Krishnamurti Subtitles

การพยายามอยู่ตลอดเวลาทำลายสมอง

Saanen - 29 July 1978

Public Discussion 40:26 What shall we talk about? การพยายามอยู่ตลอดเวลาทำลายสมอง
   
0:30 Questioner: Could you say something เราจะสนทนากันเรื่องอะไรดี
   
0:31 about the healing energies, Q: ขอให้คุณพูดเกี่ยวกับพลังงาน
the benediction? เพื่อการเยียวยา ซึ่งเป็นพรอันประเสริฐ ได้ไหม
   
0:34 K: Could you talk something K: ขอให้พูดเกี่ยวกับการเยียวยาโดยใช้มือ
about healing, laying on hands.  
   
0:43 Q: No, the benediction Q: ไม่ใช่ แต่หมายถึงพรประเสริฐที่คุณพูดถึง
that you speak about in your book,  
   
0:49 the healing energies. ในหนังสือของคุณเกี่ยวกับ
  พลังงานในการเยียวยา
   
0:50 K: Oh, not laying on hands K: ไม่ใช่การวางมือเพื่อเยียวยา
   
0:52 but the benediction แต่เป็นพรอันประเสริฐที่ผมพูดถึง
that I’m talking about.  
   
0:57 Anything else? มีคำถามอื่นอีกไหม
   
0:59 Q: Is it enough if I, myself, change Q: มันจะดีพอหรือ ถ้าผม ตัวผม เปลี่ยนแปลง
   
1:03 when others, who are mighty, ในเมื่อคนอื่นๆ ที่มีอำนาจ
set the conditions? เป็นผู้กำหนดเงื่อนไข
   
1:08 For example, I’m a teacher เช่น ผมเป็นครู และผมต้องการสอนในวิธีของผม
and I want to teach in my way,  
   
1:13 but it is not possible แต่มันเป็นไปไม่ได้ในระยะยาว
in the long run.  
   
1:17 How do I have to go necessarily แล้วผมจะทำอย่างไร จึงจะไม่ขัดแย้ง
into conflict with the school system? กับระบบของโรงเรียนโดยไม่จำเป็น
   
1:25 K: I’m a teacher. K: ผมเป็นครู
   
1:27 I would like to change myself, ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองจากรากฐาน
fundamentally,  
   
1:33 and in the long run it has อีกทั้งในระยะยาว
very little effect on the students. มันก็มีผลกระทบต่อนักเรียนน้อยมาก
   
1:40 Is that it, sir? คุณถามอย่างนั้น ใช่ไหม
   
1:42 Q: No, the system, Q: ไม่ใช่ ระบบโรงเรียนคือปัญหา
the school system is the problem ผมอยากสอนในแบบที่ผมต้องการ
   
1:46 – to teach, like I want to.  
   
1:47 K: The whole school system, K: ระบบโรงเรียนทั้งหมด
the environment prevents it. สภาพแวดล้อม เป็นอุปสรรคขัดขวาง
   
1:53 Now, just a minute. All right, sir. เดี๋ยวก่อน ผมเข้าใจแล้ว
   
1:55 Q: Je peux parler Français? ผู้ถาม: ผมพูดภาษาฝรั่งเศส ได้ไหม
   
1:59 K: Oui. Parlez en Français. K: ได้
   
2:02 Q: Je voudrais savoir ce que Q: Je voudrais savoir ce que
vous pensez vous pensez
   
2:04 des techniques de méditation des techniques de m้ditation
basées sur la lumière, bas้es sur la lumi่re,
   
2:08 la musique, le verbe, etc. la musique, le verbe, etc.
   
2:11 K: What do you think of the meditation K: คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับสมาธิ
in the centre of the eye, ที่เกิดขึ้นในดวงตาที่สาม
   
2:18 hearing music รวมทั้งการฟังเสียงดนตรี และทั้งหมดนั้น
and all that kind of thing?  
   
2:25 Allez-y madame? คุณผู้หญิงคนนั้นครับ
   
2:27 Q: I can see that you live over there, Q: ฉันมองเห็นว่า คุณมีชีวิตอยู่ฝั่งโน้น
   
2:31 and I would like to meet you และฉันอยากจะพบคุณอย่างยิ่ง แต่…
very much but…  
   
2:39 K: I have something which I would K: ผมมีอะไรบางอย่างที่อยากจะพูด
like to talk over with you personally กับคุณเป็นการส่วนตัว
   
2:44 but it seems rather difficult แต่ดูเหมือนค่อนข้างยาก
to talk to you, individually. ที่จะพูดกับคุณเพียงคนเดียว
   
2:48 Now, may I say something about that, ผมขอพูดเรื่องนั้นก่อน
so that we can finish with that? แล้วมันจะได้จบไป
   
2:54 I used to see lots of people, ผมเคยพบผู้คนมากมายเป็นการส่วนตัว
individually,  
   
2:58 I don’t know how many thousands ผมไม่ทราบว่า ตลอดชีวิต
I have seen all my life, ผมพบคนมากี่พันคนแล้ว
   
3:02 but I’m afraid I’m not doing that แต่เกรงว่า ผมทำอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้ว
any more  
   
3:06 because I haven’t got time, เพราะผมไม่มีเวลา
   
3:08 or after I have talked for an hour และหลังจากพูดไปชั่วโมงครึ่ง
and a half, all my energy is gone, พลังงานของผมก็หมดไป
   
3:14 and I have other things to do. ผมมีสิ่งอื่นๆ อีกที่ต้องทำ
   
3:15 So, you if will forgive me, ขออภัยด้วย
I’m not seeing, individually, anyone. ที่ผมจะไม่พบใครเป็นการส่วนตัวอีก
   
3:21 Q: So, you are not interested. Q: ถ้าเป็นอย่างนั้น คุณก็ไม่สนใจ
   
3:27 K: Al contrio. I mean, the lady says, K: ผมหมายถึง
‘You’re not interested.’ คุณสุภาพสตรีพูดว่า “คุณไม่สนใจ”
   
3:33 I’m sorry, that’s not the reason. ขออภัย นั่นไม่ใช่เหตุผล
   
3:37 If I was not interested, ถ้าผมไม่สนใจ ผมคงไม่มาพูดที่นี่
I wouldn’t be speaking here.  
   
3:43 Q: Pouvez vous parler de Q: ขอให้คุณพูดเกี่ยวกับความเจ็บปวดทางกาย
la peur physique? ความทุกข์ทรมานทางกายด้วย
   
3:49 K: Can you talk about physical pain, K: ขอให้คุณพูดเกี่ยวกับความเจ็บปวดทางกาย
physical suffering? ความทุกข์ทรมานทางกายด้วย
   
3:57 Q: (Inaudible) Q: (ไม่ได้ยิน)
   
4:37 K: I’m afraid I can’t understand K: ผมเกรงว่า ผมไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูด
what you’re saying, sir.  
   
5:18 Q: He says – this gentleman – Q: สุภาพบุรุษท่านนี้พูดว่า
  ในการพูดของคุณ
   
5:20 in your talks, มีสองปัจจัยที่แตกต่างกัน
there are two different elements,  
   
5:26 one is observation, awareness, ปัจจัยหนึ่งคือการสังเกต การรับรู้
and the other is the question you ask และอีกปัจจัยหนึ่งคือ คำถามที่คุณถาม
   
5:32 which you call, yourself, ซึ่งตัวคุณเองเรียกว่า
‘impossible questions.’ “คำถามที่เป็นไปไม่ได้”
   
5:39 K: I haven’t understood K: ผมยังไม่เข้าใจคำถาม
the question, sir.  
   
5:47 Q: Then he asks, what’s the Q: เขาถามว่า ความสัมพันธ์
relationship between these two points? ระหว่างปัจจัยทั้งสองคืออะไร
   
5:51 K: Between what two points? K: สองปัจจัยนั้นคืออะไร
   
5:53 Q: Observation Q: การสังเกตและคำถามที่เป็นไปไม่ได้
and impossible questions  
   
5:59 – what you call, yourself, ซึ่งตัวคุณเองเรียกว่า
‘impossible questions.’ “คำถามที่เป็นไปไม่ได้”
   
6:03 Q: The impossible question. Q: คำถามที่เป็นไปไม่ได้
   
6:11 K: Don’t ask impossible questions K: อย่าถามคำถามที่เป็นไปไม่ได้
on a hot day! ในวันที่อากาศร้อนอย่างนี้
   
6:24 I don’t understand the question. ผมไม่เข้าใจคำถาม
   
6:27 Perhaps, we’ll go into it เราอาจจะพิจารณาคำถามนี้ไปด้วย
  ในขณะที่เราสืบค้นในคำถามอื่นๆ
   
6:28 as we go along  
with other questions, if I may.  
   
6:34 Q: (Inaudible) Q: (ไม่ได้ยิน)
   
6:51 Q: She’s saying, what is doubt Q: เธอถามว่า ความสงสัยหมายถึงอะไร
   
6:55 and why are we suffering และเพราะเหตุใดเราจึงมีความทุกข์
when we have to choose? เมื่อเราต้องเลือก
   
7:07 K: What is doubt and why is it K: ความสงสัยหมายถึงอะไร
that we suffer when we choose? แล้วทำไมเราเป็นทุกข์เมื่อเราเลือก
   
7:16 Q: I have one question, too. Q: ผมมีคำถามหนึ่งด้วย
   
7:18 Can a person who has an innocent mind บุคคลที่มีจิตบริสุทธิ์
   
7:23 meet at the same time จะสื่อกับคนที่สมองถูกทำลายแล้ว
and at the same level สื่ออย่างใจถึงใจ
   
7:26 with a person ในเวลาเดียวกันและในระดับเดียวกัน ได้ไหม
who has a damaged brain?  
   
7:30 K: How can one meet another K: เราจะสื่อใจถึงใจ
human being, if one is somewhat sane, กับมนุษย์คนอื่นได้อย่างไร
   
7:38 the other is not? ถ้าเรามีจิตค่อนข้างปกติ ส่วนอีกคนไม่ปกติ
   
7:52 It seems to me that is our problem! สำหรับผม ดูเหมือนนั่นเป็นปัญหาของเรา
   
8:08 You may all be very sane พวกคุณอาจมีจิตปกติ ส่วนผมอาจไม่ปกติ
and I may not!  
   
8:11 I may be… ผมอาจจะ…
So, that is the problem. นั่นแหละคือปัญหา
   
8:15 So, what shall we talk about แล้วเราจะสนทนากันเรื่องอะไร
this morning,  
   
8:17 apart from several questions นอกจากคำถามต่างๆ เกี่ยวกับสมาธิ
about meditation,  
   
8:24 seeing lights and all that, เรื่องการเห็นแสง เห็นนิมิต
visions, physical health, เรื่องสุขภาพกาย
   
8:32 how to meet people เราจะสื่อใจถึงใจ
who are, perhaps, กับคนที่ไม่ค่อยเป็นโรคประสาท
   
8:37 not so neurotic as oneself and so on. เหมือนอย่างตัวเรา ได้อย่างไร
   
8:45 Q: You also love to escape. Q: คุณก็ชอบหลีกเลี่ยง
   
8:51 K: The question is, I like to escape. K: คำถามคือ ผมชอบหลีกเลี่ยง จากอะไรหรือ
From what?  
   
8:55 Q: From me. Q: จากฉัน
K: From you!  
   
8:56   K: จากคุณ!
  Q: จากฉัน
   
9:02 Q: Laughing, laughing, laughing K: จากคุณ!
– you stupid fools!  
   
9:10 K: Comment, madame? K: คุณสุภาพสตรีมีความเห็นอะไรไหม
   
9:12 Q: These people are Q: คนพวกนี้ช่างโง่เง่าเหลือเกิน!
incredible fools, incredible! K: คุณสุภาพสตรีมีความเห็นอะไรไหม
   
9:13   Q: คนพวกนี้ช่างโง่เง่าเหลือเกิน!
   
9:17 K: I agree. K: ผมเห็นด้วย
   
9:33 May I ask a question, ผมขอถามคำถาม
   
9:35 perhaps it may include ซึ่งอาจจะรวมคำถามอื่นๆ อยู่ด้วย
the other questions.  
   
9:43 And I’m not imposing ผมไม่ได้ยัดเยียดคำถามให้คุณ
my question over yours  
   
9:48 but may I ask a question? แต่ผมขอถาม ได้ไหม
May I?  
   
10:00 I’m sure we must have asked ourselves, ผมแน่ใจว่า
  เราต้องเคยถามตัวเราเองมาแล้ว
   
10:05 not in the words I am putting them in ไม่ใช่ด้วยคำพูดที่ผมใช้ถาม
   
10:10 but a very fundamental question, แต่เป็นคำถามที่เป็นพื้นฐานอย่างยิ่ง นั่นคือ
which is,  
   
10:16 how can one keep a brain เราจะรักษาสมอง ที่ฟื้นฟูตัวมันเอง
that is constantly renewing itself ให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา ได้อย่างไร
   
10:27 – you understand my question? – คุณเข้าใจคำถามไหม
   
10:29 that is constantly not deteriorating, สมองที่ไม่เสื่อมเลย
not getting old,  
   
10:38 not getting senile, ไม่แก่ ไม่ชราหงำเงอะ
   
10:41 but that doesn’t damage itself, สมองที่ไม่ทำลายตัวมันเอง
   
10:48 that doesn’t allow itself ไม่ปล่อยให้ตัวมันเองถูกทำลาย
to be damaged,  
   
10:55 that has a quality สมองที่มีคุณสมบัติ
of constant youthfulness ของความอ่อนเยาว์อยู่เสมอ
   
11:12 – the brain, not sexually สมองนะ ไม่ใช่เรื่องทางเพศ
and all that kind of stuff. และเรื่องทำนองนั้น
   
11:19 Is this an important question คำถามนี้สำคัญไหม สำหรับพวกคุณ
to any of you?  
   
