Krishnamurti Subtitles

ความคิดก่อให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องหรือ

Brockwood Park - 26 August 1979

Public Talk 21:11 ผมขอให้คุณระลึกว่า
นี่ไม่ใช่เรื่องบันเทิง
  
1:14  
 
1:22 ไม่ใช่เพื่อการเปลี่ยนคุณ
ให้เป็นอะไรทั้งสิ้น
  
1:27 ไม่ใช่มาร่วมประชุมกัน
เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ
  
1:33 เรามาพบกัน
ด้วยจุดประสงค์ที่จริงจัง
  
1:40 อย่างน้อยที่สุด
ผู้พูดนี่แหละที่จริงจัง
  
1:44 ดังนั้น ผมหวังว่า
คุณจะจริงจังหนักแน่นเช่นกัน
  
1:51 สิ่งที่เราคุยกันไว้เมื่อวานนี้
 
1:55 ผมคิดว่า
ควรจะนำมาทวนซ้ำสั้น ๆ
  
1:58 เพราะอาจมีคนที่มาใหม่
ในเช้าวันนี้
  
2:09 เรากล่าวว่า ความรู้สึกตัว
 
2:14 ภาวะที่สำนึกรู้ถึงตนเอง
 
2:19 รู้ถึงปฏิกริยาตอบสนอง
ทั้งหลายของตนเอง
  
2:26 ความคิดที่เคลื่อนอยู่ภายในตนเอง
และความทะยานอยากต่างๆ
  
2:31 รวมทั้ง ความทุกข์ทรมาน
หลากหลายรูปแบบ
  
2:35 ความเพลิดเพลินใจ และความ
ลำบากตรากตรำทั้งหมดของมนุษย์
  
2:42 ให้รู้ตัวต่อสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด
 
2:47 รู้ตัวโดยปราศจากการเลือก
เพียงรู้ตัวเฉย ๆ
  
2:56 ไร้การกำหนดทิศทาง
ปราศจากการกดดันใด ๆ ทั้งสิ้น
  
2:59  
 
3:03 เพียงสำนึกรู้ถึงทุก ๆสิ่ง
ที่เคลื่อนอยู่ทั้งภายในจิตใจ
  
3:08 และที่กำลังเกิดขึ้น
ที่เป็นไปอยู่ในโลกภายนอก
  
3:11 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการทางจิตใจของมนุษย์
  
3:21 การรู้ตัวเช่นนั้น
ต้องอาศัยความใส่ใจที่จริงจัง
  
3:28 ที่ไม่ใช่การวิเคราะห์
แต่เป็นการสังเกตอันบริสุทธิ์
  
3:30  
 
3:35 สังเกตโดยไร้การเลือกใด ๆ
 
3:39 ปราศจากการกำหนดทิศทางใดๆ
ไร้ความรู้สึกกดดันใดๆ
  
3:41  
 
3:47 นั่นจำเป็นต้องมี
ความใส่ใจอย่างลึกซึ้ง
  
3:56 เรายังกล่าวอีกว่า
 
4:05 ศาสนาเป็นปัจจัยเดียวเท่านั้น
 
4:10 ที่อาจจะนำ
มนุษยชาติทุกสารทิศมารวมกัน
  
4:16 ทั้งจากตะวันออก ตะวันตก
เหนือและใต้
  
4:20 แต่ทว่า ศาสนาทั้งหลาย
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
  
4:24 โดยธรรมชาติของศาสนาจัดตั้ง
ย่อมทำลายล้าง ทำให้ปั่นป่วน
  
4:28 สร้างความแตกแยก
เพราะจัดตั้งขึ้นจากความเชื่อ
  
4:32 จากคัมภีร์บทบัญญัติ พิธีกรรม
 
4:39 และจารีต และจากวิธีคิด
ที่มีการปกครองตามลำดับชั้น
  
4:44 สถาบันทางศาสนาทั้งหมดนั้น
ไม่ใช่ศาสนา
  
4:50 มันเป็นความเชื่องมงาย
ที่แผ่คลุมไปกว้างขวาง
  
4:56 และความอยาก
ก็มีบทบาทมหาศาลอยู่ในนั้น
  
5:00 ฉะนั้นจึงนำไปสู่โลกแห่งมายา
 
5:06 ศาสนาจะเกิดขึ้นได้
โดยภาวะสมาธิเท่านั้น
  
5:12 ซึ่งเราจะสืบค้นกัน
ในระหว่างการเสวนาทั้งสี่ครั้ง
  
5:17 รวมถึงช่วง ถาม-ตอบ ด้วย
 
5:23 เรายังกล่าวด้วยว่า
เราจะคิดร่วมกันได้ไหม
  
5:28  
 
5:36 เนื่องจาก พวกเราส่วนใหญ่
 
5:39 อาชีพของเราเรียกร้อง
เอาการคิดของเราไปทั้งหมด
  
5:44 ถ้าคุณเป็นสถาปนิก วิศวกร
นักวิทยาศาสตร์ หรืออื่นๆ
  
5:45  
 
5:50 การคิดทั้งหมดของเรา
ถูกกำหนดไว้เฉพาะทาง
  
5:56 ชีวิตทั้งชีวิตจึงขึ้นอยู่กับมัน
 
5:59 เราจึงถูกกำหนดไว้
ให้อยู่ในระดับความคิดเดียว
  
6:05 หรือการคิดในรูปแบบเดียว
 
6:12 จึงกลายเป็นเรื่องยากยิ่ง
 
6:16 สำหรับผู้คนที่ติดจม
อยู่ในร่องความคิดแบบหนี่ง
  
6:21 ที่สามารถจะคิดโดยที่
มิใช่คิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่าง
  
6:25 แต่เป็นตัวกระบวนการ
ของการคิดทั้งหมด
  
6:36 นั่นคือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานนี้
 
6:42 และมันกลายเป็นสิ่งสำคัญ
อย่างยิ่งยวดในขณะนี้
  
6:46 และอาจจะเป็นสิ่งสำคัญมาตลอด
ที่มนุษย์ควรคิดร่วมกัน
  
6:49  
 
6:55 ไม่ใช่คิดบนพื้นฐาน
ของความเชื่อ หรืออุดมการณ์
  
7:00 หรืออิทธิพลบางอย่าง
แต่มีศักยภาพ
  
7:02  
 
7:08 มีความตั้งใจ
และความจริงจังที่จะคิดร่วมกัน
  
7:15 ไม่ใช่คิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่าง
ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างง่าย
  
7:28 แต่มีความเอื้ออาทร ความห่วงใย
และใส่ใจ และอาจจะมีความรักด้วย
  
7:34  
 
7:37 เพื่อว่าเรา
จะสามารถสื่อสารกันได้
  
7:43 โดยปราศจากสิ่งใดมาขวางกั้น
 
7:48 ฉะนั้น การคิดของคุณ และการคิด
ของผู้พูด จึงเป็นการคิดร่วมกัน
  
7:57 เราได้กล่าวแล้วว่า
 
8:00 เราควรจะนำมาซึ่งสังคมอันดีงาม
 
8:08 ชาวกรีก และชาวฮินดูโบราณ
และชนชาติอื่น ๆ
  
8:12 พูดถึงการสร้างสังคมอันดีงาม
 
8:15 ขึ้นที่ไหนสักแห่งในอนาคต
 
8:18 สังคมซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
อุดมคติ แนวคิด
  
8:21 และข้อสรุปต่าง ๆ
ที่มาจากปัญญาความคิด
  
8:24 ซึ่งบางที ไม่ได้มาจาก
ประสบการณ์ของเขาเองเลย
  
8:30 พวกเขายังกล่าวว่า
ต้องมีผู้คนจำนวนหนึ่งในโลก
  
8:36  
 
8:38 ผู้ที่จะก่อให้เกิดสังคมนั้น
 
8:44 สังคมอันดีงามอย่างแท้จริง เพื่อ
มวลมนุษย์จะอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้
  
8:47  
 
8:55 อย่างมีความสุข ปราศจาก
ความขัดแย้ง ไร้ซึ่งสงคราม
  
8:59 ปราศจากการฆ่าฟันกัน
 
9:05 แต่สังคมที่ว่านั้น
ยังไม่มีอยู่จริง
  
9:09 ทั้ง ๆ ที่มนุษย์ดำรงอยู่มานาน
ร่วมสอง หรือสาม หรือห้าล้านปีแล้ว
  
9:19 องค์กรศาสนาต่าง ๆ
พยายามที่จะสร้างสังคมเยี่ยงนี้
  
9:25 แต่ทว่า โดยลักษณะการจัดตั้ง
ขึ้นเป็นองค์กรนั่นเอง
  
9:31 ที่เป็นการแบ่งแยก
เพราะจัดตั้งขึ้นจากความเชื่อ
  
9:33  
 
9:37 จากคัมภีร์บทบัญญัติ พิธีกรรม
จากอำนาจอิทธิพล และอื่น ๆ
  
9:41  
 
9:43 จึงทำให้องค์กรเหล่านั้น
หมดความหมายไปโดยสิ้นเชิง
  
9:49 แม้ว่าองค์กรเช่นนั้น
 
9:52 จะให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
 
9:55 ความมั่นคงปลอดภัยนั่นเอง
กลับกลายเป็นความไม่มั่นคงปลอดภัย
  
9:59 เพราะมันเป็นความมั่นคงปลอดภัย
ที่อยู่บนพื้นฐานของมายา
  
10:03 ผมคิดว่า ทั้งหมดนี้ชัดเจนแล้ว
 
10:06 หากเราได้สืบค้น
ในเรื่องนี้จริง ๆ
  
10:12 มันจะเป็นไปได้ไหม
 
10:18 ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้
 
10:21 ซึ่งไม่ใช่โลกของชาวอังกฤษ
 
10:23 หรือชาวฝรั่งเศส หรืออื่นๆ
 
10:27 แต่มันเป็นโลกของเรา
 
10:33 แล้วเราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้
อย่างสันติ ในขณะนี้เลยได้ไหม
  
