Krishnamurti Subtitles

สมาธิ สภาวะซึ่งไร้กาลเวลาและความรัก

Brockwood Park - 2 September 1979

Public Talk 41:09 This is the last talk ครั้งนี้จะเป็นการพูด
  การร่วมเสวนากันเป็นครั้งสุดท้าย
   
1:12 or meeting together.  
   
1:37 I don't quite know ผมไม่ทราบว่า
what to talk about. จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี
   
1:44 It is a good beginning! นั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ
   
1:59 I think if we are ผมคิดว่า ถ้าหากเรารู้สึก
really serious จริงจังอย่างแท้จริง
   
2:08 we will take life เราจะคำนึงถึงชีวิต
as a whole, อย่างเป็นทั้งหมด
   
2:15 not just what suits us, ไม่ใช่รับเอาแต่
  สิ่งที่เข้ากันกับเรา
   
2:17 what is most  
convenient,  
   
2:21 what is most profitable, สิ่งที่สะดวกสบายที่สุด
or pleasant. ได้ผลประโยชน์ หรือถูกใจน่าพอใจ
   
2:26 But life is such แต่ชีวิตเป็นเรื่อง
a complex affair, ซับซ้อนอย่างยิ่ง
   
2:34 with all the travail, อีกทั้งความยากลำบากทั้งปวง
  การดิ้นรน ความขัดแย้ง
   
2:37 all the struggle,  
conflict,  
   
2:41 and a great many pressures และแรงกดดันบีบคั้นอันมหาศาล
and demands on one's life. และการเรียกร้องต้องการของชีวิต
   
2:47 And we seem to take และดูเหมือนเราเลือกมุมมอง
  เฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง
   
2:49 one particular  
point of view,  
   
2:56 or choose what is เลือกสิ่งที่น่าพึงพอใจที่สุด
most satisfactory, แล้วไขว่คว้าไปตามนั้น
   
3:01 and pursue that.  
   
3:04 We never apparently ดูเหมือนเห็นได้ชัดๆว่าเราไม่เคย
  กระทำต่อชีวิตอย่างเป็นทั้งหมด
   
3:09 seem to take life  
as a whole thing,  
   
3:14 our education, ไม่ว่าการศึกษาของเรา
our jobs, งานของเรา หรือวิถีชีวิตของเรา
   
3:20 our way of living,  
   
3:24 our relationships, ความสัมพันธ์ของเรา หรือความรัก
love ไม่ว่าคำนี้จะหมายถึงอะไรก็ตาม
   
3:29 - whatever that  
word may mean,  
   
3:32 perhaps we might go บางทีเช้านี้เราอาจจะ
into it this morning - เข้าไปทำความเข้าใจ
   
3:40 and the possibility และอาจเป็นไปได้
of living a very good life. ที่จะมีชีวิตที่ดีเลิศ
   
3:55 And religion throughout ศาสนาตลอดยุคสมัย
the ages  
   
4:01 has played an extraordinarily มีบทบาทสำคัญอย่าง
important part in our life. ไม่ธรรมดา ในชีวิตเรา
   
4:06 One may discard it, เราอาจจะทิ้งมันไป เราอาจจะบอกว่า
  มันเหลวไหลไร้สาระ
   
4:10 one may say that is all  
nonsense, superstition,  
   
4:17 but man, human beings เป็นเรื่องงมงาย แต่มนุษย์ทั่วโลก
throughout the world,  
   
4:23 have searched, ได้แสวงหาหรือถามหา
or enquired,  
   
4:26 if there is something ว่ามีหรือ สิ่งที่ไกลพ้นออกไป
far beyond  
   
4:28 all this sensory พ้นจากความตื่นเต้นทางประสาทสัมผัส
excitement, ความสุขทางเนื้อหนัง ทางเพศ
   
4:33 sensory pleasures, sex,  
   
4:37 and the ordinary และพ้นไปจากความซ้ำซากจำเจ
routine of life. อันเป็นปกติธรรมดาของชีวิต
   
4:43 We have always เราถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เสมอมา
asked about this.  
   
4:46 The more one is serious, ยิ่งเรารู้สึกจริงจังมากเท่าใด
   
4:51 the more one is delving เราจะยิ่งขุดค้น
  ลึกลงไปในชีวิตเรา
   
4:53 deeply into one's life,  
   
4:56 one invariably asks เราต้องถามอย่างไม่มีข้อยกเว้น
  ว่ามีไหมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
   
5:00 if there is something  
far greater,  
   
5:05 beyond this existence เหนือพ้นกว่าการดำรงอยู่อย่างนี้
  ที่มีทั้งความซับซ้อน
   
5:09 with its complexities,  
   
5:13 with its boredom, ความน่าเบื่อหน่าย
  ความโดดเดี่ยวเดียวดายของชีวิต
   
5:15 with its loneliness.  
   
5:22 And I hope we are serious และผมหวังว่าเราจะจริงจังพอ
enough this morning at least อย่างน้อยที่สุดก็ในเช้านี้
   
5:26 that we can go เพื่อที่เราจะพิจารณาในเรื่องนี้
into this.  
   
5:32 And if I may ask และผมขออนุญาตบอกว่า
and point out,  
   
5:35 don't make this place, โปรดอย่าได้ทำให้ที่นี่
please, into a resort, เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   
5:43 something you come ไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาทำนั่นนี่
here for ten days  
   
5:48 and make a...  
   
5:50 - you know, all คุณก็รู้ดีเรื่องทำนองนั้น
the rest of it.  
   
5:53 Please don't do it. โปรดอย่าทำอย่างนั้น
  มันไม่คุ้มค่าหรอก
   
5:55 It is not worth it.  
   
5:57 There are other places where มีสถานที่อื่นๆ ที่คุณจะไปสนุกได้
you can have a much better time.  
   
6:04 And if you take และถ้าหากคุณเสพยาเสพติด
drugs and all that, และอะไรเหล่านั้น
   
6:07 don't come here, อย่ามาที่นี่ มันไม่คุ้มหรอก
it is not worth it.  
   
6:17 So, how shall we, as human ฉะนั้น ในฐานะที่เป็นมนุษย์
beings, set about this? เราจะเริ่มต้นอย่างไรดี
   
6:22 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
6:24 How shall we begin เราจะเริ่มถามค้นเข้าไปอย่างไร
to enquire  
   
6:27 if there is something ว่ามีหรือ สภาวะบางอย่าง
far greater, ที่ยิ่งใหญ่กว่า
   
6:33 something that อะไรบางอย่างที่คงทนถาวร
is really enduring,  
   
6:39 something that is very, อะไรบางอย่างที่ไม่อาจ
very immovable, จะโยกคลอนได้
   
6:46 something that can't be สิ่งที่ไม่สามารถจะเป็น
transient, changing สิ่งชั่วครู่ชั่วยามได้
   
6:52 according ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
to circumstances, ไปตามวัฒนธรรมและอื่นๆ
   
6:55 according to cultures,  
and so on?  
   
6:59 How does one begin to enquire เราจะเริ่มการค้นหาเข้าไป
into this demand ในสิ่งที่มนุษย์เพรียกหา
   
7:05 which man, human beings มนุษย์ทั่วโลกพากันแสวงหา
throughout the world,  
   
7:11 from time immemorial มาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์
have sought? ได้อย่างไร
   
7:18 Right? ได้ไหม
   
7:20 Can we go into เราพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกันได้ไหม
this together?  
   
7:25 If we can, ถ้าเราทำได้ สิ่งแรกก็คือ
the first thing is ต้องตรวจสอบว่า เราฟังอย่างไร
   
7:29 to find out  
how we listen,  
   
7:35 not only ไม่เพียงฟังสิ่งที่คนอื่นๆ พูด
to what others say, แต่ฟังตนเอง
   
7:39 but to listen  
to oneself,  
   
7:44 listen to all ฟังความคิดทั้งหมด อารมณ์ทั้งปวง
the thoughts,  
   
7:48 all the emotions,  
and the problems,  
   
7:50 and the anxieties และปัญหาทั้งมวล
- to listen to it, ฟังความกระวนกระวาย ฟังดู
   
7:57 without any kind โดยไม่มีการบิดเบือนชนิดใดๆเลย
of distortion,  
   
8:02 without any kind of ไม่มีการชี้นำทิศทางไม่ว่าชนิดใด
direction.  
   
8:06 Just to listen as you would เพียงแค่ฟัง อย่างที่คุณฟัง
listen to a beautiful concert. คอนเสิร์ต ที่ไพเราะอย่างยิ่ง
   
8:17 So that เมื่อนั้นคุณจะเริ่มค้นพบ
   
8:19 one begins to discover,  
   
8:24 as one listens, ในขณะที่คุณฟัง
  ว่ากิจกรรมของความคิดหรือจิตนั้น
   
8:26 the distortions  
that mind, or thought,  
   
8:33 in its activity, มันบิดเบือนความจริง
  ให้ผิดเพี้ยนไป
   
8:35 twists what is actual.  
   
8:39 You understand? เข้าใจไหมครับ
   
8:42 Because thought is เพราะความคิดเสาะแสวงหา
always seeking more, ให้ได้มากยิ่งๆ ขึ้นอยู่เสมอ
   
8:48 so it moves away มันจึงเคลื่อนออกห่าง
from the actual. จากสิ่งที่เป็นจริง
   
8:54 So could we ดังนั้นในเช้านี้
this morning  
   
8:57 - as I said, ดังที่ได้พูดไปแล้วว่า ผมยัง
I didn't know quite ไม่แน่ชัดว่าผมจะพูดเรื่องอะไรดี
   
9:00 what I was going  
to talk about -  
   
9:03 but since we have แต่เมื่อเราได้เริ่มมาแล้ว
started on this, เรื่องการฟัง
   
9:06 could we this morning เช้านี้เราจะฟังกันจริงๆได้ไหม
so listen,  
   
9:13 not only ไม่เพียงแค่ฟังผู้พูดเท่านั้น
to the speaker,  
   
9:17 which is not ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้สำคัญมากนัก
very important, really,  
   
9:25 but the speaker is only ผู้พูดเพียงแต่เป็นดังกระจกเงา
acting as a mirror  
   
9:30 in which one sees ที่เราจะได้ส่องมองตัวเราเอง
oneself.  
   
9:39 And when you และเมื่อคุณสังเกตตัวคุณเอง
observe yourself,  
   
9:42 the mirror กระจกก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไร
is not important,  
   
9:45 then you can break it, throw it คุณก็ทุบมันทิ้งไปได้ ฝังมันเสีย
away, bury it, whatever you like. คุณจะทำยังไงก็ตามแต่
   
9:52 So, could we ฉะนั้นเช้านี้เราทำได้ไหม
this morning  
   
9:55 together ที่จะร่วมกันตรวจสอบ ค้นเข้าไป
  ในปัญหาอันซับซ้อนใหญ่หลวงนี้
   
9:57 investigate into this  
enormous complex problem  
   
10:03 of what is ว่าอะไรคือความหมายแห่งชีวิต
   
10:08 the meaning of life,  
   
10:15 and if there is และสิ่งที่เหนือพ้นไปจาก
something กาลเวลามีอยู่หรือ
   
10:19 beyond time,  
   
10:23 beyond the tomorrow, พ้นไปจากวันพรุ่งนี้
   
10:27 beyond the enormous พ้นไปจากภาระอันหน่วงหนักของ
burden of memory? ความทรงจำอันมหึมา
   
10:33 If there is something มีหรือ สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
far greater  
   
10:37 than mere superficial การมีชีวิตอยู่แค่ในระดับ
sensory existence. ความรู้สึกประสาทสัมผัสที่ผิวเผิน
   
10:46 And to enquire และการจะตามค้นเข้าไปในสิ่งนั้น
into that,  
   
10:49 we must have a certain เราต้องมีคุณสมบัติ
quality of freedom, แห่งอิสรภาพที่แท้จริง
   
10:56 not attached to any ไม่ผูกพันยึดติดอยู่กับ
particular experience, ประสบการณ์ใดๆ เลย
   
11:08 nor longing, or asking, ไม่ปรารถนา หรือ ร้องขออะไรอีก
something more.  
   
11:14 Because then you are เพราะถ้าทำอย่างนั้น
already moving away คุณก็กำลังเคลื่อนห่าง
   
11:17 from the actual observation, ออกจากการสังเกตจริงๆ ใช่ไหม
right?  
   
11:21 Could we please do this, เช้านี้ เราทำอย่างนั้นกันได้ไหม
this morning?  
   
11:26 That is, นั่นคือ เรากำลังถามค้นเข้าไป
we are enquiring ในสิ่งที่เรียกว่า ศาสนา
   
11:28 into what is  
called religion.  
   
