Krishnamurti Subtitles

ในความสัมพันธ์ ความคิดเป็นสิ่งจำเป็นหรือ

Saanen - 16 July 1978

Public Talk 40:07 ในความสัมพันธ์
ความคิดเป็นสิ่งจำเป็นหรือ
  
0:33 (เสียงรบกวน)
นี่แหละที่เราต้องการ
  
0:47 เช้านี้อาจจะมีคนมาใหม่
 
0:53 ที่ตั้งใจมาในวันอาทิตย์
 
0:56 ผมหวังว่าพวกเขาคงไม่ทำให้
การมาที่นี่เป็นความบันเทิง
  
1:02 หรือเป็นเรื่องทางความคิด
ที่เพ้อผันไร้สาระจากตะวันออก
  
1:15 นี่เป็นการประชุมชนที่จริงจัง
อย่างน้อยก็สำหรับบางคน
  
1:25 ที่มอบจิตมอบใจ
 
1:32 พยายามร่วมกันค้นหา
วิถีทางใหม่ในการดำเนินชีวิต
  
1:45 ชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อ
ที่เป็นอุดมคติ
  
1:50 ไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจเหนือ
กับข้อสรุปที่คาดการณ์ไว้แล้ว ฯลฯ
  
2:03 เราสนทนากันเมื่อวันก่อน ว่าเราสนใจ
 
2:08 ในอิสรภาพ
 
2:14 เราชี้ให้เห็นด้วยว่า เราตกอยู่ใต้อิทธิพล
 
2:23 เราถูกหล่อหลอม ถูกควบคุมโดยสภาพแวดล้อม
 
2:35 โดยสถาบัน โดยอุดมคติ
 
2:46 โดยความเชื่อ และข้อสรุปมากมาย
 
2:51 ในการพบกันสามครั้งที่ผ่านมา
เราพูดคุยกันด้วยว่า
  
3:00 เราถูกขับเคลื่อนด้วยภาษา
 
3:04 และเรื่องนี้สำคัญที่ต้องเข้าใจ
 
3:07 ว่าภาษา ถ้อยคำ ควบคุมเรา
หล่อหลอมเรา ขับเคลื่อนเรา
  
3:20 ซึ่งเราได้พิจารณาลึกพอสมควรแล้ว
 
3:24 จึงขออภัยที่เราจะไม่พูดซ้ำอีก
 
3:29 เราสนทนากันด้วยว่า เมื่อใดมีการผนึกตน
 
3:35 ไม่เพียงกับครอบครัว กับความเชื่อ
 
3:39 กับประเทศชาติ กับกลุ่มก๊ก
 
3:43 หรือผนึกตนเข้ากับสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ
 
3:51 ไม่ว่าสิ่งนั้นจะประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือ
หรือคิดขึ้นด้วยจิต
  
3:57 การยึดติดผูกพัน การผนึกตน
เข้ากับสิ่งเหล่านี้
  
4:07 ย่อมขวางกั้นอิสรภาพอันสมบูรณ์
 
4:10 ดังที่เราได้ชี้ให้เห็นในการสอบสวนร่วมกัน
 
4:22 ว่าเมื่อปราศจากอิสรภาพ
 
4:29 ซึ่งไม่ใช่อิสรภาพในการทำสิ่งที่เราชอบ
 
4:35 ไม่ใช่การเติมเต็มความปรารถนาของเราเอง
 
4:40 แต่จำเป็นต้องเป็นอิสระ
จากสิ่งทั้งปวงที่พันธนาการเรา
  
4:48 เช่น ความริษยา ความกลัว
ความสุขเพลิดเพลิน ความเชื่อ
  
4:53 การผนึกตนเข้ากับกลุ่มหรือแนวคิดใดโดยเฉพาะ
 
4:57 กับคุรุและอุดมคติ กับการฝึกปฏิบัติ ฯลฯ
 
5:03 นั่นคือเรื่องที่เราสนทนากันพอสมควรแล้ว
 
5:08 ในการพบกันสามครั้งที่ผ่านมา
 
5:15 ผมคิดว่า เช้านี้เราควรพิจารณา
 
5:23 ในเรื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง
ที่เราสนทนากันมาแล้ว
  
5:30 เราส่วนใหญ่กลัวที่จะใช้เหตุผล
 
5:40 ที่จะคิดอย่างแจ่มชัด ไม่อคติ
ไม่ลำเอียง ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
  
5:51 ไม่ใช่คิดจากศูนย์กลางใดโดยเฉพาะ
 
5:56 ไม่ใช่ทั้งศูนย์กลางภายนอกหรือภายใน
 
6:03 การคิดอย่างแจ่มชัดหมายถึง
ในการคิดของคุณนั้น
  
6:07 ไม่มีศูนย์กลางที่คุณคิด ที่คุณทำออกไป
 
6:14 ผมคิดว่าเราควรพิจารณาปัญหานี้ให้ลุ่มลึก
 
6:22 เราส่วนใหญ่คิดไปตามแนวทางเฉพาะ
 
6:33 ถ้าเรามีความชำนาญพิเศษ
เราก็คิดไปตามร่องรางนั้น
  
6:42 ถ้าคุณอุทิศตนให้กับศาสนาหนึ่งใดโดยเฉพาะ
 
6:47 กับโครงสร้างที่เป็นอุดมคติ
 
6:53 การคิดของคุณก็ย่อมถูกกำหนดโดยสิ่งเหล่านั้น
 
7:02 เราจึงเริ่มสูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผล
 
7:11 เหตุผลแสดงถึง
คุณสมบัติที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ รู้จักสงสัย
  
7:20 ไม่ยอมรับสิ่งใดง่ายๆ
 
7:26 ไม่ว่าจะมาจากนักจิตวิทยา ศาสตราจารย์
 
7:31 หรือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
ไม่มีหรอกคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์
  
7:35 มีแต่หนังสือที่พิมพ์ขึ้น เหมือนหนังสืออื่นๆ
 
7:39 ทว่าเราให้ความสำคัญ
เพราะมันบังเอิญเก่าแก่
  
7:47 ผู้คนพูดกันว่าเป็นคำที่กล่าว
โดยนักบุญหรือปรมาจารย์
  
7:54 เราจึงให้ความสำคัญอย่างมหาศาล
แก่ถ้อยคำที่พิมพ์สลักไว้
  
8:02 ซึ่งก็คือ การที่เราถูกขับเคลื่อนโดยภาษา
 
8:10 ฉะนั้น เมื่อใดที่ภาษาขับเคลื่อนเรา
 
8:15 เราก็ไม่สามารถใช้เหตุผล
ได้อย่างเหมาะสม อย่างเป็นปกติ
  
8:21 หรือเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้เหตุผล
อย่างเป็นตรรกะ
  
8:27 ถ้าหากคุณมอบตนให้กับความเชื่อ
หรืออุดมคติหนึ่ง
  
8:36 เพราะถ้าคุณมอบตน
หรือผนึกตนเช่นนั้นแล้ว
  
8:39 คุณก็หมุนวนอยู่รอบวงนั้น
 
8:41 คิดวนเวียนอยู่ในอุดมคติ
หรือความเชื่อเฉพาะนั้น
  
8:44 คุณจะไม่คิดอย่างลุ่มลึก
อย่างสมบูรณ์ เป็นทั้งหมด
  
8:56 ดังนั้น เราคิดว่าเหตุผลเป็นเรื่องทางความคิด
 
9:02 สิ่งใดที่เป็นเรื่องทางความคิด
เราจะโยนมันทิ้ง
  
9:06 นี่เป็นเทรนด์ล่าสุด
 
9:11 แต่ทว่า เราจำเป็นต้องมี
ความสามารถในการใช้เหตุผล
  
9:16 ซึ่งหมายถึงมีความสงสัย
ไม่ยอมรับอะไรง่ายๆ
  
9:23 มีอิสรภาพจากอำนาจเหนือทุกรูปแบบ
 
9:28 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำนาจเหนือของผู้พูด
 
9:36 เพราะผู้พูดเข้มข้นจริงจังกับเรื่องเหล่านี้
 
9:45 ดังนั้น คุณอาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนั้น
 
9:48 อย่าเป็นอย่างนั้น
 
9:51 แต่คิดให้กระจ่างด้วยตัวคุณเอง
 
9:55 การที่จะคิดให้กระจ่าง คุณต้องไม่มีแรงจูงใจ
 
10:02 ไม่มีเป้าหมายปลายทาง ไม่มีทิศทาง
 
10:06 ถ้าคุณมีแรงจูงใจ มันจะควบคุมการคิดของคุณ
 
10:09 ถ้าคุณมีเป้าหมาย มีจุดประสงค์
มีทิศทาง มันจะควบคุมการคิดของคุณ
  
10:13  
 
10:16 คุณอาจจะคิดอย่างมีตรรกะ
มีเหตุมีผล ไปตามเส้นทางเหล่านั้น
  
10:22 แต่มันเป็นการคิดที่ถูกอิทธิพลกำหนด
เป็นการคิดที่จำกัดคับแคบ
  
10:27 เรื่องนี้ชัดเจนแล้ว
 
10:31 ดังที่เราพูดเมื่อวันก่อน
ว่าที่นี่ไม่มีผู้พูด
  
10:39 เรากำลังมองดูตัวเราเองในกระจก
ดูการเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา
  
