Krishnamurti Subtitles

ความจำกัดของความคิด

Saanen - 13 July 1978

Public Talk 30:07   ความจำกัดของความคิด
   
0:21 Society there becomes all important, ผมดีใจที่วันนี้อากาศดี
according to the few.  
   
0:25 We ought to be in the woods. เราน่าจะเข้าไปในป่ากัน
   
0:45 We were saying, weren’t we, เมื่อสองครั้งที่แล้วที่เราพบกันที่นี่
the last two times that we met, here, เราพูดคุยกันไม่ใช่หรือ
   
0:57 that this identification ว่าการผนึกตน กับร่างกายของเรา
with our bodies,  
   
1:04 with our experiences, กับประสบการณ์ กับบ้านเรือน
with the house, with the family, กับครอบครัวของเรา
   
1:09 with the nation, กับประเทศชาติ กับแนวคิด
with a particular ideology or belief หรือความเชื่อบางอย่าง
   
1:15 has brought about the emphasis การผนึกตนเป็นการเน้นย้ำความเป็นตัวตน
on the self, the ‘me,’ the ego. “ตัวฉัน” ความเป็นฉัน
   
1:27 And that has cultivated this idea การทำเช่นนั้น บ่มเพาะแนวคิดขึ้น
   
1:38 – and I’m using the word ผมใช้คำว่า “แนวคิด” ตามความหมายของคำ
‘idea’ in its proper sense –  
   
1:43 the idea of an individual, บ่มเพาะแนวคิดที่ว่า
  มีความเป็นบุคคลที่เป็นเอกเทศ
   
1:49 that we human beings are ที่ว่า มนุษย์เป็นบุคคลที่แยกแตกต่าง
separate, distinct individuals  
   
1:55 apart from everybody else. แยกออกจากคนอื่นๆ
   
2:00 This emphasis on individuality, การเน้นความเป็นบุคคลนี้
has created a lot of mischief. ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
   
2:09 It has destroyed families มันทำลายครอบครัว
   
2:15 – I don’t know ผมไม่ทราบว่า คุณตระหนักถึงเรื่องนี้ไหม
if you’re aware of it –  
   
2:18 it has brought about excellence แนวคิดนี้ก่อให้เกิดความสำเร็จ
in achievement, in technology, และเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม
   
2:33 a sense of highest endeavour เกิดความรู้สึกบากบั่นพยายามอันสูงสุด
   
2:39 on the part of a particular ในมนุษย์เพียงบางคนเท่านั้น
human being,  
   
2:44 the individual, ในบุคคล บุคคลที่เป็นผู้บุกเบิก
the individual enterprise.  
   
2:49 Opposed to that, there is this whole ตรงข้ามกับแนวคิดนี้
ideology of the totalitarianism. มีอุดมการณ์ของระบบเผด็จการ
   
2:57 So, we have these two opposites. ดังนั้น เรามีสองขั้วตรงกันข้ามนี้
   
3:05 On the one side, freedom ขั้วหนึ่งคือ สิ่งที่เรียกกันว่าอิสรภาพ
– so-called freedom,  
   
3:11 on the other, no freedom at all, ส่วนอีกขั้วหนึ่ง ไม่มีอิสรภาพเลย
except for the few. ยกเว้นเพียงบางคนเท่านั้น
   
3:26 And, as one observes, หากเราสังเกตดูทั่วโลก
throughout the world,  
   
3:31 the excellence of the individual, ความยอดเยี่ยมของบุคคล
   
3:36 has brought about ได้ก่อให้เกิดผลบางอย่างที่เป็นประโยชน์
certain beneficial results,  
   
3:43 not only in the technological world, ไม่เพียงในโลกเทคโนโลยีเท่านั้น
but also, in the artistic world. แต่ในโลกของศิลปะด้วย
   
4:01 And though the individual แม้บุคคลจะคิดว่าเขาเป็นอิสระ
thinks he’s free,  
   
4:10 is he free, actually? จริงๆ แล้วเขาเป็นอิสระหรือ
   
4:16 And, on the other side of the coin, ส่วนอีกด้านหนึ่ง เป็นระบบเผด็จการ
is the totalitarianism  
   
4:26 where there’s no freedom at all, ซึ่งไม่มีอิสรภาพใดๆ เลย
except for the few. ยกเว้นเพียงไม่กี่คน
   
4:37 Now, what is the truth of this? แล้วอะไรคือความจริงในเรื่องนี้
   
4:47 It is obvious there must be freedom. เห็นได้ชัดว่าต้องมีอิสรภาพ
   
4:54 What do we mean คำว่า “อิสรภาพ” เราหมายถึงอะไร
by that word ‘freedom’?  
   
5:01 Again, let us be very clear ขอให้เราชัดเจนอีกเช่นกัน
   
5:06 that we are asking ว่าเราถามคำถามนี้ต่อตัวเราเอง
this question of ourselves,  
   
5:16 that the speaker isn’t asking, คุณถาม ไม่ใช่ผู้พูดถาม
you are asking.  
   
5:24 As we said, there is no speaker, here. เราพูดแล้วว่า ที่นี่ไม่มีผู้พูด
   
5:30 You and I are the speakers. คุณและผมเป็นผู้พูด
   
5:36 You and I คุณและผม บุคคลผู้นี้กำลังพูด
– this person, talking –  
   
5:43 are enquiring, together, กำลังสืบค้นเข้าสู่คำถามนี้ร่วมกัน
into this question:  
   
5:49 on the one side, the enormous ด้านหนึ่งเราให้ความสำคัญอย่างมหาศาลกับบุคคล
importance given to individuality  
   
5:56 with all its identifications: กับการผนึกตนเข้ากับประเทศชาติ บ้าน ครอบครัว
nation, house, family,  
   
6:03 capitalism and socialism, ผนึกกับทุนนิยมและสังคมนิยม หรืออะไรก็ตาม
whatever it is,  
   
6:06 and the other, identification ส่วนอีกด้านหนึ่ง
with the ideological society. ผนึกตนเข้ากับสังคมในอุดมการณ์
   
6:15 Society there becomes all important, สังคมกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
according to the few. โดยการปกครองของคนไม่กี่คน
   
6:24 And in enquiring into this, ในการสืบค้นเรื่องนี้
we must first ask, if I may suggest, ก่อนอื่นเราต้องถามว่า
   
6:31 what is it we human beings มนุษย์เรากำลังพยายามทำอะไร
are trying to do?  
   
6:39 What is it that we human beings, อะไรหรือที่มนุษย์เรา
not Mr So-and-so, Mrs So-and-so, ไม่ใช่ชายหรือหญิง หรือคนนั้นคนนี้
   
6:46 as human beings, without labels, แต่เราในฐานะมนุษย์ ผู้ปราศจากป้ายยี่ห้อ
   
6:49 without nationalities, ปราศจากสัญชาติ ปราศจากสิ่งไร้ค่าทั้งหมด
without all the rubbish  
   
6:53 that has been pushed down our throats สิ่งที่เราถูกบังคับให้กล้ำกลืนโดยผู้อื่น
   
6:58 by other people, as well as by us, เช่นเดียวกับที่เราบังคับยัดเยียดให้ผู้อื่น
over other people,  
   
7:05 what is it that we human beings มนุษย์เราพยายามทำอะไรกันอยู่ในโลกนี้
are trying to do in this world?  
   
7:18 What is it that we are seeking, อะไรหรือที่เราแสวงหา ที่เราเสาะหา
that we are searching,  
   
7:23 that we are longing for? อะไรหรือที่เราโหยหา
   
7:28 And one of the questions คำถามหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ
involved in this is, what is freedom? อิสรภาพคืออะไร
   
7:39 We think we are free เราคิดว่า เราเป็นอิสระ
because we can travel, เพราะเราสามารถเดินทาง
   
7:46 go to America, ไปอเมริกา หรือไปที่อื่นๆ
go anywhere you like ได้ตามที่ต้องการ
   
7:48 if you have the money ถ้าคุณมีเงิน และคุณชอบเดินทาง
and the inclination.  
   
7:52 And on the other side, อีกด้านหนึ่ง คุณไม่สามารถเดินทางได้
you can’t travel,  
   
7:56 you can’t leave the borders, คุณไม่สามารถออกนอกพรมแดนซึ่งถูกควบคุมไว้
they are controlled.  
   
8:02 So, what is freedom? แล้วอิสรภาพคืออะไร
   
8:07 Perhaps most of us, บางที เราส่วนใหญ่
   
8:11 at least, those who are serious อย่างน้อยผู้ที่จริงจัง
and thoughtful, aware, ผู้ที่ไตร่ตรอง ผู้ที่ตระหนัก
   
8:21 must, inevitably, ask this question, ต้องถามคำถามนี้ว่า อิสรภาพคืออะไร
what is freedom?  
   
8:31 Is freedom to do what you like, อิสรภาพคือ การทำสิ่งที่คุณชอบ
as an individual? ในฐานะบุคคลคนหนึ่งหรือ
   
8:45 Is freedom a permissive activity? อิสรภาพคือ การทำกิจกรรมได้ตามอำเภอใจหรือ
   
8:52 That is, each one wants to do นั่นหมายถึง แต่ละคน
what he wants to do. ต้องการทำในสิ่งที่เขาต้องการ
   
9:02 If he wants to believe in God, หากเขาต้องการเชื่อในพระเจ้า
he believes in God. เขาก็เชื่อในพระเจ้า
   
9:09 If he wants to pursue, take drugs, sex หากเขาต้องการเสพยา เสพกาม
and all the rest of it, he is free, หรืออะไรพวกนั้น เขาก็ทำได้ตามใจ
   
9:14 if he has the money and if he has the หากเขามีเงินและความชอบ และอื่นๆ
inclination and all the rest of it,  
   
9:18 to go with it. ที่จะทำไปตามนั้น
   
9:21 And we have considered เราถือว่าการทำเช่นนี้ คืออิสรภาพ
this kind of activity, freedom,  
   
9:27 to do what one likes to do, อิสระที่จะทำสิ่งที่เราชอบ
what one wants to do, สิ่งที่เราต้องการ
   
9:35 what one wants to fulfil. สิ่งที่เราต้องการเติมเต็ม
   
9:41 Or, trying to find, หรือพยายามค้นหาเอกลักษณ์ผ่านอิสรภาพ
in freedom, identity.  
   
