Krishnamurti Subtitles

เวลาจบสิ้นลงได้ไหม

Saanen - 28 July 1978

Public Discussion 30:08   เวลาจบสิ้นลงได้ไหม
   
0:20 K: What shall we talk about, K: เช้านี้ เราจะคุยกันเรื่องอะไรดี
this morning?  
   
0:30 No questions? ไม่มีคำถามหรือ
   
0:34 Questioner: What does meditation Q: สมาธิในชีวิตแต่ละวันหมายถึงอะไร
mean in daily life?  
   
0:38 Would you explain that, please? กรุณาช่วยอธิบายด้วย
   
0:40 K: What does meditation K: สมาธิในชีวิตแต่ละวันหมายถึงอะไร
mean in daily life  
   
0:45 – is that the question, sir? คำถามนั้นใช่ไหม
   
0:48 Q: What is personality? Q: บุคลิกภาพคืออะไร
   
0:58 K: What is personality? K: บุคลิกภาพคืออะไร ผมไม่ทราบจริงๆ
I really don’t know.  
   
1:06 Q: (In French) Q: (ถามเป็นภาษาฝรั่งเศส)
   
2:56 K: I understand. K: ผมเข้าใจ
   
2:58 I think, as far as I can make out, เท่าที่ผมเข้าใจ ผมคิดว่าผู้ถามถามว่า
the questioner is asking,  
   
3:09 as I am walking along ในขณะที่ผมกำลังเดินอยู่
something happens in me, มีบางอย่างเกิดขึ้นในตัวผม
   
3:14 and that moves me very much, ซึ่งมันมีผลกระทบต่อผมอย่างยิ่ง
and gradually that disappears. แล้วมันค่อยๆ เลือนหายไป
   
3:22 Again, it comes. แล้วก็กลับมาอีก
   
3:35 He’s hurt by what he sees around him. เขารู้สึกเจ็บปวดต่อสภาพที่เขาเห็นรอบตัว
   
3:44 Yeah, that’s it. ใช่แล้ว นั่นแหละ
   
3:47 He sees there is suffering เขาเห็นว่ามีความทุกข์ยาก
and he goes through it. และเขาก็ทุกข์ไปกับมัน
   
3:51 Q: No, he sees contradiction. Q: ไม่ใช่ เขาเห็นความขัดแย้ง
   
3:53 He said when he saw someone speaking เขาบอกว่า เมื่อเขาเห็นใครบางคนพูด
   
3:56 as soon as you leave the tent, ทันทีที่คุณออกจากปะรำนี้ไป
or something,  
   
3:59 he feels the contradiction เขาก็รู้สึกถึงความขัดแย้ง
   
4:01 between what has been said and what ในสิ่งที่พูดไปแล้ว
is actually taking place, outside. กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นข้างนอกจริงๆ
   
4:10 K: He’s hurt, shocked, suffers, K: เขารู้สึกเจ็บปวด สะเทือนใจ เป็นทุกข์
   
4:16 when he sees what actually เมื่อเขาเห็นสภาพภายนอก
is going on around him, outside, ที่เกิดขึ้นจริงๆ รอบตัวเขา
   
4:22 and this contradiction: ความขัดแย้งในสิ่งที่พูดที่นี่
what is said here,  
   
4:31 and what is actually going on outside. กับสภาพจริงๆ ที่กำลังเกิดขึ้นข้างนอก
   
4:35 What is one to do? That’s it? แล้วเราควรทำอย่างไร นั่นคือคำถาม
   
4:42 Any other questions? มีคำถามอื่นอีกไหม
   
4:43 Q: How can consciousness Q: จิตสำนึกจะรู้ตัวมันเอง
be conscious of itself, totally? อย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร
   
4:57 K: How can consciousness K: จิตสำนึกจะรับรู้ถึงตัวมันเองได้อย่างไร
be aware of itself?  
   
5:11 How can consciousness จิตสำนึกสามารถรับรู้ตัวมันเองได้อย่างไร
be aware of itself?  
   
5:14 I was going to talk about that เช้านี้ ผมจะพูดเรื่องนั้นสักเล็กน้อย
a little bit, this morning,  
   
5:17 if you want. หากคุณต้องการ
   
5:19 So, there’re these questions. มีคำถามเพียงเท่านี้ใช่ไหม ยังมีอีกไหม
Any more?  
   
5:22 One, what place has meditation คำถามหนึ่งคือ
in daily life? บทบาทของสมาธิในชีวิตแต่ละวัน คืออะไร
   
5:30 One sees the world เราเห็นโลกอยู่ในความขัดแย้งมากมายอย่างนั้น
in such contradiction,  
   
5:37 what is going on around us, สภาพที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา
there is so much suffering and so on เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน
   
5:44 and it is quite the opposite ซึ่งค่อนข้างแตกต่าง
of what is being said, here, จากสิ่งที่กำลังพูดอยู่ที่นี่
   
5:51 what is one to do? แล้วเราจะทำอย่างไร
   
5:53 Q: Why is man afraid of truth? Q: เหตุใดมนุษย์จึงกลัวความจริง
   
5:58 K: Why is man afraid of truth? K: เหตุใดมนุษย์จึงกลัวความจริง
   
6:08 Q: Could you say a few words Q: ขอให้คุณพูดเกี่ยวกับ
about the healing energies? พลังงานในการเยียวยาสักเล็กน้อย
   
6:12 K: Could you talk about K: ขอให้พูดเกี่ยวกับพลังงานที่ช่วยเยียวยา
the energy that heals.  
   
6:25 Q: (Inaudible) Q: (ไม่ได้ยิน)
   
6:55 K: The first part of the question K: คำถามส่วนแรก ผมเข้าใจแล้ว
I understood, sir,  
   
6:58 but the second part แต่ส่วนที่สอง ผมไม่ค่อยเข้าใจ
I don’t quite follow.  
   
7:02 He has been initiated เขาได้รับการศาสนภิเษก เพื่อเข้าเป็นสมาชิก
– please, don’t laugh – – กรุณาอย่าหัวเราะ –
   
7:09 he has been initiated into something เขาได้รับการทำพิธีเข้าสู่อะไรบางอย่าง
which guru Maharajji, โดยคุรุมหาราช
   
7:17 that is the boy has initiated him. นั่นคือเด็กชาย ผู้ทำพิธีให้เขา
   
7:22 And though he has lived with it, ถึงแม้เขาจะมีชีวิตอยู่กับมัน
he’s not liberated, เขาก็ยังไม่เป็นอิสระ
   
7:33 he’s unable to surrender. เขาไม่สามารถยอมศิโรราบ
   
7:35 All right. Now, wait a minute, เดี๋ยวก่อน พอแค่นี้ก่อน
that’s enough.  
   
7:42 What is meditation in daily life? อะไรคือสมาธิในชีวิตแต่ละวัน
   
7:45 Why is man frightened of truth? เหตุใดมนุษย์จึงกลัวความจริง
   
7:51 Can consciousness be aware of itself? จิตสำนึกสามารถรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
   
7:58 And why is it when we are here, เมื่อเราอยู่ด้วยกันที่นี่ ภายในปะรำนี้
together, in the tent  
   
8:07 and when we go out แต่เมื่อออกไปข้างนอก
we see such contradiction ทำไมเราจึงเห็นความขัดแย้งอย่างนั้น
   
8:13 and that makes one anxious, suffer และทำให้เรากระวนกระวายใจ เป็นทุกข์
   
8:18 and also, the last question, คำถามสุดท้าย
which he’s been initiated by somebody เขาได้รับการทำพิธีจากใครบางคน
   
8:25 and he’s unable to surrender himself แต่เขาไม่อาจยอมตนศิโรราบ
   
8:30 to what he thinks ต่อสิ่งที่เขาคิดว่า เขาควรจะศิโรราบ
he should surrender to  
   
8:35 – that’s what the gentleman says. นั่นคือสิ่งที่คุณสุภาพบุรุษพูดมา
   
8:36 Now, which of these questions แล้วคุณต้องการสืบค้นคำถามใด
would you like to go into?  
   
8:50 Q: Can consciousness Q: จิตสำนึกสามารถรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
be aware of itself?  
   
8:55 K: Would you like to talk over, K: คุณต้องการสนทนาร่วมกันในคำถามนี้ไหม
together, the question,  
   
8:59 which that gentleman raised, ที่เขาคนนั้นถามว่า
can consciousness be aware of itself? จิตสำนึกรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
   
9:06 Would you like to go into that? คุณต้องการถามค้นในเรื่องนั้นไหม
   
9:10 That is, can thought – we’ll begin เราจะเริ่มไปช้าๆ ค่อยๆ ถามค้นเข้าไป
slowly, go into it, slowly –  
   
9:19 can thought be aware of itself? ว่าความคิดสามารถรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
   
9:25 That is, can thinking be aware การคิดรับรู้ถึงรากเหง้าของความคิดได้ไหม
of the root of its thought,  
   
9:35 the movement of thinking, รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของการคิด
and all the process of thought, และกระบวนการทั้งหมดของความคิด
   
9:42 can that movement be aware of itself? ตัวการเคลื่อนไหวนั้น
  รับรู้ถึงตัวมันเองได้ไหม
   
9:50 That is the question that was raised, คำถามนี้ ไม่เพียงแต่เขาผู้นั้นที่ถาม
not only by that gentleman,  
   
9:54 it was also raised by somebody เมื่อเช้าวานนี้ ใครบางคนตรงโน้นก็ถามด้วย
over there, yesterday morning.  
   
10:00 The same question, ถามคำถามเดียวกันว่า
can the mind, with all its content, จิตพร้อมทั้งเนื้อหาทั้งหมดของมัน
   
10:09 which is never still, จิตซึ่งไม่เคยอยู่นิ่ง
which is always active, moving, ทำงานและเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
   
10:15 can that movement be aware of itself? การเคลื่อนไหวนั้นรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
   
10:27 Why do you want to know? เพราะอะไรคุณจึงต้องการรู้
   
10:33 Why do you want know such a problem? เหตุใดคุณจึงต้องการรู้ปัญหาเช่นนั้น
   
10:36 Is it just...? หรือมันเป็นเพียงแค่... ผมต้องการจะรู้
I want to find out.  
   
10:39 When you put that question, เมื่อคุณถามคำถามนั้น
why are you putting it? เพราะอะไรคุณจึงถามคำถามนั้น
   
10:47 Because if you are serious about เพราะหากคุณจริงจังกับเรื่องที่ถาม
the matter, it’s one of the most… มันเป็นเรื่องที่...
   
10:57 it demands a great deal ต้องการความใส่ใจอย่างยิ่งในการค้นหา
of attention to find out  
   
11:01 whether thought, the thinking, ว่าความคิด
can be aware of its own movement. รับรู้การเคลื่อนไหวของตัวมันเองได้ไหม
   
11:16 Either you have put it คุณถามเพราะอยากรู้อยากเห็น
out of curiosity,  
   
11:22 just some question to ask, แค่ให้มีคำถามจะถาม
   
11:25 or you’re asking that question หรือคุณถามคำถามนั้นเพื่อจะขจัดการแบ่งแยก
to eliminate, totally,  
   
11:35 the division between ระหว่างผู้คิดและความคิดโดยสิ้นเชิง
the thinker and the thought.  
   
11:42 Do you understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
   
11:46 Perhaps, we’ll go into this เราอาจจะสืบค้นในเรื่องนี้
   
11:51 when we also consider what place เมื่อเราพิจารณาว่า
has meditation in daily life. บทบาทของสมาธิในชีวิตแต่ละวัน คืออะไร
   
12:01 And can you surrender yourself และคุณยอมตนศิโรราบต่อใครบางคนได้ไหม
to somebody –  
   
12:07 that’s what that gentleman asked. นั่นคือคำถามที่เขาผู้นั้นถาม
   
12:10 Can we dispose of that last question? เราทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ได้ไหม
   
12:14 That is somebody with some มันเป็นเรื่องของใครบางคน
   
12:19 – you know, all the rest of it, กับเหล่าคุรุ เรื่องทำนองนั้น
these gurus –  
   
12:24 they come and say, พวกคุรุมาพูดว่า “เธอจงศิโรราบต่อฉัน
‘Surrender yourself to me.  
   