10:44 ทั้งความเชื่อ ความกลัว
ความสุขเพลิดเพลิน
  
10:46 และปัญหาทั้งหมดของชีวิต
 
10:53 กระจกสะท้อนตรงไปตรงมา
มันไม่อคติหรือลำเอียง
  
10:58 เมื่อคุณเผชิญกับมันอย่างชัดเจน
ตามที่มันเป็น
  
11:02 มันก็สะท้อนใบหน้าของคุณตามที่เป็นอยู่จริงๆ
ถ้ามันเป็นกระจกชั้นดี
  
11:08 โดยทำนองเดียวกัน เรามาสำรวจร่วมกัน
 
11:18 สืบค้นเข้าไปในเรื่องทั้งหมดร่วมกัน
 
11:21 เหมือนที่เราทำในการพูดครั้งก่อนๆ
 
11:25 สืบค้นในปัญหาของมนุษย์
ปัญหาปกติธรรมดาในแต่ละวัน
  
11:33 เพราะถ้าเรื่องเหล่านั้นยังไม่ชัดเจน
 
11:39 ยังไม่เข้าใจลึกพอ เราก็ก้าวต่อไปไม่ได้
 
11:49 เหมือนการสร้างบ้านบนดินทราย
 
11:58 ดังที่เราพูดว่า เราสนทนากับตัวเราเอง
 
12:10 เราตั้งคำถามต่อตัวเราเอง
 
12:14 ว่าเราคิดอย่างเป็นตรรกะ
เป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นจึงเป็นปกติ
  
12:21 หรือว่าการคิดของเราเป็นมายาลวง
 
12:25 คิดอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ
แนวคิด อุดมคติบางอย่าง
  
12:31 หรือประสบการณ์ในอดีต
 
12:35 หากการคิดของเราเป็นเช่นนั้น
คุณก็ไม่อาจค้นพบสิ่งใหม่ได้
  
12:45 เมื่อวันก่อนเราพูดด้วยว่า
 
12:53 การเคลื่อนไหว การกิจทั้งหมดของเรา
อยู่บนฐานความคิด
  
13:01 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารที่แสนอัศจรรย์
 
13:06 หรือความก้าวหน้าอันเลอเลิศทางเทคโนโลยี
 
13:12 หรือในความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น
ก็เป็นการคิด
  
13:19 ทุกๆ การกระทำอยู่บนฐานของความคิด
 
13:24 เราพูดว่าความคิดจำกัดเสมอในทุกสภาพการณ์
 
13:33 เราสืบค้นกันถี่ถ้วนแล้วว่า
เหตุใดมันจึงถูกจำกัด
  
13:40 เพราะว่าความคิดเกิดจากความรู้ ซึ่งเป็นอดีต
 
13:48 ความคิดจึงผูกติดอยู่กับกาลเวลา
 
13:53 เราใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วๆ ไป
ในชีวิตประจำวัน
  
13:58 ไม่ใช่ศัพท์พิเศษ
 
14:04 ดังนั้น ความคิดจึงผูกติดอยู่กับกาลเวลา
 
14:09 กาลเวลาคืออดีต และความคิดเป็นผลที่ตามมา
 
14:17 เป็นการตอบสนองของความรู้
ความจำที่สั่งสมอยู่ในสมอง
  
14:26 เรื่องนี้เห็นได้ชัด
 
14:27 ถ้าคุณคิดด้วยตัวคุณเอง
สังเกตด้วยตัวคุณเอง มันจะเห็นได้ชัด
  
14:33 เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางสมอง
 
14:36 แต่เราเห็นได้ว่า
สมองเป็นเครื่องมือโบราณดึกดำบรรพ์
  
14:43 แสนจะเก่าแก่ ถูกอิทธิพลกำหนด
จากการบันทึกเกี่ยวกับอันตราย
  
14:56 บันทึกความสุขเพลิดเพลิน
บันทึกความกลัว ฯลฯ
  
15:02 ความคิดจึงเป็นกระแสของกาลเวลา
 
15:08 และความคิดเป็นการเทียบวัด
เช่นวัดว่า "ฉันจะดีขึ้น
  
15:17 ฉันคิดว่าฉันเป็นอย่างนี้
แต่พรุ่งนี้ ฉันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น"
  
15:23 เหล่านี้เป็นเรื่องของการเทียบวัด
 
15:28 วัดว่า มากกว่า น้อยกว่า
วัดความลึก ความสูง แนวราบ แนวตั้ง
  
15:38 ทั้งหมดนี้เป็นการเคลื่อนไหว
ของความคิดในการเทียบวัด
  
15:45 การเทียบวัดแสดงถึงการเปรียบเทียบ
 
15:53 เราส่วนใหญ่เปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นๆ
 
15:58 เปรียบเทียบกับคนที่มีบางสิ่งมากยิ่งกว่าเสมอ
ไม่ใช่กับคนที่ต่ำต้อยด้อยกว่า
  
16:03 แต่คนที่สูงส่งยิ่งกว่า
มีเชาว์ปัญญามากกว่า ฯลฯ
  
16:09 ดังนั้น ความคิดเป็นสิ่งจำกัด
ในทุกสภาพ ทุกโอกาส
  
16:18 ความคิดจึงไม่เคยเป็นอิสระ
 
16:22 ความคิดเป็นการเคลื่อนไปในการเทียบวัด
 
16:29 คำถามที่เราถามตัวเราเองเมื่อวันก่อน คือ
 
16:33 ในเมื่อการกระทำทั้งหมดของเรา
อยู่บนฐานการเทียบวัด
  
16:40 เทียบวัดว่า เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต
เพราะฉะนั้นมันจึงจำกัด
  
16:46 และการกระทำใดก็ตามที่จำกัด
ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้
  
16:48 ที่จะก่อให้เกิดความทุกข์โศกอันใหญ่หลวง
ความขัดแย้งอันโกลาหล
  
16:55 อีกทั้งความเหนื่อยยาก
ความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ
  
17:00 เราถามตัวเราเองว่ามีหรือ การกระทำ
ที่ไม่อยู่บนฐานของความคิด
  
17:09 บางที พวกคุณไม่มีใครเลยที่ถามคำถามนี้
 
17:15 บางคนอาจจะถามก็แค่ผิวเผิน
 
17:20 เมื่อตัวคุณเองมองเห็น
 
17:25 ว่าความคิดทำให้เกิดปัญหายุ่งยาก
เกิดความกลัว
  
17:28 คุณก็จะเริ่มตั้งคำถาม
แต่คุณไม่ได้พิจารณาให้ลึกลงไป
  
17:32 คุณบอกว่า "ใช่ มีหรือการเคลื่อนไหว
มีหรือสภาวะจิต
  
17:35  
 
17:40 ซึ่งบทบาทของความคิดที่เป็นการเทียบวัด
เป็นกาลเวลา ไม่ทำงาน"
  
17:46 เข้าใจไหม
 
17:47 เราพิจารณาเรื่องนั้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้ว
 
17:51 เราบอกว่ามีการกระทำ
ที่ไม่อยู่บนฐานความจำ
  
18:02 ไม่อยู่บนฐานความรู้
 
18:06 ไม่ใช่ผลของการเติมเต็ม
ความปรารถนาบางอย่าง
  
18:12 แต่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเข้าใจ
ธรรมชาติของความคิด
  
18:17 เข้าใจโครงสร้างของการเคลื่อนไหว
ของความคิดทั้งหมด
  
18:22 ไม่ใช่เข้าใจโดยใช้ปัญญาทางความคิด
แต่เข้าใจโดยเห็นความเป็นจริง
  
18:26 ว่าความคิดมีที่ทาง
มีบทบาทที่ถูกต้องเหมาะสม
  
18:30 เช่น เมื่อคุณต้องการเดินทางกลับบ้าน
เมื่อคุณต้องการขับรถ
  
18:35 เมื่อคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเทคนิค
 
18:40 ในเรื่องเหล่านั้น ความคิดจำเป็น
 
18:43 แต่ในความสัมพันธ์ของมนุษย์
ความคิดจำเป็นหรือ
  
18:49 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
18:58 เราจะถามเดี๋ยวนี้ว่า
 
