Krishnamurti Subtitles

อะไรที่จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลง

Saanen - 27 July 1978

Public Discussion 20:08   อะไรที่จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลง
   
0:25 Before we begin to bombard each other ก่อนที่เราจะเริ่มกระหน่ำกันด้วยคำถาม
with a lot of questions and arguments, และข้อโต้แย้งมากมาย
   
0:37 I wonder if you read in the newspaper ผมอยากรู้ว่า คุณอ่านหนังสือพิมพ์กันบ้างไหม
   
0:43 – I don’t generally read newspapers, ผมไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์
I look at the headlines – ผมอ่านพาดหัวข่าว
   
0:49 that the world, every year, ทุกปี โลกมีการซื้อขายอาวุธสงคราม
   
0:53 is spending four hundred มูลค่า 400,000 ล้านดอลลาร์
billion dollars on armaments.  
   
1:02 That is four hundred มูลค่า 400,000 ล้านดอลลาร์
thousand million dollars.  
   
1:09 I don’t know what that sum means ผมไม่ทราบว่า นั่นหมายถึงอะไร
   
1:11 but that is what is being spent แต่มันเป็นการใช้จ่าย สำหรับการเข่นฆ่ากัน
on trying to kill each other.  
   
1:21 I wonder, ผมสงสัยว่า
after reading such a statement, หลังจากอ่านข้อความอย่างนั้นแล้ว
   
1:27 what will make human beings change? อะไรหรือ ที่จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลง
   
1:35 Yesterday, that gentleman เมื่อวานนี้
over on my left put a question. คุณสุภาพบุรุษที่นั่งทางซ้ายถามคำถาม
   
1:41 He said, ‘I have listened to you ถามว่า “ผมฟังคุณมาหลายปีมาก
for so many years,  
   
1:46 listened to your talks, ฟังการพูดของคุณ
listened to your tapes and so on, ฟังเทปบันทึกเสียง และอื่นๆ
   
1:53 and I am exactly แต่ผมยังอยู่ที่จุดเดิม ที่ผมเริ่มต้น”
where I started when I began.  
   
2:01 I think it would be important ผมคิดว่ามันสำคัญ
   
2:05 if we could go into that question, ถ้าเราสืบค้นพิจารณา
rather seriously. ในคำถามนี้ได้จริงจังพอสมควร
   
2:11 Perhaps, most of us are บางทีเราส่วนใหญ่ อาจจะอยู่ในสภาพนั้น
in that position – perhaps.  
   
2:23 What will make a human being อะไรหรือ
change, very deeply? ที่จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงอย่างล้ำลึก
   
2:33 This has been a great problem นี่เป็นปัญหาที่ใหญ่หลวง
   
2:38 for those people who are concerned สำหรับผู้ที่เป็นห่วงใส่ใจ
with the transformation of man. ต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ของมนุษย์
   
2:48 What makes us change? สิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลง คืออะไร
   
2:53 If you put that question ถ้าคุณถามคำถามนี้ ต่อตนเองอย่างจริงจัง
to yourself, seriously,  
   
2:59 and ask with all sincerity, และถามด้วยความจริงใจ
with all depth of your being, ด้วยความลึกล้ำทั้งหมดของชีวิตคุณ
   
3:05 what will make you change? ว่าอะไรหรือ ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลง
   
3:10 Will an external event เหตุการณ์ภายนอก
bring about a crisis in your life จะทำให้เกิดวิกฤตในชีวิตคุณไหม
   
3:22 and that forces you to do some และบีบบังคับให้คุณ
radical thinking – change? ต้องเปลี่ยนแปลงการคิดครั้งใหญ่
   
3:30 A death in the family, an incident ความตายของคนในครอบครัว เหตุการณ์
or an event, or a happening อุบัติการณ์ หรือปรากฏการณ์
   
3:40 that is devastating, psychologically, ที่ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง
as well as physically – ทั้งทางจิตใจและทางร่างกาย
   
3:50 will that bring about deep change? ภาวะการณ์นั้น จะทำให้เกิด
  การเปลี่ยนแปลงลึกล้ำกระนั้นหรือ
   
4:01 Or must you go through great pain, หรือว่าคุณ ต้องผ่านเข้าไป
  ในความเจ็บปวดแสนสาหัส
   
4:08 great sorrow, great agony, ผ่านความทุกข์โศก ความทรมานสาหัสสากรรจ์
brought about by external events, ที่เหตุการณ์ภายนอกนำเข้ามา
   
4:21 and forces you, forces แล้วบีบเค้นคุณ บังคับให้มนุษย์คนหนึ่ง
a human being to alter his course, ปรับเปลี่ยนวิถีทางของเขา
   
4:35 his drive, his direction, เปลี่ยนความมุ่งหมาย ทิศทาง
his selfishness, ความเห็นแก่ตัวของเขา
   
4:39 his limited, brutal thinking? เปลี่ยนการคิดที่จำกัดคับแคบ
  ที่โหดร้ายของเขา
   
4:47 We have had several wars เราผ่านมาหลายสงคราม
   
4:54 and most of us, perhaps, have lived และเราส่วนใหญ่อาจผ่านชีวิต
through two wars, devastating wars, มาสองมหาสงคราม สงครามที่ทำลายล้าง
   
5:01 millions have been killed. ผู้คนถูกฆ่าตายนับล้าน
   
5:07 Think of the misery, the confusion, ลองนึกถึงความทุกข์ลำเค็ญ
  ความสับสนอลหม่าน
   
5:10 the enormous sorrow of those people ความทุกข์โศกอันมหึมาของผู้คน
who have had great losses, ที่ต้องสูญเสียสุดประมาณ
   
5:17 not only physical losses ไม่เพียงสูญเสียอวัยวะ
but their sons destroyed. แต่คร่าชีวิตลูกชายของพวกเขา
   
5:26 And, apparently, superficial events, แต่ปรากฏว่า เหตุการณ์ภายนอก
however great they are, ไม่ว่าจะใหญ่หลวงเพียงใด
   
5:35 don’t seem to bring about a freedom, ดูเหมือนไม่ได้ทำให้เกิดอิสรภาพ
   
5:42 say, ‘This cannot happen again’ จนพูดได้ว่า
  “เหตุการณ์เยี่ยงนี้ จะไม่เกิดขึ้นอีก”
   
5:48 – you understand? คุณเข้าใจไหม
   
5:50 So, I’m asking you, ดังนั้น ผมถามคุณเช่นเดียวกับที่เคยถาม
as well as I’ve asked…  
   
5:56 this has been a question which นี่เป็นคำถาม ซึ่งเราได้พิจารณา
we have considered many, many times มาหลายต่อหลายครั้ง
   
6:05 – will external events change man? ถามว่า เหตุการณ์ภายนอก
That’s one problem. จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้หรือ
   
6:10   นั่นคือปัญหาหนึ่ง
   
6:14 That is, superficial events. นั่นคือ เหตุการณ์ภายนอก
   
6:19 And, apparently, เห็นได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมนุษย์เลย
that has not changed man  
   
6:26 – change in the sense, we mean, การเปลี่ยนแปลงเราหมายถึง
   
6:29 a real, deep transformation การเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแท้จริง
of this selfish drive, ของแรงขับของความเห็นแก่ตัว
   
6:39 identified with groups, nations, ที่ผนึกตนเข้ากับกลุ่มก๊ก ประเทศชาติ
with beliefs, dogmas, ความเชื่อ และหลักศาสนา
   
6:43 religion, all the rest of it. ผนึกตนกับศาสนา และอื่นๆ
   
6:48 And, apparently ขอให้เข้าใจไปด้วยกัน
– please, follow this –  
   
6:53 apparently, some superficial event, เห็นได้ชัดว่า เหตุการณ์ภายนอกบางอย่าง
   
6:59 like the death of one’s husband, เช่น ความตายของสามี ภรรยา
wife, children, หรือลูก ที่สร้างความเจ็บปวด
   
7:04 does bring, through great pain and ความทุกข์โศกมหาศาล ทำให้เกิด
sorrow a certain change in oneself. การเปลี่ยนแปลงในตัวเราได้บ้างบางอย่าง
   
7:14 I do not know ผมไม่ทราบว่า
if you have not noticed it. คุณเคยสังเกตเห็นบ้างไหม
   
7:23 Does that mean นั่นหมายถึง เราต้องขึ้นกับ
we must depend on external events เหตุการณ์ภายนอกอย่างนั้นหรือ
   
7:30 – death, war, somebody leaving you ขึ้นกับความตาย สงคราม
and so on and so on, หรือเมื่อใครบางคนทอดทิ้งคุณไป เป็นต้น
   
7:40 external, devastating events, เหตุการณ์ภายนอกที่ทำลายล้าง
will that change you? จะเปลี่ยนแปลงคุณได้หรือ
   
7:49 Which means that you must ซึ่งหมายถึง คุณต้องขึ้นกับสรรพสิ่งภายนอก
depend on outward things,  
   
8:01 which will then put you จึงจะทำให้คุณต้องเจ็บปวด
through great agony and suffering ทุกข์ทรมานแสนสาหัส
   
8:06 and out of that you come, และจากสภาพนั้น
   
8:09 bringing about, perhaps, บางที คุณอาจจะเกิดการผ่าเหล่า
a deep mutation. เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน
   
8:19 Right? อย่างนั้นหรือ
   
8:24 It seems to us that that’s the most สำหรับเรา ดูเหมือนนั่นเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุด
appalling thing, even to say it, แม้แต่จะพูดถึงมัน
   
8:36 that we must go through suffering ว่าเราต้องผ่านความเจ็บปวดทรมาน
to bring a change. เพื่อจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
   
8:43 That’s inconceivable, but yet เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่จะนึกคิด
that’s what happens, apparently. แต่เห็นได้ชัดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
   
8:53 It’s like a man who is มันเหมือนคนที่ขับรถประมาท
driving a car, rather carelessly,  
   
9:01 kills others and perhaps survives, ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
  แล้วบางทีตัวเขารอดตาย
   
9:04 and after that he says, ‘I’m going หลังจากนั้นเขาก็พูดว่า
to be awfully careful how I drive’ “ผมจะระมัดระวังมากที่สุดเวลาผมขับรถ”
   
9:12 – he’s intelligent, after the event. เขาคิดได้ก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว
   
9:17 You follow? คุณเข้าใจไหม
   
9:19 Is it possible to be intelligent เป็นไปได้ไหม ที่จะเกิด
before the event? สติปัญญาก่อนเกิดเหตุการณ์
   
9:28 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
9:37 Intelligent meaning, ความหมายของสติปัญญานั้น
   
9:44 not become more clever in this ไม่ใช่ฉลาดมากขึ้นในสัญชาตญาณ
instinctual survival of selfishness, ของการเอาตัวรอดด้วยความเห็นแก่ตัว
   
9:54 of that drive of desire ไม่ใช่แรงขับเคลื่อนของความอยากที่แรงขึ้น
and so on and so on, เป็นต้น
   
9:59 but that intelligence แต่เป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากการหยั่งเห็น
that is born out of the perception  
   
10:10 that superficial events do not ว่าเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงมนุษย์
fundamentally change man, จากรากฐานอย่างแท้จริง
   
10:16 but that change ทว่า การเปลี่ยนแปลงจากรากฐาน
must come totally, inwardly, ต้องอุบัติขึ้นภายในจิตใจทั้งหมด
   
10:22 without any pressure, โดยปราศจากความกดดัน
without any incident, event. ปราศจากเหตุการณ์ อุบัติการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
   
10:30 To perceive that, การหยั่งเห็นเช่นนั้น
is part of intelligence. เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสติปัญญา
   
10:45 To perceive the truth that if I depend การหยั่งเห็นความจริงว่า
on outward pressure, outward events,  
   
10:48   ถ้าเราพึ่งพิงขึ้นอยู่กับแรงกดดันภายนอก
  เหตุการณ์ภายนอก
   
10:56 which puts me through ซึ่งทำให้เราวิตกกังวล
a great deal of sorrow and anxiety, และทุกข์โศกสุดประมาณ
   
11:02 I will either become cynical, bitter เราอาจจะกลายเป็นคนขมขื่น
  ชอบเยาะเย้ยดูแคลนคนอื่น
   
11:08 or escape into some หรือหลบหนีเข้าไปในสิ่งบันเทิงบางอย่าง
form of entertainment.  
   
