Krishnamurti Subtitles

การผนึกตนของความคิด

Saanen - 11 July 1978

Public Talk 20:07   การผนึกตนของความคิด
   
0:25 May we continue ขอให้เราพูดคุยกันต่อ
with what we were talking about จากเรื่องที่เราได้พูดไปแล้ว
   
0:29 the day before yesterday? เมื่อวานซืนนี้
   
0:37 Before we go into that, ก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อ
I would like to ask if I may, ผมขอถามคุณ
   
0:48 with all due respect ด้วยความนับถือและจริงใจ
and all the rest of it,  
   
0:53 why you are here, ว่าทำไมคุณจึงมาที่นี่
   
0:58 why you come เหตุใดคุณจึงมาร่วมงานเสวนานี้
to these talks and discussions.  
   
1:06 Is it out of curiosity? คุณมาเพราะความอยากรู้อยากเห็น
   
1:15 Is it that you have หรือคุณไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ที่จะทำ
nothing better to do,  
   
1:21 therefore, you might just คุณจึงมาใช้เวลาอยู่ที่นี่
spend an hour or so, here? หนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น
   
1:28 Or since you, apparently, มันชัดเจน คุณยอมยุ่งยากเพื่อมาที่นี่
have taken a lot of trouble to come,  
   
1:36 you must be fairly serious. แสดงว่าคุณต้องค่อนข้างจริงจัง
   
1:45 And if you are serious, และถ้าคุณจริงจัง
how far are you willing to go? คุณเต็มใจที่จะไปให้ไกลแค่ไหน
   
1:53 Not another long journey, physically, ไม่ใช่เป็นการเดินทางไกลโดยร่างกาย
   
1:59 but inwardly, psychologically, แต่เป็นการเดินทางภายใน
inside the skin, as it were, ทางจิตใจ ภายในร่างกายนี้
   
2:07 how deeply you are willing to go? คุณเต็มใจที่จะเดินทางไปให้ลึกแค่ไหน
   
2:14 One can go very deeply, only เราสามารถเดินทางได้อย่างลุ่มลึก
   
2:19 – if you’re willing – ก็ต่อเมื่อคุณเต็มใจ
   
2:28 not with an intellectual ไม่ใช่ด้วยความลุ่มลึก
concept of depth, ที่เป็นข้อสรุปรวบยอดทางความคิด
   
2:36 then if you have หากคุณมีข้อสรุปรวบยอดทางความคิด
an intellectual concept of depth, เกี่ยวกับความลุ่มลึก
   
2:41 then it takes time มันจะต้องใช้เวลา
to travel into that depth. เพื่อเดินทางเข้าสู่ความลุ่มลึกนั้น
   
2:54 And you may be serious enough คุณอาจจริงจังพอที่จะค้นหาด้วยตัวเอง
to find out for yourself  
   
3:09 whether you can observe ว่าคุณจะสามารถสังเกตกระแสทั้งหมด
this whole movement of time, ของกาลเวลานี้ได้ไหม
   
3:18 the measurement, height and depth, ทั้งการเทียบวัด ความสูง ความลึก
   
3:24 climbing and descending, ปีนขึ้นแล้วย้อนลง
enquiring into depth, ถามค้นเข้าสู่ความล้ำลึก
   
3:33 which requires, also, ซึ่งต้องอาศัยทั้งเวลา และพลังงานมากมาย
a great deal of time and energy.  
   
3:40 Or there may be หรืออาจมีปฏิบัติการ
a totally different action, ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
   
3:50 which doesn’t involve ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขยายขอบเขต
physical expansion, the travelling หรือการเดินทางทางกายภาพ
   
3:59 from this country to India จากประเทศนี้ไปยังอินเดีย
   
4:02 to find some เพื่อสืบเสาะหาคุรุ ผู้น่าเกลียดหรือดีงาม
ugly guru or beautiful guru,  
   
4:09 but rather to have แต่เป็นการรับรู้ถึงสรรพสิ่งอย่างรวดเร็ว
a quick perception into things,  
   
4:18 to have an insight, มีการหยั่งเห็นเข้าใจได้ทันที
an immediate understanding,  
   
4:26 immediate contact สัมผัส “สิ่งที่เป็นอยู่จริง” ได้ทันทีทันใด
with actually ‘what is.’  
   
4:35 Not what you think ‘what is,’ “สิ่งที่เป็นอยู่จริง” นี้
or what you might want it to be, ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็น
   
4:39   ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็น
   
4:44 but actually perceive in its entirety แต่รับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ ทั้งหมด
what actually is taking place. ตามที่เป็นจริง
   
4:56 When one observes เมื่อมีการสังเกตที่บริสุทธิ์ เป็นทั้งหมด
so totally, holistically,  
   
5:04 then that gives an insight. การสังเกตนั้นทำให้เกิดการหยั่งเห็น
   
5:09 From that insight, you act, จากการหยั่งเห็นนั้น คุณปฏิบัติการ
   
5:14 therefore, insight and action ดังนั้น การหยั่งเห็น
are immediate, และปฏิบัติการเกิดขึ้นทันทีทันใด
   
5:18 not a postponement of action. ไม่ใช่ปฏิบัติการที่ผัดวันประกันพรุ่ง
   
5:27 So, that is what we are นั่นคือเรื่องที่เราจะถามค้น ในเช้าวันนี้
going to enquire,  
   
5:31 if we may, this morning, ถ้าคุณเต็มใจ
if you’re willing,  
   
5:37 and if that is และถ้านั่นเป็นเรื่องที่คุณต้องการจะค้นให้พบ
what you want to discover.  
   
5:41 And as we were saying the other day, ดังที่เราพูดแล้วเมื่อวันก่อน
   
5:54 why, throughout the world, ว่าเหตุใดทั่วทั้งโลก
   
5:59 human beings are so occupied มนุษย์จึงหมกมุ่นวุ่นอยู่กับตัวเอง
with themselves,  
   
6:07 with their growth, intellectually, กับการเติบโตทางความคิด การใช้เหตุผล
   
6:10 with their physical beauty กับความสวยงามของร่างกาย หรืออะไรก็ตาม
or whatever it is,  
   
6:16 and psychologically, inwardly, รวมทั้งด้านจิตใจ ด้านใน
   
6:23 so anxiously occupied with themselves, มนุษย์หมกมุ่นกระวนกระวายอยู่กับตนเอง
   
6:32 with their understanding, กับความเข้าใจของตนเอง
whether they are meditating properly, กับการทำสมาธิว่าถูกต้องไหม
   
6:37 whether the right posture, ท่าทางถูกต้องไหม
   
6:39 whether it is the right thing to do, มันเป็นสิ่งที่ควรทำไหม หรือเราควรทำอะไร
what one should do –  
   
6:43 this constant expanding enquiry การถามค้นที่ขยายออกไปเรื่อยๆ
and occupation about themselves. และการหมกมุ่นเกี่ยวกับตนเองนี้
   
6:54 If one discovers for oneself ถ้าเรามองเห็นอันตราย
the danger of such occupation, ของการหมกมุ่นเช่นนี้ด้วยตนเอง
   
7:03 the actual, not only psychological, ไม่เพียงอันตรายทางจิตใจ
as well as physiological danger แต่อันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆ ทางกายภาพ
   
7:12 of this centralised occupation, ในการหมกมุ่นเอาตนเอง
  เป็นศูนย์กลางความสำคัญนี้
   
7:21 then, perhaps, one can clearly แล้วบางทีคุณอาจถามค้นได้อย่างชัดเจน
and easily go into the question ‘why.’ และง่ายดายว่า “เพราะเหตุใด”
   
7:36 Why human beings, of which we all are, ทำไมมนุษย์ซึ่งคือเราทุกคน
   
7:42 and every human being, มนุษย์ทุกๆ คน เป็นตัวแทนของมวลมนุษย์
if you enquire into it more deeply,  
   
7:47 is the representative of all humanity, หากคุณจะถามค้นอย่างลุ่มลึก
   
7:52 and that’s very important, ผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากที่ต้องเข้าใจด้วย
I think, to understand, too,  
   
7:58 because every human being, เพราะว่ามนุษย์ทั่วโลกทุกคนเป็นทุกข์
right throughout the world, suffers,  
   
8:03 is anxious, uncertain, in despair, วิตกกังวล รู้สึกไม่แน่นอน
elated, confused, attached. สิ้นหวัง ลิงโลด สับสน ผูกพัน
   
8:16 So, all human beings are that. มนุษย์ทั้งหมดเป็นเช่นนั้น
   
8:21 So you, when you look เมื่อคุณมองดูตัวคุณเองด้วยความใส่ใจ
at yourself very carefully,  
   
8:26 objectively, non-personally, โดยไม่ลำเอียง ไม่อคติ
  และไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตน
   
8:33 then you will see that you’re คุณจะเห็นว่า
like the rest of humanity. ตัวคุณนั้นก็เหมือนมนุษย์คนอื่นๆ
   
8:38 And that discovery that you are การค้นพบว่าตัวคุณนั้น
actually, truly, irrevocably, แท้จริงแล้วเป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคน
   
8:50 the representative อย่างไม่อาจลบล้างได้
of every human being,  
   
8:56 that gives you an extraordinary การค้นพบนั้นให้พลังสำคัญแก่ชีวิต
sense of vitality, strength. ให้ความเข้มแข็งเหนือธรรมดาแก่คุณ
   
9:05 This is not mere sentiment, นี่ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกอันอ่อนไหว
a romantic concept, หรือความคิดรวบยอดที่เพ้อฝัน
   
9:11 an intellectual idea, หรือแนวคิดทางเชาวน์ปัญญา
   
9:14 but an actual, daily fact. แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน
   
9:21 So, we were saying the other day, เมื่อวันก่อนเราพูดว่า
   
9:27 this occupation limits energy. การหมกมุ่นนี้จำกัดพลังงาน
   
9:35 And when energy is limited, เมื่อพลังงานถูกจำกัด
narrowed-down, canalised, ถูกกักให้อยู่ในร่องรางแคบๆ
   
9:46 it begins to lose มันจะเริ่มสูญเสีย
its pristine vitality, energy. พลังงานที่บริสุทธิ์และสำคัญ
   
9:55 And this narrowing down และการหมกมุ่นกับตนเอง
of self-occupation with oneself, ที่ทำให้จำกัดคับแคบนี้
   
10:06 if one observes, ถ้าคุณสังเกตจะเห็นว่า
   
10:08 has created a lot of ได้ก่อให้เกิดความทุกข์ระทมมากมาย
misery in the world. บนโลกนี้
   
10:14 When each person ในเมื่อแต่ละคนมัวแต่หมกมุ่นกับตัวเอง
is occupied with himself,  
   
10:18 with his ambitions, with his กับความทะเยอทะยาน
fulfilment, with his despairs, ความอยากเติมเต็ม ความสิ้นหวัง
   
10:22 with his fears and so on, so on, ความกลัวของตนเอง และอื่นๆ
   
10:25 you have no relationship คุณก็ไม่มีความสัมพันธ์กับใครเลย
with anybody else.  
   