11:36 We have enquired เราได้ถามค้นเข้าไปแล้ว ว่าความกลัว
  ความสุขเพลิดเพลินคืออะไร
   
11:39 into what is fear,  
pleasure,  
   
11:44 suffering, รวมถึงความทุกข์โศกและ
  ปัญหาแทบทั้งหมดของความตาย
   
11:47 and somewhat into  
the whole question of death.  
   
11:53 And I think we should และผมคิดว่าเราควรที่จะ
also enquire very deeply ค้นให้ลึกลงไปอย่างยิ่งจริงๆ
   
11:59 into this question ถึงคำถามว่า ศาสนาคืออะไร
of what is religion.  
   
12:03 Because man has lived เพราะมนุษย์มีชีวิตมากับสิ่งนี้
by that.  
   
12:10 Man has said, ในการแสวงหา มนุษย์ถามว่า
in his search  
   
12:16 to find out something เพื่อจะค้นให้พบอะไรบางอย่าง
  ที่ห่างไกลจากสิ่งปกติทั่วไป
   
12:20 away from the normal,  
   
12:23 which is not abnormal, ค้นหาสิ่งซึ่งไม่ผิดเพี้ยน
  ไม่บ้าบอ
   
12:25 which is not neurotic,  
   
12:28 something beyond อะไรบางอย่างที่พ้นไปจาก
the actual, สภาพที่เป็นอยู่จริงๆ
   
12:33 the actual happening, ที่กำลังเกิดขึ้นจริง
   
12:36 the actual pain, ความเจ็บปวดที่เป็นจริง
the actual grief, ความระทมทุกข์จริงๆ
   
12:40 the actual anxiety, ความกระวนกระวายที่เกิดขึ้นจริง
   
12:45 the actual sensory ความเป็นจริงของการเรียกร้อง
sexual demands ต้องการเพศรส ประสบการณ์ทางเพศ
   
12:50 and their experiences,  
   
12:52 if there is something มนุษย์ถามว่า สิ่งที่ไกลออกไป
far more. จากสภาพเหล่านี้มีอยู่ไหม
   
12:56 Right? เข้าใจนะครับ
   
12:57 That has been นั่นคือสิ่งที่มนุษย์ได้สืบค้น
the enquiry of man แสวงหามา
   
13:01 and that he has called และเขาได้กล่าวขนานว่า
the search for God, นั่นเป็นการแสวงหาพระเจ้า
   
13:06 search for truth, แสวงหาสัจจะธรรม
  การแสวงหาในลักษณะต่างๆ
   
13:08 search for various  
forms in Asia,  
   
13:13 which is called nirvana, ซึ่งทางเอเชียเรียกว่า นิพพาน
moksha, liberation, โมกษะ หรือการหลุดพ้น
   
13:17 and so on, so on, so on, การตรัสรู้ และอื่นๆ
enlightenment.  
   
13:22 This has been นี่คือสิ่งที่บุคคลผู้จริงจัง
the constant เพรียกหาต้องการอย่างล้ำลึกมาตลอด
   
13:25 deep demand  
of serious people.  
   
13:31 And in its search และในการแสวงหานั้น
he gets caught. เขาก็เข้าไปติดกับ
   
13:36 He joins one religion, เขาเข้าร่วมกับศาสนาหนึ่ง
  แล้วก็ทิ้งไป
   
13:40 abandons it,  
   
13:42 then goes to another, แล้วไปร่วมกับศาสนาอื่น
abandons that; แล้วทิ้งไปอีก
   
13:46 so he is caught ในการแสวงหาของเขา
in various traps in his search. เขาติดอยู่ในบ่วง บ่วงแล้วบ่วงเล่า
   
13:51 By the end of his search, ที่บั้นปลายของการแสวงหา
when he is about to die, he says, เมื่อเขาใกล้ตาย เขาพูดว่า
   
13:55 'I have found nothing.' "ฉันไม่ได้ค้นพบอะไรเลย"
  คุณเข้าใจไหม
   
14:00 You are following?  
   
14:01 'I have been to this guru, "ฉันไปที่คุรุคนนี้ คนนั้น
that guru,  
   
14:04 this temple, ไปวัดนี้ โบสถ์นั้น
that church, ไปเที่ยวตามพวกพระอารมณ์ร้าย
   
14:07 followed the various  
cantankerous,  
   
14:10 superstitious priests, ที่เชื่องมงาย และอื่นๆอีกมากมาย
and so on, so on, so on.'  
   
14:14 At the end of it all, และท้ายที่สุด
as he is about to die, เมื่อเขาเข้ามาใกล้ความตาย
   
14:19 he realises เขาก็ตระหนักว่าไม่มีอะไรอยู่เลย
there is nothing, ไม่มีอะไรนอกจากขี้เถ้า
   
14:21 there is nothing but ashes.  
   
14:25 So, could we in our enquiry, ดังนั้น ในการสืบค้นของเรา
if you are serious, ถ้าหากเราจริงจัง
   
14:33 leave all that? เราทิ้งสิ่งทั้งปวงนั้นได้ไหม
   
14:40 Because เพราะศาสนาทั้งหมด
all the religions, ที่มนุษย์จัดตั้งขึ้นมา
   
14:42 which man  
has organised,  
   
14:45 are put together สร้างขึ้นโดยความคิด
by thought.  
   
14:48 And thought, as we went และตามที่เราได้พิจารณา
into it the other day, ไปแล้วเมื่อวันก่อน
   
14:52 is limited, because ว่าความคิดเป็นสิ่งจำกัด
it is based on knowledge, เพราะมันขึ้นอยู่กับความรู้
   
14:56 and knowledge is always และความรู้คู่กับความโง่เขลาเสมอ
with ignorance.  
   
15:00 There is no complete ความรู้ที่สมบูรณ์ไม่มีหรอก
knowledge, right?  
   
15:03 Therefore there is ใช่ไหม
in it  
   
15:06 the quality ฉะนั้น ในความคิดมีคุณสมบัติ
of ignorance, ของความโง่ ความไม่รู้อยู่เสมอ
   
15:08 and therefore thought และในเมื่อความคิดเกิดขึ้น
is born from knowledge, จากความรู้ จากประสบการณ์
   
15:14 experiences and therefore ดังนั้น จึงถูกจำกัดตลอดกาล
everlastingly limited.  
   
15:20 And all the things สิ่งทั้งปวงที่ความคิดสร้างขึ้น
that thought has created  
   
15:25 - the churches, the technological โบสถ์ทั้งหลาย ความก้าวหน้า
advancements, science, ทางเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์
   
15:31 literature, painting, วรรณคดี ภาพเขียน
  และสิ่งทั้งหลายในโบสถ์
   
15:34 and the things  
in the churches,  
   
15:36 in the temples,  
in the mosques,  
   
15:39 are all put there ในวัด ในสุเหล่า ทั้งหมดนั้น
by thought; สร้างไว้ที่นั่นโดยความคิด
   
15:43 there is no question ตรงนี้ ไม่มีข้อสงสัยเลย
about it.  
   
15:47 You may say คุณอาจจะพูดว่า
the saviour put it there, พระผู้ช่วยให้รอดสร้างใส่ไว้
   
15:51 but it is still the movement แต่นั่นก็ยังเป็นการเคลื่อนไหว
of thought. ของความคิด
   
15:57 And so on. และอื่นๆทำนองนั้น
   
15:58 Could we see that, เราเข้าใจเรื่องนี้
very clearly, ให้กระจ่างแจ้งได้ไหม
   
16:07 not verbally, intellectually, ไม่ใช่เข้าใจในระดับคำพูด ระดับ
or being persuaded, ความคิด หรือถูกชักชวนโน้มน้าว
   
16:10 see this fact แต่มองให้เห็นความจริงนี้
   
16:16 that all the things ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่
that thought has created, ความคิดได้สร้างขึ้น เป็นจริง
   
16:21 though illusory, แม้ว่าความคิดจะเป็นมายา
is a reality.  
   
16:25 Wait a bit, I am going รอสักครู่ ผมจะสืบค้นในประเด็นนี้
to go into this.  
   
16:27 I am using the word 'reality' ผมใช้คำว่า "เป็นจริง"
in the sense 'this is real.' ที่หมายถึง" นี่คือของจริง"
   
16:33 The microphone เช่นไมโครโฟน
in front of this person ที่อยู่ตรงหน้าคนคนนี้
   
16:35 is actual, real, มีอยู่จริง เป็นของจริง
you can touch it. คุณสัมผัสมันได้
   
16:41 And the things และสิ่งทั้งหลาย
that thought has created, ที่ความคิดได้สร้างขึ้น
   
16:44 which he has called religion, ซึ่งเราเรียกว่าศาสนา
and organised, และการจัดเป็นระบบ
   
16:49 that which he ของสิ่งที่เราเรียกกันว่าศาสนา
calls religion, เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
   
16:52 is an actuality.  
   
16:54 The ritual พิธีกรรม คือ สิ่งที่มีอยู่จริง
is an actuality.  
   
16:59 The various fanciful robes จีวร เสื้อคลุมต่างๆ ที่แปลกประหลาด
they put on are actual, ที่เขาสวมใส่ มีอยู่จริง
   
17:05 so it is real. ดังนั้นมันเป็นของจริง
   
17:10 And the symbols, สัญลักษณ์ต่างๆ แนวคิด
the ideas, ล้วนมีอยู่จริง ไม่ใช่หรือ
   
17:15 are actual,  
aren't they?  
   
17:19 As well as illusions, เช่นเดียวกับมายา
  เพราะความคิดสร้างมายาขึ้น
   
17:22 because thought has  
created illusions.  
   
17:26 You are following คุณตามที่พูดมานี้ทันไหม
all this?  
   
17:29 So illusions, ดังนั้น มายา จินตนาการเพ้อฝัน
  แนวคิด พิธีกรรมต่างๆ
   
17:33 fanciful ideas,  
   
17:35 all the rituals  
   
17:37 - everything that thought ทุกสิ่งทุกอย่างที่ความคิดสร้างขึ้น
has put together is actual. เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
   
17:45 The guns, ปืน เรือดำน้ำ การไปเยือนดวงจันทร์
   
17:47 the submarines,  
   
17:50 going to the moon,  
and so on, so on,  
   
17:53 are all actual และอื่นๆอีกมากมาย
realities. คือความเป็นจริง ที่มีอยู่จริงๆ
   
18:03 But that reality แต่ความเป็นจริงนั้น
is created by thought. สร้างขึ้นโดยความคิด ใช่ไหม
   
18:08 Right?  
   
18:10 Thought has not ความคิดไม่ได้สร้างธรรมชาติขึ้นมา
created nature.  
   
18:17 So nature is actual, ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
real, เป็นของจริง
   
18:20 but it is not แต่มันไม่ใช่ผลผลิตของความคิด
the product of thought.  
   
18:23 But thought can แต่ความคิดสามารถใช้ธรรมชาติ
use the nature  
   
18:26 - making a chair, มาทำเป็นเก้าอี้
which becomes a reality. ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง
   
18:31 Right?  
   
18:35 So, in going into this matter ในการเข้าไปค้นหาเรื่องที่ว่า
of what is religion, ศาสนาคืออะไร
   
18:39 if there is something มีสิ่งที่เหนือพ้นออกไปหรือไม่
beyond,  
   
18:44 one must distinguish เราต้องแยกให้ออก ระหว่าง
between สิ่งที่มีอยู่จริงกับความเป็นจริง
   
18:48 the actual,  
the reality...  
   
18:54 Reality, in that ในความเป็นจริงนั้น
is included illusions มีมายารวมอยู่ในนั้น
   
18:58 - right, you are following และธรรมชาติด้วย
all this? - คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
   
19:00 and nature.  
   
19:02 Those are all realities, เหล่านั้นคือความเป็นจริง
  แต่ความคิดไม่ได้สร้างธรรมชาติ
   
19:06 but thought  
has not created nature.  
   
19:09 So if one is very clear ถ้าเราชัดเจนในเรื่องนี้อย่างยิ่ง
on that matter,  
   
19:14 then we can proceed เราก็สามารถค้นหาต่อไปได้
to find out:  
   
19:23 this human search การที่มนุษย์แสวงหาอะไรบางสิ่ง
  ที่ไร้ความจำกัด เหนือพ้นกาลเวลา
   
19:30 for something infinite,  
beyond time,  
   
19:36 is that man-made, นั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
  สร้างขึ้นโดยความคิด หรือเปล่า
   
19:40 thought-made,  
   
19:42 or is there something หรือมีบางสิ่งบางอย่าง
  ซึ่งไม่ได้เป็นผลผลิตของความคิด
   
19:44 which is not  
the product of thought?  
   
19:47 You are following คุณตามทันไหม
all this?  
   