9:49 You know all this. เรื่องทั้งหมดนี้คุณก็รู้ดี
   
9:52 So, is this freedom? นี่คืออิสรภาพหรือ
   
9:57 Or, is freedom หรืออิสรภาพเป็นสิ่งที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง
something entirely different?  
   
10:09 We think of freedom เราคิดว่าอิสรภาพคือ
as being free from something, การเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่าง
   
10:21 from poverty, อิสระจากความยากจน
from a person you have married,  
   
10:27 you don’t want any more จากคนที่คุณแต่งงานด้วย
  คนที่คุณไม่ต้องการอีกแล้ว
   
10:28 and you are free คุณจึงมีอิสระที่จะหย่าร้าง
to divorce and all the rest of it.  
   
10:37 Free to choose your activity อิสระที่จะเลือกว่าจะทำอะไรในโลกธุรกิจ
in the business world,  
   
10:47 or in the psychological world, หรือในโลกทางจิตใจ
   
10:50 or free to believe อิสระที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการจะเชื่อ
what you want to believe  
   
10:53 and so on, so on. เป็นต้น
   
10:57 One is free, one thinks, เราคิดว่าเราเป็นอิสระ
   
11:01 in our choice to become ที่จะเลือกเป็นคาทอลิก หรือโปรเตสแตนท์
a Catholic, or a Protestant,  
   
11:07 or not to believe in anything, at all. หรือไม่เชื่ออะไรเลย
   
11:11 You know all this. เรื่องทั้งหมดนี้ คุณก็รู้ดี
   
11:14 So, is that freedom? นั่นคืออิสรภาพหรือ
   
11:22 Please, ask yourself this question, ขอให้ถามคำถามนี้ต่อตัวคุณเอง ไม่ใช่ผมถาม
not me.  
   
11:30 You are facing the mirror, คุณกำลังมองดูตัวคุณอยู่หน้ากระจก
looking at yourself,  
   
11:35 investigating into the whole กำลังสืบค้นเข้าสู่
psychological structure of yourself. โครงสร้างทั้งหมดทางจิตใจของคุณ
   
11:43 And our conditioning has been และอิทธิพลกำหนดของเราคือ
to do what we want to do. ทำสิ่งที่เราต้องการจะทำ
   
11:58 And we have never enquired เราไม่เคยเลยที่จะถามค้นว่า
into what it is that urges us to do, อะไรคือสิ่งที่กระตุ้นเร้าให้เราทำ
   
12:07 either to go left, right, ไม่ว่าจะไปทางซ้าย ทางขวา หรือทางใดก็ตาม
or whatever it is.  
   
12:14 And as long as there is identity ตราบใดที่ยังมีการผนึกตนเข้ากับประเทศชาติ
with a nation,  
   
12:21 with a family, with a husband, กับครอบครัว สามี กับหญิงสาว กับความเชื่อ
with a girl, กับแนวคิดฝังหัว พิธีกรรม จารีต
   
12:23 with this belief or with that dogma,  
ritual, tradition,  
   
12:27 is there freedom? แล้วจะมีอิสรภาพหรือ
   
12:32 You’re following all this? คุณตามทันไหม
   
12:36 You’re asking these questions. คุณเป็นผู้ถามคำถามนี้
I’m only voicing your enquiry. ผมเพียงสาธยายการสืบค้นของคุณ
   
12:46 As we may point out, again, เราขอย้ำอีกครั้งว่า
we are not authoritarian, here, ที่นี่เราไม่มีอำนาจเหนือใคร
   
12:55 there is nobody, ผู้พูดไม่มีความรู้สึกว่ามีอำนาจเหนือ
as far as the speaker is concerned  
   
13:00 with any sense of authority, ไม่มีความรู้สึกว่าเหนือกว่า
any sense of superiority.  
   
13:08 There is no dogmatism, ไม่มีการยึดเอาตนเป็นหลัก ไม่มีความเชื่อ
there is no belief.  
   
13:16 And if the speaker is rather emphatic, แม้ผู้พูดจะค่อนข้างเน้นย้ำ
   
13:20 it is not an assertive, แต่นั่นไม่ใช่การแสดงออกที่ยืนยัน
aggressive expression, รุกราน ก้าวร้าว
   
13:27 it is his natural self. มันเป็นธรรมชาติของเขา
   
13:32 So, we are enquiring if there is เราถามค้นว่า มีหรืออิสรภาพ
freedom, in its total sense, ในความหมายที่เป็นทั้งหมด
   
13:41 not from something to something else, ไม่ใช่เป็นอิสระจากสิ่งนี้
  แล้วเป็นอิสระจากสิ่งนั้น
   
13:46 or from something else หรือไม่ใช่เป็นอิสระจากสิ่งหนึ่ง
to something else. แล้วไปติดในสิ่งอื่น
   
13:51 We are enquiring into this เราถามค้นเข้าสู่
whole feeling of freedom, ความรู้สึกอิสระที่เป็นทั้งหมด
   
13:57 if there is such a thing. สภาวะเช่นนั้นมีอยู่หรือ
   
14:01 And as long as the mind, ตราบเท่าที่จิตใจ ความคิด
thought, sensations, emotions ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส อารมณ์
   
14:10 identify themselves ผนึกตัวมันเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
with a particular object,  
   
14:17 a piece of furniture, a human being ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ บุคคล
or a belief, is there freedom? ความเชื่อ แล้วจะมีอิสรภาพหรือ
   
14:27 Obviously, not. ชัดเจนว่าไม่มี
   
14:31 The moment you identify ในทันทีที่คุณผนึกตนเข้ากับบางสิ่งบางอย่าง
yourself with something  
   
14:40 you are denying freedom. คุณก็ปฏิเสธอิสรภาพ
   
14:45 Bene? ใช่ไหม
   
14:53 If I, because I like the idea ถ้าหากผมชอบแนวคิดที่ว่า
   
15:03 of some supreme being มีสภาวะสูงสุด หรืออื่นๆ
and all the rest of it  
   
15:08 and I identify myself with that และผมผนึกตนเข้ากับสภาวะนั้น
   
15:14 and pray to that, worship that, ผมสวดอ้อนวอนบูชาสภาวะนั้น
   
15:21 is there freedom at all? ผมมีอิสรภาพจริงหรือ
   
15:25 So, we are discovering เราค้นพบว่า ไม่มีอิสรภาพ
that there is no freedom  
   
15:31 as long as there is ตราบใดที่กระบวนการผนึกตนยังดำเนินอยู่
an identifying process going on.  
   
15:40 Right? ใช่ไหม
   
15:46 Please, words are dangerous. ถ้อยคำเป็นอันตราย
   
16:03 Don’t, if I may suggest, ผมขอแนะนำว่า
   
16:05 don’t translate what is being said อย่าได้แปลความสิ่งที่พูดให้เป็นถ้อยคำของคุณ
into your own words,  
   
16:13 into your own language, เป็นภาษาของคุณ เป็นความเห็นของคุณ
into your own opinion,  
   
16:22 but actually listen แต่ขอให้ฟังจริงๆ ฟังถ้อยคำที่เราใช้อยู่นี้
to the words we are using,  
   
16:27 because then we are เพราะเราจะได้สื่อถึงกันโดยตรง
in direct communication.  
   
16:33 All right, let me put it this way: ผมขอพูดอย่างนี้ว่า
   
16:35 language, that is, the usage ภาษาซึ่งคือการใช้ถ้อยคำ ความหมายของคำ
of words, the meaning,  
   
16:41 the verbs, the syntax – language, มีคำกริยา มีรูปแบบโครงสร้างของภาษา
drives most of us. ภาษาขับเคลื่อนเราส่วนใหญ่
   
16:48 Right? ใช่ไหม
   
16:52 When you say, ‘I’m a Frenchman’ เมื่อคุณบอกว่า
  “ผมเป็นชาวฝรั่งเศส”
   
16:54 – the word is active and ถ้อยคำจะมีพลังบังคับเรา
forces us in a certain pattern. ให้เข้าไปสู่แบบแผนบางอย่าง
   
17:00 So, language uses us – right? ภาษาจึงใช้เรา ใช่ไหม
   
17:08 I do not know ผมไม่ทราบว่าคุณเคยสังเกตไหม
if you have not noticed it.  
   
17:12 When you use the word ‘Communism,’ เมื่อคุณใช้คำว่า “คอมมิวนิสต์”
‘Socialism’ or ‘Capitalism’ “สังคมนิยม” หรือ “ทุนนิยม”
   
17:16 or a Catholic, a Protestant, หรือคาทอลิก โปรเตสแตนท์ ฮินดู ยิว ฯลฯ
a Hindu, a Jew and so on,  
   
17:20 these are the words ถ้อยคำเหล่านี้มีผลต่อเรา
which act upon us  
   
17:25 and force us to think บังคับเราให้คิดในวิถีทางเฉพาะ
in a certain way. Right?  
   
17:30 So, language is driving us, using us. ภาษาจึงขับเคลื่อนเรา ใช้เรา
   
17:38 I don’t know if you’re aware of this. ผมไม่ทราบว่าคุณรู้ตัวถึงเรื่องนี้ไหม
   
17:42 And if you use language, แต่ถ้าเราใช้ภาษา
not language drive you, แล้วภาษาไม่ได้ขับเคลื่อนเรา
   
17:49 then we are using words เราก็จะใช้ภาษาโดยปราศจากเรื่องราวทางอารมณ์
without any emotional content.  
   
17:58 Then there’s a possibility แล้วจึงเป็นไปได้ ที่จะสื่อถึงกันอย่างแม่นยำ
of exact communication.  
   