19:01 ในความสัมพันธ์กันและกันของเรา
มีความคิดอยู่หรือ
  
19:07 ความสัมพันธ์ของชายหญิง
ที่ใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิด
  
19:13 ในความสัมพันธ์นั้น ความคิดมีบทบาทอะไร
 
19:20 หรือว่าความคิดไม่มีบทบาทอะไรเลย
 
19:29 เราจะถามค้นในเรื่องนี้ จะค้นให้พบร่วมกัน
ไม่ใช่โดยการคิดคาดเดา
  
19:39 แต่สืบค้นตามความเป็นจริง
ที่เป็นอยู่จริงๆ ในชีวิตแต่ละวัน
  
19:54 เราจะถามค้นเข้าสู่ความสัมพันธ์
 
20:02 ในการสานสัมพันธ์กับผู้อื่น
 
20:06 ความสัมพันธ์เป็นกระบวนการผนึกตน
เป็นหนึ่งเดียวกับอะไรบางอย่างหรือ
  
20:15 คุณเข้าใจไหม
 
20:18 ผมถามคำถามนี้ให้คุณ
 
20:24 คุณต้องตอบด้วยตัวคุณเอง
 
20:28 คุณสัมพันธ์กับใครบางคน
 
20:33 ไม่มีใครมีชีวิตอยู่ได้
โดยปราศจากความสัมพันธ์
  
20:40 ความสัมพันธ์ของคุณกับภรรยา หรือกับแฟนสาว
 
20:45 กับแฟนหนุ่ม หรือใครก็ตาม
 
20:49 ความสัมพันธ์นั้นอยู่บนฐานความคิดหรือ
 
20:55 คุณบอกว่า "ไม่ มันไม่อยู่บนฐานความคิด
มันอยู่บนฐานของความรัก"
  
21:02 นั่นเป็นคำพูดหลอกลวงที่สุดที่เราใช้กัน
 
21:09 เพราะเราหลบหลีกโดยอาศัยคำว่า "รัก"
ที่เราให้ความหมายไว้มากมาย
  
21:16 เราไม่เคยเผชิญความเป็นจริง
 
21:20 ความเป็นจริงคือ
 
21:22 ในความสัมพันธ์กันและกัน
จะใกล้ชิดหรือไม่ก็ตาม
  
21:30 ความคิดก่อความสัมพันธ์ขึ้นหรือ
 
21:37 ถ้าไม่ใช่ความคิด
 
21:39 มันเป็นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสหรือ
ที่ก่อความสัมพันธ์
  
21:42 รับรู้ถึงความรู้สึกทางเพศ รับรู้ความรู้สึก
 
21:48 ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสในการอยู่ร่วมกัน
ในความเป็นเพื่อนกัน ฯลฯ
  
21:55 ทั้งหมดนั้นอยู่บนฐานความคิด
 
21:59 ประสาทรับรู้สัมผัส
กลายเป็นเครื่องมือของความคิด
  
22:04 แล้วความคิดก็ผนึกตัวมันกับการรับรู้สัมผัส
 
22:11 ถูกไหม
 
22:16 อย่าเพิ่งหลับ อย่าทำสมาธิ
 
22:24 คุณไม่รู้หรอกว่าคำนั้นหมายถึงอะไร
เราจะพิจารณากัน
  
22:29 คุณสอบสวน คุณสำรวจ
 
22:32 คุณค้นหาเพื่อให้พบคำตอบในเรื่องนี้
 
22:38 คุณจะหลุดเข้าไปในสภาวะฟุ้งฝันไม่ได้
 
22:45 เพราะชีวิตทั้งหมดของเรา
อยู่บนฐานของความสัมพันธ์
  
22:49 ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะใกล้ชิดหรือห่างไกล
 
23:16 ผมจึงขอร้องคุณ
 
23:22 ผมไม่ได้ห้าม ผมแค่ขอร้องคุณ
 
23:29 ถ้าคุณจดบันทึก
คุณก็ไม่สามารถใส่ใจต่อสิ่งที่กำลังพูด
  
23:43 นั่นชัดเจน
 
23:45 สิ่งที่สำคัญคือคุณฟัง
ฟังอย่างกระตือรือร้น เข้มข้นแรงกล้า
  
23:54 ขอให้ค้นหา ขอให้ฟัง
 
24:01 เมื่อคุณต้องการค้นหา
จึงไม่มีคุรุ ไม่มีระบบปฏิบัติ
  
24:05 คุณต้องโยนทั้งหมดนั้นทิ้งไป เพื่อที่จะค้นหา
 
24:13 ซึ่งหมายถึง คุณต้องค้นหาว่า
ความสัมพันธ์ของคุณอยู่บนพื้นฐานอะไร
  
24:25 ถ้าความสัมพันธ์ของคุณอยู่บนฐานความคิด
 
24:30 ซึ่งจริงๆ แล้ว เป็นเช่นนั้น
ถ้าคุณสืบค้นให้ลุ่มลึก
  
24:35 ในเมื่อความคิดเป็นสิ่งที่ถูกจำกัด
 
24:41 ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น
ก็ย่อมถูกจำกัดด้วย
  
24:46 ดังนั้น สองสัมพันธ์ที่จำกัด
ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้ง
  
24:59 คุณไม่ทราบหรือ ในความสัมพันธ์ทั้งปวง
 
25:01 เราอยู่ในความขัดแย้งกันและกัน ไม่ใช่หรือ
 
25:08 ไม่ว่าภรรยาหรือสามี
หญิงสาวหรือชายหนุ่ม ฯลฯ
  
25:17 ในการค้นหาว่าความสัมพันธ์เป็นเช่นไร
 
25:23 เราไม่เพียงต้องถามค้น
เข้าสู่สภาพที่เป็นอยู่จริงๆ
  
25:31 ซึ่งอยู่บนฐานของความคิด
ความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้ง
  
25:35 ความริษยา ความกลัว
การข่มอยู่เหนือ
  
25:38 การครองครองเป็นเจ้าของ
การผนึกตน และอื่นๆ
  
25:43 เราไม่เพียงต้องค้นให้พบ
ต้องตระหนักรู้ทั้งหมดนั้น
  
25:49 แต่เราต้องถามค้นด้วย
 
25:54 ว่าเป็นไปได้หรือ ที่จะเป็นอิสระ
จากทั้งหมดนั้นในความสัมพันธ์
  
26:02 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
26:06 ขอร้องเถิด ผมไม่ได้พูดอยู่กับตัวผมเอง
 
26:13 แต่เราทำด้วยกัน
เราหมายความว่าด้วยกันจริงๆ
  
26:18 มันเป็นชีวิตคุณ
 
26:22 เราพยายามค้นหาร่วมกัน
–ไม่ใช่พยายาม–
  
26:27 เรากำลังค้นหา ไม่มี "การพยายาม"
 
26:32 นั่นเป็นอีกคำหนึ่งที่บ่งบอกว่าเกียจคร้าน
 
26:38 ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด
ซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลย
  
26:47 แต่เราต้องค้นให้พบ
 
26:52 ว่ามีหรือ ความสัมพันธ์
ที่ไม่อยู่บนฐานความคิด
  
26:57 ความคิดคือความทรงจำ
 
27:01 ผมจำได้ว่า คุณทำให้ผมเจ็บปวด
 
27:07 คุณทำให้ผมมีความสุขเพลิดเพลิน
สุขทางเพศหรืออื่นๆ
  
27:11 ผมจำได้
 
27:14 ผมจำได้ด้วยว่า คุณทำให้ผมเจ็บปวด
หรือคุณยกยอปอปั้นผม
  
27:21 คุณให้ความสบายใจ อบอุ่นใจแก่ผม
 
27:23 ทั้งหมดนี้สะสมเป็นความจำ
และความคิดก็เกิดขึ้นจากความจำนั้น
  
27:31 แล้วผมก็บอกว่า ผมสัมพันธ์กับคุณ
 
27:35 นี่เป็นชีวิตตามปกติแต่ละวัน
 
27:45 แต่เราถามว่า คุณนั่นแหละถาม
 
27:51 ว่ามีหรือวิถีการดำเนินชีวิต ที่ความคิด
 
27:59 มีบทบาทตามธรรมชาติของมัน
แม้แต่ในความสัมพันธ์
  
28:04 แต่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่จริงๆ
ที่ความคิดหมดสิ้นไป มีหรือ
  
