Krishnamurti Subtitles

กระบวนการที่มุ่งสนใจแต่ตนเอง

Saanen - 9 July 1978

Public Talk 10:07   กระบวนการที่มุ่งสนใจแต่ตนเอง
   
0:22 I'm so sorry ผมเสียใจจริงๆ ที่อากาศไม่ดีเลย
the weather is so bad.  
   
0:31 It isn’t our fault. มันไม่ใช่ความผิดพลาดของพวกเรา
   
0:40 As we are going to have ในเมื่อเราจะมีการสนทนากัน 7 ครั้ง
seven talks and five discussions, และถามตอบอีก 5 ครั้ง
   
0:50 I think we should go into things ผมคิดว่า เราควรสืบค้นกัน
very carefully, deliberately, อย่างสุขุมรอบคอบและตั้งใจ
   
1:01 perhaps in greater detail, อาจต้องลงรายละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลามาก
taking time,  
   
1:06 going into all our problems ในการสืบค้นเข้าสู่ปัญหาทั้งหมดของเรา
   
1:11 and trying to find out if there is และพยายามค้นให้พบว่า
any solution, to all of them. มีทางออกจากปัญหาทั้งหมดนั้นไหม
   
1:18 So, those who may พวกคุณที่เคยฟังผมมาแล้ว
have heard me before,  
   
1:25 please, have patience. ขอให้มีความอดทน
   
1:32 I think most of us ผมคิดว่า พวกเราส่วนใหญ่
are concerned with ourselves, สนใจแต่ตัวเราเอง
   
1:42 either desperately or casually ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ
or neurotically. หรือสนใจแบบผิวเผิน หรือแบบวิปริต
   
1:52 Those who are concerned, widely, มีผู้คนที่ความสนใจเปิดกว้าง
   
1:57 in relation to the world เขาสนใจเกี่ยวกับโลก
and themselves, และเกี่ยวกับตัวเขาเองด้วย
   
2:04 to their little family, เกี่ยวกับครอบครัวน้อยๆ ของเขา
their responsibility to that family, ความรับผิดชอบต่อครอบครัว
   
2:10 to their children, ต่อลูกๆ ของเขา
   
2:14 and those who are already และมีผู้คนที่ถูกอิทธิพลกำหนดอยู่อย่างวิปริต
so neurotically conditioned,  
   
2:24 all of us, in different degrees เราทุกคนต่างสนใจแต่เรื่องของตนเอง
and different depths,  
   
2:30 are concerned with ourselves, เราสนใจในระดับและความตื้นลึกที่ต่างกัน
not only physically ไม่เพียงทางกายภาพเท่านั้น
   
2:39 – having enough money, เช่น การมีเงินเพียงพอ
food, clothes, shelter, มีอาหาร มีเสื้อผ้า มีที่อยู่อาศัย
   
2:44 which is perhaps สิ่งเหล่านี้อาจหามาได้ไม่ยากนัก
fairly easy to come by –  
   
2:52 but it is much more the concern, แต่ความสนใจตนเองทางจิตใจ
psychologically น่าเป็นห่วงยิ่งกว่า
   
3:03 which we are going to discuss, ซึ่งเราจะสนทนา พิจารณา เรื่องนี้ไปด้วยกัน
talk over together  
   
3:08 and, perhaps, then แล้วบางทีเราอาจจะค้นพบ
we shall be able to find  
   
3:13 our relationship to the world ความสัมพันธ์ของเรากับโลก
and to each other. และความสัมพันธ์ระหว่างกัน
   
3:24 Why, psychologically, we are เหตุใดในทางจิตใจ เราจึงสนใจ
so concerned about ourselves? จึงเป็นห่วงตัวเราอย่างยิ่ง
   
3:35 I think this question must be asked. ผมคิดว่า เราต้องถามคำถามนี้
   
3:40 Either you put this question คุณอาจจะถามคำถามนี้ต่อตัวเองอย่างจริงจัง
to yourselves, seriously,  
   
3:47 trying to find out แล้วพยายามหาคำตอบ
a true, correct answer, ที่จริงแท้ ที่ถูกต้อง
   
3:54 or you put that question to yourself, หรือไม่ก็ถามตัวคุณเอง
rather superficially, casually. อย่างผิวเผิน ฉาบฉวย
   
4:05 Only when there is a vital problem เมื่อเกิดปัญหาสำคัญเท่านั้น
then you are concerned with yourself, ที่คุณจะหมกมุ่นกับตัวคุณเอง
   
4:11 or when there is a crisis,  
   
4:15 or when there is some incident หรือเมื่อเกิดวิกฤติ
or accident เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุบางอย่าง
   
4:19 that brings about misery, ที่นำมาซึ่งความทุกข์โศก
confusion, uncertainty, ความสับสน ความไม่แน่นอน
   
4:24 then you put that question แล้วคุณจึงจะถามคำถามนั้นต่อตัวคุณเอง
to yourself.  
   
4:32 And so, according to our conditioning, มันขึ้นอยู่กับอิทธิพลกำหนดของเรา
   
4:38 according to our ขึ้นอยู่กับอารมณ์ และประสบการณ์ของเรา
temperament and experience,  
   
4:43 according to our economic ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม
or social conditioning,  
   
4:48 we question about ourselves, เราตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเราเอง
this tremendous concern. ถึงความกังวลอันมากมายนี้
   
5:02 Why? เพราะเหตุใดหรือ
   
5:08 If I may point out, once again ผมหวังว่าคุณจะไม่รำคาญใจ หากผมขอให้ระลึกว่า
and I hope you will not mind,  
   
5:14 that we are sharing this thing, เรามีส่วนร่วมกันในการนี้
together.  
   
5:22 There is no speaker. ไม่ได้มีผู้พูด
   
5:30 The speaker is yourself, ผู้พูดคือตัวคุณเอง
   
5:37 the speaker is only voicing ผู้พูดเพียงส่งเสียงของความคิด
your own thoughts, ความรู้สึกของคุณ
   
5:42 your own feelings, your own อิทธิพลกำหนดของคุณ
conditioning, your own unhappiness, ความไม่เป็นสุขของคุณ
   
5:46 sorrow, misery, fears and so on. ความทุกข์โศก ความทุกข์ระทม
  ความกลัว และอื่นๆ
   
5:52 So, actually, though the speaker อันที่จริง แม้ผู้พูดจะนั่งบนเวที
sits on a platform for convenience, เพื่อความสะดวกในการสื่อสาร
   
6:01 in actual, psychological fact, แต่ความเป็นจริงในทางจิตใจนั้น
there is no speaker, ไม่มีผู้พูด
   
6:09 only you and I มีแต่เพียงคุณและผม
are examining ourselves, ที่กำลังตรวจสอบตัวเราเอง
   
6:19 exploring into ourselves, สำรวจเข้าสู่ตัวเราเอง
greatly, deeply อย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก
   
6:26 – or if you are very, very serious, หรือถ้าหากคุณจริงจังจริงๆ
much more profoundly. คุณก็จะสำรวจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
   
6:35 So, please, bear in mind, ดังนั้น ผมขอให้ระลึกไว้ด้วย
if I may point out,  
   
6:43 that you are examining, exploring, ว่าคุณกำลังตรวจสอบ สำรวจ
investigating together, สืบค้นไปด้วยกัน
   
6:54 that there is no speaker, จึงไม่มีผู้พูด
as such.  
   
7:03 And I mean this, very seriously. ผมหมายความเช่นนั้นจริงๆ
   
7:09 So, we’re asking why most human เราถามว่า เหตุใดมนุษย์ส่วนใหญ่ทั่วโลก
beings, right throughout the world,  
   
7:17 are so concerned with themselves จึงมุ่งสนใจแต่ตนเอง
   
7:22 – with their relationship สนใจ เป็นกังวล
with another, ในความสัมพันธ์ของเขากับคนอื่น
   
7:25 with their unhappiness, เป็นกังวลในความไร้สุข
their psychological ugliness, และความน่าเกลียดในจิตใจของเขา
   
7:38 their schizophrenic หมกมุ่นอยู่กับอาการทางจิต
or various complexes หรือความซับซ้อนต่างๆ
   
7:47 – or they’re asking themselves หรือเขากำลังถามตัวเองว่า
if they can ever find something เขาจะสามารถค้นพบสภาวะบางอย่าง
   
7:53 everlasting, beautiful, true. ที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์
  งดงามและจริงแท้ ได้ไหม
   
7:58 And, in their search, ในการแสวงหานั้น คนที่จริงจัง
those who are serious ต่างพากันติดกับในสิ่งสารพัด
   
8:02 get caught up in things like religion,  
   
8:11 caught up with the various gurus, ในศาสนา ในเหล่าคุรุ
   
8:17 caught up in some belief or ติดอยู่ในความเชื่อ ในแนวคิด
in some idea or in some conclusion. หรือข้อสรุปบางอย่าง
   
8:23 All this indicates, doesn’t it, ทั้งหมดนี้ไม่ได้บ่งบอกหรอกหรือ
   
8:28 that, essentially, ว่าแท้จริงแล้ว
we are concerned about ourselves, เราหมกมุ่นสนใจเกี่ยวกับตัวเราเอง
   
8:38 and therefore, we, as an individual, ดังนั้น ในฐานะบุคคล
or as a human being, หรือในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
   
8:43 become the centre of the universe, เราจึงกลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
   
8:49 because we are so absorbed, เพราะเราหมกมุ่น ทุ่มเทเพื่อตนเอง
we are so committed,  
   
8:55 we are so entangled, we are so เราพัวพัน เราโหยหาอะไรบางอย่าง
desperately wanting something or other  
   
9:05 happiness, enlightenment, โหยหาความสุข
  การรู้แจ้ง
   
9:10 to behave properly, ต้องการประพฤติให้เหมาะสม
what is correct action. กระทำสิ่งที่ถูกต้อง
   
9:16 Or, if you are neurotically minded, หรือถ้าคุณมีอาการทางจิตประสาท
   
9:22 that neurosis becomes ความวิปริตนั้นก็จะยิ่งรุนแรงขึ้น
stronger and stronger,  
   
9:25 because you’re concerned เพราะคุณหมกมุ่นสนใจแต่ตัวเอง
about yourself.  
   