19:51 Please, กรุณานะครับ
   
19:57 we are investigating เรากำลังสืบค้นไปด้วยกัน
together.  
   
20:01 Please bear in mind this กรุณาระลึกไว้ในใจตลอดเวลา
central fact all the time, ถึงความจริงที่สำคัญนี้
   
20:07 that we are examining ว่าเรากำลังตรวจสอบด้วยกัน
together.  
   
20:13 You are not accepting คุณต้องไม่ยอมรับสิ่งที่ผู้พูดกล่าว
what the speaker is saying.  
   
20:18 He has no authority เขาไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเหนือคุณ
whatsoever.  
   
20:22 Therefore we are, ฉะนั้น เราทั้งหมดต่างรับผิดชอบ
both of us, seriously  
   
20:27 committed ในการค้นหานี้อย่างจริงจัง
to this enquiry.  
   
20:30 You may drop off เราอาจจะถอนตัวกลางคัน
in the middle of it.  
   
20:33 That is equally right. นั่นก็ไม่เป็นไร
   
20:35 But when once  
you start enquiring,  
   
20:39 go as far แต่เมื่อใดที่คุณเริ่มต้นสืบค้น
as you can. ก็ไปให้ไกลที่สุด เท่าที่คุณจะไปได้
   
20:43 Probably one's own minds แต่บางทีจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอ
   
20:46 are not strong enough,  
   
20:51 clear enough. ไม่กระจ่างชัดพอ
   
20:54 That is why I said นี่แหละคือเหตุที่ผมพูด
at the beginning, ตั้งแต่ตอนต้น
   
20:57 one has to listen ว่าเราต้องฟังตัวเราเอง
to oneself,  
   
21:03 where one is blocked, ว่าเราถูกปิดกั้นอยู่ตรงไหน
  เราผูกพันอยู่กับอะไร
   
21:07 where one is attached,  
   
21:11 to an experience, กับประสบการณ์ หรือความอยาก
to a desire, and so on. หรืออะไร
   
21:14 So one must put aside those, แล้วคุณต้องวางสิ่งเหล่านั้นให้หมด
if you are enquiring. ถ้าคุณกำลังสืบค้น
   
21:21 And in that enquiry และในการสืบค้น
  จะต้องมีอิสรภาพที่จะสังเกต
   
21:23 there must be freedom  
to observe.  
   
21:27 You can't say, 'Well, I believe คุณไม่อาจจะพูดว่า "ก็ผมเชื่อ
in God, or Jesus, or Krishna,' ในพระเจ้า พระเยซู หรือ พระกฤษณะ"
   
21:31 or whatever it is, หรืออะไรก็ตามที แล้วก็สืบค้น
  คุณทำไม่ได้หรอก
   
21:33 and then enquire  
- you can't.  
   
21:36 That is playing tricks. นั่นเป็นการเล่นเหลี่ยม
   
21:39 You can play tricks คุณจะเล่นเล่ห์กับตัวคุณเองก็ได้
upon yourself,  
   
21:42 but when you are แต่เมื่อคุณสืบค้นอย่างจริงจัง
enquiring seriously คุณต้องร่วมเล่นเกมส์
   
21:45 you must play the game.  
   
21:54 So, is there something ฉะนั้นมีหรือไม่
  สิ่งที่ไม่ใช่ผลผลิตของความคิด
   
21:58 that is not  
   
22:03 produced by thought?  
   
22:06 Right? มีไหม
   
22:09 Which means: ซึ่งหมายถึง มีอยู่หรือ
  สิ่งที่เหนือพ้นจากกาลเวลา
   
22:11 is there something  
which is beyond time?  
   
22:16 Please go slowly, โปรดเคลื่อนไปช้าๆ เรากำลังจะสืบค้น
we are going to enquire.  
   
22:23 We are accustomed เราเคยชินอยู่ในแนวคิดของวิวัฒนาการ
to the idea of evolution,  
   
22:30 physical evolution, วิวัฒนาการทางกายภาพเป็นลำดับแรก
first of all.  
   
22:34 That is, the seed, the acorn นั่นคือ จากเมล็ด
producing the oak; จากผลโอ๊ค ไปเป็นต้นโอ๊ค
   
22:39 it takes infinite time, ใช้เวลาอย่างมโหฬาร
  ไม่สิ้นสุด หลายปีดีดัก
   
22:43 a great many years.  
   
22:46 And that same concept, แล้วความคิดรวบยอด
or actuality, หรือความเป็นจริง แบบเดียวกัน
   
22:56 is taken over ก็ถูกนำมาใช้กับเรื่องทางจิตใจ
psychologically.  
   
23:01 That is, ก็คือ เราคิดว่า เรื่องทางจิตใจ
psychologically เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
   
23:04 one must have  
time to learn,  
   
23:08 to understand ในการทำความเข้าใจ ใช่ไหม
   
23:11 - right? -  
   
23:14 to capture that ในการจะเข้าใจ
which is much more advanced. สิ่งซึ่งล้ำหน้าไปมากกว่า
   
23:19 So we are used เราคุ้นชินอยู่กับแนวคิดว่า
to the idea มีวิวัฒนาการ ต้องใช้เวลา ใช่ไหม
   
23:22 of evolution, time.  
   
23:26 Right?  
   
23:28 So we must be ดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ชัดเจน
very clear,  
   
23:31 if there is ว่าวิวัฒนาการทางจิตใจมีจริง
psychological time at all. หรือไม่มี
   
23:36 There is physical time. เวลาทางกายภาพนั้นมีอยู่
   
23:41 Please, you must give ได้โปรดเถิด คุณต้องให้ความใส่ใจ
attention to this a little bit, กับเรื่องนี้สักหน่อย
   
23:46 if you are interested ถ้าคุณสนใจในการสืบค้น
in the enquiry.  
   
23:49 There is physical time, จากที่นี่จะไปยังบ้านนั้น
from here to go to that house, มีเวลาทางกายภาพ
   
23:53 it takes exactly ต้องใช้เวลา 3 นาที พอดิบพอดี
three minutes.  
   
24:00 So time is necessary, ดังนั้น เวลาจึงจำเป็นในทางกายภาพ
physically,  
   
24:02 to cover การที่จะครอบคลุม
from a certain point จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
   
24:05 to another  
certain point.  
   
24:09 That is time นั่นคือ เวลาที่จะครอบคลุมระยะทาง
to cover the distance.  
   
24:15 Now, we have taken over แล้วเราก็นำเอาแนวคิดรวบยอดนี้
that concept,  
   
24:18 that conclusion, ข้อสรุปนี้มาใช้กับเรื่อง
psychologically. ทางจิตใจด้วย
   
24:24 I am ignorant, เช่น ผมเป็นคนที่โง่เขลา
one is ignorant, เราโง่ เราไม่รู้
   
24:28 one doesn't know, ผมไม่รู้จักตัวเอง
  ผมจำต้องใช้เวลาเพื่อจะรู้จักตนเอง
   
24:30 I don't know myself,  
I need time.  
   
24:39 Now, time is เวลาถูกสร้างขึ้นในจิตใจโดยความคิด
psychologically  
   
24:43 put there by thought.  
   
24:49 Do you actually แต่คุณจำเป็นต้องใช้เวลาจริงหรือ
need time  
   
24:52 to be free say, ในการที่จะเป็นอิสระ
for example, of greed? เช่นอิสระจากความโลภ
   
24:57 I am taking that ผมยกเรื่องนั้นมาเป็นตัวอย่าง
as an example.  
   
24:59 Do you actually คุณจำต้องใช้เวลาจริงๆ นะหรือ
need time?  
   
25:03 That is, several days, นั่นคือ ใช้หลายๆ วัน
  เวลาหมายถึงอนาคตกาล
   
25:05 time being the future.  
   
25:08 Do you need the future, คุณจำต้องมีอนาคตกาล กาลเวลา
time, ที่จะเป็นอิสระจากความอิจฉา
   
25:12 to be free of jealousy,  
   
25:16 whatever it is, จากความวิตกกังวล ความโลภ
  ความริษยาหรือ
   
25:18 anxiety, greed, envy?  
   
25:21 Do you need time, ในความเป็นจริงคุณต้องใช้เวลาหรือ
actually?  
   
25:26 No, no, don't shake your head. ไม่นะครับ อย่าเพิ่งสั่นศีรษะ
But we are used to that. เพราะเราเคยชินกันอย่างนั้น
   
25:30 When I say, 'I will get over it' เมื่อผมพูดว่า "ผมจะเอาชนะมัน"
- the 'will' is time. เจตจำนงนี้ก็คือเวลา
   
25:37 You understand? คุณเข้าใจไหม
I wonder if you do. ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจจริงหรือ
   
25:41 Don't be so dazed. อย่างงงงวยอย่างนั้น
   
25:50 So it is our habit, มันเป็นนิสัยเคยชิน เป็นจารีตของเรา
our tradition,  
   
25:53 our way of living to say,  
'I will get over  
   
25:59 my anger, my jealousy, เป็นวิธีการใช้ชีวิตของเรา ที่จะ
  บอกว่า "ผมจะเอาชนะความโกรธของผม"
   
26:01 my sense of inadequacy,' ความอิจฉาของผม ความรู้สึกว่า
and so on, so on. ขาดคุณสมบัติ ขาดความสามารถ เป็นต้น
   
26:10 So the mind has become ดังนั้น จิตใจจึงเคยชินอยู่กับ
  แนวคิดที่มีกาลเวลาทางจิตใจ
   
26:14 accustomed  
psychologically  
   
26:16 to the idea of time, นั่นคือมีวันพรุ่งนี้
  หรือมีวันพรุ่งนี้หลายๆ วัน
   
26:20 that is, tomorrow,  
   
26:22 or many tomorrows.  
   
26:25 Now we are แต่เรากำลังตั้งคำถามต่อแนวคิดนั้น
questioning that.  
   
26:28 You understand? คุณเข้าใจนะครับ เราบอกว่า
We are saying that is not necessary. ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น
   
26:32 Time is not necessary ไม่จำเป็นต้องใช้เวลา
  เพื่อการเป็นอิสระจากความโลภ
   
26:35 to be free of greed.  
   
26:41 Right? ถูกไหมครับ
   
26:44 That is, if you นั่นหมายถึง ถ้าคุณเป็นอิสระจากเวลา
  และคุณโลภมาก
   
26:50 are free of time  
   
26:52 and you are greedy,  
   
26:55 there is no tomorrow. แต่ไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับคุณ
   
26:59 You attack it. คุณจะจู่โจมมันเลย
   
27:03 You act, you do something คุณปฏิบัติการ
immediately. คุณทำบางสิ่งบางอย่าง ทันควัน
   
27:07 I don't know if you ผมไม่ทราบว่า
are following all this? คุณตามเรื่องทั้งหมดนี้ทันไหม
   
27:10 So, psychologically thought ในทางจิตใจ ความคิดประดิษฐ์เวลาขึ้น
has invented time  
   
27:15 as a means of avoiding, เพื่อเป็นหนทางในการหลบหนี
   
27:19 as a means of เพื่อเป็นหนทางที่จะผัดผ่อน
postponing,  
   
27:23 as a means of indulging เพื่อเป็นหนทางที่จะปล่อยใจ
  ให้ยอมอยู่ในสิ่งที่มันหลงใหลต่อไป
   
27:27 in that which  
it already has.  
   
27:31 I don't know if you are ผมไม่ทราบว่าคุณเข้าใจหรือเปล่า
following all this, right?  
   
27:36 So thought psychologically ความคิดสร้างเวลาทางจิตใจขึ้น
has invented time,  
   
27:40 out of laziness, จากความเกียจคร้านและอื่นๆ
and so on, so on.  
   
27:44 Now, can you be free แล้วคุณสามารถจะเป็นอิสระ
of the idea of tomorrow, จากแนวคิดที่มีวันพรุ่งนี้
   
27:51 psychologically? ในทางจิตใจได้ไหม
   
27:54 Please, do go into it, โปรดสืบค้นในเรื่องนี้ ลองมองดู
look at it.  
   
27:57 Take your own anxiety, ลองดูความวิตกกังวลของคุณ
or whatever it is, หรืออะไรก็ได้
   
28:03 your sexual indulgence, การหมกมุ่นในกามรมณ์ของคุณ
  ถ้าคุณต้องการ
   
28:07 if you want that,  
   
28:13 or if you think, หรือถ้าคุณคิดว่าโดยกิจกรรม
through certain sensory activity บางอย่างทางประสาทสัมผัส
   
28:17 you will reach whatever คุณจะเข้าถึงอะไรก็ตาม
you want to reach, ที่คุณต้องการจะไปให้ถึง
   
28:21 which is, the reaching ซึ่งการไปให้ถึง
  เป็นการเคลื่อนไหวของเวลา
   
28:24 is the movement of time.  
   