28:09  
 
28:17 นั่นคือเรื่องที่เราจะค้นให้พบ คุณเข้าใจไหม
 
28:21 ผมหวังว่า แต่ละคนเข้าใจคำถามได้ชัดเจน
 
28:29 นั่นคือส่วนใหญ่ที่เราสัมพันธ์กัน
 
28:39 เป็นความสัมพันธ์ของความเจ็บปวด
ความวิตกกังวล
  
28:46 เป็นการผนึกตนเองกับบุคคล
 
28:51 การทะเลาะเบาะแว้ง การจู้จี้ประชดประชัน
ความริษยา การรบกวนกัน
  
28:57 นั่นคือความเป็นจริงสามัญ
ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก แต่ละวัน
  
29:04 ถ้าเราตระหนักรู้ถึงสภาพนั้น
กระจ่างชัด ไม่หลบหลีกจากมัน
  
29:10 เราจึงจะถามได้ว่า
มีหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น
  
29:17 ที่ไม่อยู่บนฐานความคิด
ไม่ขึ้นกับความทรงจำ
  
29:28 คุณกำลังทำอยู่ด้วยไหม
 
29:34 ไม่ใช่ทำเล่นๆ ทำผิวเผิน
 
29:38 คุณทำจนเหงื่อหยด
 
29:48 การที่จะตอบคำถามนั้น
 
29:51 คุณต้องสอบสวนว่า
เหตุใดสมองจึงบันทึกจดจำ
  
30:04 นั่นคือ ด้วยความรำคาญใจ
คุณพูดอะไรบางอย่างกับลูกชายหรือลูกสาว
  
30:10 กับสามีหรือภรรยา คุณใช้ถ้อยคำที่น่าเกลียด
 
30:17 หรือคุณพูดกันด้วยถ้อยคำอันไพเราะ
 
30:25 ถ้อยคำเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้
 
30:30 การบันทึกเป็นกลไกการทำงานของสมอง
 
30:38 เพื่อปกป้องตัวมันเอง
 
30:44 เพราะสมองสามารถทำงานได้
ในความมั่นคงปลอดภัยที่สมบูรณ์เท่านั้น
  
30:50 เมื่อสมองไม่มั่นคงปลอดภัยเท่านั้น
ที่มันแสดงอาการทางจิตประสาท
  
31:00 ใช่ไหม
 
31:02 หรือเมื่อรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย
คุณก็มองหาใครบางคน
  
31:08 หาคุรุหรือนักบวช หรือนักจิตวิทยา
 
31:12 แล้วยอมรับเขาว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือคุณ
 
31:15 สมองจะพูดว่า "นี่แหละ ปลอดภัยแล้ว"
 
31:19 ตามทันไหม
 
31:23 ขอให้ฟังคำถามนี้ เราถามว่า
 
31:29 ในความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรา
 
31:33 ในการกิจต่างๆ ที่เราสัมพันธ์กันแต่ละวัน
 
31:38 เป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีการบันทึกจดจำ
ทั้งการดูหมิ่น และการเยินยอ
  
31:46 ไม่บันทึกจดจำอะไรเลยทั้งสิ้น
 
31:51 ค้นให้พบ
 
31:54 ถ้าคุณไม่บันทึกจดจำ
 
31:57 ความสัมพันธ์ของคุณ
จะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
  
32:03 จริงไหม
 
32:06 นั่นเป็นไปได้ไหม
 
32:11 ฟังดูมันเป็นทฤษฎีที่แสนอัศจรรย์
เป็นแนวคิดพิเศษสุด
  
32:22 เหมือนการพูดว่า
"ถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้
  
32:25 ชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายมาก"
 
32:31 ขออย่าได้แปลความสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นแนวคิด
 
32:41 หรือเป็นภาพทฤษฎี
ในจินตนาการอันเปี่ยมหวัง สุขสันต์
  
32:50 เรากำลังค้นหากันจริงๆ
 
32:55 ว่าเป็นไปได้หรือ ที่จะไม่บันทึก
ความทรงจำทางกามารมณ์
  
33:07 ที่ทำให้คุณยิ่งรู้สึกต้องการทางเพศ
 
33:12 คิดถึงภาพต่างๆ ทำนองนั้น
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกามารมณ์
  
33:14  
 
33:20 และเรื่องนั้นก็ถูกจดจำ บันทึกสะสมไว้
 
33:26 แล้วถูกกระตุ้นเร้า
โดยภาพยนตร์ รูปภาพต่างๆ
  
33:32 สภาพนี้เกิดขึ้นในโลกตะวันตก
และแพร่หลายไปทั่วโลก
  
33:38 ซึ่งกระตุ้นส่งเสริมความจำเช่นนี้
 
34:06 ในฐานะมนุษย์
คุณสามารถค้นหาด้วยตนเองได้ไหม
  
34:15 ว่าเหตุใดเหตุการณ์ที่เจ็บปวด
ที่สุขเพลิดเพลินจึงถูกบันทึกไว้
  
34:27 จากการบันทึกนั่นเองที่ความคิดเริ่มขึ้น
คุณเข้าใจไหม
  
34:37 นั่นเป็นไปได้ไหม
 
34:44 มันจะเป็นไปได้ เมื่อมีความใส่ใจเท่านั้น
 
34:53 ไม่ใช่ "ถ้ามี" แต่ “เมื่อมี” ความใส่ใจ
 
35:00 และไม่มีการผนึกตนกับสิ่งใดในความสัมพันธ์
 
35:08 ผมอธิบายชัดเจนไหม
 
35:14 เราถือเอาว่าภรรยา ลูกหรือสามี เป็นของตาย
 
35:23 ไม่ใช่หรือ
 
35:29 คุณเคยชินกับมัน มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณ
 
35:34 คุณเคยชินกับหลายสิ่งอย่าง
 
35:39 แล้วคุณก็เพิ่มเข้าไปอีกอย่าง
 
35:44 การใส่ใจนั้น
 
35:50 เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่มีการผนึกตน
 
35:55 กับหญิงหรือชายคนนั้น
แล้วบอกว่า "เป็นของฉัน"
  
36:01 คุณทำได้ไหม
 
36:04 ไม่ผนึกตนเข้ากับคนอื่น
 
36:10 ฉะนั้น จึงเป็นอิสระที่จะใส่ใจ
 
36:19 ไม่ใช่ใส่ใจก่อน
แล้วจึงเป็นอิสระ จึงไม่ผนึกตน
  
36:24 แต่ไม่ผนึกตนก่อน
แล้วความใส่ใจจึงอุบัติขึ้นจากนั้น
  
36:32 เข้าใจไหม
 
36:36 คุณ เรา ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ทำได้ไหม
 
36:41 ที่จะไม่ผนึกตนกับคนอื่น
 
36:47 ไม่ใช่กับคนอื่นเท่านั้น
แต่ไม่ผนึกตนกับแนวคิดด้วย
  
36:51 กับกลุ่มก๊ก กับสำนักนิกาย กับคุรุ
 
36:54 กับสิ่งทั้งหลายของมัน
 
36:58 ซึ่งหมายถึง คุณเป็นอิสระ
 
37:03 จากอิสรภาพนั้นเอง ความใส่ใจอุบัติขึ้น
 
37:09 เราจะใส่ใจได้อย่างไร
ถ้าผมยังผนึกตัวผมเองเข้ากับคุณ
  
37:16 คุณอาจจะอาทร ใจดีอารีที่สุด
 
37:18 ผมอาจต้องการความเอื้ออารีของคุณ
เพราะผมอ้างว้าง
  
37:24 ผมรู้สึกสิ้นหวัง
ผมจึงผนึกตน คุณส่งเสริมผม
  
37:30 คุณบอกว่า "เรื่องนั้นไม่มีสาระอะไร
พรุ่งนี้เธอก็จะผ่านพ้นมันไป
  
37:33 ไปให้พ้นมันสิ เพื่อนยาก"
 