12:30 I know, you don’t, but give yourself ฉันรู้ ส่วนเธอไม่รู้
over to me and I will help you. อุทิศตัวต่อฉัน แล้วฉันจะช่วยเธอ
   
12:37 Give over your property, จงมอบทรัพย์สินของเธอ
your money, your everything, เงินทองของเธอ ทุกอย่างของเธอ
   
12:42 and you won’t have any money แล้วหลังจากนั้น
problem after that’ – you follow? เธอจะไม่มีปัญหาใดๆ เรื่องเงินทอง”
   
12:48 This is the actual fact นี่คือความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นในโลก
that’s going on in the world.  
   
12:55 We are so terribly gullible. เราถูกหลอกง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
   
13:02 The same pattern has been repeated เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
by the churches all over the world โดยศาสนจักรทั่วโลก
   
13:11 – surrender yourself to God, เธอจงศิโรราบต่อพระเจ้า
to Christ, to this, ต่อพระคริสต์ ต่อสิ่งนี้
   
13:15 give over everything that you have, มอบทุกอย่างที่เธอมี
we’ll look after you, join. เราจะดูแลเธอเอง จงมาเถิด
   
13:19 And they promise this. พวกเขาให้คำมั่นสัญญานี้
And, at the end, where are you? ท้ายที่สุด คุณอยู่ตรงไหน
   
13:28 No money. หมดเงิน หมดตัว
   
13:34 Many people have come หลายคนมาพบผู้พูดด้วยปัญหาทำนองนี้
to the speaker with this problem,  
   
13:38 given over everything they have เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มี
   
13:43 – houses, property, money – บ้าน ทรัพย์สิน เงินทอง ละทิ้งบ้านเรือน
you understand? – left their homes,  
   
13:51 and then the man is off, แล้วคุรุก็หายตัวไป
   
13:56 the guru is off in some kind คุรุหายไปอยู่บ้านหลังสวยงาม ส่วนคุณก็ติดจม
of lovely house and you’re stuck.  
   
14:03 So, the first thing is, with regard ดังนั้น ประการแรก
to that, don’t accept any authority. อย่ายอมรับอำนาจเหนือใดๆ ทั้งสิ้น
   
14:12 Right? เข้าใจไหม
   
14:15 There is the authority อำนาจเหนือของศัลยแพทย์มือหนึ่งนั้นมีอยู่
of a first class surgeon  
   
14:19 but in so-called spiritual matters, แต่ในเรื่องจิตวิญญาณ
in matters of the mind and psychology ในเรื่องของจิตใจและจิตวิทยานั้น
   
14:26 there is no authority, ไม่มีอำนาจเหนือ
   
14:29 so nobody can ไม่มีใครเริ่มสภาวะอะไรให้คุณได้
initiate you into something.  
   
14:33 That’s just one of those tricks มันเป็นเพียงเล่ห์กลหนึ่ง
that human beings play on others. ที่มนุษย์ใช้หลอกลวงคนอื่น
   
14:42 The next question is, what place คำถามต่อมาคือ
has meditation in life, in daily life?  
   
14:47   สมาธิมีบทบาทอะไรในชีวิตแต่ละวัน
   
14:58 Or meditation is something หรือสมาธิเป็นสิ่งที่แยกออกจากชีวิตประจำวัน
separate from daily life.  
   
15:08 Or you introduce the idea หรือคุณนำเอาแนวคิดเรื่องสมาธิ
of meditation into daily life. เข้ามาสู่ชีวิตประจำวัน
   
15:18 You understand? There’re three อย่างน้อยมีสามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
problems and more involved in it.  
   
15:22 That is, you’re introducing คุณนำเอาแนวคิดเรื่องสมาธิเข้ามา
the idea of meditation – the idea – แค่แนวคิดนะ
   
15:37 and trying to find out what place แล้วพยายามค้นหาว่า
that idea has in daily life. แนวคิดนั้นมีบทบาทอะไรในชีวิตแต่ละวัน
   
15:49 First of all, is it an idea ก่อนอื่น มันเป็นแนวคิดหรือ
   
15:53 – that you must meditate, that you ว่าคุณต้องทำสมาธิ
must do this, that you must do that – ว่าคุณต้องทำนี่ ต้องทำนั่น
   
15:58 come to a conclusion and introduce คุณมีข้อสรุป และนำข้อสรุปรวบยอดนั้น
that concept into daily life? มาใช้ในชีวิตแต่ละวัน
   
16:07 Right? Right, sir? ใช่ไหม คุณเข้าใจคำถามนั้นไหม
You’ve understood that question?  
   
16:17 Or try to find out หรือคุณพยายามจะค้นหาว่า
what relationship action has อะไรคือความสัมพันธ์
   
16:27 with the total awareness ระหว่างการกระทำ
of consciousness. และการรับรู้จิตสำนึกอย่างสมบูรณ์
   
16:34 I don’t know, this may be a little... ผมไม่ทราบ นี่อาจจะค่อนข้าง...
   
16:40 That is, why should one ทำไมเราต้องทำสมาธิด้วยเล่า
meditate at all?  
   
16:50 We lead our daily life, เราใช้ชีวิตแต่ละวัน
rather unhappily, shoddily, อย่างไม่มีความสุข ไม่มีค่า
   
17:01 conflict, misery, suffering, ขัดแย้ง ยากลำบาก
deceived by others and so on. ทุกข์ทรมาน ถูกคนอื่นหลอก
   
17:12 That’s our daily life. นี่คือชีวิตแต่ละวันของเรา
   
17:14 Why do you want to introduce แล้วเพราะอะไรเราจึงนำเอาสมาธิเข้ามา
meditation into that?  
   
17:22 Or in the understanding หรือในการทำความเข้าใจ
of conflict, sorrow, ความขัดแย้ง ความทุกข์โศก
   
17:30 arrogance, pride, and so on, ความทรนง ความภาคภูมิใจ เป็นต้น
   
17:35 in understanding the meaning, ในการทำความเข้าใจความหมาย
   
17:38 the structure of these things, เข้าใจโครงสร้างของภาวะเหล่านี้
the reactions, เข้าใจปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
   
17:42 that is part of meditation. ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
   
17:47 Not you meditate and then introduce ไม่ใช่คุณทำสมาธิ
into action, into daily life, แล้วจึงนำไปใช้ในบทบาท ในชีวิตแต่ละวัน
   
17:53 but rather during the daily life, แต่ทว่าในช่วงการดำเนินชีวิต เมื่อคุณไปทำงาน
when you go to the office,  
   
17:59 when you are working in the factory, เมื่อคุณกำลังทำงานในโรงงาน หรือไถนา
or ploughing a field,  
   
18:05 or talking to your wife, หรือพูดกับภรรยา สามี ลูกหญิงชาย
or husband, girl, or boy  
   
18:09 you are aware of your reactions and คุณก็รับรู้ถึงปฏิกิริยาของคุณ
the comprehension of those reactions,  
   
18:13   และเข้าใจปฏิกิริยาเหล่านั้น
   
18:19 the understanding, not intellectually เป็นการทำความเข้าใจ ไม่ใช่โดยใช้ปัญญาความคิด
but why you are jealous, ว่าทำไมคุณจึงอิจฉา
   
18:23 why this state of anxiety ทำไมในตัวคุณจึงมีความกระวนกระวายใจ
exists in you,  
   
18:28 why you accept authority, ทำไมคุณจึงยอมรับอำนาจเหนือ
why you depend on another, ทำไมคุณจึงพึ่งพิงผู้อื่น
   
18:35 in the investigation of those things ในการสืบค้นในภาวะเหล่านี้
that exploration itself is meditation ตัวการสำรวจนั่นเองคือสมาธิ
   
18:50 not the other way round. ไม่ใช่ในทางกลับกัน
   
18:56 If you meditate หากคุณทำสมาธิ
   
18:58 and then introduce that what และนำเอาสิ่งที่คุณคิดว่าคือสมาธิ
you think is meditation in daily life, เข้ามาในชีวิตแต่ละวัน
   
19:02 there’s conflict. จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
   
19:06 You think this is so, คุณคิดว่านี่แหละใช่แล้ว
   
19:07 and you’re bringing that แล้วคุณก็นำไปใช้ในการกระทำ ในการดำเนินชีวิต
into action, in daily life,  
   
19:11 so there must be contradiction. ความขัดแย้งต้องเกิดขึ้น
   
19:16 Whereas, if one is envious, แต่ถ้าเราอิจฉาริษยา
as most of us are, ซึ่งส่วนใหญ่เราเป็นอย่างนั้น
   
19:26 what is the nature of envy, แล้วเราสืบค้นว่า ธรรมชาติของความอิจฉาคืออะไร
why are we envious, ทำไมเราจึงอิจฉา
   
19:33 not right or wrong, ไม่ใช่ถูกหรือผิด ไม่ใช่ควรหรือไม่ควรอิจฉา
we should not be, or should be,  
   
19:37 why does this envy arise? แต่เหตุใดความอิจฉาริษยาจึงเกิดขึ้น
   
19:43 In enquiring into that, ในการถามค้นเข้าไปเช่นนั้น
   
19:52 and freeing through enquiry ถามค้นในความโลภ
greed, envy, ความอิจฉาและปลดปล่อยเป็นอิสระ
   
19:58 that is the movement of meditation. นั่นคือกระแสแห่งสมาธิ
   
20:03 In that there is no conflict, ในกระแสนั้นไม่มีความขัดแย้ง
you’re enquiring, constantly. คุณสืบค้นอย่างต่อเนื่อง
   
20:10 Right? ใช่ไหม
   
20:20 This demands your attention, this การนี้เรียกร้องความใส่ใจของคุณ
demands that you must be serious, เรียกร้องให้คุณต้องจริงจัง
   
20:30 not just play with words. ไม่เพียงเล่นกับถ้อยคำ
   
20:34 So, meditation has สมาธิจึงมีบทบาทในชีวิตแต่ละวัน
a place in daily life  
   
20:38 when there is an enquiry เมื่อมีการถามค้น
   
20:41 into the whole nature เข้าสู่ธรรมชาติและโครงสร้างทั้งหมด
and structure of your being ของชีวิตคุณ
   
20:49 – of your reactions, what is ปฏิกิริยาของคุณ ภาวะจิตสำนึกของคุณ
the state of your consciousness,  
   
20:56 why you believe, don’t believe, เหตุใดคุณจึงเชื่อ หรือไม่เชื่อ
   
20:58 why you are influenced by institutions เหตุใดคุณจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถาบัน
and so on and so on เป็นต้น
   
21:04 – all that is an actual ทั้งหมดนั้นคือกระแสแห่งสมาธิที่แท้จริง
movement of meditation. Right?  
   
21:30 If one is actually, not theoretically, หากเราทำเช่นนี้อยู่จริงๆ
actually doing it ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎี
   
21:36 then you begin to understand คุณจะเริ่มเข้าใจธรรมชาติของจิตสำนึก
the nature of consciousness.  
   
21:43 Right? ใช่ไหม
   
21:45 You are not imposing something on it, คุณไม่ต้องยัดเยียดอะไรให้มันเลย
   
21:50 according to Freud, ยัดเยียดให้ทำตามฟรอยด์ หรือนักจิตวิทยาคนใด
according to some psychologist, คุรุคนนั้นคนนี้ หรือใครก็ตาม
   
21:53 some guru, or somebody or other.  
   