28:28 Can you see คุณมองเห็นความจริงในเรื่องนี้ไหม
the truth of it,  
   
28:31 and the very perception และการหยั่งเห็นนั่นเอง จบมันลง
of that ends it?  
   
28:36 I wonder if you have got this? ผมสงสัยว่า
Right? คุณจับความเข้าใจตรงนี้ได้ไหม
   
28:38   ได้ไหมครับ
   
28:39 Are you doing it คุณกำลังทำอยู่หรือเปล่า
as we are talking? ในขณะที่เรากำลังพูด
   
28:41 Or is it just an idea? หรือนั่นเป็นเพียงแนวคิดหนึ่ง
   
28:52 So the mind has enquired ดังนั้น
into time, จิตใจได้สืบค้นเข้าไปในเวลา
   
28:57 which is very complicated, ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน
we are making it very brief, แต่เราทำให้มันสั้นกระชับ
   
29:03 that the concept that tomorrow ว่าแนวคิดรวบยอดที่ว่า พรุ่งนี้
is a means to an end เราจะไปถึงจุดหมายปลายทาง
   
29:07 psychologically ในทางจิตใจนั้นเป็นมายาลวง
is illusory.  
   
29:16 Therefore there is only ฉะนั้น จึงมีอยู่แต่การหยั่งเห็น
perception and action, และปฏิบัติการ
   
29:21 without the interval โดยไม่มีช่วงห่างของเวลา
of time.  
   
29:23 I wonder if you get ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
all this?  
   
29:30 One sees the danger เมื่อเห็นอันตรายของความคลั่งชาติ
of nationalism,  
   
29:34 the danger, because of wars, อันตรายเพราะสงครามและอื่นๆ
and so on, and so on.  
   
29:39 The very perception การหยั่งเห็นนั้น คือปฏิบัติการ
is the action  
   
29:42 and the ending และการจบสิ้นของความรู้สึกผูกพัน
of the feeling  
   
29:44 of being attached ยุติการยึดติด
to a particular group. อยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
   
29:50 Right? ใช่ไหม คุณกำลังทำอยู่หรือเปล่า
Are you doing it?  
   
29:55 When every evening ทุกๆ คืน โทรทัศน์ก็จะประกาศว่า
the television says,  
   
29:59 'British, British, British,' คนอังกฤษ อังกฤษ อังกฤษ
   
30:03 or 'the French, หรือคนฝรั่งเศส และฝรั่งเศส
and French, and French,' และฝรั่งเศส
   
30:05 whenever one is in France, เมื่อเราอยู่ในฝรั่งเศส
and so on. หรือที่อื่นๆ
   
30:08 To see that การมองเห็นว่าการแบ่งแยก
this division นำมาซึ่งภัยพิบัติ
   
30:15 brings disaster,  
   
30:21 and the idea: 'Give me แล้วบอกว่าให้เวลาฉัน
time to be free from เพื่อจะเป็นอิสระ
   
30:24 the conditioning, which จากอิทธิพลครอบงำ
I have had from childhood, ซึ่งฉันมีมาตั้งแต่เด็ก
   
30:27 that I am British, ที่ทำให้ฉันเป็นคนอังกฤษ
or this, or that,' เป็นนั่นนี่ แต่การเห็นเช่นนั้น
   
30:30 to see that  
   
30:33 without the idea of time โดยไม่มีแนวคิดเรื่องเวลา
and therefore - action. การเห็นนั้นคือปฏิบัติการ
   
30:37 You are following this? คุณเข้าใจไหม
I wish you would do this. ผมหวังว่าคุณจะทำเช่นนี้
   
30:43 Therefore that การทำอย่างนั้นจบสิ้นความขัดแย้ง
ends conflict.  
   
30:46 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
30:48 The struggle ผมยุติการดิ้นรนที่จะเป็นอิสระ
that I must be free.  
   
30:55 We are together เราพิจารณาไปด้วยกันได้บ้างใช่ไหม
in this somewhat?  
   
31:00 I see we are not, ผมเห็นว่าคุณไม่ได้ทำ….
   
31:04 because this demands really เพราะเรื่องนี้ต้องการจิตใจ
a very serious mind, ที่จริงจังหนักแน่นจริง ๆ
   
31:09 a mind that says, จิตที่บอกว่า
'I want to find out.' "ผมต้องการจะค้นให้พบ"
   
31:19 So, meditation is ดังนั้น สมาธิคือการจบสิ้นลงของเวลา
the ending of time.  
   
31:26 You understand? คุณเข้าใจนะ ไม่หรอก คุณไม่เข้าใจ
   
31:28 Oh, no,  
you don't understand.  
   
31:37 Because that is what เพราะว่านั่นคือ
we have done just now: สิ่งที่เราทำกันเดี๋ยวนี้เอง
   
31:41 we have meditated, เราได้ใคร่ครวญ
   
31:44 we have meditated เราใคร่ครวญเพื่อค้นหา
  ธรรมชาติของกาลเวลา
   
31:45 to find out  
the nature of time.  
   
31:50 Time is actual, เวลามีอยู่จริง เราต้องใช้เวลา
  จากที่นี่ไปยังที่นั่น
   
31:54 necessary to go  
from here to there,  
   
31:59 but psychologically แต่ในเรื่องทางจิตใจ
time doesn't exist. เวลาไม่ได้มีอยู่จริง
   
32:06 To discover that การค้นพบเช่นนี้เป็นสัจจะ
  เป็นความจริงอันใหญ่หลวง
   
32:08 is a tremendous truth,  
tremendous fact,  
   
32:12 because you have broken away เพราะคุณได้หลุดเป็นอิสระ
from all the traditions. จากจารีตทั้งปวง
   
32:16 You understand? คุณเข้าใจไหม จารีตสอนว่า
   
32:18 Tradition says,  
'Take time,  
   
32:23 you will reach God, จงใช้เวลาแล้วคุณจะเข้าถึงพระเจ้า
if you do this, this, that.' ถ้าคุณทำอย่างนี้อย่างนั้น
   
32:55 And also it means hope, และนั่นหมายถึงความหวัง
  และการจบสิ้นความหวังด้วย
   
32:59 the ending of hope.  
   
33:04 You understand? คุณเข้าใจนะ
   
33:09 I wonder ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจหรือเปล่า
if you understand this?  
   
33:15 According ถ้าว่าตาม นรกของ เดนเต้
to Dante's Inferno,  
   
33:18 it means มันหมายถึงการจบสิ้นความหวัง
the ending of hope คุณเข้าใจไหม
   
33:20 - you understand?  
   
33:24 Whereas we are saying แต่เรากำลังพูดว่า
hope implies the future. ความหวังบ่งบอกถึงอนาคต
   
33:30 That is, one is depressed, นั่นคือ เรารู้สึกหดหู่
anxious, กระวนกระวาย
   
33:36 hopeless, รู้สึกสิ้นหวัง
sense of inadequacy, ที่มีความสามารถไม่เพียงพอ
   
33:39 'Give me hope to advance, ขอให้ฉันมีความหวัง เพื่อที่ฉัน
to learn, to be free.' จะก้าวหน้า จะเรียนรู้ จะเป็นอิสระ
   
33:46 So, when you see that there is แต่เมื่อคุณมองเห็นว่า
psychologically no future, เรื่องทางจิตใจ ไม่มีอนาคตกาล
   
33:53 then you are dealing คุณจะเกี่ยวข้องกับความเป็นจริง
with facts, ไม่ใช่ความหวัง.
   
33:56 not with hopes.  
   
33:58 I wonder ผมสงสัยว่าคุณมองเห็นตรงนี้ไหม
if you see this?  
   
34:03 Because hope is time. เพราะความหวังคือกาลเวลา ใช่ไหม
   
34:08 Right?  
   
34:13 So, what we have done ดังนั้นสิ่งที่เราได้ทำมา
in the enquiry into time ในการถามค้นเข้าไปในเรื่องเวลา
   
34:18 is the beginning เป็นการเริ่มต้นของสมาธิ
of meditation.  
   
34:21 It is part เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
of meditation.  
   
34:27 And to find out if there is และการจะค้นหาว่า สิ่งที่เหนือพ้น
something beyond time จากเวลา จากกาลเวลา
   
34:31 - beyond time -  
   
34:40 one mustn't carry เราต้องไม่แบกปัญหาใด ๆ เอาไว้
any problems with us, right?  
   
34:47 Because we are burdened เพราะเราถ่วงหนักอยู่ด้วย
with problems. ปัญหาต่างๆ ใช่ไหม
   
34:53 Aren't we? เราไม่เป็นอย่างนั้นหรือ
   
34:55 Personal problems, ทั้งปัญหาส่วนตัว ปัญหาส่วนรวม
collective problems,  
   
34:59 international problems, ปัญหาระหว่างชาติ และอื่นๆ
and so on.  
   
35:03 Why do we have ทำไมเราจึงมีปัญหา
problems?  
   
35:09 Please ask yourself: โปรดถามตัวคุณเองว่า
why do you have problems? เหตุใดคุณจึงมีปัญหา
   
35:13 Sexual, imaginary, ปัญหาทางกามรมณ์ ปัญหาที่ไม่มีงานทำ
  หรือที่จินตนาการไปเอง
   
35:19 problems of not  
having jobs, and so on,  
   
35:24 problems of inadequacy, ปัญหาว่าความสามารถไม่พอเพียง
   
35:30 problems of saying 'I want ปัญหาที่ว่า "ฉันต้องการ
to reach heaven and I can't,' ไปให้ถึงสวรรค์ แต่ฉันทำไม่ได้
   
35:35 and all the rest of it ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง
- you know, problems. คุณรู้ดีว่ามีปัญหา
   
35:37 Why do we have them? ทำไมเราจึงมีปัญหาเหล่านั้น
   
35:40 Is it possible มันเป็นไปได้ไหม โปรดฟังนะครับ
- please, listen -  
   
35:44 is it possible มันเป็นไปได้ไหมที่จะมีชีวิตอยู่
to live a life โดยไม่มีแม้แต่ปัญหาเดียว
   
35:46 without a single  
problem?  
   
35:56 You understand คุณเข้าใจไหมว่านั่นหมายถึงอะไร
what that means?  
   
36:00 As each issue arises ในขณะที่แต่ละปัญหาเกิดขึ้น
to resolve it, สลายมันโดยทันที ไม่แบกพามันไป
   
36:04 instantly,  
not carry it over.  
   
36:06 The carrying it over, การแบกพาปัญหาเอาไว้
which is the movement of time, ซึ่งคือการเคลื่อนไหวของเวลา
   
36:10 creates the problem. สร้างปัญหา
   
36:12 I wonder ผมสงสัยว่าคุณมองเห็นตรงนี้ไหม
if you see this?  
   
36:16 Right? ใช่ไหม
   
36:18 If I have a problem ถ้าผมมีปัญหา ถ้าเรามีปัญหา
- if one has a problem,  
   
36:22 first of all, แต่ก่อนอื่น ทำไมเราจึงมีปัญหา
why has one a problem?  
   
36:28 What is a problem? ปัญหาคืออะไร
   
36:32 A problem is something ปัญหาคือสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจ
that you have not understood,  
   
36:36 resolved, ยังแก้ไขไม่ได้ ยังไม่จบ
finished with,  
   
36:39 but which you แต่คุณกังวลเกี่ยวกับมัน
worry over, คุณเป็นห่วงเป็นใย
   
36:42 you are concerned,  
   
36:45 you cannot understand it, คุณไม่สามารถเข้าใจมัน
and you struggle, and struggle, และคุณก็ดิ้นรนแล้วดิ้นรนอีก
   
36:49 day after day, day ทุรนทุรายวันแล้ววันเล่า
after day, day after day. วันแล้ววันเล่า
   
36:53 So the mind is crippled จิตใจจึงง่อยเปลี้ย พิกลพิการ
by this process. เพราะกระบวนการนี้
   
36:58 Do you understand?  
   
37:02 So, if there is no time แต่ถ้าไม่มีกาลเวลา-คุณเข้าใจไหม
   
37:06 - do you understand? -  
   
37:08 there is no problem. ปัญหาก็ไม่มี
   
37:10 I wonder ผมสงสัยว่าคุณมองเห็นไหม
if you see this?  
   
37:13 Do you really see this, คุณเห็นตรงนี้จริง ๆ หรือ
actually in your heart, เห็นจริง ๆ ในหัวใจของคุณ
   
37:16 not up here, in your mind, ไม่ใช่ในหัวนี่
but in your heart, แต่เห็นในจิตในหัวใจของคุณ
   
37:19 do you see that the man, or คุณเห็นไหมว่าหญิง
the woman, who has problems, หรือชายที่มีปัญหานั้น
   
37:25 is caught in time? เขาติดอยู่ในกาลเวลา
   
37:29 But as an issue arises, แต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้น
  ถ้าจิตใจเป็นอิสระจากกาลเวลา
   
37:32 if the mind is  
free of time,  
   
37:35 it deals with it instantly, มันจัดการกับปัญหาทันที
finished. เรื่องก็จบลง
   
37:39 I wonder ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
if you see this.  
   
