Preto je to tak veѕmi dфleћitй
 
58:43 poиъvaќ, zistiќ, a byќ
svetlom sebe samйmu.
  
58:52 Nebyќ na nikom zбvislн,
 
58:55 na ћiadnom psycholуgovi,
ћiadnom guru, na reиnнkovi!
  
59:03 Keп sme svetlom sebe samйmu,
 
59:07 potom sa spojнme.
 
59:14 Neviem, koѕko je hodнn.
Minъtku, pane.
  
59:21 O: Pane?
K: Poиkajte minъtku.
  
59:26 Neponбhѕajte sa!
Mбme kopec иasu.
  
59:34 Viete, nerobнme propagandu.
 
59:43 Niиomu nerobнm propagandu.
 
59:48 Ak budete opakovaќ, иo bolo povedanй,
stane sa z toho loћ.
  
59:59 Ale ak to pochopнte sami,
 
1:00:03 ъplne, sami,
 
1:00:08 ste svetlom sebe samйmu,
a preto
  
1:00:10 keп budete o tom hovoriќ,
budete to vy,
  
1:00:14 a preto nie pokrytectvo.
 
1:00:19 Pravda nie je niekde пaleko,
 
1:00:26 ale je to to,
иo v skutoиnosti je!
  
1:00:30 A vnнmanie toho, иo v skutoиnosti je,
je pravda.
  
1:00:35 Vidieќ, ћe keп klamete,
 
1:00:39 vidнte to!
 
1:00:41 Vnнmanie klamstva v sebe je pravda.
 
1:00:56 Takћe nerobнme ћiadnu propagandu
 
1:00:59 alebo propagбciu idei.
 
1:01:05 Preto je to ъћasnб vec, ћe
mфћeme slobodne pozorovaќ,
  
1:01:12 sami vidieќ veci jasne.
 
1:01:18 A vy nemфћete vidieќ ako
sa veci majъ,
  
1:01:23 ak mбte predstavy,
zбvery, predsudky,
  
1:01:30 autoritбrske presvedиenia
a tradнcie.
  
1:01:33 Staин sa pozeraќ
na seba s otvorenэmi oиami
  
1:01:41 a potom nemusнte chodiќ
do ћiadnej љkoly,
  
1:01:44 do ћiadnej skupiny,
aby ste porozumeli sami sebe.
  
1:01:47 Vљetko je tam!
 
1:01:50 Na to aby ste sa naљli,
nemusнte инtaќ knihy,
  
1:01:54 alebo нsќ do Afriky pozorovaќ
zvieratб, aby ste pochopili
  
1:01:57 skrz zvieratб - seba.
 
1:02:01 Ste oboje. Aj africkй zviera
aj civilizovanэ Ameriиan.
  
1:02:07 Ћe?
 
1:02:10 Len neviete, ako sa pozeraќ.
 
1:02:18 A ako sa pozeraќ,
to je vo vaљich rukбch.
  
1:02:22 Nie ako prostriedok,
ale naozaj sa pozeraќ.
  
1:02:29 Vљak, pane?
 
1:02:32 Obecenstvo: Mфћete opнsaќ stavy ktorй
 
1:02:36 dovolia alebo nedovolia
vstъpiќ tej novosti?
  
1:02:41 Mфћeme vedieќ
odkiaѕ pochбdza to novй?
  
1:02:48 K: Mфћeme vedieќ
odkiaѕ prichбdza novй?
  
1:03:02 Viete
odkiaѕ prichбdza novй?
  
1:03:10 Tak za prvй, pane...
 
1:03:15 O: Poиujete, иo povedal?
Nepoиujem, иo hovorнte.
  
1:03:20 Nepoиul som otбzku
 
1:03:22 a nerozumel som иo ste prбve povedal.
 
1:03:27 O: Nepoиujeme!
K: Nepoиujete? У, je to jednoduchй.
  
1:03:36 Pбn sa pэta:
 
1:03:39 odkiaѕ prichбdza to novй,
 
1:03:43 kreativita,
 
1:03:48 novй vnнmanie.
 
