Krishnamurti Subtitles

SA78D5 - ระเบียบในตนเอง

การสนทนาถามตอบต่อสาธารณชน ครั้งที่ 5
เมืองซาเน็น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
300:08    ระเบียบในตนเอง
   
0:25  We’ve had seven talks, เราสนทนากันมาแล้ว 7 ครั้ง
   
0:30  and this will be the fifth dialogue, ครั้งนี้จะเป็นการเสวนาถามตอบครั้งที่ 5
discussion, conversation.  
   
0:41  I think during these ผมคิดว่าในช่วงการเสวนา และถามตอบเหล่านี้
talks and discussions,  
   
0:50  we have touched most of the points เราได้สืบค้นประเด็นส่วนใหญ่
– of human relationship, ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์
   
0:56  our existence, ของการดำรงอยู่ วิธีการคิด การมอง ของเรา
our way of thinking, looking.  
   
1:05  And if one may ask, เราขอถาม เราสงสัยว่า
   
1:11  one wonders how much or พวกเราเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน มากน้อยเพียงใด
to what extent we have changed.  
   
1:21  If we are at all familiar เราคุ้นเคยกับอคติของเราบ้างไหม
with our prejudices,  
   
1:30  and if we are, ถ้าเราคุ้นเคย เราทำอะไรกับอคติเหล่านั้นบ้าง
what do we do about them?  
   
1:35  Hold on to them or let them go? เรายึดมันเอาไว้ หรือปล่อยมันไป
   
1:40  Or if you find yourself ถ้าคุณพบว่า คุณผูกพันกับใครบางคน
attached to somebody,  
   
1:51  to some ideals, to some belief, ยึดติดกับแนวคิด กับความเชื่อ
   
1:58  if you’re at all aware and ถ้าคุณรู้ตัวและคุ้นเคยกับการผูกพันของคุณ
familiar with your attachment,  
   
2:02  how far one has let them go, คุณจะปล่อยมันไปได้แค่ไหน
   
2:08  knowing all attachment leads เมื่อรู้ว่าการยึดติดผูกพันทั้งหมด
to a great deal of sorrow, นำไปสู่ความทุกข์โศกแสนสาหัส
   
2:13  and pain, and all the rest of it, ทั้งความเจ็บปวด และทั้งหมดนั้น
   
2:15  which we went into. ซึ่งเราได้พิจารณาใคร่ครวญกันแล้ว
   
2:18  And, also, if one is aggressive, เราก้าวร้าวเหมือนมนุษย์ส่วนใหญ่ไหม
as most human beings are,  
   
2:27  some more and some very little, บางคนก้าวร้าวมาก บางคนก้าวร้าวน้อย
   
2:32  if we have, ถ้าเราก้าวร้าว ในช่วงการสนทนา
during these talks and discussions  
   
2:36  or dialogues and conversations, หรือเสวนาถามตอบร่วมกัน
together,  
   
2:42  if we are free, or if we are aware เราเป็นอิสระไหม เรารู้ตัวไหม
   
2:47  and know how deeply we are aggressive, และรู้ว่าก้าวร้าวลึกแค่ไหน
   
2:57  and whether we have changed at all. และเราได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม
   
3:03  And if we are familiar with our ถ้าเราคุ้นเคยกับความภูมิใจของเรา
prides and vanities, and habits, ความทะนงตน และความเคยชินของเรา
   
3:10  how deeply are we free of them? เราเป็นอิสระจากมันได้เพียงใด
   
3:14  Or we carry them on หรือเราจะแบกพามันไปอีกปีหรือหลายๆ ปี
for another year, or for many years,  
   
3:23  and never are aware of our own ไม่เคยรู้ตัวถึงความไม่ชอบมาพากล
peculiarities, and idiosyncrasies, นิสัยแปลกเฉพาะตนของเรา
   
3:30  our aggressions, our attachments, ความก้าวร้าวของเรา การยึดติดผูกพัน
our prejudices, fears and so on. อคติ ความกลัว เป็นต้น
   
3:38  Then we live merely on words. ถ้าเป็นเช่นนั้น
  เราก็มีชีวิตอยู่ในถ้อยคำเท่านั้น
   
3:47  And words are ashes. ถ้อยคำเป็นเถ้าถ่าน
   
3:55  And if you like to live with ashes, ถ้าเราชอบมีชีวิตอยู่กับเถ้าถ่าน
   
3:59  not as monks, ไม่ใช่อยู่อย่างพระ แต่แค่มีชีวิตอยู่กับถ้อยคำ
but just live with words,  
   
4:07  then I’m afraid ถ้าเช่นนั้น ผมเกรงว่าเรามีชีวิตที่ตื้นเขินมาก
one lives very superficially  
   
4:17  and with very little meaning. และมีความหมายน้อยมาก
   
4:21  So, as this is the last discussion, ในเมื่อครั้งนี้ เป็นการเสวนาถามตอบครั้งสุดท้าย
   
4:25  what shall we talk over, เช้านี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรดี
together, this morning?  
   
4:31  Questioner: Q: เราสนทนากันว่า
Could we talk about what you mean การก่อให้เกิดระเบียบในชีวิตเรา
   
4:33  by bringing order into one’s life? คุณหมายถึงอะไร ได้ไหม
   
4:39  K: Could you kindly talk about order K: เราสนทนาเรื่องระเบียบ
and what you mean by it? ว่าคุณหมายถึงอะไร ได้ไหม
   
4:51  Not what I mean by it, ไม่ใช่ผมหมายถึงอะไร แต่เราหมายถึงอะไร
what do we mean by it.  
   
4:57  Q: As we talked yesterday Q: เมื่อวานเราพูดถึงการจบสิ้นของความคิด
of the ending of thought,  
   
5:00  is the free energy พลังงานอิสระเป็นหัวใจสำคัญของมโนภาพ
the very essence of the image  
   
5:05  which is the content of thought? ซึ่งคือเนื้อหาของความคิด อย่างนั้นใช่ไหม
Is it that way?  
   
5:09  K: Yes, sir. What’s the question? K: คำถามคืออะไร
   
5:11  Q: The question is, is the energy Q: คำถามคือ พลังงานซึ่งเป็นอิสระ
which gets free if thought is ended, ถ้าความคิดจบสิ้นลง
   
5:17  if this energy is พลังงานนี้คือหัวใจสำคัญของเนื้อหา
the very essence of the content,  
   
5:22  that means the image นั่นหมายถึง
that thought makes? มโนภาพที่ความคิดสร้างขึ้น ใช่ไหม
   
5:25  K: No, sir, no, no, I’m afraid K: ไม่ใช่ ผมเกรงว่าเราไม่เข้าใจกันและกัน
we have misunderstood each other.  
   
5:32  We said yesterday, เมื่อวานนี้เราพูด
   
5:37  going over the whole เราค้นเข้าสู่การเคลื่อนไหวทั้งหมดของความคิด
movement of thought,  
   
5:42  what is the origin of thought, ว่าต้นกำเนิดของความคิด คืออะไร
   
5:46  the origin being จุดกำเนิดเป็นการบันทึกจดจำเหตุการณ์
the registration of an event,  
   
5:52  of an experience, of a pain, ประสบการณ์ ความเจ็บปวด ความเศร้าโศก เป็นต้น
of a grief and so on,  
   
5:57  the registration which การบันทึกจดจำ ซึ่งเกิดขึ้นในสมอง
takes place in the brain,  
   
6:02  and from that memory, thought arises. และจากความทรงจำนั้น ความคิดก็เกิดขึ้น
   
6:06  That’s clear. นั่นชัดเจน แล้วความคิดนั้นสร้างมโนภาพ
Then, that thought creates the image  
   
6:12  and all that energy พลังงานทั้งหมดนั้นจึงถูกจำกัด
is limited, conditioned, ถูกอิทธิพลครอบงำ
   
6:19  held within a very narrow space. ครอบงำให้อยู่ในที่แคบแสนจำกัด
   
6:23  And we said และเราพูดว่า เมื่อเราเข้าใจ
when we understand  
   
6:26  the whole structure โครงสร้างและธรรมชาติทั้งหมดของความคิด
and the nature of thought  
   
6:30  then thought itself ตัวความคิดค้นพบความจำกัดแคบของมันเอง
finds its own limitation  
   
6:36  and, therefore, releases that energy ดังนั้น มันจึงปลดปล่อยพลังงาน
which has been canalised  
   
6:41  along a narrow groove. ซึ่งถูกควบคุมให้ไปตามครรลองที่แคบๆ
   
6:44  We explained that, very carefully, เราอธิบายสืบค้นเรื่องนั้นแล้ว
we went into it. โดยรอบคอบอย่างระมัดระวัง
   
6:54  Q: Yesterday, you said the brain is Q: เมื่อวานคุณพูดว่า
collective, thousands of years old. สมองเป็นของส่วนรวม เก่าแก่หลายพันปี
   
7:00  Whether that statement is true ไม่ว่าคำกล่าวนั้นจะจริงหรือเท็จ
or false, I really don’t know. ฉันไม่ทราบจริงๆ
   
7:04  But I’m deeply concerned with แต่ฉันเป็นห่วงจริงๆ
what is going on in the world ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลก
   
7:08  and I do not see how putting และฉันไม่เข้าใจว่า
everybody into the same basket การเอาทุกคนใส่ลงในตะกร้าเดียวกัน
   
7:13  is going to bring about love จะก่อให้เกิดความรักและ
and compassion in the world. ความเมตตาการุญได้อย่างไร
   
7:16  K: Into the same boxes? K: ในกล่องเดียวกัน ใช่ไหม
   
7:18  Q: In the same basket. Q: ใส่ทุกคนในตะกร้าเดียวกัน
Well, everybody together.  
   
7:22  K: No, no, we are not putting, K: ไม่ใช่ เราไม่ได้ใส่...
I better…  
   
7:30  The questioner says, ‘I do not know ผู้ถามพูดว่า “ผมไม่ทราบว่า ความรักและ
how love and compassion can come about ความเมตตาการุญจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
   
7:38  if we put every human being ถ้าเราเอามนุษย์ทุกคนใส่ในตะกร้าเดียวกัน”
into the same basket.’  
   
7:44  I’m afraid, we never said that, ผมเกรงว่า เราไม่เคยพูดอย่างนั้น
nor implied. หรือหมายความอย่างนั้นเลย
   
7:49  So, we’ll discuss. ดังนั้น เราจะเสวนากัน
   
7:51  What do you want to discuss, คุณต้องการเสวนา หรือพูดคุยกันเรื่องอะไร
talk over?  
   
7:58  Q: We see the man Q: เราเห็นคน แต่เราไม่เห็นมนุษย์
but we don’t see humanity.  
   
8:02  Is humanity the essence, มนุษย์คือแก่นแท้ คือความจริงของคนหรือ
the truth of man,  
   
8:06  and can we speak about humanity? เราพูดเรื่องมนุษย์ได้ไหม
   
8:08  K: Can we seek about...? K: เราสามารถค้นหา...
   
8:10  Q: Can we speak Q: เราพูดเกี่ยวกับแก่นแท้ของมนุษย์ได้ไหม
about the essence of man,  
   
8:16  that humanity that we don’t see? มนุษย์ซึ่งเราไม่เห็น
We see the man but not the essence. เราเห็นคน แต่เราไม่เห็นแก่น
   
8:22  K: Ah, we don’t see the essence of man K: เราไม่เห็นแก่นแท้ของคน เราเห็นแต่คน
but we only see the man.  
   
8:28  Now, which of these shall we discuss? ในเรื่องเหล่านี้ เราจะเสวนาเรื่องใด
   
8:32  Would it be worthwhile to talk over, จะคุ้มค่าไหมที่จะเสวนาร่วมกัน
together, this question of order? ในคำถามว่าด้วยระเบียบ
   
8:43  Could we? Would it be worthwhile มันจะคุ้มค่าไหมที่จะสนทนาเรื่องนั้น
to discuss that?  
   
