Krishnamurti Subtitles

มีหนทางออกจากวิกฤตโลกไหม

Saanen - 8 July 1979

Public Talk 10:33 Krishnamurti: ผมคิดไม่ถึงว่าคนจะมากมายขนาดนี้
I didn’t expect so many people.  
   
1:01 I wonder ผมอยากรู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันดี
what we shall talk about.  
   
1:25 It seems to me สำหรับผมดูเหมือนว่า
  ปัญหาความเห็นแก่ตัวของเรา...
   
1:30 that our self-centred problems  
   
1:37 and the problems that lie ...และปัญหาต่างๆ
beyond our own personal crises, ที่อยู่นอกเหนือวิกฤต...
   
1:47 disturbances and miseries, ...ความยุ่งยากและความทุกข์
  ส่วนตัวของเรา...
   
1:51 the world about us is more or less ...โลกรอบๆ ตัวเรามีความโกลาหล
in chaos, in great confusion. อยู่ไม่มากก็น้อย...
   
1:55   ...และอยู่ในความสับสนอย่างยิ่ง
   
2:00 I think everybody will admit that ผมคิดว่าทุกคนคงจะยอมรับได้
  โดยมิต้องลำบากใจนัก...
   
2:03 without a great deal of trouble, ...และมิต้องสืบสวนให้มาก
with a great deal of investigation.  
   
2:09 And nobody apparently แต่เห็นได้ว่ายังไม่มีใครเห็น
sees a solution for this, ทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้...
   
2:15 neither politically, ...ไม่ว่าจะโดยการเมือง
nor religiously, nor economically. ศาสนาหรือเศรษฐกิจ
   
2:24 That again is an obvious fact. นั่นคือความเป็นจริง
  ที่เห็นได้ชัดอีกเช่นกัน
   
2:29 And nobody asks และไม่มีใครคิดจะถามว่า มีทางออก
if there is a way out of all this, สำหรับเรื่องทั้งหมดนี้บ้างไหม...
   
2:39 the trap in which human beings ...มันเป็นหลุมพรางที่มนุษย์
have been caught for millennia, พลัดตกลงไปนานนับพันปี...
   
2:47 if there is any way out of this ...จะมีทางออกจากความเลอะเทอะ
mess, confusion, turmoil, terror. ความสับสน...
   
3:00 Not finding an answer, ...ความยุ่งเหยิง
  และความหวาดผวานี้บ้างไหม
   
3:05 many people resort เมื่อไม่พบคำตอบ คนจำนวนมาก
to the old traditions, ก็จะหันไปพึ่งพาจารีตเก่าๆ...
   
3:13 join old religions, ...เข้าร่วมกับศาสนาเก่าแก่
or form a small community หรือสร้างชุมชนเล็กๆ ขึ้นมา...
   
3:21 hoping thereby to solve ...โดยหวังว่าจะแก้ปัญหา
their own particular problems. ที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองได้
   
3:31 And I may suggest และผมขอเสนอแนะว่า
that there is a way out of all this, มีทางออกสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้...
   
3:41 out of our present continuous ...ออกจากความทุกข์ระทม
misery, conflict, strife, ความขัดแย้ง การต่อสู้ดิ้นรนของเรา...
   
3:51 various forms of terror ...ความหวาดกลัวในหลายๆ รูปแบบ...
   
3:57 and the threatening wars,  
   
4:04 not only near but far. ...และสงครามที่กำลังคุกคามอย่าง
  ต่อเนื่องในขณะนี้ ทั้งใกล้และไกล
   
4:10 So to investigate all this ดังนั้นในการสืบสวนสิ่งทั้งหมดนี้...
   
4:16 and find out if there is ...เพื่อค้นหาว่ามีคำตอบ
a solution, a way out, หรือมีทางออกบ้างไหม...
   
4:22 without suppression, without escape, ...โดยไม่ต้องกดข่ม ไม่หลบหนี
  และปราศจากมายาทุกชนิด
   
4:28 without any kind of illusion.  
   
4:35 And if you will have และถ้าหากคุณพอจะมี
the patience, energy ความอดทน มีพลังงาน...
   
4:47 and the serious responsibility ...และมีความรับผิดชอบที่จริงจังแล้ว
that is involved, เราก็สามารถคิดร่วมกัน
   
4:53 we can think together.  
   
5:04 I hope you are prepared for that ผมหวังว่าคุณได้เตรียมพร้อม
– thinking together. ที่จะคิดร่วมกัน
   
5:13 There are two different การคิดมีอยู่สองชนิด ชนิดแรกก็คือ
kinds of thinking: การคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง...
   
5:17 one, thinking about something –  
   
5:20 about a problem, ...เกี่ยวกับปัญหา
about a personal issue, เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว...
   
5:27 or about the world, ...หรือเกี่ยวกับโลกและอื่นๆ...
and so on.  
   
5:33 That is, thinking about something. นั่นคือการคิดเกี่ยวกับอะไรบางอย่าง
   
5:41 And is there มีการคิดชนิดอื่นอีกหรือไม่
another kind of thinking ที่ไม่ได้เจาะจงว่าคิดเกี่ยวกับอะไร
   
5:46 which is not about something?  
   
5:53 Please, carefully, กรุณาด้วย ผมจะขอสืบค้น
I will go into this ในเรื่องนี้อย่างกว้างขวาง...
   
6:01 widely and deeply if I may. ...รอบคอบและลุ่มลึก
   
6:05 So we are asking: ดังนั้นเราจึงถามว่า
  จิตใจของเรา...
   
6:08 our minds are accustomed ...เคยชินกับการคิด
to think about something เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง...
   
6:14 – about a problem, ...เช่น เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจาก
out of our personal desires, ความอยากส่วนตนของเรา...
   
6:22 fulfilments, sorrow, anxiety, ...เกี่ยวกับการเติมเต็ม
and so on – about something. ความทุกข์โศก...
   
6:26   ...ความวิตกกังวลส่วนตัวของเรา
  และอื่นๆ
   
6:32 And we are accustomed to that, และเราก็เคยชิน
‘thinking about’. กับ "การคิดเกี่ยวกับ..."
   
6:41 We are asking, not about something เราจะไม่ถามว่าเกี่ยวกับอะไร
but thinking itself. แต่ถามถึง "การคิด" โดยตรง
   
6:57 If this issue is clear, ประเด็นนี้ชัดเจนหรือไม่...
   
7:02 not about something ...ไม่ใช่เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
which will come later on, ซึ่งจะตามมาทีหลัง...
   
7:06 but thinking together. ...แต่เป็นการคิดร่วมกัน
   
7:15 Please, see the difference: กรุณาเห็นความแตกต่างด้วย
  การคิดร่วมกันไม่ได้หมายความว่า...
   
7:18 thinking together does not mean ...คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
that you agree or disagree, ยอมรับหรือปฏิเสธ...
   
7:24 accept or reject, ...แก้ต่างปกป้องหรือล่วงละเมิด...
defend or offend,  
   
7:30 but together find out ...แต่ค้นหาร่วมกันว่า เป็นไปได้
  หรือไม่ ที่เราจะคิดร่วมกัน...
   
7:38 if it is possible  
   
7:43 by thinking together  
we can act together,  
   
7:54 not about something ...กระทำการใดร่วมกัน แต่ไม่ใช่
  เกี่ยวกับอะไรบางอย่าง...
   
7:59 – please, apply your minds ...กรุณาใส่ใจในเรื่องนี้สักนิด
to this a little bit – แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง...
   
8:02 not about something, ...ซึ่งนั่นเราอาจทำได้บ้าง
which we can more or less do. ไม่มากก็น้อย
   
8:08 We can agree เราอาจเห็นตรงกัน
to act in a certain way, ที่จะกระทำในวิถีใดวิถีหนึ่ง...
   
8:13 we can put our minds together ...เราสามารถใช้สติปัญญาร่วมกัน
  เพื่อสืบสวนปัญหาบางประการ...
   
8:20 to investigate a certain problem,  
   
8:25 but we are not going into that ...แต่ตอนนี้เราจะยังไม่เข้าไป
for the present. ในเรื่องนั้น
   
8:31 But we are asking: แต่เราถามว่า การคิดร่วมกัน
  โดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้น...
   
8:34 thinking together  
without any barriers,  
   
8:42 without any inhibitions, ...ไม่ต้องข่มใจ ปราศจากอคติใดๆ...
without any prejudice,  
   
8:49 letting go your ...และปล่อยวางประสบการณ์
personal experiences, ส่วนตัวของคุณ...
   
8:55 your personal urge to fulfil. ...วางความปรารถนาอันแรงกล้า
  ที่จะเติมเต็มของคุณเสีย
   
9:03 Which means you and the speaker, นั่นหมายความว่า คุณและผู้พูด
together, เป็นอิสระที่จะคิดร่วมกัน
   
9:11 be free to think.  
   
9:18 Is this somewhat clear? อันนี้ชัดเจนขึ้นบ้างไหม
   
9:24 Please, this needs กรุณาด้วย เรื่องนี้จำเป็นต้องมี
a great deal of investigation การสืบสวนอย่างมากมาย...
   
