Krishnamurti Subtitles

Brockwood Park - 30 August 1979

Public Question & Answer 20:31 We have so far ขณะนี้เรามีทั้งหมด 150 คำถาม
150 questions.  
   
0:39 I don't think ผมไม่คิดว่าเป็นไปได้
it will be possible  
   
0:41 to answer all of them ที่เราจะตอบคำถามทั้งหมด
this morning. ในเช้าวันนี้
   
0:45 Probably one needs บางทีอาจจะต้องใช้เวลาถึง 1 เดือน
a month to answer them, จึงจะตอบได้ทั้งหมด
   
0:49 and you won't be here, แต่พวกคุณก็จะไม่อยู่กันที่นี่
and I won't be here. ส่วนผมก็ไม่อยู่เช่นกัน
   
0:57 I think before we answer ผมคิดว่า
these questions ก่อนที่เราจะตอบคำถามเหล่านี้
   
1:06 please remember that we are โปรดระลึกว่า
sharing the question เรามีส่วนร่วมกันในคำถาม
   
1:10 as well as the answer. เช่นเดียวกับในคำตอบ
   
1:16 Your particular question อาจจะไม่ได้ตอบคำถามของคุณ
may not be answered, โดยเฉพาะ
   
1:21 because there are เพราะคำถามมากมาย
too many of them เกินกว่าที่จะสำรวจได้ทุกคำถาม
   
1:23 to go into each one,  
   
1:29 but I think we have แต่ผมคิดว่าเราคัดสรรมาบ้างแล้ว
more or less chosen,  
   
1:35 or gathered together, หรือรวบรวมมาเป็นคำถามตัวแทน
representative questions ของคำถามอื่น ๆ
   
1:40 out of that 140. ใน 140 คำถามนั้น
   
1:45 So I hope ผมจึงหวังว่าคุณคงไม่ว่ากระไร
you will not mind  
   
1:47 if your particular ที่ไม่ได้ตอบคำถามของคุณโดยเฉพาะ
question is not answered.  
   
1:56 Most of us, ผมเกรงว่าพวกเราส่วนใหญ่
I'm afraid,  
   
1:59 ask questions ถามคำถามแล้ว
  พยายามหาคำตอบจากคนอื่น ๆ
   
2:05 and try to find an answer  
from others.  
   
2:13 When we do put เมื่อเราถามคำถาม
a question  
   
2:18 one must find out เราต้องตรวจสอบดูว่า
why we put them. ทำไมเราจึงถามคำถามเหล่านั้น
   
2:23 Is it a genuine, มันเป็นคำถามที่แท้จริง ที่จริงจัง
  และใช้กับชีวิตได้จริง ๆ หรือเปล่า
   
2:25 serious applicable  
question?  
   
2:29 Or just a fanciful หรือเป็นเพียงคำถาม
question, ที่คิดเพ้อฝันขึ้นมา
   
2:34 and therefore no answer ฉะนั้นจึงไม่มีคำตอบ
that can be  
   
2:39 properly correct ที่ถูกต้องเหมาะสม
and true? และเป็นจริงได้
   
2:43 But as we said, we are แต่อย่างที่เราพูดแล้วว่า
going to share together เรากำลังมีส่วนร่วมกัน
   
2:45 the questions ในคำถามและในคำตอบ
and the answers.  
   
2:49 And I hope that we can และผมหวังว่า ในเช้าวันนี้
do that this morning. เราสามารถทำเช่นนั้นได้
   
3:09 I hope you are not ผมหวังว่า
too hot. คุณคงไม่รู้สึกร้อนจนเกินไป
   
3:13 The speaker has said ผู้พูดได้พูดมาแล้วว่า
  การไปทำงานในที่ทำงานทุก ๆ วัน
   
3:16 that going to an office  
every day  
   
3:19 from nine to five จาก 9 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นนั้น
  เหมือนการถูกขังคุกอันเหลือทน
   
3:21 is an intolerable  
imprisonment.  
   
3:24 But in any society แต่ในสังคมใด ๆ ก็ตาม
all kinds of jobs งานทุก ๆ อย่างจะต้องทำให้ลุล่วง
   
3:29 have to be done.  
   
3:32 Is K's teaching therefore ฉะนั้น คำสอนของ Kจึงมีไว้
only for the few? เพื่อคนไม่กี่คนเท่านั้นหรือ
   
3:38 You have understood? คุณเข้าใจแล้วหรือยัง
Shall I read it again? ผมอ่านอีกครั้งดีไหม
   
3:50 The speaker has said ผู้พูดเคยพูดว่า สังคมมนุษย์
   
3:53 that human society  
   
3:56 is so constructed ที่ถูกสร้างขึ้นทั่วทั้งโลกนั้น
throughout the world  
   
4:00 that most people ผู้คนส่วนใหญ่ต้องยุ่งอยู่กับงาน
   
4:03 are occupied with jobs,  
   
4:07 pleasant or unpleasant, ไม่ว่างานนั้นจะน่าพอใจหรือไม่
   
4:09 from 9 to 5 ตั้งแต่ 9 โมงเช้าจรด 5 โมงเย็น
every day of their life. ทุก ๆ วัน ในชีวิตของพวกเขา
   
4:16 And he said also และเขาก็พูดด้วยว่า
  มันเหมือนสภาพการติดคุก อันสุดจะทน
   
4:17 that it is an intolerable  
imprisonment.  
   
4:24 I don't know ผมไม่ทราบว่า พวกคุณ
how you feel about it. รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
   
4:27 Probably you like บางที
being in prison, คุณอาจจะชอบการอยู่ในห้องขัง
   
4:30 probably you like คุณอาจจะชอบงาน
your jobs, จาก 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นของคุณ
   
4:33 from 9 o'clock  
to 5 five o'clock,  
   
4:35 rushing, rushing back, ต้องเร่งรีบไปมา
and all the rest of it. และอื่น ๆ ทำนองนั้น
   
4:41 What shall we do? แล้วเราจะทำอย่างไรดี
   
4:47 To the speaker, สำหรับผู้พูด
he wouldn't tolerate it เขาจะไม่ทนเลย
   
4:52 for a single minute แม้สักนาทีเดียว
- for the speaker. สำหรับผู้พูดนะครับ
   
4:56 I would rather do something ผมจะทำอะไรบางอย่าง
which would be pleasant, ซึ่งผมรู้สึกสบายใจ พอใจ
   
5:01 helpful and necessary เป็นงานที่มีประโยชน์และจำเป็น
  เพื่อให้มีรายได้เพียงพอเป็นต้น
   
5:04 to earn enough  
money, and so on.  
   
5:08 But most of us แต่พวกเราส่วนใหญ่
accept this prison, ยอมรับคุกขังนี้
   
5:12 this routine. ยอมรับความซ้ำซากจำเจนี้ ใช่ไหม
   
5:18 Right?  
   
5:20 You understand? คุณเข้าใจไหม
We accept it. เรายอมรับสภาพนั้น
   
5:22 So what shall we do? แล้วเราจะทำยังไงกันดี
   
5:29 Nobody, เท่าที่เราสามารถจะสังเกต
  อย่างมีประสิทธิภาพพอ
   
5:32 as far as one is capable  
of sufficient...  
   
5:37 efficient observation, ไม่มีใครที่เคยตั้งข้อกังขา
  ต่อสภาพเช่นนี้ ไม่มีใครเลยจริง ๆ
   
5:40 nobody has  
questioned this.  
   
5:44 We say it is normal, เราต่างก็บอกว่า
  มันเป็นเรื่องปกติ
   
5:47 it is the way of society, มันเป็นวิถีของสังคม
it is the way of our life, มันเป็นวิถีของชีวิตเรา
   
5:51 it is the way มันเป็นวิถีที่เราต้องมีชีวิตอยู่
we must live.  
   
5:54 But if we all see แต่ถ้าเราทั้งหมดเห็นร่วมกันว่า
together การถูกจองจำเยี่ยงนั้น
   
5:58 that such  
an imprisonment,  
   
6:03 which it is actually, ซึ่งมันเป็นความจริง
   
6:07 that we all feel it is intolerable, ที่เราทุกคนรู้สึก ว่ามันสุดจะทน
not just verbally เราก็จะทำอะไรบางอย่างกับสภาพนั้น
   
6:11 but actually, ไม่เพียงปากพูด
do something about it, แต่ทำอะไรบางอย่างจริง ๆ
   
6:14 we will create a new society, เราจะสร้างสังคมใหม่ ใช่ไหม
right?  
   
6:18 We will, if all of us, ถ้าพวกเราทุกคนบอกว่า
  เราจะไม่ยอมทน
   
6:22 say we will not  
tolerate  
   
6:24 for a single day แม้เพียงวันเดียว
  ต่อสภาพซ้ำซากจำเจนี้
   
6:28 this routine,  
this monstrous  
   
6:34 activity of nine ที่ทารุณโหดร้าย
to five, ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น
   
6:37 however necessary, ไม่ว่ามันจะจำเป็นแค่ไหน ไม่ว่า
however good and pleasant, มันจะดีและน่าพอใจแค่ไหน ก็ตาม
   
6:41 then we will bring about แล้วเราก็จะก่อให้เกิดการปฏิวัติ
not only  
   
6:45 psychological revolution, ไม่เพียงทางด้านจิตใจเท่านั้น
but also outwardly. แต่ปฏิวัติทางด้านนอกด้วย
   
6:50 Right? ใช่ไหมครับ
   
6:53 We may agree about this, เราอาจจะเห็นด้วย
but will we do it? แต่เราทำกันหรือเปล่า
   
6:59 You might say, คุณอาจจะบอกว่า
'No, I can't do it because ผมทำอย่างนั้นไม่ได้
   
7:01 I have responsibility, เพราะว่า ผมมีความรับผิดชอบ
   
7:04 I have children, ผมมีลูก ๆ
  มีบ้านที่ติดจำนอง
   
7:07 I have a house  
and mortgage,  
   
7:10 insurance' มีค่าประกันที่ต้องจ่าย
  ขอบคุณพระเจ้า ที่ผมไม่มีอะไรสักอย่าง!
   
7:13 - thank god, I haven't got  
any of those!  
   
7:19 And so you might say, และคุณก็อาจจะพูดด้วยว่า
   
7:21 'Well, it is easy for you "มันง่ายสำหรับคุณ
to talk about all this.' ที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้"
   
7:31 But it is easy for the speaker แต่มันง่ายจริง ๆ สำหรับผู้พูด
to talk about it ที่จะพูดเรื่องนี้
   
7:33 because he refuses เพราะเขาปฏิเสธ
to go in that pattern. การเข้าไปในแบบแผนนั้น
   
7:38 From boyhood เขาปฏิเสธมา
he refused it. ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
   
7:45 Now if we all consider ตอนนี้ ถ้าเราทุกคนรับพิจารณา
   
7:48 that such a psychological การปฏิวัติทางจิตใจเยี่ยงนั้น
as well as  
   
7:54 physical revolution เหมือนกับการปฏิวัติทางกายภาพ
of this kind,  
   
7:56 not bloody, โดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ
and all the rest of it, และอื่น ๆ ทำนองนั้น
   
8:00 then we'll create quite เราก็จะสร้างสังคม
a different society, ชนิดที่ต่างออกไปเลย ไม่ใช่หรือ
   
8:05 won't we?  
   
8:09 You want others คุณต้องการจะให้คนอื่น
to create the society, สร้างสังคมขึ้นมา
   
8:13 and you can then แล้วคุณสามารถ
slip into it. ที่จะเล็ดลอดเข้าไปในนั้นได้
   
8:16 That's what we are นั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคน
all waiting for. ต่างรอคอย
   
8:21 A few struggle, มีไม่กี่คนเท่านั้น ที่ดิ้นรนต่อสู้
work, create, ลงมือทำเพื่อสรรค์สร้าง
   
8:28 and refuse to enter และปฏิเสธที่จะเข้าไป
into this rat race, ในวังวนอันดุเดือด
   
8:34 and the others say, ส่วนบุคคลอื่น ๆ
  ก็บอกว่า
   
8:35 'Yes, after you have constructed "ได้เลย หลังจากที่คุณได้สร้างสังคม
what you think is right society ที่คุณคิดว่าถูกต้องขึ้นมา
   
8:40 then we'll join you' "ผมจะเข้าร่วมกับคุณ"
  แต่เราไม่ร่วมลงมือทำ
   
8:43 - but we don't do it  
together.  
   
8:47 That is the whole นั่นแหละคือปัญหาทั้งหมด
problem. ของเรื่องนี้
   
8:51 Right? ใช่ไหม
   
8:55 If we all had this, ถ้าทุกคนรู้สึกถึงความจริงนี้จริง ๆ
  ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิด
   
8:58 not idea  
but the fact,  
   
9:01 that to spend our life  
   
9:04 from nine o'clock รู้สึกถึงการใช้ชีวิตของเรา
to five o'clock, จาก 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น
   
9:07 probably before that, บางทีอาจจะเช้ากว่านั้นอีก
   
9:09 every day of our life เป็นมาอย่างนั้นทุกวัน ในชีวิตเรา
for 60 years and more, ถึง 60 ปี และนานกว่านั้นอีก
   
9:17 we would do เราก็จะทำอะไรบางอย่าง
something about it. ต่อเรื่องนี้
   
9:21 Like, as if you refuse เหมือนกับการที่คุณปฏิเสธสงคราม
to have wars  
   
9:27 - you understand? - คุณเข้าใจไหม
wars, killing other people สงคราม การเข่นฆ่าคนอื่น ๆ
   
9:32 in the name of your ในนามประเทศชาติของคุณ
country, your God, เพื่อพระเจ้าของคุณ
   
9:36 whatever the ideal is, ไม่ว่าจะเพื่ออุดมการณ์อะไรก็ตาม
  ถ้าหากคุณทุกคนปฏิเสธการฆ่าคนอื่น
   
9:38 if you all refused  
to kill another,  
   
9:41 there would be no wars. สงครามก็จะไม่เกิดขึ้น
  ใช่ไหม
   
9:45 Right?  
   
9:47 But we have constructed แต่เราได้วางโครงสร้างสังคม
a society,  
   
9:50 built a society, สร้างสังคม
based on violence, อยู่บนพื้นฐานของความรุนแรง
   
9:57 armaments, การสั่งสมอาวุธยุทโธปกรณ์
  และแต่ละชาติ ต่างปกป้อง
   
9:59 each nation ปกป้องชาติของตน จากชาติอื่น ๆ
protecting itself  
   
10:03 against other nations, ดังนั้น เราจึงต่างทำให้สงคราม
  คงอยู่สืบไป
   
10:06 and so we are  
perpetuating wars,  
   
10:09 killing your sons, สงครามที่ฆ่าลูกชายหญิง
your daughters, everything. พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากคุณ
   
10:14 And we support it. และเราสนับสนุนสงครามนั้น
   
10:18 In the same way เหมือนกับที่เราสนับสนุน
we support, และสืบทอดการถูกจองจำเอาไว้
   
10:21 maintain this  
imprisonment.  
   
10:28 It may be pleasant for those มันอาจจะเป็นความน่าพอใจ
who have an agreeable job, สำหรับคนที่ทำงานที่เห็นชอบด้วย
   
10:33 but those who refuse แต่คนที่ปฏิเสธ
to enter this game, ที่จะเข้าไปในเกมส์นี้
   
10:38 they will act, พวกเขาจะกระทำการ
they will do something. พวกเขาจะลงมือทำอะไรบางอย่าง
   
10:42 So the problem is, ฉะนั้น ปัญหาก็คือ
   
10:45 do we see เราเห็นความสำคัญ
the importance,  
   
10:50 or the necessity, หรือเห็นความจำเป็น
of this change? ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง หรือเปล่า
   
10:57 After all, ที่สุดแล้ว จิตของมนุษย์นั้น
  ไม่ใช่แค่เพื่อหมกมุ่นกับงาน
   
11:00 the human mind  
is not merely  
   
11:05 occupied วุ่นวายอยู่กับการงานใดโดยเฉพาะ
with a particular job, ไม่ว่าจะพึงใจ หรือไม่พึงใจก็ตาม
   
11:08 pleasant or unpleasant.  
   