11:15 So, in that there is no deep change. ซึ่งภายในนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ล้ำลึก
   
11:20 To see that, is part of intelligence. การเห็นเช่นนี้
  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสติปัญญา
   
11:28 The materialists, the communists, พวกวัตถุนิยม พวกคอมมิวนิสต์
the totalitarian people say, หรือพวกเผด็จการ พวกเขาพูดว่า
   
11:36 ‘Change the outward events, “เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ภายนอก
then man changes.’ แล้วมนุษย์จะเปลี่ยนแปลง”
   
11:42 But that has been tried แต่มนุษย์ก็ได้พยายามทำมาแล้วหลายพันปี
through millennia.  
   
11:47 Right? จริงไหม
   
11:49 And, apparently, man has not changed. ปรากฏว่า มนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย
   
11:52 And, also, there is this statement, และยังมีคำกล่าวที่สอนสั่งไว้
   
12:00 made by several gurus and teachers โดยเหล่าคุรุและพวกครูจากตะวันออก
in the East, and perhaps in the West, และอาจจะตะวันตกด้วย
   
12:07 that surrender yourself, ว่าจงยอมตนศิโรราบ
then all your problems are solved. แล้วปัญหาของเธอจะสลายไป
   
12:16 You again surrender คุณก็ยอมจำนนต่อสิ่งภายนอกอีกนั่นแหละ
to something outside,  
   
12:22 or, surrender to something ยอมจำนนต่อบางสิ่งบางอย่าง
which you have created. ที่คุณสร้างขึ้นเอง
   
12:30 You follow all this? คุณตามทันไหม ผมไม่ทราบว่าคุณเข้าใจไหม
I wonder if you understand.  
   
12:38 Please, are we understanding เราเข้าใจกันและกันไหม
each other?  
   
12:42 This is very important, after that เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะคำถามของ
question of that gentleman, yesterday. คุณสุภาพบุรุษคนนั้นเมื่อวาน
   
12:49 He said, ‘I have listened to you เขาบอกว่า “ผมฟังคุณมาหลายต่อหลายปี
for so many years  
   
12:53 and I have not changed. แต่ผมไม่เปลี่ยนแปลงเลย
I am where I started out.’ ผมยังอยู่ที่เดิมที่ผมเริ่มต้น”
   
13:01 You know, to hear such a statement, คุณรู้ไหม การได้ยินคำพูดอย่างนั้น
you cry, inwardly. คุณร่ำไห้อยู่ภายใน
   
13:08 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
13:13 I wonder how many of you ผมสงสัยว่า
cried, inwardly. พวกคุณสักกี่คนที่ร้องไห้อยู่ข้างใน
   
13:20 And what will change him, แล้วอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงคุณ
or you, or another? หรือเขา หรือคนอื่นๆ
   
13:30 Is it, as we said, an external event, ดังที่เราพูดกันว่า เหตุการณ์ภายนอก
   
13:35 devastating, ที่ก่อความเสียหายมากมาย ทำให้ทุกข์โศก
which brings about sorrow,  
   
13:38 and then that sorrow, if it is deep, และถ้าความทุกข์โศกนั้น มันลึกจริงๆ
   
13:43 it shatters everything มันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีแหลกสลาย
that you have had,  
   
13:53 and then, perhaps, you say, แล้วบางทีคุณอาจพูดว่า
‘I can’t live this way, any more’ “ฉันมีชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว”
   
14:00 – so you’re, again, ซึ่งคุณก็ยังพึ่งพาเหตุการณ์ภายนอกอยู่อีก
depending on an external event.  
   
14:05 And external events can be vast เหตุการณ์ภายนอกอาจจะใหญ่โตมโหฬาร
   
14:09 – wars, earthquakes and so on – เช่น สงคราม แผ่นดินไหว
external events. หรือเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ
   
14:15 Realising that, these religious เมื่อตระหนักเช่นนั้น ผู้เคร่งศาสนาทั้งหลาย
– can I use the word ‘exploiters’? – ผมขอใช้คำว่า ‘พวกตักตวงผลประโยชน์’ ได้ไหม
   
14:27 these religious exploiters – with พวกนักตักตวงผลประโยชน์ทางศาสนา
your consent, I’m using that word – ผมใช้คำนี้ด้วยความเห็นชอบจากคุณ
   
14:33 say, ‘Give yourself over, surrender.’ พวกเขาบอกว่า “จงยอมตนศิโรราบ”
   
14:40 You understand the implications of it? คุณเข้าใจนัยของมันไหม
   
14:45 Surrender naturally to the guru, สมัครใจศิโรราบต่อคุรุ
to the man who says, ‘Surrender,’ ต่อผู้ที่พูดว่า ‘จงศิโรราบ’
   
14:51 but inwardly แต่ภายในจิตใจ คุณกำจัดแรงขับนี้หรือ
do you eliminate this drive,  
   
14:57 this self-centredness กำจัดการยึดตนเป็นศูนย์กลางความสำคัญ
and so on and so on? และอื่นๆ หรือ
   
15:04 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
15:05 Again the same phenomenon, ก็เป็นปรากฏการณ์เดิมอีกเช่นกัน
which is outward pressure, คือแรงกดดันจากภายนอก
   
15:11 now you are exerting inward pressure แล้วคุณก็ใช้แรงกดดันภายใน
to give it to somebody else. เพื่อมอบให้คนอื่น
   
15:16 Have you understood this? คุณเข้าใจเรื่องนี้ไหม
   
15:21 Can we go on from there? เราสืบค้นต่อจากตรงนั้นได้ไหม
   
15:30 Now, do you listen to all this? คุณฟังทั้งหมดนี้ไหม
   
15:36 That outward pressure แรงกดดันจากภายนอก
is not going to change, ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
   
15:40 inward giving yourself over ส่วนภายใน การอุทิศตนต่อสภาพความเป็นจริง
to a presence, a reality,  
   
15:46 to God, to this, or to that, ต่อพระเจ้า ต่อนี่หรือนั่น
   
15:49 is still the desire which ก็ยังเป็นความอยาก
drives you to forget yourself, ที่ขับเคลื่อนคุณเพื่อให้ลืมตนเอง
   
15:59 but the self is still there, ทว่าตัวตนของคุณก็ยังอยู่
only covered up. เพียงแต่ถูกปกปิดไว้
   
16:08 So, do you listen to these statements? คุณฟังความเหล่านี้หรือเปล่า
   
16:16 Right? หรือว่ามันไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้น
Or it doesn’t mean anything, at all?  
   
16:25 So, perhaps, บางที รากเหง้าของเรื่องนี้อยู่ตรงนั้นเอง
the root of the matter lies there:  
   
16:31 intellectually, verbally ในทางความคิด ทางถ้อยคำ
you see reasonably, logically, คุณเข้าใจได้ตามเหตุผล ตามตรรกะ
   
16:40 what the statements we have เข้าใจคำกล่าวเมื่อครู่ได้อย่างชัดเจน
made just now – very clear,  
   
16:45 unless you want to change the words, นอกจากคุณต้องการเปลี่ยนคำที่ใช้
   
16:47 you can change the words คุณจะเปลี่ยนคำก็ได้
but the essence of it is that. แต่แก่นสารก็ยังเหมือนเดิม
   
16:50 The outward pressure, through sorrow, แรงกดดันบีบคั้นจากภายนอก
  ผ่านความทุกข์โศก
   
16:54 and the inward pressure และแรงกดดันภายใน เพื่อหลบหนีจากตนเอง
to escape from yourself – right? –  
   
17:02 which, again, ซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
is another form of pressure. ของแรงกดดันนั่นแหละ
   
17:05 Do you listen to this คุณฟังเรื่องนี้
so that you see the truth of it, เพื่อที่คุณจะเห็นความจริงของมันไหม
   
17:14 that whether it be pressure ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากภายนอก
from outside or from inside, หรือจากภายในก็ตาม
   
17:20 there is no change? ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลย
   
17:24 To see that, to hear that and การเห็น การฟังเรื่องนี้และเห็นความเป็นจริง
see that fact, that is intelligence. นั่นคือสติปัญญา
   
17:35 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
17:37 So, are you – forgive me, แล้วคุณ
for asking this question – – ขอโทษที่ผมถามคำถามนี้ –
   
17:41 are you, who have listened to this, เช้านี้ คุณฟังเรื่องนี้
this morning,  
   
17:45 clearly exposed, logically, sanely, ที่ตีแผ่อย่างชัดเจน เป็นตรรกะ สมเหตุสมผล
   
17:52 do you see the actuality of it, คุณเห็นความเป็นจริงของมัน
the truth of it ความจริงของมันไหม
   
17:57 and, therefore, there is intelligence? ดังนั้น สติปัญญาจึงเกิดขึ้น
   
17:59 Therefore, that intelligence is สติปัญญานี้ ปฏิเสธการขึ้นกับ
the denial of the outer or the inner, ภายนอกหรือภายใน
   
18:08 and, therefore, ฉะนั้นจึงเคลื่อนไหว
moving from where you are. จากที่ที่คุณเป็นอยู่จริง
   
18:24 Do you understand? คุณเข้าใจไหม
   
18:25 Now, have you listened this morning, แล้วคุณได้ฟังไหมเช้านี้
   
18:31 taken in, seriously gone into it, ดูดซับมันไว้ สืบค้นอย่างเอาจริงเอาจัง
as we did just now, เหมือนที่เราทำเดี๋ยวนี้เอง
   
18:38 and seen that pressure, และเห็นแล้วว่าแรงบีบคั้นกดดัน
outward or inward, ทั้งภายนอก ภายใน
   
18:43 in different ways, in different forms, ในวิธีต่างๆ กัน รูปแบบต่างๆ กัน
   
18:46 will not bring about ไม่ได้ก่อให้เกิดการผ่าเหล่าอย่างเฉียบพลัน
the radical mutation?  
   
18:53 To hear that and see it, การได้ยินและเห็นความจริงนี้ คือสติปัญญา
is intelligence.  
   
19:10 Do you see it? คุณเห็นไหม คุณมีสติปัญญานั้นไหม
Do you have that intelligence?  
   
19:17 Therefore, that intelligence ฉะนั้น
acts before the event, สติปัญญานั้นปฏิบัติการก่อนเหตุการณ์
   
19:27 so that man has not บุคคลนั้นจึงไม่ต้องผ่านความทุกข์โศก
to go through sorrow.  
   