21:55 You are enquiring ทว่า คุณถามค้น
into your whole being, เข้าสู่ชีวิตที่เป็นอยู่ของคุณทั้งหมด
   
22:01 that being is your consciousness. ชีวิตที่เป็นอยู่นั้นคือจิตสำนึกของคุณเอง
   
22:09 So, we have answered these questions เราได้ตอบคำถามเหล่านี้ แล้วเราก็มาถึงจุดนั้น
and we have come to that point.  
   
22:24 So, let’s begin very simply เราจะเริ่มต้นอย่างง่ายๆ และสืบค้น
and go into it, if you’re willing. ถ้าคุณเต็มใจ
   
22:33 I wonder if you have ever enquired ผมสงสัยว่า คุณเคยสืบค้น
into the whole movement of thought, เข้าสู่กระบวนการทั้งหมดของความคิดไหม
   
22:45 the whole activity of thinking กิจกรรมทั้งหมดของการคิด
   
22:50 and whether thought, thinking, สืบค้นว่าความคิด การคิด
can see itself moving. มองเห็นการเคลื่อนไหวของตัวมันเองได้ไหม
   
22:59 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามหรือเปล่า
   
23:03 Let’s be clear ขอให้ชัดเจน ว่าเราเข้าใจคำถามชัดแล้ว
that the question is clear.  
   
23:12 So, please, this is rather important ซึ่งค่อนข้างสำคัญ หากคุณต้องการสืบค้น
if you want to go into it,  
   
23:20 if you’re at all serious หากคุณจริงจังในเรื่องนี้
in this matter,  
   
23:24 and it is really very important มันสำคัญมากจริงๆ ที่ต้องเข้าใจคำถามก่อน
to comprehend the question, first.  
   
23:32 Which is, I can say, คำถามคือ ผมพูดได้ว่า
‘I am aware of my consciousness’ “ผมตระหนักรู้ถึงจิตสำนึกของผมเอง”
   
23:40 through my belief, through my fears, ผ่านความเชื่อ ความกลัวของผม
   
23:44 through my pleasures, ผ่านความสุขเพลิดเพลิน ความทุกข์โศกของผม
through my sorrow.  
   
23:47 So, the content of my consciousness ผมตระหนักได้ถึงเนื้อหาจิตสำนึกของผม
I can be aware of  
   
23:53 by saying, ‘Yes, I’m afraid, โดยการพูดว่า
I am greedy, I suffer, “ใช่ ผมกลัว ผมโลภ ผมเป็นทุกข์
   
23:59 I am arrogant, I have pride’ ผมทะนงตน ผมมีความภาคภูมิใจ” เป็นต้น
and so on,  
   
24:05 which is the content of consciousness เหล่านี้คือเนื้อหาของจิตสำนึกที่ผมตระหนักรู้”
of which I am aware.  
   
24:12 Right? ใช่ไหม
   
24:16 So, there is in that, ‘I am different ในการตระหนักรู้เช่นนั้น
from my consciousness.’ “ผมแยกแตกต่างจากจิตสำนึกของผม”
   
24:24 Right? ใช่ไหม
   
24:31 Does this interest you? I hope so. คุณสนใจเรื่องนี้ไหม หวังว่าคุณสนใจ
   
24:38 So, there is the ‘me,’ the observer ดังนั้นจึงมี “ฉัน” ผู้สังเกต
observing his consciousness. ที่กำลังสังเกตจิตสำนึกของตนเอง
   
24:48 But the ‘me’ is greedy, แต่ “ฉัน” เป็นคนโลภ “ฉัน” กระวนกระวาย
the ‘me’ is anxious,  
   
24:55 the ‘me’ is frightened, the ‘me’ is “ฉัน” หวาดกลัว “ฉัน”เต็มไปด้วยความวิตกกังวล
full of anxiety, uncertainty, sorrow, ความไม่แน่นอน ความทุกข์โศก
   
25:03 which is my consciousness, ซึ่งคือจิตสำนึกของฉัน
   
25:05 so I am not different ฉันจึงไม่แยกแตกต่างจากจิตสำนึกของฉัน
from my consciousness.  
   
25:11 Right? Is that clear? นั่นชัดเจนไหม
   
25:14 I am not different from what I think. ฉันไม่แยกแตกต่างจากสิ่งที่ฉันคิด
   
25:20 I am not different ฉันไม่แยกแตกต่างจากประสบการณ์ที่ฉันมี
from the experiences I have had.  
   
25:25 I am not different or something ฉันไม่แยกแตกต่าง
totally opposite to my anxiety, ไม่ใช่สิ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับความวิตกกังวล
   
25:34 fears, and all the rest of it. ความกลัวของฉัน เป็นต้น
I am all that. ฉันเป็นทั้งหมดนั้น
   
25:39 I may think I am God, ฉันอาจคิดว่า ฉันคือพระเจ้า
but the very thinking is part of me, แต่ตัวการคิดนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของฉัน
   
25:47 which invents God. ที่สร้างพระเจ้าขึ้นมา
   
25:51 I hope you see all this. ผมหวังว่า คุณมองเห็นที่พูดมานี้
   
25:53 So, then we come to the question: เรามาถึงคำถามที่ว่า
if the observer is the observed,  
   
26:03 which is the consciousness, ถ้าผู้สังเกตคือสิ่งที่ถูกสังเกต
  ซึ่งก็คือจิตสำนึก
   
26:04 then the question arises, คำถามจึงเกิดขึ้นว่า
   
26:08 can that consciousness จิตสำนึกนั้น สามารถรับรู้
be aware of its own movements? การเคลื่อนไหวของตัวมันเองได้ไหม
   
26:17 To put it very, very simply, พูดง่ายๆ ก็คือ
   
26:22 is there an awareness มีการรับรู้ถึงการเกิดขึ้นของความโกรธไหม
of the arising of anger  
   
26:30 – anger itself – รับรู้ตัวความโกรธ
   
26:36 so that there is not me นั่นคือ ไม่มีฉันที่แยกต่างจากความโกรธ
different from anger?  
   
26:42 Please, you don’t mind ขอให้ผมค้นเข้าไปในเรื่องนี้อีกเล็กน้อย
my going into it, a little bit?  
   
26:46 Are you interested in all this? คุณสนใจเรื่องนี้หรือเปล่า
   
26:50 Let’s go into it. ขอให้เราสืบค้นไปด้วยกัน
   
26:57 One is angry, เราโกรธ
   
27:00 at the moment of anger, there is ในขณะของความโกรธ
no recognition as being angry. ไม่มีการรู้จำรู้จัก ว่าเป็นความโกรธ
   
27:09 Right? Have you noticed? คุณเคยสังเกตหรือเปล่า
   
27:13 At the second, ในชั่วขณะนั้น ขณะที่ความโกรธรุนแรง
at the moment of intense anger,  
   
27:18 there’s only that state. มีแต่ภาวะนั้นเท่านั้น
   
27:24 Later on, you call it ‘anger.’ หลังจากนั้น คุณจึงจะเรียกมันว่า “ความโกรธ”
   
27:28 Right? A second later. ชั่วขณะหลังจากนั้น
   
27:32 Which means that you have ซึ่งหมายถึงคุณรู้จัก จำมันได้จากอดีต
recognised from the past  
   
27:40 that which has happened in the past, จำสิ่งซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีต
and which is happening now, และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้
   
27:44 and you say, ‘Yes, that’s anger.’ แล้วคุณเรียกมันว่า “ใช่ นั่นคือความโกรธ”
   
27:46 Right? คุณตามทันไหม
Are you following?  
   
27:52 So, please follow this. ขอให้เข้าใจ
   
28:00 There’s anger, at the moment of anger, มีความโกรธ ในขณะของความโกรธนั้น
there is no recognition ไม่มีการจำได้หมายรู้
   
28:08 and the naming of that reaction. ไม่มีการให้ชื่อปฏิกิริยานั้น
   
28:13 A second later the naming begins, ชั่วขณะหลังจากนั้น การให้ชื่อก็เริ่มขึ้น
the naming is from the past, การให้ชื่อมาจากอดีต
   
28:22 the naming is the recognition การให้ชื่อปฏิกิริยาปัจจุบัน
from the past, the present reaction. เป็นการจำได้หมายรู้ที่มาจากอดีต
   
28:31 So, can you not name คุณไม่ให้ชื่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
the present reaction,  
   
28:39 but just observe without naming it? เพียงแค่สังเกตปฏิกิริยาโดยไม่ให้ชื่อ ได้ไหม
   
28:45 The moment you name it, ทันทีที่คุณให้ชื่อมัน
you have recognised it คุณรู้จำรู้จักมันไว้แล้ว
   
28:49 and so strengthened the reaction. การให้ชื่อ ทำให้ปฏิกิริยาเข้มข้นขึ้น
   
28:53 I wonder if you see this. ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
Very interesting. มันน่าสนใจมาก
   
28:58 That is, the word is not the thing. ถ้อยคำไม่ใช่สิ่งๆ นั้น
   
29:07 The word ‘tent,’ the ‘marquee’ คำว่า “ปะรำ” “กระโจม” เป็นถ้อยคำ
is not the actual fact, ไม่ใช่สิ่งๆ นั้นที่เป็นของจริง
   
29:14 but we are carried away แต่เราถูกถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ความจริง
by the word and not by the fact. ชักนำให้หลงไป
   
29:23 So, to comprehend, ดังนั้น ให้เข้าใจ ให้เห็น
to see that the word  
   
29:31 has become tremendously important, ว่าถ้อยคำได้กลายเป็นสิ่งสำคัญเหลือล้น
   
29:39 and see the fact, และให้เห็นความจริงว่าถ้อยคำไม่ใช่สิ่งๆ นั้น
the word is not the thing.  
   
29:48 So, when there is anger, ดังนั้น เมื่อมีความโกรธ ซึ่งเป็นปฏิกิริยา
which is a reaction,  
   
29:57 to observe it without naming it การสังเกตโดยปราศจากการให้ชื่อมัน
   
30:05 and so that reaction ปฏิกิริยานั้นก็จะเริ่มจางหายไป
begins to wither away.  
   
30:11 The moment you name it ทันทีที่คุณให้ชื่อ คุณทำให้ปฏิกิริยาแรงขึ้น
you have strengthened it,  
   
30:15 the strengthening is from the past. อดีตทำให้มันแรงขึ้น
   
30:19 So, if that is clear, ถ้าชัดเจนแล้ว เราจะสืบค้นก้าวต่อไป
we can go the next step.  
   
30:25 Which is, ว่าเป็นไปได้ไหม
is it possible for the senses, ที่ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
   
30:34 which is the reaction of the senses, ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง
  ของประสาทสัมผัสทั้งหลาย
   
30:37 for the senses to be จะรับรู้ตัวมันเอง
aware of themselves,  
   
30:42 not you are aware of the senses, ไม่ใช่คุณตระหนักรู้ความรู้สึกนั้น
   
30:47 but the senses themselves open? แต่เป็นตัวประสาทสัมผัสเองที่เปิดรับรู้
   
31:01 I’ll go into it. Don’t be... ผมจะสืบค้นเข้าไปอีก
   
31:07 If you will kindly not follow กรุณาอย่าติดตามแต่สิ่งที่ผมพูด
what I am saying  
   
31:13 but kindly observe in yourself ขอให้สังเกตปฏิกิริยาตอบสนอง
the reactions of the senses. Right? ของประสาทสัมผัสในตัวคุณเอง
   
31:26 Now, we function… ประสาทสัมผัสของเราทำงานแยกส่วนกัน
our senses function, separately  
   
31:36 – seeing, tasting, แยกการเห็น การรับรส
hearing, smelling and so on. การได้ยิน การได้กลิ่น เป็นต้น
   
31:43 They’re all separate. การรับสัมผัสเหล่านี้แยกส่วนกัน
You understand? คุณเข้าใจไหม
   
31:47 Now, can you observe…? ทว่า คุณสังเกตได้ไหม
   
31:51 Is there a total movement ว่าเป็นไปได้ไหมที่ประสาทสัมผัสทุกส่วน
of all the senses, together? ทำงานด้วยกัน
   
32:03 You’ve understood something คุณเข้าใจอะไรบางอย่างที่ผมพูดไหม
of what I’m saying?  
   