8:53  First of all, what do we mean ก่อนอื่น คำว่า “ระเบียบ” เราหมายถึงอะไร
by that word ‘order’?  
   
8:59  What does that convey to each one? ระเบียบบอกอะไรเราแต่ละคน
   
9:10  When you hear that word ‘order,’ เมื่อได้ยินคำว่า ‘ระเบียบ’ เราหมายถึงอะไร
what do we mean by it,  
   
9:16  what is your feeling, your response, ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไร การตอบสนอง
your instinctual answer? คำตอบตามสัญชาติญาณของคุณคืออะไร
   
9:35  Order, ระเบียบที่กำหนดด้วยพวกเผด็จการ
according to the totalitarian people,  
   
9:43  is to obey the few, คือการเชื่อฟังคนเพียงไม่กี่คน
   
9:47  and conform to a certain pattern และทำตามแบบแผนที่แน่นอน ที่พวกเขาสถาปนาขึ้น
they have established.  
   
9:53  I’m putting it ผมใช้คำพูดที่เรียบง่ายที่สุด
in most simplistic terms,  
   
9:57  but that’s good enough แต่ก็ดีพอที่จะเข้าใจว่า เราหมายถึงอะไร
to understand what we mean  
   
10:00  when we are examining เมื่อเราตรวจสอบคำว่า ‘ระเบียบ’
the word ‘order.’  
   
10:04  That’s what they mean. พวกเขาหมายความอย่างนั้น
   
10:07  There will be no dissent, we all think จะไม่มีการคัดค้าน ทุกคนคิดเหมือนกันหมด
alike, we all work for the State, ทุกคนทำงานเพื่อรัฐ
   
10:15  whatever the State may mean, ไม่ว่ารัฐจะหมายถึงอะไรก็ตาม
   
10:18  which is according to Lenin, Marx, ตามที่เลนิน มาร์กซ กำหนด เป็นต้น
and so on and so on.  
   
10:23  And so anybody who deviates แล้วใครก็ตามที่ออกนอกลู่นอกทาง
is called dissident, and destroyed. จะถูกเรียกว่า ผู้คัดค้าน จะถูกทำลาย
   
10:34  That’s one kind of order. นั่นคือระเบียบประเภทหนึ่ง
We are going to question it. เราจะตั้งคำถามต่อระเบียบนั้น
   
10:41  Then, there has been Victorian order แล้วก็มีระเบียบในยุควิคตอเรีย
   
10:48  if I can use the word ‘Victorian’ ถ้าผมจะใช้คำว่า ‘วิคตอเรีย’ ได้
   
10:50  in the sense เป็นความหมายประมาณช่วงปลายศตวรรษที่ 19
about the end of the 19th century,  
   
10:58  which meant keep everything ซึ่งหมายถึง
outside orderly, จัดทุกๆ สิ่งภายนอกไว้อย่างมีระเบียบ
   
11:02  but inwardly you might have แต่ภายใน คุณอาจมีความวุ่นวาย
chaos, mess, misery, sex, สับสน ระทมทุกข์ มีปัญหาทางเพศ
   
11:07  but outwardly show แต่ภายนอกแสดงให้เห็นว่า คุณมีระเบียบมาก
that you are very orderly.  
   
11:13  In response to that, ในการตอบสนองต่อระเบียบเช่นนั้น
in opposition to that, ในการต่อต้านสภาพนั้น
   
11:19  we have cultivated, quite recently, เราค่อยๆ บ่มเพาะ
permissiveness การทำตามอำเภอใจขึ้นไม่นานนี้เอง
   
11:25  – do anything you like. ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบ
   
11:31  Right? ใช่ไหม
   
11:32  To the man, or woman, who is สำหรับชายหรือหญิง
living in the permissive society, ที่อยู่ในสังคมที่ปล่อยตามอำเภอใจ
   
11:41  order is abomination. ระเบียบเป็นสิ่งน่ารังเกียจ
   
11:47  And to the man or the woman และสำหรับชายหรือหญิงที่อยู่ในยุควิคตอเรีย
who lives in the Victorian era,  
   
11:53  order is control, ระเบียบคือการควบคุม
   
12:00  don’t express your emotions, อย่าแสดงอารมณ์ความรู้สึกของคุณออกมา
hold back, restrain. สกัดกั้นยับยั้งมันไว้
   
12:05  And you have the totalitarian order. แล้วคุณก็มีระเบียบแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
Right?  
   
12:09  These are very simple facts, เหล่านี้คือความเป็นจริงพื้นๆ
these are daily facts of life. ความเป็นจริงในชีวิตแต่ละวัน
   
12:21  And inwardly – outwardly, ภายนอกเราพูดว่า เราต้องมีระเบียบ
they say we must have order –  
   
12:27  inwardly, we are very disorderly. แต่ภายใน เราแสนจะไร้ระเบียบ ใช่ไหม
Right?  
   
12:32  Would you say we are, คุณคิดว่า เรามีระเบียบหรือไม่มีระเบียบ
or we are not?  
   
12:36  Disorderly means ไม่มีระเบียบหมายถึง ความขัดแย้ง ความสับสน
contradiction, confusion,  
   
12:46  giving importance to one thing ให้ความสำคัญกับสิ่งหนึ่ง ต่อต้านสิ่งอื่นๆ
in opposition to other things,  
   
12:52  sex becomes enormously important กามารมณ์กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด
   
12:55  and perhaps that’s และบางทีเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่สำคัญ
the only important thing,  
   
12:57  and the rest you put it aside, สิ่งอื่นๆ คุณทิ้งขว้างไม่สนใจ
or delegate it to a secondary place. เอาไว้เป็นเรื่องรอง
   
13:08  And inwardly there is ส่วนภายในก็มีการดิ้นรน การต่อสู้ ไม่สิ้นสุด
constant struggle, battle  
   
13:17  – all that is disorder. Right? ทั้งหมดนั้นคือความไม่มีระเบียบ ใช่ไหม
   
13:26  Is this… surely, obviously clear? เรื่องนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งแน่ๆ ไหม
   
13:31  Now, what makes for disorder, แล้วอะไรที่ทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
both outwardly and inwardly? ทั้งภายนอกและภายใน
   
13:40  And do we know, are aware, เรารู้ไหม รู้ตัว หรือคุ้นเคย หรือเข้าใจไหม
or familiar, or cognisant,  
   
13:45  that we live in disorder? ว่าเรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
13:51  Outwardly, there is disorder ความไร้ระเบียบภายนอกเกิดขึ้น เมื่อมีสงคราม
when there is war,  
   
13:59  that is total disorder, เป็นความไร้ระเบียบสิ้นเชิง
that is total terrorism เป็นการก่อการร้ายโดยแท้
   
14:09  – organised, blessed by the priests ทำอย่างเป็นระบบ มีการอวยพร
and respectable. คุ้มครองโดยพระ และผู้ที่น่านับถือ
   
14:23  That is, total terrorism นั่นคือการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบ
is obviously disorder, เป็นความไร้ระเบียบอย่างเห็นได้ชัด
   
14:30  but it is respectable disorder, แต่มันเป็นความไร้ระเบียบที่น่ายกย่อง
   
14:34  recognised by every human being เป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทุกคนว่าจำเป็น
as something necessary.  
   
14:39  And there is disorder when there are และมีความไร้ระเบียบ
nationalities and all the rest of it. เมื่อมีความเป็นประเทศชาติ เป็นต้น
   
14:47  So, outwardly there is disorder ภายนอกไร้ระเบียบ และภายในก็ไร้ระเบียบ
and inwardly there is disorder.  
   
14:54  Right? ใช่ไหม
   
14:58  Are we familiar with our disorder, เราคุ้นเคยกับความไร้ระเบียบภายในจิตใจเราไหม
inwardly?  
   
15:09  We know, we are familiar when we read เรารู้ เราคุ้นเคย
the newspapers, magazines and so on, เมื่อเราอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
   
15:13  that there is this monstrous disorder. ว่ามีความไร้ระเบียบน่าสะพรึงกลัวนี้
   
15:20  Now, it is much more arduous, ขณะนี้ มันยิ่งหนักหน่วงสาหัสสากรรจ์
   
15:24  or one has not given attention หรือเราไม่ได้ให้ความใส่ใจ
   
15:31  to be acquainted ที่จะทำความคุ้นเคยกับความไร้ระเบียบภายในเรา
with our inner disorder.  
   
15:35  Right? ใช่ไหม
   
15:38  Now, I’m asking myself, ผมกำลังถามตัวเอง และคุณก็ถามตัวคุณเองอยู่
and you are asking,  
   
15:42  what is the root of this disorder, ว่าอะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบนี้
   
15:47  why do we live this way, เพราะเหตุใด เราจึงมีชีวิตแบบนี้ พระเจ้า!
for God’s sake?  
   
15:53  – if there’s a God, ถ้ามีพระเจ้า คุณคงเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร
you understand what I mean.  
   
15:57  Why do we live like this? เพราะเหตุใดเราจึงมีชีวิตอย่างนี้
   
16:01  Why do we tolerate it? เพราะเหตุใดเราจึงทนต่อความไร้ระเบียบ
Just a minute, sir.  
   
16:06  Why do we accept it? เพราะเหตุใดเรายอมรับมัน
   
16:11  There is disorder มีความไร้ระเบียบในความสัมพันธ์
between man and woman, ระหว่างชายและหญิง
   
16:15  in their relationship, however ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะใกล้ชิด
intimate, however pleasant, ให้ความรื่นรมย์เพียงใด
   
16:19  however comforting, however ให้ความสุขอบอุ่นใจ น่าพึงพอใจเพียงใด
satisfying and so on and so on.  
   
16:24  There is constant struggle between ในความสัมพันธ์ของพวกเขา ก็ยังมี
man and woman, in their relationship, การดิ้นรนต่อสู้ไม่สิ้นสุดระหว่างชายและหญิง
   
16:29  which is disorder. Right? ซึ่งคือ ความไร้ระเบียบ ใช่ไหม
   
16:37  Q: It is not necessarily... Q: ไม่จำเป็น ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป
It isn’t always so.  
   
16:46  K: Oh, it is not always so. K: มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป
   
16:50  There may be exceptions, granted. อาจมีข้อยกเว้น อนุโลมได้
   
16:57  One or two, or half a dozen, คนหนึ่งหรือสองหรือครึ่งโหล
or a few people in the world หรือไม่กี่คนในโลก
   
17:02  may have a marvellous ที่อาจจะมีความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมต่อกัน
relationship with each other,  
   
17:07  but appalling, frightening แต่มีความสัมพันธ์ที่น่ากลัว น่าใจหายต่อโลก
relationship with the world.  
   
17:13  I said, ‘May be.’ ผมพูดว่า ‘อาจจะ’
   
17:20  So, are we, first of all, ก่อนอื่น เราคุ้นเคยกับเรื่องนี้ไหม
familiar with this?  
   
17:28  We are outwardly and inwardly. เราไร้ระเบียบทั้งภายนอกและภายใน
   
17:31  Are we inwardly familiar, เราคุ้นเคย เรารู้ เรารู้ตัว เราเข้าใจ
know, aware, cognisant,  
   
17:37  see or observe เราเห็นหรือสังเกตไหมว่า
that we live in disorder? เรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
17:41  Exceptions, there may be อาจยกเว้นคุณสุภาพสตรีคนนั้น และอีกไม่กี่คน
that lady and a few others.  
   
