Krishnamurti Subtitles

ในความสัมพันธ์ ความคิดเป็นสิ่งจำเป็นหรือ

Saanen - 16 July 1978

Public Talk 40:07   ในความสัมพันธ์
  ความคิดเป็นสิ่งจำเป็นหรือ
   
0:33 That’s all we need. (เสียงรบกวน)
  นี่แหละที่เราต้องการ
   
0:47 Probably, this morning, เช้านี้อาจจะมีคนมาใหม่
there are some new people  
   
0:53 who have come for Sunday ที่ตั้งใจมาในวันอาทิตย์
   
0:56 and I hope they don’t treat this ผมหวังว่าพวกเขาคงไม่ทำให้
as an entertainment, การมาที่นี่เป็นความบันเทิง
   
1:02 or some intellectual, oriental, หรือเป็นเรื่องทางความคิด
romantic nonsense. ที่เพ้อผันไร้สาระจากตะวันออก
   
1:15 At least, for some of us, นี่เป็นการประชุมชนที่จริงจัง
this is a serious meeting, อย่างน้อยก็สำหรับบางคน
   
1:25 those of us who are committed, ที่มอบจิตมอบใจ
   
1:32 involved in trying to find out พยายามร่วมกันค้นหา
a new way of living, วิถีทางใหม่ในการดำเนินชีวิต
   
1:45 not based on some ideological belief, ชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อ
  ที่เป็นอุดมคติ
   
1:50 on some authority, on some ไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจเหนือ
speculative conclusion and so on. กับข้อสรุปที่คาดการณ์ไว้แล้ว ฯลฯ
   
2:03 We are concerned, เราสนทนากันเมื่อวันก่อน ว่าเราสนใจ
as we were saying the other day,  
   
2:08 about freedom. ในอิสรภาพ
   
2:14 And also, we were pointing out เราชี้ให้เห็นด้วยว่า เราตกอยู่ใต้อิทธิพล
that we are influenced,  
   
2:23 shaped, controlled เราถูกหล่อหลอม ถูกควบคุมโดยสภาพแวดล้อม
by the environment,  
   
2:35 by institutions, ideals, โดยสถาบัน โดยอุดมคติ
   
2:46 beliefs, and conclusions. โดยความเชื่อ และข้อสรุปมากมาย
   
2:51 And also, as we were saying ในการพบกันสามครั้งที่ผ่านมา
the last three meetings here, เราพูดคุยกันด้วยว่า
   
3:00 we are driven by language, เราถูกขับเคลื่อนด้วยภาษา
   
3:04 and this is very important และเรื่องนี้สำคัญที่ต้องเข้าใจ
for us to understand  
   
3:07 how language, the words ว่าภาษา ถ้อยคำ ควบคุมเรา
control us, shape us and drive us หล่อหลอมเรา ขับเคลื่อนเรา
   
3:20 – which we went into ซึ่งเราได้พิจารณาลึกพอสมควรแล้ว
sufficiently deeply  
   
3:24 and sorry, we’re not going จึงขออภัยที่เราจะไม่พูดซ้ำอีก
to go into it again, this morning.  
   
3:29 And also, we said เราสนทนากันด้วยว่า เมื่อใดมีการผนึกตน
where there is identification,  
   
3:35 not only with the family, ไม่เพียงกับครอบครัว กับความเชื่อ
with a belief,  
   
3:39 with a nation, with a group, กับประเทศชาติ กับกลุ่มก๊ก
   
3:43 or identifying oneself หรือผนึกตนเข้ากับสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ
with a particular object,  
   
3:51 whether it is handmade ไม่ว่าสิ่งนั้นจะประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือ
or created by the mind, หรือคิดขึ้นด้วยจิต
   
3:57 to be attached, to be identified การยึดติดผูกพัน การผนึกตน
with any of these things, เข้ากับสิ่งเหล่านี้
   
4:07 prevents complete freedom. ย่อมขวางกั้นอิสรภาพอันสมบูรณ์
   
4:10 And it is necessary, as we pointed ดังที่เราได้ชี้ให้เห็นในการสอบสวนร่วมกัน
out in our investigation together,  
   
4:22 that without freedom, ว่าเมื่อปราศจากอิสรภาพ
   
4:29 which doesn’t mean ซึ่งไม่ใช่อิสรภาพในการทำสิ่งที่เราชอบ
doing what one likes,  
   
4:35 fulfilling one’s own desires ไม่ใช่การเติมเต็มความปรารถนาของเราเอง
   
4:40 but freedom from all the things แต่จำเป็นต้องเป็นอิสระ
which are binding us, จากสิ่งทั้งปวงที่พันธนาการเรา
   
4:48 like jealousy, fear, เช่น ความริษยา ความกลัว
pleasure, beliefs, ความสุขเพลิดเพลิน ความเชื่อ
   
4:53 identifying oneself การผนึกตนเข้ากับกลุ่มหรือแนวคิดใดโดยเฉพาะ
with a particular group or idea,  
   
4:57 guru and ideology, กับคุรุและอุดมคติ กับการฝึกปฏิบัติ ฯลฯ
practices and so on.  
   
5:03 That is, more or less, นั่นคือเรื่องที่เราสนทนากันพอสมควรแล้ว
what we have been talking about  
   
5:08 the last three times ในการพบกันสามครั้งที่ผ่านมา
that we have met here.  
   
5:15 I think this morning ผมคิดว่า เช้านี้เราควรพิจารณา
we should go into something  
   
5:23 which is part of what ในเรื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง
we have been talking about. ที่เราสนทนากันมาแล้ว
   
5:30 Most of us are afraid to use reason, เราส่วนใหญ่กลัวที่จะใช้เหตุผล
   
5:40 to think clearly, ที่จะคิดอย่างแจ่มชัด ไม่อคติ
objectively, non-emotionally, ไม่ลำเอียง ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
   
5:51 not from a particular centre, ไม่ใช่คิดจากศูนย์กลางใดโดยเฉพาะ
   
5:56 either the centre ไม่ใช่ทั้งศูนย์กลางภายนอกหรือภายใน
outwardly or inwardly.  
   
6:03 And to think clearly implies การคิดอย่างแจ่มชัดหมายถึง
  ในการคิดของคุณนั้น
   
6:07 that there is no centre from which ไม่มีศูนย์กลางที่คุณคิด ที่คุณทำออกไป
you’re operating, in your thinking.  
   
6:14 I think we should go ผมคิดว่าเราควรพิจารณาปัญหานี้ให้ลุ่มลึก
into this problem, fairly deeply.  
   
6:22 Most of us think เราส่วนใหญ่คิดไปตามแนวทางเฉพาะ
along a particular line.  
   
6:33 If we are specialised, ถ้าเรามีความชำนาญพิเศษ
we think along those grooves. เราก็คิดไปตามร่องรางนั้น
   
6:42 If you are committed ถ้าคุณอุทิศตนให้กับศาสนาหนึ่งใดโดยเฉพาะ
to a particular religion,  
   
6:47 an ideological structure, กับโครงสร้างที่เป็นอุดมคติ
   
6:53 again, your thinking การคิดของคุณก็ย่อมถูกกำหนดโดยสิ่งเหล่านั้น
is conditioned by that.  
   
7:02 So, we begin to lose เราจึงเริ่มสูญเสียความสามารถในการใช้เหตุผล
the capacity to reason.  
   
7:11 Reason implies a certain เหตุผลแสดงถึง
quality of scepticism, doubt, คุณสมบัติที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ รู้จักสงสัย
   
7:20 not accepting anything, ไม่ยอมรับสิ่งใดง่ายๆ
   
7:26 either from the psychologists, ไม่ว่าจะมาจากนักจิตวิทยา ศาสตราจารย์
professors,  
   
7:31 or from the sacred books หรือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
– there are no sacred books, ไม่มีหรอกคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์
   
7:35 there are only printed books, มีแต่หนังสือที่พิมพ์ขึ้น เหมือนหนังสืออื่นๆ
like other books,  
   
7:39 but we give them importance ทว่าเราให้ความสำคัญ
because they happen to be old, เพราะมันบังเอิญเก่าแก่
   
7:47 people have said they have been ผู้คนพูดกันว่าเป็นคำที่กล่าว
uttered by saints or by some teacher, โดยนักบุญหรือปรมาจารย์
   
7:54 and so we give to a printed word เราจึงให้ความสำคัญอย่างมหาศาล
tremendous importance, แก่ถ้อยคำที่พิมพ์สลักไว้
   
8:02 which is to be driven by a language. ซึ่งก็คือ การที่เราถูกขับเคลื่อนโดยภาษา
   
8:10 And so, where language drives us, ฉะนั้น เมื่อใดที่ภาษาขับเคลื่อนเรา
   
8:15 we cannot reason properly, sanely. เราก็ไม่สามารถใช้เหตุผล
  ได้อย่างเหมาะสม อย่างเป็นปกติ
   
8:21 Or we cannot possibly reason logically หรือเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้เหตุผล
  อย่างเป็นตรรกะ
   
8:27 if you are committed to a particular ถ้าหากคุณมอบตนให้กับความเชื่อ
belief, or to a particular ideology หรืออุดมคติหนึ่ง
   
8:36 because then, เพราะถ้าคุณมอบตน
if you’re committed or identified, หรือผนึกตนเช่นนั้นแล้ว
   
8:39 you go round and round that circle, คุณก็หมุนวนอยู่รอบวงนั้น
   
8:41 round that particular คิดวนเวียนอยู่ในอุดมคติ
ideology or belief. หรือความเชื่อเฉพาะนั้น
   
8:44 You don’t think wholly, คุณจะไม่คิดอย่างลุ่มลึก
completely, deeply. อย่างสมบูรณ์ เป็นทั้งหมด
   
8:56 So, reason, we thought, ดังนั้น เราคิดว่าเหตุผลเป็นเรื่องทางความคิด
is something intellectual  
   
9:02 and anything intellectual, สิ่งใดที่เป็นเรื่องทางความคิด
we throw out เราจะโยนมันทิ้ง
   
9:06 – that’s the latest fashion! นี่เป็นเทรนด์ล่าสุด
   
9:11 Whereas, we need แต่ทว่า เราจำเป็นต้องมี
this capacity to reason, ความสามารถในการใช้เหตุผล
   
9:16 which I said implies ซึ่งหมายถึงมีความสงสัย
doubt, scepticism, ไม่ยอมรับอะไรง่ายๆ
   
9:23 the freedom from มีอิสรภาพจากอำนาจเหนือทุกรูปแบบ
every form of authority,  
   
9:28 including that of the speaker, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อำนาจเหนือของผู้พูด
especially so,  
   
9:36 because the speaker is rather เพราะผู้พูดเข้มข้นจริงจังกับเรื่องเหล่านี้
intense about these matters,  
   
9:45 therefore, ดังนั้น คุณอาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนั้น
you may be influenced by that.  
   
9:48 So, don’t. อย่าเป็นอย่างนั้น
   
9:51 Think clearly for yourselves, แต่คิดให้กระจ่างด้วยตัวคุณเอง
   
9:55 and to think clearly, การที่จะคิดให้กระจ่าง คุณต้องไม่มีแรงจูงใจ
you must have no motive,  
   
10:02 or a goal, a direction. ไม่มีเป้าหมายปลายทาง ไม่มีทิศทาง
   
10:06 If you have a motive, ถ้าคุณมีแรงจูงใจ มันจะควบคุมการคิดของคุณ
that controls your thinking,  
   
10:09 if you have a goal, ถ้าคุณมีเป้าหมาย มีจุดประสงค์
a purpose, a direction, มีทิศทาง มันจะควบคุมการคิดของคุณ
   
10:13 that controls your thinking.  
   
