Krishnamurti Subtitles

ความอยากและกาลเวลาก่อให้เกิดความกลัวใช่ไหม

Saanen - 17 July 1979

Public Talk 51:02 Krishnamurti: Before we go on ก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อ
   
1:05 to talk over what we have been เกี่ยวกับเรื่องที่พูดกันไว้
talking the last four talks, เมื่อสี่ครั้งที่แล้ว...
   
1:14 one has been wondering, ...เราสงสัย และคุณก็คงต้องเคย
  ถามตัวคุณเองด้วย...
   
1:16 and you must also have  
been asking yourself,  
   
1:20 why we, who have gathered here, ...ว่าทำไมพวกเราที่มาชุมนุมกันที่นี่
  และเคยฟังมาแล้วหลายปีดีดัก...
   
1:29 who have listened for so many years,  
   
1:32 why don’t we change? ...ทำไมเราจึงไม่เปลี่ยนแปลง...
   
1:39 What is the root cause of it? ...อะไรคือสาเหตุรากเหง้า
  ที่ทำให้เราไม่เปลี่ยนแปลง
   
1:45 Is there one cause, มันมีเพียงสาเหตุเดียว
or many causes? หรือว่ามีหลายสาเหตุ
   
1:56 We know what the world เรารู้ว่าโลกภายนอกนั้น
has become outwardly, แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ มากขึ้น...
   
2:01 more and more fragmented,  
   
2:04 more and more violent, ...รุนแรงมากขึ้น บ้าคลั่งมากขึ้น...
more insane,  
   
2:13 one group fighting another group, ...คนกลุ่มหนึ่ง
  ต่อสู้กับอีกกลุ่มหนึ่ง...
   
2:17 where one cannot share ...พลังงานทั้งมวลที่โลกมี...
   
2:20 all the energy of the world ...ไม่อาจเอามาแบ่งปัน
for all people, ให้แก่คนทั้งโลกใช้ร่วมกันได้...
   
2:25 you know what is happening. ...คุณก็รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
   
2:28 And what is our relationship แล้วความสัมพันธ์ของเรา
to that, ต่อเรื่องนั้น...
   
2:34 to the world and to oneself? ...หรือต่อโลกหรือต่อตัวเราเอง
  เป็นอย่างไร
   
2:39 Are we separate from all that? เราแตกต่างจากทั้งหมดนั้นหรือเปล่า
  หากเป็นเช่นนั้น ผมขอถามว่า...
   
2:45 If we are, which I question,  
if we are,  
   
2:53 are we so very radically different ...หากเราแตกต่าง เรานั้นแตกต่าง
from the world about us? อย่างสิ้นเชิงจากโลกรอบๆ ตัวเราไหม
   
3:02 The competing gurus, บรรดาคุรุที่ชิงดีชิงเด่นกัน
the competing religions, ศาสนาที่แข่งขันกัน...
   
3:09 the contradictory opposing ideas, ...แนวความคิดที่ไม่ลงรอย
and so on, ขัดแย้งกันและอื่นๆ...
   
3:17 what shall we do ...เราจะต้องทำอะไรร่วมกัน
  เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง
   
3:30 together to change ourselves? ผมขอถามด้วยความจริงจังที่สุด...
   
3:39 I am asking this in all seriousness:  
   
3:45 why we lead our lives as we live: ...ว่าทำไมเราจึงดำรงชีวิต
  เช่นที่เป็นอยู่...
   
3:51   ...มีชีวิตอยู่ในบรรดาอุดมคติ
  ในความหยิ่งผยองอันคับแคบไร้สาระ...
   
3:52 our petty little ideals, vanities,  
   
3:58 and all the stupidities ...รวมทั้งเรื่องโง่เขลาทั้งหลาย
that we have accumulated, ที่เราสั่งสมไว้...
   
4:03 why is it we go on this way? ...ทำไมเราถึงยังเป็นอยู่อย่างนี้
   
4:09 Is it we are frightened to change? เรากลัวการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม...
   
4:21 Is it we have no desire  
or intention or urge  
   
4:28 to find a different way of living? ...เราไม่ปรารถนาหรือไม่ได้ตั้งใจ
  ค้นหาวิถีชีวิตซึ่งแตกต่างออกไปใช่ไหม
   
4:36 Please, ask yourself กรุณาถามคำถามเหล่านี้
these questions. กับตัวคุณเอง
   
4:41 I am asking these questions for you, ผมถามคำถามเหล่านี้เพื่อคุณ
I am not asking for myself. ไม่ใช่เพื่อตัวผม
   
4:47 Why? เพราะเหตุใดกันแน่
   
4:50 What is the essence of this อะไรคือสาเหตุหลัก
deterioration of the human mind ของความเสื่อมถอยในจิตใจมนุษย์...
   
5:00 and therefore ...ซึ่งทำให้เกิดการกระทำ
the disintegration in action? ที่แตกแยกและเสื่อมถอย
   
5:08 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
5:11 Why is there this mind ทำไมจิตใจมนุษย์
that has become so small, inclusive, จึงกลายเป็นจิตใจที่คับแคบ ไม่เปิดกว้าง...
   
5:20 not bringing everything ...ไม่ได้นำทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกัน
and operating from the whole, และปฏิบัติการจากความเป็นทั้งหมด...
   
5:26 but living in a small ...แต่กลับดำรงอยู่ใน
little courtyard? อาณาบริเวณเล็กๆ แคบๆ ของตัวเอง
   
5:36 What is the root of it? อะไรคือรากเหง้า
  ของจิตที่แบ่งแยกจนคับแคบนี้
   
5:45 Go on, sirs, think it, คิดดูดีๆ ต่อไปอีกครับ
let us talk it over a little bit. ขอให้เราพูดคุยเรื่องนี้กันอีกหน่อย
   
5:54 The other day you were asking: เมื่อวันก่อนคุณถามว่า
  "ทั้งๆ ที่ฟังคุณพูดมาสี่สิบห้าสิบปีแล้ว...
   