10:38 ซึ่งหมายถึงไม่ใช่สังคมอุดมคติ
 
10:46 ที่ตั้งอยู่บนความดีงาม
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  
10:49 แต่เป็นอยู่จริงเดี๋ยวนี้
ในชีวิตทุกๆ วันของเรา
  
10:55 สังคมอันดีงามนี้จะเกิดขึ้นได้ไหม
 
11:00 ซึ่งหมายถึง มีความสัมพันธ์
ที่ถูกต้องต่อกัน
  
11:10 เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ในอดีต
  
11:17 ซึ่งสร้างขึ้นโดยความคิด
 
11:22 แต่เป็นความสัมพันธ์
ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จริง ๆ
  
11:28  
 
11:31 ความสัมพันธ์นี้ เป็นความสัมพันธ์
ของปฏิกิริยาที่มีต่อกัน
  
11:35 ให้รู้สึกตัว
ต่อปฏิกิริยาเหล่านั้น
  
11:39 และไม่สร้างภาพลักษณ์รูปแบบต่าง ๆ
ขึ้นจากปฏิกิริยาเหล่านั้น
  
11:43 เพราะภาพลักษณ์จะปิดกั้น
ความสัมพันธ์ที่แท้จริงต่อกัน
  
11:47 ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว
 
11:52 ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
หรือที่ไม่เป็นส่วนตัวก็ตาม
  
12:01 นั่นเป็นไปได้ไหม
 
12:03 ซึ่งหมายถึง จิตใจของมนุษย์
 
12:05 ที่ถูกกำหนดสภาพมานับพันปีแล้ว
 
12:12 จิตใจที่ถูกครอบงำเช่นนั้น
สามารถจะรู้ตัวของมันเอง ได้ไหม
  
12:22 รู้ตัวถึงเงื่อนปม
อันยุ่งเหยิงและสลับซับซ้อน
  
12:28 รวมทั้งรู้ตัว ถึงปฏิกิริยาต่าง ๆ
ของจิตใจมนุษย์
  
12:31 ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ประสาทสัมผัสทั้งหลาย
  
12:37 จิตนั้นกลับตื่นรู้ตัวของมันเอง
 
12:41 จนเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่
อย่างลึกซึ้ง
  
12:44 เกิดการผ่าเหล่าขึ้น
ในตัวมันเองได้ไหม
  
12:47 นั่นคือปัญหาที่แท้จริง
 
12:50 ผมหวังว่าเราสื่อสารกันเข้าใจ
 
12:55 หรือว่าผมไปเร็วจนเกินไป
 
13:02 บางที พวกเราส่วนใหญ่
ไม่คุ้นเคยกับการคิดในลักษณะนี้
  
13:10 หรือการอธิบายทำนองนี้
 
13:13 คำอธิบายไม่ใช่สภาพที่เป็นอยู่จริงๆ
 
13:22 คุณสามารถพรรณนาถึงภูเขา
 
13:25 แต่การอยู่ใกล้ภูเขา
 
13:28 มองเห็นความงาม ความสง่า
 
13:31 ความอลังการของภูเขานั้นจริง ๆ
 
13:34 เป็นคนละอย่างกัน
กับคำพรรณนาถึงภูเขานั้น
  
13:40 แต่พวกเราส่วนใหญ่
พึงพอใจที่จะนั่งอยู่ในเก้าอี้
  
13:45 ที่ให้ความสุขสบาย
ทำให้เกิดจินตนาการเพ้อฝัน
  
13:52 ถึงภูเขาลูกนั้น
จากคำพรรณนาหรือภาพวาด และอื่นๆ
  
13:56 แต่ทว่า ขณะนี้
เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับภูเขา
  
14:03 แต่เกี่ยวข้องกับชีวิต
ที่เป็นอยู่จริงๆ ในแต่ละวันของเรา
  
14:11 เป็นไปได้ไหม ที่ชีวิตนั้น
 
14:14 ซึ่งเป็นชีวิตที่ทุกข์ทรมาน
ด้วยความยากลำบาก
  
14:17 ต้องใช้ความพยายามอย่างมหันต์
 
14:20 ต้องดิ้นรน แก่งแย่งชิงดี
โหดร้ายทารุณ หวาดกลัว
  
14:23 คุณก็รู้อยู่ ทุกสิ่งที่กำลัง
เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา
  
14:26 ทั้งหมดนั้น
จะเปลี่ยนแปลงใหม่สิ้นเชิง ได้ไหม
  
14:29 ไม่ใช่เปลี่ยนในอนาคต ตามอุดมคติ
 
14:34 โดยการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทั้งหมด
  
14:37 เพื่อที่จะทำให้เกิดสังคมอันดีงาม
 
14:38 ซึ่งนั่นเป็นไปไม่ได้
 
14:43 ระบบเผด็จการพยายาม ที่จะทำเช่นนั้น
 
14:46 โดยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
 
14:49 พวกเขาบอกว่า เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว
จิตใจมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงได้
  
14:56 ซึ่งพิสูจน์ชัดแล้วว่า
เป็นเรื่องเหลวไหล
  
15:00 ยังมีอีกหลายคน ที่อ้างว่า
สภาพของมนุษย์ที่ถูกกำหนดอยู่
  
15:05 สภาพจิตของมนุษย์นั้น
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย
  
15:11 คุณต้องยอมรับสภาพ
ใช้ชีวิตไปตามนั้น
  
15:16 ปรับปรุง ขัดเกลา
และทำให้น่าพอใจขึ้น
  
15:24 แต่สิ่งที่เราพูดกันอยู่
ตรงกันข้ามกับสองกรณีนั้น
  
15:31 นั่นคือ จิตใจมนุษย์
สามารถเปลี่ยนแปลงใหม่ได้
  
15:33 อย่างถอนรากถอนโคน
 
15:40 ไม่ถลำตกไปสู่อิทธิพลอื่นอีก
 
15:45 หรือความเชื่อชุดอื่นอีก
 
15:47 หรือคัมภีร์บทบัญญัติ
และสิ่งเหลวไหลทั้งหมดนั้น
  
15:49 แต่ทว่า สามารถก่อให้เกิด
คุณภาพแห่งศาสนาอันแท้จริง
  
15:56 ในตัวมันเองได้
 
16:00 อันเป็นปัจจัยเดียวเท่านั้น
ที่จะนำมาซึ่ง
  
16:05 ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของมวลมนุษย์
 
16:11 องค์กร ทั้งหลายล้วนล้มเหลว
 
16:15 และเราเอง ไม่เคยตระหนักเลยว่า
องค์กรเหล่านั้น ไม่สามารถทำได้
  
16:19  
 
16:22 เรากลับเสพติดองค์กร
ราวกับติดยาเสพติด
  
16:26 ราวกับติดสุรา และอื่น ๆ
 
16:29 เราคิดว่า ถ้าเราสามารถจัดการได้
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดี
  
16:35 บางที พวกคุณบางคนคงเคยได้ยิน
เรื่องที่ผมมักจะเล่าซ้ำๆ ว่า
  
16:39 มีสองสหาย เดินไปด้วยกันตามถนน
 
16:43 ในขณะที่พวกเขาเดินอยู่นั้น
คนหนึ่งก็เก็บอะไรบางอย่างขึ้นมา
  
16:49 เก็บจากข้างทาง และเมื่อมองดูมัน
สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไป
  
16:53 มันเปล่งประกาย ปลาบปลื้ม
แล้วเขาก็เก็บสิ่งนั้นไว้ในกระเป๋า
  
16:56  
 
16:59 สหายอีกคนก็ถามขึ้นว่า
"คุณเก็บอะไรได้หรือ"
  
17:03 "ทำไมคุณจึงปลาบปลื้มปานนั้น"
 
17:06 "โอ้" เขาบอกว่า
"ผมเก็บเอาสัจจะมาได้บางส่วน
  
17:10 มันช่างงดงามเหลือล้น"
 
17:13 สหายจึงกล่าวขึ้นว่า
"งั้นเรามาจัดการมันเถอะ"
  