18:05 Are we getting somewhere, together? เราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างด้วยกันบ้างไหม
   
18:12 Please understand this because ขอให้เข้าใจเรื่องนี้ เพราะเราจะสืบค้น
we are going to go into something  
   
18:16 which I think, ในเรื่องซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนัก
which I’m not sure, yet, ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
   
18:19 which will come out of all this ในขณะที่เราถามค้นเข้าสู่อิสรภาพ
in our enquiry into freedom, เราอาจจะค้นพบ
   
18:25 in our awareness จากการตระหนักรู้
that identity destroys freedom, ว่าการรผนึกตนจะทำลายอิสรภาพ
   
18:33 curtails freedom, limits freedom. บั่นทอนอิสรภาพ จำกัดอิสรภาพ
   
18:38 And if you’re satisfied หากคุณพอใจในอิสรภาพที่จำกัดนั้น
with that limitation of freedom  
   
18:46 then you must also be aware คุณต้องตระหนักถึงผลที่ตามมาของมันด้วย
of its consequences,  
   
18:55 which is separation, which is ซึ่งคือการแบ่งแยก
continual lack of relationship, คือการขาดความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
   
19:05 effort, war, violence มีทั้งความพยายาม สงคราม
and all the rest of it follow. ความรุนแรง และอื่นๆ
   
19:14 And, in enquiring into ourselves ในการถามค้นเข้าสู่ตัวเราเอง
   
19:23 we must also be very clearly aware เราต้องตระหนักอย่างชัดเจนด้วย
that language is not driving us. ว่าภาษาไม่ได้ขับเคลื่อนเราอยู่
   
19:33 That when we use the word ‘Communism,’ เมื่อเราใช้คำว่า “คอมมิวนิสต์”
   
19:35 we kind of withdraw from it, ดูเหมือนเราถอนตัวออกห่างจากมัน
emotionally. ในทางอารมณ์ความรู้สึก
   
19:41 Or, if you are socially inclined, หรือหากคุณมีแนวโน้มทางสังคม
   
19:44 the Capitalist world of America แบบโลกทุนนิยมอย่างอเมริกา หรืออื่นๆ
and so on – again.  
   
19:50 So, one must be aware, very seriously, เราต้องตระหนักรู้อย่างจริงจัง
   
19:55 if you at all หากคุณต้องการสืบค้นในเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆ
want to go into all this,  
   
19:59 which I’m not urging you to do, ซึ่งผมไม่ได้กระตุ้นเร้าให้คุณทำ
   
20:03 then, being aware ก็ขอให้ตระหนักว่า
that language is not driving us, ภาษาขับเคลื่อนเราอยู่หรือเปล่า
   
20:09 then we can use words แล้วจากนั้น เราก็ใช้ถ้อยคำได้ง่ายๆ
in their simplicity, ตรงไปตรงมา
   
20:16 in their meaning, ตามความหมายของคำ
without any emotional content. โดยปราศจากเนื้อหาทางอารมณ์ความรู้สึก
   
20:22 Then you and I are จากนั้น
in constant communication. คุณและผมก็สื่อถึงกันได้อย่างต่อเนื่อง
   
20:28 Right? Can you do this? คุณทำได้ไหม
   
20:34 Not tomorrow, now. ทำตอนนี้เลย ไม่ใช่พรุ่งนี้
   
20:38 Then we can proceed, together, แล้วเราก็สามารถเคลื่อนต่อไปด้วยกันได้
   
20:41 not at a slow… ไม่ใช่ไปอย่างช้าๆ แต่ควบตะบึงไปด้วยกัน
but galloping along.  
   
20:56 So, if freedom is not all that, ดังนั้น ถ้าอิสรภาพไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลย
   
20:59 that is, there is only freedom นั่นหมายถึง อิสรภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
   
21:03 when there is absolute ไม่มีการผนึกตนกับสิ่งใดทั้งสิ้น
non-identification with anything,  
   
21:17 with the church, with the gods, ไม่ว่าจะเป็นศาสนา พระเจ้า
with beliefs, with the statue ความเชื่อ หรือรูปเคารพ
   
21:20 – you follow? – with nothing, คุณตามทันไหม ไม่ผนึกตนกับอะไรทั้งสิ้น
   
21:26 then what are we, as human beings? แล้วในฐานะมนุษย์ เราคืออะไร
Do you follow my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
21:36 I will go into it. ผมจะสืบค้นในเรื่องนี้
   
21:42 Caldo, hot! (ร้อนจริงๆ)
   
21:57 If we are not attached ถ้าเราไม่ผูกพันกับอะไรเลยจริงๆ
to anything at all  
   
22:01 and, therefore, เราก็ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด
under no influence – right? –  
   
22:11 under no pressure, ภายใต้แรงกดดันใด
   
22:16 then what is the whole แล้วการดำรงอยู่ทั้งหมดจะมีความหมายอะไร
meaning of existence?  
   
22:23 I wonder if you follow all this? ผมสงสัยว่า คุณตามทันหรือเปล่า
   
22:27 Do you understand? คุณเข้าใจหรือเปล่า
   
22:29 Does somebody understand มีใครเข้าใจไหม ว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไร
what I’m talking about?  
   
22:37 I’m sorry if you’re Spanish, ผมขอโทษด้วย
or Italian, or French, ถ้าคุณเป็นชาวสเปน อิตาลี หรือฝรั่งเศส
   
22:41 that you can’t understand ถ้าหากคุณไม่เข้าใจสิ่งที่พูดในภาษาอังกฤษ
what is spoken in English,  
   
22:45 but, perhaps, บางที บ่ายวันนี้ หรือพรุ่งนี้
this afternoon or tomorrow  
   
22:48 it’ll be translated จะมีการแปลเป็นภาษาของคุณ
in your own language,  
   
22:52 so please, have patience. ขอให้อดทนด้วย
   
23:04 We have filled our minds with เราใส่ความคิดสารพัดไว้ในจิตใจ
all kinds of ideas of what we are ว่าเราเป็นอย่างไร
   
23:14 – you are noble, ignoble, ว่าเราประเสริฐ สูงส่ง ต่ำทราม
we are divine,  
   
23:18 we are experts – you know – หรือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ
filled ourselves. เราเติมใส่ให้ตัวเราเอง
   
23:25 And this acceptance of what we are, การยอมรับว่าเราเป็นอย่างไรนั้น
   
23:31 is the result เป็นผลจากการทำงานของความคิด
of the movement of thought.  
   
23:40 Right? ใช่ไหม
   
23:44 I will have to go into this, again. ผมควรจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง
   
23:50 If you have observed, หากคุณสังเกตดู ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำ
whatever we do,  
   
23:58 act, emotionally or non-emotionally, ที่เราปฏิบัติ จะด้วยอารมณ์หรือไม่ก็ตาม
   
24:05 all our activities การเคลื่อนไหวทั้งหมดของเรา
are based on thought. อยู่บนพื้นฐานของความคิด
   
24:35 Now, thought is limited. ความคิดเป็นสิ่งจำกัด
   
24:43 I do not know if you accept that, ผมไม่ทราบว่าคุณยอมรับเรื่องนี้
or if you’re aware of it. หรือว่าคุณตระหนักรู้
   
24:50 Why is it limited? เพราะเหตุใดความคิดจึงถูกจำกัด
   
24:52 We think it can do everything: เราคิดว่า ความคิดสามารถทำได้ทุกอย่าง
   
24:58 climb the Everest, go to the Moon, จะปีนยอดเขาเอเวอร์เรสต์
go to the depths of the sea จะไปดวงจันทร์ ไปก้นทะเลลึก
   
25:06 – thought is the most active, most ความคิดเป็นสิ่งที่ทำงานตลอดเวลา
important, vital thing in our life. เป็นสิ่งสำคัญจำเป็นที่สุดของชีวิตเรา
   
25:20 All our education is การศึกษาทั้งหมดของเราก็เพื่อปลูกฝังความรู้
to cultivate knowledge  
   
25:24 and encourage thinking clearly, เพื่อเสริมสร้างความคิดให้ชัดเจน ถ้าคุณทำได้
if you can,  
   
25:34 and act from thought. แล้วกระทำการจากความคิดนั้น
   
25:42 And thought has created ความคิดสรรสร้าง
not only the technological world, ไม่เพียงโลกทางเทคโนโลยีเท่านั้น
   
25:50 but also it has created wars, แต่ความคิดสร้างสงครามด้วย
   
25:56 not only marvellous surgery ความคิด
  ไม่เพียงทำให้มีการผ่าตัดอันน่าอัศจรรย์
   
26:01 but also, thought has created conflict แต่ความคิดสร้างความขัดแย้ง
between two human beings. ระหว่างมนุษย์สองคนด้วย
   
26:09 Follow, these are facts. ขอให้ติดตามความเป็นจริงเหล่านี้
   
26:12 Thought has created ความคิดทำให้เกิดการขนส่งที่รวดเร็ว
the quick transportation.  
   
26:20 Thought, also, has created ความคิดยังทำให้
the destruction  
   
26:27 of all human relationships. ความสัมพันธ์ทั้งหมดของมนุษย์แตกสลาย
   
26:35 And one must, if you’re at all หากว่าเราจริงจัง เราต้องสืบค้นในคำถามนี้
serious, go into this question:  
   
26:43 why thought has become ว่าเหตุใดความคิด
so urgently important? จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด
   
26:52 As we are talking together, ขณะที่เราพูดกันอยู่ คุณก็กำลังคิดใช่ไหม
you’re thinking.  
   
26:59 Right? You’re following, verbally. คุณกำลังคิดตามเป็นถ้อยคำ
   
27:03 So, the activity of thought ดังนั้น ความคิดยังทำงานอยู่
is going on,  
   
27:13 trying to understand ความคิดพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่พูดนี้
what’s being said,  
   
27:15 trying to judge พยายามตัดสินว่ามันถูกหรือผิด
whether it’s right or wrong,  
   
27:19 what value has it in daily life มันมีคุณค่าอะไรบ้างในแต่ละวัน
   
27:22 – you’re, all the time, enquiring คุณสืบค้นโดยอาศัยความคิด
with the instrument of thought. เป็นเครื่องมือตลอดเวลา
   
27:32 And thought has created ความคิดสรรสร้างทั้งสวรรค์และนรก
heaven and hell,  
   
27:37 not only the Christian ไม่เพียงสวรรค์และนรกของโลกคริสเตียนเท่านั้น
world of Hell and Heaven,  
   
27:41 but also, actual hell and heaven: แต่นรกและสวรรค์ที่เป็นจริงด้วย
   
27:46 the enormous poverty, ทั้งความยากจนอันมหาศาล
the misery, the confusion, ความทุกข์ระทม ความสับสน
   
27:53 the uncertainty of existence. การดำรงอยู่ที่หาความแน่นอนไม่ได้
   
28:03 So, how is it that thought ความคิดสร้างปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร
has created these problems,  
   
28:13 and thought thinks และความคิดก็คิดว่า
it can solve these problems. มันจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
   
28:18 Right? ใช่ไหม
   
28:20 And all the politicians are trying นักการเมืองทั้งหลาย พยายามแก้ปัญหาของมนุษย์
to solve our human problems  
   
28:28 through thought, either cunning, โดยใช้ความคิด ไม่ว่าจะด้วยเล่ห์ลวง
stupid, devious, dishonest, ด้วยความโง่เขลา ความชั่วร้าย ความไม่ซื่อสัตย์
   
28:35 but still thought. ซึ่งก็ยังเป็นความคิด
   
28:43 Can thought solve these problems, ความคิดแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือ
which thought has created? Right? ปัญหาซึ่งความคิดสร้างขึ้นเอง
   
28:52 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
29:01 So, one must ask, เราจึงต้องถาม ว่าอะไรคือความหมายของการคิด
what is the meaning of thinking?  
   