5:59 why is it that I have heard you  
for 52 or 40 years  
   
6:06 and I have not changed at all? ...ทำไมฉันจึงไม่เปลี่ยนแปลงเลย
   
6:09 There have been little มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบ้าง
changes, modifications, ก็เพียงเล็กๆ น้อยๆ...
   
6:13 perhaps I am no longer ...เช่น ฉันอาจจะไม่เป็น
a nationalist, พวกชาตินิยมแล้ว...
   
6:17 no longer belong to any particular  
   
6:21 organised group ...ไม่สังกัดองค์กรศาสนาใดๆ
of religious thinking, อีกต่อไป...
   
6:26 don’t superficially belong ...ไม่สังกัดนิกาย
to any sect or to any guru, หรือขึ้นกับคุรุใดๆ อย่างฉาบฉวย...
   
6:32 to all that circus ...หรือเข้าร่วมกิจกรรมประหลาดๆ
that goes on. ที่ทำๆ กันอยู่
   
6:37 But deeply one remains แต่ลึกๆ แล้วเรายังคงเหมือนเดิม
more or less the same. ไม่มากก็น้อย
   
6:48 Perhaps more refined, บางทีอาจจะละเอียดอ่อนขึ้น
  การเอาตัวเองเป็นใหญ่ลดลงเล็กน้อย...
   
6:53 the self-centredness is  
a little less active,  
   
6:59 less aggressive, ...อาจจะก้าวร้าวน้อยลง
  ได้รับการขัดเกลามากขึ้น รู้จักยอมมากขึ้น...
   
7:03 more refined, more yielding,  
   
7:09 a little more considerate, ...คำนึงถึงคนอื่นมากขึ้นอีกนิดหน่อย
  แต่รากเหง้ายังคงอยู่
   
7:12 but the root remains.  
   
7:19 Have you noticed this? คุณเคยสังเกตสภาพนี้บ้างไหม
Why? เพราะเหตุใดหรือ
   
7:24 We are talking about เรากำลังพูดถึงการถอนรากเหง้านั้น
the eradication of that root, ทิ้งไปให้สิ้นซาก...
   
7:30 not the peripheral frills ...ไม่ได้พูดเรื่องการจัดการ
and the peripheral clipping. กับส่วนย่อยๆ และกิ่งก้านสาขา
   
7:42 We are talking about แต่เรากำลังพูดถึง...
the very root of one’s active,  
   
7:49 conscious or unconscious ...การขุดรากเหง้าแท้ๆ
egocentricism. ของการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสำคัญ...
   
8:05 Is it because we need time? ...ทั้งในระดับที่สำนึกรู้
  และไม่สำนึกรู้
   
8:08 Please, go into it. นั่นเป็นเพราะเราต้องอาศัย
  กาลเวลาใช่ไหม กรุณาสืบค้น
   
8:10 Time, กาลเวลา เช่น "ให้เวลาฉันหน่อย"
that is, give me time.  
   
8:19 Man has existed for millions แต่ทว่ามนุษย์มีอยู่
and millions of years, มาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้ว...
   
8:24 that root has not been ...รากเหง้านั้นก็ยังไม่ถูกขุด
uprooted and put aside. รื้อถอนทิ้งไป
   
8:32 Time has not solved it. กาลเวลาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานี้เลย
   
8:36 Right? ถูกต้องไหม
   
8:37 Please, give your mind to this. กรุณาให้ใจของคุณกับเรื่องนี้
   
8:43 Evolution, which is the movement วิวัฒนาการอันเป็นกระแสแห่งกาลเวลา
of time, has not solved this. ก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้
   
8:50 We have better bathrooms, แม้ว่าเราจะมีการคมนาคมที่ดีกว่าเดิม
better communications, and so on, มีห้องน้ำที่ดีกว่าเดิมและอื่นๆ...
   
8:54 but man, ...แต่โดยแก่นแท้แล้ว...
the human being is essentially  
   
9:01 what he has been ...มนุษย์ก็ยังเป็น
a million years ago. เหมือนอย่างที่เคยเป็นเมื่อล้านปีก่อน
   
9:07 It is a tragic thing ถ้าเราตระหนักในเรื่องนี้
if one realises it. จะเห็นว่าน่าเศร้าทีเดียว
   
9:14 And if one is serious, และถ้าเราจริงจัง
  ไม่ใช่จริงจังเฉพาะที่นี่ ในเต็นท์นี้เท่านั้น...
   
9:18 not just while you are here ...แต่จริงจังในชีวิตแต่ละวัน
in this tent, ไปตลอดชีวิต
   
9:26 serious right through your life, คุณไม่เคยถามเลยหรือว่า...
your daily life,  
   
9:34 don’t you ever ask: ...การกระทำที่เห็นแก่ตัว
  รวมทั้งปัญหาทั้งหมดของมันจะยุติลงได้ไหม
   
9:39 can this self-centred activity  
with all its problems,  
   
9:47 can it ever end?  
   
9:54 If you asked it seriously, ถ้าคุณตั้งใจถามจริงๆ และถ้า
  เราตระหนักถึงเรื่องกาลเวลาและความคิด...
   
9:59 and if one realises: ...ซึ่งเราได้สืบค้นไป
time, thought เมื่อวันก่อนว่า...
   
10:10 – we went into it the other day – ...กาลเวลาและความคิดนั้นเหมือนกัน...
   
10:13 time and thought are similar,  
   
10:16 they are the same movement, ...มันเป็นกระบวนการเดียวกัน...
   
10:20 and thought and time ...ทั้งความคิดและเวลา
have not solved this problem. ไม่เคยแก้ปัญหานี้ได้
   
10:25 And that is the only แต่นั่นเป็นเครื่องมือ
instrument we have. เพียงอย่างเดียวที่เรามี
   
10:31 And we never seem to realise และดูเหมือนเราก็ไม่เคยตระหนักว่า...
   