9:30 And there’re all those psychological แล้วก็มีพวกพระที่ทำงานทางจิตใจ
priests who are trying to help you. ผู้ที่พยายามจะช่วยคุณ
   
9:41 So, one observes this fact. เราสังเกตเห็นความจริงนี้
   
9:47 Why is it that human beings are so แล้วเหตุใด มนุษย์จึงเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
self-centred, so appallingly selfish, เห็นแก่ตัวอย่างน่ากลัว
   
10:00 so caught up in their own anxieties, ติดอยู่ในความวิตกกังวลของตนเอง
   
10:10 in their own longings, ในความโหยหาของตนเอง
loneliness, despair and so on? ความอ้างว้างเดียวดาย ความสิ้นหวัง และอื่นๆ
   
10:22 This is an ordinary, daily fact. นี่คือความเป็นจริง
  ความเป็นปกติของชีวิตแต่ละวัน
   
10:27 Some of us may be willing to face it, เราบางคนอาจเต็มใจที่จะเผชิญกับมัน
   
10:32 and others may be evading it, คนอื่นๆ อาจหลีกเลี่ยงมัน
or taking a flight away from ourselves หรือหลบหนีจากตัวเอง
   
10:41 and identifying ourselves โดยการผนึกตน
with a nation, เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับประเทศชาติ
   
10:45 with a god, with a priest, กับพระผู้เป็นเจ้า นักบวช
with something or other. หรือสิ่งอื่นใด
   
10:48 But this identification แต่การผนึกตนเช่นนี้
is still the concern about oneself. ก็ยังเป็นการมุ่งสนใจตนเอง
   
10:55 Right? ใช่ไหม
   
10:58 So, why? เพราะเหตุใดหรือ
   
11:01 Because the more we are concerned เพราะยิ่งเรามุ่งสนใจตนเองมากเท่าใด
about ourselves,  
   
11:08 the more our capacity to comprehend เรายิ่งไม่มีความสามารถ
the whole becomes impossible. ที่จะเข้าใจความเป็นทั้งหมด
   
11:24 It’s like a mountain stream เหมือนดั่งกระแสน้ำไหลคำรามกึกก้องจากขุนเขา
that is roaring down the hill,  
   
11:30 but man has held it with cement แต่มนุษย์กักกั้นไม่ให้มันล้นหลาก
and rock, not to overflow. ด้วยซีเมนต์และก้อนหิน
   
11:40 And we are doing the same thing เราก็กำลังทำกับตัวเราเองแบบเดียวกัน
with ourselves.  
   
11:45 This concern with ourselves การมุ่งสนใจตนเองนี้ มีคุณสมบัติของพลังงาน
has a certain quality of energy.  
   
11:59 And that energy is bound, พลังงานนั้นถูกพันธนาการให้เป็นไป
carefully canalised, ตามครรลองอย่างระมัดระวัง
   
12:11 and being caught in that, เมื่อติดอยู่ในนั้น
   
12:15 the more we are concerned เราก็ยิ่งให้ความสำคัญต่อตนเองมากขึ้น
with ourselves  
   
12:18 the narrower, ยิ่งถูกจำกัดให้คับแคบ
the more rigid the walls become. กำแพงยิ่งแข็งแกร่ง
   
12:27 You must have observed this. คุณต้องเคยสังเกตเห็นสภาพนี้มาแล้ว
   
12:33 So, we are going to investigate, ดังนั้นเราจะสืบค้นด้วยกัน
together,  
   
12:41 why human beings throughout the world ว่าเพราะอะไร ผู้คนทั้งโลกจึงกระตือรือร้น
are so eagerly,  
   
12:53 so subtly, in a very, very refined ด้วยวิธีที่แยบยล ประณีตอย่างยิ่ง
way, if they are not brutish, ถ้าหากเขาไม่ใช่คนโหดร้าย
   
13:03 if they are not callous, ไม่หยาบกระด้าง ไม่เฉยชา
if they are not indifferent,  
   
13:07 in very, very subtle ways, เขาก็ให้ความสำคัญต่อศูนย์กลาง
they are concerned with their centre. ในวิถีอันแยบยล
   
13:18 And that centre, ด้วยพลังงานมหาศาลของศูนย์กลางนั้น
with its enormous energy,  
   
13:31 either brings about a catastrophe, หากไม่นำไปสู่มหันตภัย
   
13:38 or there is a possibility ก็มีความเป็นไปได้
of breaking down these narrow walls ที่จะพังทลายกำแพงแคบๆ นั้น
   
13:48 which we have built, artificially, กำแพงปลอมๆ ที่เราสร้างขึ้นล้อมรอบตัวเรา
around ourselves  
   
13:53 – they may be broken down มันอาจถูกพังทลายลงได้
   
13:55 and, therefore, แล้วปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาล
the release of tremendous energy.  
   
14:05 So, that is what we are talking about: นั่นคือเรื่องที่เราจะพูดคุยกัน
   
14:12 whether it is possible ว่าเป็นไปได้ไหม
for human beings, wherever they are, ที่มนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่แห่งหนใด
   
14:20 socially, economically, เป็นไปได้ไหม ที่เขาจะพังทลาย
in the various forms, กำแพงอันจำกัดคับแคบ
   
14:24 whether it is possible ทั้งกำแพงทางสังคม ทางเศรษฐกิจ
to break down the narrow walls และกำแพงในลักษณะต่างๆ
   
14:32 which man, you, กำแพงซึ่งตัวคุณ ซึ่งมนุษย์ทั้งโลก
human beings throughout the world, สร้างขึ้นล้อมรอบตัวเอง
   
14:37 have built round themselves.  
   
14:42 And whether it is possible เป็นไปได้ไหม
without any effort, โดยปราศจากความพยายามใดๆ
   
14:47 not intellectually, ไม่ใช่โดยทางความคิด
not theoretically, hypothetically, ไม่ใช่เป็นทฤษฎี ไม่ใช่สมมติฐาน
   
14:53 but actually, in our daily life, แต่พังทลายมันลงจริงๆ
  ในชีวิตแต่ละวันของเรา
   
15:01 whether it’s possible มันเป็นไปได้ไหม
   
15:05 to break down this self-centred ที่จะพังทลายการมุ่งเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
concern with its conditioning รวมทั้งอิทธิพลกำหนดของมัน
   
15:15 can it ever be broken down, มันจะถูกทลายลงได้ไหม
   
15:19 and therefore releasing แล้วเกิดการปลดปล่อย
an extraordinary quality of energy. คุณสมบัติพิเศษสุดของพลังงาน
   
15:27 And that energy is needed, พลังงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น
when there are no walls at all, เมื่อไม่มีกำแพงใดๆ เลย
   
15:35 is needed for meditation, พลังงานนั้นจำเป็นต่อภาวะสมาธิ
   
15:47 for the enquiry into what is truth, จำเป็นต่อการถามค้นว่า อะไรคือความจริง
   
15:54 for the ending of sorrow จำเป็นต่อการจบสิ้นความทุกข์โศก
   
15:58 and discovering และการค้นพบว่า
what is compassion, love. ความเมตตาการุญ ความรัก คืออะไร
   
16:10 So, I hope we are serious enough, ดังนั้น ผมหวังว่าเราจะจริงจังมากพอ
   
16:13 when you have taken the trouble ในเมื่อคุณอุตส่าห์เดินทางมาที่นี่
to come here,  
   
16:16 in this dreadful climate ท่ามกลางอากาศที่เลวร้ายนี้
– at least, this year.  
   
16:21 So, let us be serious, ฉะนั้น ขอให้เราจริงจัง
   
16:29 because this is not an entertainment, เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องบันเทิง
   
16:34 this is not an intellectual amusement, ไม่ใช่ความสนุกสนานทางความคิด
   
16:39 a romantic, หรือการสืบค้นทางความคิดที่เพ้อฝัน
intellectual investigation.  
   