19:34 If you discover that, ถ้าคุณค้นพบความจริงนี้
it is something – you follow? – มันเป็นอะไรบางอย่างที่สำคัญ เข้าใจไหม
   
19:38 it’s a divine gift. เป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์
   
19:42 Sorry to use the word ‘divine.’ ขออภัยที่ใช้คำว่า ‘ศักดิ์สิทธิ์’
   
19:45 It’s a great, enormous gift มันเป็นพรอันยิ่งใหญ่
   
19:50 because, before the event, เพราะก่อนเหตุการณ์
   
19:55 catastrophic, devastating event ก่อนหายนะภัย เหตุการณ์ล้างผลาญ
that brings sorrow, ที่นำความทุกข์โศกมาให้
   
20:02 or any pressure, outward or inward, หรือแรงบีบคั้นกดดันใดๆ ภายนอกหรือภายใน
will not change man, จะไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์เลย
   
20:11 when he realises that, เมื่อเขาตระหนักเช่นนั้น
sees the truth of that, เห็นความจริงของเรื่องนั้น
   
20:15 that intelligence is operating สติปัญญานั้น ปฏิบัติการไม่ว่าแห่งหนใด
wherever it is  
   
20:21 – whether in your daily life, ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันของคุณ
whether it is in your office ในที่ทำงานของคุณ
   
20:25 – you follow? – สติปัญญานั้น ปฏิบัติการตลอดเวลา
all the time, that’s operating.  
   
20:30 Right? เข้าใจนะ
   
20:35 Now, let us discuss, จากนี้ ขอให้เราเสวนากัน พูดคุยถกกัน
or let’s talk over  
   
20:41 – if you want to. ถ้าคุณต้องการ
   
20:55 Questioner: Je ne parle l’anglais, Q: Je ne parle l’anglais,
je le comprend trés peu. je le comprend trés peu.
   
20:58 K: Parlez en Francais, ça va. K: Parlez en Francais, ça va.
   
21:00 Q: Alores je vais me contenter Q: Alores je vais me contenter
simplement d’exprimer un sentiment. simplement d’exprimer un sentiment.
   
21:04 Il s’git de ma gratitude, Il s’git de ma gratitude,
   
21:06 je crois que je suis venu je crois que je suis venu
un peu pour ça un peu pour ça
   
21:08 parce que j’ai lu déja les parce que j’ai lu déja les
dialogues et les livres dialogues et les livres
   
21:13 que sous avez publiés, que sous avez publiés,
qui existent, qui existent,
   
21:16 et je voulais vous remercier et je voulais vous remercier
profondément profondément
   
21:18 pour l’éclairage pour l’éclairage
que vous avez déja apporté. que vous avez déja apporté.
   
21:22 K: He says, I’m very glad K: เขาบอกว่า ผมรู้สึกยินดีที่ได้มาที่นี่
I came here to listen to all this, เพื่อรับฟังเรื่องทั้งหมดนี้
   
21:25 I’m very grateful. ผมขอขอบคุณ
   
21:35 Q: What is loneliness? Q: ความเหงา ความอ้างว้างเดียวดาย คืออะไร
K: What is loneliness?  
   
21:37   K: ความอ้างว้างเดียวดาย คืออะไร
  Q: ความเหงา ความอ้างว้างเดียวดาย คืออะไร
   
21:38   K: ความอ้างว้างเดียวดาย คืออะไร
   
21:44 Any other? มีคำถามอื่นอีกไหม
   
21:46 Q: I feel yesterday, Q: เมื่อวานนี้
we arrived half-way ผมรู้สึกว่าเรามาถึงครึ่งทาง
   
21:51 to this idea of being free เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
from conditioning. การเป็นอิสระจากอิทธิพลกำหนด
   
21:54 We stopped at the point where เราหยุดอยู่ที่ เรารู้ตัวว่าเราถูกอิทธิพลกำหนด
one is aware that one is conditioned  
   
21:59 and my question is คำถามของผมก็คือ
what happens after you’re aware, อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณรู้ตัว
   
22:06 and why does it seem และเพราะอะไรจึงดูเหมือนเราถูกจู่โจม
that one is overtaken  
   
22:10 by this conditioning process? โดยกระบวนการของอิทธิพลกำหนดนี้
   
22:13 K: All right. K: เราจะย้อนกลับไปเรื่องนั้นไหม
Shall we go back to that?  
   
22:16 Or you are bored with it? หรือว่าคุณเบื่อแล้ว
I see some of you are bored… no? ผมเห็นคุณบางคนรู้สึกเบื่อ... ไม่เบื่อหรือ
   
22:19 So, monsieur, he’s bored คุณสุภาพบุรุษคนนั้น เขาเบื่อ
– I won’t look at him. ผมจะไม่มองไปที่เขา
   
22:32 Q: In this question of conditioning, Q: ปัญหาเกี่ยวกับอิทธิพลกำหนด
   
22:34 I would like to see ผมอยากจะทราบว่า
if the body itself is conditioning ตัวร่างกายเองถูกอิทธิพลกำหนดไหม
   
22:39 or if the identification หรือการผนึกตนกับร่างกาย
with the body is conditioning... เป็นการถูกกำหนดไหม
   
22:40 K: Right, we’ll go into that, sir. K: ได้ เราจะพิจารณาในเรื่องนั้น
   
22:42 Q: What is the relationship of Q: อิทธิพลกำหนดและการผนึกตน
the conditioning and identification? สัมพันธ์กันอย่างไร
   
22:46 K: What is the relationship between K: อะไรคือความสัมพันธ์
conditioning and identification, ระหว่างอิทธิพลกำหนดและการผนึกตน
   
22:52 with the body, with an event, ผนึกตนเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกาย
and so on, so on? กับเหตุการณ์ และสิ่งอื่นๆ
   
22:56 Q: Is the body itself conditioned? Q: ตัวร่างกายเองถูกอิทธิพลกำหนดไหม
   
22:58 K: Is the body itself conditioned? K: ร่างกายเองถูกอิทธิพลกำหนดไหม แน่นอน
Obviously. Right, sir?  
   
23:05 What was the other question คำถามอื่นที่คุณสุภาพสตรีคนนั้นถาม คืออะไร
that lady asked?  
   
23:08 Q: Loneliness. Q: ความอ้างว้างเดียวดาย
   
23:11 K: Shall we start with that, K: เราเริ่มด้วยเรื่องนี้ดีไหม
   
23:13 and work into this question และสืบค้นในคำถามนี้ ว่าเป็นไปได้ไหม
of whether it is possible  
   
23:22 to understand ที่จะเข้าใจปัญหาของอิทธิพลกำหนดนี้
this question of conditioning,  
   
23:27 not only the actual fact ไม่เพียงความเป็นจริง ที่เราถูกกำหนด
of being conditioned,  
   
23:33 what takes place แต่เกิดอะไรขึ้น เมื่อจิตไม่ถูกกำหนด
when the mind is not conditioned?  
   
23:39 That’s more difficult. เรื่องนั้นจะยากกว่า
   
23:43 What is loneliness? เริ่มจาก ความอ้างว้างเดียวดายคืออะไร
   
23:49 Is loneliness separate from solitude? ความอ้างว้างแยกแตกต่าง
  จากความโดดเดียวเป็นเอกเทศไหม
   
23:57 I’m not quibbling about words. ผมไม่ได้ใช้คำอย่างคลุมเครือ
   
24:02 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
24:06 To be alone การเป็นลำพังโดดเดียว แตกต่างจาก
is different from being lonely. การอยู่ในความอ้างว้างเดียวดาย
   
24:18 ‘Alone’ means all one. ‘เป็นลำพังโดดเดียว’ หมายถึง
I’m using English language. เป็นหนึ่งเดียวทั้งหมด ผมใช้ภาษาอังกฤษ
   
24:26 The dictionary says, ในพจนานุกรม คำว่า ‘เป็นลำพังโดดเดียว’
the word ‘alone’ means all one. หมายถึงหนึ่งเดียวทั้งหมด
   
24:37 See the significance of that: ให้เห็นนัยของมัน เป็นลำพังโดดเดียว
aloneness, solitude and loneliness. เป็นเอกเทศโดดเดียว และความอ้างว้างเดียวดาย
   
24:49 So, we’re asking, what is loneliness? เราถามว่า ความอ้างว้างเดียวดายคืออะไร
   
24:55 Have you ever discovered, คุณเคยค้นพบด้วยตนเองไหม
for yourself, what is loneliness? ว่าความอ้างว้างเดียวดายคืออะไร
   
25:05 Or, you have never หรือคุณไม่เคยอยู่กับมันนานพอ
lived with it long enough  
   
25:16 to see what it is? ที่จะเห็นว่า
  ความอ้างว้างเดียวดายคืออะไร
   
25:19 Or, being frightened of loneliness, หรือคุณหวาดกลัวความอ้างว้าง
you move away from it คุณจึงเคลื่อนหนีออกจากมัน
   
25:26 and try to fill that loneliness แล้วพยายามเติมใส่ความอ้างว้างนั้น
with amusement, literature ด้วยกิจกรรมที่ให้ความอภิรมย์
   
25:31 – you follow? – ด้วยวรรณกรรม ด้วยดนตรี
music and yoga, whatever it is. โยคะ หรืออะไรก็ตาม
   
25:40 So, there is loneliness, ดังนั้น มีความอ้างว้าง
solitude, aloneness. ความเป็นเอกเทศ ความเป็นลำพัง
   
25:51 How does this loneliness come about? ความอ้างว้างเกิดขึ้นได้อย่างไร
   
26:05 You asked that question, madame, คุณผู้หญิง คุณถามคำถามนั้น
   
26:08 don’t take notes อย่าจดบันทึก
while we are discussing ในขณะที่เรากำลังเสวนากัน
   
26:10 then you won’t be able to pay เพราะคุณจะไม่สามารถใส่ใจ
attention while you are taking notes ในขณะที่คุณจดบันทึก
   
26:17 – forgive me, for pointing it out. ขอโทษที่ผมต้องบอกให้ทราบ
   
26:25 That is, most of us are, พวกเราส่วนใหญ่รู้สึกเหงา
unconsciously or consciously, lonely. อ้างว้างเดียวดาย โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
   
26:33 Right? ใช่ไหม
   
26:37 How does this loneliness take place? ความอ้างว้างนี้เกิดขึ้นอย่างไร
   
26:42 How does it happen? มันอุบัติขึ้นอย่างไร
   
26:48 Aren’t we, ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของเรา
in our actions in daily life,  
   
26:52 in our relationship with each other, ในความสัมพันธ์กันและกัน
   
26:57 acting for ourselves เรากระทำเพื่อตัวเราเอง
   
27:03 – no? – for our selfishness. เพื่อความเห็นแก่ตัวของเรา
  เราเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือ
   
27:08 We are, all the time, acting, ตลอดเวลา เรากระทำ ใช้ชีวิต
living, driving, creating, ขับเคลื่อน สรรค์สร้าง
   
27:15 moving, from a centre – เราเคลื่อนไหวจากศูนย์กลาง
   
27:23 our reactions are from a centre. ปฏิกิริยาของเรามาจากศูนย์กลาง จริงไหม
Right?  
   
