Krishnamurti Subtitles

Brockwood Park - 28 August 1979

Public Question & Answer 10:33 There are about over มีคำถามประมาณร้อยกว่าคำถาม
100 questions.  
   
0:45 From the most จากคำถามที่ตื้นๆ ผิวเผิน
rather superficial  
   
0:50 to the most demanding, ไปถึงคำถามที่ลึกกว่า
deeper questions. เรียกร้องต้องการยิ่งกว่า
   
0:58 I wonder ผมสงสัยว่า ทำไมเราจึงถามคำถาม
why we ask questions,  
   
1:04 not because we said ไม่ใช่เพราะเราบอกว่า
we would have questions จะมีการ ถาม - ตอบ แทนการเสวนา
   
1:09 instead of dialogues,  
   
1:11 but why do we แต่เหตุใดเราจึงถามคำถาม
ask questions?  
   
1:16 And from whom และเราคาดหวังคำตอบจากใคร
do we expect an answer?  
   
1:26 If we put ถ้าเราถามคำถามที่ถูกต้อง
the right question,  
   
1:29 perhaps we should also บางทีเราอาจจะได้คำตอบ
get the right answer. ที่ถูกต้องด้วย
   
1:36 And it becomes และมันเป็นเรื่องยากยิ่ง
very difficult  
   
1:39 to answer all these ที่จะตอบทั้งร้อยกว่าคำถาม
hundred and over questions,  
   
1:46 so we chose ฉะนั้นเราจะเลือกมาบางคำถาม
some of them.  
   
1:51 Perhaps some of your questions บางคำถามอาจจะไม่ได้ตอบ
may not be answered,  
   
1:57 because there are เพราะคำถามมีมากมายเกินไป
too many of them,  
   
2:00 and don't think we have chosen และอย่าคิดว่า
specially what suits me, เราเลือกคำถามตามใจผม
   
2:07 what is most convenient โดยเฉพาะที่ผมจะตอบ
for me to answer, ได้ง่ายๆ สบายๆ
   
2:14 because one can ask any kind เพราะเราจะถามคำถามแบบใดก็ได้
of question that you want to ask ที่เราต้องการ
   
2:19 - personal, impersonal, จะเป็นคำถามส่วนตัว ส่วนรวม
serious, or flippant. คำถามที่จริงจังหรือถามเล่น ๆ ก็ได้
   
2:25 And we have more or less เราได้พูดครอบคลุมถึงพื้นฐาน
covered that ground  
   
2:28 in all these ของปัญหาเหล่านี้ไปแล้ว
hundred questions. ไม่มากก็น้อย
   
2:35 We will try to answer เช้านี้ เราจะพยายามตอบบางคำถาม
   
2:38 some of these  
questions this morning,  
   
2:42 but please bear in mind, ผมขอเตือนให้คุณระลึกไว้เสมอว่า
   
2:45 if I may remind you,  
   
2:52 that it is very easy มันง่ายมากที่จะตอบคำถาม
to ask a question,  
   
3:00 but to listen แต่การฟังเพื่อค้นหา
  คำตอบที่ถูกต้องด้วยตัวคุณเองนั้น
   
3:01 to find out for yourself  
the right answer,  
   
3:06 one must be เราต้องสนใจใฝ่รู้
   
3:09 fairly inquisitive,  
   
3:13 fairly serious, ต้องจริงจังอย่างยิ่ง
  ต้องเรียกร้องต้องการอย่างมาก
   
3:15 fairly demanding.  
   
3:23 And in answering ในการตอบคำถามเหล่านี้
these questions,  
   
3:27 we are not the Oracle, เราไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดประกาศิต
  ของพระผู้เป็นเจ้า
   
3:30 either from Delphi, ไม่ว่าจากมหาวิหารเดลฟี
  หรือจากอินเดีย หรือจากวอชิงตัน
   
3:32 or from India,  
or from Washington.  
   
3:40 Or perhaps you would หรือบางที่คุณอาจจะชอบ
prefer from London. ที่มาจากลอนดอนมากกว่า
   
3:48 But please bear in mind โปรดระลึกไว้ว่า
   
3:50 that we are sharing เราต่างมีส่วนร่วมในปัญหานี้
the question together,  
   
4:01 that one may answer คนหนึ่งอาจจะตอบคำถาม
the question,  
   
4:07 but the very แต่ในการตอบคำถามนั่นเอง
answering of it  
   
4:09 perhaps will awaken บางทีปฏิกริยาในเราแต่ละคน
in each one อาจจะถูกปลุกเร้าขึ้นมา
   
4:13 one's own reaction,  
   
4:17 either you oppose it, คุณอาจจะต่อต้าน อาจจะยอมรับ
  หรือไม่ก็ปฏิเสธ
   
4:19 or you accept it,  
or you deny it,  
   
4:22 or you say, หรือคุณบอกว่า
'Yes, it might be true.' "ใช่มันอาจจะจริงก็ได้"
   
4:25 We are investigating เรากำลังตรวจสอบเข้าไป
the question together. ในคำถามด้วยกัน
   
4:29 You understand? คุณเข้าใจนะ
   
4:30 Together, therefore it's not ว่าตรวจสอบร่วมกัน
I am answering, ฉะนั้นไม่ใช่ผมกำลังตอบ
   
4:34 the speaker is answering, ไม่ใช่ผู้พูดตอบ
and you are just listening. ส่วนคุณเพียงแค่ฟัง
   
4:39 We are together แต่เราจะตอบคำถามด้วยกัน
   
4:43 answering the question,  
   
4:46 though the speaker แม้ผู้พูดจะเป็นผู้แสดง
may put it into words, ด้วยถ้อยคำ
   
4:50 but we are sharing แต่เราต่างมีส่วนร่วมในปัญหา
the question,  
   
4:53 we are sharing, และมีส่วนร่วมกัน ในการค้นหาคำตอบ
   
4:55 partaking in the answer.  
   
4:59 I hope that's clear. ผมหวังว่านั่นคงชัดเจน
   
5:13 Because it's such เพราะเช้านี้ อากาศแจ่มใส
a lovely morning,  
   
5:18 so rarely happens ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก
in England ในอังกฤษ
   
5:24 - beautiful blue sky, ที่ท้องฟ้าสีฟ้าสวยงาม
  ต้นไม้บนสนามหญ้างดงาม
   
5:26 lovely trees,  
and the lawns,  
   
5:29 and the generally และอากาศที่ตามปรกติ
clean air - ก็สะอาดบริสุทธิ์
   
5:32 to talk about very serious การมาพูดเกี่ยวกับ
matters is rather trying. เรื่องจริงจังนั้น ก็ค่อนข้างเกินทน
   
5:38 But the first แต่คำถามแรกก็คือ
question is:  
   
5:41 Is it possible ever to be free เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอิสระ
of self-centred activity? จากการยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
   
5:47 Is there a real self apart ความเป็นตัวตน มีอยู่จริงหรือ
from the self-created image?  
   
5:51   นอกจากภาพลักษณ์
  ที่ตนเองสร้างขึ้นแล้ว
   
5:56 Is it possible ever to be free เป็นไปได้หรือ ที่จะเป็นอิสระ
of self-centred activity? จากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
   
6:05 Is there a real self apart มีหรือตัวตนจริงๆ หรือมีแต่มโนภาพ
from the self-created image? ที่ตนเองสร้างขึ้น
   
6:23 All right. เอาล่ะเริ่มเลยนะครับ
   
6:37 I wonder what we mean ผมสงสัยว่า
by the self. ความเป็นตัวตนหมายถึงอะไร
   
6:43 If each one of us was asked ถ้าถามเราแต่ละคน
to describe in words เพื่อให้อธิบายถึงคำคำนั้น
   
6:49 what is the self, ว่าตัวตน อัตตา บุคคลิกภาพ
  ศูนย์กลาง
   
6:52 the ego,  
   
6:55 the personality,  
   
6:58 the centre,  
   
7:00 the basis from หรือพื้นฐาน ที่เรากระทำ
which we act, ที่เราคิด
   
7:04 from which we think,  
   
7:06 from which we feel, ที่เรารู้สึก เราแต่ละคน
  จะชัดเจนไหม
   
7:09 if each one of us  
could be clear,  
   
7:15 not only verbally ไม่ใช่ชัดในระดับแนวคิด
as an idea, ที่เป็นถ้อยคำเท่านั้น
   
7:18 but actually, แต่ชัดเจนในความเป็นจริง
what is the self? ว่าตัวตนคืออะไร
   
7:28 If you ask somebody ถ้าคุณถามใครบางคน
what is the self, ว่าความเป็นตัวตนคืออะไร
   
7:32 they would say, เขาก็จะบอกว่า"มันคือประสาทสัมผัส
'It is all my senses, ของฉัน ความรู้สึกของฉัน
   
7:37 my feelings,  
   
7:39 my imagination, จินตนาการของฉัน
  ความต้องการที่ฉันใฝ่ฝัน
   
7:41 my romantic demands,  
   
7:46 my sense ความรู้สึกว่าฉันมีบ้าน
of having a house, มีสิ่งที่ได้ครอบครอง
   
7:49 a possession,  
a husband, a wife,  
   
7:52 my qualities, มีสามี มีภรรยา คุณสมบัติของฉัน
  การดิ้นรนต่อสู้ของฉัน
   
7:56 my struggles,  
   
7:58 my achievements, my ambitions, ความสำเร็จของฉัน
and so on, so on. ความทะเยอทะยานของฉัน และอื่นๆ
   
8:02 Also my aspirations, อีกทั้งความปรารถนา ความไม่เป็นสุข
  ของฉัน ความปลื้มปิติของฉัน
   
8:06 my unhappiness,  
   
8:09 my joys, and so on'  
   
8:12 - all that would be ทั้งหมดนี้คือความเป็นตัวตน
the self.  
   
8:16 Would we agree นั่นคุณเห็นด้วยไหม
to that?  
   
8:19 You can add คุณอาจจะเพิ่มคำอื่นๆเข้าไปอีก
more words to it,  
   
8:24 but the essence of it is แต่เนื้อแท้ของมัน ก็คือ
  ศูนย์กลางนี้ คือความเป็น "ฉัน"
   
8:27 this centre,  
the 'me':  
   
8:32 my house, my family, บ้านของฉัน ครอบครัวของฉัน
  ภรรยาของฉัน ลูกๆของฉัน
   
8:34 my wife, my children,  
   
8:37 my bank account, เงินในธนาคารของฉัน แรงกระตุ้น
  ของฉัน "ฉันอยากจะทำสิ่งนี้"
   
8:39 what my impulse is,  
   
8:41 'I want to do this,  
   
8:43 I am impelled "ฉันรู้สึกมีแรงผลักให้ไปอินเดีย
to go to India เพื่อค้นหาสัจจธรรม"
   
8:47 to find truth,'  
   
8:49 and so on, และอื่นๆ และอื่นๆ อีกเป็นต้น
so on, so on.  
   
8:53 Would we agree เราเห็นด้วยกับคำอธิบายนั้นไหม
to that,  
   
8:55 verbal description  
   
8:58 of what we call ว่านั่นคือ
the self? สิ่งที่เราเรียกว่าตัวตน
   
9:03 Not only the verbal ไม่ใช่แค่ถ้อยคำที่บรรยายเท่านั้น
description,  
   
9:07 but the feeling, แต่ความรู้สึกถึงความเป็น "ฉัน"
the 'me' and the 'you' และความเป็น "คุณ"
   
9:14 - right? - "พวกเรา" และ "พวกเขา" ใช่ไหม
   
9:15 'we' and 'they,'  
   
9:21 in which all is included: ซึ่งทั้งหมดในนั้น
nationalities, รวมถึงความเป็นชาติ
   
9:26 the family tradition, จารีตของครอบครัว
  ชื่อ รูปลักษณ์
   
9:29 the name, the form,  
   
9:32 psychosomatic approach, ความสัมพันธ์ของ กายและจิต
  อันเป็นที่มาของทัศนคติ
   
9:39 and the intellectual และความสามารถในทางปัญญาความคิด
capacity,  
   
9:46 the desire to have more ความอยากที่จะมีความชัดเจน
  ยิ่งๆขึ้น และอื่นๆ
   
9:50 clarity, and so on.  
   
9:52 The 'me' and the 'you,' ความเป็น "ฉัน" และ "คุณ"
  "พวกเรา"และ "พวกเขา" ใช่ไหม
   
9:55 'we' and 'they'  
- right?  
   
10:01 And from this centre และการกระทำทั้งปวง
  มาจากศูนย์กลางนี้ - ใช่ไหม
   
10:04 all action takes place.  
   
10:09 Right?  
   
10:11 All our aspirations, ความมุ่งหวังทั้งหมด
all our ambitions, ความทะเยอทะยานทั้งหมดของเรา
   
10:14 our quarrels, our disagreements, การทะเลาะเบาะแว้ง การไม่เห็น
our opinions, พ้องกันของเรา ความคิดเห็นเของเรา
   
10:18 judgements, experiences, การตัดสินใจและประสบการณ์
is centred in this. รวมศูนย์อยู่ในความเป็นตัวตน ใช่ไหม
   
10:27 Right? เราค้นต่อไปนะครับ
Shall I go on?  
   
10:29 We are together ตั้งแต่ต้น จนถึงตอนนี้
so far, aren't we? เรายังร่วมอยู่ด้วยกัน ใช่ไหม
   
10:33 Not only ไม่เพียงความเป็นตัวตน
the conscious self, ในระดับที่รู้สึกได้เท่านั้น
   
10:40 acting outwardly, ที่กระทำออกไปภายนอก
   
10:43 but also the deep แต่ในระดับลึก ในจิตสำนึกด้วย
inner consciousness,  
   
10:49 which is not open, ซึ่งยังไม่เปิดเผย
obvious. ยังไม่ปรากฏชัด - ใช่ไหม
   
10:54 Right?  
   