10:16 And you may logically, reasonably คุณอาจจะคิดอย่างมีตรรกะ
think along those lines, มีเหตุมีผล ไปตามเส้นทางเหล่านั้น
   
10:22 but they are conditioned thinking, แต่มันเป็นการคิดที่ถูกอิทธิพลกำหนด
narrowing thinking. เป็นการคิดที่จำกัดคับแคบ
   
10:27 Right? This is clear. เรื่องนี้ชัดเจนแล้ว
   
10:31 So, as we said the other day, ดังที่เราพูดเมื่อวันก่อน
there is no speaker, here. ว่าที่นี่ไม่มีผู้พูด
   
10:39 We are looking at ourselves เรากำลังมองดูตัวเราเองในกระจก
and our activities, ดูการเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา
   
10:44 our beliefs, our fears, pleasures ทั้งความเชื่อ ความกลัว
  ความสุขเพลิดเพลิน
   
10:46 and the whole problem of life, และปัญหาทั้งหมดของชีวิต
in a mirror.  
   
10:53 The mirror is objective, it doesn’t… กระจกสะท้อนตรงไปตรงมา
  มันไม่อคติหรือลำเอียง
   
10:58 If you face it clearly, as what it is, เมื่อคุณเผชิญกับมันอย่างชัดเจน
  ตามที่มันเป็น
   
11:02 it reflects exactly, มันก็สะท้อนใบหน้าของคุณตามที่เป็นอยู่จริงๆ
if it is a good mirror, your face. ถ้ามันเป็นกระจกชั้นดี
   
11:08 Similarly, we are together exploring, โดยทำนองเดียวกัน เรามาสำรวจร่วมกัน
   
11:18 together, going into all the สืบค้นเข้าไปในเรื่องทั้งหมดร่วมกัน
   
11:21 – as we have done เหมือนที่เราทำในการพูดครั้งก่อนๆ
in the previous talks –  
   
11:25 into our human, ordinary, สืบค้นในปัญหาของมนุษย์
daily problems. ปัญหาปกติธรรมดาในแต่ละวัน
   
11:33 Because if those are not very clear, เพราะถ้าเรื่องเหล่านั้นยังไม่ชัดเจน
   
11:39 if those are not established, deeply, ยังไม่เข้าใจลึกพอ เราก็ก้าวต่อไปไม่ได้
we cannot go any further.  
   
11:49 That’s like building a house on sand. เหมือนการสร้างบ้านบนดินทราย
   
11:58 So, as we said, ดังที่เราพูดว่า เราสนทนากับตัวเราเอง
we are talking to ourselves.  
   
12:10 We are questioning ourselves เราตั้งคำถามต่อตัวเราเอง
   
12:14 whether we think logically, reasonably ว่าเราคิดอย่างเป็นตรรกะ
and, therefore, sanely, เป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นจึงเป็นปกติ
   
12:21 or our thinking is illusory, หรือว่าการคิดของเราเป็นมายาลวง
   
12:25 based on some belief, คิดอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อ
based on some ideas, ideals, แนวคิด อุดมคติบางอย่าง
   
12:31 or on some past experience. หรือประสบการณ์ในอดีต
   
12:35 Then, if it is so, หากการคิดของเราเป็นเช่นนั้น
you can’t discover anything new. คุณก็ไม่อาจค้นพบสิ่งใหม่ได้
   
12:45 And also, เมื่อวันก่อนเราพูดด้วยว่า
we were saying the other day,  
   
12:53 all our activities การเคลื่อนไหว การกิจทั้งหมดของเรา
are based on thought อยู่บนฐานความคิด
   
13:01 – whether you build ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารที่แสนอัศจรรย์
a marvellous building,  
   
13:06 the technological, หรือความก้าวหน้าอันเลอเลิศทางเทคโนโลยี
extraordinary advancement,  
   
13:12 and thinking in your relationship หรือในความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น
with each other, ก็เป็นการคิด
   
13:19 every action is based on thought. ทุกๆ การกระทำอยู่บนฐานของความคิด
   
13:24 And we said, thought is always, เราพูดว่าความคิดจำกัดเสมอในทุกสภาพการณ์
under all circumstances, limited.  
   
13:33 We went into that, very carefully, เราสืบค้นกันถี่ถ้วนแล้วว่า
why it is limited. เหตุใดมันจึงถูกจำกัด
   
13:40 Because thought is the outcome เพราะว่าความคิดเกิดจากความรู้ ซึ่งเป็นอดีต
of knowledge, which is the past.  
   
13:48 So, thought is time-binding. ความคิดจึงผูกติดอยู่กับกาลเวลา
   
13:53 Right? เราใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วๆ ไป
We are using ordinary, daily English. ในชีวิตประจำวัน
   
13:58 This is not a special jargon. ไม่ใช่ศัพท์พิเศษ
   
14:04 So, thought is time-binding, ดังนั้น ความคิดจึงผูกติดอยู่กับกาลเวลา
   
14:09 time being the past กาลเวลาคืออดีต และความคิดเป็นผลที่ตามมา
and thought is the outcome,  
   
14:17 response of knowledge, memory เป็นการตอบสนองของความรู้
stored up in the brain. ความจำที่สั่งสมอยู่ในสมอง
   
14:26 This is obvious. เรื่องนี้เห็นได้ชัด
   
14:27 If you think for yourself, observe ถ้าคุณคิดด้วยตัวคุณเอง
for yourself, it becomes very clear. สังเกตด้วยตัวคุณเอง มันจะเห็นได้ชัด
   
14:33 We are not brain specialists. เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางสมอง
   
14:36 But we can see that the brain แต่เราเห็นได้ว่า
is an enormously ancient instrument, สมองเป็นเครื่องมือโบราณดึกดำบรรพ์
   
14:43 very, very old, แสนจะเก่าแก่ ถูกอิทธิพลกำหนด
conditioned by recording danger, จากการบันทึกเกี่ยวกับอันตราย
   
14:56 pleasure, fear and so on. บันทึกความสุขเพลิดเพลิน
  บันทึกความกลัว ฯลฯ
   
15:02 So, thought is the movement of time, ความคิดจึงเป็นกระแสของกาลเวลา
   
15:08 and thought is measure: และความคิดเป็นการเทียบวัด
‘I will be better. เช่นวัดว่า "ฉันจะดีขึ้น
   
15:17 I think I am this but, tomorrow, ฉันคิดว่าฉันเป็นอย่างนี้
I will change to something else’ แต่พรุ่งนี้ ฉันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น"
   
15:23 – all this is a matter of measurement. เหล่านี้เป็นเรื่องของการเทียบวัด
   
15:28 The more, the less, depth and height, วัดว่า มากกว่า น้อยกว่า
horizontal and vertical, วัดความลึก ความสูง แนวราบ แนวตั้ง
   
15:38 is all this movement of measurement. ทั้งหมดนี้เป็นการเคลื่อนไหว
Right? ของความคิดในการเทียบวัด
   
15:45 Measurement implies comparison. การเทียบวัดแสดงถึงการเปรียบเทียบ
   
15:53 Most of us compare ourselves เราส่วนใหญ่เปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นๆ
with somebody else,  
   
15:58 always something much greater, เปรียบเทียบกับคนที่มีบางสิ่งมากยิ่งกว่าเสมอ
not with the poor people, ไม่ใช่กับคนที่ต่ำต้อยด้อยกว่า
   
16:03 but higher, แต่คนที่สูงส่งยิ่งกว่า
more intellectual and so on. มีเชาว์ปัญญามากกว่า ฯลฯ
   
16:09 So, thought is limited, ดังนั้น ความคิดเป็นสิ่งจำกัด
under all circumstances, ในทุกสภาพ ทุกโอกาส
   
16:18 therefore, thought is never free, ความคิดจึงไม่เคยเป็นอิสระ
   
16:22 thought is a movement in measurement. ความคิดเป็นการเคลื่อนไปในการเทียบวัด
   
16:29 And we asked ourselves, คำถามที่เราถามตัวเราเองเมื่อวันก่อน คือ
the other day, the question,  
   
16:33 as all our action is based ในเมื่อการกระทำทั้งหมดของเรา
on measurement: อยู่บนฐานการเทียบวัด
   
16:40 the past, the present and the future เทียบวัดว่า เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต
and, therefore, limited, เพราะฉะนั้นมันจึงจำกัด
   
16:46 and any action that is limited และการกระทำใดก็ตามที่จำกัด
  ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้
   
16:48 is bound to bring about ที่จะก่อให้เกิดความทุกข์โศกอันใหญ่หลวง
great sorrow, great conflict, ความขัดแย้งอันโกลาหล
   
16:55 travail, anxiety, fear and so on. อีกทั้งความเหนื่อยยาก
  ความวิตกกังวล ความกลัว ฯลฯ
   
17:00 And we asked ourselves, is there an เราถามตัวเราเองว่ามีหรือ การกระทำ
action which is not based on thought? ที่ไม่อยู่บนฐานของความคิด
   
17:09 Probably none of you บางที พวกคุณไม่มีใครเลยที่ถามคำถามนี้
have asked this question.  
   
17:15 Some may have asked it, casually, บางคนอาจจะถามก็แค่ผิวเผิน
   
17:20 when you yourself perceive เมื่อตัวคุณเองมองเห็น
that thought has brought about  
   
17:25 certain troubles, certain fear, ว่าความคิดทำให้เกิดปัญหายุ่งยาก
  เกิดความกลัว
   
17:28 then you begin to question it. คุณก็จะเริ่มตั้งคำถาม
But you don’t go very deeply into it. แต่คุณไม่ได้พิจารณาให้ลึกลงไป
   
17:32 You say, ‘Yes, is there a movement, คุณบอกว่า "ใช่ มีหรือการเคลื่อนไหว
  มีหรือสภาวะจิต
   
17:35 is there a state of mind  
in which thought  
   
17:40 as measure, as time, ซึ่งบทบาทของความคิดที่เป็นการเทียบวัด
in action, doesn’t operate?’ เป็นกาลเวลา ไม่ทำงาน"
   
17:46 Right? เข้าใจไหม
   
17:47 We went into that, very carefully. เราพิจารณาเรื่องนั้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้ว
   
17:51 We said that there is an action เราบอกว่ามีการกระทำ
which is not based on memory, ที่ไม่อยู่บนฐานความจำ
   
18:02 which is not based on knowledge, ไม่อยู่บนฐานความรู้
   
18:06 which is not the result ไม่ใช่ผลของการเติมเต็ม
of some wish fulfilling, ความปรารถนาบางอย่าง
   
18:12 but when one understands the nature, แต่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเข้าใจ
  ธรรมชาติของความคิด
   
18:17 the structure of the whole เข้าใจโครงสร้างของการเคลื่อนไหว
movement of thought, ของความคิดทั้งหมด
   
18:22 not intellectually but factually, ไม่ใช่เข้าใจโดยใช้ปัญญาทางความคิด
  แต่เข้าใจโดยเห็นความเป็นจริง
   
18:26 that thought has its right place ว่าความคิดมีที่ทาง
  มีบทบาทที่ถูกต้องเหมาะสม
   
18:30 – when you want to go to your home, เช่น เมื่อคุณต้องการเดินทางกลับบ้าน
when you want to drive a car, เมื่อคุณต้องการขับรถ
   
18:35 when you are involved เมื่อคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเทคนิค
in technological business,  
   
18:40 there, thought is necessary. ในเรื่องเหล่านั้น ความคิดจำเป็น
   
18:43 But is thought necessary แต่ในความสัมพันธ์ของมนุษย์
in human relationship? ความคิดจำเป็นหรือ
   
18:49 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
18:58 We are going to ask this now: เราจะถามเดี๋ยวนี้ว่า
   
19:01 is thought, in our relationship ในความสัมพันธ์กันและกันของเรา
with each other, มีความคิดอยู่หรือ
   
19:07 man, woman, intimate, ความสัมพันธ์ของชายหญิง
not intimate and so on, ที่ใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิด
   
19:13 in that relationship, ในความสัมพันธ์นั้น ความคิดมีบทบาทอะไร
what place has thought?  
   