10:35 that instrument, ...เครื่องมืออันนั้น
which is the movement of thought, ซึ่งเป็นกระบวนการของความคิด...
   
10:40 however limited, ...ไม่ว่าจะอย่างไรก็จำกัด...
   
10:43 that movement cannot ...กระบวนการคิด
solve the problems. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลย
   
10:51 And yet we hold on to that. แต่เราก็ยังคงติดตรึง
  อยู่กับการใช้เครื่องมืออันนั้น
   
10:53 We hold on to the old instrument. เรายังยึดเครื่องมืออันเก่าอยู่
   
10:58 Right? ถูกต้องไหม
   
11:02 Thought has created ความคิดได้สร้าง
all these problems. ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหม
   
11:09 Right? ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน
That is obvious.  
   
11:12 The problems of nationality, ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของชนชาติ
  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากสงคราม...
   
11:15 problems which war creates,  
   
11:19 problems of religions,  
   
11:22 all that is the movement of thought ...ปัญหาศาสนา ทั้งหมดนั้น
which is limited. เป็นกระบวนการของความคิดซึ่งจำกัด
   
11:29 And that very thought และความคิดนั่นเอง
has created this centre. ที่สร้างศูนย์กลางนี้ขึ้นมา
   
11:35 Right? ถูกต้องไหม ชัดเจนนะ
Obviously.  
   
11:38 And yet we don’t seem to be able และดูเหมือนว่าเรายังไม่สามารถ
to find a new instrument. หาเครื่องมือใหม่มาใช้ได้
   
11:50 Right? ถูกต้องไหม
   
11:52 We don’t find a new instrument เรายังค้นไม่พบเครื่องมือใหม่
   
11:56 but, as we cannot เนื่องจากเรายังไม่กล้าทิ้ง
let go the old instrument, เครื่องมือเก่าไป...
   
12:08 and holding on to it, ...และยังใช้มันอยู่
  แล้วเราก็หวังจะค้นพบเครื่องมือใหม่ๆ
   
12:09 we hope to find the new.  
   
12:12 You follow? คุณตามทันไหม
   
12:17 You must let go something คุณจะต้องปลดปล่อยบางสิ่งออกไป
to find the new. เพื่อที่จะค้นพบสิ่งใหม่
   
12:21 Right? ถูกต้องไหม
   
12:24 If you see a path leading up ถ้าคุณเห็นหนทางทอดยาวไปสู่ยอดเขา...
to the top of the mountain  
   
12:30 and it doesn’t lead you up there, ...แต่มันก็ไม่ได้นำคุณ
  ขึ้นไปสู่ที่นั่น คุณย่อมจะต้องสืบสวนดูใหม่
   
12:32 you investigate.  
   
12:35 You don’t stick to that path. คุณจะไม่ยึดติดกับหนทางนั้น
   
12:41 So one asks: ดังนั้นเราจึงถามว่า...
   
12:43 what is it, ...มันเป็นอะไรไปหรือ
why is it that human beings ทำไมมนุษย์ถึงได้โง่เง่าเสียเหลือเกิน
   
12:48 are so incredibly stupid?  
   
12:58 They have wars, พวกเขาทำสงครามกัน
  แบ่งแยกชนชาติกัน แบ่งแยกศาสนาและอื่นๆ...
   
12:59 they have this fragmentation  
of nationalities, of religions,  
   
13:04 all the rest of it, ...และพวกเขาก็ยังดำรงชีวิต
  อยู่ในความโศกเศร้า...
   
13:05 and yet they live in this, ...ความขัดแย้ง การชิงดีชิงเด่น
  การทะเลาะวิวาท...
   
13:08 miserable, unhappy, quarrelling, ...เป็นทุกข์กันอยู่
conflicts, strife – you follow? คุณตามทันไหม
   
13:17 Now, what will make แล้วอะไรเล่า
a human being จะทำให้มนุษย์ทิ้งเครื่องมือไป...
   
13:27 let go the old instrument ...และมองหาเครื่องมือใหม่มาแทน
and look for the new?  
   
13:33 You understand? คุณเข้าใจไหม
Look for the new. มองหาเครื่องมืออันใหม่
   
13:39 Is it that we are lazy? เป็นเพราะเราขี้เกียจใช่ไหม
  หรือว่าเราขลาดกลัว
   
13:46 Is it that we are frightened? หรือถ้าฉันทิ้งเครื่องมืออันเก่าแล้ว
   
13:50 Is it, if I let go this, คุณจะรับประกันได้ไหม
will you guarantee the other? ว่าฉันจะได้อันใหม่
   
14:00 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
14:03 Which means, ซึ่งนั่นหมายความว่า
  เราดำรงชีวิตด้วยความคิดอันจำกัดนี้...
   
14:06 one has lived  
with this limited thought,  
   
14:12 and one thinks ...และเราก็คิดว่า
one has found security in there, เราได้ค้นพบความมั่นคงในนั้น...
   
14:19 and is afraid to let that go, ...จึงกลัวที่จะปล่อยมันไป...
   
14:24 and it is only when there is ...แต่คุณจะค้นพบ
abandonment of the old, เครื่องมืออันใหม่ได้...
   
14:29 you can find the new. ...ก็ต่อเมื่อมีการทิ้งของเก่า
  ไปแล้วเท่านั้น
   
14:32 Obviously. ชัดเจนนะ
   
14:34 So is it, we are asking, ดังนั้นเราจึงถามว่า
is it fear? นั่นเป็นเพราะความกลัวใช่ไหม
   
14:45 Because you observe เพราะคุณจะสังเกตเห็นว่า
  มีคุรุจำนวนมากมายทั่วโลก...
   
14:48 the multiplication of gurus  
all over the world,  
   
14:52 guaranteeing security:  
   
14:56 ‘Do this, follow this, ...ต่างก็รับประกันในความมั่นคงว่า
practise this, "จงทำสิ่งนี้ หรือ ทำตามนี้...
   