27:27 So, this constant activity, กิจ การเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุดนี้
   
27:32 which is, essentially, ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
either withdrawal or resistance, การถอนตัวถอยหนีหรือการต่อต้าน
   
27:40 must, inevitably, create ต้องก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า
the thing called loneliness. ความอ้างว้างเดียวดาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
   
27:50 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
27:53 Look, I’m married ผมแต่งงาน
– I am not! – – ผมไม่ได้แต่งนะ –
   
27:55 One is married or one has a girl, ถ้าคุณแต่งงาน หรือมีลูกชาย ลูกสาว
or a boy, or whatever it is. หรืออะไรก็ตาม
   
28:05 Are you really related to that person? คุณสัมพันธ์กับคนๆ นั้นจริงๆ ไหม
   
28:13 Or there is always a barrier, หรือมีอุปสรรคขวางกั้น
a distance, an interval, มีระยะห่าง หรือช่วงห่าง
   
28:21 a space – I’m using มีช่องว่าง ผมใช้คำว่า ‘ช่องว่าง’
the word ‘space’ in the sense ในความหมายที่
   
28:26 a withdrawal from the other? ถอนตัวถอยหนีจากคนอื่น
   
28:34 Right? เข้าใจไหม
   
28:36 That is, นั่นคือ คุณสนใจห่วงใยเกี่ยวกับตนเอง
you’re concerned about yourself:  
   
28:42 your progress, your success, ความก้าวหน้าของคุณ ความสำเร็จของคุณ
what you’re doing, your ambitions, สิ่งที่คุณทำ ความทะเยอทะยานของคุณ
   
28:47 your vanities, your aggressiveness ความทรนงของคุณ
and so on and so on, so on. ความก้าวร้าวของคุณ เป็นต้น
   
28:53 Right? ใช่ไหม
   
28:54 And she’s also concerned, ส่วนเธอก็สนใจห่วงใยตนเองเช่นกัน
in a different way, about that, อาจจะในวิถีที่ต่างกัน
   
28:58 so how can there be แล้วระหว่างคนสองคน
a relationship between the two จะมีความสัมพันธ์ได้อย่างไร
   
29:04 when each person ในเมื่อแต่ละคน
is concerned about himself? ต่างสนใจแต่เรื่องของตนเอง
   
29:08 I wonder if you…? It’s very simple. ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม มันตรงไปตรงมา
   
29:13 That’s a fact. Right? นั่นคือความเป็นจริง ใช่ไหม
   
29:16 Now, just a minute, listen carefully. ขอให้ฟังอย่างใส่ใจสักครู่
That’s a fact. นั่นคือความเป็นจริง
   
29:20 That fact creates conflict ความเป็นจริงนั้น สร้างความขัดแย้งขึ้น
   
29:27 – jealousy, dominance, มีความอิจฉา การข่มอยู่เหนือ
identification with the other, การผนึกตนกับผู้อื่น
   
29:34 that identification is part การผนึกตนนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
of that desire to avoid, ของความอยากที่จะหลบหนี
   
29:39 run away from oneself, all that. วิ่งหนีไปจากตนเอง ทั้งปวงนั้น
   
29:44 You have listened to it, haven’t you? คุณฟังที่พูดนี้ไหม
Now.  
   
29:48 Right? ฟังไหม
   
30:02 You have listened to it. คุณฟังแล้ว
   
30:06 Have you listened to it? คุณฟังหรือเปล่า
   
30:10 Or you are translating what is หรือคุณแปลความสิ่งที่พูดนี้
being said, in your own terms, ไปตามเงื่อนไขของคุณ
   
30:22 so that you are, actually, ดังนั้น จริงๆ แล้ว คุณไม่ได้ฟัง
not listening?  
   
30:27 Therefore, you are avoiding คุณกำลังหลีกหนี
   
30:31 – avoiding facing the fact เลี่ยงหนีการเผชิญกับความเป็นจริง
that there is this separateness ที่มีการแบ่งแยก
   
30:39 between you and your wife, girl, boy แบ่งแยกระหว่างคุณกับภรรยา
  กับลูกสาว ลูกชายของคุณ
   
30:44 and, therefore, ฉะนั้น จึงมีความตึงเครียดอยู่อย่างต่อเนื่อง
there is this constant tension,  
   
30:48 constant effort, constant struggle? มีการพยายามอยู่ตลอด
  มีการดิ้นรนต่อสู้อยู่ร่ำไป
   
30:56 Right? Do you listen to that? คุณฟังที่พูดนี้ไหม
   
31:04 Which means, by listening to it, ซึ่งหมายถึง โดยการฟังมันอย่างใส่ใจ
very carefully,  
   
31:09 you are beginning to find out, คุณก็เริ่มที่จะค้นพบด้วยตัวเอง
for yourself,  
   
31:16 that this loneliness is a movement ค้นพบว่าความอ้างว้างนี้
  เป็นการเคลื่อนไหว
   
31:23 in which all relationship ในการเคลื่อนไหวนั้น
with another has ended, ความสัมพันธ์กับคนอื่นจบลง
   
31:29 with nature กับธรรมชาติด้วย เป็นการปลีกแยกตนเต็มที่
– complete isolation.  
   
31:36 Now, do you see that intelligently คุณเห็นอย่างมีสติปัญญาไหม
and, therefore, the division ceases? ฉะนั้น การแบ่งแยกจึงยุติ
   
31:46 I wonder if you do. ผมสงสัยว่าคุณเห็นไหม
   
31:48 And, therefore, ฉะนั้น ความอ้างว้างเดียวดายก็ไม่มี
there is no loneliness.  
   
31:55 You have understood this, คุณเข้าใจไหม
   
31:58 actually, don’t theorise about it เข้าใจจริงๆ ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมัน
– end it. จบมัน
   
32:08 Q: Sir, I... Q: คุณครับ
   
32:10 K: Wait a minute, sir, K: เดี๋ยวนะ สักครู่ครับ สักครู่
wait a minute. I know. ผมทราบแล้ว
   
32:12 I haven’t finished yet. ผมยังพูดไม่จบ
   
32:17 Then there is แล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับ
the question of solitude. ความเป็นเอกเทศโดดเดียว
   
32:24 Right? ใช่ไหม
   
32:31 Solitude, it’s a lovely word, โดดเดียวเป็นคำที่ดีงาม
   
32:40 in which is implied, you know, when ซึ่งแสดงนัยถึง
you are walking alone in the woods, ยามที่คุณเดินอยู่คนเดียวในป่า
   
32:48 not carrying all your troubles, ไม่แบกพาเอาความยุ่งยาก ปัญหา
your problems, your anxieties, ความวิตกกังวลของคุณไปด้วย
   
32:54 you’re just walking, คุณเพียงแค่เดิน
   
33:05 looking at the trees, the clouds, มองดูหมู่ไม้ หมู่เมฆ
   
33:07 listening to the birds ฟังเสียงนกร้อง และเสียงน้ำไหล
and running water,  
   
33:10 you’re absolutely alone, คุณเป็นลำพังโดดเดียวโดยแท้
   
33:12 I mean, in solitude you’re enjoying. ผมหมายถึงว่า
  ในความเป็นลำพัง คุณมีความสุข
   
33:18 And when you are alone, และเมื่อคุณเป็นลำพังโดดเดียว
completely alone, เป็นหนึ่งเดียวจริงๆ
   
33:27 you have left everything behind you คุณทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลัง
– you understand? – คุณเข้าใจใช่ไหม
   
33:36 your girls, your husband, ทิ้งลูก สามี ภรรยา
your wife, your beliefs, ทิ้งความเชื่อของคุณ
   
33:39 everything is ‘down the river.’ ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้ไหลไปกับแม่น้ำ
   
33:46 In that aloneness there is, actually, ในความเป็นลำพังโดดเดียว
  เป็นหนึ่งเดียวนั้น
   
33:52 if you have gone ถ้าคุณได้สืบค้นลงไปอย่างใส่ใจจริงๆ
very carefully into it, no division. มันไม่มีการแบ่งแยก
   
34:00 Right? ถูกไหม
   
34:02 Do you listen to this? คุณฟังไหม หรือว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝัน
Or is it romantic  
   
34:06 – you know, คุณรู้ไหม “ช่างเป็นอะไรที่สวยงาม”
‘What a lovely thing that is’?  
   
34:11 Or you have seen the enormous หรือคุณเห็นอันตรายอันใหญ่หลวง
danger of loneliness, ของความอ้างว้างเดียวดาย
   
34:20 brought about by our own selfish, ที่เกิดจากปฏิกิริยาตอบสนอง
self-centred reactions? ของความเห็นแก่ตัว
   
34:24   การยึดตนเป็นศูนย์กลางของเราเอง
   
34:30 If you have seen that, you can go on. ถ้าคุณเห็นแล้ว คุณก็ไปต่อได้
You follow? Right. คุณตามทันไหม
   
34:36 So, let’s talk about conditioning. ขอให้เราพูดคุยเกี่ยวกับอิทธิพลกำหนด
   
34:43 As the gentleman pointed out, ดังที่คุณสุภาพบุรุษคนนั้นบอกว่า
just now, we went to a certain extent เราไปได้ถึงระดับหนึ่ง
   
34:49 and we were rather แล้วเราก็ค่อนข้างออกไปนอกเรื่อง
driven off our course.  
   
35:00 Like that gentleman asked, อย่างที่คุณสุภาพบุรุษคนนั้นถาม
   
35:03 I have listened to you for a number ว่าผมฟังคุณมานานหลายปี
of years and there is nothing. แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
   
35:08 I must tell you ผมจะเล่าเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
a lovely story about this.  
   
35:13 A pupil goes to a teacher and says, ศิษย์ไปหาอาจารย์แล้วขอว่า
‘Teach me what is truth.’ “ช่วยสอนผมด้วย ว่าสัจจะคืออะไร”
   
35:23 And he says, ‘All right, stay with me, อาจารย์ตอบว่า “ได้สิ มาอยู่กับฉันเลย
   
35:27 we’ll have a conversation เราจะสนทนากันเกี่ยวกับจักรวาล
about the universe,  
   
35:31 about the beauty of the land เกี่ยวกับความงามของพื้นปฐพี
and so on and so on, และเรื่องอื่นๆ
   
35:34 we’ll talk เราจะพูดคุยกัน แล้วบางที
and, perhaps, you will see truth.’ เธอจะได้พบสัจจะ”
   
35:39 So, the teacher talks to him everyday อาจารย์พูดคุยกับศิษย์ทุกวัน
and goes into various things. เข้าไปในเรื่องต่างๆ
   
35:49 At the end of fifteen years, he says, ผ่านไปสิบห้าปี ศิษย์จึงพูดว่า
   
35:54 ‘Master, I’ve lived with you “อาจารย์ ผมอยู่กับท่านมาสิบห้าปีแล้ว
for fifteen years,  
   
35:59 watched you, listened to you, ได้มองดูท่าน รับฟังท่าน
seen how you act, do this and do that เห็นว่าท่านปฏิบัติตนอย่างไร ทำนั่น ทำนี่
   
36:05 but I haven’t got truth. แต่ผมยังไม่เข้าถึงสัจจะ ผมจึงขอลาท่านไป
So, I’m leaving you.  
   
36:12 There’s a man มีบุรุษคนหนึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปไม่ไกลนัก
a few miles further away,  
   
36:16 where I’m going to learn ผมจะไปที่นั่น เพื่อเรียนรู้สัจจะจากเขา”
from him the truth.’  
   