11:25 Not because I’m asking. ไม่ใช่สำคัญเพราะผมถาม
   
11:29 I’m asking if it is important ผมถามว่ามันสำคัญไหม
to each one of us, สำหรับเราแต่ละคน
   
11:33 whether it possible as one ว่าเป็นไปได้ไหม
grows older and older and older ในขณะที่เราแก่ตัวลง แก่ลง และแก่ลง
   
11:39 to have a brain that is fresh, ที่จะมีสมองซึ่งสดใหม่
   
11:51 young, undamaged, free, อ่อนเยาว์ ไม่ถูกทำลาย เป็นอิสระ
   
11:55 so as to have a mind that is quick, เพื่อจะมีจิตที่ว่องไว
   
12:03 not only quick in thought ไม่เพียงว่องไวในความคิด
but in action? แต่ในการกระทำด้วย
   
12:06 After all, youth means ที่จริงแล้ว ความอ่อนเยาว์หมายถึง
decision and action. การตัดสินใจและการกระทำ
   
12:18 It may be a foolish decision มันอาจจะเป็นการตัดสินใจ
and foolish action, และการกระทำที่โง่เง่า
   
12:22 but as one grows older, there is แต่เมื่อเราแก่ตัวลง จะมีเหตุปัจจัย
always the deteriorating factor ที่ทำให้สมองเสื่อมถอยเสมอ
   
12:32 not only biologically, physiologically ไม่เพียงทางชีวภาพ กายภาพ เท่านั้น
but also in the brain. แต่ในตัวสมองด้วย
   
12:39 Would that interest any of you เรื่องนี้มีใครสนใจบ้าง
   
12:41 to find out whether it is possible สนใจที่จะค้นหาว่า เป็นไปได้ไหม
to have a brain,  
   
12:53 though that brain ที่จะมีสมองที่แม้จะเก่าแก่อย่างยิ่ง
is very, very, very old,  
   
12:58 millennia, thousands of years old, อายุเป็นพัน เป็นล้านปี
   
13:02 can that brain in spite of its age, สมองนั้นแม้ด้วยอายุขัย
in spite of all its experiences, ด้วยประสบการณ์มากมาย
   
13:14 the accumulated burdens of knowledge, ด้วยความรู้ ที่มันสั่งสมพอกพูนไว้หนักหน่วง
   
13:19 can that brain be ever, สมองนั้นจะ “เยาว์วัย” อยู่ตลอดกาล
if I can use the word ‘young,’ ได้ไหม ถ้าผมใช้คำนั้นได้
   
13:26 you will understand what I mean แล้วคุณจะเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร
   
13:28 – not young in the sense, foolish, ไม่ใช่เยาว์วัยในความหมาย
  ที่เป็นความโง่เขลา
   
13:35 not in the sense dull, heavy ไม่ใช่ในความหมายที่ทื่อทึบ หน่วงหนัก
and so on and so on.  
   
13:46 Shall we discuss that? Would that เราจะเสวนากันเรื่องนั้น ดีไหม มีใครสนใจบ้าง
be of interest to any of you?  
   
13:54 Please, I’m not asking you ผมไม่ได้ขอให้คุณสนใจ
to be interested in it.  
   
13:56 I’m just asking – ผมแค่ถาม
as you ask a question of me, เพราะคุณให้ผมตอบคำถามของคุณ
   
14:00 I’m asking you a question. ผมจึงถามคำถาม
   
14:03 Q: In spite of the physical age? Q: แม้ว่าร่างกายจะมีอายุมาก
K: In spite of age, of course.  
   
14:06   K: แน่นอน แม้ว่าจะอายุมากแล้ว
  Q: แม้ว่าร่างกายจะมีอายุมาก
   
14:07   K: แน่นอน แม้ว่าจะอายุมากแล้ว
   
14:14 Would that…? เราสืบค้นในเรื่องนี้ได้ไหม
Can we go into it?  
   
14:20 Perhaps, in answering that, บางที ในการตอบ
enquiring into that question ในการสืบค้นเข้าสู่คำถามนั้น
   
14:27 we might be able to answer เราอาจจะตอบคำถามที่ว่า
how to meet human beings เราจะสื่อใจถึงใจกับมนุษย์คนอื่นได้อย่างไร
   
14:34 who are vulgar, cruel, violent, คนที่หยาบกระด้าง โหดร้าย รุนแรง
   
14:41 self-centred, and somewhat neurotic เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
  และค่อนข้างเป็นโรคจิตประสาท
   
14:49 – admitting that one is also, โดยที่ยอมรับว่า
perhaps, neurotic. เราก็อาจจะเป็นโรคจิตประสาทด้วย
   
14:55 That’s the question นั่นคือคำถามที่ผมอยากจะถามคุณ
I would like to put forward to you,  
   
14:59 if you are interested in it, ถ้าคุณสนใจ เราจะสืบค้นเรื่องนี้
we can go into it.  
   
15:04 Ca vous plait? Q: ได้เลย
Q: Yes.  
   
15:09 Q: I would not be neurotic Q: ฉันจะไม่เป็นโรคจิตประสาท
if not everybody else is neurotic. ถ้าทุกคนไม่ประสาท
   
15:21 K: She would not be neurotic if K: เธอจะไม่เป็นโรคจิตประสาท
everybody around her is not neurotic. ถ้าทุกคนรอบตัวเธอไม่เป็น
   
15:28 And how does a mind แล้วจิตที่ยังมีความเป็นปกติอยู่บ้าง
which is not so completely neurotic ไม่เป็นประสาทไปทั้งหมด
   
15:36 meet a mind, จะสื่อใจถึงใจกับจิตหรือพฤติกรรม
or behaviour of a human being ของมนุษย์อย่างไร
   
15:41 who is somewhat more neurotic? มนุษย์ซึ่งค่อนข้างเป็นโรคจิตประสาท
That’s the question asked. นั่นคือคำถาม
   
15:44 Please, may I go into it? ขอให้ผมสืบค้นในเรื่องนี้
   
15:50 What makes the brain, อะไรทำให้สมอง ผมกำลังพูดถึงสมอง
I’m talking of the brain  
   
15:55 which holds ที่เก็บความทรงจำเอาไว้หลายพันปี
thousand years of memories.  
   
16:04 Right? เข้าใจไหม
   
16:08 Because our brain is not young, เพราะสมองของเราไม่อ่อนเยาว์
   
16:13 we have inherited thousands เราสืบทอดความบากบั่นพยายาม
of years of man’s endeavour, หลายพันปีของมนุษย์
   
16:23 man’s struggle, what he has to face, ทั้งการต่อสู้ดิ้นรน สิ่งที่เขาเผชิญมา
dangers, pleasures, ภยันตราย ความสุขเพลิดเพลิน
   
16:30 all the travail of existence ความยากลำบากทั้งมวล
for thousands and thousands of years. ในการดำรงอยู่มาหลายพันปี
   
16:36 Our brain has evolved, สมองของเราวิวัฒน์มา
   
16:44 and through that evolution, แล้วผ่านวิวัฒนาการนั้น ผ่านกาลเวลา
time and progress, all the rest of it, และความก้าวหน้า ทั้งหมดนั้น
   
16:49 it has acquired certain resistances, สมองรับเอาแรงต้านบางอย่าง
certain freedom, อิสรภาพบางอย่างเข้ามา
   
16:58 it has learnt what is danger, มันเรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นอันตราย
how to avoid danger, จะหลีกเลี่ยงอันตรายได้อย่างไร
   
17:04 and how to pursue pleasure, and so on. จะไล่ไขว่คว้าหาความสุขเพลินเพลินได้อย่างไร
   
17:09 So our brain, your brain, ดังนั้น สมองของเรา
is not just born, สมองของคุณ ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น
   
17:17 it is the result of a million years. มันเป็นผลพวงของหลายล้านปี
   
17:23 Right? That’s obvious. นั่นเห็นได้ชัด
   
17:26 I am not a brain specialist. ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง
   
17:29 I’ve watched myself, ผมได้มองดูตัวผมเอง
I’ve watched the whole business. มองดูปรากฏการณ์ทั้งหมด
   
17:34 Now, can that brain สมองนั้นสามารถไหม
   
17:45 unburden itself from the past, ที่จะปลดแอกตัวมันเองจากอดีต
   
17:52 be free from all pressure, เป็นอิสระจากแรงกดดัน แรงบีบบังคับทั้งปวง
from all compulsion,  
   
18:04 various forms of addictions. เป็นอิสระจากการเสพติดทุกรูปแบบ ได้ไหม
Right?  
   
18:09 I’m asking that question. ผมขอถามคำถามนั้น
   
18:12 That is, ว่าอะไรหรือที่ทำลายสมอง
what damages the brain?  
   
18:20 Let’s begin that way. ขอให้เริ่มต้นอย่างนี้
   
18:26 You find out. คุณลองค้นหา
Let’s talk it over, together. ขอให้เราพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกัน
   
18:30 Perhaps, I may be more neurotic บางทีผมอาจจะเป็นประสาทมากกว่าคุณ
than you are,  
   
18:36 or I may be a biological freak. หรือผมอาจจะเป็น
  สิ่งแปลกปลอมทางชีววิทยา
   
18:42 So, you have to talk over, together, ดังนั้น คุณต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยกัน
   
18:48 show to each other, help each other ช่วยกันเผยให้เห็น
to understand this question. ช่วยกันทำความเข้าใจคำถามนี้
   
18:55 Now, what damages the brain? อะไรหรือที่ทำลายสมอง
   
19:09 Q: Psychological hurts. Q: ความเจ็บปวดทางจิตใจ
   
19:13 K: The gentleman says, ‘psychological K: คุณสุภาพบุรุษบอกว่า
urge,’ I don’t quite follow. “แรงกระตุ้นทางจิตใจ”
   
19:17   ผมไม่ค่อยเข้าใจ
   
19:19 Q: Hurts. Q: ความเจ็บปวด
   
19:26 K: More basically than that, K: เป็นสิ่งพื้นฐานกว่านั้น
what destroys the brain? อะไรที่ทำลายสมอง
   
19:37 Q: Contradiction. Q: ความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
K: Contradiction.  
   
19:39   K: ความไม่ลงรอยกัน แย้งกัน
  Q: ความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
   
19:40   K: ความไม่ลงรอยกัน แย้งกัน
   
19:43 When there is contradiction, เมื่อมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
   
19:46 that is, feeling one thing, นั่นคือ เมื่อรู้สึกอย่างหนึ่ง
doing something opposite to that, แต่ทำสิ่งที่ตรงกันข้าม
   
19:52 thinking something คิดอย่างหนึ่ง
   
19:55 and saying something entirely แต่พูดอีกอย่าง ที่แตกต่าง
different from what you think, จากสิ่งที่คุณคิดอย่างสิ้นเชิง
   
20:00 or there is this desire หรือมีความอยาก
to do something, the drive, ที่จะทำอะไรบางอย่าง มีแรงขับ
   
20:07 and there is, also, แต่มีแรงขับที่ตรงข้ามกันด้วย
the opposing drive.  
   
20:12 Right? ใช่ไหม
   
20:14 So, this is what the gentleman means คุณสุภาพบุรุษหมายถึงอย่างนั้น
– if I understood him, rightly – ถ้าผมเข้าใจถูกต้อง
   
20:20 by contradiction. เกี่ยวกับความขัดแย้งไม่ลงรอย
   
20:24 Now, what takes place อะไรเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะที่แย้งกัน
when there is contradiction?  
   
20:30 What takes place in your life...? อะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณ
I don’t have to…  
   
20:33 Please, think it out for yourself ขอให้ใคร่ครวญเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเอง
   
20:37 – what takes place when there is อะไรเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะที่แย้งกัน
contradiction, opposition? มีสิ่งตรงข้ามกัน
   
20:44 One desire opposing another desire, เมื่อความอยากหนึ่งต่อต้านอีกความอยากหนึ่ง
what takes place? อะไรเกิดขึ้น
   
20:52 Q: Conflict. Q: เกิดความขัดแย้ง
K: Conflict.  
   
20:55   K: ความขัดแย้งเกิดขึ้น
   
20:58 Could we say, then, เราพูดได้ไหมว่า ความขัดแย้งไม่ว่ารูปแบบใด
that conflict in any form,  
   
21:07 biological, psychological, ทั้งทางชีวภาพ และทางจิตใจ
   
21:12 or one thought opposing หรือเมื่อความคิดหนึ่ง
another thought, and so on, ต่อต้านคัดค้านอีกความคิดหนึ่ง
   
21:18 this constant conflict, this constant ความขัดแย้งและการต่อสู้อันไม่สิ้นสุด
battle, outwardly and inwardly ทั้งภายนอกและภายในนี้
   
21:26 is one of the factors เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำลายสมอง
of the brain being damaged?  
   
21:39 Right? อย่าได้เห็นด้วยกับผม
Don’t agree with me, please.  
   
21:43 It’s important to find out, มันสำคัญที่ต้องค้นให้พบด้วยตัวเราเอง
for oneself,  
   
21:48 whether this brain, ว่าสมองนี้ ซึ่งไม่ใช่เป็นสมองของคุณ
which is not your brain,  
   
21:56 that’s just it, นั่นแหละ ขอให้เข้าใจตรงนี้
please, understand this.  
   