37:41 The moment you have ในทันทีที่คุณมีความคิด
the idea of time, เรื่องเวลา เช่นว่า
   
37:43 say 'I will resolve it, "ผมจะแก้ปัญหานี้" "ผมจะใช้เวลา"
I will take time.'  
   
37:48 The movement away from the fact การเคลื่อนห่างออกจากความเป็นจริง
is the problem. คือตัวปัญหา
   
37:58 Are you all asleep? คุณง่วงกันหมดแล้วหรือ
   
38:06 So, if we are to enquire ดังนั้นถ้าคุณจะถามค้นในเรื่องนี้
into this,  
   
38:08 there must be คุณต้องไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น
no problem whatsoever,  
   
38:12 which is, the mind นั่นคือ
must be free to look. จิตต้องเป็นอิสระที่จะมองดู
   
38:22 Right? ถูกไหม
   
38:30 A problem arises ปัญหาเกิดขึ้น
   
38:35 when our relationships เมื่อเราไม่เข้าใจ
are not understood. ความสัมพันธ์ของเรา
   
38:39 Right? ใช่ไหม
   
38:40 Whether it is intimate, ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
or impersonal. หรือที่ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัว
   
38:48 Why have we not ทำไมเราจึงยังไม่เข้าใจ
understood relationship ความสัมพันธ์
   
38:52 and seen the depth of it, และยังมองไม่เห็นความล้ำลึก
or the futility of it, หรือความไร้ประโยชน์ของมัน
   
38:56 and go on with it? แล้วคงอยู่อย่างนั้นต่อไป
   
38:58 But apparently, เห็นได้ชัดว่าเราไม่เคยเลย
we have never  
   
39:02 resolved this problem ที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
of relationship. ความสัมพันธ์ได้ ใช่ไหม
   
39:07 Right?  
   
39:09 You know all about it, คุณก็รู้ดีทั้งหมด ไม่ใช่หรือ
don't you?  
   
39:15 Why? เพราะอะไรล่ะ
   
39:25 Is it you love มันเป็นเพราะคุณรักและ
and you are not loved? คุณไม่รัก ใช่ไหม
   
39:32 Is that a problem? นั่นใช่ไหมคือปัญหา
   
39:36 Come on, sirs. ว่าไงครับคุณ
It is, it is a problem. มันเป็นปัญหา มันใช่นั่นแหละ
   
39:39 Or you love and หรือการที่คุณรัก
the other doesn't love. แต่อีกคนเขาไม่ได้รัก ใช่ไหม
   
39:45 Right?  
   
39:48 Or in your relationship with หรือในความสัมพันธ์ของคุณ
another you are possessive, กับคนคนหนึ่ง คุณครอบครองเขา
   
39:52 you are dominant, คุณข่มเขา คุณพึ่งพิงเขา
you know, dependent,  
   
39:58 you want something คุณต้องการอะไรบางอย่าง
from her or from him จากเธอหรือจากเขา
   
40:00 - sex, เช่น กามรมณ์ ความสุขเพลิดเพลิน
  ความสบาย
   
40:03 pleasure,  
   
40:04 comfort.  
   
40:06 Somebody said to the speaker เมื่อวันก่อน
the other day: ใครบางคนพูดกับผู้พูดว่า
   
40:12 'If I leave who will "ถ้าผมจากเธอไป
wash my clothes?' แล้วใครจะซักเสื้อผ้าให้ผม"
   
40:17 Do you understand? คุณเข้าใจไหม
   
40:21 I wonder if you ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
understand all this?  
   
40:25 So what is ดังนั้น ความสัมพันธ์คืออะไร
relationship,  
   
40:29 out of which we have made ความสัมพันธ์ที่เรา
such a tremendous problem? ทำให้มันเป็นปัญหาอันมหึมา
   
40:37 It is to be related มันคือการสัมพันธ์กับคนอื่น
to another  
   
40:40 - relationship means ความสัมพันธ์หมายถึง
related to another. การเกี่ยวข้องกับคนอื่น
   
40:46 To one, or to many, กับคนคนเดียว หรือหลายคน
  หรือกับมวลมนุษยชาติ - ใช่ไหม
   
40:48 or to the whole  
of mankind, right?  
   
40:52 To the one, or many, กับคนคนเดียว หรือหลายคน
  หรือกับมนุษย์ทั้งมวล
   
40:54 or to the whole  
of mankind.  
   
40:58 You understand? คุณเข้าใจไหม - คุณไม่เข้าใจหรอก
Oh, you don't!  
   
41:08 Why is there not ทำไมในความสัมพันธ์
in this relationship peace? จึงไม่มีความสงบสุข
   
41:17 A depth of understanding ไม่มีความเข้าใจระหว่างกัน
of each other, ในระดับลึก
   
41:24 which brings about love ที่จะนำมาซึ่งความรัก คุณเข้าใจไหม
   
41:26 - do you understand?  
   
41:28 Why isn't there? ทำไมจึงไม่มีความรัก
   
41:35 The relationship between ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน
two people - man, woman, หญิงและชาย
   
41:41 with their sex - ทั้งกามรมณ์ของเขาที่เรียกกันว่า
is called love. ความรัก ใช่ไหม
   
41:43 Right?  
   
41:45 Right? ถูกไหม
   
41:47 Oh, for God's sake, โปรดเห็นแก่พระเจ้าเถิด
  อย่าได้เสแสร้ง
   
41:49 don't let us be  
hypocrites,  
   
41:51 let's face ขอให้เราเผชิญกับเรื่องนี้
these things.  
   
41:54 It is called love. มันได้ชื่อว่าความรัก
And is it love? แต่มันเป็นความรักหรือ
   
42:07 Or is it the demand หรือมันเป็นการเรียกร้องต้องการ
of sensory satisfaction, ความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส
   
42:13 the demand เป็นการเรียกร้องต้องการเพื่อน
of companionship,  
   
42:18 the demand which is born การเรียกร้องต้องการซึ่งเกิดขึ้น
out of loneliness, จากความเหงาอ้างว้าง
   
42:24 the demand that says, การเรียกร้องที่บอกว่า
  "ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้"
   
42:26 'I cannot be alone,  
   
42:30 I cannot stand this immense ฉันทนต่อความโดดเดี่ยว
solitude in myself, อันใหญ่หลวงในตัวฉันไม่ได้
   
42:35 therefore I must have somebody ฉะนั้นฉันต้องมีใครสักคน
on whom I can depend' ที่ฉันจะพึ่งพิง
   
42:40 - psychologically all this. อิงแอบเขาได้ในทางจิตใจ
   
42:43 You need the postman, คุณจำเป็นต้องพึ่งบุรุษไปรษณีย์
the porter, and all the rest of it, คนขนสัมภาระ และอื่นๆทำนองนั้น
   
42:47 but psychologically, แต่ในทางจิตใจ
in relationship ในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง
   
42:51 between man and woman,  
   
42:57 why is there เหตุใดจึงมีการแบ่งแยก
this tremendous division? อย่างมหาศาล คุณเข้าใจไหม
   
43:01 You understand?  
   
43:06 And is one aware แล้วคุณรู้ตัวต่อเรื่องนี้ไหม
of this?  
   
43:12 Aware of this รู้ตัวถึงการแบ่งแยกอย่างยิ่ง
great division ระหว่างคุณกับอีกคนหนึ่ง
   
43:15 between you and another  
   
43:19 whom you say คนที่คุณบอกว่าคุณรักเขา
you love.  
   
43:28 Do we need to go into that, เราจำต้องเข้าไปในเรื่องนี้ไหม
is it necessary? จำเป็นไหม
   
43:32 Apparently it is, เห็นได้ชัดว่ามันเป็นอย่างนั้น
all right.  
   
43:38 Have you noticed คุณเคยสังเกตไหม ระหว่างคนสองคน
between two people,  
   
43:44 their thinking, their feeling ความคิด ความรู้สึกของเขา
are never the same, right? ไม่เคยเหมือนกันเลย
   
43:50 One is ambitious, คนหนึ่งทะเยอทะยาน
the other is not, ส่วนอีกคนหนึ่งไม่
   
43:54 one is aggressive, คนหนึ่งก้าวร้าว
the other is not, ส่วนอีกคนไม่เป็นอย่างนั้น
   
43:57 one is possessive, คนหนึ่งครอบครองเป็นเจ้าของ
the other is not, อีกคนหนึ่งไม่
   
44:01 one is dominant คนหนึ่งครอบงำ
and the other is docile. ส่วนอีกคน ว่านอนสอนง่าย
   
44:08 Which means what? นั่นหมายถึงอะไร
   
44:10 Each one is ในกิจต่างๆ ของเขา
  แต่ละคนต่างคิดถึงแต่ตัวเอง
   
44:15 self-centred  
in his activity, right?  
   
44:21 Are you following? คุณตามทันไหม
   
44:23 Observe yourself. สังเกตดูตัวคุณเอง
   
44:25 Self-centred ดูการคิดถึงแต่ตัวเองของคุณ
in yourself,  
   
44:27 and the other, too, และคนอื่นๆ
is self-centred, ก็คิดถึงแต่ตัวเขาเอง เช่นกัน
   
44:31 so there is division. การแบ่งแยกจึงเกิดขึ้น
   
44:33 So where there is division ที่ใดที่มีการแบ่งแยก
there must be quarrels, จะต้องมีการทะเลาะวิวาท
   
44:36 there must be จะต้องมีความเป็นปรปักษ์
antagonism,  
   
44:37 there must be all kinds จะต้องมีสารพัดสิ่งเกิดขึ้น
of things going on.  
   
44:41 Between nationality, when there เมื่อมีการแบ่งแยกระหว่างชาติ
is division, there is chaos. จะต้องมีความสับสนอลหม่าน
   
44:46 Right?  
   
44:47 And this division และเราเรียกการแบ่งแยกนี้
we call love. ว่าความรัก ใช่ไหม
   
44:51 Right?  
   
44:53 You don't face it. คุณไม่เผชิญหน้ากับมัน
   
45:01 So, in enquiring ฉะนั้นในการสืบค้น
into something เข้าสู่อะไรบางอย่าง
   
45:08 beyond time, ที่เหนือพ้นจากกาลเวลา
   
45:13 there must be จะต้องมีความรู้สึกสัมพันธ์
  อย่างเต็มเปี่ยม
   
45:14 complete sense  
of relationship,  
   
45:19 which can only come about ซึ่งความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นได้
when there is love. เมื่อมีความรักเท่านั้น
   
45:24 Right? ถูกไหม
   
45:28 Love is not pleasure, ความรักไม่ใช่ความสุขเพลิดเพลิน
obviously. อย่างแน่ชัด คุณทำให้มันเป็นของถูกๆ
   
45:31 You cheapen it.  
   
45:34 Right? ใช่ไหม
   
45:36 Love is not desire, ความรักไม่ใช่ความอยาก
   
45:39 love is not ความรักไม่ใช่การเติมเต็ม
the fulfilment ความใคร่อยากของประสาทสัมผัสของคุณ
   
45:42 of your own  
sensory demands.  
   
45:47 Are you following คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
all this?  
   
45:51 So, without love, ดังนั้น หากปราศจากความรัก
   
45:54 do what you will ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม
   
45:58 - stand on your head จะยืนบนศีรษะ
and sit in meditation หรือจะนั่งขัดสมาธิ
   
46:01 for the rest of your เข้าสมาธิไปจนชั่วชีวิตคุณ
life cross-legged,  
   
46:04 put on fancy robes, หรือจะสวมใส่ชุดประหลาดๆ
  คุณจะทำอะไรก็ตาม
   
46:06 do anything you like.  
   
46:12 Without that quality หากปราศจากคุณสมบัตินั้น
   
46:21 there is nothing. ก็ไม่มีอะไรเลย
   
46:31 So if the person wants to find ดังนั้น ถ้าบุคคลต้องการจะค้นหา
something beyond time, อะไรสักอย่างที่เหนือพ้นกาลเวลา
   
46:36 there must be right จะต้องมีความสัมพันธ์
relationship completely, ที่ถูกต้องเต็มที่
   
46:41 so that no problems ฉะนั้นปัญหาก็ไม่มี
exist.  
   