16:46 We have to put aside, I’m afraid, ผมเกรงว่า เราต้องทิ้งอารมณ์
all our sentiments, ความรู้สึกอันอ่อนไหวไปทั้งหมด
   
16:54 all our romanticism, ทิ้งความเพ้อฝัน ทิ้งจินตนาการ
imagination, sensations, และความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
   
17:02 the desire for more experience, ทิ้งความอยาก
  ที่จะได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
   
17:05 but face the central fact. แต่เผชิญกับแก่นแท้ของความเป็นจริง
   
17:12 I do not know if you can face it ผมไม่ทราบว่า
  คุณจะสามารถเผชิญกับมันได้ไหม
   
17:35 We are saying, ที่พูดว่า ผมไม่ทราบ
I do not know if we can face it ว่าคุณจะเผชิญกับมันได้ไหม
   
17:42 because we are very clever ก็เพราะว่าเราฉลาดมาก
at hiding behind a facade of theories, ในการหลบซ่อนอยู่เบื้องหลังทฤษฎี
   
17:54 opinions, judgements เบื้องหลังความคิดเห็น
  การพิพากษาตัดสินทั้งหลาย
   
17:58 and asserting and clinging to them, แล้วยืนหยัดและยึดเกาะอยู่กับมัน
   
18:04 aggressively, อย่างก้าวร้าว หรือไม่แสดงปฏิกิริยา
passively, or unconsciously. หรือโดยไม่รู้ตัว
   
18:12 So, it’s going to be very difficult มันจึงยากยิ่งที่จะสำรวจเรื่องนี้โดยง่ายดาย
to explore easily,  
   
18:25 without any compulsion, โดยปราศจากการบังคับและการกดดัน
without any pressure,  
   
18:32 without any reward or punishment, ไม่มีทั้งรางวัลและการลงโทษ
   
18:37 just to go into ourselves and look, เพียงแค่เข้าไปสำรวจและมองดูในตัวเราเอง
   
18:47 and find out, if we can, และค้นให้พบ ถ้าทำได้
   
18:50 why you and human beings ว่าทำไมตัวคุณ และผู้คนทั่วโลก
right throughout the world,  
   
18:56 have made this a central issue, จึงทำให้เรื่องนี้เป็นปัญหาหลัก
central problem. เป็นปัญหาสำคัญ
   
19:08 And that means ซึ่งหมายถึง
having the capacity to look. คุณต้องมีศักยภาพที่จะมองดู
   
19:17 To look without any distortion, ดูโดยปราศจากการบิดเบือน
   
19:30 because every idea, เพราะทุกแนวคิด ทุกข้อสรุป
every conclusion, every opinion,  
   
19:41 every experience ทุกความคิดเห็น
is a distorting factor. ทุกประสบการณ์ เป็นปัจจัยบิดเบือน
   
19:48 Right? ขอให้เข้าใจตรงนี้
Please understand this.  
   
19:52 Your very experience, ตัวประสบการณ์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางกามารมณ์
whether it be sexual,  
   
19:58 various types of experiences หรือประสบการณ์ชนิดต่างๆ
stored up as memory, จะถูกสั่งสมเป็นความทรงจำ
   
20:07 in investigation, in observing, ซึ่งกลายเป็นปัจจัยบิดเบือน
become a distorting factor, obviously. ในการสืบค้น ในการสังเกต
   
20:16 Those of us who have very เราผู้ที่มีความคิดเห็นหนักแน่น รุนแรง
strong opinions, aggressively so,  
   
20:25 or judgements, มีการพิพากษาตัดสิน
   
20:28 again, they become สิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นปัจจัยบิดเบือน
factors of distortion.  
   
20:36 And if you believe และหากคุณมีความเชื่อ
– whatever you believe in – ไม่ว่าเชื่อในสิ่งใดก็ตาม
   
20:44 according to your เชื่อไปตามอิทธิพลกำหนดเฉพาะของคุณเอง
particular conditioning,  
   
20:50 that belief, ความเชื่อนั้น
with all its associations, พร้อมทั้งสิ่งที่เกี่ยวโยงอยู่กับมัน
   
20:54 with all its tradition, จารีตทั้งหลาย และอดีตทั้งปวง
with all the past,  
   
20:57 becomes a factor which will ย่อมกลายเป็นปัจจัยที่บดบัง
prevent clear observation. การสังเกตอย่างแจ่มชัด
   
21:11 So, in order to enquire, deeply, เพื่อถามค้นอย่างลุ่มลึก
into this enormous, complex problem, ในปัญหาอันซับซ้อนมหึมาเช่นนี้
   
21:28 there must be freedom to observe, จำต้องมีอิสรภาพในการสังเกต
   
21:35 not what you think and I think, ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด หรือสิ่งที่ผมคิด
   
21:41 what you feel or I feel, ไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้สึก หรือผมรู้สึก
   
21:46 what your conclusions are, or mine, ไม่ใช่ข้อสรุปของคุณ หรือข้อสรุปของผม
   
21:49 none of those have any importance สิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเลยในการสังเกต
when observing, in seeing, clearly, ในการดูให้แจ่มชัด
   
22:00 why human beings are so desperately ว่าเหตุใดมนุษย์เราจึงสนใจตนเอง
concerned with themselves. อย่างเอาเป็นเอาตาย
   
22:08 Right? จริงไหม
   
22:19 When you listen to these statements เมื่อคุณฟังคำพูดเหล่านี้
of the speaker,  
   
22:27 do you actually listen คุณฟังจริงๆ หรือ
   
22:29 or do you make a conclusion หรือคุณสร้างข้อสรุป
or an idea about what you hear? สร้างแนวคิดจากสิ่งที่คุณได้ยิน
   
22:39 Hai capito? คุณเข้าใจไหม
   
22:45 Do you actually listen คุณฟังสิ่งที่ผมพูดจริงๆ หรือ
to what is said?  
   
22:53 Or in listening you have made หรือว่าในการฟัง คุณสร้างความคิด
an abstraction of it, ที่เลื่อนลอยเกี่ยวกับมัน
   
23:00 and that abstraction becomes an idea และความคิดที่เลื่อนลอยนั้นก็กลายเป็นแนวคิด
with which you agree or disagree, ที่คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
   
23:06 or if you agree, argue about that idea ถ้าคุณเห็นด้วย
or, if you disagree, you throw it out. คุณก็โต้เถียงกันเรื่องแนวคิดนั้น
   
23:12   ถ้าหากไม่เห็นด้วย
  คุณก็โยนมันทิ้งไป
   
23:17 But, actually, you are not listening. แต่จริงๆ แล้ว คุณไม่ได้ฟัง
   
23:23 So, one has to find out หากคุณฟังจริงๆ คุณต้องค้นหา
if you’re listening,  
   
23:37 to find out, for yourself, ค้นหาด้วยตัวคุณเองว่า
why this narrowing,  
   
23:46 resisting expenditure of energy, เหตุใดการปลดปล่อยพลังงานจึงถูกจำกัด
  ถูกขัดขวางเช่นนี้
   
23:53 which is becoming more and more ซึ่งจะยิ่งทำให้คับแคบ
narrow, more and more selfish. ทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นและมากขึ้น
   
24:02 And that selfishness และความเห็นแก่ตัวนั้น ถูกทำให้เชื่องชิน
is either so domesticated  
   
24:08 and you say it is not selfish, จนคุณพูดได้ว่า มันไม่ได้เป็นความเห็นแก่ตัว
   
24:12 or you have identified yourself หรือไม่คุณก็ผนึกตนเข้าเป็นหนึ่งเดียว
with something greater กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า
   
24:18 and say, แล้วพูดว่า
‘That is great, I’m not great, “สิ่งนั้นสูงส่ง ฉันไม่สูงส่ง
   
24:22 therefore, my concern is with that, ฉะนั้น สิ่งที่ฉันสนใจ
not with this.’ คือสิ่งนั้นที่สูงส่ง ไม่ใช่สิ่งนี้”
   
24:26 But that identification is this, แต่การผนึกตนก็เป็นสิ่งนี้
in a bigger way, or a smaller way. ในวิถีที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า
   
24:43 I hope you are following all this. ผมหวังว่า คุณจะเข้าใจทั้งหมดที่พูดมา
   
24:46 As we said, there’s no speaker. ดังที่เราย้ำเสมอว่า
  ไม่มีผู้พูด
   
24:52 It’s really a marvellous idea, มันเป็นแนวคิดที่วิเศษมาก ที่ไม่มีผู้พูด
that there is no speaker.  
   
25:00 I’ve just found that out ผมเพิ่งพบว่า
   
25:07 – that we are looking เรากำลังมองดูตัวเราเองในกระจก
at ourselves in the mirror,  
   
25:13 and the mirror is telling you กระจกกำลังบอกเรื่องราวทั้งหมดแก่คุณ
the whole story.  
   