9:30 because we are  
conditioned  
   
9:34 to think together ...เพราะเราถูกครอบงำให้คิดร่วมกัน
about certain ideas, เกี่ยวกับความคิดเห็นบางเรื่อง...
   
9:41 about certain conclusions, ...เกี่ยวกับข้อสรุปบางอย่าง...
   
9:45 philosophical, historical, ...เช่น ทางปรัชญา
and so on. ทางประวัติศาสตร์ และอื่นๆ
   
9:51 Then there are those who agree, จากนั้นก็จะมีคนบางคนเห็นด้วย
and those who disagree. แต่บางคนไม่เห็นด้วย
   
9:58 They form two camps, พวกเขาก็แบ่งออกเป็นสองค่าย...
   
10:02 each opposing the other, ...ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กัน...
   
10:09 which is what is ...และสภาพเช่นนี้
happening in the world. กำลังเป็นอยู่ในโลก
   
10:13 The Totalitarian, มีระบอบเผด็จการ
the so-called Democratic, ระบอบที่เรียกกันว่าประชาธิปไตย...
   
10:17   ...กลุ่มทุนนิยม กลุ่มมาร์กซิสท์
  และอื่นๆ...
   
10:18 the Capitalists and the Marxists, ...มีการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย...
and so on,  
   
10:24 agreeing and disagreeing, ...มีการคัดค้านและการแก้ต่าง
opposing and defending. เพื่อปกป้องกลุ่มตน
   
10:34 Whereas we are asking, แต่ทว่าเราถามว่า เราสามารถ
  คิดร่วมกันอย่างเป็นอิสระได้ไหม...
   
10:37 if we could think together  
freely,  
   
10:46 you letting go all your experiences, ...โดยคุณละวางประสบการณ์ของคุณ
  วางข้อสรุป ความปรารถนา...
   
10:53 your conclusions, your desires,  
prejudices, and so on,  
   
11:01 putting them aside, ...รวมทั้งอคติทั้งปวงของคุณ
  และอื่นๆ...
   
11:05 so that together we can think. ...เมื่อวางมันแล้ว
  เราก็จะสามารถคิดร่วมกัน
   
11:18 Will you do that? คุณจะทำอย่างนั้นไหม
   
11:23 You and the speaker ทั้งคุณและผู้พูด
putting aside his beliefs, ต่างละวางความเชื่อของตน...
   
11:33 his opinions and judgements ...วางความคิดเห็น การตัดสิน
and evaluations, และการประเมินคุณค่า...
   
11:38 his hopes, and so on, ...ตลอดจนความหวังต่างๆ ของตน
  และอื่นๆ แล้วมาร่วมกันคิด...
   
11:41 and together think,  
   
11:45 not about something, ...แต่ไม่ใช่คิดเกี่ยวกับอะไร
but think.  
   
11:52 Shall we do it? เราจะมาทำด้วยกันไหม
   
11:58 Which means นั่นหมายถึงว่า การเป็นอิสระ
  จากปัญหาส่วนตัวของคุณ...
   
12:01 that being free ...เป็นอิสระจากแรงกระตุ้น
of our own personal problems, ความต้องการ...
   
12:11 urges, demands,  
fulfilments, and so on,  
   
12:15   ...การเติมเต็มส่วนตัวของเรา
  และอื่นๆ...
   
12:20 being free to investigate together, ...เป็นอิสระที่จะสืบสวนร่วมกัน...
   
12:31 not investigate into something, ...ซึ่งไม่ใช่สืบสวนในเรื่องอะไร...
   
12:36 but the capacity, ...แต่มีสมรรถนะและหัวใจ
the spirit of investigation. แห่งการสืบสวน
   
12:47 Is this somewhat clear? อันนี้ชัดเจนขึ้นบ้างไหม
   
12:58 Which requires ซึ่งไม่เพียงแต่คุณจะต้องฟัง
not only that you listen, สิ่งที่กำลังพูดถึงเท่านั้น...
   
13:10 not to what is being said,  
   
13:14 but to listen to the quality ...แต่จะต้องฟังถึงคุณภาพ
of a mind that is thinking, ของจิตใจที่กำลังคิดอยู่ด้วย...
   
13:25 not with regard to something, ...ซึ่งไม่ใช่คิดเกี่ยวกับอะไร
  แต่ให้ฟังคุณภาพทั้งมวลของการคิด...
   
13:31 but listening to the whole  
quality of thinking,  
   
13:45 which requires certain ...ซึ่งจำเป็นต้องมีการตระหนักรู้
awareness and attention. และความใส่ใจในลักษณะที่ถูกต้อง
   
13:55 Right? ถูกต้องไหม
   
13:58 Where there is attention ที่ใดมีความใส่ใจ
  ที่นั่นย่อมไม่มีศูนย์กลางแห่งตัวตน...
   
14:01 there is no centre ...(หรือตัวตน) ที่กำลังใส่ใจออกไป
from which you are attending.  
   
14:12 I wonder if you are doing it ผมไม่แน่ใจว่าคุณกำลังทำ
as we are talking. ในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่หรือไม่
   
14:18 That is, when you attend, นั่นคือเมื่อคุณใส่ใจ ในภาวะนั้น
  จะไม่มีการแบ่งแยก...
   
14:26 in which there is no division,  
   
14:35 then in that attention ในความใส่ใจนั้น ความคิดจะไม่ใช่
  ความคิดของคุณหรือของผม...
   
14:42 thought is not ...ทว่ามันเป็นการคิด
your thought or my thought,  
   
14:48 it is thinking.  
   
14:55 Can we proceed เราจะดำเนินไปตามเส้นทางนี้ได้ไหม
along these lines?  
   
15:00 Are we following each other? เราตามกันทันไหมครับ
   
15:08 When you give your attention, เมื่อคุณให้ความใส่ใจ
  ซึ่งหมายความว่า...
   
15:12 which means  
   
15:25 to give all your mind, ...มอบจิตใจทั้งหมดของคุณ...
your heart, your nerves,  
   
15:29 to completely give attention, ...มอบหัวใจและประสาททุกส่วน
  ของคุณ ให้กับความใส่ใจอย่างเต็มที่...
   
15:35 do you find that there is a centre ...คุณพบว่ามีศูนย์กลางจากที่คุณ
from which you are attending? กำลังส่งความใส่ใจออกไปไหม
   
15:44 So in that attention, ดังนั้นในความใส่ใจเช่นนั้น
  จะไม่ใช่การคิดของคุณ...
   
15:46 there is not your thinking ...หรือการคิดของผู้พูด...
and the speaker thinking,  
   
15:53 there is only a quality ...จะมีแต่คุณภาพของความใส่ใจ
of total attention. อันเต็มที่เป็นทั้งหมดเท่านั้น
   
15:59 Right? ถูกต้องไหม
   
16:01 Don’t look so mystified, อย่าทำหน้างุนงงไปหมดอย่างนั้น
  จริงๆ แล้ว มันค่อนข้างง่ายทีเดียว
   
16:07 it is really quite simple.  
   
16:22 You see, การคิดของเราโดยทั่วๆ ไป...
   
16:25 our thinking,  
ordinary everyday thinking,  
   
16:31 is with regard ...ตามปกติการคิดในแต่ละวัน
to a certain subject, จะเกี่ยวกับเรื่องบางอย่าง...
   
16:36 to a certain action, ...เกี่ยวกับการกระทำบางอย่าง
to a certain problem ปัญหาบางประการ...
   
16:40 – thinking about something. ...ก็คือการคิด
Right? เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
   
16:44 Right? ถูกต้องไหม
   
16:47 That thinking is from an experience, การคิดอย่างนั้นมาจากประสบการณ์
  จากความทรงจำ จากความรู้...
   
16:54 from a memory, ...เพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคุณ
from a knowledge, จึงอาจค้านหรือโต้แย้ง...
   
17:00 therefore it is your experience ...กับประสบการณ์ของคนอื่น
opposed to another’s experience.  
   
17:08 So there is always division. ดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกอยู่เสมอ
   
17:13 Right? ถูกต้องไหม
   
17:16 Please, follow this. กรุณาติดตามเรื่องนี้ด้วย
   
17:21 You have your opinion คุณมีความคิดเห็นของคุณ
and another has his opinion, ส่วนคนอื่นเขาก็มีความเห็นของเขา...
   
17:27 and the two divisive opinions, ...แล้วความเห็นสองความเห็น
dividing opinions ที่แยกต่างกัน ไม่เหมือนกัน...
   
17:32 can never come together. ...ย่อมไม่อาจจะมาคิดร่วมกันได้
   
17:36 If you believe in something หากคุณเชื่อในบางสิ่ง ส่วนอีกคน
  เชื่อมั่นในสิ่งอื่นอย่างแรงกล้า...
   