15:03 and you will have something ...หรือฝึกฝนอย่างนี้ แล้วในที่สุด
at the end of it’. เธอจะได้รับอะไรบางอย่าง"
   
15:05 That is, reward. นั่นคือรางวัล คือสิ่งตอบแทน
   
15:11 The promise of a reward คำมั่นสัญญาว่าจะได้รับรางวัล
has a certain fascination มีแรงดึงดูดใจบางอย่าง...
   
15:17 and the hope you will find in that ...รวมทั้งความหวังที่คุณจะได้พบ
– security. ในความมั่นคงปลอดภัยนั้น
   
15:24 But when you examine it แต่เมื่อคุณตรวจสอบมัน
a little more closely, ละเอียดขึ้นอีกหน่อย โดยไม่เชื่ออะไรง่ายๆ...
   
15:28 and are not so gullible,  
   
15:31 not swallow the whole thing ...ไม่รับเอาสิ่งที่คนอื่น
the other fellow says, พูดมาทั้งดุ้น...
   
15:35 then you find very clearly ...แล้วคุณก็จะเห็น
  อย่างแจ่มแจ้งว่า...
   
15:41 that the reward is the reaction ...รางวัลก็คือปฏิกิริยาตอบสนอง
of punishment, you understand? ต่อการลงโทษ คุณเข้าใจไหม
   
15:53 Because we are trained to the idea เพราะว่าเราถูกฝึกถูกหัดมาด้วย
of reward and punishment. แนวความคิดเรื่องการให้รางวัล...
   
15:57   ...และการลงโทษ การได้และการเสีย
   
16:02 Right? ถูกต้องไหม
This is obvious. เรื่องนี้เห็นได้ชัดเจน
   
16:06 So to escape from punishment, ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ...
   
16:09 which means pain, ...ซึ่งหมายถึง ความเจ็บปวด
grief, and all that, ความเศร้าโศกและอะไรทำนองนั้น...
   
16:12 we search for a reward ...เราจึงแสวงหารางวัลและหวังว่า
  จะค้นพบอะไรบางอย่างที่มีความมั่นคง...
   
16:15 and hope thereby in that  
to find some kind of security,  
   
16:21 some kind of peace, ...มีสันติสุข หรือ ความสุขในนั้น
some kind of happiness.  
   
16:31 But when you go into it, แต่เมื่อคุณสืบค้นเข้าไปแล้ว
you don’t find it. คุณกลับไม่พบมัน
   
16:37 The gurus and the priests บรรดาคุรุหรือพระ
may promise it, อาจจะให้คำมั่นสัญญาไว้
   
16:41 but they are just words. แต่มันก็เป็นเพียงแค่คำพูด
Right?  
   
16:48 So how do we, human beings, ใช่ไหม
   
16:54 go into this question together ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์
  เราจะสืบค้นปัญหานี้ร่วมกันได้อย่างไร...
   
17:00 whether it is possible ...ว่าเป็นไปได้หรือไม่
to eradicate totally ที่จะขจัดความเห็นแก่ตัว...
   
17:05 this poisonous self-interest, ...การถือเอาตนเป็นสำคัญ...
self-centred activity?  
   
17:11   ...ซึ่งเต็มไปด้วยพิษร้ายนี้
  ทิ้งไปให้สิ้นซาก
   
17:15 Right? ถูกต้องไหม
   
17:17 I do not know if you have ever ผมไม่ทราบว่าแม้แต่คำถามนั้น
asked even that question. คุณเคยถามบ้างไหม
   
17:24 When you do ask that question เมื่อใดที่คุณถามคำถามนั้น...
   
17:26 you have already begun ...แสดงว่าคุณเริ่มฉลาด
to be a little more intelligent. ขึ้นบ้างแล้วเล็กน้อย
   
17:31 Naturally. โดยธรรมชาติ
   
17:36 So we are going this morning, ดังนั้นในเช้าวันนี้
together, เราจะพิจารณาปัญหานี้ร่วมกัน
   
17:46 to think this problem over,  
together.  
   
17:52 Thinking together, เป็นการคิดใคร่ครวญร่วมกัน
   
17:55 not I tell you and you accept, ไม่ใช่ผมบอกคุณ
or reject, และคุณก็ยอมรับหรือปฏิเสธ...
   
18:00 but together ...แต่ร่วมกันค้นหาว่า
find out กระบวนการของอัตตา...
   
18:05 if this movement of the ego, ...ตัวตนนี้สามารถยุติลงได้ไหม
the self, can ever end.  
   
18:15 Right? คุณสนใจไหมที่จะค้นหาร่วมกัน
   
18:17 Are you interested in this?  
   
18:20 No, no, don’t say it’s… ไม่ครับ อย่าพูดว่าสนใจ…
nod your heads. หรือพยักหน้า
   
18:25 This is a very serious problem. เพราะปัญหานี้สำคัญมากจริงๆ
   
18:31 You may be stimulated ขณะที่อยู่ในเต็นท์นี้
while you are in the tent คุณอาจจะถูกผู้พูดกระตุ้นหรือปลุกเร้า...
   
18:38 by the speaker,  
   
18:40 and I hope you are not. ...แต่ผมหวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น
   
18:44 But you may be stimulated แต่คุณอาจจะถูกปลุกเร้า
and therefore rather excited ก็เลยค่อนข้างตื่นเต้น แล้วพูดว่า...
   
18:48 and say, ‘Yes, I agree with you. ..."ใช่ ฉันเห็นด้วยกับคุณ
We must do this’ เราต้องทำสิ่งนี้"
   
18:51 – and when you leave the tent, แต่เมื่อคุณออกจากปรัมนี้ไป...
you forget all about it  
   
18:55 and carry on in your old ways. ...คุณก็ลืมเรื่องนี้หมด
  แล้วดำเนินชีวิตแบบเดิมๆ
   
19:01 So together, you putting aside ดังนั้นขอให้แต่ละคน
your particular prejudice, ต่างปล่อยวางอคติส่วนตัวของคุณ...
   