10:55 So all this is the 'me,' ทั้งหมดนี้คือความเป็น "ฉัน"
  คือ "ฉัน" คืออัตตา คือบุคคล
   
10:59 the 'I,' the ego,  
the person,  
   
11:02 the different levels of consciousness คือระดับต่างๆ ของจิตสำนึก
- all that is me. ทั้งหมดนั้น คือความเป็นฉัน
   
11:07 Right? ใช่หรือเปล่า
   
11:10 Now the questioner asks: ผู้ถาม ถามว่า
   
11:13 is it possible to be free เป็นไปได้ไหม ที่จะเป็นอิสระ
of this centre. จากศูนย์กลางนี้ - ใช่ไหม
   
11:19 Right?  
   
11:21 Why does one want to be free เพราะอะไร เราจึงต้องการเป็นอิสระ
from this centre? จากศูนย์กลางนี้
   
11:28 Is it because มันเป็นเพราะศูนย์กลางนี้
  คือสาเหตุของการแบ่งแยก ใช่ไหม
   
11:31 the centre is the cause  
of division:  
   
11:36 me and you, แบ่งแยกเป็นฉันและคุณ
   
11:39 my country เป็นประเทศของฉัน และประเทศของคุณ
and your country, ความเชื่อของฉัน และของคุณ
   
11:42 my belief  
and your belief,  
   
11:45 my God and your God, พระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของคุณ
and so on, so on. และอื่นๆ ทำนองนั้น
   
11:49 And where there is ที่ใดมีการแบ่งแยก
division จะต้องมีความขัดแย้ง ใช่ไหม
   
11:53 there must be conflict.  
   
11:56 Right?  
   
11:59 Can we go on? เราค้าหาต่อไป ได้ไหม
   
12:02 That is, นั่นคือเมื่อ "ฉัน" เป็นปัจจัย
  ที่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง
   
12:05 when the 'me' is  
the active element,  
   
12:09 that is operating ซึ่งคือความเป็น "ฉัน"
all the time, ทำงานอยู่ตลอดเวลา ในตัวคุณ
   
12:14 in you and the same และในตัวฉัน ก็เช่นกัน
in me,  
   
12:18 with a different name, ต่างกันเพียง ที่ชื่อ ที่สีผิว
with a different colour,  
   
12:20 with a different job, มีการงานต่างกัน
with a different position, อยู่ในสถานะที่ต่างกัน
   
12:25 the hierarchical ลำดับชั้นในโครงสร้าง
social structure ทางสังคมต่างกัน
   
12:27 - you are Lord so-and-so, somebody คุณเป็นท่านลอร์ด เป็นนั่นเป็นนี่
else is your servant, and so on - ส่วนคนอื่น เป็นคนรับใช้ของคุณ
   
12:32 it is the same me มันก็ยังเป็น ฉัน เหมือนเดิม
  ฉันที่แยกตัวมันออกเป็นส่วนต่างๆ
   
12:35 dividing itself into  
different categories  
   
12:39 - right? - socially, ทางสังคม ทางเศรษฐศาสตร์ ทางศาสนา
economically, religiously.  
   
12:46 I think that is ผมคิดว่านั่นชัดเจนแล้ว
fairly clear.  
   
12:52 And one realises และเราตระหนักว่า
   
12:54 where there is division ที่ใดมีการแบ่งแยก
there must be conflict จะต้องมีความขัดแย้ง
   
13:00 - the Hindu ดังเช่น ฮินดูและมุสลิม
and the Muslim, ยิวและอาหรับ
   
13:05 the Jew and the Arab,  
   
13:09 the American อเมริกันและอังกฤษ
and the English, อังกฤษและฝรั่งเศส
   
13:11 the English  
and the French,  
   
13:13 the French ฝรั่งเศสและเยอรมัน
and the German, เยอรมันและอื่นๆ เป็นต้น
   
13:15 the German, and so on,  
so on, so on.  
   
13:19 That is physically ในโลกของความเป็นจริงนั้น
obvious. เราเห็นได้ชัด
   
13:27 And that has brought about และการแบ่งแยกนี้ ทำให้เกิดสงคราม
in the world tremendous wars, ขึ้นในโลกอย่างมโหฬาร
   
13:33 great agony for people, ผู้คนทุกข์ทรมานแสนสาหัส
  จากความโหดร้าย ความรุนแรงนี้
   
13:36 brutality, violence,  
right?  
   
13:41 The self identifying itself ตัวตนเข้ายึดเป็นหนึ่งเดียว
with an ideal, กับอุดมการณ์
   
13:47 noble or ignoble ideals, อุดมการณ์ที่สูงส่ง
  หรือไม่สูงส่งก็ตาม
   
13:51 and fighting แล้วต่อสู้กันเพื่ออุดมการณ์นั้น
for that ideal.  
   
13:55 But it is still แต่นั่นก็ยังคง
the ego trip. เป็นการกระทำจากตัวตน
   
14:01 Right?  
   
14:04 It is like those people เช่นเดียวกับผู้คนที่เดินทาง
who go to India, ไปอินเดีย
   
14:09 I don't know why, ผมไม่ทราบว่าเพราะอะไร
but they do, แต่พวกเขาพยายามที่จะแสวงหา
   
14:12 trying to find spirituality, สิ่งที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ
  เขาสวมใส่เสื้อสีสันต่างๆ
   
14:15 and putting on a  
different fancy dress,  
   
14:20 and saying, แล้วบอกว่า "ฉันจะค้นหาภาวะ
'I am going to find ทางจิตวิญญาณที่นั่น"
   
14:23 spiritual things there.'  
   
14:25 They have only changed เขาเพียงแต่เปลี่ยนลักษณะ ที่ปรากฏ
the garb, the clothes, ภายนอก เปลี่ยนเสื่อผ้าอาภรณ์
   
14:29 but they are แต่แท้จริงแล้ว
essentially the 'me,' พวกเขาก็คือ ความเป็น "ฉัน"
   
14:32 which is operating ซึ่งยังทำงานอยู่ตลอดเวลา
all the time, นั่นเอง
   
14:36 struggling, "ฉัน" ที่ดิ้นรน ที่บากบั่นพยายาม
endeavouring, ที่ไขว่คว้าจับฉวย ที่ปฏิเสธ
   
14:39 grasping, denying,  
   
14:41 deeply attached, ที่ผูกพันอยู่อย่างลึกล้ำ
  ฝังลึกติดอยู่ในประสบการณ์ของตน
   
14:47 deeply attached  
to one's experiences,  
   
14:50 to one's ideas, แนวคิดของตน ความคิดเห็นของตน
to one's opinions, ความปรารถนาแห่งตน
   
14:53 to one's longings.  
   
14:56 Right? ใช่ไหม
   
15:00 And as one lives, และในแต่ละวัน ที่เรามีชีวิตอยู่
as one observes, เราจะสังเกตเห็นว่า ศูนย์กลางนี้
   
15:03 this centre, this 'me'  
   
15:06 is the essence ความเป็นฉันนี้ เป็นแก่นแท้
of all trouble ของความยุ่งยากทั้งปวง
   
15:11 and also all pleasure, รวมทั้งความสุขเพลิดเพลิน
  ความกลัว ความทุกข์โศกทั้งหลาย
   
15:14 all fear,  
   
15:16 all sorrow.  
   
15:18 So it says, 'How am I ดังนั้นมันจึงพูดว่า "แล้วฉัน
to get rid of this centre?' จะกำจัดศูนย์กลางนี้ ได้อย่างไร"
   
15:21 Is that clear? ตรงนี้ชัดเจนไหม
   
15:23 We can expand it more, เราขยายความมันได้อีก
but that is the essence of it. แต่นั่น คือเนื้อแท้ของมัน
   
15:27 There are too many มีคำถามมากมายเกินไป
questions.  
   
15:31 So, is it possible, แต่คำถามนี้ ผู้ถามถามว่า
the questioner asks, เป็นไปได้ไหม
   
15:35 to be really free, ที่จะเป็นอิสระจริงๆ
   
15:39 absolutely, เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่
not relatively, บางส่วน ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างง่าย
   
15:41 which is fairly simple.  
   
15:44 One can be เราอาจจะเป็นคน
a little unselfish, ไม่ค่อยเห็นแก่ตัวมาก
   
15:47 one can be a little concerned อาจจะเป็นห่วงเป็นใย
with social welfare, ในสวัสดิภาพของสังคม
   
15:51 with others, and so on, หรือห่วงคนอื่นๆ และอื่นๆอีก
   
15:53 but the centre แต่ศูนย์กลาง ก็ยังคงอยู่ที่นั่น
is always there, เสียดแทงโหดร้าย
   
15:57 biting hard, brutal.  
   
16:00 You all know this. พวกคุณก็รู้ดีอยู่
   
16:04 So is it possible to be free ดังนั้น เป็นไปได้ไหม
of that centre. ที่จะเป็นอิสระจากศูนย์กลางนั้น
   
16:13 First of all, ประการแรกที่สุดคือ
   
16:17 the more effort is made ยิ่งใช้ความพยายาม ที่จะเป็นอิสระ
  จากศูนย์กลางมากเท่าใด
   
16:22 to be free  
of the centre,  
   
16:26 the more โปรดฟังนะครับ
- please listen to this -  
   
16:29 the more one ยิ่งเราพยายาม
makes an effort ที่จะเป็นอิสระ จากศูนย์กลาง
   
16:31 to be free of the centre,  
   
16:33 that very effort ความพยายามนั่นเอง
strengthens the self. ยิ่งทำให้ตัวตน เข้มแข็งขึ้น
   
16:40 Right?  
   
16:43 Like those people เหมือนอย่างผู้คน ที่หนีออกไป
who go off into meditation อยู่กับการทำสมาธิ
   
16:46 of various kinds, สมาธิประเภทต่างๆ
   
16:50 trying to impose พยายามที่จะบังคับ
something upon it, ยัดเยียดอะไรบางอย่าง ให้แก่ตัวตน
   
16:55 and that 'me' และ "ฉัน" นั้นจึงจับฉวย
then captures that, แล้วยึดอยู่กับการทำสมาธิเช่นนั้น
   
17:01 identifies with that,  
   
17:03 and says, 'I แล้วบอกว่า "ฉันบรรลุแล้ว"
have achieved,' แต่ศูนย์กลางนั้น ยังคงอยู่
   
17:06 but it's still  
the centre.  
   
17:09 Right? ใช่ไหม
   
17:11 So, please, first to understand ดังนั้นอันดับแรก โปรดเข้าใจด้วยว่า
whether it is possible to be free, ถ้ามันเป็นไปได้
   
17:17 there must be ที่จะเป็นอิสระ
no effort. จะต้องไม่มีการใช้ความพยายาม
   
17:24 Right? ใช่ไหม
   
17:26 Which doesn't mean ซึ่งไม่ได้หมายถึง การทำตามใจชอบ
doing what one likes.  
   
17:31 That is clear, isn't it? นั่นชัดเจน หรือเปล่า
   
17:34 No? ไม่ชัดหรือ
   
17:36 If one doesn't make an effort, ถ้าหาก เราไม่ไช้ความพยายามแล้ว
then let's do what we like, เราก็จะทำ อย่างที่เราชอบทำ
   
17:40 which is still ซึ่งก็ยังคง
the movement of the self. เป็นการเคลื่อนไหวของตัวตน
   
17:45 Whether you put on ไม่ว่าคุณจะห่มจีวร
a yellow robe, or a purple robe, สีเหลือง หรือสีม่วง
   
17:47 or join a monastery, หรือเข้าไปอยู่ ในวัดวา
  มันก็ยังคงเป็นตัวตน
   
17:50 it is the self still,  
   
17:53 identified with an ideal ที่เข้าไปยึด แล้วทำตัว
  เป็นหนึ่งเดียว กับอุดมคติ
   
17:55 and pursuing that ideal แล้วแสวงหา ไปตามอุดมคตินั้น
through great effort. โดยใช้ความพยายามอย่างยิ่ง
   
18:00 But the movement แต่การเคลื่อนไหวนั้น
is from the centre. ก็ยังมาจากศูนย์กลาง
   
18:06 I wonder if that is clear, ผมไม่แน่ใจ ว่านั่นชัดเจนแล้วยัง
isn't it?  
   
18:09 So what is one to do? ฉะนั้น แล้วเราจะทำอย่างไรกัน
   
18:13 If you are not ถ้าคุณไม่ใช้ความพยายาม
to make an effort,  
   
18:16 because you see เพราะคุณเห็นความจริง
the truth of it: ของการพยายาม
   
18:18 that the more ว่ายิ่งคุณใช้ความพยายาม
you make an effort, มากเท่าใด
   
18:21 the greater ความทุกข์ทรมาน จากความยากลำบาก
the travail of the self. ของตัวตนก็ยิ่งมากขึ้น
   
18:28 It is the self that is making ตัวตนนั่นเอง ที่พยายาม
an effort to be free of itself, เพื่อจะเป็นอิสระ จากตัวมันเอง
   
18:34 and therefore it is still เพราะฉะนั้น มันยังคงเกี่ยวข้อง
involved in it, วนเวียนอยู่ในตัวมันเอง
   
18:40 imagining that โดยที่จินตนาการเอาเอง ว่ามัน
it will be free, จะเป็นอิสระ เป็นอย่างนี้อย่างนั้น
   
18:42 imagining that it will be,  
etc., etc.  
   