17:39 and another believes  
in something else strongly,  
   
17:45 then there is wide cleavage. ...จากนั้นก็จะเกิดความแตกแยก
  ทางความคิดเห็นที่เด่นชัดและกว้างขวาง
   
17:53 To that way of thinking การคิดแบบนั้นแหละ
we are accustomed. ที่เราเคยชินอยู่กับมัน
   
17:57 Right? ถูกต้องไหม
   
18:03 Now we are asking: ทีนี้เราถามว่า การคิดแบบนั้น
  ไม่มีวันจะคิด "ร่วมกัน" ได้เลย...
   
18:06 that thinking can ...เพราะถ้ามันไม่คัดค้าน
never be ‘together’ ก็จะคอยแก้ต่าง ปกป้องของตน...
   
18:12 because it is always either ...หรือยอมรับไปเลยใช่ไหม
opposing, defending or accepting.  
   
18:20 Whereas we are saying แต่ทว่าเรากำลังพูดถึง
something entirely different. อะไรบางอย่างที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
   
18:26 Thinking together implies การคิดร่วมกันแสดงนัยว่า
  คุณและคนอื่นๆ...
   
18:30 that you and the other have let go ...ได้ละวางอคติและอะไรต่างๆ
all their prejudices, and all that ทำนองนั้นของตน...
   
18:37 – thinking together – ...แล้วมาคิดร่วมกัน...
   
18:43 because in that thinking together ...เพราะในการคิดร่วมกัน
  จะไม่มีการแยก...
   
18:48 there is no your thinking ...ว่านี่เป็นการคิดของคุณ
and my thinking separate, หรือการคิดของผม...
   
18:55 it is together thinking. ...แต่เป็นการคิดร่วมกัน
   
18:59 Right? ถูกต้องไหม
   
19:01 Have you understood this? ตรงนี้คุณเข้าใจแล้วหรือยังครับ
   
19:03 No, please, this is very serious กรุณาด้วย เรื่องนี้สำคัญมาก
  เพราะหากคุณยอมรับ...
   
19:04 because it is either you accept it ...ว่ามันเป็นแนวความคิด
as an intellectual concept, ที่มีเหตุมีผล...
   
19:13 which then becomes ...มันก็จะกลายเป็นแนวความคิด
your concept and his concept. ของคุณหรือของเขา
   
19:22 If you merely accept ถ้าเพียงแต่ยอมรับคำอธิบาย
the verbal explanation แล้วสร้างข้อสรุปจากคำอธิบายนั้น...
   
19:28 and draw from that explanation  
a conclusion  
   
19:32 according to your experience, ...ไปตามประสบการณ์ ตามความรู้
knowledge, prejudices, และอคติของคุณ...
   
19:36 and the other does the same, ...แล้วคนอื่นๆ ก็ทำอย่างเดียวกัน
  ก็จะไม่มีการเข้ามาร่วมกัน
   
19:38 there is no coming together.  
   
19:40 You are following all this? ทั้งหมดนี้คุณตามทันไหม
   
19:48 It is important that ในการที่การคิดของเราร่วมกันนั้น
we come together in our thinking เป็นเรื่องสำคัญ...
   
20:00 so that there is no barrier  
   
20:03 between your thinking ...เพื่อที่จะได้ไม่มีอุปสรรคใดๆ
and my thinking, ระหว่างการคิดของคุณ...
   
20:06 his or hers. ...และการคิดของผม
  ของเขาหรือของเธอ
   
20:12 Can we do this together? เราทำอย่างนี้ร่วมกันได้ไหม
   
20:19 Because from this เพราะจากตรงนี้
we can proceed, เราจึงจะก้าวต่อไปได้...
   
20:26 because your mind then ...เพราะจากนั้นคุณภาพแห่งจิตใจ
has a totally different quality. ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีก
   
20:34 It is entirely objective, มันจะไม่มีอคติหรือความลำเอียงใดๆ
nothing personal. ไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัว
   
20:45 The self-centred problems ปัญหาความเห็นแก่ตัว
  ที่โถมทับเราอยู่จะไม่มีวันแก้ตก...
   
20:49 with which we are burdened  
   
20:54 can never be solved  
   
20:57 unless there is ...นอกจากคุณภาพของการคิด
a different quality of thinking คุณภาพของการรับรู้ การเห็น...
   
21:03 or a different quality  
of perception,  
   
21:11 a different quality ...และคุณภาพของการหยั่งเห็น
of insight into the problem. เข้าไปในปัญหาเปลี่ยนไปจากเดิม
   
21:20 Right? ถูกต้องไหม
   
21:22 I wonder ผมไม่แน่ใจว่า
if you are following all this. คุณเข้าใจทั้งหมดนี้ไหม
   
21:34 So our question then is: ดังนั้นคำถามของเราก็คือ
  มันเป็นไปได้หรือไม่ที่คนสองคน...
   
21:37 is it possible that two people,  
   
21:42 a group of people, ...หรือกลุ่มคนจะรับ
  ความรับผิดชอบอย่างนี้
   
21:48 undertake this responsibility?  
   
21:58 That putting aside your anxiety, นั่นคือการละวางความวิตกกังวล
attachment, and so on, ความผูกพันยึดถือของคุณและอื่นๆ...
   
22:10 and the other – meet, ...ส่วนคนอื่นก็ทำเช่นเดียวกัน...
   
22:15 so that there is never ...เพื่อว่าจะได้ไม่มีปัญหา
a question of division, เกี่ยวกับการแบ่งแยก...
   
22:20 opinion opposing opinion, ...หรือความคิดเห็นขัดกัน
  ความรู้แย้งกัน...
   
22:22 knowledge opposing knowledge,  
   
22:25 experience contradicting ...หรือประสบการณ์หนึ่ง
another experience ไม่ลงรอยกับอีกประสบการณ์หนึ่ง
   
22:30 – you are following this? คุณตามทันไหม
   
22:31 So that our minds are together. ดังนั้นจิตใจของเราจึงร่วมกันได้
   
22:40 The totalitarian states รัฐเผด็จการต้องการสิ่งนี้
want this.  
   
22:50 They are the authority พวกเขาเป็นผู้มีอำนาจเหนือ...
   
22:52 and they lay down what people ...และพวกเขาก็วางแนวไว้ว่า
should think, act, and so on. ประชาชนควรจะคิดอย่างไร...
   
22:57   ...ทำอย่างไรและอื่นๆ
   
23:01 That is what is happening. นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
   
23:03 If you disagree, ถ้าคุณไม่เห็นด้วย
you are either shot, คุณอาจจะถูกยิงทิ้ง...
   
23:06 sent to a concentration camp, ...หรือถูกส่งเข้าค่ายกักกัน
or exiled. หรือถูกเนรเทศ
   
23:11 We are not saying that at all. แต่เราไม่พูดเรื่องอย่างนั้นเด็ดขาด
   
23:14 On the contrary. ตรงกันข้าม
   
23:20 Two minds educated, ดวงใจสองดวงที่มีการศึกษาดี
  อาทรต่อโลก...
   
23:27 concerned with the world  
   
23:34 and are committed to find out ...และมอบตนต่อการรับผิดชอบ...
   
23:40 whether there is a way out of this, ...ที่จะค้นหาว่ามีหนทางออกจาก
  หลุมพรางนี้ได้หรือไม่...
   
23:47 out of the trap,  
   
23:48 out of this terrible mess ...ออกจากความยุ่งเหยิง
  อันมหันต์นี้...
   
23:50 that man has created ...ซึ่งมนุษย์ได้สร้างขึ้นมากักขัง
for himself and for others. ตัวเองและคนอื่นๆ
   
23:57 Can we do this together? เรามาทำสิ่งนี้ด้วยกันได้ไหม
   
24:01 Hai capito? ได้ไหมครับคุณ
   
24:04 You understand the question now? ทีนี้คุณเข้าใจคำถามแล้วหรือยัง
   
24:08 Together – our minds are equal, เมื่อ "ร่วมกัน"
  จิตใจของเราเสมอกัน...
   
24:15 so the speaker is not telling you ...ดังนั้นจึงไม่ใช่การที่
what to do, ผู้พูดบอกคุณว่า...
   
24:21 and you obey, ...ให้คุณทำอะไร และคุณต้องเชื่อฟัง
or disregard, or accept, หรือละเว้น หรือยอมรับ...
   
24:26 but our minds are together, ...แต่ดวงใจของเรามาคิดร่วมกัน...
   
24:32 being free to solve our problems. ...และเป็นอิสระ
  ที่จะแก้ไขปัญหาของเรา
   
24:38 Right? ถูกต้องไหม
   
24:42 Can we do this? เราทำอย่างนี้ได้ไหม
   
24:47 Will you give up คุณจะล้มเลิกการทำสมาธิ
your Zen meditation, แบบเซนของคุณ...
   
24:53 give up your particular guru? ...เลิกยึดถือคุรุพิเศษของคุณได้ไหม
   
24:58 Give up your belief, ล้มเลิกความเชื่อของคุณ
  ประสบการณ์ของคุณ...
   
25:02 your own experience ...ซึ่งคุณยึดติดอยู่...
to which you cling to,  
   
25:09 your own personal ...ละทิ้งปัญหาส่วนตัวที่เกิดจาก
self-interested problems, ความเห็นแก่ตัวของคุณ...
   