19:11 your particular gurus, ...วางบรรดาคุรุ
your particular conclusions, และข้อสรุปต่างๆ ของคุณ...
   
19:18 together we are going ...แล้วเรามาตรวจสอบปัญหานี้ด้วยกัน
to investigate this question.  
   
19:27 To investigate you must be free. ในการตรวจสอบคุณจะต้องเป็นอิสระ
   
19:31 Right? ถูกต้องไหม ชัดเจนใช่ไหม
   
19:34 It is obvious, isn’t it?  
   
19:37 You must be free to examine, คุณจะต้องเป็นอิสระที่จะตรวจสอบ...
   
19:43 you must be free from those blocks ...คุณจะต้องเป็นอิสระจากอุปสรรคต่างๆ
which impede your examination. ที่มาขวางกั้นการตรวจสอบของคุณ
   
19:56 The impediments are สิ่งที่ขวางกั้นก็คืออคติของคุณ
your prejudice, your experience, ประสบการณ์ของคุณ ความรู้ของคุณ...
   
20:01 your own knowledge  
or other people’s knowledge  
   
20:04 – all those act as impediments, ...หรือความรู้ของคนอื่น
  สิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคขัดขวาง...
   
20:10 and then you cannot possibly ...คุณจึงไม่สามารถตรวจสอบ
have the capacity to examine หรือคิดร่วมกันได้
   
20:17 or think together.  
   
20:20 Right? ถูกต้องไหม
   
20:22 At least intellectually อย่างน้อยที่สุดก็ให้เข้าใจเรื่องนี้
see this. ในระดับที่ไตร่ตรองเอาด้วยเหตุผล
   
20:29 The speaker has none ผู้พูดไม่มีปัญหาเหล่านี้
of these problems: สักปัญหาเดียว
   
20:33 he has no prejudice, ...เพราะเขาไม่มีอคติ
no belief either. หรือความเชื่อใดๆ อยู่เลย
   
20:36 Finished. จึงจบ หมดปัญหา
   
20:38 Only then we can meet together ต่อเมื่อคุณ
  ก็อยู่ในสถานะเดียวกันกับผู้พูด
   
20:41 if you are also เราจึงจะเข้าใจกัน บรรจบกันได้
in that same position.  
   
20:50 So let us examine, ดังนั้นขอให้เรามาตรวจสอบ
think over, think together. พิจารณาและคิดพินิจร่วมกัน
   
20:59 To think together มาคิดพินิจด้วยกัน
over this question เกี่ยวกับปัญหาที่ว่า...
   
21:05 why human beings  
right throughout the world,  
   
21:10 have remained self-centred, ...ทำไมมนุษย์ทั่วทั้งโลก
  จึงยังคงเห็นแก่ตัวอยู่...
   
21:14 knowing all the problems it entails, ..ทั้งๆ ที่รู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่ตามมา
  รู้ถึงความสับสน ความทุกข์ยาก...
   
21:18 knowing all the confusion, ...และความเศร้าโศกที่เกิดจากมัน
misery, sorrow it involves, แต่พวกเขาก็ยังยึดถือมันอยู่เช่นนั้น
   
21:24 they hold on to it. ถูกต้องไหม
Right?  
   
21:31 Now we are asking: ทีนี้เรามาถามว่า
is it desire? มันเป็นเพราะความอยากใช่ไหม
   
21:46 You know what desire is. คุณรู้นะว่าความอยากคืออะไร
   
21:52 We are asking, เราถามว่าความอยากคือรากเหง้า
is it, ของความเห็นแก่ตัวนี้ใช่ไหม
   
21:55 the root of this  
self-centred activity, desire?  
   
22:09 What is desire? ความอยากคืออะไร
   
22:13 We all desire so many things: เราทุกคนอยากได้อะไรต่างๆ มากมาย...
   
22:18 desire for enlightenment,  
   
22:25 desire for happiness, ...เช่น อยากพ้นทุกข์
  อยากได้ความสุข อยากให้ดูดี...
   
22:28 desire for good looks,  
   
22:32 desire for what...  
   
22:36 a world that will be peaceful, ...อยากให้โลกมีสันติสุข
  อยากเติมเต็มให้ตัวเอง...
   
22:39 desire to fulfil ...และหลีกเลี่ยงจากความคับข้องใจ...
and avoid frustration  
   
22:46 – you understand? – คุณเข้าใจไหม
desire,  
   
22:49 by which all human beings มนุษย์ทั้งมวล
are driven. ต่างถูกความอยากผลักดันอยู่
   
22:55 Do you follow this? คุณตามทันไหม
   
23:00 We are asking, เรากำลังถามว่านั่นคือสาเหตุ
is that one of the root causes รากเหง้าอันหนึ่งของชีวิตที่เห็นแก่ตัว...
   
23:05 of this self-centred existence ...ที่มาพร้อมกับความสับสน
  และความทุกข์ยากของมันใช่ไหม
   
23:10 with all its confusion and misery? และบรรดาศาสนาทั่วทั้งโลก
  พากันบอกว่า...
   
23:19 And religions throughout the world ...คุณต้องกดข่มความอยากเอาไว้
have said you must suppress desire.  
   
23:25 Right? ถูกต้องไหม
   
23:28 You must become a monk, คุณต้องบวชเป็นพระ
in the service of God, รับใช้พระเจ้า...
   
23:34 and to attain that supreme thing ...และเพื่อที่จะบรรลุถึงสิ่งสูงสุด
you must have no desire. คุณจะต้องไม่มีความอยากอยู่เลย
   
23:44 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
23:45 This has been นี่เป็นคำสั่งสอนซ้ำๆ ซากๆ มาตลอด...
the constant repetition  
   
23:52 of all the so-called religious ...ของบรรดาผู้ที่ในโลกนี้
people in the world. เรียกกันว่าศาสนิก
   
24:13 And without understanding และเมื่อปราศจากความเข้าใจ...
   