17:51  If we are not aware ถ้าเราไม่รู้ตัว
that we live in disorder, ว่าเรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
17:56  who is going to tell you แล้วใครจะบอกคุณ
that you are living in disorder? ว่าคุณมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
18:01  Nobody cares. ไม่มีใครสนใจหรอก
   
18:06  On the contrary, ตรงกันข้าม เขาต้องการ
they want you to live in disorder. ให้คุณมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
18:11  Right? ใช่ไหม
   
18:13  It’s profitable for the society, for เพราะมันเอื้อประโยชน์
the business, and all the rest of it, ต่อสังคม ต่อธุรกิจ เป็นต้น
   
18:19  that you live in disorder ถ้าคุณมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
18:21  because the moment เพราะว่าในทันทีที่คุณมีระเบียบในตัวคุณเอง
you have order in yourself,  
   
18:33  you become a danger. คุณเป็นอันตราย
   
18:37  So, please, ดังนั้น ถ้าคุณต้องการพูดคุยเสวนาเรื่องนี้
if you want to discuss this,  
   
18:41  have a conversation with each other, สนทนากันและกัน
   
18:44  and go into this matter of order, และสืบค้นเข้าสู่เรื่องระเบียบนี้
   
18:47  please, find out for yourself ขอให้ค้นหาด้วยตัวคุณเองว่า คุณคุ้นเคย
whether you are familiar,  
   
18:52  know, are aware, cognisant คุณรู้ รู้ตัว ตระหนักถึง
with your way of life, inwardly, วิถีชีวิตคุณ ภายในของคุณไหม
   
19:00  find out whether it is ค้นหาว่ามันเป็นระเบียบหรือไร้ระเบียบ
orderly or disorderly.  
   
19:05  Orderly may mean ระเบียบอาจหมายถึง การทำตามแบบแผน
conforming to a pattern.  
   
19:12  Right? ทำให้สอดคล้องกับจารีต ใช่ไหม
Conforming to a tradition.  
   
19:18  That is, generally, called orderly. โดยทั่วไป การทำตามอย่างนั้น
  เรียกกันว่า ระเบียบ
   
19:22  Conforming to what การทำให้สอดคล้อง
the religious people have said กับสิ่งที่ผู้คนทางศาสนาสอนไว้
   
19:28  – the monks, the gurus, the teachers, พวกพระ คุรุ ครู
the so-called sacred books, หรือที่เรียกว่า คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
   
19:33  if you follow those, คุณทำตามและทำให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้น
and conform to those,  
   
19:37  you say, ‘I am living orderly.’ แล้วคุณก็คิดว่า “ฉันมีชีวิตอยู่ในระเบียบ”
   
19:40  Does conformity bring about order? การทำให้สอดคล้อง ทำให้เกิดระเบียบหรือ
   
19:48  Or it is the very root of disorder? หรือมันเป็นรากเหง้าของความไร้ระเบียบ
   
19:59  One conforms when one puts on เราทำตามเมื่อเราอยู่ในประเทศนี้
trousers and shirt in this country. เราสวมเสื้อใส่กางเกง
   
20:05  When one goes to India, เมื่อเราไปอินเดีย
one puts on different clothes. เราก็สวมเสื้อผ้าที่ต่างออกไป
   
20:08  That’s not conformity. แต่นั่นไม่ใช่การทำให้สอดคล้อง
   
20:09  We are talking of conformity เราพูดถึงการทำให้สอดคล้องในทางจิตใจ ด้านใน
psychologically, inwardly.  
   
20:17  Do we conform? เราทำให้สอดคล้องไหม
   
20:20  Does one know, realise เรารู้ เราตระหนักไหม
that you are conforming? ว่าเรากำลังทำให้สอดคล้อง
   
20:31  Q: Sir, can we see Q: เราเห็นไหมว่า สาเหตุของความไร้ระเบียบ
that the cause of disorder  
   
20:36  is the same as the cause ก็เหมือนกับสาเหตุของความเสื่อมถอย
of deterioration?  
   
20:39  K: Yes, sir… K: ใช่ แต่อย่า...
No, don’t...  
   
20:41  Forget what we talked ขอให้ลืมที่เราพูดเกี่ยวกับความเสื่อมถอย
about deterioration.  
   
20:43  Don’t bring it in because you are อย่านำเข้ามา เพราะคุณกำลังจะ
going back to the same old pattern. ถอยกลับไปสู่แบบแผนดังเดิม
   
20:54  First of all, do you know, ก่อนอื่น คุณรู้ไหม คุณรู้ด้วยตัวคุณเองไหม
you’re aware for yourself,  
   
20:59  that you are conforming ว่าคุณทำให้สอดคล้อง
   
21:10  – to the idea of marriage and กับความคิดเรื่องการแต่งงานและไม่แต่งงาน
not marriage, both the same. ซึ่งก็เหมือนกัน
   
21:19  You may live with a girl or a boy คุณอาจจะใช้ชีวิตกับชายหรือหญิง
and say, ‘We are not conforming,’ แล้วพูดว่า “เราไม่ได้ทำตาม”
   
21:25  but those who are married, แต่สำหรับคนที่แต่งงาน เขาทำตามด้วยหรือ
are they also conforming  
   
21:31  because they sign a paper เพราะเขาจดทะเบียน หรืออะไรอื่น
or something or other?  
   
21:34  You follow? You have to be cognisant, คุณตามทันไหม คุณต้องรู้ รู้ตัว
aware, whether you are conforming. ว่าคุณทำตามแบบแผน
   
21:42  Q: Any idea, Q: แนวคิดหรือความคิดใดก็ตาม
any thought of conformation, ที่เกี่ยวกับการทำให้สอดคล้อง
   
21:46  because if the thought is repeating, ถ้าความคิดนั้นทำซ้ำๆ
then it conforms. มันก็เป็นการทำให้สอดคล้อง
   
21:48  K: Sir, don’t bring in K: เรื่องจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย
– a little more complex –  
   
21:51  we will go further, deeper into... เราจะสืบค้นต่อไป ลึกลงไป...
   
21:53  Begin with this: เริ่มจาก ผมหรือคุณทำตามแบบแผนไหม
am I or you conforming to a pattern,  
   
22:00  whether established by a society, ไม่ว่าแบบแผนนั้นจะสถาปนาขึ้นโดยสังคม
   
22:06  or whether I have หรือว่าผมตั้งขึ้นด้วยตัวผมเอง
established it for myself,  
   
22:10  it is still conforming. มันก็ยังเป็นการทำตาม คุณเข้าใจไหม
You understand?  
   
22:14  I may reject the outward ผมอาจจะปฏิเสธอำนาจเหนือภายนอกทั้งหมดเลย
authority altogether,  
   
22:20  but inwardly I have the authority แต่ภายใน ผมมีอำนาจเหนือ
of my experience, of my knowledge, ของประสบการณ์ ความรู้ของผม
   
22:28  and to that I conform. และผมทำตาม นั่นก็เป็น
And that is also conformity. การทำให้สอดคล้องเช่นกัน
   
22:49  So, are you aware of this fact คุณรู้ตัวถึงความจริงนี้ด้วยตัวคุณเองไหม
for yourself?  
   
23:00  If you are not, ถ้าคุณไม่รู้ แล้วใครจะปลุกคุณให้ตื่น
then who is going to awaken you?  
   
23:09  Who is going to put pressure ใครจะเป็นคนกดดันคุณ จนคุณพูดว่า
on you so that you say,  
   
23:12  ‘Yes, I’m disorderly, I’ve found out.’ “ใช่ ฉันค้นพบแล้วว่า ฉันไร้ระเบียบ”
   
23:16  Because through pressure เพราะโดยแรงกดดัน คุณจะค้นไม่พบ
you won’t find out.  
   
23:22  It’s the pressure from outside that มันเป็นแรงกดดันจากภายนอก
makes you conform, or not conform. ที่ทำให้คุณทำตามหรือไม่ทำตาม
   
23:31  So, if one may ask again, ดังนั้น ถ้าเราถามอีกครั้ง
if you are asking yourself, ถ้าคุณถามตัวคุณเอง
   
23:37  are you psychologically, คุณทำตามไหมในทางจิตใจ หรือทางใดๆ
in any way, conforming?  
   
23:42  Sirs, this is one of the most จุดนี้สำคัญและละเอียดแยบยลที่สุดจุดหนึ่ง
subtle and important points,  
   
23:46  if you go into it, very deeply. ถ้าคุณสืบค้นอย่างลุ่มลึก
   
23:50  You have to conform to certain laws, คุณจำเป็นต้องทำตามกฎหมายบางอย่าง
   
23:59  you have to drive ในยุโรป คุณต้องขับรถทางขวา
on the right side in Europe,  
   
24:02  and in England, the left side. ในอังกฤษ คุณขับรถทางซ้าย
   
24:06  If you say, ‘I’m not going to conform’ ถ้าคุณพูดว่า “ฉันจะไม่ทำตาม”
and drive on the right side, แล้วขับรถทางขวา
   
24:10  the policeman will be after you, ตำรวจจะไล่ตามคุณ แล้วแจ้งคุณว่า
the cop will come and tell you,  
   
24:15  ‘Please, drive on the left side.’ “ขอให้ขับทางซ้าย”
   
24:18  So, I’m asking ผมกำลังถาม และขอให้ถามตัวคุณเอง
– please, ask yourself  
   
24:23  whether you are ว่าคุณทำตามจารีตไหม
conforming to tradition,  
   
24:32  to your aggressive, violent responses, ทำตามความก้าวร้าว
  การตอบสนองที่รุนแรงของคุณไหม
   
24:39  are you conforming to all that? คุณทำตามทั้งหมดนั้นไหม
   
24:41  You see how difficult, คุณเห็นไหมว่า เรื่องนี้ยากลำบากอย่างไร
what a tremendous problem this is? เป็นปัญหายิ่งใหญ่อย่างไร
   
24:51  And if you’re imitating, แล้วถ้าคุณเลียนแบบ ไม่ใช่เรื่องด้านนอก
not outwardly,  
   
24:54  I’m not talking of the outward ผมไม่ได้พูดถึงการเลียนแบบด้านนอก
imitation – long hair, short hair, การไว้ผมยาว ผมสั้น
   
24:57  beards or no beards, มีหนวดเคราหรือไม่มี เป็นต้น
and all the rest of it,  
   
25:00  but inwardly, แต่เป็นการเลียนแบบทางจิตใจ ด้านใน
psychologically imitating.  
   
25:14  Will you take time, คุณจะใช้เวลาช่วงบ่าย หรือช่วงเย็นสักวัน
one afternoon, or one evening,  
   
25:18  or some time during the day, หรือบางช่วงระหว่างวัน
to look at yourself? ที่จะมองดูตัวคุณเองไหม
   
25:25  Right? ได้ไหม
   
25:26  This is what you’re doing now: ขณะนี้คุณกำลังทำอยู่ไหม
   
25:29  you are, คุณทำอยู่
if I may most respectfully point out, ถ้าผมจะขอชี้ให้เห็นด้วยความเคารพว่า
   
25:34  you are looking at yourself ให้คุณมองดูตัวคุณเอง
and discovering for yourself และค้นให้พบด้วยตัวคุณเอง
   
25:40  whether you are conforming, imitating, ว่าคุณทำตาม คุณเลียนแบบไหม
   
25:47  and if you are conforming และถ้าคุณทำตามแบบแผนบางอย่าง
to a certain pattern,  
   
25:53  another conforms to another pattern, อีกคนก็ทำตามแบบแผนอีกอย่าง
   
25:55  so there’s conflict between the two ระหว่างคนสองคนจึงมีความขัดแย้ง
and so, disorder. ความไร้ระเบียบจึงเกิดขึ้น
   
26:02  Right? ใช่ไหม
   
26:05  Then, if you’re aware, แล้วถ้าคุณรับรู้ รู้ ตระหนัก เห็น
know, realise, see,  
   
26:12  that you are in disorder, ว่าคุณอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
26:19  will you remain with it คุณจะคงอยู่กับมันไหม
   
26:26  – you understand? – คุณเข้าใจไหม
not try to change it, ไม่ใช่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมัน
   
26:30  not try to say, ไม่พยายามที่จะพูดว่า “ฉันต้องไปพ้นจากมัน
‘I must go beyond it,  
   
26:33  I must suppress it, I must understand ฉันต้องกดข่มมัน ฉันต้องเข้าใจมัน
it, I must rationalise it,’ ฉันต้องหาเหตุผลให้มัน”
   
26:37  but just holding it in your arms, ทว่า โดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ
as it were, without any movement? เหมือนดั่งโอบมันไว้ในวงแขนของคุณ
   
26:45  The baby is asleep in your arms, เหมือนทารกน้อยที่นอนหลับในอ้อมแขนคุณ
   
26:49  the moment you move, ในทันทีที่คุณขยับ เด็กจะตื่นร้อง
it wakes up and cries.  
   