1:03:57 Viete, povedali mi,
 
1:04:01 ћe tнto objavitelia
priљli na nieиo novй,
  
1:04:10 keп nieиo odloћili.
 
1:04:12 - Pokiaѕ to vфbec sъ objavitelia,
 
1:04:14 nie ћe sa snaћia zaplбtaќ dieru.
 
1:04:19 Ъћasnн vynбlezcovia,
 
1:04:21 ъћasnн ѕudia, ktorн
uvideli nieиo novй,
  
1:04:25 musia maќ nielen poznanie
 
1:04:30 zo starйho, ako vy,
 
1:04:33 ale tieћ tam musн byќ aj interval,
 
1:04:37 - a teraz poиъvajte pozorne -
 
1:04:39 interval, nielen иasu ale aj miesta,
 
1:04:44 medzi starэm a novэm.
 
1:04:49 Иo znamenб, ћe to starй
musн ъplne prestaќ.
  
1:04:55 To znamenб,
starй poznanie piestu,
  
1:05:02 alebo иohokoѕvek,
 
1:05:05 musн ъplne
prestaќ, daќ to bokom.
  
1:05:14 A potom moћno,
 
1:05:16 pretoћe vaљa myseѕ
je tak ostrб, jasnб, citlivб,
  
1:05:21 prichбdza to novй.
 
1:05:27 Novй sa nezrodн zo starйho.
 
1:05:37 Akoby aj mohlo?
 
1:05:39 To starй musн byќ ticho.
 
1:05:45 Poиkajte minъtku!
Eљte som neskonиil.
  
1:05:48 Len minъtku, pane.
Len minъtku.
  
1:05:53 Keп hovorнte "to novй",
 
1:05:56 иo si predstavujete pod tэm slovom?
 
1:06:04 Sedнte na brehu rieky.
 
1:06:09 Rieka mб meno.
 
1:06:13 Je to meno riekou?
 
1:06:19 Je voda, ktorъ pozorujete
 
1:06:26 novб voda
 
1:06:28 alebo neustбly pohyb vody?
 
1:06:41 Sme my, ako ѕudskй bytosti,
 
1:06:44 stбle sa snaћiace nбjsќ nieиo novй,
 
1:06:47 nielen vo svete techniky,
 
1:06:50 ale aj v nбs?
Nieиo novй?
  
1:06:54 Preиo?
 
1:06:57 Chбpem to, иo sa tэka techniky,
 
1:07:02 ale preиo chceme nбjsќ nieиo
novй v sebe?
  
1:07:09 Ak to nбjdete, je to novй JA?
 
1:07:15 Rozumiete?
 
1:07:20 Ak nбjdem nieиo novй
 
1:07:23 a v rovnakm иase Ja, ktorй existuje,
 
1:07:26 tak potom JA pouћнva to novй.
 
1:07:30 Ћe?
 
1:07:33 A v tom novom sa stбva mocnй,
 
1:07:35 hѕadб postavenie, slбvu, pozornosќ,
 
1:07:38 viete, celэ ten nonsens,
 
1:07:40 ktorэ prichбdza s objavenнm
nieиoho novйho.
  
1:07:46 Takћe potom,
 
1:07:49 JA, ktorй objavн novй, sa stбva tou
najnebezpeиnejљou entitou.
  
1:07:56 Takћe sami musнte prнsќ na to,
иo je to, to Novй.
  
1:08:04 Иi existuje takб vec ako novй.
 
1:08:07 Novб bytosќ
 
1:08:14 ъplne odliљnб od minulosti,
 
1:08:19 ktorб nemб ћiadnu spojitosќ
s budъcnosќou
  
1:08:25 ktorб nie je obsiahnutб
v priestore vedomia.
  
1:08:34 Niиo ъplne novй.
 
1:08:41 Aby sme na to priљli,
 
1:08:45 to JA tam vфbec nesmie byќ.
 
1:08:53 To novй je ъplnй dobro.
 
1:09:03 O: Pane,
Poиъval som veѕmi intenzнvne.
  
1:09:08 Bolo to
najmimoriadnejљн zбћitok
  
1:09:16 sledovaќ myseѕ,
 
1:09:18 skъmaќ sa, pozorujъc myseѕ.
 