17:23 เราคิดว่า
โดยอาศัยองค์กรจัดตั้งทั้งหลาย
  
17:26 ไม่ว่าจะเป็นที่น่าเคารพนับถือ
สูงส่งเพียงใด
  
17:31 จะได้รับการอุปถัมถ์
ได้เงินทองมากมายเพียงใด
  
17:36 หรือได้รับการสรรเสริญ
จากบุคคลชั้นน้ำของโลกก็ตาม
  
17:42 องค์กรอย่างนั้น ไม่สามารถรวม
จิตมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้
  
17:50 เพราะในตัวโครงสร้าง
และธรรมชาติของมัน
  
17:55 มันย่อมแบ่งแยก
แตกแยกออกจากกัน
  
17:59 ขึ้นอยู่กับลัทธิ อุดมการณ์
หรือความเชื่อบางอย่าง
  
18:03 ฉะนั้น แท้จริงแล้ว
องค์กรเป็นสิ่งที่ทำลายล้าง
  
18:09 การนำมาซึ่งเอกภาพแห่งจิต
จิตของมวลมนุษย์
  
18:16 ซึ่งต้องมีความรัก ความเอื้ออาทร
ห่วงใย เอาใจใส่ และรับผิดชอบ
  
18:25 ผมหวังว่า เราเข้าใจตรงกัน
เราเข้าใจตรงกันไหม
  
18:28 หรือว่าผมพูดอยู่คนเดียว
 
18:31  
 
18:34 ผู้ถาม: ผมขอถามคำถามได้ไหมครับ
 
18:37 เราจะมีช่วง ถาม-ตอบ
ในวันมะรืนครับ
  
18:40 ถ้าคุณยังอยู่ที่นี่ และยังสนใจอยู่
 
18:49 ทว่า คำถามที่เราถามมาโดยตลอด คือ
 
18:52  
 
18:57 จิตใจมนุษย์ จิตสำนึกของมนุษย์
 
19:00  
 
19:03 รวมทั้งเนื้อหาของมัน
 
19:07 ทั้งความเศร้าโศก ความทุกข์
 
19:10 ความวิตกกังวล
ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยว
  
19:15 ความรู้สึกหดหู่ ความอยาก
ที่จะเติมเต็ม และความทุรนทุราย
  
19:19  
 
19:25 การกระเสือกกระสนดิ้นรน
ทั้งหมดของมนุษย์
  
19:30 นั่นคือจิตสำนึก ใช่ไหม
 
19:33 รวมทั้งมโนภาพเกี่ยวกับพระเจ้า
และอื่นๆทั้งหมด
  
19:40 จิตสำนึกนั้น
จะเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ไหม
  
19:47 หากไม่เปลี่ยนแปลง
เราจะแตกแยกกันตลอดไป
  
19:54 โปรดใส่ใจอีกสักหน่อยเถอะครับ
 
19:57 การแตกแยก การทำลายล้าง
การเอาตนเองเป็นสำคัญ
  
20:05 คงไว้ซึ่งสงคราม
อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
  
20:09 และคงการแบ่งแยกไว้ ตลอดกาล
 
20:12 แยกเป็นชาติ เป็นเผ่าพันธ์
สีผิว และอื่นๆทั้งหมด
  
20:19 ฉะนั้น ถ้าหากเราจริงจัง
 
20:24 และห่วงใยมนุษยชาติอย่างสุดซึ้ง
 
20:31 ห่วงใยผู้คน
และปัญหาทั้งหมดของพวกเขา
  
20:36 ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนา ทั้งหมดนั้น
  
20:43 จิตใจนั้นจะเปลี่ยนแปลง
โดยสิ้นเชิง ได้ไหม
  
20:53 และผู้พูดบอกว่า มันเป็นไปได้
และมันต้องเกิดขึ้น
  
21:05 แล้วก็มีคำถามตามมาว่า
 
21:09 การเปลี่ยนแปลงนี้
จะเกิดขึ้นได้ในลักษณะใด
  
21:17 มันจำเป็นต้องใช้วินัยหรือ
 
21:24 เข้าใจไหมครับ
 
21:26 เราสื่อถึงกันอยู่ ใช่ไหม
คุณเข้าใจไหม
  
21:33 ไม่ใช่เข้าใจโดยถ้อยคำ
ไม่ใช่เข้าใจโดยปัญญาความคิด
  
21:38 แต่รู้ตัวอยู่จริงๆ
ถึงสภาพของตนที่ถูกกำหนดอยู่
  
21:43 โดยความเชื่อมากมาย
โดยประสบการณ์และคัมภีร์บทบัญญัติ
  
21:47 คุณก็ทราบดี ถึงสภาพการดำรงอยู่
ของมวลมนุษย์
  
21:56 เมื่อตระหนักรู้ซึ้งถึงมัน
 
22:01 คุณจะถามไหมว่า มันเป็นไปได้หรือไม่
ที่จะเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่
  
22:07  
 
22:14 เปลี่ยนอดีตอันมหาศาล
รวมทั้งความรู้ทั้งหมดที่ได้รับมา
  
22:19 ทั้งหมดนั้น
จะเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ไหม
  
22:23 ณ. ที่ใด ที่มีความรู้
 
22:28 ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่ได้รับมา
ในอดีตหรือในปัจจุบัน
  
22:32 ความรู้ย่อมไม่เคยสมบูรณ์เลย
 
22:38 ไม่มีความรู้ใด
ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งหมด
  
22:41 ดังนั้น ความรู้จะเคียงคู่
ไปกับความโง่เขลาเสมอ
  
22:46 โปรดเข้าใจด้วย เรื่องนี้
สำคัญจริงๆ ที่คุณต้องเข้าใจ
  
22:49  
 
22:51 ในเมื่อความรู้
ไม่อาจจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้เลย
  
22:54 ดังนั้น ความรู้ย่อมเคียงคู่
ไปกับความโง่เขลาเสมอ
  
23:00 ส่วนหนึ่งของความรู้
เป็นส่วนหนึ่งของความโง่เขลา
  
23:03 และเมื่อใดที่เราพึ่งพาความรู้
ไปเสียทั้งหมด ทุกเรื่อง
  
23:08 เพื่อให้เป็นหนทาง
เพื่อความก้าวหน้า
  
23:10 เพื่อเป็นหนทาง
พัฒนามนุษย์ให้สูงขึ้น
  
23:12 การทำเช่นนั้น
เรายังคงความโง่เขลาเอาไว้ด้วย
  
23:20 ฉะนั้นจึงมีการต่อสู้กันอยู่เสมอ
 
23:22 ระหว่างความไม่รู้ กับความรู้
 
23:28 เรายังกล่าวอีกว่า
มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในอดีต
  
23:30  
 
23:36 ชีวิตทั้งหมดของเขา
คือกระแสแห่งอดีต
  
23:41 ถ้าคุณสังเกตด้วยตนเองแล้ว คุณ
จะเห็นว่า เราใช้ชีวิตอยู่ในอดีต
  
23:46 มานับพันวันอยู่อย่างไร
 
23:49 ความทรงจำ ประสบการณ์ ความเจ็บปวด
ความล้มเหลวต่างๆ ของเรา
  
23:52  
 
23:57 คุณก็รู้ถึงกระบวนการ
ของกาลเวลา ซึ่งคืออดีต
  
24:04 และกระบวนการนั้น
จะจบสิ้นลงได้ไหม
  
24:11 เพื่อที่จิตใจจะใหม่สด อ่อนเยาว์
มีชีวิตชีวา ใหม่เสมอ
  
24:13  
 
24:21 ความรู้มีความจำเป็น ในระดับหนึ่ง
 
24:25 ถ้าคุณเป็นแพทย์ คุณต้องมีความรู้
 
24:27 เป็นศัลย์แพทย์
คุณต้องมีความรู้
  
24:30 ถ้าคุณเป็นช่างไม้ฝีมือดี
คุณจำเป็นต้องมีความรู้มากมาย
  
24:33 เกี่ยวกับไม้
การนำมาใช้ประโยชน์ และอื่น ๆ
  
24:41 แต่ทว่าความรู้
เป็นผลพวงของประสบการณ์
  
24:45  
 
24:48 ที่เก็บสั่งสมผ่านผู้คน
มานับพัน นับหมื่นคน
  
24:52 นับพันปี
 
24:56 ความรู้นั้นถูกเก็บไว้
ในสมองของเรา มาแต่เยาว์วัย
  
25:02 โดยพันธุกรรม และอื่น ๆ
 
25:07 และความรู้ที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ก็คือความทรงจำ
  