36:19 So, the teacher says, ‘Certainly.’ อาจารย์ตอบว่า “ได้เลย”
   
36:24 So, he is away for five years and ศิษย์จากไปห้าปี
comes back to the original teacher แล้วกลับมาหาอาจารย์คนเดิม
   
36:31 and he says, ‘I have found it.’ เขาบอกว่า “ผมค้นพบแล้ว”
   
36:37 And he says, อาจารย์ก็ถามว่า “จริงๆ รึ
‘Really? Have you found it?’ เธอค้นพบแล้วหรือ”
   
36:39 ‘Yes.’ He said, ‘There is that river’ “ใช่” ศิษย์ตอบ “ตรงนั้นมีแม่น้ำนั้น”
   
36:44 – they were standing - พวกเขายืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำ -
by the banks of a river –  
   
36:47 ‘There is that river and I can “แม่น้ำนั้น ผมสามารถเดินข้ามไปได้
walk across it. I’ve found it.’ ผมพบแล้ว”
   
36:56 The teacher then says, อาจารย์ก็พูดขึ้นว่า
   
36:58 ‘You have taken five years “เธอใช้เวลาถึงห้าปีเพื่อเรียนรู้เรื่องนี้
to learn this and more?’ และมากกว่านี้ใช่ไหม”
   
37:03 ‘Yes.’ And the teacher says, “ใช่ครับ”
‘There’s a boat, อาจารย์จึงพูดว่า “ที่นั่นมีเรือ
   
37:07 if you pay a cent or a..., ถ้าเธอจ่ายเงินเซ็นท์หนึ่ง
you’ll cross it.’ เธอก็ข้ามแม่น้ำไปได้”
   
37:12 Right? Got it? คุณเข้าใจเรื่องนี้ไหม
   
37:21 Most of us are like that! พวกเราส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
   
37:25 We pay enormous efforts to do things, เราใช้ความพยายามมหาศาล เพื่อทำสิ่งต่างๆ
where it is so simple. ทั้งที่มันเป็นเรื่องง่ายๆ พื้นๆ
   
37:34 Now, let’s start about conditioning. เอาล่ะ
  ขอให้เรามาเริ่มเรื่องอิทธิพลกำหนดกัน
   
37:40 We explained, very carefully, คำว่า อิทธิพลกำหนดหมายถึงอะไร
what is the meaning of that word. เราอธิบายไปอย่างถี่ถ้วนแล้ว
   
37:46 Physically, we are conditioned, ทางกายภาพ เราถูกกำหนด
you are a woman, I’m a man. คุณถูกกำหนดให้เป็นผู้หญิง ผมเป็นผู้ชาย
   
37:53 You are short, I’m tall, or brown, คุณตัวเตี้ย ผมตัวสูง ผิวสีน้ำตาล
white, pink or whatever it is. ผิวขาว ผิวชมพู หรืออะไรก็ตาม
   
38:01 That’s so, เป็นอย่างนั้นจริง นั่นเป็นส่วนหนึ่ง
that is part of our conditioning ของอิทธิพลกำหนดของเรา
   
38:06 – normal, healthy, natural. มันเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องดี เป็นธรรมชาติ
   
38:11 We are talking about แต่เรากำลังพูดเกี่ยวกับ
psychological conditioning, อิทธิพลกำหนดทางจิตใจ
   
38:17 which is the mind being conditioned ซึ่งหมายถึง จิตถูกอิทธิพลกำหนดอยู่
   
38:25 – the mind being our feelings, จิตคือความรู้สึกของเรา
our sensations, our emotions, ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
   
38:38 imagination, คืออารมณ์ความรู้สึกของเรา
and the intellectual concepts: จินตนาการ ข้อสรุปรวบยอดทางความคิด
   
38:48 the fears, the anxieties, the guilt, คือความกลัว ความวิตกกังวล
the hurts and so on and so on, ความรู้สึกผิด ความเจ็บปวด เป็นต้น
   
38:55 is all that part of our conditioning, ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
psychologically, อิทธิพลกำหนด ทางจิตใจของเรา
   
39:00 which may be called consciousness. ซึ่งอาจจะเรียกว่าจิตสำนึกก็ได้
   
39:06 We are using ordinary words, เราใช้คำธรรมดาทั่วๆ ไป
   
39:09 if you want me to use different ถ้าคุณต้องการให้ผมใช้ถ้อยคำชุดต่างออกไป
sets of words, I can use them, ผมก็ใช้ได้
   
39:13 but let’s stick to the ordinary, แต่ขอให้เราใช้คำปกติธรรมดา
original meaning. ความหมายดั้งเดิม
   
39:17 Which is, the mind, which includes คือจิต ซึ่งหมายรวมทั้งความคิด
thought, feeling, imagination, ความรู้สึก จินตนาการ
   
39:26 romanticism, and the sensations. จินตนาการอันเพ้อฝัน
  และความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
   
39:35 So, it is limited, จิตจึงถูกจำกัด
   
39:39 that is, limited by the culture จำกัดโดยวัฒนธรรมที่มันอาศัยอยู่ ใช่ไหม
in which it lives – right, sir? –  
   
39:48 the country in which it lives, จำกัดโดยประเทศที่อาศัยอยู่ โดยจารีต
the tradition, the superstition, ความเชื่องมงายที่ไร้การพิสูจน์
   
39:53 the religion, the economic condition, จำกัดโดยศาสนา
the social structure: สภาพทางเศรษฐกิจและโครงสร้างของสังคม
   
40:00 ‘Do this, don’t do that, ที่ให้ “ทำนี่ อย่าทำนั่น นี่ถูก นั่นผิด”
this is right, this is wrong,’  
   
40:03 from the family, extended. Right. เริ่มจากครอบครัว แล้วขยายออกไป ใช่ไหม
   
40:05 All that is the content of our mind, ทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของจิต
the content of our consciousness. เนื้อหาของจิตสำนึก
   
40:18 Right? That’s clear and simple. มันชัดเจน และพื้นๆ ตรงไปตรงมา
   
40:23 So, a mind that is cultured, จิตที่ถูกบ่มเพาะ ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมา
that is brought up in a limited sense, ในความหมาย ความเข้าใจที่จำกัด
   
40:33 which is the conditioning ซึ่งคืออิทธิพลกำหนด
   
40:35 – when we use the ‘conditioning’ เมื่อเราใช้คำว่า ‘อิทธิพลกำหนด’
it implies limited, conditioned, มันหมายถึง ถูกจำกัด ถูกกำหนดเงื่อนไข
   
40:41 it’s not extensive, มันไม่กว้างใหญ่ไพศาล
it’s not universal, global, ไม่เป็นสากลจักรวาล ไม่ครอบคลุมทั้งโลก
   
40:46 it’s limited, conditioned. Right? มันถูกจำกัด ถูกกำหนดสภาพ ใช่ไหม
   
40:52 Now, when one’s mind เมื่อจิตเราถูกกำหนดอย่างยิ่ง
is so conditioned,  
   
40:55 and your mind is so conditioned, และจิตคุณถูกกำหนดอยู่หนักหน่วง
there is division. จึงมีการแบ่งแยก
   
41:02 Obviously. แน่นอนมันเป็นอย่างนั้น
   
41:04 I am an Arab and you are a Jew ผมเป็นอาหรับ ส่วนคุณเป็นยิว
   
41:09 – both Semitic races ทั้งสองเป็นเผ่าพันธุ์ตะวันออกกลาง
but divided by language, by race, แต่แบ่งแยกด้วยภาษา ด้วยเชื้อชาติ
   
41:15 by prejudice, by beliefs, by dogmas: ด้วยอคติ ด้วยความเชื่อ ด้วยลัทธิคัมภีร์
   
41:19 ‘I believe in the Prophet, “ฉันเชื่อในศาสดาองค์นี้
you believe in something else, ส่วนคุณก็เชื่ออย่างอื่น
   
41:22 and I’m willing to fight you, ฉันพร้อมจะต่อสู้กับคุณ เข่นฆ่าคุณ
to kill you and you are willing.’ ส่วนคุณก็พร้อมเช่นกัน”
   
41:25 Right? ใช่ไหม
That is part of our conditioning. นั่นเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลกำหนดของเรา
   
41:30 Now, we’re asking แล้วเราถามว่า
   
41:33 – please, just listen, don’t agree ขอให้แค่ฟัง อย่าเพิ่งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
or disagree, just find out – ขอให้ค้นหา
   
41:41 I am asking you, ผมถามคุณ หรือคุณถามตัวคุณเองว่า
or you’re asking yourself,  
   
41:47 do you know you’re conditioned? คุณรู้ไหม ว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนด
   
41:51 Or somebody is telling you หรือใครบางคนบอกคุณ ว่าคุณถูกกำหนด
you are conditioned  
   
41:56 – you see the difference? คุณเห็นความแตกต่างไหม
   
42:00 I wonder if you see the difference. ผมสงสัยว่า คุณเห็นความแตกต่างไหม
   
42:05 Do you see the difference? คุณเห็นความต่างไหม
   
42:09 Is it your own discovery, มันเป็นการค้นพบของคุณเอง
or somebody has discovered this หรือว่าคนอื่นค้นพบ
   
42:18 and tells you about it, แล้วบอกคุณ และคุณก็เห็นด้วยกับเขา
with which you agree?  
   
42:24 See the difference? เห็นความแตกต่างไหม
   
42:28 Long before the world war นานมาแล้ว ก่อนเกิดสงครามโลก
– the second world war – สงครามโลกครั้งที่สอง
   
42:33 a very famous journalist came มีผู้สื่อข่าวชื่อเสียงโด่งดังมาก มาหาผู้พูด
to see me, to see the speaker.  
   
42:40 And we were talking เราพูดคุยกันถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ
about various things  
   
42:44 that were happening in the world. ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกช่วงนั้น
   
42:47 He was a very, very intelligent man, เขาเป็นคนเก่งฉลาดปราดเปรื่อง
very well-known, มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
   
42:50 and I brought this ผมนำเอาปัญหา
question of conditioning. เกี่ยวกับอิทธิพลกำหนดมาพูดคุย
   
42:54 ‘Ah,’ he said, ‘only the Indian mind “อะฮ้า” เขาเปรยว่า
can think that.’ “จิตคนอินเดียเท่านั้นที่คิดเรื่องนี้ได้”
   
43:03 You understand? See the… คุณเข้าใจไหม
   
43:10 We were talking about เราคุยกันต่างๆ นานา
the conditioning of man, เรื่องอิทธิพลกำหนดของมนุษย์
   
43:15 whether he… etc, etc. ว่าเขา...แต่เขาไม่เคย
He never applied it to himself but, นำมาใช้กับตัวเขาเอง เขาพูดว่า
   
43:23 ‘It is the capacity of the Indian mind “มันเป็นความสามารถของจิตแบบคนอินเดีย
that goes into such subtleties.’ ที่จะขุดค้นเรื่องแยบยลอย่างนี้ได้”
   
43:31 You follow? คุณตามทันไหม
   
43:33 So, I’m asking you ผมจึงถามคุณว่า
whether you are being told about it, คุณได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับอิทธิพลกำหนด
   
43:39 and therefore you realise it, คุณจึงตระหนักถึงมัน
   
43:43 or you realise for yourself หรือคุณตระหนักรู้ด้วยตัวคุณเอง
that you are conditioned. ว่าคุณถูกกำหนด
   
43:52 If you are told about it and agree, ถ้าคุณได้รับการบอกกล่าวแล้วเห็นด้วย
that has one effect มันก็มีผลอย่างหนึ่ง
   
44:04 – a superficial effect, ผลที่ผิวเผิน ผลที่หลอกลวง
a devious effect,  
   
44:09 a doubtful effect, ผลที่น่าสงสัย ผลที่เคลือบแคลง
a sceptical effect.  
   
44:15 You say, ‘Yes, you say so, คุณจะบอกว่า “ใช่ คุณพูดอย่างนั้น
but So-and-So doesn’t say so. แต่ว่าคนนั้นคนนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้น
   
44:19 I prefer the other.’ ฉันชอบที่คนอื่นพูดมากกว่า”
   
44:23 Or, if you yourself realise it, ถ้าคุณตระหนักด้วยตนเอง
it is so, it is so. ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง มันก็เป็นอย่างนั้น
   
44:33 It doesn’t matter, a million people มันไม่สำคัญเลยแม้คนนับล้านจะบอกว่า
can say, ‘Nonsense,’ it is so. “เรื่องเหลวไหล” เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริง
   
44:38 It’s like being hungry, เหมือนเมื่อรู้สึกหิว แม้คนอื่นจะพูดว่า
others can say,  
   
44:41 ‘Sorry, you are not hungry, “ขอโทษนะ นายไม่ได้หิวหรอก
old boy, you are pretending’ นายแค่แกล้งหิว”
   
44:46 but if I’m hungry, I know it. แต่ถ้าผมกำลังหิว ผมรู้ว่าผมหิว
   
44:50 You see the difference? คุณเห็นความต่างไหม
   
44:52 So, let’s be very clear ขอให้ชัดเจนว่าเราเห็นความแตกต่าง
that we see the difference.  
   