18:45 But it is still the activity ทว่า มันก็ยังคงเป็นบทบาท
of the centre, me. ของศูนย์กลาง ของความเป็นฉันนั่นเอง
   
18:52 Then what is one to do? แล้วเราจะทำอย่างไรดี
   
18:59 Before we go into that, ก่อนที่เราจะพิจารณาตรงนั้น
   
19:01 is there a real self ความเป็นตัวตนมีอยู่จริงหรือ
   
19:05 apart from the self created นอกจากตัวตน ที่สร้างขึ้นโดย
by thought with its images? ความคิด ที่มาพร้อมกับมโนภาพของมัน
   
19:11 The questioner says. ผู้ถาม ถามว่า
   
19:14 Is there a real self? ตัวตนมีอยู่จริงหรือ
   
19:17 Many people feel that. ผู้คนมากมาย รู้สึกว่ามีจริง
   
19:26 The Hindus have said ชาวฮินดูบอกว่า
   
19:29 there is the มีตัวตนสูงสุด ซึ่งคืออาตมัน
highest principle  
   
19:32 which is the Self.  
   
19:39 And we have และเราก็จินตนาการด้วยว่า
imagined also,  
   
19:42 that there is a real self มีตัวตนที่แท้จริง
apart from the me. นอกเหนือจากความเป็นฉัน
   
19:49 You all, I'm sure, feel that ผมมั่นใจว่า พวกคุณทุกคน
there is something else รู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างอีก
   
19:54 beyond this me, ที่นอกเหนือ
  ไปจากความเป็นฉันนี้
   
19:58 which is called ซึ่งเรียกว่า ตัวตนที่สูงส่งกว่า
the higher self,  
   
20:01 or the sublime self, ตัวตนที่ประเสริฐบริสุทธิ์
  หรือ ตัวตนที่สูงสุด
   
20:04 or the supreme self.  
   
20:08 The moment we use ในทันทีที่เราใช้คำว่า "ตัวตน"
the word 'self,'  
   
20:13 or use any word หรือใช้คำใดๆ เพื่อพรรณา
to describe that ถึงสิ่งซึ่งเหนือพ้นไปจากตัวตน
   
20:16 which is beyond the self,  
   
20:19 the 'me,' จากความเป็น "ฉัน"
it's still the self. มันก็ยังคง เป็นตัวตนนั่นเอง
   
20:29 The first thing สิ่งแรกที่ต้องตระหนักคือ
to realise is:  
   
20:32 is it possible เป็นไปได้หรือไม่
to be free of the self? ที่จะเป็นอิสระจากตัวตน
   
20:36 without becoming โดยไม่กลายเป็นพืชผักไป
a vegetable,  
   
20:39 without becoming โดยไม่กลายเป็นคนขาดสติไป
absent-minded,  
   
20:43 somewhat lunatic, หรือค่อนไปทางวิปลาส หรืออื่นๆ
and so on, so on, so on. เป็นไปได้ไหม
   
20:48 Is it possible?  
   
20:52 Which means what? ซึ่งนั่นหมายถึงอะไร
   
20:54 Is it possible หมายถึง เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอิสระ
  จากความผูกพัน อย่างสิ้นเชิง
   
20:56 to be totally free  
from attachment?  
   
21:01 That is one ความผูกพันเป็นลักษณะอย่างหนึ่ง
of the attributes,  
   
21:03 one of the qualities เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตัวตน
of the self, right? ใช่ไหมครับ
   
21:07 Right, sirs?  
   
21:09 I am attached ผมผูกพัน กับกิตติศัพท์ของผม
to my reputation.  
   
21:16 I am attached ผมผูกพัน กับชื่อเสียงของผม
to my name.  
   
21:20 I am attached ผมผูกพัน กับประสบการณ์ของผม
to my experience.  
   
21:24 I am attached ผมยึดติด กับสิ่งที่ผมได้พูดไป
to what I have said, และอื่นๆ
   
21:29 and so on.  
   
21:30 So, is it possible ดังนั้นเป็นไปได้ไหม ที่จะเป็นอิสระ
to be free จากการยึดติด การผูกพันทั้งปวง
   
21:34 from all attachments?  
   
21:39 Work it out, sirs. ค้นหาให้ได้ครับคุณ
   
21:44 If you really want ถ้าคุณต้องการจริงๆ ที่จะเป็นอิสระ
to be free of the self จากตัวตน ต้องไม่มีความผูกพัน
   
21:49 - no attachment.  
   
21:55 Which doesn't mean ซึ่งไม่ได้หมายถึง
you become detached, คุณไม่เกี่ยวข้อง
   
21:59 indifferent, callous, ไม่ยินดียินร้าย
  ไม่เห็นอกเห็นใจ
   
22:05 shut yourself away, หรือคุณปิดกั้น แยกตนเองออกไป
   
22:08 which is another form ซึ่งก็ยังเป็น อีกลักษณะหนึ่ง
of the self, ของความเป็นตัวตน
   
22:11 you understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
22:13 Before it was attached ก่อนหน้านี้ ตัวตนมันผูกพัน
- attached - ตอนนี้มันบอกว่า "ฉันจะไม่ผูกพัน"
   
22:15 now it says,  
'I won't be attached.'  
   
22:18 It is still the movement มันก็ยังเป็นการเคลื่อนไหว ของตัวตน
of the self.  
   
22:25 So, if a person ดังนั้น ถ้าบุคคลคนหนึ่ง
is serious, รู้สึกจริงจัง
   
22:30 really concerned, รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยจริงๆ
  เพราะโลก แยกออกเป็นเสี่ยงๆ
   
22:33 because the world  
is divided, is this:  
   
22:38 the 'me' and the 'you,' แยกออกเป็น "ฉัน" และ "คุณ"
  "พวกเรา" และ "พวกเขา"
   
22:42 'we' and 'they.'  
   
22:43 We - British, พวกเราเป็นอังกฤษ และพวกเขา
and they - French, เป็นฝรั่งเศส หรือว่า ไอริสดีกว่า
   
22:49 or rather the Irish.  
   
22:56 The black and the white, แยกเป็น คนดำ คนขาว และน้ำตาล
and the brown.  
   
23:04 So is it possible, ดังนั้น เป็นได้ไหม
without effort, โดยที่ปราศจากความพยายาม
   
23:09 to be free ที่จะเป็นอิสระ จากการผูกพัน
of attachment, กับภรรยา กับลูกๆ ของคุณ
   
23:12 to your wife,  
to your children,  
   
23:17 to your name. กับชื่อของคุณ
   
23:20 You can't very well be detached คุณไม่อาจที่จะวางเฉย
from your bank account, กับเงินในธนาคารของคุณ
   
23:24 if you have one; ถ้าคุณมีบัญชี
  ธนาคารก็จะได้ผลประโยชน์
   
23:27 then the bank  
profits from it.  
   
23:31 But to be detached แต่การไม่ผูกพัน
- you know what it means? - คุณรู้ไหมว่าหมายถึงอะไร
   
23:35 Not to be identified หมายถึง การไม่เข้าไปยึด
with anything เป็นหนึ่งเดียวกับอะไรทั้งสิ้น
   
23:39 - with your country, with your God, ไม่ยึดประเทศของคุณ
with your... nothing! พระเจ้าของคุณ ไม่มีอะไรทั้งสิ้น
   
23:52 And therefore ฉะนั้น เมื่อคุณไม่ผูกพันจริงๆ
when you are really deeply, จากส่วนลึกยิ่ง
   
23:58 basically not attached, ไม่ผูกพันจริงๆ จากพื้นฐาน
   
24:04 then from that จากความรู้สึกล้ำลึก ของการ
deep sense of no attachment ไม่ผูกพัน ความรับผิดชอบจึงเกิดขึ้น
   
24:10 comes responsibility.  
   
24:16 Not responsibility ไม่ใช่รับผิดชอบต่อภรรยา
to my wife, to my children, ต่อลูกๆ ของคุณ
   
24:19 to my nephew, niece ต่อหลานๆ หญิงชายของคุณ
  แต่เป็นความรู้สึกรับผิดชอบ
   
24:21 - the sense  
of responsibility.  
   
24:26 Right? ถูกไหม คุณจะทำอย่างนั้นไหม
Will you do it?  
   
24:32 That is the question. นั่นคือคำถาม
   
24:35 We can talk เราพูดกันได้ไม่จบสิ้น
everlastingly,  
   
24:40 put it into ใช้คำพูดต่าง ๆ กันไป
different words,  
   
24:44 but when it comes แต่เมื่อมาถึงบททดสอบ
to testing it, acting, มาถึงการกระทำ
   
24:50 we don't seem ดูเหมือนเราจะไม่ต้องการอย่างนั้น
to want to do it.  
   
24:57 And so we prefer เราชอบที่จะดำเนินไป
  อย่างที่เราเป็นอยู่
   
24:59 to go on as we are,  
status quo,  
   
25:03 slightly modified, อาจจะดัดแปลงบ้างเล็กน้อย
but carry on, แต่ก็คงอยู่ต่อไป ในสภาพนั้น
   
25:08 with our quarrels, ในการทะเลาะวิวาทของเรา
   
25:11 you know, all the things คุณก็รู้ดีถึงสิ่งทั้งหลาย
that are happening in the world. ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลก
   
25:16 And to be free การที่จะเป็นอิสระ
  จากประสบการณ์ของคุณ
   
25:21 from your own  
experience,  
   
25:24 from your own จากความรู้ของคุณเอง
knowledge,  
   
25:29 from your own จากการรับรู้ ที่สั่งสมมาของคุณ
accumulated perception  
   
25:35 - you understand คุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
all this?  
   
25:46 So, it is possible ดังนั้นมันเป็นไปได้ ถ้าคุณลงมือทำ
if you go at it.  
   
25:54 And it doesn't และมันไม่ได้ใช้เวลา
take time.  
   
25:59 That is one นั่นเป็นข้อแก้ตัว ที่ว่าเรา
of our excuses, ต้องใช้เวลา เพื่อจะเป็นอิสระ
   
26:01 that we must have time  
to be free.  
   
26:04 When you see one of the major เมื่อคุณเห็น ว่าปัจจัยสำคัญ
factors of the self is attachment, อย่างหนึ่งของตัวตน
   
26:10 and you see what it does คือความผูกพัน และคุณเห็น
in the world, ว่ามันก่อให้เกิดอะไร ขึ้นในโลก
   
26:12 and what it does in your และมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
relationship with another ในความสัมพันธ์ของคุณ กับคนอื่น
   
26:18 - separation and all the rest, มีการแบ่งแยก และอื่นๆ
ultimately quarrels, ในที่สุดก็ทะเลาะเบาะแว้งกัน
   
26:21 divorce, all the ugliness หย่าร้างกัน รวมทั้งความน่าเกลียด
of relationship - ทั้งปวง ในความสัมพันธ์
   
26:26 if you see the truth ถ้าหากคุณมองเห็นความจริง
of attachment, ของความผูกพัน
   
26:29 then that very truth is so, ความจริงนั้น
it is actual. ก็เป็นจริงสำหรับคุณ
   
26:35 Then you are free จากนั้น คุณก็เป็นอิสระจากมัน
from it.  
   
26:39 Your own perception การหยั่งเห็นของคุณนั่นเอง
sets you free. ที่ปลดปล่อยคุณเป็นอิสระ
   
26:43 Right? คุณจะทำไหม
Will you do it?  
   
27:01 These are the most คำถามพวกนี้ พิกลที่สุดที่ถามว่า
crazy questions!  
   
27:06 Will the practice การฝึกโยคะ
of yoga,  
   
27:09 as it is being done อย่างที่ทำกัน
in Europe and America, ในยุโรปและอเมริกา
   
27:13 help to bring about จะช่วยปลุกให้ตื่น
a spiritual awakening? ในทางจิตวิญญาณไหม
   
27:17 Is it true that yoga เป็นจริงไหมที่ว่า โยคะ
will awaken deeper energy, จะปลุกพลังในระดับลึกให้ตื่นขึ้น
   
27:23 which is called พลังที่เรียกว่า กุณฑาลินี
kundalini?  
   
27:29 May I read it จะให้ผมอ่านอีกครั้งไหม
once more?  
   
27:33 It's not necessary? หรือไม่จำเป็น
   
27:35 Q:No. ผู้ฟัง : ไม่จำเป็นครับ K: ดีครับ
K:Right?  
   