32:11 You understand, this is really หากคุณเข้าใจ
quite fascinating to find out, นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่จะค้นหา
   
32:20 because then you will see คุณจะเห็นว่า ถ้าคุณสังเกตอยู่
if you are observing…  
   
32:26 if there is an observation ถ้ามีการสังเกตคนๆ หนึ่ง
of a person,  
   
32:29 of the movement of the waters สังเกตกระแสน้ำในทะเล หรือสังเกตภูเขา หมู่นก
of a sea, or the mountains, the birds,  
   
32:38 anything, or your friend, สังเกตเพื่อนของคุณ
or your intimate person, คนใกล้ชิดคุณ หรืออะไรก็ตาม
   
32:44 if there is an observation ถ้ามีการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด
with all the senses,  
   
32:53 then there is no centre จะไม่มีศูนย์กลางจากที่คุณสังเกต
from which you are observing.  
   
33:00 You get it? คุณเข้าใจไหม ขอให้ทำ ลองทำดู
Please do it, do it, test it out.  
   
33:06 Don’t accept anything อย่ายอมรับอะไรก็ตามที่ผู้พูดพูด
the speaker is saying.  
   
33:10 Test it out, for yourself. แต่ลองทำด้วยตัวคุณเอง
   
33:17 When you smell something lovely, เมื่อคุณได้กลิ่นหอมอบอวลยามรุ่งอรุณ
a perfume of an early morning,  
   
33:27 when the air is clean, ยามอากาศบริสุทธิ์สดชื่นหลังฝน
washed out by the rain  
   
33:33 and there is beauty in the land ทั้งความงามบนผืนดิน
and so on,  
   
33:39 is one particular sense awake, ประสาทสัมผัส
  เพียงส่วนเดียวเท่านั้นหรือ ที่ตื่นขึ้น
   
33:44 or you are observing หรือคุณสังเกตเห็นความละเอียดอ่อนทั้งหมด
the total delicacy และความงามยามเช้า
   
33:48 and the beauty of the morning เห็นด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดทุกส่วน
with all your senses?  
   
33:52 You understand? Yes? คุณเข้าใจไหม
   
33:59 Yes, sir? เข้าใจหรือ
   
34:00 Q: If I see that I’m not different Q: หากผมเห็นว่าผมไม่แยกแตกต่าง
   
34:06 from the total content จากเนื้อหาทั้งหมดของจิตสำนึกของผม
of my consciousness,  
   
34:10 and the question as to whether I can คำถามที่ว่า
be conscious of my unconsciousness ผมจะรู้ตัวถึงจิตใต้สำนึกของผม ได้ไหม
   
34:14 seems to be rather like asking can คล้ายกับถามว่า
a camera take a photograph of itself. กล้องถ่ายรูปจะถ่ายตัวมันเอง ได้ไหม
   
34:18 K: But, sir, look, K: ผมกำลังจะมาถึงจุดนั้น
I’m coming to that point.  
   
34:21 I am slowly leading up to that. ผมขอนำเข้าไปสู่จุดนั้นช้าๆ
If you don’t mind.  
   
34:27 Because unless you understand นอกจากคุณเข้าใจการตอบสนอง
the sensory responses, ทางประสาทสัมผัส
   
34:34 whether the sensory responses ว่าการตอบสนอง
are broken up – you follow? – ทางประสาทสัมผัสแยกส่วนหรือไม่
   
34:40 or is there the response หรือมีการตอบสนอง
of all the senses, together? ของทุกประสาทสัมผัสทุกส่วนพร้อมกัน
   
34:53 If there is response หากมีการตอบสนองของ
of a particular sense, sensation, ประสาทสัมผัสเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง
   
35:14 then what takes place? แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
You understand? คุณเข้าใจไหม
   
35:19 When there is only the reaction หากมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกลิ่น
of a scent, through the nose, ผ่านจมูกเท่านั้น
   
35:30 then all the other senses ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆ ทั้งหมด
are more or less in abeyance. จะสงบอยู่ชั่วคราว
   
35:40 Right? Right, sir? ใช่ไหม
Test it, test it out. ทดลองดู
   
35:46 So, I’m asking, ผมถามว่า เมื่อคุณดมดอกไม้
when you smell a flower,  
   
35:53 is there total response มีการตอบสนองที่เป็นทั้งหมด
of all the senses, not only smelling, ของประสาทสัมผัสทุกส่วน ไม่เพียงการได้กลิ่น
   
35:59 the whole organism แต่ทั้งร่างกายตอบสนอง
responding with its senses? ด้วยอินทรีย์สัมผัสของมัน
   
36:10 I wonder if I’m making this clear. ผมสงสัยว่า ผมพูดชัดเจนไหม อย่าเพิ่งเห็นด้วย
No, sir, don’t agree.  
   
36:16 Q: (Italian) Please, when the train Q: (อิตาเลี่ยน)
has passed, the train has a noise. ตอนที่รถไฟวิ่งผ่าน มันเสียงดัง
   
36:21 I have listened to it ผมฟังเสียงรถไฟ
only with my hearing. ด้วยโสตประสาทของผมเท่านั้น
   
36:24 How is it possible มันจะเป็นไปได้อย่างไร
to listen with all the senses? ที่จะฟังด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด
   
36:27 K: Yes, he hears the noise K: เขาได้ยินเสียงรถไฟวิ่งผ่านไป
of that train going by  
   
36:34 – that’s a very good question. คำถามนั้นดีมาก
   
36:36 You all heard พวกคุณทุกคนได้ยินเสียงรถไฟวิ่งผ่านไป ใช่ไหม
that train going by – right?  
   
36:43 Did you respond to that noise, คุณตอบสนองต่อเสียงนั้นอย่างสมบูรณ์ไหม
completely?  
   
36:51 You understand, sir? So that there is การฟังเช่นนั้น จะไม่เกิดแรงต้านต่อเสียง
no resistance to the noise,  
   
36:57 there is no irritation from the noise. เสียงนั้นจะไม่รบกวนจิตใจ
   
37:04 You are totally with the noise. คุณอยู่กับเสียงนั้นอย่างเต็มที่
   
37:16 Look at those mountains, ลองมองดูภูเขาเหล่านั้น
   
37:19 which you have looked, ที่พวกคุณอาจจะดูอยู่ทุกวัน
probably, everyday  
   
37:21 and every evening and morning, ทุกเช้าและทุกเย็น
   
37:24 not only with your eyes, ไม่ใช่ดูด้วยสายตาของคุณเท่านั้น
optically you see it,  
   
37:34 but is there a perception of that แต่มีการรับรู้ถึงภูเขา
mountain with all your senses, being? ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมด ด้วยชีวิต
   
37:49 If there is, there is no centre ถ้าหากมีการรับรู้เช่นนั้น
from which you’re being, ก็ไม่มีศูนย์กลางจากที่คุณมีชีวิตอยู่
   
37:59 from which you are looking. ไม่มีศูนย์กลางจากที่คุณกำลังมอง
   
38:05 Test it out. You can’t do it, now. ลองดู คุณอาจทำไม่ได้ตอนนี้
   
38:08 You can do it if you look at the tent, ลองทำดูเมื่อคุณมองดูปะรำ
or look at your friend, or anybody, มองดูเพื่อนของคุณหรือใครก็ตาม
   
38:13 look as though you’re looking มองดูราวกับคุณกำลังมองด้วยทั้งหมดของชีวิต
with all your being and your senses. และประสาทสัมผัสทุกส่วน
   
38:21 Then you will see that you’re looking แล้วคุณจะพบว่า คุณกำลังมองดู
at something for the first time, อะไรบางอย่างเหมือนเป็นครั้งแรก
   
38:28 not with jaded eyes ไม่ใช่มองด้วยสายตาที่เหนื่อยหน่าย
and memory and so on. และด้วยความทรงจำ เป็นต้น
   
38:33 We’ll come to that. เราจะมาสู่เรื่องนั้น
   
38:36 So, the question then, จากตรงนี้ มีคำถามเกิดขึ้น
from there, arises  
   
38:40 – not necessarily from there ไม่จำเป็นที่คำถามจะเกิดจากตรงนั้น
but further along – แต่เมื่อเราเคลื่อนออกไปอีก
   
38:47 can thought be aware of itself? นั่นคือ ความคิดจะรับรู้ตัวมันเองได้ไหม
   
39:00 I don’t think you understand this. ผมไม่คิดว่า คุณเข้าใจ
   
39:07 Or are we entering into something หรือเราเข้าไปในเรื่องที่
very, very complex and unnecessary? ซับซ้อนเกินไป และไม่จำเป็น
   
39:18 You’re all very silent. พวกคุณเงียบกันไปหมด
   
39:21 Q: Can’t we test it now Q: เราลองฟังดูตอนนี้ ฟังอย่างสมบูรณ์ ได้ไหม
by the hearing, the total hearing?  
   
39:29 What you have previously said… ลองสิ่งที่คุณพูดเมื่อสักครู่
   
39:31 K: Yes, but I’m asking K: ได้ แต่ผมกำลังถามคำถามต่อไป
the next question sir,  
   
39:34 which is, you’re thinking now, ขณะนี้พวกคุณกำลังคิด ใช่ไหม
aren’t you?  
   
39:43 When I ask you a question เมื่อผมถามคำถาม การคิดก็เริ่มเคลื่อนไหว
the whole movement of thinking arises.  
   
39:52 Right? Obviously. เห็นได้ชัด
   
39:55 Now, I’m asking whether that thinking ผมถามว่า ตัวการคิดนั้น
itself sees itself thinking? เห็นตัวมันเองกำลังคิดไหม
   
40:11 No, it’s not possible. Right? ไม่เห็น มันเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหม
   
40:16 Q: We have always the impression Q: เรามีความรู้สึกฝังใจ
that there is someone that is thinking ว่ามีใครคนหนึ่งที่กำลังคิด
   
40:21 but it thinks it is another thing. แต่มันคิดว่า มันเป็นสิ่งอื่น
   
40:23 We have always this impression, here, เรารู้สึกอย่างนั้นเสมอ
or in another part of my body. ที่ตรงนี้หรือไม่ก็ที่ส่วนอื่นของร่างกายผม
   
40:27 K: That’s why, sir, you haven’t probed K: นั่นเป็นเพราะ
into this matter, very deeply. คุณยังไม่ได้สำรวจเรื่องนี้อย่างลุ่มลึก
   
40:34 Forgive me, for saying so, ขออภัยที่ผมพูดเช่นนี้ ผมแค่ถาม
but I’m just asking.  
   
40:40 You see, I’m asking something, ผมจะถามอะไรบางอย่าง ซึ่งคือ
which is,  
   
40:49 can one live a life without having เราใช้ชีวิตโดยไม่มีความขัดแย้ง
a single conflict, a single effort, ไม่มีความพยายาม แม้แต่หนึ่งเดียวได้ไหม
   
41:03 without any form of control? ไม่มีการควบคุมลักษณะใดๆ เลย
   
41:10 Please, listen to this. กรุณาฟังเรื่องนี้
   
41:12 Because we live with effort, เพราะเราใช้ชีวิตด้วยความพยายาม
we struggle. เราดิ้นรนต่อสู้
   
41:20 Right? ใช่ไหม
   
41:22 There is always achieving, moving, ต้องการได้รับผลสำเร็จ มีการเคลื่อนไปเสมอ
   
41:31 and so our life is lived เราจึงมีชีวิตอยู่ในการต่อสู้ดิ้นรน
in constant struggle, ไม่หยุดหย่อน
   
41:38 constant battle, มีการสู้รบ และความขัดแย้งอยู่เสมอ
constant contradiction. Right?  
   
