Krishnamurti Subtitles

Iný druh energie

Santa Monica - 26 March 1972

Public Talk 40:44 Krishnamurti: Myslнm, ћe sme
hovorili o niekoѕkэch veciach
  
0:50 poиas poslednэch troch zhromaћdenн,
иo sme tu mali.
  
0:58 A dnes rбno
 
1:04 by sme mali, myslнm si,
 
1:06 hovoriќ a spolu sa
rozprбvaќ
  
1:17 o otбzke,
 
1:22 ako maќ nielen
kopec fyzickej energie,
  
1:32 ale aj energiu ktorб
je nielen fyzickб,
  
1:41 spфsobenб
cez trenice, boj,
  
1:48 - ale maќ takъ kvalitu energie, ktorб
je ъplne inб.
  
1:54 Pretoћe my
potrebujeme energiu
  
2:00 nielen nato, aby sme sa zmenili
 
2:04 svetlo v nбs samotnэch,
 
2:08 ale tieћ potrebujeme veѕa energie
 
2:13 nato, aby sme zmenili spoloиenskъ
љtruktъru v ktorej ћijeme.
  
2:17 Otбzka: Nepoиujeme tu.
 
2:19 K: Boћe!
 
2:22 Nepoиujete.
 
2:26 No neviem, to nie je moja chyba.
 
2:34 Poиujete teraz?
 
2:38 O: Reproduktor mб silnй basy.
 
2:44 K: Obбvam sa, ћe nepoиujem.
 
2:52 O: Ani my.
 
2:53 K: Tak иo budeme robiќ?
 
2:59 K: Nech to vyrieљia technici.
 
3:02 O: Potrebujeme vэљky.
 
3:12 O: Basy sъ prнliљ hore a vэљky dole.
 
3:15 Treba nastaviќ reproduktory.
 
3:18 O: Vљetky slovб sъ tlmenй.
K: Tlmenй. Je to teraz lepљie?
  
3:24 Obecenstvo: Бno.
 
3:26 K: Mal by som hovoriќ hlasnejљie.
 
3:33 Ako som povedal, nepotrebujeme len
 
3:39 veѕa energie na to,
aby sme sa zmenili
  
3:44 v svetlo, aby sme sa pochopili
samэch seba,
  
3:48 ale potrebujeme aj veѕa energie
 
3:52 nato, aby sme zmenili
spoloиenskэ poriadok,
  
3:57 vytvorili inъ spoloиnosќ,
 
4:00 inъ kultъru.
 
4:05 A ako sme vиera povedali,
myseѕ
  
4:13 vytvorila nesmiernu
energiu
  
4:19 vпaka konfliktom s druhэmi,
 
4:23 myseѕ v konflikte sama so sebou,
 
4:27 myseѕ -
agresнvna, rozdeѕujъca,
  
4:32 veѕkй nesvбry,
 
4:39 a tieto nesvбry nбm
priniesli znaиnъ energiu.
  
4:43 A o to viac je to v tejto krajine!
 
4:48 jJe tu veѕa energie,
fyzickej energie.
  
4:55 A my potrebujeme aj inъ energiu,
 
5:02 ktorб nie ne vэsledkom kofliktu,
zбpasenia, sъќaћenia,
  
5:10 a nekoneиnйho smъtku,
ktorэ mб svoju vlastnъ energiu.
  
5:19 A o tomto by som chcel dnes rбno
hovoriќ.
  
5:31 Vidнme, ћe novб kvalita
energie,
  
5:38 nie osobnб energia, alebo
kolektнvna energia,
  
5:44 enegia ъplne inej dimenzie,
 
5:51 nie konkrйtnej skupiny,
 
5:56 krajiny,
 
5:58 inйho nбboћenskйho presvedиenia
a dogmy,
  
6:02 ale energiu ktorб
je ъplne mimo
  
6:08 ѕudskэch konfliktov,
 
6:12 s celou svojou energiou
 
6:22 ktorб neprinбљa urиitй
vonkajљie efekty.
  
6:27 Neviem celkom presne, ako sa
o tom s vami rozprбvaќ.
  
6:36 Lebo sa mi zdб,
ћe vљetky nбboћenstvб
  
6:44 - pretoћe mбm veѕkй
obavy kvфli nбboћenstvu,
  
6:51 vљetkэm nбboћenstvбm,
 
6:53 иi uћ je to hocijakб organizбcia,
presvedиenie, dogma,
  
6:58 sa pokъsila uchopiќ
 
7:02 energiu, ktorб nepochбdza
z mysle.
  
7:12 Nehovorнm o nбboћenstve
 
7:18 ktorй vymysleli kтazi
na celom svete, organizovanй,
  
7:23 so svojim zбujmom
o majetok, v Boha, o rituбly,
  
7:32 ale o nбboћenstve,
 
7:35 ktorй nemб to niи spoloиnй
s akoukoѕvek
  
7:38 dogmou, vierou, rituбlom,
 
7:42 ktorб nie je to vэtvorom
prefнkanej mysle,
  
7:48 a vymэљѕa upravovanie
ѕudskйho sprбcania sa.
  
7:56 Hovorнme o nбboћenstve
 
8:01 ktorй je najvyљљie...
 
8:06 Pokazilo sa nieиo?
 
8:08 O: Vyplo sa to.
K: Boћe!
  
8:12 O: Uћ vбs poиujeme.
Uћ je to dobrй.
  
8:16 K: Je to teraz lepљie?
A: Бno.
  
8:18 K: Ach, koneиne.
 
8:22 Kde som?
 
8:34 Hovorнme o inom
nбboћenstve,
  
8:39 ъplne inom,
 
8:43 v ktorom nie sъ spasitelia, majstri,
 
8:47 akceptбcia autority,
 
8:52 do ktorйho kтaz nezasahuje,
 
8:59 v ktorom je priame
vnнmanie.
  
9:04 A to priame vnнmanie prinбљa
svoj vlastnэ poriadok,
  
9:09 vlastnъ vitalitu,
vlastnъ energiu.
  
9:17 Niektorн duchovnн vodcovia
 
9:21 - v skutoиnosti by sa vфbec nemali
nazэvaќ lнdrami -
  
9:24 nбboћenskн uиitelia,
 
9:27 sa pokъљali priniesќ,
aspoт pokiaѕ tomu rozumiem,
  
9:34 takъ vlastnosќ energie,
 
9:38 ktorб vnбљa poriadok
do existencie.
  
9:46 A tбto energia
nie je vэsledkom konfliktu,
  
9:56 ktorэ celkom dobre
poznбme.
  
10:00 Инm ste agresнvnejљн,
tэm viacej mбte energie.
  
10:04 Инm sme sъќaћivejљн,
tэm viac energie mбte.
  
10:07 A nakoniec
dostanete infarkt.
  
10:12 Ale my hovorнme o energii
 
10:17 ktorб prichбdza
 
10:24 cez ъplnй pochopenie
vedomia,
  
10:29 a ide aћ zaт.
 
10:36 Naљe vedomie, ktorэm ste vy,
 
10:41 je jeho obsahom.
 
10:47 Obsah
je rysom tohto vedomia.
  
