Krishnamurti Subtitles

จิตสำนึกไปพ้นตัวมันเองได้ไหม

Saanen - 20 July 1978

Public Talk 60:07   จิตสำนึกไปพ้นตัวมันเองได้ไหม
   
0:27 What shall we talk about? เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องอะไร
   
0:41 If I may, ผมขออนุญาต
   
0:52 I would like to go into the question ผมต้องการค้นเข้าสู่คำถาม
  โดยที่ไม่ใช่เป็นแค่คำพูดหรือแนวคิด
   
0:57 of what does it mean, ว่ามันหมายถึงอะไร
not merely words or ideas,  
   
1:12 that a human being, as we are, ที่มนุษย์คนหนึ่งอย่างเรา
   
1:17 should bring about a deep, ควรนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันล้ำลึกในตนเอง
profound change in himself.  
   
1:32 What does that mean? นั่นหมายถึงอะไร
   
1:40 We are using the word ‘change,’ เราใช้คำว่า ‘เปลี่ยนแปลง’
not from this to that ไม่ใช่เปลี่ยนจากอย่างนี้เป็นอย่างนั้น
   
1:52 but, rather, bringing about แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่
a transformation or a mutation หรือการผ่าเหล่ากลายพันธุ์
   
2:02 in the very structure ในโครงสร้างจิตสำนึกของเรา
of our consciousness.  
   
2:11 That I would like to talk about, ผมต้องการจะพูดเรื่องนี้ หากคุณไม่ว่าอะไร
if you will permit me.  
   
2:19 Because we human beings เพราะดูเหมือนมนุษย์เรา
seem to remain in our traditions, ยังคงอยู่ในโครงสร้างของจารีต
   
2:31 culture, social, economic structure, ของวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ
   
2:38 and psychologically, inwardly อีกทั้งทางจิตใจ ด้านใน
   
2:42 follow a certain pattern เราก็ยังทำตามแบบแผนที่แน่นอน ไปจนตลอดชีวิต
for the rest of our life,  
   
2:47 whether it be sexual, ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกามารมณ์
   
2:53 imaginary, fanciful, mythological, เรื่องจินตนาการ เรื่องเพ้อฝัน
  เรื่องที่เป็นตำนาน
   
2:59 or a very matter-of-fact, หรือเรื่องที่เป็นความจริง
worldly life. เรื่องชีวิตแบบโลกๆ
   
3:10 That seems to be นั่นก็ดูเหมือนเป็นแบบแผน
the pattern of our existence. ในการดำรงอยู่ของเรา
   
3:15 Either, we are very worldly เราเป็นคนทางโลก
   
3:19 – I mean by that word ‘worldly,’ คำว่า “ทางโลก” ผมหมายถึงตื้นเขินอย่างยิ่ง
very superficial,  
   
3:24 living only มีชีวิตอยู่แค่ในระดับประสาทสัมผัส
at the level of the senses,  
   
3:30 with money, position, มีชีวิตอยู่กับเงิน ตำแหน่งหน้าที่
freedom, casual freedom, กับอิสรภาพที่ผิวเผิน
   
3:34 indulgence and so on กับความลุ่มหลง และอื่นๆ ที่ตื้นเขิน
– superficially.  
   
3:40 And recognising what society is, และเมื่อรู้ว่า สังคมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร
what the economic structure is,  
   
3:48 there are those ก็มีผู้คนที่ต้องการปฏิวัติอย่างนองเลือด
who want a bloody revolution  
   
3:54 along a certain ideology, ไปตามอุดมการณ์บางอย่าง
   
4:00 a physical upsetting ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางกายภาพทั้งปวง
of the whole apple-cart.  
   
4:06 You know what I mean คุณรู้ไหม apple-cart ผมหมายถึงอะไร
by the apple-cart? Yes.  
   
4:11 Not actually apples, ไม่ใช่ผลแอบเปิ้ลจริงๆ
but the idea of it. แต่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมัน
   
4:17 And they have tried every kind แล้วเขาพยายามปฏิวัติในทุกๆ ด้าน
of physical, economic revolution. ทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ
   
4:25 And, apparently, that hasn’t เห็นได้ชัดว่านั่นไม่ได้ทำให้
brought about a change in man เกิดการเปลี่ยนแปลงในมนุษย์
   
4:34 – control the environment, เขาควบคุมสภาพแวดล้อม
   
4:46 impose certain economic laws, บังคับใช้กฎหมายบางอย่างทางเศรษฐกิจ
   
4:53 impose according to totalitarian บังคับให้เป็นไปตามความเชื่อ
beliefs and ideologies and so on. และอุดมการณ์เผด็จการเบ็ดเสร็จ
   
5:02 They have tried every form, เขาพยายามทุกรูปแบบ ทุกวิถีทาง
every means,  
   
5:08 or every structure, ทุกโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
economic, social, cultural,  
   
5:11 to bring about เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
a fundamental change in man. ในมนุษย์จากรากฐาน
   
5:16 Religions have tried it. ศาสนาก็พยายามเช่นกัน
Right?  
   
5:24 They say, ‘Forget yourself เขาพูดว่า “ขอให้ลืมตัวคุณเอง
and give yourself over to Christ’ และอุทิศตนต่อพระคริสต์”
   
5:28 – or this person or that person. หรือต่อคนนี้คนนั้น
  หรือศิโรราบต่อผู้รู้
   
5:30 Or, surrender yourself to some guru  
   
5:35 – which is very convenient ซึ่งเป็นความสะดวกสบายสำหรับผู้รู้
for the guru.  
   
5:42 And so on. เป็นต้น
   
5:44 And, apparently, เห็นได้ชัดว่า
from everything one observes, จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสังเกต
   
5:52 and this observation is not casual, และการสังเกตนี้ไม่ได้ทำเล่นๆ
or according to one’s desire, หรือทำไปตามความอยากของเรา
   
6:01 but if one has observed very closely,  
   
6:06 deep down, fundamentally, แต่หากเราสังเกตอย่างใกล้ชิดยิ่ง
man has not changed สังเกตลึกลงไปถึงรากฐาน
   
6:10 for millennia upon millennia. มนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
  มาเป็นพันๆ ปีแล้ว
   
6:14 Now, we are asking, is it possible เราถามว่า เป็นไปได้ไหม
   
6:19 to bring about a fundamental, ที่จะก่อให้เกิดการปฏิวัติในจิตใจ
psychological revolution? อย่างถึงรากฐาน
   
6:29 Not just trimming the tree ไม่ใช่เพียงแค่ตัดแต่งกิ่งก้าน ตรงนี้ตรงนั้น
here and there,  
   
6:35 but deep, abiding, enduring, แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะใหม่อันลึกล้ำ
  ถาวร คงทน
   
6:46 irrevocable change, transformation? เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ไม่มีวันหวนคืนมาอีก
   
6:53 Because we are not happy as we are. เพราะที่เป็นอยู่ เราไม่มีความสุข
   
6:57 I don’t know ผมไม่รู้ว่า ทำไมเราจึงใช้ชีวิตอย่างที่เป็นอยู่
why we live the way we do.  
   
7:04 We are, generally, miserable, โดยทั่วๆ ไป เราทุกข์ยากแสนสาหัส ขัดแย้ง
in conflict, jealousy, anxiety, fear  
   
7:09 – we have been through all that. เราอิจฉา วิตกกังวล กลัว
  เรามีชีวิตผ่านทั้งหมดนั้นมา
   
7:13 We accept all that. เรายอมรับทั้งหมดนั้น
We are conditioned according to that. เราถูกอิทธิพลกำหนดให้เป็นไปตามนั้น
   
7:20 If you live in a totalitarian state, ถ้าคุณอยู่ในรัฐเผด็จการ
   
7:22 after a certain time ผ่านไปสักระยะ คุณจะเคยชินกับมัน
you get used to it.  
   
7:27 You accept all the restraints คุณยอมรับพันธนาการ การบังคับ
and the compulsions  
   
7:31 and the terror and all that. ยอมรับความกลัว และทั้งหมดนั้น
   
7:34 So, is it possible for a human being ดังนั้น เป็นไปได้ไหมที่มนุษย์
   
7:43 to bring about จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างยั่งยืน
an enduring transformation?  
   
7:57 That’s what we’re going to – if I may นั่นคือเรื่องที่เราจะพูดกัน
– we’re going to talk about that.  
   
8:08 One should ask this question เราควรถามคำถามนี้ต่อตัวเราเอง
of oneself:  
   
8:15 why we human beings live ว่าเหตุใด
the way we are doing? มนุษย์เราจึงดำเนินชีวิตอย่างที่เป็นอยู่
   
8:23 And can we live in this world, เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้
   
8:28 bringing about this fundamental, แล้วนำมาซึ่งการปฏิวัติทางจิตใจจากรากฐาน
  ได้ไหม
   
8:31 psychological revolution หรือมีการเปลี่ยนแปลงใหม่
or transformation  
   
8:35 and yet live in this world, sanely, แล้วมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นปกติ
   
8:38 rationally, with an occupation มีเหตุผล มีอาชีพการงาน และอื่นๆ ได้ไหม
and all the rest of it?  
   
8:44 May we go into that – หากคุณสนใจ เราขอสืบค้นเข้าสู่เรื่องนี้
if you’re interested in it,  
   
8:51 and I hope you are. ผมหวังว่าคุณจะสนใจ
   
9:00 First of all, the Western world ประการแรก
has divided consciousness,  
   
9:07   โลกตะวันตกได้แบ่งแยกจิตสำนึก
   
9:16 the unconscious, deeper, เป็นจิตใต้สำนึกที่อยู่ลึกกว่า
and the superficial, conscious. และจิตสำนึกที่อยู่ส่วนผิว
   
9:23 And one may, temporarily, เราอาจทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกส่วนผิว
bring about a modified change  
   
9:36 in the obvious, ที่เห็นได้ชัด เพียงชั่วคราว
superficial consciousness.  
   