1:09:26 A cнtil som, potom иo ste prestali
hovoriќ o umieranн
  
1:09:32 a zaиali ste hovoriќ o novom,
 
1:09:39 - sledujete?
 
1:09:40 K: Бno, akб otбzka?
Rozumiem.
  
1:09:44 O: Tak trochu som bol
vykolajenэ,
  
1:09:48 pretoћe vidiac to starй,
myseѕ,
  
1:09:58 vedomэ si jemnэch detajlov,
tej mysle,
  
1:10:11 to poznanie seba samйho
o ktorom hovorнte,
  
1:10:21 to je to, na иo som иakal,
aby ste o tom zaиali hovoriќ,
  
1:10:27 a инtanнm a opдtovnэm инtanнm
nakoniec spomaliќ myslenie,
  
1:10:34 kde mфћem
pozorovaќ myseѕ.
  
1:10:36 K: Rozumiem.
 
1:10:42 O: V tej pozornosti
 
1:10:48 myslenie sa v urиitom
zmysle rozptэli.
  
1:10:50 Sledujete?
K: Rozumiem, pane.
  
1:10:55 O: Ale je to nesmierne ќaћkй
 
1:10:59 dostaќ sa do bodu, kde mфћete
pozorovaќ vlastnъ myseѕ.
  
1:11:04 Tб medzera medzi
rozmэљѕanнm,
  
1:11:08 aby sa tam иlovek dostal,
иlovek musн sledovaќ myslenie
  
1:11:12 a to musн skonиiќ,
 
1:11:16 a potom tб medzera,
nezmyselnosќ, to novй ...
  
1:11:22 K: Rozumiem. Akб je otбzka, pane?
 
1:11:29 O: Teda, pre mтa toto vstupovanie,
 
1:11:33 dostaќ sa do tej medzeri,
 
1:11:40 je veѕmi
straљidelnэ druh zбћitku.
  
1:11:56 Bolo by dobrй pokraиovaќ
alebo som zaљiel uћ prнliљ пaleko?
  
1:12:03 K: Vidнm.
Porozumel som.
  
1:12:10 Nehovorнte ћe?...:
 
1:12:14 Sledoval som to, иo ste povedali,
preинtal, иo ste napнsali,
  
1:12:22 a o to viacej sa vnбram do JA.
 
1:12:26 Poznбvaќ sбm seba
je dosќ straљidelnй.
  
1:12:31 A tieћ v tom vnorenн
 
1:12:34 vidнm, ћe medzera
medzi myљlienkami,
  
1:12:43 medzi vnнmanнm a konanнm
 
1:12:51 - to vљetko je dosќ desivй.
 
1:12:58 A vy sa pэtate,
 
1:13:03 ako иlovek mфћe
- nie ako to urobiќ-
  
1:13:07 je moћnй sa dostaќ za to,
 
1:13:15 za tento strach, toto
neustбle hѕadanie,
  
1:13:20 neustбle pэtanie sa,
neustбlu neistotu,
  
1:13:27 - na to sa pэtate, pane?
 
1:13:32 O: Nie presne.
 
1:13:35 Sledujem vбs a to ma formuje.
 
1:13:43 Raz, v minulosti,
keп som bol na drogбch,
  
1:13:47 keп som sa dostal do tejto rнљe,
 
1:13:50 bez videnia seba,
to bolo to najdesivejљie.
  
1:13:56 K: Pane, chбpem,
je to dosќ jasnй.
  
1:14:00 Inн ѕudia sa tieћ chcъ nieиo
spэtaќ, pane.
  
1:14:05 Poиkajte minъtku, pane. Ten dћentlmen
sa nieиo pэtal.
  
1:14:10 Vidнte, vдиљina z nбs sa bojн
nieиoho neznбmeho.
  
1:14:19 Koniec koncov, smrќ je nieиo
neznбme.
  
1:14:23 Zajtrajљok je v skutoиnosti
nieиo neznбme.
  
1:14:30 Preto zajtrajљok,
smrќ, alebo o desaќ rokov neskфr,
  
1:14:37 je nieиo иo musнme vedieќ,
 
1:14:40 aby sme sa nebбli hociakej
formy strachu.
  