24:14 what is the structure ...ว่าโครงสร้างและธรรมชาติ
and nature of desire ของความอยากคืออะไร...
   
24:21 they have had this ideal พวกเขาจึงตั้งอุดมคติว่า
  การจะรับใช้หลักการสูงสุด...
   
24:26 that to serve the highest principle,  
Brahman in India,  
   
24:33 God or Christ in this world, ...หรือพระพรหมในอินเดีย หรือพระเจ้า
in the Christian world, หรือพระคริสต์ในโลกของคริสเตียน...
   
24:37 or other forms of religious ...หรือนิกายรูปแบบต่างๆ
sectarian nonsense, ที่ไร้สาระที่แตกแยกกันออกมา...
   
24:43 suppress, control, dominate desire. ...ก็คือต้องกดข่ม ควบคุม
  และต้องอยู่เหนือความอยาก
   
24:47 Right? ถูกต้องไหม
   
24:53 Now we together are going ทีนี้เราจะมาร่วมกันสืบค้นว่า
to look into what is desire. ความอยากคืออะไร
   
25:07 Now when you examine เมื่อคุณตรวจสอบว่า
what is desire ความอยากคืออะไร...
   
25:11 – please, listen carefully –  
   
25:14 when you examine ...กรุณาตั้งใจฟัง เมื่อคุณตรวจสอบ
what is desire or analyse, หรือวิเคราะห์ว่า ความอยากคืออะไร...
   
25:18 you are using thought ...คุณกำลังใช้ความคิด
as a means of analysis. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
   
25:27 That is, going into the past. ซึ่งนั่นเป็นการกลับเข้าไปสู่ห้วงอดีต
You are following this? คุณตามทันไหม
   
25:33 And so you are using ดังนั้นคุณกำลังใช้
the old instrument, เครื่องมืออันเก่า...
   
25:42 which is limited thought, ...ซึ่งคือความคิดที่จำกัด
  และมองเข้าไปในอดีตทีละก้าวขั้น...
   
25:45 and looking into the past,  
step by step,  
   
25:50 which is the whole ...ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ทางจิต
psychoanalytical process.  
   
25:56 You are following all this? ทั้งหมดนี้คุณตามทันไหม
   
26:07 But to examine desire, แต่การตรวจสอบความอยากนั้น...
   
26:10 you must see the actuality of it, ...คุณจะต้องเห็นมันจริงๆ ในขณะนั้น
not step it back. ไม่ใช่ย้อนกลับไปหาอดีต
   
26:17 You understand what I am saying? คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม
   
26:20 Please, come with me a little bit. กรุณาสืบค้นไปด้วยกันกับผมอีกหน่อย
   
26:25 You must be very clear คุณจะต้องเข้าใจจุดนี้อย่างแจ่มแจ้ง
on this point.  
   
26:29 The psychoanalytical introspective กระบวนการวิเคราะห์ทางจิต
  โดยการทบทวนตรวจสอบตัวเอง...
   
26:35 self-examination process is  
going backwards,  
   
26:43 and thereby hoping ...เป็นการย้อนถอยหลังกลับไปอดีต
to find the cause. โดยหวังว่าจะค้นพบสาเหตุได้
   
26:48 Right? ถูกต้องไหม
   
26:51 To do that, ซึ่งการทำเช่นนั้น
you employ thought. คุณต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ
   
26:57 Right? ถูกต้องไหม
   
26:59 And thought is limited, แต่ความคิด
the old instrument, เป็นเครื่องมือเก่าอันจำกัด...
   
27:06 and you are using the old instrument ...และคุณกำลังใช้เครื่องมือเดิมๆ
to find the root of desire. มาค้นหารากเหง้าของความอยาก
   
27:17 Now we are saying something แต่เรากำลังพูดถึงอะไรบางอย่าง
entirely different. ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
   
27:22 Please, give a little กรุณาใส่ใจกับเรื่องนี้สักนิด
attention to this.  
   
27:28 We are saying เรากำลังบอกว่า
  การวิเคราะห์ไม่ว่าจะโดยตัวเราเอง...
   
27:30 analysis by oneself ...หรือวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ
or by the professional, ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย...
   
27:38 doesn’t lead anywhere, ...นอกจากคุณจะเป็นโรคประสาทอ่อนๆ
  หรืออะไรทำนองนั้น...
   
27:41 unless you are slightly neurotic,  
and all the rest of it  
   
27:44 – that may be a little helpful. ...ซึ่งการวิเคราะห์อาจจะช่วยได้บ้าง
   
27:45 Perhaps we are all บางทีพวกเราทั้งหมด
slightly neurotic! อาจจะเป็นโรคประสาทอ่อนๆ กันบ้าง
   
27:53 We are saying: ทีนี้เราพูดว่า ให้เฝ้าสังเกต
observe the nature of desire. ดูธรรมชาติของความอยาก
   
28:04 Don’t analyse, just observe. อย่าไปวิเคราะห์มัน
You understand the difference? แค่เฝ้าสังเกตดูเฉยๆ
   
28:08   คุณเข้าใจความแตกต่างไหม
   
28:19 Is this clear? ที่พูดนี้ชัดเจนไหม
   
28:22 I am going to show it to you. ผมจะอธิบายให้คุณฟัง
   
28:27 You see, คุณเห็นไหมว่าจะต้องอธิบาย
must everything be explained, กันทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งไม่ดีเลย
   
28:33 which is too bad.  
   
28:37 You don’t jump to it and say, คุณไม่กระโดดเข้าไปหามัน
‘Yes, I have got it!’. แล้วบอกว่า "ฉันเข้าใจแล้ว"
   
28:42 All that you say is, แต่เท่าที่คุณพูดก็คือ
‘Explain, and I will get it. "อธิบายให้ฟังหน่อย แล้วฉันจึงจะเข้าใจ
   
29:02 Explain the whole จงอธิบายกระบวนการทั้งหมด
movement of desire, ของความอยาก...
   