10:30 You may think you have คุณอาจคิดว่า คุณมีความสัมพันธ์
   
10:34 but, actually, แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณไม่มี
you have no relationship  
   
10:38 when the whole of your mind เมื่อจิตใจทั้งหมดของคุณ
is occupied with one’s own progress, สนใจแต่ความก้าวหน้าของตนเอง
   
10:46 with one’s anxieties, ความวิตกกังวลของตน
with one’s own problems and so on. ปัญหาของตน และอื่นๆ
   
10:50 It’s so obvious. มันเห็นได้ชัด
   
10:53 But though it is very obvious, ถึงแม้จะเห็นได้ชัด
we do nothing about it. เราก็ไม่เคยทำอะไรกับมัน
   
11:01 On the contrary, ตรงกันข้าม
we work at it, improve it เราพยายามแก้ไข ปรับปรุงมัน
   
11:12 – it’s called self-improvement, ซึ่งเราเรียกว่า
to become better, การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
   
11:17 but always within the narrow limits. แต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัดเสมอ
   
11:28 So, that’s what we were นั่นคือสิ่งที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวันก่อน
talking about the other day.  
   
11:33 Perhaps, some of you are new to this, บางคนอาจยังใหม่ต่อเรื่องนี้
   
11:36 so, if you are new ถ้าคุณยังใหม่ต่อเรื่องที่กำลังพูดถึงนี้
to what is being said,  
   
11:41 don’t say to yourself, อย่าได้พูดกับตัวเองว่า
‘Oh, that’s old stuff. “นั่นเป็นเรื่องเก่า
   
11:44 We have heard all this, เราเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาแล้ว
in different ways, before.’ ในแง่ที่ต่างออกไป”
   
11:48 Or say, ‘He’s repeating หรือบอกว่า
what somebody else has said.’ “เขาพูดซ้ำเรื่องที่คนอื่นพูดมาแล้ว”
   
11:53 Or you don’t quite หรือคุณอาจไม่ค่อยเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้
understand the vocabulary  
   
12:00 – we are using เราใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วๆ ไป
ordinary English language,  
   
12:06 no jargons, no specific ไม่ได้ใช้ศัพท์ทางเทคนิค
meaning to special words, ไม่มีความหมายเฉพาะแก่คำพิเศษเหล่านี้
   
12:14 but ordinary, daily English. แต่ใช้ภาษาอังกฤษปกติธรรมดา
   
12:20 And if we both are speaking English, หากทั้งสองฝ่ายพูดภาษาอังกฤษ
communication becomes easy, การสื่อสารก็กลายเป็นเรื่องง่าย
   
12:28 but verbal communication แต่การสื่อสารด้วยถ้อยคำยังไม่เพียงพอ
is not merely enough.  
   
12:37 We can understand ถ้าเราพูดว่า มันช่างเป็นวันที่สวยงาม
that it’s a lovely day, fortunately, โชคดีที่ทุกคนเข้าใจได้
   
12:43 but when one goes deeply, แต่เมื่อเราถามค้นลงไป
enquires extensively, อย่างลุ่มลึก กว้างไกล
   
12:54 wisely, hesitantly, อย่างชาญฉลาด รีรอ ไม่ด่วนสรุป
   
12:58 the words are not enough. ถ้อยคำไม่เพียงพอ
   
13:02 Words are never the thing, ถ้อยคำไม่ใช่สิ่งนั้น
   
13:06 the description is never ถ้อยคำที่ใช้อธิบาย ไม่ใช่สิ่งที่ถูกอธิบาย
the described.  
   
13:10 So one must be not only aware เราไม่เพียงต้องตระหนักรู้
of the meaning of the words ความหมายของถ้อยคำเท่านั้น
   
13:19 but also, the word is not the thing. แต่ตระหนักด้วยว่า ถ้อยคำไม่ใช่สิ่งนั้น
   
13:29 Then one begins to enquire แล้วเราจึงจะเริ่มถามค้นได้อย่างลุ่มลึก
very, very deeply,  
   
13:36 slowly, hesitantly, ค่อยเป็นค่อยไป อย่างรีรอ
without any conclusion. ปราศจากข้อสรุปใดๆ
   
13:41 Right? ใช่ไหม
   
13:42 Like a first-class lawyer เหมือนทนายความชั้นหนึ่ง
or a surgeon, หรือศัลยแพทย์มือหนึ่ง
   
13:49 doesn’t bring all his concepts. ย่อมไม่นำเอาแนวคิดของตนเข้ามา
   
13:52 He first enquires into the case แต่จะสอบถามข้อเท็จจริงของกรณีก่อนเสมอ
   
13:57 – the case is us, กรณีนี้คือตัวเรา เราคือปัญหา
we are the problem.  
   
14:08 So, we must be very clear ฉะนั้น เราต้องชัดเจนว่า
what is our problem, อะไรคือปัญหาของเรา
   
14:15 which I begin to question ผมขอเริ่มถามว่า เป็นเพราะเรากระจัดกระจาย
whether we are.  
   
14:19 We are so diffused, เราไม่ชัดเจน
emotional, sentimental, และเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหว
   
14:30 so we are always เราจึงมักแต่งแต้มสีสันให้แก่ปัญหาอยู่เสมอ
colouring the problem,  
   
14:36 looking at it from a very, เรามองปัญหาจากมุมมอง
very narrow, limited point. ที่คับแคบและจำกัดยิ่ง
   
14:44 Isn’t this so? เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่หรือ
   
14:47 So one has to be เราจึงต้องตั้งใจ สุขุม รอบคอบอย่างยิ่ง
very, advisedly, careful  
   
14:56 that in our examination ในการตรวจสอบว่าเหตุใด
into why human beings  
   
15:04 are so destructively มนุษย์จึงหมกมุ่นกับตนเอง
occupied with themselves, อย่างทำลายล้างเช่นนี้
   
15:12 in enquiring into that, ในการถามค้นเข้าสู่คำถามนั้น
   
15:16 and whether it is possible และค้นหาว่าเป็นไปได้ไหม
   
15:18 to be totally free from ที่จะเป็นอิสระจากการหมกมุ่นนี้
this occupation, completely. อย่างสมบูรณ์สิ้นเชิง
   
15:28 Freedom is the complete อิสรภาพคือ การที่ตัวตนสลายลงอย่างสมบูรณ์
dissolution of the self.  
   
15:43 Then there is freedom. เมื่อนั้นจึงมีอิสรภาพ
   
15:49 We are going to go into all that. เราจะสืบค้นในเรื่องทั้งหมดนั้น
   
15:56 Phew! Il fait chaud. วันนี้ร้อนมาก
It’s hot!  
   
16:15 Does one see the actual danger เราเห็นอันตรายที่เกิดขึ้นจริงๆ
of this self-centred occupation? จากการหมกมุ่นเอาตนเป็นศูนย์กลางไหม
   
16:29 That occupation may การหมกมุ่นนั้น
identify itself with a nation, อาจผนึกตนเป็นหนึ่งเดียวกับประเทศชาติ
   
16:40 with a group, กับกลุ่ม กับอุดมการณ์
with a particular ideal or belief. หรือความเชื่อบางอย่าง
   
16:50 It is the same process. มันเป็นกระบวนการเดียวกัน
   
16:55 I hope this is clear. ผมหวังว่าตรงนี้คงชัดเจน
   
16:57 When I identify myself with a group, เมื่อผมผนึกตนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่ม
   
17:01 with an idea, with a belief, กับแนวคิด กับความเชื่อ กับข้อสรุปใดๆ
with a conclusion,  
   
17:07 that identification การผนึกตนเช่นนั้น
is the very essence  
   
17:13 of being occupied with oneself. คือแก่นของการยุ่งวุ่นวายอยู่กับตนเอง
   
17:18 Right? ใช่ไหม
   
17:22 When one is occupied เมื่อคุณยุ่งวุ่นวาย
with, say, internationalism, เช่น วุ่นอยู่กับสากลนิยม
   
17:32 you have moved from คุณเคลื่อนไปจากการหมกมุ่น
occupying yourself with yourself อยู่กับเรื่องของตนเอง
   
17:39 to something with which ไปหมกมุ่นกับอะไรบางอย่าง
you identify yourself. ซึ่งคุณผนึกตนเข้ากับมัน
   
17:45 Therefore, that identification is ฉะนั้น การผนึกตนนั้น
still the occupation with oneself. จึงยังเป็นการหมกมุ่นอยู่กับตนเอง
   
17:52 Is this clear? ชัดเจนไหม
   
17:56 When I identify myself เมื่อผมผนึกตัวผมเอง
with Christ or Jesus, เข้ากับพระคริสต์หรือพระเยซู
   
18:01 or Krishna, or whatever it is, หรือพระกฤษณะ หรืออะไรก็ตาม
   
18:08 I am still in the process ผมก็ยังอยู่ในกระบวนการผนึกตนกับสิ่งนั้น
of identifying myself with that,  
   
18:18 but it is still มันก็ยังเป็นการหมกมุ่นกับตัวผมเอง
occupation with myself.  
   