11:01 A иi je tento obsah povrchnэ,
 
11:06 bezvэznamnэ, ъzkoprsэ, bigotnэ,
 
11:10 alebo mъdry, erudovanэ,
 
11:17 schopnэ veѕkej obety,
veѕkej mъdrosti,
  
11:26 je to stбle ten istэ
obsah vedomia.
  
11:32 Vaљe vedomie, ak sa na to
pozriete zblнzka,
  
11:39 nie je vytvorenй
z vбљho rasovйho pфvodu,
  
11:46 kolektнvneho presvedиenia,
 
11:51 kultъry, morбlky.
 
11:58 Je vytvorenй aj
z rфznych vier, dogiem,
  
12:02 strachov, radostн a podobne.
 
12:06 To vedomie ste vy.
 
12:13 A kvфli jeho obsahu
musн byќ vћdy limitovanй,
  
12:21 vћdy musн maќ hranice,
 
12:27 v ktorэch to vedomie
funguje a ћije.
  
12:35 Rozumieme si?
 
12:38 Prosнm, toto je
veѕmi dфleћitй, pretoћe
  
12:40 chcem o tom dnes rбno hovoriќ
veѕmi podrobne.
  
12:47 Pretoћe to moћno niektorн
z nбs uchopia.
  
12:56 Tэm uchopenнm nemyslнm,
ћe to chytнte,
  
13:00 tak ako ani nebesia
nemфћete drћaќ v hrsti,
  
13:04 alebo more vo vaљich rukбch,
ale budete mфcќ,
  
13:08 ak tomu budete venovaќ
trochu pozornosti,
  
13:11 prнsќ na to.
 
13:15 A zdб sa mi, ћe je to
to najpodstatnejљie,
  
13:18 ak vytvorнme celkom
inъ kultъru,
  
13:22 inэ druh spoloиnosti,
morбlky.
  
13:29 Naљe vedomie je vћdy limitovanй,
 
13:34 иi uћ vedome alebo
nevedome.
  
13:44 Toto rozdelenie
medzi vedomнm
  
13:49 a hlbљнmi vrstvami
je dosќ neprirodzenй.
  
14:01 A psycholуgovia,
anylitici,
  
14:05 a najnovљн teoretici
 
14:11 chcъ formovaќ иloveka
 
14:16 na samom zбklade vedomia.
 
14:25 Иo znamenб,
 
14:29 ћe povrchne sa nemфћete zmeniќ,
 
14:31 pretoћe ste si prнliљ
zvykli
  
14:36 na obvyklэ spфsob ћivota -
 
14:42 - hnev, ћiarlivosќ,
agresivita, sъќaћenie,
  
14:46 hovorнte si katolнk, protestant
alebo hociиo.
  
14:51 To oиividne иloveka nezmenilo .
 
14:55 Zostal brutбlny,
љkodoradostnэ,
  
14:58 tъћi zabiќ
pri najmenљej provokбcii.
  
15:04 Spoloиnosќ, v ktorej sъ matky
celkom ochotnй niиiќ svoje deti
  
15:11 vojnou.
 
15:14 Povrchne oиividne,
 
15:18 ѕudskй bytosti takmer nie je
moћnй zmeniќ.
  
15:26 Takћe, v podvedomн,
 
15:30 ak sa radikбlna zmena udeje tam,
 
15:34 moћnoћe to ovplyvnн
vonkajљie sprбvanie,
  
15:45 takћe stбle tu o to prebieha
veѕkб snaha.
  
15:53 A nбboћenstvб to spravili.
 
15:55 Aj organizovanй nбboћenstvб,
 
15:58 ale spravili to v mene boha,
 
16:00 zo strachu,
 
16:02 skrz odmenu a trest,
 
16:05 nebo a peklo,
 
16:09 - ale ani to sa nepodarilo.
 
16:12 Zlyhalo vzdelanie.
 
16:20 Takћe sъ tu ѕudia, ktorн
sa pokъљajъ
  
16:26 ovyplyvniќ podvedomie.
 
16:32 Podmieniќ ho eљte viac,
 
16:36 tak aby sa vedomб myseѕ
 
16:42 prispфsobila alebo konala podѕa
diktбtu podvedomia.
  
16:52 Toto vљetko
obsahuje vedomie.
  
17:03 A ja cнtim, pri skъmanн
vљetkэch tэchto skutoиnostн,
  
17:06 - a robнm to uћ poslednэch
50, 60 rokov mфjho ћivota -
  
17:16 zisќujem v sebe a v inэch,
 
17:25 ћe skutoиnб transformбcia
mysle a srdca
  
17:31 nespoинva
v tejto oblasti vedomia,
  
17:37 spoинva mimo nej!
 
17:44 A potom vznikб problйm,
 
17:48 ako sa dб
 
17:52 vyprбzdniќ celэ obsah
vedomia
  
18:00 tak, aby vznikla inб
myseѕ,
  
18:06 inб inteligencia,
 
18:08 zmysel pre sъcit, lбsku,
 
18:14 ktorй mфћu fungovaќ
 
18:19 v rбmci danej kultъry?
 
18:29 Vidнte, inak povedanй:
 
18:35 Mфћem sa zmeniќ
 
18:40 prostrednнctvom vфle,
prostrednнctvom rozhodnutia,
  
18:45 cez vљetky
formy nбtlaku?
  
18:48 Иi uћ je ten nбtlak
formou odmeny alebo trestu.
  
18:53 Mфћem sa nauиiќ sprбvaќ,
 
19:00 nebyќ agresнvny,
nebyќ sъќaћivэ,
  
19:03 chamtivэ, zбvistlivэ,
 
19:06 a vљetky tie veci
ktorй priniesli
  
19:10 toto neљќastie,
tъto љialenъ spoloиnosќ?
  
19:14 Je to celkom jednoduchй.
Mфћem to zaиaќ robiќ
  
19:18 vedome,
 
19:21 vedome sa rozhodnъќ pre
jednu cestu,
  
19:26 a vedomie, ktorй to akceptuje
to nasleduje.
  
19:33 Ale zostбva to veѕmi povrchnй
 
19:40 pretoћe je to stбle
v rovine poznanйho,
  
19:46 stбle v rovine иasu,
 
19:51 v rovine vonkajљej
aktivity,
  
20:01 a preto mфj ћivot
zostбva obyиajnэ, priemernэ,
  
20:08 sem tam vykonб dobro,
 
20:11 povrchne,
skфr nevэznamne, a tak пalej.
  
20:21 Takћe myseѕ hovorн,
ћe to nestaин,
  
20:27 иo je tu stбle ten
burћoбzny ћivot,
  
20:30 иi uћ je to v Amerike,
v Инne alebo v Rusku.
  
20:38 Takћe myseѕ
 
20:44 sa pokъљa zistiќ,
 
20:48 иi existuje takэ spфsob
ћivota,
  
20:52 v ktorom konflikt ъplne prestбva,
 
20:58 a preto
иinnosќ celkovej inteligencie,
  
21:06 a nie v oblasti
 
21:13 vedomia
s jeho obsahom.
  
21:18 Som zrozumiteѕnэ?
 
21:21 Dobre. Dъfam, ћe som.
 