25:13 คุณตามทันไหม
 
25:15 ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องง่ายมาก
 
25:16 ไม่ต้องฉลาดปราดเปรื่องมาก
หรืออะไรทั้งนั้น
  
25:22 และความคิดเป็นผลพวง
ของกระบวนการของความจำ
  
25:25  
 
25:30 ในเมื่อความรู้
อยู่คู่กับความไม่รู้เสมอ
  
25:40 ความทรงจำของเรา จึงถูกจำกัดเสมอ
 
25:47 ฉะนั้น ความคิด
จึงจำกัดแคบอยู่เสมอ
  
25:54 ความคิดอาจจินตนาการได้ว่า
มันสามารถหยั่งรู้ หยั่งเห็น
  
25:58 หรือมีประสบการณ์ถึงสภาวะ
ไร้ขอบเขต แต่ตัวความคิดเอง
  
26:02  
 
26:04 เป็นผลพวงของความรู้
ที่มีความโง่เขลาร่วมอยู่ด้วย
  
26:08 ดังนั้น โดยเนื้อแท้
โดยพื้นฐาน ความคิดจึงจำกัด
  
26:14 จึงแยกเป็นส่วนๆ จึงไม่สามารถ
รับรู้ถึงความเป็นทั้งหมด ได้เลย
  
26:17  
 
26:24 นี่ก็เป็นเรื่องง่าย
และชัดเจนเช่นกัน
  
26:27 ถ้าคุณสืบค้น
ในประเด็นของ "การคิด"
  
26:32 และธรรมชาติทั้งหมดของเรา
รวมทั้งอารยธรรมทั้งปวง
  
26:34  
 
26:37 บรรดาโบถส์วิหาร และสิ่งทั้งหลาย
ในโบถส์วิหารนั้น
  
26:40 ทั้งพิธีกรรม และสังเวียนการแสดง
นั่นคือ สิ่งที่สร้างขึ้นโดยความคิด
  
26:48 ความคิดไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
แม้แต่น้อย
  
26:53 แม้ว่า ความคิดสามารถสร้างมโนภาพ
 
26:55 ที่กล่าวขานกันว่า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  
26:57 แต่สิ่งที่ความคิดสร้างขึ้น
ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  
27:01 เพราะว่า ตัวความคิดเองนั้น
จำกัดคับแคบ
  
27:08 แล้วเราก็จมติดอยู่ในมโนภาพ
ที่สร้างขึ้นโดยความคิด
  
27:16 โปรดตามให้ทันด้วยครับ
 
27:19 ฉะนั้น ความคิดไม่สามารถ
ทำให้จิตใจมนุษย์
  
27:21 เปลี่ยนแปลงใหม่
อย่างสมบูรณ์ได้เลย
  
27:29 ใช่หรือไม่
 
27:31 เพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ความคิดสร้างขึ้น
  
27:35 ประกอบกันขึ้นเป็นจิตสำนึก
คุณสนใจเรื่องทั้งหมดนี้ไหม
  
27:40  
 
27:43 ผู้ฟัง: ต่อไปได้เลยครับ
K : ไม่สนใจหรือ
  
27:47 ผู้ฟัง: ว่าต่อไปได้เลยครับ
 
27:50 ถ้าคุณไม่สนใจ
ก็อย่าฝืน ที่จะฟังนะครับ
  
27:55 เพราะว่านี่
เป็นเรื่องที่ต้องจริงจังจริงๆ
  
28:01 คุณอุตส่าห์ลำบากมาถึงที่นี่
 
28:05 ในสภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างนี้
 
28:09 และคุณต้องการจะรู้ว่า คนคนนี้
 
28:11 ผู้พูดคนนี้ จะพูดเรื่องอะไร
 
28:14 ดังนั้น คุณต้องฟัง
คุณต้องสืบค้น
  
28:18 และในการสืบค้นนี้
คุณต้องทดสอบ
  
28:22 คุณต้องไม่ยอมรับ
สิ่งใดๆเลย ที่ผู้พูดกล่าว
  
28:29 แม้ว่าเขาจะนั่งบนเวทีที่สูงกว่า
 
28:32 แต่นั่นไม่ใช่การมอบอำนาจ
ความเป็นผู้รู้ให้แก่เขา
  
28:36 เรากำลังสืบค้น
เข้าสู่สภาพทั้งหมดของมนุษย์
  
28:43 ว่าสภาพของมนุษย์นั้น
จะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ได้ไหม
  
28:47 เพราะวิถีการดำรงชีวิตของเรา
ช่างน่ากลัว ช่างทำลายล้าง
  
28:53 และเปล่าประโยชน์ ต้องไปทำงานที่
สำนักงาน โรงงาน วันแล้ววันเล่า
  
28:57 คุณเองก็ทราบดี
 
28:59 จากนาทีที่คุณผ่านการสอบไล่
 
29:02 หรืออะไรก็ตาม
ไปจนชั่วชีวิตของคุณ
  
29:08 ที่คุณต้องไปสำนักงาน
ต้องต่อสู้ ดิ้นรน ตะเกียกตะกาย
  
29:13 ดังนั้น ชีวิตจึงกลายเป็น
สิ่งไร้ความหมายที่สุด
  
29:19 เราจึงกล่าวว่า
 
29:21 ความคิดได้สร้างสถาปัตยกรรม
ที่งดงามที่สุด
  
29:23  
 
29:28 ทั้งในโลกตะวันออก
และตะวันตก
  
29:34 รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ
ที่นำมาใส่ไว้ในนั้น
  
29:39 ในโบถส์วิหารต่างๆ
อย่าได้โกรธเคืองนะครับ
  
29:42  
 
29:44 เราเพียงพรรณาถึงความเป็นจริง
 
29:48 โปรดอย่าต่อต้าน
ขอเพียงแค่ดู แค่ฟัง
  
29:53 และถ้าคุณไม่ต้องการฟัง
ก็ปิดหูเสีย
  
29:59 หรือถ้าคุณไม่ต้องการ
จะเสียมารยาท ก็ลุกออกไปเงียบ ๆ
  
30:09 เพราะว่า สิ่งที่เรากำลังพูดนี้
จะตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง
  
30:13 กับทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่กำลังเป็นไปในโลกนี้
  
30:20 เรากำลังเรียกร้อง
เพื่อให้มีการปฏิวัติทางจิตใจ
  
30:27 ซึ่งนั่นหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ใหม่อย่างสิ้นเชิงของจิตมนุษยชาติ
  
30:31 รวมทั้งสิ่งทั้งหมด
ที่ความคิดนำมาบรรจุไว้ในนั้น
  
30:42 เราจึงกล่าวว่า
ไม่ว่าความคิดจะทำอะไรก็ตาม
  
30:48 เพราะเหตุที่ตัวความคิดเอง
แตกแยกเป็นส่วนเสี้ยว จำกัดคับแคบ
  
30:51  
 
30:54 ความคิดมีความรู้เป็นรากฐาน
ความรู้ย่อมคู่กับความโง่เขลาเสมอ
  
30:56  
 
31:00 ฉะนั้น ไม่ว่าความคิด
จะทำอะไรก็ตาม
  
31:04 มันอาจจะขีดเขียน ถึงสรวงสวรรค์
ได้น่าเพ้อฝัน และงดงามที่สุด
  
31:09 หรือสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับพระเจ้า
เกี่ยวกับสังคมที่พึงปรารถนา
  
31:12  
 
31:17 และอื่น ๆไม่ว่าความคิด
จะทำอะไรก็ตาม
  
31:18  
 
31:22 ความคิดไม่อาจทำให้เปลี่ยนแปลง
อย่างถอนรากถอนโคนได้เลย
  
31:28 แต่ความคิดก็มีบทบาท
ที่เหมาะสมของมันเอง
  
31:34 เช่น คุณไม่สามารถกลับบ้านได้
โดยไม่รู้ทิศทาง โดยปราศจากการคิด
  
31:39 ถ้าคุณเป็นโรคหลงลืม
คุณคงหลงทาง
  
31:44 ดังนั้น ความคิด
มีบทบาทที่เหมาะสมของมัน
  
31:49 แต่ความคิด ไม่สามารถทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใหม่ได้
  
31:56 หากคุณเห็นสักครั้ง ว่า
ความคิดทำไม่ได้ ถือว่าคุณก็เข้าใจ
  
31:59 แม้จะเป็นเพียงความเข้าใจ
ทางปัญญาความคิด
  
32:03 แล้วเราจะทำอย่างไรดี
 
32:05 คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
 
32:14 โปรดเข้าใจเรื่องนี้
ให้ลึกซึ้งจริง ๆ
  
32:15 ไม่เช่นนั้น
คุณจะพลาดหัวใจสำคัญ
  
32:19 ผู้คนทั้งในโลกตะวันออก
และตะวันตก ได้พยายาม
  
32:22  
 
32:26 พึ่งพาความคิด
 
32:29 ชาวกรีกโบราณ ชาวฮินดูโบราณ
และชาวจีนโบราณ
  
32:32  
 
32:35 ต่างพึ่งพาความคิด
และบอกว่า ความคิดจะช่วยมนุษย์
  
32:41 ให้เปลี่ยนแปลง
ให้มีวัฒนธรรมที่ต่างออกไป
  
32:45 มีสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม
 
32:49 แต่ความคิดไม่สามารถ
ทำให้เกิดขึ้นได้เลย
  
32:56 ถ้าเราตระหนักความจริงนั้น
ได้อย่างลึกซึ้ง จริงๆ
  
33:02 ไม่ใช่ตระหนักแบบทฤษฎี
 
33:05 ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเข้าถึงได้
ด้วยการโต้แย้ง
  
33:13 การหักล้างกันทางความคิดเห็น
แต่ตระหนักตามความเป็นจริง
  
33:16  
 
33:21 จากนั้นคำถามต่อไป ก็คือ:
 