25:15 let go ...ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้น
and then meet together. แล้วมาคิดร่วมกัน
   
25:19 Do you see what takes place คุณเห็นไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น
if you can do this? ถ้าหากเราทำอย่างนี้ได้
   
25:30 Then we can investigate together จากนั้นเราก็จะสามารถ
  สืบสวนร่วมกัน...
   
25:33 every problem very simply ...ในทุกๆ ปัญหาได้อย่างง่ายดาย...
and clearly and directly, and act.  
   
25:41 That is clarity. ...กระจ่างชัดและตรงไปตรงมา
  แล้วจึงกระทำ
   
25:46 To observe, นั่นคือความกระจ่าง
   
25:51 to see without any distortion, การสังเกต การเห็น โดยไม่มี
  การบิดเบือน การฟังอย่างเต็มที่...
   
25:55 to listen completely  
   
26:00 without making an abstraction ...โดยไม่สร้างความคิดเห็น...
   
26:03 of what you are listening to ...ซึ่งเป็นนามธรรมขึ้นมาจาก
into an idea. สิ่งที่คุณได้ยิน ได้ฟัง
   
26:08 Therefore there is only listening, เพราะฉะนั้นจึงเป็นการฟังล้วนๆ
  เป็นการเห็นล้วนๆ...
   
26:12 there is only then seeing, ...ไม่ใช่คุณเห็น
  หรือฉันเห็นต่างกัน...
   
26:16 not you see and I see differently, ...มีอยู่แต่การเห็นร่วมกันเท่านั้น
there is only seeing together.  
   
26:39 Right? ถูกต้องไหม
   
26:44 You see, คุณเห็นไหม เราได้เคลื่อนออกจาก
we have instantly moved away ขอบเขตเล็กๆ ของเราเองในทันที...
   
26:48 from our own little sphere,  
   
26:52 from our own backyard, ...ออกจากสวนหลังบ้าน...
   
26:59 from our own self-concerned ...ออกจากปัญหาความเห็นแก่ตัว
innumerable problems. อันนับไม่ถ้วนของเราเอง
   
27:11 Have you? แล้วคุณล่ะ เคลื่อนออกไปแล้วยัง
   
27:12 Please, this is serious โปรดเถอะ นี่เป็นเรื่องสำคัญ...
if we want to talk together,  
   
27:16 this is really important. ...ถ้าเราต้องการพูดคุยร่วมกัน
  เรื่องนี้สำคัญจริงๆ
   
27:21 Or do you carry the burden หรือว่าคุณแบกภาระความเดือดร้อน
  ความวิตกกังวล ความโศกเศร้า...
   
27:24 of all the troubles, anxieties, ...และความทุกข์โศกทั้งปวงเอาไว้...
griefs and sorrows,  
   
27:30 and try to listen to another fellow, ...แล้วพยายามฟังว่า
to what he is talking about? คนอื่นเขาพูดถึงอะไร
   
27:39 If you do that, หากคุณทำเช่นนั้น
  ก็เห็นได้ชัดว่า...
   
27:41 then you are trying to conform ...คุณกำลังพยายามทำตาม
to the pattern set by another, แบบแผนที่คนอื่นวางไว้ให้...
   
27:52 obviously, ...ดังนั้นจึงมีการแบ่งแยกอยู่เสมอ
   
27:57 and so there is always division.  
   
28:02 Right? ถูกต้องไหม
   
28:08 So we are asking ดังนั้นเรากำลังถามคำถาม
something very serious, ที่มีสาระสำคัญมาก...
   
28:16 and as you have taken the trouble ...ในเมื่อคุณอุตส่าห์ลำบาก
to come into this tent มาถึงที่นี่ มานั่งอยู่ในปรัมนี้...
   
28:23 – expenditure, energy, ...เสียเงินเสียทอง เสียแรง...
   
28:26 petrol, and all the rest of it – ...เสียค่าน้ำมันและอื่นๆ
   
28:32 are we together thinking? เรากำลังคิดร่วมกันอยู่หรือเปล่า
   
28:47 Not you think and I think ไม่ใช่คุณคิดหรือผมคิด
– thinking together. แต่เป็นการคิดร่วมกัน
   
29:06 Then we can go จากนั้นเราจึงสามารถเข้าสู่
into this question of time, ปัญหาของกาลเวลา...
   
29:16 – thinking together – ...โดยการคิดร่วมกัน
not your time, my time. ไม่ใช่เวลาของคุณหรือของผม
   
29:25 It is very important มันสำคัญมาก เพราะเรากำลัง
  จะค้นหาว่า ถ้าเราคิดร่วมกันได้...
   
29:27 because we are going to find out  
if we think together,  
   
29:30 whether there is ...จะมีวันพรุ่งนี้
psychologically tomorrow at all, ในทางจิตใจอยู่อีกหรือ...
   
29:42 because that may be ...เพราะนั่นอาจจะเป็นเพียงมายา
either an illusion or a reality: หรือเป็นความจริง...
   
29:53 that there is ...ที่ว่าในทางจิตใจนั้น
psychologically tomorrow มีวันพรุ่งนี้...
   
29:58 – tomorrow means many, ...วันพรุ่งนี้ หมายถึง วันพรุ่งนี้
many tomorrows. อีกจำนวนมากมาย
   
30:05 Either that may be an illusion, ไม่ว่านั่นจะเป็นมายาหรือไม่...
   
30:10 and so, being an illusion,  
we can put that aside  
   
30:15 and face this question ...และถ้าเป็นมายา เราสามารถ
  จะละวางมายานั้น...
   
30:19 whether there is psychologically ...และเผชิญหน้ากับคำถามนี้...
   
30:23 a progressive evolutionary ...ที่ว่าในทางจิตใจนั้น มีกระแส
movement, which is time. แห่งวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า...
   
30:27   ...ซึ่งก็คือกาลเวลาอยู่หรือไม่
   
30:31 I wonder if you follow all this? ผมไม่แน่ใจว่า คุณตามทัน
  ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไหม
   
30:35 Are you used to my language คุณเคยชินกับภาษาของผมเสียแล้ว
and therefore you can go to sleep? คุณจึงหลับใหลใช่ไหม
   
30:42 You might say, ‘Oh, yes, คุณอาจจะพูดว่า "อ๋อ ใช่เลย
I have heard all this before’. ผมเคยฟังมาแล้วทั้งนั้น"
   
30:52 If you so think, ถ้าคุณคิดเช่นนั้น
  คุณก็จะเลิกค้นหาด้วยตัวเอง...
   
30:57 then you are not  
discovering for yourself,  
   
31:02 you are not ...และคุณก็ไม่ได้คิดร่วมกัน
thinking together.  
   
31:09 You have already stopped คุณได้หยุดคิดร่วมกันแล้ว
thinking together and say, คุณจึงพูดว่า "ผมเคยฟังมาแล้ว"
   
31:13 ‘I’ve heard it before’.  
   
31:18 Because we are going เพราะเรากำลังสืบค้น
very, very deeply into this ลึกลงไปในเรื่องนี้มากๆ...
   
31:24 therefore it is ...เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นครั้งแรก
the first time you hear it. ที่คุณได้ยิน
   
31:31 The speaker has been talking ผู้พูดพูดที่นี่
in this tent for the last 19 years, ในเต้นท์นี้มาตลอดสิบเก้าปี...
   
31:37 next year it will be 20 years. ...ปีหน้าก็จะเป็นปีที่ยี่สิบ
   
31:41 And probably you will และบางทีคุณก็จะกลับมาที่นี่อีก
all turn up and say, แล้วพูดว่า...
   
31:44 ‘Oh, lord, he is back again, ..."โอ พระเจ้า เขากลับมาอีกแล้ว
caught in a rut’. มาพูดเรื่องซ้ำๆ ซากๆ"
   
31:53 We are not caught in a rut. เราไม่ได้ติดอยู่ในสภาพที่จำเจ
   
31:57 We are free to listen, เรามีอิสระในการฟัง
to observe, มีอิสระที่จะสังเกต...
   
32:07 and that very observation,  
   
32:28 listening reveals the truth, ...ในการสังเกตและการฟังนั้นเอง
  จะเปิดเผยความจริงออกมา...
   
32:33 not the idea about truth. ...ซึ่งไม่ใช่ความคิดเห็น
  เกี่ยวกับความจริง
   
32:38 So we are asking ดังนั้นเราจึงถามคำถามที่สำคัญมาก...
a very serious question,  
   
32:44 because all our conditioning,  
all our education,  
   
32:47 both religious, ...เพราะอิทธิพลครอบงำทั้งหมด
  ของเรา การศึกษาทั้งหมด...
   
32:52 personal and worldly, ...ทั้งทางศาสนา เรื่องส่วนตัว
  และทางโลก...
   
32:55 is allowing or giving time ...ได้ยอมรับหรือให้เวลา
to achieve something. กับการจะได้สิ่งใดมา
   
33:03 One needs time to learn a language, เราต้องการเวลาเพื่อเรียนรู้ภาษา...
   