46:46 And this quality และจะต้องมีคุณสมบัติแห่งความรัก
of great affection, love, ความเอื้ออาทรอันยิ่งใหญ่
   
46:52 which is not ซึ่งไม่ใช่เป็นผลของความคิด
the result of thought, ใช่ไหม
   
46:56 - right? - สภาวะนั้นต้องมีอยู่
that must exist.  
   
47:01 Then we can proceed แล้วเราจึงจะก้าวไปในการค้นหาได้
to find out.  
   
47:04 You see คุณเห็นไหม ว่ามันยากยิ่งเพียงไร
how difficult it is?  
   
47:08 Because most of us are เพราะพวกเราส่วนใหญ่หมกมุ่น
so indulgent with ourselves. ลุ่มหลงอยู่กับตัวเราเอง
   
47:14 Most of us are so พวกเราส่วนใหญ่ใจแคบ ผิวเผิน ใช่ไหม
   
47:19 petty, right?  
   
47:21 So small in our outlook. โลกทัศน์ของเราคับแคบตื้นเขิน
   
47:27 So your mind ดังนั้น จิตใจของคุณต้องเป็นอิสระ
must be free จากการเคลื่อนไหวอันกระวนกระวาย
   
47:29 from all this  
self-centred,  
   
47:32 anxious movements. ของการตนเองเป็นศูนย์กลาง
  ความสำคัญ ทั้งปวง
   
47:35 Right?  
   
47:38 Because that creates เพราะนั่นสร้างปัญหาขึ้นมา
the problem,  
   
47:40 and when the mind และเมื่อจิตใจมีปัญหา
has problems,  
   
47:44 it cannot possibly มันเป็นไปไม่ได้เลย
see clearly. ที่จะเห็นอย่างกระจ่างชัด
   
47:52 The mind that is จิตที่พูดจ้อคิดจ้อ ไม่หยุดหย่อน
everlastingly chattering,  
   
48:00 such a mind is not จิตเช่นนั้นไม่ใช่จิตเงียบ ใช่ไหม
a quiet mind, right?  
   
48:04 Then the problem แล้วปัญหาก็ตามมาว่า
arises:  
   
48:06 how am I แล้วผมจะหยุดการคิดเรื่อยเปื่อย
to stop chattering? ได้อย่างไร เข้าใจไหม
   
48:09 You understand?  
   
48:13 Listen to that ฟังตรงนั้นให้ดีๆ
very carefully.  
   
48:16 You realise คุณตระหนักว่าจิตของคุณ
your mind is chattering, คิดเรื่อยเปื่อยไม่หยุดหย่อน
   
48:19 then you say, แล้วคุณบอกว่า
'How am I to stop it?' "ผมจะหยุดมันได้อย่างไร"
   
48:23 The moment you have ในขณะที่คุณถามคำถามนี้ขึ้นมา
put the question,  
   
48:26 you are already entered คุณก็ได้เข้าไปสู่ปัจจัยของเวลา
into the time element.  
   
48:30 I wonder ผมไม่แน่ใจว่าคุณมองเห็นตรงนั้นไหม
if you see that.  
   
48:35 Yes? เห็นไหมครับ
   
48:38 So the 'how' ดังนั้น "อย่างไร" หมายถึงเวลา
means time,  
   
48:44 and because you และเพราะคุณถามว่า "อย่างไร"
ask the 'how'  
   
48:46 the other fellow คนอื่นก็จะประดิษฐ์ระบบปฏิบัติ
invents the system,  
   
48:52 invents the method, ประดิษฐ์วิธีการ
the practice, การฝึกฝนขึ้นมาให้คุณ
   
48:57 put on the yellow robe, ให้คุณห่มจีวรสีเหลือง
blue robe, or whatever it is. สวมเสื้อคลุมสีน้ำเงิน หรืออะไรอื่น
   
49:04 So, see the mind เมื่อมองเห็นว่า
chattering, จิตคิดจ้อเรื่อยเปื่อย
   
49:11 and you are not different และคุณไม่ได้แยกต่างจาก
from that chattering. การคิดเรื่อยเปื่อยนั้น
   
49:16 Your mind is chattering, จิตของคุณคิดเรื่อยเปื่อย
  และจิตของคุณคือคุณ
   
49:18 and your mind is you.  
   
49:23 So when you have ดังนั้น เมื่อคุณเข้าใจ
that principle, หลักการสำคัญนั้น
   
49:26 that actual truth ว่าสัจจะที่เป็นอยู่จริงๆ คือ
  คุณและปัญหาเป็นหนึ่งเดียวกัน
   
49:28 that you and the problem  
are one,  
   
49:34 you and the chattering คุณและความคิดเรื่อยเปื่อย
are one, เป็นหนึ่งเดียวกัน
   
49:37 then all your effort to change it จากนั้นความพยายามทั้งหมดของคุณ
comes to an end. ที่จะเปลี่ยนแปลงมัน ก็จบลง
   
49:44 Then you are facing แล้วคุณก็เผชิญกับความจริง
the fact  
   
49:48 that your mind ว่าจิตของคุณคิดจ้อเรื่อยเปื่อย
is chattering, คุณกำลังคิดฟุ้งซ่าน
   
49:51 that you are chattering.  
   
49:57 So when you so observe, ดังนั้น เมื่อคุณสังเกตอย่างยิ่ง
what takes place? อะไรเกิดขึ้น
   
50:02 In that observation, ในการสังเกตนั้น
   
50:04 you have brought คุณสังเกต
all your energy to observe. ด้วยพลังงานทั้งหมดของคุณ
   
50:07 That energy has been พลังงานนั้นได้สูญเสียสิ้นเปลือง
dissipated by saying ไปด้วยการบอกว่า
   
50:11 'How am I to stop it?' "ผมจะหยุดมันได้อย่างไร"
  คุณเข้าใจตรงนี้ไหม
   
50:13 You understand this?  
   
50:15 I wonder ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจ
if you understand this?  
   
50:17 Can we go on? เราเคลื่อนต่อไปได้ไหม
   
50:24 So the problem is: ฉะนั้นปัญหาคืออะไร
   
50:28 can the mind... จิตสามารถที่จะ
   
50:31 That is, the mind จิต คือประสาทสัมผัส
being the senses, คือความรู้สึก
   
50:37 the feelings,  
   
50:40 the reactions, ปฏิกิริยา อารมณ์ ความคิด
   
50:48 the emotions,  
   
50:51 the intellect  
   
50:54 - all that is the mind, ทั้งหมดนั้นคือจิต - ใช่ไหม
right?  
   
50:59 Can that mind, จิตนั้นรวมถึงสมอง
- including the brain -  
   
51:02 can that mind จิตนั้นจะเงียบลงโดยสิ้นเชิงได้ไหม
be absolutely quiet?  
   
51:09 You understand คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
my question?  
   
51:12 Because that is เพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
part of meditation:  
   
51:16 to bring about, แต่อย่างที่ผู้คนพยายามทำกันนั้น
   
51:21 as people try to do,  
   
51:23 to bring about through เพื่อทำให้จิตเงียบลงโดยสิ้นเชิง
various systems, methods, โดยระบบปฏิบัติต่างๆ
   
51:26 controls, and so on, โดยวิธีการต่างๆ
  โดยการควบคุมเพื่อให้จิตเงียบ
   
51:29 so the mind is  
absolutely quiet,  
   
51:37 because it is only when เพราะเมื่อจิตเงียบลง
the mind is quiet completely อย่างสมบูรณ์เท่านั้น
   
51:42 that you can hear คุณจึงจะได้ยิน คุณจึงจะเห็น
- right? -  
   
51:45 that you can see.  
   
51:50 So the various forms ดังนั้นจึงเกิดการทำสมาธิ
of meditation, ในรูปแบบต่างๆ
   
51:56 the Tibetan, Hindu, สมาธิแบบทิเบต แบบฮินดู
  แบบ T.M. ที่เหลวไหลไร้สาระ
   
52:01 the nonsensical  
TM meditation,  
   
52:04 you know, ที่เรียกว่า สมาธิแบบเหนือโลก
transcendental meditation, แบบที่ท่องคำซ้ำๆ
   
52:09 a nice word spoilt, คำดีๆ อย่างสมาธิ
isn't it? จึงถูกทำให้เสื่อมเสียไม่ใช่หรือ
   
52:13 'Transcendental' is ruined การไปพ้นประสบการณ์ของมนุษย์ จึงถูก
by this cheap nonsense. ทำลายโดยเรื่องไร้สาระไม่มีคุณค่า
   
52:21 All these various forms การทำสมาธิในรูปแบบต่างๆ
of meditation have tried, มีการพยายาม
   
52:30 through control, ใช้การควบคุม ใช้การผ่อนคลาย
through relaxation, ใช้การสะกดจิตตนเอง
   
52:34 through self-hypnosis  
   
52:37 - by repetition, ด้วยการทำซ้ำๆ ท่องบ่นซ้ำๆ
repetition - เพื่อจะทำให้จิตเงียบลง
   
52:40 to bring about  
a quiet mind,  
   
52:44 which means ซึ่งหมายถึง - โปรดฟังนะครับ
- listen to it -  
   
52:46 which means allowing time ซึ่งหมายถึง ปล่อยให้เวลา
to bring this. เข้ามาทำให้เกิดขึ้น
   
52:53 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
52:55 One's mind ขณะนี้จิตของเราไม่เงียบ
is not quiet now,  
   
52:58 but I will practise, แต่ผมจะฝึก ผมจะควบคุม
I will control,  
   
53:00 I will be aware, ผมจะรู้ตัว และโดยอาศัยเวลา
  จิตเงียบจะเกิดขึ้น ใช่ไหม
   
53:04 and through time  
it will come about.  
   
53:08 Right?  
   
53:09 But when there is แต่เมื่อมีความเข้าใจความจริง
understanding of the truth  
   
53:15 that time is illusory, ว่าเวลาเป็นสิ่งลวง
you can't change it, คุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
   
53:18 time will not change เวลาไม่อาจทำให้เปลี่ยนแปลง
- you understand? - คุณเข้าใจนะ
   
53:21 then you are faced จากนั้นคุณก็เผชิญ
with the fact, กับความเป็นจริง
   
53:26 that your mind ว่าจิตของคุณคิดจ้อเรื่อยเปื่อย
is chattering.  
   
53:33 When you are observing เมื่อคุณกำลังสังเกตความเป็นจริง
a fact,  
   
53:36 completely, with all your energy, สังเกตอย่างเต็มที่
the fact changes. ด้วยพลังงานทั้งหมดของคุณ
   
53:39   ความเป็นจริงก็เปลี่ยนไป
   
53:43 You will see, if you คุณจะเห็น ถ้าคุณทำเช่นนั้น
do it, you will see it. คุณจะเห็นมัน
   
53:50 Because you have brought เพราะคุณได้นำพลังงานของคุณ
your energy into the observation, เข้ามาในการสังเกต
   
53:55 and that energy ซึ่งพลังงานนั้น
has been dissipated, กระจัดกระจายสูญเสียไป
   
53:59 when you are trying เมื่อคุณพยายามจะเปลี่ยนแปลง
to change 'what is.' "สิ่งที่เป็นอยู่จริง"
   
54:04 Look, I will show you ดูนะ ผมจะแสดงอะไรบางอย่างให้คุณดู
something.  
   
54:08 Human beings are violent, มนุษย์โหดร้ายรุนแรง ใช่ไหม
right?  
   
54:13 For various reasons, we won't ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง แต่เราจะ
go into it for the moment. ไม่เข้าไปในเรื่องนั้นในตอนนี้
   
54:20 And human beings have และมนุษย์ก็ได้สร้าง
invented non-violence. สภาวะที่ไม่รุนแรงขึ้นมาด้วย
   
54:24 Right?  
   
54:26 The non-violence ความไม่รุนแรง ไม่เป็นจริง
is a non-fact.  
   
54:30 Are you following this? คุณตามทันนะ
   
54:34 The fact is violence. ความเป็นจริงคือความรุนแรง
   
54:38 But when you try แต่เมื่อคุณพยายามที่จะ
to pursue non-violence, ไล่ไขว่คว้าสภาวะไม่รุนแรง
   
54:43 you are pursuing คุณก็กำลังไขว่คว้า
a non-fact, สิ่งที่ไม่เป็นจริง
   
54:46 and also pursuing และการไขว่คว้า
allowing time. คือการยอมให้เวลาเข้ามา
   
54:52 And when you realise แต่เมื่อคุณตระหนักว่า
time does not change, เวลาไม่ได้ทำให้เปลี่ยนแปลง
   
54:56 bring about change, then ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
you are faced with the fact, จากนั้นคุณก็เผชิญกับความจริง
   
55:00 which is violence. ซึ่งคือความรุนแรง
   
55:04 Not 'how to change it.' ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนมันได้อย่างไร
   
55:07 There is this สภาวะเป็นจริงของความรุนแรงมีอยู่
fact of violence.  
   