18:21 I wonder if this is clear? ถ้าเรื่องนี้ชัดเจน
Bene? Can we go on, if that’s clear? เราเคลื่อนต่อไปได้ไหม
   
18:32 So, this central issue is ปัญหาหลักของเรื่องนี้คือ
whether one can exist เราสามารถดำรงอยู่ได้ไหม
   
18:44 healthily, sanely, harmoniously อยู่อย่างมีสุขภาวะ เป็นปกติ กลมกลืน
without identifying with anything, โดยไม่มีการผนึกตนเข้ากับอะไรเลย
   
19:00 not only outwardly but inwardly ไม่เพียงภายนอกเท่านั้น แต่ภายในด้วย
   
19:10 – identifying myself ไม่ผนึกตนกับตัวฉัน กับประสบการณ์ของฉัน
with my experience,  
   
19:15 identifying oneself with the family, ไม่ผนึกตนกับครอบครัว
   
19:20 with beliefs, กับความเชื่อ กับสถาบันต่างๆ และอื่นๆ
with institutions and so on.  
   
19:36 That means, can one live นั่นหมายถึง เราสามารถใช้ชีวิตบนโลกนี้
in this world with no identification? โดยไม่มีการผนึกตนเลยได้ไหม
   
19:49 Which means can one live harmoniously, หมายถึงเราจะใช้ชีวิตอย่างกลมกลืน ได้ไหม
   
19:56 both with the outer and the inner, ทั้งกับภายนอกและภายใน
   
19:59 without any sense โดยไม่มีความรู้สึกใดๆ
of occupation and identification? ของการหมกมุ่นและการผนึกตน
   
20:07 Is this clear? ชัดเจนไหม
   
20:08 Let’s be clear of the problem, first, ขอให้เราเข้าใจปัญหานี้ให้ชัดเจน
before we operate on it. ก่อนที่จะผ่าตัดมัน
   
20:18 When one is occupied with oneself, เมื่อเราหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับตัวเราเอง
   
20:23 with one’s body, กับร่างกายของเรา
with one’s beauty, with one’s eyes ความสวยงามของเรา ดวงตาของเรา
   
20:25 – you know, this constant การหมกมุ่นสาละวน
occupation with oneself, อยู่กับตนเองอย่างต่อเนื่องนี้
   
20:31 you deny, actually, all relationship, แท้จริงแล้วเป็นการปฏิเสธความสัมพันธ์ทั้งปวง
   
20:35 though you may sleep with another, แม้ว่าคุณอาจหลับนอนกับใครบางคน
   
20:37 though you may hold hands แม้ว่าคุณอาจกุมมือกันและกัน
with another,  
   
20:39 say, ‘How darling you are’ แล้วพูดว่า “สุดที่รักของฉัน”
– all the rest of it, และอื่นๆ ทำนองนั้น
   
20:42 but the identification process แต่กระบวนการผนึกตน
separates human beings. แบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน
   
20:48 And from that, violence, แล้วความรุนแรง สงคราม
wars, division of races,  
   
20:54 everything takes place. การแบ่งแยกเผ่าพันธุ์
  ทุกสิ่งอย่างก็เกิดขึ้น
   
21:00 Right? ใช่ไหม
   
21:03 Now, the next question is, คำถามต่อไปคือ
   
21:06 whether it is possible เป็นไปได้หรือ
to live in this world, daily, ที่จะใช้ชีวิตแต่ละวันอยู่ในโลกนี้
   
21:11 without any sense of identification? โดยไม่มีความรู้สึกของการผนึกตนเลย
   
21:20 Not only with the senses ไม่เพียงกับประสาทสัมผัส ซึ่งคือร่างกาย
– the body –  
   
21:27 but with the name, แต่ไม่ผนึกตนกับชื่อเสียงเรียงนาม
   
21:33 with all the past, the heredity ไม่ผนึกตนกับอดีต
– you understand? – กับสิ่งที่สืบทอดมาทั้งหมด คุณเข้าใจไหม
   
21:42 The Englishman, the German, กับความเป็นอังกฤษ เยอรมัน
all the history of all the past, กับเรื่องราวของอดีตทั้งหมด
   
21:46 to be completely free from all that เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิง
   
21:50 and yet live in harmony แต่ยังมีชีวิตอยู่ในบทบาทแต่ละวันอย่างกลมกลืน
with activity in daily life.  
   
22:02 Is this problem clear, now? ปัญหานี้ชัดเจนไหม
   
22:07 First of all, there is no speaker, ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่า ไม่มีผู้พูด
   
22:14 as we pointed out the other day. ซึ่งเราได้ย้ำแล้วเมื่อวันก่อน
   
22:17 You are speaking to yourself, คุณพูดอยู่กับตัวเอง
you are looking at yourself. คุณกำลังมองดูตัวคุณเอง
   
22:26 The speaker may be the mirror, ผู้พูดอาจเป็นเพียงกระจก
but the mirror has no value. แต่กระจกนั้นไม่มีค่าอะไร
   
22:36 You use the telephone to speak, คุณใช้โทรศัพท์เพื่อสื่อสาร
   
22:41 but the telephone, itself, แต่ตัวโทรศัพท์นั้น มีความสำคัญน้อยมาก
has very little importance.  
   
22:45 What you say in the telephone สิ่งที่คุณพูดผ่านโทรศัพท์ต่างหากที่สำคัญ
is important.  
   
22:50 So, similarly, ในทำนองเดียวกัน ที่นี่ไม่มีผู้พูด
there is no speaker, here.  
   
22:59 You’re talking to yourself, คุณกำลังพูดกับตัวคุณเอง
you’re observing yourself, คุณกำลังสังเกตตัวคุณเอง
   
23:06 you’re observing คุณสังเกตการหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง
your occupation with yourself,  
   
23:10 and the result of that occupation และผลของการหมกมุ่นนั้น
in your daily activity, ในชีวิตแต่ละวันของคุณ
   
23:15 which is creating ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายขึ้นในโลก
such chaos in the world.  
   
23:22 When people identify themselves เมื่อผนึกตนเข้ากับความเป็นรัสเซีย
with Russia, with a certain ideology, กับแนวคิดบางอย่าง
   
23:30 you become terribly brutal, คุณก็กลายเป็นคนทารุณโหดร้าย
   
23:37 you are willing คุณยินดีและพร้อมที่จะทรมานผู้คน และอื่นๆ
to torture people and so on  
   
23:42 – we won’t go into all that, เราจะไม่เข้าไปในเรื่องทั้งหมดนั้น
everybody knows about it. ทุกคนก็รู้กันดี
   
23:46 Every magazine, every newspaper นิตยสารทุกเล่ม หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
goes into all this. มีเรื่องราวเหล่านี้
   
23:55 So, the next question is, คำถามต่อไปคือ
   
24:22 can the mind totally disassociate, จิตใจจะสามารถแยกขาดจากความรู้
   
24:30 not only with the knowledge ความรู้ซึ่งได้รับและสะสมเอาไว้
which it has acquired and stored up,  
   
24:35 to which it becomes attached, แล้วกลายเป็นสิ่งที่มันยึดติด ได้ไหม
   
24:43 but also, can the mind โดยที่จิตใจยังคงอยู่อย่างไม่ปลีกแยก
remain not in isolation?  
   
24:57 Because when one thinks, เพราะเรามักคิดว่า
if one is not occupied oneself ถ้าเราไม่สาละวนวุ่นกับตัวเอง
   
25:01 you have no relationship to others, เราจะไม่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น
   
25:07 you are so totally isolated. เราจะปลีกแยกโดดเดี่ยวอย่างยิ่ง
   
25:11 Those are all concepts, การคิดเช่นนั้นเป็นเพียงหลักการ
conclusions, theories. เป็นข้อสรุป เป็นทฤษฎี
   
25:20 So, what we are saying is, สิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ก็คือ
   
25:24 can the mind, จิตใจซึ่งรวมทั้งสมอง
including the brain, the senses และประสาทสัมผัสทั้งหลาย
   
25:29 – when we use the word ‘mind’ เมื่อเราใช้คำว่า “จิตใจ”
   
25:32 I’m including all that, the brain, ผมหมายถึงทั้งหมดนั้น ทั้งสมอง
the movement of thought, และการเคลื่อนไหวของความคิด
   
25:40 the experiences accumulated ประสบการณ์ที่สะสมไว้
as knowledge, memory, เป็นความรู้ ความทรงจำ
   
25:46 the whole momentum of thinking, แรงทบทวีทั้งหมดของการคิด
and the senses, และประสาทสัมผัสทั้งหลาย
   
25:51 all that is the mind, ทั้งหมดนั้นคือจิตใจ
which is, essentially, consciousness. ซึ่งแท้จริงแล้วคือจิตสำนึก
   
25:59 Right? ใช่ไหม
   
26:02 Can that mind, which has been จิตใจที่ถูกอิทธิพลกำหนดมาหลายล้านปี
so conditioned, through millennia,  
   