37:37 คุณให้ความอุ่นใจ คุณให้เพศรสแก่ผม
 
37:39 ผมจึงผนึกตนเข้ากับคุณตามสัญชาตญาณ
 
37:46 ในทันทีที่คุณผนึกตนเข้ากับผู้อื่น
 
37:50 คุณก็สร้างการแบ่งแยกขึ้น
 
37:57 นี่ชัดเจน
 
38:01 เมื่อใดที่มีการแบ่งแยก ต้องมีความขัดแย้ง
 
38:06 ใช่ไหม
 
38:09 โอ คุณพระ เช้านี้มีรถไฟหลายขบวนจริงๆ
 
38:19 คุณค้นพบไหม
 
38:24 ค้นพบเดี๋ยวนี้ ขณะนั่งอยู่ที่นี่
ไม่ใช่พรุ่งนี้ ไม่ใช่เมื่อคุณกลับไปบ้าน
  
38:27 ค้นให้พบจริงๆ เดี๋ยวนี้เลย
 
38:32 ว่าคุณผนึกตนเข้ากับเธอหรือเขาหรือเปล่า
 
38:39 และแผ่ขยายการผนึกตนนั้น
ออกไปอย่างกว้างขวาง
  
38:44 ผนึกตนกับแนวคิด ความเชื่อ
หลักศาสนา พระเยซู พระพุทธเจ้า
  
38:51 สิ่งนี้หรือสิ่งนั้น หรือกับอุดมคติ
กับประเทศชาติ ฯลฯ
  
38:56 เริ่มจากที่ใกล้ที่สุด แล้วแผ่ขยายออกไป
 
39:04 เรามักจะเริ่มอย่างกว้างไกล ไม่เริ่มที่ใกล้ๆ
 
39:13 ดังนั้น คุณค้นหาได้ไหม
ว่าคุณผนึกตนกับคนอื่นหรือเปล่า
  
39:21 ทันที่ที่คุณใช้คำว่า "ลูกสาวของฉัน"
หรือ "ลูกชายของฉัน" คุณก็ติดกับ
  
39:30 คำว่า "ภรรยาฉัน" "ลูกสาวฉัน" "สามีฉัน"
 
39:34 คำเหล่านี้ขับเคลื่อนคุณ
 
39:38 เพราะคำเหล่านี้ล้นท้นด้วยอารมณ์ความรู้สึก
 
39:50 คุณจึงถูกขับเคลื่อนด้วยถ้อยคำ
 
39:54 แต่ถ้าคุณเป็นอิสระจากการผนึกตน
 
40:00 ฉะนั้น จึงเป็นอิสระจากเนื้อหาทางอารมณ์
ในความเป็นภรรยา "ของฉัน"
  
40:04 สามี "ของฉัน" ลูกสาวหรือลูกชาย "ของฉัน"
 
40:07 คุณก็จะใช้คำได้อย่างเป็นปกติ
ไม่เจือด้วยอารมณ์ มีสุขภาวะจิต
  
40:13 ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไหม
 
40:19 เราไม่ผนึกตนได้ไหม
 
40:25 แล้วเหตุใดคุณจึงผนึกตน
 
40:34 คุณเข้าใจคำถามไหม เพราะเหตุใด
 
40:37 เป็นเพราะในการผนึกตนกับผู้อื่น
 
40:43 คุณหลบหลีกจากตัวคุณเอง ใช่ไหม
 
40:51 ขอให้ไตร่ตรองในเรื่องนี้
คุณเป็นอย่างนั้นไหม
  
40:58 หรือคุณอาจจะผนึกตนกับผู้อื่น
เพราะคุณอ้างว้างเดียวดาย
  
41:12 หรือคุณหวาดกลัวที่จะไม่มี ไม่เป็นอะไรเลย
 
41:24 คุณเข้าใจไหม
 
41:27 หวาดกลัวที่จะว่างลงทางจิตใจโดยบริบูรณ์
 
41:32 ผมไม่ได้หมายถึงทางชีวภาพหรืออาหาร
 
41:39 ด้วยเหตุเหล่านี้
ทำให้คุณไม่เคยถามคำถามนี้
  
41:51 และถ้าคุณถาม มันเป็นเพราะคุณหวาดกลัว
 
41:54 ที่จะเผชิญกับตัวเองอย่างที่คุณเป็นจริงๆ
ใช่ไหม
  
42:02 ฉะนั้น การผนึกตนกับผู้อื่น
 
42:04 จึงเป็นทางหนีจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่จริง
 
42:12 แล้วคุณก็ถามว่า คุณคืออะไร
 
42:22 แน่นอน คุณคือชื่อของคุณ รูปลักษณ์ของคุณ
 
42:26 คือร่างกาย ทั้งองคาพยพ และใบหน้า
 
42:29 แต่นั่นเป็นธรรมชาติทางชีวภาพ ทางสรีระ
 
42:41 แต่คุณคืออะไร
 
42:51 คุณเป็นผลของโครงสร้างและกระบวนการ
ของความคิดทั้งหมด ไม่ใช่หรือ
  
42:55  
 
43:00 อย่าพูดว่า "ฉันเป็นตัวตนที่สูงส่งกว่า"
 
43:05 ถ้าคุณพูดอย่างนั้น
นั่นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการคิด
  
43:10 หรือถ้าคุณพูดว่า "ภายในฉันสูงส่ง
ถูกปิดคลุมด้วยโคลนตม"
  
43:16 นั่นก็เป็นการคิดเช่นกัน
 
43:21 ดังนั้น นอกจากใบหน้าและผมหยักศก
 
43:25 ผิวสีน้ำตาลเข้ม ดำหรือม่วง ฯลฯ
 
43:29 นอกจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว
เมื่อปลดเปลื้องถ้อยคำออกจากตัวคุณ
  
43:39 คุณไม่ได้เป็นผลของถ้อยคำหรือ
 
43:45 ฉันเป็นคนอังกฤษ หรือฝรั่งเศส
 
43:49 ฉันเป็นคนรัสเซีย "ฉันเป็นคาทอลิก"
 
43:56 ฉันติดตามผู้รู้ท่านนี้
 
44:03 คุณเป็นผลของความคิดไม่ใช่หรือ
 
44:14 เราพูดว่า ความคิดนั้นจำกัด
 
44:21 สิ่งที่เป็นคุณจึงจำกัดอย่างยิ่ง
 
44:28 ตัวตน บุคคลที่จำกัดนั้นพูดว่า
"ฉันเป็นอย่างนี้ ฉันเป็นอย่างนั้น
  
44:32 ฉันมีเงินหลายล้านดอลลาร์
ฉันมีชีวิตที่สุขสันต์ดี
  
44:35 ฉันมีชีวิตที่ระทมขมขื่น ฉันเป็นนั่น เป็นนี่"
 
44:39 มันก็ยังอยู่ในพื้นที่อันจำกัดแคบของความคิด
 
44:53 ชาวฮินดูโบราณ
สร้างสิ่งประเสริฐไว้อย่างหนึ่ง
  
44:59 พวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่าอาตมัน
ตันตนที่สูงส่งกว่า สิ่งอันสูงสุด
  
45:04 สิ่งอันสูงสุดนั้นก็ยังเกิดจากความคิด
 
45:11 แต่ผู้คนกลับหลงเชื่อง่ายๆ ไม่มีเหตุผล
 
45:16 ชอบใช้ชีวิตในมายาลวง
ในความเชื่อที่สร้างขึ้น
  
45:20 พวกเขายอมรับเรื่องเหล่านั้น
 
45:26 ดังนั้น เราจึงพูดว่า
เมื่อคุณปลดเปลื้องจากข้อสรุปของคุณ
  
45:34 จากถ้อยคำของคุณ จากประสบการณ์ของคุณ
แล้วคุณคืออะไร คุณก็ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น
  
45:36  
 
45:44 คุณว่างเปล่า
 
45:47 จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
 
45:52 ความรู้สึกว่าคุณไม่เป็นอะไรเลย
ทำให้คุณหวาดกลัว
  
45:58 คุณจึงเริ่มที่จะผนึกตน
 
46:02 คุณเติมใส่ความว่างเปล่านั้น
 
46:07 อย่างน้อยคุณก็คิด
ว่าคุณเติมใส่ความว่างเปล่านั้นได้
  
46:09 ด้วยแนวคิดและด้วยความสัมพันธ์มากมาย
 
46:12 ด้วยความรู้มากมาย ฯลฯ
 
46:20 คุณทำได้ไหม ความคิดสามารถทำได้ไหม
 
46:23 จิตใจสามารถสังเกตความว่างนั้น
โดยไม่เคลื่อนออกจากมัน ได้ไหม
  
46:32 คุณเข้าใจคำถามไหม
 
46:39 เราต้องเข้าใจอะไรบางอย่างตรงนี้
 
46:43 คุณเหนื่อยแล้วหรือยัง
 
46:49 ถ้าคุณเหนื่อย ก็ไม่เป็นไร
 
46:55 ตรงนี้เราต้องสืบค้นเข้าสู่เรื่องอื่นอีก
 
46:58 นั่นคือ เราส่วนใหญ่คุ้นชินอยู่กับจารีต
 
47:03  
 
47:07 คุ้นชินกับอิทธิพลที่กำหนดให้เคลื่อนไหว
ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง
  