19:20 Or, thought has no place, whatsoever. หรือว่าความคิดไม่มีบทบาทอะไรเลย
   
19:29 We are going to enquire into this, เราจะถามค้นในเรื่องนี้ จะค้นให้พบร่วมกัน
together, and find out, ไม่ใช่โดยการคิดคาดเดา
   
19:39 not speculatively but factually, แต่สืบค้นตามความเป็นจริง
actually, in daily life. ที่เป็นอยู่จริงๆ ในชีวิตแต่ละวัน
   
19:54 So, we are enquiring เราจะถามค้นเข้าสู่ความสัมพันธ์
into relationship,  
   
20:02 to be related to another. ในการสานสัมพันธ์กับผู้อื่น
   
20:06 Is relationship ความสัมพันธ์เป็นกระบวนการผนึกตน
a movement of identification? เป็นหนึ่งเดียวกับอะไรบางอย่างหรือ
   
20:15 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
20:18 I’m asking these questions for you. ผมถามคำถามนี้ให้คุณ
   
20:24 You have to answer it, คุณต้องตอบด้วยตัวคุณเอง
for yourselves.  
   
20:28 You are related to somebody, คุณสัมพันธ์กับใครบางคน
   
20:33 no one can exist without relationship. ไม่มีใครมีชีวิตอยู่ได้
  โดยปราศจากความสัมพันธ์
   
20:40 In your relationship with your wife, ความสัมพันธ์ของคุณกับภรรยา หรือกับแฟนสาว
or with your girlfriend,  
   
20:45 with your boyfriend, whatever it is, กับแฟนหนุ่ม หรือใครก็ตาม
   
20:49 is it based on thought? ความสัมพันธ์นั้นอยู่บนฐานความคิดหรือ
   
20:55 Or you say, ‘No, it’s not based คุณบอกว่า "ไม่ มันไม่อยู่บนฐานความคิด
on thought, it’s based on love.’ มันอยู่บนฐานของความรัก"
   
21:02 That’s the most phony word ever used นั่นเป็นคำพูดหลอกลวงที่สุดที่เราใช้กัน
   
21:09 because through that loaded เพราะเราหลบหลีกโดยอาศัยคำว่า "รัก"
word ‘love,’ we escape. ที่เราให้ความหมายไว้มากมาย
   
21:16 We never face the fact. เราไม่เคยเผชิญความเป็นจริง
   
21:20 The fact being ความเป็นจริงคือ
   
21:22 whether in our relationship with ในความสัมพันธ์กันและกัน
each other, intimate or otherwise, จะใกล้ชิดหรือไม่ก็ตาม
   
21:30 is thought bringing about ความคิดก่อความสัมพันธ์ขึ้นหรือ
this relationship?  
   
21:37 If it is not thought, is it senses? ถ้าไม่ใช่ความคิด
   
21:39   มันเป็นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสหรือ
  ที่ก่อความสัมพันธ์
   
21:42 Sexual sense, sense of the feeling, รับรู้ถึงความรู้สึกทางเพศ รับรู้ความรู้สึก
   
21:48 the sensation of being together, ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสในการอยู่ร่วมกัน
companionship and so on, ในความเป็นเพื่อนกัน ฯลฯ
   
21:55 all based on thought. ทั้งหมดนั้นอยู่บนฐานความคิด
   
21:59 The senses become ประสาทรับรู้สัมผัส
the instrument of thought. กลายเป็นเครื่องมือของความคิด
   
22:04 Thought then identifies itself แล้วความคิดก็ผนึกตัวมันกับการรับรู้สัมผัส
with the senses.  
   
22:11 Right? ถูกไหม
   
22:16 Please don’t go to sleep, อย่าเพิ่งหลับ อย่าทำสมาธิ
don’t meditate.  
   
22:24 You don’t know what that word means, คุณไม่รู้หรอกว่าคำนั้นหมายถึงอะไร
we’ll go into it. เราจะพิจารณากัน
   
22:29 You are investigating, คุณสอบสวน คุณสำรวจ
you’re exploring,  
   
22:32 you are searching คุณค้นหาเพื่อให้พบคำตอบในเรื่องนี้
to find an answer to this.  
   
22:38 You can’t just, kind of, คุณจะหลุดเข้าไปในสภาวะฟุ้งฝันไม่ได้
go off into some dreamy state.  
   
22:45 Because all our life เพราะชีวิตทั้งหมดของเรา
is based on relationship, อยู่บนฐานของความสัมพันธ์
   
22:49 whether that relationship ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะใกล้ชิดหรือห่างไกล
is very near or very far.  
   
23:16 And also, may I request you ผมจึงขอร้องคุณ
   
23:22 – I’m not forbidding it, ผมไม่ได้ห้าม ผมแค่ขอร้องคุณ
I’m just asking you –  
   
23:29 if you take notes, you can’t ถ้าคุณจดบันทึก
pay attention to what is being said. คุณก็ไม่สามารถใส่ใจต่อสิ่งที่กำลังพูด
   
23:43 That’s obvious. นั่นชัดเจน
   
23:45 What matters is that you listen, สิ่งที่สำคัญคือคุณฟัง
ardently, passionately, ฟังอย่างกระตือรือร้น เข้มข้นแรงกล้า
   
23:54 find out, listen. ขอให้ค้นหา ขอให้ฟัง
   
24:01 Then, if you want to find out, เมื่อคุณต้องการค้นหา
no guru, no system, จึงไม่มีคุรุ ไม่มีระบบปฏิบัติ
   
24:05 you have to throw all that out คุณต้องโยนทั้งหมดนั้นทิ้งไป เพื่อที่จะค้นหา
to find out.  
   
24:13 Which means, you have to find out ซึ่งหมายถึง คุณต้องค้นหาว่า
on what basis your relationship is. ความสัมพันธ์ของคุณอยู่บนพื้นฐานอะไร
   
24:25 If your relationship ถ้าความสัมพันธ์ของคุณอยู่บนฐานความคิด
is based on thought,  
   
24:30 which actually it is, ซึ่งจริงๆ แล้ว เป็นเช่นนั้น
if you investigate it, deeply, ถ้าคุณสืบค้นให้ลุ่มลึก
   
24:35 then, thought being limited, ในเมื่อความคิดเป็นสิ่งที่ถูกจำกัด
   
24:41 your relationship with another ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น
must be limited. ก็ย่อมถูกจำกัดด้วย
   
24:46 And hence two limited relationships ดังนั้น สองสัมพันธ์ที่จำกัด
bring about conflict. ย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้ง
   
24:59 Don’t you know, คุณไม่ทราบหรือ ในความสัมพันธ์ทั้งปวง
in all our relationships  
   
25:01 we’re in conflict with each other. เราอยู่ในความขัดแย้งกันและกัน ไม่ใช่หรือ
No?  
   
25:08 The wife, the husband, ไม่ว่าภรรยาหรือสามี
the girl and the boy and so on. หญิงสาวหรือชายหนุ่ม ฯลฯ
   
25:17 Therefore, to find out ในการค้นหาว่าความสัมพันธ์เป็นเช่นไร
what relationship is,  
   
25:23 not only must we enquire เราไม่เพียงต้องถามค้น
into what it actually is, เข้าสู่สภาพที่เป็นอยู่จริงๆ
   
25:31 which is based on thought, ซึ่งอยู่บนฐานของความคิด
conflict, quarrels, ความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้ง
   
25:35 jealousies, fears, ความริษยา ความกลัว
domination, possessiveness, การข่มอยู่เหนือ
   
25:38 identification, all the rest of it, การครองครองเป็นเจ้าของ
  การผนึกตน และอื่นๆ
   
25:43 we have not only to find that out, เราไม่เพียงต้องค้นให้พบ
be aware of all that, ต้องตระหนักรู้ทั้งหมดนั้น
   
25:49 but also, one must enquire: แต่เราต้องถามค้นด้วย
   
25:54 is it possible to be free ว่าเป็นไปได้หรือ ที่จะเป็นอิสระ
of all that, in relationship? จากทั้งหมดนั้นในความสัมพันธ์
   
26:02 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
Right?  
   
26:06 Please, I’m not talking to myself. ขอร้องเถิด ผมไม่ได้พูดอยู่กับตัวผมเอง
   
26:13 We are together, แต่เราทำด้วยกัน
and we mean it – together. เราหมายความว่าด้วยกันจริงๆ
   
26:18 It’s your life. มันเป็นชีวิตคุณ
   
26:22 Together, we are trying to find out เราพยายามค้นหาร่วมกัน
– no, not trying, –ไม่ใช่พยายาม–
   
26:27 we are finding out. เรากำลังค้นหา ไม่มี "การพยายาม"
There is no ‘trying.’  
   
26:32 That’s another lazy word. นั่นเป็นอีกคำหนึ่งที่บ่งบอกว่าเกียจคร้าน
   
26:38 ‘I am trying to do my best’ – ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุด
which means nothing! ซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลย
   
26:47 But we must find out แต่เราต้องค้นให้พบ
   
26:52 if there is a relationship ว่ามีหรือ ความสัมพันธ์
which is not based on thought, ที่ไม่อยู่บนฐานความคิด
   
26:57 thought being remembrance. ความคิดคือความทรงจำ
   
27:01 You have hurt me, ผมจำได้ว่า คุณทำให้ผมเจ็บปวด
I remember that.  
   
27:07 And you have given me pleasure, คุณทำให้ผมมีความสุขเพลิดเพลิน
sexually or otherwise, สุขทางเพศหรืออื่นๆ
   
27:11 I remember that. ผมจำได้
   
27:14 And also, you have hurt me, ผมจำได้ด้วยว่า คุณทำให้ผมเจ็บปวด
you have praised me, หรือคุณยกยอปอปั้นผม
   
27:21 you have given me comfort, คุณให้ความสบายใจ อบอุ่นใจแก่ผม
   
27:23 all that is stored up as memory, ทั้งหมดนี้สะสมเป็นความจำ
and on that memory, thought is born และความคิดก็เกิดขึ้นจากความจำนั้น
   
27:31 and I say I am related to you. แล้วผมก็บอกว่า ผมสัมพันธ์กับคุณ
   
27:35 This is normal, daily life. นี่เป็นชีวิตตามปกติแต่ละวัน
   
27:45 And we are asking แต่เราถามว่า คุณนั่นแหละถาม
– rather, you are asking:  
   
27:51 is there a way of living ว่ามีหรือวิถีการดำเนินชีวิต ที่ความคิด
where thought,  
   
27:59 which has its place, naturally, มีบทบาทตามธรรมชาติของมัน
even in relationship, แม้แต่ในความสัมพันธ์
   
28:04 but in actual relationship, แต่ในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่จริงๆ
  ที่ความคิดหมดสิ้นไป มีหรือ
   
28:09 is there the absence of thought,  
altogether?  
   
28:17 That’s what we’re going to find out. นั่นคือเรื่องที่เราจะค้นให้พบ คุณเข้าใจไหม
You understand?  
   