26:13 because our minds, brains เพราะจิตใจและสมองของเรานั้น
are very, very, very old, เก่าแก่ ดึกดำบรรพ์
   
26:20 it’s not something new that we มันไม่ใช่สิ่งใหม่
have acquired when you’re born, ที่เราเพิ่งได้รับเมื่อเกิดมา
   
26:25 it is a tremendously old mind, แต่มันเป็นจิตใจ
  ที่เก่าแก่อย่างไม่น่าเชื่อ
   
26:29 heavily conditioned จิตใจที่ถูกอิทธิพลกำหนดอย่างหนักหน่วง
to occupy itself, with itself. ให้หมกมุ่นกับตัวมันเอง
   
26:40 Can that mind free itself, จิตใจเช่นนั้นจะสามารถปลดปล่อยตัวมัน
completely, from the past, ให้เป็นอิสระจากอดีตโดยสิ้นเชิง ได้หรือ
   
26:50 which includes knowledge, อดีตซึ่งรวมทั้งความรู้ จารีต
tradition, heredity, all that, สิ่งที่สืบทอดส่งผ่านกันมา ทั้งหมดนั้น
   
26:57 and actively, sanely, และมีชีวิตอยู่แต่ละวันอย่างมีพลัง
live in daily life, harmoniously? มีจิตปกติ กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
   
27:12 Is this possible? เป็นไปได้ไหมที่จะมีชีวิตเช่นนั้น
   
27:17 Right? คุณเข้าใจคำถามไหม
You understand the problem?  
   
27:29 The identification ในการจำแนกแยกตน ระหว่างยิวกับอาหรับ
between the Jew and the Arab  
   
27:35 in the Middle East, what is happening, ที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง
   
27:38 when the Russians เมื่อชาวรัสเซียผนึกตน
are occupied with an ideology เข้ากับอุดมการณ์อย่างหนึ่ง
   
27:42 and forcing man to shape himself และบังคับให้ผู้คน
according to that ideology ปรับตนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์นั้น
   
27:51 – the authoritarian totalitarianism, เป็นการปกครองเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ
   
27:54 which is destroying ที่ทำลายล้าง และอื่นๆ ทำนองนั้น
and so on, so on.  
   
28:00 Does one see this centralised เราเห็นไหมว่า
occupation is an enormous danger การหมกมุ่นเอาตนเป็นศูนย์กลางนี้
   
28:08 that’s going to destroy man? เป็นอันตรายใหญ่หลวงนัก และจะทำลายมนุษย์
   
28:14 Then the problem is, ดังนั้น เราจะสะสางปมปัญหานี้อย่างไร
how to disentangle,  
   
28:20 how to unravel all this จะแก้เงื่อนปมทั้งหมดนี้ และยุติมันอย่างไร
and put it all away?  
   
28:27 Right?  
   
28:31 Now, what is your answer? คุณจะตอบอย่างไร
   
28:33 I’m not answering it, ผมจะไม่ตอบ
you’re answering. คุณต้องตอบเอง
   
28:37 You’re looking in the mirror. คุณกำลังมองดูในกระจก โดยไม่มีผู้พูด
There is no speaker.  
   
28:44 You are looking คุณมองดู และถามคำถามเหล่านี้
and asking these questions.  
   
28:52 If you ask this question ถ้าคุณถามคำถามนี้
looking in the mirror, ในขณะที่คุณมองดูในกระจก
   
28:55 you might say, คุณอาจตอบว่า “มันเป็นไปไม่ได้หรอก”
‘Well, it’s not possible’  
   
29:00 – that’s the instinctual response, นั่นเป็นคำตอบโดยสัญชาตญาณ
‘No, it’s not possible.’ “มันเป็นไปไม่ได้”
   
29:05 If you say, ‘It’s not possible,’ หากคุณตอบว่า “มันเป็นไปไม่ได้”
then you have blocked yourself. คุณก็ปิดกั้นตัวเอง
   
29:09 Right? ใช่ไหม
   
29:15 That’s natural, isn’t it? โดยทั่วๆ ไปเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่หรือ
   
29:17 But if you say, ‘It is possible,’ แต่หากคุณตอบว่า “มันเป็นไปได้”
   
29:21 that also means นั่นก็หมายความว่า
you have blocked yourself. คุณปิดกั้นตัวเองแล้วเช่นกัน
   
29:25 Both negative and the positive ทั้งการปฏิเสธและยอมรับ
is a way of avoiding the issue. เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา
   
29:36 Right? ใช่ไหม
   
29:39 So, you’re looking at the mirror, ฉะนั้น เมื่อคุณมองในกระจก โดยไม่มีผู้พูด
there’s no speaker,  
   
29:45 and you are neither คุณทั้งไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธ
accepting nor denying,  
   
29:49 saying it is, or it is not possible, ไม่พูดว่า มันเป็นไปได้
but looking. หรือเป็นไปไม่ได้ แต่มองดู
   
29:58 So, here comes the problem ถึงตรงนี้ ปัญหาก็คือ
whether you’re actually looking, คุณกำลังมองดูจริงๆ หรือ
   
30:04 or you are looking at an idea หรือว่าคุณมองดูแนวคิด
which you have projected. ที่คุณคาดคิดเอาไว้แล้ว
   
30:10 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
   
30:14 Whether you are actually คุณกำลังมองดูในกระจกจริงๆ หรือ
looking in the mirror,  
   
30:17 or you are looking with หรือคุณมองดูด้วยข้อสรุป ด้วยแนวคิด
the conclusion or idea, or a hope, ด้วยความหวังบางอย่าง
   
30:27 and through that hope, และโดยผ่านความหวังนั้น แนวคิดนั้น
through that idea,  
   
30:30 through that conclusion, ผ่านข้อสรุปนั้น คุณมองดูตัวคุณเอง
looking at yourself.  
   
30:36 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
30:38 When you do that, you can’t see. เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะมองไม่เห็น
   
30:43 If I am prejudiced about you ถ้าผมมีอคติเกี่ยวกับคุณ
because you wear a white shirt, เพราะคุณใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว
   
30:47 or a blue shirt, or crinkly hair, หรือสีน้ำเงิน หรือผมหยิกเป็นลอน
or this or that, หรือนั่นนี่
   
30:50 I can’t, I mean, it’s silly. ผมไม่สามารถดูได้
  ผมหมายถึง มันงี่เง่า
   
30:52 If I want to have any contact หากผมต้องการเชื่อมสัมพันธ์กับคุณ
with you, it’s not possible. มันย่อมเป็นไปไม่ได้
   
30:59 But to look at oneself in the mirror แต่การมองดูตนเองในกระจก
   
31:05 and find the answer และค้นหาคำตอบ ด้วยตนเองในกระจกนั้น
for yourself in the mirror,  
   
31:11 because nobody is going to answer it. เพราะไม่มีใครจะตอบคำถามให้คุณได้
   
31:17 Then you might say, แล้วคุณอาจถามว่า “เรามาที่นี่เพื่ออะไร”
‘Why are we here?  
   
31:21 If you don’t answer this question, หากคุณไม่ตอบคำถามนี้ เช่นเดียวกับผู้พูด
as the speaker,  
   
31:25 what the dickens แล้วผมจะมานั่งรอผีสางเทวดาที่ไหน
am I sitting here for?’  
   
31:33 Which would be a natural response. ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติ
   
31:39 But, as we said, we are human beings. แต่ดังที่เราพูดว่า เราเป็นมนุษย์
   
31:47 There is this immense problem และมีปัญหามหึมาที่เราเผชิญอยู่
confronting us,  
   
31:52 a crisis, danger, destruction, มีวิกฤติ ภยันตราย การทำลายล้าง
   
32:00 and sane, healthy, ที่คนมีเหตุผล มีปกติวิสัย มีสุขภาวะ
serious people must answer this, คนที่จริงจัง เขาต้องตอบคำถามนี้
   
32:06 find an answer out of all this. ค้นหาทางออกจากปัญหาทั้งหมดนี้
   
32:13 So, looking at the mirror เมื่อมองดูในกระจก ซึ่งในนั้นไม่มีผู้พูด
where there is no speaker,  
   
32:19 you say, is this possible at all, คุณถามว่า มันเป็นไปได้หรือ
   
32:25 to move out of this ที่จะออกไปจากโครงข่ายของความเคยชิน
habitual, constant,  
   
32:31 apparently irrevocable ที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองตลอดเวลา
movement of this occupation? ซึ่งดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงล้มล้างไม่ได้
   
32:40 Right? ใช่ไหม
   
32:47 So, are you looking at the mirror, คุณมองดูในกระจกอยู่ไหม
   
32:50 or looking at the idea that หรือมองดูความคิด
you have a mirror in front of you? ที่คิดว่าคุณมีกระจกอยู่ตรงหน้า
   
32:56 You see the difference? คุณเห็นความแตกต่างไหม เห็นไหม
Do you?  
   
33:02 The idea, which is not the fact. แนวคิดไม่ใช่ความเป็นจริง
   
33:07 The idea is แนวคิดเป็นเพียงนามธรรมที่เลื่อนลอย
an abstraction of the fact, ของความเป็นจริง
   
33:12 a movement away from the fact. เป็นการเคลื่อนห่างออกไปจากความเป็นจริง
   
33:16 So, if it is terribly important ฉะนั้น จึงสำคัญยิ่ง
that you find the answer, ที่คุณจะค้นให้พบคำตอบ
   
33:25 urgently, seriously, โดยด่วนและจริงจัง
   
33:30 then ideas have no place, จากนั้นแนวคิดจะไม่มีบทบาท
you are actually looking. คุณจึงมองดูอยู่จริงๆ
   
33:40 Then what takes place? แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
   
33:57 Here comes a different problem, ปัญหาที่แตกต่างที่เกิดขึ้นคือ
   
34:02 whether you are looking, คุณมองดูในฐานะเป็นคนนอก
as an outsider in,  
   
34:09 or you are in it, not outside. หรือคุณอยู่ในนั้น
  ไม่ใช่อยู่ข้างนอกแล้วมองเข้ามา
   
34:16 That is, are you looking นั่นคือ คุณกำลังมองดู
   
34:24 as though you were different ประหนึ่งคุณแตกต่างจากสิ่งที่คุณเห็นหรือ
from that thing which you see?  
   