41:44 ‘I must do this, I must not do that,’ “ฉันต้องทำสิ่งนี้ ฉันต้องไม่ทำสิ่งนั้น”
‘I must control myself, “ฉันต้องควบคุมตัวเอง
   
41:52 why should I control myself, ทำไมฉันต้องควบคุมตัวเอง มันล้าสมัยแล้ว
that’s old-fashioned,  
   
41:56 I’ll do what I want to do.’ ฉันจะทำสิ่งที่ฉันอยากทำ”
   
41:59 All that is a movement of violence. ทั้งการควบคุมและการปล่อยตามใจ
Right? เป็นความรุนแรง
   
42:08 Right, sir? ใช่ไหม
   
42:11 Now, if one is enquiring, แต่หากคุณถามค้น
   
42:16 is it possible to live ว่าเป็นไปได้ไหม ที่จะมีชีวิตอยู่
without any shadow of control? โดยไม่มีแม้แต่เงาของการควบคุม
   
42:24 Which doesn’t mean ไม่ได้หมายความว่า
doing everything you want to do, จะทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ
   
42:27 which is too childish ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนหัดเกินไป
because you can’t. เพราะคุณไม่อาจทำได้
   
42:33 The permissiveness – now they are การปล่อยให้ทำตามอำเภอใจ
turning the other way round. ซึ่งกำลังหมุนกลับไปอีกทาง
   
42:39 They see the danger of it, so they เขาเห็นอันตราย
don’t allow permissiveness, control. เขาจึงไม่ปล่อยตามใจ จึงเริ่มควบคุม
   
42:45 Now, I’m asking is it possible ผมถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีชีวิตอยู่
to live without any control? โดยปราศจากการควบคุมใดๆ
   
42:54 Probably, you’ve never asked บางที คุณอาจไม่เคยถามคำถามนี้ต่อตนเอง
this question of yourself.  
   
42:59 Now, I’m asking you. แต่ผมถามคุณ
   
43:08 Where there is control, ที่ใดมีการควบคุม ที่นั่นย่อมมีความขัดแย้ง
there is conflict.  
   
43:15 Right? ใช่ไหม
   
43:18 There’s a battle going on, มีการสู้รบดำเนินอยู่
   
43:22 which expresses itself ซึ่งแสดงออกมาหลากหลายแบบ
in many, many different ways,  
   
43:25 this battle – violence, การสู้รบนี้คือ ความรุนแรง
suppression, neuroticism, การกดข่ม การเป็นโรคจิตประสาท
   
43:30 and permissiveness, และการปล่อยตามใจ
all that goes on. สภาพทั้งหลายที่ดำเนินอยู่
   
43:34 So, I’m asking myself and you, ผมจึงถามตัวผมเอง และถามคุณ
   
43:40 whether I can live a daily life ว่าผมจะใช้ชีวิตแต่ละวัน
without a shadow of control? โดยไม่มีแม้แต่เงาของการควบคุม ได้ไหม
   
43:58 To live that way I have to find out การจะมีชีวิตเช่นนั้น ผมต้องค้นหาว่า
who is the controller. ใครคือผู้ควบคุม
   
44:05 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
44:07 Is the controller ผู้ควบคุมแยกต่างจากสิ่งที่ถูกควบคุมหรือ
different from the controlled?  
   
44:13 And if they are both the same, หากทั้งสองเป็นสิ่งเดียวกัน
there is no need for control. มันก็ไม่มีความจำเป็นต้องควบคุม
   
44:17 I wonder if you understand this. ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
44:26 That is, sir, I am jealous อย่างเช่น ผมอิจฉา
   
44:36 because you have got everything เพราะคุณมีทุกอย่าง ส่วนผมไม่มีอะไรเลย
and I’ve got nothing.  
   
44:50 And from that jealousy และจากความอิจฉานั้น
arises anger, hatred, envy, ความโกรธ เกลียด ริษยา ก็ตามมา
   
45:01 a sense of violence ความรู้สึกรุนแรงที่ต้องการมีทุกอย่างที่คุณมี
to have all that you have,  
   
45:06 and if I can’t get it, I get bitter, ถ้าผมเอามันมาไม่ได้
angry, all the rest of it follows. ผมก็ขมขื่น โกรธ และอื่นๆ ก็ตามมา
   
45:13 Right? ใช่ไหม
   
45:15 So, can I live without jealousy, ผมมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความอิจฉาได้ไหม
   
45:25 which means without comparison? ซึ่งหมายถึง ไม่มีการเปรียบเทียบ
   
45:34 Test it out, sir. ทดลองดู
   
45:36 Can you live your daily life คุณจะใช้ชีวิตแต่ละวัน
without comparing at all? โดยไม่เปรียบเทียบเลย ได้ไหม
   
45:46 Of course, there is comparing แน่นอน เมื่อผมเลือกชนิดกางเกง ผมเปรียบเทียบ
when I chose this kind of trouser,  
   
45:50 I’m not talking about that. ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้น
   
45:52 I am talking psychologically, ผมหมายถึงในทางจิตใจ
not to have any sense of measurement, ที่จะไม่มีการเทียบวัดใดๆ
   
46:00 which is comparison. ซึ่งก็คือการเปรียบเทียบ
   
46:06 If you have no measurement at all, หากคุณไม่มีการเทียบวัดใดๆ เลย
   
46:11 will you decay, will you คุณจะผุพัง คุณจะกลายเป็นผัก
become a vegetable, do nothing? ไม่ทำอะไรเลย อย่างนั้นหรือ
   
46:20 You understand? Stagnate? คุณเข้าใจไหม คุณจะจมปลักหรือ
   
46:23 Or because you are comparing, หรือเพราะคุณเปรียบเทียบ
because you are struggling, เพราะคุณดิ้นรนต่อสู้
   
46:29 you think you are living, คุณจึงคิดว่า คุณมีชีวิตอยู่
   
46:33 but if you don’t struggle it may be แต่ถ้าคุณไม่ต่อสู้ดิ้นรน
a totally different form of living. มันอาจเป็นการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง
   
46:44 Q: Let it happen. Q: ปล่อยให้มันเป็นไป
   
46:47 K: No, not let it happen, sir, K: ไม่ใช่ ไม่ใช่การปล่อยให้มันเป็นไป
look at it. ขอให้มองดู
   
46:57 You meet a very intelligent man, คุณพบบุคคลที่ปราดเปรื่อง
erudite, scholarly, คงแก่เรียน มีความรู้
   
47:04 you know, well educated, ได้รับการศึกษาดี สมองดีเลิศ
good brain and all the rest of it, มีสิ่งดีๆ ทำนองนั้น
   
47:11 and you say, แล้วคุณพูดว่า “ผมใฝ่ฝันจะเป็นเหมือนเขา”
‘By Jove, I wish I were like him.’  
   
47:16 All our education is based on that: การศึกษาของเราทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานเช่นนั้น
   
47:22 you must be as good as your brother, คุณต้องเก่งพอๆ กับพี่น้องของคุณ
if not better. ถ้าไม่เก่งกว่า
   
47:29 Right? Examinations are based การสอบวัดผลก็อยู่บนพื้นฐานนั้น และอื่นๆ
on that, and so on, so on.  
   
47:33 So, can you, having been ในเมื่อคุณเคยผ่านกระบวนการเช่นนั้นมาแล้ว
through all that process  
   
47:41 where you have compared, struggled, ที่คุณเปรียบเทียบ ต่อสู้ดิ้นรน
violent, all the rest of it, ก้าวร้าวรุนแรงและอื่นๆ
   
47:44 can you say, ‘I see คุณจะพูดได้ไหมว่า
the absurdity of living that way, “ผมเห็นความโง่เขลาของการใช้ชีวิตเช่นนั้น”
   
47:52 I won’t compare’? ผมจะไม่เปรียบเทียบ
   
47:57 I won’t measure my own dullness, ผมจะไม่เทียบวัดความทื่อทึบของผม
my own state with somebody else. วัดภาวะของผมกับคนอื่น
   
48:05 By comparing myself with somebody เมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ฉลาดมาก
who is very clever,  
   
48:10 I say, ‘How terribly dull I am.’ ผมก็พูดว่า
Right? “ผมช่างทื่อทึบอะไรเช่นนี้” ใช่ไหม
   
48:16 You understand? คุณเข้าใจนะ
   
48:17 But if I don’t compare with the man แต่ถ้าผมไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนๆ นั้น
   
48:21 who is extraordinarily คนที่สุดฉลาดปราดเปรื่อง
bright and intelligent,  
   
48:24 am I dull? ผมทื่อทึบไหม
   
48:30 Answer. Am I dull? ตอบด้วย ผมทื่อทึบไหม มันกลับตรงกันข้าม
On the contrary.  
   
48:38 So, can you live without comparison, คุณจะอยู่โดยไม่เปรียบเทียบ
without the example? ไม่มีแบบอย่าง ได้ไหม
   
48:53 So, you find out that where there is คุณจะพบว่า เมื่อมีการควบคุม
control there must be the controller, ย่อมต้องมีผู้ควบคุม
   
49:04 who says, ใครกันที่พูดว่า “ฉันต้องควบคุมปฏิกิริยานี้”
‘I must control this reaction,’  
   
49:11 or ‘I mustn’t do that,’ หรือ “ฉันต้องไม่ทำสิ่งนั้น”
   
49:15 but that has become a habit แต่มันกลายเป็นนิสัยเคยชินที่ต้องทำอย่างนั้น
doing that, so I must control. ฉันจึงต้องควบคุม
   
49:21 Which means I have set หมายถึงว่า ฉันตั้งมาตรฐานไว้ ใช่ไหม
a standard – right? –  
   
49:29 the standard is the measurement มาตรฐานก็คือการเทียบวัด
   
49:32 according to which I have measured เมื่อเทียบได้ตามมาตรฐาน
and say, ‘This is right,’ ฉันก็จะพูดว่า “ถูกแล้ว”
   
49:38 and I must live according to that. และฉันต้องใช้ชีวิตไปตามนั้น
   
49:48 So, measurement implies control. การเทียบวัดจึงแสดงถึงการควบคุม
   
49:56 And if you don’t measure yourself ถ้าคุณไม่เทียบวัดตนเอง
   
50:01 and call yourself dull compared และเรียกตัวเองว่าคนทื่อทึบ
to somebody else who is bright, เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ฉลาด
   
50:07 you are dull when you compare, คุณทื่อทึบก็ต่อเมื่อคุณเปรียบเทียบ
   
50:10 but when there is no comparison, แต่เมื่อไม่มีการเปรียบเทียบ คุณก็เป็นอื่น
whatsoever, you’re something else.  
   
50:22 Right. เราเคลื่อนต่อไปจากตรงนั้น ได้ไหม
So, let’s move from that.  
   
50:59 Q: I think or I feel that Q: ผมรู้สึกว่า
the momentum of the thinking process แรงขับเคลื่อนของกระบวนการคิดนั้นแรงมาก
   
51:06 is so strong that I cannot จนผมไม่สามารถกันตนเองออกจากมันได้
just set myself aside to it  
   
51:14 and say, ‘I won’t think anymore.’ และพูดว่า “ฉันจะไม่คิดอีกแล้ว”
   
51:17 K: I haven’t... I can’t hear, sir. K: ผมไม่ได้ยิน
   
51:36 Q: The momentum of thinking Q: แรงขับเคลื่อนของการคิดนั้นทรงพลังมาก
is so strong  
   
51:40 that I cannot จนผมไม่สามารถแยกตัวผมออกมาได้
just set myself aside to it  
   
51:45 and say, ‘I won’t think anymore.’ และพูดว่า “ฉันจะไม่คิดอีกแล้ว”
   
51:48 K: I didn’t say that. Forgive me. K: ขออภัย ผมไม่ได้กล่าวเช่นนั้น
Q: I am saying this.  
   