11:11 The human mind has จิตมนุษย์
the quality of other things มีคุณสมบัติอื่น ๆ ด้วย
   
11:21 which we disregard. ซึ่งเราเพิกเฉย ไม่ใส่ใจ
   
11:26 We are concerned แต่เราเกี่ยวข้องอยู่กับ
with the whole of life, ชีวิตทั้งชีวิต
   
11:28 not just a career, ไม่ใช่แค่งานอาชีพ 9-5 โมงเย็น
nine to five แต่เรามีชีวิตอยู่อย่างไร
   
11:32 - how we live,  
   
11:34 what we do, มีความอาทร ความเอาใจใส่
   
11:36 what our thinking is,  
   
11:39 whether there is affection, มีความรัก ความเมตตา
care, love, compassion. บ้างหรือเปล่า
   
11:43 All that is part of life. ทั้งหมดนั้น
  เป็นองค์ประกอบของชีวิต
   
11:48 But we are แต่เราถูกครอบงำ
so conditioned  
   
11:51 to this idea ให้อยู่ในแนวคิดที่เราต้องทำงาน
that we must work  
   
11:59 and create a structure และเราวางโครงสร้างของสังคม
   
12:02 of a society that demands ที่เรียกร้องให้เราต้องทำงาน
that you work  
   
12:07 from morning จากเช้าจรดค่ำ
till night.  
   
12:13 The speaker refuses ผู้พูดไม่ยอมเข้าไปในสังเวียน
to enter that rat race. การแข่งขันที่ดุเดือดนั้น
   
12:20 It isn't that he has got ไม่ใช่ว่าเขามีพรสวรรค์พิเศษ
certain gifts,  
   
12:24 or that somebody ไม่ใช่ว่ามีใครบางคน
will look after him, จะคอยดูแลอุปถัมภ์เขา
   
12:28 but he refuses แต่เขาไม่ยอมเข้าไปในนั้น
to enter that.  
   
12:31 I wouldn't go ผมจะไม่เข้าไปแม้แต่เพียงวันเดียว
for a single day  
   
12:35 from nine to five จาก 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น
for anybody, for anything. ไม่ว่าเพื่อใคร เพื่ออะไรทั้งสิ้น
   
12:43 I might die, ผมจะยอมตาย
but I wouldn't do that. แต่ผมจะไม่ยอมทำอย่างนั้น
   
12:48 In the same way, I wouldn't kill ในทำนองเดียวกัน
another human being, ผมจะไม่ฆ่ามนุษย์คนอื่นเลย
   
12:52 whatever ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
the circumstances.  
   
12:54 I know what you ผมทราบว่า
are going to say, คุณจะพูดอะไร
   
12:56 'What if your sister "ถ้าน้องสาวของคุณถูกทำร้ายล่ะ
is attacked?' คุณจะทำยังไง"
   
12:58 you know all that game. คุณก็รู้เกมส์ที่เล่นกันอยู่
   
13:06 Because violence produces เพราะความรุนแรง
more violence. จะทำให้เกิดความรุนแรงยิ่ง ๆ ขึ้น
   
13:11 You are seeing that คุณก็เห็นอยู่แล้วในประเทศไอร์แลนด์
in Ireland.  
   
13:18 But we are all แต่เราทุกคนขี้ขลาดเหลือเกิน
so timid,  
   
13:24 we are all so nervous, เราขี้กังวล ขี้กลัว
frightened, anxious, กระวนกระวาย เป็นทุกข์
   
13:28 we want security เราต้องการความมั่นคงปลอดภัย
which we think we have, ซึ่งเราคิดว่าเรามี แต่เราหามีไม่
   
13:32 which we haven't got.  
   
13:37 So will you ดังนั้น คุณจะพิจารณาเรื่องนี้ไหม
go into this  
   
13:45 and find out เพื่อค้นหาว่า คุณจะปลดปล่อยตนเอง
  ออกจากสังเวียนนั้น ได้ไหม
   
13:48 if you can  
free yourself  
   
13:51 from that rat race,  
   
13:56 and to find out, และการที่จะค้นหา
  เราต้องใช้ความสามารถ ใช้สติปัญญา
   
13:59 one must exercise  
capacity, intelligence,  
   
14:03 not say, ไม่พูดว่า "เราไม่เข้าไปหรอก"
'I won't do it.'  
   
14:07 You don't do it คุณไม่เข้าไปในสังเวียน
because you are intelligent, ก็เพราะคุณมีสติปัญญา
   
14:12 not because ไม่ใช่เพราะมีใครบอกคุณ
you are told,  
   
14:14 or you have read in some book, หรือคุณอ่านจากหนังสือ
or some philosopher. หรือนักปรัชญาพูดไว้
   
14:19 I think ผมคิดว่า ที่พูดมาชัดเจนมากแล้ว
it is very clear.  
   
14:25 And also และผู้ถาม ยังถามด้วยว่า
the questioner asks:  
   
14:30 are K's teachings therefore คำสอนของ K จึงมีไว้
only for the few? สำหรับคนไม่กี่คนเท่านั้นหรือ
   
14:36 This is one นี่เป็นคำถามหนึ่ง
of the questions ที่ถามกันแล้วถามกันอีก
   
14:38 that is asked  
over and over again.  
   
14:47 What do you think? คุณคิดอย่างไรล่ะ
   
14:53 If it is for the few, ถ้าคำสอนนี้มีไว้เพื่อคนไม่กี่คน
it's not worth it. มันก็ไม่คุ้มค่า
   
14:57 Wait a minute, เดี๋ยวก่อนครับ
just go slowly. ขอให้พิจารณาไปช้า ๆ
   
15:01 The speaker says ผู้พูดบอกว่า
it is for everyone. มันมีไว้สำหรับทุก ๆ คน
   
15:08 But everyone แต่คนทุกคนไม่ได้รู้สึกจริงจัง
is not serious,  
   
15:19 has not got the energy, because ไม่ได้มีพลังงาน เพราะว่า
he is dissipating it in various ways. เขาใช้พลังงานไปในทางต่าง ๆ กัน
   
15:25 And so gradually, ดังนั้น จึงค่อย ๆ หดหายไป
  เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น
   
15:30 there are very few.  
   
15:33 You follow?  
   
15:39 So, observing it, you say เมื่อสังเกตเห็นอย่างนั้น คุณจึง
it is only for the few. บอกว่า คำสอนมีไว้สำหรับคนไม่กี่คน
   
15:44 Whereas actually, แต่หากว่า ถ้าคุณลงมือทำจริง ๆ
if you apply,  
   
15:47 go into it seriously, พิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  ด้วยจิตใจที่ถาม เพื่อสืบค้น
   
15:49 with the spirit  
of investigation  
   
15:52 and wanting to live  
a different kind of life,  
   
15:55 it is for everyone. จิตใจที่ต้องการจะมีชิวิต ชนิดที่
  ต่างออกไป คำสอนจึงเพื่อทุก ๆ คน
   
15:59 There is nothing มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับคำสอน
secret about it. ที่เป็นความลับ
   
16:05 But there is แต่มีความลึกลับอันยิ่งใหญ่
great mystery, ที่ไม่อาจอธิบายได้
   
16:07 if you go beyond ถ้าคุณพ้นไปจากความจำกัดแคบ
the limitation of thought. ของความคิด
   
16:13 But we don't do แต่เราไม่ทำสิ่งเหล่านี้กันเลย
any of these things,  
   
16:14 we don't test it out, เราไม่ทดลองดู
we don't apply, เราไม่นำมาใช้
   
16:17 we don't eat the food เราไม่กินอาหารที่วางไว้ให้
that is put before us. เบื้องหน้าเรา
   
16:24 And the few that eat it มีไม่กี่คนเท่านั้น ที่กินอาหารนั้น
  แล้วบอกว่า"เราคือคนชั้นยอดในสังคม"
   
16:27 say, 'We are the elite.'  
   
16:32 They actually แต่จริง ๆ แล้ว
are not the elite, พวกเขาไม่ใช่คนชั้นยอด
   
16:34 they are only the serious people พวกเขาเป็นเพียงคนที่จริงจัง
that have applied, ที่ได้นำมาใช้กับชีวิต
   
16:38 thought about it, ได้ใคร่ครวญเกี่ยวกับมัน
gone into it, ได้พิจารณาสืบค้น
   
16:43 seeing that it affects ดูว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิต
their daily life. ในแต่ละวันของพวกเขา หรือเปล่า
   
16:48 It is only then จากนั้นเท่านั้น ที่เราสามารถ
one can create จะสร้างสังคมชนิดที่ต่างออกไปได้
   
16:52 a different  
kind of society.  
   
17:01 Isn't insight intuition? การเห็นแจ้งเป็นการหยั่งรู้
  โดยสัญชาตญาณ ไม่ใช่หรือ
   
17:06 Would you discuss คุณสนทนาถึงเรื่องความกระจ่างแจ้ง
this sudden clarity อันฉับพลัน
   
17:09 some of us have? ที่เกิดขึ้นกับพวกเราบางคนได้ไหม
   
17:12 What do you mean การเห็นแจ้ง คุณหมายถึงอะไร
by insight,  
   
17:14 and is it และมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วครู่
a momentary thing, หรือมันคงอยู่อย่างต่อเนื่อง
   
17:19 or can it be  
continuous?  
   
17:23 Shall I read that question again? ผมอ่านคำถามอีกครั้งดีไหม
Q:Yes. ผู้ฟัง: ดีครับ
   
17:28 Isn't insight intuition? การเห็นแจ้งเป็นการหยั่งรู้
  โดยสัญชาตญาณ ไม่ใช่หรือ
   
17:34 You have heard ผมมั่นใจว่า พวกคุณเคยได้ยิน
these two words, I am sure. คำ 2 คำนี้มาแล้ว
   
17:37 Would you discuss คุณจะสนทนาเกี่ยวกับ
this sudden clarity ความกระจ่างแจ้งอันฉับพลัน
   
17:41 some of us have? ที่เกิดขึ้นกับพวกเราบางคน ได้ไหม
   
17:43 What do you mean การเห็นแจ้ง คุณหมายถึงอะไร
by insight,  
   
17:47 and is it มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วครู่
a momentary thing, ชั่วยาม หรือคงอยู่อย่างต่อเนื่อง
   
17:50 or can it be  
continuous?  
   
17:54 Right?  
   
18:05 In the various talks ในการพูดหลาย ๆ ครั้ง ผู้พูดได้
the speaker has given  
   
18:10 he has used ผู้พูดได้ใช้คำว่า "การเห็นแจ้ง"
the word 'insight.'  
   
18:16 That is, ซึ่งหมายถึง
to see into things, การเห็นเข้าไปในสรรพสิ่ง
   
18:22 into the whole เห็นเข้าไปในการเคลื่อนไหว
movement of thought, ทั้งหมดของความคิด
   
18:27 into the whole movement, เห็นเข้าไปในโครงสร้างทั้งหมด
for example, of jealousy. อย่างเช่น ความอิจฉา
   
18:33 To perceive มองเห็น สัมผัสรู้ถึงธรรมชาติ
the nature of greed, ของความโลภ
   
18:38 to see the whole เห็นถึงเนื้อหาทั้งมวล
content of sorrow. ของความทุกข์โศก
   
18:45 Not analysis, ซึ่งไม่ใช่การวิเคราะห์
   
18:50 not exercise ไม่ใช่การใช้ความสามารถ
of intellectual capacity, ทางปัญญาความคิด
   
18:57 nor is it the result ทั้งไม่ใช่ผลที่มาจากความรู้
of knowledge,  
   
19:05 knowledge being that ความรู้คือสิ่งซึ่งได้สั่งสม
which has been accumulated รวบรวมเอาไว้แล้ว
   
19:08 through the past โดยผ่านประสบการณ์ในอดีต
as experience, แล้วสั่งสมอยู่ในสมอง
   
19:12 stored up in the brain,  
   
19:14 therefore knowledge ฉะนั้น ความรู้จึงเคียงคู่
  ไปกับความโง่เขลาเสมอ
   
19:16 always goes  
with ignorance.  
   
19:20 There is no complete ความรู้ที่สมบูรณ์ไม่มีหรอก
knowledge,  
   
19:25 therefore there is always ฉะนั้น จึงมีความรู้
knowledge and ignorance และความโง่เขลา อยู่คู่กันเสมอ
   
19:29 like two horses, เสมือนม้าสองตัว ที่ผูกล่ามติดกัน
   
19:33 tethered.  
   
19:39 So, then what is เมื่อเป็นเช่นนั้น
insight? การเห็นแจ้งคืออะไรเล่า
   
19:42 You understand คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
my question? คุณตามเรื่องที่พูดทันหรือเปล่า
   
19:44 You are following this?  
   
19:47 Please, it is เช้าว้นนี้อากาศร้อน
a hot morning,  
   
19:49 but it doesn't matter, แต่ไม่เป็นไร
a little bit. หรือเป็นนิดหน่อย
   
19:59 If the observation is not based ถ้าการสังเกต
on knowledge, ไม่ได้มาจากฐานของความรู้
   
20:04 or on intellectual ไม่ได้มาจากความสามารถ
capacity of reasoning, ทางปัญญาความคิดที่มีเหตุมีผล
   
20:10 exploring, ที่สำรวจตรวจสอบ ที่วิเคราะห์
  ถ้าเช่นนั้น การเห็นแจ้งคืออะไร
   
20:17 analysing,  
   
20:19 then what is it?  
   
20:22 That is the whole นั่นคือปัญหาทั้งหมด
question.  
   
20:24 And the questioner แล้วผู้ถาม ยังถามด้วยว่า
asks also: มันเป็นการรู้โดยสัญชาตญาณหรือ
   
20:27 is it intuition?  
   
20:31 That word 'intuition' คำว่า "รู้โดยสัญชาตญาณ"
is rather a tricky word ดูเหมือนมีกลเม็ดอยู่
   
20:38 because many of us เพราะว่าพวกเราหลายคน
use that word. ใช้คำคำนั้น
   
20:46 The actuality of intuition การรู้โดยสัญชาตญาณนั้น
may be the result of desire. แท้ที่จริงอาจเป็นผลของความอยาก
   
20:53 One may desire เราอาจจะอยากได้อะไรบางอย่าง
something  
   
20:56 and then a few days later แล้วอีกไม่กี่วันต่อมา คุณเกิด
you have an intuition about it. รู้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนั้น
   
21:01 And you think that intuition และคุณคิดว่าการที่เกิดรู้สึกขึ้นมา
is most extraordinarily important. เป็นสิ่งสำคัญพิเศษสุด
   
21:06 But if you go into it แต่หากว่า คุณพิจารณาเรื่องนี้
rather deeply, อย่างค่อนข้างลุ่มลึก
   
21:09 you may find คุณอาจจะพบว่า มันมีพื้นฐาน
that it is based อยู่บนความอยาก ความกลัว
   
21:11 on desire, on fear,  
   
21:14 on various forms ความสุขในรูปแบบต่าง ๆ
of pleasure.  
   