34:30 You have understood? เข้าใจไหม
   
34:34 You understand, sir? เรื่องนี้ไม่ยุ่งยาก ไม่ใช่หรือ
This is fairly simple, isn’t it?  
   
34:42 Now let’s… ผมจะเริ่มสืบค้นในมุมมองที่แตกต่างออกไป
I’m going to begin differently,  
   
34:47 which is, when you are คือ เมื่อคุณอิจฉา ละโมบ โกรธ หรือรุนแรง
jealous, greedy, angry, violent,  
   
34:55 are you different from that คุณแตกต่างจากความรุนแรง
violence, greed, envy, anger? ความโลภ ความอิจฉา ความโกรธนั้นหรือ
   
35:05 Are you? คุณแตกต่างจากมันไหม
   
35:07 Or you are that anger, หรือคุณคือความโกรธ
that greed, that violence? ความโลภ ความรุนแรงนั้น
   
35:27 So, can you observe yourself คุณสังเกตตัวคุณเองในกระจก ได้ไหม
in the mirror,  
   
35:32 not as an observer but only ไม่ใช่ในฐานะผู้สังเกต
the thing that is being observed, แต่มีเพียงสิ่งที่ถูกสังเกตเท่านั้น
   
35:39 without the observer? ซึ่งปราศจากผู้สังเกต
   
35:46 Does this become rather difficult? เรื่องนี้ค่อนข้างยากหรือเปล่า
   
35:55 Or is this old hat that you หรือนี่เป็นเรื่องหมวกใบเก่า
have heard before, umpteen times, ที่คุณได้ยินได้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วน
   
36:02 and you say, คุณจึงพูดว่า “ก็ขอให้พูดต่อไป”
‘Well, please get on with it’?  
   
36:07 Because this is very เรื่องนี้สำคัญมากที่ต้องเข้าใจ
important to understand,  
   
36:09 because as long as there is a division เพราะตราบใดที่ยังมีการแบ่งแยก
   
36:16 between the observer and the observed ระหว่างผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกต
– you understand? –  
   
36:22 there must be conflict, ย่อมต้องมีความขัดแย้ง
there must be effort, ต้องมีความพยายาม
   
36:29 there must be ต้องมีความรู้สึกที่จะเอาชนะอยู่เหนือมัน
a sense of either conquering it,  
   
36:32 suppressing it, or avoiding it. หรือไม่ก็กดข่มหรือหลีกเลี่ยงมัน
   
36:37 So, to totally eliminate, ดังนั้น เพื่อขจัดความพยายามทั้งหลาย
altogether, effort, โดยสิ้นเชิง
   
36:46 there must be no division. Right? ต้องไม่มีการแบ่งแยก ใช่ไหม
   
36:50 If there is no division between ถ้าไม่มีการแบ่งแยกระหว่างยิวกับอาหรับ
the Jew and the Arab, it’s finished. เรื่องมันก็จบ
   
36:59 Or North Ireland to South Ireland – หรือระหว่างไอร์แลนด์เหนือและไอร์แลนด์ใต้
it’s over. ทุกอย่างก็ยุติ
   
37:05 So, in ourselves, แต่ในตัวเราเอง มีการแบ่งแยกนี้อยู่
there is this division,  
   
37:09 the observer and the observed, แบ่งแยกเป็นผู้สังเกตและสิ่งที่ถูกสังเกต
which is dualistic. แบ่งแยกเป็นสองขั้ว
   
37:17 You follow? คุณเข้าใจไหม
   
37:20 And we are conditioned, และเราก็ถูกอิทธิพลกำหนดโดยการศึกษา
through education, culture โดยวัฒนธรรม
   
37:27 and all the rest of it, และอื่นๆ อีกมากมาย
   
37:28 through religion, so-called religion, โดยศาสนา หรือสิ่งที่เรียกกันว่าศาสนา
   
37:32 to maintain this division, อิทธิพลกำหนดให้คงการแบ่งแยกนี้ไว้
to seek God. ให้แสวงหาพระเจ้า
   
37:42 You are nobody คุณไม่ได้เป็นอะไรเลย
– you follow? – คุณเข้าใจไหม
   
37:44 this whole division, การแบ่งแยกทั้งหมดนี้ เป็นหนทาง
which is the corridor of opposites. ที่ไม่เคยบรรจบกันของคู่ตรงข้าม
   
37:50 And when there is เมื่อมีวิถีของคู่ตรงข้าม
the corridor of opposites,  
   
37:53 there must be ก็ย่อมมีความขัดแย้ง ความพยายาม การฝึกฝน
conflict, effort, practice.  
   
38:02 So, it is absolutely necessary ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างแท้จริง
to understand ที่ต้องเข้าใจ
   
38:10 that there is only observation, ว่ามีแต่เพียงการสังเกต
   
38:15 not the observer trying ไม่ได้มีผู้สังเกต
to control the observation, ที่พยายามควบคุมการสังเกต
   
38:19 that which is observed. ควบคุมสิ่งที่ถูกสังเกต
   
38:21 Is this clear? Can one do this? ชัดเจนไหม คุณทำได้ไหม
   
38:27 You may hear this. คุณอาจเคยได้ยินเรื่องที่พูดนี้
   
38:28 You may say, ‘I see the gist of it, คุณอาจพูดว่า
I have a feeling for it, “ฉันมองเห็นจุดสำคัญของมัน
   
38:36 I think what you’re saying is true,’ ฉันเข้าใจ
  ฉันคิดว่า สิ่งที่คุณพูดนั้นจริง”
   
38:37 but it avoids you, it escapes, แต่มันหลบเลี่ยง หลบหนีคุณไป
   
38:43 but it is yours, you have to find out. ทว่ามันเป็นความเข้าใจของคุณ
  คุณต้องค้นหา
   
38:49 Which means that as there is no ซึ่งหมายถึง ในเมื่อไม่มีการแบ่งแยก
division between yourself and anger ระหว่างคุณกับความโกรธ
   
38:56 – right? – you are anger, คุณก็คือความโกรธ ใช่ไหม
   
38:59 at the moment when you’re angry, ในขณะที่คุณโกรธนั้น ไม่มีผู้สังเกต
there is no observer,  
   
39:04 you’re only that. ขณะนั้น คุณคือความโกรธ
   
39:06 Later on you say, ต่อจากนั้น คุณพูดว่า “ฉันโกรธ”
‘I have been angry.’  
   
39:12 Then you say, ‘I shouldn’t be angry,’ แล้วก็พูดว่า “ฉันไม่ควรโกรธ”
   
39:15 or you give reasons, หรือคุณให้เหตุผล
explanations for being angry. ให้คำอธิบายถึงการที่คุณโกรธ
   
39:19 Or you suppress anger. หรือคุณกดข่มความโกรธ
   
39:23 The moment of anger, of greed, ในชั่วขณะของความโกรธ ความโลภ
of violence, there is no division. ความรุนแรง ขณะนั้นไม่มีการแบ่งแยก
   
39:32 This is a fact. นี่คือความเป็นจริง
   
39:36 So, similarly, ในทำนองเดียวกัน มีผู้สังเกตหรือ
is there an observer at all?  
   
39:50 This is very… Please give your mind, ขอให้มอบความสนใจ ความตั้งใจ
your attention,  
   
39:54 your love, your care ความรัก ความใส่ใจของคุณ
to understand this ในการทำความเข้าใจเรื่องนี้
   
39:58 because we are totally, เพราะเราจะขจัดความขัดแย้งได้สมบูรณ์สิ้นเชิง
completely eliminating conflict,  
   
40:03 if you understand this. หากคุณเข้าใจเรื่องนี้
   
40:06 One can live a life in which เราจะมีชีวิตอยู่
there is not a shadow of conflict, โดยไม่มีแม้แต่เงาของความขัดแย้ง
   
40:14 not only within yourself, ไม่เพียงภายในตัวคุณเท่านั้น
but outwardly. แต่ภายนอกด้วย
   
40:20 And this is immensely เรื่องนี้สำคัญอย่างใหญ่หลวงที่ต้องเข้าใจ
important to understand,  
   
40:27 because, as we said, the manner ดังที่เราพูดแล้ว
of your observation in the mirror ลักษณะการสังเกตของคุณในกระจก
   
40:40 – there is no mirror, จริงๆ แล้วไม่มีกระจก
you are watching yourself, แต่คุณกำลังดูตัวคุณเอง
   
40:44 but, for the moment, เราประดิษฐ์กระจกขึ้นมาชั่วครู่
we invent the mirror.  
   
40:52 Who is the observer? ใครหรือที่เป็นผู้สังเกต
   
40:58 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
41:00 When you say, เมื่อคุณพูดว่า “ฉันสังเกตต้นไม้ ลำธาร”
‘I observe the tree, the stream,  
   
41:08 I observe you and I observe myself,’ “ฉันสังเกตเธอ และฉันสังเกตตัวฉันเอง”
who is this observer? ใครที่เป็นผู้สังเกต
   
41:18 That’s very important to understand สำคัญมากจริงๆ
  ที่ต้องเข้าใจตรงนี้
   
41:20 before we begin ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ถูกสังเกต
to understand the observed.  
   