21:30 Potom sa pэtam sбm seba:
 
21:32 ako mбm, ako mб moja myseѕ
- ktorб je tak podmienenб,
  
21:41 ktorб funguje tak iracionбlne,
 
21:45 a v zriedkavэch prнpadoch
racionбlne -
  
21:50 ako sa mб tбto myseѕ
transformovaќ bez konfliktu
  
22:02 a maќ energiu
ktorб sa ъplne lнљi
  
22:06 od energie ktorъ
prinбљa konflikt?
  
22:12 Energiu,
ktorб sa nikdy nezhorљн,
  
22:21 energiu,
ktorб sa stбle obnovuje,
  
22:31 bez akйhokoѕvek motнvu?
 
22:38 Teraz, keп som si poloћil
tъto otбzku,
  
22:44 teraz chcem zistiќ
 
22:48 ako
 
22:52 vyprбzdniќ, oиistiќ,
 
22:59 vyplaviќ tъto
malъ bezvэnamnъ myseѕ
  
23:06 so vљetkэmi jej ambнciami
a krutosќou,
  
23:11 a prefнkanosќou a mrzutosќou.
 
23:15 Ako sa to dб?
 
23:23 Pэtate sa to sami seba?
 
23:36 Keп sa to pэtate sami seba,
 
23:42 kto odpovedб?
 
23:49 Nejakэ uиiteѕ,
nejakэ guru, nejakб kniha?
  
23:57 Ak tak urobia,
nie sъ to uиitelia.
  
24:04 Viete, ћiaѕ
vдиљina uиiteѕov, guruov,
  
24:11 mб nejakъ skъsenosќ
a tъ chvбli do neba.
  
24:18 A myslia si, ћe jedna skъsenosќ
 
24:22 vyrieљi vљetky naљe problйmy.
Nevyieљi!
  
24:27 Takћe neexistuje nikto, kto by
odpovedal na tъto otбzku.
  
24:33 Otбzkou je:
 
24:36 musн nastaќ totбlna revolъcia
v sebe samom,
  
24:44 nie revolъcia krvi a bфmb
a niиenie a zabнjanie ѕudн,
  
24:53 zabнjanie ѕudн aby bol mier,
 
24:56 zabнjanie ѕudн, aby
vznikla novб spoloиnosќ,
  
25:02 - to je prнliљ nezrelй,
prнliљ detskй, prнliљ brutбlnй,
  
25:05 prнliљ bezvэznamnй.
 
25:13 Ale myseѕ a srdce
musia prejsќ radikбlnou revolъciou.
  
25:22 A tбto revolъcia
nemфћe byќ vyvolanб vфѕou,
  
25:26 pretoћe vфѕa znamenб konflikt.
 
25:31 To sa nedб dosiahnuќ
novэm radom ideolуgiн,
  
25:39 vynбjdenэch
- nezбleћн na tom, kэm,
  
25:45 pretoћe to stбle znamenб
v oblasti poznanйho.
  
25:55 Takћe, keп nikto na to nepoznб
odpoveп, иo mб myseѕ robiќ?
  
26:01 Sledujete to?
 
26:04 Иo mбte robiќ?
 
26:15 Predovљetkэm,
 
26:19 keп sa pэtate tъto otбzku,
 
26:23 vidнm celэ pohyb,
 
26:27 vnъtri
oblasti vedomia,
  
26:32 je to pohyb mysle.
 
26:39 Myseѕ, ktorб je odpoveпou
pamдte, иo je poznanie,
  
26:46 to poznanй,
 
26:49 иi uћ tбto myљlienka
je vedomб alebo skrytб.
  
26:57 Je to celэ tento
pohyb mysle
  
27:07 ktorб obmedzuje vedomie,
 
27:12 pretoћe myseѕ
je odpoveп na poznanй.
  
27:17 To nie je tб otбzka.
 
27:23 Ak by ste nepoznali
vaљe meno, vбљ dom,
  
27:25 kde idete,
kde ћijete, akй je vaљa prбca,
  
27:28 boli by ste
v stave amnйzie.
  
27:33 A myseѕ je
odpoveпou na poznanй
  
27:37 - vedomosti, skъsenosti, pamдќ.
 
27:41 Takћe пalљou otбzkou je:
 
27:45 Mфћe myseѕ,
 
27:48 ktorб vytvorila
tie najkrajљie veci na svete,
  
27:53 a tieћ myseѕ ktorб
vniesla
  
27:55 niиivэ zmдtok
do sveta:
  
28:01 vojny, ъplnэ nedostatok
vzќahu k inэm,
  
28:08 myseѕ, ktorб
v mene kresќanstva niиila
  
28:13 - kresќania pravdepodobne zabili viac
ѕudн ako ktokoѕvek inэ na svete.
  
28:19 Premэљѕali ste niekedy o tom?
 
28:22 Pravdepodobne ste si netrъfli.
 
28:26 Takћe myseѕ je vedomie,
 
28:33 a akйkoѕvek kroky mysle,
 
28:38 akokoѕvek jemnб, milб,
 
28:41 za akokoѕvek
slobodnъ sa povaћuje,
  
28:47 funguje stбle v rбmci
starйho modelu.
  
28:56 Takћe пalљia otбzka je:
 
28:58 Mфћe myseѕ ktorб
funguje v jednom poli,
  
29:04 logicky,
rozumne a racionбlne,
  
29:12 byќ v druhej oblasti,
ъplne tichб?
  
29:20 Chбpete moju otбzku?
 
29:27 To znamenб, mфћe
myseѕ prestaќ?
  
29:33 Иo znamenб: Mфћe myseѕ,
ako иas, ako pohyb,
  
29:40 v oblasti znбmeho,
mфћe zastaviќ,
  
29:43 a vstъpiќ do иinnosti
len vtedy keп mб fungovaќ?
  
29:52 Rozumieme si? Mфћeme pokraиovaќ?
Mфћem pokraиovaќ?
  
29:56 A: Бno.
 
30:01 K: To znamenб,
ћe keп vedomosti musia fungovaќ,
  
30:06 myseѕ funguje bez "JA".
 
30:15 To JA, ktorй je agresнvne,
sъќaћivй,
  
30:18 bojн sa, chce moc,
pozнciu, radosќ a to vљetko.
  
30:24 Len vtedy, keп sъ vedomosti
potrebnй v иinnosti,
  
30:31 pфsobн ъplne,
bez rozdelenia,
  
30:35 иo myseѕ
prinбљa ako JA.
  
30:40 Takћe moja otбzka je:
Mфћe myseѕ prestaќ,
  
30:47 takћe je tam ъplne
inб kvalita energie?
  
30:56 Pretoћe myseѕ
priniesla
  
30:58 veѕa energie
a veѕa nepochopenia.
  
31:05 A vidнm, ћe nie je moћnй aby
priniesla radikбlnu revolъciu
  
31:11 v mysli
a v srdci.
  
31:21 Takћe vie myseѕ prestaќ
a fungovaќ vtedy, keп je to potrebnй?
  
31:29 Pochopili ste
moju otбzku?
  
31:33 Teraz ideme zistiќ,
 
31:37 pozrieme sa na tъto
otбzku dфkladne,
  
31:47 so skutoиnэm,
seriуznym nбhѕadom.
  