21:17 So one is rather ดังนั้น ผมค่อนข้างกังขา
doubtful about that word, เกี่ยวกับคำคำนั้น
   
21:22 specially used by those people โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคน
who are rather romantic, ที่ค่อนข้างเพ้อผันใช้คำนั้น
   
21:27 who are rather หรือคนที่ช่างจินตนาการ ที่อารมณ์
imaginative, อ่อนไหว และเขาต้องการอะไรบางอย่าง
   
21:29 sentimental and  
wanting something.  
   
21:36 And they would certainly คนพวกนี้ต้องเกิดความรู้สึก
have intuitions, ขึ้นโดยสัญชาตญาณอย่างแน่นอน
   
21:39 but it may be based แต่มันอาจจะมาจาก
on some ความอยากบางอย่าง
   
21:42 obvious ที่เห็นได้ง่าย ๆ
self-deceptive desire. ว่าเป็นการหลอกตัวเอง
   
21:48 So for the moment we can put ฉะนั้นขณะนี้ เราทิ้งคำว่า
aside intuition, that word. การรู้โดยสัญชาตญาณเอาไว้ก่อน
   
21:54 I hope I am not ผมหวังว่า
hurting anybody ผมไม่ได้ทำให้ใครก็ตามเสียใจ
   
21:58 who is caught ใครก็ตาม
in intuitions. ที่ติดอยู่ในการรู้โดยสัญชาตญาณ
   
22:06 And if that is not so, ถ้าหากไม่ใช่อย่างนั้น
then what is insight? แล้วการเห็นแจ้งคืออะไร
   
22:12 That is, to perceive การเห็นแจ้งคือ
something instantly, การรับรู้อะไรบางอย่าง ทันทีทันใด
   
22:17 which must be true, ซึ่งต้องเป็นจริง มีตรรกะวิสัย
  เป็นปรกติ เป็นเหตุเป็นผล
   
22:20 logical, sane,  
rational.  
   
22:26 You understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
22:29 And that insight และการเห็นแจ้งนั้น
must act instantly. ต้องปฏิบัติการทันควัน
   
22:36 It isn't that ไม่ใช่ว่าผมมีการเห็นแจ้ง
I have an insight แล้วไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมันเลย
   
22:38 and do nothing  
about it.  
   
22:43 If I have an insight, ถ้าหากผมมีการเห็นแจ้ง
   
22:46 if one has an insight ถ้าบุคคลมีการเห็นแจ้ง
  ในธรรมชาติทั้งปวงของความคิด
   
22:48 into the whole nature  
of thinking  
   
22:52 - you understand? - คุณเข้าใจไหม
   
22:54 that is, I will explain ผมจะอธิบาย
a little bit about thinking. เกี่ยวกับความคิดสักเล็กน้อย
   
22:58 Thinking is the response การคิด
of memory. เป็นการตอบสนองของความจำ
   
23:04 Memory is the result ความทรงจำ
of experience, เป็นผลที่มาจากประสบการณ์
   
23:10 knowledge, มาจากความรู้
stored up in the brain. ที่เก็บสั่งสมอยู่ในสมอง
   
23:15 And the memory ประสบการณ์นั้นตอบสนอง
responds.  
   
23:19 Where do you live? ถ้าถามว่า คุณอยู่ที่ไหน
You answer. คุณก็จะตอบ
   
23:23 What is your name? ถามว่า คุณชื่ออะไร
   
23:25 There's immediate response. ก็จะมีการตอบออกมาทันที เป็นต้น
And so on.  
   
23:29 Thought is the result, ความคิดเป็นผล
or the response, หรือเป็นการตอบสนองของประสบการณ์
   
23:33 of the accumulated experience, และความรู้
knowledge as memory. ที่สั่งสมขึ้นเป็นความทรงจำ
   
23:38 That is simple. เรื่องนั้นง่าย ๆ
   
23:42 So, that thought, ความคิดจึงขึ้นอยู่กับความรู้
based upon, หรือเป็นผลมาจากความรู้
   
23:47 or the outcome,  
of knowledge,  
   
23:49 that thought ความคิดจึงถูกจำกัด
is limited, เพราะความรู้เป็นสิ่งจำกัด
   
23:52 because knowledge  
is limited.  
   
23:57 So thought can never ความคิด
be all-inclusive. ไม่เคยรวมทั้งหมดทุกอย่างได้
   
24:05 It must always be มันต้องเป็นส่วนเสี้ยว
partial, limited, ที่ถูกจำกัดอยู่เสมอ
   
24:09 based on knowledge เพราะมันอยู่บนพื้นฐานของความรู้
and ignorance. และความโง่เขลา
   
24:13 Therefore it is ฉะนั้น มันจึงมีขอบเขตขีดคั่น
everlastingly  
   
24:18 confined, limited, มันจึงจำกัดแคบตลอดไป
narrow. ใช่ไหม
   
24:22 Right?  
   
24:24 Now, to have แล้วการที่จะเห็นแจ้ง
an insight into that, เข้าไปในการคิด
   
24:28 which means,  
   
24:31 is there an action ซึ่งหมายถึงปฏิบัติการ ที่ไม่ใช่
  เป็นเพียงการทำซ้ำ ๆ ของความคิด
   
24:35 which is not merely  
   
24:37 the repetition จะเกิดขึ้นได้หรือ
of thought คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
   
24:40 - you're following  
all this? -  
   
24:42 to have an insight เช่นการเห็นแจ้ง
into, say, ในความเป็นสถาบัน เป็นองค์กร
   
24:45 organisations, เข้าใจไหม
let's take that.  
   
24:52 Right? การเห็นแจ้งเข้าไปในนั้น
To have an insight into it.  
   
24:55 Which means ซึ่งหมายถึง คุณกำลังสังเกต
that you are โดยไม่มีความจำ
   
24:57 observing without  
memory,  
   
25:01 remembrances, ไม่มีความทรงจำ
  ไม่มีการโต้เถียง ให้เหตุผล
   
25:03 without argumentation, ไม่มีการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
pros and cons,  
   
25:08 just to see เพียงแค่มองเห็น
the whole movement การเคลื่อนไหวทั้งหมด
   
25:13 and the demand และมองเห็นการเรียกร้อง
for organisation. ต้องการสถาบัน
   
25:18 Then you have จากนั้น คุณก็มีการเห็นแจ้ง
an insight into it, ในเรื่องนั้น
   
25:20 and from that insight และจากการเห็นแจ้งนั้น
you act. คุณกระทำ
   
25:25 And that action การกระทำนั้นจะสมเหตุสมผล
is logical, เป็นปรกติ สมบูรณ์
   
25:31 is sane, healthy.  
   
25:34 It is not - ไม่ใช่คุณมีการเห็นแจ้ง
you have an insight  
   
25:37 and then you act แล้วคุณทำตรงกันข้าม
the opposite, นั่นไม่ใช่การเห็นแจ้ง
   
25:40 then it is not insight.  
   
25:43 I wonder if you are ผมสงสัยว่า
getting all this? คุณเข้าใจนัยทั้งหมดนี้ หรือเปล่า
   
25:47 Sorry to be ขออภัยที่ต้องหนักแน่น
so emphatic. เด็ดขาด
   
25:51 That's my way นั่นคือวิถีทางที่ผมแสดงออก
of doing it.  
   
26:00 To have an insight, การที่จะมีการเห็นแจ้ง
for example, อย่างเช่น
   
26:03 into the wounds, hurts เห็นแจ้งในความเจ็บปวด ในบาดแผล
  ทางใจ ที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็ก
   
26:06 that one has received  
from childhood.  
   
26:10 You understand คุณเข้าใจคำถามไหม
my question?  
   
26:14 We are all people พวกเราต่างก็เป็นคนที่เจ็บปวด
who are hurt มาด้วยเหตุผลต่าง ๆ
   
26:19 for various reasons,  
   
26:22 from childhood ตั้งแต่เป็นเด็ก จนกระทั่งเราตาย
till we die มีบาดแผลนี้อยู่ในจิตใจเรา
   
26:25 there is this wound in us,  
psychologically.  
   
26:30 Now, to have an insight การที่จะมีการเห็นแจ้ง
   
26:32 into the whole nature เข้าสู่ธรรมชาติ และโครงสร้าง
and structure of that hurt. ทั้งหมดของความเจ็บปวดนั้น
   
26:38 Do you understand คุณเข้าใจไหม
what I'm saying? ว่าผมกำลังพูดถึงอะไร
   
26:40 Are you following ทั้งหมดนี้คุณตามทันไหม
all this?  
   
26:44 You are hurt, พวกคุณมีความเจ็บปวด
aren't you, sirs? ไม่ใช่หรือครับ
   
26:46 Wounded เป็นบาดแผลทางจิตใจ
psychologically?  
   
26:52 Play the game with me, คุณจะเล่นเกมส์กับผมด้วยได้ไหม
will you also?  
   
26:56 The ball is ขณะนี้ลูกบอลอยู่ในสนามฝั่งคุณ
in your court.  
   
27:03 You are hurt, มันเป็นเรื่องชัดเจน
obviously. ที่พวกคุณมีบาดแผลทางใจ
   
27:10 You may go to a psychologist, คุณอาจจะไปหานักจิตวิทยา
analyst, psychotherapist, นักจิตวิเคราะห์ นักจิตบำบัด
   
27:15 and they trace แล้วพวกเขาก็สืบสาวย้อนหลังไป
why you are hurt, from childhood,  
   
27:17   ตั้งแต่คุณยังเป็นเด็ก
  ว่าทำไมคุณจึงเจ็บปวด
   
27:19 your mother was this เป็นเพราะแม่คุณเป็นอย่างนี้
and your father was that, พ่อคุณเป็นอย่างนั้น
   
27:21 or you are put หรือคุณถูกจับให้นั่ง
on the wrong pot, บนกระโถนผิดใบ
   
27:23 or the right pot, and so on, หรือกระโถนถูกใบ
so on, so on. (Laughter) และยังอื่น ๆ อีก
   
27:26 Don't please. โปรดพิจารณาในเรื่องนี้
Go into it.  
   
27:34 And by merely looking, โดยเพียงการเฝ้าดู
or seeking out the cause, หรือการค้นหาสาเหตุ
   
27:39 the hurt is not going ความเจ็บปวดจะไม่สลายไป
to be resolved.  
   
27:41   ใช่ไหม
   
27:42 Right? ความเจ็บปวดมีอยู่
It is there.  
   
27:47 And the consequences และผลที่ตามมา
of that hurt is ของความเจ็บปวดนั้น ก็คือ
   
27:53 isolation, fear, การปลีกแยกตัวออกไป
resistance, มีความกลัวและการต่อต้าน
   
27:57 and not to be hurt more, และเพื่อที่จะไม่ให้เจ็บปวดมาก
  ไปกว่านี้ คุณจึงปิดล้อมตนเองเอาไว้
   
27:59 therefore  
self-enclosure.  
   
28:02 You know all this. คุณก็รู้ทั้งหมดนี้ดี
   
28:05 That's the whole movement นั่นคือกระบวนการทั้งหมด
of being hurt. ในการเกิดความเจ็บปวด
   
28:09 The hurt is the image ความเจ็บปวด คือมโนภาพ
   
28:11 that you have created ที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวคุณเอง
  เกี่ยวกับตัวคุณ
   
28:14 for yourself  
about yourself.  
   
28:16 You understand? คุณคงเข้าใจใช่ไหม
Right?  
   
28:21 So, as long as ตราบเท่าที่มโนภาพยังคงอยู่
that image remains คุณต้องได้รับความเจ็บปวดแน่นอน
   
28:24 you will be hurt,  
obviously.  
   
28:28 Now, to have an insight การที่จะเห็นแจ้งในทั้งหมดนั้น
into all that, โดยปราศจากการวิเคราะห์
   
28:31 without analysis,  
   
28:36 to see it instantly, แต่เห็นมันทันควัน
   
28:40 and the very perception และในการรับรู้
of that insight, ของการเห็นแจ้งนั้น
   
28:44 which demands all your ซึ่งเรียกร้องความใส่ใจ
attention and energy,  
   
28:47 the hurt is dissolved. และพลังงานทั้งหมดของเรา
  ความเจ็บปวดก็สลายไปเอง
   
28:49 And therefore,  
when it is dissolved,  
   
28:52 there is no further hurt. และเมื่อมันสลายหายไป
  ความเจ็บปวดจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
   
28:55 I wonder if you get ผมไม่แน่ใจว่า คุณเข้าใจไหม
all this?  
   
29:03 If one may ask ถ้าผมจะขอถาม
most politely, ด้วยความสุภาพที่สุดว่า
   
29:10 you have heard this, เมื่อคุณได้ฟังเรื่องนี้แล้ว
  คุณมีการเห็นแจ้งนั้นไหม
   
29:12 have you got  
that insight  
   
29:15 that will dissolve ที่จะสลายบาดแผลอันเจ็บปวดของคุณ
your hurt completely, ได้สิ้นเชิง โดยไม่เหลือร่องรอย
   
29:20 leaving no mark  
   
29:22 and therefore ฉะนั้นจึงไม่เจ็บปวดอีกต่อไป
no more hurt, ไม่มีใครจะทำให้คุณเจ็บปวดได้อีกเลย
   
29:24 nobody can hurt you.  
   
29:26 You understand? คุณเข้าใจไหม
Hurt you. ทำให้คุณเจ็บไม่ได้
   
29:28 Because the image เพราะมโนภาพที่คุณสร้างขึ้น
  เกี่ยวกับตัวคุณเองหมดสิ้นไปแล้ว
   
29:30 that you have created about  
yourself is non-existent.  
   
29:34 Are you following คุณตามทั้งหมดนี้ทันหรือเปล่า
all this?  
   
29:37 Are you doing it? คุณกำลังทำอยู่หรือเปล่า
   
29:38 Or are you just หรือว่าคุณแค่เพียงให้ความใส่ใจ
merely verbally ในคำพูด ในระดับถ้อยคำ
   
29:41 paying attention  
to the words?  
   
30:00 Q:I don't really understand ผู้ถาม - ผมไม่เข้าใจจริง ๆ
what you mean ว่าคุณหมายถึงอะไร
   
30:04 when you say เมื่อคุณพูดว่า
  เราสร้างความเจ็บปวดขึ้นมาเอง
   
30:08 we have created  
this hurt.  
   
30:25 K:First of all, K - ประการแรก
who is hurt? ใครคือผู้เจ็บปวด
   
30:29 What do you mean การถูกทำให้เจ็บปวด
by being hurt? คุณหมายถึงอะไร
   
30:37 Sir, what do you mean คุณครับ คุณหมายถึงอะไร
by being hurt? ที่ว่าถูกทำให้เจ็บปวด
   
30:40 You say, 'I am hurt,' คุณบอกว่า "ฉันเจ็บปวด"
   
30:43 consciously you are aware of it แต่คุณรู้ตัวถึงความเจ็บปวดนั้น
or not. One is hurt. หรือเปล่า
   
30:47 Now, what is that เรารู้สึกปวดร้าว
which is being hurt?  
   
30:52 Do you understand สิ่งที่เจ็บปวดอยู่นั้น
my question? คืออะไรกันแน่
   
30:54 Do you understand, sir? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
  เข้าใจไหมครับคุณ
   
30:55 What is that อะไรคือสิ่งที่เจ็บปวด
which is hurt?  
   