1:14:44 Takћe vћdy nosнme so sebou
poznanie zo vиerajљka.
  
1:14:53 A to poznanie zo vиerajљka
nбm brбni
  
1:14:58 porozumieќ tomu neznбmemu.
 
1:15:02 Oslobodenie sa od poznanйho
je tэm novэm.
  
1:15:11 Бno, pane?
 
1:15:12 O: Pane, byќ pozorovateѕom
a tэm pozorovanэm
  
1:15:14 - инtal som, иo ste povedal
o pozorovateѕovi a pozorovanom.,
  
1:15:17 Niekedy ako o pozorovanom
hovorнte o vnъtornom, nie?
  
1:15:23 K: Preиo pozorovateѕ?
 
1:15:25 O: Pozorovateѕ a pozorovanй.
 
1:15:27 Niekedy, keп
hovorнte o pozorovanom,
  
1:15:30 hovorili ste o kvete. Verнm,
 
1:15:32 a niekedy ste hovorii o nieиom
vo vaљom vnъtri,
  
1:15:36 ako o pozorovanom, nie?
 
1:15:38 K: Nie, je to celkom jednoduchй.
 
1:15:45 Keп sa na niekoho pozerбte,
 
1:15:49 ja sedнm tu,
vy tam,
  
1:15:51 reиnнk je tu, vy ste tam.
 
1:15:57 Vy ste pozorovateѕ,
reиnнk je pozorovanэ.
  
1:16:04 Ћe?
 
1:16:05 Ako sa pozerбte na reиnнka?
 
1:16:09 Vy ste pozorovateѕ.
Иo pozorujete?
  
1:16:16 Formu pozorovateѕa,
 
1:16:21 jazyk akэm hovorн,
 
1:16:26 gestб, иrty, formu, meno?
 
1:16:32 To je to иo pozorujete?
 
1:16:35 Alebo mбte predstavu o reиnнkovi,
 
1:16:41 vљak?
 
1:16:43 Takћe иo pozorujete?
 
1:16:45 Pozorujete svoju vlastnъ predstavu
o reиnнkovi, ktorъ ste si vybudovali.
  
1:16:53 Ћe?
 
1:16:54 Teraz, viete sa pozrieќ na reиnнka
bez akejkoѕvek predstavy?
  
1:17:04 Иo znamenб, ћe sa naozaj pozerбte,
ћe?
  
1:17:09 Ћe naozaj poиъvate.
 
1:17:13 Teraz, tэm ћe poиъvate vlastnъ
predstavu,
  
1:17:16 vaљe prednastavenй myљlienky,
 
1:17:19 ale v skutoиnosti to vљetko dбte
bokom, poиъvate, pozerбte sa.
  
1:17:24 Teraz, viete sa na seba pozrieќ
podobnэm spфsobom?
  
1:17:30 Pretoћe, keп sa pozerбte na seba,
mбte o sebe predstavu,
  
1:17:34 akэ by ste mali byќ, akэ
by ste nemali byќ.
  
1:17:38 Ћe?
 
1:17:39 Mбte ideu, ktorб je zase
 
1:17:45 predstava, ћe musнte
uspieќ,
  
1:17:49 musнte byќ dobrэ,
musнte nieиo dosiahnuќ.
  
1:17:51 Viete, mбte predstavy,
 
1:17:54 nie len o sebe,
 
1:17:56 mбte predstavy o sebe a o svete.
 
1:17:59 Takћe vћdy sa pozerбte cez predstavu,
 
1:18:05 prostrednнctvom vzorca,
v urиitom zmysle.
  
1:18:09 Teraz - viete sa pozeraќ
bez predstavy?
  
1:18:12 Bez vzorca?
 
1:18:15 Tб predstava,
ten vzorec som JA.
  
1:18:23 Je to veѕmi jednoduchй pane.
 
1:18:26 Keп sa pozerбte na strom,
 
1:18:31 oblak, vtбka,
 
1:18:37 svojho suseda, svoju ћenu,
 
1:18:39 alebo svoje dievиa, na hociиo,
pozerajte sa bez predstavy.
  