26:53  You understand, sir? คุณเข้าใจไหม
   
26:55  I wonder if I’m making myself clear. ผมสงสัยว่า ผมอธิบายชัดเจนหรือเปล่า
Am I?  
   
27:08  So, that’s the point: นั่นคือประเด็น
   
27:12  will one comprehend เราจะเข้าใจและก่อให้เกิดระเบียบในชีวิตเรา
and bring about order in one’s life  
   
27:24  by rules, by discipline, โดยการใช้กฎ ระเบียบวินัย
by control, by suppression, การควบคุม และการกดข่ม
   
27:34  or will you observe, หรือคุณจะสังเกตความไร้ระเบียบในตัวคุณ
in yourself, disorder  
   
27:44  and not run away from it, ไม่วิ่งหนีจากมัน
   
27:48  not translate it ไม่แปลความมันไปตาม
into your own idiosyncrasies, นิสัยแปลกพิกลของคุณเอง
   
27:54  temperament, and aggressive… ไปตามพื้นอารมณ์ และความก้าวร้าวของคุณ
   
27:57  but merely look it, เพียงแต่มองดูมัน สังเกต เฝ้าดูมัน ได้ไหม
observe it, watch it?  
   
28:10  We said, if you have followed เราพูดว่า ถ้าคุณตามทัน
– if I may go on with it – – ผมขอสืบค้นต่อ –
   
28:16  we said yesterday, or in one เราพูดเมื่อวานนี้
of these discussions or talks, ในการสนทนาหรือการถามตอบครั้งหนึ่งว่า
   
28:25  that the word ‘art’ means คำว่า ‘ศิลปะ’ หมายถึง
to put things in their proper place. การจัดสิ่งสรรพให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมของมัน
   
28:39  Right? ใช่ไหม
   
28:42  In their proper place, not giving ในที่ที่เหมาะสม
one or the other importance. ไม่ให้ความสำคัญต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
   
28:50  If you give importance to technology ถ้าคุณให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยี
   
28:55  then other ways of existence แล้วการดำรงอยู่ด้านอื่นๆ
are not on the same level, ไม่ได้ให้ความสำคัญในระดับเดียวกัน
   
29:04  therefore, there is disharmony. ฉะนั้น จึงมีการแตกแยก ไม่สมดุล
   
29:07  If you give sex, as most people do, ถ้าคุณให้กามารมณ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุด
except perhaps there are exceptions, สูงสุด เอาความสำคัญไปหมด
   
29:15  the most important, the highest, ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้น
all consuming importance, อาจมียกเว้นก็น้อยคน
   
29:20  the only thing that matters in life, คนส่วนใหญ่ กามารมณ์อย่างเดียวเท่านั้น
  ที่มีความหมายต่อชีวิต
   
29:23  then, again, you exaggerate คุณทำเกินความเป็นจริง
and bring about disharmony. จึงก่อให้เกิดความแตกแยก ไม่สมดุล
   
29:30  If you put money as all important, ถ้าคุณให้ความสำคัญต่อเงินทองมากที่สุด
again, contradiction takes place. ความเป็นปฏิปักษ์ก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละ
   
29:37  Or if you say power, domination ถ้าคุณบอกว่าอำนาจ
is all important, again… การครอบงำ สำคัญที่สุด ก็เช่นกันอีก
   
29:48  Therefore, to live harmoniously means ดังนั้น การมีชีวิตอยู่
to put everything in its proper place อย่างสมดุลกลมกลืน หมายถึง
   
30:02  – will you do it? การจัดทุกสิ่งให้มีที่ทางที่เหมาะสมของมัน
Or you just…  
   
30:08  Les mots en I’air… คุณจะทำไหม หรือคุณเพียง...
   
30:15  Will you do this คุณจะทำไหม
   
30:22  – not give your body the tremendous ไม่ใช่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด
importance the West gives, แก่ร่างกายคุณ อย่างคนตะวันตก
   
30:28  the Western world: โลกตะวันตกให้ความสำคัญ
how they look, how they dress กับรูปลักษณ์ การแต่งกาย
   
30:32  – you follow? – เขาพะวงกับเรื่องนี้อย่างใหญ่หลวง
this tremendous concern, คุณตามทันไหม
   
30:37  which doesn’t mean แต่ไม่ได้หมายความว่า
you mustn’t dress properly, คุณไม่ต้องแต่งกายเหมาะสม
   
30:39  decently and all the rest of it. สมควรตามทำนองคลองธรรม เป็นต้น
   
30:46  Will you do all this? คุณจะทำทั้งหมดนี้ไหม
   
30:49  If you don’t, ถ้าคุณไม่ทำ คุณพูดคุยเกี่ยวกับระเบียบไปทำไม
why do you talk about order?  
   
30:54  There is no point, at all! มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย
   
31:00  But if one wants to live in order แต่ถ้าเราต้องการมีชีวิต
and, therefore, live in harmony อยู่ในระเบียบ อยู่ในสมดุล
   
31:09  with a sense of great beauty, ด้วยความรู้สึกถึงความงามอันยิ่งใหญ่
perhaps also, peace, และสงบสันติ
   
31:16  then, you must have order. คุณต้องมีระเบียบ
   
31:24  Order isn’t to go ระเบียบ
from window to window, ไม่ใช่การเดินจากหน้าต่างบานนี้ไปบานนั้น
   
31:37  window-shopping! นิสัยชอบเดินดูตามหน้าร้าน แต่ไม่ซื้อ
   
31:40  You understand the phrase คุณเข้าใจวลีที่ว่า “เที่ยวเดินดูของ
‘window-shopping’? ตามหน้าร้าน แต่ไม่ซื้อ” หรือเปล่า
   
31:45  Never buy anything but go – you follow? ไม่เคยซื้ออะไรเลย
– from shop to shop, แต่ไปเดินดู จากร้านนี้ไปร้านนั้น
   
31:54  and you think that is แล้วคุณคิดว่า
an extraordinarily wide mind นั่นเป็นจิตที่กว้างใหญ่สุดพิเศษ
   
32:01  – go from one book to another, จากหนังสือเล่มหนึ่งไปอีกเล่ม
one teacher to another, จากครูคนหนึ่งไปอีกคน
   
32:05  one guru to another, จากคุรุคนหนึ่งไปอีกคน
one priest to another, นักบวชคนหนึ่งไปอีกคน
   
32:08  one philosopher. You follow? นักปรัชญาคนหนึ่งไปอีกคน
   
32:10  Never, never staying in one place ไม่เคยเลยที่จะอยู่ในที่เดียว แล้วค้นหา
and finding out.  
   
32:19  Why do people do that? ทำไมผู้คนถึงทำอย่างนั้น
Have you ever wondered? คุณเคยสงสัยบ้างไหม
   
32:23  They go to India, they’re fed up พวกเขาไปอินเดีย
with their priests, here, เขาเบื่อพวกนักบวชที่นี่เหลือทน
   
32:30  so perhaps there is something there บางทีอาจจะมีอะไรบางอย่าง ที่นั่น
   
32:35  and that is romantic นั่นเป็นเรื่องเพ้อฝัน เรื่องไร้สาระทั้งหมด
– all that nonsense.  
   
32:43  And this is called การทำอย่างนี้เรียกกันว่า ‘การสั่งสมความรู้’
‘gathering knowledge,’  
   
32:48  or this is called ‘an open mind.’ หรือเรียกว่า ‘จิตที่เปิดกว้าง’
   
32:53  It isn’t really an open mind, จริงๆ แล้ว มันไม่ใช่จิตที่เปิดกว้าง
it is a big sieve, with large holes, มันเป็นตะแกรงร่อนขนาดใหญ่ รูกว้าง
   
33:00  with nothing but holes in it. มีแต่รู ไม่มีอะไรเลย
   
33:04  We are doing this all the time, เราทำแบบนี้ตลอดเวลา ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
in different ways.  
   
33:09  So, we’re asking, are you serious เราจึงถามว่า คุณจริงจังพอไหม
enough, committed enough, คุณมุ่งมั่นพอไหม
   
33:18  dedicated enough, คุณอุทิศพอไหม
to live a life of total order? ที่จะมีชีวิตในระเบียบที่เป็นทั้งหมด
   
33:35  Q: It seems easier Q: ดูเหมือนง่ายกว่า
to live in disorder. ที่จะมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
33:44  K: I can’t hear. K: ผมไม่ได้ยิน
   
34:05  Q: (In French) Q: (ภาษาฝรั่งเศส)
   
34:09  K: Ah, it’s much easier K: มันง่ายยิ่งกว่า
to live in disorder ที่จะมีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
34:18  – is it? Q: ใช่ไหม ใช่
Q: Yes, yes.  
   
34:26  Q: They have not realised Q: เขาไม่ตระหนักว่า ความไร้ระเบียบคืออะไร
at all what is disorder  
   
34:29  if they like to live in disorder. ถ้าเขาชอบอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
34:35  K: Please, just for an hour K: ขอแค่ชั่วโมงเดียวเช้านี้
this morning,  
   
34:44  let’s find out, for ourselves, ให้เราค้นหาด้วยตัวเราเอง ว่าเราชอบ
if we like to live in disorder, มีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบหรือเปล่า
   
34:52  apparently most people do, ปรากฏว่า ผู้คนส่วนใหญ่
  ชอบอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
34:55  disorder in their room, and so on ความไร้ระเบียบในห้องของเขา เป็นต้น
   
35:01  – if they like it, that’s one matter, ถ้าเขาชอบ นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
there is nothing to be said about it. ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงมัน
   
35:08  But if you say that living in disorder แต่ถ้าคุณพูดว่า
  การใช้ชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
35:12  brings about havoc in one’s life, ก่อให้เกิดความหายนะในชีวิตเรา
   
35:19  misery, confusion, violence เกิดความทุกข์ทรมาน ความสับสน
and all the rest of it, ความรุนแรง และอื่นๆ
   
35:26  then, obviously, one must become ก็ชัดเจนว่า เราต้องรู้ตัว ตระหนักรู้
   
35:34  aware, cognisant, know, รู้ และคุ้นเคยกับความไร้ระเบียบของเรา
familiar, with one’s disorder.  
   
35:43  Do it at least for an hour, ลองทำดู อย่างน้อยชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมง
or half an hour that we have left, ที่เรายังมีเวลาเหลือ
   
35:46  or three quarters of an hour, หรือ 45 นาที ขณะที่คุณนั่งอยู่ที่นี่
while you’re sitting here,  
   
35:49  quietly, talking over นั่งเงียบๆ พูดคุยเสวนา ค้นหากัน
– find out.  
   