25:18 But you must know แต่คุณต้องรู้ว่า จะมองดูในกระจกอย่างไร
how to look in the mirror  
   
25:24 – not how to interpret ไม่ใช่แปลความ
what you see in the mirror, สิ่งที่คุณเห็นในกระจกได้อย่างไร
   
25:32 or how to act หรือจะต้องทำอย่างไร
what you see in the mirror, กับสิ่งที่คุณเห็นในกระจก
   
25:36 but if you know how to look, แต่หากคุณรู้ว่า จะมองดูอย่างไร
   
25:40 that very observation ตัวการสังเกตนั้นเอง
will bring about right action, จะนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้อง
   
25:46 everything falls in its right place. ทุกสิ่งทุกอย่าง
  จะอยู่ในที่ทางที่ถูกต้องของมัน
   
25:51 This is not a rhetorical statement. นี่ไม่ใช่การพูดเล่นสำนวน
   
25:54 It’s an actual fact. แต่มันคือความเป็นจริง
   
26:00 So, we are enquiring, seriously, เราจึงถามค้นอย่างจริงจัง
   
26:08 why human beings, with this ว่าเหตุใดมนุษย์
marvellous world around them: ที่อยู่ท่ามกลางโลกอันน่าพิศวง
   
26:16 the beauty, the extraordinary nature, ท่ามกลางความงดงาม
the quality of water, ธรรมชาติอันมหัศจรรย์ น้ำใสสะอาด
   
26:24 the birds, the sea and the land, หมู่วิหค ท้องทะเล ผืนแผ่นดิน
   
26:27 and the sky ผืนฟ้า และแดนสวรรค์
and the heavens above them,  
   
26:31 why they have reduced everything to เหตุใดเขาจึงลดทอนทุกสิ่งทุกอย่าง
this narrow little atom, small thing, จนเป็นเพียงอะตอมที่ตีบแคบ
   
26:42 and writing enormous books about it, เป็นเพียงสิ่งเล็กๆ และ
  เขียนหนังสือมากมายมหาศาลเกี่ยวกับมัน
   
26:52 and how to get rid of it, รวมทั้งวิธีที่จะกำจัดมัน สิ่งที่ต้องทำ เช่น
what to do,  
   
26:57 practise, meditate, sacrifice, การฝึกฝน การทำสมาธิ การสังเวย
deny, starve, fast, การปฏิเสธ การอดและงดอาหาร
   
27:03 everything to get rid ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกำจัด
of the small ‘me.’ “ตัวฉัน” อันกระจ้อยร่อยนี้
   
27:17 The futility of sacrifice, การสังเวย การปฏิเสธ “ตัวฉัน” ที่ไร้ประโยชน์
the futility of denial of the ‘me’  
   
27:27 and identifying itself รวมทั้งการผนึกตน
with something else, เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งอื่นๆ
   
27:30 with the family, กับครอบครัว ประเทศชาติ ความเชื่อ
with the nation, with a belief,  
   
27:33 with a god, with international... กับพระเจ้า กับนานาชาติ และการผนึกตน
umpteen forms of identification, ในรูปแบบอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วนนั้น
   
27:46 will not solve the problem. ไม่อาจแก้ปัญหาได้เลย
   
27:52 What will dissolve this thing อะไรหรือที่จะสลายสิ่งซึ่งฉ้อฉลนี้ได้
that is so corrupting,  
   
28:02 that is always seeking power, สิ่งซึ่งแสวงหาอำนาจ สถานภาพ
position, authority, อำนาจเหนือ อยู่เสมอ
   
28:11 grabbing for itself, everything, ฉกฉวยทุกอย่าง เพื่อตัวมันเอง
   
28:19 utilising knowledge as a means ใช้ความรู้เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ
of further success, further power, และอำนาจต่อไปอีก
   
28:25 further indulgence and so on? ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีก
   
28:51 Now, can we factually observe? เราสามารถสังเกตความเป็นจริงได้จริงๆ ไหม
   
29:02 – not only the idea of ‘me,’ ไม่ใช่สังเกตแค่ความคิดของความเป็น “ฉัน”
the idea of the centre ความคิดของศูนย์กลาง
   
29:11 but also, observe แต่สังเกตกระบวนการของประสาทสัมผัสด้วย
the movement of the senses,  
   
29:27 the various senses, ประสาทสัมผัสทุกด้าน ซึ่งคือความรู้สึก
which is actually sensations. ทางประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นจริงๆ
   
29:36 These sensations, ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสเหล่านี้
touch, all the rest of it, การสัมผัสจับต้อง และอื่นๆ
   
29:40 these sensations exist, ความรู้สึกเหล่านี้มีอยู่
are actual, they must be, เป็นจริง มันต้องมีอยู่
   
29:51 you cannot deny sensations. คุณไม่สามารถปฏิเสธ
  ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสได้
   
29:57 But when thought identifies itself แต่เมื่อความคิดเข้าไปผนึก
with those sensations เป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกเหล่านั้น
   
30:06 then the structure of the centre กระบวนการของศูนย์กลางก็เริ่มก่อตัวขึ้น
is beginning to be formed.  
   
30:15 Capito? Right? คุณเข้าใจไหม
   
30:22 Please, นี่ไม่ใช่การสังเกต ที่ใช้ความสามารถในการคิด
this is not intellectual observation,  
   
30:28 just ordinary, daily fact, ถ้าคุณสังเกตประสาทสัมผัส จะเห็นว่ามัน
if you observe the senses. เป็นเพียงความจริงที่เกิดขึ้นเป็นปกติทุกวัน
   
30:43 One likes a particular form of food, เราอาจชอบอาหารประเภทหนึ่ง
   
30:49 drink, smoke, drugs ชอบดื่ม ชอบสูบ ชอบเหล้ายา
   
30:55 and thought then identifies itself แล้วความคิดก็ผนึกตน
with that particular food, เข้ากับอาหารประเภทนั้น
   
31:04 the taste of it, ยึดในรสชาติ ในกลิ่น
the smell of it, the delight of it, ในความรื่นรมย์ที่ได้จากมัน
   
31:09 and with that identification, และด้วยการผนึกตนนั้น
in that identification,  
   
31:14 the centre is formed. ศูนย์กลางก็ก่อตัวขึ้น
   
31:19 That’s obvious. ซึ่งเห็นได้ชัด
   
31:26 Now, can you observe คุณสามารถสังเกตได้ไหม กรุณาฟังให้ดี
– please, listen to this,  
   
31:29 it’s very interesting, มันน่าสนใจมาก ถ้าคุณลองทำดู
if you go into this –  
   
31:32 can you observe คุณสามารถสังเกตกระบวนการ
the movement of the sensations, ของความรู้สึกทางประสาทสัมผัสได้ไหม
   
31:40 whether it be sexual, whether it be ไม่ว่าจะเป็นเพศรส รสชาติ
taste, hearing or seeing, การได้ยิน หรือการเห็น
   
31:49 can you observe the movement คุณสังเกตการเคลื่อนไหวของ
of those ordinary, natural sensations ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
   
31:53   ที่เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติได้ไหม
   
31:57 without identifying? สังเกตโดยปราศจากการผนึกตน
You understand? เป็นหนึ่งเดียวกับมัน คุณเข้าใจไหม
   
32:04 Do you understand this? คุณเข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหม
   
32:11 Am I saying something strange, หรือผมกำลังพูดเรื่องแปลกประหลาด
or neurotic, or bizarre? เรื่องเพี้ยนๆ พิสดาร
   
32:24 It’s very important to understand this มันสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้
   
32:29 because we’ll go into this เพราะเราจะสืบค้นถึงปัญหา
problem of identification. ของการผนึกตนเข้าเป็นหนึ่งเดียว
   
32:39 Where there is no identification, หากไม่มีการผนึกตน ย่อมไม่มีศูนย์กลาง
there is no centre.  
   
32:47 Right? ใช่ไหม
   
32:50 It is this constant identification, การผนึกตนอยู่ตลอดเวลา
   
32:55 with my senses, with my body, กับประสาทสัมผัสของฉัน
with my thoughts – you follow? – กับร่างกายของฉัน กับความคิดของฉัน
   
33:01 the whole movement of identification, กระบวนการทั้งหมดของการผนึกตน
   
33:03 identification being attachment, การผนึกตนคือการยึดติด
   
33:11 inseparable attachment การยึดติดที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้
   
33:17 and with all its associations, รวมทั้งการเชื่อมโยงทั้งหมด
   
33:22 and so this identification การผนึกตนเช่นนี้
is a movement of energy คือการเคลื่อนไหวของพลังงาน
   
33:28 and that energy becomes พลังงานนั้นจึงยิ่งคับแคบลง คับแคบลง
more and more limited,  
   
33:32 which is the centre. นั่นคือศูนย์กลาง
Right?  
   