28:21 I hope we’re making the question ผมหวังว่า แต่ละคนเข้าใจคำถามได้ชัดเจน
clear to each other.  
   
28:29 That is, one is related, นั่นคือส่วนใหญ่ที่เราสัมพันธ์กัน
as in most cases,  
   
28:39 which is, a relationship เป็นความสัมพันธ์ของความเจ็บปวด
of pain, anxiety, ความวิตกกังวล
   
28:46 identifying oneself with that person, เป็นการผนึกตนเองกับบุคคล
   
28:51 quarrels, nagging, jealousy, การทะเลาะเบาะแว้ง การจู้จี้ประชดประชัน
annoyance – you follow? ความริษยา การรบกวนกัน
   
28:57 Those are the daily, นั่นคือความเป็นจริงสามัญ
common, routine facts. ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก แต่ละวัน
   
29:04 If one is aware of that very, ถ้าเราตระหนักรู้ถึงสภาพนั้น
very clearly, not escape from that, กระจ่างชัด ไม่หลบหลีกจากมัน
   
29:10 then we can ask the question, เราจึงจะถามได้ว่า
is there a relationship with another มีหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น
   
29:17 which is not based on thought, ที่ไม่อยู่บนฐานความคิด
which is on remembrance. Right? ไม่ขึ้นกับความทรงจำ
   
29:28 Are you also working? คุณกำลังทำอยู่ด้วยไหม
   
29:34 Not casually. ไม่ใช่ทำเล่นๆ ทำผิวเผิน
   
29:38 You’re working คุณทำจนเหงื่อหยด
so that you’re perspiring.  
   
29:48 To answer that question, you must การที่จะตอบคำถามนั้น
investigate why the brain records.  
   
29:51   คุณต้องสอบสวนว่า
  เหตุใดสมองจึงบันทึกจดจำ
   
30:04 That is, you have said something to นั่นคือ ด้วยความรำคาญใจ
your boy or girl, or husband or wife, คุณพูดอะไรบางอย่างกับลูกชายหรือลูกสาว
   
30:10 some ugly word you have used, กับสามีหรือภรรยา คุณใช้ถ้อยคำที่น่าเกลียด
in annoyance,  
   
30:17 or you have used หรือคุณพูดกันด้วยถ้อยคำอันไพเราะ
a pleasant word to each other  
   
30:25 – all these words are registered. ถ้อยคำเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้
You follow?  
   
30:30 That’s the process of the brain การบันทึกเป็นกลไกการทำงานของสมอง
to record  
   
30:38 in order to protect itself, เพื่อปกป้องตัวมันเอง
   
30:44 because the brain can only function เพราะสมองสามารถทำงานได้
in perfect security. ในความมั่นคงปลอดภัยที่สมบูรณ์เท่านั้น
   
30:50 It is only when it is insecure, เมื่อสมองไม่มั่นคงปลอดภัยเท่านั้น
that it acts neurotically. ที่มันแสดงอาการทางจิตประสาท
   
31:00 Right? ใช่ไหม
   
31:02 Or being insecure you find somebody, หรือเมื่อรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย
a guru or some priest, คุณก็มองหาใครบางคน
   
31:08 or some psychologist, หาคุรุหรือนักบวช หรือนักจิตวิทยา
   
31:12 and accept him as your authority, แล้วยอมรับเขาว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือคุณ
   
31:15 and the brain says, สมองจะพูดว่า "นี่แหละ ปลอดภัยแล้ว"
‘Yes, that’s quite safe’  
   
31:19 – you follow? ตามทันไหม
   
31:23 So, we are asking ขอให้ฟังคำถามนี้ เราถามว่า
– please, listen to this –  
   
31:29 is it possible, in your relationship ในความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรา
with each other,  
   
31:33 in one’s daily activities ในการกิจต่างๆ ที่เราสัมพันธ์กันแต่ละวัน
of relationship,  
   
31:38 is it possible not to register เป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีการบันทึกจดจำ
either the insult or the flattery? ทั้งการดูหมิ่น และการเยินยอ
   
31:46 Not to register at all. ไม่บันทึกจดจำอะไรเลยทั้งสิ้น
   
31:51 Find out. ค้นให้พบ
   
31:54 If you don’t register, your ถ้าคุณไม่บันทึกจดจำ
relationship is entirely different.  
   
31:57   ความสัมพันธ์ของคุณ
  จะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
   
32:03 Right? จริงไหม
   
32:06 Now, is that possible? นั่นเป็นไปได้ไหม
   
32:11 It sounds a marvellous theory, ฟังดูมันเป็นทฤษฎีที่แสนอัศจรรย์
an extraordinary idea, เป็นแนวคิดพิเศษสุด
   
32:22 a way of saying, เหมือนการพูดว่า
‘By Jove, if one could live this way, "ถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้
   
32:25 it would be very simple.’ ชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายมาก"
   
32:31 Now, please don’t translate ขออย่าได้แปลความสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นแนวคิด
what is being said into an idea,  
   
32:41 into some kind of visionary, หรือเป็นภาพทฤษฎี
hopeful, happy theory. ในจินตนาการอันเปี่ยมหวัง สุขสันต์
   
32:50 We are actually trying to find out เรากำลังค้นหากันจริงๆ
   
32:55 if it is possible not to register ว่าเป็นไปได้หรือ ที่จะไม่บันทึก
either the sexual remembrances, ความทรงจำทางกามารมณ์
   
33:07 which makes one further sexual, ที่ทำให้คุณยิ่งรู้สึกต้องการทางเพศ
   
33:12 the pictures, คิดถึงภาพต่างๆ ทำนองนั้น
all the rest of that business ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกามารมณ์
   
33:14 that goes on with regard to sex,  
   
33:20 and that is remembered, stored up, และเรื่องนั้นก็ถูกจดจำ บันทึกสะสมไว้
   
33:26 encouraged through แล้วถูกกระตุ้นเร้า
the cinema, films, pictures, โดยภาพยนตร์ รูปภาพต่างๆ
   
33:32 the whole western world สภาพนี้เกิดขึ้นในโลกตะวันตก
which is spreading all over the world, และแพร่หลายไปทั่วโลก
   
33:38 encouraging this memory. ซึ่งกระตุ้นส่งเสริมความจำเช่นนี้
   
34:06 Can you, as a human being, ในฐานะมนุษย์
find out for yourself คุณสามารถค้นหาด้วยตนเองได้ไหม
   
34:15 why a hurt, a pleasurable incident, ว่าเหตุใดเหตุการณ์ที่เจ็บปวด
is registered? ที่สุขเพลิดเพลินจึงถูกบันทึกไว้
   
34:27 From that registration, จากการบันทึกนั่นเองที่ความคิดเริ่มขึ้น
thought begins – you understand? คุณเข้าใจไหม
   
34:37 Is that possible? นั่นเป็นไปได้ไหม
   
34:44 It is only possible, มันจะเป็นไปได้ เมื่อมีความใส่ใจเท่านั้น
   
34:53 not if, when, there is attention, ไม่ใช่ "ถ้ามี" แต่ “เมื่อมี” ความใส่ใจ
   
35:00 and non-identification และไม่มีการผนึกตนกับสิ่งใดในความสัมพันธ์
in relationship.  
   
35:08 Am I making something clear? ผมอธิบายชัดเจนไหม
   
35:14 One takes one’s wife, or one’s girl, เราถือเอาว่าภรรยา ลูกหรือสามี เป็นของตาย
or one’s husband for granted.  
   
35:23 Right? No? ไม่ใช่หรือ
   
35:29 You get used to it, it is part of you คุณเคยชินกับมัน มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณ
   
35:34 and you’ve got used to so many things, คุณเคยชินกับหลายสิ่งอย่าง
   
35:39 and so you add แล้วคุณก็เพิ่มเข้าไปอีกอย่าง
another addition to this.  
   
35:44 Now, to be attentive, การใส่ใจนั้น
   
35:50 and that’s only possible เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่มีการผนึกตน
when you don’t identify yourself  
   
35:55 with that woman or that boy กับหญิงหรือชายคนนั้น
and say, ‘Mine.’ แล้วบอกว่า "เป็นของฉัน"
   
36:01 Right? Can you do this? คุณทำได้ไหม
   
36:04 Non-identifying oneself with another ไม่ผนึกตนเข้ากับคนอื่น
   
36:10 and, therefore, ฉะนั้น จึงเป็นอิสระที่จะใส่ใจ
being free to be attentive.  
   
36:19 Not attentive and then free, ไม่ใช่ใส่ใจก่อน
non-identification. แล้วจึงเป็นอิสระ จึงไม่ผนึกตน
   
36:24 But non-identifying first and then, แต่ไม่ผนึกตนก่อน
out of that, comes attention. แล้วความใส่ใจจึงอุบัติขึ้นจากนั้น
   
36:32 Hai capito? เข้าใจไหม
   
36:36 Now, can you, can one, คุณ เรา ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ทำได้ไหม
as a human being,  
   
36:41 non-identify yourself with another? ที่จะไม่ผนึกตนกับคนอื่น
   
36:47 Not only with another but with ideas, ไม่ใช่กับคนอื่นเท่านั้น
  แต่ไม่ผนึกตนกับแนวคิดด้วย
   
36:51 with a group, with a sect, กับกลุ่มก๊ก กับสำนักนิกาย กับคุรุ
with a guru,  
   
36:54 with the whole business of it, กับสิ่งทั้งหลายของมัน
   
36:58 which means you are free? ซึ่งหมายถึง คุณเป็นอิสระ
   
37:03 Out of that freedom, จากอิสรภาพนั้นเอง ความใส่ใจอุบัติขึ้น
there is attention.  
   
37:09 How can one be attentive, เราจะใส่ใจได้อย่างไร
if I’ve identified myself with you? ถ้าผมยังผนึกตัวผมเองเข้ากับคุณ
   
37:16 You may be most affectionate, คุณอาจจะอาทร ใจดีอารีที่สุด
most kind,  
   
37:18 I may want your kindness ผมอาจต้องการความเอื้ออารีของคุณ
because I’m lonely, เพราะผมอ้างว้าง
   
37:24 I feel desperate, so I identify, ผมรู้สึกสิ้นหวัง
you encourage me, ผมจึงผนึกตน คุณส่งเสริมผม
   
37:30 you say, ‘That’s nothing, คุณบอกว่า "เรื่องนั้นไม่มีสาระอะไร
  พรุ่งนี้เธอก็จะผ่านพ้นมันไป
   
37:33 you’ll get over it tomorrow, ไปให้พ้นมันสิ เพื่อนยาก"
old boy, get on with it  
   
37:37 – you give me comfort, คุณให้ความอุ่นใจ คุณให้เพศรสแก่ผม
you give me sex,  
   
37:39 so, instinctively, ผมจึงผนึกตนเข้ากับคุณตามสัญชาตญาณ
I identify myself with you.  
   
37:46 The moment you identify ในทันทีที่คุณผนึกตนเข้ากับผู้อื่น
yourself with another,  
   
37:50 you bring about a separation. คุณก็สร้างการแบ่งแยกขึ้น
   
37:57 Right? Obviously. นี่ชัดเจน
   
38:01 So, when there is separation, เมื่อใดที่มีการแบ่งแยก ต้องมีความขัดแย้ง
there must be conflict.  
   
38:06 Right? ใช่ไหม
   
38:09 Oh Lord, there are a lot of trains โอ คุณพระ เช้านี้มีรถไฟหลายขบวนจริงๆ
this morning!  
   