27:43 From the sublime จากสิ่งที่ลึกซึ้ง
to the ridiculous. มาถึงสิ่งที่เหลือเชื่อ
   
27:56 The so-called yoga, สิ่งที่เรียกกันว่าโยคะ
   
28:01 which the West, ทางตะวันตก และบางส่วน
and part of the East in India, ทางตะวันออก คืออินเดีย
   
28:07 was invented about คิดกันขึ้นมา เมื่อประมาณ
the 17th and 18th century, ศตวรรษที่ 17 และ 18
   
28:14 the exercises, เป็นการบริหาร ม่เพียงเพื่อ
  ให้มีร่างกายที่ดี
   
28:16 in order not only  
to have a very good body,  
   
28:21 healthy body, ร่างกายที่มีสุขภาวะ
  โดยการบังคับ คุณเข้าใจไหม
   
28:23 through force  
- you understand? -  
   
28:25 through discipline, ด้วยระเบียบวินัย ด้วยการควบคุม
through control,  
   
28:30 in order to awaken เพื่อที่จะปลุก สิ่งที่เรียกว่า
so-called higher energy. พลังในระดับสูงกว่า
   
28:36 17th, 18th century. ได้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17, 18
   
28:44 The real Yoga, โยคะที่แท้จริง ซึ่งเรียกว่า
which is called Raja Yoga, ราชาโยคะนั้น เป็นโยคะขั้นสูงสุด
   
28:49 King of Yogas,  
   
28:56 is to lead เป็นการดำเนินชีวิต
a highly moral life, ทางศีลธรรมอันสูงส่ง
   
29:02 not morality according ไม่ใช่ศีลธรรม
to circumstances, ตามสถานการณ์แวดล้อม ตามวัฒนธรรม
   
29:06 according to culture, แต่เป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่
  ในศีลธรรม จรรยาอันแท้จริง
   
29:09 but true ethical  
activity in life  
   
29:15 - not to hurt, not to drink, ชีวิตที่ไม่ทำร้าย ไม่ดื่ม
not to drug yourself, ไม่ทำให้ตนเองเสพติด
   
29:19 right amount of sleep, นอนพอเหมาะ กินอาหารพอดี
right amount of food,  
   
29:23 clear thinking, คิดได้กระจ่างชัด และกระทำ
  อย่างมีคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
   
29:26 and acting morally,  
   
29:30 doing the right thing.  
   
29:32 I won't go into all that, ผมจะไม่เข้าไป ในเรื่องนั้น
what is right and wrong. ว่าอะไรถูก อะไรผิด
   
29:37 They never mentioned, เท่าที่ผมเข้าใจ
as far as I understand, จากการที่ได้สนทนา
   
29:40 after talking กับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
with a great many scholars, ที่มีชื่อเสียง หลายๆ ท่าน
   
29:44 they never mentioned เขาไม่เคยกล่าวถึง
about exercise. การบริหารร่างกาย
   
29:48 They say exercise normally - พวกเขาบอกว่า ออกกำลังกายปกติ
walk, swim, all that, เดิน ว่ายน้ำ หรืออื่นๆ
   
29:55 but their emphasis was แต่สิ่งที่พวกเขาเน้นว่าสำคัญ
a very moral life, คือ ชีวิตทางศีลธรรม
   
30:03 a mind which is active. มีจิตซึ่งว่องไว
   
30:16 And modern yoga... แต่โยคะสมัยใหม่
   
30:18 The meaning of the word ซึ่งคุณก็รู้ความหมาย
you all know, you probably know. ของคำคำนั้นดี คุณอาจจะรู้
   
30:26 I have talked to the scholars ผมก็เคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
too and they say หลายคนด้วยกัน
   
30:28 it doesn't quite mean that, จริงๆ แล้วมันไม่ได้หมายความถึง
which is to join. การเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
   
30:32 The meaning of the word ความหมายของคำว่า โยคะ
'yoga' is to join, คือการเชื่อมเข้าด้วยกัน
   
30:37 join the higher เชื่อมสิ่งที่สูงกว่า
with the lower, เข้ากับ สิ่งที่ต่ำกว่า
   
30:40 or the lower หรือสิ่งที่ต่ำกว่า
with the higher. กับสิ่งที่สูงกว่า
   
30:43 You understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
30:48 And modern yoga... แต่โยคะสมัยใหม่
   
30:53 I don't know why I am talking ผมไม่ทราบว่า ทำไมผมจึงพูด
about all this nonsense! เกี่ยวกับเรื่องไร้สาระเหล่านี้!
   
31:01 I don't know ผมไม่ทราบว่า
why they call it yoga, ทำไมพวกเขา จึงเรียกว่าโยคะ
   
31:03 it should be called มันควรจะเรียกแค่ว่า
just exercise, การบริหารกาย
   
31:06 but that wouldn't แต่นั่น มันไม่ดึงดูดใจคุณ
appeal to you!  
   
31:16 You have to pay money คุณต้องจ่ายเงิน เพื่อเรียนโยคะ
to learn yoga,  
   
31:21 to breathe properly, เพื่อจะหายใจให้ถูกต้อง และอื่นๆ
and all that.  
   
31:27 You can practise yoga, คุณสามารถที่จะฝึกโยคะ
   
31:29 the exercises ที่จะการออกกำลังกายแบบต่าง ๆ
of different kinds.  
   
31:34 The speaker has done ผู้พูดได้ฝึกทำมาบ้างหลายปีแล้ว
some of it, for years,  
   
31:39 taught by the experts; มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้
  โชคดีที่เขาไม่คิดเงิน
   
31:43 fortunately,  
they didn't charge,  
   
31:49 because they also thought เพราะพวกเขาคิดว่า
I was an expert. ผู้พูดก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย !
   
31:59 Sorry! ขอโทษ ! (หัวเราะ)
(Laughter)  
   
32:04 I am not an expert, แต่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
  ในไม่ช้า เขาก็ทิ้งผมไป
   
32:07 and so they soon  
deserted me!  
   
32:20 Or I deserted them, หรือผมทิ้งพวกเขา
whichever way... หรือใครทิ้งใครก็ตาม
   
32:35 Sirs, you can do  
this kind of yoga,  
   
32:39 exercise for the rest คุณครับ คุณสามารถฝึกโยคะชนิดนี้
of your life ไปจนชั่วชีวิตคุณ
   
32:43 - you won't awaken แต่คุณไม่อาจปลุกการหยั่งรู้
spiritual insight, ทางจิตวิญญาณให้ตื่นขึ้น
   
32:49 nor will the awakening ทั้งการตื่นขึ้นของพลังงาน
  ที่สูงส่งกว่า ก็ไม่เกิดขึ้นด้วย
   
32:51 of a higher energy  
come into being.  
   
32:56 You know, in the East they have คุณทราบไหม ทางตะวันออก
a word for this called kundalini. มีคำเรียกสภาวะนี้ว่า กุณฑาลินี
   
33:02 Some of you พวกคุณบางคน อาจจะเคยอ่าน
probably have read แล้วหลงติดอยู่ในคำนั้น
   
33:05 or been caught  
in that word.  
   
33:09 But most of the people, as far ทว่าผู้คนส่วนใหญ่
as I have discussed with them, เท่าที่ผมได้สนทนาด้วย
   
33:14 who have gone into ผู้ที่ได้สืบค้น พิจารณาเรื่องนี้
this matter very deeply, มาแล้วอย่างลึกซึ้ง
   
33:18 they are always quoting พวกเขามักอ้าง
somebody else, คำพูดของคนอื่นเสมอ
   
33:24 back to the original อ้างอิงไปยังผู้ที่เป็นต้นตอ
mischief-maker. ของปัญหา - ขออภัยครับ
   
33:30 Sorry.  
(Laughter)  
   
33:43 And none of them และโปรดเชื่อเถอะ
- please, believe me - ไม่มีใคร ในคนพวกนั้น
   
33:48 none of them ไม่มีใครสักคน
have awakened this thing. ที่ได้ปลุกพลังงานนี้ ให้ตื่นขึ้น
   
33:53 They talk about it. พวกเขาพูดถึงมัน
   
33:57 They feel certain พวกเขารู้สึกถึงประสบการณ์บางอย่าง
experiences, ซึ่งเขาให้ชื่อนี้
   
33:59 which they call  
by this name.  
   
34:04 I have discussed with them ผมได้สนทนาถกกับพวกเขา
very seriously, อย่างจริงๆจังๆ
   
34:11 and what they และสิ่งที่พวกเขา
are talking about ต่างพากันพูดถึงนั้น
   
34:14 is a certain form of increasing เป็นการทำให้พลังงานเพิ่มขึ้น
energy to do more mischief. แบบหนึ่ง เพื่อก่อปัญหามากยิ่งขึ้น
   
34:20 I mean that. ผมหมายความตามที่พูดจริงๆ
   
34:24 By eating the right food, โดยการกินอาหารที่ถูกต้อง
by control, โดยการควบคุม
   
34:27 by breathing properly, โดยการหายใจอย่างเหมาะสม
etc., etc., etc., และอีกมากมาย
   
34:30 you have more energy, คุณก็จะมีพลังงานเพิ่มขึ้น
naturally. โดยธรรมชาติ
   
34:34 And that gives you แล้วนั่น ทำให้คุณรู้สึกว่า
a sense of superiority, คุณเหนือกว่าคนอื่น
   
34:38 and you are enlightened, และคุณหลุดพ้นแล้ว และนั่นนี่
and so on.  
   
34:40 But there is a different แต่มีลักษณะที่แตกต่างออกไป
form of...  
   
34:44 I won't go into it ผมจะไม่พูดถึง ไม่แตะต้องเรื่องนั้น
because you are all eager, เพราะพวกคุณ
   
34:47 I am not touching it. กระตือรือร้น อยากรู้กันเหลือเกิน
   
34:54 That can only happen สภาวะนั้น จะเกิดขึ้นได้
when the self is not. ก็ต่อเมื่อไม่มีตัวตนเท่านั้น
   
35:04 Then there is a totally จากนั้น จะมีพลังงาน
different kind of energy ชนิดที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
   
35:10 to keep the mind ที่จะรักษาจิตใจให้สดใหม่
fresh, young, alive, เยาว์วัย มีชีวิตชีวา
   
35:17 and that can only come และนั่นจะเกิดขึ้นได้
when there is absolutely ก็ต่อเมื่อปราศจาก
   
35:22 no sense of the self. ความรู้สึกของความเป็นตัวตน
  อย่างแท้จริง ใช่ไหม
   
35:26 Right? เรื่องนั้นชัดเจน
Obviously.  
   
35:29 Because the self, เพราะตัวตน ความเป็น "ฉัน"
the 'me,' the centre, หรือศูนย์กลางนี้
   
35:39 is in constant conflict. อยู่ในความขัดแย้งเสมอไป ใช่ไหม
   
35:42 Right?  
   
35:44 Wanting, not wanting, มันทั้งต้องการ และไม่ต้องการ
creating dualities, จึงก่อให้เกิดภาวะตรงข้าม
   
35:49 opposing desires, เกิดความอยาก ที่สวนทางกัน
  จึงมีการดิ้นรนต่อสู้ ไม่หยุดหย่อน
   
35:51 this constant struggle  
that's going on.  
   
35:59 As long as that struggle ตราบเท่าที่การดิ้นรนต่อสู้
is going on ยังคงอยู่
   
36:02 there is a wastage of energy, เห็นได้ชัดว่า
obviously. ย่อมมีการสูญเสียพลังงาน
   
36:08 When that struggle เมื่อไม่มีการดิ้นรนต่อสู้
is not,  
   
36:10 there is a totally different จะมีพลังงาน ชนิดที่ต่างออกไป
kind of energy taking place. โดยสิ้นเชิงเกิดขึ้น
   
36:15 Right? ใช่ไหม
   
36:22 There is the story มีเรื่องเล่าถึงชายคนหนึ่ง
of a man,  
   
36:25 a philosopher, เขาเป็นนักปรัชญา
or a patriarch, หรือสังฆราชา
   
36:30 who was a well-known เขาเป็นครูที่มีชื่อเสียง
teacher.  
   
36:33 And a disciple มีศิษย์คนหนึ่งมาหาเขา
came to him  
   
36:36 and said, 'Master, teach me แล้วพูดว่า "อาจารย์ช่วยสอน
how to meditate.' การทำสมาธิให้ผมด้วยเถิด"
   
36:41 So he sat up in the right แล้วศิษย์ผู้นั้นก็นั่งลง
position, you know, ในท่าสมาธิที่ถูกต้อง
   
36:46 and closed his eyes, แล้วก็ปิดตาลง
  แล้วเริ่มหายใจเข้าออกลึกๆ
   
36:48 and began to breathe  
very deeply  
   
36:53 trying to capture พยายามที่จะสัมผัสเครือข่าย
the higher webs, และคลื่นพลัง
   
36:57 and vibrations, ในระดับที่สูงขึ้นไป
and all the rest of it. หรืออะไรทำนองนั้น
   
37:00 So the Master picks up แล้วอาจารย์ก็เก็บก้อนหินมา2 ก้อน
two pieces of stone  
   
37:03 and rubs them, เอามาถูกัน แล้วก็ถูมันไปเรื่อย
keeps on rubbing them.  
   
37:08 And the disciple เมื่อผู้เป็นศิษย์ลืมตาขึ้น
opens his eyes and says, เขาก็ถามว่า
   
37:12 'Master, what are อาจารย์ครับ ท่านกำลังทำอะไรอยู่"
you doing?'  
   
37:15 He said, 'I am trying to make เขาตอบว่า
out of these stones "ฉันกำลังพยายามจะฝนหินเหล่านี้
   
37:20 a mirror so that ให้เป็นกระจก
I can look at myself,' แล้วฉันจะได้ส่องมอง ตัวฉันเอง"
   
37:23 and the disciple says,  
   
37:25 'Master, you can ฝ่ายศิษย์ก็พูดว่า
never do that.' "อาจารย์ครับ ท่านทำไม่ได้หรอก"
   
37:30 He said, 'In the same way, อาจารย์จึงบอกว่า
my friend, "ก็เช่นเดียวกันแหละเพื่อนเอ๋ย"
   
37:32 you can sit like that แม้เธอจะนั่งอย่างนั้น
and breathe like that forever, และหายใจอย่างนั้นไปตลอด
   
37:35 but you will never...' แต่เธอไม่มีวันที่จะ.
Got it? พวกคุณเข้าใจแล้วนะ
   
37:46 Can there be absolute security มนุษย์เราจะมีความมั่นคงปลอดภัย
for man in this life? อันแท้จริงในชีวิตนี้ได้ไหม
   
37:53 Can there be absolute ความมั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริง
security for man, ในชีวิต
   
37:58 and naturally woman, ของชายและหญิง จะเกิดขึ้นได้ไหม
in this life?  
   