55:10 Now, can the mind ทีนี้จิตจะสังเกตดูสภาวะที่เป็นจริง
observe ของความรุนแรงได้ไหม
   
55:14 this fact of violence,  
   
55:17 without any direction, without สังเกตโดยไม่กำหนดทิศทาง
any pressure, just to observe it? ไม่มีแรงบีบคั้นใดๆ เพียงแต่สังเกต
   
55:24 You understand? คุณเข้าใจไหม สังเกตมัน
Observe it.  
   
55:27 In that observation ในการสังเกตนั้น
   
55:28 the mind has pulled together จิตได้ดึงเอาพลังงานทั้งหมดของมัน
all its energy. มารวมกัน ถูกไหม
   
55:34 Right?  
   
55:37 So that energy พลังงานนั้นจึงเหมือนแสงสว่าง
is like the light  
   
55:41 focused on the thing ที่รวมแสงไปยังสิ่งที่เรียกว่า
called violence, ความรุนแรง
   
55:44 and that violence แล้วความรุนแรงนั้นจึงสลายสิ้นไป
dissipates.  
   
55:51 Don't go to sleep, โปรดอย่าเพิ่งหลับ
please.  
   
56:01 In meditation, ในสภาวะสมาธิ ที่นำมาซึ่ง
which is to bring about  
   
56:08 a mind that is จิตที่เงียบอย่างสมบูรณ์
absolutely quiet,  
   
56:14 any form of effort is futile, ความพยามยามในรูปแบบใดๆ
right? ก็ไร้ผล ใช่ไหม
   
56:20 I wonder ผมไม่มั่นใจว่าคุณจะเข้าใจหรือเปล่า
if you understand this?  
   
56:23 To make an effort การพยามยามทำสมาธิ
to meditate, ซึ่งหมายถึงเวลา
   
56:27 which means time,  
   
56:30 which means struggle, ซึ่งหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้
   
56:32 which means ซึ่งหมายถึง
achieving something การจะให้บรรลุบางสิ่งบางอย่าง
   
56:36 which you have projected. ซึ่งคุณได้คิดสร้างเอาไว้แล้ว
   
56:42 So, can there be ดังนั้น เป็นไปได้ไหมที่จะสังเกต
an observation โดยปราศจากความพยายาม
   
56:46 without effort?  
   
56:50 Without control? ปราศจากการควบคุม
   
56:54 Please listen carefully. โปรดฟังดีๆ นะครับ
   
56:56 I am using ผมใช้คำว่า "ควบคุม"
the word 'control'  
   
56:59 with a great deal ด้วยความรีรอเป็นอย่างยิ่ง
of hesitation because  
   
57:01 we live in a เราอยู่ในสังคมที่ปล่อยอิสระ
permissive society. ไม่เคร่งครัด - ใช่ไหม
   
57:06 Right?  
   
57:11 And one does และเราทำสิ่งที่เราชอบ
what one likes  
   
57:16 - the more idiotic ยิ่งโง่เขลาเบาปัญญาก็ยิ่งดี
the better -  
   
57:21 drugs, sex, เรื่องยาเสพติด เรื่องเพศ
   
57:24 putting on clothes that are สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีความหมาย
so meaningless - you follow? - อะไรเลย ตามทันไหม
   
57:28 the sloppiness ความฉาบฉวย ไร้ระเบียบทั้งหลาย
of it all.  
   
57:34 And the speaker is using ผู้พูดใช้คำว่า "ควบคุม"
the word 'control'  
   
57:37 in the sense: when there ในความหมายที่ว่า
is pure observation, เมื่อมีการสังเกตที่บริสุทธิ์
   
57:41 there is no need การควบคุมก็ไม่จำเป็น
to control.  
   
57:46 Don't deceive อย่าหลอกลวงตัวคุณเองโดยบอกว่า
yourself by saying  
   
57:48 'I am observing purely, ผมกำลังสังเกตอย่างบริสุทธิ์
therefore I have no control,' ดังนั้นผมจึงไม่ควบคุม
   
57:51 and indulge yourself, แล้วปล่อยตัวปล่อยใจของคุณ
  ซึ่งกลายเป็นเรื่องเหลวไหล
   
57:53 which becomes  
nonsensical.  
   
57:59 Unless you hear นอกจากว่าคุณฟังอย่างใส่ใจ
carefully,  
   
58:03 that a mind ว่าจิตที่อยู่ภายใต้
that is under control, การควบคุมบังคับ
   
58:09 that control brought การควบคุมนั้น
about by thought, ความคิดก่อให้เกิดขึ้น
   
58:14 that thought ความคิดนั้นเป็นสิ่งถูกจำกัด
being limited,  
   
58:17 and out of its limitation และด้วยความจำกัดนั้น
  มันอยากได้อะไรบางอย่าง
   
58:19 it is desiring something,  
   
58:22 and therefore it says, ดังนั้นมันจึงบอกว่า
'I must control.' "ฉันต้องควบคุม"
   
58:26 Such a mind has become จิตเช่นนั้นได้กลายเป็น
a slave to an idea ทาสของแนวคิด
   
58:32 - you understand? - คุณเข้าใจไหม
not to a fact; ไม่ใช่ตกเป็นทาสของความเป็นจริง
   
58:36 to a concept, แต่เป็นทาสความคิดรวบยอด ข้อสรุป
to a conclusion.  
   
58:40 Like those อย่างเช่น ศาสนาบุคคลทั้งหลาย
religious people  
   
58:42 who believe very strongly ผู้ที่เชื่ออย่างหนักแน่น
about something or other. ในอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง
   
58:50 They are incapable of talking เขาไม่อาจพูด
about anything else, เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆได้เลย
   
58:56 thinking freely. ไม่อาจคิดได้อย่างอิสระ
   
59:01 The speaker was once ครั้งหนึ่งที่ผู้พูด
travelling in India, in a train, เดินทางในอินเดียโดยรถไฟ
   
59:06 and there was a European, มีชาวยุโรปคนหนึ่ง
an Englishman in fact, เขาเป็นชาวอังกฤษ
   
59:10 and a very learned Indian และมีชาวอินเดียผู้มีความรู้มาก
was in the same compartment. คนหนึ่ง พวกเขาโดยสารในตู้เดียวกัน
   
59:15 The Englishman was คนอังกฤษบอกคนอินเดียว่า
telling the Indian  
   
59:18 that their religion ศาสนาของคนอินเดียนั้น
was all nonsense, stupid, ไร้สาระ โง่เง่า
   
59:21 you know, went on at it, แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่สักพัก
for some time.  
   
59:26 And the Indian said, แล้วคนอินเดียก็พูดอย่างสุภาพว่า
politely,  
   
59:30 'But you also have "แต่คุณก็มีความเชื่อ
your beliefs, don't you? ของคุณด้วยไม่ใช่หรือ
   
59:33 You believe in Christ คุณเชื่อในพระคริสต์ และพระแม่มารี"
and the Virgin Mary.'  
   
59:35 'Oh,' he said, 'that is a fact.' คนอังกฤษบอกว่า
(Laughter) แต่ "มันคือความเป็นจริง"
   
59:40 That is the end of นั่นคือตอนจบของการสนทนา
the conversation.  
   
59:44 And most of us และพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น
are that way.  
   
59:51 So, we are saying: ดังนั้น เราจึงบอกว่า
   
59:57 a mind จิตที่อยู่ในความขัดแย้ง
that is in conflict,  
   
1:00:01 either brought about ทั้งที่เกิดขึ้นโดยการควบคุม
through control, through will, โดยเจตจำนงมุ่งหมาย
   
1:00:05 which is desire, ซึ่งก็คือความอยาก
  จิตที่มีปัญหา
   
1:00:08 a mind that  
has problems,  
   
1:00:12 a mind that has not จิตที่ยังไม่ได้แก้ปัญหา
resolved relationship, ความสัมพันธ์
   
1:00:17 and therefore no love, และฉะนั้นจึงไร้ความรัก
   
1:00:19 such a mind is incapable จิตเยี่ยงนั้น
of going beyond. ไม่มีความสามารถที่จะไปพ้น
   
1:00:24 You understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
1:00:26 It can only go มันไปได้แค่ที่มันคิด ว่าเหนือพ้น
to what it thinks is beyond แต่ยังอยู่ในวังวนของมันเองเท่านั้น
   
1:00:29 within its own circle.  
   
1:00:32 And it might invent that it และมันอาจคิดสร้างขึ้นว่า
is going beyond, but it is not. มันกำลังไปพ้น แต่แท้ที่จริงไม่ใช่
   
1:00:37 Right? ใช่ไหม
   
1:00:39 So, if we are serious, ดังนั้น ถ้าเราจริงจัง
if we have come to this point, ถ้าเรามาถึงจุดนี้
   
1:00:44 that the mind, ที่จิต รวมทั้งประสาทสัมผัส
all the senses, the brain, และสมอง
   
1:00:48 and all the things และสิ่งทั้งปวง
that man has been caught in, ที่ยึดตรึงมนุษย์เอาไว้
   
1:00:53 are put aside, ได้ถูกละทิ้งไป เพราะมี
  ความรู้สึกอันวิเศษเยี่ยมแห่งรัก
   
1:00:55 because there is พร้อมด้วยสติปัญญาของมัน
this tremendous sense of love  
   
1:00:59 with its intelligence, จากนั้นเราจึงจะสามารถ
  ดำเนินการค้นหาต่อไป
   
1:01:00 then we can proceed ใช่ไหม
to find out. Right?  
   
1:01:08 That means, นั่นหมายถึง จิตที่สงบเงียบ
a mind that is quiet,  
   
1:01:15 not only physically quiet, ไม่เพียงกายสงบรำงับ คุณเข้าใจนะ
you understand?  
   
1:01:24 But the quietness แต่ความเงียบไม่จำเป็นต้อง
is not necessarily  
   
1:01:26 sitting in a certain position, เป็นการนั่งในท่าใดท่าหนึ่ง
you can lie down, คุณนอนลงก็ได้
   
1:01:30 do what you like, คุณนั่งยังไงก็ได้ แต่
  ร่างกายจะต้องสงบนิ่งอย่างถึงที่สุด
   
1:01:34 but the body must  
be absolutely quiet.  
   
1:01:38 Right? ใช่ไหม
   
1:01:41 Uncontrolled, ไม่มีการควบคุม
   
1:01:44 because then you impose ถ้าควบคุมคุณก็ยัดเยียด
and there is conflict. ความขัดแย้งก็เกิดขึ้น
   
1:01:54 And the mind, และเมื่อจิตเป็นอิสระ
being free  
   
1:01:58 and therefore absolutely จึงเงียบโดยสิ้นเชิง
quiet, can observe. จึงสามารถสังเกต
   
1:02:04 It is not 'I am observing' ไม่ใช่ว่า "ผมกำลังสังเกตอยู่"
- you understand? เข้าใจไหมครับ
   
1:02:10 Then if there is ถ้าหากมี "ฉันสังเกตอยู่"
'I observing,'  
   
1:02:14 there is duality, ก็จะเกิดคู่ตรงข้าม
there is separation, ก็จะมีการแบ่งแยก
   
1:02:18 but there is only observation แต่มีเพียงการสังเกตที่ปราศจาก
without the 'I.' "ฉัน" เท่านั้น
   
1:02:25 I wonder ผมไม่ทราบว่าคุณเข้าใจ
if you see all this? เรื่องทั้งหมดนี้ไหม
   
1:02:31 The 'I' is made up ความเป็น "ฉัน"
of many things: ประกอบขึ้นด้วยหลายสิ่งหลายอย่าง
   
1:02:36 past remembrances, past เช่นความทรงจำในอดีต
experiences, past problems, ประสบการณ์ในอดีต ปัญหาในอดีต
   
1:02:41 present problems, ปัญหาปัจจุบัน ความวิตกกังวล
anxiety  
   
1:02:43 - the 'I,' that is me, ความเป็น "ฉัน" ซึ่งก็คือฉัน
that is you. ซึ่งก็คือคุณ
   
1:02:49 If we have gone that far, ถ้าหากผมไปได้ไกลถึงเพียงนั้น
the 'I' is now absent. ขณะนั้น "ฉัน" ก็ไม่มีอยู่
   
1:02:55 You understand? คุณเข้าใจนะ
It is not 'I' who is observing,  
   
1:02:56   มันไม่ใช่ "ฉัน"
  เป็นผู้ที่กำลังสังเกต
   
1:02:58 but there is ทว่ามีอยู่เพียงการสังเกตเท่านั้น
only observation.  
   
1:03:05 Then what แล้วจากนั้นอะไรเกิดขึ้น
takes place?  
   