38:19 So, can you find out, คุณค้นพบไหม
   
38:24 now, sitting here, ค้นพบเดี๋ยวนี้ ขณะนั่งอยู่ที่นี่
not tomorrow, not when you go home, ไม่ใช่พรุ่งนี้ ไม่ใช่เมื่อคุณกลับไปบ้าน
   
38:27 actually, now, find out ค้นให้พบจริงๆ เดี๋ยวนี้เลย
   
38:32 if you have identified yourself ว่าคุณผนึกตนเข้ากับเธอหรือเขาหรือเปล่า
with her or him.  
   
38:39 And extend that identification, และแผ่ขยายการผนึกตนนั้น
extensively ออกไปอย่างกว้างขวาง
   
38:44 – ideas, beliefs, dogmas, ผนึกตนกับแนวคิด ความเชื่อ
with Jesus, or Buddha, this or that, หลักศาสนา พระเยซู พระพุทธเจ้า
   
38:51 or ideologically, สิ่งนี้หรือสิ่งนั้น หรือกับอุดมคติ
nationally and so on. กับประเทศชาติ ฯลฯ
   
38:56 Begin with the nearest and expand เริ่มจากที่ใกล้ที่สุด แล้วแผ่ขยายออกไป
– you follow?  
   
39:04 We are apt to begin extensively เรามักจะเริ่มอย่างกว้างไกล ไม่เริ่มที่ใกล้ๆ
but not near.  
   
39:13 So, can you find out if you’re ดังนั้น คุณค้นหาได้ไหม
identifying yourself with another? ว่าคุณผนึกตนกับคนอื่นหรือเปล่า
   
39:21 The moment you use ‘my girl’ ทันที่ที่คุณใช้คำว่า "ลูกสาวของฉัน"
or ‘my boy,’ you’re caught. หรือ "ลูกชายของฉัน" คุณก็ติดกับ
   
39:30 So, the ‘my wife,’ คำว่า "ภรรยาฉัน" "ลูกสาวฉัน" "สามีฉัน"
the ‘my girl,’ the ‘my husband’  
   
39:34 – the words are driving you, คำเหล่านี้ขับเคลื่อนคุณ
   
39:38 because those words เพราะคำเหล่านี้ล้นท้นด้วยอารมณ์ความรู้สึก
are emotionally explosive.  
   
39:50 So, you are being driven by words, คุณจึงถูกขับเคลื่อนด้วยถ้อยคำ
   
39:54 whereas, if you are free แต่ถ้าคุณเป็นอิสระจากการผนึกตน
from identification  
   
40:00 and, therefore, ฉะนั้น จึงเป็นอิสระจากเนื้อหาทางอารมณ์
from the emotional content of ‘my’ ในความเป็นภรรยา "ของฉัน"
   
40:04 wife, ‘my’ husband, ‘my’ girl or boy, สามี "ของฉัน" ลูกสาวหรือลูกชาย "ของฉัน"
   
40:07 then you can use words normally, คุณก็จะใช้คำได้อย่างเป็นปกติ
unemotionally, sanely. ไม่เจือด้วยอารมณ์ มีสุขภาวะจิต
   
40:13 I wonder if you get all this! ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไหม
   
40:19 So, can one not identify? เราไม่ผนึกตนได้ไหม
   
40:25 And why do you identify? แล้วเหตุใดคุณจึงผนึกตน
   
40:34 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม เพราะเหตุใด
Why?  
   
40:37 Is it that through เป็นเพราะในการผนึกตนกับผู้อื่น
identification with another,  
   
40:43 you are escaping from yourself? คุณหลบหลีกจากตัวคุณเอง ใช่ไหม
   
40:51 Go into it, please. ขอให้ไตร่ตรองในเรื่องนี้
Are you? คุณเป็นอย่างนั้นไหม
   
40:58 Or you may identify yourself หรือคุณอาจจะผนึกตนกับผู้อื่น
with another because you’re lonely, เพราะคุณอ้างว้างเดียวดาย
   
41:12 or you are frightened to be nothing. หรือคุณหวาดกลัวที่จะไม่มี ไม่เป็นอะไรเลย
   
41:24 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
41:27 To be absolutely empty หวาดกลัวที่จะว่างลงทางจิตใจโดยบริบูรณ์
   
41:32 – psychologically, I don’t mean ผมไม่ได้หมายถึงทางชีวภาพหรืออาหาร
biologically, food, I don’t mean that.  
   
41:39 Are these the reasons that ด้วยเหตุเหล่านี้
you have never asked this question ทำให้คุณไม่เคยถามคำถามนี้
   
41:51 and if you ask this question, และถ้าคุณถาม มันเป็นเพราะคุณหวาดกลัว
   
41:54 is it that you are frightened ที่จะเผชิญกับตัวเองอย่างที่คุณเป็นจริงๆ
to face yourself as you actually are? ใช่ไหม
   
42:02 Therefore, identification with another ฉะนั้น การผนึกตนกับผู้อื่น
   
42:04 becomes a means of escape จึงเป็นทางหนีจากสิ่งที่คุณเป็นอยู่จริง
from what you are.  
   
42:12 So, then you ask, what are you? แล้วคุณก็ถามว่า คุณคืออะไร
   
42:22 Of course, you are your name, แน่นอน คุณคือชื่อของคุณ รูปลักษณ์ของคุณ
your form,  
   
42:26 the body, the organism, the face, คือร่างกาย ทั้งองคาพยพ และใบหน้า
   
42:29 but that is of a biological แต่นั่นเป็นธรรมชาติทางชีวภาพ ทางสรีระ
or physiological nature.  
   
42:41 But what are you? แต่คุณคืออะไร
   
42:51 Are you not the result คุณเป็นผลของโครงสร้างและกระบวนการ
of all the structure ของความคิดทั้งหมด ไม่ใช่หรือ
   
42:55 and the movement of thought?  
   
43:00 Don’t say, ‘I am the higher self’ อย่าพูดว่า "ฉันเป็นตัวตนที่สูงส่งกว่า"
   
43:05 – if you do say that, ถ้าคุณพูดอย่างนั้น
that’s part of thinking. นั่นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการคิด
   
43:10 Or if you say, ‘I’m divine inside, หรือถ้าคุณพูดว่า "ภายในฉันสูงส่ง
covered up with a lot of muck,’ ถูกปิดคลุมด้วยโคลนตม"
   
43:16 that’s also thinking. นั่นก็เป็นการคิดเช่นกัน
   
43:21 So, are you, ดังนั้น นอกจากใบหน้าและผมหยักศก
apart from your face and curly hair,  
   
43:25 or dark brown, ผิวสีน้ำตาลเข้ม ดำหรือม่วง ฯลฯ
black or purple or whatever it is,  
   
43:29 apart from that, นอกจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว
stripping yourself of words, เมื่อปลดเปลื้องถ้อยคำออกจากตัวคุณ
   
43:39 are you not the result of words? คุณไม่ได้เป็นผลของถ้อยคำหรือ
   
43:45 ‘I am British’ ฉันเป็นคนอังกฤษ หรือฝรั่งเศส
   
43:49 or French, ‘I am a Russian,’ ฉันเป็นคนรัสเซีย "ฉันเป็นคาทอลิก"
‘I am a Catholic,’  
   
43:56 ‘I follow this guru’ ฉันติดตามผู้รู้ท่านนี้
   
44:03 – so, are you not คุณเป็นผลของความคิดไม่ใช่หรือ
the result of thought?  
   
44:14 And we said, thought is limited. เราพูดว่า ความคิดนั้นจำกัด
   
44:21 So, what you are is very limited. สิ่งที่เป็นคุณจึงจำกัดอย่างยิ่ง
   
44:28 That limited entity says, ตัวตน บุคคลที่จำกัดนั้นพูดว่า
‘I am this, I am that, "ฉันเป็นอย่างนี้ ฉันเป็นอย่างนั้น
   
44:32 I’ve got millions of dollars, ฉันมีเงินหลายล้านดอลลาร์
or I’ve a jolly good life, ฉันมีชีวิตที่สุขสันต์ดี
   
44:35 or I’ve a miserable life, ฉันมีชีวิตที่ระทมขมขื่น ฉันเป็นนั่น เป็นนี่"
or I’m this or that’  
   
44:39 – but it’s still in the narrow, มันก็ยังอยู่ในพื้นที่อันจำกัดแคบของความคิด
limited area of thought.  
   
44:53 The Hindus, the ancient Hindus ชาวฮินดูโบราณ
invented a very good thing. สร้างสิ่งประเสริฐไว้อย่างหนึ่ง
   
44:59 They called it the Atman, พวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่าอาตมัน
the higher Self, the supreme thing. ตันตนที่สูงส่งกว่า สิ่งอันสูงสุด
   
45:04 And that supreme thing สิ่งอันสูงสุดนั้นก็ยังเกิดจากความคิด
is still born out of thought.  
   
45:11 But people are so gullible, แต่ผู้คนกลับหลงเชื่อง่ายๆ ไม่มีเหตุผล
so unreasonable,  
   
45:16 like to live in illusions ชอบใช้ชีวิตในมายาลวง
and make-belief, ในความเชื่อที่สร้างขึ้น
   
45:20 they accept all this. พวกเขายอมรับเรื่องเหล่านั้น
   
45:26 So, we are saying, when you ดังนั้น เราจึงพูดว่า
strip yourself of your conclusions, เมื่อคุณปลดเปลื้องจากข้อสรุปของคุณ
   
45:34 of your words, of your experience, จากถ้อยคำของคุณ จากประสบการณ์ของคุณ
  แล้วคุณคืออะไร คุณก็ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น
   
45:36 what are you?  
You’re nothing.  
   
45:44 You are empty. คุณว่างเปล่า
   
45:47 So, consciously, or unconsciously, จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
   
45:52 the feeling that you are nothing, ความรู้สึกว่าคุณไม่เป็นอะไรเลย
you get frightened of it ทำให้คุณหวาดกลัว
   
45:58 and then you begin to identify. คุณจึงเริ่มที่จะผนึกตน
   
46:02 Then you fill that emptiness, คุณเติมใส่ความว่างเปล่านั้น
   
46:07 at least, you think อย่างน้อยคุณก็คิด
you can fill that emptiness ว่าคุณเติมใส่ความว่างเปล่านั้นได้
   
46:09 with lots of ideas, ด้วยแนวคิดและด้วยความสัมพันธ์มากมาย
with lots of relationship,  
   
46:12 with lots of knowledge, ด้วยความรู้มากมาย ฯลฯ
etc. etc. Right?  
   
46:20 Now, just a minute, คุณทำได้ไหม ความคิดสามารถทำได้ไหม
can you, can thought,  
   
46:23 can the mind observe that emptiness จิตใจสามารถสังเกตความว่างนั้น
and not move away from it? โดยไม่เคลื่อนออกจากมัน ได้ไหม
   
46:32 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
46:39 That is… we must understand เราต้องเข้าใจอะไรบางอย่างตรงนี้
something, here.  
   
46:43 Are you getting tired? คุณเหนื่อยแล้วหรือยัง
   
46:49 If you are, it’s all right. ถ้าคุณเหนื่อย ก็ไม่เป็นไร
   
46:55 We must go into something else, here, ตรงนี้เราต้องสืบค้นเข้าสู่เรื่องอื่นอีก
   
46:58 which is, most of us are accustomed, นั่นคือ เราส่วนใหญ่คุ้นชินอยู่กับจารีต
   
47:03 according to tradition  
and conditioning  
   
47:07 to be active, to do something. คุ้นชินกับอิทธิพลที่กำหนดให้เคลื่อนไหว
  ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง
   
47:15 Right? ใช่ไหม
   
47:19 So, we are accustomed เราคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าการกระทำเชิงบวก
to what is called positive action.  
   