31:01 You say, 'It's me.' คุณบอกว่า "มันก็คือผม"
   
31:04 What is that 'me'? "ผม" นั้นคืออะไร
   
31:07 It is the image มันก็คือมโนภาพที่คุณมี
you have about yourself. เกี่ยวกับตัวคุณ
   
31:12 If I have an image ถ้ามีมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
about myself as a marvellous  
   
31:15 spiritual, blah, blah ว่าเป็นคนทางจิตวิญญาณ
- eh? - ที่ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้
   
31:20 and you come along แล้วคุณก็มาพูดว่า
and say,  
   
31:21 'No, you are a silly ass' "ไม่ใช่หรอก คุณเป็นคนโง่ทึ่ม"
- I get hurt. (Laughter) ผมจึงรู้สึกเจ็บปวด
   
31:28 That is, thought นั่นคือความคิด
- please follow this - -โปรดติดตามนะครับ
   
31:31 thought has created ความคิดสร้างมโนภาพ
an image เกี่ยวกับตนเองขึ้นมา
   
31:34 about oneself  
   
31:38 and that image และมโนภาพนั้น
is always comparing: คอยเปรียบเทียบอยู่เสมอ
   
31:47 my image is better ว่ามโนภาพของผม
than your image, เหนือกว่าของคุณ
   
31:50 and so on, so on, และอื่น ๆ อีกมากมาย
so on.  
   
31:53 So, as long as ดังนั้น ตราบใดที่เรามีมโนภาพ
one has this image เกี่ยวกับตนเอง
   
31:57 about oneself,  
   
31:59 it is going to be trodden on มันก็จะถูกเหยียบย่ำไปมา
by somebody. โดยคนนั้นคนนี้
   
32:04 And that is called และนั่นเราเรียกว่าความเจ็บปวด
hurt, เป็นบาดแผลทางจิตใจ
   
32:08 wounds,  
psychologically.  
   
32:12 To have an insight การเห็นแจ้งเข้าไปในเรื่องนั้น
into that  
   
32:14 means to see หมายถึงการมองเห็น
the whole movement, การเคลื่อนไหวทั้งหมด
   
32:20 the cause เห็นสาเหตุและเห็นมโนภาพด้วย
and the image,  
   
32:25 and therefore the very ฉะนั้น การหยั่งเห็นขบวนการนั้น
perception of it ends the image. ทำให้มโนภาพจบสิ้นไป
   
32:30 Do you understand this? คุณเข้าใจหรือเปล่า
  ไม่เข้าใจหรือครับ
   
32:32 No. No?  
   
32:40 It's so hot. อากาศร้อนจังเลย
   
32:45 Sorry about the comb ขอโทษครับเรื่องหวี
- I forgot. ผมลืมไป
   
33:01 You say that organisations คุณพูดว่าองค์กร
will not help man จะไม่ช่วยให้มนุษย์ค้นพบ
   
33:05 to find what we, ในสิ่งที่พวกเราคริสเตียนเรียกว่า
Christians, call salvation. การช่วยให้พ้นบาป
   
33:12 So why do you have ถ้าเช่นนั้น
your own organisations? ทำไมคุณจึงมีองค์กรของคุณเอง
   
33:18 You say that organisations คุณบอกว่าองค์กร
will not help man จะไม่ช่วยให้มนุษย์
   
33:23 to find what we, ค้นพบสิ่งที่เราชาวคริสเตียน
Christians, call salvation. เรียกว่า การช่วยให้พ้นบาป
   
33:27 So why do you have แล้วทำไมคุณจึงมีองค์กรของคุณเอง
your own organisations?  
   
33:42 In 1925 ในปี 1925 บางทีพวกคุณบางคน
  อาจจะยังไม่เกิด
   
33:45 - perhaps some of you  
weren't born even -  
   
33:48 In 1925 the speaker ในปี 1925 ผู้พูดเป็นผู้นำองค์กร
was the head ซึ่งใหญ่โตมโหฬาร
   
33:52 of a very big  
vast organisation.  
   
33:56 He was the head of it, เขาเป็นผู้นำองค์กรนั้น
   
33:58 and they looked up ผู้คนในองค์กรแหงนมองเขา
to him ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
   
34:01 with devotion  
- you know, all that stuff,  
   
34:04 candles, and all that. พวกเขาจุดเทียนบูชา
(Laughter) และทำสิ่งทั้งหลายทำนองนั้น
   
34:08 Please, don't laugh, โปรดอย่าหัวเราะ
we are just stating facts. เราเพียงกล่าวถึงความจริง
   
34:18 And it was considered องค์กรนั้น
a spiritual organisation, ถือเป็นองค์กรทางจิตวิญญาณ
   
34:21 a religious organisation. เป็นสถาบันหนึ่งทางศาสนา
   
34:25 And in 1925, or ในปี 1925 หรือ 28 หรือ 29
was it 28, or 29 ผมก็ลืมไปแล้ว
   
34:29 - I have forgotten, แต่มันไม่สำคัญเลย
it is not important -  
   
34:34 that organisation called องค์กรนั้นชื่อว่า
'The Order of the Star' "The Order of The Star"
   
34:37 was dissolved ได้ถูกสลายไปโดยผู้พูด
by the speaker,  
   
34:40 because he said that เพราะเขาได้พูดว่า
any spiritual organisation องค์กรทางจิตวิญญาณใด ๆ ก็ตาม
   
34:44 of any kind ไม่ว่าประเภทใด
is not spiritual. ไม่เกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณเลย
   
34:50 And he dissolved แล้วเขาก็สลายองค์กรนั้นไป
that organisation,  
   
34:53 returned the properties, คืนทรัพย์สิน
the whole works of it. และงานทั้งหมดขององค์กร
   
35:00 Now, he has  
- not he has -  
   
35:04 there are several ตอนนี้เขามี - ไม่ใช่เขามี
Foundations, - แต่มีมูลนิธิอยู่ในหลายประเทศ
   
35:10 one in India, ในอินเดีย ในประเทศนี้
  ในอเมริกา และในแคนาดา
   
35:12 one in this country,  
   
35:15 America, and Canada.  
   
35:19 In India there are ในอินเดียมี 5 โรงเรียน
five schools,  
   
35:23 in different parts อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
of that country, แต่ละโรงเรียนมีเนื้อที่มหาศาล
   
35:27 with a great deal  
of land.  
   
35:31 And they are schools, โรงเรียนเหล่านี้
   
35:34 they are operated ดำเนินงานภายใต้
under the K Foundation, มูลนิธิกฤษณมูรติ
   
35:40 which is responsible ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลผืนดิน
for the land  
   
35:42 to see that the schools ดูแลให้โรงเรียนดำเนินไป
are properly... ในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่มากก็น้อย
   
35:45 more or less  
in the right direction  
   
35:47 - less perhaps แต่คงจะไม่ถูกทางมากกว่า!
than more.  
   
35:51 And here also, ที่ประเทศนี้ก็มีมูลนิธิ
  และโรงเรียนด้วยเช่นกัน
   
35:54 there is a Foundation  
with a school,  
   
35:58 and we are hoping the school เราหวังว่าโรงเรียน
will keep in the right direction. จะมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง
   
36:03 And the Foundation is responsible นอกจากนั้น มูลนิธิยังรับผิดชอบ
to gather all these talks, ในการเก็บรวบรวมงานพูดเหล่านี้
   
36:08 tapes, publish, นำมาทำเป็นเทปเสียง
and so on, so on. และเป็นงานพิมพ์ เป็นต้น
   
36:11 And it is the same ที่อเมริกาและแคนาดา
in America and in Canada. ก็ทำงานทำนองเดียวกัน
   
36:15 There is nothing งานเหล่านี้ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง
spiritual about it. กับจิตวิญญาณ ใช่ไหม
   
36:19 Right? มูลนิธิต่าง ๆ
  มีบทบาทเพียงแค่ทำงาน
   
36:22 They merely  
act as function.  
   
36:26 They are necessary, จำเป็นต้องมีหน่วยงานเหล่านี้
  เพราะกฎหมายเรียกร้อง ว่าต้องมี
   
36:29 the law demands it.  
   
36:32 And to publish the books และเพื่อพิมพ์หนังสือ
- you know, all the rest of it. ซึ่งคุณก็รู้เรื่องเหล่านั้นดี
   
36:35 And to see that the teachings และเพื่อดูแลรักษาคำสอน
are kept fairly pure. ให้บริสุทธิ์ดุจเดิม
   
36:39 That is the only function มูลนิธิเหล่านี้
of these Foundations, right? มีหน้าที่เพียงแค่นั้นเอง ใช่ไหม
   
36:43 It has no other function. ไม่ได้มีหน้าที่อย่างอื่น ๆ เลย
   
36:46 They are not spiritual bodies มันไม่ใช่องค์กรทางจิตวิญญาณ
which you can join, ที่คุณจะเข้าร่วม
   
36:51 and attain nirvana, เพื่อให้เข้าถึงนิพพาน
or heaven, or whatever it is. หรือสวรรค์ หรืออะไรก็ตาม
   
36:54 It is very simple, very clear. มันเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ชัดเจนยิ่ง
Is that all right? เข้าใจไหมครับ
   
37:00 So don't please ฉะนั้นคราวต่อไป โปรดอย่าถามอีกเลย
next time ask about ว่าทำไมคุณจึงก่อตั้งองค์กร
   
37:03 why do you have  
organisations.  
   
37:06 It is very simple: มันเป็นเรื่องง่าย ๆ ตรงไปตรงมา
there are schools, เพราะมีโรงเรียน
   
37:12 they publish books, มีการจัดพิมพ์หนังสือจัดทำเทป
tapes, จัดให้มีการพูด ในที่ที่ผมไปเยือน
   
37:14 arrange talks,  
wherever I go,  
   
37:18 and some of them บางแห่งก็ดูแล
  อำนวยความสะดวกให้ผู้พูด
   
37:20 look after the speaker  
physically,  
   
37:24 because the speaker เพราะผู้พูดไม่มีเงินทอง
has no money.  
   
37:27 When the speaker is in India เมื่อผู้พูดอยู่ในอินเดีย
they look after him, พวกเขาจึงดูแล
   
37:30 here they look ที่นี่ พวกเขาก็ดูแล
after him,  
   
37:32 when the speaker is in America เมื่อผู้พูดอยู่ที่อเมริกา
they do the same. พวกเขาก็ทำเหมือนกัน
   
37:36 Full stop. จบแค่นั้น พอแล้วยังครับ
Is that over?  
   
37:38 That is finished, เรื่องนั้นจบแล้ว
isn't it? ไม่ใช่หรือครับ
   
37:40 Shall we go on เรามาพูดกันถึงคำถามต่อไปดีไหม
to the next question?  
   
38:02 Is sex incompatible กามรมณ์กับชีวิตทางศาสนา
  ไปด้วยกันได้หรือเปล่า
   
38:06 with a religious life?  
   
38:09 What place has ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
human relationship มีบทบาทอะไรบ้าง
   
38:12 in spiritual endeavour? ต่อการพยายามแสวงหาทางจิตวิญญาณ
   
38:16 Is sex incompatible กามรมณ์และชีวิตทางศาสนา
  ไปด้วยกันได้ไหม
   
38:20 with a religious life?  
   
38:24 What place has สัมพันธภาพของมนุษย์มีบทบาทอะไร
human relationship ในความบากบั่นทางจิตวิญญาณ
   
38:27 in spiritual endeavour?  
   
38:52 First of all, ประการแรกเลย
   
38:55 why have human beings, เพราะอะไรมนุษย์ทั่วทั้งโลก
   
38:58 right throughout  
the world  
   
39:02 made sex so important จึงทำให้กามรมณ์ เป็นสิ่งสำคัญ
in their life? อย่างยิ่งในชีวิตของพวกเขา
   
39:08 Do you understand คุณเข้าใจคำถามของผมนะครับ
my question?  
   
39:10 Why? เพราะอะไรครับ
   
39:18 Now in the West ทุกวันนี้ประเทศแถบตะวันตก
it's permissive: มีทัศนะที่ค่อนข้างปล่อยอิสระ
   
39:23 boys or girls โดยยอมให้เด็กชายหรือหญิง
of twelve, thirteen, อายุ 12-13 มีเพศสัมพันธ์กันได้
   
39:28 have already sex.  
   
39:36 And one asks เราจึงถามว่า
why have human beings เพราะเหตุใดที่มนุษย์
   
39:41 throughout their activities, ในทุก ๆ กิจ ทุก ๅ บทบาท
throughout their lives โดยตลอดชีวิตของเขา
   
39:44 made this thing จึงทำให้เรื่องเพศ
of such colossal importance? มีความสำคัญมหาศาลเช่นนั้น
   
39:53 Go on, sirs, answer it. เอาล่ะครับ ตอบคำถามนี้ได้เลย
Put the question.  
   
39:55   ถามคำถามนี้
   
39:56 We are sharing the question เรามีส่วนร่วมกันในคำถามนี้
together, right? ใช่ไหมครับ
   
39:59 You are not just listening คุณไม่เพียงฟัง ดั่งฟังเทพพยากรณ์
to a Delphic Oracle, ณ มหาวิหารเดลฟี
   
40:03 but together แต่ทว่า เรากำลังสืบค้นด้วยกัน
we are investigating.  
   
40:06 It's your life มันเป็นชีวิตของคุณ
  ที่เรากำลังมองดูอยู่
   
40:09 we are looking at.  
   
40:14 There are those gurus, ยังมีคุรุพวกนั้นอีก
   
40:22 and there is a whole และมีระบบปรัชญา
philosophy called Tantra, ที่เรียกว่าตันตระ
   
40:27 part of it, ส่วนหนึ่งของตันตระ
is based on sex. มีพื้นฐานอยู่ที่กามรมณ์
   
40:31 That through sex โดยคิดว่าอาศัยกามรมณ์
you can reach God, คุณสามารถจะเข้าถึงพระเจ้า
   
40:36 whatever that God be. พระเจ้านั้นจะเป็นอะไรก็ตาม
   
40:39 And that's very popular. คำสอนนี้เป็นที่นิยมกันมาก
   
40:48 And there are those, ยังมีอีกพวก
like the monks, อย่างเช่นพวกพระ
   
40:52 the Indian sanyasis, พวกสันยาสีชาวอินเดีย
and the Buddhist priests, และพระชาวพุทธ
   
40:57 have denied sex, พวกเขาปฏิเสธกามรมณ์
   
41:02 because they have เพราะพวกเขาต่างยึดมั่นว่า
all maintained  
   
41:07 that it's a waste กามรมณ์ทำให้สูญเสียพลังงาน
of energy,  
   
41:17 and to serve God แต่การจะเข้าถึง
you must come และได้รับใช้พระเจ้า
   
41:20 with all your energy. คุณต้องเข้าหา
  ด้วยพลังงานที่เต็มเปี่ยม
   
41:23 Therefore deny, ฉะนั้นพวกเขาจึงปฎิเสธ กดข่ม
suppress, และเร่าร้อนอยู่ในตนเอง
   
41:27 burn inside yourself  
   
41:31 with all the demands, เพราะความต้องการทั้งปวง
  แต่กลับกดข่มมันเอาไว้ ควบคุมมันไว้
   
41:33 but suppress it,  
control it.  
   
41:36 So you have ดังนั้น จึงมีทั้งการยินยอมเห็นควร
the permissive และสภาพที่เรียกว่าการกดข่มทางศาสนา
   
41:39 and the so-called  
religious suppression.  
   