35:56  Not as a group therapy, ไม่ใช่กลุ่มบำบัด ซึ่งงี่เง่าเกินไป
which is too silly  
   
36:01  but, you know, แต่นั่งเงียบๆ เพื่อจะค้นหา
sitting quietly to find out,  
   
36:05  to become familiar with oneself. ทำความคุ้นเคยกับตัวเรา
   
36:14  If you find that you live in disorder, ถ้าคุณพบว่า คุณมีชีวิตอยู่
discover it for yourself, ในความไร้ระเบียบ
   
36:20  then what is one to do? Right? เมื่อค้นพบด้วยตัวคุณเอง
  แล้วเราจะทำอย่างไร
   
36:24  You understand? Right, sir? คุณเข้าใจไหม
   
36:30  To find out what to do, การจะค้นหาว่าจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร
or what not to do,  
   
36:34  one has to go into the question: เราต้องสืบค้นเข้าสู่คำถามว่า
what is the very root of disorder? รากเหง้าของความไร้ระเบียบคืออะไร
   
36:45  What is the very root ตัวรากเหง้าคืออะไร
   
36:47  that produces all this confusion, ที่ก่อให้เกิดความสับสนทั้งหมดนี้
conflict, misery – you follow? ความขัดแย้ง ความทุกข์ทรมาน
   
36:57  Total disorder in the way we live, อะไรคือรากเหง้า
what’s the root of it? ของความไร้ระเบียบสิ้นดี ในวิถีชีวิตเรา
   
37:05  Don’t say, ‘It’s me,’ or the ego อย่าพูดว่า “มันคือตัวฉัน” หรือตัวตน
– those are words – or thought. เหล่านั้นเป็นคำพูด หรือเป็นความคิด
   
37:12  But to find out – you follow? – แต่ให้ค้นหาด้วยตัวเราเอง
for oneself.  
   
37:19  Q: Krishnaji, Q: เรายอมรับความหวาดกลัวของคนส่วนใหญ่
we accept the terror of the majority  
   
37:23  clowning around the world, ที่แสดงออกมาแบบโง่ๆ อยู่ทั่วโลก
saying it is order. แล้วบอกว่า มันคือระเบียบ
   
37:27  I shout out of inner fire of anger, ผมตะโกนออกไปจากเปลวไฟ
compassion till I get… (inaudible) ของความโกรธ ความเมตตาการุญในจิตใจ
   
37:34  …to my face leaving compliments to say บนใบหน้าผมหลงเหลืออยู่แต่คำชมที่พูดว่า
   
37:38  you are even worse than Krishnamurti, คุณแย่กว่ากฤษณมูรติเสียอีก
whatever that means. นั่นจะหมายความว่าอะไรก็ตาม
   
37:42  K: Sir, throw out all that, throw out K: ทิ้งให้หมด ทิ้งกฤษณมูรติ
Krishnamurti and all that nonsense ทิ้งเรื่องเหลวไหลพรรค์นั้น
   
37:48  and find out for yourself. แล้วค้นหาด้วยตัวคุณเอง
   
37:54  Please, I’m really ขอเถิด จริงๆ ผมไม่ได้สนใจในตัวผม
not interested in myself.  
   
37:58  I’m too old for all that ผมแก่เกินไปสำหรับเรื่อง
kind of childish stuff. ไม่ประสีประสาทำนองนั้น
   
38:06  Q: That we do not care for others, Q: นั่นแหละ เราไม่ได้ใส่ใจต่อผู้อื่น
that is the source of disorder. นั่นคือต้นเหตุของความไร้ระเบียบ
   
38:13  K: What? K: อะไรนะ
   
38:20  Q: She is saying Q: เธอพูดว่า เราไม่ใส่ใจต่อคนอื่น
we do not care for others.  
   
38:28  K: We do not care for others? K: เราไม่ใส่ใจต่อคนอื่นหรือ
We are talking about disorder, madame. เรากำลังพูดเรื่องความไร้ระเบียบนะคุณ
   
38:33  Q: (In French) Q: (ภาษาฝรั่งเศส)
   
38:49  K: What is the reason for disorder? K: อะไรคือเหตุของความไร้ระเบียบ
That’s what I’m asking. นั่นคือที่ผมถาม
   
38:52  What is the reason, the source, อะไรคือเหตุ คือต้นเหตุ
the essence of disorder? คือหัวใจสำคัญของความไร้ระเบียบ
   
38:59  Just a minute, don’t quote anybody, อย่าอ้างอิงใคร รวมทั้งผมด้วย
including myself.  
   
39:07  Just a minute, sir. เพราะถ้าคุณอ้าง
Because if you do,  
   
39:10  you’re just answering, saying คุณก็เพียงแต่ตอบ
something which others have said. โดยพูดสิ่งที่คนอื่นพูดไว้แล้ว
   
39:17  So, throw out what others have said, ดังนั้น ทิ้งสิ่งที่คนอื่นพูด
including this person. รวมทั้งคนๆ นี้ด้วย
   
39:23  Don’t belong to Krishnamurti. อย่าได้ขึ้นสังกัดกับกฤษณมูรติ
   
39:29  That would be fatal. การสังกัดเป็นเรื่องร้ายแรง
   
39:37  Don’t form Krishnamurti groups, เพื่อเห็นแก่พระเจ้า
for God’s sake. อย่าได้ตั้งกลุ่มกฤษณมูรติ
   
39:44  Q: Do you mean schools? Q: คุณหมายถึงโรงเรียนหรือ
   
39:46  K: No, sir, just a minute. K: ไม่ใช่
I know.  
   
39:47  Just, sir, for God’s sake, เห็นแก่พระเจ้าเถิด ให้เวลากับเรื่องนี้
give time to this!  
   
40:00  What is the root of disorder? อะไรคือรากเหง้าของความไร้ระเบียบ
   
40:10  Anything that is limited อะไรก็ตามที่จำกัด คุณเข้าใจไหม
– you understand? –  
   
40:15  anything that functions within a very อะไรก็ตามที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่แคบมาก
narrow space must create disorder. ต้องทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
   
40:27  If I love you as one human being ถ้าผมรักคุณ ผู้เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
and hate others, แต่เกลียดคนอื่นๆ
   
40:33  it must create disorder. Right? มันต้องทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
   
40:38  If I am attached to you ถ้าผมผูกพันกับคุณ และผมไม่ใส่ใจต่อโลกเลย
and I don’t care for the world at all  
   
40:42  as long as you and I are ตราบเท่าที่คุณและผมยังสุขสมบูรณ์
perfectly happy in our little home. อยู่ในบ้านน้อยๆ ของเรา
   
40:51  So, we are discovering something, เรากำลังค้นพบอะไรบางอย่าง
   
40:55  that is, anything that acts, นั่นคือ อะไรก็ตามที่กระทำ
   
41:04  lives in a very small space, ที่มีชีวิตอยู่ในพี้นที่แคบๆ
in a very small shell, อยู่ในเปลือกหุ้มที่เล็กมากๆ
   
41:11  or the shell being enormous, หรือเปลือกหุ้มมหึมา
   
41:15  it is still limited. มันก็ยังถูกจำกัด
   
41:18  Anything that moves, functions สิ่งใดก็ตามที่เคลื่อนไหว ทำงาน
and acts within a narrow space และปฏิบัติอยู่ในพื้นที่แคบๆ
   
41:24  must create disorder. ย่อมต้องก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ
   
41:32  If I belong to that guru, ถ้าผมสังกัดคุรุคนนั้น ไม่สังกัดคุรุคนอื่น
and not to other gurus,  
   
41:40  then I’m acting very limitedly. เห็นได้ชัดว่า ผมปฏิบัติอย่างจำกัดคับแคบมาก
Right? Obviously.  
   
41:46  But if I have no gurus at all, แต่ถ้าผมไม่มีคุรุเลย
   
41:51  I don’t follow anybody at all, ผมไม่ตามใครเลย
   
41:59  then I may act, widely. ผมอาจจะปฏิบัติอย่างกว้างไกล
   
42:05  So, I’m asking you, ผมจึงถามคุณว่า
   
42:12  is disorder brought about ความไร้ระเบียบทำให้เกิดวิถีชีวิต
by a limited way of life? ที่จำกัดคับแคบ ใช่ไหม
   
42:29  My husband and nobody else. มีแต่สามีฉัน แล้วไม่มีคนอื่นเลย
   
42:34  I’II say, ‘I must be kind, ฉันจะคิดว่า “ฉันต้องใจดี ฉันต้องใจกว้าง
I must be generous,  
   
42:37  I must be compassionate, ฉันต้องเมตตาการุญ ฉันต้องรักคนอื่น”
I must love others’  
   
42:40  – but they’re all just words แต่มันเป็นเพียงแค่คำพูด
   
42:43  because my whole centre is เพราะศูนย์กลางทั้งหมดของฉัน
round one person, or one thing. อยู่รอบคนๆ เดียว หรือสิ่งเดียว
   
42:53  That may bring about disorder. นั่นอาจจะทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
   
42:59  So, I have found that any action, ผมจึงพบว่า การกระทำใดๆ
   
43:03  any action which is limited การกระทำที่ถูกจำกัด
must create disorder. ต้องทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
   
43:13  That is, if I act as a nationalist, นั่นคือ ถ้าผมกระทำเยี่ยงผู้รักชาติ
it is disorder. มันคือความไร้ระเบียบ
   
43:21  If I act as a Catholic, ถ้าผมกระทำเยี่ยงคาทอลิค
as a Protestant, เยี่ยงโปรเตสแตนท์
   
43:24  Hindu, Buddhist, all the rest of that, ฮินดู พุทธ หรือทำนองนั้น
   
43:26  it is disorder. มันคือความไร้ระเบียบ
   
43:35  Now, have you looked at yourself, คุณมองดูตัวเองแล้วยัง คุ้นเคยกับตัวเอง
become familiar with yourself,  
   
43:40  and say, ‘No, that is so, แล้วพูดว่า “ไม่ มันเป็นอย่างนั้น
I will drop that – finished’? ฉันจะทิ้งมัน – มันจบหรือยัง”
   
43:49  If you are interested ถ้าคุณสนใจในการค้นหาว่า
in finding out what is order อะไรคือความไร้ระเบียบ
   
43:55  then everything that creates disorder ทุกอย่างที่ทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
is dropped away instantly. ก็จะถูกทิ้งไปทันที
   
44:07  Like a scientist involved in research, ดังเช่น นักวิทยาศาสตร์
  ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัย
   
44:14  that is the central thing เขาจึงให้ความสนใจงานวิจัยเป็นสำคัญ
he is concerned about,  
   
44:17  the rest of the things are secondary, สิ่งอื่นๆ เป็นรอง แต่นั่นเป็นสิ่งหลัก
but that is the main thing,  
   
44:22  he is giving his whole life to it. เขาให้ชีวิตทั้งหมดกับมัน
   
44:26  So, can you find out, for yourself, ดังนั้น คุณจะค้นหาด้วยตัวคุณเองได้ไหม
   
44:32  if you are acting, ว่าคุณกระทำและใช้ชีวิต
living in a small circle? อยู่ในวงล้อมเล็กๆ หรือเปล่า
   
44:43  Q: Do you think it is so easy Q: คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
to change oneself, มันง่ายมากไหม
   
44:52  to have the insight ที่จะมีการหยั่งเห็นว่ามีความไร้ระเบียบ
– there is disorder  
   
44:55  and this is the reason และนี่คือเหตุผล...
and on the next day…  
   
44:59  K: Is it so easy to change oneself K: มันง่ายมากไหมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
– right?  
   
45:04  That’s the central question. นั่นเป็นคำถามหลัก ขอโทษ รอสักครู่
Just a minute, sir, sorry,  
   
45:08  I know you put… I forgot. ผมรู้ว่าคุณถาม ผมลืม ขออภัยด้วย
I apologise.  
   