33:07 one needs time to learn ...เราต้องการเวลา
how to drive a car, เพื่อเรียนขับรถยนต์...
   
33:12   ...กาลเวลาจึงเป็นสิ่งจำเป็น
  สำหรับการหาความชำนาญ...
   
33:15 time is necessary for acquiring ...เช่น ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค
skill, technological skill.  
   
33:21 To be a good carpenter, คุณต้องใช้กาลเวลา
you need time. จึงจะเป็นช่างไม้ที่ดีได้
   
33:29 But we are asking แต่เรากำลังถามถึงบางสิ่ง
something entirely different. ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
   
33:33 There time is necessary. เรื่องเหล่านั้น
  กาลเวลาเป็นสิ่งจำเป็น
   
33:36 Psychologically กรุณาระลึกไว้เสมอว่า
  เรากำลังคิดร่วมกัน...
   
33:39 – please, bear in mind  
we are thinking together,  
   
33:41 not what you think, ...ไม่ใช่คุณคิดว่า กาลเวลาในทาง
time is necessary or not. จิตใจจำเป็นหรือไม่จำเป็น
   
33:46 We are investigating together, เรากำลังสืบสวนร่วมกัน...
   
33:51 therefore you are free ...เพราะฉะนั้น
to look, to question, ask. คุณจึงเป็นอิสระที่จะมองดู...
   
33:54   ...ที่จะตั้งข้อสงสัย
  หรือถามเพื่อสืบค้น
   
33:58 You cannot enquire, demand, คุณไม่สามารถสืบค้น เรียกร้อง
be sceptical if you just say, หรือสงสัยได้ ถ้าหากคุณยังพูดว่า...
   
34:05 ‘I’ll hold on to my knowledge, "ผมจะยึดถือในความรู้ของผม...
I think time is necessary’,  
   
34:07   ...ผมคิดว่ากาลเวลาเป็นสิ่งจำเป็น"
  และอื่นๆ...
   
34:09 and so on ...ถ้าอย่างนั้น
– then we don’t meet together. เราก็ไม่ได้คิดร่วมกัน
   
34:12 We are thinking together เรากำลังคิดร่วมกัน
  ว่าด้วยปัญหาทั้งหมด...
   
34:14 about the whole question ...ที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการด้านจิตใจ
of psychological evolution.  
   
34:23 Because man เพราะตลอดนับพันๆ ปี
throughout the millennia, มนุษย์อยู่ในความเคยชิน...
   
34:28 has been accustomed,  
is used, conditioned  
   
34:33 to think that he will evolve. ...หรือถูกครอบงำให้คิดว่า
  เขาจะพัฒนาวิวัฒน์ขึ้นได้
   
34:40 ‘I am this today’. เขาคิดว่าวันนี้ผมเป็นอย่างนี้
   
34:42 ‘Give me time to change’. "ให้เวลาผมเปลี่ยนแปลงบ้าง"
   
34:47 ‘I am envious, frightened, "ผมเป็นคนขี้อิจฉาริษยา
  หวาดกลัว...
   
34:52 burdened with enormous sorrow ...แบกรับความทุกข์โศก
  เอาไว้มหาศาล...
   
34:59 and I must have time ...และผมต้องใช้เวลาที่จะเอาชนะมัน
to get over it, to go beyond it’. ข้ามไปให้พ้นมัน"
   
35:05 This is what we are used to. เราคุ้นเคยในการคิดอย่างนี้
   
35:11 So the speaker is saying ดังนั้นผู้พูดจึงถามว่า...
   
35:15 whether such psychological evolution ...วิวัฒนาการทางจิตใจเช่นนั้น
exists at all. มีอยู่จริงๆ หรือ
   
35:21 Or it is the invention of thought หรือว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของ
  ความคิด เพราะความคิดพูดว่า...
   
35:29 because it says, ..."วันนี้ผมยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้...
‘I cannot change today,  
   
35:32 give me time, for god’s sake, ...ขอเวลาให้ผม
tomorrow’. ขอเป็นวันพรุ่งนี้เถอะนะ"
   
35:39 The everlasting becoming. อยู่ในภาวะที่ต้องการเป็นอย่างนั้น
  อย่างนี้อันไม่สิ้นสุด
   
35:43 ‘I will be successful เช่น "ผมจะเป็นผู้บริหาร
as an executive, ที่ประสบความสำเร็จ...
   
35:46 as a first-class engineer, ...จะเป็นวิศวกรมือหนึ่ง
or a first-class carpenter’. หรือไม่ก็จะเป็นช่างไม้ชั้นยอด
   
35:53 All this needs skill ทั้งหมดนี้ต้องใช้ความชำนาญ
and you need time. คุณจึงต้องใช้เวลา
   
35:59 But we are asking: แต่เรากำลังถามว่า...
   
36:02 is there psychological ...วิวัฒนาการทางจิตใจ
evolution at all ที่ความเป็น "ตัวฉัน"...
   
36:07 – the ‘me’ becoming something? ...จะกลายเป็นอะไรบางอย่าง
  มีอยู่จริงหรือ
   
36:11 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
36:14 We are thinking together, เรากำลังคิดร่วมกันอยู่นะครับ...
   
36:16 not about whether time  
exists psychologically or not.  
   
36:22 We are thinking together, ...ไม่ใช่คิดเกี่ยวกับกาลเวลา
  ทางจิตใจว่ามีหรือไม่มี
   
36:24 therefore there is no opposition. เรากำลังคิดร่วมกัน เพราะฉะนั้น
  จึงไม่มีฝ่ายตรงข้ามกัน
   
36:29 Right? ถูกต้องไหม
   
36:35 So let us examine ดังนั้นเรามาตรวจสอบร่วมกัน
  ถึงอิทธิพลครอบงำทั้งหมด...
   
36:40 the whole conditioning of becoming ...ของความต้องการ
  การจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้...
   
36:47 – together, you understand? – ...คุณเข้าใจไหม
don’t come to any conclusion. อย่าเพิ่งสรุปอะไรทั้งสิ้น
   
36:52 Or if you have conclusions, หรือหากคุณมีข้อสรุปอยู่แล้ว
let go and find out. ก็ละวางเสียก่อน แล้วค้นหา
   
36:59 You see the problem? คุณมองเห็นปัญหาไหม
   
37:02 If one’s conditioning ถ้าหากอิทธิพลครอบงำของเรา
allows time, บอกว่า กาลเวลามีอยู่...
   
37:10 then you are caught ...คุณก็จะติดอยู่ในกระแสทั้งหมด
in the whole movement of becoming. ของความต้องการเป็นนั่นเป็นนี่
   
37:19 That is, I am angry, one is angry, นั่นคือผมโกรธ หรือเราโกรธ...
allow time to dissolve that anger.  
   
37:23   ...แล้วยินยอมให้กาลเวลา
  เข้ามาสลายความโกรธนั้น
   
37:32 That is one’s conditioning, นั่นคืออิทธิพลครอบงำของเรา
that’s one’s habit. นั่นคือนิสัยความเคยชินของเรา
   
37:36 And if you cling to that, และถ้าหากคุณยึดติด
we cannot think together. อยู่กับความเคยชินนั้น...
   
37:39   ...เราก็ไม่สามารถคิดร่วมกัน
   
37:43 Therefore it is important เพราะฉะนั้นมันจึงสำคัญ
to find out ที่จะค้นหาว่า...
   
37:48 if you are clinging to something ....คุณยึดติดอยู่กับอะไร
  บางอย่างหรือไม่...
   
37:51 and at the same time ...และในขณะเดียวกัน
trying to think together. คุณก็พยายามจะคิดร่วมกัน
   
37:56 Right? ถูกต้องไหม
   
38:00 If I cling to my belief, ถ้าผมยึดติดกับความเชื่อของผม
  ประสบการณ์ของผม...
   
38:03 to my experience  
according to that belief,  
   
38:10 and you likewise, ...ส่วนคุณเองก็เช่นเดียวกัน
  เราก็ไม่มีวันจะคิดร่วมกันได้...
   
38:13 we can never think together,  
   
38:19 we can never ...เราก็จะไม่มีวันร่วมมือกันได้...
co-operate together,  
   
38:22 there is no action ...การกระทำที่ไม่แบ่งแยก
which is not divisive. ก็จะไม่เกิดขึ้น
   
38:29 You are following? คุณตามทันใช่ไหมครับ
   
38:32 So are we prepared ดังนั้นเราจึงเตรียมตัว
to investigate together เพื่อสืบสวนร่วมกัน...
   
38:38 – investigate implies ...การสืบสวนแสดงนัยถึง การมองดู...
looking, observing, thinking –  
   
38:40   ...การสังเกต การคิดอย่างมีเหตุมีผล
  ปกติ อดทนและลุ่มลึก
   
38:44 rationally, sanely, เราเป็นอิสระที่จะสืบค้น
patiently, deeply. ในปัญหานี้หรือไม่...
   