1:18:47 Potom ste spriaznenн,
 
1:18:51 potom ten vtбk, na ktorйho
sa pozerбte
  
1:18:53 bez Ja, bez toho slova,
 
1:18:57 potom nikdy niи
v ћivote nezabijete.
  
1:19:02 O: Pane?
K: Poиkajte minъtku.
  
1:19:05 Бno, pane?
 
1:19:08 O: Predtэm, neћ ste hovorili ako
padneme z jednej pasce do druhej,
  
1:19:14 a potom do пalљej, veѕa ѕudн
v obecenstve sa smialo.
  
1:19:18 Povedali ste: Prosнm, nesmejte sa!
Je to vбћne!
  
1:19:22 Nie je to koncepcia
 
1:19:25 toho ako vбћne alebo ako nie,
braќ celъ zбleћitosќ?
  
1:19:28 K: Vфbec nie, pane.
 
1:19:29 Dobre, ukбћem vбm to,
ukбћem vбm to!
  
1:19:32 Keп ste vбћni,
a zaиnete sa nieиom smiaќ,
  
1:19:36 viem preиo sa smejete.
Je to uvoѕnenie.
  
1:19:40 Smiech,
 
1:19:42 akэsi vzruљujъci pocit, ktorэ ste si
vytvorili poиas rozhovorov
  
1:19:46 sa nбhle uvoѕnenн.
 
1:19:48 Smiech je dobrэ,
 
1:19:51 smiech mб svoje miesto
a prнleћitosќ.
  
1:19:56 Иlovek sa musн smiaќ, musн sa
usmievaќ. V smiechu je krбsa .
  
1:20:01 Ale sъ tu aj prнleћitosti
kde smiech nemб miesto.
  
1:20:08 Keп je иlovek hlboko znepokojenэ,
 
1:20:13 zanietene sa snaћн zistiќ
spoznaќ sбm seba,
  
1:20:18 pochopiќ smъtok.
 
1:20:22 A niekto sa nбhle zasmeje,
 
1:20:25 otrasie to vami, nie?
 
1:20:27 Nie je to to, ћe sa nesmiete smiaќ,
ale je to nevhodnй.
  
1:20:32 Nie je ten pravэ иas,
to je vљetko.
  
1:20:36 Бno, pane?
 
1:20:39 O: Zdб sa mi,
ћe aby bol иlovek slobodnэ,
  
1:20:41 musн vidieќ иo sa v skutoиnosti deje.
 
1:20:44 A predsa, vidieќ to иo je,
иlovek musнm byќ slobodnэ.
  
1:20:48 O: Nie je to paradox?
K: To je dobre, pane.
  
1:20:54 Nie je to protireиenie.
 
1:20:59 Najprv, aby sme mohli
иokoѕvek skъmaќ,
  
1:21:03 najmд v sebe samom,
 
1:21:08 musн v tom byќ nielen
veѕkэ zmysel pre cit, ale aj sloboda.
  
1:21:14 Sloboda bez predsudkov
o sebe,
  
1:21:20 o tom akэ ste peknэ,
alebo akэ ste dobrэ,
  
1:21:23 alebo akэ ste љkaredэ.
 
1:21:26 Sloboda pozeraќ sa.
 
1:21:30 To je vљetko.
 
1:21:33 Poиъvajte toto!
 
1:21:36 Takћe prvэ krok je poslednэ krok.
 
1:21:41 Prvэ krok,
 
1:21:43 иo je pozrieќ sa na seba
bez hociakэch predsudkov,
  
1:21:48 bez akejkoѕvek podmienenia,
len aby som videl skutoиnosќ.
  
1:21:53 To je prvэ
aj poslednэ krok.
  
1:22:00 Nie je v tom ћiadny rozpor.
 
1:22:04 Aby som videl jasne seba
a svet,
  
1:22:09 nesmie tam byќ ћiadne JA, ktorй
hovorн: Mбm pravdu, ty sa mэliљ,
  
1:22:14 toto je mфj nбzor, ja som takэto,
viete?
  