45:13  Is it so easy to change oneself? มันง่ายมากไหมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
I say, ‘Yes.’ ผมตอบว่า “มันง่ายมาก”
   
45:22  Don’t believe it because you’re อย่าเชื่อ
not going to change, so easily. เพราะคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
   
45:32  But if you see the danger แต่ถ้าคุณเห็นอันตราย คุณเข้าใจไหม
– you understand? Right, sir? –  
   
45:38  real danger, as you see อันตรายจริงๆ เหมือนที่คุณเห็น
the danger of a precipice, อันตรายของหน้าผา
   
45:43  you act. คุณลงมือทำ
   
45:45  But you don’t see the danger แต่คุณไม่เห็นอันตราย
of limited action, ของการกระทำที่จำกัดคับแคบ
   
45:54  limited way of living. ไม่เห็นอันตรายของวิถีชีวิตที่จำกัด
   
45:58  Which is, I’m attached to you, ซึ่งคือ ฉันผูกพันกับคุณ คุณเป็นของฉัน
and you’re mine, for God’s sake,  
   
46:02  let’s live together, peacefully, ขอให้เราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข
don’t let’s quarrel – you follow? – ขออย่าให้เราทะเลาะเบาะแว้ง
   
46:05  and let’s forget the world, ให้ลืมโลกเสีย โลกที่น่าเกลียด
the world is ugly,  
   
46:08  I have to go out into the world ฉันต้องออกไปในโลก เพื่อหาเลี้ยงชีพ
and earn money and all...  
   
46:10  but we two are together. แต่เราสองคนอยู่ด้วยกัน
   
46:14  This becomes too childish! อย่างนี้เหมือนเป็นเรื่องของเด็กอมมือเกินไป
   
46:19  Q: Isn’t there, actually, Q: จริงๆ แล้ว ไม่มีอะไรอื่น
nothing else but order, นอกจากความมีระเบียบ ใช่ไหม
   
46:22  and disorder is if I catch something และความไร้ระเบียบคือ ถ้าผมเข้าใจ
out of this flow of order... บางสิ่งบางอย่างจากกระแสของระเบียบ...
   
46:27  K: No, sir, there is no flow of order. K: ไม่ใช่ ไม่มีกระแสของระเบียบ
   
46:32  Ah, no, that’s just an imagination, ไม่มี นั่นเป็นเพียงจินตนาการ
that there is supreme order, ว่ามีระเบียบสูงสุด
   
46:37  which is God, heaven. Q: ไม่ใช่ ไม่ได้หมายความอย่างนั้น
Q: No, no. I don’t mean this. ซึ่งคือพระเจ้า สรวงสวรรค์
   
46:39  I mean the order แต่หมายถึง ระเบียบ
is everything in itself, เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวมันเอง
   
46:42  there is order in the thing itself, ในสิ่งใดก็มีระเบียบ ถ้าผมเข้าใจ
if I understand,  
   
46:46  if there is an understanding ถ้ามีความเข้าใจสิ่งรอบๆ ทั้งหมด
of all the things around...  
   
46:49  K: Then, there is order. K: แล้วจึงมีระเบียบ
   
46:50  When you understand เมื่อคุณเข้าใจอันตราย
the danger of disorder in life, ของความไร้ระเบียบในชีวิต
   
46:56  which is expressed in different ways ซึ่งแสดงออกในแบบต่างๆ กัน
   
46:59  – conformity, การทำให้สอดคล้อง
living in a narrow little groove, การใช้ชีวิตอยู่ในร่องรางเล็กๆ แคบๆ
   
47:05  that groove may be very wide ร่องรางอาจจะกว้างใหญ่มาก
but it’s still narrow, แต่มันก็ยังคับแคบอยู่ดี
   
47:08  if you see all that, ถ้าคุณเข้าใจทั้งหมดนั้น
   
47:11  not verbally, intellectually ไม่ใช่เข้าใจทางถ้อยคำ ทางปัญญานึกคิด
but actually the danger of it, แต่เข้าใจถึงอันตรายของมันจริงๆ
   
47:16  it’s finished. มันก็จบ ระเบียบก็เกิดขึ้น
There is order.  
   
47:27  Q: I think it is not so easy Q: ผมคิดว่า มันไม่ง่ายนักที่จะ
to change oneself because... เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะ...
   
47:34  I have the insight now, ผมหยั่งเห็นเดี๋ยวนี้ ผมรับรู้ว่ามันอันตราย
I realise it is dangerous,  
   
47:39  but then I go back to the city, แต่เมื่อผมกลับไปในเมือง กลับไปหาเพื่อน
I go back to my friends  
   
47:42  and I forget it. ผมก็ลืมมัน
   
47:44  K: The city, the business, K: เมือง ธุรกิจ ภรรยา สามี
the wife, the husband,  
   
47:49  are the most dangerous things เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด
   
47:56  because all that involves attachment. เพราะทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับความผูกพัน
   
48:02  Q: So, you think…? K: คุณเข้าใจไหม อันตราย
K: You understand? Danger. Q: คุณคิดว่า...
   
48:03  Wait a minute. มันไม่ได้หมายความว่า คุณไม่สามารถ
It doesn’t mean you can’t  
   
48:06  be married and have a girl แต่งงานและมีภรรยา
and all the rest of it,  
   
48:08  but see, please, sir, แต่มองให้เห็นอันตราย
see the danger of living as we are ของการมีชีวิตอย่างที่เป็นอยู่
   
48:19  in a narrow, small, little circle. ชีวิตในวงล้อมแคบๆ เล็กๆ
Right?  
   
48:25  You know, sir, Saanen, this คุณรู้ไหม เมืองซาเน็น หมู่บ้านเล็กๆ นี้
little village, they speak German, ผู้คนพูดภาษาเยอรมัน
   
48:34  you go two miles away, คุณไปอีกสองไมล์ เขาพูดภาษาฝรั่งเศส
they speak French,  
   
48:36  and those French people won’t แล้วคนฝรั่งเศสพวกนั้นก็ไม่พบปะกัน
meet each other – you follow? –  
   
48:40  they keep themselves เขาเก็บตัวอยู่ในวงล้อมกระจ้อยร่อยนั้น
into a very small, little circle.  
   
48:47  Now, we are doing the same. เราก็กำลังทำเหมือนกัน
   
48:49  Do you actually see คุณเห็นอันตราย
the danger of that way of living? ของการใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆ ไหม
   
48:54  That’s all. ก็แค่นั้นเอง
   
48:57  If you don’t see it, ถ้าคุณไม่เห็น เราจะทำให้คุณเห็นได้อย่างไร
how is one going to make you see it,  
   
49:04  help you to see it? ช่วยคุณให้เห็นอย่างไร
Wait a minute.  
   
49:08  I don’t see the danger of conformity ผมมองไม่เห็นอันตรายของการทำให้สอดคล้อง
   
49:16  to a tradition, to a pattern, เข้ากับจารีตประเพณี กับแบบแผน
whether external or inward, ไม่ว่าด้านนอกหรือด้านใน
   
49:19  I don’t see that causes disorder. ผมไม่เห็นว่า นั่นคือสาเหตุของความไร้ระเบียบ
   
49:25  You’ve explained to me คุณอธิบายให้ผมฟังด้วยแง่มุมต่างๆ กัน
in ten different ways,  
   
49:27  I refuse to see it. ผมปฏิเสธที่จะดูมัน คุณเข้าใจไหม
You understand?  
   
49:32  Because it is very disturbing. เพราะมันรบกวนอย่างยิ่ง
   
49:35  When I am accustomed เมื่อผมเคยชินในการมีชีวิตอย่างไร้ระเบียบ
to live in a disorderly way  
   
49:41  and you are asking me to look at it, แล้วคุณขอให้ผมมองดูมัน
it frightens me, มันทำให้ผมหวาดกลัว
   
49:46  I’m appalled by it. ผมรู้สึกกลัวมัน
   
49:50  If you talk to those people who have ถ้าคุณพูดกับคนที่ใช้ชีวิต
lived in the totalitarian states, อยู่ในรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ
   
49:57  they say, ‘Yes, we have เขาพูดว่า “ใช่ เราเคยชินกับมัน”
got used to it.’ Right?  
   
50:05  Q: They have not got used to it. K: คุณรู้ได้อย่างไร
K: How do you know, madame? Q: เขายังไม่เคยชินกับมันเลย
   
50:09  Q: Well, one hears. Q: เราได้ยินมา ดูจากสิ่งที่เกิดขึ้น
Look what has happened.  
   
50:13  K: One or two are dissenting. K: มีคนหรือสองคนที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย
   
50:17  For God… one or two. หนึ่งหรือสองคน ยกเว้นพวกเขา
They are exceptions.  
   
50:23  There are one or two dissidents หนึ่งหรือสองคนที่ไม่เห็นด้วย
who are sent away to camps, ถูกส่งไปค่ายกักกัน
   
50:28  to mental hospitals, ไปโรงพยาบาลโรคจิต
and all the horror that they do. และความร้ายกาจน่าสยองขวัญที่เขาทำ
   
50:33  But the majority of them, apparently, แต่ปรากฏชัดว่าคนส่วนใหญ่ ผมจะบอกคุณ
I am telling you,  
   
50:37  because I have talked to many of them, เพราะผมได้พูดคุยกับพวกเขาหลายคน
   
50:39  they say, เขาพูดว่า “เราเคยชินกับมัน”
‘We have got used to it.’  
   
50:43  You have got used to disorder, คุณเคยชินกับความไร้ระเบียบ
   
50:47  you have got used to wars, คุณเคยชินกับสงคราม
   
50:51  you have got used to quarrelling คุณเคยชินกับการทะเลาะวิวาท
with your wife and husband. กับภรรยาและสามี
   
50:58  So, you have got used คุณเคยชินกับการมีชีวิตอยู่
to this living in this chaos. ในความยุ่งเหยิงวุ่นวาย
   
51:04  You know, sir, คุณรู้ไหม มีสิ่งที่น่าสนใจมาก คือ
very interesting something:  
   
51:10  cosmos means order, เอกภพ คำว่า ‘เอกภพ’ หมายถึงระเบียบ
the word, ‘cosmos.’  
   
51:17  And the universe is in order, และจักรวาลอยู่ในระเบียบ
is complete order. คือระเบียบอันสัมบูรณ์
   
51:31  And we live in disorder and try แต่เรามีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
to understand cosmos, the universe. แล้วพยายามที่จะเข้าใจเอกภพ เข้าใจจักรวาล
   
51:39  I wonder if you’re following ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรือไม่
what I’m talking about – no.  
   
51:48  How can I understand ผมจะเข้าใจสิ่งที่เป็นระเบียบสัมบูรณ์ได้อย่างไร
something that is total order,  
   
51:54  without a break in it, ระเบียบที่ไม่มีการหยุดพัก
   
51:58  when I myself am living in disorder? ในเมื่อตัวผมเอง มีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
52:03  I can’t, ผมไม่อาจเข้าใจได้ ผมจึงไม่สนใจในระเบียบ
so I’m not concerned with order.  
   
52:08  I’m concerned with disorder ผมสนใจความไร้ระเบียบ การพูดว่า
and to say,  
   
52:13  ‘Now, I’m going to find out “ผมจะค้นหาว่า
how to dissolve that disorder. ผมจะสลายความไร้ระเบียบนั้นได้อย่างไร
   
52:19  I’m going to find out, ผมจะค้นให้พบ ผมจะอุทิศชีวิตผมให้”
I’m going to give my life’  
   
52:22  – you follow? มันสำคัญ คุณตามทันไหม
– it is important.  
   
52:27  And I see various causes that แล้วผมเห็นเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิด
bring about disorder, that is enough. ความไร้ระเบียบ นั่นก็พอแล้ว
   
52:38  Then I say, ‘All right, ผมจึงพูดว่า “ใช่ ผมสนใจมาก
I am so interested,  
   
52:41  so passionately concerned with order.’ สนใจในระเบียบอย่างมุ่งมั่นแรงกล้า”
   
52:45  So I begin with disorder ผมเริ่มต้นด้วยความไร้ระเบียบ
and find out what are the causes, แล้วค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุ
   
52:50  then it’s simple. มันจึงเป็นเรื่องง่าย
   
52:51  That is, my whole concern เพราะทั้งหมดที่ผมสนใจคือ
is to live in order. การมีชีวิตอยู่ในระเบียบ
   
52:56  As I don’t know it, ในเมื่อผมไม่รู้จักมัน ผมจึงย้อนกลับไปค้นหา
so I go back and find out.  
   