38:07 This is a very นี่เป็นคำถามที่จริงจังอย่างยิ่ง
serious question,  
   
38:11 because we all เพราะเราทุกคน ล้วนต้องการ
want security, ความมั่นคงปลอดภัย
   
38:15 both physical ทั้งทางกายภาพ และโดยหลักแล้ว
  เป็นความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
   
38:18 and principally  
psychological.  
   
38:23 If you are ถ้าหากคุณรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ
psychologically secure,  
   
38:28 certain, รู้สึกแน่นอนใจแล้ว คุณอาจจะ
  ไม่พะวงกับความมั่นคงทางกายภาพ
   
38:30 then we might not  
be so concerned  
   
38:33 with physical security.  
   
38:42 The search for การแสวงหา
psychological security ความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
   
38:47 - please follow this - โปรดติดตามตรงนี้ดีๆ
  การแสวงหาความมั่นคงทางจิตใจ
   
38:49 the search for  
psychological security  
   
38:53 is preventing เป็นอุปสรรคขัดขวาง
physical security. ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
   
39:01 We'll go into this. เราจะพิจารณาเรื่องนี้
   
39:05 The questioner says: ผู้ถาม ถามว่า
   
39:06 is there absolute ความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริง
security for us, สำหรับเรา สำหรับมนุษย์ มีอยู่หรือ
   
39:11 for human beings?  
   
39:13 We will answer เราจะตอบคำถามนั้นตอนจบ
that at the end, แต่ขอให้ติดตามไปทุกขั้นตอน
   
39:16 but follow it  
step by step.  
   
39:26 We must have security. เราต้องมีความมั่นคงปลอดภัย ใช่ไหม
   
39:29 Right?  
   
39:31 Like a child hanging on เหมือนกับเด็ก
to its mother, ที่ยึดแม่เอาไว้แน่น
   
39:37 the child must เด็กต้องรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
feel secure, มิฉะนั้นจะมีความผิดปรกติเกิดขึ้น
   
39:41 otherwise something  
goes wrong.  
   
39:44 They have found this. มีการค้นพบว่า
   
39:45 If the mother and the father ถ้าหากแม่และพ่อ
don't pay  
   
39:48 enough attention ไม่ได้ให้ความเอาใจใส่
to the baby, แก่ทารกอย่างเพียงพอ
   
39:50 give it all affection, ไม่ได้ให้ความรักพอเพียง
etc., etc., หรืออื่นๆ มันจะมีผลกระทบต่อสมอง
   
39:52 it affects the brain,  
   
39:54 the nerves of the baby, ต่อระบบประสาทของทารก
of the child. และเด็กเล็กๆ
   
39:58 So it must have ฉะนั้นเด็กต้องมี
security, ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
   
40:04 physical security. มีความมั่นคงปลอดภัยทางกาย
   
40:11 And why do we demand แต่เหตุใด เราจึงเรียกร้อง
psychological security? ต้องการความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
   
40:17 Do you understand the difference คุณเข้าใจความแตกต่าง
between the two? ระหว่างสองกรณีนี้ไหม
   
40:20 There is the psyche อย่างหนึ่ง จิตใจเรียกร้องหา
demanding security ความมั่นคงปลอดภัย
   
40:27 and the physical และกาย ก็เรียกร้องต้องการ
demanding security. ความมั่นคงปลอดภัยด้วย ใช่ไหม
   
40:31 Right? นั่นเห็นได้ชัดเจน
This is obvious.  
   
40:34 Now, is there psychological แต่ทว่า ความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
security at all? มีอยู่หรือ
   
40:41 We want it, เราต้องการมัน
   
40:44 we want security เราต้องการความมั่นคงปลอดภัย
in our relationship. ในความสัมพันธ์ของเรา
   
40:49 Right? ใช่หรือเปล่า
   
40:51 My wife, my children, ภรรยาของฉัน ลูกๆของฉัน ทำให้รู้สึก
  ถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน
   
40:54 a sense of family unit.  
   
40:59 That unit is now แต่ความเป็นครอบครัว ทุกวันนี้
breaking up. กำลังแตกสลาย
   
41:04 In that there is ในความเป็นครอบครัว ให้ความรู้สึก
a certain security,  
   
41:08 psychologically. มั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
  ได้ในระดับหนึ่ง
   
41:10 Right? ใช่ไหม
   
41:12 So one is attached เราจึงผูกพันกับภรรยา
to the wife,  
   
41:16 or to the girl, หรือกับแฟนสาว ใช่ไหม
right?  
   
41:19 So in that attachment ในความผูกพันนั้น
there is security มีความมั่นคงปลอดภัย
   
41:24 at least we think อย่างน้อยที่สุด เราก็คิดว่า
there is security. มีความมั่นคงปลอดภัย
   
41:29 And when there is และเมื่อใด ที่ไม่มีความรู้สึก
no security in that person, มั่นคงปลอดภัย ในคนคนนั้น
   
41:34 we soon break away from it เราก็จะแตกแยกกัน แล้วหา
and find it in another. ความมั่นคงปลอดภัยในคนอื่นอีก
   
41:39 Right? นี่คือสภาพที่กำลังเกิดขึ้น ใช่ไหม
This is happening.  
   
41:44 And we try to find security แล้วเราก็ยังพยายาม
in a group, หาความมั่นคงปลอดภัย ในกลุ่ม
   
41:50 in the tribe; ในเผ่าพันธุ์
   
41:53 that glorified tribe ความเป็นเผ่าที่ได้รับการยกย่อง
is the nation. เชิดชูขึ้นเป็นชาติ
   
41:57 Right?  
   
41:58 No? ไม่หรือ แหมผมดีใจ
I am glad.  
   
42:03 And the nation against แล้วชาติหนึ่งก็ต่อต้าน
another nation - you follow? อีกชาติหนึ่ง คุณตามทันนะ
   
42:08 So, seeking security ดังนั้น การแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย
psychologically ทางจิตใจในบุคคล
   
42:13 in a person,  
   
42:19 in a country, ในประเทศชาติ ในความเชื่อ
  ในประสบการณ์ของคุณเอง
   
42:22 in a belief,  
   
42:26 in your own  
experience  
   
42:32 - all these are forms ทั้งหมดนี้ เป็นลักษณะต่าง ๆ
of wanting, ของความต้องการ
   
42:37 demanding security การเรียกร้อง ให้มั่นคงปลอดภัย
   
42:42 as one demands เช่นเดียวกับที่เราเรียกร้อง
physical security. ต้องการ
   
42:48 Right? ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
  ใช่ไหม
   
42:50 Please, we are sharing กรุณานะครับ เรากำลังค้นหา
this together, ร่วมกันในเรื่องนี้
   
42:52 you are not just ไม่ใช่คุณเพียงแค่ฟังผม เท่านั้น
listening to me.  
   
42:54 We are together แต่เรากำลังตรวจสอบด้วยกัน
examining  
   
42:57 if there is security ว่าความมั่นคงปลอดภัย
for us, human beings. สำหรับมนุษย์เรา มีอยู่หรือเปล่า
   
43:02 And demanding และการที่เราต้องการ
the psychological security, ความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ
   
43:06 we have divided ทำให้เราแยกตัวเราเอง
ourselves. จากคนอื่น ใช่ไหม
   
43:08 Right?  
   
43:10 The Hindu, the Muslim, ในความเป็นฮินดู เป็นมุสลิม
the Jew, the Arab, ยิว หรืออาหรับ
   
43:12 the Christian, คริสเตียน หรือไม่ใช่คริสเตียน
non-Christian,  
   
43:15 the believer in Jesus, ผู้ที่เลื่อมใสในพระเยซู
the believer in something else หรือผู้ที่เลื่อมใสในอย่างอื่น
   
43:19 - in all this there is ในทั้งหมดนั้น มีการเรียกร้อง
the demand for security. ต้องการความมั่นคงปลอดภัย
   
43:34 And this security และเราค้นพบความมั่นคงปลอดภัยนี้
has been found in illusions. ในสิ่งหลอกลวง ใช่ไหม
   
43:40 Right?  
   
43:42 Do you accept that? คุณยอมรับไหม
   
43:47 Right? ใช่ไหม
   
43:49 Being secure เมื่อรู้สึกปลอดภัยอยู่ในนิกาย
in Catholicism, คาทอลิก คุณก็ยึดเอาไว้เหนียวแน่น
   
43:52 hold yourself tight.  
   
43:56 In Buddhism, หรือในศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู
in Hinduism,  
   
43:59 in Judaism, Islam, and so on ศาสนาจูดาย ศาสนาอิสลาม และอื่นๆ
- you follow? คุณเข้าใจไหม
   
44:03 That has created การยึดนั้นก่อให้เกิด
an illusory security, ความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในมายา
   
44:09 because they are fighting เพราะว่าพวกเขายังต่อสู้กันเอง
each other.  
   
44:15 I wonder ผมสงสัย ว่าคุณเห็นตรงนี้ไหม
if you see this?  
   
44:20 Do you see? คุณเห็นไหม
   
44:22 The moment you see it, ในทันทีที่คุณเห็น
you don't belong to anything. คุณจะไม่สังกัดอะไรทั้งสิ้น
   
44:32 So wait a minute. เดี๋ยวนะครับ
   
44:34 So the demand is การเรียกร้องต้องการ
for security. ให้มั่นคงปลอดภัย
   
44:38 It may be in illusion, มันอาจจะเป็นมายา
   
44:42 in superstition, อยู่ในความเชื่องมงาย
   
44:47 in a ritual, ในพิธีกรรม ในคำสอน
  หรือในความเชื่อฝังหัว
   
44:49 in a dogma,  
   
44:53 in a nation, ในประเทศชาติ ในระบบเศรษฐกิจ
   
44:55 in an economic system,  
   
45:00 in totalitarianism, ในลัทธิการปกครอง
  แบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
   
45:04 in... ใน
   
45:09 what's the word... คำนั้นนะอะไรน่ะ
   
45:15 in being safe, secure, ในความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ในทาง
  เศรษฐกิจ อย่างเช่นในอเมริกา
   
45:18 economically,  
like in America,  
   
45:21 completely safe, พวกเขามั่นคงปลอดภัย อย่างสมบูรณ์
  อย่างน้อยที่สุด เขาคิดอย่างนั้น
   
45:24 at least they think  
they are.  
   
45:28 So, the desire ดังนั้น ความอยากให้มั่นคงปลอดภัย
for security ไม่เพียงสร้างมายาขึ้นมาเท่านั้น
   
45:31 not only creates  
illusion,  
   
45:35 because it is an illusion เพราะว่า ในการสังกัดเผ่าพันธุ์
- isn't it? - สังกัดศาสนจักร
   
45:38 to belong to a tribe,  
   
45:42 or belonging มันเป็นมายา ไม่ใช่หรือ
to some church.  
   
45:50 So, one finds security ฉะนั้น เราจึงมี
in illusions, ความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในโลกมายา
   
45:55 in actualities อยู่ในสิ่งที่มีอยู่จริง
- in a furniture, ในเฟอร์นิเจอร์ ในบ้าน ในบุคคล
   
46:00 in a house,  
in a person.  
   
46:07 None of these, เมื่อคุณสังเกตจะเห็นว่า
as you observe, ในสิ่งเหล่านี้ ไม่มีอะไรเลย
   
46:10 give man security, ที่ให้ความมั่นคงปลอดภัย
  แก่มนุษย์
   
46:13 because you have had เพราะคุณมีมหันตสงคราม
two terrible wars, ถึง 2 ครั้งแล้ว
   
46:18 you haven't had... แต่คุณก็ยัง
- you follow? ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยจริงๆ
   
46:21 You want security, คุณต้องการ ความมั่นคงปลอดภัย
but you create wars แต่คุณก่อสงคราม
   
46:24 which destroy ซึ่งทำลายความมั่นคงปลอดภัย
your own security. ของคุณเอง
   
46:31 So, when you see ดังนั้น เมื่อคุณเห็นความจริง
the truth that ว่าจิต หรือความคิด
   
46:36 the mind, or thought,  
   
46:38 has sought out  
security in illusions  
   
46:44 - right? - ได้แสวงหาความมั่นคงปลอดภัย
  อยู่ในโลกมายา
   
46:45 the very perception ในการหยั่งเห็นว่า คุณกำลังเสาะหา
that you are seeking ความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในมายา
   
46:51 security in illusion,  
   
46:52 that very perception of that การหยั่งเห็นนั้น
brings you intelligence. นำมาซึ่งสติปัญญา ใช่ไหม
   
46:58 Right? คุณตามทันไหม
Are you following this?  
   