45:01 Now, if you see the difference ถ้าคุณเห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง
that you, yourself,  
   
45:07 by looking at the world, โดยมองดูโลก
   
45:11 what’s happening in the world ดูสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในโลก
   
45:14 – the culture, the tradition, ทั้งวัฒนธรรม จารีต ความเชื่องมงาย
the superstitions,  
   
45:17 the religious nonsense ความเหลวไหลไร้สาระทางศาสนา และอื่นๆ
and so on, and so on –  
   
45:22 and you realise, ‘I am that.’ และคุณตระหนักว่า “ฉันคือสภาพนั้น”
   
45:27 Right? เข้าใจไหม
   
45:30 Q: Sir,… Q: คุณครับ
   
45:31 K: Wait, let me finish, sir, K: เดี๋ยว ขอให้ผมจบก่อน สักครู่เดียว
a moment, let me finish  
   
45:33 what we’re talking about conditioning, ขอให้ผมจบเรื่องที่เราพูดคุย
  เกี่ยวกับอิทธิพลกำหนดเสียก่อน
   
45:38 you can then argue or question, แล้วคุณค่อยโต้แย้ง
whatever you wish. หรือตั้งคำถามอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ
   
45:43 So, let us be very clear that ขอให้เราชัดเจนจริงๆ ว่าอิทธิพลกำหนด
the condition is not imposed on you, ไม่ใช่เรื่องที่ยัดเยียดให้คุณ
   
45:53 persuaded by another, ไม่ใช่ชักจูงโดยคนอื่น ทั้งโดยตรรกะ
logically, illogically, or rationally, โดยไร้ตรรกะ หรืออย่างมีเหตุผล
   
46:01 or merely, หรือเพียงแค่เขาต้องการเล่าเรื่องให้คุณฟัง
he wants to tell you a story.  
   
46:06 That’s one thing. นั่นเป็นเรื่องหนึ่ง
   
46:07 The other is for oneself to see ส่วนอีกเรื่องคือ การเห็นอันตราย
the danger of being conditioned. ของการถูกอิทธิพลกำหนดด้วยตัวเอง
   
46:26 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
46:28 Do you see that for yourself? คุณเห็นด้วยตัวคุณเองไหม เห็นหรือ
Yes?  
   
46:35 Q: Yesterday, you were saying Q: เมื่อวานนี้
that we are conditioning, ourselves. คุณบอกว่าตัวเราเองเป็นอิทธิพลกำหนด
   
46:40 K: All right, that’s what... K: ก็ใช่...
   
46:42 The gentleman says, คุณสุภาพบุรุษคนนั้นบอกว่า
‘Yes, you don’t have to tell me, “ใช่ คุณไม่ต้องบอกผม
   
46:45 I know I’m conditioned’ ผมรู้ว่าผมถูกกำหนด”
   
46:47 Q: Yes, but you say, Q: ใช่ แต่คุณก็บอกว่า
‘But do you see this conditioning?’ “คุณเห็นอิทธิพลกำหนดนี้ไหม”
   
46:51 But to see it การเห็นมันก็หมายถึงว่า
implies someone who sees it. มีใครคนหนึ่งเห็นมัน
   
46:54 K: Yes, we went into that, yesterday. K: ใช่ เมื่อวานเราเข้าไปในเรื่องนั้นแล้ว
   
46:57 Q: So, how can you be the conditioning Q: คุณเป็นอิทธิพลกำหนด
and see it at the same time? และมองดูมันด้วยในเวลาเดียวกันได้อย่างไร
   
47:02 K: How can you know that you are K: คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณถูกกำหนด
conditioned, if I am conditioned? ถ้าคุณถูกกำหนด
   
47:11 You follow the question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
47:13 He says, how do you know, เขาถามว่า คุณรู้ รับรู้ได้อย่างไร
are aware that you are conditioned, ว่าคุณถูกกำหนด
   
47:23 if you don’t observe it ถ้าคุณไม่ได้สังเกตมัน
as something separate from you? เหมือนมันเป็นสิ่งที่แยกออกไปจากตัวคุณ
   
47:27 Then you can say, ‘I know.’ ถ้าคุณแยกออกไป
  คุณจึงจะพูดได้ว่า “ฉันรู้”
   
47:31 But if you, yourself, are conditioned, แต่ถ้าตัวคุณถูกกำหนด
how can you say, ‘I’m conditioned’? คุณจะพูดได้อย่างไรว่า “ฉันถูกกำหนด”
   
47:37 You see the problem? No? คุณเห็นปัญหาไหม
No, I’ll have to explain it. ไม่เห็นหรือ ผมคงต้องอธิบาย
   
47:45 Everything has got to be explained! ต้องมีการอธิบายทุกเรื่อง!
   
47:57 You see the difficulty? คุณเห็นความยุ่งยากไหม
   
48:02 If I see that the entity ถ้าผมเห็นว่า บุคคลหรือตัวตนที่กำลังพูด
that is speaking is conditioned, ถูกกำหนด
   
48:10 how do I know that I am conditioned? ผมรู้ได้อย่างไรว่าผมถูกกำหนด
   
48:16 It’s only when I look at it ต่อเมื่อผมมองดูมัน
as something outside of myself, เหมือนมันเป็นสิ่งภายนอกตัวผมเท่านั้น
   
48:21 then I can say, ‘I’m conditioned.’ ผมจึงจะพูดได้ว่า “ผมถูกกำหนด”
   
48:24 Am I explaining your question ผมอธิบายคำถามของคุณถูกต้องไหม
properly, sir?  
   
48:27 Yes. ถูกต้องนะ
   
48:31 This is not being subtle, นี่ไม่ใช่การทำให้ซับซ้อน
it’s being simple about it. แต่ทำให้มันง่าย ตรงไปตรงมา
   
48:35 How do you know คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณเจ็บปวด
that you are in pain?  
   
48:46 Somebody tells you ใครอื่นบอกคุณว่าคุณเจ็บปวดหรือ
that you are in pain?  
   
48:51 Or is pain separate from you หรือว่าความเจ็บปวดนั้น
who says, ‘I’m in pain’? แยกออกจากคุณผู้ที่พูดว่า “ฉันเจ็บปวด”
   
48:59 You follow what I’m saying? คุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหม
   
49:04 Somebody puts a pin มีใครเอาเข็มปักที่ขาคุณ และคุณรู้สึกเจ็บ
in your leg and you have pain,  
   
49:09 pain is through nerves and so on ความเจ็บไปตามเส้นประสาทจนถึงสมอง
to the brain  
   
49:13 and you say, ‘There is pain.’ แล้วคุณก็บอกว่า “มันเจ็บ”
   
49:18 You know pain, for itself คุณรู้ความเจ็บปวดด้วยตัวความเจ็บปวดเอง
– right? –  
   
49:23 caused by a physical accident, ความเจ็บปวดจากอุบัติเหตุทางกาย
or pain of grief and so on and so on. หรือจากความเศร้าโศก เป็นต้น
   
49:32 So, you know when you have pain. ดังนั้น คุณรู้เมื่อคุณมีความเจ็บปวด
   
49:37 So, can’t you know, equally, คุณรู้อิทธิพลกำหนดที่เกิดขึ้น
that this conditioning is there? เหมือนอย่างนั้น ได้ไหม
   
49:48 Either you approach it ไม่ว่าคุณจะเข้าหามันจากด้านนอก
from the outer – you follow? –  
   
49:55 the results of conditioning, จากผลของอิทธิพลกำหนด
from the outer: จากเหตุการณ์ภายนอก
   
50:01 wars, division, conflict, สงคราม การแบ่งแยก ความขัดแย้ง
   
50:06 you’re a Muslim, I’m a Hindu, คุณเป็นมุสลิม ฉันเป็นฮินดู
Catholic, Protestant, เป็นคาทอลิก โปรเตสแตนท์
   
50:10 from the outer, move to the inner จากด้านนอก เคลื่อนสู่ด้านใน
   
50:15 and see, logically, และเห็นความรู้สึกแบ่งแยก
this sense of separation อย่างมีเหตุมีผล เป็นตรรกะ
   
50:23 – which is the conditioning – ซึ่งคือ อิทธิพลกำหนด
creates pain, conflict. ทำให้เกิดความเจ็บปวด ความขัดแย้ง
   
50:32 So, then you enquire แล้วคุณจึงถามค้นว่า
what are the reasons of this conflict. อะไรคือมูลเหตุของความขัดแย้งนี้
   
50:38 Then you discover it is because แล้วคุณก็พบว่า เพราะมนุษย์ถูกกำหนด
human beings are conditioned  
   
50:45 – Catholic, Protestant, ให้เป็นคาทอลิก โปรเตสแตนท์
Hindu, Muslim, Arab, Jew, ฮินดู มุสลิม
   
50:49 wife, and all the rest of it. อาหรับ ยิว
  เป็นภรรยา เป็นนั่นนี่
   
50:54 So, there is an awareness that แล้วจึงมีการรับรู้ตัวอิทธิพลกำหนดเอง
   
50:59 conditioning itself, เหมือนรับรู้ตัวความเจ็บปวด
like pain, is there.  
   
51:03 Right? ใช่ไหม
   
51:06 Have I made myself clear? ผมพูดชัดเจนไหม
So, let’s proceed from there. ขอให้เราสืบค้นต่อจากตรงนั้น
   
51:11 Now, the next question is คำถามต่อไปคือ
   
51:16 – that is, nobody is telling you, ไม่มีใครบอกคุณ คุณรับรู้มัน
you know it, as you know pain, เหมือนที่คุณรับรู้ความเจ็บปวด
   
51:27 – then, why not leave it alone? แล้วทำไมไม่ปล่อยมันไว้เฉยๆ
   
51:32 Why not leave this conditioning alone? ทำไมไม่ปล่อยอิทธิพลกำหนดไว้เฉยๆ
  ไม่ยุ่งกับมัน
   
51:35 There are some good conditionings, คุณสุภาพบุรุษคนนั้นพูดเมื่อวาน
as that gentleman said, yesterday, ว่ามีอิทธิพลบางอย่างที่ดี
   
51:40 I’ll keep those good conditionings ฉันจะเก็บอิทธิพลที่ดีไว้
   
51:42 and reject those และกำจัดอิทธิพลที่ไม่พึงปรารถนาทิ้งไป
unpleasant conditionings.  
   
51:46 Right? Please, see this. ขอให้เข้าใจเรื่องนี้
   
51:49 I will reject ผมจะทิ้งอิทธิพลที่ไม่พึงปรารถนา
the unpleasant conditionings  
   
51:55 and keep the pleasant ones. และเก็บรักษาส่วนที่น่าพอใจไว้
   
51:59 Right? That’s what he said. เขาพูดอย่างนี้ ใช่ไหม
   
52:02 Now, who chooses? แล้วใครล่ะที่เลือก
   
52:07 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
52:08 Say, ‘This I will keep, ใครที่พูดว่า “ฉันจะเก็บนี่ ฉันไม่เก็บนั่น”
this I won’t keep.’  
   