21:59 It’s not your brain, มันไม่ใช่สมองของคุณ
it’s the brain of all of us มันเป็นสมองของพวกเราทุกคน
   
22:03 because you are the result of เพราะคุณคือผลพวงนับล้านปี
million years of so-called evolution, ของสิ่งที่เรียกว่า วิวัฒนาการ
   
22:09 progress, accumulation of knowledge, ความก้าวหน้า การสั่งสมความรู้
pain, suffering. ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน
   
22:22 Q: So, you said that… Q: คุณพูดว่า…
   
22:24 K: Un instant, un instant, รอสักครู่
un instant je vous en prie. กรุณารอสักครู่
   
22:28 Un momento, per favore – เสียงรถไฟ
– the train.  
   
22:34 Q: You say, Q: คุณเพิ่งพูดไปว่า
in telling what you have said now,  
   
22:37 that we are at this subject ในเรื่องนี้ เราอยู่ในสถานะเดียวกัน
all in the same position  
   
22:42 but I can understand แต่ผมเข้าใจว่า ผู้คนแตกต่างกันมาก
that the inhabitants are so different.  
   
22:47 So, when you say is the brain เมื่อคุณพูดว่า เป็นสมองของมวลมนุษยชาติ
of the whole of humankind,  
   
22:53 we are all in the same position ทุกคนอยู่ในสถานะเดียวกัน เมื่อตอนเราเกิด
when we were born,  
   
22:55 I want to ask you a personal question: ผมขอถามเรื่องส่วนตัวของคุณ
   
22:58 when you were born เมื่อตอนคุณเกิด คุณก็ถูกอิทธิพลกำหนด
you were conditioned  
   
23:03 and you free yourself after this? หลังจากนั้น คุณปลดปล่อยตัวคุณเป็นอิสระ
K: No…  
   
23:05   K: ไม่ใช่
  หลังจากนั้น คุณปลดปล่อยตัวคุณเป็นอิสระ
   
23:06 Q: Or is it work you do, after? K: ไม่ใช่
   
23:07   Q: หรือมันเป็นสิ่งที่คุณทำหลังจากนั้น
   
23:09 K: No, sir, no, no. K: อย่าเพิ่งถลำเข้าไปในรายละเอียด
Don’t go off into detail yet, please,  
   
23:14 just wait a minute. ขอให้รอสักครู่
Prego, un momento.  
   
23:23 Would you say your brain, คุณคิดว่า สมองของคุณ
   
23:29 which is the result ซึ่งเป็นผลของหลายพันปี
of thousands of years,  
   
23:35 is different from my brain แตกต่างจากสมองของผม
   
23:37 which is also thousands and ซึ่งเก่าแก่หลายพันปีเช่นกัน อย่างนั้นหรือ
thousands and thousands of years old?  
   
23:44 Or we both of us have passed หรือเราต่างก็เดินทางผ่าน
through the gate of experience, ประตูแห่งประสบการณ์
   
23:52 of pain, of suffering, ผ่านความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน
of agony and so on and so on? ความดิ้นรนแสนสาหัส และอื่นๆ
   
24:01 That brain may be สมองนั้นอาจถูกอิทธิพลกำหนด
conditioned in a culture อยู่ในวัฒนธรรมหนึ่ง
   
24:07 which is different ซึ่งแตกต่างจากอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
from another culture.  
   
24:11 It may be educated มันอาจได้รับการศึกษา
differently from another culture แตกต่างจากอีกวัฒนธรรมหนึ่ง
   
24:16 which has its own education. ซึ่งมีการศึกษาของมันเอง
   
24:19 But the basic quality of the brain แต่คุณสมบัติพื้นฐานของสมองเป็นอย่างนั้น
is that,  
   
24:26 being thousands of years old, สมองมีอายุหลายพันปี มันจึงเหมือนกัน
it is more or less the same, similar, คล้ายกัน ไม่มากก็น้อย
   
24:39 though, outwardly, it is different. แม้ว่าภายนอก มันจะแตกต่างกัน
   
24:43 We’ll go into that. เราจะค้นเข้าสู่เรื่องนี้
Leave that, for the moment. ขอให้ทิ้งเรื่องนั้นไว้ก่อน
   
24:47 I’m asking myself and ผมถามตัวผมเอง
I hope you’re asking yourself, too, และหวังว่าคุณก็ถามตัวคุณเองด้วย
   
24:54 what are the basic elements ว่าอะไรคือปัจจัยพื้นฐานที่ทำลายสมอง
that bring about damage?  
   
25:04 Let’s forget your brain ขอให้ลืมเสียว่า
and my brain are the same สมองของคุณและของผมเหมือนกัน
   
25:06 – leave all that aside. ทิ้งเรื่องนั้นไว้ก่อน
   
25:10 We said, one of the causes of damage เราพูดว่า สาเหตุหนึ่งของการทำลาย
   
25:15 is this constant effort, คือความพยายามอันไม่สิ้นสุด
conflict, struggle, ความขัดแย้ง การต่อสู้ดิ้นรน
   
25:26 which puts enormous ซึ่งทำให้เกิดแรงบีบคั้นมหาศาลต่อสมอง
pressure on the brain.  
   
25:30 Right? หรือคุณไม่เห็นด้วยกับที่พูดนี้
Or you don’t agree to this.  
   
25:37 What do you say? คุณคิดว่าอย่างไร
   
25:43 Q: I don’t agree. Q: ผมไม่เห็นด้วย
   
25:51 Q: He says he doesn’t agree. Q: เขาพูดว่า เขาไม่เห็นด้วย
   
25:53 He thinks the brain has evolved เขาคิดว่า สมองวิวัฒน์มา
through struggle. โดยผ่านการต่อสู้ดิ้นรน
   
25:56 K: Yes, to a certain extent, K: ใช่ วิวัฒน์มาระดับหนึ่ง
the gentleman says ที่คุณสุภาพบุรุษพูด
   
26:02 – this is the common argument – นี่คือข้อโต้แย้งทั่วๆ ไป
it has evolved through struggle, สมองวิวัฒน์มาโดยผ่านการดิ้นรนต่อสู้
   
26:09 through conflict, through constant ผ่านความขัดแย้ง สงครามการสู้รบไม่สิ้นสุด
battle, outwardly and inwardly. ทั้งภายนอกและภายใน
   
26:19 And one questions – I don’t say ผมไม่ได้พูดว่าสมองไม่ได้วิวัฒน์
it has not – but one questions it. แต่เราตั้งคำถาม
   
26:26 You understand what I’m saying? คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
   
26:28 One doesn’t easily accept เราไม่ยอมรับง่ายๆ
it has evolved through struggle. ว่ามันวิวัฒน์มาโดยผ่านการดิ้นรนต่อสู้
   
26:35 I want to find out ผมต้องการจะค้นให้พบว่า
if that is the truth. นั่นเป็นความจริงไหม
   
26:41 So, we are asking ourselves, เราจึงถามตัวเราเองว่า
   
26:46 if struggle ถ้าการดิ้นรนต่อสู้
is the element of its growth, เป็นปัจจัยในการเติบโตของมัน
   
26:55 then if that has damaged the brain, แต่การดิ้นรนต่อสู้ก็ทำลายสมอง
   
27:02 through biological strain, โดยผ่านความตึงเครียดทางกายภาพ
   
27:08 the constant pressure, แรงกดดันอันไม่สิ้นสุด
strain, anxiety, แรงตึงเครียด ความวิตกกังวล
   
27:18 if these things have ถ้าสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดสมองที่ “ดีกว่า”
brought about a ‘better’ brain  
   
27:25 – I’m using the ‘better’ in quotes – ผมใช้คำว่า “ดีกว่า” ในเครื่องหมายคำพูด
   
27:33 after millions of years ผ่านมาแล้วหลายล้านปี
what have we achieved, เราประสบผลสำเร็จอะไรบ้าง
   
27:42 what have we come to? เราอยู่ในสภาพอย่างไร
   
27:48 If the brain has evolved ถ้าสมองวิวัฒน์มา
   
27:51 and become extraordinarily แล้วกลายเป็นสิ่งงดงามพิเศษสุด น่าอัศจรรย์
beautiful, marvellous,  
   
27:57 after thousands of years of struggle หลังจากที่ดิ้นรนต่อสู้มาหลายพันปี
   
28:03 – and what are we at the present time? แล้วเราเป็นอยู่อย่างไรในปัจจุบัน
   
28:10 That’s the criteria. Right? นั่นคือบรรทัดฐานที่เราจะใช้ประเมิน ใช่ไหม
   
28:17 Q: Sir, may I ask you Q: ผมขอถามคำถามต่อไป
a further question related to that? ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
   
28:22 K: Jesus… K: โอ้ พระเจ้า......
   
28:23 Q: As you say the brain, our brain, Q: อย่างที่คุณพูดว่า สมองเรา
   
28:27 has evolved over this วิวัฒน์มาตลอดช่วงเวลาอันยาวนาน
long period of time,  
   
28:32 along with the brains วิวัฒน์มาด้วยกัน
of other creatures. กับสมองของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
   
28:37 It seems it is not a question ดูเหมือนปัญหา
of the superiority of one brain, ไม่ใช่อยู่ที่สมองของมนุษย์เหนือกว่า
   
28:45 the human brain over สมองของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆ
other brains of other species,  
   
28:50 but it is remarkable, it seems, แต่ดูเหมือนมันโดดเด่นจนเป็นที่น่าสังเกต
   
28:53 that the human brain has ที่สมองมนุษย์มีคุณสมบัติแตกต่างไป
different qualities from the rest. จากสมองของสัตว์อื่นๆ
   
28:59 K: I don’t... K: ผมไม่…
   
29:01 Q: And that it has, Q: และมันมีความเจ็บปวดติดมาด้วย
along with this pain,  
   
29:05 the possibilities of pain and มีความเป็นไปได้ที่จะเจ็บปวดและขัดแย้ง
contradiction through its memories, โดยผ่านความทรงจำของมัน
   
29:13 its desire โดยความอยากที่จะให้
to repeat past experiences... ประสบการณ์ในอดีตเกิดขึ้นซ้ำอีก
   
29:17 K: I’m sorry, sir, I can’t hear. K: ขออภัย ผมไม่ได้ยิน
Q: I’m sorry.  
   
29:20   Q: ผมขอโทษ
   
29:22 I was asking what the difference ผมถามว่า อะไรคือความแตกต่าง
is between the human brain ระหว่างสมองมนุษย์
   
29:28 and the other brains และสมองอื่นๆ ซึ่งวิวัฒน์มาด้วยกัน
which have evolved along with it.  
   
29:34 The human brain has, it seems, ดูเหมือนได้กลายเป็นนิสัยของสมองมนุษย์
   
29:37 acquired this possibility ที่จะได้รับความทุกข์ทรมานจากการคาดหวัง
for suffering through anticipation,  
   
29:44 the desire to repeat past experiences จากความอยากได้ประสบการณ์ในอดีตซ้ำอีก
   
29:49 and I wonder how we can differentiate แล้วผมก็สงสัยว่า เราจะแยกความแตกต่าง
   
29:55 what seems to be the peculiarities ระหว่างสมองมนุษย์
of the human brain ซึ่งดูเหมือนมีลักษณะเฉพาะ
   
30:00 from the other brains. ออกจากสมองอื่นๆ ได้อย่างไร
   
30:03 K: Look, sir, if I may ask, K: ผมขอให้
   
30:07 we must take our brains เราคำนึงถึงสมองอย่างที่มันเป็น
as they are – as we are. – อย่างที่เราเป็น
   
30:14 Not say, are we different ไม่พูดว่า เราแตกต่างจากสัตว์หรือเปล่า
from the animal,  
   
30:17 are we different from the little baby, เราแตกต่างจากเด็กทารกหรือเปล่า
   
30:21 or different from the extraordinary หรือแตกต่างจากสัตว์ที่ไม่ธรรมดา
animal called the whale and so on. อย่างปลาวาฬ เป็นต้น
   
30:29 We are talking of the brain เราพูดถึงสมองที่เรามีอยู่ตอนนี้
that we have now,  
   
30:36 not the brain of the animal ไม่ใช่สมองของสัตว์
but as we are, now. แต่สมองอย่างที่เราเป็นอยู่ขณะนี้
   
30:42 We are saying, if through struggle, เราพูดว่า ถ้าโดยผ่านการดิ้นรน
through conflict, through millennia, ผ่านความขัดแย้ง ผ่านเวลาเป็นพันปี
   
30:52 man has produced มนุษย์สร้างสมองอันพิเศษสุดนี้ขึ้น
this extraordinary brain,  
   
31:00 what is the actual fact, อะไรคือสิ่งที่เป็นอยู่จริง
not theory, not supposition, ไม่ใช่เป็นทฤษฎี ไม่ใช่สมมุติฐาน
   
31:07 the actual fact สิ่งที่เป็นอยู่จริงๆ
of what it is doing, now, ที่สมองกำลังทำอยู่ ขณะนี้
   
31:13 how it is operating, now. มันทำงานอยู่อย่างไรในขณะนี้
Just a minute.  
   
31:20 I do not know if you have read ผมไม่ทราบว่า คุณเคยอ่านนิตยสารบ้างไหม
in one of the magazines  
   
31:26 that we have had wars ว่าเรามีสงครามมาตลอด
for the last five thousand years. ในช่วงห้าพันปีที่ผ่านมา
   
31:35 That means – historically – นั่นหมายถึง สงครามเกิดขึ้นทุกปี
that means wars every other year. ตามประวัติศาสตร์
   
31:45 Right? ใช่ไหม
   
31:47 And we are going on แต่เราก็ยังดำเนินไปในแบบแผนเดิมๆ
in the same pattern.  
   