38:56 Is one free to enquire  
into this question:  
   
39:00   ...เพราะความเป็นตัวฉัน
  กิจกรรมที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง...
   
39:04 the me, the self-centred activity, ...เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
the constant movement, ไม่ว่าขณะที่คุณหลับหรือตื่น...
   
39:12 whether you are asleep, awake, ...ทั้งในขณะกำลังเดิน
walking, dreaming, talking, ในยามฝันหรือพูด...
   
39:16 it is this constant ...มันคือศูนย์กลางของกิจกรรมแห่ง
central activity of me. ความเป็น "ตัวฉัน" ที่มีอยู่ตลอดเวลา
   
39:25 Has that a tomorrow, การจบสิ้นลงแห่งศูนย์กลางนั้น...
a progressive ending of it?  
   
39:28   ...มีวันพรุ่งนี้หรือค่อยๆ พัฒนา
  ไปสู่การจบสิ้นได้หรือ
   
39:30 Or a progressive continuity of it, ความก้าวหน้า
a refinement of it? ที่ต่อเนื่อง ที่ค่อยเป็นค่อยไป...
   
39:34   ...การขัดเกลา ปรับปรุงให้ตัวฉัน
  ดีขึ้น มีอยู่หรือไม่
   
39:39 All that demands tomorrow. ทั้งหมดนั้นเรียกร้อง
  ว่าต้องมีวันพรุ่งนี้ (อนาคตกาล)
   
39:51 Now, psychologically, ทีนี้ วันพรุ่งนี้ (อนาคตกาล)
is there a tomorrow? ที่เกี่ยวกับจิตใจมีอยู่หรือ
   
39:56 Please, this is กรุณาด้วย นี่เป็นคำถามที่สำคัญมาก
a very serious question.  
   
40:10 The speaker put this question ผู้พูดเคยถามคำถามนี้
to somebody some time ago, กับใครบางคนมาก่อนแล้ว...
   
40:15 and the person said, และคนนั้นตอบว่า
  "โอ พระเจ้า...
   
40:17 ‘Oh, lord, I am going ...ฉันกำลังจะได้พบกับ
to meet my husband tomorrow’. สามีของฉันในวันพรุ่งนี้"
   
40:24 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
40:26 Oh, come on, there is โธ่ ไม่เอาน่า อย่าทำหน้างงงวย
nothing difficult, don’t be puzzled. อย่างนั้น ไม่มีอะไรยากหรอก
   
40:30 All her hope, pleasure นั่นคือความหวัง ความพึงพอใจ
– you follow? – ทั้งปวงของเธอ-คุณตามทันไหม
   
40:34 the whole memory of the husband, ความทรงจำทั้งหมดที่เกี่ยวกับสามี...
   
40:39 and if there is no tomorrow, ...หากไม่มีวันพรุ่งนี้
what is my husband? แล้วสามีของฉันคืออะไร
   
40:45 Right? ถูกต้องไหม
   
40:51 Please, together. กรุณาคิดร่วมกันด้วยครับ
   
40:56 We are free together เรามีอิสระร่วมกัน
to enquire into this question. ที่จะสืบค้นในปัญหานี้
   
41:02 The speaker is not imposing ผู้พูดไม่ได้ยัดเยียดอะไรให้แก่คุณ
a thing on you.  
   
41:11 But it is very important to find out แต่มันสำคัญมากที่จะค้นหาว่า
if there is a tomorrow. วันพรุ่งนี้มีอยู่หรือไม่
   
41:23 If there is no tomorrow, ถ้าหากไม่มีวันพรุ่งนี้
what takes place? จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
   
41:32 We know what takes place when we เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
have allowed multiple tomorrows: หากเรายอมให้มีวันพรุ่งนี้มากมาย...
   
41:39 postponement, laziness, indolence, มีการผลัดวันประกันพรุ่ง
  ความเกียจคร้าน ความไม่สนใจจริงๆ...
   
41:43 gradually achieving something, ...การค่อยเป็นค่อยไป
  ในการประสบความสำเร็จ...
   
41:47 enlightenment ...เช่น การรู้แจ้ง นิพพาน และอื่นๆ
  คุณเข้าใจไหม
   
41:51 – you understand? –  
Nirvana, all the rest of it.  
   
41:55 Through many lives, progress ความก้าวหน้าโดยอาศัยการเกิด
– you follow? หลายๆ ชาติ-คุณตามทันไหม
   
41:59 I wonder if you follow all this, ผมไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจ
  ทั้งหมดนี้ไหม...
   
42:01 the seriousness ...เข้าใจถึงความสำคัญจริงจัง
of this investigation? ของการสืบสวนในเรื่องนี้
   
42:10 If there is no tomorrow ถ้าหากไม่มีวันพรุ่งนี้ทางจิตใจ...
psychologically,  
   
42:14 then what happens ...จิตใจของคุณจะมีคุณภาพอย่างไร
to the quality of your mind?  
   
42:27 The mind that is thinking together, จิตใจที่กำลังคิดร่วมกัน
  คุณภาพของจิตใจนั้นเป็นอย่างไร...
   
42:35 what is the quality of the mind  
   
42:38 – the mind, not your mind, ...ไม่ใช่จิตใจของคุณ หรือของผม...
my mind –  
   
42:42 but the mind ...แต่เป็นจิตใจที่ได้เห็น
  ความเคลื่อนไหวของความเป็น "ฉัน"...
   
42:45 that has seen the whole progressive ...ทั้งหมดที่คิดในเชิงค่อยๆ พัฒนา
movement of the ‘me’ becoming, ไปให้ถึง ความเป็นนั่น เป็นนี่...
   
43:11 that has seen what is involved จิตใจที่ได้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่
  เกี่ยวข้องกับความต้องการไปให้ถึง...
   
43:17 in this self-achieving, ...ความสำเร็จของตน ความต้องการ
self-becoming เป็นนั่น-เป็นนี่ ของตน...
   
43:36 and what is involved ...รวมทั้งเห็นว่า
  มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง...
   
43:39 when psychologically ...เมื่อจิตใจไม่มีวันพรุ่งนี้
there is no tomorrow, no future. หรือไม่มีอนาคตกาล
   
43:49 Do you understand, sir? คุณเข้าใจไหมครับ
   
44:00 Psychologically then จากนั้นจะมีการปฏิวัติทางจิตใจ
there is a tremendous revolution. อย่างยิ่งใหญ่
   
44:06 Right? ถูกต้องไหม
   
44:09 Is this taking place with you, สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่
   
44:11 that is what is important, นั่นต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ
not the words, ไม่ใช่คำพูด...
   
44:14 not the speaker what is stating, ...ไม่ใช่สิ่งผู้พูดที่กำลังพูด
but actually, แต่ในความเป็นจริง...
   
44:21 actual means that which is ...ความเป็นจริงหมายถึง
happening now, the actuality, สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้...
   
44:30 is the actuality ...ความเป็นจริงที่ว่า
that in investigating together ในการสืบสวนร่วมกัน...
   
44:42 the mind has discovered the truth ...จิตใจได้ค้นพบความจริงว่า...
   
44:46 that there is no tomorrow, ...ในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจแล้ว
psychologically? วันพรุ่งนี้ไม่ได้มีใช่ไหม
   
44:49 Then what takes place แล้วเกิดอะไรขึ้น
with the quality of one’s mind? กับคุณภาพแห่งจิตใจของเรา
   
44:55 You understand what I am saying? คุณเข้าใจที่ผมกำลังพูดไหม
   
45:04 All religions, Christian, Catholic, ทุกๆ ศาสนา ไม่ว่าคริสเตียน
and all the rest of it, หรือคาทอลิก...
   
45:09 have all said ...และอื่นๆ พากันพูดว่า
tomorrow is important. วันพรุ่งนี้สำคัญ
   
45:19 Tomorrow in the Christian world, วันพรุ่งนี้ในโลกของชาวคริสต์
one life. มีชีวิตเดียว
   
45:24 When you die, one life only. เมื่อคุณตายไป
  มีเพียงชาติเดียวเท่านั้น
   
45:27 The Asiatic world says ส่วนชาวเอเชียบอกว่า
multiple lives. ชีวิตมีหลายภพหลายชาติ
   
45:37 Probably you neither believe บางทีคุณอาจจะไม่เชื่อหรือยอมรับ
or accept either of those two ทั้งสองอย่างนั้นก็ได้ ผมไม่ทราบ
   
45:42 – I don’t know.  
   
45:47 But when you begin to investigate แต่เมื่อคุณเริ่มต้นสืบสวน
the whole psychological movement, กระแสของจิตใจทั้งหมด...
   
45:55 the ‘me’, the ‘X’ becoming, ...มีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
becoming – you follow? – กับ "ตัวฉัน"...
   
46:01 what is involved? ...การเป็น "อ" การเป็นนั่น-เป็นนี่
  คุณเข้าใจไหม
   
46:04 Gradually you suffer and คุณค่อยๆ เป็นทุกข์ และก็ค่อยๆ
go on gradually lessening suffering แก้ไขให้ความทุกข์ลดลงไปเรื่อยๆ...
   