47:25 Anything that is not positive action, สิ่งใดที่ไม่ใช่การกระทำเชิงบวก
is called negative action. ก็เรียกว่าการกระทำเชิงลบ
   
47:31 Right? คุณตามทันไหม
You are following this?  
   
47:38 Our brains, our minds, our habits are, สมองเรา จิตใจเรา นิสัยเคยชินของเรา
   
47:47 act according to this positive ปฏิบัติตามการกระทำเชิงบวกนี้
action, to do something: คือจะทำบางสิ่งบางอย่าง
   
47:52 I’m afraid, I must control it. เมื่อผมกลัว ผมก็ต้องควบคุมมัน
   
47:57 I’m greedy, I either act เมื่อผมโลภ ผมก็เติมเต็มหรือไม่ก็ควบคุมมัน
to fulfil it or control it.  
   
48:05 So, most of us are trained to act, ส่วนใหญ่เราถูกฝึกให้ทำ ซึ่งเรียกว่าเชิงบวก
which is called positive.  
   
48:16 And in that positive action, แต่ในการกระทำเชิงบวกนั้น
there is also negative action  
   
48:21 which is not to do anything about it, มีการกระทำเชิงลบอยู่ด้วย
  คือการไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมันเลย
   
48:23 go off to sleep, or cover it up, หลับใหลเสีย หรือปกปิดมันไว้
run away from it. หรือวิ่งหนีจากมัน
   
48:30 But there is another action, แต่ยังมีการกระทำอีกแบบหนึ่ง
   
48:34 which has nothing to do ซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการกระทำเชิงบวก
with the positive  
   
48:42 – I wonder if you understand ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
all this –  
   
48:46 which is no action at all. ไม่มีการกระทำใดๆ เลย
   
48:53 You understand? เข้าใจไหม
   
48:55 The one is to act: แบบหนึ่งคือมีการกระทำ
   
49:01 I am lazy, I must get up, ฉันขี้เกียจ ฉันต้องตื่น ต้องบังคับตัวเอง
force myself.  
   
49:09 I must do yoga, ฉันต้องเล่นโยคะ
   
49:14 I don’t want to do it this morning เช้านี้ ฉันไม่อยากทำ
but I must do it – good for me. แต่ฉันต้องทำ เพราะมันดีสำหรับฉัน
   
49:21 You know the word ‘yoga’ – คำว่า "โยคะ"
   
49:24 I won’t go into it now, sorry, ผมจะไม่พูดถึงตอนนี้
we’ll go into that another time. เราจะพูดถึงในโอกาสอื่น
   
49:31 That’s an exploiting, โยคะกลายเป็นเรื่องการหาประโยชน์ หาเงิน
moneymaking concern, that word.  
   
49:40 All right. เป็นอย่างนั้น
   
49:42 So, we are trained, our habit, เราถูกฝึกฝน กล่อมเกลา
our tradition, จนเป็นนิสัยเคยชิน เป็นจารีต
   
49:47 our conditioning is to do something เป็นอิทธิพลกำหนดของเรา
about what we feel. ที่ต้องทำอะไรบางอย่างกับความรู้สึก
   
49:57 And in that positive action, และในการกระทำเชิงบวกนั้น
there is negative action,  
   
50:01 not to do anything about it, มีการกระทำเชิงลบ
  ที่จะไม่ทำอะไรกับความรู้สึกนั้นเลย
   
50:03 just to leave it alone, แค่ปล่อยมันไว้หรือหนีห่างจากมัน
run away from it.  
   
50:08 Now, there is, we are suggesting, เราเสนอว่า ขอให้ถามค้นในเรื่องนี้
   
50:10 enquire into it, ขออย่าได้ยอมรับ
please, don’t accept it,  
   
50:14 we are saying, เรากล่าวว่า มีการกระทำแบบอื่น
there’s another kind of action  
   
50:18 unrelated to the positive, ที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำเชิงบวก
which is non-action. คือไม่กระทำ
   
50:24 We’ll go into that, in a minute. อีกสักครู่ เราจะพิจารณาเรื่องนี้
   
50:29 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
50:31 The non-action is not การไม่กระทำ ไม่ใช่คู่ตรงข้ามกับการกระทำ
the opposite of action.  
   
50:37 That action is very limited การกระทำที่เป็นคู่ตรงข้ามนั้นจำกัด
because it’s based on thought. เพราะมันอยู่บนฐานความคิด
   
50:45 Whereas, non-action, แต่ทว่า การไม่กระทำ
not being related to the positive, ไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับการกระทำเชิงบวก
   
50:49 is entirely different, มันแตกต่างโดยสิ้นเชิง
which we’ll enquire into, presently. เราจะถามค้นเข้าสู่เรื่องนี้
   
50:58 So, our question is this, now: ขณะนี้ คำถามของเราคือ
   
51:04 one has heard, เราได้ยิน ถ้าเราให้ความใส่ใจ
if you have paid attention to it,  
   
51:08 one has heard เราได้ยินแล้วว่า การผนึกตนกับผู้อื่น
that identification with another  
   
51:15 brings about separation, ทำให้เกิดความแบ่งแยก
   
51:19 because that identification เพราะการผนึกตนกับผู้อื่น
with another,  
   
51:22 is based on your own emptiness, อยู่บนความว่างเปล่า
on your own loneliness, ความอ้างว้างเดียวดายของคุณเอง
   
51:27 on your own desire ความอยากของคุณ ที่จะหลบหนีจากตัวคุณเอง
to escape from yourself,  
   
51:32 but the escaping from yourself, แต่ในการหลบหนีจากตัวคุณ
your loneliness,  
   
51:36 is always there. ความอ้างว้างเดียวดายของคุณ
  ก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอ
   
51:40 It’s always there, มันอยู่ตรงนั้นเสมอ
   
51:41 you may identify yourself คุณอาจผนึกตนกับผู้อื่น
with another but it’s there. แต่ความอ้างว้างก็อยู่ที่นั่น
   
51:45 Therefore, that creates separation การผนึกตนจึงสร้างการแบ่งแยก
– you understand? คุณเข้าใจไหม
   
51:53 And hence, quarrels, แล้วการทะเลาะวิวาท
all the rest of it, follows, และเรื่องอื่นๆ ก็ตามมา
   
51:58 divorce and everlasting struggle มีการหย่าร้าง
in relationship. และการดิ้นรนไม่จบสิ้นในความสัมพันธ์
   
52:06 Now, can you observe คุณสามารถสังเกต
this identifying process กระบวนการผนึกตนนี้ได้ไหม
   
52:14 and the cause of identifying, สังเกตสาเหตุของการผนึกตน
without any positive action? โดยปราศจากการกระทำใดๆ ในเชิงบวก
   
52:24 Without doing something about it? ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับมันเลย
   
52:29 Vous avez compris? คุณเข้าใจสิ่งที่ผมพูดไหม
You’ve understood what I’m saying?  
   
52:35 I’ll go into it, if I may. ผมขอสืบค้นต่อถ้ามีเวลา นี่กี่โมงแล้ว
Quelle heure est-il?  
   
52:43 Oh, plenty of time. มีเวลาเหลือเฟือ ผมจะสืบค้นเรื่องนี้
I’ll go into this.  
   
52:52 One becomes aware, if you have ถ้าคุณฟังอย่างใส่ใจ คุณจะรับรู้
listened to it, very carefully,  
   
52:59 that you are identifying, ว่าคุณผนึกตนอยู่ นั่นคือสิ่งที่เป็นจริง
that’s an actual fact.  
   
53:05 And the actual fact is สิ่งที่เป็นจริงคือ คุณผนึกตน
that you’re identifying  
   
53:09 because you’re frightened, เพราะคุณหวาดกลัว
you’re lonely, you’re empty, คุณอ้างว้าง คุณว่างเปล่า
   
53:15 you feel anxious, คุณรู้สึกกระวนกระวาย คุณจึงผนึกตน
therefore, you identify.  
   
53:19 Now, can you observe that คุณสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวนั้น
without any action? โดยไม่ทำอะไรเลย ได้ไหม
   
53:26 Just to observe it, เพียงแค่สังเกตมัน
   
53:30 as you observe the majesty เหมือนที่คุณสังเกตความอลังการของขุนเขา
of the mountains, the running waters สายน้ำที่ไหลหลาก
   
53:40 just to observe. เพียงแค่สังเกตเท่านั้น
   
53:45 Then, if you so observe, ฉะนั้น เมื่อคุณสังเกตจริงๆ
which is non-action, ซึ่งเป็นการไม่กระทำ
   
53:53 then the thing that you’re observing สิ่งที่คุณสังเกตอยู่นั้น
undergoes a fundamental change. จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากฐาน
   
54:05 It is only when we are เมื่อเรากระทำเชิงบวกกับมันเท่านั้น
positively acting about it,  
   
54:11 then we are acting as a separate ที่เรากระทำโดยเป็นบุคคลที่แยกแตกต่าง
entity and, therefore, conflict. ฉะนั้นจึงขัดแย้ง
   
54:17 I wonder if you get all this? ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
   
54:24 Right? Now, let’s go into ขอให้เราพิจารณาเรื่องอื่นอีก
something else, which is,  
   
54:31 most of us, probably, all of us, นั่นคือ เราส่วนใหญ่ อาจจะทุกคน
   
54:37 in some measure or other, เราหวาดกลัวไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่ง
we are frightened.  
   
54:48 Our life is so uncertain, ชีวิตของเราไม่แน่นอนอย่างยิ่ง
especially now. โดยเฉพาะขณะนี้
   
54:59 There’s uncertainty of livelihood, มีความไม่แน่นอนในการหาเลี้ยงชีพ
uncertainty of wars, ความไม่แน่นอนจากสงคราม
   
55:05 uncertainty of these ความไม่แน่นอนที่เกิดจากแรงกดดันของโลก
pressures of the world,  
   
55:09 the enormity of two powers, ความมหันต์ของสองขั้วมหาอำนาจ
what is all going to come out of it, อะไรจะเกิดขึ้นจากสภาพนี้
   
55:13 and so on, so on, politically, และอื่นๆ อีกสารพัด ทางการเมือง
   
55:17 we are anxious. เรากระวนกระวาย นั่นหมายถึงเราหวาดกลัว
That means, we are frightened.  
   
55:23 You may lose your job. กลัวว่าคุณอาจจะตกงาน
   
55:28 Physiologically, as well as กลัวว่าคุณอาจจะเจ็บป่วยทางกาย
biologically, one may get ill เช่นเดียวกับทางชีวภาพ
   
55:36 – again, there is fear. ก็มีความกลัวอีกเช่นกัน
   
55:39 And psychologically, inwardly, และในทางจิตใจ ภายใน
there’s the fear of loneliness, เรากลัวความอ้างว้างเดียวดาย
   
55:46 fear of not succeeding, fear of not กลัวจะไม่ประสบความสำเร็จ
being loved, whatever that may mean, กลัวจะไม่เป็นที่รัก ไม่ว่าจะหมายถึงอะไรก็ตาม
   
55:53 fear of dark กลัวความมืด
– you know, fear,  
   
55:59 with all its many, many branches. ความกลัว รวมทั้งกิ่งก้านสาขามากมาย
   
56:04 Right?  
   