33:27 ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างสิ้นเชิงนี้ คืออะไร
  
33:32 ถ้าความคิดทำไม่ได้ แล้วอะไรจะทำได้
 
33:35 คุณเข้าใจไหม
 
33:37 ถ้าช่างไม้ฝีมือดี
 
33:44 มีเครื่องมือที่ใช้การไม่ได้
เขาก็โยนมันทิ้งไป
  
33:49 แต่เราไม่ยอมทิ้ง
เราเก็บมันไว้
  
33:54 เราหวังว่า บางทีมันอาจเกิดขึ้นได้
โดยสิ่งมหัศจรรย์บางอย่าง
  
33:58  
 
34:01 เราไม่โยนมันทิ้งไป
 
34:05 เราจึงไม่สามารถ
มองไปยังทิศทางอื่นได้
  
34:14 เพราะเรากลัวว่า
 
34:19 ถ้าความคิดไม่ใช่ทางออกจากปัญหา
ทั้งหมดของเรา
  
34:23  
 
34:25 รวมทั้งปัญหาการเมือง
ศาสนา และเศรษฐกิจ
  
34:30 ถ้าความคิดไม่ใช่ทางออก
และหากคุณบอกว่า
  
34:34 "เอาละ ฉันจะทิ้งความคิดไป
 
34:36 เพราะความคิดมีบทบาท
ที่เหมาะสมของมัน"
  
34:39 เมื่อนั้น จิตใจเราจะเป็นอิสระ
จากเครื่องมือที่ไร้ประโยชน์
  
34:45 เครื่องมือนี้มีบทบาท
ที่เหมาะสมของมัน
  
34:46 จากนั้นจิตใจจึงสามารถมอง
ไปยังทิศทางอื่นได้
  
34:50 ไม่ทราบว่า คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
 
34:54 ผมหวังว่า คุณกำลังลองทำทั้งหมดนี้
ไม่เพียงแค่ฟัง
  
34:58 ฟังถ้อยคำมากมาย พิจารณาเห็นว่า
มันไร้ประโยชน์ จึงทิ้งไปเสีย
  
35:00  
 
35:06 ดังนั้น จะมีอะไรอีกไหม
 
35:12 ถ้าหากความคิดไม่ใช่เครื่องมือ
สำหรับการกระทำที่ถูกต้อง
  
35:20 แล้วอะไร
จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้
  
35:26 พวกเรายังเข้าใจตรงกันอยู่ไหม
 
35:32 คุณจะว่าอย่างไร
 
35:42 เห็นได้ชัดว่า จิตใจทั้งหมดของเรา
 
35:50 ประกอบขึ้นด้วยประสาทสัมผัส
บางส่วนเท่านั้น
  
35:57 แต่ เราก็ใช้ประสาทสัมผัส
เพียงบางส่วนเท่านั้น ใช่ไหม
  
36:03 มีประสาทสัมผัสอยู่หนึ่ง
หรือสองส่วนเท่านั้น
  
36:09 ที่ตื่นตัว และพัฒนาไปสูงมาก
 
36:11 ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆ
ไม่ได้ใช้งาน ใช่ไหม
  
36:16 เป็นไปได้ไหม ที่เราจะสังเกต
ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด
  
36:20  
 
36:22 ไม่ใช่ใช้แค่เพียง
ประสาทสัมผัสหนึ่ง หรือสองส่วน
  
36:24 แต่ใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน
สังเกตอย่างเต็มที่ ได้ไหม
  
36:31 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
36:40 ซึ่งหมายถึง มีไหมการเฝ้าสังเกต
 
36:46 ที่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือ
ของความคิด
  
36:50 คุณตามทันนะ
 
36:56 ผมพูดต่อไปได้ไหม
 
37:01 ไม่ใช่พูดเพื่อความบันเทิงของคุณ
 
37:04 แต่คุณสังเกตไปด้วยกันกับผู้พูด
 
37:08 เรากำลังทำไปพร้อม ๆ กัน
 
37:12 ซึ่งหมายความว่า เราสืบค้นร่วมกันไป
ด้วยห่วงใย
  
37:14 ด้วยความใส่ใจ ด้วยความเอื้ออาทร
ด้วยความรัก ทำไปด้วยกัน
  
37:19 ถ้าไม่เช่นนั้น มันก็ไร้ความหมาย
 
37:21 คุณยอมรับถ้อยคำมากมาย แล้วจากไป
 
37:23 มันก็กลายเป็นแค่เถ้าถ่าน
ในกำมือของคุณ
  
37:30 ดังนั้น การสังเกต
ที่ไม่ใช่เป็นเพียงบางส่วน
  
37:35 แต่สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด
จะเกิดขึ้นได้ไหม
  
37:38  
 
37:47 นั่นหมายถึงการสังเกต
 
37:51 โดยปราศจากอดีต จะเป็นไปได้ไหม
 
37:54 ประสาทสัมผัสทั้งหมดไม่มีอดีต
ทว่ามันทำงานอยู่
  
37:57 คุณเข้าใจไหม
 
37:59 นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ตัวผมเอง
กำลังค้นพบอะไรบางอย่าง
  
38:05 ประสาทสัมผัสกำลังตอบสนอง
 
38:10 ต่อทุกๆสิ่งที่เข้ามาท้าทาย
 
38:15 เมื่อประสาทสัมผัส
ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์พร้อม
  
38:20 จะมีการสังเกตอันบริสุทธิ์
ไม่ใช่หรือ
  
38:23 ผมสงสัย ว่าคุณเห็นตรงนี้ไหม
 
38:26 และการสังเกตเยี่ยงนั้น
ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความคิด
  
38:36 ใช่ไหม
 
38:37 ในการสังเกตนั้น
ไม่มีศูนย์กลางผู้ซึ่งทำการสังเกต
  
38:45 มีเพียงการสังเกตที่บริสุทธิ์
และตรงไปตรงมา
  
38:51 ปราศจากความกดดัน
และอดีตทั้งมวล
  
39:01 ใช่ไหม
 
39:04 ซึ่งหมายถึง เราต้องสืบค้นเข้าไป
ในปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับวินัย
  
39:10 เพราะเราเคยชินอยู่กับมัน
 
39:26 เราเคยชินอยู่กับ
การใช้ความพยายาม
  
39:31 การเรียนรู้
เป็นความพยายามอย่างหนึ่ง
  
39:35 จะเรียนรู้ภาษา หรืออะไรก็ตาม
เราต้องใช้ความพยายามมหาศาล
  
39:40  
 
39:48 และเป็นไปได้ไหม ที่จะดำรงชีวิต
 
39:52 กรุณาฟังให้ดี
เป็นไปได้ไหม ที่จะดำรงชีวิต
  
39:54  
 
39:56 โดยไม่มีแม้แต่เงาของความพยายาม
 
40:04 โปรดถามตัวคุณเอง
และค้นหาคำตอบ
  
40:09 เพราะเราใช้ความพยายาม
ในทุกๆ เรื่อง ทุกๆ ด้าน
  
40:17 แต่เรายังไม่สามารถ
ทำให้เกิดสังคมอันดีงามขึ้นได้
  
40:21 สังคมที่ผู้คนอยู่กันอย่างผาสุข
 
40:26 ปราศจากความหวาดกลัว
ความหวาดวิตก ความไม่แน่นอน
  
40:30 คุณตามทันไหม - สภาพที่
กำลังเกิดขึ้น อยู่ในโลกทุกวันนี้
  
40:35 และเราบอกว่า โดยอาศัยองค์กร
 
40:37 ใช้ความพยายามเพื่อจัดตั้งองค์กร
แล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นได้
  
40:44 เราจึงตั้งคำถามต่อกระบวนการ
ของความพยายาม
  
40:51 ความพยายามที่จะเข้าถึงพระเจ้า
หากพระเจ้ามีอยู่จริง
  
40:56 พยายามที่จะเป็นคนดี มีเกียรติ
 
40:58 พยายามจะมีความรับผิดชอบที่ดี
ในสัมพันธภาพของเรา
  
41:13 ดังนั้น ความพยายามแสดงถึง
การกระทำที่มาจากเจตจำนง
  
41:19 คุณตามทันไหม
 
41:23 เจตจำนงคือความอยาก
 
41:30 มีความอยากอยู่มากมายหลายรูปแบบ
 
41:38 และในการทำงานของความอยาก
ย่อมก่อให้เกิดความพยายาม
  
41:50 ถ้าฉันต้องการสูทชั้นดี
ฉันต้องใช้ความพยายาม
  
41:55 ถ้าฉันต้องการเป็นคนดี
ตามที่เรียกขานกัน
  
41:58 ฉันต้องใช้ความพยายาม
ที่จะเป็นคนดี
  
42:03 ถ้าฉันต้องการเข้าถึงพระเจ้า เราจะ
ยังไม่พูดถึงเรื่องพระเจ้าตอนนี้
  
42:07  
 
42:12 ฉันต้องอดอาหาร หรือไม่ก็ถือ
พรหมจรรย์ ถือสัตย์ปฏิญาณ
  
42:15  
 
42:19 แผดเผาตนเอง
ต่อสู้ ดิ้นรน ขวนขวาย
  
42:22  
 
42:25 พยายามอย่างมหาศาล เพื่อเข้าถึง
อุดมการณ์ หรือหลักการอันสูงสุด
  
42:28  
 
42:30 เราตั้งคำถามต่อความพยายามนั้น
 
42:39 เพราะเรากล่าวว่า
การสังเกตที่บริสุทธิ์นั้น
  
42:42  
 
42:44 ดังที่ผมได้อธิบายไปบ้างแล้ว
ในการสังเกตนั้น ไม่มีความพยายาม
  
42:46  
 
42:51 มีแค่เพียงการสังเกต
และปฏิบัติการเท่านั้น
  
42:58 ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
 
43:02 ผมจะเข้าไป
ในรายละเอียดมากขึ้น ในตอนนี้
  
43:08 ด้วยเหตุนั้น เราจึงต้องเข้าใจ
 
43:12 ในธรรมชาติทั้งหมด ของความอยาก
 
43:16 เพราะเราถูกผลักดันด้วยความอยาก
 
43:22 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกามรมณ์
หรือความทะเยอทะยาน
  