29:12 What is the source of all thought, แหล่งต้นตอของความคิดทั้งปวงคืออะไร
   
29:20 not only yours, mine, ไม่เพียงความคิดของคุณ ของผม หรือของใคร
or somebody else’s,  
   
29:23 the root of thought? แต่รากเหง้าของความคิดคืออะไร
   
29:29 If the root is limited, หากว่ารากเหง้านั้นถูกจำกัด
   
29:34 the outcome of that สิ่งที่เกิดจากมันย่อมจำกัดด้วย
must also be limited.  
   
29:40 Right? ใช่ไหม
   
29:43 You can’t think thought will คุณไม่อาจคิด
do something extraordinary, ว่าความคิดจะทำสิ่งที่เหนือธรรมดา
   
29:49 if the root is limited, ถ้ารากเหง้าของมันจำกัด
all its activities must be limited. กิจทั้งหมดของมันก็ย่อมจำกัด
   
29:57 Right? ใช่ไหม
   
30:01 So, what is the root, the very, อะไรที่เป็นรากเหง้า เป็นต้นตอของความคิด
very source of thought?  
   
30:14 Find out, sirs. ค้นให้พบ
   
30:16 I have asked the question, ผมถามคำถาม อย่ารอให้ผมตอบ
don’t wait for me to answer it.  
   
30:21 Then you accept what I’m saying, เพราะนั่นเป็นการยอมรับสิ่งที่ผมพูด
that would be disastrous. นั่นคือหายนะ
   
30:29 But whereas, แต่ถ้าคุณรู้สึกแรงกล้าจริงๆ
if you’re really, passionately,  
   
30:32 urgently demanding to find out, เรียกร้องอย่างเร่งด่วนที่จะค้นให้พบจริงๆ
   
30:35 you will find out คุณจะค้นพบ
   
30:41 what is the essence, ว่าอะไรคือแก่น คือจุดเริ่มต้นของความคิด
the beginning of thought.  
   
30:55 I’ll point it out, don’t accept it. ผมจะชี้ให้เห็น แต่อย่ายอมรับ
   
31:05 The beginning of thought จุดเริ่มต้นของความคิด
is the brain registering, คือการบันทึกจดจำของสมอง
   
31:14 danger or not danger, จดจำว่าอันตรายหรือไม่อันตราย
the pleasure and the fear.  
   
31:27 Right? จดจำว่าเป็นความสุขเพลิดเพลินและความกลัว
   
31:34 The original man or the ape มนุษย์ดึกดำบรรพ์หรือลิงใหญ่
from which we have come, เป็นบรรพบุรุษของเรา
   
31:40 or some source เรามาจากต้นกำเนิดนั้น
from which we have come,  
   
31:47 that brain which is very, very old, สมองนั้นเก่าแก่ ดึกดำบรรพ์เหนือคำบรรยาย
ancient beyond words,  
   
31:59 it must have registered danger, มันต้องบันทึกอันตราย ความตาย
death, fear, security. Right? ความกลัว ความมั่นคงปลอดภัยเอาไว้
   
32:10 So, the beginning of thought ดังนั้น ต้นกำเนิดของความคิด
is the process of registration, คือกระบวนการบันทึกจดจำ
   
32:20 which is memory. Right? ซึ่งคือความทรงจำ
   
32:26 We’re not saying anything เราไม่ได้พูดเรื่องประหลาดพิสดาร
extraordinary, these are facts. มันเป็นความจริง
   
32:43 And what has been registered สิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้คือความรู้
is knowledge,  
   
32:49 knowledge of danger, ความรู้ถึงสิ่งที่เป็นอันตราย
knowledge of pleasure, เป็นความสุขเพลิดเพลิน
   
32:56 knowledge of the fear between the two. ความรู้ที่เป็นความกลัวระหว่างสองสิ่ง
   
33:08 And this accumulating กระบวนการสั่งสมความรู้นี้
process of knowledge,  
   
33:13 which is constant registration, ซึ่งคือการบันทึกจดจำอยู่ตลอดเวลา
day after day, วันแล้ววันเล่า
   
33:20 centuries upon centuries, ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า ที่มีการบันทึกจดจำ
registration,  
   
33:23 which is the accumulation ซึ่งเป็นการสั่งสมความรู้นั่นเอง
of knowledge,  
   
33:28 that knowledge is in the brain, ความรู้นั้นอยู่ในสมอง
   
33:31 and that knowledge, which is memory, ความรู้นั้นเป็นความทรงจำ
   
33:36 and from that memory, ความคิดเกิดขึ้นจากความทรงจำนั้น
thought is born.  
   
33:41 Right? One moment. ใช่ไหม
   
33:51 Sir, if you’re disagreeing with me, ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผม ก็ไม่เป็นไร
it’s all right.  
   
33:59 Don’t agree or disagree. อย่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
We’re not arguing เราไม่ได้โต้แย้งกัน
   
34:08 – show off who is clever, ไม่ได้อวดว่าใครฉลาดกว่ากัน
who is less clever.  
   
34:12 But we’re just enquiring, เราเพียงแต่ถามค้น เราไม่ได้ยืนยันอะไรเลย
not asserting anything.  
   
34:24 So, memory, knowledge, ความทรงจำ ความรู้ เป็นผลของอดีต
is the outcome of the past.  
   
34:36 Right? ใช่ไหม
   
34:39 So, the past is limited, อดีตนั้นถูกจำกัด ความรู้ก็ย่อมจำกัดด้วย
knowledge is limited.  
   
34:48 You may have more, more, more คุณอาจจะมีความรู้มากขึ้นๆ
but it’s always limited. แต่มันก็ยังจำกัดเสมอ
   
34:57 And there have been people who say มีผู้คนกล่าวว่า มนุษย์จะเจริญรุ่งเรือง
man can ascend only through knowledge,  
   
35:09 rise higher and higher and higher. ก้าวหน้าได้ยิ่งๆ ขึ้น
  ก็โดยอาศัยความรู้เท่านั้น
   
35:14 The philosophers, the speculative, นักปรัชญา หรือนักคิดคาดการณ์ผู้ฝันเฟื่อง
intellectual romanticists,  
   
35:22 say that knowledge บอกว่าความรู้คือ ปัจจัยสำคัญของความก้าวหน้า
is the essence of growth.  
   
35:40 Which is, the past will always remain. นั่นหมายถึง อดีตจะคงอยู่สืบไป
   
35:48 The past, by accumulation, การสั่งสมของอดีต คือวิวัฒนาการ
is evolution.  
   
35:57 As an acorn, a little thing เหมือนเมล็ดพืชกระจ้อยร่อย
   
36:01 grows into a marvellous, เติบโตเป็นต้นโอ๊คมหึมา น่าอัศจรรย์
huge oak tree,  
   
36:04 so that same attitude, แล้วทัศนคติเดียวกันนั้น
or that same example, แบบอย่างเดียวกันนั้น
   
36:12 is transferred to this ได้เคลื่อนเข้าไปในการสั่งสมความรู้นี้
accumulative knowledge,  
   
36:17 growing, growing, growing. ความรู้จะเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ
   
36:23 We have never asked whether knowledge เราไม่เคยถามเลย ว่าความรู้มีความจำกัดไหม
is limited and therefore  
   
36:31 can knowledge end and something begin? ความรู้จะจบลงและมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นได้ไหม
You understand my question? คุณเข้าใจคำถามหรือเปล่า
   
36:42 So, thought born of memory, knowledge, ความคิดที่เกิดจากความทรงจำหรือความรู้
is always, everlastingly limited. ย่อมจำกัดเสมอ
   
36:57 And our activities, therefore, ฉะนั้น บทบาทของเราจึงจำกัดเสมอ
are always limited – based on thought. เพราะขึ้นอยู่กับความคิด
   
37:08 Right? ใช่ไหม
   
37:11 It’s not my argument. นี่ไม่ใช่ข้อโต้แย้งของผม
   
37:14 It’s not what I posit ไม่ใช่สิ่งที่ผมยอมรับเป็นหลักการ
and start from there. แล้วเริ่มจากตรงนั้น
   
37:19 But if you go into this yourself, แต่ถ้าคุณสืบค้นด้วยตนเอง
not according to some professor, ไม่ใช่ตามอาจารย์นักวิชาการ
   
37:26 not according to some ไม่ใช่ตามนักทฤษฎี นักจิตวิทยา
theoretician, psychologist,  
   
37:33 then if you do, you become ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณก็เป็นมนุษย์มือสอง
second-hand human beings, ซึ่งเราเป็นกันอยู่
   
37:36 which we are.  
   
37:38 But, whereas, if you look แต่ถ้าคุณมองดูเข้าไปในตัวคุณให้ถึงที่สุด
into yourself and go at it,  
   
37:48 surgically, not emotionally, ผ่าตัดมัน ไม่ใช่ด้วยอารมณ์ความรู้สึก
   
37:54 then you will find out that thought แล้วคุณจะค้นพบว่าความคิดนั้น
   
37:59 because of its very limitation สร้างปัญหาทั้งหมดขึ้น เพราะความจำกัดของมัน
has created all the problems.  
   