47:01 Are you following this? คุณตามที่พูดทันไหม
   
47:03 Please don't... โปรดอย่าเห็นด้วย
   
47:04 unless I make it perfectly clear, นอกจากเมื่อผมได้ทำ
don't agree with me. ให้มันชัดเจน สมบูรณ์จริง
   
47:09 I sought security in my belief ในการเป็นชาวฮินดู ผมแสวงหาความ
as being a Hindu มั่นคงปลอดภัย ในความเชื่อของผม
   
47:14 with all the nonsensical รวมทั้งสิ่งงมงายไร้สาระ
superstitions, and gods, และพระเจ้าทั้งหลาย
   
47:19 and rituals, and all และพิธีกรรมและสิ่งเหลวไหลทั้งหมด
the nonsense that goes on. ที่มีอยู่ในนั้น
   
47:24 I sought security in that ผมแสวงหา ความมั่นคงปลอดภัยในนั้น
- I haven't, but suppose one does. -ผมไม่หานะ-แต่สมมุติว่าเราแสวงหา
   
47:30 That opposes another เราก็จะอยู่ตรงกันข้าม
group of people กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง
   
47:36 who have different ideas, ที่มีแนวคิดต่างออกไป
different gods, มีพระเจ้าต่างออกไป
   
47:40 different rituals มีพิธีกรรมต่างออกไป
- Catholic, and all the rest of it. เช่น คาทอลิก และคนกลุ่มอื่นๆ
   
47:43 So these are the two ดังนั้นสองสภาพนี้ ตรงกันข้ามกัน
opposing elements,  
   
47:46 tolerated, but they are ต่างยอมอดกลั้นทนกัน
antagonistic, essentially. แต่แท้ที่จริงพวกเขาเป็นปฏิปักษ์กัน
   
47:52 So there is conflict จึงมีความขัดแย้ง
between the two, ระหว่างทั้งสองฝ่าย
   
47:56 in which I have sought ซึ่งฉันพยายามหาความมั่นคงปลอดภัย
security, in one or the other. อยู่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
   
48:03 Right?  
   
48:05 And I realise, 'By Jove, แล้วผมก็ตระหนักได้ว่า
they are both illusions, โอ้ พระเจ้าทั้งหมดนั้น เป็นมายา
   
48:11 in which I have tried ซึ่งผมพยายามที่จะค้นหา
to find security, right? ความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในนั้น
   
48:15 And to see that they are และการมองเห็นว่า สิ่งเหล่านั้น
illusions is intelligence. ล้วนเป็นมายา คือสติปัญญา
   
48:22 It's like seeing มันคล้ายกับการมองเห็นอันตราย
danger.  
   
48:27 A man who is blind to danger บุคคลที่มืดบอดต่ออันตราย
is an idiot, คือคนปัญญาอ่อน
   
48:33 is neurotic, there is เป็นคนโรคจิต
something wrong with him. คนที่มีอะไรบางอย่างผิดปรกติ
   
48:36 But we don't see แต่เรามองไม่เห็นอันตราย
the danger of this. ของเรื่องนี้ ใช่ไหม
   
48:40 Right?  
   
48:41 And the man who ผู้ที่มองเห็นอันตราย
sees the danger...  
   
48:49 - intelligence is มีสติปัญญาปฏิบัติการในผู้นั้น
in operation.  
   
48:53 In that intelligence ในสติปัญญานั้น
there is absolute security. มีความมั่นคงปลอดภัยอันแท้จริง
   
48:58 You get it? คุณคงจับนัยสำคัญได้นะ
   
49:02 Do you understand this? คุณเข้าใจไหม
   
49:08 That is, the mind... นั่นคือจิต
   
49:12 thought has created หรือความคิด ได้สร้างมายา
  ในลักษณะต่างๆ ขึ้นมา
   
49:14 various forms  
of illusions:  
   
49:18 nationality, class, สร้างความเป็นชาติ สร้างชนชั้น
me and you, สร้างคุณและผม
   
49:24 different gods, สร้างเทพเจ้าต่างๆ
different beliefs, ความเชื่อนานา
   
49:26 different dogmas, สร้างสารพัดลัทธิคำสอน
different rituals, พิธีกรรมมากมาย
   
49:29 the extraordinary สร้างสิ่งงมงายอันเหลือเชื่อ
religious superstitions ทางศาสนา ที่ระบาดไปทั่วโลก
   
49:33 that pervade the world  
   
49:35 - in all that เราพยายามแสวงหา
one has sought security. ความมั่นคงปลอดภัยในสิ่งทั้งหมดนั้น
   
49:44 And one doesn't see เรามองไม่เห็นอันตราย
the danger of this security, ที่มีอยู่ในความมั่นคงปลอดภัยนี้
   
49:48 of this illusion. ในมายาลวงนี้
   
49:50 When one sees เมื่อเราเห็นอันตราย
the danger,  
   
49:53 not as an idea, ไม่ใช่เห็น แบบเป็นแนวคิด
but an actual fact, แต่เห็นความเป็นจริง จริงๆ
   
49:58 that intelligence is the supreme สติปัญญานั้น เป็นความมั่นคง
form of absolute security. ปลอดภัย ในลักษณะสูงสุดอย่างแท้จริง
   
50:08 Right? ใช่หรือเปล่า
   
50:14 Are we together? เรายังสืบค้นไปด้วยกันนะ
   
50:16 Are you intelligent? คุณมีสติปัญญาไหม
(Laughter)  
   
50:19 Otherwise we miss it. ถ้าไม่มี เราก็พลาดไปแล้ว
   
50:25 You may say, คุณอาจจะบอกว่า
   
50:27 'I don't believe in any religions, ผมไม่เชื่อในศาสนาอะไรทั้งสิ้น
I have no beliefs, ผมไม่มีความเชื่อ
   
50:30 I have no this, ผมไม่มีนี่ ผมไม่มีนั่น
I have no that,'  
   
50:34 but the 'me' แต่ความเป็น "ฉัน" ก็ยังทำงานอยู่
is in operation, ซึ่งทำให้เกิดสิ่งทั้งหมดนี้
   
50:38 which has created  
all this,  
   
50:41 and you are opposing all that แล้วคุณก็ต่อต้านสิ่งทั้งหมดนั้น
by another word, ด้วยคำพูดอีกอย่าง
   
50:45 another belief, ความเชื่ออีกอย่าง แนวคิดอีกอย่าง
another idea.  
   
50:51 So, there is absolute ฉะนั้น ความมั่นคงปลอดภัย
security, ที่แท้จริงมีอยู่
   
50:58 which means to see ซึ่งหมายถึง การเห็นความจริง
  ในสิ่งผิด สิ่งลวง คุณเห็นไหม
   
51:01 the truth in the false.  
   
51:05 Got it?  
   
51:08 I wonder ผมสงสัยว่าคุณเห็นไหม
if you see this?  
   
51:30 Emotions are strong. เพราะอารมณ์ความรู้สึกของเรา
  มีพลังแรง
   
51:34 Our attachments ความผูกพันของเรามีพลังแรง
are strong.  
   
51:39 How does การเฝ้าดู การสังเกตจะลดพลัง
looking and seeing  
   
51:42 reduce และลดอำนาจของอารมณ์ ความรู้สึก
the strength and power เหล่านี้ ลงได้อย่างไร
   
51:45 of these emotions?  
   
51:54 Emotions are strong. อารมณ์ของเรามีกำลัง
   
51:56 Our attachments ความผูกพันของเรามีกำลัง
are strong.  
   
52:02 How does การเฝ้ามอง การเฝ้าดูจะลด
looking and seeing  
   
52:04 reduce กำลังและอำนาจ
the strength and power ของอารมณ์เหล่านี้ ลงได้อย่างไร
   
52:07 of these emotions?  
   
52:10 Right? ว่าไงครับ
   
52:12 Can we go on เราจะพิจารณาคำถามนั้น ต่อไปได้ไหม
with that question?  
   
52:26 Trying to control, การพยายามควบคุม การกดข่ม
suppress, การหันเหอารมณ์ ความรู้สึก
   
52:30 sublimate emotions  
   
52:34 and attachments และความผูกพัน ไม่มีทาง
  ที่จะลดความขัดแย้งลงได้เลย ได้ไหม
   
52:37 in no way reduces  
the conflict, does it?  
   
52:43 Clear? ชัดเจนไหม
   
52:52 Are we generally aware โดยทั่วๆ ไปเรารู้ตัว
of our emotions? ต่ออารมณ์ ของเราไหม
   
53:03 Are we aware เรารู้ตัวต่อความผูกพันของเราไหม
of our attachments,  
   
53:06 which say emotions ซึ่งอารมณ์ของเรามีกำลังแรง
are very strong,  
   
53:09 attachments are very strong, ความผูกพันของเราแรง
are we aware of that? เรารู้ตัวไหม
   
53:14 Do you know คุณรู้ไหมว่าคุณผูกพัน
that you are attached?  
   
53:21 Go on, sirs, ค้นหาต่อไปครับคุณ
find out.  
   
53:23 Are you attached คุณผูกพันอย่างเหนียวแน่นไหม
strongly?  
   
53:30 And are your emotions อารมณ์ ความรู้สึก ของคุณรุนแรง
so extraordinarily strong เหลือล้น จนมันแสดงออกมาหรือเปล่า
   
53:33 that they act?  
   
53:38 So first one has to be ดังนั้น ก่อนอื่นเราต้องสำนึกรู้
conscious, aware, ต้องรู้ตัว
   
53:44 know, recognise, ต้องรู้ ต้องรู้จัก ต้องเห็น
  ว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรา รุนแรง
   
53:47 see that your emotions  
are strong.  
   
53:59 And know also, be aware, รู้ตัว และตระหนักว่าคุณผูกพันอยู่
recognise that you are attached.  
   
54:07 If that is so, ถ้าเป็นอย่างนั้น ในเมื่อคุณสำนึก
when you are so conscious, รู้อยู่อย่างยิ่ง แล้วอะไรเกิดขึ้น
   
54:15 what takes place?  
   
54:17 Do you understand คุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่า
my question?  
   
54:20 I am conscious ผมสำนึกรู้ ถึงความผูกพันของผม
of my attachment,  
   
54:23 or my strong emotions หรืออารมณ์ที่รุนแรงของความเกลียด
  ความอิจฉา ความเป็นปฏิปักษ์
   
54:26 of hate, jealousy,  
antagonism,  
   
54:31 like and dislike, ความชอบและไม่ชอบของผม
  ผมสำนึกรู้ถึงมัน
   
54:34 I am conscious of them.  
   
54:38 Right? คุณสำนึกรู้หรือเปล่า
Are you?  
   
54:40 Please, we are sharing กรุณานะครับ เรากำลังมีส่วนร่วมกัน
this together. ในการค้นหานี้
   
54:46 Now, do they, และในเมื่ออารมณ์เหล่านั้นมีพลัง
   
54:49 being so strong,  
   
54:55 overshadow, มันจึงบดบังเรา
control my action? ควบคุมการกระทำของเรา
   
55:01 You understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
55:06 I am examining, ผมกำลังตรวจสอบ
looking, observing กำลังเฝ้าดู เฝ้าสังเกต
   
55:10 the emotions อารมณ์และความผูกพัน
and attachments, ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีพลังแรงมาก
   
55:16 which are apparently  
very strong,  
   
55:20 and they act และมันเป็นอุปสรรคขัดขวาง
as barriers การคิดและการกระทำที่ชัดเจน
   
55:23 to clear thinking,  
   
55:25 to clear action, อารมณ์และความผูกพัน
  ทำให้ความคิดสับสน
   
55:27 to unconfused thinking.  
   
55:31 So am I aware of them? แล้วผมตระหนักรู้ต่อมันหรือเปล่า
   
55:37 Or we take it หรือเราทึกทักเอาว่าเป็นอย่างนั้น
for granted?  
   
55:41 You follow my question? คุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่า
   
55:42 Say, 'Yes, I have เช่น คุณบอกว่า
very strong emotions, "ใช่ครับ ผมมีอารมณ์รุนแรงมาก
   
55:44 I'm terribly attached, ผมผูกพันอย่างมหันต์
but it doesn't matter. แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก
   
55:47 That's part of life. นั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
  ผมไม่รังเกียจการดิ้นรนต่อสู้
   
55:50 I don't mind  
struggling.  
   
55:52 I don't mind having quarrels ผมไม่รังเกียจ
with everybody.' ที่จะทะเลาะกับทุก ๆ คน"
   
55:59 There is a lovely joke, มีเรื่องเล่าตลก ที่ดีมาก
but I won't go into it! (Laughter) แต่ผมจะไม่เล่าล่ะ
   
56:08 So are we aware เรารู้ตัวต่อสิ่งพวกนั้นหรือเปล่า
of them?  
   
56:13 Now, if you are aware, ทีนี้ ถ้าคุณรู้ตัว
  อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
   
56:18 what takes place?  
   
56:20 Please examine yourself. โปรดตรวจสอบตัวคุณเอง
   
56:26 You are attached. คุณผูกพัน
   
56:28 Are you aware คุณรู้ตัวไหมว่า คุณผูกพัน
that you are attached?  
   
56:31 Just aware. เพียงแค่รู้ตัวเท่านั้น
   
56:34 You know that you are คุณรู้ว่าคุณผูกพันกับคนคนนั้น
attached to that person,  
   
56:37 or to that piece of furniture, กับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้น
or to a belief, หรือ กับความเชื่อหนึ่ง
   
56:40 to a dogma, you know, all the ความเชื่อที่ไร้การพิสูจน์
rest of it, attached to something. คุณรู้เรื่องทั้งหมดนี้ดี
   
56:43   ผูกพันอยู่กับ อะไรบางอย่าง
   
56:46 Now, when you say you are aware, เมื่อคุณพูดว่า คุณรู้ตัว
what do you mean by that? คุณหมายถึงอะไร
   
56:51 Know, recognise. หมายถึง รู้ จดจำได้หรือ
   
56:57 Is thought recognising ความคิดหรือ ที่จดจำ
the attachment? ที่รู้จัก ความผูกพัน
   
57:01 You follow? คุณตามทันไหม
   
57:03 Say yes, when you say, คุณบอกว่า "ครับ ผมผูกพันอยู่"
'Yes, I'm attached,'  
   
57:06 is it the activity มันเป็นการเคลื่อนไหว
of thought that says, ของความคิดหรือเปล่า ที่บอกว่า
   
57:09 'I am attached'? "ผมผูกพัน" คุณเข้าใจนะ
You follow?  
   