43:27 คุณก็ทราบ เรื่องทำนองนั้น
 
43:29 ความอยากกลายเป็นรากฐาน
ของการดำรงอยู่ของเรา
  
43:34 ดังนั้น เราต้องสืบค้นเข้าสู่
คำถามทั้งหมด ของความอยาก
  
43:42 นักบวชทั้งหลายทั่วโลก
สั่งสอนว่า อย่าได้มีความอยาก
  
43:45  
 
43:50 ถ้าคุณต้องการจะเข้าถึงพระเจ้า
เข้าถึงหลักธรรมอันสูงสุด
  
43:53  
 
43:56 ความอยากจะต้องถูกเก็บกด
คุณก็ทราบเรื่องทั้งหมดนี้ดี
  
43:59  
 
44:02 ดูบรรดานักบวชทั้งหลายทั่วโลก
 
44:05 พวกเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดา
ผู้ถือสัตย์ปฏิญาณจะรับใช้พระเจ้า
  
44:10 และรวบรวมพลังงานทั้งหมดของเขา
เพื่อการนั้น
  
44:13 ซึ่งหมายถึง ความอยาก
ต้องถูกยับยั้ง ควบคุมให้เบาบางลง
  
44:19 กดข่ม
หรือเปลี่ยนสภาพมัน และอื่น ๆ
  
44:24 ดังนั้น เราต้องสืบค้น
เข้าไปในความอยาก
  
44:31 สังเกตดูความอยาก โดยไม่ควบคุม
ไม่กดข่ม หรือเปลี่ยนแปลงมัน
  
44:36 เพียงแค่สังเกตดูความอยาก
 
44:40 คุณเข้าใจไหม สังเกตอย่างบริสุทธิ์
 
44:45 ในการสังเกตนั้น
หากคุณพินิจอย่างลึกซึ้ง
  
44:47 ความคิดก็ไม่กล้ำกรายเข้ามาเลย
 
44:51 ดังที่ เราอธิบายเมื่อครู่นี้
ผมหวังว่า มันเป็นอย่างนั้น
  
44:53 ผมต้องย้อนกลับไปพูดถึงมันอีกไหม
 
45:00 เรากล่าวว่า ความอยาก
คือปัจจัยสำคัญหนึ่งของชีวิต
  
45:03  
 
45:10 เราต้องเข้าใจว่า
ความอยากคืออะไร
  
45:14 ความอยากบงการอยู่เหนือชีวิตเรา
อย่างไร และเพราะเหตุใด
  
45:23 ไม่ว่าจะอยากไปสรวงสวรรค์
หรืออยากรู้แจ้ง
  
45:29 หรืออยากจะได้บ้านสักหลัง
 
45:32 คุณทราบดี ถึงความอยากทั้งหมดนั้น
 
45:34 ความอยากเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
45:51 อะไรคือความสัมพันธ์
โปรดเข้าใจตามไปช้า ๆ
  
45:55 เราจะสืบค้นอย่างรอบคอบ
 
45:57 อะไรคือความสัมพันธ์
ระหว่างประสาทสัมผัส และความอยาก
  
46:00  
 
46:04 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
46:09 ประสาทสัมผัส - การเห็นอะไรบางอย่าง
ผ่านกระจกห้างร้าน
  
46:15 มองเห็นเสื้อผ้าอาภรณ์
หรืออะไรก็ตาม
  
46:18 เฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามสักชิ้น
 
46:24 หรือรถยนต์คันสวยสักคัน นั่นคือ
เมื่อมองเห็น ความอยากก็เกิดขึ้น
  
46:28  
 
46:32 คุณเข้าใจไหม
 
46:34 สิ่งที่เห็น และความอยาก
สัมพันธ์กันอย่างไร
  
46:48 คุณจะค้นหาได้อย่างไร
 
46:54 ด้วยการอ่านจากตำรา อย่างนั้นหรือ
 
46:58 หรือว่าไปหานักจิตวิทยา
 
47:01 ไปหาอาจารย์ ไปพึ่งคุรุ
อย่างนั้นหรือ
  
47:05 เมื่อมีผู้บอกว่า มันเป็นอย่างนั้น
อย่างนี้ แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไร
  
47:08  
 
47:13 เพราะว่าเราชอบพึ่งพาคำอธิบาย
ของผู้อื่นอย่างยิ่ง
  
47:15  
 
47:19 เราต้องการให้ใครคอยบอก ใช่ไหม
 
47:21  
 
47:28 แต่ผู้พูดปฏิเสธที่จะให้ใครบอก
 
47:34 ไม่ว่าจะเป็นตำรา หรืออาจารย์
 
47:36 หรือบุคคลที่อยู่ในฐานะ
ผู้มีความรู้ทั้งหมด
  
47:44 ดังนั้น เราจะค้นหาได้อย่างไร
 
47:48 ถ้าเราปฏิเสธทั้งหมดนั้น
ก็เหลืออยู่แต่ตัวคุณเองเท่านั้น
  
47:50  
 
47:57 คุณจะค้นหาได้อย่างไร
ว่าอะไรคือความสัมพันธ์
  
48:00  
 
48:02 ระหว่างการทำงานของประสาทสัมผัส
 
48:08 และความอยาก
 
48:13 หรือทั้งสองอย่างนี้
ต้องคู่เคียงกันไปตลอด
  
48:17 คุณเข้าใจคำถามผมไหม
 
48:19 คุณตามหรือปล่า
 
48:23 คุณสนใจเรื่องเหล่านี้ไหม
 
48:26 โอ พระเจ้า
 
48:32 หากคุณไม่รังเกียจ
โปรดระลึกไว้เสมอ
  
48:36 ว่าเราไม่ประสงค์จะเปลี่ยนคุณ
ให้เป็นอะไรทั้งสิ้น
  
48:43 ใช่ว่าจะเปลี่ยนเป็น
ความอยากแบบใหม่
  
48:46 เปลี่ยนเป็นนี่ เป็นนั่น
ไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น
  
48:49 เรากำลังสืบค้นร่วมกันอยู่
 
48:58 ถ้าคุณสังเกตการเคลื่อนไหว
ของความอยาก อย่างใกล้ชิด
  
49:06 คุณเห็นบางสิ่งบางอย่างในห้างร้าน
 
49:10 เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง
หรืออะไรก็ตาม
  
49:16 ประสาทสัมผัสถูกปลุก
ให้ตื่นตัวขึ้น จากการได้เห็นนั้น
  
49:20 โดยการมองเห็นเสื้อตัวนั้น
ชุดนั้น ใช่ไหม
  
49:23  
 
49:26 ประสาทสัมผัสก็ตื่นตัวขึ้น
 
49:31 จากนั้น คุณเข้าไป
จับต้องเนื้อผ้านั้น
  
49:37 นั่นคือสัมผัส แล้วเกิดความรู้สึก
ทางประสาทสัมผัส ใช่ไหม
  
49:40  
 
49:43 โปรดติดตามไปทีละก้าว ๆ
 
49:47 มองเห็น สัมผัส แล้วรู้สึก
 
49:51  
 
49:54  
 
49:58 ใช่ไหม
 
50:01 พึงสังเกตมันอย่างใกล้ชิด
คุณจะเห็นได้ด้วยตนเอง
  
50:04 จากนั้น ความคิดก็เข้ามา
และสร้างมโนภาพขึ้น
  
50:10 และคิดว่า ฉันคงจะดูดี
ถ้าได้ใส่เสื้อสีฟ้าตัวนั้น
  
50:12  
 
50:17 ใช่ไหม
 
50:22 ดังนั้น เมื่อความคิดสร้างมโนภาพ
ว่าคุณเป็นเจ้าของชุดนั้น
  
50:27  
 
50:32 ชุดแต่งกายนั้น แล้วสร้าง
ภาพลักษณ์ตัวคุณ ในชุดนั้น
  
50:37 ว่าคุณดูดีเพียงใด
จากนั้นความอยากก็เริ่มขึ้น
  
50:40  
 
50:43 คุณตามทันไหม
 
50:46 มันน่าสนใจอย่างยิ่ง
โปรดสืบค้นเข้าไปให้ลึกซึ้ง
  
50:52 เมื่อมองเห็น สัมผัส จับต้อง
แล้วเกิดความรู้สึก
  
50:55 นั่นเป็นเรื่องที่ปรกติมาก
มันเป็นอย่างนั้นเอง
  
51:00 แล้วความคิดก็เข้ามา
และสร้างภาพลักษณ์
  
51:03 ว่าคุณกำลังนั่งอยู่
ในรถยนต์คันนั้น กำลังขับมันอยู่
  
51:11 เกิดความรู้สึกตื่นเต้น
ต่อความเร็วและอื่นๆ
  
51:16 คุณได้สร้างภาพลักษณ์ขึ้นแล้ว
 
51:18 เมื่อความคิดมีอำนาจ
เหนือประสาทสัมผัส
  
51:29 ความคิดก็สร้างภาพลักษณ์ขึ้น
จากนั้น ความอยากก็เริ่มขึ้น
  
51:37 ถ้ามันเป็นเช่นนั้น
 
51:42 คำถามต่อไปก็คือ
ทำไมความคิดจึงสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมา
  