1:22:19 Иo neznamenб, ћe sa stanete
vбgny, ѕahostajnэ alebo obyиajnэ,
  
1:22:26 Viete, hociakэ.
 
1:22:30 Ale keп vidнte,
 
1:22:36 na to, aby ste videli,
tam musн byќ absolъtna jasnosќ.
  
1:22:41 A vy nemфћete vidieќ jasne,
ak tam nie je sloboda.
  
1:22:49 Takћe, ak sa pozriete na seba,
 
1:22:51 uvidнte, ћe sa pozerбte na seba
cez vzorec,
  
1:22:55 cez predstavu.
 
1:22:57 Takћe, nie je dфleћitй
иo vidнte,
  
1:22:59 ale to, aby ste sa pozerali
bez predstбv.
  
1:23:05 Bez predstбv!
Preиo mбte predstavy?
  
1:23:09 To znamenб, mбte prestavy,
lebo sa chrбnite,
  
1:23:12 odmietate,
 
1:23:15 myslнte si ћe ste lepљн
ako v skutoиnosti ste,
  
1:23:18 alebo sa chovбte podradnejљie
ako v skutoиnosti ste.
  
1:23:21 Takћe vљetky tieto predstavy
sъ formou odporu,
  
1:23:26 forma obrany,
 
1:23:30 ktorй brбnia
skutoиnйmu vhѕadu.
  
1:23:36 Takћe, vaљa prvб starosќ
nie je to иo nбjdete,
  
1:23:43 ale иi sa viete pozeraќ
bez predsudkov.
  
1:23:50 A preto je to aj prvэm
aj poslednэm krokom.
  
1:23:56 Бno, pane?
 
1:23:58 O: Mohli by ste hovoriќ
o osamelosti,
  
1:24:00 ako nбs to posъva
rфznymi smermi?
  
1:24:05 O: Poиul ste otбzku, pane?
K: Nepoиujem.
  
1:24:08 O: Иi budete hovoriќ
o osamelosti
  
1:24:10 a ako nбs to posъva
rфznymi smermi v ћivote?
  
1:24:15 O: Osamelosќ.
K: Osamelosќ. Rozumiem.
  
1:24:21 Иi nбs osamelosќ posъva
rфznymi smermi?
  
1:24:33 Pozrime sa na to,
prosнm, poпme na to pomaly.
  
1:24:39 Pretoћe mnohн
z nбs sъ osamelн.
  
1:24:43 Mфћeme maќ deti,
starъ mamu,
  
1:24:48 mфћete byќ obklopenн
zбstupom ѕudн,
  
1:24:51 mфћete chodiќ do chrбmu,
kostola,
  
1:24:55 mфћete инtaќ kopec
ъћasnэch knнh,
  
1:25:00 pнsaќ, filozofovaќ,
 
1:25:04 ale keп sa zobudнte v tme,
uprostred noci,
  
1:25:10 nбhle sa cнtite
ъpne osamelн.
  
1:25:15 Mфћete spaќ
vedѕa svojej ћeny,
  
1:25:19 mфћete sa prechбdzaќ s priateѕmi
a znбmymi,
  
1:25:23 v hеbke zrazu cнtite,
 
1:25:27 tento pocit,
ћe nie ste s niинm spojenн.
  
1:25:32 Zъfalo sami.
 
1:25:34 Poznбte to?
 
1:25:40 Бno?
 
1:25:42 Ak бno, иo robнte?
 
1:25:47 Prejdime si to
krok za krokom.
  
1:25:51 Иo robнte?
 
1:25:54 Snaћнte sa z toho utiecќ, nie?
 
1:26:00 Rбdio, televнzia,
 
1:26:03 knihy, predstavy,
 
1:26:06 predstavujete si dni,
keп nie ste sami,
  
1:26:13 a bojujete s tэm, snaћнte sa
od toho utiecќ,
  
1:26:17 snaћte sa racionalizovaќ
svoju osamelosќ,
  
1:26:21 snaћнte sa jej odolaќ,
vyhnъќ sa jej.
  
1:26:25 Nerobнte to vљetko?
 