41:44 And those in between ยังมีพวกที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่าง
who enjoy everything, คือพวกที่สนุกกับทุกสิ่งทุกอย่าง
   
41:47 both sides, they have one foot พวกที่เท้าข้างหนี่งอยู่ฝั่งนี้
in this and one foot in the other! อีกข้างหนึ่งอยู่ฝั่งโน้น
   
41:54 Then they can talk พวกเขาสามารถพูดคุยได้
about both things เกี่ยวกับทั้งสองอย่าง
   
41:58 and see if they cannot พวกเขาพยายาม
harmonise the two together ที่จะประสานทั้งสองอย่างให้ได้
   
42:02 and find God, แล้วค้นหาพระเจ้า
or whatever you want to find. หรือค้นหาอะไรก็ตาม ที่คุณต้องการ
   
42:07 Probably you will find ในที่สุดคุณอาจจะค้นพบ
at the end of it a lot of nonsense. ว่าส่วนใหญ่เป็นสิ่งเหลวไหลไร้สาระ
   
42:11 So, we are asking: ดังนั้นเราจึงถามว่า
  ทำไมผู้คนชายและหญิง
   
42:13 why has man, woman  
   
42:18 made this sex business จึงทำให้เรื่องทางเพศ
of such importance? สำคัญหนักหนา
   
42:26 Right? ใช่หรือเปล่า
   
42:29 Why don't you give ทำไมคุณจึง
the same importance ไม่ให้ความสำคัญเท่าเทียมกัน
   
42:34 to love ต่อความรัก
  คุณเข้าใจไหม
   
42:37 - do you understand?  
   
42:41 To compassion? ต่อความเมตตาการุณย์
   
42:44 To not kill? ต่อการไม่ฆ่า
   
42:47 Why do you give only ทำไมคุณจึงให้คุณค่าอย่างใหญ่หลวง
such immense value to sex? ต่อกามรมณ์เท่านั้น
   
42:52 You are following คุณเข้าใจหรือเปล่า
what I am saying? ว่าผมกำลังพูดถึงอะไร
   
42:54 You have wars, terrors, สงครามของคุณ การคุกคามอันน่ากลัว
  การแบ่งแยกเป็นประเทศชาติของคุณ
   
42:58 national divisions,  
   
43:02 the whole immoral society สังคมที่เรามีชีวิตอยู่
in which we live, ล้วนผิดทำนองคลองธรรมทั้งสิ้น
   
43:09 why don't you give ทำไมเราจึงไม่ให้ความสำคัญ
equal importance to all that, เท่าเทียมกันกับทั้งหมดนั้น
   
43:14 and not only to this? ไม่ใช่ให้ความสำคัญ
  ต่อกามรมณ์เท่านั้น
   
43:16 You are following คุณตามทันไหมที่ผมถาม
my question? Why? เพราะอะไรครับ
   
43:25 Is it because sex มันเป็นเพราะว่ากามรมณ์เป็นความสุข
  ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตคุณใช่ไหม
   
43:28 is your greatest  
pleasure in life?  
   
43:38 The rest of your life ส่วนอื่น ๆ ของชีวิตคุณนั้น
is a bore, น่าเบื่อหน่าย
   
43:44 a travail, a struggle, เพราะมีความทุกข์ทรมาน
a conflict, จากความยากลำบาก การดิ้นรนต่อสู้
   
43:50 meaningless existence? และการดำรงอยู่ด้วยความขัดแย้ง
  ที่ไร้ความหมาย
   
43:54 And this at least gives you ส่วนเพศรสอย่างน้อยที่สุด
a certain sense of ก็ให้ความรู้สึกสุขอย่างยิ่งยวด
   
43:59 great pleasure, a sense ให้ความรู้สึกว่า
of well being, a sense of สุขสบายดีแก่คุณ
   
44:03 - you know - ให้ความรู้สึกถึงสิ่ง
what you call relationship ที่คุณเรียกว่าความสัมพันธ์
   
44:08 and what you also สิ่งที่คุณเรียกว่าความรักด้วย
call love. ใช่ไหม
   
44:11 Right?  
   
44:13 Is that the reason นั่นใช่ไหมคือเหตุผล ว่าทำไมเราจึง
why we are so sexually crazy? ได้คลั่งไคล้ในกามรมณ์กันหนักหน่วง
   
44:18 Go on, sirs, ค้นหาเถิดครับ
answer yourselves. ตอบตัวคุณเอง
   
44:23 Because we are not free เพราะว่าในทิศทางอื่น ๆ
  คุณไม่มีอิสระเลย
   
44:25 in any other direction.  
   
44:29 We have to go to the office เราต้องไปสำนักงาน
from nine to five ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น
   
44:33 where you are bullied, เป็นที่ที่คุณถูกบีบบังคับ
  ที่ที่คุณมีนายเหนือคุณ
   
44:36 where there are  
bosses over you  
   
44:38 - you know, all that คุณก็รู้ ถึงสิ่งทั้งหลาย
happens in an office, ที่เกิดขึ้นในสำนักงาน ในโรงงาน
   
44:42 or in a factory,  
   
44:44 or in another job where หรือในงานอื่นๆ
there is somebody dominating you. ที่มีคนนั้นคนนี้ คอยบงการคุณ
   
44:52 And our minds จิตใจของเรา
have become mechanical จึงกลายเป็นกลไกอัตโนมัติ
   
44:58 - are you following คุณเข้าใจทั้งหมดนี้หรือเปล่า
all this?  
   
45:04 We repeat, repeat, เราทำซ้ำทำซาก ทำซ้ำ ๆ ซาก ๆ
repeat.  
   
45:11 We fall into a tradition, เราหลงเข้าไปติดอยู่ในจารีต
into a groove, into a rut. ในร่องรางสภาพชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย
   
45:17 Our thinking is that: การคิดของพวกเรา คือเราคิดว่า
   
45:20 I am a Christian, ฉันเป็นคริสเตียน
I am a Buddhist, I am a Hindu, ฉันเป็นพุทธ ฉันเป็นฮินดู
   
45:22 I am a Catholic, I worship ฉันเป็นคาทอลิก
the Pope - you know, ฉันบูชาพระสันตะปาปา
   
45:27 the whole thing is clearly สิ่งทั้งหมดถูกจัดไว้แล้ว
marked and you follow that. อย่างชัดเจน และคุณก็ทำตามนั้น
   
45:33 Or you reject all that หรือไม่คุณก็ปฏิเสธ
  ไม่ยอมรับทั้งหมดนั้น
   
45:36 and form your แล้วสร้างกิจวัตรของคุณขึ้นมาเอง
own routine.  
   
45:41 So our minds จิตใจเราจึงกลายเป็นทาส
have become  
   
45:45 slaves to various patterns ติดพันอยู่ในสารพัดแบบแผน
of existence. ของการดำรงอยู่
   
45:50 Right? มันจึงกลายเป็นกลไกอัตโนมัติ
So it has become mechanical.  
   
45:56 And sex may be กามรมณ์อาจจะให้ความสุขเพลิดเพลิน
pleasurable,  
   
46:01 and gradually that แต่มันก็จะค่อย ๆ
too becomes mechanical. กลายเป็นกลไกที่ไม่มีชีวิต
   
46:07 So one asks, เราจึงถามว่า
   
46:10 if you want to go ถ้าคุณต้องการจะพิจารณาเรื่องนี้
very deeply into it, ให้ลึกอย่างยิ่ง เราถามว่า:
   
46:13 one asks:  
   
46:14 Is love sex? ความรัก คือกามรมณ์หรือ
   
46:21 Go on, ask it. ถามค้นต่อไปนะครับ
   
46:25 Is love pleasure? ความรัก คือความสุขเพลิดเพลินหรือ
   
46:34 Is love desire? ความรัก คือความอยากหรือ
   
46:38 Is love a remembrance ความรักคือความทรงจำถึงเหตุการณ์
of an incidence ที่คุณเรียกว่าการร่วมเพศ
   
46:42 which you call sex, การร่วมรัก
with all the imagination, รวมทั้งจินตนาการทั้งหมด
   
46:45 the pictures, the thinking ภาพต่าง ๆ การครุ่นคิดถึงมัน
about it, is that love? นั่นคือความรักหรือ
   
46:51 Oh, for god's sake! โปรดเห็นแก่พระเจ้าเถิด!
   
46:59 Is love a remembrance? ความรักเป็นความทรงจำหรือ
   
47:08 And the questioner ผู้ถามถามว่า
asks:  
   
47:18 Oh, lord, I have forgotten โอพระเจ้า ผมลืมไปแล้วว่า
where it is. Here it is. คำถามอยู่ไหน อ้ออยู่นี่เอง
   
47:28 And the questioner ผู้ถามถามว่า
asks:  
   
47:32 What place has ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีบทบาทอะไร
human relationship ต่อการมุ่งมั่นแสวงหาทางจิตวิญญาณ
   
47:35 in spiritual endeavour?  
   
47:38 You see what it's คุณเห็นไหม
reduced to? ว่ามันถูกลดระดับลงเป็นอะไร
   
47:42 Human relationship is ความสัมพันธ์ของมนุษย์ก็คือ
   
47:45 pleasure, sex, ความสุขเพลิดเพลิน
conflict, คือกามรมณ์ และความขัดแย้ง
   
47:51 quarrels, divisions, คือการทะเลาะเบาะแว้ง
  การแบ่งแยก
   
47:53 you go your way, คุณไปตามทางของคุณ
I'll go my way. ส่วนผมจะไปตามทางของผม
   
47:56 You follow? คุณเข้าใจไหม
That is our relationship, นั่นคือความสัมพันธ์ของเรา
   
47:59 actual relationship ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่จริง ๆ
in our daily life. ในชีวิตแต่ละวันของเรา
   
48:06 And what place has ความสัมพันธ์ของมนุษย์มีบทบาท
human relationship อะไรบ้าง ในความบากบั่นทางจิตวิญญาณ
   
48:09 in spiritual endeavour?  
   
48:14 Obviously the present เห็นได้ชัด ๆ ว่า ความสัมพันธ์
relationship อย่างที่เป็นอยู่นี้
   
48:16 has no place whatsoever, ไม่มีบทบาทอะไรเลย
obviously. เห็นได้ง่าย ๆ
   
48:25 We are jealous เราต่างก็อิจฉาริษยากัน
of each other,  
   
48:29 we want to possess เราต่างต้องการครอบครองกัน
each other,  
   
48:33 we want to dominate เราต่างต้องการครอบงำ
each other,  
   
48:39 and so there is antagonism ดังนั้น จึงมีการต่อต้านกัน
between each other;  
   
48:44 one is sexually unsatisfied, เมื่อรู้สึกไม่พึงพอใจในเพศรส
therefore you go to somebody else, คุณก็ไปหาคนอื่นอีก
   
48:51 and in that sexual relationship ในความสัมพันธ์ทางเพศนั้น
there is loneliness... มีความรู้สึกอ้างว้างและเดียวดาย
   
48:58 Right? ใช่หรือเปล่าครับคุณ
All this, sir. ทั้งหมดนั้น
   
49:02 And always seeking คุณแสวงหาความสุขเพลิดเพลิน
your own pleasure. เพื่อตัวคุณเองอยู่เสมอ
   
49:08 Is that all love? นั่นคือความรักหรือ
   
49:15 So you disregard, คุณมองข้าม คุณละทิ้ง
  สิ่งที่คุณเรียกว่าความรัก
   
49:18 put aside that thing  
called love  
   
49:21 - perhaps that is the most บางทีความรักเป็นสิ่ง
wonderful thing if one has it - แสนมหัศจรรย์ที่สุด ถ้าคุณมีมัน
   
49:26 and are so caught up แต่คุณติดตรึงอยู่ในวังวน
in this vortex ของความอยากของตนเอง
   
49:32 of one's own desire,  
   
49:35 of one's own pleasure. ความสุขเพลิดเพลินของตนเอง
  ใช่ไหม
   
49:38 Right?  
   
49:44 So we are always เรามีความต้องการอยู่เสมอ ไม่เพียง
wanting ต้องการความพึงพอใจทางเพศเท่านั้น
   
49:46 not only sexual  
satisfaction,  
   
49:51 but gratification แต่ต้องการความพึงพอใจทุกๆอย่าง
in every direction, ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความสุขเพลิดเพลิน
   
49:55 which is based  
on pleasure.  
   
50:00 And that we call love. และนั่น เราเรียกว่าความรัก
   
50:04 For that love และเพื่อความรักนั้น
we'll kill each other, right? เราจะฆ่ากันเองด้วย ใช่ไหม
   
50:10 Love of the country. เพื่อความรักประเทศชาติ
   
50:14 Oh, please. โอ้ ได้โปรดเถิด
   
50:19 So, when you're เมื่อคุณไปถึงที่สุด
at the end of this... ของสิ่งเหล่านี้
   
50:22 You see, why has man, คุณก็พูดว่าทำไมมนุษย์ชายหญิง
woman,  
   
50:25 given this one thing จึงให้ความสำคัญกับสิ่งเดียวนี้
  อย่างประหลาดที่สุด
   
50:27 such extraordinary  
importance?  
   
50:38 All the magazines, you know, ในบรรดานิตยสารทั้งหลาย
all that is happening. คุณก็รู้ดีว่ามีอะไรอยู่บ้าง
   
50:42 Why? เพราะอะไรหรือครับ
   
50:45 Is it man, woman, have lost มันเป็นเพราะมนุษย์ทั้งชายหญิง
their creative capacity? ได้สูญเสียสมรรถนะในการสร้างสรรค์
   
50:52 Not sexual capacity, ไม่ใช่สมรรถนะทางเพศนะครับ
you understand? คุณเข้าใจไหม
   
50:55 Creative capacity. แต่สมรรถนะในการสร้างสรรค์
   
50:58 To be able to see, คือความสามารถที่จะเห็น
to be a light to themselves. ที่จะเป็นแสงสว่าง แก่ตัวเราเอง
   
51:09 Not to follow anybody, ไม่ตามใครเลย
   
51:14 not to worship any image, ไม่บูชาภาพลักษณ์ใด ๆ
illusion, belief. มายาหรือความเชื่อใด ๆ
   
51:21 When you put aside เมื่อคุณทิ้งสิ่งทั้งหมดนั้นไป
all that  
   
51:25 and you have understood และคุณได้เข้าใจ ถึงความอยาก
your own petty little desires, อันเล็กน้อยคับแคบของตนเอง
   
51:31 which is your own sexual ซึ่งคือการเรียกร้อง
demands, gratifications, ต้องการความพึงพอใจทางเพศของคุณ
   
51:34   เมื่อคุณเห็นทั้งหมดนั้น
   
51:37 then when you see all that, มีการเห็นแจ้งเข้าไป
have an insight into all that, ในเรื่องทั้งปวง
   
51:41 then out of that จากนั้น
comes creation. ภาวะสร้างสรรค์บังเกิดขึ้น
   
51:45 It doesn't mean มันไม่ได้หมายถึงการวาดภาพ
painting a picture,  
   
51:49 or writing a poem. หรือการเขียนบทกลอน
   
51:55 That sense of ever freshness แต่เป็นความรู้สึกสดใหม่อยู่เสมอ
- you understand? คุณเข้าใจนะ
   
52:01 Having a mind มีจิตใจที่ใหม่สด
that is fresh, young, เยาว์วัย
   
52:03 innocent all the time, บริสุทธิ์ไร้เดียงสาตลอดเวลา
not clouded, ไม่หมองมัว
   
52:08 burdened with all kinds ไม่แบกหนักด้วยความทรงจำสารพัด
of memories, dissatisfactions, ความไม่พึงพอใจ
   
52:12 fears, and anxieties, ความกลัวและความกระวนกระวาย
you know. คุณรู้ไหม
   
52:15 When you have lost เมื่อสภาพเช่นนี้หายไป
all that, จากคุณจนหมดสิ้น
   
52:17 there is a totally จะมีจิตใจชนิดที่แตกต่างออกไป
different kind of mind. อย่างสิ้นเชิงเกิดขึ้น
   
52:22 Then sex has จากนั้นกามรมณ์จะมีที่ทาง
its own place. มีบทบาทของมันเอง
   
52:29 But when sex becomes a means แต่เมื่อกามรมณ์กลายเป็นหนทาง
of religious endeavour ในความพยายามทางศาสนา
   
52:35 - you understand คุณเข้าใจไหมครับ
what I am saying? - ว่าผมกำลังพูดถึงอะไร
   
52:40 then we get completely ถ้าเป็นอย่างนั้น
bogged down. เราก็ติดจมอยู่ในปลักจนหมดสิ้น
   
52:48 Apparently เห็นได้ชัดทีเดียวว่า
  เราไม่มีคุณสมบัติที่ช่างสงสัย
   
52:52 we don't have  
   
52:55 that quality  
of scepticism.  
   