31:57 Pretoћe uvidнte,
 
31:59 ћe keп myslenie prestane,
prнde nieиo novй.
  
32:06 A to je to, иo ѕudia,
 
32:09 tн ѕudia иo rozprбvajъ o meditбcii,
vyskъљali.
  
32:17 To sъ tie Zenovй skupiny,
 
32:22 to sъ tн transcendentбlni
- иo sъ oni? - meditujъci,
  
32:28 sъ to tн, ktorн vstupujъ
do rфznych meditaиnэch skupнn,
  
32:37 vљetci sa pokъљajъ
 
32:45 o to, aby myslenie prestalo,
 
32:49 tak aby mohla zaиaќ ъиinkovaќ
novб kvalita energie,
  
32:56 - to je jedno ako sa to volб.
 
33:06 Pre mтa, reиnнka,
 
33:11 - pretoћe to
vљetko pozorujem,
  
33:13 reиnнk to vљetko pozoruje mnoho
rokov, do hеbky -
  
33:20 pre reиnнka je vљetko toto
dosќ nezrelй, detinskй,
  
33:26 a ъplne bezvэznamnй.
 
33:30 Ukбћem vбm preиo -
pretoћe to musнte pochopiќ,
  
33:33 pretoћe ste obklopenн
vљetkэmi tэmito vecami.
  
33:41 Predovљetkэm,
 
33:45 иlovek si vљimne, ak sa na to
dobre pozriete,
  
33:49 na seba, nie podѕa
niekoho,
  
33:55 zisнte ћe myseѕ musн niekedy
prestaќ,
  
34:03 takћe vidнte veci
inak.
  
34:08 Cнtite inak.
 
34:13 Presne tak je to.
 
34:16 Ak v kuse rozprбvate,
иo aj rozprбvate,
  
34:20 porovnбvate, hodnotнte,
mбte nбzory,
  
34:22 viete, nekoneиnй kecy,
kecy, kecy,
  
34:25 oиividne tam nie je miesto nato,
aby sa tam udialo nieиo novй.
  
34:34 Iba vtedy, keп je myseѕ nehybnб,
kѕudnб, ъplne nehybnб,
  
34:45 potom je tu moћno
nieиo novй.
  
34:51 Nie je to novй, pokiaѕ ide o starй,
nie z hѕadiska znбmeho,
  
34:57 - nieиo ъplne inй.
 
35:04 Takћe, pozrime sa
na niektorй skupiny.
  
35:08 rфzne systйmy meditбciн
 
35:14 na zastavenie mysle.
 
35:18 Po prvй tu je transcendentбlna
meditбcia.
  
35:23 Boћe, nechбpem,
иo na tom vidнte?
  
35:28 Ste tн najnaivnejљн
ѕudia na svete!
  
35:33 Prosнm.
 
35:39 Nemбte ћiadny dфkaz,
nemбte ћiadne podklady,
  
35:42 nemбte ћiadny vэcvik.
 
35:48 Niekto prнde,
sѕubuje vбm, robн to,
  
35:51 a vy mu to zhltnete aj s navijбkom.
 
35:58 Takћe sa na to pozrime!
 
36:00 Viete, celб tб myљlienka o tejto
transcendentбlnej meditбcii
  
36:05 je to, ћe opakujete
urиitъ mantru.
  
36:10 Poznбte to celй,
vљak?
  
36:12 Chcete aby som hovoril
o tejto mantre?
  
36:17 Och nie, nestrбcajme иas. Mфћete
si vymyslieќ vlastnъ mantru.
  
36:30 Nejakэ guru prнde z Indie
aby vбm povedal svoju svдtъ mantru.
  
36:37 To si mфћete vymyslieќ aj vy.
Budete si opakovaќ urиitй frбzy.
  
36:41 - Ave Maria
alebo Boh vie иo?!,
  
36:45 a mбte svoju mantru!
 
36:47 Teraz prosнm poиъvajte!
 
36:50 Poиъvajte -
raz keп uvidнte pravdu,
  
36:53 uћ to nikdy nebudete robiќ.
 
36:58 Pretoћe keп vidнte faloљ,
vidнte aj pravdu.
  
37:03 A je to tб pravda,
ktorб oslobodн myseѕ od faloљnйho.
  
37:12 Mфћete opakovaќ mantru,
slovo, znova a znova,
  
37:17 verbбlne, hlasno,
 
37:21 pohybujъc perami.
 
37:23 Potom ich opakujete potichu.
 
37:31 A po tichom opakovanн
na nejakэ иas sa vznesiete,
  
37:36 vyskoинte,
vyjdete z toho.
  
37:45 To znamenб,
 
37:47 vyskoинte z toho do nieиoho
иo nepoznбte,
  
37:52 do nieиoho, o иom dъfate,
ћe to nбjdete.
  
37:56 Ale predtэm neћ opakujete tieto
slovб,
  
38:00 mantry, nech uћ slъћia na hociиo,
 
38:06 vбљ ћivot je neprнjemnэ,
 
38:12 vбљ ћivot je naruљenэ,
 
38:16 zmдtenэ, iracionбlny,
 
38:20 nelogickэ, љialenэ,
 
38:25 a dъfate, ћe do vбљho ћivota vnesiete
racionбlnosќ, zdravэ rozum
  
38:32 tэm, ћe budete opakovaќ mantry,
tieto slovб.
  
38:39 Takћe budete menej nahnevanн,
 
38:43 troљku veselљн,
 
38:45 moћno nie tak agresнvni,
 
38:49 a tak пalej
- stбle je to veѕmi povrchnй.
  
38:57 Hovorнme o ћivote,
 
39:02 ktorэ je ъplne,
radikбlne inэ,
  
39:06 novб rasa mysle a sdrca.
 
39:12 A tak ten typ meditбcie
 
39:16 - ktorэ vфbec nie je meditбciou,
 
39:18 je formou sebaklamu.
 
39:24 Hovoril som o tejto veci
s niektorэmi z tэchto ѕudн v Indii
  
39:29 ktorн sa tнm zaoberajъ
dopodrobna,
  
39:32 a oni hovoria: Mбte pravdu pane,
ale nie pre nбs.
  
39:40 Mбte pravdu, to иo
hovorнte je pravda,
  
39:43 to иo hovorнte je najvyљљia forma,
 
39:46 ale nie pre nбs.
 
39:49 Nehovoria preиo, lebo majъ
svoje investнcie,
  
39:53 svojich uиenнkov, ich majetok,
ich nasledovnнkov - sledujete?
  
40:02 Takћe hovoria:
Nechajte si to pre seba, nie pre nбs!
  
40:10 Potom sъ tu inй formy
meditбcie,
  
40:14 ktorй vљetky chcъ
zastaviќ myseѕ,
  
40:21 chcъ ъplne znehybniќ
myseѕ,
  
40:28 a tak ponъkajъ systйmy,
metуdy.
  
40:34 Ak ste vyskъљali jednu metуdu,
 
40:38 vљetky inй metуdy sъ rovnakй.
 
40:46 Tб metуda je: kaћdodennй cviиenie.
 