38:08 Right? ใช่ไหม
   
38:11 Is this clear, between us เรื่องนี้ชัดเจนไหม ตัวคุณชัดเจนไหม
or is this clear to yourself,  
   
38:15 not between you and me? ไม่ใช่ระหว่างคุณกับผม
   
38:24 All the scriptures, all the poems, คัมภีร์ทั้งหลาย กวีนิพนธ์ วรรณกรรม พิธีกรรม
all the literature,  
   
38:29 all the rituals, the gods, the images, เทพเจ้า รูปเคารพ ทุกสรรพสิ่ง
everything, is the product of thought. เป็นผลผลิตของความคิด
   
38:37 Horrible idea, isn’t it, มันเป็นแนวคิดที่น่าสะพรึงกลัวไม่ใช่หรือ
when you realise it. เมื่อคุณตระหนักเช่นนั้น
   
38:46 So, when there is identification เมื่อใดที่มีการผนึกตนเข้ากับบางสิ่งบางอย่าง
with something,  
   
38:54 thought is the process กระบวนการผนึกตนนี้ คือความคิด
of identification,  
   
38:58 therefore, that identification limits, ฉะนั้น การผนึกตนจึงจำกัด มันจำกัดพลังงาน
limits the energy,  
   
39:08 and that energy is used พลังงานนั้นถูกใช้ไปในความเป็นบุคคล
as an individual.  
   
39:18 Therefore, the individual becomes ความเป็นบุคคลจึงจำกัดยิ่งๆ ขึ้น
more and more limited,  
   
39:26 and his action then will be limited, บทบาทของเขาก็จะถูกจำกัด อย่างเห็นได้ชัด
obviously.  
   
39:30 Which is what is happening. ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
   
39:32 England on one side, ประเทศอังกฤษอยู่ฝั่งหนึ่ง
Europe on the other, ยุโรปอยู่อีกฝั่ง
   
39:35 America, Russia อเมริกากับรัสเซีย ไม่ว่าจะด้านเชื้อชาติ
– racially, politically, religiously, ด้านการเมือง หรือศาสนา
   
39:39 in every way ทั้งหมดทุกๆ ด้านนั้นเกิดจากความคิด
– all that is based on thought.  
   
39:55 And is there an action แล้วมีหรือบทบาท การกระทำ
   
39:59 please, we are enquiring, ขอให้ถามค้นร่วมกัน
   
40:02 is there an action มีหรือการกระทำที่ไม่ขึ้นกับความคิด
which is not based on thought?  
   
40:08 Therefore, an action ดังนั้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกจำกัด
which is not limited, confined, ไม่ถูกจำกัดขอบเขต
   
40:15 which means is there an action ซึ่งหมายถึง
which is not based on knowledge, มีหรือการกระทำที่ไม่ขึ้นกับความรู้
   
40:22 on memory, on remembrance? กับความจำ ความทรงจำ
   
40:27 Don’t say, ‘That’s impossible,’ อย่าบอกว่า “เป็นไปไม่ได้” หรือ “เป็นไปได้”
or ‘It is possible’  
   
40:33 – we don’t know, เราไม่รู้ เรากำลังถามค้น กำลังถาม
we are enquiring, we are asking.  
   
40:43 Because in limited action, เพราะการกระทำที่จำกัดคับแคบ
   
40:46 there is regret, mischief, ย่อมมีความเสียใจ ความผิดพลาด
pain, anxiety, ความเจ็บปวด ความวิตกกังวล
   
40:59 whether you’ve done ไม่ว่าคุณทำสิ่งที่ถูก หรือผิดก็ตาม
the right thing or the wrong thing  
   
41:06 – all that follows สิ่งเหล่านั้นจะตามมาจากการกระทำที่จำกัด
from limited activity,  
   
41:12 which is called ‘the individual.’ ซึ่งเราเรียกว่า “ความเป็นบุคคล”
   
41:18 And the individual, limited, ความเป็นบุคคลนั้นจำกัด
he’s seeking the infinite. แต่เขากลับแสวงหาสภาวะอันไร้ขอบเขต
   
41:26 Theoretically, they can assert โดยทฤษฎี เขายืนกรานได้
there is the infinite, ว่ามีสภาวะอันไร้ขอบเขต
   
41:32 but to find out, แต่การที่จะค้นให้พบ
to come upon that infinite, พบสภาวะอันไร้ขอบเขตโดยบังเอิญ
   
41:36 that thing which is not measurable, สภาวะซึ่งไม่อาจหยั่งวัดได้
   
41:40 one must go into the very, เราต้องสืบค้นส่วนที่ลึกอย่างยิ่งของความคิด
very depths of thought.  
   
41:47 And is there a possibility เป็นไปได้ไหม
of action without registration? ที่จะมีปฏิบัติการที่ปราศจากการบันทึก
   
41:55 Got it? เข้าใจนะ
   
42:00 You understand? เข้าใจไหม
   
42:02 You tell me something, คุณบอกอะไรบางอย่างกับผม
   
42:07 you use cruel words คุณใช้ถ้อยคำที่โหดร้าย คุณให้ฉายาผม
and you call me a name.  
   
42:16 I’m hurt. แล้วผมรู้สึกเจ็บปวด
   
42:24 And most human beings มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกเจ็บปวด
in the world are hurt,  
   
42:29 not only physiologically ไม่เฉพาะทางกาย แต่เจ็บปวดทางจิตใจยิ่งกว่า
but much more psychologically.  
   
42:39 You’re hurt, aren’t you? คุณก็เจ็บปวด ไม่ใช่หรือ
   
42:46 And from that hurt, ด้วยความเจ็บปวดนั่นเอง เราทำสารพัดสิ่ง
we do all kinds of things  
   
42:52 – resist, withdrawal, fear, violence, เราต่อต้าน ถอยหนี หวาดกลัว
bitterness and so on, so on, so on. รุนแรง ขมขื่น และอีกสารพัด
   
43:04 This hurt is, if you examine it, ความเจ็บปวดนี้ ถ้าคุณตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
very closely,  
   
43:10 is the movement of thought มันเป็นกระบวนการสร้างมโนภาพของความคิด
in the formation of the image.  
   
43:21 Right? ใช่ไหม
   
43:23 Thought has created an image ความคิดสร้างมโนภาพเกี่ยวกับตัวเรา
about oneself,  
   
43:29 that you’re beautiful, ว่าคุณสวยงาม คุณฉลาดปราดเปรื่อง
that you’re intellectually marvellous,  
   
43:32 that you are, etc., etc. คุณอย่างนั้นอย่างนี้
   
43:36 And when you use an ugly word, เมื่อคุณใช้คำพูดน่าเกลียดด้วยความโกรธ
angrily, point it out, เพื่อบอกบางสิ่งบางอย่าง
   
43:46 that image gets hurt, มโนภาพนั้นจะรู้สึกเจ็บปวด
  ซึ่งคือความคิด ขอให้เข้าใจด้วย
   
43:48 which is, thought  
– please, follow all this –  
   
43:53 that thought, which has created ความคิดนั้นสร้างมโนภาพเกี่ยวกับตัวมันเอง
an image about itself,  
   
43:59 that image gets hurt. มโนภาพนั้นรู้สึกเจ็บปวด
   
44:01 Which is, can one live, คุณจะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆ เลย
right throughout life,  
   
44:10 without a single hurt? แม้สักครั้ง
  ไปจนตลอดชีวิตได้ไหม
   
44:16 Then, only, there’s freedom, เมื่อนั้นจึงจะมีอิสรภาพ มีความเป็นปกติสุข
then there is only sanity.  
   
44:27 Let me finish, first, ขอให้ผมพูดเรื่องนี้ให้จบก่อน
   
44:29 and you’ll have คุณยังมีเวลา สัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไป
next week or week after,  
   
44:32 you can discuss with me. ที่คุณสามารถสนทนากับผมได้
   
44:39 During these talks, ตลอดการพูดนี้ และอีกสี่ครั้ง
and there are four more talks,  
   
44:44 if you don’t mind, let the speaker… หากคุณไม่ว่ากระไร
   
44:50 let us talk, together. ขอให้เราสนทนาร่วมกัน
   
44:54 But when the talks are over, เมื่อการพูดสิ้นสุดแล้ว
there’ll be discussions or dialogues. จะมีการถามตอบหรือเสวนา
   
45:03 Then we can bombard each other. ถึงเวลานั้น เราจะกระหน่ำโต้กันก็ได้
   
45:19 So, is it possible เป็นไปได้หรือที่จะไม่บันทึกความเจ็บปวด
not to register the hurt?  
   
45:28 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
45:31 Because all our brain เพราะสมองเราบันทึกตลอดเวลา
is in constant registration,  
   
45:43 and when you say หากคุณพูดสิ่งที่น่ารังเกียจกับคนอื่น
something ugly to another,  
   
45:50 that is registered, มันจะถูกบันทึก นั่นคือความเจ็บปวด
that’s called ‘hurt.’  
   
45:58 And is there a possibility แล้วเป็นไปได้ไหม
of not registering, at all? ที่จะไม่มีการบันทึกอะไรทั้งสิ้น
   
46:08 Do you follow my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
46:16 Therefore, ฉะนั้น เราต้องสืบค้นเข้าสู่คำถาม
we have to go into the question,  
   
46:20 why the brain registers certain things ว่าเหตุใดสมองจึงบันทึกบางสิ่งบางอย่าง
   
46:30 and avoids other registration? และหลีกเลี่ยงที่จะบันทึกสิ่งอื่นๆ
   
46:37 And it never avoids the individual มันไม่เคยเลยที่จะหลีกเลี่ยงมโนทัศน์ มโนภาพ
concepts, images, structures, ideas. โครงสร้าง และแนวคิด ของความเป็นบุคคล
   
46:52 One must obviously register ชัดเจนว่า เราต้องบันทึก หากคุณต้องการขับรถ
when you want to drive a car,  
   
47:06 to do certain kinds of skills, ต้องการใช้ทักษะบางอย่าง คุณต้องบันทึกจดจำ
you must register.  
   
47:12 If you want to be a good technician, ถ้าคุณต้องการเป็นช่างเทคนิคฝีมือดี
   
47:15 you have to have a great deal คุณต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากมาย
of technological knowledge  
   
47:19 stored up in the brain, สั่งสมไว้ในสมอง ซึ่งเป็นกระบวนการบันทึกจดจำ
which is a process of registration.  
   
47:25 Right? ใช่ไหม
   
47:27 So, knowledge ดังนั้นความรู้ที่เป็นกระบวนการบันทึกจดจำ
as a process of registration  
   
47:32 is, in certain fields, ในบางเรื่อง มีความจำเป็นอย่างแน่นอน
absolutely necessary.  
   