9:44 That superficial consciousness จิตสำนึกส่วนผิวนั้น สามารถปรับตัวมันเอง
can adjust itself to anything, เข้ากับอะไรก็ได้อย่างผิวเผิน
   
9:50 to terror, to wars, to all the travail เข้ากับความหวาดกลัว สงคราม
of human beings, superficially. ความยากลำบากทั้งปวงของมนุษย์
   
10:02 And the unconscious, the deeper, ส่วนจิตใต้สำนึกเป็นจิตชั้นที่ซ่อนอยู่ลึกลงไป
the hidden layers of the mind  
   
10:15 – the mind being consciousness จิตคือจิตสำนึก เราใช้คำว่า “จิต”
and we are using that word ‘mind’  
   
10:20 which we have explained, carefully, ซึ่งเราอธิบายแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน
which we won’t go into further – เราจะไม่พิจารณามากไปกว่านี้
   
10:29 and that deep, unconscious entity ตัวจิตใต้สำนึกที่อยู่ลึกนั้น
is part of the race, เป็นส่วนของเผ่าพันธุ์
   
10:40 part of the deep, เป็นส่วนของความเรียกร้องต้องการ ความกลัว
unconscious demands, fears  
   
10:52 and a sense of deep sorrow. และความรู้สึกทุกข์ระทมอันลึกล้ำ
  ที่เราไม่สำนึกรู้ถึงมัน
   
11:09 I think it is a great mistake ผมคิดว่า มันเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง
   
11:14 to divide consciousness ที่แบ่งแยกจิตสำนึกออกเป็นส่วนๆ
into these departments:  
   
11:18 conscious and the unconscious. เป็นจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก
   
11:24 Consciousness is whole. แต่จิตสำนึกคือทั้งหมด
   
11:29 You may divide it for convenience, คุณอาจแบ่งแยกมัน เพื่อความสะดวก
for exploration, for investigation, ในการสำรวจ หรือการตรวจสอบ
   
11:39 but as long as one maintains แต่ตราบใดที่ยังคงการแบ่งแยกจิตสำนึกนี้เอาไว้
this divisive consciousness,  
   
11:46 the consciousness which is broken up การแบ่งแยกจิตสำนึกออกเป็นส่วนที่ลึกกว่า
into the deeper and the higher, และส่วนที่สูงกว่า
   
11:53 there is not only conflict ไม่เพียงทำให้เกิดความขัดแย้งเท่านั้น
   
11:57 but also, if one goes into it, ถ้าเราสืบค้นลงไป
   
12:04 a sense of the abiding past, always จะเห็นความรู้สึกของอดีตที่ยั่งยืน
controlling, shaping the present. ที่ควบคุม ก่อร่างสร้างปัจจุบันอยู่เสมอ
   
12:17 You’re following? คุณตามทันไหม
   
12:19 Now, please, as I said, as we said, ดังที่พูดแล้วว่า ที่นี่ไม่มีผู้พูด
the speaker is not here.  
   
12:31 You’re asking these questions แต่คุณกำลังถามคำถามเหล่านี้ต่อตัวคุณเอง
yourselves.  
   
12:36 And we are using words เราใช้คำ ที่ใช้กันทั่วๆ ไป
that are common.  
   
12:41 And we are not being driven เราไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยคำเหล่านี้
by the words.  
   
12:48 You may have read psychological books คุณอาจจะอ่านหนังสือด้านจิตวิทยา
   
12:51 and have certain jargons, และมีศัพท์เฉพาะทาง หรือมีแนวคิดบางอย่าง
certain ideas,  
   
12:55 and those ideas, แล้วแนวคิดหรือคำเหล่านั้นขับเคลื่อนคุณ
those words, drive you,  
   
13:00 control you, control your thinking, ควบคุมคุณ ควบคุมการคิดของคุณ
control your reactions and so on. ควบคุมการตอบสนองของคุณ ฯลฯ
   
13:06 If you do that, หากคุณทำเช่นนั้น การสื่อถึงกันของเรา
our communication with each other  
   
13:10 becomes extremely difficult. จะกลายเป็นเรื่องยากยิ่ง
   
13:15 Whereas, if we use the word แต่หากเราใช้คำ โดยปราศจากการเชื่อมโยงทั้งหมด
without all its associations,  
   
13:21 which our education, our reading ซึ่งมาจากการศึกษาและการอ่าน
has brought about, emotionally or not, จะมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่หรือไม่ก็ตาม
   
13:28 if we can use the word plainly, simply ถ้าเราใช้ถ้อยคำอย่างชัดเจนเรียบง่าย
   
13:32 then we are in communication เราจึงจะสื่อถึงกันได้
with each other.  
   
13:36 Right? And I hope you will do this ผมหวังว่าคุณจะทำเช่นนั้น ในขณะที่เราพูดคุยกัน
while we are talking, together.  
   
13:45 Now, can the unconscious, จิตใต้สำนึกที่อยู่ลึกกว่า เผยตัวให้เห็นได้ไหม
the deeper, be revealed?  
   
13:53 Or revealed totally, completely, หรือเผยตัวอย่างสมบูรณ์ทั้งหมด
   
13:59 exposed to the bright light แสดงตัวภายใต้แสงแห่งการหยั่งเห็น
of perception?  
   
14:09 Or must it be investigated หรือจะต้องสืบค้นมันผ่านความฝัน
through dreams,  
   
14:17 through occasional hunch, ผ่านความสงสัย ผ่านเสียงกระซิบบอกชั่วครั้งคราว
occasional intimation,  
   
14:27 or some form of intuition? หรือผ่านลางสังหรณ์บางรูปแบบ
   
14:33 I, personally, don’t like โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ชอบคำว่า “ลางสังหรณ์”
that word ‘intuition’  
   
14:38 because you can have เพราะคุณจะมีลางสังหรณ์เกี่ยวกับอะไรก็ได้
an intuition about anything,  
   
14:42 it may be your own desire, มันอาจจะเป็นความอยากของคุณเอง
   
14:45 prompting you to have ที่กระตุ้นคุณให้มีความรู้สึกเกี่ยวกับบางอย่าง
certain feeling about something.  
   
14:52 So, we are not using that word at all. เราจึงจะไม่ใช้คำนั้นเลย
   
14:58 So, is it possible to investigate แล้วเป็นไปได้ไหมที่จะสืบค้น
without analysis โดยปราศจากการวิเคราะห์
   
15:05 the whole content of the deeper เนื้อหาทั้งหมดของจิตในชั้นที่ลึกกว่า
layers of one’s mind?  
   
15:12 Do you understand my question? คุณเข้าใจคำถามไหม
   
15:14 Please, follow! ตามให้ทัน มันเป็นชีวิตคุณ ไม่ใช่ของผม
It’s your life, not mine.  
   
15:28 Since the psychologists ในเมื่อนักจิตวิทยาได้แบ่งแยกจิตสำนึก
have divided this,  
   
15:34 the conscious mind thinks it can จิตส่วนที่สำนึกรู้จึงคิดว่า
investigate into the unconscious. มันสามารถตรวจสอบจิตใต้สำนึกได้
   
15:41 It can then proceed มันจึงวิเคราะห์ความฝันของมัน
to analyse its dreams,  
   
15:48 its superficial activities, วิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่ผิวเผิน
its reactions, วิเคราะห์ปฏิกิริยาของมัน
   
15:54 always from the superficial, ซึ่งวิเคราะห์จากส่วนผิวเสมอ
   
15:58 from the conscious delve จากจิตสำนึกที่ขุดคุ้ยเข้าสู่จิตใต้สำนึก
into the unconscious. Right?  
   
16:07 And in that ในการทำเช่นนั้น มีอันตรายอย่างใหญ่หลวง
there’s a great deal of danger  
   
16:16 because the conscious mind เพราะจิตส่วนสำนึกรู้
   
16:22 is full of imaginary, sensory demands, เต็มไปด้วยจินตนาการ
  ความรู้สึกเรียกร้องต้องการทางประสาทสัมผัส
   
16:39 beliefs and so on. ความเชื่อ และอื่นๆ
   
16:40 With all that, it is trying to ด้วยสิ่งทั้งหมดนั้น
investigate something which is hidden. มันพยายามที่จะตรวจสอบสิ่งที่ซ่อนอยู่
   
16:48 You are following this? คุณตามทันไหม
   
16:51 And there are those people who try และมีผู้คนที่ทำเป็นกลุ่ม
to investigate their reactions, พยายามจะตรวจสอบปฏิกิริยาการกระทำของเขา
   
16:56 their actions and so on in a group, โดยการบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง
telling each other,  
   
17:03 which is the same ซึ่งก็เหมือนการพูดกับตนเอง
as talking to oneself.  
   
17:07 You are following all this? คุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
   
17:14 And this division การแบ่งแยกนี้จึงคงอยู่เสมอ
is always maintained.  
   
17:24 So, there is always conflict ดังนั้น ความขัดแย้งระหว่างภายนอกกับภายใน
between the outer and the inner: จึงเกิดขึ้นเสมอ
   
17:33 the outer being conscious, ภายนอกคือ ส่วนที่สำนึกรู้
the superficial, and the deeper. ส่วนผิว และส่วนที่ลึกกว่า
   
17:38 I do not know if you have ผมไม่ทราบว่า คุณเคยสังเกตเห็นทั้งหมดนี้ไหม
not noticed all this.  
   
17:43 You don’t have to go คุณไม่จำเป็นต้องไปหานักจิตวิทยาคนใด
to any psychologist,  
   
17:46 philosopher or any professional หานักปรัชญา หรือผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาคนใด
specialist in psychology,  
   
17:52 you can observe all this in yourself, คุณสามารถสังเกตทั้งหมดนี้ได้ในตัวคุณเอง
   
17:55 if you know how to read yourself. ถ้าคุณรู้ว่า จะอ่านตัวคุณเองอย่างไร
   
18:02 And most of us haven’t got เราส่วนใหญ่ไม่มีทั้งพลังงานและความสนใจ
either the energy or the interest,  
   
18:10 or the demand that says, ไม่มีความเรียกร้องต้องการที่พูดว่า
‘I must find out.’ “ฉันต้องค้นให้พบ”
   
18:15 But when there is a crisis, แต่เมื่อเกิดวิกฤติ เราจึงไปหาผู้เชี่ยวชาญ
then we go to some specialist,  
   
18:24 hoping he will solve our problems. ด้วยหวังว่าเขาจะแก้ปัญหาของเราได้
   
18:29 So, we are always ดังนั้น เราจึงพึ่งพิงคนอื่นอยู่เสมอ
dependent on somebody.  
   