53:00  You follow? I spend time, ผมใช้เวลา พลังงาน สืบค้นในความไร้ระเบียบ
energy, enquiring into it.  
   
53:12  Don’t catch my enthusiasm, อย่าได้จับฉวยเอาความกระตือรือร้นของผม
or my interest, my passion, ความสนใจของผม
   
53:19  don’t catch it! ความเข้มข้นแรงกล้าของผม อย่าจับฉวยมันไว้
   
53:21  Because, it isn’t yours. เพราะมันไม่ใช่ของคุณ
   
53:27  Q: But, you see, I’m weak, Q: ผมอ่อนแอ ผมไม่มีความเข้มแข็งพอ
I don’t have much strength.  
   
53:32  I tried one time, ผมพยายามแล้วครั้งหนึ่ง
I found the reason of disorder ผมพบเหตุของความไร้ระเบียบ
   
53:37  which I somehow don’t want to lose, ที่ผมไม่อยากสูญเสียมันไปด้วยเหตุใดก็ตาม
so I stop there, maybe. ผมจึงหยุดอยู่ตรงนั้น
   
53:44  Or I forget about it. หรือผมลืมเกี่ยวกับมัน
K: All right, sir.  
   
53:48  So, in other words, K: พูดง่ายๆ
you like to live in disorder. คุณชอบที่จะอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
53:53  I’m not condemning it, ผมไม่ได้ประณาม
I’m saying that is what happens. ผมพูดว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น
   
53:58  Q: Wouldn’t you say Q: คุณไม่คิดหรือว่า
that order is inherently there, ระเบียบฝังติดอยู่โดยธรรมชาติ
   
54:01  and it’s our limitation? และมันเป็นความจำกัดของเรา
   
54:03  K: Order is inherently in human beings K: ระเบียบฝังติดอยู่ในมนุษย์โดยธรรมชาติ
   
54:08  and it’s only thought และความคิดเท่านั้น
that brings disorder. You follow? ที่ทำให้เกิดความไร้ระเบียบ
   
54:13  This is an old statement นี่เป็นคำกล่าวโบราณ
of all the religious people: ของผู้คนทางศาสนาทั้งหลาย
   
54:21  there is order, God is order, ระเบียบมีอยู่ พระเจ้าคือระเบียบ
heaven is order, I am born of heaven สวรรค์คือระเบียบ ผมเกิดจากสวรรค์
   
54:29  – you follow? – ประกายเล็กๆ นั้นอยู่ในตัวผม
that little spark is in me,  
   
54:32  that will someday blossom ซึ่งวันใดวันหนึ่งจะเบ่งบาน
and destroy disorder. แล้วทำลายความไร้ระเบียบ
   
54:38  This is, sir, we have played เราเล่นเกมส์นี้มาล้านปีแล้ว
this game for a million years.  
   
54:46  You see how our mind works, คุณเห็นไหมว่า จิตเราทำงานอย่างไร
which is tradition. You follow? มันเป็นจารีต คุณตามทันไหม
   
54:55  Q: Would you say that there’s Q: คุณคิดว่า โรงเรียนของคุณมีระเบียบ
more order in your schools  
   
54:59  than in other schools? มากกว่าโรงเรียนอื่นๆ ใช่ไหม
K: Please, sir.  
   
54:59    K: กรุณาเถิด
  มากกว่าโรงเรียนอื่นๆ ใช่ไหม
   
55:00    K: กรุณาเถิด
   
55:01  You see what he’s going off? คุณเห็นไหม เขาออกนอกเรื่องไปไหน
   
55:03  He’s gone off to the schools เขาไปพูดเรื่องโรงเรียน
with which I am connected. ซึ่งผมมีส่วนเกี่ยวข้อง
   
55:07  He’s not enquiring เขาไม่ได้สืบค้นว่า
if he lives in disorder, ชีวิตเขาอยู่ในความไร้ระเบียบหรือไม่
   
55:11  he wants to find out เขากลับต้องการที่จะรู้ว่า
if the schools are in disorder. โรงเรียนไร้ระเบียบหรือไม่
   
55:13  You see the escape? คุณเห็นการหลบหนีไหม
   
55:15  Q: It’s not an escape, Q: มันไม่ใช่การหลบหนี
it is just a curiosity. มันเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็น
   
55:17  K: No, sir, it is not. K: ไม่ มันไม่ใช่
   
55:19  I’m not interested in the... ผมไม่ได้สนใจ... ขออภัย
– forgive me.  
   
55:21  Q: It’s a very serious problem. Q: มันเป็นปัญหาที่จริงจังมาก
If the people who are associated…  
   
55:25  K: Sir, sir, please, sir… K: ขอความกรุณาเถิด
   
55:27  Q: …and working in these schools Q: ถ้าคนที่มีส่วนร่วม และทำงาน
and they are dependent on your, ในโรงเรียนเหล่านั้นขึ้นอยู่กับคุณ
   
55:32  let’s say, order, in order เช่น เรื่องระเบียบ
to make the school function. เพื่อจะทำให้โรงเรียนดำเนินไปได้
   
55:36  And that’s a very serious problem. และนั่นเป็นปัญหาสำคัญมาก
K: Oh, no.  
   
55:42  Nobody is concerned about the school, K: ที่นี่ ขณะนี้
here, for the moment, ไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับโรงเรียน
   
55:47  or the teachers. หรือครู
   
55:49  We are concerned เราสนใจเกี่ยวกับ
about disorder in each of us. ความไร้ระเบียบในเราแต่ละคน
   
55:55  Q: Perhaps… K: ขออย่าออกไปนอกเรื่อง
K: Don’t go… please, sir. Q: บางที...
   
55:56  Q: …your commitment Q: ความรับผิดชอบของคุณ
is part of disorder. เป็นส่วนหนึ่งของความไร้ระเบียบ
   
56:05  K: Qu’est ce qu il dit? K:
   
56:07  Q: I think he’s saying Q: เขาพูดว่า
your commitment to the schools ความรับผิดชอบของคุณต่อโรงเรียน
   
56:09  is part of disorder. เป็นส่วนหนึ่งของความไร้ระเบียบ
   
56:10  Q: Perhaps. I said, ‘Perhaps.’ Q: บางที ผมพูดว่า ‘บางที’
   
56:16  K: This is what happens K: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเสวนา
when you discuss with people  
   
56:21  who are off to something else. กับคนที่ออกนอกเรื่อง
   
56:24  Q: Either you are Q: คุณพยายามจะสะกดจิตเรา
trying to hypnotise us  
   
56:28  according to, let’s say, your system ให้ไปตามระบบของคุณ
of getting into your kind of order. เพื่อเข้าสู่ระเบียบในลักษณะของคุณ
   
56:36  If we want to find out order we have ถ้าเราต้องการที่จะค้นพบระเบียบ
to do it according to ourselves. เราต้องทำตามแบบของเรา
   
56:41  Now, I find it very difficult ผมพบว่า มันยากมาก
to accept anything you say ที่จะยอมรับสิ่งที่คุณพูด
   
56:46  and sometimes I doubt, very seriously, และบางครั้งผมสงสัยอย่างจริงจังมาก
   
56:50  that you are a complete, ว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มี
orderly human being. ระเบียบสมบูรณ์หรือเปล่า
   
56:55  Sometimes, you make mistakes บางครั้ง คุณก็ผิดพลาด
   
56:57  and I find it difficult to accept และผมพบว่า มันยาก
that you are perfect. ที่จะยอมรับว่าคุณสมบูรณ์แบบ
   
57:01  K: Sir, all right, sir. K: คุณครับ
   
57:02  I would suggest ผมเสนอว่า ให้คุณเช่าหอประชุมเพื่อพูด
that you hire a hall and talk.  
   
57:15  Q: You can’t take a question? Q: คุณรับคำถามไม่ได้
Isn’t this a discussion? นี่เป็นการสนทนาถามตอบ ไม่ใช่หรือ
   
57:18  K: Ecoutez moi. K: ขออภัย
Q: It doesn’t interest us.  
   
57:19    Q: มันไม่ได้ทำให้เราสนใจ
  K: ขออภัย
   
57:21  Q: OK, I’II shut up. Q: มันไม่ได้ทำให้เราสนใจ
Q: You must look to your own misery.  
   
57:24  K: Yes, sir, that’s right. Q: คุณต้องมองดูความทุกข์ยากของตัวคุณเอง
  Q: ตกลง ผมจะหยุดพูด
   
57:25  Q: (Inaudible) (Clapping) K: ถูกแล้ว
   
57:31  K: Quelle heure est-il? Q: เที่ยง 25 นาที
Q: Twenty five past… K: กี่โมงแล้ว
   
57:38  K: We have talked nearly an hour, K: เราพูดกันเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้ว
almost an hour  
   
57:43  – where are we? เราพูดถึงตรงไหน
   
57:46  Q: In disorder. Q: ความไร้ระเบียบ
   
57:53  K: You have a good example K: คุณเห็นตัวอย่างที่ดีของความไร้ระเบียบ
of disorder, the lady says. ที่คุณสุภาพสตรีพูด
   
57:57  A person who goes off คนที่เบี่ยงเบนออกไปเรื่องอื่น
talking about something else  
   
58:01  and is not concerned และไม่ได้สนใจความไร้ระเบียบในตัวเขาเอง
about disorder in himself.  
   
58:07  I’m not saying you are ผมไม่ได้พูดว่า คุณไร้ระเบียบหรือมีระเบียบ
in disorder, or in order,  
   
58:12  but find out for oneself if you live แต่ให้ค้นหาด้วยตัวเราเองว่า
in disorder, not a la Krishnamurti. คุณอยู่ในความไร้ระเบียบ
   
58:18    ไม่ใช่เพราะกฤษณมูรติบอก
   
58:26  Q: I feel like that disorder is here… Q: ผมรู้สึกว่า มีความไร้ระเบียบที่นี่...
   
58:42  K: Sir, will you give ten minutes K: คุณให้เวลาสัก 10 นาที
to find out for yourself? เพื่อค้นหาด้วยตัวคุณเอง ได้ไหม
   
58:52  You are here, คุณอยู่ที่นี่
   
58:54  perhaps, some of you are glad บางที พวกคุณบางคุณอาจดีใจ
I won’t bombard you anymore, ที่ผมไม่กระหน่ำคุณอีก
   
59:00  but for ten minutes แต่ใน 10 นาที คุณค้นหาด้วยตัวเองได้ไหม
can you find out for yourself  
   
59:06  whether you live in order or disorder, ว่าคุณมีชีวิตอยู่ในระเบียบ หรือไร้ระเบียบ
   
59:09  understanding what disorder is โดยที่เข้าใจว่า ความไร้ระเบียบคืออะไร
   
59:13  and not introducing order และไม่ใช้ระเบียบเป็นเครื่องมือ
as a means of pursuing a conformity. มุ่งไปสู่การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
   
59:23  You understand? คุณเข้าใจไหม ผมอธิบายทั้งหมดนั้นแล้ว
I’ve explained all that.  
   