41:24 Right? Are we coming together? เราเข้าใจไปด้วยกันไหม
   
41:33 Are we communicating with each other? เราสื่อถึงกันไหม
   
41:37 Say, ‘Yes,’ or ‘No,’ for God’s sake. คุณหลับกันหมดแล้วหรือ
Are you all asleep? ช่วยบอกหน่อยว่า “สื่อถึงกัน” หรือ “ไม่ถึง”
   
41:53 So, who is this observer? ใครที่เป็นผู้สังเกต
   
42:03 When you say, ‘I have been angry’ เมื่อคุณพูดว่า “ฉันโกรธ”
   
42:09 or ‘I have been violent,’ หรือ “ฉันก้าวร้าวรุนแรง”
   
42:13 who is that entity that says, ใครคือผู้ที่พูดว่า “ฉันเป็นนั่นเป็นนี่”
‘I have been’?  
   
42:20 That entity is the observer, isn’t it? ใครคนนั้นคือผู้สังเกต ไม่ใช่หรือ
   
42:23 Who says, ‘Yes, I have been angry.’ คือคนที่พูดว่า “ใช่แล้ว ฉันโกรธ”
   
42:29 Is not the observer the past, ผู้สังเกตคืออดีต
who says, ‘I have been angry’? ที่พูดว่า “ฉันโกรธ” ไม่ใช่หรือ
   
42:39 Right? ไม่เพียงในทันทีที่เขาพูด
   
42:40 Not only in that instance, ทว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาสังเกต
but whenever he observes,  
   
42:46 the whole observation การสังเกตทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวของอดีต
is the movement of the past.  
   
42:54 I observe a Frenchman ฉันสังเกตคนฝรั่งเศสคนหนึ่ง
   
42:57 – because I have been told เพราะมีคนบอกฉันว่า
he’s a Frenchman – เขาเป็นคนฝรั่งเศส
   
43:00 the conditioning, the past, knowledge. การสังเกตจึงมีเงื่อนไข มีอดีต
  มีความรู้กำหนดอยู่
   
43:04 So, this whole movement กระบวนการทั้งหมดในการสังเกต
of observation, is born from the past. จึงเกิดจากอดีต
   
43:13 Right? ใช่ไหม
   
43:14 So the observer, in essence, ดังนั้น โดยแก่นแท้แล้ว
is the past. ผู้สังเกตก็คืออดีต
   
43:23 Right? ถูกไหม
   
43:25 Don’t accept what I’m saying. อย่ายอมรับสิ่งที่ผมพูด
   
43:29 That’s the fact, looking จงมองดูในกระจกที่ไม่มีผู้พูด
in the mirror, there’s no speaker, มันเป็นความจริง
   
43:35 because you’re questioning, เพราะคุณกำลังตั้งคำถาม อย่างจริงจัง
desperately,  
   
43:39 anxiously, passionately, คุณถามคำถามนี้อย่างกระวนกระวาย
you’re questioning. มุ่งมั่นแรงกล้า
   
43:46 I hope you are! ผมหวังว่าคุณทำเช่นนั้น
   
43:54 So, the observer is the past ผู้สังเกตคืออดีต
   
43:58 – past memories, คือความทรงจำในอดีต
past experiences, past knowledge. ประสบการณ์ในอดีต ความรู้ในอดีต
   
44:05 With the past, ด้วยอดีตเหล่านั้น
he’s observing himself in the mirror. เขาสังเกตตนเองในกระจก
   
44:11 Right? ถูกต้องไหม
   
44:14 So, you have created a division คุณก่อให้เกิดการแบ่งแยกขึ้น
between what you see now ระหว่างสิ่งที่คุณเห็นขณะนี้
   
44:21 and what has been. กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว
   
44:25 So, there is a division between ดังนั้น จึงเกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้สังเกต
the observer and the observed. และสิ่งที่ถูกสังเกต
   
44:30 Right? Are you getting this? คุณเข้าใจตรงนี้ไหม
   
44:34 So, the conflict begins. ความขัดแย้งจึงเริ่มขึ้น
   
44:42 In your occupation with yourself, ในการหมกมุ่นวุ่นอยู่กับตัวคุณเอง
   
44:47 don’t you have คุณไม่มีความขัดแย้งกับคนอื่นหรอกหรือ
a conflict with another,  
   
44:51 however intimate your relationship be? ไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณ
  จะใกล้ชิดสนิทกันเพียงใดก็ตาม
   
44:59 So, to totally eliminate that conflict ดังนั้น เพื่อขจัดความขัดแย้งโดยสิ้นเชิง
   
45:06 permanently, everlastingly, อย่างถาวรและยั่งยืน
   
45:09 one must understand คุณต้องเข้าใจ ธรรมชาติของผู้สังเกต
the nature of the observer.  
   
45:15 Right? ใช่ไหม
   
45:16 And as you observe เมื่อคุณสังเกต ถามค้น และเรียนรู้
and enquire and learn,  
   
45:24 the observer is the past, จะเห็นว่า ผู้สังเกตคืออดีต
so the past is always dividing. อดีตจึงแบ่งแยกเสมอ
   
45:32 Right? ใช่ไหม
   
45:36 I am a Jew and you are an Arab. ผมเป็นคนยิว ส่วนคุณเป็นคนอาหรับ
   
45:38 The Jew is tradition, ความเป็นยิวคือจารีต
propaganda, belief, คือการชวนเชื่อ เป็นความเชื่อ
   
45:46 certain mode of life เป็นรูปแบบที่แน่นอนของชีวิต
and so on, so on, so on, และอื่นๆ อีกมากมาย
   
45:49 and the Arab has his own คนอาหรับก็มีรูปแบบชีวิตของเขาเอง ใช่ไหม
mode of life and so on. Right?  
   
45:54 So, wherever there is division, ที่ใดก็ตามที่มีการแบ่งแยก
there must be conflict, ที่นั่นย่อมมีความขัดแย้ง
   
46:01 not only outwardly but inwardly. ไม่เพียงภายนอก แต่ภายในด้วย
   
46:05 Right? Is this clear? เรื่องนี้ชัดเจน ใช่ไหม
   
46:09 That is, if you’re serious, นั่นคือ หากคุณจริงจัง
   
46:12 if you want to live completely หากคุณต้องการมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์
without contradiction, without effort ปราศจากความย้อนแย้ง ปราศจากความพยายาม
   
46:22 and, therefore, live in peace, มีชีวิตอยู่อย่างสันติ
   
46:29 live in love and compassion. มีชีวิตอยู่ในความรัก และความเมตตาการุญ
   
46:32 If that is to be, หากจะมีชีวิตเช่นนั้น
  คุณต้องขจัดการแบ่งแยก
   
46:34 you must eliminate, totally,  
the division, in yourself, outwardly  
   
46:39 – understood this? ทั้งภายในตนเอง
  และภายนอกให้สิ้นเชิง เข้าใจไหม
   
46:44 This is not an idea, นี่ไม่ใช่แนวคิด หรือหลักการทางปัญญานึกคิด
intellectual concept but actuality. แต่คือความเป็นจริง
   
46:53 So, can you look at yourself ดังนั้น คุณจะมองดูตัวคุณเองในกระจก
in the mirror, without the observer? โดยไม่มีผู้สังเกต ได้ไหม
   
47:04 This is the real issue นี่คือปัญหาที่แท้จริง
where, in which rather,  
   
47:13 identification ceases เมื่อการผนึกตนยุติ การแบ่งแยกก็ยุติด้วย
and, therefore, division.  
   
47:20 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
47:21 Where there is no identification, ที่ใดไม่มีการผนึกตน ย่อมไม่มีการแบ่งแยก
there’s no division.  
   
47:33 So, can you observe your anger, คุณสามารถสังเกตความโกรธของคุณ
your violence, ความรุนแรงของคุณ
   
47:41 your hurts and all the rest of it, ความเจ็บปวดของคุณ และอื่นๆ
   
47:46 without bringing in the past memories, โดยไม่นำเอาความทรงจำในอดีต
   
47:50 past knowledge, past struggles, ความรู้ในอดีต
  การต่อสู้ดิ้นรนในอดีตเข้ามา ได้ไหม
   
47:58 just to observe without the observer? แค่สังเกตโดยปราศจากผู้สังเกต
   
48:06 Then what takes place? แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
   
48:10 I’m not asking the question, ผมไม่ได้ถามคำถามนี้ คุณกำลังถามตัวคุณเอง
you’re asking the question, yourself.  
   