52:16 Again, the entity who is conditioned. ก็บุคคลหรือตัวตนที่ถูกกำหนดนั่นแหละ
  ที่เป็นผู้เลือก
   
52:22 So, choice is conditioning. การเลือกจึงเป็นอิทธิพลกำหนดด้วย
I wonder if you see that. ผมสงสัยว่าคุณเห็นไหม
   
52:32 Do you see that, sir? คุณเข้าใจไหม
   
52:35 Any form of psychological การเลือกทุกรูปแบบทางจิตใจ
choice is conditioning: เป็นอิทธิพลกำหนด
   
52:41 ‘I will keep these “ผมจะเก็บพวกนี้ แล้วจะโยนพวกนั้นทิ้งไป”
and I’ll reject those,’  
   
52:45 which is based on choice. ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือก
   
52:47 The choice is the result การเลือกเป็นผลของความสุขเพลิดเพลิน
of either pleasure, gratifying, ความพึงพอใจ
   
52:54 or it’s painful หรือมันทำให้เจ็บปวดอย่างยิ่ง
so I’ll throw those away. ฉันจะโยนมันทิ้งไป
   
52:57 We are talking แต่เราพูดถึงอิทธิพลกำหนดทั้งหมด
of the total conditioning,  
   
53:01 not just the pleasant ones ไม่ใช่แค่ส่วนที่ให้ความพอใจ
and the unpleasant ones. หรือที่ไม่น่าพอใจ
   
53:06 From that, the next question is: จากนี้คำถามต่อไปคือ
   
53:09 is it possible, having listened เมื่อฟังทั้งหมดนี้อย่างใส่ใจถี่ถ้วน
to all this, very carefully,  
   
53:20 understood everything in detail เข้าใจรายละเอียดทุกอย่างที่ได้อธิบายมา
that we have described,  
   
53:26 then you ask, แล้วคุณก็ถามว่าเป็นไปได้หรือ
is it possible to be unconditioned, ที่จะปลดปล่อยจากอิทธิพลกำหนด
   
53:35 both at the superficial level อิทธิพลทั้งระดับผิวของจิตสำนึก
of consciousness  
   
53:38 and also at the deeper layers, deeper, และระดับที่ลึกลงไป ชั้นที่ลึกกว่า
   
53:42 at the greater depth of consciousness, ส่วนที่ลึกอย่างยิ่งของจิตสำนึก
that is, totally? ที่เป็นทั้งหมดเลย
   
53:53 You ask this question, คุณถามคำถามนี้ ไม่ใช่เพราะสงสัยเฉยๆ
not out of idle curiosity  
   
53:58 but you see what conditioning แต่เพราะคุณเห็นว่า
has done in the world. อิทธิพลกำหนดทำให้เกิดอะไรในโลก
   
54:08 Right? ใช่ไหม
   
54:10 Four hundred billion dollars มีการซื้อขายอาวุธสงครามถึง
every year spent on armaments! 400,000 ล้านดอลลาร์ทุกปี
   
54:16 God, do you realise what it means? พระเจ้า คุณรู้ไหมมันหมายถึงอะไร
I don’t think you do. ผมไม่คิดว่าคุณรู้
   
54:24 That is the conditioning นั่นเป็นอิทธิพลกำหนด
– each protecting himself. กำหนดแต่ละคนให้ปกป้องตนเอง
   
54:44 Q: Why don’t we throw away Q: แล้วทำไมเราไม่โยน
our conditioning? อิทธิพลกำหนดทิ้งไปเสีย
   
54:49 K: Throw it away? Q: ใช่
Q: Yes. K: โยนทิ้งไปหรือ
   
54:51 K: Have you? K: คุณโยนทิ้งแล้วยัง
   
54:54 She says, ‘Just throw it away.’ เธอบอกว่า “แค่โยนมันทิ้งไป”
   
54:59 Is it so easy? มันง่ายอย่างนั้นไหม
   
55:03 As you throw a dirty handkerchief, ง่ายเหมือนโยนผ้าเช็ดหน้า
or a dirty piece of paper, หรือกระดาษสกปรกทิ้ง
   
55:07 just throw it away. แค่โยนมันทิ้งไป
   
55:11 Is it so easy? I wish it were. มันง่ายอย่างนั้นไหม
  ผมหวังให้เป็นอย่างนั้น
   
55:15 Do you mean to say, ที่คุณพูด คุณหมายถึงคนที่เป็นคาทอลิก
a man who has been a Catholic,  
   
55:20 or a woman who has been หรือสตรีที่ได้เข้าพิธีล้างบาป
carefully baptised, เจิมน้ำมนต์และตั้งชื่อ อย่างเอาใจใส่
   
55:24 brought up in Catholicism, ถูกเลี้ยงดูมาให้ปฏิบัติตนตามคริสต์คาทอลิก
practising Catholicism, soaked in it, ซึมซาบชุ่มโชกอยู่ในนั้น
   
55:29 that’s his conditioning. นั่นคือ อิทธิพลกำหนดของเขา
Say, ‘Just drop it, old boy.’ การพูดว่า “แค่ทิ้งมันไปเถอะเพื่อน”
   
55:34 Will you do it? คุณจะทิ้งไหม
   
55:39 Please. ขอความกรุณาเถิด
   
55:41 Q: It seems to go Q: ดูเหมือนจะเหนือพ้นจากการเห็นนั้น
beyond that perception.  
   
55:44 I can perceive the conditioning, ผมเห็นอิทธิพลกำหนด
perceive the reality of it, เห็นสภาพที่เป็นจริงของมัน
   
55:48 yet, it recurs. แต่มันก็กลับมาอีก
   
55:50 K: No, I’m going into that, K: ไม่ใช่ ผมกำลังจะเข้าไปในเรื่องนั้น
I’m going into that.  
   
55:56 It recurs because one doesn’t see มันกลับมาอีก เพราะเราไม่ได้เห็น
the complete danger of it. อันตรายของมันอย่างสมบูรณ์ทั้งหมด
   
56:04 It never recurs if you throw yourself มันจะไม่กลับมาอีกเลย
down a precipice, does it? ถ้าคุณกระโจนลงหน้าผา ใช่ไหม
   
56:15 Once you see the danger เมื่อใดที่คุณเห็นอันตรายของหน้าผา
of a precipice, it’s finished. มันก็จบ
   
56:22 You never say, ‘Well, I’ll try again’! คุณจะไม่พูดอีกว่า “ฉันจะพยายามอีกครั้ง”
   
56:28 So, the question is, ดังนั้น คำถามคือ
why don’t you see totally, completely เหตุใดคุณจึงไม่เห็นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
   
56:37 the danger of conditioning, เห็นอันตรายของอิทธิพลกำหนด
   
56:40 the entirety, not just little bits เห็นทั้งหมด
and little bit there? ไม่ใช่เห็นแค่ตรงนี้นิด ตรงนั้นหน่อย
   
56:44 Because you are still in that position เพราะคุณยังอยู่ในสภาพนั้น
   
56:46 – keeping some, which are pleasant, ที่เก็บบางส่วนที่ชอบใจไว้
   
56:49 and putting away the others แล้วโยนทิ้งส่วนที่ไม่ชอบใจ
which are not.  
   
56:53 So, you’re playing a game คุณจึงเล่นเกมส์อยู่กับตัวเอง
with yourself.  
   
57:01 Right? ใช่ไหม
   
57:06 So, can you see for yourself คุณมองเห็นด้วยตัวเองได้ไหม
   
57:10 – and the seeing of it การเห็นมัน เป็นแก่นแท้ของสติปัญญา
is the essence of intelligence –  
   
57:16 that conditioning is เห็นว่าอิทธิพลกำหนด
a tremendous danger to man? เป็นอันตรายที่ใหญ่หลวงของมนุษย์
   
57:29 You have a very good example: คุณก็มีตัวอย่างที่ดี
   
57:33 human beings are spending ที่มนุษย์ใช้จ่ายถึง 400,000 ล้านดอลลาร์
four hundred billion dollars  
   
57:38 every year, on armaments. เพื่อซื้อขายอาวุธสงครามทุกๆ ปี
   
57:44 And you can say, คุณก็จะถามได้ว่า
‘What can I do about it?’ “แล้วฉันจะทำอะไรได้บ้าง”
   
57:49 But you elect the politicians. แต่คุณก็เลือกนักการเมือง
   
57:58 If you felt the tremendous ถ้าคุณรู้สึกถึงอันตรายใหญ่หลวง
danger of conditioning, ของอิทธิพลกำหนด
   
58:01 you act, you don’t argue. คุณลงมือ คุณไม่มัวโต้แย้ง
   
58:08 Right, sir? จริงไหม
   
58:09 Now, the question is, คำถามคือ คุณเห็นอันตรายของมันไหม
do you see the danger of it?  
   
58:15 If you don’t, why? ถ้าคุณไม่เห็น เพราะอะไรจึงไม่เห็น
   
58:29 Look, the danger of ambition ดูสิ ดูอันตรายของความทะเยอทะยาน
– right? –  
   
58:37 the politician trying ที่นักการเมืองพยายามปกครองประชาชน
to govern the people, politely อย่างละมุนละม่อม
   
58:46 but tremendously ambitious แต่ทะยานอยาก
to come on top of the heap. ที่จะขึ้นไปสูงสุดเหนือคนจำนวนมาก
   
58:54 There was a prime minister มีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งพูดที่สภานักศึกษา
who spoke at a Union  
   
59:05 – a Union of students – เขาบอกนักศึกษาว่า “อย่าทะเยอทะยาน”
saying, ‘Don’t be ambitious’!  
   
59:11 You understand? The joke of it. คุณเข้าใจไหม มันน่าขัน
   
59:17 Because he’s right on top, เพราะเขาอยู่บนยอดสุดแล้วมาพูดว่า
and says, ‘Don’t be ambitious.’ “อย่าทะเยอทะยาน”
   
59:21 But we don’t see แต่เรามองไม่เห็นอันตราย
the danger of ambition, ของความทะเยอทะยาน
   
59:25 which is to have power, ซึ่งคือการมีอำนาจ มียศฐาบรรดาศักดิ์
which is to have position.  
   
59:32 Right? ใช่ไหม
   
59:34 If you saw the immense danger of it, ถ้าคุณเห็นอันตรายมหึมาของมัน มันก็จบ
it’s finished.  
   
59:40 You don’t argue, you don’t say, คุณจะไม่โต้แย้ง ไม่พูดว่า
‘Well, what happens after, “แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
   
59:43 if you have no ambition?’ ถ้าฉันไม่มีความทะเยอทะยาน”
   
59:45 You have no ambition คุณไม่มีความทะเยอทะยาน
because you are intelligent. เพราะคุณมีสติปัญญา
   
59:51 Right, sir? ถูกไหม
   
59:52 So, we are asking, เราจึงถามว่า
   
59:55 why don’t you see the immense danger เหตุใดคุณจึงมองไม่เห็นอันตรายใหญ่หลวง
   
1:00:06 of being held ของการถูกจับเอาไว้ในพื้นที่เล็กๆ แคบๆ
within a small narrow space  
   
1:00:15 – which is our conditioning? ซึ่งคือ อิทธิพลกำหนดของเรา
   
1:00:22 Why don’t you? ทำไมคุณจึงไม่เห็น
   
1:00:25 Is it you must have an accident, คุณจะต้องมีอุบัติเหตุ มีเหตุการณ์
an event, a disastrous event, มีหายนะภัยก่อน อย่างนั้นหรือ
   
1:00:36 then you say, แล้วคุณจึงพูดว่า “ให้ตายสิ ฉันจะเลิก”
‘By Jove, I’ll give it up.’  
   
1:00:41 That means, you are waiting นั่นหมายถึง คุณรอคอย
for an external event ให้เหตุการณ์ภายนอกเกิดขึ้น
   
1:00:46 to take place and shake you, แล้วสั่นคลอนคุณ ให้ความเจ็บปวด
  ความทุกข์โศกมหาศาลแก่คุณ
   
1:00:48 which means, give you  
a great deal of pain and sorrow,  
   
1:00:51 and you say, แล้วคุณก็บอกว่า “ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว”
‘Yes, I understand it, now.’  
   