47:15 ใช่ไหม
 
47:19 เราคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าการกระทำเชิงบวก
 
47:25 สิ่งใดที่ไม่ใช่การกระทำเชิงบวก
ก็เรียกว่าการกระทำเชิงลบ
  
47:31 คุณตามทันไหม
 
47:38 สมองเรา จิตใจเรา นิสัยเคยชินของเรา
 
47:47 ปฏิบัติตามการกระทำเชิงบวกนี้
คือจะทำบางสิ่งบางอย่าง
  
47:52 เมื่อผมกลัว ผมก็ต้องควบคุมมัน
 
47:57 เมื่อผมโลภ ผมก็เติมเต็มหรือไม่ก็ควบคุมมัน
 
48:05 ส่วนใหญ่เราถูกฝึกให้ทำ ซึ่งเรียกว่าเชิงบวก
 
48:16 แต่ในการกระทำเชิงบวกนั้น
 
48:21 มีการกระทำเชิงลบอยู่ด้วย
คือการไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมันเลย
  
48:23 หลับใหลเสีย หรือปกปิดมันไว้
หรือวิ่งหนีจากมัน
  
48:30 แต่ยังมีการกระทำอีกแบบหนึ่ง
 
48:34 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการกระทำเชิงบวก
 
48:42 ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
 
48:46 ไม่มีการกระทำใดๆ เลย
 
48:53 เข้าใจไหม
 
48:55 แบบหนึ่งคือมีการกระทำ
 
49:01 ฉันขี้เกียจ ฉันต้องตื่น ต้องบังคับตัวเอง
 
49:09 ฉันต้องเล่นโยคะ
 
49:14 เช้านี้ ฉันไม่อยากทำ
แต่ฉันต้องทำ เพราะมันดีสำหรับฉัน
  
49:21 คำว่า "โยคะ"
 
49:24 ผมจะไม่พูดถึงตอนนี้
เราจะพูดถึงในโอกาสอื่น
  
49:31 โยคะกลายเป็นเรื่องการหาประโยชน์ หาเงิน
 
49:40 เป็นอย่างนั้น
 
49:42 เราถูกฝึกฝน กล่อมเกลา
จนเป็นนิสัยเคยชิน เป็นจารีต
  
49:47 เป็นอิทธิพลกำหนดของเรา
ที่ต้องทำอะไรบางอย่างกับความรู้สึก
  
49:57 และในการกระทำเชิงบวกนั้น
 
50:01 มีการกระทำเชิงลบ
ที่จะไม่ทำอะไรกับความรู้สึกนั้นเลย
  
50:03 แค่ปล่อยมันไว้หรือหนีห่างจากมัน
 
50:08 เราเสนอว่า ขอให้ถามค้นในเรื่องนี้
 
50:10 ขออย่าได้ยอมรับ
 
50:14 เรากล่าวว่า มีการกระทำแบบอื่น
 
50:18 ที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำเชิงบวก
คือไม่กระทำ
  
50:24 อีกสักครู่ เราจะพิจารณาเรื่องนี้
 
50:29 คุณเข้าใจไหม
 
50:31 การไม่กระทำ ไม่ใช่คู่ตรงข้ามกับการกระทำ
 
50:37 การกระทำที่เป็นคู่ตรงข้ามนั้นจำกัด
เพราะมันอยู่บนฐานความคิด
  
50:45 แต่ทว่า การไม่กระทำ
ไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับการกระทำเชิงบวก
  
50:49 มันแตกต่างโดยสิ้นเชิง
เราจะถามค้นเข้าสู่เรื่องนี้
  
50:58 ขณะนี้ คำถามของเราคือ
 
51:04 เราได้ยิน ถ้าเราให้ความใส่ใจ
 
51:08 เราได้ยินแล้วว่า การผนึกตนกับผู้อื่น
 
51:15 ทำให้เกิดความแบ่งแยก
 
51:19 เพราะการผนึกตนกับผู้อื่น
 
51:22 อยู่บนความว่างเปล่า
ความอ้างว้างเดียวดายของคุณเอง
  
51:27 ความอยากของคุณ ที่จะหลบหนีจากตัวคุณเอง
 
51:32 แต่ในการหลบหนีจากตัวคุณ
 
51:36 ความอ้างว้างเดียวดายของคุณ
ก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
  
51:40 มันอยู่ตรงนั้นเสมอ
 
51:41 คุณอาจผนึกตนกับผู้อื่น
แต่ความอ้างว้างก็อยู่ที่นั่น
  
51:45 การผนึกตนจึงสร้างการแบ่งแยก
คุณเข้าใจไหม
  
51:53 แล้วการทะเลาะวิวาท
และเรื่องอื่นๆ ก็ตามมา
  
51:58 มีการหย่าร้าง
และการดิ้นรนไม่จบสิ้นในความสัมพันธ์
  
52:06 คุณสามารถสังเกต
กระบวนการผนึกตนนี้ได้ไหม
  
52:14 สังเกตสาเหตุของการผนึกตน
โดยปราศจากการกระทำใดๆ ในเชิงบวก
  
52:24 ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมันเลย
 
52:29 คุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหม
 
52:35 ผมขอสืบค้นต่อถ้ามีเวลา นี่กี่โมงแล้ว
 
52:43 มีเวลาเหลือเฟือ ผมจะสืบค้นเรื่องนี้
 
52:52 ถ้าคุณฟังอย่างใส่ใจ คุณจะรับรู้
 
52:59 ว่าคุณผนึกตนอยู่ นั่นคือสิ่งที่เป็นจริง
 
53:05 สิ่งที่เป็นจริงคือ คุณผนึกตน
 
53:09 เพราะคุณหวาดกลัว
คุณอ้างว้าง คุณว่างเปล่า
  
53:15 คุณรู้สึกกระวนกระวาย คุณจึงผนึกตน
 
53:19 คุณสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวนั้น
โดยไม่ทำอะไรเลย ได้ไหม
  
53:26 เพียงแค่สังเกตมัน
 
53:30 เหมือนที่คุณสังเกตความอลังการของขุนเขา
สายน้ำที่ไหลหลาก
  
53:40 เพียงแค่สังเกตเท่านั้น
 
53:45 ฉะนั้น เมื่อคุณสังเกตจริงๆ
ซึ่งเป็นการไม่กระทำ
  
53:53 สิ่งที่คุณสังเกตอยู่นั้น
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากฐาน
  
54:05 เมื่อเรากระทำเชิงบวกกับมันเท่านั้น
 
54:11 ที่เรากระทำโดยเป็นบุคคลที่แยกแตกต่าง
ฉะนั้นจึงขัดแย้ง
  
54:17 ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
 
54:24 ขอให้เราพิจารณาเรื่องอื่นอีก
 
54:31 นั่นคือ เราส่วนใหญ่ อาจจะทุกคน
 
54:37 เราหวาดกลัวไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง
 
54:48 ชีวิตของเราไม่แน่นอนอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะขณะนี้
  
54:59 มีความไม่แน่นอนในการหาเลี้ยงชีพ
ความไม่แน่นอนจากสงคราม
  
55:05 ความไม่แน่นอนที่เกิดจากแรงกดดันของโลก
 
55:09 ความมหันต์ของสองขั้วมหาอำนาจ
อะไรจะเกิดขึ้นจากสภาพนี้
  
55:13 และอื่นๆ อีกสารพัด ทางการเมือง
 
55:17 เรากระวนกระวาย นั่นหมายถึงเราหวาดกลัว
 
55:23 กลัวว่าคุณอาจจะตกงาน
 
55:28 กลัวว่าคุณอาจจะเจ็บป่วยทางกาย
เช่นเดียวกับทางชีวภาพ
  
55:36 ก็มีความกลัวอีกเช่นกัน
 
55:39 และในทางจิตใจ ภายใน
เรากลัวความอ้างว้างเดียวดาย
  
55:46 กลัวจะไม่ประสบความสำเร็จ
กลัวจะไม่เป็นที่รัก ไม่ว่าจะหมายถึงอะไรก็ตาม
  
55:53 กลัวความมืด
 
55:59 ความกลัว รวมทั้งกิ่งก้านสาขามากมาย
 
56:04  
 
56:08 ถ้าคุณไม่กลัว
 
56:12 ก็จะไม่มีผู้นำทางจิตวิญญาณ
ไม่มีอำนาจเหนือ ไม่มีการแสวงหา
  
56:16 คุณก็เป็นมนุษย์มหัศจรรย์
 
56:23 เรากำลังจะค้นหา
 
56:26 ถามค้นร่วมกัน ไม่ใช่ผมคนเดียว
 
56:33 ค้นหาว่าเป็นไปได้หรือ ที่จะไม่มีความกลัว
ไม่ว่ากลัวอะไรก็ตาม
  
56:38 ทั้งทางร่างกาย เช่นเดียวกับทางจิตใจ
 
56:48 คุณสนใจในเรื่องนี้ไหม
 
56:54 อย่าสนับสนุนส่งเสริม
ผมไม่ได้ขอการสนับสนุน
  
57:03 เพราะการมีชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัว
เป็นสิ่งน่ากลัวที่สุด
  