40:53 Buп sedнte
s prekrнћenэmi nohami,
  
40:57 znova, neviem preиo mбte sedieќ
s prekrнћenэmi nohami?
  
41:06 Toto cviиenie mфћete robiќ
aj v posteli,
  
41:13 alebo poleћiaиky na slnku,
pod stromom.
  
41:18 Ale vidнte, keп sedнte
s prekrнћenэmi nohami,
  
41:21 podѕa vбљho guru,
je to romantickejљie,
  
41:28 je to priaznivejљie,
 
41:33 a tieћ ak sedнte vzpriamenн,
 
41:36 zбklad toho je
- ak sedнte vzpriamenн,
  
41:39 krv prъdi do hlavy
ѕahљie. To je vљetko!
  
41:45 Takћe sedнte vzpriamene
a cviинte.
  
41:53 Инm viac praktizujete,
tэm viac sa stбvate mechanickэm.
  
41:59 Tбto prax bude produkovaќ
иo si prajete.
  
42:06 Иo chcete
je najvyљљia forma poteљenia,
  
42:12 иi uћ je to osvietenie,
иi uћ je to Boh,
  
42:14 иi uћ sъ to vaљe super-sexuбlne
potreby, alebo иokoѕvek to je,
  
42:20 je to stбle mechanickй nasledovanie
 
42:26 a preto stбle
v oblasti znбmeho,
  
42:32 aj keп dъfate, ћe sa cez toto
znбme dostanete von,
  
42:40 pretoћe ste nikdy nepochopili,
иo je to, to znбme.
  
42:43 Ako mфћe z nieиoho vystъpiќ
 
42:45 ak ste sprбvne
nepoloћili zбklady?
  
42:50 Ak vбљ ћivot nie je spravodlivэ,
poriadny, rozumnэ,
  
42:56 kde sъ zбklady?
 
43:02 Takћe tн ѕudia иo chcъ meditovaќ,
by radљej nemali meditovaќ.
  
43:08 Je to len ъnik.
 
43:11 Ale иi uћ dбvate
pozornosќ
  
43:16 tomu, aby ste uviedli
vбљ ћivot do poriadku,
  
43:21 nie podѕa nejakйho psycholуga,
 
43:24 ale vo svetle svojho
vlastnйho pochopenia,
  
43:27 vo svetle
vlastnйho skъmania,
  
43:32 pochopenia seba.
 
43:35 A z toho poriadku
 
43:38 prichбdza skutoиnй konanie,
 
43:45 z ktorйho sa viete pohnъќ,
z ktorйho sa viete dostaќ пaleko.
  
43:55 Takћe hocijakб forma disciplнny,
 
44:01 akбkoѕvek forma pasce
mysѕou,
  
44:05 иo je to иo systйmy robia,
 
44:08 snaћiќ sa vбs nъtiќ
sprбvaќ sa tak,
  
44:13 nielen v tomto svete,
ale maќ myseѕ ktorб je pokojnб,
  
44:17 je to pasca mysle,
a preto je to obmedzenй.
  
44:27 A sъ tu tie meditбcie
 
44:33 ktorн vбs uиia byќ pozornн.
 
44:40 Zaинnajъc od palca na nohe
- rozumiete? -
  
44:44 Venujete pozornosќ svojej љpiиke
a postupne idete hore.
  
44:47 To je tak infantilnй!
 
44:54 Nezбleћн na tom
kto to praktizuje,
  
44:56 иi ju praktizujъ starн mnнsi
v Zenovэch klбљtoroch ,
  
45:02 alebo to precviиujete
vo vaљej tichej izbe,
  
45:05 alebo hluиnej miestnosti
alebo v miestnosti naplnenej smogom.
  
45:13 Pretoћe pozornosќ znamenб pozornosќ
tomu, иo robнte v kaћdodennom ћivote,
  
45:22 pozornosќ spфsobu ako hovorнte,
ako chodнte, иo si myslнte,
  
45:27 dбvaќ pozor tomuto.
 
45:34 A vy nemфћete byќ pozornн,
ak sa kontrolujete.
  
45:39 Takћe zaиnete vidieќ
 
45:42 ћe tб kontrola nemб
v meditбcii miesto.
  
45:52 Potom sa pэtate:
Ako mбm kontrolovaќ myseѕ?
  
45:58 Kontrola mysle nie je
ukonиenie myslenia.
  
46:05 Kto je ten, иo kontroluje?
 
46:08 Poиъvajte toto vљetko:
Kto je kontrolуr?
  
46:12 Inб иasќ mysle.
 
46:15 Пalљa иasќ mysle
 
46:18 ktorб hovorн: Musнm sa kontrolovaќ
aby som sa sluљne sprбval,
  
46:21 aby som dosiahol,
aby som bol osvietenэ.
  
46:25 Pre Boha!
 
46:29 Takћe keп sa ovlбdate,
je v tom rozpor,
  
46:34 je tam konflikt,
je tam potlaиenie,
  
46:38 a vљetky tie neurotickй nбvyky
ktorн tн, иo sa kontrolujъ, majъ,
  
46:44 a tн ktorн sa nekontrolujъ,
ich majъ tieћ.
  
46:55 Takћe, myslenie sa
ovlбdanнm zastaviќ nedб.
  
47:03 Myslenie sa nedб ukonиiќ
vфѕou.
  
47:09 Vфѕa je пalљou sъиasќou tъћby.
 
47:16 Je to tъћba, ktorб hovorн:
 
47:18 Chcem sa ovlбdaќ
aby som dosiahol ъspech,
  
47:26 nebesia, Boha, pravdu.
 
47:30 Pбni, neviete do dosiahnuќ,
 
47:34 neviete si to pritiahnuќ.
 
47:41 Vбљ dom musн byќ v poriadku,
to je vaљa jedinб starosќ.
  
47:51 Takћe myslenie vie prestaќ
len vtedy,
  
47:55 prirozene, ѕahko,
bez konfliktu.
  
48:01 A prestбva vtedy,
keп vidнte akй je to naliehavй,
  
48:07 keп vidнte akй je to dфleћitй.
 
48:11 Keп vidнљ
tъ dфleћitosќ,
  
48:19 keп vidнte vy sami,
иo myslenie spфsobilo:
  
48:26 zlo,
 
48:29 rozdelenie,
 
48:34 technologickэ pokrok,
 
48:39 ktorэ myseѕ vypouћнva na to
aby niиili ѕudн,
  
48:44 aby skorumpovala ѕudн,
 
48:49 keп sami uvidнte tъto skutoиnosќ
a nбsledok myslenia,
  
48:59 to istй vnнmanie
je koniec myslenia.
  
49:09 To znamenб, ћe vedomie
 
49:17 sa nedб
vycviиiќ.
  
49:21 Uvedomovaќ si,
 
49:23 to znamenб, uvedomovaќ si vtбkov,
more, pohyb vody,
  
49:28 uvedomovaќ si veci navonok,
 
49:31 straљnэ zmдtok, ktorэ
politici tvoria vo svete,
  
49:38 aby ste videli,
иo spфsobil kтaz,
  
49:43 иo spфsobili nбboћenstvб.
 