53:00 You understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
53:02 To be sceptical สงสัยเกี่ยวกับการเรียกร้อง
about one's own demands. ต้องการของตัวเราเอง
   
53:10 To question, doubt ที่จะตั้งคำถาม กังขาในเหล่าคุรุ
these innumerable gurus. ที่มากมายเหลือคณา
   
53:19 And doubt also becomes และการสงสัยก็กลายเป็น
rather dangerous, สิ่งที่ค่อนข้างอันตรายได้ด้วย
   
53:23 because if you เพราะถ้าหากคุณ
don't hold it, ไม่ประคองมันเอาไว้
   
53:27 then you doubt everything คุณก็จะสงสัยไปทุกสิ่งทุกอย่าง
and then there's no end. แล้วมันก็ไม่จบสิ้น
   
53:31 It is like having ความสงสัยเสมือนสุนัข
a dog on a leash: ที่มีสายหนังผูกรั้งเอาไว้
   
53:35 you must let it go คุณต้องปล่อยมันไปบ้าง
occasionally, or often, เป็นครั้งคราวหรือบ่อย ๆ
   
53:39 so that the dog enjoys เพื่อที่สุนัขจะสนุกสนาน
himself, runs about. ได้วิ่งไปรอบ ๆ
   
53:45 In the same way ในทำนองเดียวกัน การสงสัย
doubt must be kept on a leash ก็ต้องมีการยั้ง รั้งไว้บ้าง
   
53:48 and also allowed, แล้วปล่อยอิสระ
take away the leash, ปลดสายรั้งออกไปบ้าง
   
53:53 so the mind is, ดังนั้นจิตใจก็
you know... - คุณทราบนะ
   
53:56 The mind being your heart, จิตใจก็คือ หัวใจของคุณ สมองของคุณ
your brain, your emotions, อารมณ์ ความรู้สึกของคุณ
   
54:00 everything active, ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเคลื่อนไหว
  ทำงานอยู่เสมอ ไม่เพียงถูกบงการ
   
54:03 not just directed  
in one direction,  
   
54:05 which is sex, sex, sex. ไปในทิศทางเดียว
  ซึ่งคือทางเพศ เพศ เพศ
   
54:26 Can thought be aware of itself ความคิดสามารถรู้ตัวของมันเอง
as it is taking place? ในขณะที่มันเกิดขึ้นได้ไหม
   
54:32 Or does the awareness หรือว่าความรู้ตัว
come after the thought? มาตามหลังความคิด
   
54:38 Can consciousness be aware จิตสำนึกสามารถจะรู้ตัว
of its whole content? ต่อเนื้อหาทั้งหมดของมัน ได้ไหม
   
54:45 I'll read it once more. ผมจะอ่านคำถามอีกครั้ง
   
54:47 Can thought be aware of itself ความคิดสามารถจะรู้ตัวของมันเอง
as it is taking place? ในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นได้ไหม
   
54:54 Or does the awareness หรือว่าความรู้ตัว
come after the thought? มาตามหลังความคิด
   
55:01 Can consciousness be aware จิตสำนึกสามารถจะสำนึกรู้
of its whole content? ถึงเนื้อหาของมันทั้งหมดได้ไหม
   
55:17 Most of us are aware พวกเราส่วนใหญ่รู้ตัว
after the happening. หลังจากที่มันเกิดขึ้นผ่านไปแล้ว
   
55:25 Right? ใช่ไหม
   
55:28 After the incident, รู้ตัวหลังจากเหตุการณ์
after an action. หลังจากการกระทำ
   
55:35 Then we say, แล้วเราก็บอกว่า
   
55:37 'I should have done,' "ฉันควรจะทำ"
'I shouldn't have done.' "ฉันไม่ควรทำ"
   
55:43 The questioner asks: ผู้ถามถามว่า ความคิดจะรู้ตัวของ
  มันเอง ในขณะที่มันอุบัติขึ้นได้ไหม
   
55:47 can thought be aware of itself  
as it arises?  
   
55:52 Not after, ไม่ใช่รู้ทีหลัง ซึ่งค่อนข้างง่าย
which is fairly simple, ส่วนใหญ่เราก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว
   
55:57 which is what  
most of us do.  
   
56:00 But the question is: แต่คำถามคือจะมีการรู้ตัวต่อความคิด
  ในขณะที่มันผุดขึ้นได้ไหม
   
56:03 can there be awareness  
of thought as it arises?  
   
56:10 Do you understand คุณเข้าใจคำถามหรือเปล่า
the question?  
   
56:13 You understand อย่างน้อยที่สุด
the question at least? ก็ให้คุณเข้าใจคำถามนะ
   
56:19 Can you be aware คุณสามารถจะรู้ตัว
- please listen to this - - โปรดฟังนะครับ
   
56:24 of your thought? รู้ตัวต่อความคิดของคุณได้ไหม
   
56:26 That is, can thought นั่นคือ ความคิดจะรู้ตัวของมันเอง
be aware of itself, ในขณะที่มันเกิดขึ้นได้ไหม
   
56:31 as it arises?  
   
56:40 You understand คุณเข้าใจคำถามนะ
the question?  
   
56:43 That is, นั่นคือ ชีวิตทั้งหมดของเรา
  ขึ้นอยู่กับความคิด
   
56:48 one's whole life  
   
56:51 is based on thought,  
   
56:56 thought recognising ความคิดรู้จัก จำได้ถึงอารมณ์
the emotion,  
   
57:00 the sentiment, ถึงความอ่อนไหวทางอารมณ์
the romantic feelings, ความรู้สึกเพ้อฝัน
   
57:05 the imagination, จินตนาการ
and so on. ความนึกคิด และอื่น ๆ
   
57:07 Thought is recognising all this, ความคิดจำได้หมายรู้ทั้งหมดนั้น
right? ใช่ไหม
   
57:11 'Oh, I am very "โอ ผมเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึก
emotional,' อย่างยิ่ง" และอื่น ๆ อีก
   
57:14 and so on.  
   
57:17 Now, thought is และความคิดก็เป็นเครื่องมือ
  สำหรับการกระทำทั้งปวงของเรา ใช่ไหม
   
57:23 our instrument  
of all action.  
   
57:27 Right?  
   
57:29 Therefore ฉะนั้นจึงไม่มีความเป็นไปเอง
there is no spontaneity. เป็นธรรมชาติ
   
57:34 If you look ถ้าคุณมองเข้าไป
into yourself seriously, ในตัวคุณเองอย่างจริงจัง
   
57:37 spontaneity can only exist when ความเป็นธรรมชาติจะมีอยู่
there is complete, total freedom, เมื่อมีอิสรภาพสิ้นเชิงสมบูรณ์
   
57:46 psychologically. ในทางจิตใจเท่านั้น
   
57:51 So can your mind จิตของคุณจะรู้ตัวของมันเอง
  ในขณะที่ความคิดเกิดขึ้นได้ไหม
   
57:54 be aware of itself  
as thought arises?  
   
58:03 That is, is there นั่นคือ จะมีการรู้ตัวไหม
an awareness  
   
58:07 when you begin เมื่อคุณเริ่มที่จะโกรธ
to be angry?  
   
58:13 You follow all this? คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
   
58:16 Can there be an awareness มีความรู้ตัว
as jealousy arises? ในขณะที่ความอิจฉาเกิดขึ้นได้ไหม
   
58:24 Can there be an awareness จะรู้ตัวต่อความโลภ
as greed comes, ในขณะที่มันอุบัตขึ้นได้ไหม
   
58:32 be aware of that? รู้ตัวต่อสิ่งนั้น
   
58:35 Can there be? จะรู้ตัวได้ไหม
   
58:39 Or you are aware หรือคุณรู้ตัวเมื่อ
that you have been jealous, คุณได้อิจฉาไปแล้ว
   
58:43 or that you have been greedy, หรือคุณได้โลภ
or that you have been angry? คุณได้โกรธไปแล้ว
   
58:47 That is fairly simple, ถ้าอย่างนั้น มันก็ค่อนข้างง่าย
most of us do that. พวกเราส่วนใหญ่ก็ทำเช่นนั้น
   
58:50 But to be aware แต่การรู้ตัว
so attentively, อย่างใส่ใจยิ่งยวดนั้น
   
58:57 you can see for yourself คุณจะได้เห็นด้วยตัวคุณเอง
the anger coming in, เมื่อความโกรธกำลังคืบคลานเข้ามา
   
59:01 the adrenaline เห็นการหลั่งของอดรีนาลีน
and all the processes, และกระบวนการทั้งหมด
   
59:04 the whole movement เห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมด
of anger. ของความโกรธ
   
59:08 You can see greed คุณสามารถที่จะเห็นความโลภ
come into being: ในขณะที่กำลังเกิดขึ้น
   
59:11 You see something you want and เมื่อคุณเห็นอะไรบางอย่าง
- you follow? - the reaction. ที่คุณอยากได้ คุณก็จะมีปฏิกิริยา
   
59:17 To be aware of that. ให้รู้ตัวถึงสภาพนั้น
   
59:19 Of course one can, แน่นอนเราสามารถที่จะรู้ตัว
as it arises. ในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้น
   
59:23 Now the question is จากนี้ คำถามจะยากขึ้น
a little more difficult, more deep. จะลึกลงไปอีกหน่อย
   
59:28 Can thought ความคิดจะสามารถ
- please listen to this - - โปรดฟังนะครับ
   
59:32 which is, you can be aware as คุณสามารถรู้ตัวต่อความโกรธ
anger arises, that is fairly simple, ในขณะที่เกิดขึ้นซึ่งค่อนข้างง่าย
   
59:37 but is there แต่ตัวความคิด จะรู้ตัวของมันเอง
an awareness ได้ไหม
   
59:45 of thought itself?  
   
59:47 You understand คุณเข้าใจหรือเปล่า
what I am saying? ว่าผมหมายถึงอะไร
   
59:53 You are thinking now, ขณะนี้คุณกำลังคิดอยู่
aren't you? ไม่ใช่หรือ
   
59:56 Or are you all หรือว่าพวกคุณใจลอยกันทุกคน
absent-minded?  
   
1:00:02 You are thinking now, ตอนนี้คุณกำลังคิดอยู่ ไม่ใช่หรือ
aren't you?  
   
1:00:05 Now, as you are thinking, เอาละ ในขณะที่คุณกำลังคิดอยู่
   
1:00:08 find out if that thinking ลองค้นหาดูว่า การคิดนั้น
can be aware of itself. สามารถรู้ตัวของมันเองได้ไหม
   
1:00:12 Not you aware ไม่ใช่คุณรู้ตัวต่อการคิด
of thinking คุณเข้าใจปัญหาไหม
   
1:00:17 - do you understand  
the problem?  
   
1:00:18 I wonder ผมสงสัยว่าคุณเห็นตรงนี้หรือเปล่า
if you see this.  
   
1:00:23 This is really great fun มันเป็นเรื่องสนุกจริง ๆ
if you go into it. ถ้าคุณลองค้นหาดู
   
1:00:30 Not only fun, ไม่เพียงสนุกเท่านั้น
it is very, very serious มันเป็นเรื่องสำคัญจริง ๆ
   
1:00:32 because we can go very, เพราะคุณสามารถจะไปได้ลึก
very deeply into all this. อย่างยิ่งจริง ๆ ในเรื่องทั้งหมดนี้
   
1:00:37 That is, อย่างเช่น คุณกำลังคิด
you are thinking เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
   
1:00:41 about something,  
   
1:00:44 about your dress, or your เกี่ยวกับเสื้อผ้าของคุณ
look, what people have said, คุณจะดูดีไหม คนอื่นจะว่ายังไง
   
1:00:48 what you are going to meet, คุณจะเผชิญกับอะไรบ้าง
and this and that, เรื่องนั้น เรื่องนี้
   
1:00:50 thinking is there. การคิดมีอยู่
   
1:00:55 Now, take one thought ทีนี้ลองยกมา 1 ความคิด
   
1:01:02 and see if that thought แล้วดูว่าความคิดนั้น
can know itself. จะรู้ตัวมันเองได้ไหม
   
1:01:08 Ah, yes, sir, this requires ใช่ครับ การทำเช่นนั้น
tremendous attention ต้องมีความใส่ใจอย่างมหาศาล
   
1:01:13 which you are ซึ่งพวกคุณไม่คุ้นเคยเลย
not used to.  
   
1:01:17 You are thinking คุณกำลังคิดถึงเสื้อผ้าชุดที่คุณ
about the dress มีอยู่แล้ว หรือที่คุณกำลังจะซื้อ
   
1:01:19 you have had  
or you are going to buy.  
   
1:01:24 The thought ความคิดที่ผุดขึ้นมานั้น
that arises...  
   
1:01:27 Can that thought say, 'Yes, ความคิดนั้นจะพูดได้ไหมว่า
I am awake' - you understand? "ครับ ผมตื่นอยู่" คุณเข้าใจไหม
   
1:01:32 I see myself... ผมเห็นตัวผมเอง
   
1:01:37 Itself, ความคิดเห็นตัวมันเอง
not you observe the thought, ไม่ใช่คุณสังเกตเห็นความคิด
   
1:01:42 because you are เพราะคุณเองเป็นความคิดเช่นกัน
also thought.  
   
1:01:46 Do you understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
1:01:48 So you are not aware ไม่ใช่คุณที่เป็นผู้รู้ตัว
  ในขณะที่ความคิดเกิดขึ้น
   
1:01:50 as thought arises,  
   
1:01:54 but thought itself แต่ตัวความคิด รู้ตัวของมันเอง
is aware ในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้น
   
1:01:57 as it comes into being.  
   
1:01:59 I wonder if you see this. ผมสงสัยว่าคุณเห็นตรงนี้ไหม
No. ไม่เห็นหรือ
   
1:02:04 Right? เอาล่ะ นั่นเป็นคำถามหนึ่ง
That is one question.  
   
1:02:06 The other is: อีกคำถามก็คือ
   
1:02:09 Can consciousness จิตสำนึกสามารถรู้ตัว
  ถึงเนื้อหาทั้งหมดของมัน ได้ไหม
   
1:02:12 be aware  
of its whole content?  
   