57:09 เป็นการมีชีวิตอยู่ในความมืดมิด
 
57:14 มันทำให้หดตัว ปลีกแยกโดดเดี่ยว
 
57:21 คุณไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ คุณจึงถอนตัว
 
57:27 และจากการถอนตัวนั้น ความกลัวก็เกิดขึ้น
 
57:29 อีกทั้งการกระทำที่วิปลาสทั้งหลาย
สุขภาพที่ทรุดโทรม
  
57:34 มันเป็นปฏิกิริยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ที่ทำให้เกิดความกลัว
  
57:39 ดังนั้น ถ้าคุณจริงจังจริงๆ
คุณต้องสืบค้นในเรื่องนี้ให้ลุ่มลึกอย่างยิ่ง
  
57:44 คุณต้องค้นให้พบด้วยตัวคุณเอง
ว่าความกลัวจะจบลงได้ไหม
  
58:02 ถ้าเราถามว่า คุณรับรู้ถึงความกลัวของคุณไหม
 
58:06 แต่นี่ไม่ใช่กลุ่มจิตบำบัด คุณเข้าใจนะ
 
58:11 แต่ละคนสืบค้นด้วยตนเอง
 
58:17 ไม่ใช่กลุ่มที่สืบค้น นั่นไร้ความหมายเกินไป
 
58:21 ผมถามคุณว่า
คุณรับรู้ถึงความกลัวของคุณไหม
  
58:31 ถ้าคุณรับรู้ คุณเห็นสิ่งที่ตามมาไหม
 
58:46 เห็นการวิ่งหนีจากมัน การให้เหตุผลแก่มัน
 
58:54 การกดข่มมัน การหลีกเลี่ยงจากมัน
 
58:58 และการผนึกตนก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นและมากขึ้น
 
59:09 อะไรคือรากเหง้าของความกลัว คุณเข้าใจไหม
 
59:16 ไม่ใช่ผมกลัวบางสิ่ง
หรือเพราะว่าบางอย่างทำให้ผมกลัว
  
59:25 ไม่ใช่ผมกลัวว่าคุณจะทำบางสิ่งบางอย่าง
 
59:33 ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้น
แต่เป็นรากเหง้าของความกลัว
  
59:50 คุณต้องการค้นหารากเหง้าของมันไหม
หรือคุณกำลังรอคอยคำตอบ
  
59:53  
 
59:58 ผมตอบก็ได้ แต่ทว่าจะเกิดอะไรขึ้น
 
1:00:03 คุณอาจจะพูดว่า "ใช่ มันเป็นอย่างนั้น"
 
1:00:08 คุณยอมรับ และมันก็กลายเป็นแนวคิด
 
1:00:15 แล้วคุณก็หลุดออกไปจากความเป็นจริง
 
1:00:19 ดังนั้น คุณต้องถามคำถามนี้ด้วยตัวคุณเอง
 
1:00:26 อะไรคือรากเหง้าของความรู้สึกทั้งหมด
ของความกลัวอันใหญ่หลวงนี้
  
1:00:33 ในความสัมพันธ์ของเรา
ในกิจกรรมของเรา ในการงานของเรา
  
1:00:37 ชีวิตในอนาคตของเรา
คุณก็ทราบ เรื่องต่างๆ ทั้งหมดนี้
  
1:00:54 คุณถามหรือเปล่า ถามคำถาม
 
1:01:07 คำถามที่จะตัดรากเหง้าโดยสิ้นเชิง
 
1:01:19 หรือคุณถามเพียงเป็นเรื่องทางความคิด
 
1:01:28 ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
ผมจะอธิบายว่าผมหมายถึงอะไร
  
1:01:31 ผมต้องการค้นหาว่าเพราะเหตุใดผมจึงกลัว
 
1:01:39 ผมสามารถค้นหาสาเหตุได้สารพัด
ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆ
  
1:01:42  
 
1:01:46 ผมกลัวเพราะผมได้ทำสิ่งที่ผมไม่ควรทำ
 
1:01:50 และคุณอาจจะรู้ว่าผมทำ ผมจึงกลัว
 
1:01:53 หรือผมกลัวว่าผมอาจตกงาน
ผมต้องการงานที่ดีกว่านี้ ฯลฯ
  
1:01:56  
 
1:01:58 หรือผมผูกพันกับภรรยาของผมมาก
 
1:02:03 ผมรู้สึกว่าเธออาจทอดทิ้งผมไปเมื่อใดก็ได้
 
1:02:06 ผมจึงกลัว
 
1:02:08 เรื่องราวทั้งหมดของความกลัว
 
1:02:13 ผมสัมผัสความกลัวได้จริงๆ หรือ
 
1:02:19 หรือว่าผมเพียงสัมผัสกับ
ความคิดเกี่ยวกับความกลัว
  
1:02:24 คุณเข้าใจไหม
 
1:02:27 อย่างไหนที่คุณสัมผัส
 
1:02:29 ความคิดเกี่ยวกับความกลัว
หรือว่าตัวความกลัวจริงๆ
  
1:02:38 ใครก็ได้ช่วยตอบที
 
1:02:40 คุณผู้หญิง อย่ามัวเขียนโน้ตเลย
 
1:02:55 ถ้าคุณเขียนโน้ต คุณก็ฟังไม่ได้
มันเป็นปัญหาของคุณ
  
1:02:59 การจดบันทึกไม่สำคัญในขณะนี้
การค้นหาต่างหากที่สำคัญ
  
1:03:19 ผมสามารถที่จะสอบสวน วิเคราะห์ถึงสาเหตุ
 
1:03:27 สาเหตุและสิ่งที่ตามมา
ผมสามารถวิเคราะห์มันได้
  
1:03:35 แต่การวิเคราะห์ไม่ได้แก้ปัญหา
 
1:03:40 คุณต้องรู้แล้ว
 
1:03:43 เพราะผู้วิเคราะห์คิดว่า
เขาแยกแตกต่างจากสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
  
1:03:51 ถูกไหม
 
1:03:53 คุณอาจเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้ว
ก็อย่าเพิ่งเบื่อ
  
1:03:57 หรือยิ้มแล้วบอกว่า "ใช่แล้ว
เขากลับไปพูดเรื่องเดิมๆ"
  
1:04:00 แต่คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้
 
1:04:01 ถ้าคุณเข้าใจ ถ้าคุณเห็นความจริงของมัน
 
1:04:04 คุณก็จะทำอะไรบางอย่าง
 
1:04:08 เราไม่ได้วิเคราะห์ แต่สังเกตอยู่
 
1:04:17 การวิเคราะห์แตกต่างจากการสังเกตโดยสิ้นเชิง
 
1:04:22 ใช่ไหม
 
1:04:26 การสังเกตบ่งบอกว่า
ปราศจากผู้สังเกตที่มองดู
  
1:04:33 แต่ถ้าคุณวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
 
1:04:36 ว่าเหตุใด แล้วก็หาเหตุผลต่างๆ
 
1:04:40 แล้ววิเคราะห์ วิเคราะห์ต่อไป
ซึ่งแสดงถึงหลายสิ่งหลายอย่าง
  
1:04:42  
 
1:04:45 คือ มีผู้วิเคราะห์ที่คิดว่าเขาแตกต่าง
จากสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
  
1:04:49 และนั่นเกี่ยวข้องกับกาลเวลา
 
1:04:54 เป็นกระบวนการวิเคราะห์
วิเคราะห์ วิเคราะห์ ที่ไม่จบสิ้น
  
1:04:57 เมื่อถึงจุดจบของชีวิต
คุณก็ยังวิเคราะห์อยู่อีก
  
1:05:04 โดยไม่ได้ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใหม่จากรากฐาน
  