18:53 And he on whom you depend แต่คนที่คุณพึ่งพิงนั้น
is equally conditioned, ก็ถูกอิทธิพลกำหนดเท่าเทียมกัน
   
18:59 perhaps much more divisive, หรือบางทีอาจแบ่งแยกมากกว่า วิปริตมากกว่า
a little more neurotic  
   
19:10 and has to be analysed และจะต้องถูกวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์คนอื่น
by another analyser  
   
19:13 and so on, the game goes on. กลเกมส์นี้จึงดำเนินเรื่อยไป
   
19:22 This is what we are doing: นี่คือสิ่งที่เราทำกันอยู่
   
19:29 depending on somebody เราพึ่งพิงให้คนอื่นบอกว่าต้องทำอะไร
to tell us what to do,  
   
19:38 how to think, จะคิดอย่างไร จะออกจากปัญหาอย่างไร
how to move out of our own problems,  
   
19:45 out of our own desperate crises. จะออกจากวิกฤติอันสิ้นหวังของเราอย่างไร
   
19:55 Now, is it possible แล้วเป็นไปได้ไหม ที่จะสังเกตจิตสำนึกของเรา
to observe our consciousness,  
   
20:04 not at two broken levels, but totally? ไม่ใช่สังเกตจิตสำนึกสองระดับ
  ที่แตกแยกออกจากกัน
   
20:08   แต่สังเกตอย่างเป็นทั้งหมด
   
20:12 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
   
20:16 Can I observe my consciousness, ผมสามารถที่จะสังเกตจิตสำนึกของผมได้ไหม
   
20:23 not as the unconscious and ไม่ใช่เป็นจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกรู้
the conscious but as a total unit, แต่เป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมด
   
20:30 not divided, but a thing ไม่แบ่งแยก
that is intrinsically whole? แต่เป็นสิ่งที่เป็นทั้งหมดในตัวมันเอง
   
20:42 Right? ได้ไหม
   
20:45 Is it possible to so observe? เป็นไปได้ไหมที่จะสังเกตจริงๆ
   
20:54 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
   
21:02 It is only possible มันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ ผมเข้าใจอย่างชัดเจน
when I understand, very clearly,  
   
21:09 that this division is artificial, ว่าการแบ่งแยกนี้เป็นสิ่งปลอม
perhaps convenient อาจจะเพื่อความสะดวก
   
21:17 and perhaps it might explain อาจจะอธิบายบทบาท
certain neurotic activities อธิบายการกระทำบางอย่างที่ผิดเพี้ยน
   
21:27 but, actually, it is totally แต่ในความเป็นจริง มันเกิดมาจากมนุษย์
brought about by man, by thought. จากความคิดทั้งหมด
   
21:41 I don’t know if I’m… Right? เราเข้าใจตรงกันไหม
Are we following each other?  
   
21:47 You’re asking these questions, คุณถามคำถามนี้ต่อตัวคุณเอง
yourself,  
   
21:50 I’m not asking you to ask them. ผมไม่ได้ขอให้คุณถาม
   
21:57 So, we are asking: แต่เรากำลังถาม ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะสังเกต
is it possible to observe  
   
22:05 without any direction, โดยปราศจากทิศทาง ปราศจากการบิดเบือนใดๆ
without any distortion,  
   
22:11 this whole movement of consciousness? สังเกตการเคลื่อนไหวทั้งหมดของจิตสำนึก
   
22:20 It is possible only มันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ
when you have no direction. คุณสังเกตโดยปราศจากทิศทางเท่านั้น
   
22:29 Which means the moment you have ซึ่งหมายถึง ในทันทีที่คุณมีแรงจูงใจ
a motive you give it a direction. คุณก็มีทิศทางบงการ
   
22:38 Right? ใช่ไหม
   
22:40 The moment you want to get something ในทันทีที่คุณต้องการ
out of it, it becomes distorted. ได้รับบางสิ่งบางอย่างจากการสังเกต
   
22:45   มันก็กลายเป็นการบิดเบือน
   
22:49 If you say, ‘Well, I must go ถ้าคุณพูดว่า
beyond this limited entity’ “ฉันจะไปให้พ้นจากความเป็นตัวตนอันจำกัดนี้”
   
22:55 – the very desire that wants to go ความอยากที่จะไปพ้นจากความจำกัดนี้
beyond this limit  
   
23:00 is born out of its own conditioning, เกิดจากอิทธิพลกำหนดของตัวมันเอง
   
23:05 therefore, it is still distorted. ดังนั้น มันก็ยังบิดเบือน
   
23:11 I hope you’re following all this. ผมหวังว่า คุณตามทันทั้งหมดนี้
   
23:17 So, is it possible to observe, เป็นไปได้ไหม ที่จะสังเกตโดยปราศจากทิศทาง
without direction,  
   
23:25 without motive, ปราศจากแรงจูงใจ ปราศจากรางวัลและการลงโทษ
without reward and punishment  
   
23:32 is that possible? นั่นเป็นไปได้ไหม
   
23:36 Don’t say, ‘Yes’ or ‘No.’ อย่าบอกว่า “ได้” หรือ “ไม่ได้”
   
23:39 One has to find that out for oneself, เราต้องค้นหาด้วยตัวเราเอง ด้วยตัวคุณเอง
for yourself.  
   
23:45 Can you observe your wife, your girl, คุณสามารถสังเกตภรรยาของคุณ
whatever it is you’re observing, แฟนสาวของคุณ หรือสังเกตอะไรก็ตาม
   
23:51 without a motive, โดยปราศจากแรงจูงใจ ปราศจากทิศทาง
without a direction,  
   
23:58 without wanting something out of it? ปราศจากความต้องการสิ่งใดจากมัน ได้ไหม
   
24:09 Which means, then นั่นหมายถึง
your whole attention is there ความใส่ใจทั้งหมดของคุณอยู่ตรงนั้น
   
24:17 because there’s no deviation. เพราะไม่มีการเบี่ยงเบน คุณตามทันไหม
You’re following this?  
   
24:24 Then you are แล้วคุณจะตื่นตัวและตระหนักรู้อย่างสมบูรณ์
completely alert and aware.  
   
24:38 And then, only, เมื่อนั้นเท่านั้น จึงเป็นไปได้ที่จะสังเกต
it is possible to observe  
   
24:43 this whole phenomenon ปรากฏการณ์ที่เป็นการเคลื่อนไหวทั้งหมด
of consciousness in action. ของจิตสำนึก
   
24:58 And can you observe without all that? คุณสามารถสังเกตโดยปราศจากทั้งหมดนั้น
  ได้ไหม
   
25:05 So, we say, ‘As it is not possible เราพูดว่า “ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้
to do it, instantly, ที่จะสังเกตอย่างนั้นในทันใด
   
25:11 I will practise, I’ll gradually, ฉันจะฝึกฝน ฉันจะค่อยๆ บ่มเพาะความใส่ใจ
day after day, cultivate attention.’ วันแล้ววันเล่า”
   
25:23 Right? ฝึกฝนการตระหนักรู้
   
25:28 Practise a sense of awareness ซึ่งเป็นเนื้อแท้ของความละเอียดอ่อนไว
which is the essence of sensitivity. ต่อการรับรู้
   
25:39 To be so tremendously sensitive. การที่จะละเอียดอ่อนไวต่อการรับรู้อย่างยิ่งยวด
   
25:46 If you’re not sensitive, ถ้าคุณไม่ไวต่อการรับรู้ คุณไม่สามารถใส่ใจได้
you can’t be attentive,  
   
25:49 so you practise sensitivity, คุณจึงฝึกความไวต่อการรับรู้
a kind of – you know. หรืออะไรทำนองนั้น
   
25:59 We are monkeys, really. เราเป็นลิงกันจริงๆ
   
26:06 Which means, ซึ่งหมายถึง เราไม่เข้าใจอย่างแท้จริง
we haven’t basically understood  
   
26:11 that wherever there is ว่าที่ใดมีความตั้งใจ มีความอยาก
an intention, a desire,  
   
26:25 a cultivation in order to do something มีการบ่มเพาะ เพื่อที่จะทำอะไรบางอย่าง
   
26:29 then, that kind of mentality แล้วจิตที่คิดเช่นนั้น
   
26:33 is devoid, entirely, ก็ปราศจากความไวต่อการรับรู้ ความใส่ใจ
of sensitivity, attention. อย่างสิ้นเชิง
   
26:42 I hope you are doing all this. ผมหวังว่าคุณทำทั้งหมดนี้
   
26:46 Are we doing this เราทำอยู่ไหม ในขณะที่เราพูดคุยกัน
as we’re talking to each other?  
   
26:52 Not tomorrow or another day but, ไม่ใช่ทำพรุ่งนี้หรือวันอื่น
actually, as you’re sitting there, แต่ทำจริงๆ ในขณะที่คุณนั่งอยู่ตรงนั้น
   
26:57 talking together, will you do this? กำลังพูดคุยกันอยู่ คุณจะทำไหม
Are you doing it? คุณทำอยู่หรือเปล่า
   
27:04 No direction, no motive, no desire ทำโดยไร้ทิศทาง ไร้แรงจูงใจ
for reward for doing something, ไร้ความอยากได้รางวัลจากการทำอะไรบางอย่าง
   
27:12 if you don’t do it, punishment, ถ้าคุณไม่ทำ จะถูกลงโทษ
   
27:14 to be totally out of that field, ไปให้พ้นจากขอบเขตทั้งหมดนั้น
altogether.  
   
27:24 Then, is there an observation มีหรือการสังเกตธรรมชาติและโครงสร้าง
of the whole nature and the structure,  
   
27:33 the complex movement สังเกตการเคลื่อนไหวอันซับซ้อน
of consciousness, as a whole? ของจิตสำนึกอย่างเป็นทั้งหมด
   
27:48 Then, only, it is possible เมื่อนั้นจึงเป็นไปได้
to bring about ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่
   
27:52 real, deep, ที่แท้จริง ที่ลึกถึงรากฐาน
fundamental transformation,  
   
28:00 because in that, เพราะในสภาวะนั้น ไม่มีการกระทำเชิงบวก
there is no positive action.  
   
28:09 We explained that, เราอธิบายแล้วว่า การกระทำเชิงบวกหมายถึงอะไร
what we mean by positive action.  
   