46:11 till ultimately you are free, ...จนในที่สุดคุณเป็นอิสระ...
   
46:13 either in this life ...ถ้าไม่สำเร็จในชาตินี้
or in successive lives. ก็ในชาติต่อๆ ไป
   
46:19 The Christians accept ชาวคริสเตียนยอมรับ
this life, one life, ชีวิตนี้ชาติเดียว...
   
46:22 and the Asiatics accept many, ...แต่ชาวเอเชียยอมรับว่า
many lives – you follow? มีหลายภพหลายชาติ...
   
46:25   ...คุณตามทันไหม
   
46:28 That is psychologically one life นั่นคือในด้านจิตใจคิดว่า มีชีวิต
and psychologically multiple lives. เดียวบ้าง มีหลายภพหลายชาติบ้าง
   
46:39 And together, you and I, ส่วนคุณร่วมกันกับผม
have looked at it มองดูมันโดยปราศจากอคติ...
   
46:44 without any prejudice, ...ปราศจากข้อสรุป
without any conclusion, เรากำลังสังเกตความเป็นจริง...
   
46:52 we are observing the fact, ...ว่าผู้คนยึดติด
how people are caught in this. ในเรื่องนี้กันอย่างไร
   
47:00 And also we are asking: และเราก็ถามอีกด้วยว่า
   
47:07 if there is no tomorrow ...หากในด้านจิตใจไม่มีวันพรุ่งนี้...
psychologically,  
   
47:15 what has happened to your mind, ...แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
  กับจิตใจของคุณ...
   
47:19 to your action, to your behaviour, ...กับการกระทำของคุณ
  ความประพฤติของคุณ...
   
47:24 to your responsibility? ...และความรับผิดชอบของคุณบ้าง
   
47:27 Do you understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
   
47:29 Have you understood my question คุณเข้าใจคำถามของผมหรือยังครับ
– the question?  
   
47:37 What is your conduct ความประพฤติของคุณจะเป็นอย่างไร
if there is no tomorrow? ถ้าหากไม่มีวันพรุ่งนี้
   
47:45   ความประพฤติแสดงนัยถึง...
   
47:46 Conduct implying responsibility ...ความรับผิดชอบที่เกี่ยวเนื่อง
with regard to another in action. กับการกระทำของผู้อื่น
   
48:00 Do you understand, sir? คุณเข้าใจไหมครับ
   
48:05 Then what is your relationship จากนั้นความสัมพันธ์ของคุณ
to another? ต่อผู้อื่นจะเป็นอย่างไร
   
48:15 Please, กรุณาด้วยเรากำลังสืบสวนร่วมกัน...
together we are investigating,  
   
48:17 don’t look at me and say, ...อย่ามองมาที่ผม แล้วพูดว่า
‘Please, tell me’. "กรุณาบอกผมด้วย"
   
48:25 Because there is เพราะไม่มีทั้งคุณและผม
no you and I in this thinking, ในการคิดร่วมกันอบ่างนี้...
   
48:34 in this observation, ...ในการสังเกตการณ์นี้
in this quality of listening. ด้วยคุณภาพในการฟังเช่นนี้
   
48:48 What is your relationship ความสัมพันธ์ของคุณ
with another กับคนอื่นจะเป็นอย่างไร...
   
48:58 when there is no tomorrow ...ในเมื่อไม่มีวันพรุ่งนี้
psychologically? ในด้านจิตใจ
   
49:07 Either you despair, คุณอาจจะสิ้นหวัง เพราะนี่เป็น
  สิ่งที่สะเทือนใจคุณอย่างยิ่ง...
   
49:12 because this is a shock to one, ...คุณเข้าใจไหม
do you understand?  
   
49:18 Either you despair คุณอาจจะสิ้นหวัง
  หรือไม่ก็ยอมแพ้...
   
49:21 or you give up and say, ...แล้วพูดว่า "ฉันไม่รู้"
‘I don’t know’ – throw it out. แล้วก็ทิ้งมันไป
   
49:29 But if you are committed แต่ถ้าคุณมอบตนต่อพันธะ
to this thinking together ที่จะคิดร่วมกัน และร่วมกันสืบสวน...
   
49:37 and enquiring ...ในเรื่องการก้าวหน้า
into the progressive business, ที่ค่อยๆ เป็นไป...
   
49:46 and ending of today psychologically, ...และการสิ้นสุดของวันนี้
  ในทางจิตใจ...
   
49:54 then what takes place actually ...จากนั้นความเป็นจริงอะไร
  ที่จะเกิดขึ้น...
   
49:57 – actually in the sense ...ความเป็นจริงที่หมายถึง
that which is happening now สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้...
   
50:01 in your relationship with another? ...ในความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่น
   
50:15 Relationship being ความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียง
not only physical contact, การสัมพันธ์ทางกายเท่านั้น...
   
50:20 sex, and all the rest of it, ...เช่น เรื่องเพศ และอื่นๆ...
   
50:22 but also the psychological ...แต่มีความสัมพันธ์
relationship of dependence, ทางด้านจิตใจด้วย...
   
50:28 attachment, ...เช่น การพึ่งพิง การผูกพัน...
   
50:31 comfort, loneliness, ...ความอบอุ่นใจ ความอ้างว้าง
all the rest of it, และอื่นๆ มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
   
50:39 what takes place?  
   
50:57 Would you tell me? คุณจะบอกผมได้ไหม
   
51:08 Or is this totally new to you? หรือว่าสิ่งที่พูดนี้
  เป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณ ใช่ไหม
   
51:14 You are listening คุณเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรก...
for the first time  
   
51:22 and therefore there is ...เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจตอบสนอง
no immediate response. อย่างทันควันได้
   
51:32 Right? ถูกต้องไหม
   
51:33 And why not? และทำไมจึงไม่ได้
   
51:37 You are following all this? คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
I wonder if you are.  
   
51:51 If there is no future, ผมไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจ
   
51:55 no future, ถ้าหากไม่มีอนาคตกาล...
   
52:01 the future to which you are ...ไม่มีอนาคตกาลที่คุณคุ้นเคย
accustomed to, we know very well: คุณรู้ดีมากอยู่แล้ว...
   
52:08 the picture, the image, ...มีภาพ ภาพลักษณ์
the pleasure, ความพึงพอใจ...
   
52:13 desire for success, ...ความอยากจะประสบความสำเร็จ
spiritual and worldly, ทั้งทางโลกและทางธรรม...
   
52:19 the priest wanting to become bishop, ...พระที่ต้องการเป็นสังฆาธิการ
  (บิช๊อบ)...
   
52:21 bishop wanting ...สังฆาธิการต้องการเป็น
to become the cardinal, พระคาดินัล...
   
52:23 the cardinal becoming the pope  
   
52:24 – the whole racket of it,  
   
52:30 and in the world too, ...พระคาดินัลต้องการเป็น
  พระสันตะปาปา เป็นต้น...
   
52:36 then, if you see ...ตามลำดับชั้นของมัน
  รวมทั้งเรื่องในทางโลกด้วย...
   
52:40 that implies constant strife, ...จากนั้น ถ้าหากคุณเห็นอย่างนั้น...
constant battle,  
   
52:45   ...หมายถึง เห็นการต่อสู้
  ทะเลาะวิวาทที่มีอยู่ตลอดเวลา...
   
52:49 a ruthless sense of me aggressively ...เห็นความโหดเหี้ยมของ "ตัวฉัน"
pushing, pushing, pushing. ที่เคี่ยวเข็นผลักดันอย่างก้าวร้าว
   
52:59 And so in that aggressive และดังนั้น ในความสำเร็จ
achievement there is security, ที่ก้าวร้าวนั้น มีความมั่นคงอยู่...
   
53:12 hoping to have security. ...โดยหวังว่าจะมีความมั่นคง
   
53:16 And in relationship also และในความสัมพันธ์
– security in another, ก็หวังความมั่นคงจากอีกฝ่ายหนึ่ง...
   
53:22 with all its implications:  
   
53:26 anxiety, jealousy, ...ซึ่งมาพร้อมกับนัยทั้งหมดของมัน
displeasure, tears เช่น ความวิตกกังวล...
   
53:33 – we know all that very well. ...ความริษยา ความไม่พอใจ และน้ำตา
  เรารู้เรื่องทั้งหมดนั้นดีมาก
   
53:38 But if there is no แต่ถ้าไม่มีวันพรุ่งนี้
progressive tomorrows, ที่จะก้าวหน้า...
   
53:45 what is one’s relationship ...ความสัมพันธ์ของเราต่อคนอื่น...
to another, intimate or not?  
   
53:53 Go on, sirs, find out. ...ทั้งที่ใกล้ชิดสนิทสนม
  และที่ไม่สนิทจะเป็นอย่างไร
   
54:34 You see, ค้นหาต่อไปครับ
   
54:39 if you have understood คุณเห็นไหม ถ้าคุณไม่เข้าใจ
the quality of thinking together, คุณลักษณะของการคิดร่วมกัน...
   