57:12 Go into this, please, โปรดพิจาณาไปด้วยกันกับผม
with me for a few minutes. อีกสัก 2 - 3 นาที นะครับ
   
57:15 Pay attention. ขอให้ใส่ใจอย่างเงียบ ๆ นะครับ
Please, sir, quiet.  
   
57:21 When you say, 'I'm attached,' เมื่อคุณบอกว่า "ผมผูกพัน"
is it an idea? มันเป็นแนวคิดหรือเปล่า
   
57:29 Or is it a fact? หรือว่ามันเป็นความจริง
   
57:35 The fact is not the idea. ความเป็นจริงไม่ใช่แนวคิด
   
57:42 This microphone... ไมโครโฟนนี้
   
57:45 I can create an idea of it, ผมสร้างแนวคิด เกี่ยวกับมันก็ได้
but that is a fact. แต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
   
57:49 I can touch, see. ผมสัมผัสมัน มองเห็นมันได้ ใช่ไหม
Right?  
   
57:54 So, is my attachment ความผูกพันของผม เป็นแนวคิดรวบยอด
a concept? เป็นข้อสรุป หรือเปล่า
   
58:00 A conclusion?  
   
58:02 Or is it a fact หรือมันเป็นจริง ว่าผมผูกพัน
that I am attached?  
   
58:07 You see the difference? คุณเห็นความแตกต่างไหม
   
58:09 Do you? เห็นไหมคุณ ได้โปรดเถิด
Please.  
   
58:17 So, when you are ฉะนั้น เมื่อคุณกำลังสังเกต
observing the fact, ความเป็นจริง
   
58:21 not the idea, ความจริงไม่ใช่แนวคิด ไม่ใช่
not the conclusion about the fact, ข้อสรุป เกี่ยวกับความเป็นจริง
   
58:25 but the fact, แต่คือความเป็นจริง
  และคุณตระหนักรู้ต่อมัน
   
58:29 and you are  
aware of it,  
   
58:33 is the fact ความเป็นจริงนั้น แตกต่างจากคุณ
different from you ผู้ซึ่งกำลังสังเกตความเป็นจริงหรือ
   
58:36 who are observing  
the fact?  
   
58:40 You are following คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
all this?  
   
58:42 I hope your minds ผมหวังว่า สมองของพวกคุณทุกคน
are all active. กำลังทำงาน
   
58:49 It is clear, isn't it? มันชัดเจนไม่ใช่หรือ
   
58:52 Am I observing the fact ผมกำลังสังเกตความเป็นจริง
through an idea, ผ่านแนวคิด
   
58:57 or through หรือผ่านข้อสรุป หรือเปล่า
a conclusion?  
   
59:00 Or I have heard somebody say that หรือว่า ผมได้ยินใครบางคน
- you follow? - พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาแล้ว
   
59:04 and therefore I look, ดังนั้น ผมจึงเฝ้าดู
   
59:06 which means I am looking ซึ่งหมายถึง ผมกำลังเฝ้าดู
through a screen โดยผ่านม่านของแนวคิด
   
59:12 of ideas.  
   
59:15 So I am not looking ฉะนั้น ผมไม่ได้มองดูความเป็นจริง
at the fact.  
   
59:21 So I am looking now ดังนั้น ขณะนี้
at the fact. ผมจึงมามองดูความเป็นจริง
   
59:28 I'm not verbalising ผมไม่ได้ใช้ถ้อยคำต่อความเป็นจริง
the fact, ผมเพียงแต่กำลังเฝ้ามอง
   
59:33 I'm looking at it.  
   
59:35 How do I look at it? ผมมองดูมันอย่างไร
   
59:39 As something มองอย่างเป็นสิ่งที่แยกออกจากผมหรือ
separate from me คุณเข้าใจไหม
   
59:43 - you understand?  
   
59:45 Attachment - something ความผูกพันเป็นสิ่งที่แตกต่าง
different from me, จากตัวผมหรือ
   
59:50 or that is part of me? หรือว่า
  นั่นเป็นส่วนหนึ่งของตัวผมเอง
   
59:56 Do you understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
59:58 Don't go to sleep, โปรดอย่าเพิ่งง่วงหลับนะครับ
please.  
   
1:00:00 If you want to sleep, ถ้าหากคุณต้องการจะหลับ
sleep, ก็หลับไปเลย
   
1:00:02 but if you are serious แต่ขอให้คุณจริงจังสัก 2-3 นาที
for a few minutes, see this fact. เพื่อมองให้เห็นความจริงนี้
   
1:00:07 That is, am I looking นั่นคือ ผมกำลังมองดู
   
1:00:11 as though it was something เสมือนว่า
apart from me? มันเป็นสิ่งที่แยกออกจากตัวผม
   
1:00:17 The microphone ไมโครโฟนนี้ แยกออกจากตัวผม
is apart from me,  
   
1:00:23 but attachment, แต่ความผูกพัน
emotions are part of me. อารมณ์ต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของผม
   
1:00:29 Attachment is the 'me.' ความผูกพัน คือความเป็น "ผม"
   
1:00:33 If I have no attachment, ถ้าหากผมไม่มีความผูกพัน
there is no 'me.' ก็ไม่มีความเป็น "ผม"
   
1:00:42 So awareness of your ดังนั้น การรู้ตัวต่ออารมณ์
emotions and attachments และความผูกพันของคุณ
   
1:00:52 are part of your nature, เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของคุณ
part of your structure. ส่วนหนึ่งของโครงสร้างของคุณ
   
1:00:56 So you are looking ดังนั้น คุณก็กำลังมองดูตัวคุณเอง
at yourself,  
   
1:01:02 so there is no division, โดยไม่มีการแบ่งแยก
   
1:01:06 there is no duality, ไม่มีภาวะที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน
me and attachment. ระหว่างผมกับความผูกพัน
   
1:01:11 There is only มีอยู่แต่ความผูกพันเท่านั้น
attachment,  
   
1:01:15 not the word, ซึ่งไม่ใช่ถ้อยคำ
but the fact, แต่คือ ความเป็นจริง
   
1:01:18 the feeling, the emotions, คือความรู้สึก อารมณ์
the possessions, การครอบครองเป็นเจ้าของ
   
1:01:23 the possessiveness ความรู้สึกครอบครองเป็นเจ้าของ
in attachment. ในความผูกพัน
   
1:01:26 That's a fact. นั่นคือ ความเป็นจริง
  ดังนั้น นั่นคือตัวผม
   
1:01:29 So that is me.  
   
1:01:32 So what am I to do แล้วผมจะทำยังไงกับความเป็น "ผม"
with the 'me'?  
   
1:01:35 You understand? คุณเข้าใจไหม
Now please follow this step by step. จากนี้ โปรดติดตามไปทุก ๆ ขั้นตอน
   
1:01:39 If you get tired, ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยล้า
or if you are distracted, หรือใจคุณวอกแวก
   
1:01:42 be distracted, ก็ให้มันวอกแวก แต่หวลกลับมา
but come back.  
   
1:01:49 So, when there was division ดังนั้น เมื่อมีการแบ่งแยก
between me and attachment ระหว่างตัวผม และความผูกพัน
   
1:01:53 I could do something about it, ผมจึงทำอะไรกับมันก็ได้ ใช่ไหม
right?  
   
1:01:56 Do you follow this? คุณตามทันไหม
I could control it, I could say,  
   
1:01:57   ผมก็ควบคุมมันได้ ผมก็พูดได้ว่า
   
1:01:59 'No, I mustn't be,' "ไม่ ผมต้องไม่ผูกพัน"
or suppress it, หรือ กดข่มมันไว้
   
1:02:02 or do something about it หรือทำอะไรบางอย่างกับมัน
all the time, right? อยู่ตลอดเวลา ใช่ไหม
   
1:02:06 Which we do. ซึ่งเราทำอย่างนั้นกัน
   
1:02:08 But if it is me, แต่ถ้าความผูกพันคือผม
what can I do? ผมจะทำอะไรได้
   
1:02:12 Wait, wait. เดี๋ยวครับ เดี๋ยวก่อน
Follow it closely. ติดตามให้ใกล้ชิด
   
1:02:15 If it is me, ถ้ามันคือตัวผมเอง ผมจะทำอะไรได้
what can I do?  
   
1:02:24 I can't do anything, ผมก็ทำอะไรไม่ได้เลย ผมจะทำได้หรือ
can I?  
   
1:02:27 I can only observe. ผมทำได้แค่เพียงสังเกตเท่านั้น
   
1:02:31 Do you see คุณเห็นความแตกต่างไหม
the difference? ก่อนหน้านี้ ผมจัดการกับมัน
   
1:02:33 Before I acted upon it.  
   
1:02:37 Now I can't act แต่ตอนนี้ ผมไม่สามารถจัดการอะไร
upon it, กับมันได้
   
1:02:40 because it is me, it is my arm, เพราะมันคือตัวผม มันคือแขนของผม
it is part of me. คือส่วนหนึ่งของผม
   
1:02:44 So all that I can do ดังนั้น ทั้งหมดที่ผมสามารถจะทำได้
is to observe. ก็คือ สังเกตเท่านั้น ใช่ไหม
   
1:02:51 Right?  
   
1:02:54 So, observation becomes ดังนั้น ทั้งหมดที่สำคัญยิ่ง
all important, คือการสังเกต
   
1:02:58 not what you do ไม่ใช่การที่คุณทำอะไร
about it. เกี่ยวกับมัน
   
1:03:01 You see the difference? คุณเห็นความแตกต่างไหม
   
1:03:09 So there is ดังนั้น จึงมีการสังเกต
observation, แต่ไม่ใช่ผมกำลังสังเกต
   
1:03:11 not 'I am observing.'  
   
1:03:17 There is only มีอยู่แต่เพียงการสังเกตเท่านั้น
observation.  
   
1:03:22 In that observation, ในการสังเกตนั้น
   
1:03:24 if I begin to choose ถ้าหากผมเริ่มที่จะเลือก
   
1:03:28 and say, แล้วพูดว่า "ผมต้องไม่ผูกพัน"
'I mustn't be attached,'  
   
1:03:33 I've already moved away ผมก็เคลื่อนแยกห่าง ออกไปแล้ว
in saying that's not me. ในการที่พูดว่านั่นไม่ใช่ความเป็นผม
   
1:03:38 You understand คุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
all this?  
   
1:03:42 So, in observation ฉะนั้นในการสังเกต ไม่มีการเลือก
there is no choice,  
   
1:03:46 there is no direction, ไม่มีการกำหนดทิศทาง เพียงสังเกต
  อย่างบริสุทธิ์ชัดเจนจริง ๆ
   
1:03:47 just pure, absolute  
clear observation.  
   
1:03:53 Then the thing that is แล้วสิ่งที่ถูกสังเกตนั้น
being observed dissolves. ก็สลายไปเอง
   
1:04:02 Before you resisted it, ก่อนหน้านี้ คุณต่อต้านมัน
you controlled it, คุณควบคุมมัน
   
1:04:05 you suppressed it, คุณกดข่มมัน
you acted upon it. คุณจะทำให้เกิดผลกระทบต่อมัน
   
1:04:08 Now in that observation แต่ขณะนี้ ในการสังเกตอย่างนั้น
all energy is centred. พลังงานทั้งหมด จะรวมตัวกัน
   
1:04:14 It is only when there is the lack เมื่อมีการขาดแคลนพลังงาน
of energy there is attachment. เท่านั้น ที่ความผูกพันเกิดขึ้น
   
1:04:19 I wonder ผมสงสัยว่าคุณมองเห็นที่พูดนี้ไหม
if you see this?  
   
1:04:23 Do you see this? คุณเห็นไหม
   
1:04:31 That is, when there is นั่นคือ
complete observation เมื่อมีการสังเกตอย่างเต็มที่
   
1:04:34 without any interference ก็ไม่มีการแทรกแซงของความคิด
of thought,  
   
1:04:40 because you are เพราะคุณกำลังสังเกตอยู่
observing.  
   
1:04:42 Why should thought ความคิดจะเข้ามาเพื่ออะไร
come in?  
   
1:04:45 You understand คุณเข้าใจจุดสำคัญนี้ไหม
the point?  
   
1:04:46 You are just เหมือนอย่างที่
observing the fly, คุณแค่เพียงสังเกตแมลงวัน
   
1:04:49 the thing that you call the fly คุณเพียงแค่สังเกต
- just observe. สิ่งที่คุณเรียกว่า แมลงวัน
   
1:04:53 In the same way สังเกตในทำนองเดียวกัน
to observe so completely สังเกตอย่างสมบูรณ์เต็มที่
   
1:04:59 your emotions, เมื่อสังเกตอารมณ์
attachments, ความผูกพันของคุณ
   
1:05:09 then there is a gathering ในการสังเกตเช่นนั้น
of all energy in that observation. จะมีการรวมตัวของพลังงานทั้งหมด
   
1:05:14 Therefore there is ฉะนั้น จึงไม่มีความผูกพัน
no attachment.  
   
1:05:19 I explained ผมอธิบายไปอย่างถี่ถ้วนแล้วจริงๆ
very carefully,  
   
1:05:23 it's only the unintelligent เมื่อไม่มีสติปัญญาเท่านั้น
that are attached. ที่เราจะผูกพัน
   
1:05:30 It's only the people คนที่ไม่เห็นนัยสำคัญทั้งหมด
who do not see  
   
1:05:33 the full implications of attachment ของความผูกพันเท่านั้น
that are attached. ที่จะเข้าไปผูกพันยึดติด
   
1:05:40 And they pervade และคนเหล่านั้น
the world, แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก
   
1:05:44 they are the stronger พวกเขา เป็นส่วนประกอบ
element in the world, ที่มีพลังแรงกว่าในโลก
   
1:05:47 and we are caught และเราถูกจับตรึงอยู่ในนั้นด้วย
in that.  
   