51:49   Q: ผมกำลังบอกว่า
  K: ขออภัย ผมไม่ได้กล่าวเช่นนั้น
   
51:50   Q: ผมกำลังบอกว่า
   
52:02 Implied in your teaching there is คำสอนของคุณบอกเป็นนัยว่า
this idea of total transformation, มีแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์
   
52:12 a mutation of the mind. การผ่าเหล่าของจิตใจ
   
52:15 Now, this is supposed to be a radical ซึ่งน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
change of consciousness, itself. อย่างถอนรากถอนโคนของตัวจิตสำนึก
   
52:25 Now, I imagine this to take place ผมจินตนาการว่า
as a sudden insight, นี่คงเป็นการหยั่งเห็นที่เกิดขึ้นทันทีทันใด
   
52:32 a flash of understanding, a conscious เป็นความเข้าใจอย่างฉับพลัน
experience of consciousness itself. จิตสำนึกรู้ตัวของมันเอง
   
52:42 K: Sir, may I ask something? K: ผมขออนุญาตถามว่า
What are you trying to tell me? คุณพยายามบอกอะไรผม
   
52:47 Q: Well, I’m trying to tell you Q: ผมพยายามบอกคุณว่า
   
52:49 that I’m actually getting very bored จริงๆ แล้วผมเริ่มรู้สึกเบื่อมาก
by this constant repetition กับการพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
   
52:56 of these ideas about, ถึงความคิดที่ว่า
‘Look at this beautiful sunset’ and… “จงมองดูพระอาทิตย์ตกที่งดงามนี้”
   
53:03 K: Sir, wait a minute, sir. If you’re K: เดี๋ยวก่อน
getting bored, just walk out. หากคุณรู้สึกเบื่อ ก็เดินออกไปเสีย
   
53:08 Q: Well, I’m not really Q: ผมยังไม่เบื่อถึงขนาดนั้น!
that bored, yet!  
   
53:18 I still have the hope that ผมยังมีความหวังว่า
you might convey something. คุณอาจสื่อสารอะไรบางอย่าง
   
53:32 Did you hear what I said? คุณได้ยินที่ผมพูดไหม
   
53:34 I still hope ผมยังหวังว่า คุณมีบางอย่างที่จะบอก
you have something to say.  
   
53:56 K: If you are mildly bored K: หากคุณรู้สึกเบื่อพอประมาณ
   
54:02 – I don’t know ผมไม่ทราบว่าคุณพูดถึงอะไร
what you’re talking about.  
   
54:07 Q: You don’t want to listen? Q: คุณไม่อยากรับฟังหรอกหรือ
   
54:11 K: Could you kindly tell me what K: กรุณาบอกผมสั้นๆ ว่าคุณต้องการพูดอะไร
you want to say, in a few words, sir?  
   
54:19 Q: Well, I’m in a way waiting for you Q: ผมกำลังรอให้คุณ
to explain the transformation, อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่
   
54:29 the insight, การหยั่งเห็น การรับรู้ของจิตสำนึก
the awareness of consciousness.  
   
54:34 K: Yes, you’re waiting K: คุณกำลังรอให้ผมอธิบาย
for me to explain  
   
54:42 how transformation takes place. ว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่จะเกิดขึ้นอย่างไร
   
54:51 It’s very simple. มันง่ายมาก
   
54:54 Transformation takes place การเปลี่ยนแปลงใหม่เกิดขึ้น
when there is no control, เมื่อไม่มีการควบคุม
   
55:11 when there is no measurement, เมื่อไม่มีการเทียบวัด
   
55:17 when there is no sense of ‘me’ เมื่อไม่มีความรู้สึกเป็น “ฉัน” ที่กำลัง
operating on things, psychologically. กระทำต่อสิ่งต่างๆ ในทางจิตใจ
   
55:26 That’s all! เท่านั้นแหละ
   
55:30 And if that is not clear, หากนั่นยังไม่ชัดเจน เราจะสืบค้นไปด้วยกัน
we’ll go into it.  
   
55:36 And if you say, ถ้าคุณพูดว่า “ผมเบื่อกับการพูดย้ำซ้ำซากเรื่องนี้
‘I’m bored by the repetition of this, ที่คุณพูดแล้วพูดอีก”
   
55:39 what you say, over and over,’  
I’m sorry.  
   
55:42 If you’re bored then walk out. ผมก็ขออภัย
  ถ้าคุณเบื่อ ก็เดินออกไปได้
   
55:44 If you are mildly bored, tolerate it, ถ้าคุณเบื่อพอทนได้ ก็ขอให้ทน
   
55:47 and if you really want to understand และถ้าคุณต้องการเข้าใจจริงๆ ก็ขอให้ใส่ใจ
it, give your attention to it.  
   
55:55 That’s all. แค่นั้นเอง แต่ถ้าคุณไม่ต้องการ ก็ไม่เป็นไร
If you don’t, it’s all right.  
   
56:06 Q: Is perchance permissiveness Q: การบังเอิญปล่อยให้ทำตามอำเภอใจ
the outcome of control? เป็นผลของการควบคุมไหม
   
56:20 K: Yes, sir, permissiveness K: ใช่ การปล่อยตามอำเภอใจ
is the reaction to control, obviously. เป็นปฏิกิริยาต่อการควบคุม นั่นชัดเจน
   
56:27 We have been trained from childhood, เราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็ก
   
56:31 through certain period in history, จากยุคสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์
‘Victorian,’ it’s called, ที่เรียกกันว่า ยุค “วิกตอเรีย”
   
56:38 that control, don’t show your ว่าให้ควบคุม อย่าแสดงความรู้สึกของคุณ
feelings, obey, follow, all that. ให้เชื่อฟัง ให้ทำตาม
   
56:44 Now, in reaction to all that we say, ในการโต้ตอบต่อทั้งหมดนั้น เราพูดว่า
‘Out with all that nonsense, “ไม่เอาแล้วเรื่องเหลวไหลพวกนั้น
   
56:49 I’m going to do what I like.’ ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันชอบ”
   
56:56 And the parents also feel และพ่อแม่ก็รู้สึกว่า พวกเขาไม่ควรควบคุม
they shouldn’t control,  
   
56:59 or some psychologists say it’s หรือนักจิตวิทยาบางคนบอกว่า
terrible to control your children, มันแย่มากที่มัวควบคุมลูกของคุณ
   
57:04 they must do what they like. เขาต้องทำสิ่งที่เขาชอบ
We’ve been through all that. เราผ่านเรื่องนั้นมาหมดแล้ว
   
57:09 So, we are saying, เรามองว่า การควบคุมไม่จำเป็นเลย
control is totally unnecessary,  
   
57:25 without having the other reaction, โดยปราศจากปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆ
which is permissiveness, ซึ่งคือการปล่อยตามใจ
   
57:30 totally unnecessary ไม่จำเป็นอย่างสิ้นเชิง
   
57:32 when you understand the whole เมื่อคุณเข้าใจการทำงานของการควบคุม
business of control. That’s all. เท่านั้นเอง
   
58:02 Q: Is that right thinking? Q: นั่นเป็นการคิดที่ถูกต้องหรือ
   
58:06 K: She wants to know, to live without K: เธอต้องการรู้ว่า การมีชีวิตโดยไม่มีการควบคุม
control, is that right thinking? เป็นการคิดที่ถูกต้องไหม
   
58:16 You follow? This becomes so… คุณตามทันไหม
   
58:21 Look, sir, please, ขอให้ตั้งใจฟังอะไรบางอย่าง
listen to something.  
   
58:26 I may be wrong. Let’s find out. ผมอาจจะผิดก็ได้ ขอให้เราค้นหาด้วยกัน
   
58:34 Thought is measurement. Right? ความคิดคือการเทียบวัด ใช่ไหม
   
58:44 Thought is moving ความคิดคือการเคลื่อนไปในทิศทางที่แน่นอน
in a certain direction.  
   
58:54 No? ไม่ใช่หรือ
   
58:58 So, any movement involves time. การเคลื่อนไหวใดๆ ย่อมเกี่ยวข้องกับเวลา
   
59:05 Right? จากตรงนี้ไปตรงนั้น ต้องใช้เวลา
From here to there and so on,  
   
59:08 both psychologically and physically. ทั้งในทางจิตใจและทางกายภาพ
   
59:13 Time is measurement – right? เวลาคือการเทียบวัด ใช่ไหม
   
59:19 Which is, the whole momentum นั่นคือแรงขับเคลื่อนทั้งหมดของความคิด
of thought is measurement. คือการเทียบวัด
   
59:30 Q: Can’t it also be only factual? Q: มันเป็นแค่ข้อเท็จจริง ไม่ได้หรือ
K: No, please, just a minute.  
   
59:32   K: เดี๋ยวก่อนนะ
  Q: มันเป็นแค่ข้อเท็จจริง ไม่ได้หรือ
   
59:33   K: เดี๋ยวก่อนนะ
   
59:39 Now, I have to begin, again. ผมต้องเริ่มใหม่อีก
   
59:43 So, do we understand each other เราเข้าใจกันและกันอยู่หรือเปล่า
   
59:46 when we say thought in its momentum, เมื่อเราพูดว่า ในแรงขับเคลื่อน
in its moving, in its drive, is time ในการเคลื่อนไหว ในแรงผลักดันของความคิด
   
1:00:01 – the past, คือเวลา
  คืออดีต
   
1:00:04 the past going through the present อดีตที่ผ่านเข้ามาในปัจจุบัน
modifying itself and the future, ปรับเปลี่ยนตัวมันเอง และไปสู่อนาคต
   
1:00:10 that is the momentum of time. นี่คือแรงขับเคลื่อนของเวลา
   
1:00:15 That’s the momentum of thought. คือแรงขับเคลื่อนของความคิด
   
1:00:20 And that is, also, และเป็นแรงขับเคลื่อนของการเทียบวัดด้วย
the momentum of measurement,  
   
1:00:27 psychologically, เทียบวัดในทางจิตใจ เช่นเดียวกับทางกายภาพ
as well as physically.  
   
1:00:32 This is simple enough. นี่ชัดเจนพอแล้ว ใช่ไหม
Right, sir?  
   
1:00:40 Now, I’m asking, แล้วผมถามว่า เรามีชีวิตอยู่เช่นนั้น
one lives that way,  
   
1:00:46 one is constantly caught in the past, เราถูกจับเอาไว้ในอดีตตลอดเวลา เราคืออดีต
one is the past,  
   
1:00:57 and that past modifies itself และอดีตนั้นก็ปรับเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลา
all the time,  
   
1:01:04 and moves forward. แล้วเคลื่อนไปข้างหน้า
   
1:01:09 The past, modifying itself, อดีต ปรับดัดตัวมันเอง เคลื่อนไปในอนาคต
going to the future.  
   
1:01:16 This whole momentum is time, แรงขับเคลื่อนทั้งหมดนี้คือเวลา คือการเทียบวัด
measurement.  
   
1:01:24 Right? That’s all. แค่นั้นเอง
   
1:01:30 So, why is it that เพราะอะไรเราจึงมีชีวิตอยู่ในอดีตตลอดเวลา
we live in the past all the time?  
   
1:01:43 Why is it that we are not ทำไมเราจึงไม่ทิ้งอดีต
leaving the past,  
   
1:01:54 which doesn’t mean ไม่ได้หมายความว่า ให้คุณลืมอดีต
you forget the past,  
   
1:01:58 you understand the whole แต่คุณเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดของอดีต
nature of the past,  
   
1:02:03 and find out what it means และค้นให้พบว่ามันหมายถึงอะไร
   
1:02:07 – I’m not saying, try, ไม่ใช่เพราะผมพูด แต่ทดลองดู ทดสอบดู
experiment with it, test it –  
   
1:02:10 what it means to live completely, now. ว่าการมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้
  หมายถึงอะไร
   
1:02:21 Which means the momentum of the past หมายถึง แรงขับของอดีตไม่ทำงานอีกต่อไป
is no longer operating.  
   