28:12 That is, try to do something คือการพยายาม
about your consciousness, ทำอะไรบางอย่างกับจิตสำนึกของคุณ
   
28:18 try to force it, try to control it, พยายามบังคับมัน ควบคุมมัน
try to expand it, suppress it. พยายามแผ่ขยายมัน กดข่มมัน
   
28:23 Consciousness means all its contents, จิตสำนึกหมายถึง เนื้อหาทั้งหมดของมัน
   
28:26 your angers, your desires, หมายถึง ความโกรธ ความอยาก
your sexual demands, ความต้องการทางกามารมณ์ของคุณ
   
28:32 your beliefs, dogmas, ความเชื่อ หลักศาสนาที่ไร้ข้อพิสูจน์
belonging to a certain culture, การสังกัดวัฒนธรรมบางอย่าง
   
28:37 all that is part of consciousness. ทั้งหมดนั้นเป็นส่วนประกอบของจิตสำนึก
   
28:40 To observe it, as most people are, ในการสังเกตมัน ดังที่คนส่วนใหญ่เป็นกันอยู่
if they do observe, ถ้าเขาสังเกต
   
28:45 try to do something about it. เขาพยายามทำอะไรบางอย่างกับมัน
   
28:48 That is, ‘I must be เช่น “ฉันต้องเป็นอิสระจากศาสนจักร”
free of the Church’  
   
28:53 and in freeing themselves from a ในการปลดปล่อยตนเอง
particular, organised religious body, เป็นอิสระจากศาสนาจัดตั้งหนึ่ง
   
29:00 they topple into เขากลับเอนไปหาอีกศาสนาหนึ่ง
another religious body และคิดว่า เขาได้เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง
   
29:05 and think they have changed,  
tremendously.  
   
29:08 It’s the same pattern, มันก็ยังเป็นแบบแผนเดิม ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
repeated over and over again.  
   
29:18 So, can you observe คุณสามารถสังเกตกระบวนการทั้งหมดนี้ได้ไหม
this whole movement?  
   
29:25 Or must you take each reaction, หรือคุณต้องสังเกตแต่ละปฏิกิริยา
bit by bit? ทีละเล็กทีละน้อย
   
29:35 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
  ผมคิดว่ามันชัดเจน ผมอธิบายชัดเจนแล้ว
   
29:36 I think it’s clear.  
I’m making it clear.  
   
29:44 If I am sexual, ถ้าผมเซ็กซ์จัด ผมหมกมุ่นอยู่กับมัน
I’m concerned about that.  
   
29:52 If I am worried about ถ้าผมกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผมกับภรรยา
my relationship to my wife,  
   
29:58 not only sexually but in other ways, ไม่ใช่เรื่องกามารมณ์เท่านั้น
I’m concerned about that. แต่เรื่องอื่นด้วย ผมกังวลกับมัน
   
30:05 I’m concerned about my health. ผมกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผม
   
30:19 We lay emphasis on one thing เราให้ความสำคัญกับเรื่องหนึ่ง
and neglect the others. Right? แล้วละเลยเรื่องอื่นๆ ใช่ไหม
   
30:25 We must have perfect health and, เราต้องมีสุขภาพที่ดีเยี่ยม
therefore, you become a vegetarian คุณจึงเป็นพวกมังสวิรัติ
   
30:28 and God knows what else หรืออื่นๆ
   
30:31 and become neurotic about it. และเป็นประสาทเกี่ยวกับมัน
   
30:34 This is what we’re doing, นี่คือสิ่งที่เราทำกันตลอดเวลา
all the time.  
   
30:40 Go to India to find God, เราเดินทางไปอินเดีย
or enlightenment. เพื่อค้นหาพระเจ้า ค้นหาการรู้แจ้ง
   
30:49 You know, there’s a lovely story มีเรื่องราวดีๆ จากอินเดีย
from India:  
   
30:54 a young man leaves his family, goes เรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่จากครอบครัว
to various teachers, all over India, เดินทางไปหาครูผู้รู้ทั่วอินเดีย
   
31:02 and asks them to teach him truth. แล้วขอให้พวกเขาสอนเรื่องสัจธรรม
   
31:06 He wanders about thirty, forty, เขาเร่ร่อนรอนแรมไป
fifty years and doesn’t find it. สามสิบ สี่สิบ ห้าสิบปี แต่ก็ไม่พบ
   
31:14 And, ultimately, as an old man, ในที่สุด เขาจึงกลับบ้านอย่างชายแก่
he comes back to his house.  
   
31:19 And he knocks on the door เขาเคาะประตู และใครบางคนมาเปิดประตู
and the door is opened by somebody  
   
31:24 and just then, he sees the truth! ขณะนั้นเอง เขาก็เห็นสัจธรรม คุณเข้าใจไหม
You understand?  
   
31:32 It’s there, not over there. มันอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ตรงโน้น
   
31:43 We were talking, เราพูดแล้วเมื่อวานซืน
the day before yesterday,  
   
31:47 about the whole question ถึงคำถาม ว่าความรักคืออะไร
of what love is.  
   
31:55 And can this totality และจิตสำนึกทั้งหมดนี้
of consciousness,  
   
32:06 which is made up ซึ่งประกอบขึ้นด้วย
of the incidents, accidents, เหตุการณ์ อุบัติการณ์
   
32:13 knowledge, practice, beliefs, anxiety, ความรู้ การฝึกปฏิบัติ
and so on, so on, so on, ความเชื่อ ความวิตกกังวล และอื่นๆ
   
32:20 can this consciousness live จิตสำนึกมีชีวิตหรือเข้าใจได้ไหม
or understand what love is? ว่าความรักคืออะไร
   
32:28 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
32:32 Our consciousness, obviously, เห็นได้ชัดว่า
is put together by thought. จิตสำนึกของเราประกอบขึ้นด้วยความคิด
   
32:42 And thought, if you have gone ถ้าคุณได้ค้นเข้าสู่เรื่องนี้
into it, is limited, time-binding, จะเห็นว่าความคิดถูกจำกัด
   
32:48 and so can this consciousness, ความคิดถูกพันธนาการด้วยเวลา
  แล้วจิตสำนึกนี้ ซึ่งเป็นผลของปฏิกิริยา
   
32:51 which is the result of centuries เป็นผลของภัยอันตรายมากมายมาหลายศตวรรษ
of various reactions and dangers  
   
32:59 and so on and so on, อีกทั้งความสุขเพลิดเพลิน ความกลัว และอื่นๆ
pleasure, fears and so on,  
   
33:03 can that consciousness contain แล้วสิ่งที่เราเรียกว่าความรัก
the thing that we call love? จะอยู่ในจิตสำนึกนั้นได้หรือ
   
33:09 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมหรือเปล่า
   
33:11 Or love lies หรือว่าความรักอยู่เหนือพ้นจิตสำนึกนั้น
beyond that consciousness?  
   
33:23 Which means, thought has no นั่นหมายถึง
relationship, whatsoever, with love.  
   
33:29   ความคิดไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับความรัก
   
33:42 Right? ใช่ไหม
   
33:45 Do you see the truth of it, not คุณเห็นความจริงของมันไหม
the idea of it, the actuality of it? ไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับมัน
   
33:50   แต่เห็นความเป็นจริงของมัน
   
33:58 Therefore, it becomes ฉะนั้น จึงสำคัญสุดพิเศษ
extraordinarily important  
   
34:00 if you want to find out what that ถ้าคุณต้องการจะค้นหา
extraordinary thing called love is, ว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าความรักคืออะไร
   
34:07 that there must be a transformation จำต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในจิตสำนึกของเรา
in our consciousness.  
   
34:25 How is this possible? มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
   
34:31 Without effort, that means motive, โดยปราศจากความพยายาม ซึ่งหมายถึงแรงจูงใจ
without any strain, ปราศจากความตึงเครียด
   
34:42 without any exercising of thought ปราศจากการใช้ความคิด เพื่อไปให้พ้นตัวมันเอง
in order to go beyond itself  
   
34:51 – is this possible? นั่นเป็นไปได้ไหม
   
35:00 You know, to find this out การค้นให้พบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิ
is part of meditation.  
   
35:15 That is, can this consciousness จิตสำนึกนี้จะว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ได้ไหม
become completely empty,  
   
35:27 except in the area นอกจากในพื้นที่ ที่ความรู้เป็นสิ่งจำเป็น
where knowledge is necessary?  
   
35:34 Do you understand what I’m talking? คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม คุณมาถึงตรงนี้ไหม
Will you come?  
   
35:39 Are we meeting each other, เราเข้าใจตรงกันไหม อย่างน้อยก็บางคน
some of us, at least?  
   
35:45 That is, can thought, ความคิดรวมทั้งการทำงานของมันทั้งหมด
with all its activity, จะจบลงได้ไหม
   
35:55 end, except in that limited area? ยกเว้นในพื้นที่ที่จำกัดนั้น
   
36:03 That is the art of perception. นั่นคือศิลปะของการรับรู้
   
36:12 The art of perception, the seeing, ศิลปะของการรับรู้ การเห็น
is to give everything its place. คือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่ทางของมัน
   
36:23 From this arises จากตรงนี้ คำถามที่เกิดขึ้นคือ
another question, which is:  
   
36:31 consciousness contains ในจิตสำนึกมีความทุกข์โศกของมนุษยชาติ
mankind’s sorrow.  
   
36:48 That is, you, as a human being, นั่นคือ คุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
are part of the world. คุณเป็นส่วนหนึ่งของโลก
   
36:58 You are the world. คุณคือโลก
   
37:01 Not an idea, not something นั่นไม่ใช่แนวคิด
that has intellectually ไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล
   
37:07 been put together by reason แล้วคุณบอกว่า “ใช่ มันถูกต้อง”
and you say, ‘Yes, quite right,’  
   
37:11 but the reality, the truth of it, แต่เป็นความจริง ความจริงที่คุณผู้เป็นมนุษย์
   
37:16 that you represent, as a human being, คุณเป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติ
the rest of humanity  
   
37:23 because you suffer, เพราะคุณเป็นทุกข์
you’re anxious, you are uncertain, คุณวิตกกังวล รู้สึกไม่แน่นอน
   
37:29 confused, miserable, สับสน รันทด เต็มไปด้วยความกลัว
fearful, hurt, everything, ความเจ็บปวด ทุกสิ่งอย่าง
   
37:40 and every human being has this. มนุษย์ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้
   
37:45 So, your consciousness ดังนั้น จิตสำนึกของคุณ
is the consciousness of mankind. คือจิตสำนึกของมนุษยชาติ
   
37:58 If that is the truth to you, ถ้านี่คือความจริงสำหรับคุณ ไม่ใช่แนวคิด
not an idea,  
   
38:05 then what takes place? แล้วอะไรเกิดขึ้น
   
38:10 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
   
38:14 One has lived as an individual, เรามีชีวิตมาในฐานะบุคคลหนึ่ง
fighting, struggling ที่ต่อสู้ ดิ้นรน
   
38:24 to express oneself, demanding เพื่อแสดงตนเอง เพื่อเรียกร้องต้องการ
– you follow? –  
   
38:27 as a limited, contained, ในฐานะบุคคลที่จำกัด ที่อยู่ในความคับแคบ
narrow individual.  
   