33:40 So, we’re asking, เราจึงถามว่า
   
33:44 is there an observation of the senses, มีหรือการสังเกตประสาทสัมผัสทั้งหลาย
   
33:49 without any form of thought โดยปราศจากความคิดทุกรูปแบบ
identifying itself เข้าไปยึดเป็นหนึ่งเดียว
   
33:57 with a particular sensation? กับความรู้สึกทางประสาทสัมผัสนั้นๆ
   
34:04 You understand? คุณเข้าใจนะ
   
34:06 Sensations are natural. ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสเป็นธรรมชาติ
   
34:10 If you have no sensations, หากคุณไม่มีความรู้สึก
you’re utterly paralysed แสดงว่าคุณตายด้าน เป็นอัมพาต
   
34:15 – perhaps most of us are, บางทีเราส่วนใหญ่อาจจะตายด้าน
   
34:20 only in one particular direction, มีเพียงความรู้สึกในทางหนึ่งทางใดโดยเฉพาะ
sexual or another direction. ไม่ทางกามารมณ์ก็ทางอื่น
   
34:25 But we’re talking แต่เรากำลังพูดถึง
of the movement of all senses, กระบวนการรับสัมผัสทั้งหมด
   
34:31 not one particular sense. ไม่ใช่สัมผัสใดโดยเฉพาะ
   
34:38 If you see the logic of it, หากคุณมองเห็นตรรกะ เห็นเหตุผลของมัน
the reason of it  
   
34:43 that the moment thought identifies ว่าทันทีที่ความคิดผนึกตน เข้ากับความรู้สึก
itself with a particular sensation, ทางประสาทสัมผัสใดโดยเฉพาะ
   
34:52 or with all the sensations, หรือความรู้สึกทางประสาทสัมผัสทั้งหมด
   
34:56 that identification การผนึกตนเช่นนั้น คือกระบวนการกักกั้น
is the movement of building  
   
35:07 this vast energy พลังงานอันมหาศาลนี้
into a narrow channel. ให้อยู่ในร่องรางแคบๆ
   
35:11 Right? Have I explained? ผมอธิบายชัดเจนไหม
   
35:15 Have I made it clear? แจ่มแจ้งไหม
   
35:20 Not I – there’s no speaker. ไม่ใช่ผม ไม่มีผู้พูด
   
35:29 Only in conversation between ในการสนทนากันระหว่างเรา
ourselves, as two human beings, ในฐานะมนุษย์สองคนเท่านั้น
   
35:38 we are discovering this. ที่เราจะค้นพบเรื่องนี้
   
35:42 You are discovering, not the speaker. คุณจะค้นพบ ไม่ใช่ผู้พูด
   
35:45 There’s no speaker. ไม่ได้มีผู้พูด
   
35:51 So, you are discovering คุณจะพบว่า การผนึกตนรูปแบบใดก็ตาม
that any form of identification,  
   
35:59 not only with the senses, ไม่เพียงผนึกตนเข้ากับประสาทสัมผัส
with the family, with the nation, กับครอบครัว ประเทศชาติ
   
36:03 with ideas, กับแนวคิด ข้อสรุป และอื่นๆ ทั้งหลาย
with conclusions and so on,  
   
36:07 is the beginning of narrowing down การผนึกตนเป็นจุดเริ่มต้น
this vast energy ของการกักกันพลังงานมหาศาลนี้
   
36:15 and limiting itself, therefore, และเป็นการจำกัดตัวมันเอง ดังนั้น
resisting the vast movement of life. จึงเป็นการต่อต้านขัดขืนกระแสแห่งชีวิต
   
36:25 Right? ใช่ไหม
   
36:35 May I take a breath? ผมขอพักสักครู่
   
36:45 So, we’re asking, เราถามว่า ในขณะที่คุณนั่งอยู่ตรงนั้น
as you’re sitting there,  
   
36:49 can you observe your senses คุณสามารถสังเกตประสาทสัมผัสของคุณ
without any identification? โดยปราศจากการผนึกตนได้ไหม
   
37:02 Identification with the body การผนึกตนกับร่างกาย
   
37:05 – look, it’s very, very serious สิ่งที่เรากำลังสืบค้นเป็นเรื่องจริงจังมาก
what we’re going into.  
   
37:12 If you don’t want to listen, หากคุณไม่ต้องการฟัง ก็อย่าฟัง
don’t listen,  
   
37:15 think about something else. แล้วให้คิดถึงเรื่องอื่น
   
37:22 But if you listen, แต่หากคุณฟัง จงฟังด้วยหัวใจของคุณ
listen with your heart,  
   
37:25 with your mind, ด้วยจิตของคุณ ด้วยชีวิตทั้งหมดของคุณ
with your whole being,  
   
37:32 because we are going เพราะเรากำลังสืบค้นเข้าสู่คำถาม
into this question  
   
37:36 of releasing the tremendous energy, เกี่ยวกับการปลดปล่อยพลังงานอันใหญ่หลวง
   
37:42 which is now canalised into a very, ซึ่งขณะนี้ถูกกักกั้นให้อยู่ในครรลอง
very small, narrow prison, ที่เล็กและคับแคบอย่างยิ่ง
   
37:52 from which we act. จากที่กักกั้นแคบๆ นั้น
  เรากระทำออกไป
   
38:03 And there is not only ไม่ใช่มีเพียงการผนึกตน
the identification with the senses, เข้ากับประสาทสัมผัสเท่านั้น
   
38:11 therefore, with the body, ยังมีการผนึกตนเข้ากับร่างกายด้วย
   
38:15 then, identification with the name และแน่นอน ย่อมมีการผนึกตนเข้ากับชื่อ
– of course.  
   
38:28 Even if you give yourself a new name, ถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนชื่อใหม่
or a new number หรือเบอร์ใหม่
   
38:33 that’s still identification, นั่นก็ยังเป็นการผนึกตน
which the monks do and so on. ซึ่งพวกนักบวชมักทำกัน
   
38:50 Why does thought constantly เหตุใดความคิดจึงผนึกตัวมันเอง
identify itself with something? เข้ากับอะไรบางอย่างตลอดเวลา
   
39:06 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
39:07 Which you’re doing: ซึ่งพวกคุณก็ทำกันอยู่ เช่น ภรรยาฉัน
my wife, my son, my family, ลูกชายฉัน ครอบครัวฉัน
   
39:12 my girl, my boy, my house, my quality, ลูกสาวฉัน ลูกชายฉัน
  บ้านของฉัน คุณสมบัติของฉัน
   
39:18 I have experienced so much, ฉันมีประสบการณ์มากมาย
I must hold on to that experience, ฉันต้องยึดเหนี่ยวประสบการณ์นั้นไว้
   
39:24 I identify myself with Christ, ฉันผนึกตัวฉันเองกับพระคริสต์ พระกฤษณะ
with Krishna,  
   
39:28 you know, the whole gamut ทุกสิ่งอย่างที่มีการผนึกตน
of objects of identification. เข้าไปยึดเป็นหนึ่งเดียว
   
39:36 Why does thought always identify เหตุใดความคิดจึงต้องผนึก
with something or other? กับบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ
   
39:59 Don’t you, if I may ask, คุณทำอย่างนั้น ไม่ใช่หรือ
   
40:01 not as a speaker, ผมขอถามไม่ใช่ในฐานะผู้พูด
you’re asking yourself, แต่ให้คุณถามตัวคุณเอง
   
40:06 don’t you ask yourself คุณไม่ถามตัวเองหรือ
why? ว่าเพราะเหตุใด
   
40:13 Why do I identify myself ฉันจึงผนึกตนเอง
with the form, with the name, เข้ากับแบบแผน กับชื่อ
   
40:23 with all the experiences กับประสบการณ์ทั้งหมด
which I have gathered, ซึ่งฉันได้สะสมรวบรวมไว้
   
40:30 or the future identification? หรือผนึกตนออกไปในอนาคต
Why? เพราะเหตุใดหรือ
   
40:38 Why does thought do this all the time? ทำไมความคิดจึงทำเช่นนี้ตลอดเวลา
   
40:44 My house, my wife, my belief, มีบ้านของฉัน ภรรยาของฉัน ความเชื่อของฉัน
my god, my country, พระเจ้าของฉัน ประเทศของฉัน
   
40:50 I am British, you are French, ฉันเป็นคนอังกฤษ คุณเป็นคนฝรั่งเศส
   
40:52 I’m German, you’re Russian ฉันเป็นคนเยอรมัน คุณเป็นคนรัสเซีย
– you follow?  
   
40:55 Why? เพราะเหตุใดหรือ
   
41:04 Is it because thought, หรือเป็นเพราะว่า ความคิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
being in constant flux  
   
41:18 – please, find out, กรุณาค้นหาดู ผมเพียงแค่ถามค้น
I’m just enquiring, find out –  
   
41:22 being in constant flux, movement, ความคิดเคลื่อนไหว
  เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
   
41:29 needs security about something? จึงจำเป็นต้องมี
  ความมั่นคงปลอดภัยบางอย่าง
   
41:41 Enquire, please don’t… ขอให้ถามค้น
   
41:44 You’re enquiring, คุณถามค้น ถามตัวคุณเองในเรื่องนี้
asking yourself this.  
   