1:02:31 That is, put it differently, พูดอีกแง่หนึ่ง ถ้าคุณต้องการสืบค้นเข้าไปอีก
if you want to go into it more.  
   
1:02:36 Which is, people have asked ผู้คนได้ถามมาตลอดหลายศตวรรษ
throughout the centuries  
   
1:02:44 whether time has a stop. Right? ว่าเวลาจบสิ้นลงได้ไหม
   
1:02:53 Not chronological time, ไม่ใช่เวลาตามลำดับวันเดือนปี
   
1:02:57 not whether the sun can remain, ไม่ขึ้นอยู่กับการที่
perpetually, in one place ดวงอาทิตย์จะคงอยู่ที่เดียวตลอดไปหรือไม่
   
1:03:04 but, psychologically, can time end? แต่ในทางจิตใจ เวลาจะจบสิ้นลงได้ไหม
   
1:03:16 Don’t you ask this question? คุณไม่ถามคำถามนี้หรือ
   
1:03:21 Or you don’t even หรือคุณไม่แม้แต่จะสังเกตเห็นแรงขับเคลื่อนนี้
observe this momentum.  
   
1:03:33 Which is, put it differently, ซึ่งพูดอีกนัยหนึ่ง
   
1:03:36 knowledge has become ความรู้กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด
tremendously important.  
   
1:03:41 Right? ใช่ไหม
   
1:03:44 Not only technologically, ไม่เพียงในทางเทคโนโลยีที่คุณต้องมีความรู้
where you must have knowledge,  
   
1:03:51 but also, knowledge as experience, แต่ความรู้ในแง่ที่เป็นประสบการณ์ด้วย
   
1:04:00 – more and more and more มีความเข้าใจมากและมากยิ่งขึ้น
understanding.  
   
1:04:09 Right? ใช่ไหม
   
1:04:10 So, we worship knowledge. เราจึงบูชาความรู้
   
1:04:16 I’ve said this a hundred times, ผมพูดเรื่องนี้มาเป็นร้อยครั้งแล้ว
   
1:04:18 if you’re bored by it, ถ้าคุณรู้สึกเบื่อ ขอให้ทน ให้มีความอดทน
please tolerate it, have patience,  
   
1:04:22 if you can’t tolerate it, แต่ถ้าคุณทนไม่ไหว ก็เดินออกไปได้
just walk out.  
   
1:04:31 The speaker is interested ผู้พูดสนใจที่จะพูดเรื่องนี้กับคุณ
in telling you this.  
   
1:04:35 He wants you to find out something เขาต้องการให้คุณค้นพบอะไรบางอย่าง
different than constant repetition. ที่แตกต่างไปจากการพูดซ้ำๆ
   
1:04:43 Unless you do it, หากคุณไม่ทำ
what is said becomes repetitive. สิ่งที่พูดก็จะกลายเป็นแค่การพูดซ้ำๆ
   
1:04:51 It is not repetitive to the speaker. แต่สำหรับผู้พูด มันไม่ซ้ำซาก
   
1:04:54 I would get bored much more ผมคงเบื่อมากกว่าเขาคนนั้นเสียอีก
than that gentleman  
   
1:04:58 if I repeated this to myself ถ้าผมพูดซ้ำๆ เรื่องนี้กับตัวผมเองทุกครั้งที่พูด
at every talk, I would walk out. ผมคงเดินออกไป
   
1:05:04 I wouldn’t be sitting here. ผมคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้
   
1:05:08 But as you enquire into it you see แต่ในขณะที่คุณถามค้นลงไป
much more, deeper and deeper, wider. คุณจะเห็นมากยิ่งขึ้น ลุ่มลึกขึ้น กว้างขึ้น
   
1:05:17 ‘Depth’ is not measurement. “ลุ่มลึก” ไม่ใช่การเทียบวัด
I must be careful, there! ผมต้องระวังตรงนี้
   
1:05:28 If one sees the truth of this, หากเราเห็นความจริงว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างไร
how we live,  
   
1:05:33 that we are always เห็นว่าเราทำงานจากอดีตอยู่เสมอ
functioning from the past,  
   
1:05:38 that our life is a momentum เห็นว่าชีวิตเรา
of remembrances, เป็นการขับเคลื่อนของความทรงจำ
   
1:05:48 a momentum of recording and acting. การขับเคลื่อนของการบันทึกจดจำ
  และการแสดงออก
   
1:05:56 Like a tape which is recording, เหมือนเทปบันทึก สมองเราก็บันทึกสิ่งต่างๆ
our brain records  
   
1:06:02 and, from that recording, act, และจากการบันทึกนั้น ก็แสดงออกมา
   
1:06:07 which is all the momentum of time. ซึ่งล้วนเป็นแรงขับของเวลา
   
1:06:14 So, one asks, if you’re interested, ถ้าคุณสนใจ เราจะถาม
   
1:06:18 if I can put it in ten different ways, ถ้าผมสามารถพูดถึงมันได้ในแง่มุมต่างๆ
   
1:06:21 which I have done, ซึ่งผมทำมา 50 ปีแล้ว
for the last fifty years,  
   
1:06:25 is it possible for the brain to record ถามว่าเป็นไปได้ไหม
what is absolutely necessary, ที่สมองจะบันทึกเรื่องที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น
   
1:06:33 which is technology, เรื่องทางเทคโนโลยี จะขับรถอย่างไร
how to drive a car,  
   
1:06:35 this, that, the other thing, เรื่องนี้ เรื่องนั้น และอื่นๆ
   
1:06:37 and psychologically, inwardly, แต่ในทางจิตใจ เรื่องภายใน
not to record a thing? ไม่บันทึกอะไรสักอย่าง
   
1:06:47 When you are hurt, not physically เมื่อคุณเจ็บปวด ไม่ใช่ทางกายภาพ
but psychologically, inwardly, แต่ทางจิตใจ ภายใน
   
1:06:54 why should it be recorded? ทำไมต้องบันทึกจดจำด้วยเล่า
   
1:07:04 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
   
1:07:06 What’s the necessity of carrying on มีความจำเป็นอะไร
this hurt for years and years, ที่จะต้องแบกความเจ็บปวดนี้ไปปีแล้วปีเล่า
   
1:07:15 what for, why should you record it? ทำไมคุณบันทึกจดจำมันไว้ เพื่ออะไรหรือ
   
1:07:20 If you can answer that one question หากคุณตอบคำถามหนึ่งเดียวนี้ได้
   
1:07:24 and find out whether it’s possible และค้นพบว่า มันเป็นไปได้ไหม
not to record the hurt, ที่จะไม่บันทึกจดจำความเจ็บปวด
   
1:07:34 perhaps then แล้วบางทีสมองอาจจะบันทึกจดจำเฉพาะ
the brain will only record  
   
1:07:39 that which is absolutely, สิ่งที่จำเป็นจริงๆ ทางกายภาพเท่านั้น
physiologically necessary,  
   
1:07:44 nothing psychological, emotional, etc. ไม่บันทึกอะไรเลยในทางจิตใจ
  ทางอารมณ์ความรู้สึก
   
1:07:52 Right? ใช่ไหม
   
1:07:54 Q: Can this question be investigated Q: เราจะสำรวจคำถามนี้ได้หรือ
without seeing โดยที่ยังมองไม่เห็นว่า
   
1:07:59 if the total consciousness จิตสำนึกทั้งหมดจะรู้ตัวมันเองได้ไหม
can be conscious of itself?  
   
1:08:03 K: Sir, if you don’t mind, K: ถ้าคุณไม่รังเกียจ
   
1:08:09 we will deal with this question เราจะสำรวจคำถามเกี่ยวกับจิตสำนึกทั้งหมด
of the whole consciousness,  
   
1:08:12 whether it can be aware of itself, ว่ามันสามารถรู้ตัวมันเองได้ไหม
   
1:08:14 when we understand this whole cycle เมื่อเราเข้าใจวงจรทั้งหมดของกระบวนการทำซ้ำๆ
of movement of repetition.  
   
1:08:24 I can use the word ‘repeat,’ ผมใช้คำว่า “ทำซ้ำ”
   
1:08:29 but the word is not แต่ถ้อยคำไม่ใช่ตัวความรู้สึกในการทำซ้ำ
the feeling of repetition.  
   
1:08:50 Q: Can’t we record Q: เราไม่บันทึกจดจำ
when we have been hurt เมื่อเราได้รับความเจ็บปวด
   
1:08:53 to avoid the next time เพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกทำให้เจ็บปวดอีก
to be hurt, again? ในครั้งต่อไป ได้ไหม
   
1:09:14 K: Don’t we protect ourselves K: เราจะไม่ปกป้องตัวเรา
from other hurts – right? จากการเจ็บปวดครั้งต่อไปหรือ
   
1:09:25 I have been hurt once, ผมถูกทำให้เจ็บปวดมาครั้งหนึ่ง
and I don’t want to be hurt again และผมไม่ต้องการเจ็บปวดอีก
   
1:09:32 so, psychologically, ผมจึงสร้างกำแพงทางจิตใจล้อมรอบตัวผม
I build a wall round myself  
   
1:09:36 so as not to be hurt anymore เพื่อจะไม่ให้เจ็บปวดอีก
– right, sir?  
   
1:09:41 Is that what you are saying? นั่นคือสิ่งที่คุณกล่าวมาใช่ไหม
Which means what? ซึ่งหมายความว่าอะไร
   
1:09:47 I isolate myself ผมปลีกแยกตนเอง เพื่อไม่ให้ถูกทำร้าย
in order not to be hurt.  
   
1:09:54 Right? It’s obvious. นั่นชัดเจน
   
1:09:58 You have hurt me once, คุณทำร้ายฉันมาครั้งหนึ่งแล้ว
and you may hurt me again, และคุณอาจทำร้ายฉันอีก
   
1:10:02 therefore I withdraw, ฉันจึงถอนตัว ฉันสร้างกำแพงขึ้นมาต้านทาน
I build a wall of resistance,  
   
1:10:06 I isolate myself, ฉันปลีกแยกตัวเอง
so that I won’t be hurt. เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ถูกทำร้าย
   
1:10:11 So, from that isolation จากการปลีกแยกนั้น
there’s violence, obviously – fear. ย่อมเกิดความรุนแรง ความกลัวอย่างเห็นได้ชัด
   
1:10:21 So, why should I carry the first hurt? แล้วทำไมฉันจึงต้องแบกความเจ็บปวดครั้งแรกไว้
   
1:10:31 Is it possible not to be hurt, at all? เป็นไปได้ไหมที่จะไม่เจ็บปวดเลย
   
1:10:44 The word ‘innocence’ means คำว่า “บริสุทธิ์ สดใหม่”
a mind that is not hurt, หมายถึงจิตใจที่ไม่เจ็บปวด
   
1:10:52 that has never been hurt. ไม่อาจทำให้เจ็บปวดได้
   
1:10:59 Not the symbol of a lamb ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์
and all that kind of stuff แบบลูกแกะน้อย และเรื่องทำนองนั้น
   
1:11:03 but actually a mind แต่เป็นจิตใจที่ไม่เคยถูกทำให้เสียหายจริงๆ
that has never been damaged.  
   