38:40 And it is very, very difficult มันจึงยากยิ่งที่จะมองเห็นความจริง
to see the truth  
   
38:44 that you are the rest of mankind, ว่าคุณคือมวลมนุษย์
   
38:54 that in you is the whole of man ในตัวคุณคือความเป็นมนุษย์ทั้งหมด
   
39:02 and, therefore, his fears, ดังนั้น ความกลัวของเขา
his anxieties, his mischief, ความวิตกกังวล ความร้ายกาจ
   
39:09 his arrogance, his pride, ความหยิ่งยะโส ความภาคภูมิใจ
his violence, all that, ความรุนแรงของเขา
   
39:15 and his sorrow. Right? รวมทั้งความทุกข์โศกของเขาด้วย
   
39:26 And mankind has lived มนุษยชาติมีชีวิตอยู่ในความทุกข์โศกนี้
with this sorrow.  
   
39:36 Right? ใช่ไหม
   
39:41 Lived with sorrow, has accepted มีชีวิตอยู่กับความทุกข์โศก
sorrow as part of his life, ยอมรับความทุกข์โศกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
   
39:48 and if he doesn’t accept it, ถ้าหากเขาไม่ยอมรับมัน เขาก็วิ่งหนีจากมัน
he runs away from it,  
   
39:53 through every form of entertainment, หนีผ่านความบันเทิงทุกรูปแบบ
religious and otherwise. หนีผ่านศาสนา และอื่นๆ
   
40:00 Or he personifies this sorrow หรือเขาทำให้บุคคลเช่นพระเยซู
into an image, เป็นสัญลักษณ์แห่งความทุกข์โศก
   
40:11 which the Christians have done, ซึ่งชาวคริสต์เตียนได้ทำกันมา
  และคิดว่าเขาได้แก้ปัญหาแล้ว
   
40:13 and think they have  
solved this problem.  
   
40:24 Now, our question is, can this sorrow, แต่คำถามคือ ความทุกข์โศกนี้
   
40:33 not only your particular ไม่เพียงความทุกข์โศกอันน้อยนิด
little sorrow, เฉพาะของคุณเท่านั้น
   
40:36 you’re the sorrow of mankind. แต่คุณคือความทุกข์โศกของมวลมนุษย์
You understand? คุณเข้าใจไหม
   
40:40 What an enormous perception มันเป็นการหยั่งเห็นอันใหญ่หลวงเพียงใด
that is, if you see it. ถ้าคุณเห็น
   
40:54 That your sorrow is not yours, เห็นว่าความทุกข์โศกไม่ใช่ของคุณ
it’s the whole of mankind’s. แต่เป็นของมวลมนุษย์
   
41:05 Then, you don’t cry. แล้วคุณก็จะไม่ร้องไห้
   
41:12 Then you don’t shed tears ไม่หลั่งน้ำตาให้กับความเจ็บปวดอันน้อยนิด
about your little wounds,  
   
41:20 your little failures, ความล้มเหลว ความวิตกกังวลอันน้อยนิดของคุณ
your little anxieties and so on.  
   
41:28 But when you realise you are แต่เมื่อคุณตระหนักว่า
the representative of all mankind คุณคือตัวแทนของมนุษย์ทั้งมวล
   
41:38 it brings about an enormous มันนำมาซึ่งความรู้สึกของพลังชีวิต
sense of vitality, energy. และพลังงานอันมหาศาล
   
41:53 It’s only when you are thinking เมื่อคุณคิดเกี่ยวกับตัวคุณเอง
about yourself, your sorrow, เกี่ยวกับความทุกข์โศกของคุณเท่านั้น
   
41:59 that vast energy is limited ที่พลังงานอันมหาศาลนั้น
into a small, little channel, ถูกจำกัดให้อยู่ในร่องรางเล็กๆ แคบๆ นั้น
   
42:07 and it becomes rather dirty. แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งสกปรกโสมม
   
42:13 Now, is it possible for sorrow to end? เป็นไปได้ไหม ที่ความทุกข์โศกจะจบสิ้นลง
   
42:19 If there is an ending ถ้ามีการจบสิ้นในมนุษย์คนหนึ่ง
in one human being  
   
42:23 – please, go with me ขอให้สืบค้นไปกับผมอีกสักครู่
for a little while –  
   
42:26 if there is the ending of sorrow ถ้ามีการจบสิ้นความทุกข์โศกในมนุษย์คนหนึ่ง
in one human being,  
   
42:32 who is the representative ผู้เป็นตัวแทนของมนุษย์ทั้งปวง
of all humanity,  
   
42:37 that ending affects การจบสิ้นนั้น ส่งผลกระทบ
the whole of consciousness of man. ต่อจิตสำนึกทั้งหมดของมนุษย์
   
42:47 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
42:51 Stalin has affected the whole สตาลินส่งผลกระทบ
of consciousness of man – No? – ต่อจิตสำนึกทั้งหมดของมนุษย์
   
43:02 Hitler, all the rest of those ฮิตเลอร์ และบุคคลอย่างนั้นในโลก
world people, national people. บุคคลระดับประเทศ
   
43:15 Through the priest, the idea โดยผ่านนักบวช แนวคิดเกี่ยวกับพระเยซู
of Jesus Christ has affected mankind. ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์
   
43:21 Right? คุณยอมรับสิ่งนั้นได้ง่ายดายกว่า
You’ll accept that, more easily.  
   
43:28 So, when there is เมื่อมีการจบสิ้นความทุกข์โศกถึงรากฐาน
a fundamental ending of sorrow  
   
43:37 in a human being who is ในมนุษย์คนหนึ่ง
the representative of all humanity, ผู้เป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติ
   
43:42 then, that brings about an action การจบสิ้นนั้น
in the totality of mankind นำมาซึ่งปฏิบัติการในมนุษยชาติทั้งหมด
   
43:50 – I wonder if I’m making...? ผมสงสัยว่าผมอธิบายชัดเจนไหม
   
43:54 Capito? Have you understood คุณเข้าใจอะไรไหม
something, sirs?  
   
43:58 Not what I’m saying. ไม่ใช่เข้าใจสิ่งที่ผมพูด
   
44:02 Do you see the truth of this, คุณเห็นความจริง
the fact of this? เห็นความเป็นจริงของเรื่องนี้ไหม
   
44:14 That is, most of us นั่นคือ เราส่วนใหญ่มีความทุกข์โศกบางอย่าง
have some kind of sorrow,  
   
44:25 either we are unhealthy, เราอาจมีสุขภาพไม่ดี
   
44:28 or our children are not หรือลูกๆ ของเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาควรจะเป็น
what they should be and so on,  
   
44:35 or we can never reach หรือเราไม่เคยไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ
the other side of the river,  
   
44:48 or we can never be หรือเราไม่เฉลียวฉลาดอย่างคนอื่น
as intelligent as somebody else,  
   
44:55 or there is the love หรือเรามีความรักต่อคนที่ตาย
of someone who dies  
   
45:07 – the sorrow of thousands of people มีความทุกข์โศกของคนนับพัน
who have been killed during the wars. ที่ถูกฆ่าตายในสงคราม
   
45:23 Now, what can a human being, you, แล้วมนุษย์ แล้วคุณ จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร
do or not do, to end this? เพื่อที่จะยุติความทุกข์โศกนี้
   
45:43 Take an ordinary, ขอให้คำนึงถึงความตายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
everyday incident of death.  
   
45:52 Someone whom you so-call love dies: ใครบางคนที่คุณ “รัก” ตาย
   
46:00 old age, disease, accident ตายเพราะแก่ชรา เพราะโรคภัย หรืออุบัติเหตุ
and so on, dies.  
   
46:11 And you have lost him or her, แล้วคุณก็สูญเสียเขาหรือเธอไป
   
46:15 and you shed tears of loneliness, คุณหลั่งน้ำตาแห่งความอ้างว้างเดียวดาย
   
46:21 shed tears of sudden loss, เสียน้ำตาให้กับการสูญเสียที่ไม่คาดฝัน
irrevocable loss, ที่ไม่อาจหวนคืนมาได้
   
46:38 nothing can bring him back, or her. ไม่มีอะไรที่จะนำเขา หรือเธอกลับคืนมาได้
   
46:41 You are left completely, คุณถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวในทันที
suddenly isolated  
   
46:48 because you are so attached, เพราะคุณผูกพันมั่นหมาย
   
46:53 given yourself over to that person, คุณมอบตัวคุณให้บุคคลนั้นจนหมดสิ้น
so completely,  
   
46:57 and when that person ends, และเมื่อบุคคลนั้นตายไป
   
46:59 you suddenly discover คุณก็พบทันที ว่าคุณว่างเปล่าเพียงใด
how empty you are.  
   
47:06 There are tears of self-pity, มีน้ำตาของความสงสารตัวเอง
tears of loss, tears of loneliness น้ำตาของการสูญเสีย
   
47:14 – right? – น้ำตาของความอ้างว้างเดียวดาย
which we call ‘sorrow.’ ซึ่งเราเรียกว่า “ความทุกข์โศก”
   
47:26 And can that sorrow end? แล้วความทุกข์โศกนั้นจะจบสิ้นลงได้ไหม
   
47:33 It doesn’t mean that you’re callous, มันไม่ได้หมายความว่า
that you are indifferent, คุณใจดำหยาบช้า คุณด้านชา
   
47:42 that you become totally คุณปลีกแยกจากทุกสิ่งทุกอย่าง
isolated from everything  
   
47:47 and, therefore, self-protected. ฉะนั้น คุณจึงปกป้องตนเอง
   
47:54 Is it possible to end sorrow? เป็นไปได้ไหม ที่จะยุติความทุกข์โศก
   
47:58 – not the sorrow of somebody ไม่ใช่ความทุกข์โศกที่คุณสูญเสียใครบางคน
whom you lose  
   
48:01 but the whole meaning แต่เป็นความหมายทั้งหมด
of that word ‘grief,’ ของคำว่า “ความเศร้าโศก”
   
48:13 the depth of it, the enormity, ความล้ำลึก ความยิ่งใหญ่
the weight of it. ความหน่วงหนักของมัน
   
48:33 It is possible only when you, มันเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ คุณในฐานะมนุษย์
as a human being who are, etc.,  
   
48:42 when you observe without action, เมื่อคุณสังเกตเห็น โดยปราศจากการเคลื่อนไหว
   
48:56 without doing something about it, ปราศจากการทำอะไรกับมัน
just be entirely with it. เพียงแต่อยู่กับมันอย่างแท้จริง
   
49:07 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
49:11 Your wife or your girlfriend ภรรยาหรือแฟนคุณทิ้งคุณไป
has left you.  
   