1:03:09 You understand, sirs, คุณเข้าใจไหมครับ
   
1:03:11 this is real meditation now, สิ่งที่เราได้ทำกันมาขณะนี้
what we have done. นี่คือสมาธิที่แท้จริง
   
1:03:16 The sense of enquiry การตระหนักถึงการสืบค้นเข้าไป
  ในตัวคุณเอง การรู้ตัวต่อตนเอง
   
1:03:19 into your self,  
self-awareness,  
   
1:03:22 knowing all its รู้ถึงปัญหาทั้งหมดของมัน
problems,  
   
1:03:26 knowing all the desires, รู้ถึงความอยากทั้งหมด
  แรงกดดัน ความขัดแย้ง
   
1:03:29 pressures, conflicts,  
   
1:03:32 sorrow, pain ความทุกข์โศก ความเจ็บปวด
- all that, ตระหนักรู้ถึงทั้งหมดนั้น
   
1:03:35 be aware of all that.  
   
1:03:39 And that awareness can only ความรู้ตัวเช่นนั้นอุบัติขึ้นได้
come into existence  
   
1:03:42 when you are observing เมื่อคุณสังเกตอยู่
   
1:03:46 your reactions in relationship, สังเกตปฏิกิริยาของคุณ
right? ในความสัมพันธ์ ใช่ไหม
   
1:03:50 You can't observe คุณไม่อาจจะสังเกตตัวคุณเองได้
yourself  
   
1:03:52 by just going off โดยแค่ออกไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้
   
1:03:55 and sitting under a tree.  
   
1:03:58 You can somewhat คุณสังเกตได้บ้าง
observe it,  
   
1:04:00 but it is only in relationship แต่ในความสัมพันธ์เท่านั้น
all your reactions arise. ที่ปฏิกริยาทั้งหมดของคุณเกิดขึ้น
   
1:04:09 So the mind is now ดังนั้นจิตในขณะนี้
   
1:04:15 in a state อยู่ในภาวะที่ไม่มีปัญหา
where there is no problem, ไม่มีการพยายาม ไม่ควบคุม
   
1:04:18 no effort, no control,  
   
1:04:22 and, essentially, และที่สำคัญยิ่งไม่มีแรงเจตนา
no will,  
   
1:04:27 because will is เพราะแรงเจตนา
the essence of desire. เป็นเนื้อแท้ของความอยาก
   
1:04:31 I don't know if you ผมไม่ทราบว่า
have gone into it? คุณเคยพิจารณาเรื่องนี้ไหม
   
1:04:33 Right? ใช่ไหม
   
1:04:35 I will, I want, ผมมุ่งปรารถนา ผมต้องการ ผมต้อง
I must.  
   
1:04:41 That is, desire นั่นคือความอยาก
   
1:04:48 demanding something, ที่เรียกร้องต้องการอะไรบางอย่าง
which is in time. ซึ่งนั่น อยู่ในกาลเวลา
   
1:04:53 Right? ใช่ไหม
   
1:04:55 And to achieve that และการที่จะให้ได้สิ่งนั้น
I must exercise will to gain it. ผมต้องมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มันมา
   
1:05:00 So the mind is free จิตต้องเป็นอิสระจากทั้งหมดนั้น
of all that.  
   
1:05:07 If you have gone ถ้าหากคุณไปได้ไกลถึงเพียงนั้น
that far,  
   
1:05:12 then what is there? แล้วมีอะไรอยู่ที่นั่น
   
1:05:17 Man has sought something sacred, มนุษย์ได้แสวงหาภาวะบางอย่าง
right? ที่ศักดิ์สิทธิ์ ใช่ไหม
   
1:05:23 Something holy, ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา
  สิ่งที่ไม่อาจเสื่อมสลาย
   
1:05:26 something imperishable,  
   
1:05:29 incorruptible, timeless ไม่อาจฉ้อฉลได้ ไร้กาลเวลา
  จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่
   
1:05:33 - it doesn't matter what.  
   
1:05:36 And he says, 'I have worked, แล้วมนุษย์บอกว่า "ฉันได้ทำ" แล้ว
I have taken my life, ฉันได้รับผิดชอบชีวิตของฉันแล้ว
   
1:05:41 I have understood ฉันเข้าใจชีวิตของฉัน
my life completely, อย่างสมบูรณ์แล้ว ยังมีอะไรอีกหรือ
   
1:05:45 now, what is there?'  
   
1:05:48 You understand? คุณเข้าใจไหม มีอะไรอื่นอีกไหม
What more, what is there beyond? อะไรบางอย่างที่เหนือพันไปอีก
   
1:05:58 Because all search เพราะการแสวงหาทุกอย่าง
must end, too ต้องจบสิ้นลงด้วย คุณเข้าใจไหม
   
1:06:01 - you understand?  
   
1:06:03 Because the moment ในทันทีที่คุณแสวงหา
you are seeking,  
   
1:06:09 how do you know คุณจะรู้ได้อย่างไร
what you find? ว่าคุณจะค้นพบอะไร
   
1:06:12 You understand คุณเข้าใจสิ่งที่ผมถามหรือเปล่า
what I am asking?  
   
1:06:15 You are seeking, คุณกำลังเสาะหา
   
1:06:18 God, truth, or whatever แสวงหาพระเจ้า สัจจะธรรม
it is you are seeking. หรืออะไรก็ตาม
   
1:06:21 It may be your own pleasure, อาจเป็นความสุขเพลิดเพลินของคุณ
it may be your own sexual urges. เป็นแรงขับทางเพศของคุณ
   
1:06:25 It may be หรืออาจเป็นการจบสิ้น
your own ending ปัญหาบางอย่างของคุณ หรืออื่นๆ
   
1:06:28 to certain problems,  
and so on.  
   
1:06:29 You are seeking. แต่คุณกำลังแสวงหา
   
1:06:33 In that search is implied ซึ่งในนั้นบ่งบอกนัยหลายอย่าง
several things.  
   
1:06:38 First of all, when you find it, ประการแรก เมื่อคุณหาเจอแสดงว่า
you must recognize it. คุณต้องรู้จักมัน ใช่ไหม
   
1:06:42 Right?  
   
1:06:44 In that search ในการแสวงหาต้องมีความพึงพอใจ
it must be satisfactory.  
   
1:06:48 If not, ไม่เช่นนั้นคุณก็จะโยนมันทิ้งไป
you will throw it out.  
   
1:06:51 It must answer มันต้องตอบปัญหาของคุณได้ทั้งหมด
all your problems,  
   
1:06:56 and it won't, แต่มันตอบไม่ได้
  เพราะคุณสร้างปัญหาขึ้นเอง
   
1:06:58 because the problems  
are created by yourself.  
   
1:07:05 So, the person who says, ฉะนั้นคนที่บอกว่า "ผมกำลังแสวงหา"
'I am seeking'  
   
1:07:10 is really quite แท้จริงแล้ว
unbalanced, เขาค่อนข้างจะไม่ปกติ
   
1:07:17 because he is playing เพราะเขากำลังหลอกตัวเอง
tricks upon himself.  
   
1:07:22 So all that now is ดังนั้นทุกประการนั้น
totally in abeyance, ขณะนี้ระงับไป จบสิ้นไปแล้ว
   
1:07:28 finished.  
   
1:07:32 Then the mind is จิตจึงเงียบลงอย่างสิ้นเชิง
absolutely quiet,  
   
1:07:36 in pure observation. อยู่ในการสังเกตอันบริสุทธิ์
   
1:07:43 Now, anything beyond that อะไรก็ตาม หากนอกเหนือไปจากนี้
is merely a description เป็นเพียงคำบรรยาย
   
1:07:48 - you understand? - คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
1:07:51 is merely putting เป็นเพียงการเอาคำพูด
together words มาร้อยเรียงเท่านั้น
   
1:07:54 to convey something เพื่อจะสื่อถึงสิ่งซึ่ง
  ไม่สามารถจะสื่อสารได้
   
1:07:57 which is incommunicable.  
   
1:08:00 You understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
1:08:08 So, all that one can do ดังนั้น ทั้งหมดที่เราพอจะทำได้
   
1:08:18 is not to describe that, ไม่ใช่การพรรณาถึงสิ่งนั้น
   
1:08:21 but to meet another แต่เป็นการพบกับอีกคนหนึ่ง
  ที่มีศักยภาพเท่าเทียมกัน
   
1:08:24 with the same capacity,  
   
1:08:27 with the same intensity, มีความจริงจังแรงกล้าเหมือนกัน
  ในระดับเดียวกัน
   
1:08:29 at the same level.  
   
1:08:32 You understand คุณเข้าใจไหม ว่าผมพูดถึงอะไร
what I am talking about?  
   
1:08:36 What is love? ความรัก คืออะไร
   
1:08:42 It is to meet another คือ การได้พบกับอีกคนหนึ่ง
   
1:08:46 with the same ด้วยความจริงจังแรงกล้าเหมือนกัน
intensity, ในระดับเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน
   
1:08:49 at the same level,  
   
1:08:51 at the same time.  
   
1:08:53 You understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
1:08:55 Isn't it? นั่นไม่ใช่ความรักหรอกหรือ
That is love.  
   
1:09:01 I am not talking ผมไม่ได้พูดถึงความรักทางกายภาพ
of physical love, ผมพูดถึงความรัก
   
1:09:05 I am talking of love  
   
1:09:07 which is not desire, ซึ่งไม่ใช่ความอยาก
which is not pleasure. ไม่ใช่ความสุขเพลิดเพลิน
   
1:09:10 To meet somebody การได้พบกับใครบางคน
  ด้วยความแรงกล้าเท่าเทียมกัน
   
1:09:12 with the same intensity,  
- right? -  
   
1:09:18 with the same ด้วยความรู้สึกแห่งเวลาเหมือนกัน
sense of time, เวลาในความหมาย
   
1:09:24 - time in the sense,  
you know,  
   
1:09:26 and with the same และด้วยความรู้สึก
passion. แรงกล้าเหมือนกัน
   
1:09:29 That is love. นั่นคือความรัก
   
1:09:35 Now, if there is ถ้าหากมีความรักอย่างนี้
that love in another, ในคนคนหนึ่ง
   
1:09:39 and you have this quality และคุณมีคุณสมบัติ
of mind, which is silent, แห่งจิตซึ่งเงียบ
   
1:09:44 there is communication มีการสื่อสารโดยปราศจากถ้อยคำ
- right? -  
   
1:09:48 without words. นั่นคือการสื่อถึงกัน
   
1:09:52 That is, a communication ซึ่งคือการประสาน
which is really communion, เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง
   
1:09:58 complete sharing เป็นการร่วมกันในอะไรบางอย่าง
of something อย่างสมบูรณ์
   
1:10:01 which is not capable ซึ่งไม่สามารถที่จะกล่าวออกมา
of being put into words. เป็นถ้อยคำได้
   
1:10:09 The moment you put ในทันทีที่คุณกล่าวออกมา
it into words it is gone, เป็นถ้อยคำ
   
1:10:12 because the word มันก็หายไป
is not the thing. เพราะคำคำนั้นไม่ใช่สิ่งสิ่งนั้น
   
1:10:21 So, at the end เมื่อถึงตอนจบการพูด 4 ครั้งนี้
of these talks,  
   
1:10:26 six: four talks and two  
question and answers,  
   
1:10:32 where are we? และมีการตอบคำถาม 2 ครั้ง
  ขณะนี้เราอยู่ ณ.ตรงไหน
   
1:10:37 Where is each one of us เราแต่ละคนอยู่ ณ. ตรงไหน
   
1:10:40 with regard to what you have heard, หลังจากที่คุณได้ยิน
and what you have learned, ได้ฟัง ได้เรียนรู้
   
1:10:43 what you have seen ได้เห็นด้วยตัวคุณเองแล้ว
for yourself?  
   
1:10:49 Are they just หรือมันเป็นเพียงคำพูด
mere words ที่คุณจะนำกลับไป
   
1:10:55 for you to carry?  
   
1:10:58 Or is there a deep หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
fundamental change, ในระดับลึกถึงรากฐาน
   
1:11:07 so that you are free แล้วคุณเป็นอิสระ
of all your problems, จากปัญหาทั้งหมดของคุณ
   
1:11:13 free of fear, เป็นอิสระจากความกลัว
  และมีกลิ่นหอม
   
1:11:16 and there is  
that perfume  
   
1:11:18 which can never die, ที่ไม่อาจตายไปได้
which is love. ซึ่งคือความรัก
   
1:11:24 And out of that action, และจากปฏิบัติการของความรักนั้น
   
1:11:27 from that comes สติปัญญาและการกระทำก็ตามมา
intelligence and action.  
   
1:11:31 Do you understand? คุณเข้าใจไหมครับ
   
1:11:35 Right, sirs. เข้าใจนะครับ