1:26:32 Ale nikdy sa tomu nepostavнte,
 
1:26:33 nikdy s tэm neprнdete priamo
do kontaktu.
  
1:26:39 Ako smъtok,
 
1:26:45 nikdy s nнm okamћite
neprнdete
  
1:26:51 do priameho kontaktu.
 
1:26:56 Takћe sa pozerбte
na tъto osamelosќ
  
1:27:00 ako pozorovateѕ,
ako outsider, ktorэ hovorн:
  
1:27:05 Bojнm sa, nepбиi sa mi to.
 
1:27:10 Opijem sa,
 
1:27:13 dбm si drogy, hociиo, len aby som sa
vyhol tejto straљnej veci.
  
1:27:20 Takћe keп od toho uteиiete,
 
1:27:25 osamelosќ alebo strach
z toho narastб,
  
1:27:29 a vћdy tam je.
 
1:27:33 Mфћete utiecќ tisнc mнѕ,
 
1:27:36 vћdy je tam.
 
1:27:40 Mфћete do tej osamelosti
vloћiќ
  
1:27:44 svojich bohov, spasiteѕov,
guruov,
  
1:27:48 svoju myљlienku na osvietenie
- vћdy tam je,
  
1:27:54 - ako vбљ tieт.
 
1:27:59 Takћe vediac, jasne vidieќ,
 
1:28:04 ћe akбkoѕvek forma ъteku,
иi uћ malб alebo aj hlъpa,
  
1:28:08 hociako brutбlna,
 
1:28:13 nie je odpoveпou na otбzku
osamelosti.
  
1:28:19 Takћe keп sa na to
pozriete pravdivo,
  
1:28:24 tak potom vy ste tб osamelosќ.
 
1:28:30 Nie ћe vy ste niekto inн
ako tб osamelosќ.
  
1:28:33 "VY" ste tб osamelosќ.
 
1:28:36 Иi nie?
 
1:28:40 Vy, ћenatэ, manћelka,
deti,
  
1:28:44 bojujete,
 
1:28:46 ste priebojnэ,
mбte svoje vlastnй problйmy,
  
1:28:49 pracujete pre seba,
pre svoju rodinu,
  
1:28:53 pracujete pre seba,
 
1:28:55 celэ deт sa izoloujete,
nie?
  
1:29:02 Takћe tento kaћdodennэ
proces izolбcie,
  
1:29:08 prostrednнctvom agresie,
prostrednнctvom presvedиenia,
  
1:29:11 cez dominбciu,
 
1:29:13 JA a nie JA,
 
1:29:16 celэ ten proces, ten
pohyb mтa,
  
1:29:20 je osamelosќ, izolбcia.
 
1:29:27 A z toho pocitu izolбcie
si chcete robiќ nбroky:
  
1:29:33 stбvate sa agresнvnymi,
 
1:29:36 brutбlnymi, nбsilnэmi, nahnevanэmi.
 
1:29:43 Takћe to vљetko sъ formy
ъniku z toho, иo sa deje.
  
1:29:50 Viete sa teraz pozrieќ
na osamelosќ
  
1:29:57 bez nejakэch zбverov,
bez toho ћe chcete нsќ za to,
  
1:30:05 prekonaќ to?
 
1:30:08 Chcenie prekonaќ to,
je пalљou formou ъteku,
  
1:30:13 tak sa na to len pozerajte.
 
1:30:18 Potom uvidнte,
 
1:30:23 pretoћe uћ neutekбte
a preto nestrбcate svoju energiu,
  
1:30:31 keп sa viete na to pozrieќ.
A keп to riadne sledujete,
  
1:30:36 tб vec zmizne.
 
1:30:41 Ћe?
Pochopili ste to?
  
1:30:46 Бno?
 
1:30:48 O: Пakujem, ћe ste mi
dali novъ slobodu,
  
1:30:51 a ak ma musia viesќ,
 
1:30:53 ћelal by som si prezidenta ako ste vy.
 
1:31:04 O: Ak sa na vбs pozerбm,
na reиnнka,
  
1:31:06 a tieto predstavy o ktorэch
hovorнte
  
1:31:08 ћe by som vniesol medzi to иo
vidнm, a to, kэm v skutoиnosti ste,
  
1:31:13 je to myslenie?
Nie je to myslenie?
  