49:18 You are jealous, angry, คุณอิจฉา โกรธ โหดร้าย เกลียดชัง
vicious, hating  
   
49:28 and you realise that, คุณรู้ว่า ถ้าคุณมีสติปัญญา รู้ตัวอยู่บ้าง
if you’re at all intelligent, aware,  
   
49:31 then you say, คุณจึงพูดว่า “ฉันต้องออกไปจากสภาพนี้”
‘I must get out of this.’  
   
49:37 But to remain with it แต่การอยู่กับมัน
– understand? – อยู่อย่างเต็มที่โดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ
   
49:42 to remain totally, without  
any movement, with your jealousy,  
   
49:49 with your anger, with your hate อยู่กับความอิจฉา กับความโกรธ
– you understand? – ความเกลียดชังของคุณ
   
49:54 completely one with it. เป็นหนึ่งเดียวกับมันอย่างสมบูรณ์
   
49:59 Not identify yourself with it, ไม่ผนึกตัวคุณเข้ากับมัน เพราะคุณคือมัน
because you are that,  
   
50:04 but to remain with it, แต่อยู่กับมันโดยปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆ
without any movement.  
   
50:10 I wonder if you’re capturing ผมสงสัยว่า คุณจับใจความได้บ้างไหม
something, at all.  
   
50:15 Then you will see that there comes แล้วคุณจะเห็นว่า
an extraordinary transformation. มีการเปลี่ยนแปลงใหม่พิเศษสุดเกิดขึ้น
   
50:26 The transformation that comes about การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่อุบัติขึ้น
with the ending of sorrow, จากการที่ความทุกข์โศกจบสิ้น
   
50:30 is passion, not lust. นั่นคือความรู้สึกอันแรงกล้า
  ที่ไม่ใช่ความกำหนัด
   
50:38 Passion is something ความรู้สึกอันแรงกล้า
entirely different. เป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
   
50:43 If you have no passion, ถ้าคุณไม่มีความรู้สึกแรงกล้า
you’re non-existent. คุณก็ไม่ดำรงอยู่
   
50:52 So, you will find, if you, actually, ดังนั้น คุณจะค้นพบจริงๆ
   
51:01 without moving away หากคุณไม่เคลื่อนออกไป
from that thing called sorrow, จากสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์โศก
   
51:09 a totally different movement การเคลื่อนไหวที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเกิดขึ้น
takes place.  
   
51:16 And that movement is this การเคลื่อนไหวนั้นคือ
extraordinary, endless passion. ความรู้สึกอันแรงกล้าพิเศษสุดไม่จบสิ้น
   
51:23 Right? ใช่ไหม
   
51:25 And that passion is compassion. ความรู้สึกแรงกล้านั้นคือ ความเมตตาการุญ
You understand? คุณเข้าใจไหม
   
51:37 The word ‘compassion’ คำว่า “เมตตาการุญ” หมายถึง
means passion for all things: รู้สึกแรงกล้าต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
   
51:44 for birds, trees, for human beings, ต่อหมู่นก ต้นไม้ ต่อมนุษย์
for the rock, for the stray animal. โขดหิน สัตว์เร่ร่อน
   
52:08 But when there is compassion เมื่อมีความเมตตาการุญต่อคนๆ หนึ่ง
for one person, then it is limitless มันก็ไร้ขีดจำกัด
   
52:19 because in its very nature เพราะในธรรมชาติของความเมตตาการุญนั้น
it includes all things. ได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้
   
52:34 Right? อย่าเพิ่งหลับนะ
Don’t go to sleep, please.  
   
52:38 Or don’t go off into some kind of อย่าเคลื่อนไปในจินตนาการ
imaginary, mystical, romantic idea. ความลึกลับ หรือแนวคิดเพ้อฝัน
   
52:51 Compassion is not romantic. ความเมตตาการุญไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน
   
52:54 It’s not intellectual. ไม่ใช่ปัญญาทางความคิด
It’s not sentimental. ไม่ใช่ความรู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์
   
53:06 From that จากนั้น
– quelle heure est-il?  
   
53:11 Bien.  
   
53:13 From that we ought, also, เราควรจะพูดคุยกัน
to talk over together  
   
53:22 the common factor of all mankind, ถึงปัจจัยร่วมของมนุษย์ทุกคน
   
53:27 which touches every human being, ซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน
young and old, ไม่ว่าหนุ่มสาวหรือแก่ชรา
   
53:34 which is the ending of life, คือการจบสิ้นของชีวิต ที่เรียกว่าความตาย
which is called death.  
   
53:46 Right? เราควรสืบค้นในเรื่องนี้
We should go into that.  
   
53:53 It’s really a very complex question, มันเป็นคำถามที่ซับซ้อนมากจริงๆ
   
53:56 like all human problems, เหมือนปัญหาทั้งหมดของมนุษย์ มันซับซ้อนมาก
it’s very complex.  
   
54:05 And man, every human being, และมนุษย์ทุกคน ทั้งชายหญิงในโลกนี้
or woman in the world,  
   
54:14 has tried to find a way out of it, ต่างก็พยายามหาทางออกจากมัน
   
54:24 tried to immortalise himself, พยายามที่จะทำตนให้เป็นอมตะ
or her, through some action, โดยการกระทำบางอย่าง
   
54:28 through some book, โดยหนังสือ โดยวิถีชีวิตบางอย่าง
through some way of life.  
   
54:35 So that this idea of ending ดังนั้น ความคิดเกี่ยวกับการจบสิ้น
has become a terror, จึงกลายเป็นสิ่งน่าสะพรึงกลัว
   
54:46 has become something เป็นสิ่งซึ่งมนุษย์พากันหลีกเลี่ยง
which man must avoid at all costs, ไม่ว่าจะแลกด้วยสิ่งใด
   
54:50 postpone it as long as possible. ผัดผ่อนมันตราบเท่าที่เป็นไปได้
   
55:04 And there have been และมีคำอธิบายนับพัน
a thousand explanations  
   
55:10 – rational, irrational, ทั้งที่มีเหตุผล ที่ไร้เหตุผล
based on belief, conclusion and hope. ที่อิงอาศัยความเชื่อ ข้อสรุป และความหวัง
   
55:23 Because man doesn’t want to end, เพราะมนุษย์ไม่ต้องการที่จะจบสิ้น
   
55:27 because he says, ‘I have เพราะเขาพูดว่า
gathered so much experience. “ฉันได้สั่งสมประสบการณ์มามากมาย
   
55:36 I have cultivated my house ฉันได้ปลูกสร้างบ้าน
and my garden, so carefully, และสวนของฉันอย่างพิถีพิถัน
   
55:42 inwardly, and outwardly. ทั้งภายในและภายนอก
   
55:46 I’ve accumulated so much knowledge. ฉันได้เก็บสะสมความรู้ไว้มากมาย
   
55:52 I’ve lived so clearly ฉันมีชีวิตมาอย่างชัดเจน
   
55:58 and why should I, who have gathered ควรหรือที่ฉันผู้สั่งสมไว้มากมาย
so much, end all this, what for? ต้องยุติทั้งหมดนี้ เพื่ออะไรกัน
   
56:07 And if that is all, และถ้าทั้งหมดของชีวิตมีแค่นี้
then I might just as well ฉันก็น่าจะใช้ชีวิตได้แบบตื้นเขิน
   
56:14 live very superficially, ใช้ชีวิตสนุกสนาน อยากทำอะไรก็ทำ
enjoy myself, do whatever I want  
   
56:25 and call the whole business แล้วเรียกทั้งหมดนี้ว่า
a jolly good life. ชีวิตที่ดี ที่สนุกสนาน”
   
56:33 You understand? คุณเข้าใจไหม มันเป็นสองขั้วที่สุดโต่ง
The two extremes:  
   
56:37 the one who doesn’t care, ขั้วหนึ่งคือคนที่ไม่สนใจใยดี
   
56:43 the one who has had many experiences คนที่มีประสบการณ์มากมาย
of every kind, sensuous, otherwise, ในความรู้สึกแบบโลกๆ ทุกอย่าง
   
56:51 and he says at the end, ท้ายที่สุด เขาพูดว่า “ก็แค่นั้น จากดินสู่ดิน”
‘All right, dust to dust.’  
   
56:59 The other says, ‘Why should I die?’ ส่วนคนอีกขั้วก็พูดว่า “ทำไมฉันจะต้องตายด้วย”
   
57:07 – you follow all this? คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
   
57:11 ‘I have loved, I’ve known beauty, “ฉันได้รัก ฉันได้รู้จักความงาม
I’ve swam against the current, ฉันแหวกว่ายฝ่ากระแส
   
57:27 I follow nobody, and I have lived, ฉันไม่ตามใคร และฉันก็มีชีวิตมา
   
57:31 tried to live as a human being ฉันพยายามมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์คนหนึ่ง
who is not second-hand.’ ไม่ใช่เป็นมนุษย์มือสอง”
   
57:39 And, unfortunately, แต่โชคร้ายที่เราส่วนใหญ่เป็นมนุษย์มือสอง
most of us are second-hand.  
   
57:46 So, we must find out, for ourselves, เราจึงต้องค้นให้พบด้วยตัวเราเอง
what it means to end, ว่าการจบสิ้นหมายถึงอะไร
   
57:55 not the ending of death ไม่ใช่การจบสิ้นเพราะตาย
  นั่นคือเรื่องหนึ่ง
   
57:58 – you understand? –  
that’s one of the things,  
   
58:00 but what does it mean to end? แต่การจบสิ้นหมายถึงอะไร
   
58:09 The ending of my anxiety, ending, จบสิ้นความวิตกกังวลของฉัน จบมัน
   
58:15 not what happens after I end, ไม่ใช่อะไรจะเกิดขึ้นหลังฉันตาย
we’ll find out.  
   
58:19   เราจะค้นให้พบ
   
58:22 Ending my desire, ว่าการจบสิ้นความอยากของฉัน
my longing, my frustrations, ความโหยหา ความสิ้นหวัง
   
58:31 ending my hurts, จบสิ้นความเจ็บปวดของฉัน
   
58:38 ending the desire to fulfil, จบสิ้นความอยากที่จะเติมเต็ม จบมันลง
ending it.  
   