31:53 Right? ใช่ไหม
   
31:54 Our way of killing has become วิธีการเข่นฆ่าของเรา
much more efficient, กลับทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
   
32:00 much more complicated, ซับซ้อนยิ่งขึ้น
   
32:01 you can destroy human beings คุณสามารถทำลายล้างมนุษย์นับล้านคน
by the million  
   
32:06 and keep the buildings intact. โดยที่ตึกรามบ้านช่องไม่บุบสลาย
   
32:13 Is that the result นั่นเป็นผลของสมองอันเลอเลิศของเรา
of our excellent brain? ใช่ไหม
   
32:20 You follow? คุณตามทันนะ
   
32:23 So, we are saying, strife, conflict, เราพูดว่า การต่อสู้ ความขัดแย้ง
battle within and without, สงคราม ทั้งภายในและภายนอก
   
32:33 does that really make the brain จริงๆ แล้ว สภาพเช่นนั้น
young, fresh? ทำให้สมองเยาว์วัย สดใหม่หรือ
   
32:45 There may be another way. อาจมีวิถีทางอื่น คุณเข้าใจไหม
You follow?  
   
32:49 We have accepted เรายอมรับบรรทัดฐาน ยอมรับแบบแผน
the norm, the pattern,  
   
32:53 that as a tree struggles ว่าเหมือนกับต้นไม้
to reach the sunlight ที่ดิ้นรนเพื่อรับแสงอาทิตย์
   
33:01 in a forest or in a wood, ในป่า หรือในแมกไม้
   
33:03 so we must struggle เราต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้มีความรู้มากขึ้น
to have more knowledge,  
   
33:08 more this and that and the other. มีนี่และมีนั่นมากขึ้น และอื่นๆ
   
33:11 So, I am saying ผมจึงพูดว่า อาจมีวิถีทางอื่นอีก
there may be another way  
   
33:17 which may bring about ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดคุณสมบัติ
a different quality of the brain ของสมองที่แตกต่างออกไป
   
33:26 which is not hurt, ที่ไม่ทำให้เจ็บปวด ไม่อยู่ภายใต้แรงกดดัน
which is not under pressure,  
   
33:32 if one understands ถ้าเราเข้าใจว่า ความพยายามนั้นไร้ผล
the futility of effort.  
   
33:40 Q: We don’t know Q: เราไม่รู้ว่า สภาวะเช่นนั้นมีอยู่ไหม
if such a state exists.  
   
33:44 K: You don’t know. K: คุณไม่รู้
No, no, ecoutez. ใช่คุณไม่รู้
   
33:48 Q: Who’ll give me the answer Q: ใครจะให้คำตอบผม
if this is possible ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า
   
33:51 that the humankind can go ที่มนุษยชาติจะสามารถดำเนินไปได้
without conflict or not? โดยปราศจากความขัดแย้ง
   
33:56 I don’t know. ผมไม่ทราบ
   
33:58 K: Sir, you’re not listening K: คุณไม่ได้ฟังสิ่งที่ผมพูด
to what I’m saying.  
   
34:03 I said there may be another way. ผมพูดว่า อาจมีวิถีทางอื่น คุณไม่รู้ว่ามีไหม
You don’t know.  
   
34:08 Q: I suppose. Q: ผมทึกทักเอา
   
34:10 K: I said there may be. K: ผมพูดว่า อาจจะมี
   
34:14 That means, in English, perhaps. หมายถึง อาจจะ ในภาษาอังกฤษ
Q: Perhaps.  
   
34:17   Q: อาจจะ
   
34:18 K: A probability. K: มีความเป็นไปได้
So, don’t say, we don’t know. ดังนั้นอย่าพูดว่า เราไม่รู้
   
34:26 For God’s sake! เราพูดแล้วว่า
We have said  
   
34:30 that struggle has not brought about การต่อสู้ดิ้นรน
intelligence in our life. ไม่ได้ก่อให้เกิดสติปัญญาแก่ชีวิตเรา
   
34:42 It has become very clever มันกลับฉลาดแยบยลในการปกป้องตัวมันเอง
to protect itself,  
   
34:46 but it is not intelligent แต่นั่นไม่ใช่สติปัญญา
when you have wars, wars, wars, เมื่อคุณมีแต่สงครามและสงครามเกิดขึ้น
   
34:51 practically every year, ปีแล้วปีเล่า ทั่วทั้งโลก
all over the world.  
   
34:56 Obvious, sir. ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่
   
34:59 And I’m suggesting, perhaps, ผมเสนอว่า บางที
– perhaps – – บางทีนะ –
   
35:03 there may be the other way, อาจจะมีวิถีอื่น มีวิถีทางอื่นในการดำรงชีวิต
there may be another way of living  
   
35:10 and perhaps making the brain ซึ่งบางทีจะทำให้สมองมีชีวิตชีวา
much more alive, young, fresh, เยาว์วัย และสดใหม่ ยิ่งกว่า
   
35:15 if we understand ถ้าเราเข้าใจ
the futility of effort. ความเปล่าประโยชน์ของความพยายาม
   
35:26 Q: (Inaudible) Q: (ไม่ได้ยิน)
   
35:48 K: The present social structure is K: โครงสร้างทางสังคมปัจจุบัน
based on this question of competition. อยู่บนพื้นฐานของปัญหาการแข่งขัน
   
35:56 Right? ใช่ไหม
   
36:00 That is, นั่นคือ
   
36:23 our present social structure โครงสร้างทางสังคมทุกวันนี้
with its economy and so on อีกทั้งระบบเศรษฐกิจของมัน และอื่นๆ
   
36:29 is based, essentially, on competition, แท้จริงแล้วอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขัน
  การแก่งยิ่งชิงดีชิงเด่น
   
36:35 fight to reach, การต่อสู้เพื่อไปให้ถึง
struggle to get something. ดิ้นรนเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่าง
   
36:42 That is, the nature and the structure นั่นคือ ลักษณะและโครงสร้างทางสังคม
   
36:47 – in more detail, ซึ่งผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียด
I don’t want to go –  
   
36:49 of our society in which we live. โครงสร้างของสังคมที่เราอาศัยอยู่
   
36:53 That society is the outcome of us, สังคมนั้นเป็นผลผลิตของเรา เราสร้างมันขึ้นมา
we have built it.  
   
37:00 God hasn’t built it. พระเจ้าไม่ได้สร้างมันขึ้น
   
37:04 Every human being has built มนุษย์ทุกคนก่อให้เกิดสังคม
the society in which we live ซึ่งเรามีชีวิตอยู่
   
37:09 because he’s aggressive, เพราะเขาก้าวร้าว เขาต้องการตำแหน่ง
he wants position, he wants power, สถานะ เขาต้องการอำนาจ
   
37:13 he’s greedy and so on, so on. เขาโลภมาก และอื่นๆ
   
37:19 So, our society is competitive, สังคมของเราจึงมีการแก่งแย่งชิงดี
our society is essentially immoral มีความไร้ศีลธรรมเป็นพื้นฐาน
   
37:33 – we won’t go into what is เราจะยังไม่พูดถึงว่า อะไรคือศีลธรรม
morality and all the rest of it,  
   
37:36 we will, later on – เราจะพูดในโอกาสต่อไป
   
37:39 it is essentially immoral, divided: แท้จริงแล้ว สังคมไร้ศีลธรรม แบ่งแยก
   
37:46 upper and lower levels of power. มีอำนาจที่สูงกว่าและต่ำกว่า
Right?  
   
37:51 So, our whole education, การศึกษาของเรา วิถีชีวิตทั้งหมดของเรา
the way we live, is based on that, อยู่บนพื้นฐานนั้น
   
38:02 and that is our pattern และนั่นคือแบบแผนชีวิตเรา
for the last million years. ตั้งแต่ล้านปีมาแล้ว
   
38:07 And that may be one of the factors ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัย
  ที่ทำลายสมอง
   
38:10 – I’m suggesting, ผมแค่เสนอ
I’m not saying it is – ผมไม่ได้พูดว่ามันเป็นอย่างนั้น
   
38:13 it may be one of the factors มันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง
that damages the brain  
   
38:21 – this constant strain, ความเครียด
this constant struggle, และการดิ้นรนต่อสู้อันไม่สิ้นสุดนี้
   
38:26 the constant wanting ความต้องการอันไม่สิ้นสุด
to find something, ที่จะค้นหาอะไรบางอย่าง
   
38:32 being driven towards something. การถูกผลักดันไปสู่อะไรบางอย่าง
   
38:38 Those who are seeking, เหล่าผู้ที่กำลังแสวงหา
   
38:42 already know what they are seeking – เขารู้อยู่แล้วว่า เขากำลังแสวงหาอะไร
bien?  
   
38:49 Otherwise, you wouldn’t seek it. ไม่เช่นนั้น คุณก็ไม่แสวงหามัน
   
39:00 So, we are saying that’s นั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ทำลายสมอง
one of the basic factors of damage.  
   
39:09 Can we live – เราจึงถามอีกครั้งถึงความน่าจะเป็น
again, a probability, asking,  
   
39:15 I want to ask these questions ผมต้องการถามคำถามเหล่านี้
   
39:17 because otherwise มิฉะนั้น เราก็จะคงอยู่ในสภาพที่เราเป็น
we just remain where we are –  
   
39:20 is there a possibility มีความเป็นไปได้ไหม
of living without conflict? ที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความขัดแย้ง
   
39:27 Otherwise, ไม่เช่นนั้น สมองเราจะทำงานอยู่ตลอดเวลา
our brains will always function  
   
39:31 in a very, very narrow, ทำงานอยู่ในแบบแผนแคบๆ และจำกัดอย่างยิ่ง
limited pattern.  
   
39:37 That’s simple enough. เรื่องนั้นง่ายพอที่จะเข้าใจไหม
Right?  
   
39:43 Q: We have seen Q: เราเห็นแล้วว่า
how the brain is so conditioned, สมองถูกอิทธิพลกำหนดอยู่อย่างไร
   
39:46 and how is right action สมองเช่นนั้น จะมีการกระทำที่ถูกต้องได้อย่างไร
to come about, with such a brain?  
   
39:54 K: We’re going to, sir, slowly, K: เราจะสืบค้นไปช้าๆ ทีละก้าว
let’s go step by step into it.  
   
40:08 And if that is the factor ยิ่งเราแก่ตัวลง เหตุปัจจัยนั้นก็ยิ่งทำให้สมอง
why our brains, as we grow older  
   
40:15 become more and more worn out, เสื่อมสภาพมากขึ้นและมากขึ้น
   
40:18 more and more repetitive ยิ่งซ้ำซากมากขึ้นและมากขึ้น
– it won’t alter its pattern. มันจะไม่เปลี่ยนแบบแผนของมัน
   
40:28 It’s afraid to break its pattern. มันกลัวที่จะทำลายแบบแผน
   
40:33 If it is malicious, bitter, angry, ถ้ามันมุ่งร้าย ขมขื่น โกรธเคือง
it keeps to that, and so on. มันก็จะคงอยู่อย่างนั้น
   
40:46 Then, แล้วมีหรือ วิถีชีวิต
is there a way of living  
   
40:50 which is not ที่ไม่ใช่ความตึงเครียด
this constant strain, battle? การต่อสู้อันไม่สิ้นสุดนี้
   
40:58 To find that out we must understand การจะค้นให้พบ
the nature and the structure เราต้องเข้าใจธรรมชาติและโครงสร้าง
   
41:03 of contradiction, comparison ของความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน
and this drive การเปรียบเทียบ และแรงผลักดัน
   
41:13 – pleasant, sometimes unpleasant, ที่น่าพอใจ บางครั้งก็ไม่น่าพอใจ ที่ก้าวร้าว
aggressive  
   
41:18 and on other occasions easy, และบางครั้งก็ง่ายดาย
   
41:21 but this constant drive. แต่แรงผลักดันนี้
   
41:28 That is, we say, damaging the brain. คือสิ่งที่เราพูดว่าทำลายสมอง
   
41:33 Even the specialists แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นด้วยในเรื่องนี้
are agreeing to this.  
   
41:40 We happened to talk to one เราได้พูดคุยกับผู้ที่ได้ชื่อว่า
of the so-called brain specialists, เป็นผู้เชี่ยวชาญทางสมองคนหนึ่ง
   
41:45 he agrees to this. เขาก็เห็นด้วยในเรื่องนี้
   
41:48 Being a specialist, ในเมื่อเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
you must also agree with him! คุณก็ต้องเห็นด้วยกับเขา
   
41:54 Right? ใช่ไหม
   
41:56 Because you’re all เพราะพวกคุณติดอยู่ในอำนาจของผู้รู้
authoritarian bound.  
   
42:02 So, that’s one of the factors. นั่นคือเหตุปัจจัยหนึ่ง
Just a minute.  
   
42:06 What are the other factors? แล้วมีเหตุปัจจัยอะไรอีก
   
42:15 Go on, sir. พูดมาเลย
   
42:17 Q: It seems that my thought Q: ดูเหมือนความคิดของผม
doesn’t want to end itself. ไม่ต้องการให้ตัวมันจบสิ้น
   
42:30 K: He has said something K: เขาพูดสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจ
which is important to understand  
   
42:34 – if I understand ถ้าผมเข้าใจคำถามถูกต้อง
the question, properly.  
   
42:38 We are afraid of ending. เรากลัวการจบสิ้น
   
42:44 Right? ใช่ไหม
   
42:47 If one is attached ถ้าเราผูกพัน รวมทั้งสิ่งที่ตามมาเป็นลำดับ
with all the sequences  
   
42:56 and the things involved in attachment, และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในความผูกพัน
   
43:01 with its pain, with its fear, ทั้งความเจ็บปวด ความกลัว และทั้งหมดนั้น
all the rest of it,  
   
43:08 the continuity of the same การสืบต่อแบบแผนที่เหมือนเดิมของความผูกพัน
pattern of attachment  
   
43:12 is one of the factors เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อม
of deterioration.  
   