1:05:49 But when you begin แต่เมื่อคุณเริ่มตรวจสอบเรื่องนี้
to examine this closely, อย่างใกล้ชิด เริ่มมองดูมัน
   
1:05:53 look at it,  
   
1:05:55 then you're no longer คุณก็ไม่ถูกจับตรึงอยู่ในนั้น
caught in that, อีกต่อไป
   
1:06:00 so you are no longer โดยธรรมชาติ คุณก็จะไม่ทำให้
dissipating energy พลังงานกระจัดกระจายไป
   
1:06:03 in something which สูญเสียไปกับสิ่ง
has no meaning, naturally. ซึ่งไร้ความหมายอีกต่อไป
   
1:06:09 So your energy is now centred ดังนั้น พลังงานของคุณ ณ. ขณะนี้
completely in observation,  
   
1:06:19 therefore there is total จึงรวมศูนย์อยู่ในการสังเกต
  อย่างเต็มที่
   
1:06:22 dissipation ฉะนั้น ความผูกพัน
of attachment. จึงสลายหายไป อย่างสิ้นเชิง
   
1:06:28 Test it, do it, ทดลองดู ทำดู แล้วคุณจะค้นพบ
and you will find out.  
   
1:06:32 But you have to go แต่คุณต้องเคลื่อนไปทีละก้าว ๆ
step by step,  
   
1:06:36 don't jump into อย่ากระโดดข้ามไปในเรื่องนั้น
something or other. เรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆ
   
1:06:38 You have to examine คุณจะต้องตรวจสอบสิ่งนั้น
the thing very, very, very closely, อย่างใกล้ชิดยิ่งจริง ๆ
   
1:06:47 so that your mind is absolutely เพื่อที่จิตใจของคุณจะกระจ่างชัด
clear in the observation. อย่างถึงที่สุดในการสังเกต
   
1:06:54 Right? ใช่ไหม
   
1:06:56 It is only the unaware คนที่ไม่รู้ตัวเท่านั้น
that jump over the cliff. ที่จะกระโดดจากหน้าผา
   
1:07:04 The moment you are ในทันที ที่คุณรู้ตัวถึงอันตราย
aware of danger, move. คุณก็เคลื่อนถอยออกไป
   
1:07:09 Attachment is a danger, การผูกพัน การยึดติดเป็นอันตราย
   
1:07:14 because it breeds fear, เพราะมันก่อให้เกิดความกลัว
anxiety, hate, jealousy, ความหวั่นวิตก เกลียดชังและอิจฉา
   
1:07:19 being possessed and ทั้งการครอบครอง
being not possessed และการไม่ครอบครองเป็นเจ้าของ
   
1:07:22 - the whole of that - ทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นอันตราย
  อันใหญ่หลวง
   
1:07:24 that is  
a tremendous danger.  
   
1:07:29 And when you see danger และเมื่อคุณมองเห็นอันตราย
you act, คุณก็กระทำ
   
1:07:31 not 'you act' ไม่ใช่คุณกระทำ แต่มีการกระทำ
- there is action.  
   
1:07:57 Why does the mind so readily คำถามต่อไป ทำไมจิตใจจึงพร้อม
accept trivial answers ที่จะยอมรับคำตอบที่ไร้สาระ
   
1:08:03 to such deeply felt ต่อปัญหาที่รู้สึกได้ว่า
problems? เป็นปัญหาที่ลึกจริงๆ
   
1:08:09 Why does the mind so readily เพราะอะไร จิตใจจึงพร้อมที่จะยอมรับ
accept trivial answers คำตอบที่ไม่สลักสำคัญ
   
1:08:14 to such deeply felt ที่ตอบปัญหา ซึ่งรู้สึกได้ว่า
problems? เป็นปัญหาที่ลึกจริงๆ
   
1:08:20 Right?  
   
1:08:24 The questioner says, ผู้ถามถามว่า ทำไมเราจึงยอมรับ
why do I accept  
   
1:08:28 trivial explanation คำอธิบายตื้นๆ ผิวเผิน ในเมื่อ
  มันเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ฝังลึกยิ่ง
   
1:08:31 when a deep problem  
is concerned?  
   
1:08:34 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:08:35 Why do I live in words? ทำไมเราจึงมีชีวิตอยู่กับถ้อยคำ
  นั่นคือปัญหาที่แท้จริง
   
1:08:39 That is the real  
problem.  
   
1:08:41 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:08:47 Why have words become เพราะเหตุใด ถ้อยคำจึงกลายเป็น
so colossally important? สิ่งสำคัญอย่างมหาศาล
   
1:08:54 No? ไม่ใช่หรือ
   
1:08:59 Look, I suffer, ผมเป็นทุกข์
  ผมได้รับความเจ็บปวดทรมานยิ่ง
   
1:09:03 go through  
great agonies.  
   
1:09:09 And you come along แล้วคุณก็เข้ามาให้คำอธิบายแก่ผม
and give me explanations,  
   
1:09:16 and in that explanation จากคำอธิบายนั้น
I seek comfort. ผมรู้สึกว่าได้รับการปลอบประโลม
   
1:09:22 There's God, มีพระเจ้า
there's reincarnation, มีการกลับชาติมาเกิดใหม่
   
1:09:24 there's this, there's that, มีนี่ มีนั่น มีอะไรบางอย่างอีก
there is something else.  
   
1:09:27 So I accept the word, ดังนั้นผมจึงยอมรับถ้อยคำ
   
1:09:32 because it gives me เพราะมันให้ความสบายใจแก่ผม
comfort.  
   
1:09:35 The explanation คำอธิบายให้ความอบอุ่นใจ ปลอบใจผม
gives me comfort,  
   
1:09:38 the belief gives ความเชื่อให้ความสบายใจแก่ผม
me comfort  
   
1:09:40 when I am in agony, เมื่อผมทนทุกข์ทรมาน เป็นกังวล
in anxiety.  
   
1:09:49 So, explanations ดังนั้นจึงมีคำอธิบายโดยนักปรัชญา
by philosophers,  
   
1:09:53 by analysts, โดยนักวิเคราะห์ นักจิตวิทยา
by psychologists,  
   
1:09:56 by the priests, โดยนักบวช โดยอาจารย์โยคะ
by the yoga teachers,  
   
1:10:01 explanations เราจึงมีชีวิตอยู่กับคำอธิบาย
- it is on that we live,  
   
1:10:05 which means ซึ่งหมายถึง เรามีชีวิตอยู่
we live second-hand. ในคำพูดของคนอื่น
   
1:10:11 We are second-hand เราเป็นมนุษย์มือสอง
people,  
   
1:10:14 and we are satisfied และเราพอใจกับชีวิตเช่นนั้น
with that.  
   
1:10:18 You use the word 'God' คุณใช้คำว่า "พระเจ้า"
to a Catholic, or to a man กับชาวคาทอลิก หรือกับ
   
1:10:22 who believes in Jesus คนที่เชื่อในพระเยซู
- you follow? - คุณเข้าใจไหม
   
1:10:25 the word, the image,  
   
1:10:27 which word is a symbol, ถ้อยคำ-ภาพลักษณ์ ซึ่งถ้อยคำก็คือ
the image is a symbol. สัญลักษณ์ ภาพลักษณ์คือสัญลักษณ์
   
1:10:31 So symbols become ดังนั้น สัญลักษณ์จึงกลายเป็น
extraordinarily important, สิ่งสำคัญอย่างมหันต์
   
1:10:36 like the flag. เหมือนกับธงชาติ
   
1:10:39 Oh, sirs, you don't face คุณครับ คุณไม่เผชิญกับความจริง
all this. ทั้งหมดนี้
   
1:10:45 Why does the mind เพราะอะไรจิตใจจึงทำเช่นนี้
do this?  
   
1:10:55 Is it because มันเป็นเพราะว่า
   
1:10:59 we read a great deal เราอ่านมามากมายมหาศาล
   
1:11:03 of what other people ในสิ่งที่คนอื่นพูดเอาไว้แล้ว
have said? ใช่ไหม
   
1:11:08 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:11:11 We listen to what เราฟังสิ่งที่คนอื่นๆ
other people have said, ได้พูดมาแล้ว
   
1:11:15 we see in the cinema เราเห็นในภาพยนตร์ว่าอะไรเกิดขึ้น
what is taking place ก็ยังเป็นคนอื่นอยู่อีก
   
1:11:20 - others.  
   
1:11:22 Always somebody else out there มีใครคนอื่นบางคน อยู่เสมอ
telling me what to do. ที่คอยบอกเราว่า ให้ทำอะไรบ้าง
   
1:11:32 So my mind is crippled ดังนั้น จิตใจของเรา
by this. จึงพิกลพิการ เพราะเหตุนี้
   
1:11:42 So I'm always ผมจึงใช้ชีวิตแบบคนมือสองอยู่เสมอ
living second-hand.  
   
1:11:45 Goodness. มันอะไรกัน! คุณเข้าใจไหมครับ
You understand, sirs?  
   
1:11:52 And we have และเราไม่เคยเลย ที่จะถามว่า
never asked:  
   
1:11:56 can I be เราจะเป็นแสงสว่าง
a light to myself? ให้แก่ตนเอง ได้ไหม
   
1:12:00 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:12:03 Not the light ไม่ใช่อาศัยแสงสว่างจากคนอื่น
of someone else,  
   
1:12:06 including Jesus, or Buddha, รวมทั้งพระเยซู หรือพระพุทธเจ้า
or somebody else. หรือใครอื่น ก็ตาม
   
1:12:12 Can I be ผมสามารถเป็นแสงสว่างแห่งตนได้ไหม
a light to myself?  
   
1:12:19 Which means no shadow. ซึ่งหมายถึง ไม่มีเงามืด
   
1:12:23 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:12:27 Because to be a light to oneself เพราะการเป็นแสงสว่างแห่งตน
means it's never put out, หมายถึง แสงที่ไม่เคยดับมอดลงได้
   
1:12:34 by any ด้วยวิถีที่เสกสร้างขึ้น
artificial means, โดยมนุษย์
   
1:12:39 by circumstances, โดยสภาพการณ์ โดยความทุกข์โศก
by sorrow,  
   
1:12:42 by accident and incidents โดยอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
- a light. นั่นคือแสงสว่าง
   
1:12:47 Can one be that เราสามารถเป็นแสงเช่นนั้นแก่ตนเอง
to oneself? ได้ไหม
   
1:12:53 One can only be เราจะเป็นแสงเช่นนั้น
that to oneself ให้แก่ตนเองได้
   
1:12:58 when your mind ก็ต่อเมื่อ
has no challenge, จิตใจเรา ไม่มีสิ่งท้าทายอีกแล้ว
   
1:13:03 because it is เพราะมันตื่นขึ้น อย่างเต็มเปี่ยม
so fully awake.  
   
1:13:08 But most of us แต่พวกเราส่วนใหญ่
need challenges, ต้องการการท้าทาย
   
1:13:11 because most of us เพราะพวกเราส่วนใหญ่หลับหลง
are asleep.  
   
1:13:16 We are asleep because เราหลับหลง
we have been put to sleep เพราะเราถูกทำให้หลับใหล
   
1:13:20 by all the philosophers, โดยบรรดานักปรัชญา
by all the saints, และเหล่านักบุญ ทั้งหลาย
   
1:13:24 by all the gods, and priests, โดยพระเจ้าและนักบวช
and politicians. และนักการเมืองทั้งโขยง ใช่ไหม
   
1:13:31 Right?  
   
1:13:33 We have been เราถูกกล่อมให้หลับใหล
put to sleep.  
   
1:13:36 And we don't know และเราไม่รู้ ว่าเราหลับหลงอยู่
we are asleep, เราคิดว่า มันเป็นเรื่องปรกติธรรมดา
   
1:13:39 we think  
this is normal.  
   
1:13:43 So a man who wants to be ดังนั้น ผู้ที่ต้องการ
a light to himself เป็นแสงสว่างแก่ตนเอง
   
1:13:47 has to be free จะต้องเป็นอิสระจากทั้งหมดนั้น
of all this.  
   
1:13:53 And the light to oneself can only และแสงสว่างแห่งตนนี้
take place when there is no self. จะลุกโชติ เมื่อไม่มีตัวตน เท่านั้น
   
1:14:01 Then that light แล้วแสงนั้น จึงเป็น
is the eternal,  
   
1:14:04 everlasting, แสงแห่งนิรันดร์อันไม่เคยดับมอด
immeasurable light. ไม่อาจจะหยั่งวัดเปรียบเทียบได้
   
1:14:11 Right, sirs. ใช่ไหมครับคุณ
   
1:14:14 Could we go on พรุ่งนี้เราถามคำถามกันต่อ ได้ไหม
with these questions  
   
1:14:16 instead of dialogues, แทนที่จะเสวนา หรือ สนทนากัน
discussions?  
   
1:14:20 Q:Yes. ผู้ฟัง : ได้ครับ
K:I thought so. K: ผมก็เห็นด้วย !
   
1:14:23 I do all the talking ผมทำหน้าที่พูดทั้งหมด
and you... แต่คุณ.ผมหวังว่าคงไม่
   
1:14:27 I hope not. Et la lumière à soi-même ne peut
  advenir qu'en l'absence du moi.