41:53 When you say, ‘It’s my house,’ เมื่อคุณพูดว่า “นี่เป็นบ้านของฉัน”
   
41:59 that gives you certainty, มันให้ความรู้สึกที่แน่นอน ให้เสถียรภาพ
stability, security. และความมั่นคงปลอดภัยแก่คุณ
   
42:11 When thought identifies เมื่อความคิดผนึกตัวมันเข้ากับบ้านสักหลัง
itself with a house,  
   
42:22 it is necessary – isn’t it? – มันจำเป็นไม่ใช่หรือ
it gives it security, มันให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่ตัวมัน
   
42:32 shelter, safety, protection, เป็นที่พักพิง ที่ปลอดภัย ที่ปกป้อง
   
42:39 the physical identification, การผนึกตนในทางกายภาพเข้ากับบ้าน
with the house, gives it security. ให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่มัน
   
42:50 But watch it. แต่มองดูให้ดีๆ
   
42:53 That movement of identification กระบวนการของการผนึกตน
with a physical necessity, เข้ากับความจำเป็นทางกายภาพ
   
43:00 is taken over, psychologically. ถูกครอบครองโดยการผนึกตนทางจิตใจ
   
43:07 Right? ในทางกายภาพมีความจำเป็น
There it is necessary,  
   
43:12 but here, it may not be แต่ในทางจิตใจ อาจไม่จำเป็นเลย
necessary, at all.  
   
43:18 But we are constantly doing this แต่เราก็ทำอย่างนี้อยู่เสมอ
– from the necessity – จากความจำเป็นพื้นฐาน
   
43:27 having clothes, though I may not เช่น การมีเสื้อผ้า แม้ว่าผม
identify myself with my trousers, อาจไม่ผนึกตนเข้ากับกางเกง
   
43:31 or shirt or blouse หรือเสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี
or whatever one wears, หรืออะไรก็ตามที่คุณสวมใส่
   
43:35 but the attachment, the physical need แต่ความผูกพันมั่นหมาย
  เริ่มจากความจำเป็นทางกายภาพ
   
43:44 and from that need, จากความจำเป็นนั้น
move into a psychological ground, เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ทางจิตใจ
   
43:52 where you say, ซึ่งคุณจะพูดว่า “ตรงนั้นมันก็จำเป็นด้วย”
‘It is necessary there, too’  
   
43:55 – and it may not be. ทว่ามันอาจไม่จำเป็น คุณตามทันไหม
You’re following this?  
   
43:59 I wonder if you are. ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
   
44:15 Doesn’t this take place always, กระบวนการเช่นนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่หรือ
generally, from the purely physical, เริ่มจากความต้องการทางกายภาพล้วนๆ
   
44:28 the need for food, the need for ต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
clothes, the need for cleanliness, ต้องการความสะอาด
   
44:32 and all the rest of it, และอื่นๆ อีกมากมาย
   
44:34 that movement spills over กระบวนการนั้น ไหลล้นเข้าสู่พื้นที่ทางจิตใจ
into the psychological area,  
   
44:46 and the spilling over การไหลล้นจากตรงนั้นมายังตรงนี้
from that to this,  
   
44:56 may be totally unnecessary, อาจไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิง อาจเป็นเพียงมายาลวง
may be an illusion.  
   
45:01 There is only that and not this. มีอยู่แต่เพียงทางกายภาพเท่านั้น
I wonder if I’m making...? ทางจิตใจไม่มี
   
45:08 We’ll go into this, very carefully. เราจะพินิจพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ
   
45:15 After all, what is the ground, ที่สุดแล้ว อะไรคือพื้นฐาน พื้นที่
the area, the field of the psyche? คืออาณาเขตของจิตใจ
   
45:24 You understand? We understand, ในทางกายภาพ เราพอเข้าใจอยู่บ้าง
more or less, the physical. ไม่มากก็น้อย
   
45:27 One needs food, clothes and shelter, เราต้องการอาหาร เสื้อผ้า
that’s obvious. และที่พักพิง นั่นชัดเจน
   
45:33 And the danger comes when แต่อันตรายเกิดขึ้น
we identify ourselves with that. เมื่อเราผนึกตนเข้ากับสิ่งนั้น
   
45:42 We say, ‘It’s my clothes, เราพูดว่า “นั่นเป็นเสื้อผ้าของฉัน”
   
45:50 it’s my property, don’t touch it.’ “นั่นเป็นทรัพย์สินของฉัน อย่าแตะต้องมัน”
   
45:55 Now, that necessity has been ความจำเป็นนั้นได้ถูกความคิด
identified by thought as ‘mine,’ เข้าไปยึด ผนึกเป็น “ของฉัน”
   
46:11 and that same movement from กระบวนการเดียวกันนั้นเคลื่อน
the physical to the psychological: จากทางกายภาพเข้าสู่ทางจิตใจ
   
46:18 my experience, my desires, เป็นประสบการณ์ของฉัน
my longings – you understand? ความปรารถนาของฉัน การโหยหาของฉัน
   
46:25 I wonder if you are ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจไหม
understanding this.  
   
46:29 Because, you see, เพราะสิ่งที่เราพยายามแสดงให้เห็น คือ
what we’re trying to point out is,  
   
46:35 there’s no speaker. ไม่มีผู้พูด
   
46:40 In the mirror, ในกระจกบานนั้น
if you observe very carefully, หากคุณสังเกตอย่างสุขุมรอบคอบ
   
46:46 you might see that what is necessary, คุณอาจมองเห็นว่า
physically, อะไรที่จำเป็นในทางกายภาพ
   
47:00 that same idea has been brought over และความคิดเดียวกันนั้น
into the psychological realm ก็ถูกนำเข้ามาในอาณาจักรของจิตใจ
   
47:13 and that has become much more แล้วกลายเป็นเรื่องสำคัญกว่า
important than the other.  
   
47:21 One can have very little food, คุณมีอาหารเพียงเล็กน้อยได้
not be concerned, โดยต้องไม่กังวลใจ
   
47:27 but don’t interfere with my power – แต่อย่ามายุ่งกับอำนาจของฉัน
I want position, ฉันต้องการสถานภาพ
   
47:34 I want this, I want that, ในทางจิตใจ ฉันต้องการสิ่งนี้
psychologically ฉันต้องการสิ่งนั้น
   
47:38 – you understand what I’m saying? คุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหม
   
47:42 Are you discovering this, คุณค้นพบเรื่องนี้
in the mirror, for yourselves? ด้วยตัวคุณเองในกระจกหรือเปล่า
   
47:47 Or I am pointing it out หรือให้ผมชี้ให้เห็น
and you observe it and accept it. แล้วคุณก็สังเกตและยอมรับมัน
   
47:53 That accepting is merely a form การยอมรับเช่นนั้นเป็นเพียงการชักจูงโน้มน้าว
of persuasion, a form of pressure. เป็นการกดดันรูปแบบหนึ่ง
   
48:06 Where there is pressure, acceptance, ที่ใดมีการกดดัน
there’s no investigation. มีการยอมรับ ย่อมไม่มีการสืบค้น
   
48:13 So, we come to something else, แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่ง
   
48:16 which is, can you be free of pressure? คือ คุณสามารถเป็นอิสระ
  จากแรงกดดันได้ไหม
   
48:24 You understand? ในการสังเกต
To observe.  
   
48:29 The pressure of institutions. แรงกดดันจากสถาบันทั้งหลาย
Right?  
   
48:39 The institution of the church, สถาบันของศาสนจักร สถาบันของรัฐบาล
institution of a government,  
   
48:43 the institution of so many things. สถาบันต่างๆ มากมาย
   
48:47 The word ‘institution’ คำว่า “สถาบัน” มาจากภาษาละติน
comes from the Latin, so on,  
   
48:53 to stay, be put where it is, หมายถึง การอยู่ อยู่ในที่ของมัน
don’t move it. อย่าเคลื่อนย้ายมัน
   
49:04 So, we are, generally, โดยทั่วไปเราจึงตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน
under great pressure of institutions. อันมหาศาลของสถาบันต่างๆ
   
49:12 Perhaps, you may not be aware of it. คุณอาจไม่ตระหนักถึงมัน
But if you observe, you are. แต่ถ้าคุณสังเกต คุณจะรับรู้ได้
   
49:17 Institution, democratic, totalitarian, สถาบันประชาธิปไตย
socialist... you follow? เผด็จการเบ็ดเสร็จ สังคมนิยม
   
49:23 This constant pressure. มีแรงกดดันอยู่ตลอดเวลา
   
49:28 Then there’s the pressure แล้วยังมีแรงกดดันจากอุดมการณ์ต่างๆ
of ideologies.  
   
49:34 Right? The ideal. อุดมคติ
   
49:39 Which is, perhaps, more deadly บางทีอาจน่ากลัวยิ่งกว่า
   
49:44 than the economic pressure. แรงกดดันทางเศรษฐกิจ แรงกดดันของทฤษฏีต่างๆ
The pressure of theories.  
   