48:20 Then what takes place แล้วอะไรที่เกิดขึ้น
when you’re looking at the fact? เมื่อคุณมองดูความเป็นจริง
   
48:31 Not with the memories about the fact. ไม่ใช่มองด้วยความทรงจำ
  ที่เกี่ยวกับความเป็นจริงนั้น
   
48:35 Right? แล้วเกิดอะไรขึ้น
   
48:39 Is this possible? มันเป็นไปได้ไหม
   
48:43 Can you do it? คุณทำได้ไหม
   
48:47 If you can’t, we cannot go further, หากคุณทำไม่ได้ เราก็ไปไกลกว่านี้ไม่ได้
   
48:55 because this is a very important issue เพราะนี่คือประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่ง
   
49:05 as man has lived มนุษย์มีชีวิตมาหลายล้านปีแล้ว
millennia upon millennia,  
   
49:12 constantly in battle with himself, ต่อสู้กับตนเองมาอย่างยืดเยื้อ ไม่สิ้นสุด
   
49:16 with the devil and god, with ต่อสู้กับความชั่วร้ายและพระเจ้า
the lower self and the higher self. กับตัวตนฝ่ายต่ำและฝ่ายสูงกว่า
   
49:24 You understand? คุณเข้าใจไหม การต่อสู้นี้ ความขัดแย้งนี้
This battle, this conflict,  
   
49:27 you see it in all the ancient คุณเห็นได้จากรูปภาพ ภาพวาดโบราณทั้งหลาย
pictures, drawings,  
   
49:33 the division between that การแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่เป็นความดีงาม
which is good and that which is bad, และความชั่วร้าย
   
49:39 the constant battle. มีการต่อสู้มาโดยตลอด
   
49:50 And why should we live in this way? แล้วทำไมเราต้องใช้ชีวิตเยี่ยงนี้
   
49:58 So, we’re going to enquire เราจะถามค้น และหาคำตอบ
and find out  
   
50:01 if it is possible to live, ว่าเป็นไปได้ไหม
totally, in a different way. ที่จะมีชีวิตแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง
   
50:08 That is, if you’re serious. ถ้าหากคุณจริงจัง
   
50:16 So, do you see the truth, คุณเห็นความจริงไหม
not the idea, but the truth, ไม่ใช่แนวคิด แต่เป็นความจริงแท้
   
50:25 the fact, the reality, ความเป็นจริง สภาพที่เป็นจริง
that the observer is the past, ว่าผู้สังเกตคืออดีต
   
50:32 accumulated memories, knowledge, คือความทรงจำ
  และความรู้ที่สั่งสมไว้
   
50:36 and so he never perceives the present? อดีตจึงไม่มีวันรับรู้ปัจจุบัน
   
50:44 To perceive the present, there must การที่จะรับรู้ปัจจุบัน
be absence of the past, obviously. อดีตต้องไม่ปรากฏ นั่นชัดเจน
   
50:51 And there is no effort ไม่มีความพยายามเข้ามาเกี่ยวข้อง
involved in removing,  
   
50:59 or putting aside the observer, ในการปลดเปลื้องหรือละทิ้งผู้สังเกต
   
51:02 because you see it is so เพราะคุณเห็นว่ามันต้องเป็นเช่นนั้น
– you understand? คุณเข้าใจไหม
   
51:16 Let’s put it differently, หรือพูดอีกนัยหนึ่ง
   
51:22 is love a remembrance? ความรักเป็นความทรงจำหรือ
   
51:32 What do you say? คุณจะตอบว่าอย่างไร
   
51:35 Is love something ความรักเป็นสิ่งที่คุณจดจำไว้
that you have remembered  
   
51:38 and then you say, ‘I love you’? แล้วคุณก็พูดว่า “ฉันรักคุณ” อย่างนั้นหรือ
   
51:50 So, if it is a remembrance, หากมันคือความทรงจำ คือสิ่งที่เป็นอดีต
a thing that is past,  
   
51:57 then it’s merely pleasure, มันก็เป็นเพียงความสุขเพลิดเพลิน
   
52:02 and that pleasure says, ‘I love you’ และความสุขเพลิดเพลินนั้น
  ก็พูดว่า “ฉันรักคุณ”
   
52:06 because it wants เพราะมันต้องการความสุขเพลิดเพลินนั้นอีก
more of that pleasure.  
   
52:10 Is that love? นั่นคือความรักหรือ
   
52:19 The speaker is not here, ผู้พูดไม่ได้อยู่ที่นี่
you’re asking this question, yourself, คุณถามคำถามนี้ต่อตัวคุณเอง
   
52:23 you’ve got to answer it, คุณต้องตอบคำถามเอง
   
52:25 you can’t sit there คุณนั่งอยู่ตรงนั้น
and deliberately think about it. แล้วเอาแต่คิดไตร่ตรองไม่ได้
   
52:28 You’ve got to answer it. คุณต้องตอบคำถาม
   
52:41 So, can you observe this fantastic, คุณสังเกตการหมกมุ่นกับตนเอง
enduring occupation with yourself? ที่แปลกประหลาดและยืนยงนี้ได้ไหม
   
52:52 Observe it without the observer. สังเกตมันโดยไม่มีผู้สังเกต
You understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
52:58 Then, is there an occupation? แล้วยังมีการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองอีกไหม
   
53:02 I wonder if you see this. ผมสงสัยว่า คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
53:10 Occupation with yourself การหมกมุ่นกับตัวคุณเอง
is the movement of the past. เป็นการเคลื่อนไหวของอดีต
   
53:20 ‘I have been that, I must be “ฉันเคยเป็นอย่างนั้น
different from what I have been. ฉันต้องแตกต่างจากที่ฉันเคยเป็น
   
53:24 I am a failure, I must be a success. ฉันเป็นคนล้มเหลว
  ฉันต้องประสบความสำเร็จ
   
53:29 I am depressed, I must be happy. ฉันหดหู่ซึมเศร้า ฉันต้องมีความสุข
   
53:33 I am not good but I will be good. ฉันไม่ใช่คนดี แต่ฉันจะเป็นคนดี
   
53:40 I haven’t got virtues ฉันไม่เคยมีคุณธรรม แต่ฉันจะมีคุณธรรม
but I will have virtues.  
   
53:46 I will understand’ ฉันจะเข้าใจ” คุณตามทันไหม
– you follow?  
   
53:49 This whole movement ทั้งหมดนี้คือกระแสของการผนึกตน
of identification and occupation และการหมกมุ่นกับตนเอง
   
53:55 is born from the past. ที่เกิดจากอดีต
   
54:01 Because if you don’t identify เพราะถ้าคุณไม่ผนึกตนเอง
yourself with something: กับอะไรบางอย่าง
   
54:06 with a human being, กับมนุษย์ กับแนวคิด กับประเทศ
with an idea, with a country,  
   
54:09 with a family, กับครอบครัว กับอะไรบางอย่าง
with something, with a rock, กับก้อนหินสักก้อน
   
54:13 what are you? แล้วคุณจะเป็นอะไร
   
54:20 So, the fear of being nothing, ความกลัวที่จะไม่เป็นอะไรเลย
makes you identify, ทำให้คุณผนึกตน
   
54:30 makes you occupied. ทำให้คุณหมกมุ่น
   
54:36 Right? เข้าใจไหม
   
54:38 Face... That is a reality, เผชิญกับมัน นั่นคือสภาพที่เป็นจริง
it’s not an intellectual structure. ไม่ใช่โครงสร้างทางความคิด
   
54:50 If you’re not identified หากคุณไม่ผนึกตนกับประเทศชาติของคุณ
with your country,  
   
54:53 with your body, with your god, กับร่างกายของคุณ พระเจ้าของคุณ
with your knowledge, ความรู้ของคุณ
   
54:57 with your wife or girlfriend, กับภรรยาหรือแฟนสาว หรือแฟนหนุ่มของคุณ
or boyfriend,  
   
55:02 you’re empty, aren’t you? คุณก็ว่างเปล่า ไม่ใช่หรือ
   
55:09 Right? จริงไหม
   
55:12 If you’re empty, in that emptiness ถ้าคุณว่างเปล่า
there’s tremendous energy. ในความว่างนั้นมีพลังงานมหาศาล
   
55:21 But we’re so frightened แต่เรากลัวความว่างเปล่านี้อย่างยิ่ง
of this emptiness,  
   
55:26 this void in oneself. ความว่างที่ไม่มีอะไรเลยในตัวเราเอง
   
55:32 And to avoid that void, และเพื่อหลีกเลี่ยงความว่างเปล่านั้น
we occupy with god, เราจึงหมกมุ่นอยู่กับพระเจ้า
   
55:40 with society, with our goodness. วุ่นวายกับสังคม กับความดีของเรา
You follow? คุณตามทันไหม
   
55:48 So, the question is, คำถามคือ คุณกำลังฟังกระจกอยู่ไหม
are you listening to the mirror  
   
55:59 which is telling you กระจกซึ่งบอกคุณว่า ไม่มีผู้สังเกต
that there is no observer,  
   
56:10 that the observer is the past, ผู้สังเกตนั้นคืออดีต
and most of us live in the past? และเราส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ในอดีต
   
56:20 ‘How beautiful I was when I was young. “ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันช่างน่ารักเหลือเกิน
   
56:27 How quickly I could walk ตอนเป็นเด็ก ฉันเดินได้เร็วมาก
when I was young.  
   
56:31 What a lovely time I had, ฉันมีช่วงเวลาที่มีความสุขเหลือเกิน
I ate so much, I enjoyed so much.’ ฉันกินมาก สนุกสนานมาก”
   
56:38 You know, the past, คุณเห็นไหม อดีตกลับมามีชีวิต
living, living in the past. มีชีวิตอยู่ในอดีต
   
56:47 That is the observer. นั่นแหละคือผู้สังเกต
   
56:49 So, the observer creates the division, ผู้สังเกตนั่นเองที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก
   
56:58 and the whole conflict begins. แล้วความขัดแย้งทั้งหมดก็เริ่มขึ้น
   
57:02 Now, do you see the truth of that? คุณเห็นความเป็นจริง หรือยัง
   
57:06 Not the words of it, ไม่ใช่เห็นถ้อยคำเกี่ยวกับมัน
not the meaning of the words, ไม่ใช่ความหมายของถ้อยคำเหล่านั้น
   
57:09 but the fact of it? แต่เห็นความเป็นจริงของมัน
   
57:15 If you don’t, why don’t you? ถ้าคุณไม่เห็น ทำไมคุณจึงยังไม่เห็น
   
57:22 Is it that you’re incapable เป็นเพราะคุณไม่มีความสามารถที่จะคิด
of thinking, observing, watching, ที่จะสังเกต ที่จะมองดู ใช่ไหม
   
57:31 or your brains have gone หรือเป็นเพราะสมองของคุณแก่เกินไป
so old, you can’t… จึงทำไม่ได้
   
57:35 or you’re not concerned? หรือเป็นเพราะคุณไม่สนใจใยดี
   
57:47 So, is it that you don’t, actually, คุณมองไม่เห็นความจริงนี้ จริงๆ หรือ
see this fact:  
   
57:57 the observer creates the division, ว่าผู้สังเกตก่อให้เกิดการแบ่งแยก
which is the past. ซึ่งก็คืออดีต
   
58:03 The Jew and the Arab, แบ่งแยกยิวและอาหรับ ฮินดูและมุสลิม
the Hindu, Muslim,  
   
58:06 the Catholic and the Protestant – แคทอลิคและโปรเตสแตนท์ คุณเข้าใจไหม
you follow?  
   