29:16 employ the words, ...เลือกใช้คำพูดที่ถูกต้อง
correct words, อธิบายให้ตรงที่สุด แล้วฉันจึงจะเข้าใจ"
   
29:22 describe it precisely สิ่งที่คุณเข้าใจก็คือ
and I’ll get it’. ความแจ่มแจ้งของคำอธิบาย...
   
29:30 What you get is the clarity ...หรือความชัดเจนในระดับคำพูด...
of explanation, clarity of words,  
   
29:38 but that doesn’t give you ...แต่นั่นไม่ได้ทำให้คุณสังเกต
  กระบวนการของความอยากได้อย่างสมบูรณ์
   
29:41 the total observation  
of the movement of desire.  
   
29:46 You have got this? คุณเข้าใจที่พูดนี่ไหม
   
29:50 So can you stop analysing ฉะนั้นคุณจะหยุดการวิเคราะห์
but just observe? แต่มาเฝ้าสังเกตดูเฉยๆ ได้ไหม
   
29:59 You understand? คุณเข้าใจไหม
Have you got it? จับสาระสำคัญได้แล้วใช่ไหม
   
30:01 Are we meeting each other? เราสื่อสารเข้าใจกันไหมนี่
   
30:10 One can describe เราสามารถบรรยายถึงความงดงาม
the beauty of the mountain, ของภูเขา หิมะสีขาว ท้องฟ้าสีคราม...
   
30:16 the white snow, the blue sky,  
   
30:23 the marvellous dignity ...ความสง่างาม น่าเกรงขาม
and the glory of it, และความบรรเจิดของมัน...
   
30:29 the valleys, the rivers, ...อีกทั้งหุบเขา แม่น้ำ
the streams, flowers, ลำธารและดอกไม้...
   
30:34 and most of us are satisfied ...และพวกเราส่วนมากก็พอใจกับคำบรรยาย
with the explanations.  
   
30:40 We don’t say, ‘I’ll go, get up, เราไม่พูดว่า "ลุกขึ้น
climb and find out’. ฉันจะปีนไต่ขึ้นไปและค้นหาให้พบ"
   
30:53 We are going into this question เรากำลังสืบค้นเรื่องของความอยาก
of desire very carefully, อย่างระมัดระวัง...
   
31:00 not the movement ...ไม่ใช่การสอบสวนย้อนหลังกลับไป...
of tracing it back  
   
31:07 and thereby hoping ...โดยหวังว่าจะค้นพบ
to find the nature of desire. ธรรมชาติของความอยาก
   
31:12 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
31:13 But actively แต่โดยการตื่นตัว
together look at it. มองดูมันร่วมกันจริงๆ
   
31:27 What is desire? ว่าความอยากคืออะไร
  มองดูมันด้วยตัวคุณเอง
   
31:37 Look at it yourself.  
Together we are doing it.  
   
31:41 What is desire? เรากำลังมองดูร่วมกันว่า
  ความอยากคืออะไร
   
31:50 You desire a dress, คุณอยากได้เสื้อผ้า
which you see in the window, ชุดที่คุณเห็นในตู้โชว์
   
32:00 and there is the response. มีการตอบสนองเกิดขึ้น
   
32:07 You like the colour, คุณชอบสีสัน ชอบรูปทรง...
the shape, the fashion,  
   
32:12 and desire says, ...หรือความทันสมัยของมัน
‘Let me go and buy it’. ความอยากจึงพูดว่า "ไปเลย ไปซื้อ"
   
32:17 So what has taken place ดังนั้นในขณะนั้น
actually at that moment? เกิดอะไรขึ้นจริงๆ หรือ
   
32:23 Which is not analysis, ซึ่งไม่ใช่การวิเคราะห์
  แต่เป็นการเฝ้าสังเกตดูจริงๆ...
   
32:27 but actually observing the reaction  
   
32:31 to the seeing of that dress ...ดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
in the window, เมื่อเห็นเสื้อผ้าชุดนั้นในตู้โชว์...
   
32:36   ...และการตอบสนองต่อปฏิกิริยานั้น
   
32:37 and the response to that. คุณตามทันไหม
You are following this?  
   
32:42 Yes? คุณติดตามอยู่ใช่ไหม
You are following this?  
   
32:45 Don’t go to sleep, please! กรุณาอย่าเพิ่งหลับนะ!
   
32:54 You see that dress, คุณเห็นเสื้อผ้าชุดนั้น
you like the colour, คุณชอบสี...
   
32:58 you like the fashion ...ชอบสไตล์ที่ทันสมัย
  เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นหรือ
   
33:01 – what has taken place there?  
   
33:07 You observe, คุณเฝ้าดูอยู่ เกิดความรู้สึกขึ้น
there is the sensation.  
   
33:12 Right? ใช่ไหม
   
33:16 There is contact, เมื่อเกิดผัสสะ คุณสัมผัสมัน
you touch it, จากนั้นความอยากก็เกิดขึ้น...
   
33:21 then desire arises  
   
33:26 through the image ...เมื่อความคิดสร้างมโนภาพของคุณ
which thought has built: ในเสื้อผ้าชุดนั้น
   
33:31 you putting on that dress.  
   
33:34 Right? ถูกต้องไหม
You understand this? คุณเข้าใจที่พูดนี้ไหม
   
33:38 Seeing, sensation, contact, มีการเห็น เกิดความรู้สึก
  ทางประสาทสัมผัส มีการสัมผัส...
   
33:44 then thought imagining ...จากนั้นความคิดก็จินตนาการว่า
that dress on you, คุณสวมเสื้อผ้าชุดนั้น...
   
33:52 and then desire. ...แล้วความอยากก็เกิดขึ้น
   
33:55 You follow this? ที่พูดนี้คุณตามทันไหม
   
33:57 No, not follow me, ไม่ ไม่ใช่ติดตามผม
the fact of it. แต่ติดตามความเป็นจริงของกระบวนการนี้
   
34:04 I have only given an explanation, ผมเพียงแต่ให้คำอธิบายหรือคำพูด...
the words,  
   
34:09 but the actual response ...แต่เรากำลังพูดถึง
  ปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นจริงๆ...
   