49:53 Right? Do you know all this? คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไหม
Are you aware of all this? คุณตระหนักถึงมันหรือเปล่า
   
50:02 The pressure of books, แรงกดดันของหนังสือ แรงกดดันของความรู้
the pressure of knowledge,  
   
50:04 the pressure of authority, แรงกดดันจากผู้มีอำนาจเหนือ
the pressure of a family, แรงกดดันจากครอบครัว
   
50:12 the pressure of the wife แรงกดดันจากภรรยาเหนือสามี ลูกๆ ชายหญิง
over the husband, girl and boy  
   
50:15 – this constant pressure. มีแรงกดดันอยู่ตลอดเวลา
   
50:28 And the pressure of experience, แรงกดดันของประสบการณ์
of knowledge – do you understand? ของความรู้ คุณเข้าใจไหม
   
50:36 It isn’t just the pressure of somebody ไม่ได้มีเพียงแรงกดดันเหนือคุณ
over you, government or somebody, จากใครบางคนหรือจากรัฐเท่านั้น
   
50:41 but inwardly, this enormous pressure แต่ยังมีแรงกดดันอันมหาศาล ภายในจิตใจอีกด้วย
   
50:44 of having acquired จากประสบการณ์ จากความรู้ ที่ได้รับมา
experience, knowledge,  
   
50:49 and that knowledge ความรู้นั้นกดดันเราอยู่ตลอดเวลา
is putting pressure all the time:  
   
50:55 do this, don’t do that, ว่าให้ทำอย่างนี้
this is right, this is wrong, อย่าทำอย่างนั้น
   
50:58 you must have more knowledge, นี่ถูก นี่ผิด
  หรือคุณต้องมีความรู้ให้มากกว่านี้
   
51:01 is one aware of all this? เราตระหนักถึงสภาพทั้งหมดนี้ไหม
   
51:07 I’m afraid not. ผมเกรงว่าไม่ตระหนัก
   
51:13 And the pressure of relationship. และยังมีแรงกดดันจากความสัมพันธ์
   
51:17 Right? ใช่ไหม
   
51:20 We won’t go into all that. We will, เราจะยังไม่เข้าไปในเรื่องนั้น
a little later, as we go along.  
   
51:25 So, we are saying, เราพูดว่า
   
51:28 you cannot observe คุณไม่สามารถสังเกต
this extraordinary structure เห็นโครงสร้างอันพิเศษนี้ได้
   
51:39 of the centre, โครงสร้างของศูนย์กลาง
the concern about the centre, ความสนใจเกี่ยวกับศูนย์กลาง
   
51:46 and to observe that freely, เพื่อสังเกตมันได้อย่างอิสระ
without any pressure, โดยไม่มีแรงกดดันใดๆ
   
51:52 there must be freedom to look. จำต้องมีอิสรภาพที่จะมองดู
   
52:00 But most of us are under pressure. แต่พวกเราส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แรงกดดัน
   
52:04 Most of us, ส่วนใหญ่เรามีแรงจูงใจ เมื่อเราสังเกต
when we observe, have a motive,  
   
52:07 the motive becomes the pressure. แรงจูงใจกลายเป็นแรงกดดัน
   
52:14 ‘When I observe, I must understand it, “เมื่อฉันสังเกต ฉันต้องเข้าใจมัน
I must get beyond it, ฉันต้องอยู่เหนือมัน
   
52:21 there must be a reward “ต้องมีรางวัล
at the end of the beastly show.’ เมื่อการแสดงอันน่ารังเกียจนี้จบลง”
   
52:30 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
52:31 This great, constant pressure, แรงกดดันอันต่อเนื่องมากมายนี้
through motive, เกิดจากแรงจูงใจ
   
52:38 through desire, through reward, เกิดจากความอยาก อยากได้รางวัล
avoiding punishment and so on, หลีกเลี่ยงการลงโทษ และอื่นๆ
   
52:44 as long as there is that weight, ตราบใดที่ยังมีสิ่งถ่วงทับเหล่านั้น
   
52:48 observation into the cause ในการสังเกตถึงสาเหตุที่ทำให้มนุษย์
why human beings  
   
52:55 have reduced themselves to such ลดทอนตนเองลงเป็นเพียง
narrow, little human entities, ตัวตนอันคับแคบ กระจ้อยร่อย
   
53:01 so concerned about themselves, สนใจแต่ตัวเอง ตั้งแต่เช้าจนค่ำ
from morning till night.  
   
53:11 Otherwise, you wouldn’t have gurus. ด้วยเหตุนั้น คุณจึงมีคุรุมากมาย
   
53:14 Otherwise, you wouldn’t have มีนักบวชและศาสนาต่างๆ
priests and religions.  
   
53:18 Otherwise, you wouldn’t have มีเหล่านักบวชที่ทำงานด้านจิตวิทยา
all these enormous, complex,  
   
53:24 psychological priests อย่างมโหฬารและซับซ้อน คุณเข้าใจนะ
– you understand?  
   
53:32 All that indicates, naturally, ทั้งหมดนั้นแสดงถึงการสนใจ เป็นกังวลกับตนเอง
this concern about oneself.  
   
53:51 And can one live แล้วเราสามารถมีชีวิตอยู่
without this concern, at all? โดยไม่สนใจตนเองเลยได้ไหม
   
54:04 Then, only, there is peace. เมื่อนั้น จึงจะมีความสงบสุข
   
54:08 Then, only, เมื่อนั้น จึงจะมีความรักและความเมตตาการุญ
there is love and compassion.  
   
54:17 Where there is a centre, ที่ใดมีศูนย์กลาง
   
54:22 held by thought as the ‘me,’ ที่ความคิดก่อตัวขึ้นเป็น “ตัวฉัน”
in a narrow groove, อยู่ในร่องรางแคบๆ
   
54:27 there must be suffering, ย่อมต้องเกิดความทุกข์ระทม
   
54:30 and the violence and the brutality, ความรุนแรง ความโหดร้าย
the cruelty, the hate, ความทารุณ ความเกลียดชัง
   
54:35 the whole of that is centred there. ทั้งหมดรวมศูนย์อยู่ที่นั่น
   
54:50 That’s an actual fact. นั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆ
   
54:54 Then, the next question is, คำถามต่อมาคือ เป็นไปได้ไหมที่จะพังทลายมัน
is it possible to break it down?  
   
55:00 Not with a chisel and a hammer, ไม่ใช่ด้วยสิ่วด้วยค้อน
as most of us are apt to do อย่างที่พวกเราส่วนใหญ่มักจะทำ
   
55:09 – psychological hammer, แต่เป็นสิ่วทางจิตใจ หรือค้อนทางจิตใจ
psychological chisel –  
   
55:13 making an effort, discipline, การใช้ความพยายาม
control, sacrifice, ใช้วินัย การควบคุม การพลีตน
   
55:22 denying, resisting การปฏิเสธ การต่อต้านขัดขืน
– which are all hammer. ทั้งหมดนั้นคือค้อน
   
55:28 Right? So, we’re asking, เราถามว่า เป็นไปได้หรือที่จะพังทลาย
is it possible to break it down,  
   
55:34 these walls that one has built กำแพงเหล่านี้
around oneself, ที่เราสร้างขึ้นปิดล้อมตัวเราเอง
   
55:39 without a single movement of effort? พังทลายมันโดยไม่ใช้ความพยายามแม้แต่น้อย
   
55:44 Because if you make an effort, เพราะหากคุณใช้ความพยายาม
you are identifying yourself คุณก็เข้าไปยึด
   
55:49 with what will happen ผนึกกับผลที่จะเกิดขึ้น
when you break down the wall เมื่อคุณพังทลายกำแพงลง
   
55:55 – you understand? คุณเข้าใจไหม
   
55:56 Which is still another structure ซึ่งก็ยังเป็นแค่โครงสร้าง
of the narrow self. ของตัวตนที่จำกัดคับแคบ
   
56:02 I wonder if you see all this! ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
   
56:05 Yes? Right? เข้าใจไหม
   
56:12 So, can this be broken down? ดังนั้น ปัญหาคือ กำแพงนี้จะทลายลงได้ไหม
That’s the problem.  
   
56:22 That is really the central issue เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่ง
for all humanity. สำหรับมนุษยชาติทั้งหมด
   
56:30 There is no other issue, politically, ไม่มีปัญหาอื่นที่สำคัญกว่านี้สำหรับมนุษย์
religiously, economically, ไม่ว่าทางการเมือง ศาสนา หรือเศรษฐกิจ
   
56:37 for man to end this นั่นคือ มนุษย์จะยุติความคิด
colossal self-centred thought, ที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่ ได้ไหม
   
56:45 this subtle selfishness which breeds ยุติความเห็นแก่ตัวอันแยบยล
division, all the rest of it. ที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและอื่นๆ
   
56:52 That is the central issue. นี่คือปัญหาหลัก
   
56:56 And that’s the central issue เป็นปมสำคัญของศาสนา
of religion,  
   
57:00 not all this circus ไม่ใช่การแสดงละครสัตว์
that’s going on in the world, ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก
   
57:06 in churches, in mosques, in temples, ตามโบสถ์ ตามมัสยิด ในวัด
in religious gatherings. ในการชุมนุมทั้งหลายทางศาสนา
   
57:14 The essence of religion is the ending แก่นสำคัญของศาสนา
of the self, totally, completely. คือการจบสิ้นตัวตนอย่างสมบูรณ์สิ้นเชิง
   
57:30 What time is it, sir? ตอนนี้กี่โมงแล้ว
   
57:33 Questioner: Eleven thirty. Questioner: ผู้ฟัง: 11:30 น.
   