1:11:15 When it is damaged, it is hurt. เมื่อมันถูกทำให้เสียหาย มันย่อมเจ็บปวด
Right? ใช่ไหม
   
1:11:21 Now, is it possible to totally เป็นไปได้ไหมที่จะทิ้งมันไปโดยสิ้นเชิง
put it away, avoid being hurt? หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด
   
1:11:33 Which doesn’t mean ไม่ได้หมายความว่า
you become brutal or resist. คุณกลายเป็นคนโหดร้าย หรือต่อต้าน
   
1:11:40 Do you want to find out whether คุณต้องการค้นหาไหมว่า
it’s possible not to be hurt at all เป็นไปได้หรือที่จะไม่ถูกทำให้เจ็บปวดเลย
   
1:11:49 without becoming callous, indifferent, โดยไม่กลายเป็นคนแข็งกระด้าง
snooty and all the rest of it? เย็นชา วางมาดเย่อหยิ่ง ทำนองนั้น
   
1:11:56 Q: Can I be free of a hurt Q: ผมเป็นอิสระจากความเจ็บปวด
that happened when I was a baby, ที่ได้รับตั้งแต่ยังเป็นทารก ได้ไหม
   
1:12:00 when I was two or three years old, ตอนที่ผมอายุแค่สองหรือสามขวบ
that I am unconscious of? ซึ่งผมอาจไม่รู้ตัว
   
1:12:21 K: Have we time to go into this, K: เรามีเวลาสำหรับเรื่องนี้ไหม
do you want to go into this, now? คุณต้องการเข้าไปในเรื่องนี้ ตอนนี้ไหม
   
1:12:33 Will you give me two minutes ขอเวลาผมอีกสักสองนาที
so that I can finish this? ให้ผมพูดเรื่องนี้ให้จบ
   
1:12:38 If you don’t want to listen, หากคุณไม่ต้องการฟัง
don’t listen, you understand? ก็ไม่ต้องฟัง คุณเข้าใจไหม
   
1:12:42 You’re free to go. คุณมีอิสระที่จะออกไป
   
1:13:00 One has been hurt in childhood ในวัยเด็ก คุณเคยถูกทำให้เจ็บปวด
   
1:13:09 by the parents, โดยพ่อแม่ หรือโดยเด็กคนอื่นๆ
by other boys and girls,  
   
1:13:16 one is hurt in school, college, คุณถูกทำให้เจ็บปวดในโรงเรียน
university, one is hurt. วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
   
1:13:24 Right? Right? ใช่ไหม
   
1:13:27 Now, that is, now one is fifty, ตอนนี้คุณอายุ 50 แล้ว
that’s past, the hurt is behind, นั่นเป็นอดีต ความเจ็บปวดอยู่เบื้องหลัง
   
1:13:38 and you’re asking, can that hurt, คุณถามว่า
ancient, old, in the past, ความเจ็บปวดที่เก่าแก่โบราณแต่ครั้งอดีตนั้น
   
1:13:50 can that be totally wiped away? จะถูกกวาดทิ้งไปโดยสิ้นเชิง ได้ไหม
   
1:13:54 Right, that’s the question. นั่นคือคำถามใช่ไหม
Right, sir?  
   
1:14:06 Not through analysis. ไม่ใช่ด้วยการวิเคราะห์
Right?  
   
1:14:14 Need I go into that? ผมจำเป็นต้องเข้าไปในเรื่องนั้นไหม
   
1:14:17 That is, if you’re here for the first ถ้าคุณมาที่นี่เป็นครั้งแรก ผมขออธิบายสั้นๆ
time, let me briefly state it.  
   
1:14:22 The analyser thinks ผู้วิเคราะห์คิดว่า
he’s different from the analysed. เขาแตกต่างจากสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
   
1:14:31 The analyser is not hurt, ผู้วิเคราะห์ไม่เจ็บปวด
but the analysed is hurt. แต่สิ่งที่ถูกวิเคราะห์เจ็บปวด
   
1:14:38 So, the analyser who thinks he’s ผู้วิเคราะห์ที่คิดว่าเขาไม่เจ็บปวด
not hurt, who thinks he’s separate, ที่คิดว่าเขาแยกออกไป
   
1:14:43 is going to examine the hurt. กำลังจะตรวจสอบความเจ็บปวดนั้น
   
1:14:47 Right? แต่ผู้วิเคราะห์ก็เป็นความเจ็บปวดด้วย
But the analyser is the hurt, too.  
   
1:14:53 Right? ใช่ไหม
   
1:14:58 So, analysis has very little meaning การวิเคราะห์จึงมีความหมายน้อยมาก
in freeing the mind from hurt ในการปลดปล่อยจิตจากความเจ็บปวด
   
1:15:06 when one sees เมื่อคุณเห็นว่า
the analyser is the analysed. ผู้วิเคราะห์ก็คือสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
   
1:15:12 I must go into it. Please. ขอให้ผมค้นในเรื่องนี้
   
1:15:14 So, there is no analysis. ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการวิเคราะห์
   
1:15:21 Why am I hurt, ทำไมผมจึงเจ็บปวด
why am I keeping the hurts? ทำไมผมจึงเก็บความเจ็บปวดนี้ไว้
   
1:15:29 Why do you keep your hurts? ทำไมคุณจึงเก็บความเจ็บปวดของคุณเอาไว้
   
1:15:35 It is part of you. Right? มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณ
   
1:15:38 Perhaps if you get rid of the hurt บางทีถ้าคุณกำจัดความเจ็บปวดออกไป
you might get rid of yourself. คุณอาจกำจัดตัวคุณเอง
   
1:15:46 So, the question then is, how is ดังนั้นคำถามคือ
that hurt to be totally dissolved, ความเจ็บปวดนั้นจะสลายโดยสิ้นเชิงได้อย่างไร
   
1:15:54 not leaving a single scratch? โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย
   
1:16:01 Then I have to go into the question ผมก็ต้องสืบค้นในคำถามว่า
what is hurt, who is hurt? ความเจ็บปวดคืออะไร ใครกันที่เจ็บปวด
   
1:16:10 Right? ใช่ไหม
   
1:16:15 The image that I have about myself มโนภาพที่ผมมีเกี่ยวกับตัวผมเอง
is hurt. นั่นแหละที่เจ็บปวด
   
1:16:23 Right? ใช่ไหม
   
1:16:25 I think I’m a marvellous man, ผมคิดว่า ผมเป็นคนยอดเยี่ยม
   
1:16:28 you come along, tell me, แต่คุณมาบอกผมว่า “อย่างี่เง่าไปหน่อยเลย”
‘Don’t be silly,’  
   
1:16:33 that hurts me because I have an image นั่นทำร้ายผม เพราะผมมีมโนภาพ
about myself as being marvellous, ของตนเองว่าผมเป็นคนยอดเยี่ยม
   
1:16:40 clever, intelligent, bright ฉลาด มีสติปัญญาล้ำเลิศ หลักแหลม
and all the rest of that rubbish, และเรื่องเหลวไหลทำนองนั้น
   
1:16:44 and you come along and say, แล้วคุณก็มาพูดว่า
‘Goodness sake, what an ass you are.’ “พระเจ้าช่วย คุณช่างโง่งมเสียจริง”
   
1:16:52 The image which I have มโนภาพที่ผมสร้างขึ้นเกี่ยวกับตัวผมเอง
created about myself, is hurt. ได้รับความเจ็บปวด
   
1:16:58 Right? ใช่ไหม
   
1:16:59 Whether that hurt is in the past ไม่ว่าความเจ็บปวดนั้น
or in the present. เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบัน
   
1:17:06 Obviously. นั่นชัดเจน
   
1:17:07 Then the question arises, คำถามจึงเกิดขึ้นว่า
   
1:17:09 is it possible not to have เป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีมโนภาพ
an image about oneself, at all? เกี่ยวกับตนเองเลย
   
1:17:17 Because as long as there is เพราะตราบใดที่ผมมีมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
an image about myself  
   
1:17:20 somebody is going to tread on it. ใครบางคนก็จะเหยียบย่ำมัน
   
1:17:27 So, I have to find out ผมจึงต้องค้นหาว่า เหตุใดสมอง จิตใจ
why the brain, the mind,  
   
1:17:35 has created this image about itself. จึงสร้างมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
   
1:17:40 Has it created it because มันสร้างขึ้นเพราะว่าในมโนภาพนั้น
in that image there is security? มีความมั่นคงปลอดภัย ใช่ไหม
   
1:17:49 In that image there is safety? ในมโนภาพนั้น มีความปลอดภัยหรือเปล่า
   
1:17:53 If there is no image, what am I? หากไม่มีมโนภาพ แล้วผมจะเป็นอะไร
   
1:17:59 Therefore, I’m frightened, ดังนั้น ผมจึงหวาดกลัว
I cling to my image. ผมจึงยึดติดกับมโนภาพของตนเอง
   
1:18:04 And you are going to tread on it, และคุณก็จะเหยียบย่ำมัน
politely, kindly, tolerantly, อย่างสุภาพ อย่างนุ่มนวล อย่างอดทน
   
1:18:13 you’re going to put your foot on it คุณจะเหยียบย่ำมัน และผมก็จะเจ็บปวด
and I get hurt.  
   
1:18:20 So, I have to find out ผมจึงต้องค้นหาให้พบ
   
1:18:23 whether there is a possibility ว่าเป็นไปได้ไหม
of living without a single image – ที่จะมีชีวิตโดยไม่มีแม้แต่มโนภาพเดียว
   
1:18:30 the image being my conclusions, มโนภาพคือข้อสรุปของผม
  คือความคิดเห็นของผม
   
1:18:32 my opinions, my aggressiveness, ความก้าวร้าวของผม
etc., etc., เป็นต้น
   
1:18:37 the ‘me,’ the image. ความเป็น “ฉัน” คือมโนภาพ
   
1:18:39 If I have no image, ถ้าผมไม่มีมโนภาพ
you can’t tread on it. คุณก็ไม่สามารถเหยียบย่ำมันได้
   
1:18:45 If I have no image at all, now, ถ้าขณะนี้ผมไม่มีมโนภาพเลย
the past hurt is not. ความเจ็บปวดในอดีตก็จะไม่มี
   
1:18:52 You understand, sir? Right? คุณเข้าใจไหม
   
1:18:56 Now, may I go? ผมลุกไปได้หรือยัง
   
1:18:58 Q: In relation to that Q: สืบเนื่องจากคำถามของเขาคนนั้น
gentleman’s question,  
   
1:19:01 is a child of two or three years old, ที่เด็กวัยสองสามขวบถูกทำให้เจ็บปวด
he can be hurt  
   
1:19:04 because he has an image of himself? เพราะเขามีมโนภาพของตนเอง ใช่ไหม
   
1:19:07 K: No, we cannot… K: ไม่ เราไม่สามารถ...
I don’t know the little children. ผมไม่รู้จักเด็กน้อยคนนั้น
   
1:19:16 Q: Can you repeat the question? Q: คุณช่วยทวนคำถามได้ไหม
   
1:19:21 K: The question was K: คำถามคือ ตอนเป็นเด็ก คุณถูกทำร้าย
as a child, one is hurt.  
   
1:19:26 Right? Why? เพราะอะไรหรือ
   
1:19:33 Your baby, your son, your girl, ทารกน้อยของคุณ ลูกชายลูกสาวของคุณ
when she’s about four or five, ตอนอายุสี่หรือห้าขวบ
   
1:19:39 why is she hurt? เหตุใดเธอจึงเจ็บปวด
   
1:19:43 All right. เอาละ
   
1:19:44 She loves that teddy bear, เธอรักลูกหมีน้อยตัวนั้น ต้องเอาไปนอนด้วย
must take it to bed with her,  
   
1:19:50 loves it, kisses it, hugs it, รักมัน จูบมัน กอดมัน ถือมันไว้ทั้งวัน
holds it all day long.  
   
1:19:55 You come along and pull it away, คุณดึงมันออกไป เด็กคนอื่นมาแย่งมันไป
some other child pulls it away,  
   
1:20:01 she begins to cry. Right? เธอก็เริ่มร้องไห้
   
1:20:05 Taken away something which was mine สิ่งที่เคยเป็นของฉันถูกเอาไป
– begins the whole cycle. – วงจรทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้น
   
1:20:16 Is that enough for this morning? พอแล้วนะสำหรับเช้านี้
Right.