1:02:17 Do you understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
1:02:18 Consciousness จิตสำนึกนั้น
   
1:02:21 - to put it very quickly ถ้าจะถามให้ลัด ให้สั้นเข้า
and briefly -  
   
1:02:25 is its content, มันคือเนื้อหาของตัวมันเอง
isn't it? ไม่ใช่หรือ
   
1:02:28 Your belief, your name, เนื้อหาคือความเชื่อของคุณ
your nationality, ชื่อของคุณ ประเทศชาติของคุณ
   
1:02:31 your prejudices, your opinions, อคติของคุณ ความคิดเห็นของคุณ
your conclusions, ข้อสรุปของคุณ
   
1:02:35 your hopes, your despairs, ความหวัง ความสิ้นหวังของคุณ
your depression, ความสลดหดหู่ของคุณ
   
1:02:39 your concern about yourself, การคำนึงถึงแต่ตัวคุณเอง
you believe and you don't believe, คุณทั้งเชื่อและไม่เชื่อ
   
1:02:42 you believe in being คุณเชื่อในการเป็นคนอังกฤษ
a British and not British และการไม่เป็นคนอังกฤษ
   
1:02:45 - you follow - เชื่อว่ามีพระเจ้า
God or no God. หรือเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
   
1:02:47 All that ทั้งปวงนั้น ทั้งความวิตกกังวล
- your anxieties, your fears, ความกลัวของคุณ
   
1:02:50 all that is the content of you, ทั้งหมดนั้น คือเนื้อหาของคุณ
right? ใช่ไหม
   
1:02:54 Your sexual demands, การเรียกร้องต้องการทางเพศของคุณ
your urges, your pleasures แรงผลัก แรงกระตุ้นของคุณ
   
1:02:57 - all that is your ความสุขเพลิดเพลินของคุณ
consciousness. ทั้งหมดนั้นคือจิตสำนึกของคุณ
   
1:03:02 And can that consciousness จิตสำนึกนั้นสามารถที่จะ
- please listen to it - - โปรดฟังนะครับ
   
1:03:07 be aware จะรู้ตัวต่อเนื้อหาของมันเอง
of its own content,  
   
1:03:11 as a whole, อย่างเป็นทั้งหมดได้ไหม
not just a part? ไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่ง
   
1:03:14 You get the point? คุณจับสาระสำคัญได้ไหม
   
1:03:16 No, you can't. คุณจับไม่ได้หรือ
   
1:03:21 You don't do it. เพราะคุณไม่ลงมือทำ
   
1:03:23 This is real meditation, นี่คือสมาธิที่แท้จริง
you understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:03:27 Not all the nonsense ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระ
that goes on. ที่ดำเนินอยู่
   
1:03:35 Because to see เพราะการจะเห็นทั้งหมดของชีวิตคุณ
the whole of your being,  
   
1:03:41 not just your ไม่เพียงเห็น
sexual demands, ความต้องการทางเพศของคุณ
   
1:03:45 because sex เพราะเรื่องเพศ
isn't your only life; ไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวของชีวิตคุณ
   
1:03:48 there are fears, ยังมีความกลัว ความตาย
death, anxiety, ความหวั่นวิตก
   
1:03:52 guilt, despair, depression ความรู้สึกผิด ความสิ้นหวัง
- you follow? - ความเศร้าสลด ความทุกข์โศก
   
1:03:56 sorrow - all that's ทั้งหมดนั้นคือองค์ประกอบ
part of your life. ของชีวิตคุณ
   
1:04:01 So, all that ทั้งหมดนั้นคือจิตสำนึกของคุณ
is your consciousness.  
   
1:04:06 Now, the questioner ทีนี้ ผู้ถามถามว่า
asks:  
   
1:04:08 can your consciousness จิตสำนึกของคุณ สามารถรู้ตัว
  ถึงเนื้อหาทั้งหมดของมัน ได้ไหม
   
1:04:10 be aware of its  
whole content?  
   
1:04:19 That means can you observe... นั่นหมายถึง คุณสามารถที่จะสังเกต
- not you observe - - ไม่ใช่คุณสังเกต
   
1:04:23 is there an observation แต่มีการสังเกต
of the whole thing? ถึงสิ่งทั้งหมดนั้นไหม
   
1:04:33 One has to go very เราต้องพิจารณาในเรื่องนี้
deeply into this. ให้ลึกยิ่งจริง ๆ
   
1:04:36 We haven't time, เราไม่มีเวลา แต่เรา
but we will go briefly into it. จะเข้าไปในเรื่องนี้อย่างสั้น ๆ
   
1:04:40 That consciousness จิตสำนึกนั้น
is put together by time, ประกอบกันขึ้นโดยกาลเวลา
   
1:04:45 through time, ผ่านกาลเวลา
  ผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าวิวัฒนาการ
   
1:04:47 through what we call  
evolution.  
   
1:04:52 You have had incidents, คุณเกิดเหตุการณ์ เรื่องราว
accidents, remembrances, อุบัติเหตุ มีความทรงจำ
   
1:04:58 racial, national, เกี่ยวกับชาติพันธุ์ ประเทศชาติ
and so on, family ครอบครัว และอื่น ๆ
   
1:05:02 - all that is a movement ทั้งหมดนั้นเป็นขบวนการ
  ที่มีอยู่ในจิตสำนึก
   
1:05:06 contained  
in consciousness.  
   
1:05:10 Right? ใช่ไหม
   
1:05:16 And is it ever possible มันเป็นไปได้ไหม ที่จะเป็นอิสระ
  จากเนื้อหานั้น อย่างสมบูรณ์
   
1:05:19 to be completely free คุณเข้าใจหรือเปล่า
of that content?  
   
1:05:24 Do you understand? No, you ไม่ คุณไม่ได้สนใจ
are not interested in all this. ในเรื่องทั้งหมดนี้
   
1:05:32 This is really very เรื่องนี้สำคัญยิ่งยวดจริง ๆ
important, because เพราะว่า
   
1:05:36 otherwise we are always acting มิฉะนั้น เราจะดำเนินบทบาท อยู่ใน
in the field of the known, ขอบเขตของสิ่งที่รู้แล้วตลอดไป
   
1:05:45 the known being the unknown สิ่งที่รู้แล้วคือสิ่งที่ไม่รู้
also, the ignorance. ด้วยเช่นกัน คือความโง่นั่นเอง
   
1:05:50 There is never freedom. มันไม่เคยมีอิสรภาพเลย
   
1:05:54 That's, a man always living นั่นคือ เมื่อคนคนหนึ่งมีชีวิต
in the past, as you do. อยู่ในอดีตเสมอ เช่นเดียวกับคุณ
   
1:06:02 You may project that past จากอดีตนั้น
into the future, คุณอาจจะคิดล่วงออกไปในอนาคต
   
1:06:07 as an ideal, ในรูปของอุดมการณ์
as a hope, and so on, ความหวัง และอื่น ๆ
   
1:06:09 but it is still แต่มันก็ยังคงเป็น
the movement of the past, ขบวนการของอดีต
   
1:06:12 modified through the present, ที่ดัดแปลงตัวมันเองผ่านปัจจุบัน
right?  
   
1:06:17 So, a man who is completely, ดังนั้น คนที่มีชีวิต
more or less living in the past, อยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิง
   
1:06:22 what is his mind หรืออยู่มากบ้างน้อยบ้าง
- you understand? จิตใจเขาเป็นอย่างไร คุณเข้าใจไหม
   
1:06:26 He may have เขาอาจจะมีเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ
new techniques,  
   
1:06:30 new opportunities มีโอกาสใหม่ ๆ
to learn other forms of skills, ที่จะเรียนรู้ทักษะรูปแบบอื่น ๆ
   
1:06:34 but it is essentially, แต่ที่จริงแล้ว
in himself, ในตัวเขา
   
1:06:38 his consciousness จิตสำนึกของเขา
is the movement of the past. คือขบวนการของอดีต
   
1:06:44 Right? ใช่ไหม
   
1:06:48 So, a man who is living ฉะนั้น ชายหรือหญิง
in the past, or a woman ผู้ดำเนินชีวิตอยู่ในอดีต
   
1:06:54 - what happens อะไรเกิดขึ้นกับสมองของเขา
to his brain, mind? จิตใจเขา
   
1:07:00 It can never be free. มันไม่อาจที่จะเป็นอิสระได้เลย
   
1:07:06 So, a man who enquires ผู้ที่ถามค้นเข้าไป
into this very seriously ในเรื่องนี้เป็นสำคัญ
   
1:07:13 has to find out whether เขาต้องค้นหาว่า
this whole consciousness จิตสำนึกทั้งหมดนี้
   
1:07:17 with its content พร้อมทั้งเนื้อหาทั้งปวง
can be seen at once, เป็นไปได้ไหมที่จะเห็นมันทันที
   
1:07:24 which is to have ซึ่งหมายถึง
total insight into this. มีการเห็นแจ้งเข้าไปในนั้น
   
1:07:31 I don't know ผมไม่ทราบว่า
if you have ever considered คุณเคยพิจารณาบ้างไหม
   
1:07:35 looking at anything ที่จะมองอะไรก็ตาม
wholly: มองอย่างทั้งหมด
   
1:07:40 to look at your wife, มองดูภรรยา
or your girl, หรือแฟนสาวของคุณ
   
1:07:43 or your husband, หรือสามีคุณ
whatever it is, wholly, หรืออะไรก็ได้ อย่างทั้งหมด
   
1:07:47 not just her face, ไม่มองเพียงใบหน้าของเธอ
her this or that, นี่หรือนั่นของเธอ
   
1:07:50 but the whole quality แต่มองดูคุณสมบัติทั้งหมด
of another human being. ของมนุษย์คนอื่น
   
1:07:58 And you can only do that คุณจะทำอย่างนั้นได้ ก็ต่อเมื่อ
when the you is not. ไม่มี "คุณ" เท่านั้น
   
1:08:02 Do you understand? คุณเข้าใจนะครับ
   
1:08:05 When you are not เมื่อคุณไม่รวมศูนย์อยู่ที่นี่
centred here, me. ที่ตัวฉัน
   
1:08:09 The 'me' is very ความเป็น "ฉัน" นั้น เล็กน้อยมาก
small, very petty, คับแคบมาก
   
1:08:12 because the 'me' is เพราะความเป็น "ฉัน"
the accumulation of all this. ก่อตัวสั่งสมขึ้นจากทั้งปวงนั้น
   
1:08:20 So, when you begin เมื่อคุณเริ่มจะถาม
to enquire into this ค้นเข้าไปในนั้น
   
1:08:27 whether it is possible ว่าเป็นไปได้หรือไม่
  ที่จะเห็นเนื้อหาทั้งหมด
   
1:08:29 to see the whole content,  
   
1:08:32 the movement เห็นขบวนการเคลื่อนไหวทั้งหมด
of consciousness, ของจิตสำนึก
   
1:08:35 which means the whole ซึ่งหมายถึงเห็นโครงสร้างทั้งหมด
structure of the 'me.' ของความเป็น "ฉัน"
   
1:08:46 That requires pure observation การเห็น ต้องมีการสังเกตบริสุทธิ์
- do you understand? คุณเข้าใจนะ
   
1:08:50 Not your direction, ไม่มีการชี้นำ
prejudice, ไม่มีอคติของคุณ
   
1:08:53 like and dislike, ไม่มีทั้งความชอบและไม่ชอบ
and all the rest of it, และอื่น ๆ ทั้งหมด
   
1:08:55 but just purely ทว่าเพียงแค่สังเกตล้วน ๆ
to observe ถึงโครงสร้างอันไพศาลซับซ้อนยิ่ง
   
1:08:58 the vast structure,  
very complex.  
   
1:09:02 Because of its ก็เพราะความยุ่งยากซับซ้อนของมัน
very complexity, คุณจึงต้องเข้าหามันอย่างง่าย ๆ มาก
   
1:09:05 you must come to it  
very simply.  
   
1:09:10 Right? ใช่ไหม
   
1:09:20 Shall I go on ผมต่อไปอีกคำถามหนึ่งเลยได้ไหม
with one more question?  
   
1:09:24 I hope you aren't... ผมหวังว่าคุณคงไม่
   
1:09:37 I have tried ผมได้ลองทำสมาธิมาแล้วทุกแบบ
all kinds of meditation, ทั้งการอดอาหาร
   
1:09:42 fasting, การใช้ชีวิตสันโดษ
  โดยโดดเดี่ยวอย่างสมัครใจ
   
1:09:45 and a voluntary  
isolation,  
   
1:09:51 solitary life,  
   
1:09:53 but it has come แต่มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย
to nothing.  
   
1:09:57 Is there one thing, จะมีอะไรสักอย่าง
or one quality, หรือมีคุณภาวะสักอย่างไหม
   
1:10:01 that will end my seeking ที่จะยุติการแสวงหา
and my confusion, และความสับสนของผมได้
   
1:10:05 and if there is, ถ้าผมมีสิ่งนั้น
what am I to do? ผมจะทำอะไรได้บ้าง
   
1:10:12 May I read ผมขออ่านคำถามอีกครั้งนะครับ
the question again?  
   
1:10:15 I have tried ผมพยายามทำสมาธิมาแล้ว ทุกรูปแบบ
all kinds of meditation,  
   
1:10:20 fasting, ทั้งการอดอาหาร
  การมีชีวิตปลีกวิเวกอยู่โดดเดี่ยว
   
1:10:22 and a voluntary  
solitary life,  
   
1:10:29 but it has come แต่มันก็ไม่มีอะไรบังเกิดขึ้น
to nothing.  
   
1:10:32 Is there one thing, จะมีสักอย่างไหม
or one quality, หรือสักสภาวะไหม
   
1:10:37 that will end ที่จะจบสิ้นการแสวงหาของผม
my seeking และความสับสนของผม
   
1:10:40 and my confusion,  
   
1:10:46 and if there is, ถ้าสิ่งนั้นมีอยู่
what am I to do? ผมจะทำอะไรได้บ้าง
   
1:10:51 You understand คุณเข้าใจคำถามนี้หรือเปล่า
this question?  
   
1:10:53 Are you พวกคุณอยู่ในสภาพนั้นไหม
in that position?  
   
1:11:00 You understand คุณเข้าใจคำถามไหม
the question?  
   
1:11:01 That is, นั่นคือ
one goes to Japan, มีคนคนหนึ่งไปประเทศญี่ปุ่น
   
1:11:07 Zen Buddhism, ไปทำสมาธิแบบพุทธ
Zen meditation, สมาธิแบบเซ็น
   
1:11:09 the various สมาธิรูปแบบต่าง ๆ ของธิเบต
forms of Tibetan, แบบฮินดู คริสเตียน
   
1:11:12 Hindu, the Christian,  
   
1:11:16 and all the innumerable และทำสมาธิมากมายแบบนับไม่ถ้วน
meditations ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น
   
1:11:19 man has invented.  
   
1:11:25 And the questioner says,  
   
1:11:27 'I have been "ผมผ่านทั้งหมดนั้นมาแล้ว"
through all that,  
   
1:11:32 I have done yoga "ผมได้ทำโยคะประเภทต่าง ๆ
of various kinds, ได้อดอาหารมาแล้ว
   
1:11:38 fasted,  
   
1:11:40 led a solitary life "ใช้ชีวิตสันโดษ
  เพื่อพยายามค้นหาว่า สัจจะคืออะไร"
   
1:11:44 trying to find out  
what is truth,  
   
1:11:48 and at the end of it all "เมื่อทำทั้งหมดนั้นแล้ว
  ท้ายที่สุด ผมไม่ได้ค้นพบอะไรเลย"
   
1:11:51 I have found nothing.'  
   
1:11:54 Do you understand this? คุณเข้าใจไหม
   
1:11:57 You people พวกคุณไม่เข้าใจหรอก
don't understand.  
   
1:11:59 It isn't a tragedy มันไม่เป็นเรื่องเศร้าสลด
to you, is it? สำหรับคุณหรือ มันเศร้าไหม
   
1:12:08 Is there one thing, มีอะไรสักอย่างไหม
   
1:12:11 one quality, คุณสมบัติสักอย่าง ที่จะจบสิ้น
  การแสวงหาและความสับสนของผมได้
   
1:12:13 that will end my seeking  
and my confusion?  
   