57:41 K: Shall I go on? Have you had K: ให้ผมพูดต่อไหม
enough of it, for this morning? คุณรู้สึกพอแล้วหรือยังสำหรับเช้านี้
   
57:51 We began five minutes late, เราเริ่มต้นช้าไปห้านาที
so I will go on for five minutes more. ผมจะพูดต่ออีกห้านาที
   
58:06 If you have looked into the mirror, หากคุณมองดูในกระจก
carefully, seriously, อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และจริงจัง
   
58:13 not merely at your face, ไม่เพียงมองดูใบหน้า
or your hair, or your eyebrows, ทรงผม หรือคิ้วของคุณเท่านั้น
   
58:17 and colouring and all the rest of it, หรือมองสีสันต่างๆ และอื่นๆ ทำนองนั้น
   
58:20 but look without any direction, แต่มองดู
  โดยปราศจากการกำหนดทิศทาง
   
58:36 because the direction is a distortion. เพราะการกำหนดทิศทาง คือการบิดเบือน
   
58:42 Please understand this one thing ขอให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อน
   
58:45 and then you will be able แล้วคุณจึงจะสามารถ
to see in the mirror, very clearly. มองเห็นในกระจกได้อย่างแจ่มชัด
   
58:54 We are always acting เรามักกระทำในทิศทางที่เฉพาะเจาะจงเสมอ
in a particular direction  
   
59:08 – success, you know, all the rest of เช่น มีความสำเร็จ และอื่นๆ ทำนองนั้น
it, I don’t have to go into details. ผมคงไม่ต้องลงรายละเอียด
   
59:14 So, can you observe คุณสามารถสังเกต โดยปราศจาก
without any movement? การเคลื่อนไหวใดๆ ได้ไหม
   
59:25 – the movement being, thought looking. การเคลื่อนไหวก็คือความคิด ที่มองดู
   
59:31 I wonder if you see that. ผมสงสัยว่าคุณจะเข้าใจตรงนี้ไหม
   
59:41 You see, when you look at anything, เมื่อคุณมองดูอะไรก็ตาม
doesn’t matter what it is, ไม่สำคัญว่ามันคืออะไร
   
59:47 thought is looking. ความคิดกำลังมองดู
   
59:49 Have you discovered that? คุณค้นพบไหมว่าเป็นเช่นนั้น
   
59:53 Or imagination, fancy, หรือเป็นจินตนาการ
memory, the past. ความเพ้อฝัน ความทรงจำ เป็นอดีต
   
1:00:02 Right? ใช่ไหม
   
1:00:03 Can you look คุณสามารถมองดู
without the movement of all that? โดยไร้การเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ไหม
   
1:00:11 Otherwise, you can’t see clearly. ไม่เช่นนั้น คุณก็ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
   
1:00:17 See the logic of it, the reason of it. มองให้เห็นตรรกะ เห็นเหตุผลของมัน
   
1:00:20 If you see the reason, ถ้าคุณเห็นเหตุผล เห็นตรรกะ เห็นด้วยจิตปกติ
the logic, the sanity of it,  
   
1:00:24 that very sanity will put that aside. ความเป็นปกตินั่นเองจะยุติสิ่งเหล่านั้น
   
1:00:30 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:00:33 It’s the unhealthy ความไม่เป็นปกตินั่นแหละ
that bring all this in. ที่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามา
   
1:00:38 It’s the healthy that look ความปกติสมบูรณ์นั้นมองดู
because they’re sane. เพราะมันเป็นปกติ
   
1:00:45 Which means sanity is not possible ซึ่งหมายถึง เป็นไปไม่ได้ที่จิตจะเป็นปกติ
when you remember all your illnesses, เมื่อคุณจดจำความเจ็บป่วยทั้งหมดของคุณ
   
1:00:58 all the past pains, ความเจ็บปวดทั้งหมดในอดีต
   
1:01:03 but when those are put aside, แต่เมื่อวางอดีตทั้งหมด
   
1:01:06 you can look very clearly คุณก็สามารถมองดูได้อย่างชัดเจน
without any difficulty. โดยไม่มีความยุ่งยากใดๆ
   
1:01:13 The looking then pushes aside การมองดูนั้น
all those things which are not sane ผลักไสสิ่งผิดปกติเหล่านั้นออกไป
   
1:01:21 – you understand what I’m saying? คุณเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่า
   
1:01:22 The very urgency of looking ความเร่งด่วนที่จะมองดู
   
1:01:29 puts aside those things สลายสิ่งที่ขัดขวางการมองดูจริงๆ
that prevent actual looking.  
   
1:01:38 Right? Is this clear? เรื่องนี้ชัดเจนแล้ว
One thing clear.  
   
1:01:44 The very urgency of something เพราะความเร่งด่วนต่ออะไรบางอย่าง
– you understand? –  
   
1:01:53 you forget about everything else. คุณจึงลืมอย่างอื่นทั้งหมด
   
1:02:03 The urgency of someone dying, ความเร่งด่วนต่อคนที่กำลังจะตาย
or fire, or anything, ไฟไหม้ หรืออะไรก็ตาม
   
1:02:08 the urgency dispels, totally, ความเร่งด่วนขับไสกระแสอดีตโดยสิ้นเชิง
the movement of the past:  
   
1:02:16 you act. ปฏิบัติการเกิดขึ้น
   
1:02:23 So, do you, looking in the mirror, คุณกำลังมองดูในกระจกอยู่ไหม
   
1:02:30 and you are looking in the mirror เมื่อคุณมองในกระจก
without any persuasion, โดยปราศจากการชักจูงโน้มน้าว
   
1:02:34 without any pressure ปราศจากแรงกดดัน
   
1:02:36 because there is no speaker but you’re เพราะไม่มีผู้พูด
just observing yourself in the mirror คุณเพียงสังเกตตัวคุณเองในกระจก
   
1:02:42 – and the reason, logic has told you แล้วเหตุผล ตรรกะได้บอกคุณ
   
1:02:46 the world with all its violence, ว่าความรุนแรง ความโหดร้าย
brutality, insanity ความวิกลจริต ในโลก
   
1:02:54 is brought about by this centre เกิดขึ้นเพราะศูนย์กลางนี้
in the name of peace, ศูนย์กลางในนามของสันติภาพ
   
1:03:00 in the name of Christ, ในนามของพระคริสต์
in the name of nationality, ในนามของประเทศชาติ
   
1:03:04 brotherhood, you know, ในนามของภราดรภาพ และอื่นๆ
all the rest of it.  
   
1:03:10 Can you look? คุณมองดูได้ไหม
   
1:03:12 And the intensity ความแรงกล้า
and the urgency of watching และความเร่งด่วนของการมองดู
   
1:03:20 dispels any interference of thought, ขับไสการแทรกแซงของความคิดออกไป
   
1:03:25 with all its images, associations. รวมทั้งมโนภาพของมัน
  และสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด
   
1:03:33 Are you doing it? คุณกำลังทำอยู่หรือเปล่า
   
1:03:36 Or, are you listening to the speaker, คุณกำลังฟังผู้พูดหรือเปล่า
when he says, there is no speaker. เมื่อเขาพูดว่า ไม่มีผู้พูด
   
1:03:45 You understand? คุณเข้าใจไหม ไม่มีผู้พูด
There is no speaker,  
   
1:03:48 and I mean this ผมหมายความอย่างนั้นจริงๆ
desperately, passionately. อย่างแรงกล้าเต็มที่
   
1:04:00 And I say this ผมพูดทั้งหมดนี้
with great affection, love, ด้วยความอาทรและความรัก
   
1:04:05 because then you are looking เพราะเมื่อคุณมองดูในกระจก ด้วยตัวคุณเอง
at the mirror yourself,  
   
1:04:11 not the speaker is influencing you, ไม่ใช่เพราะผู้พูดมีอิทธิพลต่อคุณ
   
1:04:14 coercing you, urging you, บังคับคุณ เร่งเร้าหรือโน้มน้าวคุณ
persuading you.  
   
1:04:28 So, you are here, if one may point คุณมาที่นี่ ไม่ใช่เพื่อมาฟังผู้พูด
out, not to listen to the speaker,  
   
1:04:38 but to listen, observe แต่มาฟังและสังเกตตัวคุณเองในกระจก
yourself in the mirror.  
   
1:04:44 And the whole history of mankind แล้วประวัติศาสตร์ทั้งมวลของมนุษยชาติ
is revealed there. ก็จะเผยให้เห็น
   
1:04:53 And when you look with intensity, เมื่อคุณมองดูด้วยความเข้มข้นแรงกล้า
it becomes so very simple. มันกลายเป็นเรื่องแสนง่ายดาย
   
1:05:01 Right? จริงไหม