47:38 Right? That’s clear. นั่นชัดเจน
   
47:44 Then, why should there be แล้วเหตุใดจึงต้องมีการบันทึกในลักษณะอื่น
any other form of registration?  
   
47:59 Do you understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
48:02 I have identified with myself, ผมผนึกตนกับตัวผม กับมโนภาพของผม
with my image.  
   
48:09 That image is put together by thought: มโนภาพนั้นประกอบกันขึ้นโดยความคิด
   
48:14 the thought of another, โดยความคิดของผู้อื่น
parents, education, ของพ่อแม่ หรือการศึกษา
   
48:17 whatever it is, society, culture. โดยสังคม โดยวัฒนธรรม หรืออะไรก็ตาม
   
48:21 That image has been put together มโนภาพที่ประกอบกันขึ้นโดยความคิด
by thought,  
   
48:26 which is a continuous ซึ่งเป็นกระบวนการบันทึกอย่างต่อเนื่อง
process of registration.  
   
48:37 And is that necessary? กระบวนการนั้นจำเป็นหรือ
   
48:42 You follow my question? คุณเข้าใจคำถามไหม มันเป็นคำถามของคุณ
It’s your question.  
   
48:52 Why is there, เหตุใดทางด้านจิตใจ ด้านใน
psychologically, inwardly,  
   
48:57 this constant activity กระบวนการสั่งสมจึงเกิดขึ้น
of accumulating round the centre, รอบศูนย์กลางตลอดเวลา
   
49:12 which is the self? Right? ศูนย์กลางคือความเป็นฉัน ใช่ไหม
   
49:16 Which is, obviously, limited, ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งจำกัด
   
49:22 which has been cultivated by thought เป็นสิ่งที่บ่มเพาะขึ้นโดยความคิด
and, therefore, essentially limited. ฉะนั้นโดยพื้นฐานมันจึงจำกัด
   
49:29 When I think about my own occupation, เมื่อผมคิดเกี่ยวกับการหมกมุ่นของตนเอง
   
49:32 how I must be happy, ว่าผมต้องมีความสุข
how I must be a success, ผมต้องประสบความสำเร็จอย่างไร
   
49:35 I must be this, I must be that ผมต้องเป็นอย่างนี้ ผมต้องเป็นอย่างนั้น
– it’s all the movement of thought, ทั้งหมดนั้นเป็นการเคลื่อนไหวของความคิด
   
49:40 which is bringing about ที่ทำให้เกิดความจำกัดคับแคบอย่างต่อเนื่อง
constant limitation,  
   
49:47 throttling, narrowing down, บีบให้แคบลง เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า “บุคคล”
which we call ‘individual.’  
   
49:53 And that individual has activities, เป็นธรรมดาที่บุคคลนั่นเองเคลื่อนไหว
naturally. ทำการกิจ
   
49:58 Those activities are essentially กิจเหล่านั้นจริงๆ แล้วเป็นภัย
mischievous because they’re limited. เพราะมันจำกัด
   
50:10 Now, we’re asking, knowing เราถามว่า การรู้โดยตรรกะ
logically, sequentially, reasonably, โดยเหตุผล เป็นขั้นเป็นตอน
   
50:21 that any form of registration, apart ว่าการบันทึกลักษณะใดก็ตาม
from the registration of necessities, ยกเว้นการบันทึกสิ่งที่จำเป็น
   
50:28 technological knowledge and so on, บันทึกความรู้ทางเทคโนโลยี เป็นต้น
   
50:31 every other form of registration, การบันทึกลักษณะอื่นๆ ทั้งหมด
limits action, จำกัดบทบาทการกระทำ
   
50:42 and from that limited action, และด้วยบทบาทอันจำกัดนั้น
comes all our misery. ความทุกข์แสนสาหัสจึงเกิดขึ้น
   
50:51 And that limited thought says, และความคิดอันจำกัดนั้นบอกว่า
‘I’m going to meditate, “ฉันจะทำสมาธิ
   
50:57 I’m going to practise, ฉันจะค่อยๆ ฝึกฝน ฉันจะค้นหาพระเจ้า”
I’m going to find God,’  
   
51:01 or whatever you like to call it. หรือคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตาม
   
51:04 You might just as well call it ‘dog’ คุณอาจจะเรียกสิ่งนั้นว่า “dog” ก็ค่าเท่ากัน
– as good.  
   
51:13 So, thought is the registration ความคิดเป็นการบันทึกเหตุการณ์ อุบัติการณ์
of an incident, accident.  
   
51:27 Anything that is registered สิ่งใดที่ถูกบันทึกไว้ สิ่งนั้นย่อมจำกัด
must be limited,  
   
51:33 and that limitation, in its action, ความจำกัดนั้น ในการกระทำของมัน
will create a great deal of mischief. ย่อมสร้างภัยอันตรายมากมาย
   
51:41 So, we’re asking whether เราจึงถามว่า เป็นไปได้ไหมที่จะไม่บันทึก
it is possible not to register,  
   
51:47 except in certain fields, ไม่บันทึกอะไรเลย นอกจากเรื่องที่จำเป็น
not to register at all?  
   
51:54 This is real meditation, นี่คือสมาธิที่แท้จริง คุณเข้าใจไหม
you understand?  
   
51:57 Nothing else is meditation. นอกจากนั้นไม่ใช่สมาธิ
   
52:04 Because when there’s no registration, เพราะเมื่อไม่มีการบันทึก
   
52:10 the whole brain cells themselves ตัวเซลล์สมองทั้งหมด
have become transformed. จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่
   
52:20 It’s not the same old brain cells, มันไม่ใช่เซลล์สมองที่เหมือนเดิมอีกต่อไป
there’s new things taking place, แต่มีสิ่งใหม่อุบัติขึ้น
   
52:26 because there’s no need for เพราะไม่จำเป็นต้องบันทึกอีกต่อไป
registration. You understand? คุณเข้าใจไหม
   
52:34 That is, thought is measure.  
   
52:47 Right? ความคิดเป็นสิ่งที่วัดได้
   
52:48 Thought is the outcome of time, ความคิดเป็นผลของกาลเวลา
   
52:54 which is the accumulated memory ซึ่งคือความทรงจำ
of five, ten million years, ที่สั่งสมมาห้าล้านหรือสิบล้านปี
   
53:01 centuries – whatever you like to… หรือหลายศตวรรษ จะกี่ปีก็ตาม
   
53:04 It is the result of time. Right? ความคิดเป็นผลของกาลเวลา
   
53:09 So, thought is time. ดังนั้น ความคิดคือกาลเวลา
   
53:15 Time is limited, obviously. เวลาเป็นสิ่งจำกัด เห็นได้ชัดเจน
   
53:19 That is, there has been นั่นคือ มีเมื่อวาน วันนี้ และพรุ่งนี้
yesterday, today, and tomorrow.  
   
53:25 But thought can say, ความคิดบอกว่า “มีไกลออกไปอีก”
‘There is still further,’  
   
53:28 but it’s still the movement แต่มันก็ยังเป็นการเคลื่อนไหว
of thought, in time. ของความคิดในกาลเวลา
   
53:35 Right? ใช่ไหม
   
53:38 So, we’re asking, เราจึงถามว่า
   
53:44 is there a possibility เป็นไปได้หรือ
of no registration at all, ที่จะไม่มีการบันทึกจดจำใดๆ ทั้งสิ้น
   
53:53 except there? นอกจากเรื่องที่จำเป็น
   
53:58 What’s your answer to that question? คุณจะตอบคำถามนี้ว่าอย่างไร
   
54:05 You understand? This is คุณเข้าใจไหม นี่เป็นคำถามที่สำคัญยิ่งนัก
a tremendously important question.  
   
54:09 Don’t, kind of, brush it aside อย่าได้ปัดมันทิ้งไป
   
54:11 as an intellectual something เหมือนการขบคิดเรื่องอื่นๆ บางเรื่อง
or other or this or that. เรื่องนั้น หรือเรื่องนี้
   
54:16 Because, so far, เพราะจนบัดนี้ เราก็ยังดำเนินชีวิตในบทบาท
we have lived in action  
   
54:23 which is always bringing ที่นำมาแต่ความทุกข์โศก
sorrow, misery, confusion, ความทุกข์ยาก ความสับสน
   
54:28 uncertainty and fear, regrets. ความไม่แน่นอน ความกลัว
Right? ความเสียใจ มาโดยตลอด
   
54:37 We have lived that way. เราดำเนินชีวิตมาอย่างนั้น
   
54:40 It is our heredity, it’s in our genes, มันสืบทอดมาในพันธุกรรม
it’s our conditioning. มันเป็นอิทธิพลกำหนดของเรา
   
54:51 And is it possible แล้วเป็นไปได้หรือ
   
54:59 never to register at all and, ที่จะไม่บันทึกจดจำเลย
therefore, no identity with anything? ฉะนั้นจึงไม่มีการผนึกตนกับสิ่งใดเลย
   
55:05 You understand? เข้าใจไหม
   
55:08 The moment thought identifies ในทันทีที่ความคิดผนึกตนกับสิ่งใด
with something,  
   
55:12 with a piece of furniture, with กับเครื่องเรือน กับเสื้อเชิ้ตสักตัว กับบ้าน
a shirt, with a blouse, with a house,  
   
55:17 with a wife, with a husband, กับภรรยา สามี หญิงสาว ฯลฯ
girl, or whatever it is,  
   
55:24 that limits thought การผนึกตนนั้นจำกัดความคิด
   
55:26 and, therefore, that limitation ความจำกัดคับแคบจึงเกิดจากการบันทึกจดจำ
is born out of registration.  
   
55:32 That is, as long as you remain นั่นคือ ตราบใดที่คุณยังเป็นคาทอลิก
a Catholic, you are limited. คุณก็ถูกจำกัด
   
55:39 As long as you say, ตราบใดที่คุณบอกว่า “ฉันเป็นชาวอินเดีย”
‘Well, I’m an Indian,’ หรือฉันเป็นนี่ ฉันเป็นนั่น คุณก็ถูกจำกัด
   
55:40 or ‘I’m this, I’m that,’  
you’re limited,  
   
55:44 and any action, action of love, บทบาทใดๆ บทบาทของความรัก
any action, must be limited. บทบาททั้งหลาย ย่อมถูกจำกัด
   
55:55 So, if you’re serious, ถ้าคุณจริงจัง คุณจะถามคำถามพื้นฐานนี้
you’re asking this basic question,  
   
56:00 a fundamental question, คำถามที่เป็นรากเหง้า ที่คุณต้องตอบ
which you must answer:  
   
56:05 is there a possibility ว่าเป็นไปได้หรือ ที่จะไม่บันทึกเลย
of not registering at all?  
   