43:18 I wonder if you see this. ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจไหม
   
43:24 Because that which is continuous, เพราะสิ่งที่สืบต่อนั้น
   
43:34 is habitual, routine, mechanical, เป็นนิสัยเคยชิน
  เป็นกิจวัตรเดิมๆ เป็นกลไก
   
43:44 so the brain สมองซึ่งกลายเป็นกลไก
that has become mechanical  
   
43:50 is one of the factors เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้เสื่อมถอย
of deterioration.  
   
44:00 Right? เรื่องนี้ชัดเจนมาก
Oh, this is obvious!  
   
44:05 No? ไม่ใช่หรือ
   
44:08 If I, born in India, ถ้าผมเกิดในอินเดีย
continue to be an Indian, สืบต่อความเป็นคนอินเดีย
   
44:14 thinking along the same way: คิดไปตามครรลองเดิมๆ
   
44:17 my superstition, my gods, ที่เป็นความงมงายของผม
my inventions – you follow? – พระเจ้าของผม สิ่งประดิษฐ์ของผม
   
44:21 routine, routine, routine เป็นกิจวัตรซ้ำๆ ซากๆ
– it’s obviously mechanical, มันเป็นกลไกอย่างเห็นได้ชัด
   
44:25 traditional and, therefore, เป็นจารีต มันจึงทำลายตัวมันเอง
it is damaging itself.  
   
44:32 Now, wait a minute, นั่นคือเหตุปัจจัยหนึ่ง
that’s one of the factors:  
   
44:35 that is, struggle, effort, การดิ้นรนต่อสู้ ความพยายาม
battle with oneself การต่อสู้กับตนเอง
   
44:45 and a mechanical way of living, และวิถีชีวิตที่เป็นกลไก
   
44:54 following the tradition, it may be การทำตามจารีตซึ่งอาจจะเก่าแก่
two-day-old or ten-thousand-year-old. แค่สองวันหรือหมื่นปีก็ตาม
   
45:02 That means that which is นั่นหมายถึง กระบวนการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง
a continuous movement,  
   
45:06 in the same direction, ไปในทิศทางเดียวกัน
   
45:09 is one of the factors เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
of deterioration.  
   
45:15 No? ไม่ใช่หรือ
   
45:17 Q: Doesn’t continuous movement Q: กระบวนการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง
imply struggle, บ่งบอกถึงการดิ้นรนต่อสู้ ใช่ไหม
   
45:20 isn’t it the same, มันเหมือนกัน ไม่ใช่หรือ
because if I don’t struggle เพราะถ้าผมไม่ดิ้นรนต่อสู้
   
45:23 I cannot move continuously? ผมก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง
   
45:26 K: I may continue this way K: ผมอาจจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
or I may continue that way. ในวิถีนี้ หรือวิถีนั้น
   
45:30 Q: But continuation, itself, Q: แต่การสืบต่อเนื่องนั่นเอง คือการดิ้นรน
is a struggle,  
   
45:35 is the same as struggling. มันเหมือนกันกับการดิ้นรน
   
45:38 K: Yes, sir. Agreed, agreed. K: เห็นด้วยไหม
   
45:40 Don’t explain. That’s understood. อย่าอธิบาย เป็นที่เข้าใจกันแล้ว
   
45:48 Struggle is what we are accustomed to, การดิ้นรนต่อสู้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย
which has become a pattern จนกลายเป็นแบบแผน
   
45:55 and never ending anything, และไม่เคยจบสิ้นอะไรเลย
which is also our pattern. ซึ่งก็เป็นแบบแผนของเราด้วย
   
46:04 If I’m hurt, I carry it all my life. ถ้าผมเจ็บปวด ผมก็แบกพามันไปชั่วชีวิต
   
46:09 Right? I never end my hurt. ผมไม่เคยจบสิ้นความเจ็บปวดของผม
   
46:14 So, the mechanical way of living ดังนั้น วิถีชีวิตแบบกลไก
is one of the factors of deterioration เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อม
   
46:23 – which doesn’t mean นั่นไม่ได้หมายความว่า เราต้องเป็นธรรมชาติ
that we must be spontaneous.  
   
46:28 How can a mind จิตที่ไม่เคยเป็นอิสระเลย
which has never been free,  
   
46:33 which has always worked horizontally จิตที่ทำงานอยู่ในแนวราบหรือแนวตั้ง
or vertically, continuously, ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
   
46:39 how can such a mind จิตที่ทำตามแบบแผนเช่นนั้น
which follows a pattern,  
   
46:43 have any form of spontaneity? จะมีความเป็นธรรมชาติลักษณะใดๆ ได้หรือ
It is impossible. มันเป็นไปไม่ได้
   
46:46 It may think it is spontaneous. มันอาจคิดว่าเป็นธรรมชาติ
Right – we have found two factors. - เราค้นพบสองเหตุปัจจัยแล้ว
   
46:55 So, what are the other factors? มีเหตุปัจจัยอะไรอีกไหม
   
46:58 Q: Thought, itself. Q: ตัวความคิดเองนั่นแหละ
   
47:01 K: Wait. I’ll come to that K: เดี๋ยวก่อน
towards the end, sir, ผมจะพูดถึงเรื่องนั้นในตอนท้าย
   
47:03 I don’t… don’t add… before you pick ก่อนที่คุณจะเอาเรื่องความคิดเข้ามา
thought, itself, go into another. ให้พิจารณาเรื่องอื่นก่อน
   
47:11 Q: To be self-centred? Q: การเอาตนเองเป็นศูนย์กลางความสำคัญ
   
47:16 K: To be self-centred. K: การเอาตนเองเป็นศูนย์กลางความสำคัญ
Yes, maybe. อาจเป็นไปได้
   
47:25 And – wait, I’m coming to that – เดี๋ยวก่อน ผมกำลังจะมาถึงตรงนั้น
   
47:28 one of the factors may be เหตุปัจจัยหนึ่ง
this constant desire อาจจะเป็นความอยากที่ไม่สิ้นสุด
   
47:34 to identify oneself with something. อยากที่จะผนึกตนเข้ารวม
  เป็นหนึ่งเดียวกับบางสิ่ง
   
47:42 I’m asking you, don’t accept it ผมถามคุณ
or deny it, but find out. อย่าเพิ่งเห็นด้วยหรือปฏิเสธ แต่ให้ค้นหา
   
47:49 This constant exertion, แรงพยายาม แรงผลักดัน แรงกระตุ้น
drive, impetus, desire, ความอยากอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
   
47:57 to say, ‘I am that’ – ที่พูดว่า “ฉันคือสิ่งๆ นั้น”
   
48:08 identify myself with the country, ที่ผนึกตัวฉันเองเข้ากับประเทศชาติ
   
48:12 with a belief, with a person, กับความเชื่อ บุคคล แนวคิด และอุดมคติ
with an idea, with an ideal,  
   
48:19 or with a piece of furniture. หรือเครื่องประดับ คุณเข้าใจไหม
You understand?  
   
48:24 This constant movement การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
from what I am, to what I should be. จากสิ่งที่ฉันเป็น ไปสู่สิ่งที่ฉันควรจะเป็น
   
48:38 And identifying myself และการผนึกตนเข้ากับสิ่ง “ที่ควรจะเป็น”
with what ‘should be,’  
   
48:44 which is, again, a battle. ซึ่งก็คือ การต่อสู้ อีกนั่นแหละ
Right? Right, sir?  
   
48:52 So, what are the other factors? มีเหตุปัจจัยอะไรอื่นอีกไหม
   
48:56 Effort, a way of living in a routine, ความพยายาม วิถีชีวิตที่เป็นกิจวัตรซ้ำซาก
   
49:03 if that is broken, ถ้าสิ่งพวกนั้นถูกทำลาย
you form another routine. คุณก็สร้างกิจวัตรอื่นขึ้นมาอีก
   
49:08 Which means a mind, a brain ซึ่งหมายถึง จิต สมอง
that has been accustomed, ที่ถูกทำให้เคยชิน
   
49:16 it is its habit, เป็นความเคยชินของมัน
to mechanically follow, ที่ทำตามอย่างเป็นกลไก
   
49:24 mechanically accept, ยอมรับอย่างเป็นกลไก
mechanically live มีชีวิตอยู่อย่างเป็นกลไก
   
49:29 – I did this yesterday - ฉันทำสิ่งนี้เมื่อวาน
and I must do this tomorrow, และฉันต้องทำอีกในวันพรุ่งนี้
   
49:34 I had sexual pleasure yesterday, เมื่อวาน ฉันมีความสุขเพลิดเพลินทางกามารมณ์
I must have it tomorrow และพรุ่งนี้ฉันต้องมีอีก
   
49:38 and so on and on. Right? อย่างนี้เป็นต้น
   
49:43 Now, there may be another factor, อาจมีอีกเหตุปัจจัยหนึ่ง
   
49:47 which is, ซึ่งคือ แรงทบทวีทั้งมวลของความคิด
the whole momentum of thought.  
   
49:56 With this, perhaps, บางทีคุณอาจไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้
you will not agree – not agree – ก็อย่าเห็นด้วย
   
50:04 we’ll not be able to communicate แต่เราจะไม่สามารถสื่อกันได้
with each other.  
   
50:10 I want to communicate and ผมต้องการจะสื่อ แต่คุณอาจไม่เต็มใจที่จะสื่อ
you may be unwilling to communicate.  
   
50:16 You may say, คุณอาจจะพูดว่า “ให้ใช้คำพูดที่แตกต่างออกไป”
‘Use a different set of words.’  
   
50:23 Words are not important when คำพูดไม่สำคัญ
you want to communicate something. เมื่อคุณต้องการสื่ออะไรบางอย่าง
   
50:28 There must be the urge จะต้องมีแรงกระตุ้น
to understand each other, ที่จะทำความเข้าใจกันและกัน
   
50:32 then I can use a word in Eskimo, แล้วผมก็ใช้คำในภาษาเอสกิโม
or some language, หรือภาษาอื่นได้
   
50:40 and language won’t matter. ภาษาไม่ใช่อุปสรรค
   
50:45 The desire to understand ความอยากที่จะเข้าใจสำคัญกว่าถ้อยคำ
is more important than the word.  
   
50:55 So, I’m asking, ผมจึงถามว่า
   
50:58 is one of the major, เหตุปัจจัยสำคัญหนึ่ง
perhaps, the only factor, ซึ่งอาจเป็นเพียงเหตุปัจจัยเดียวเท่านั้น
   
51:06 that damages the brain, ที่ทำลายสมอง
   
51:08 is this constant movement of thought? คือ การที่ความคิดเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
  ใช่ไหม
   
51:26 Q: Thought generates fear Q: ความคิดก่อให้เกิดความกลัว
   
51:31 and one of the fears is the fear of ความกลัวหนึ่งคือ
communicating, really communicating. กลัวการสื่อกัน สื่อกันจริงๆ
   
51:37 I’m afraid of communicating ขณะนี้ผมกลัวที่จะสื่อกับคุณ
to you, now.  
   
51:41 I’m communicating to you, now ผมกำลังสื่อกับคุณ
but I’m afraid, somehow แต่ผมรู้สึกกลัว จะด้วยเหตุใดก็ตาม
   
51:45 and it seems thought ดูเหมือนความคิด
has generated that fear in me ก่อให้เกิดความกลัวขึ้น ในตัวผม
   
51:48 of communicating to you, now, กลัวที่จะสื่อกับคุณ
with all these people here and so on. ขณะนี้ ที่นี่ ที่มีผู้คนเหล่านี้
   
51:53 Q: He says that thought generates fear Q: เขาพูดว่า ความคิดก่อให้เกิดความกลัว
   
51:56 – fear of communicating with you – กลัวที่จะสื่อกับคุณ ที่นี่และขณะนี้
here and now.  
   
52:01 K: Thought generates fear. K: ความคิดก่อให้เกิดความกลัว
   
52:07 That fear is born because thought ความกลัวนั้นเกิดขึ้น
is afraid to communicate with you. เพราะความคิดกลัวที่จะสื่อกับคุณ
   
52:18 Is that so? อย่างนั้นใช่ไหม คุณกลัวหรือที่จะสื่อกับผม
Are you afraid to communicate with me?  
   
52:24 I’m not saying you are, ผมไม่ได้พูดว่า คุณกลัวหรือไม่กลัว
or you’re not, I don’t know. ผมไม่ทราบ
   
52:29 Unless you are a devotee, นอกจากคุณเป็นผู้อุทิศตน
unless you say, นอกจากคุณจะพูดว่า
   
52:34 ‘Well, I surrender to whatever “ผมศิโรราบต่อคุณ
you are, I’ll surrender to that’ ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไร ผมศิโรราบ”
   
52:39 – then you go to sleep. แล้วคุณก็จะหลับหลง
   
52:43 Now, are we frightened เรารู้สึกกลัวหรือที่จะสื่อกันและกัน
to communicate with each other?  
   
52:51 Q: One doesn’t understand Q: เราไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดอย่างเต็มที่
quite fully what you are saying.  
   
52:59 K: No, sir, that’s a different… K: ไม่ใช่ มันต่างจากนั้น...
   
53:04 One doesn’t understand quite fully เราไม่เข้าใจเต็มที่ในสิ่งที่คุณพูด
what you’re saying,  
   
53:08 therefore, that might bring about,  
not fear  
   
53:13 – ‘I don’t understand you, ฉะนั้น สิ่งที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่ความกลัว
please, tell me more,  
   
53:16 put it a different way.’ “ผมไม่เข้าใจที่คุณพูด ขอให้อธิบายอีก
  อธิบายในแบบที่ต่างออกไป”
   
53:18 But in that, there is no fear, ในการทำเช่นนั้น ไม่มีความกลัว
   
53:24 unless one is afraid นอกจากเรากลัวที่จะเปิดเผยตัวเราเอง
to expose oneself.  
   