58:08 The past creates this อดีตก่อให้เกิดการแบ่งแยก
division and conflict, และความขัดแย้งนี้
   
58:15 both inwardly and outwardly. ทั้งภายในและภายนอก
   
58:22 Do you see what danger คุณเห็นอันตรายที่จะเกิดกับมนุษยชาติไหม
that is for humanity,  
   
58:26 for you and your children กับคุณ ลูกๆของคุณ และคนอื่นๆ
and all the rest of the stuff?  
   
58:39 Then, when there is no observer, ฉะนั้น เมื่อไม่มีผู้สังเกต
then there is only observation, ย่อมมีแต่การสังเกตเท่านั้น
   
58:49 the observation of the senses, การสังเกตประสาทสัมผัสทั้งหลาย
   
58:55 without identifying with the senses. โดยไม่มีการผนึกตน
You understand this? กับประสาทสัมผัสเหล่านั้น
   
58:59   คุณเข้าใจไหม
   
59:01 Can you observe without identifying คุณสามารถสังเกตโดยไม่มีการผนึกตน
yourself with the senses, กับประสาทสัมผัส ได้ไหม
   
59:08 can you observe the movement, คุณสามารถสังเกตการเคลื่อนไหว
the activity of the senses, การทำงานของประสาทสัมผัส ได้ไหม
   
59:24 whether it is sexual senses, taste, ไม่ว่ามันจะเป็นสัมผัสทางกามารมณ์
smell and all the rest of it, รสชาติ กลิ่น และอื่นๆ
   
59:31 the activity of the senses? การทำงานของประสาทสัมผัส
   
59:34 From which arises the question, คำถามที่เกิดจากการสังเกตนี้คือ
   
59:38 is there an observation มีการสังเกตถึงการเคลื่อนไหวทั้งหมด
of the whole movement of the senses? ของประสาทสัมผัสไหม
   
59:45 Not one particular sense. ไม่ใช่ประสาทสัมผัสส่วนใดโดยเฉพาะ
Are you meeting all this? คุณตามทันไหม
   
59:57 Then, when there is an observation เมื่อมีการสังเกตการเคลื่อนไหวทั้งหมด
of the whole movement of the senses, ของประสาทสัมผัส
   
1:00:05 there is no centre which จะไม่มีศูนย์กลาง
identifies itself with the senses. ที่ผนึกตัวมันเองกับประสาทสัมผัส
   
1:00:14 Am I talking to myself? ผมกำลังพูดกับตัวเองอยู่หรือเปล่า
   
1:00:21 If I’m talking to myself, ถ้าผมพูดอยู่กับตัวเอง ผมจะกลับห้องของผม
I will go in my room.  
   
1:00:27 But I’m not, แต่ผมไม่ได้พูดกับตัวเอง
you’re talking to yourself. คุณกำลังพูดกับตัวคุณเอง
   
1:00:32 There’s no speaker. เพราะไม่มีผู้พูด
   
1:00:40 So, this requires เรื่องนี้ไม่ต้องการวินัย
no discipline, no practice. ไม่ต้องการการฝึกฝน
   
1:00:47 Right? ใช่ไหม
   
1:00:48 When you practise, again, เมื่อคุณฝึกฝน การแบ่งแยกย่อมเกิดขึ้นอีก
there’s a division.  
   
1:00:52 Right? ถูกต้องไหม
   
1:00:58 But to see, instantly, the fact, แต่การมองให้เห็นความเป็นจริง
the truth – that is insight, เห็นความจริงในทันที เป็นการเห็นแจ้ง
   
1:01:07 which we began this morning, เมื่อเช้านี้
talking about having insight, เราเริ่มพูดเกี่ยวกับการเห็นแจ้ง
   
1:01:14 having an insight into the whole มีการเห็นแจ้งในการเคลื่อนไหวทั้งหมด
movement of identification. ของการผนึกตน
   
1:01:26 If I may – what time is it? ตอนนี้กี่โมงแล้ว
   
1:01:30 Q: Eleven thirty. Q: ผู้ฟัง: 11.30 น.
   
1:01:38 K: There was no announcement K: เมื่อเช้านี้
this morning, so. ไม่มีการประกาศแจ้งเรื่องต่างๆ
   
1:01:43 Last time we were here, แต่ครั้งที่แล้วมีการประกาศ
there was an announcement. ผมจึงใช้เวลาต่ออีก 5 นาที
   
1:01:45 I took five minutes longer.  
   
1:01:47 It’s half past eleven ขณะนี้ 11.30 น. แล้ว
but I’ll go on a little while. แต่ผมขอพูดต่ออีกเล็กน้อย
   
1:02:06 Where was I? ผมพูดถึงไหนแล้ว
   
1:02:12 Q: To observe the whole Q: ผู้ถาม: การที่จะสังเกตการเคลื่อนไหวทั้งหมด
movement of the senses. ของประสาทสัมผัส
   
1:02:16 K: Yes, to observe the whole K: กฤษณมูรติ: ใช่ สังเกต
movement of the senses การเคลื่อนไหวทั้งหมดของประสาทสัมผัส
   
1:02:21 without identification. โดยปราศจากการผนึกตน
   
1:02:24 Which means, is it possible ซึ่งหมายถึง เป็นไปได้ไหมที่จะสังเกต
to observe, without forcing yourself, โดยปราศจากการบังคับตัวคุณเอง
   
1:02:34 without disciplining yourself ปราศจากการใช้วินัยฝึกตัวคุณ
to watch, to practise? ให้ดู ให้ปฏิบัติ
   
1:02:40 Because when you do, again, เพราะเมื่อคุณทำอย่างนั้น
  ก็อีกนั่นแหละ
   
1:02:42 you have brought in คุณทำให้เกิดความพยายาม
this whole dualistic effort. ที่เป็นการต่อสู้ของขั้วตรงข้าม
   
1:02:52 And can you disassociate, คุณไม่เชื่อมโยงได้ไหม
   
1:02:56 can the mind disassociate จิตจะไม่เชื่อมโยงกับจารีตของมัน ได้ไหม
with its tradition,  
   
1:03:00 with its conditioning of identifying, ไม่เชื่อมโยงกับอิทธิพลที่กำหนดให้ผนึกตน
   
1:03:05 which creates duality? ที่ก่อให้เกิดคู่ตรงข้ามได้ไหม
You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:03:11 Do it! ลงมือทำเลย
   
1:03:16 Can you disassociate คุณไม่เชื่อมโยง และไม่ผนึกตน
and not identify with your girlfriend? เป็นหนึ่งเดียวกับแฟนสาว ได้ไหม
   
1:03:35 Can you be free of attachment, คุณเป็นอิสระจากความผูกพัน
which is identification, obviously? ซึ่งเห็นได้ชัดว่าคือการผนึกตน ได้ไหม
   
1:03:46 Attachment to your country, การยึดพันอยู่กับประเทศของคุณ
to your group, กับพวกพ้องของคุณ
   
1:03:49 to your family, to your children กับครอบครัวของคุณ ลูกๆ ของคุณ
– you follow? – คุณเข้าใจนะ
   
1:03:53 attachment, holding on การผูกพัน การยึดเกาะเอาไว้
   
1:03:57 to your name, ยึดชื่อของคุณ แนวคิดของคุณ
to your ideas, to your conclusions. ข้อสรุปของคุณ
   
1:04:10 Does that non-identification การไม่ผนึกตนกับคนอื่นนั้น
with another,  
   
1:04:17 does it end in isolation, มันจบลงในการปลีกตัวโดดเดี่ยวหรือ
does it end the fact of love? มันทำให้ความจริงของความรักจบลงหรือ
   
1:04:25 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่า
   
1:04:30 Do we know what love is? เรารู้ไหมว่า ความรักคืออะไร
   
1:04:33 Not know intellectually, verbally, ไม่ใช่รู้ด้วยปัญญานึกคิด หรือรู้ทางถ้อยคำ
   
1:04:37 volumes have been written มีหนังสือมากมาย
about what love is, good God! ที่เขียนเกี่ยวกับความรักว่าคืออะไร
   
1:04:46 Can we, looking in the mirror, ด้วยการมองในกระจก
ask these fundamental questions? เราถามคำถามพื้นฐานเหล่านี้ได้ไหม
   
1:04:57 When there is no identification เมื่อไม่มีการผนึกตน
or attachment with another, หรือไม่มีการผูกพันกับผู้อื่น
   
1:05:07 does it mean the end of affection, มันหมายถึง การหมดสิ้นความอาทรหรือ
   
1:05:12 the end of tenderness, หมดสิ้นความอ่อนโยน
the end of love? จบสิ้นความรักหรือ
   
1:05:18 Because now, when we are attached, เพราะขณะนี้ที่เรายังผูกพันกันอยู่
we say, ‘I love you.’ เราพูดว่า “ฉันรักคุณ”
   
1:05:29 You have to look at it, answer it. คุณต้องมองดูมัน
  ต้องตอบคำถาม
   
1:05:39 Basta per ora. สำหรับวันนี้คงพอแล้ว