56:08 If you are not afraid ถ้าคุณไม่กลัว
– good Lord! –  
   
56:12 there’s no guru, there is ก็จะไม่มีผู้นำทางจิตวิญญาณ
no authority, there is no search, ไม่มีอำนาจเหนือ ไม่มีการแสวงหา
   
56:16 you’re a marvellous human being. คุณก็เป็นมนุษย์มหัศจรรย์
   
56:23 So, we’re going to find out, เรากำลังจะค้นหา
   
56:26 enquiring together, not me alone, ถามค้นร่วมกัน ไม่ใช่ผมคนเดียว
find out  
   
56:33 whether it’s possible ค้นหาว่าเป็นไปได้หรือ ที่จะไม่มีความกลัว
to have no fear, whatsoever, ไม่ว่ากลัวอะไรก็ตาม
   
56:38 both physically, ทั้งทางร่างกาย เช่นเดียวกับทางจิตใจ
as well as psychologically.  
   
56:48 Are you interested in this? คุณสนใจในเรื่องนี้ไหม
   
56:54 Don’t encourage, อย่าสนับสนุนส่งเสริม
I’m not asking for encouragement. ผมไม่ได้ขอการสนับสนุน
   
57:03 Because to live under fear เพราะการมีชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัว
is the most appalling thing, เป็นสิ่งน่ากลัวที่สุด
   
57:09 it’s living in darkness, เป็นการมีชีวิตอยู่ในความมืดมิด
living in such…  
   
57:14 it brings a sense มันทำให้หดตัว ปลีกแยกโดดเดี่ยว
of shrinking, isolation,  
   
57:21 you cannot solve this thing, คุณไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ คุณจึงถอนตัว
therefore, you withdraw.  
   
57:27 And from that withdrawal, fear, และจากการถอนตัวนั้น ความกลัวก็เกิดขึ้น
   
57:29 all kinds of neurotic actions, อีกทั้งการกระทำที่วิปลาสทั้งหลาย
ill health, สุขภาพที่ทรุดโทรม
   
57:34 psychosomatically, it reacts. มันเป็นปฏิกิริยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ
Right? ที่ทำให้เกิดความกลัว
   
57:39 So, you must, if you’re at all ดังนั้น ถ้าคุณจริงจังจริงๆ
serious, go into it, very deeply, คุณต้องสืบค้นในเรื่องนี้ให้ลุ่มลึกอย่างยิ่ง
   
57:44 you must find out, for yourself, คุณต้องค้นให้พบด้วยตัวคุณเอง
if fear can end. ว่าความกลัวจะจบลงได้ไหม
   
58:02 If one may ask, ถ้าเราถามว่า คุณรับรู้ถึงความกลัวของคุณไหม
are you aware of your fear?  
   
58:06 This is not group therapy แต่นี่ไม่ใช่กลุ่มจิตบำบัด คุณเข้าใจนะ
– you understand? –  
   
58:11 just enquiring for each one, แต่ละคนสืบค้นด้วยตนเอง
not a group of us enquiring,  
   
58:17 that’s too meaningless. ไม่ใช่กลุ่มที่สืบค้น นั่นไร้ความหมายเกินไป
   
58:21 I’m asking you, ผมถามคุณว่า
are you aware of your fears? คุณรับรู้ถึงความกลัวของคุณไหม
   
58:31 If you are, ถ้าคุณรับรู้ คุณเห็นสิ่งที่ตามมาไหม
do you see the consequences of it?  
   
58:46 The running away from it, เห็นการวิ่งหนีจากมัน การให้เหตุผลแก่มัน
rationalising it,  
   
58:54 suppressing it, or avoiding it การกดข่มมัน การหลีกเลี่ยงจากมัน
   
58:58 and the identification becomes และการผนึกตนก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นและมากขึ้น
greater and greater and so on?  
   
59:09 Now, what is the root of fear? อะไรคือรากเหง้าของความกลัว คุณเข้าใจไหม
You understand?  
   
59:16 Not, I’m afraid about something, ไม่ใช่ผมกลัวบางสิ่ง
or because of something, หรือเพราะว่าบางอย่างทำให้ผมกลัว
   
59:25 or I’m afraid ไม่ใช่ผมกลัวว่าคุณจะทำบางสิ่งบางอย่าง
that you might do something,  
   
59:33 but apart from that, ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้น
the very root of it. แต่เป็นรากเหง้าของความกลัว
   
59:50 Do you want to find out คุณต้องการค้นหารากเหง้าของมันไหม
the root of it, หรือคุณกำลังรอคอยคำตอบ
   
59:53 or you’re waiting for an answer?  
   
59:58 I can answer it. ผมตอบก็ได้ แต่ทว่าจะเกิดอะไรขึ้น
But, then, what happens?  
   
1:00:03 You either say, ‘Yes, that is so,’ คุณอาจจะพูดว่า "ใช่ มันเป็นอย่างนั้น"
   
1:00:08 you accept it คุณยอมรับ และมันก็กลายเป็นแนวคิด
and it becomes an idea  
   
1:00:15 and you have gone away from the fact. แล้วคุณก็หลุดออกไปจากความเป็นจริง
   
1:00:19 So, you have to ask this question ดังนั้น คุณต้องถามคำถามนี้ด้วยตัวคุณเอง
for yourself.  
   
1:00:26 What is the root of all this อะไรคือรากเหง้าของความรู้สึกทั้งหมด
enormous sense of fear, ของความกลัวอันใหญ่หลวงนี้
   
1:00:33 in our relationships, ในความสัมพันธ์ของเรา
in our activities, in our jobs, ในกิจกรรมของเรา ในการงานของเรา
   
1:00:37 in our future life – you know, ชีวิตในอนาคตของเรา
the whole business of it? คุณก็ทราบ เรื่องต่างๆ ทั้งหมดนี้
   
1:00:54 Do you ask it คุณถามหรือเปล่า ถามคำถาม
– ask the question –  
   
1:01:07 to totally cut the root, คำถามที่จะตัดรากเหง้าโดยสิ้นเชิง
   
1:01:19 or you’re asking, intellectually? หรือคุณถามเพียงเป็นเรื่องทางความคิด
You follow?  
   
1:01:28 I wonder if you understand? ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
Look, I’ll explain what I mean. ผมจะอธิบายว่าผมหมายถึงอะไร
   
1:01:31 I want to find out why I’m afraid. ผมต้องการค้นหาว่าเพราะเหตุใดผมจึงกลัว
   
1:01:39 I can find out ผมสามารถค้นหาสาเหตุได้สารพัด
the various causes of it, ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆ
   
1:01:42 that’s fairly simple.  
   
1:01:46 I’m afraid because I’ve done ผมกลัวเพราะผมได้ทำสิ่งที่ผมไม่ควรทำ
something I shouldn’t have done,  
   
1:01:50 and you might discover it, และคุณอาจจะรู้ว่าผมทำ ผมจึงกลัว
therefore, I’m frightened.  
   
1:01:53 Or I’m afraid I might lose my job, หรือผมกลัวว่าผมอาจตกงาน
  ผมต้องการงานที่ดีกว่านี้ ฯลฯ
   
1:01:56 I want a better job,  
and so on, so on.  
   
1:01:58 Or I’m so attached to my wife, หรือผมผูกพันกับภรรยาของผมมาก
   
1:02:03 I feel she might, ผมรู้สึกว่าเธออาจทอดทิ้งผมไปเมื่อใดก็ได้
at any moment, leave me  
   
1:02:06 and I’m frightened ผมจึงกลัว
– you follow?  
   
1:02:08 The whole business of fear. เรื่องราวทั้งหมดของความกลัว
   
1:02:13 Am I actually in contact with fear, ผมสัมผัสความกลัวได้จริงๆ หรือ
   
1:02:19 or am I in contact หรือว่าผมเพียงสัมผัสกับ
with the idea of fear? ความคิดเกี่ยวกับความกลัว
   
1:02:24 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:02:27 Which is it? อย่างไหนที่คุณสัมผัส
   
1:02:29 The idea of fear, or actual fear? ความคิดเกี่ยวกับความกลัว
  หรือว่าตัวความกลัวจริงๆ
   
1:02:38 Come on, somebody. ใครก็ได้ช่วยตอบที
   
1:02:40 Please, madame, don’t take notes, คุณผู้หญิง อย่ามัวเขียนโน้ตเลย
for the love of Pete!  
   
1:02:55 If you take notes, you can’t listen. ถ้าคุณเขียนโน้ต คุณก็ฟังไม่ได้
It’s your problem. มันเป็นปัญหาของคุณ
   
1:02:59 The writing down is not at issue now, การจดบันทึกไม่สำคัญในขณะนี้
but to find out. การค้นหาต่างหากที่สำคัญ
   
1:03:19 Now, I can investigate, ผมสามารถที่จะสอบสวน วิเคราะห์ถึงสาเหตุ
analyse the cause. Right?  
   
1:03:27 The cause and the sequence. สาเหตุและสิ่งที่ตามมา
I can analyse it. ผมสามารถวิเคราะห์มันได้
   
1:03:35 But analysis แต่การวิเคราะห์ไม่ได้แก้ปัญหา
doesn’t solve the problem.  
   
1:03:40 You must have known that. คุณต้องรู้แล้ว
   
1:03:43 Because the analyser thinks เพราะผู้วิเคราะห์คิดว่า
he’s different from the analysed. เขาแยกแตกต่างจากสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
   
1:03:51 Right? ถูกไหม
   
1:03:53 You may have heard this before, คุณอาจเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้ว
so don’t get bored with it, ก็อย่าเพิ่งเบื่อ
   
1:03:57 or smile and say, ‘Yes, หรือยิ้มแล้วบอกว่า "ใช่แล้ว
he’s going back to the old stuff’ เขากลับไปพูดเรื่องเดิมๆ"
   
1:04:00 but you have to understand this. แต่คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้
   
1:04:01 If you understand it, ถ้าคุณเข้าใจ ถ้าคุณเห็นความจริงของมัน
if you see the truth of it,  
   
1:04:04 then you will do something. คุณก็จะทำอะไรบางอย่าง
   
1:04:08 We’re not analysing but observing. เราไม่ได้วิเคราะห์ แต่สังเกตอยู่
   
1:04:17 Analysis is entirely การวิเคราะห์แตกต่างจากการสังเกตโดยสิ้นเชิง
different from observation.  
   
1:04:22 Right? ใช่ไหม
   
1:04:26 Observation implies, การสังเกตบ่งบอกว่า
without the observer, to look. ปราศจากผู้สังเกตที่มองดู
   
1:04:33 Whereas, if you analyse the cause, แต่ถ้าคุณวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
   
1:04:36 why, and the reasons and go on ว่าเหตุใด แล้วก็หาเหตุผลต่างๆ
analysing, analysing,  
   
1:04:40 there is implied several things, แล้ววิเคราะห์ วิเคราะห์ต่อไป
  ซึ่งแสดงถึงหลายสิ่งหลายอย่าง
   
1:04:42 which is, there’s the analyser,  
   
1:04:45 thinking that he’s different คือ มีผู้วิเคราะห์ที่คิดว่าเขาแตกต่าง
from the analysed, จากสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
   
1:04:49 and that involves time, และนั่นเกี่ยวข้องกับกาลเวลา
   
1:04:54 an endless process of analysing, เป็นกระบวนการวิเคราะห์
analysing, analysing, วิเคราะห์ วิเคราะห์ ที่ไม่จบสิ้น
   
1:04:57 at the end of your life เมื่อถึงจุดจบของชีวิต
you’re still analysing, คุณก็ยังวิเคราะห์อยู่อีก
   
1:05:04 without bringing about โดยไม่ได้ก่อให้เกิด
fundamental transformation. การเปลี่ยนแปลงใหม่จากรากฐาน
   
1:05:10 Whereas, if you observe, แต่ถ้าคุณสังเกต เพียงแค่สังเกตเท่านั้น
just to observe,  
   
1:05:18 that is, without any analysis, นั่นคือปราศจากการวิเคราะห์ แค่มองดู
just to look,  
   
1:05:24 which is negative action. ซึ่งเป็นการกระทำเชิงลบ
   
1:05:29 The positive action is to look, การกระทำเชิงบวกคือการมองดู การวิเคราะห์
analyse, do something about it. คือการทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับมัน
   
1:05:37 Whereas, the negative action, ในขณะที่การกระทำเชิงลบ
   
1:05:40 which is totally different from ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการกระทำเชิงบวก
the positive action, is to observe. คือการสังเกต
   
1:05:48 Right? ถูกไหม
   
1:05:49 Then that observation not only tells การสังเกตเช่นนั้นไม่เพียงบอกถึง
the story of what is being observed, เรื่องราวของสิ่งที่ถูกสังเกต
   
1:05:59 it tells you the story มันบอกเรื่องราวของสิ่งที่กำลังถูกสังเกต
of what is being observed,  
   
1:06:02 and also, that observation, และตัวการสังเกตนั้นเอง
itself, brings about ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว
   
1:06:07 a movement of change in that ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
which is being observed. ในสิ่งที่ถูกสังเกต
   
1:06:12 Right? ขอให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้
Do get this.  
   