58:43 Right? คุณเข้าใจสิ่งที่ผม....
You understand what I’m…?  
   
58:45 The ending of something, การจบสิ้นของอะไรบางอย่าง
   
58:51 psychologically, จบสิ้นทางจิตใจ หรือแม้แต่ทางกายภาพ
and even physiologically.  
   
58:59 The ending of your attachment จบสิ้นความผูกพันมั่นหมายของคุณกับคนอื่น
to another.  
   
59:05 The ending of your belief, จบสิ้นความเชื่อของคุณ
the ending of  
   
59:12 – not belonging to any institution, จบสิ้นการสังกัดสถาบันใดๆ จบมันไป
the ending of it.  
   
59:25 What happens? แล้วอะไรที่เกิดขึ้น
You follow what I’m saying? คุณตามทันเรื่องที่ผมพูดไหม
   
59:30 If we understand one thing, ถ้าเราเข้าใจในเรื่องหนึ่ง
then we can move to the ending เราจึงจะสามารถเคลื่อนไปสู่การจบสิ้น
   
59:35 which we call life, which is death. ซึ่งเราเรียกว่าชีวิต ซึ่งคือความตาย
   
59:39 The ending of attachment, การจบสิ้นความผูกพันมั่นหมาย
   
59:43 because most of us are attached เพราะเราส่วนใหญ่ผูกพัน
to something or other. ยึดติดอยู่กับบางสิ่งหรือบางอย่าง
   
59:47 Right? ไม่ใช่หรือ
   
59:50 To our bodies, to our looks, ผูกพันกับร่างกายของเรา กับรูปลักษณ์ กับสามี
to our husband,  
   
59:53 to our girl, to our belief, กับแฟนสาว กับความเชื่อ
to our gods, something or other กับพระเจ้า ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง
   
59:59 – attachment. คุณสามารถยุติความผูกพันได้ไหม
Now, can you end attachment,  
   
1:00:02 not say, ไม่พูดว่า “ฉันจะได้รับบางสิ่งจากการจบสิ้น”
‘I’ll get something out of it,’  
   
1:00:06 just cut it, surgically, rationally, เพียงแค่ตัดมันทิ้ง ผ่าตัดมัน อย่างมีเหตุมีผล
   
1:00:15 seeing all the causes of attachment, มองให้เห็นสาเหตุทั้งหมด
what is implied, ของความผูกพัน เห็นนัยของมัน
   
1:00:22 which we went into, ซึ่งเราได้สืบค้นแล้ว
I won’t go into all that, ผมจะไม่เข้าสู่เรื่องทั้งหมดนั้นอีก
   
1:00:24 and to end it, completely? จบสิ้นมันอย่างสมบูรณ์
   
1:00:29 Have you ever done anything, คุณเคยทำอะไรบ้างไหม
ending something completely? เคยยุติบางสิ่งบางอย่างโดยสิ้นเชิงไหม
   
1:00:40 Especially attachment, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความผูกพัน
if do it now, as we are talking. ถ้าคุณทำในขณะที่เรากำลังสนทนากัน
   
1:00:44 Become aware of your attachment, ตระหนักรู้ถึงความผูกพันของคุณ แล้วจบมัน
end it,  
   
1:00:53 and see, observe. มองให้เห็น สังเกต แล้วอะไรเกิดขึ้น
Then, what takes place?  
   
1:01:04 You cannot observe very clearly คุณไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน
if you don’t end something. ถ้าคุณไม่ยุติบางสิ่ง
   
1:01:12 What happens? แล้วเกิดอะไรขึ้น
   
1:01:18 Right? ใช่ไหม
   
1:01:24 Say, for instance, เช่น คุณติดสารนิโคติน ติดบุหรี่
you’re attached to nicotine, smoking.  
   
1:01:34 I’m taking that very ordinary, ผมใช้ตัวอย่างพื้นๆ ตัวอย่างโง่ๆ
rather stupid example.  
   
1:01:44 What happens, without fear, อะไรเกิดขึ้น คุณยุติมันโดยไม่มีความกลัว
you end it because it’s irrational, เพราะมันไม่สมเหตุสมผล
   
1:01:51 why waste money ทำไมต้องเสียเงิน และอื่นๆ ทำนองนั้น
and all the rest of it.  
   
1:01:54 If you end it because it affects ถ้าคุณยุติ เพราะมันมีผลกระทบต่อหัวใจ
your heart, your lungs, ต่อปอดคุณ
   
1:01:57 then you’re not ending it, ถ้าอย่างนั้น คุณไม่ได้ยุติ
you’re ending it out of fear. คุณยุติมันเพราะความกลัว
   
1:02:04 But being aware แต่การตระหนักรู้ถึงผลทั้งหมด
of all the results and so on,  
   
1:02:10 the cause of smoking, say, ถึงสาเหตุของการสูบบุหรี่
drop it completely, today, now. แล้วทิ้งมันไปทั้งหมดวันนี้ เดี๋ยวนี้
   
1:02:21 Then, what has taken place? แล้วอะไรเกิดขึ้น
   
1:02:32 Isn’t there not only ไม่ใช่มีเพียงอิสรภาพจากการสูบเท่านั้น
freedom from smoking,  
   
1:02:38 but isn’t there a new sense แต่มีความรู้สึกใหม่ของอิสรภาพ
of freedom, a new beginning? ของการเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่หรือ
   
1:02:46 You’re following this? คุณตามเรื่องนี้ทันไหม
   
1:02:53 If you end your attachment ถ้าคุณยุติการผูกพันกับประเทศชาติ
to the country,  
   
1:02:58 you know, attachment, ผูกพันกับเฟอร์นิเจอร์
to a piece of furniture,  
   
1:03:03 if you end it, completely, then ถ้าคุณยุติมันอย่างสมบูรณ์
there is a new beginning, isn’t there? ก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่หรือ
   
1:03:12 No? ไม่มีหรือ
   
1:03:15 There’s no new beginning ไม่มีการเริ่มต้นใหม่ ถ้าคุณทำจากความกลัว
if you do it out of fear,  
   
1:03:21 if you do it out of rationalised, ถ้าคุณทำด้วยการใช้เหตุผล
careful analysis. ใช้การวิเคราะห์อย่างถ้วนถี่
   
1:03:27 But if you see the whole แต่ถ้าคุณเห็นธรรมชาติทั้งหมดของความผูกพัน
nature of attachment,  
   
1:03:33 what is involved in it, เห็นว่าอะไรเกี่ยวข้อง
completely, and end it, อยู่ในความผูกพันอย่างสมบูรณ์ แล้วจบมัน
   
1:03:39 then you will see there is, คุณจะเห็นว่า มีการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
totally, a new beginning.  
   
1:03:49 Because the ending is the past, เพราะสิ่งที่จบไปคืออดีต
   
1:03:57 and when you are ending the past, และเมื่อคุณจบสิ้นอดีต
   
1:04:00 then, there is not only สิ่งที่เกิดขึ้น
a new observation ไม่ใช่เป็นการสังเกตใหม่เท่านั้น
   
1:04:06 but a sense of extraordinary freedom แต่มีความรู้สึกแห่งอิสรภาพอันพิเศษสุด
and movement not born of the past. และการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เกิดจากอดีต
   
1:04:17 I wonder if you get all this! ผมสงสัยว่าคุณเข้าใจไหม
   
1:04:20 Do it and you will ทำดู แล้วคุณจะค้นพบเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเอง
discover this, for yourself.  
   
1:04:25 And death: และเรื่องความตาย
   
1:04:34 we’re all going to die, เราทุกคนจะตายไป ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
one day or another.  
   
1:04:43 If everyone of us lived for ever, ถ้าเราทุกคนจะมีชีวิตอยู่ชั่วกาลนาน
and ever, amen, และตลอดไป
   
1:04:48 think of what the earth would be like. คิดดูว่าโลกจะเป็นอย่างไร
   
1:04:55 Filled with ghastly, old, โลกจะเต็มไปด้วยคนแก่ ง่อยเปลี้ย น่ากลัว
decrepit – you follow?  
   
1:05:10 So, I’m asking myself, ผมจึงถามตัวเอง และคุณถามตัวคุณเอง
and you’re asking yourself,  
   
1:05:15 why shouldn’t I die? ว่าเหตุใดผมจึงไม่ควรที่จะตาย
   
1:05:21 Not commit suicide, that’s too silly. ไม่ใช่ฆ่าตัวตาย นั่นโง่เขลาเกินไป
   
1:05:26 Why shouldn’t I die, ทำไมผมจึงไม่ควรตาย
what’s wrong with death? ความตายมีอะไรผิดปกติหรือ
   
1:05:31 Why is there this ทำไมถึงมีความกลัวมากมายเกี่ยวกับความตาย
colossal fear about it?  
   
1:05:39 I know very well ผมรู้ดี การหยุดสูบบุหรี่หมายถึงอะไร
what it means to end smoking.  
   
1:05:47 Right? ผมเอาเรื่องงี่เง่านั้นมาเป็นตัวอย่าง
I took that silly example.  
   
1:05:50 I know, there’s an awareness ผมรู้ว่า
of ending attachment มีการตระหนักรู้ถึงการจบสิ้นความผูกพัน
   
1:05:56 to a guru, to ideas, to a pattern ผูกพันกับคุรุ กับแนวคิด กับแบบแผน จบมันลง
– ending.  
   
1:06:00 What happens when I end? อะไรที่เกิดขึ้นเมื่อผมจบสิ้นมัน
   
1:06:02 There’s such a great sense มีความรู้สึกแห่งอิสรภาพอันยิ่งใหญ่
of freedom and beauty in it. และมีความงามอยู่ในการจบสิ้น
   
1:06:10 So, why shouldn’t there be an ending, แล้วทำไมจึงไม่ควรมีการจบสิ้น
   
1:06:19 ending to what? จบสิ้นอะไร
   
1:06:26 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
   
1:06:29 I know I can end smoking, ผมรู้ว่า ผมยุติการสูบบุหรี่ได้ ยุติการยึดติด
ending attachment,  
   
1:06:39 but ending which is death, แต่การยุติซึ่งเป็นความตาย การยุตินี้คืออะไร
what is this ending?  
   