59:25  Can we spend ten minutes, เราจะใช้เวลา 10 นาทีร่วมกัน
seriously together, อย่างจริงจัง ได้ไหม
   
59:29  to find out if you and I เพื่อค้นหาว่าคุณและผม
live in disorder? มีชีวิตอยู่ในความไร้ระเบียบไหม
   
59:36  This disorder is prejudice. ความไร้ระเบียบนี้คืออคติ ความลำเอียง
   
59:42  This disorder is caused ความไร้ระเบียบนี้ เกิดจาก
by conformity, psychologically, การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องทางจิตใจ
   
59:54  which is to follow tradition ซึ่งคือการทำตามจารีต
– pattern, obedience, ทำตามแบบแผน การเชื่อฟัง
   
59:59  and the opposite, not to follow, ในทางตรงข้าม คือไม่ทำตาม
  และมีปฏิกิริยา
   
1:00:02  and reaction, which is still ซึ่งก็ยังเป็น
conformity, and so on. การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องนั่นเอง
   
1:00:09  And what is the root of this disorder? รากเหง้าของความไร้ระเบียบนี้ คืออะไร
   
1:00:22  We said the root may be เราพูดว่า รากเหง้าอาจเป็น
acting, thinking, การกระทำ การคิด
   
1:00:26  in a very small enclosed area, อยู่ในพื้นที่เล็กๆ ที่ปิดล้อมในทางจิตใจ
psychologically.  
   
1:00:34  You may travel all over the world, คุณอาจจะเดินทางไปทั่วโลก
but inwardly, psychologically แต่ด้านใน ทางจิตใจ
   
1:00:39  one may live in a very, เราอาจจะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เล็กมาก
very small space,  
   
1:00:44  or extend that space, ถึงแม้จะขยายพื้นที่นั้นออกไป
   
1:00:49  say, ‘I must have an open mind, เช่น “ฉันต้องมีใจที่เปิดกว้าง
think, look at everything,’ ต้องคิดและมองดูทุกสิ่งทุกอย่าง”
   
1:00:55  and from that hoping to act, จากนั้นก็หวังที่จะกระทำ และอื่นๆ
and all that.  
   
1:01:02  So, can you during these ten minutes, ดังนั้น ในช่วง 10 นาทีนี้ ให้พลังงานของคุณ
give your energy  
   
1:01:08  to find out if you live in disorder, เพื่อค้นหาว่า คุณอยู่ในความไร้ระเบียบหรือเปล่า
and the cause of it? และหาสาเหตุของมัน
   
1:01:25  Please, don’t go off into meditation. ขออย่าได้เบี่ยงออกไปในสมาธิ
   
1:01:32  It is there for you to look. มันอยู่ตรงนั้น เพื่อที่คุณจะมองดู
   
1:01:40  If you find it is so, ถ้าคุณค้นพบว่ามันจริง
that you conform, ที่คุณปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
   
1:01:46  that you are acting in a very, คุณกระทำอยู่ในวงล้อมที่เล็ก
very small, narrow circle, ที่คับแคบมากๆ
   
1:01:53  then can you look at it, observe it, คุณก็สามารถมองดูมัน สังเกตมันได้
   
1:02:00  and not try to do something about it? และไม่พยายามที่จะทำอะไรกับมัน
   
1:02:05  As we said the other day, ดังที่เราพูดเมื่อวันก่อน
   
1:02:08  when the scientist – good scientist, เมื่อนักวิทยาศาสตร์ชั้นดี
the first-class, top people, ชั้นนำ ยอดเยี่ยมสูงสุด
   
1:02:13  when they look through a microscope เมื่อเขามองผ่านกล้องจุลทรรศน์
   
1:02:17  at a cell, or whatever หรือมองดูเซลล์หรืออะไรก็ตาม
they’re looking at,  
   
1:02:21  if they come with a hypothesis, ถ้าเขามองด้วยสมมุติฐาน ด้วยอคติ
with a prejudice,  
   
1:02:24  with a desire to understand it, ด้วยความอยากที่จะเข้าใจมัน
   
1:02:28  they are projecting เขาก็นำเอาแนวความคิดของเขา
their ideas onto it, เข้ามาในการมองดู
   
1:02:33  so they don’t see the thing, itself. เขาก็มองไม่เห็นสิ่งๆ นั้น
   
1:02:36  So, they have discovered เขาค้นพบว่า ถ้าคุณสังเกต
that if you observe โดยปราศจาก ‘อคติ’
   
1:02:40  without any ‘prejudice,’ in quotes,  
   
1:02:45  the thing, itself, begins to move, สิ่งๆ นั้นจะเริ่มเคลื่อนไหว
to transform itself. เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวมันเอง
   
1:02:52  You understand what I’m saying? คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
   
1:02:55  So, can you, in the same way, คุณจะดูสิ่งที่คุณดูอยู่แบบเดียวกันได้ไหม
   
1:03:00  look without any reaction ดูโดยปราศจากปฏิกิริยาใดๆ
to what you’re looking at?  
   
1:03:08  That is, observing disorder, นั่นคือ สังเกตความไร้ระเบียบ
the cause of it, สังเกตสาเหตุของมัน
   
1:03:17  looking at it, not you want มองดูมัน
to transcend it, go beyond it, ไม่ใช่ต้องการชนะอยู่เหนือมัน ไปพ้นมัน
   
1:03:23  suppress it, run away, or say, หรือกดข่มมัน หนี หรือพูดว่า
‘This is all right’ “เรื่องนี้เหมาะสมแล้ว”
   
1:03:26  – nothing, just to look. ไม่ทำอะไรทั้งสิ้น เพียงแค่มองดู
   
1:03:30  Then if you so look, then แล้วถ้าคุณมองอย่างนั้น
the thing at which you are looking สิ่งที่คุณกำลังมองดูอยู่
   
1:03:35  begins to transform itself. จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวมันเองใหม่
   
1:03:39  The transformation of itself is order… การเปลี่ยนแปลงใหม่ของตัวมันเอง
  คือระเบียบ...
   
1:03:44  No, no, attendez, attendez.  
   
1:03:47  Q: I don’t know if there is a kind Q: ผมไม่ทราบว่า สำหรับคุณ มันเป็น
of pleasure, also, for you, maybe. ความสุขเพลิดเพลินอย่างหนึ่งหรือเปล่า
   
1:03:51  Q: Please, be quiet now. Q: ขอให้เงียบ
   
1:03:56  K: It’s not pleasure for me, madame. Q: ฉันไม่แน่ใจ
Q: I’m not so sure. K: มันไม่ใช่ความสุขเพลิดเพลินสำหรับผม
   
1:03:59  K: All right, all right, K: คุณไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไร
you’re not so sure. All right.  
   
1:04:14  Vous avez compris?  
   
1:04:25  Sir, will you listen, please? คุณจะฟังไหม ขอให้ฟัง
I want to tell you something. ผมต้องการจะบอกอะไรบางอย่าง
   
1:04:31  Something – just listen, ขอให้แค่ฟังสนุกๆ
for the fun of it.  
   
1:04:36  When you observe something เมื่อคุณสังเกตบางสิ่งบางอย่าง
without the past, โดยปราศจากอดีต
   
1:04:44  without the prejudice, ปราศจากอคติ ปราศจากอะไรทั้งสิ้น
without anything  
   
1:04:47  the very thing that you’re looking at สิ่งๆ นั้นที่คุณกำลังมองดูมีชีวิต
is living, moving, changing, เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง
   
1:04:51  and, therefore, it’s never still. มันจึงไม่เคยหยุดนิ่ง
   
1:04:57  Therefore, disorder is always still แต่ความไร้ระเบียบหยุดนิ่งเสมอ
   
1:05:03  – still, in the sense, หยุดนิ่งในความหมายที่มัน
it is disorder all the time ไร้ระเบียบตลอดเวลา
   
1:05:07  – you follow what I’m saying? คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
   
1:05:09  But if you watch it, that disorder แต่ถ้าคุณมองดูมัน ความไร้ระเบียบนั้น
in itself is transforming, จะเปลี่ยนแปลงตัวมันเอง
   
1:05:15  becoming something else. เป็นสิ่งอื่น
   
1:05:22  So, are you watching it that way? คุณกำลังดูมันอย่างนั้นไหม
   
1:05:25  Q: Is recognition Q: การรู้จักจำได้เกี่ยวข้องกับการดูนี้ไหม
involved in this watching?  
   
1:05:40  K: It is not recognition. K: มันไม่ใช่การรู้จักจำได้
Oh, my…!  
   
1:05:45  I said if you recognise it, ผมพูดว่า ถ้าคุณรู้จัก
it is a memory. จำมันได้ มันเป็นความทรงจำ
   
1:05:51  If you say, ‘Yes, that is disorder, ถ้าคุณพูดว่า “ใช่ นั่นคือความไร้ระเบียบ
I’m going to watch it,’ ผมกำลังมองดูมัน”
   
1:05:57  you have a memory of disorder, คุณก็มีความทรงจำเกี่ยวกับความไร้ระเบียบ
an idea of disorder, มีแนวความคิดเกี่ยวกับความไร้ระเบียบ
   
1:06:03  a concept, a formula มีความคิดรวบยอด
and so on of disorder, มีสูตรสำเร็จของความไร้ระเบียบ
   
1:06:07  and with those concepts ด้วยความคิดรวบยอดเหล่านั้น คุณดู
you are looking.  
   
1:06:12  Then you’re looking at disorder, คุณจึงมองดูความไร้ระเบียบ
extensively. อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม
   
1:06:22  But if you look without remembrance, แต่ถ้าคุณดูโดยปราศจากความทรงจำ
without saying, ‘That is disorder,’ ปราศจากการพูดว่า “นั่นคือความไร้ระเบียบ”
   
1:06:31  but look like a scientist แต่มองดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์
   
1:06:35  who says, ‘I want to see ที่พูดว่า “ฉันต้องการดู
what is happening, there. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ตรงนั้น
   
1:06:42  I don’t want to bring to it ฉันไม่ต้องการนำเอาสิ่งที่ฉันคิดว่า
what I think should happen there.’ มันควรจะเกิดขึ้นตรงนั้น” เข้ามา
   
1:06:47  I don’t know if the scientists do it, ผมไม่ทราบว่านักวิทยาศาสตร์ทำอย่างนั้นไหม
but I’m saying I hope they do. แต่ผมพูด ผมหวังว่าเขาทำ
   
1:06:53  Then that very thing แล้วสิ่งที่คุณกำลังสังเกตนั้น
that you’re observing  
   
1:06:57  undergoes a tremendous transformation. จะพบผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
   
1:07:03  Q: If there is looking without memory Q: ถ้ามีการมองดูโดยปราศจากความทรงจำ
   
1:07:06  isn’t there no seeing of movement จะไม่เห็นการเคลื่อนไหว เพราะว่า...
because...  
   
1:07:12  K: That’s it, there is no movement K: นั่นแหละ ใช่แล้ว
but only observation. ไม่มีการเคลื่อนไหว มีแต่การสังเกตเท่านั้น
   
1:07:15  Q: Because the recognition of movement Q: เพราะการรู้จัก จำการเคลื่อนไหวได้
would be memory, already. เป็นความทรงจำไปแล้ว
   
1:07:18  K: Yes. K: ใช่ คุณจะทำทั้งหมดนี้ไหม
Will you do all this?  
   
1:07:23  Test it out, actually, in daily life. ลองทำดูจริงๆ ในชีวิตแต่ละวัน
   
1:07:33  That is the art of living. มันเป็นศิลปะของการมีชีวิตอยู่
   
1:07:38  Which is, having put everything ซึ่งคือ การจัดทุกสิ่งทุกอย่าง
in its right place, ให้มีที่ทางที่ถูกต้องของมัน
   
1:07:47  then there is no disorder. แล้วจะไม่มีความไร้ระเบียบ
   
1:07:51  But if you put everything in its แต่ถ้าคุณจัดทุกสิ่งไว้ในที่ที่ถูกต้องของมัน
right place because it’s convenient, เพราะมันสะดวก
   
1:07:55  because you think เพราะคุณคิดว่า คุณจะประหยัดพลังงาน
you will save energy,  
   
1:07:58  because you think you will have order, เพราะคุณคิดว่า คุณจะมีระเบียบ
   
1:08:01  then you’re creating disorder. คุณก็กำลังสร้างความไร้ระเบียบขึ้น
   
1:08:04  Right? Finito. ใช่ไหม