54:49 thinking together, ...การคิดร่วมกัน
not about something, ที่ไม่ใช่คิดเกี่ยวกับอะไร...
   
54:54 but thinking together, ...แต่คุณและผมคิดร่วมกัน...
you and I,  
   
55:03 then where does ...จากนั้น การคิดร่วมกันนั้น
that thinking together จะนำไปสู่ ณ ที่ใด...
   
55:09 lead in my relationship to another? ...ในความสัมพันธ์ของผม
  กับอีกคนหนึ่ง
   
55:14 You are following? คุณตามทันไหม
   
55:16 The other doesn’t know สมมติว่าอีกคนหนึ่งไม่รู้
anything about all this, suppose. เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้เลย
   
55:24 The other is attached, อีกคนหนึ่งยังยึดติด
and all the rest of it, และอะไรทำนองนั้นทั้งหมดเลย...
   
55:27 what is your relationship ...ความสัมพันธ์ของคุณ
to the other ต่ออีกคนหนึ่งจะเป็นอย่างไร...
   
55:30 if there is this quality of thinking ...ถ้าคุณภาพของการคิด
  เป็นอย่างนี้...
   
55:33 which is absolutely together, ...คือ มีการคิดร่วมกัน
this is not divisive? อย่างสมบูรณ์ ไม่แบ่งแยก
   
55:53 Do you want me to tell you? คุณต้องการให้ผมบอกคุณใช่ไหม
   
55:55 Questioner: No, sir. Questioner:ไม่ครับ
K: Quite right, sir. Krishnamurti:ถูกทีเดียวครับ
   
56:06 When you said, ‘No, sir’, เมื่อคุณพูดว่า "ไม่ครับ"
then we are together. เราก็คิดร่วมกันแล้ว
   
56:11 Q: Not quite, sir. Q:ไม่เชิงครับ
   
56:20 K: You see, K:คุณเห็นไหม
that is our difficulty. ความยากของเราอยู่ตรงนั้น
   
56:26 You want to think คุณต้องการจะคิดร่วมกันกับผม...
together with me,  
   
56:31 and I can’t let go my ambition, ...แต่ผมไม่สามารถ
my vanity, my prejudice. ละวางความทะเยอทะยาน...
   
56:36   ...ความทะนงและอคติของผม
   
56:41 I can’t let go because you say, ผมไม่สามารถละวาง แต่คุณพูดว่า
‘Look, let’s think together, "ขอให้เรามาคิดร่วมกัน...
   
56:47 so that we have this quality, ...เพื่อว่าจิตใจของเรา
  จะมีคุณภาพนี้...
   
56:49 this spirit of actual  
co-operation in thinking’.  
   
56:56 And I can’t, ...มีน้ำใจที่จะร่วมมือ
  ในการคิดจริงๆ"
   
57:00 because I am attached และผมไม่สามารถทำได้ เพราะผม
to my thinking, ยึดติดกับความคิดของผม...
   
57:05 to my memories, to my experience, ...ยึดติดกับความทรงจำ ประสบการณ์
to my accumulated knowledge. และความรู้ที่สั่งสมมาของผม
   
57:11 So it is I who have created ดังนั้นผมต่างหากที่เป็นคนสร้าง
the division, not you. การแบ่งแยก ไม่ใช่คุณ
   
57:17 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
57:19 You understand this? คุณเข้าใจสิ่งนี้ไหม
Are you doing that? คุณกำลังทำอย่างนั้นไหม
   
57:23 Because if you are thinking เพราะถ้าคุณกำลังคิดว่า
having that spirit, คุณมีน้ำใจเช่นนั้น...
   
57:28 then if there is no tomorrow, ...แล้วถ้าไม่มีวันพรุ่งนี้
what? จะเกิดอะไรขึ้น
   
57:32 You are missing the whole thing, คุณจะไม่ได้เข้าใจอะไรเลย
come on, sir! ว่าไงครับ
   
57:43 This is exactly what is going on นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ
between you and the speaker. ระหว่างคุณกับผู้พูด
   
57:56 The speaker says, ‘I have no ผู้พูดบอกว่า "ผมไม่มีปัญหาส่วนตัว"
personal problems’, which is a fact. ซึ่งเป็นความจริง
   
58:02 ‘I have no belief’, "ผมไม่มีความเชื่อ"
which is a fact. ซึ่งเป็นความจริง
   
58:05 ‘I have no experience’. "ผมไม่มีประสบการณ์"
   
58:10 I have had a great many but I don’t ผมเคยมีมาแล้วมากมาย
carry them, they have gone. แต่ผมไม่แบกมันเอาไว้
   
58:13   มันหายไปหมดแล้ว
   
58:17 I am not entrenched in my particular ผมไม่ยึดมั่น
opinion, prejudice, evaluations. ในความคิดเห็น อคติ...
   
58:22   ...การประเมินค่าอันเฉพาะของผม
   
58:28 Right? ถูกต้องไหม
Which is a fact.  
   
58:29   ซึ่งเป็นความจริง
   
58:30 I would be a hypocrite ผมคงจะเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก
if I said something else. ถ้าผมพูดอย่างอื่น
   
58:37 So I say let’s think together ดังนั้นผมจึงพูดว่า
  มาคิดร่วมกัน...
   
58:42 and see the beauty ...และจะได้เห็นความงาม
of thinking together. ของการคิดร่วมกัน
   
58:47 And you say, และคุณก็พูดว่า...
   
58:48 ‘How can I let go my knowledge, ..."ผมจะละวางความรู้ ประสบการณ์
my experience, ของผมได้อย่างไร...
   
58:52 I can’t, I love them’. ...ผมทำไม่ได้ ผมรักมัน"
   
58:55 ‘This is my life’. "นี่เป็นชีวิตของผม"
   
59:00 So you create ดังนั้นจึงสร้างการแบ่งแยก
a division in the world ขึ้นในโลก...
   
59:09 – German, national – ...เช่น การเป็นชาวเยอรมัน
you follow? ความเป็นชาติ คุณตามทันไหม
   
59:12 Both outwardly and inwardly. ทั้งภายนอกและภายใน
   
59:16 And where there is division, และที่ใดมีการแบ่งแยก
there must be conflict, ที่นั่นย่อมมีความขัดแย้ง นั่นคือกฏ
   
59:21 that is a law: ...เช่น การแบ่งแยกเป็นชาวคาทอลิก...
   
59:25 the Catholic, the Protestant, ...ชาวโปรเตสแตนต์ คอมมิวนิสต์
the Communist, the Totalitarian. ผู้เผด็จการ
   
59:37 So the speaker says, ดังนั้นผู้พูดบอกว่า
  "กรุณาด้วย มาคิดร่วมกันนะเพื่อน"
   
59:40 ‘Please, my friend, คุณเข้าใจไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
let’s think together’.  
   
59:50 You understand, sir, เมื่อเราคิดร่วมกัน
what has happened? บุคลิกสมบัติ...
   
59:54 When we think together, ...ความเป็นส่วนตัวทั้งหมด
you have lost all your personality. ของคุณก็หายไป
   
1:00:01 Ah, you don’t see it. อา! คุณไม่เข้าใจ
   
1:00:04 You follow? คุณตามทันไหมครับ
   
1:00:05 You are no longer คุณไม่ใช่นายสมิทธ์
Mr. Smith and Mr. K. หรือนายเค อีกต่อไป
   
1:00:10 Oh, come on, sirs! เข้าใจเสียเถอะครับ
   
1:00:17 What time is it, sir? เวลาเท่าไหร่แล้วครับ
   
1:00:41 This is the purpose นี่เป็นความมุ่งหมายของการพูด
of these talks and dialogues และการเสวนาเหล่านี้...
   
1:00:50 that we together ...ซึ่งเราร่วมกันแก้ปัญหา
dissolve all our problems ทั้งหมดของเรา...
   
1:01:07 because the self-centred problem ...เพราะปัญหาความเห็นแก่ตัว
  ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาของโลก...
   
1:01:10 is greater than ...ไม่ว่าปัญหาทางการเมือง...
the problems of the world  
   
1:01:14 – political, energy, ...ปัญหาพลังงาน การแบ่งแยกประเทศ...
various countries divided,  
   
1:01:20 that is nothing compared to this. ...ปัญหาเหล่านั้นเทียบไม่ได้เลย
  กับปัญหาความเห็นแก่ตัว
   
1:01:23 Because once you have resolved this, เพราะหากคุณสามารถ
  แก้ปัญหานี้ได้แล้ว...
   
1:01:28 you are master of the world. ...คุณก็เป็นนายเหนือโลก
   
1:01:30 You understand? คุณเข้าใจไหมครับ
   
1:01:32   เป็นนาย
   
1:01:35 Master. อย่าเพิ่งคิดไปนอก...
Don’t go off into some...  
   
1:01:48 I think that is enough ผมคิดว่าพอแล้ว
for this morning, isn’t it? สำหรับเช้าวันนี้ ใช่ไหม
   
1:01:52 Basta? พอแล้วนะครับ
   
1:01:54 Bene. ดีครับ