53:31 Right? ใช่ไหม
   
53:33 You may not want คุณอาจไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวคุณให้ผมรู้
to expose yourself to me,  
   
53:35 and I don’t want you และผมก็ไม่ต้องการ
to expose yourself to me. ให้คุณเปิดเผยตัวคุณต่อผม
   
53:40 But you should expose แต่คุณควรเปิดเผยตัวคุณ ต่อตัวคุณเอง
yourself to yourself.  
   
53:47 See yourself – perhaps expose yourself มองให้เห็นตัวคุณ บางทีคำว่าเปิดเผยตัวคุณ
is rather an equivocal word เป็นคำที่ค่อนข้างคลุมเครือ
   
53:54 but you should see คุณควรเห็นตัวคุณเองอย่างที่คุณเป็น
yourself as you are.  
   
54:00 And the function of a speaker บทบาทของผู้พูดจึงไม่สำคัญ
is not important  
   
54:04 if you use him as a mirror, ถ้าคุณใช้เขาเป็นกระจก
to see yourself as you are. เพื่อมองให้เห็นตัวคุณอย่างที่คุณเป็น
   
54:11 Now, let’s proceed. ขอให้เคลื่อนต่อไปด้วยกัน
   
54:16 We said one of the major factors, เราพูดว่า เหตุปัจจัยสำคัญหนึ่ง
and perhaps the only factor, และอาจเป็นเหตุปัจจัยเดียวเท่านั้น
   
54:22 is this constant movement of thought. คือการที่ความคิดเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
   
54:31 While you are awake, ทั้งขณะที่คุณตื่นและหลับ
while you’re asleep,  
   
54:36 while you are looking out ขณะที่คุณกำลังมองออกไปนอกหน้าต่าง
of the window or keeping still, หรืออยู่นิ่งๆ
   
54:42 this constant chatter การคิดจ้ออยู่ตลอดเวลานี้
   
54:46 not, probably, put into words บางทีไม่ได้พูดออกมา แต่มีจินตนาการ
but imagination,  
   
55:00 looking at things เมื่อมองดูสิ่งต่างๆ แล้วให้ชื่อมัน
and giving them a name,  
   
55:04 this machinery กลไกนี้ดำเนินอยู่ตลอดเวลา
is going on all the time.  
   
55:10 And we are saying, that may be เราพูดว่า นั่นอาจจะเป็น
the real damage to the brain. ตัวการทำลายสมองที่แท้จริง
   
55:28 Then arises the question, คำถามจึงเกิดขึ้นว่า
   
55:32 how is it possible แล้วเป็นไปได้อย่างไร ที่จะไม่คิดเลย
not to think at all?  
   
55:39 Wait a minute, wait a minute. เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน
   
55:45 That is the whole idea นั่นเป็นแนวคิดที่จะควบคุมความคิด
of controlling thought  
   
55:53 so that it won’t think about anything เพื่อที่มันจะไม่คิดเรื่องอะไรเลย
   
55:57 except what it is directed นอกจากสิ่งที่มันถูกบงการให้คิด
to think about.  
   
56:01 You understand this? คุณเข้าใจไหม
   
56:09 That is, one realises นั่นคือ เราตระหนัก ถ้าคุณตระหนัก
– if you realise –  
   
56:14 that thought is one of the central ว่าความคิดคือ หนึ่งในเหตุปัจจัยหลัก
factors of the damage of the brain ที่ทำลายสมอง
   
56:22 thought damages the brain, ความคิดทำลายสมอง
   
56:26 then one asks, แล้วคุณก็ถามว่า
   
56:30 why is this machinery going on เพราะเหตุใด กลไกนี้จึงดำเนินอยู่ตลอดเวลา
all the time? You understand?  
   
56:38 What is the motive power of it, แรงจูงใจที่ขับเคลื่อนมันคืออะไร
what is the petrol, เชื้อเพลิงของมันคืออะไร
   
56:44 what is the oil, อะไรคือน้ำมันที่หล่อเลี้ยง
what is the whatever it is ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม
   
56:47 that keeps this thing going, ที่ทำให้กระบวนการนี้ดำเนินอยู่
going, going, going, ดำเนินอยู่ต่อๆ ไป
   
56:50 night and day? ทั้งวันและคืน
   
56:53 Q: The function of the brain Q: หน้าที่ของสมองคือการคิด ใช่ไหม
is to think, isn’t it?  
   
57:03 K: The function of the brain K: หน้าที่ของสมองคือการคิด
is to think.  
   
57:10 Is it? ใช่ไหม
   
57:13 Sir, don’t posit anything, อย่ากำหนดอะไร อย่าให้แน่นอนตายตัว
don’t be definite,  
   
57:19 if I may, politely, ask you. ถ้าผมขอได้ ขอให้เราค้นหา
Let’s find out.  
   
57:26 So, if thinking ถ้าการคิดเป็นธรรมชาติของสมอง
is the nature of the brain,  
   
57:34 and this thinking และการคิดนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
is continuously going on, ไม่หยุดหย่อน
   
57:38 then it’s damaging itself. มันจึงทำลายตัวมันเอง
   
57:41 Like a machine, เหมือนเครื่องจักร
like your car running all the time, เหมือนรถคุณที่วิ่งอยู่ตลอดเวลา
   
57:49 add new, fresh oil, เติมของใหม่ น้ำมันหล่อลื่นใหม่
look after it, properly, ดูแลมันอย่างเหมาะสม
   
57:54 but keep it running, running, running, แต่ใช้งานให้มันวิ่ง วิ่งตลอดเวลา
you’ll wear it out very, very quickly. คุณจะทำให้มันเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว
   
58:05 So, is that one of the major factors นั่นจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำลายสมอง
of the damage of the brain?  
   
58:13 You follow? Either you think คุณตามทันไหม ไม่ว่าคุณจะคิดในแนวตั้ง
horizontally, linearly or vertically. แนวราบ หรือแนวนอน
   
58:23 That is, we are used เราคุ้นชินกับการอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวา
to reading books from left to right  
   
58:31 and so our thinking การคิดของเราจึงเป็นแนวราบ ไม่มากก็น้อย
is more or less horizontal  
   
58:35 and if you read, as they do แต่หากคุณอ่าน
in China and Japan, and so on, อย่างที่อ่านกันในจีนและญี่ปุ่น
   
58:39 that way, you’re also การทำอย่างนั้น
following along a certain line, คุณก็ทำไปตามครรลองที่แน่นอน
   
58:51 or left to right, right to left, คืออ่านจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย
same thing – the Arabs and so on. ก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหรับ หรืออื่นๆ
   
58:56 Now, our question, then is, ปัญหาของเราก็คือ
   
59:02 what is the petrol, อะไรคือน้ำมันเชื้อเพลิง
the oil, the energy, น้ำมันหล่อลื่น พลังงาน
   
59:12 that keeps this thing going ที่ทำให้สภาพนี้ดำเนินต่อไป
over and over and over again. ซ้ำๆ ซากๆ แล้วๆ เล่าๆ
   
59:17 Right? นั่นคือปัญหา ใช่ไหม
   
59:18 What is the source of this energy อะไรคือต้นกำเนิดของพลังงานนี้
   
59:23 which is now being used for thinking? ซึ่งใช้ในการคิดอยู่ในขณะนี้
   
59:30 Q: It is sent by the senses. Q: มันถูกส่งมาโดยประสาทสัมผัส
   
59:40 K: The questioner says, or she says, K: ผู้ถามหรือเธอพูดว่า
it is supplied by the senses. มันถูกส่งสัญญาณมาโดยประสาทสัมผัส
   
59:49 Is it? ใช่อย่างนั้นไหม
   
59:52 When you keep your eyes opened เมื่อคุณเปิดตาแล้วมองดู
and look,  
   
59:58 your senses are looking, ประสาทสัมผัสของคุณกำลังมอง
   
1:00:02 but you can keep your eyes closed แต่ถ้าคุณหลับตาและคิดไปเรื่อย
and keep on thinking.  
   
1:00:10 Is thinking การคิดเป็นผลของประสาทสัมผัสเท่านั้นหรือ
only the result of the senses,  
   
1:00:16 or is thinking based on another, หรือการคิดขึ้นอยู่กับอย่างอื่น
which is memory and so on ซึ่งคือความทรงจำ เป็นต้น
   
1:00:24 – one wants to find out เราต้องการจะค้นให้พบว่า พลังงานอะไร
what is the energy that is being used  
   
1:00:32 in this perpetual motion of thought. ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
You understand, sir? ของความคิด คุณเข้าใจไหม
   
1:00:42 Q: That means that thought Q: นั่นหมายถึง ความคิดนั้นอยู่ในอดีต
is living in the past.  
   
1:00:46 K: No, no, no, just, sir, K: ไม่ใช่ อย่าเพิ่งพูดว่ามันเป็นอย่างนั้น
don’t say it is.  
   
1:00:55 Let’s find out. ขอให้ค้นหา
   
1:01:01 You see, there is energy. Right? พลังงานมีอยู่ ใช่ไหม
   
1:01:08 Energy which is being used พลังงานซึ่งใช้ไปในความขัดแย้ง
through conflict,  
   
1:01:14 which has become mechanical, routine, ซึ่งกลายเป็นกลไก เป็นกิจวัตรซ้ำซาก
   
1:01:23 and we said และเราพูดแล้วว่า การผนึกตนอยู่ตลอดเวลานี้
this constant identification,  
   
1:01:30 all this energy พลังงานทั้งหมดถูกใช้ไปตามครรลองเหล่านี้
is used along these lines.  
   
1:01:34 We are asking, เราถามว่า
   
1:01:41 why is this energy so completely เพราะเหตุใด
used by thought? ความคิดจึงใช้พลังงานนี้อย่างเต็มที่
   
1:01:51 You understand what I’m saying? คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
   
1:01:55 K: No, please, don’t be so quick. K: ขออย่าด่วนสรุป แต่ให้ค้นหา
Find out.  
   
1:02:00 I don’t know ผมไม่ทราบว่า ผมอธิบายชัดเจนหรือยัง
if I have made myself clear.  
   
1:02:07 To make an effort, you need energy ในการพยายาม คุณต้องใช้พลังงาน
   
1:02:12 – to struggle, to battle, outwardly ในการดิ้นรน การต่อสู้ ภายในหรือภายนอก
or inwardly, energy is necessary. พลังงานเป็นสิ่งจำเป็น
   
1:02:20 To identify oneself with somebody ในการผนึกตนเข้ากับคนอื่น และอื่นๆ
and so on and so on,  
   
1:02:23 it requires energy. จำต้องใช้พลังงาน
   
1:02:27 And when the brain has become เมื่อสมองกลายเป็นกลไก เป็นกิจวัตรซ้ำซาก
mechanical, routine,  
   
1:02:36 following a pattern, ทำตามแบบแผน
   
1:02:39 it is also using energy. มันก็ใช้พลังงานด้วย
   
1:02:43 Right? And I’m asking, ผมถามว่า เพราะอะไรความคิด
why has thought become so important จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
   
1:02:50 and using up most of our energy? และใช้พลังงานของเราแทบหมดสิ้น
   
1:02:58 I have just stated, madam, ผมเพิ่งกล่าวออกไป ตัวผมเองยังไม่ชัดเจน
I’m not clear, myself,  
   
1:03:02 whether I’m telling what I’m ว่าผมบอกสิ่งที่ผมสังเกตอยู่หรือเปล่า
observing, putting into words. บอกเป็นคำพูด
   
1:03:08 If somebody understands ถ้าใครเข้าใจที่ผมพูดแล้ว ขอให้สืบค้นต่อไป
what I have said, please, carry on.  
   
1:03:13 Q: We are trying Q: เราพยายามที่จะควบคุมสภาพแวดล้อม
to control our environment.  
   
1:03:22 K: Any form of control K: การควบคุมลักษณะใดก็ตาม
is another wastage of energy. ทำให้พลังงานสูญเปล่า
   
1:03:36 Q: Perhaps, it’s only if you Q: อาจจะ
continually keep on and on thinking เมื่อคุณใช้ความคิดไม่หยุดหย่อนเท่านั้น
   
1:03:39 that you only perpetuate การทำเช่นนั้น
this permanent sense of ‘I’  
   
1:03:41   คุณเพียงสืบต่อ
  ความรู้สึกเป็น “ฉัน” ให้คงอยู่ถาวร
   
1:03:43 ‘I,’ the self. “ฉัน” ความเป็นตัวตน
   
1:03:44   K: ผมต้องการไปให้ถึงเรื่องนั้น
  “ฉัน” ความเป็นตัวตน
   
1:03:45 K: That’s what I want to get at, K: ผมต้องการไปให้ถึงเรื่องนั้น
   
1:03:46 why is thought using so much energy เพราะอะไรความคิดจึงใช้พลังงานมากมาย
   
1:03:57 that we have no energy anywhere else? เราจึงไม่มีพลังงานเพื่อการอื่น
   
1:04:02 Q: Because without it, Q: เพราะหากปราศจากความรู้สึก
the sense of ‘I,’ ของความเป็น “ฉัน”
   
1:04:05 the fact that ‘I’ can do something… ความจริงคือว่า
  “ฉันสามารถทำอะไรบางอย่างได้…
   
1:04:07 K: That’s what I want to… K: ผมต้องการค้นในเรื่องนั้น
Let’s go into it, a little bit, ขอให้ค้นเข้าไปอีกหน่อย
   
1:04:10 if we understand each other, ถ้าเราเข้าใจกันและกัน
let’s go into it, a little bit. ขอให้สืบค้นเข้าไปอีกเล็กน้อย
   
1:04:14 You understand what I’m saying? คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
   
1:04:20 Q: I think the brain Q: ผมคิดว่า สมองมองหา
is always looking for security ความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
   
1:04:23 by comparing everything. โดยการเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่าง
   
1:04:25 K: Yes, sir, I understand, K: ผมเข้าใจ
we are seeking security เราแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย
   
1:04:30 – security in a belief, security มั่นคงปลอดภัยอยู่ในความเชื่อ
in a family, security in a house, ในครอบครัว ในบ้าน
   
1:04:34 security in an ideal, security ในอุดมการณ์ ในการผนึกตน และอื่นๆ
in identification, all the rest of it.  
   