51:44  
 
51:49 คุณเข้าใจไหม
 
51:51 มันเป็นเรื่องถูกต้อง เป็นปรกติ
ที่จะเห็นรถยนต์คันสวย
  
51:55 เมื่อเห็นมัน สัมผัสมัน แล้วเกิด
ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสต่างๆ
  
51:58  
 
52:00 จากนั้นความคิดก็แวบเข้ามาว่า
 
52:04 คุณนั่งอยู่หลังพวงมาลัย
กำลังขับมันอยู่
  
52:07 คุณคิดหวังว่า
มันเป็นรถยนต์ที่วิ่งเร็ว
  
52:12 ถึงแม้ว่าจะมีปัญหา
เรื่องพลังงานอยู่ก็ตาม
  
52:17 ความคิดสร้างกระบวนการนี้ขึ้น
 
52:21 ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้
แต่ไม่ใช่เข้าใจทางถ้อยคำ
  
52:24 ไม่ใช่ทางปัญญาความคิด
 
52:26 แต่เข้าใจตามความเป็นจริง
จากนั้น ความคิดก็ไม่สัมพันธ์
  
52:28  
 
52:32 กับความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
คุณเข้าใจไหม
  
52:34 ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
 
52:37 ดังนั้น จึงไม่มีปัญหา
เรื่องการใช้ความพยายาม
  
52:41 เพื่อจัดการความอยาก
ให้อยู่ในวินัย
  
52:46 เพื่อกดข่มความอยาก
 
52:49 หรือเปลี่ยนแปลงความอยาก
 
52:53 เพราะว่าเราคุ้นเคย
และถูกฝึกมา ให้เพียรพยายาม
  
52:55  
 
53:01 พยายามจัดการกับความอยาก
ที่ถูกต้อง ความอยากที่ผิด
  
53:03 ความอยากที่สูงส่ง
และความอยากที่ไม่สูงส่ง
  
53:07 พยายามไปตามแบบแผน
ของแต่ละอารยธรรม
  
53:12 ซึ่งอารยธรรมก็คือ
สิ่งที่ความคิดสร้างขึ้น ใช่ไหม
  
53:18  
 
53:22 ดังนั้น วินัย
จึงมีความหมาย ที่แตกต่างออกไป
  
53:30 แต่ทุกวันนี้
วินัยหมายถึงการควบคุม ใช่ไหม
  
53:36 การดิ้นรนขวนขวาย เพื่อให้เป็น
ไปตามความเรียกร้องต้องการ
  
53:39 ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรม
สมัยวิคตอเรีย หรือสมัยใหม่
  
53:43 หรืออารยธรรมที่ปล่อยตามอำเภอใจ
หรือไม่ปล่อยก็ตาม
  
53:49 ล้วนสอนให้ใช้วินัยฝึกตนเอง
เพื่อที่จะเป็นอะไรบางอย่าง
  
53:54 ควบคุมบังคับตนเอง คุณเข้าใจไหม
 
53:57 ทั้งหมดนั้น อยู่บนพื้นฐาน
ของความพยายาม จะเป็น อยากจะเป็น
  
53:58  
 
54:02 อยากจะประสบความสำเร็จ
เรากำลังพูดถึงเรื่องจิตใจ
  
54:06  
 
54:10 ดังนั้น เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติ
ของความอยากแล้ว
  
54:16 ความพยายามยังจะมี
บทบาทอะไรอีกหรือ
  
54:20 คุณเข้าใจไหม
 
54:22 หมายถึง ความพยายามทางจิตใจ
 
54:25 วินัย จะมีบทบาทใดอยู่อีกหรือ
 
54:29 แท้จริงแล้ว
วินัย หมายถึงการเรียนรู้
  
54:33 คำนี้มาจากคำว่า ศิษยะ
 
54:38 ซึ่งหมายถึง ผู้ที่สนใจเรียนรู้
จากครู - การเรียนรู้
  
54:44  
 
54:46 ความหมายที่แท้จริงของวินัย
คือการเรียนรู้
  
54:50 เราได้เรียนรู้มา
 
54:52 คุณเข้าใจไหม
 
54:54 เราได้เรียนรู้ร่วมกันมา
ถึงธรรมชาติของความอยาก
  
55:00 ดังนั้น อะไรคือกระบวนการ
ทั้งหมดของอารยธรรม
  
55:05 ที่สั่งสอนให้ใช้วินัย
 
55:10 วินัยซึ่งหมายถึง การปฏิบัติตาม ๆกัน
ลอกเลียนแบบกัน
  
55:14  
 
55:18 หรือเปรียบเทียบกัน คุณเข้าใจไหม
 
55:20 วินัยครอบคลุมความหมายทั้งหมดนั้น
และมากมายกว่านั้นอีก โดยปริยาย
  
55:23  
 
55:28 ดังนั้น เป็นไปได้ไหม
ที่จะดำรงชีวิตในแต่ละวัน
  
55:34 โดยปราศจากความพยายามใดๆ ทั้งสิ้น
 
55:37 คุณเข้าใจไหม ไม่มีความรู้สึก
ของการควบคุม แม้แต่นิดเดียว
  
55:39  
 
55:43 ได้โปรดเถิด
เรื่องนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
  
55:45 โดยเฉพาะในสังคม
ที่ปล่อยตามอำเภอใจ
  
55:54 เราไม่ได้สนับสนุน
ทั้งการปล่อยตามอำเภอใจ
  
55:58 และการกระทำที่ตรงกันข้าม
 
56:01 เรากำลังตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมด
ของจิตใจมนุษย์
  
56:09 ซึ่งได้รับการฝึกฝนเพื่อให้
ควบคุม และปฏิกริยาตอบโต้ก็คือ
  
56:12  
 
56:15 การปล่อยตามอำเภอใจ
ทำอะไรก็ได้ ตามที่คุณต้องการ
  
56:17  
 
56:23 แต่เราบอกว่า ให้เข้าใจ
ให้มองดู สังเกต
  
56:26  
 
56:29 ให้รู้ตัวต่อการดำรงอยู่
ทั้งหมดของคุณ
  
56:33 ไม่ใช่รู้ตัวแค่บางส่วนเท่านั้น
 
56:36 ให้ทำตามอำเภอใจได้
เมื่อคุณอายุยี่สิบปี
  
56:40 แต่ทว่า ดูเถิด
ชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบ
  
56:49 ทุก ๆศาสนา
ทุกๆองค์กรทางศาสนา
  
56:53 พร้อมทั้งความเชื่อฝังหัว
ของศาสนา และอื่น ๆ
  
56:55 ต่างเรียกร้องต้องการ ให้มีวินัย
 
56:59 เช่น ให้รับใช้พระเจ้า
อยู่ในวินัย และเพียรพยายาม
  
57:03  
 
57:08 คุณไม่อาจรักได้
โดยความพยายามที่จะรัก ใช่ไหม
  
57:13  
 
57:17 ความคิดสามารถใช้ความพยายาม
และบอกว่า "ฉันจะพยายามรัก"
  
57:22 แต่นั่นไม่ใช่ความรัก มันยังเป็น
การเคลื่อนไหวของความคิด
  
57:25  
 
57:29 ความคิดขึ้นอยู่กับความรู้
ความรู้ควบคู่ไปกับความโง่เขลา
  
57:33 และความคิดไม่เคยมีคุณสมบัติ
แห่งความรัก อันเป็นทั้งหมด
  
57:35  
 
57:46 ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า
สภาพของความเป็นมนุษย์
  
57:55 ซึ่งก็คือ จิตสำนึกของมนุษย์
 
57:57 ไม่ใช่เป็นจิตสำนึก
เฉพาะของคนหนึ่งคนใดเท่านั้น
  
58:05 จิตสำนึกนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกทั้งหมด
  
58:08 ไม่ทราบว่าคุณมองเห็นไหม
 
58:14 จิตสำนึกของคุณ
ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในเมือง
  