49:48 Aby ste ste si uvedomovali ћivotnй
prostredie a ako ho niинte,
  
49:54 zneиisќujete vzduch.
 
49:56 A aby ste si uvedomovali
vzќah k druhйmu,
  
50:00 vo vzќahu k vaљej povahe,
 
50:04 uvedomovaќ si, nepokъљajte sa ho
opraviќ, tvarovaќ.
  
50:12 Potom z toho vedomia vzнde
pozornosќ, celkovб pozornosќ.
  
50:19 V tejto pozornosti
myslenie konин.
  
50:24 Ukбћem vбm to.
 
50:27 Poиъvate иo hovorнm?
 
50:30 Poиkajte len minъtu, pane!
Nehovorte бno? Nemyslнm ћe poиъvate!
  
50:36 Ste celkom, ъplne,
 
50:38 s vaљou mysѕou, s vaљim telom,
s nervami,
  
50:41 svojнm srdcom a mysѕou,
poиъvajъc to, иo sa hovorн?
  
50:52 Keп poиъvate
tak pozorne,
  
50:58 je tam nejakэ pohyb mysle?
 
51:09 V tom momente,
pri poиъvanн,
  
51:14 pozeranн sa, je myseѕ pokojnб.
 
51:18 O sekundu neskфr
zaинna fungovaќ.
  
51:23 Potom vysvstбva otбzka:
 
51:24 ako mбm udrћaќ alebo pokraиovaќ
v tom tichu?
  
51:32 To je zle poloћenб otбzka,
 
51:37 pretoћe nikdy nemфћete
udrћaќ moment pozornosti.
  
51:45 Ak si to chcete udrћaќ,
je to inб forma chtниu.
  
51:53 Ale ak rozumiete,
 
51:55 ak poиъvate ъplne,
 
52:01 nie ja tam ћiadne vedomie
s obsahom ako JA,
  
52:08 ktorй sa pokъљa poиъvaќ,
 
52:12 je tam len akt poиъvania,
 
52:18 bez akйhokoѕvek vэkladu,
 
52:22 len poиъvanie.
 
52:25 To je ukonиenie myslenia.
 
52:29 Иo znamenб, ћe
nikdy sme pozornн.
  
52:35 Hovorнme o tom, chodнme do љkoly,
aby sme sa to nauиili,
  
52:41 alebo ideme do Japonska alebo do
Indie, alebo Boh vie kde,
  
52:44 aby sme sa nauиili byќ
pozornн,
  
52:49 иo znamenб, ћe sa
nikdy neuинte.
  
52:55 Chystбte sa uиiќ sa,
ale to sa lнљi od uиenia sa.
  
53:00 Akt uиenia sa
deje vћdy v prнtomnosti.
  
53:12 Takћe meditбcia
 
53:17 je tб najmimoriadnejљia vec,
ak viete, иo to je.
  
53:22 Ale vy neviete иo to je,
 
53:26 takћe nikoho nepoиъvate.
Vrбtane reиnнka!
  
53:34 Nepridбvajte sa k ћiadnym skupinбm!
 
53:38 Nehovorнm vбm иo mбte robiќ, ja len,
ak vбs to zaujнma -
  
53:43 nenasledujte ћiadny systйm,
 
53:47 nijakъ osobu ktorб hovorн: Ja viem!
....Nevie niи.
  
53:51 A иlovek, ktorэ hovorн "JA viem",
 
53:54 nevie.
 
54:01 Takћe vy,
 
54:04 do vбљho vlastnйho
svetla pochopenia,
  
54:08 prнde
tбto zvlбљtna energia,
  
54:17 ktorб nie je skorumpovateѕnб.
 
54:22 Tбto energia je najvyљљia
forma inteligencie.
  
54:28 A tбto inteligencia sa nedб zнskaќ
cez ћiadnu snahu.
  
54:37 Akokoѕvek jemnб, akokoѕvek
hlъpa, akokoѕvek prefнkanб,
  
54:41 prichбdza to prirodzene
keп vidнte
  
54:47 ako bola tб energia zbytoиne
premбrnenб.
  
54:56 Viete, pouћнvame hudbu,
literatъru, bбseт,
  
55:06 a zбpad slnka ako spфsob
ъniku,
  
55:11 ako prostriedok na nieиo inй.
 
55:16 Na realitu netreba
ћiadne prostriedky.
  
55:22 Nie ste potichu, pretoћe chcete
nieиo novй,
  
55:25 potom ste si vymэљѕate,
potom ste prefнkanн,
  
55:29 stбvate sa obchodnнkom.
 
55:34 Zatiaѕиo, ak ste
naozaj pochopili tъto vec,
  
55:38 иo znamenб: ћivot
do ktorйho ste vniesli
  
55:44 cez pochopenie seba
bez nбmahy,
  
55:47 poriadok z neporiadku.
 
55:53 Potom, keп ste poloћili takйto
dobrй zбklady,
  
56:01 potom sa dostanete
k tejto zvlбљtnej energie,
  
56:08 a to zmenн
celъ duљevnъ иinnosќ,
  
56:15 celъ vec lбsky.
 
56:29 Moћno, ak ste ochotnн,
 
56:34 mфћeme si klбsќ otбzky,
 
56:40 o иom sme
hovorili dnes rбno.
  
56:48 Je veѕa otбzok
na ktorй mфћeme odpovedaќ,
  
56:52 a ja dъfam ћe budem,
 
56:55 pretoћe to zdieѕame spolu,
 
57:00 a preto za to
nesiete zodpovednosќ.
  
57:04 Zdieѕanie neznamenб
len akceptovanie alebo popieranie.
  
57:07 Zdieѕanie - teda pri zdieѕanн
za иo ste za to zodpovednн.
  
57:19 Бno, pane?
 
57:22 O: Pane, nehovorнte
o rozdiele,
  
57:25 keп hovorнte o tom
keп myslнte
  
57:32 verzus keп nepouћнvate myљlienky?
 
57:35 Nerobнte rozdiely
medzi spomienkou na skutoиnosќ,
  
57:39 ako je vaљa adresa,
 
57:41 v porovnanн s pamдќou vzorov,
najmд vzory vo vzќahoch?
  
57:46 K: Pane, to je dosќ jasnй.
Ten gentleman sa pэta,
  
57:51 nerobнte rozdiel,
nie je tam rozdiel
  
57:55 medzi spomienkou na skutoиnosќ,
 
58:00 spomienkou ako poznanнm,
 
58:02 иo je
pochopenie faktov,
  
58:07 a oslobodenie sa od tejto
skutoиnosti
  
58:15 a dostaќ sa za тu.
 
58:16 Na toto sa pэtate, pane?
 
58:21 O: Nedostatok myљlienok, ktorй
predstavujъ vzory vzќahov.
  
58:30 K: Prepбиte, nepoиujem.
 
58:46 Existuje pamдќ, ktorб predstavuje
skutoиnost a vzќahy?
  
58:51 A: Vzor.
Vzory vzќahu.
  
58:59 K: Vzory vzќahu.
 
59:03 Existuje pamдќ, ktorб predstavuje
vzory vzќahov?
  
59:12 Mбte vo vzќahu vzory?
 