56:29 That is, is there an action นั่นคือ
not born of thought? มีหรือปฏิบัติการที่ไม่ได้เกิดจากความคิด
   
56:40 Do you understand my question? คุณเข้าใจคำถามนี้ไหม
   
56:42 All our action is based on thought, บทบาททั้งหมดของเรามีฐานอยู่บนความคิด
with all its consequences. และมีผลตามมา
   
56:49 Now, we’re asking, is there an action, เราถามว่า มีหรือปฏิบัติการ
   
56:52 is there a way of living มีหรือวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน
in daily life,  
   
56:57 in which thought doesn’t operate? ที่ความคิดไม่ทำงาน
   
57:04 You understand? คุณเข้าใจไหม นี่เป็นคำถามที่จริงจังมาก
This is a very serious...  
   
57:06 It isn’t a question มันไม่ใช่คำถาม ที่ถามเพื่อพูดคุยอภิปรายกัน
that you just play around with  
   
57:09 and discuss and all the rest of it, เพื่อให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์
   
57:11 one has to find out. แต่ถามเพื่อค้นให้พบ
   
57:15 That means you must นั่นหมายถึง
put passion into it, คุณต้องให้ความรู้สึกแรงกล้าแก่มัน
   
57:18 vitality, energy to find out. ให้พลังชีวิต ให้พลังงานเพื่อการค้นหา
   
57:22 Those who do research, scientific ผู้ที่ทำวิจัย วิจัยทางวิทยาศาสตร์
research, or technological research, หรือทางเทคโนโลยี
   
57:31 they love it, it’s their life, เขารักมัน มันเป็นชีวิตของเขา
   
57:35 their blood, their bread-and-butter, เป็นเลือดเนื้อ เป็นการดำรงชีพ
everything is first. เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตเขา
   
57:40 Then their wife, แล้วภรรยา ครอบครัวของเขามาเป็นที่สอง
their family, comes second.  
   
57:48 In the same way, we’re asking, เราถามด้วยความรู้สึกแรงกล้า ทำนองเดียวกัน
passionately,  
   
57:57 is it possible? ว่าเป็นไปได้หรือ
   
58:03 I say it is. I’ll show it to you. ผมบอกว่าได้ ผมจะแสดงให้คุณดู
   
58:08 Please don’t accept it แต่ขออย่าได้ยอมรับมัน
because you don’t know what it means, เพราะคุณไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร
   
58:14 so don’t come to any conclusions, ดังนั้น อย่าด่วนสรุป
   
58:17 don’t translate what is going to be อย่าแปลความสิ่งที่จะพูด
said into your own terminology ให้เป็นศัพท์แสงของคุณเอง
   
58:24 – then you’re lost! ไม่เช่นนั้นคุณจะหลงทาง
   
58:28 Then you are driven by the language, คุณจะถูกผลักดันโดยภาษาที่คุณคุ้นเคย
which you know.  
   
58:35 Therefore, คุณจึงกลายเป็นทาสของภาษา
you become a slave to language.  
   
58:39 But we are using language, แต่เราใช้ภาษา
   
58:42 not your conclusion, โดยไม่เป็นข้อสรุปของคุณ
my conclusion or his ไม่เป็นข้อสรุปของผมหรือของเขา
   
58:45 – just words, เราแค่ใช้ถ้อยคำ โดยปราศจากการแต่งเติมสีสัน
without any circus round it.  
   
58:52 Then we can communicate, แล้วเราจึงจะสามารถสื่อถึงกันได้
happily and easily. อย่างมีความสุขและง่ายดาย
   
59:00 There is an action, a total, มีปฏิบัติการที่เป็นทั้งหมด บริสุทธิ์
complete, holistic, whole action, สมบูรณ์ ไม่แบ่งแยกเป็นส่วนๆ
   
59:11 in which thought ปฏิบัติการซึ่งความคิดไม่เข้ามารบกวนเลย
doesn’t interfere, at all.  
   
59:21 Are you waiting for me to tell you? คุณรอให้ผมบอกใช่ไหม
   
59:27 That’s rather cheap! ทำอย่างนั้นมันไร้ค่า
   
59:34 I do all the work, ผมทำทั้งหมด ผู้พูดทำทั้งหมด
the speaker does all the work  
   
59:37 and you just listen and say, ส่วนคุณเพียงแค่ฟัง และพูดว่า
‘Yes, I agree with that.’ “ใช่ เรื่องนั้นผมเห็นด้วย”
   
59:41 What’s the point of that? แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
   
59:45 But, whereas, แต่ถ้าหากคุณต้องการจะค้นหา
if you really, you know,  
   
59:49 desperately want to find out, ปรารถนาสุดชีวิตจริงๆ
   
59:55 like an unhappy man, a drowning man – เหมือนคนที่ไม่มีความสุข
  คนที่กำลังจะจมน้ำ
   
59:58 you know, there’s desperation to find เขาต้องการหาที่ยึดเกาะโดยไม่คิดชีวิต
some kind of thing to hang on to,  
   
1:00:05 so he can be saved. เพื่อเขาจะได้ปลอดภัย
   
1:00:09 There, he exerts all energy. เขาจึงทุ่มเทพลังงานให้ทั้งหมด
   
1:00:18 And that’s what we’re doing. นั่นเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่
   
1:00:30 First of all, do we see very clearly, ก่อนอื่น เราเห็นชัดเจนไหม
   
1:00:38 each one of us, wherever we are, เราแต่ละคน ไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนใด
whatever our situation สถานการณ์ใดก็ตาม
   
1:00:44 whatever our conditioning, however ไม่ว่าอิทธิพลกำหนดของเราจะเป็นอย่างไร
neurotic we are – most of us are – เราจะประสาทเพียงใด ส่วนใหญ่เราผิดเพี้ยน
   
1:00:51 do we see, very clearly, เราเห็นชัดเจนไหม
   
1:00:53 that thought, ว่าความคิดเป็นสิ่งจำกัด ภายใต้ทุกสถานการณ์
under all circumstances, is limited?  
   
1:01:04 Not a verbal acceptance of it, นี่ไม่ใช่การยอมรับทางถ้อยคำ
but an actual fact, แต่มันคือความเป็นจริง
   
1:01:13 which you, in your blood, ซึ่งคุณมองเห็นเสมือนอยู่ในเลือดเนื้อของคุณ
see it, irrevocably? อย่างไม่อาจลบล้างได้
   
1:01:27 Then, if you see that, ถ้าคุณเห็นเช่นนั้น
   
1:01:34 not as an idea, not as a conclusion, ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิด ไม่ใช่เป็นข้อสรุป
not a thing reasoned out ไม่ใช่เป็นการคิดด้วยเหตุผล
   
1:01:41 and therefore it is, แต่มันเป็นอย่างนั้น
   
1:01:44 if you do, it’s still thought. ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น มันก็ยังเป็นความคิด
   
1:01:51 So, when you realise that thought is เมื่อคุณตระหนักว่า ความคิดเป็นสิ่งจำกัด
completely, totally, wholly limited, อย่างแท้จริงโดยทั้งหมด
   
1:02:00 and from that limitation all activity, จากความจำกัดนั้น
whatever type it is, must be limited กิจทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมจำกัด
   
1:02:07 and therefore, in human relationship มันจึงก่อให้เกิดความยุ่งเหยิง
it creates havoc, misery, ความทุกข์ระทม ในความสัมพันธ์ของมนุษย์
   
1:02:15 from there, you ask the question. จากการตระหนักเช่นนั้น คุณถามคำถาม
You understand?  
   
1:02:18 Not if you haven’t done all this. ถ้าคุณไม่ได้ทำทั้งหมดที่พูดมา
  คุณจะไม่ตระหนัก
   
1:02:22 And you can do all this, instantly, คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ในทันที
not take time, years, months. ไม่ต้องใช้เวลา เป็นเดือน เป็นปี
   
1:02:32 Then you can ask, แล้วคุณจึงจะถามได้
   
1:02:38 is there a perception, ว่ามีหรือ การหยั่งเห็นที่ปราศจากความทรงจำ
devoid of memory,  
   
1:02:50 devoid of remembrances, ปราศจากความทรงจำ แยกขาดจากอดีตโดยสิ้นเชิง
totally divorced from the past,  
   
1:02:59 is there an observation การสังเกตเช่นนั้นเกิดขึ้นไหม
   
1:03:03 and, therefore, และจากการสังเกตนั้น ปฏิบัติการเกิดขึ้น
out of that observation action?  
   
1:03:08 Do you follow what I am saying? คุณตามสิ่งที่พูดนี้ทันไหม
   
1:03:13 You look all puzzled. คุณดูงุนงง
   
1:03:18 All right, I’ll take it up, again. ผมจะอธิบายใหม่อีกครั้ง
   
1:03:25 You understand? บทบาทของเรามีฐานอยู่บนความทรงจำ
Our action is based on memory.  
   
1:03:30 Either ideological memory, ทั้งความทรงจำที่เป็นอุดมคติ เป็นสังคมอุดมคติ
a Utopian memory,  
   
1:03:40 or memories of past actions which หรือความทรงจำเกี่ยวกับการกระทำในอดีต
have left certain marks on the brain, ที่ทิ้งร่องรอยไว้ในสมอง
   
1:03:50 and all such activity การเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้น
must be continuously destructive ย่อมต้องบ่อนทำลายอย่างต่อเนื่อง
   
1:03:59 in human relationship. ในความสัมพันธ์ของมนุษย์
   
1:04:05 If I love you because ถ้าผมรักคุณ เพราะคุณให้ความเพลิดเพลินแก่ผม
you have been pleasant to me,  
   
1:04:11 which is, you have given me something, คุณให้บางอย่างแก่ผม
sexually or this way, or that, ด้านกามารมณ์ ด้านนี้ หรือด้านนั้น
   
1:04:16 which is from memory, with the จากความทรงจำนั้น
pleasure of it, I say, ‘I love you.’ พร้อมด้วยความสุขเพลิดเพลินของมัน
   
1:04:22   ผมจึงพูดว่า “ผมรักคุณ”
   
1:04:28 So, is there a love, มีหรือความรัก ที่ไม่ได้เกิดจากความทรงจำ
which is not born of memory,  
   
1:04:36 which is not รักที่ไม่ใช่ผลของการให้และการรับ
the result of give and take,  
   
1:04:43 which is not sensation? รักที่ไม่ใช่ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
   
1:04:53 Obviously, there must be. แน่นอน มันต้องมี ควรจะมี
There should be.  
   