58:18  
 
58:20 อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
หรืออยู่กับสามี
  
58:23 หรือภรรยา หรือเด็กหญิง เด็กชาย
จิตสำนึกอันน้อยนิดนั้น
  
58:25 รวมทั้งปวงปัญหาของมัน
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในชุมชนที่เปี่ยมสุข
  
58:29  
 
58:33 หรือไม่ใช่ชุมชนก็ตาม
ไม่ว่าคุณอยู่อย่างมีความสุข
  
58:35 กับภรรยา หรือแฟนสาวของคุณ
หรืออะไรก็ตาม
  
58:40 ที่ว่ากันว่ามีความสุข
จิตสำนึกอันน้อยนิดนั้น
  
58:45 เป็นจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติ
 
58:48 เพราะว่าทั้งหมดนั้น
ล้วนเป็นจิตสำนึกเฉพาะตน อันน้อยนิด
  
58:52 ไม่ทราบว่าคุณมองเห็นไหม
 
58:54 ดังนั้น จิตสำนึกของคุณ
จึงไม่ได้แยกแตกต่างออกไป
  
59:01 ผมทราบว่า เราชอบที่จะคิดว่า
 
59:03 จิตสำนึกของเราพิเศษ
กว่าของใครอื่นทั้งหมด
  
59:07 แต่ทว่า จิตสำนึกของเรา
 
59:11 และเนื้อหาของมัน
บรรจุไว้โดยความคิด ใช่ไหม
  
59:15  
 
59:19 ความคิดก่อให้เกิด
จิตสำนึกอันจำกัดนี้
  
59:21  
 
59:27 ในการสังเกตจิตสำนึกนี้
 
59:33 ไม่ว่ามันจะจำกัด
คับแคบเพียงใดก็ตาม
  
59:38 ในการสังเกตกระบวนการ
ทั้งหมดของจิตสำนึก
  
59:41 โดยปราศจากการกำหนดทิศทาง
 
59:44 เพียงแค่สังเกต
 
59:47 โดยไม่เลือกว่า "ฉันจะเก็บ
ส่วนนี้ไว้ แล้วทิ้งส่วนอื่นไป"
  
59:50 เพียงแค่สังเกตเนื้อหาทั้งหมด
 
59:58 เมื่อคุณสังเกตเต็มที่
 
1:00:01 ซึ่งหมายถึง ไม่มีผู้สังเกต
ผู้ซึ่งคืออดีต
  
1:00:07 เมื่อนั้น จิตสำนึกนั้น
ก็ไม่มีศูนย์กลาง
  
1:00:13 ไม่ทราบว่าคุณมองเห็นไหม
 
1:00:17 จิตสำนึกของพวกเราขณะนี้
มีตนเองเป็นศูนย์กลาง
  
1:00:22 มีฉัน และบทบาทของฉัน
 
1:00:25 ฉัน และปัญหาของฉัน
ฉัน และหน้าที่การงานของฉัน
  
1:00:28 ฉัน และภรรยาของฉัน
 
1:00:30 ฉัน และภรรยาอีกคนของฉัน
แฟนสาวอีกคนของฉัน
  
1:00:32 ฉัน และอื่น ๆ
 
1:00:37 จิตสำนึกนี้
คือ การเคลื่อนไหวของความคิด
  
1:00:44 ความคิดได้สร้างกิจลักษณะต่าง ๆ
ใส่ไว้ในจิตสำนึกนี้
  
1:00:50 เช่นสร้างความเชื่อ บทบัญญัติ
พิธีกรรม นั่นเป็นส่วนหนึ่ง
  
1:00:54 ซึ่งคุณก็ทราบดี ถึงสิ่งที่
เกิดขึ้น ที่เรียกกันว่า ศาสนา
  
1:00:57 อีกส่วนหนึ่งเป็นกิจทางธุรกิจ
และกิจที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว
  
1:01:00 อันมีความโศกเศร้า
ความทุกข์โศก ความเจ็บปวด
  
1:01:04 ความกระวนกระวายใจ ความรู้สึกผิด
 
1:01:08 ทั้งหมดนั้น คือจิตสำนึกของเรา
 
1:01:10  
 
1:01:14 และจิตสำนึกนั้น เป็นจิตสำนึก
 
1:01:17 ของผู้คนที่อยู่ในรัสเซีย
อินเดีย จีน หรืออเมริกา เช่นกัน
  
1:01:20  
 
1:01:26 ดังนั้น หากเราตระหนักว่า
 
1:01:29 เราเป็นส่วนหนึ่ง
ของมวลมนุษยชาติ
  
1:01:35 ไม่ใช่เป็นชาวอังกฤษ
สหราชอาณาจักร
  
1:01:38 สิ่งเหล่านั้นก็จบสิ้นไป
 
1:01:41 เมื่อนั้น เราจะมี
ความรับผิดชอบประเสริฐสุด
  
1:01:47 ไม่ใช่รับผิดชอบ
ต่อครอบครัวอันน้อยนิดของฉัน
  
1:01:49 แต่รับผิดชอบต่อมวลมนุษย์
 
1:01:58 ที่สุดแล้ว
 
1:02:01 นั่นคือความรัก มิใช่หรือ
 
1:02:06 การรู้สึกรับผิดชอบ
อย่างเต็มเปี่ยม
  
1:02:12 ต่อลูกหลานของฉัน ที่จะต้อง
ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้อง
  
1:02:15 โดยไม่ให้ถูกครอบงำ
เพื่อให้มีโลกทัศน์
  
1:02:21 แบบใดโดยเฉพาะ เช่นแบบชาวอังกฤษ
 
1:02:25 หรือแบบชาวฝรั่งเศส
 
1:02:29 ไม่ว่าจะเป็นโลกทัศน์แบบรัสเซีย
หรือแบบเผด็จการ
  
1:02:33 หรือจะเป็นอะไรก็ตาม
 
1:02:35 แต่ให้ได้รับการศึกษา เพื่อที่
พวกเขาจะเป็นมนุษย์ ผู้ดำรงศาสนจิต
  
1:02:40 เพราะว่าในศาสนาเยี่ยงนั้น
มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน
  
1:02:46 เป็นหนึ่งเดียวโดยที่
ไม่มีการจัดการให้เกิดขึ้น
  
1:02:55 และการศึกษาที่ถูกต้อง
หมายถึง ความรู้สึกเป็นอิสระ
  
1:03:00 จากความกลัว จากความเร่าร้อน
ที่จะให้ได้สมปรารถนา และอื่น ๆ
  
1:03:02  
 
1:03:08  
 
1:03:10 ขณะนี้ เราจะไม่สืบค้น
ในเรื่องการศึกษาที่ถูกต้อง
  
1:03:13 เมื่อเรารู้สึกว่า
 
1:03:15 เราเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ
 
1:03:20 เมื่อนั้น คุณจะรู้สึกรับผิดชอบ
อย่างใหญ่หลวงพิเศษสุด
  
1:03:28 รับผิดชอบต่อมวลมนุษย์
ฉะนั้น จะไม่มีสงครามอีกต่อไป
  
1:03:31  
 
1:03:34 โอ คุณยังไม่มองเห็น
เรื่องทั้งหมดนี้
  
1:03:39 จะไม่มีการแบ่งแยกประเทศชาติ
 
1:03:44 นั่นคือความเป็นจริง คุณเข้าใจไหม
นั่นไม่ใช่ทฤษฎี
  
1:03:47  
 
1:03:50 เมื่อคุณรู้สึกว่า
จิตสำนึกของคุณ
  
1:03:51 เป็นจิตสำนึกแห่งมวลมนุษยชาติ
 
1:03:57 เพราะว่าผู้คนในอินเดีย
ก็มีความทุกข์
  
1:04:01 เช่นเดียวกับพวกคุณที่นี่
ที่อเมริกา และที่อื่น ๆ
  
1:04:03  
 
1:04:06 จิตสำนึกของเรา
เป็นจิตสำนึกแห่งมนุษยชาติ
  
1:04:10 และในการปลดปล่อยจิตสำนึกนั้น
ให้เป็นอิสระจากตัวมันเอง
  
1:04:13 นั่นหมายถึง เรามีความรับผิดชอบ
ต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
  
1:04:18 นั่นคือเนื้อแท้ของธรรมชาติ
แห่งความรักและความเมตตาการุณย์
  
1:04:20  
 
1:04:34 เราจะพบกันอีกครั้งวันมะรืนนี้
 
1:04:39 แทนที่จะมีการสนทนา
หรือถกปัญหากัน
  
1:04:43 อย่างที่เราได้ทำมาแล้ว
ในหลาย ๆ แห่ง หลาย ๆ วาระ
  
1:04:46 เราคิดว่า น่าจะเป็นการดี
ที่จะมีการ ถาม-ตอบ
  
1:04:50  
 
1:04:55 ไม่ว่าคุณอยากจะถามคำถามอะไร
 
1:04:59 เราจะพยายามตอบแต่ละคำถามนั้น
 
1:05:02 ในเช้าวันอังคาร