59:16 Toto je nieиo novй
иo som predtэm nepoиul.
  
59:21 Mбte vzory
vo vzќahu?
  
59:23 K nejakej osobe sa chovбte
istэm spфsobom,
  
59:26 smerom k inйmu, inэm spфsobom,
a k svojmu љйfovi inэm spфsobom,
  
59:29 k svojej ћene inэm spфsobom,
ak mбte kuchбra, inэm spфsobom
  
59:33 - je to ten vzor
sprбvania?
  
59:35 K vбљmu psycholуgovi jednэm spфsobom,
k vбљmu lekбrovi inэm spфsobom.
  
59:38 Je to ono?
 
59:41 Je to ono?
 
59:43 Akэ komplikovanэ musн byќ vбљ ћivot?!
 
59:53 Musнte stбle meniќ svoje masky,
ћe?
  
1:00:02 Keп idete k lekбrovi
dбte si jednu masku,
  
1:00:04 keп stretnete svoju ћenu
dбte si inъ masku,
  
1:00:06 a vбљho љйfa a tak пalej
- menenie, nasadzovanie masiek.
  
1:00:11 A vy tomu tomuto hovorнte vzory
sprбvania sa vo vzќahoch?
  
1:00:18 Dobrэ Boћe!
 
1:00:22 Takћe mбte
rфzne aspekty vzќahov.
  
1:00:30 Znamenб to, ћe nikdy nie ste
sбm sebou.
  
1:00:34 Nech uћ to je hociиo,
 
1:00:36 je tam vћdy
predstieranie, pуza.
  
1:00:47 A to nevyhnutne
prinбљa konflikt.
  
1:00:53 Inak sa sprбvate k manћelke,
inak k љйfovi,
  
1:00:56 inak ku kтazovi ak nejakйho mбte,
 
1:00:58 samozrejme, ћe sa inak sprбvate
k vбљmu psycholуgovi, ak ho mбte.
  
1:01:04 Takћe vћdy
ћijate v rozpore
  
1:01:09 a preto v konflikte.
 
1:01:13 Teraz, keп to vidнte,
keп si to naozaj uvedomujete,
  
1:01:18 иestne, viete,
 
1:01:22 keп sa neklamete,
 
1:01:25 keп si skutoиne uvedomujete
ћe po celэ иas predstierate,
  
1:01:30 po celэ иas si nasadzujete
masky,
  
1:01:36 keп vidнte tъ faloљ,
 
1:01:39 potom vidнte pravdu -
ћe musнte byќ sami sebou.
  
1:01:44 Potom sa zaиnete pэtaќ
иo je to to JA?!
  
1:01:49 Nie je JA
vљetky tieto vzorce?
  
1:01:55 Sledujete to?
 
1:01:59 To nie ste vy, ako
sa sprбvate k doktorovi,
  
1:02:02 k manћelke, k dieќaќu,
atп.
  
1:02:07 To je vaљe JA.
 
1:02:12 Takћe hovorнte: иo je to JA?
 
1:02:18 Ak to chcete zistiќ nesmie existovaќ
ћiadne nymэљѕanie si.
  
1:02:24 Nepredstierajte, ћe ste jedna vec,
a hovorнte jedno a robнte inй.
  
1:02:35 Potom zistнte
иo ste.
  
1:02:40 Zistнte иo ste,
 
1:02:44 иo znamenб, ћe ste vљetko
toto predstieranie.
  
1:02:54 A keп sa dostanete za toto
predstieranie,
  
1:02:58 vљetky tieto pуzy,
vљetky tieto predstavy,
  
1:03:01 prinбљanie spomienok,
predstбv,
  
1:03:06 иo ste na konci toho?
 
1:03:09 Niи, vфbec niи,
ћe?
  
1:03:14 A my sa bojнme byќ niинm.
 
1:03:18 Hovoнte: V poriadku.
Ak som niи, spoloиnosќ ma zniин.
  
1:03:21 Byќ zniиenэ spoloиnosќou.
Nebudete zniиenн.
  
1:03:28 Vidнte pane, keп ste naozaj
niинm,
  
1:03:36 znamenб to, ћe myseѕ
 
1:03:40 ktorб poskladala dokopy
JA,
  
1:03:43 uћ tam nie je.
 
1:03:47 Je tam ъplne inб energia,
 
1:03:53 ktorб je oveѕa skutoиnejљia
neћ vymyslenй JA,
  
1:03:57 ktorй dala dokopy
myseѕ...
  
1:04:06 Бno, pane?
 
1:04:10 O: Odkedy vznikol иas,
 
1:04:12 ako vфbec vznikla tбto
myљlienka?
  
1:04:18 K: Ako vzniklo JA?
 
1:04:20 O: Бno. Pфvodne...
 
1:04:21 Zdб sa, ћe raz tu
nebolo JA.
  
1:04:26 Odkedy bolo, verнm,
pri zaиiatku иloveka,
  
1:04:29 ћe nejako muselo
vzniknъќ,
  
1:04:32 myseѕ a JA.
 
1:04:36 Ako sa to zaиalo?
 
1:04:39 K: Ako tбto kultъra,
ako toto JA,
  
1:04:41 ako tбto љarapata
vфbec vznikla?
  
1:04:45 Toto je otбzka?
O: Бno.
  
1:04:48 K: Dobre, pozrime sa na to,
ako to zaиalo.
  
1:04:52 Ako si myslнte, ћe to zaиalo?
 
1:04:59 Viete, skъmajъ sa
vyvinutejљie ѕudoopy.
  
1:05:09 Niektorн ѕudia s nimi ћili
v Afrike, napнsali knihy,
  
1:05:14 a oni sa sprбvajъ takmer
ako ѕudskй bytosti.
  
1:05:19 Vynachбdzajъ, vymэљѕajъ,
ћiarlia, boja sa, sъ agresнvni.
  
1:05:26 Pravdepodobne to zaиalo tam,
 
1:05:29 pretoћe kolektнvne
sa musia chrбniќ.
  
1:05:36 Mфћete vidieќ vљetky tieto javy,
 
1:05:37 nemusнte sa ma na to alebo niekto
pэtaќ. Mфћete to vidieќ sami.
  
1:05:43 Mфћete vidieќ, ako v dieќati
zaинna JA.
  
1:05:49 Inй dieќa mб vдиљiu hraиku,
 
1:05:52 a vaљe dieќa mб menљiu,
tak sa bijъ.
  
1:05:55 Nevљimli ste si tieto
hlъpe veci?
  
1:05:58 Takћe tak to je.
 
1:06:02 Nie je dфleћitй, ako
to zaиalo,
  
1:06:07 ale ako tento zmдtok
ukonиiќ.
  
1:06:14 Иi to mфћe
byќ ukonиenй kolektнvne,
  
1:06:21 alebo sa to dб ukonиiќ
jednotlivcom, ako ѕudskou bytosќou?
  
1:06:25 A akй vzќahy
mб tбto ѕudskб bytosќ
  
1:06:28 ktorб sa oslobodila
z tohto zmдtku...
  
1:06:32 Akэ ma vzќah k druhэm?
 