1:12:19 If there is, ถ้ามีสิ่งนั้น
tell me what to do? บอกผมด้วยว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
   
1:12:34 You understand คุณเข้าใจนัยทั้งหมด
the full meaning of this question? ของคำถามนี้หรือเปล่า
   
1:12:43 I met a man once, ครั้งหนึ่งผมได้พบชายคนหนึ่ง
   
1:12:46 he was a very old man เขาแก่มากแล้ว
  ส่วนผมยังค่อนข้างหนุ่ม
   
1:12:49 - I was quite young -  
   
1:12:51 grey hair, ผมของเขาสีเทา
almost dying. เขาใกล้ตาย
   
1:12:57 And he heard one of the talks เขาได้ฟังการพูดครั้งหนึ่ง
and came to see me afterwards, แล้วมาหาผมหลังจากนั้น
   
1:13:03 and he said, 'I have spent เขาบอกว่า
25 years of my life "ผมใช้ชีวิต 25 ปี ของผม"
   
1:13:09 in solitude, "ด้วยการอยู่สันโดษโดดเดี่ยว
in meditation. อยู่ในสมาธิ
   
1:13:11 I have been married, and "ผมเคยแต่งงานมาแล้วและอื่น ๆ
so on, but I left all that แต่ผมได้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง"
   
1:13:15 and for 25 years "และเป็นเวลา 25 ปีมาแล้ว
I have meditated. ที่ผมทำสมาธิ"
   
1:13:20 And I see now, "แต่เมื่อผมได้มาฟังคุณ
that I have heard you, ตอนนี้ผมเห็นว่า"
   
1:13:24 that I have lived "ผมมีชีวิตอยู่ในมายา ในสิ่งลวง"
in an illusion.' คุณเข้าใจไหม
   
1:13:27 You understand?  
   
1:13:29 25 years ตั้ง 25 ปี
- you people don't know a thing. แต่พวกคุณไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง
   
1:13:37 And to say to oneself, และการที่บอกตนเองว่า
   
1:13:39 'I have lived an illusion, "ผมใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งลวง
I have deceived myself.' ผมหลอกตนเองมานาน"
   
1:13:43 You understand? คุณเข้าใจนะ
   
1:13:44 At the end of 25 การพูดอย่างนั้น
years to say that. เมื่อเวลาผ่านไป 25 ปี
   
1:13:51 Which means มันหมายถึงชีวิตที่สูญเปล่า
a wasted life,  
   
1:13:55 which you are doing ซึ่งอย่างไรเสีย
anyhow พวกคุณก็ใช้ชีวิตเช่นนั้นอยู่
   
1:13:58 without meditating แม้จะไม่ได้ทำสมาธิมา 25 ปี
for 25 years.  
   
1:14:08 And he asks และเขาถามว่า
what is the one thing, มีอะไรสักอย่างไหม
   
1:14:16 one action, การกระทำหนึ่งอย่าง
   
1:14:20 one step หนึ่งก้าว
  ที่จะสลายความขัดแย้งของผม
   
1:14:22 that will dissolve  
my confusion,  
   
1:14:26 the end to my search. ที่จะจบการแสวงหาของผม
   
1:14:30 You understand คุณเข้าใจคำถามหรือไม่
the question?  
   
1:14:32 Are you in that position, คุณอยู่ในสภาพนั้นไหม
any of you? มีใครบ้างในพวกคุณ
   
1:14:37 Except the questioner? นอกจากผู้ที่ถามคำถามนั้น
   
1:14:42 You understand, you have come คุณเข้าใจไหม
to the end of your tether. คุณได้มาถึงที่สุดของขอบเขตของคุณ
   
1:14:50 You have read, you have คุณได้อ่านมา
walked, you have heard, ได้เดินทาง ได้ยิน
   
1:14:52 you have cried, ได้ร้องไห้
you have meditated, ได้ทำสมาธิมา
   
1:14:56 you have longed, you have คุณใฝ่หาปราถนา
sacrificed - you understand? คุณยอมสละ คุณเข้าใจไหม
   
1:15:03 Probably you haven't done บางทีพวกคุณยังไม่เคย
any of those things. ทำสิ่งเล่านั้นเลย
   
1:15:10 And if you have, ถ้าคุณได้ทำมาแล้วล่ะก็
   
1:15:12 then what is the one thing สิ่งหนึ่งเดียวที่จะสลาย
that will resolve all this? ทั้งหมดนี้คืออะไร
   
1:15:25 First of all, ประการแรกสุด อย่างได้แสวงหา
don't seek.  
   
1:15:33 Do you understand คุณเข้าใจไหม ว่ามันหมายถึงอะไร
what it means?  
   
1:15:41 Because if you seek เพราะถ้าคุณแสวงหา
you will find, คุณจะค้นพบ
   
1:15:45 what you find แต่สิ่งที่คุณค้นพบก็คือ
you have already sought. สิ่งที่คุณแสวงหาอยู่แล้ว
   
1:15:48 I wonder ผมสงสัยว่าคุณมองเห็น
if you see all this? เรื่องทั้งหมดนี้ไหม
   
1:15:53 What you will find สิ่งที่คุณจะพบ
in your search ในการค้นหาของคุณ
   
1:15:56 is what คือสิ่งที่คุณคิดไว้แล้วล่วงหน้า
you have projected, ว่าจะได้พบเห็น
   
1:16:02 you being your priests, คุณคือ นักบวชของคุณ
  พระเจ้าของคุณ ศาสตราจารย์ของคุณ
   
1:16:05 your gods,  
your professor,  
   
1:16:08 your guru, คุรุของคุณ ปรัชญาของคุณ
your philosophy, ประสบการณ์ของคุณ
   
1:16:10 your experience.  
   
1:16:14 That projected in the future สิ่งที่คุณคิดสร้างออกไปในอนาคต
you will find, คุณจะพบสิ่งนั้น
   
1:16:18 therefore a wise ฉะนั้น คนที่ฉลาดมีปัญญา
man doesn't seek. จะไม่แสวงหา
   
1:16:28 And the questioner says, และผู้ถามถามว่า
  สิ่งหนึ่งนั้นคืออะไร
   
1:16:31 what is the one thing?  
   
1:16:49 For that one thing เพื่อสิ่งหนึ่งเดียวนี้
   
1:16:53 there must be total จะต้องเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง
   
1:16:58 freedom จากความผูกพัน
from all attachment การยึดติดทั้งหมด
   
1:17:06 - to your body, to your การยึดติดกับร่างกายของคุณ
exercises, to your yoga, การออกกำลังกายของคุณ โยคะของคุณ
   
1:17:11 to your own opinion, ความคิดเห็นของคุณเอง การตัดสิน
judgements, วินิจฉัย บุคคลและความเชื่อต่าง ๆ
   
1:17:14 and persons,  
and beliefs -  
   
1:17:17 complete freedom ต้องมีอิสรภาพสมบูรณ์
from all attachment. จากการยึดติดทั้งปวง
   
1:17:25 Right? ใช่ไหม
   
1:17:28 Don't make it a sorrowful อย่าทำให้มันเป็นเรื่องเศร้าโศก
thing, it isn't. มันไม่ใช่เรื่องเศร้า
   
1:17:38 There must be no fear จะต้องไม่มีความกลัวอยู่เลย
   
1:17:42 - wait, this is เดี๋ยวก่อน
not one thing! - นี่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวนั้น
   
1:17:48 absolutely no แต่ต้องไม่มีความกลัว
psychological fear, ทางจิตใจโดยสิ้นเชิง
   
1:17:52 and therefore when เพราะฉะนั้น
there is physical fear เมื่อมีความกลัวทางกายภาพ
   
1:17:55 you deal with it คุณก็จัดการกับมันได้
- you understand what I am saying? คุณเข้าใจนะ ว่าผมกำลังพูดอะไร
   
1:18:00 When somebody is attacking you, เมื่อใครบางคนจู่โจมทำร้ายคุณ
you deal with it, คุณก็จัดการกับเรื่องนั้น
   
1:18:04 but psychologically แต่ภายในจิตใจ
there is no fear, คุณไม่มีความกลัว
   
1:18:12 that means นั่นหมายถึง
no time as tomorrow. ไม่มีเวลาที่เป็นวันพรุ่งนี้
   
1:18:16 Oh, you don't get โอ้ คุณไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้
all this.  
   
1:18:26 And the mind having understood เมื่อจิตใจได้เข้าใจธรรมชาติ
the nature of sorrow ของความทุกข์โศก
   
1:18:34 and therefore เพราะฉะนั้นจึงเป็นอิสระ
freedom from sorrow, จากความทุกข์โศก
   
1:18:39 which doesn't mean ซึ่งไม่ได้หมายถึง
that you are indifferent, คุณเฉยเมย ไม่แยแส
   
1:18:41 and all the rest of it และอะไรต่าง ๆ เหล่านั้น
- freedom from sorrow. แต่มีอิสรภาพจากความทุกข์โศก
   
1:18:46 Right? ใช่ไหม
   
1:18:48 These are only indications, สภาพเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ชี้บอก
not the final thing. แต่ไม่ใช่สิ่งสุดท้าย
   
1:18:53 If these don't exist, ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่
  สิ่งสุดท้ายก็เกิดขึ้นไม่ได้
   
1:18:55 the other final  
thing cannot be.  
   
1:18:59 You understand คุณเข้าใจจุดสำคัญไหม
the point?  
   
1:19:02 I don't think you do. ผมไม่คิดว่าคุณจะเข้าใจ
   
1:19:05 Look, sir, a man, ดูเถิดครับคุณ
or a woman, ชายหรือหญิง
   
1:19:10 a man has spent ผู้ที่ใช้เวลาปีแล้วปีเล่า
years and years,  
   
1:19:14 searching, seeking, ค้นหา แสวงหา
  ถามหา เรียกร้องหา
   
1:19:16 asking, demanding,  
   
1:19:19 so-called sacrificing, หรือทำสิ่งที่คิดว่า
  เป็นการเสียสละ
   
1:19:24 taking vows of celibacy, สาบานตนถือพรหมจรรย์
poverty - you follow? - ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามรมณ์
   
1:19:29 and at the end of it all อยู่อย่างยากจน
he says, และท้ายที่สุดเขาก็บอกว่า
   
1:19:31 'My god, "พระเจ้า ผมไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย
I have nothing. ในมือผมมีแต่เถ้าถ่าน"
   
1:19:33 I have ashes  
in my hand.'  
   
1:19:39 Even though they think ถึงแม้พวกเขาคิดว่า
they have in their hands, เขามีพระคริสต์ หรือพระเยซู
   
1:19:45 Christ, or Jesus, or the Buddha หรือพระพุทธเจ้าอยู่ในมือเขา
- it is still ashes. แต่มันก็ยังคงเป็นขี้เถ้า
   
1:19:48 I wonder ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
if you see all this?  
   
1:19:57 And such a man asks: และคนอย่างนั้น
  เขาถามว่า
   
1:20:01 what is the right อะไรคือบทบาท
action in my life, คือการกระทำที่ถูกต้องในชีวิตผม
   
1:20:05 the right action การกระทำที่ถูกต้อง ซึ่งถูกต้อง
which will be right ภายใต้ทุกสถานการณ์ ทุกกรณี
   
1:20:08 under all circumstances?  
   
1:20:14 It doesn't vary from time to time การกระทำที่ไม่แปรเปลี่ยน ไม่เป็น
according to culture, ครั้งคราวไม่เปลี่ยนไปตามวัฒนธรรม
   
1:20:17 according to nation, ไม่เปลี่ยนไปตามประเทศชาติ
according to education การศึกษา
   
1:20:20 - right, precise, เป็นการกระทำที่ถูกต้อง
actual. แม่นยำ เป็นจริง
   
1:20:33 When all this is clear เมื่อทั้งหมดนี้กระจ่างชัด
   
1:20:37 that your mind ว่าจิตใจไม่ยึดติดกับตัวมันเอง
is totally unattached, โดยสิ้นเชิง
   
1:20:44 to itself  
- do you understand? -  
   
1:20:47 to its own body, คุณเข้าใจนะครับ
  จิตไม่ยึดติดกับร่างกายของมัน
   
1:20:52 and no fear, ไม่มีความกลัว
  และมีการจบสิ้นลงของความทุกข์โศก
   
1:20:55 and the ending  
of sorrow,  
   
1:21:01 then if that is clear, ถ้าหากประการเหล่านั้นชัดเจน
  สิ่งเดียวนั้นคือความเมตตาการุณย์
   
1:21:05 the one thing คุณเข้าใจหรือเปล่า
is compassion.  
   
1:21:14 You understand? คุณไม่เข้าใจ
You don't.  
   
1:21:18 Out of all this จากทั้งหมดนี้
comes compassion, ความเมตตาการุณย์อุบัติขึ้น
   
1:21:28 then compassion ความเมตตาการุณย์
is not ashes in your hand. ไม่ใช่เถ้าถ่านในกำมือคุณ
   
1:21:35 It isn't the compassion that does มันไม่ใช่ความเมตตาการุณย์ ที่ทำการ
social reforms, social work; ปฏิรูปสังคม ที่ทำงานช่วยสังคม
   
1:21:42 the saints, it isn't ที่เป็นนักบุญ
the compassion of the saints, ไม่ใช่ความเมตตาการุณย์ของนักบุญ
   
1:21:48 compassion ไม่ใช่ความเมตตาของผู้คน
of the people ที่ออกไปช่วยในสงคราม
   
1:21:51 who go out in the war  
   
1:21:54 and heal people, doctors, ช่วยเยียวยารักษาผู้คน
and so on, so on. ไม่ใช่นายแพทย์ และอื่น ๆ
   
1:21:57 It's not that at all. มันไม่ใช่ทั้งหมดนั้น
   
1:22:02 It is the one answer มันคือคำตอบเดียว
   
1:22:05 that is true under ที่เป็นจริง
all circumstances ภายใต้ทุก ๆ สถานการณ์
   
1:22:07 and therefore out of that จากนั้นจึงเป็นการกระทำ
right action, ที่ถูกต้อง
   
1:22:13 because compassion เพราะความเมตตาการุณย์
goes with intelligence. เคียงคู่ไปกับสติปัญญา
   
1:22:19 If there is no ถ้าหากไม่สติปัญญา
intelligence อันเกิดจากความเมตตาการุณย์
   
1:22:21 which is born  
out of compassion  
   
1:22:23 - you understand? - คุณเข้าใจนะ คุณก็จะหลงทาง
  ติดอยู่ในเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ
   
1:22:25 then you get lost  
in some trivialities.  
   
1:22:31 And the world then accepts แต่โลกยอมรับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
those trivialities ไม่สำคัญเหล่านั้น
   
1:22:34 as being extraordinary ว่าเป็นการกระทำอันพิเศษสุด
acts of compassion. ของความเมตตาการุณย์
   
1:22:39 They become saints, แล้วพวกเขาก็กลายเป็นนักบุญ
and they become heroes, เป็นวีรชน
   
1:22:42 they become พวกเขา
all kinds of idiotic กลายเป็นที่รู้จัก ที่ยอมรับกัน
   
1:22:44 recognitions แบบโง่เขลาเบาปัญญา
of silly people. สารพัดของคนโง่ ๆ
   
1:22:50 So there is one act, ดังนั้นจึงมีอยู่การกระทำเดียว
  เท่านั้น
   
1:22:55 one quality คุณสมบัติเดียวเท่านั้น
that is supreme, ที่เลิศล้ำประเสริฐสุด
   
1:22:59 and that is compassion และนั่นคือความเมตตาการุณย์
with its intelligence. พร้อมด้วยสติปัญญาของมัน
   
1:23:02 And out of that จากสติปัญญานั้น
intelligence,  
   
1:23:04 there is right action มีการกระทำที่ถูกต้อง
under all circumstances. ภายใต้ทุก ๆ สถานการณ์
   
1:23:15 That's enough. พอแค่นั้นนะครับ