1:00:57 Which means you are not intelligent, ซึ่งหมายถึง คุณไม่มีสติปัญญา
   
1:01:02 you are waiting for an incident คุณรอคอยเพื่อให้อุบัติการณ์บางอย่าง
to make you intelligent, ทำให้คุณเกิดสติปัญญา
   
1:01:07 but no event can make you intelligent. แต่ไม่มีเหตุการณ์ใด
  จะทำให้คุณเกิดสติปัญญาได้
   
1:01:12 Got it? You understand this? คุณเข้าใจแล้วหรือยัง
   
1:01:22 So, you see, ผมจะพิจารณาต่อไปอีกเล็กน้อย
I’ll go into it a little further.  
   
1:01:29 One realises – if you are serious, ถ้าคุณจริงจัง คุณก็ตระหนัก
I hope you’re all serious till now – ผมหวังว่าทุกคนจริงจังจนถึงตอนนี้
   
1:01:36 one realises that one is conditioned. คุณตระหนัก ว่าคุณถูกกำหนด
   
1:01:44 And one realises และคุณก็ตระหนักถึงอันตรายของมัน
the danger of it, logically. อย่างมีเหตุมีผล
   
1:01:52 Then you say to yourself, แล้วคุณก็พูดกับตัวเองว่า
‘How am I to give it up, “ฉันจะทิ้งอิทธิพลกำหนดได้อย่างไร
   
1:01:56 how am I to break down ฉันจะทลายกำแพงแคบๆ
the narrow walls which I have created, ที่ฉันสร้างขึ้นได้อย่างไร
   
1:02:01 which culture has created,’ กำแพงที่วัฒนธรรมสร้างขึ้น และอื่นๆ
and so on and so on,  
   
1:02:08 how is the mind to break down this? จิตจะพังทลายกำแพงเหล่านี้ได้อย่างไร
   
1:02:14 Right? เข้าใจไหม
   
1:02:17 I don’t know, so I come to you. ฉันไม่รู้ ฉันจึงมาหาคุณ
   
1:02:22 I say, ‘Please, แล้วพูดว่า “ช่วยบอกด้วย
how am I to break this?’ ฉันจะพังทลายมันได้อย่างไร”
   
1:02:28 Listen, carefully. ขอให้ตั้งใจฟังนะ
   
1:02:32 And you begin, แล้วคุณก็เริ่มทึกทักเอาว่า
assuming that you’re a great man, คุณเป็นผู้ยิ่งใหญ่
   
1:02:34 or the guru, or this, or that, เป็นคุรุ หรือเป็นนั่นเป็นนี่
   
1:02:36 he says, ‘I’ll tell you what to do.’ เขาบอกว่า “ฉันจะบอกเธอว่าทำอย่างไร”
   
1:02:40 That is, ‘Do this, do this, do this, “ให้ทำอย่างนี้ อย่างนี้ อย่างนี้
do this, and you will break it,’ แล้วเธอจะพังทลายมันได้”
   
1:02:45 which means, again, I am depending ซึ่งหมายถึง ผมพึ่งพิงคนอื่น
on the external person  
   
1:02:51 to tell me what to do. เพื่อให้บอกผมว่าให้ทำอะไร
Right?  
   
1:02:55 So, I realise the stupidity ผมตระหนักถึงความโง่เขลาของการไปหาคนอื่น
of going to another  
   
1:03:03 to help me to break down the walls ให้ช่วยผมทลายกำแพง
which I have built round myself. ที่ผมสร้างขึ้นล้อมรอบตัวผม
   
1:03:09 Right? แล้วผมจะทำอย่างไรดี
So, what am I to do?  
   
1:03:18 Are you in that position? คุณอยู่ในสภาพนั้นไหม
   
1:03:21 What am I to do to break down ฉันจะทำอย่างไร
this wall, which I have built, เพื่อทลายกำแพงที่ฉันสร้างขึ้น
   
1:03:30 society has built, and society ที่สังคมสร้างขึ้น สังคมก็คือ
is my relationship with another, ความสัมพันธ์ของฉันกับคนอื่น
   
1:03:35 so I have built it, ฉันนั่นแหละสร้างมัน มันคือความอยาก
it is my desire, my ambition ความทะเยอทะยานของฉัน
   
1:03:41 my sensations, my will that has built ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสของฉัน
this enormous, limited prison.  
   
1:03:44   เจตจำนงของฉัน
  ที่สร้างคุกขังอันจำกัดแต่มหึมา
   
1:03:53 Now, what am I to do? แล้วฉันจะทำอย่างไรดี
   
1:04:00 I realise whatever positive act เราตระหนักว่า การกระทำใดๆ ก็ตาม
I do about it ในเชิงบวกเกี่ยวกับกำแพงนี้
   
1:04:06 is still the action of a mind, ยังเป็นการกระทำของจิตหรือความคิด
or thought, which is limited ซึ่งจำกัด
   
1:04:16 – whatever I do. ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ตาม
   
1:04:19 You understand? คุณเข้าใจไหม
I hope you’re following this. ผมหวังว่าคุณตามติดเรื่องนี้
   
1:04:22 Is it time – are you getting tired? หมดเวลาแล้วหรือ
  คุณเหนื่อยหรือยัง
   
1:04:24 No, it’s not. ยังไม่ถึงเวลา ผมมีอีก 10 นาที
I’ve got another ten minutes.  
   
1:04:32 So, I realise it’s no good ดังนั้น ผมตระหนักว่า
depending on another เป็นการไม่ดีเลยที่จะพึ่งพิงคนอื่น
   
1:04:40 – the other may be a guru, the priest, คนอื่นอาจจะเป็นคุรุหรือนักบวช
  หรือแนวคิดที่คุณยอมตนอุทิศให้กับ...
   
1:04:42 or the idea that you surrender เรื่องไร้สาระทั้งหลาย
yourself to… all that nonsense.  
   
1:04:49 So, what am I to do? แล้วผมจะทำอย่างไรดี
   
1:04:53 My conditioning is กรุณาฟังตรงนี้
– please, listen to this –  
   
1:04:56 my conditioning is อิทธิพลกำหนดของผมคือ
to do something about it. ให้ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมัน
   
1:05:01 I have been to the priest, ผมไปหานักบวช ผมไปหาคุรุ
I have been to the guru,  
   
1:05:03 I’ve been to the professor, ผมไปหาศาสตราจารย์ หานักวิเคราะห์
to the analyst,  
   
1:05:06 which is, again, ซึ่งคือการทำอะไรบางอย่างกับมันอยู่อีก
doing something about it.  
   
1:05:10 Or I say, หรือผมพูดว่า “ไม่ละ มันยุ่งยากเกินไป
‘Well, no, it’s too troublesome,  
   
1:05:13 I’ll leave it alone, ผมจะปล่อยมันไว้เฉยๆ
what the heck does it matter?’ มันจะเป็นอะไรก็ช่างมัน”
   
1:05:16 Right? อย่างนั้นไหม
   
1:05:18 But if I don’t, แต่ถ้าผมไม่ปล่อย
my conditioning is to act, อิทธิพลกำหนดของผมบอกให้ทำ
   
1:05:24 I’m positive in that action, ในการกระทำนั้น ผมรู้สึกมั่นคงกว่า
   
1:05:26 at least I feel อย่างน้อยผมก็รู้สึกว่า
I’m doing something about it, ผมกำลังทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมัน
   
1:05:32 which is part of my conditioning, my ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลกำหนด
culture, my tradition, my education. ของวัฒนธรรม จารีต การศึกษาของผม
   
1:05:40 And here is a man who comes along แต่มีคนๆ หนึ่งมาบอกผมว่า
and tells me, ‘Don’t do anything.’ “ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น”
   
1:05:50 Do you understand? คุณเข้าใจไหม
Don’t do a thing. อย่าทำอะไรสักอย่าง
   
1:05:57 Because I’ve realised that เพราะผมตระหนักว่า
positive action is totally inaction, การกระทำเชิงบวกไม่เกิดประโยชน์เลย
   
1:06:09 whereas to be with it and not act: แต่ทว่า ให้อยู่กับมันโดยไม่กระทำ
   
1:06:16 I know I’m conditioned, ผมรู้ว่าผมถูกกำหนด
I won’t act but I will watch. ผมจะไม่ทำอะไร แต่ผมจะดู
   
1:06:21 You understand? คุณเข้าใจไหม การดู ตื่นรู้ รับรู้
Watching, alert, aware,  
   
1:06:27 and I see every response ผมเห็นว่าทุกการตอบสนอง
is from that conditioning. มาจากอิทธิพลกำหนด
   
1:06:33 I observe, I don’t do anything. ผมสังเกตดู ผมไม่ทำอะไรทั้งสิ้น
   
1:06:37 So, when there is non-positive action, ดังนั้น เมื่อมีการกระทำที่ไม่ใช่เชิงบวก
   
1:06:45 you don’t give energy คุณก็ไม่ได้ให้พลังงานแก่อิทธิพลกำหนด
to the conditioning.  
   
1:06:51 That dies, by itself, อิทธิพลนั้นก็ตายไปด้วยตัวมันเอง
when you don’t give it a push, เมื่อคุณไม่กระตุ้นมัน ไม่ผลักมัน
   
1:06:58 or suppress it, or run away from it, ไม่กดข่มมัน ไม่วิ่งหนีมัน
   
1:07:01 but when you’re aware of it แต่เมื่อคุณรับรู้มัน และไม่เคลื่อนไหวใดๆ
and don’t act,  
   
1:07:05 because you realise เพราะคุณตระหนักว่า
non-action is intelligence. การไม่กระทำเป็นสติปัญญา
   
1:07:14 Action is unintelligence. การกระทำคือความไร้สติปัญญา
Do you follow all this? คุณตามทันไหม
   
1:07:23 So, if you do this, I mean, ถ้าคุณทำเช่นนี้ ผมหมายถึงว่า
if this takes place, it’s all over. ถ้าสภาวะนี้เกิดขึ้น มันก็จบ
   
1:07:33 That’s why we talked about ด้วยเหตุนี้ ที่เราพูดคุยกันเมื่อวันก่อน
the other day,  
   
1:07:36 the positive action which is ว่าการกระทำเชิงบวก
what is happening in the world ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในโลก
   
1:07:44 – Russia says, ‘I must build รัสเซียบอกว่า “เราต้องสร้างอาวุธ
an armament stronger than America’ ยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าอเมริกา”
   
1:07:49 – you follow? – and every country สองประเทศนั้น
is being supplied by them. ส่งอาวุธสงครามให้ทุกประเทศ
   
1:07:55 Which is to take positive action ซึ่งใช้การกระทำเชิงบวก
to keep power, position เพื่อรักษาอำนาจ สถานภาพ
   
1:08:02 – I am bigger than you. - ฉันยิ่งใหญ่กว่าคุณ -
Right?  
   
1:08:07 Whereas, if you see all this, แต่ถ้าคุณเห็นทั้งหมดนี้
the stupidity of man, เห็นความโง่เขลาของมนุษย์
   
1:08:13 see it and leave it alone, เห็นมันและปล่อยมัน
   
1:08:16 then the leaving it alone การปล่อยมันเป็นสติปัญญา ซึ่งจะปฏิบัติการ
is intelligence which will act,  
   
1:08:21 which is unconditioned. ซึ่งปลดปล่อยเป็นอิสระจากอิทธิพลกำหนด
That’s enough. แค่นั้นเอง
   
1:08:34 Have I made this clear, sir? ผมพูดชัดเจนไหม
Right, sirs.