1:06:39 Akй vzќahy mб иlovek,
ktorэ je skutoиne lбskavэ, dobrэ,
  
1:06:45 nie z hѕadiska dobrйho a zlйho,
ale naozaj ъplne dobrйho,
  
1:06:52 akэ mб vzќah s inэm,
ktorэ je zlэ, љkaredэ?
  
1:06:59 Иo je to vzќah?
 
1:07:02 Zaoberali ste sa tэm niekedy?
 
1:07:06 Vy, ktorн milujete,
ak naozaj milujete,
  
1:07:09 akэ je vбљ vzќah k muћovi
ktorэ je zlomyseѕnэ, brutбlny, zlэ?
  
1:07:19 A v tom vzќahu,
ak mбte vzќah,
  
1:07:21 chcete tъ brutalitu zmeniќ.
 
1:07:27 A staneљ sa teda brutбlnym?
 
1:07:35 Alebo preto, ћe ste dobrн,
ъplne dobrн,
  
1:07:38 a prekvitбte v tom dobre,
 
1:07:42 stane sa zбzrak
a ovplyvnнte aj toho druhйho?
  
1:07:46 To je vљetko, иo mфћete urobiќ...
 
1:07:50 Eљte nieиo? Бno, pane?
 
1:07:52 O: Keп uћ hovorнme o hmote,
 
1:07:54 mб иlovek
jedinъ homogйnnu osobnosќ
  
1:07:58 alebo je zloћenэ z mnohэch aspektov
a tvбrн, ktorй tvoria celok?
  
1:08:05 Mб иlovek
jednotnъ homogйnnu osobnosќ?
  
1:08:09 K: Mб иlovek
homogйnnu osobnosќ.
  
1:08:14 Koho sa to pэtate?
 
1:08:18 Mтa?
Mбte homogйnnu osobnosќ?
  
1:08:24 Mбte, pбni?
 
1:08:27 Ћiadna odpoveп.
 
1:08:30 Prirodzene,
pretoћe nie ste celistvн,
  
1:08:32 ъplnн, homogйnni.
 
1:08:37 Preиo?
 
1:08:42 Pretoћe je vo vбs aj
nбsilie aj mier.
  
1:08:47 Je vo vбs dobro aj zlo.
 
1:08:52 Pouћнvam tieto obyиajnй slovб -
 
1:08:55 iracionбlna aktivita,
a racionбlna aktivita,
  
1:08:59 je tam strach, je tam nбdej,
 
1:09:01 zъfalstvo, vina,
 
1:09:03 ste zloћenн
z tэchto fragmentov.
  
1:09:07 A z tэchto fragmentov,
 
1:09:10 alebo spojenнm tэchto fragmentov
dokopy,
  
1:09:13 dъfate ћe poskladбte
homogenitu.
  
1:09:18 Nie je to moћnй!
 
1:09:23 Aby ste boli celistvн,
 
1:09:27 to si vyћaduje to myseѕ, ktorб
sama nie je rozdelenб.
  
1:09:36 Ћe, pane?
 
1:09:42 O: Existujъ nejakй ъsudky,
ktorй neznesvдcujъ pravdu?
  
1:09:49 K: Existujъ nejakй ъsudky,
ktorй neznesvдcujъ pravdu?
  
1:09:57 Tak znie otбzka?
O: To je otбzka.
  
1:10:01 K: Existujъ nejakй ъsudky,
ktorй neznesvдcujъ pravdu?
  
1:10:12 Иo je to ъsudok?
 
1:10:16 Viete, poznal som muћa,
 
1:10:21 ktorэ bol jeden z najvyљљнch
sudcov v Indii.
  
1:10:28 Jednйho dтa
 
1:10:33 povedal: Sъdim ѕudн
 
1:10:38 kaћdэ deт mфjho ћivota,
 
1:10:42 odkedy som na tejto pozнcii.
 
1:10:46 A ako sъdim ѕudн?
 
1:10:51 Takћe инm viacej na to myslel,
tэm viacej bol presvedиenэ,
  
1:10:56 ћe sa musн vzdaќ
sudcovstva a svojho postavenia,
  
1:11:01 a spфsobu ћivota,
 
1:11:04 a odнsќ do lesa
a zistiќ, иo je to rozsudok.
  
1:11:08 A odiљiel do dфchodku,
odiљiel od rodiny,
  
1:11:14 z ъradu,
z pozнcie,
  
1:11:16 zistiќ, иo je pravda
a иo je to sъd.
  
1:11:22 Je niekto z vбs ochotnэ to spraviќ?
 
1:11:27 Sъ niektorн z vбs
ochotnн odstъpiќ,
  
1:11:29 zistiќ, иo to je pravda
a иo je to sъd?
  
1:11:33 Obбvam sa, ћe nie ste.
 
1:11:35 Chcete to zistiќ len ъstne,
ћe?
  
1:11:41 Chcete to zistiќ verbбlne,
 
1:11:44 иo je to pravda,
иo je to sъdiќ,
  
1:11:49 a akэ je vzќah medzi
sъdenнm a pravdou.
  
1:11:54 Preиo vфbec posudzujete?
 
1:11:59 Preиo hovorнte ћe je
niekto hlъpy,
  
1:12:01 niekto je takэ,
niekto hentakэ,
  
1:12:04 akэ je nуbl, akэ skazenэ - preиo?
 
1:12:07 Akэm merнtkom?
 
1:12:12 A hovorнte: A vy neposudzujete
keп hovorнte
  
1:12:16 ћe vљetci guruovia sъ infantilnн?
 
1:12:20 Ћe?
 
1:12:24 Posudzujem?
 
1:12:27 Alebo iba pozorujem fakt
 
1:12:30 bez hociakйho predsudku,
bez emуcie?
  
1:12:35 Keп pozorujem
 
1:12:38 ћe mб mravec љtyri nohy
to nie je posudzovanie,
  
1:12:45 ћe mб slo chobot
to nie je posudzovanie.
  
1:12:48 To pozorovanie faktu.
 
1:12:52 Keп je tam
pozorovanie faktu
  
1:12:56 bez emуcie,
bez predsudku,
  
1:13:01 bez akйkoѕvek posudzovania,
podѕa zбveru,
  
1:13:07 potom ten to posudzovania
len pozorovanнm skutoиnosti,
  
1:13:12 tak je to pravda.
 
1:13:15 Fakt je vћdy pravdou.
 
1:13:18 Fakt, ћe niekto klame,
 
1:13:23 ћe je vyplaљenэ,
to je tб pravda.
  
1:13:28 Ale povedaќ: Nesmiem sa bбќ! -
 
1:13:31 to je posudzovanie.
 
1:13:34 A keп poviete: Nesmiem sa bбќ! -
 
1:13:37 je v tom konflikt.
 
1:13:41 A preto z toho
vznikne odvaha,
  
1:13:45 иo je inб forma
odporu voиi strachu.
  
1:13:50 Takћe keп poviete fakt,
 
1:13:56 ktorэ mфћe hocikto vidieќ,
ak sъ ochotnн ho vidieќ,
  
1:14:02 potom v tom pozorovanн faktu
nie je ћiadne posudzovanie,
  
1:14:07 ale iba pozorovanie
skutoиnosti je pravdou.