1:06:48 You’re following this? คุณเข้าใจไหม
   
1:06:52 Does it interest you, all this? คุณสนใจทั้งหมดนี้ไหม
   
1:07:00 Bene. Allora. Bene. Allora.
  (แล้วก็)
   
1:07:07 So, I enquire into what is living. ผมจะสืบค้นว่า การมีชีวิตอยู่คืออะไร
   
1:07:15 You understand, you’re following? คุณเข้าใจไหม ตามทันไหม
   
1:07:17 Not what is ending, what is living? ไม่ใช่สืบค้นว่า การจบสิ้นคืออะไร
  แต่การมีชีวิตอยู่คืออะไร
   
1:07:38 It’s odd that you all should be มันพิกลไหม ที่คุณควรฟังชายคนนี้
listening to this man, isn’t it?  
   
1:07:51 So, we are asking, what is living? เราถามว่า การมีชีวิตอยู่คืออะไร
   
1:08:02 Can there be an ending สิ่งที่เรียกว่า
to this thing called living? การมีชีวิตอยู่นี้จะยุติลงได้ไหม
   
1:08:09 Right? ได้หรือเปล่า
   
1:08:11 Then I’m asking, what is this living? ผมจึงถามว่า การมีชีวิตอยู่คืออะไร
  การมีชีวิตอยู่ในแต่ละวัน
   
1:08:16 The living, daily, monotonous routine, กิจวัตรอันซ้ำซากน่าเบื่อ
with all the problems, รวมทั้งปัญหาทั้งหมด
   
1:08:25 that’s my life, your life นั่นคือชีวิตของผม ชีวิตของคุณ
– not mine, sorry.  
   
1:08:30 It’s your life. ขอโทษ ไม่ใช่ของผม
  มันคือชีวิตคุณ
   
1:08:33 Not that I’m separate, ไม่ใช่ว่าผมแบ่งแยก แต่ผมไม่เข้าไปในนั้น
I don’t enter into it.  
   
1:08:41 What is this ending? การจบสิ้นคืออะไร
   
1:08:46 Ending to what? จบสิ้นอะไร
   
1:08:50 Ending to my attachment จบสิ้นความผูกพันของฉัน
to my husband, wife, girl, boy, กับสามี ภรรยา เด็กหญิงชาย
   
1:09:00 ending knowledge, ending experience, จบสิ้นความรู้ ยุติประสบการณ์
ending all the sensations, ยุติความรู้สึกทางประสาทสัมผัสทั้งหมดนั้น
   
1:09:10 ending sex – right? – ยุติกามารมณ์
   
1:09:19 ending this constant battle ยุติการต่อสู้อันไม่สิ้นสุดในตัวเราเอง
in oneself and with others. และการต่อสู้กับคนอื่นๆ
   
1:09:28 Right? นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า การมีชีวิตอยู่
This thing is what we call living.  
   
1:09:34 Right? ใช่ไหม
   
1:09:36 It’s not my idea, มันไม่ใช่แนวคิดของผม
this is what you’re doing. นี่คือสิ่งที่คุณกำลังทำกันอยู่
   
1:09:44 Now, is there an ending to all that? มีการจบสิ้นของทั้งหมดนั้นไหม
   
1:09:55 Ending to your sorrow, จบสิ้นความทุกข์โศกของคุณ
ending to your ambition, จบสิ้นความทะเยอทะยานของคุณ
   
1:10:01 your pride, your vanity, ความภาคภูมิใจ ความยะโส
your arrogance, violence, ความอหังการ์ ความรุนแรง
   
1:10:09 can you end all that? คุณสามารถจบทั้งหมดนี้ได้ไหม
   
1:10:13 Of course, you can. แน่นอน คุณทำได้
   
1:10:18 As you have ended smoking, เหมือนที่คุณยุติการสูบบุหรี่ ยุติความผูกพัน
as you have ended attachment,  
   
1:10:25 you can end your ambition, คุณสามารถยุติความทะเยอทะยาน
your vanity, your hurts, การหลงตัวเอง ความเจ็บปวดของคุณ
   
1:10:30 you know, the whole thing, สิ่งทั้งหมดนั้น คุณก็รู้ ผมไม่ต้องพูดถึง
I don’t have to go into it,  
   
1:10:34 you can end it. Right? คุณสามารถยุติมันได้ ใช่ไหม
   
1:10:39 If you have ended it, actually, ถ้าคุณยุติมันจริงๆ ในชีวิตแต่ละวัน
not theoretically, in daily life, ไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎี
   
1:10:45 then, what is death? แล้วความตายคืออะไร
   
1:10:58 Death is, then, ความตายก็คือ
the ending of sensation, การจบลงของความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
   
1:11:09 ending of the brain cells. การยุติของเซลล์สมอง
   
1:11:14 You understand? Ending. คุณเข้าใจไหม ยุติ
   
1:11:19 Like a leaf in the autumn. เหมือนใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง
   
1:11:26 That leaf in the autumn has beautiful ใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงสีสวยงาม เต็มไปด้วยสีสัน
colour, it’s full of colour,  
   
1:11:33 there’s in that leaf, มีจักรวาลทั้งหมดอยู่ในใบไม้นั้น
the whole universe is,  
   
1:11:42 not theoretically but actually. ไม่ใช่เป็นทฤษฎี แต่เป็นจริง
   
1:11:45 So, if we end the way we are living, ดังนั้น ถ้าเรายุติวิถีที่เรามีชีวิตอยู่
   
1:11:53 then there is การเริ่มต้นที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
a totally different beginning, ก็อุบัติขึ้น
   
1:12:01 not I begin totally differently, ไม่ใช่ผมที่เป็นผู้เริ่มต้น
  ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
   
1:12:07 because when you left attachment,  
completely,  
   
1:12:10 there was no ‘I’ beginning, เพราะเมื่อคุณทิ้งความผูกพันอย่างสมบูรณ์
  ไม่มี “ฉัน” ที่เริ่มต้น
   
1:12:13 there was a state of total freedom ทว่า มีสภาวะแห่งอิสรภาพที่เป็นทั้งหมด
from a particular thing, จากสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ
   
1:12:25 and in that freedom there was และในสภาวะแห่งอิสรภาพนั้น
a great sense of release, มีความรู้สึกปลดปล่อยอันมหาศาล
   
1:12:31 a great sense of freedom, เป็นความรู้สึกแห่งอิสรภาพอันยิ่งใหญ่
   
1:12:34 a totally new beginning เป็นการเริ่มต้นใหม่หมดจด
without the anchors of attachment. ปราศจากความผูกพันมั่นหมายที่ถ่วงหนัก
   
1:12:47 So, can you end ดังนั้น คุณสามารถยุติ
what you call the living: สิ่งที่คุณเรียกว่ามีชีวิตอยู่ ได้ไหม
   
1:12:57 the worries, the problems ยุติความวิตกกังวล ปัญหาต่างๆ จบสิ้นปัญหา
– ending the problem,  
   
1:13:03 never to carry it ไม่แบกพามันไป แม้แต่วินาทีเดียว
a single minute over,  
   
1:13:11 because if you have a problem เพราะถ้าคุณมีปัญหา และคุณแบกพามันไป
and you carry it over,  
   
1:13:14 over and over and over, วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า
day after day, for another year,  
   
1:13:17 that deteriorates the brain. มันทำให้สมองเสื่อมถอยลง
   
1:13:25 So, we’re asking เราจึงถามว่า
if you end the way one lives, now, ถ้าคุณยุติวิถีที่เรามีชีวิตอยู่ เดี๋ยวนี้เลย
   
1:13:37 there is a new beginning, ก็จะมีการเริ่มต้นใหม่
without the ‘me.’ ที่ปราศจาก “ความเป็นฉัน”
   
1:13:46 And then, death has no meaning. จากนั้น ความตายก็ไร้ความหมาย
   
1:13:53 Then, you don’t ask แล้วคุณจะไม่ถามว่า
what happens after my life. อะไรเกิดขึ้นหลังการมีชีวิตของฉัน
   
1:14:00 Right? ใช่ไหม
   
1:14:02 Because you have ended the thing เพราะคุณได้ยุติสิ่งที่คุณเรียกว่า
that you call living, which is ‘me,’ การมีชีวิตอยู่ ซึ่งคือ“ความเป็นฉัน”
   
1:14:09 with all my problems, my anxieties, รวมทั้งปัญหาทั้งหมดของฉัน ความวิตกกังวล
my worries, my pride. ความกลัดกลุ้ม ความภาคภูมิใจของฉัน
   
1:14:13 You follow? คุณตามทันไหม
   
1:14:19 Will you do it? คุณจะทำไหม
   
1:14:22 Or say, ‘Yes, marvellous idea,’ หรือแค่พูดว่า “ใช่ เป็นความคิดที่อัศจรรย์”
   
1:14:28 and carry on our daily, แล้วดำเนินชีวิตอันน่าเบื่อหน่าย
monotonous, useless life? ชีวิตที่ไร้ประโยชน์ต่อไป
   
1:14:41 When you understand เมื่อคุณเข้าใจความหมายที่สมบูรณ์ของความตาย
the full meaning of death  
   
1:14:50 and the ending of what it signifies, มันบ่งบอกว่า
   
1:14:58 time, as such, has come to an end. เวลาเช่นนั้นมาถึงจุดจบ
   
1:15:04 I’m just talking to myself, ผมก็ได้แต่พูดกับตัวเอง
unless you do it. นอกจากว่า คุณลงมือทำ
   
1:15:13 Time in the sense เวลาในความหมาย
of non-movement of thought. ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของความคิด
   
1:15:26 And this whole enquiry การสืบค้นทั้งหมดนี้
is, really, a profound meditation, จริงๆ แล้ว คือสมาธิที่ลึกล้ำ
   
1:15:39 not sitting cross-legged ไม่ใช่การนั่งขัดสมาธิ
and doing all kinds of silly stuff. และทำบรรดาสิ่งโง่เขลาทั้งหลาย
   
1:15:46 Because then, in the total ending, เพราะในการยุติลงทั้งหมด
creation takes place. สภาวะสร้างสรรค์อุบัติขึ้น
   
1:15:55 Then, there is really แล้วมีความรู้สึกพิเศษสุดของความแรงกล้า
an extraordinary sense  
   
1:15:58 of tremendous passion and energy, และพลังงานอันใหญ่หลวงก็เกิดขึ้น
which is not a reward. นั่นไม่ใช่รางวัล
   
1:16:07 Bene, finito. Bene, finito. Basta.
Basta. (จบพอดี)