1:05:10 แต่ถ้าคุณสังเกต เพียงแค่สังเกตเท่านั้น
 
1:05:18 นั่นคือปราศจากการวิเคราะห์ แค่มองดู
 
1:05:24 ซึ่งเป็นการกระทำเชิงลบ
 
1:05:29 การกระทำเชิงบวกคือการมองดู การวิเคราะห์
คือการทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับมัน
  
1:05:37 ในขณะที่การกระทำเชิงลบ
 
1:05:40 ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการกระทำเชิงบวก
คือการสังเกต
  
1:05:48 ถูกไหม
 
1:05:49 การสังเกตเช่นนั้นไม่เพียงบอกถึง
เรื่องราวของสิ่งที่ถูกสังเกต
  
1:05:59 มันบอกเรื่องราวของสิ่งที่กำลังถูกสังเกต
 
1:06:02 และตัวการสังเกตนั้นเอง
ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว
  
1:06:07 ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในสิ่งที่ถูกสังเกต
  
1:06:12 ขอให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้
 
1:06:19 แม้แต่นักวิทยาศาสตร์
 
1:06:21 ก็เห็นด้วยกับเรื่องที่เราพูด
ดังนั้นคุณสบายใจได้
  
1:06:29 เมื่อคุณมองดูเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์
 
1:06:38 ถ้าคุณมองดูโดยมีข้อสรุปอยู่ก่อน
 
1:06:42 มองดูด้วยความต้องการที่จะใช้มัน
เพื่อวัตถุประสงค์ขั้นต่อไป
  
1:06:47 และเพื่อหาเงิน หรืออะไรก็ตาม
 
1:06:50 คุณก็จะมองไม่เห็นการเคลื่อนไหว
ของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง
  
1:06:58 คุณเข้าใจไหม
 
1:07:00 การที่จะสังเกตโดยปราศจาก
การเคลื่อนไหวของความคิด
  
1:07:08 ปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ ที่พยายามเปลี่ยนมัน
การเคลื่อนไหวที่จะไปพ้นมัน
  
1:07:16 เพียงแค่สังเกต
 
1:07:18 เมื่อคุณมองดูอย่างใกล้ชิดจริงๆ
 
1:07:22 โดยปราศจากทิศทาง ปราศจากแรงจูงใจ
 
1:07:26 สิ่งที่คุณกำลังสังเกตนั้น
 
1:07:28 ตัวมันเองเกิดการเปลี่ยนแปลงจากรากฐาน
แค่นั้น
  
1:07:35 คุณกำลังทำอยู่ไหม ไม่ใช่เห็นด้วยกับผม
 
1:07:42 คุณมองดูความกลัวของคุณ
ในลักษณะนี้ ได้ไหม
  
1:07:49 มันไม่จำเป็นต้องฝึกฝน
 
1:07:52 นั่นมันทฤษฎีหลอกเด็ก
 
1:07:58 ถ้าคุณสนใจ ถ้าคุณใฝ่ใจ
ในการเป็นอิสระจากความกลัว
  
1:08:07 คุณจะสังเกต
 
1:08:10 และการสังเกตนั้นแรงกล้า
 
1:08:12 ไม่ใช่เป็นการสังเกตผ่านความคิดที่ผิวเผิน
 
1:08:20 คุณสังเกตความกลัว
สังเกตรากเหง้าของมัน ได้ไหม
  
1:08:26 อีกสักครู่เราจะพิจารณาถึง
รากเหง้าของความกลัว
  
1:08:29 โดยปราศจากการวิเคราะห์ใดๆ
 
1:08:32 รากเหง้าของความกลัว
คืออะไร ความกลัวทั้งหมด
  
1:08:42 คุณคิดว่ามันคืออะไร
 
1:08:50 คือกาลเวลา ใช่ไหม
 
1:08:57 ผมอาจจะเจ็บป่วย
 
1:08:59 ผมอาจตกงาน
 
1:09:02 ผมอาจค้นพบสิ่งผิดพลาดที่ผมทำลงไป
 
1:09:10 ผมกลัวความตาย ซึ่งยังอยู่อีกไกล
 
1:09:21 ผมกลัวว่า ภรรยาผมอาจจะโกรธ อาจจะ
 
1:09:27 เพียงมองดูมัน
ผมไม่ได้ขอให้คุณยอมรับเรื่องนี้
  
1:09:31 แค่สังเกต
 
1:09:35 ก่อนอื่น ใช้เหตุผล ใช้ตรรกะ
ไม่ทำให้เป็นเรื่องส่วนตัว
  
1:09:41 ด้วยประการฉะนี้ จึงมองดู
 
1:09:44 ความกลัวคือการเคลื่อนไหว
ของกาลเวลา ไม่ใช่หรือ
  
1:09:56 การเคลื่อนไหวหมายถึง
กาลเวลาจากที่นี่ไปยังที่นั่น
  
1:10:04 จากอดีตไปยังปัจจุบัน
จากปัจจุบันไปสู่อนาคต
  
1:10:09 ทั้งหมดนั้นคือกระแสที่เรียกว่ากาลเวลา
 
1:10:17 กระแสของกาลเวลาคือความคิด ไม่ใช่หรือ
 
1:10:28 ผมคิดว่าผมอาจตกงาน
 
1:10:33 ผมคิดว่าภรรยาของผมอาจจะโกรธ
 
1:10:37 หรือภรรยาของผมอาจจับได้ว่า
ผมลอบมองผู้หญิงคนอื่น
  
1:10:42 และต่างๆ นานา
 
1:10:57 คุณสามารถสังเกตกระแสของเวลา
 
1:11:07 ซึ่งก็คือความคิด คือรากเหง้าของความกลัว
 
1:11:12 สังเกตมัน โดยไม่พยายามทำอะไรกับมัน
ได้ไหม
  
1:11:21 เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์
มองดูผ่านกล้องจุลทรรศน์
  
1:11:27 ถ้าเขาคิดไว้ล่วงหน้าว่ามันควรเป็นเช่นไร
คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างไร
  
1:11:33 มันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิม
เพราะเขาบงการว่ามันควรเป็นอะไร
  
1:11:42 แต่ถ้าเขาไม่ได้บงการ
ถ้าเขาไม่มีสมมติฐานเลย
  
1:11:45 เขาเพียงแค่สังเกต
 
1:11:46 สิ่งนั้นที่เขากำลังมองดูผ่านกล้องจุลทรรศน์
 
1:11:51 เริ่มที่จะเปลี่ยน เริ่มที่จะเคลื่อนไหว
 
1:11:55 คุณเข้าใจไหม คุณกำลังทำอยู่ไหม
 
1:12:05 ซึ่งหมายถึง
การสังเกตแสดงถึงผู้สังเกตหายไป
  
1:12:15 ผู้สังเกตเป็นอดีต
เป็นผู้มีทฤษฎีและข้อสรุปมากมาย
  
1:12:18 มีความหวัง มีความกลัว มีทิศทาง ฯลฯ
 
1:12:23 การที่จะมองดู โดยปราศจากผู้สังเกต
 
1:12:27 ไม่จำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติ
ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกฝน
  
1:12:31 เพียงแค่มองดู โดยที่ไม่มี
ความต้องการอะไรบางอย่างจากการดู
  
1:12:41 ถ้าคุณมองดูเช่นนั้นได้จริงๆ คุณก็จะเห็น
 
1:12:48 ว่ารากเหง้าของความกลัว
เริ่มเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์
  
1:12:55 แล้วรากเหง้านั้น...
 
1:13:04 ในการสังเกตอย่างใส่ใจ
อย่างตื่นรู้ ด้วยความรู้สึกแรงกล้า
  
1:13:07 รากเหง้านั้นเริ่มสลายหายไป
 
1:13:11 ซึ่งเป็นการกระทำเชิงลบ คุณเข้าใจไหม
 
1:13:18 คุณเข้าใจอะไรบ้างไหม
 
1:13:23 คุณรู้ไหม นี่เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
 
1:13:36 สมาธิไม่ใช่การท่องถ้อยคำซ้ำๆ
 
1:13:39 ไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิเงียบๆ
20 นาที ในตอนเช้า
  
1:13:43 20 นาที... ไร้สาระทั้งนั้น
 
1:13:47 จิตใจจะทำสมาธิได้หรือ
ถ้ามันเต็มไปด้วยความกลัว
  
1:13:56 หรือจิตผูกติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง
 
1:14:00 การทำความเข้าใจและอิสรภาพจากความกลัว
เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
  
1:14:09 สมาธิเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตแต่ละวันทั้งหมดทั้งสิ้น