1:04:40 We want security เราต้องการความมั่นคงปลอดภัย
but that’s understood. นั่นเป็นที่เข้าใจ
   
1:04:43 Like a child, like a baby, เหมือนเด็กเล็กๆ เหมือนทารก
that needs security. จำต้องมีความมั่นคงปลอดภัย
   
1:04:47 So, our brain demands security. สมองจึงเรียกร้องต้องการความมั่นคงปลอดภัย
We’ve been through that. เราพูดไปแล้ว
   
1:04:51 And that security, you may think และคุณอาจคิดว่า ความมั่นคงปลอดภัยนั้น
   
1:04:55 exists in this constant มีอยู่ในการเคลื่อนไหว
movement of thought. อันไม่สิ้นสุดของความคิด
   
1:05:00 You understand what I’m saying? คุณเข้าใจไหม
Discover something! คุณค้นพบอะไรบางอย่างไหม
   
1:05:06 That is, thought, seeking security ความคิดแสวงหาความมั่นคงปลอดภัย
   
1:05:13 and establishing และสร้างสิ่งที่มันคิดว่ามั่นคงขึ้น
what it thinks is secure,  
   
1:05:18 remains in that pattern แล้วคงอยู่ในแบบแผนนั้น
   
1:05:23 and thought then is using an enormous ความคิดจึงใช้พลังงานมหาศาล ทั้งคืนทั้งวัน
amount of energy, night and day.  
   
1:05:32 And we say แล้วเราพูดว่า นั่นอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง
that may be one of the factors  
   
1:05:34 of the deterioration of the brain. ที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
   
1:05:38 Q: Is it thought itself, Q: มันเป็นตัวความคิดเอง
or is it the point where thought... หรือเป็นจุดที่ความคิด…
   
1:05:44 K: Is it thought, itself, K: เป็นตัวความคิดเอง หรือเมื่อความคิดทำงาน
or thought in action?  
   
1:05:50 Yeah, that’s right. Thought itself, ถูกแล้ว ตัวความคิดเอง
or is it thought in action? หรือความคิดที่เคลื่อนไหวทำงาน
   
1:05:58 Right? ใช่ไหม
   
1:06:02 Q: Is it not a question of balance? Q: ไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสมดุลหรือ
   
1:06:08 K: Is that not a question of balance? K: ไม่ใช่ปัญหาความสมดุลหรือ
   
1:06:13 Maybe. อาจใช่หรือไม่ใช่
   
1:06:17 You’re not listening. คุณไม่ได้ฟัง
   
1:06:18 You’re all thinking, you know, พวกคุณทั้งหมดกำลังคิด
we’re not thinking, together. แต่เราไม่ได้คิดไปด้วยกัน
   
1:06:21 That doesn’t mean that you accept นั่นไม่ได้หมายความว่า
  ให้คุณยอมรับ
   
1:06:24 but let’s think together, แต่ขอให้คิดไปด้วยกัน
on the same point ในประเด็นเดียวกัน
   
1:06:26 then, perhaps, บางทีเราอาจจะเกิด
we’ll come to something. ความเข้าใจบางสิ่งบางอย่าง
   
1:06:32 Just a minute, sir. รอสักครู่
   
1:06:34 Q: I think we are afraid Q: ฉันคิดว่า
to be empty without thinking, เรากลัวที่จะว่างเปล่าโดยปราศจากการคิด
   
1:06:39 or to be safe without thinking. หรือปลอดภัยโดยปราศจากการคิด
   
1:06:41 K: We have said that, K: เราพูดกันแล้วเมื่อวานหรือวานซืน
yesterday or the day before,  
   
1:06:46 that we are afraid if thought ว่าเรากลัว ถ้าความคิดไม่ยุ่งวุ่นวาย
wasn’t occupied with something, อยู่กับบางสิ่งบางอย่าง
   
1:06:53 we’re afraid to face our loneliness. เรากลัวที่จะเผชิญความอ้างว้างเดียวดาย
   
1:06:57 And fear, then, is one of the factors  
of damage, obviously.  
   
1:07:03 So, please. ความกลัวเป็นปัจจัยหนึ่ง
  ที่ทำลายสมองอย่างเห็นได้ชัด
   
1:07:09 Q: Can one say Q: เราพูดได้ไหมว่า ความคิดโลดแล่น
that thought has run wild? ไม่อาจควบคุมได้
   
1:07:14 K: Can one say K: เราพูดได้ไหมว่า ความคิดโลดแล่น
that thought has run wild? ควบคุมไม่ได้
   
1:07:20 You can say it! What of…? พูดได้ ความคิดควบคุมไม่ได้
All right, it has run wild.  
   
1:07:27 Technologically, it has run wild, ในทางเทคโนโลยี ความคิดโลดแล่น
  ไม่หยุดยั้ง
   
1:07:31 babies are being produced มีการผลิตเด็กทารกในหลอดทดลอง เป็นต้น
in test tubes and so on.  
   
1:07:37 Now, let’s come back. ขอให้กลับมาเรื่องเดิม
   
1:07:44 I want to find out a way of living ผมต้องการค้นให้พบวิถีชีวิตที่ไม่ทำลายสมอง
in which the brain is not damaged.  
   
1:07:59 Q: Can there be a way of living…? Q: มีหรือวิถีชีวิต…
K: Jesus!  
   
1:08:02   K: พระเจ้า!
   
1:08:03 Q: …so as not to reduce Q: เพื่อที่จะ
all of the mechanical things, ไม่ต้องลดสิ่งที่เป็นกลไกไปทั้งหมด
   
1:08:06 all of the technical things, สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหมด
   
1:08:09 that are peculiar ที่ประหลาดพิกล
as products of the human brain? ซึ่งเป็นผลผลิตของสมองมนุษย์
   
1:08:16 Can we have those things เราสามารถมีสิ่งเหล่านั้น
which are the products of thought ซึ่งเป็นผลผลิตของความคิด ได้ไหม
   
1:08:20 which relieve our ซึ่งจะช่วยปลดเปลื้องเรา
various forms of discomfort, จากความไม่สะดวกสบายต่างๆ นานา
   
1:08:26 or fear of discomfort, or our fear หรือความกลัวที่จะไม่สะดวกสบาย
of personal discontinuance?  
   
1:08:29   หรือความกลัว
  ที่จะไม่สืบต่อสิ่งส่วนตัวของเรา
   
1:08:33 K: Sir, we went into all that K: เราค้นเข้าสู่เรื่องทั้งหมดนั้นแล้ว
   
1:08:36 during the last few ในช่วงการพูดและการสนทนา
discussions and talks, สองสามครั้งที่ผ่านมา
   
1:08:39 but I want to get at this. แต่ผมต้องการเข้าสู่เรื่องต่อไป
Please! Let’s find out. ขอให้ช่วยกันค้นหา
   
1:08:49 One observes, clearly, that เราสังเกตเห็นได้ชัดเจน
constant effort does damage the brain, ว่าความพยายามอันไม่สิ้นสุดทำลายสมอง
   
1:09:00 constant struggle, all that. การดิ้นรนอันไม่สิ้นสุด
   
1:09:04 And, also, this mechanical movement, และกระบวนการที่เป็นกลไกด้วย
   
1:09:11 which implies practice, ซึ่งหมายถึงการฝึกปฏิบัติ
you know, all that, เรื่องทั้งหมดนั้น
   
1:09:13 which purely becomes mechanical, ซึ่งกลายเป็นกลไกจนหมดสิ้น
which is called meditation and so on. ที่เรียกว่า การทำสมาธิ
   
1:09:19 So, we have found two factors. เราค้นพบแล้วสองเหตุปัจจัย
   
1:09:23 And, also, we said แล้วเราก็พูดว่า ปัจจัยหลักอาจจะเป็น
the major factor may be  
   
1:09:27 the whole movement of thought กระบวนการ การเคลื่อนไหวทั้งหมด
and its action. ของความคิด และการกระทำของมัน
   
1:09:36 And we asked, และเราถามว่า เหตุใดความคิด
why has thought become so important, จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
   
1:09:46 using up such tremendous energy, มันใช้พลังงานอย่างมหาศาล ทั้งคืนทั้งวัน
night and day  
   
1:09:58 – the images, the ideals, ในความคิดที่เป็นมโนภาพ ในแนวคิด
sexual images and so on, so on, ในมโนภาพทางกามารมณ์ และอื่นๆ
   
1:10:02 which is all the movement ล้วนเป็นการเคลื่อนไหวของความคิด
of thought all the time ที่คิดตลอดเวลา
   
1:10:05 – anger, bitterness, aggressiveness, ทั้งความโกรธ ความขมขื่น ความก้าวร้าว
   
1:10:08 saying, ‘You’re wrong, I’m right,’ ที่พูดว่า “คุณผิด ฉันถูก”
you know, the battle that goes on. การต่อสู้ที่ดำเนินอยู่
   
1:10:16 Why has thought become เพราะเหตุใด ความคิดจึงสำคัญอย่างใหญ่หลวง
so enormously important?  
   
1:10:23 Which, apparently, ซึ่งดูเหมือนเห็นได้ชัดว่า ไม่จบสิ้น
doesn’t seem to end, at all.  
   
1:10:30 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
1:10:34 So, is there an ending มีหรือจุดจบสิ้น คุณตามทันไหม
– you follow, sir? –  
   
1:10:41 to end something is to release energy, การจบสิ้นอะไรบางอย่าง
  เป็นการปลดปล่อยพลังงาน
   
1:10:48 not in any direction, ไม่ใช่ในทิศทางใด
to release energy. แต่เป็นการปลดปล่อยพลังงาน
   
1:10:52 This is too much for you. เรื่องนี้ยากเกินไปสำหรับคุณ
   
1:10:55 – I want to go on but, apparently... แต่ผมต้องการเคลื่อนต่อไป
   
1:11:03 Do we recognise, sir, เรารู้ไหมว่า เหตุสำคัญอย่างหนึ่ง
the one central factor,  
   
1:11:07 that thought is in motion, คือการที่ความคิดอยู่ในการขับเคลื่อน
is in movement อยู่ในการเคลื่อนไหว
   
1:11:11 from the moment you wake up, ในทันทีที่คุณตื่น จนกระทั่งคุณหลับ
till you sleep,  
   
1:11:17 and when you sleep เมื่อคุณหลับ
it is there, all the time? มันก็ยังขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา
   
1:11:26 And so, it may be mechanical. มันอาจจะเป็นกลไกอัตโนมัติ
   
1:11:31 So, thought is mechanical, ดังนั้น ความคิดจึงเป็นกลไกอัตโนมัติ
   
1:11:34 therefore, มันจึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
that is a deteriorating factor.  
   
1:11:56 So, do we recognise, do we see เรารู้ไหม เราเห็นความจริงไหม
the fact that thought is mechanical? ว่าความคิดเป็นกลไกอัตโนมัติ
   
1:12:06 Q: It seems there is more to it. Q: ดูเหมือนมีอะไรมากกว่านั้น
   
1:12:11 This constant thinking ความคิดที่ไม่สิ้นสุดนี้
feeds those forces หล่อเลี้ยงแรงขับเหล่านั้น
   
1:12:16 which motivate the thinking itself, ซึ่งกระตุ้นการคิด
such as vanity, greed. เช่น ความหยิ่งทะนง ความโลภ
   
1:12:22 K: We said that, sir. What is K: เราพูดแล้วว่า อะไรเป็นแรงจูงใจ
the motive..? We said that, sir.  
   
1:12:26 We asked, what is the motive เราถามว่า อะไรเป็นแรงจูงใจ
of this constant thinking. ในการคิดที่ไม่สิ้นสุดนี้
   
1:12:32 Motive means movement แรงจูงใจหมายถึง
in a direction, or no direction. การเคลื่อนไปในทิศทางหนึ่ง หรือไม่มีทิศทาง
   
1:12:42 Motive means, actually, the meaning จริงๆ แล้ว คำว่าแรงจูงใจ
of the word, is a movement. หมายถึง การเคลื่อนไป
   
1:12:49 We’ve been through all this. เราได้ค้นเข้าสู่เรื่องทั้งหมดนี้แล้ว
   
1:12:51 I’m asking, ผมถามว่า ตราบใดที่สมองนี้
as long as this brain, our brain, สมองของเรา
   
1:13:02 has become mechanical, กลายเป็นกลไก
   
1:13:06 that may be the major นั่นอาจเป็นปัจจัยหลักของการเสื่อมถอย
factor of deterioration.  
   
1:13:10 That mechanical process is thought, กระบวนการที่เป็นกลไกนั้นคือความคิด
and thought is mechanical. ความคิดเป็นกลไกอัตโนมัติ
   
1:13:20 Do we see that? คุณเห็นไหม
   
1:13:26 You may invent คุณอาจประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
the most marvellous engines,  
   
1:13:31 but it’s still แต่มันก็ยังเป็นกระบวนการของความคิด
the movement of thought.  
   