1:31:15 K: Nie, len sa pozerajte, pane.
 
1:31:18 Mбte priateѕa, vљakћe?
 
1:31:21 Alebo manћelku иi dievиa?
 
1:31:25 Ako sa pozerбte na tъ osobu?
 
1:31:33 Vidнte ju иi jeho
bez akojkoѕvek predstavy?
  
1:31:43 Keп hovorнte:
Poznбm niekoho,
  
1:31:47 иo myslнzte tэm:
Poznбm niekoho?
  
1:31:53 Stretli ste ho stotkrбt
alebo s nнm veѕakrбt hovorili,
  
1:31:57 a hovorнte: Poznбm tъ osobu.
 
1:31:59 Иo tэm myslнte?
 
1:32:02 Poznбte ho
 
1:32:05 z toho, иo ste pozorovali,
 
1:32:09 zaћili,
 
1:32:13 spoznali jeho vэstrednosti,
poznбte ho.
  
1:32:17 Иo znamenб, poznбte ho podѕa
predstavy, ktorъ ste si vytvorili.
  
1:32:21 Иo je minulosќ.
 
1:32:23 Ћe?
 
1:32:26 Nie je to tak?
Vљetci vyzerбte zmдtene.
  
1:32:35 Preto to najnebezpeиnejљie,
иo mфћete povedaќ je: Poznбm ho!
  
1:32:42 Poznбte ho len z vaљich
predchбdzajъcich poznatkov.
  
1:32:48 Mohol sa zmeniќ,
teraz mфћe byќ inэ,
  
1:32:51 ale vy hovorнte: Poznбm ho!
 
1:32:54 Buп opovrћlivэm
alebo priateѕskэm spфsobom,
  
1:33:00 иo znamenб: vћdy na zбklade
predchбdzajъcej vedomosti,
  
1:33:05 prehliadate to,
akэ v skutoиnosti je.
  
1:33:14 Takћe keп sa pozriete
na svoju manћelku, manћela,
  
1:33:17 alebo akйkoѕvek vaљe vzќahy,
blнzke vzќahy sъ,
  
1:33:21 s inэm,
s blнћnym,
  
1:33:24 ktorэ mфћe byќ tisнc kilometrov
alebo desaќ tisнc mнѕ пaleko,
  
1:33:28 alebo bэvaќ vedѕa,
 
1:33:31 mбte o тom predstavu,
 
1:33:34 a tбto predstava je rozdelenie,
 
1:33:37 a tб predstava je
zdrojom konfliktu.
  
1:33:42 Pozeraќ sa na druhйho bez
predstбv je poћehnanie.
  
1:33:47 O: Nie je to chcenie nieиoho novйho
ъnikom?
  
1:33:52 K: Absolъtne. Chcieќ novй
je ъnik, samozrejme.
  
1:33:57 O: Nie je to nepoznanie poznanйho,
pznanie vid...
  
1:34:03 K: Poиkajte minъtku.
 
1:34:09 Boћe!
 
1:34:13 Pozrite pane!
 
1:34:17 Keп niekoho milujete
- milujete! -
  
1:34:23 nie tъћite po тom, nie poteљenie -
 
1:34:26 keп niekoho milujete...lebo
lбska nie je poteљenie,
  
1:34:31 lбska nie je tъћba.
 
1:34:35 Keп je to tъћba,
stбva sa to poteљenнm.
  
1:34:40 To potom uћ nie je lбska.
 
1:34:42 Keп niekoho milujete,
je tam JA?
  
1:34:50 Existuje entita, ktorэ hovorн:
Musнm nбjsќ novъ lбsku?
  
1:35:00 Nie je tam ћiadne JA,
pretoћe lбska je vћdy novб.
  
1:35:08 Poteљenie je vћdy starй,
 
1:35:11 Pretoћe je to
produkt mysle.
  
1:35:18 - Untranslated subtitle -
Takћe myseѕ, ktorб to skutoиne
  
1:35:27 - Untranslated subtitle -
- Untranslated subtitle -