1:06:19 Even the so-called scientists แม้แต่นักวิทยาศาสตร์
   
1:06:21 are agreeing with what we’re talking ก็เห็นด้วยกับเรื่องที่เราพูด
about, so you’re quite safe! ดังนั้นคุณสบายใจได้
   
1:06:29 That is, if you watch เมื่อคุณมองดูเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์
through a microscope some cell,  
   
1:06:38 if you come to it with a conclusion, ถ้าคุณมองดูโดยมีข้อสรุปอยู่ก่อน
   
1:06:42 with wanting to use it มองดูด้วยความต้องการที่จะใช้มัน
for further purposes เพื่อวัตถุประสงค์ขั้นต่อไป
   
1:06:47 and making money, or whatever it is, และเพื่อหาเงิน หรืออะไรก็ตาม
   
1:06:50 then you don’t see the movement คุณก็จะมองไม่เห็นการเคลื่อนไหว
of the cell, itself, changing. ของเซลล์ที่เปลี่ยนแปลง
   
1:06:58 You understand this? คุณเข้าใจไหม
   
1:07:00 So, to observe without การที่จะสังเกตโดยปราศจาก
any movement of thought, การเคลื่อนไหวของความคิด
   
1:07:08 any movement of trying to change it, ปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ ที่พยายามเปลี่ยนมัน
any movement to go beyond it, การเคลื่อนไหวที่จะไปพ้นมัน
   
1:07:16 just to watch. เพียงแค่สังเกต
   
1:07:18 When you watch, so closely, เมื่อคุณมองดูอย่างใกล้ชิดจริงๆ
   
1:07:22 without any sense โดยปราศจากทิศทาง ปราศจากแรงจูงใจ
of direction, motive,  
   
1:07:26 the thing that สิ่งที่คุณกำลังสังเกตนั้น
you’re watching, itself,  
   
1:07:28 undergoes a fundamental change. ตัวมันเองเกิดการเปลี่ยนแปลงจากรากฐาน
Full stop. แค่นั้น
   
1:07:35 Are you doing it? คุณกำลังทำอยู่ไหม ไม่ใช่เห็นด้วยกับผม
Not agreeing with me.  
   
1:07:42 Can you watch your fear คุณมองดูความกลัวของคุณ
in this manner? ในลักษณะนี้ ได้ไหม
   
1:07:49 It doesn’t need practice. มันไม่จำเป็นต้องฝึกฝน
   
1:07:52 That’s one of our pet theories. นั่นมันทฤษฎีหลอกเด็ก
   
1:07:58 If you’re interested, if you’re ถ้าคุณสนใจ ถ้าคุณใฝ่ใจ
concerned in the freedom from fear, ในการเป็นอิสระจากความกลัว
   
1:08:07 you observe. คุณจะสังเกต
   
1:08:10 And that observation is passionate. และการสังเกตนั้นแรงกล้า
   
1:08:12 It’s not just casual, ไม่ใช่เป็นการสังเกตผ่านความคิดที่ผิวเผิน
intellectual observation.  
   
1:08:20 So, can you observe the fear, คุณสังเกตความกลัว
the root of it, สังเกตรากเหง้าของมัน ได้ไหม
   
1:08:26 which we’ll go into in a minute, อีกสักครู่เราจะพิจารณาถึง
the root of it, รากเหง้าของความกลัว
   
1:08:29 without any analysis? โดยปราศจากการวิเคราะห์ใดๆ
   
1:08:32 Now, what is the root of fear? รากเหง้าของความกลัว
All fear. คืออะไร ความกลัวทั้งหมด
   
1:08:42 What do you think it is? คุณคิดว่ามันคืออะไร
   
1:08:50 Is it not time? Right? คือกาลเวลา ใช่ไหม
   
1:08:57 I might be ill. ผมอาจจะเจ็บป่วย
   
1:08:59 I might lose my job. ผมอาจตกงาน
   
1:09:02 I might be discovered – ผมอาจค้นพบสิ่งผิดพลาดที่ผมทำลงไป
the wrong things which I’ve done.  
   
1:09:10 I am afraid of death, ผมกลัวความตาย ซึ่งยังอยู่อีกไกล
which is in the distance.  
   
1:09:21 I’m afraid my wife might get angry – ผมกลัวว่า ภรรยาผมอาจจะโกรธ อาจจะ
might.  
   
1:09:27 Just look at it. เพียงมองดูมัน
I’m not asking you to accept it. ผมไม่ได้ขอให้คุณยอมรับเรื่องนี้
   
1:09:31 Just observe it. แค่สังเกต
   
1:09:35 First, reason, logic, ก่อนอื่น ใช้เหตุผล ใช้ตรรกะ
non-personal and, therefore, look. ไม่ทำให้เป็นเรื่องส่วนตัว
   
1:09:41   ด้วยประการฉะนี้ จึงมองดู
   
1:09:44 Is not fear the movement of time? ความกลัวคือการเคลื่อนไหว
  ของกาลเวลา ไม่ใช่หรือ
   
1:09:56 Movement means time, การเคลื่อนไหวหมายถึง
from here to there, กาลเวลาจากที่นี่ไปยังที่นั่น
   
1:10:04 from the past to the present, จากอดีตไปยังปัจจุบัน
from the present to the future. จากปัจจุบันไปสู่อนาคต
   
1:10:09 All that is movement, ทั้งหมดนั้นคือกระแสที่เรียกว่ากาลเวลา
which is called time.  
   
1:10:17 Now, is that movement of time กระแสของกาลเวลาคือความคิด ไม่ใช่หรือ
not thought?  
   
1:10:28 I think I might lose my job. ผมคิดว่าผมอาจตกงาน
   
1:10:33 I think my wife may be angry, ผมคิดว่าภรรยาของผมอาจจะโกรธ
   
1:10:37 or my wife may discover หรือภรรยาของผมอาจจับได้ว่า
that I’ve looked at another woman, ผมลอบมองผู้หญิงคนอื่น
   
1:10:42 and so on, so on. และต่างๆ นานา
   
1:10:57 So, can you observe คุณสามารถสังเกตกระแสของเวลา
the movement of time,  
   
1:11:07 which is thought, ซึ่งก็คือความคิด คือรากเหง้าของความกลัว
which is the root of fear,  
   
1:11:12 observe it, without trying สังเกตมัน โดยไม่พยายามทำอะไรกับมัน
to do something about it? ได้ไหม
   
1:11:21 It’s like a scientist เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์
looking through a microscope, มองดูผ่านกล้องจุลทรรศน์
   
1:11:27 and if he projects what it should be, ถ้าเขาคิดไว้ล่วงหน้าว่ามันควรเป็นเช่นไร
or what it might be, คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างไร
   
1:11:33 that remains as is, because มันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิม
he’s dictating what it should be. เพราะเขาบงการว่ามันควรเป็นอะไร
   
1:11:42 Whereas, if he’s not dictating, แต่ถ้าเขาไม่ได้บงการ
if he has no hypothesis, ถ้าเขาไม่มีสมมติฐานเลย
   
1:11:45 he’s just looking, เขาเพียงแค่สังเกต
   
1:11:46 that very thing at which he’s looking, สิ่งนั้นที่เขากำลังมองดูผ่านกล้องจุลทรรศน์
through a microscope,  
   
1:11:51 begins to change, begins to move. เริ่มที่จะเปลี่ยน เริ่มที่จะเคลื่อนไหว
   
1:11:55 You understand? คุณเข้าใจไหม คุณกำลังทำอยู่ไหม
Are you doing this?  
   
1:12:05 Which means, observation implies ซึ่งหมายถึง
the absence of the observer, การสังเกตแสดงถึงผู้สังเกตหายไป
   
1:12:15 who is the past, ผู้สังเกตเป็นอดีต
who has got theories, conclusions, เป็นผู้มีทฤษฎีและข้อสรุปมากมาย
   
1:12:18 hopes, fears, directions มีความหวัง มีความกลัว มีทิศทาง ฯลฯ
and so on, so on, so on.  
   
1:12:23 To look, without the observer. การที่จะมองดู โดยปราศจากผู้สังเกต
   
1:12:27 That does not need discipline, ไม่จำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติ
that does not need practice, ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกฝน
   
1:12:31 just to look without your เพียงแค่มองดู โดยที่ไม่มี
wanting something out of it. ความต้องการอะไรบางอย่างจากการดู
   
1:12:41 Then you will see, if you so look, ถ้าคุณมองดูเช่นนั้นได้จริงๆ คุณก็จะเห็น
   
1:12:48 the very root of fear is beginning ว่ารากเหง้าของความกลัว
to completely change. เริ่มเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์
   
1:12:55 That means the root, แล้วรากเหง้านั้น...
observing so carefully,  
   
1:13:04 alertly, with passion, ในการสังเกตอย่างใส่ใจ
  อย่างตื่นรู้ ด้วยความรู้สึกแรงกล้า
   
1:13:07 the root begins to dissolve, รากเหง้านั้นเริ่มสลายหายไป
   
1:13:11 which is the action of negation. ซึ่งเป็นการกระทำเชิงลบ คุณเข้าใจไหม
You understand?  
   
1:13:18 Have you got something of this? คุณเข้าใจอะไรบ้างไหม
   
1:13:23 You know, this is part of meditation. คุณรู้ไหม นี่เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
   
1:13:36 Meditation is not repeating สมาธิไม่ใช่การท่องถ้อยคำซ้ำๆ
some words,  
   
1:13:39 sitting quietly cross-legged ไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิเงียบๆ
for 20 minutes in the morning, 20 นาที ในตอนเช้า
   
1:13:43 20 minutes… 20 นาที... ไร้สาระทั้งนั้น
all that nonsense.  
   
1:13:47 How can a mind meditate จิตใจจะทำสมาธิได้หรือ
if it’s full of fears, ถ้ามันเต็มไปด้วยความกลัว
   
1:13:56 or is attached to something? หรือจิตผูกติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง
   
1:14:00 The understanding and the freedom การทำความเข้าใจและอิสรภาพจากความกลัว
from fear, is part of meditation, เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
   
1:14:09 it is totally, entirely สมาธิเกี่ยวข้องกับ
related to daily life. ชีวิตแต่ละวันทั้งหมดทั้งสิ้น