1:13:35 You may sit and close your eyes คุณอาจจะนั่งหลับตาแล้วคิดเกี่ยวกับพระเจ้า
and think about God,  
   
1:13:39 it is still mechanical. มันก็ยังเป็นกลไกอัตโนมัติ
   
1:13:42 Or you may say, หรือคุณจะพูดว่า “ฉันจะฝึกปฏิบัติ
‘I will practise, I will sit quietly, ฉันจะนั่งเงียบๆ
   
1:13:46 I’ll surrender myself to somebody ฉันจะยอมจำนน
with a beard, or non-beard’ ต่อใครบางคนที่มีหนวดเครา หรือไม่มี”
   
1:13:52 that’s also mechanical. นั่นก็เป็นกลไกเช่นกัน
   
1:13:54 So, any movement of thought ดังนั้น การเคลื่อนไหวใดๆ ของความคิด
is mechanical. เป็นกลไกอัตโนมัติ
   
1:14:00 And we are saying, แล้วเราพูดว่า นั่นเป็น
that is the essence of deterioration. เหตุปัจจัยที่แท้ของการเสื่อมถอย
   
1:14:08 Because that makes us struggle. เพราะทำให้เราดิ้นรนต่อสู้
   
1:14:12 Right? ใช่ไหม
   
1:14:15 We are competitive, เราแก่งแย่งชิงดี
we want to reach, we want to attain, ต้องการจะไปให้ถึง ต้องการบรรลุ
   
1:14:19 we want to become a success, ต้องการเป็นผู้ประสบความสำเร็จ
which is all the movement of thought, ทั้งหมดนั้น คือการเคลื่อนไหวของความคิด
   
1:14:25 identification, and so on and so on. การผนึกตน เป็นต้น
   
1:14:28 So, thought is the very essence ความคิดจึงเป็นเหตุปัจจัยที่แท้จริง
of deterioration of a brain. ของการเสื่อมของสมอง
   
1:14:41 Q: Thought is ‘me.’ Q: ความคิดคือ ความเป็น “ฉัน”
   
1:14:47 K: Thought is ‘me.’ K: ความคิดคือ ความเป็น “ฉัน”
   
1:14:54 Q: But is it not possible Q: แต่เป็นไปไม่ได้หรือ
that there is, ที่ภายในพื้นที่ของความคิด
   
1:14:58 within the field of thought,  
   
1:15:00 another area where thought จะมีพื้นที่อื่น
is organic and living? ที่ความคิดเป็นธรรมชาติและมีชีวิต
   
1:15:04 Is thought generally just… ความคิดโดยทั่วไปแล้ว เป็นเพียง…
   
1:15:08 K: Sir, that means we have to go K: หมายถึง เราต้องสืบค้นเข้าสู่คำถามว่า
into the question of what is thought. ความคิดคืออะไร
   
1:15:15 What is thought? ความคิดคืออะไร
   
1:15:18 If you had no memory, ถ้าคุณไม่มีความทรงจำ
you wouldn’t be able to think. คุณไม่สามารถที่จะคิดได้
   
1:15:23 Memory is the accumulation ความทรงจำเป็นการสั่งสมประสบการณ์
of experience as knowledge. เป็นความรู้
   
1:15:29 Right? That is obvious, sir. นั่นชัดเจน
   
1:15:34 No? Please, this is... ไม่ชัดเจนหรือ
   
1:15:40 even the most แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ลึกล้ำก็พูดอย่างนี้
profound scientist says this,  
   
1:15:45 so please, accept it! ขอให้ยอมรับ
   
1:15:55 If you want to accept the specialists. ถ้าคุณต้องการที่จะยอมรับผู้เชี่ยวชาญ
   
1:15:58 But you can observe แต่คุณสังเกตสมองของคุณเองได้
your own brain in operation. ในขณะที่มันทำงาน
   
1:16:09 So, if that is so, ถ้าเป็นอย่างนั้น แล้วเราจะทำอย่างไร
then, what is one to do?  
   
1:16:21 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:16:23 Any movement of thought การเคลื่อนไหวใดๆ ของความคิด
deteriorates the brain ทำให้สมองเสื่อมถอย
   
1:16:29 – any movement. การเคลื่อนไหวใดก็ตาม
Right?  
   
1:16:37 Q: How can we live without thinking? Q: เรามีชีวิตอยู่
  โดยปราศจากการคิดได้อย่างไร
   
1:16:41 K: How can we live without thinking? K: เมื่อปราศจากการคิด
  เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไร
   
1:16:44 We have been through all this, sir! เราได้ค้นเข้าสู่เรื่องทั้งหมดนี้แล้ว
I’ll tell you. ผมจะบอกคุณ
   
1:16:50 Isn’t it time to stop? หมดเวลาแล้วหรือยัง
   
1:16:53 Q: (Inaudible) Q: (ไม่ได้ยิน)
   
1:16:56 K: Quarter to twelve. K: 11.45 น
   
1:16:58 Q: What is one to do? Q: แล้วเราจะทำอย่างไรดี
   
1:17:03 K: Would you listen if I tell you? K: คุณจะฟังไหม ถ้าผมบอกคุณ
   
1:17:05 Q: Yes. Very attentively, all of us. Q: เราทุกคนจะฟังอย่างตั้งใจ
   
1:17:16 K: I have already told you! K: ผมบอกคุณไปแล้ว
   
1:17:26 I’ve already told you. ผมบอกคุณแล้ว
   
1:17:30 So, you haven’t listened. แต่คุณไม่ได้ฟัง
   
1:17:33 Q: Now you said, ’What is one to do?’ Q: คุณเอ่ยว่า “เราจะทำอย่างไรดี”
   
1:17:35 K: Wait, wait. K: เดี๋ยวก่อน ผมบอกคุณไปแล้ว
I have already told you. Q: คุณเอ่ยว่า “เราจะทำอย่างไรดี”
   
1:17:36   K: เดี๋ยวก่อน ผมบอกคุณไปแล้ว
   
1:17:38 Either I’m an idiot saying ถ้าผมไม่ปัญญาอ่อนที่พูดว่า
I’ve already told you, when I haven’t, ผมบอกคุณไปแล้ว ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้บอก
   
1:17:41 or a liar ผมก็เป็นคนโกหก
   
1:17:43 or you haven’t listened. หรือไม่ คุณก็ไม่ได้ฟัง
   
1:17:48 So, would you kindly listen, again? ดังนั้น กรุณาฟังอีกครั้ง
   
1:17:55 That means listen to find out, นั่นหมายถึง ฟังเพื่อค้นให้พบ
   
1:18:03 listen with care, with affection, ฟังด้วยความใส่ใจ ฟังด้วยความรัก
   
1:18:06 not saying, ฟังโดยไม่พูดว่า “ฉันได้ยินมาก่อนแล้ว”
‘Well, I’ve heard this before.’  
   
1:18:12 If you have heard it before ถ้าคุณได้ยินมาก่อน แล้วผมพูดซ้ำอีก
and I repeat it again,  
   
1:18:14 you say, ‘I’m bored.’ คุณก็จะพูดว่า “ฉันเบื่อแล้ว”
   
1:18:18 But if you have listened, แต่ถ้าคุณได้ฟัง ได้ลองทำ
tested, acted, found out, ได้ทำดู ได้ค้นพบ
   
1:18:22 you will never be bored. คุณจะไม่มีวันเบื่อเลย
   
1:18:26 Every time you test it, ทุกครั้งที่คุณลองทำ
there’s something new taking place. จะมีอะไรบางอย่างใหม่เกิดขึ้น
   
1:18:33 And if you merely say, ถ้าคุณเพียงแค่พูดว่า “ใช่ ผมเข้าใจ
‘Yes, I understand,  
   
1:18:36 you have said so and so, คุณพูดอย่างนี้ อย่างนั้น คุณพูดซ้ำอีก
and you’re repeating yourself,  
   
1:18:39 I’m bored, or semi-bored,’ ฉันรู้สึกเบื่อ หรือกึ่งเบื่อ”
   
1:18:43 which means you have not tested it, นั่นหมายถึง คุณไม่ได้ลองทำดู
   
1:18:47 you have not experimented, คุณไม่ได้ทดลอง ไม่ได้มองดู
looked, gone into it, ไม่ได้ค้นเข้าสู่มัน
   
1:18:52 and if you discover something ถ้าคุณค้นพบอะไรบางอย่าง
   
1:18:55 you want to go into it more คุณก็จะต้องการค้นเข้าสู่มัน
and more and more, and more, ให้มากขึ้นและมากขึ้น
   
1:18:58 there’s never a moment of boredom. ไม่รู้สึกเบื่อเลย แม้ชั่วขณะเดียว
   
1:19:05 It’s like those research people, เหมือนพวกนักวิจัย เขาไม่เคยเบื่อเลย
they’re never bored,  
   
1:19:08 they’re at it from morning till night เขามุ่งมั่นทำงานอย่างแน่วแน่
  จากเช้าจรดค่ำ
   
1:19:11 because they want to discover เพราะเขาต้องการจะค้นให้พบ
something new, new, new. อะไรบางอย่างที่ใหม่ การค้นพบใหม่ๆ
   
1:19:22 When we are confronted เมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่หลวง
with this enormous, complex problem, ซับซ้อนและยุ่งยาก
   
1:19:30 which is that thought นั่นคือ ในธรรมชาติและโครงสร้าง
in its very nature and structure ของตัวความคิดนั้น
   
1:19:35 is the major factor เป็นเหตุปัจจัยหลักที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
of the deterioration of the brain,  
   
1:19:43 from that you ask, จากนั้นคุณถามว่า เราจะทำอย่างไรดี
what is one to do?  
   
1:19:49 Right? Please, listen. ขอให้ฟัง
   
1:19:54 Who is asking this question? ใครถามคำถามนี้
   
1:19:59 Thought is asking that question. ความคิดถามคำถามนั้น
   
1:20:04 Right? ใช่ไหม
   
1:20:13 So, as long as you ask the question, ตราบใดที่คุณถามคำถาม
   
1:20:17 which is, thought says, ซึ่งคือความคิดที่พูดว่า “ฉันจะทำอย่างไร”
‘What am I to do?’,  
   
1:20:26 then thought says, แล้วความคิดก็พูดว่า
‘I must find an action “ฉันต้องค้นหาการกระทำ
   
1:20:29 which will get rid of my routine, ที่จะกำจัดการทำกิจวัตรซ้ำซาก
my mechanical processes. กระบวนที่เป็นกลไกของฉัน
   
1:20:34 How am I to stop thinking? ฉันจะหยุดการคิดได้อย่างไร
   
1:20:39 I can’t, in life I must think.’ ฉันไม่สามารถหยุดได้ ในชีวิตฉันต้องคิด”
   
1:20:43 Of course, you must think. แน่นอน คุณต้องคิด
   
1:20:46 Otherwise, you wouldn’t be here ไม่เช่นนั้น คุณไม่มานั่งอยู่ตรงนี้
and I wouldn’t be here. และผมก็ไม่มา
   
1:20:53 So, as long as thought ตราบใดที่ความคิดมีการเคลื่อนไหว
has any form of movement, ในลักษณะใดก็ตาม
   
1:21:05 whatever it does will be the factor ไม่ว่ามันจะทำอะไร
of deterioration of the brain. จะเป็นเหตุที่ทำให้สมองเสื่อม
   
1:21:14 Now, if you really understand that, ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้จริงๆ
   
1:21:20 really see the truth of it, เห็นความจริงของมันจริงๆ คุณก็จบ
you’re finished.  
   
1:21:27 Then you have placed thought คุณได้วางความคิด
in its right place. ไว้ในที่ทางที่ถูกต้องของมัน
   
1:21:34 Which is, thought being the outcome ซึ่งคือ ความคิดเป็นผลของความรู้
of knowledge, memory, experience, ความทรงจำ ประสบการณ์
   
1:21:47 thought is necessary to drive a car, ความคิดจำเป็นในการขับรถ
   
1:21:48 to take a bus to go home, ในการขึ้นรถกลับบ้าน ไปโรงงาน
to go to the factory,  
   
1:21:53 but if the brain realises แต่ถ้าสมองตระหนักว่า ความคิดคือเหตุปัจจัย
that thought is the factor  
   
1:22:00 that is making it deteriorate, ที่ทำให้มันเสื่อมถอย
   
1:22:03 then it says, ‘All right, มันก็จะพูดว่า
I’ve understood this, I’ve got it,’ “ฉันเข้าใจเรื่องนี้แล้ว ฉันเข้าใจแล้ว”
   
1:22:10 then we can go แล้วเราจะสามารถ
into much deeper things. ค้นเข้าสู่สิ่งที่ลึกยิ่งกว่าได้
   
1:22:13 You follow? คุณเข้าใจไหม ตอนนี้เราอยู่บนพื้นผิวเท่านั้น
Now, we are all surface.  
   
1:22:19 So, the positive action of thought, ดังนั้น การกระทำเชิงบวกของความคิด
to which we’re all accustomed to, ซึ่งเราทั้งหมดเคยชินกับมัน
   
1:22:28 is the factor of deterioration. คือเหตุที่ทำให้สมองเสื่อมถอย
   
1:22:31 The non-action of thought, ความคิดที่ไม่กระทำการ
   
1:22:35 which is thought ซึ่งคือความคิดที่อยู่ในที่ทาง
living in its right place, ที่ถูกต้องของมัน
   
1:22:38 then the brain can never deteriorate. เมื่อเป็นเช่นนั้น สมองจะไม่เสื่อมถอย
   
1:22:42 That’s enough. พอแล้ว