1:04:58 Or this is all we know? หรือเรารู้จักแต่ความรักที่เป็นความทรงจำ
Let’s put it that way.  
   
1:05:03 This thing that we call love, สิ่งที่เราเรียกกันว่าความรัก คือทั้งหมดนั้น
is all this.  
   
1:05:09 And that love และความรักนั้นก่อให้เกิดความริษยา
breeds jealousy, anxiety, ความวิตกกังวล
   
1:05:13 possessiveness, attachment, ความเป็นเจ้าของ ความผูกพันมั่นหมาย
you follow?  
   
1:05:18 And out of all that, จากทั้งหมดนั้น
there is great misery. ความทุกข์ระทมอันใหญ่หลวงก็เกิดขี้น
   
1:05:23 And is that misery love? ความทุกข์ระทมนั้นเป็นความรักหรือ
   
1:05:27 Don’t. Don’t say, ‘No’ or ‘Yes.’ อย่าบอกว่า “ไม่ใช่” หรือ “ใช่”
   
1:05:36 If that is not love, หากมันไม่ใช่ความรัก
   
1:05:39 and you have totally abandoned และคุณได้ทิ้งความริษยา ความโกรธ
jealousy, anger, all that, ทิ้งทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
   
1:05:45 that which is left, completely, สิ่งที่เหลืออยู่ คือความรักใช่ไหม
that is love. Right?  
   
1:05:54 So, in the same way, ในทำนองเดียวกัน
   
1:06:00   ในทำนองเดียวกัน
   
1:06:03 if one understands the whole movement ถ้าคุณเข้าใจการเคลื่อนไหวทั้งหมดของความคิด
of thought, as measure and time, ว่าเป็นสิ่งที่วัดได้ เป็นกาลเวลา
   
1:06:15 and born out of the past และเกิดขึ้นจากอดีต
   
1:06:18 and, therefore, endlessly ดังนั้น จึงจำกัด มีขอบเขต และคับแคบไม่จบสิ้น
curtailed, limited, narrow.  
   
1:06:28 If you see that, very clearly, เมื่อคุณเห็นเช่นนั้นอย่างชัดเจน แล้วละทิ้งมัน
and, therefore, abandon it,  
   
1:06:35 then you have คุณก็จะมีสิ่งที่เราอาจเรียกว่า การเห็นแจ้ง
what one may call insight.  
   
1:06:43 I’m going to go into this, ผมจะพิจารณาเรื่องนี้ไปช้าๆ
very slowly.  
   
1:06:45 Insight: insight, การเห็นแจ้ง คำๆ นี้ตามพจนานุกรมเราหมายถึง
we mean by that word,  
   
1:06:54 according to the dictionary, เกิดการเห็นเข้าไปในอะไรบางอย่าง
to have a sight in something,  
   
1:07:00 an immediate perception of truth เกิดการหยั่งเห็นความจริง
in that which is being talked about. ในสิ่งที่กำลังพูดถึงโดยฉับพลัน
   
1:07:12 That is, you have talked to me คุณได้สนทนากับผมถึงความจำกัดของความคิด
about the limitation of thought.  
   
1:07:20 You have talked to me. คุณสนทนากับผม
   
1:07:22 I’ve listened to you ผมรับฟังคุณ ด้วยพลังงานทั้งหมดของผม
with all my energy  
   
1:07:28 because, perhaps, there is a new way บางทีอาจจะมีวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต
of living, a new way of action, วิถีใหม่ในการกระทำ
   
1:07:35 and I’ve realised และผมตระหนักว่า บทบาทการกระทำของผม
my actions have always been  
   
1:07:39 bringing such sorrow, นำความทุกข์โศก ความสับสน
confusion and misery. ความทุกข์ระทม เข้ามาเสมอ
   
1:07:45 And I’ve listened to you. ผมได้ฟังคุณ
   
1:07:48 And you say to me, และคุณถามผมว่า
   
1:07:56 ‘Have you really seen the truth “คุณเห็นความจริงว่าความคิดนั้นจำกัด จริงหรือ”
that thought is limited?’  
   
1:08:05 the truth of it, not the idea of it. เห็นความจริงของมัน ไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับมัน
   
1:08:09 Seeing the truth of it, การเห็นความจริงในเรื่องนี้ เป็นการเห็นแจ้ง
is to have insight.  
   
1:08:16 Have you got it? คุณเข้าใจไหม
   
1:08:17 That insight is not memory, การเห็นแจ้งนี้ไม่ใช่ความจำ ไม่ใช่แนวคิด
is not idea,  
   
1:08:24 is not something out of the past. ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากอดีต
   
1:08:28 You see directly the truth of it คุณเห็นความจริงโดยตรงทันที
   
1:08:31 and from that there is action, จากการเห็นนั้น ปฏิบัติการที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้น
which is complete.  
   
1:08:44 So, do you, as a human being, ดังนั้น คุณในฐานะมนุษย์
   
1:08:49 and you who are คุณเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ
the representative of all humanity  
   
1:08:56 – so you are the world. คุณคือโลก
   
1:08:59 If you see the truth of this, then หากคุณเห็นความจริงที่ว่านี้
that truth will act in the world. ความจริงนั้นจะปฏิบัติการในโลก
   
1:09:12 You don’t act. คุณไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติการ
   
1:09:19 Quelle heure est-il? ตอนนี้กี่โมงแล้ว
   
1:09:24 Q: Twelve. Q: เที่ยงแล้ว
   
1:09:35 K: So, we have seen the mischief K: เราได้เห็นอันตรายของความคิดที่จำกัด
of thought which is limited,  
   
1:09:41 which has created the individual, ที่ก่อให้เกิดความเป็นบุคคล
   
1:09:47 and the opposite of non-individuality ก่อให้เกิดคู่ตรงข้ามที่ไม่ใช่ความเป็นบุคคล
which is totalitarianism, ซึ่งคือเผด็จการเบ็ดเสร็จ
   
1:09:53 authority and all the rest of it. คือผู้มีอำนาจเหนือ และอื่นๆ
   
1:09:55 We have also seen that thought, เราเห็นแล้วว่าความคิด
   
1:10:00 stored up in the brain ถูกเก็บสั่งสมอยู่ในสมองเป็นความทรงจำ
as memory, knowledge, เป็นความรู้
   
1:10:05 those very brain cells เซลล์สมองเหล่านั้นจึงถูกจำกัด
have become limited.  
   
1:10:08 For God’s sake, see this. ขอให้เข้าใจเรื่องนี้
   
1:10:15 Of course, obviously. แน่นอน มันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจน
   
1:10:19 But when you have แต่เมื่อคุณมีการเห็นแจ้งในเรื่องทั้งหมดนี้
an insight into all this,  
   
1:10:23 the very brain cells ตัวเซลล์สมองจะไม่ถูกจำกัดอีกต่อไป
are no longer limited.  
   
1:10:27 The brain cells are functioning เซลล์สมองจะทำงานแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง
totally differently.  
   
1:10:35 Do this, please, do it! ทำเลย ขอให้ทำ
Don’t say, ‘Yes, how marvellous,’ อย่าพูดว่า “ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน”
   
1:10:42 ‘What a wonderful speech that was’ “ช่างเป็นสุนทรพจน์ที่วิเศษยิ่ง”
   
1:10:46 – which is all romantic nonsense, ซึ่งล้วนแต่เป็นการแสดงออกทางอารมณ์
emotionalism. ที่เพ้อฝันไร้สาระ
   
1:10:49 That has nothing to do with actuality. ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ
   
1:10:57 Can you see the truth คุณมองเห็นความจริงนี้ไหม
   
1:11:05 that knowledge has its place, ว่าความรู้มีบทบาททางเทคโนโลยี
technologically,  
   
1:11:10 and has no other place, แต่ในทางจิตใจ ความรู้ไม่มีบทบาทใดๆ
psychologically,  
   
1:11:15 which is to register? ไม่มีบทบาทที่จำเป็นต้องบันทึก
   
1:11:19 So, if you see the truth เมื่อคุณเห็นความจริงว่าการบันทึก
that registration, like hurt, เช่น บันทึกความเจ็บปวด
   
1:11:30 brings narrow action, limited action, นำไปสู่บทบาทที่คับแคบ ที่จำกัด
   
1:11:33 from which hate, violence ซึ่งเป็นที่มาของความเกลียดชัง
and all the rest of it. และความรุนแรง ฯลฯ
   
1:11:36 If you see the truth of it, เมื่อคุณเห็นความจริงนี้ คุณจะมีการเห็นแจ้ง
then you’ll have an insight,  
   
1:11:52 you’ll have an insight into คุณจะเห็นแจ้งในกระบวนการทั้งหมดของความคิด
the whole movement of thought.  
   
1:11:59 Therefore, thought then limits, ฉะนั้น จึงเป็นธรรมดาที่ความคิดซึ่งจำกัด
naturally, itself and remains there. โดยตัวมันเอง จะคงอยู่ในความจำกัดนั้น
   
1:12:07 You don’t have to say, ‘I must คุณไม่ต้องพูดว่า “ฉันต้องหยุดคิด” ซึ่งไร้สาระ
stop thinking’ – that’s too silly.  
   
1:12:16 When you understand เมื่อคุณเข้าใจว่า ความคิดเป็นการเทียบวัด
thought as measure,  
   
1:12:19 measure being comparison การวัดเป็นการเปรียบเทียบ และทั้งหมดนั้น
   
1:12:25 and the whole – it isn’t time, now. ถึงเวลาที่ผมต้องหยุด
I must stop.  
   
1:12:31 So, if this is clear then we’ll talk ถ้าเรื่องนี้ชัดเจนแล้ว
about other things, on Sunday. วันอาทิตย์เราจะสนทนากันเรื่องอื่น