34:16 – we are talking ...คือเมื่อเห็น เมื่อสัมผัส
of the actual response: เมื่อเกิดความรู้สึกทางประสาทสัมผัส...
   
34:20 the seeing, contact,  
sensation,  
   
34:23 thought imagining that dress on you, ...ความคิดสร้างภาพ
and desire is born. ว่าคุณสวมชุดนั้นขึ้นมา...
   
34:27   ...แล้วความอยากจึงเกิดขึ้น
   
34:31 You understand? คุณเข้าใจไหม
Have you got this? คุณเข้าใจที่พูดนี้หรือยัง
   
34:34 No, no, yours, not mine. เป็นความเข้าใจของคุณ
  ไม่ใช่ของผม
   
34:39 Q: I don’t get it. ผมยังไม่เข้าใจ
   
34:42 K: Now, wait, follow this carefully. เอาล่ะ ค่อยๆ ติดตาม
  ตั้งใจฟังนะครับ
   
34:46 The moment thought ในขณะที่ความคิดสร้างมโนภาพขึ้น
creates the image, จากมโนภาพนั้น ความอยากจึงเกิดขึ้น
   
34:53 from that image desire is born.  
   
34:57 Right? ถูกต้องไหม
You understand this? คุณเข้าใจกระบวนการนี้ไหม
   
35:01 Please, understand this. กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้
  โอ! ผมเหนื่อยจัง
   
35:04 Oh, I am tired.  
   
35:10 I am bored with explanations! ผมเบื่อการอธิบาย!
   
35:23 I will stick to that dress, ผมจะยังยกตัวอย่างเสื้อผ้าชุดนั้น
or the shirt. หรือเสื้อเชิ้ต
   
35:28 You see, there is perception คุณเห็นว่าเกิดการรับรู้
of that in the window, สิ่งที่อยู่ในตู้โชว์ ก็คือการเห็น...
   
35:34 the seeing, ...เป็นการตอบสนองทางจักษุประสาท...
the visual optic response,  
   
35:43 then go inside, ...จากนั้นก็เดินเข้าไปในร้าน
touch the material, จับดูเนื้อผ้า...
   
35:50 then thought says, ...จากนั้นความคิดก็พูดว่า
‘How nice it would be if I had it’. "ถ้าฉันได้เป็นเจ้าของ มันก็ยอดไปเลย"
   
35:54 And imagine และจินตนาการว่าคุณสวมใส่ชุดนั้นอยู่
that you are wearing it.  
   
35:59 That is the moment of desire. นั่นเป็นช่วงขณะที่ความอยากเกิดขึ้น
   
36:04 Right? ถูกต้องไหม
Do you see this,  
   
36:07 actually, not my explanation and คุณเห็นกระบวนการนี้
through the explanations you see? เกิดขึ้นจริงๆ ไหม...
   
36:11   ...ไม่ใช่เห็นจากการอธิบายของผม
   
36:15 Is that clear, that you yourself ชัดเจนไหม ที่ว่าตัวคุณเอง
observe the happening? เฝ้าดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
   
36:29 Now the question is ทีนี้คำถามก็คือ
– please, go into it carefully – (กรุณาสืบค้นเข้าไปอย่างถี่ถ้วน)...
   
36:34 why does thought ...ทำไมความคิดจึงสร้างมโนภาพ...
create the image:  
   
36:39 you having that shirt, that dress, ...ว่าคุณเป็นเจ้าของเสื้อเชิ้ต
  หรือเสื้อผ้าชุดนั้น...
   
36:42 and then pursuing it? ...แล้วจากนั้นก็ไขว่คว้ามัน
   
36:45 Watch it. ขอให้เฝ้าดู
   
36:47 Think it out. Go into it. พินิจพิจารณาดู สืบค้น
Exercise your brains. ใช้สมองของคุณค้นหาดู
   
36:58 One sees a blue shirt. เมื่อคุณเห็นเสื้อเชิ้ต
  สีน้ำเงินตัวหนึ่ง
   
37:05 Then you see it, จากนั้นคุณก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆ
go and touch it, และจับต้องมัน สัมผัสดูเนื้อผ้า...
   
37:10 feel the material, ...แล้วความคิดก็เข้ามา
  และพูดว่า "ดูดีจัง"
   
37:16 then thought comes and says,  
‘How nice’.  
   
37:21 Now, the question is: ตอนนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ
   
37:25 can thought abstain itself ความคิดสามารถหยุดตัวมันเอง
from creating the image? ไม่สร้างมโนภาพขึ้นมาได้ไหม
   
37:33 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
   
37:38 I will explain, take time, ผมจะค่อยๆ อธิบาย
I will go into it. ค่อยๆ สืบค้นลงไป
   
37:46 We are examining เรากำลังตรวจสอบ
the whole movement of desire, กระบวนการทั้งหมดของความอยาก...
   
37:55 because we are asking: ...เพราะเราถามว่า
  ความอยากคือรากเหง้าแท้ๆ...
   
37:58 is desire the very root of this ...ของการดำเนินชีวิต
self-centred, egotistic existence? ด้วยความเห็นแก่ตัว...
   
38:04   ...ของการยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
  ความสำคัญใช่ไหม
   
38:09 And from that we are asking: และจากนั้นเราถามว่า
is it desire? มันใช่ความอยากไหม
   
38:15 And then we say: แล้วเราก็ถามว่า
what is desire? ความอยากคืออะไร
   
38:20 And the speaker is totally และผู้พูดคัดค้านเต็มที่
opposed to suppression ต่อการกดข่มความอยากเอาไว้...
   
38:28 because that doesn’t ...เพราะเหตุว่าการกดข่ม
solve the problem. แก้ปัญหาไม่ได้
   
38:32 Totally he says: เขายังบอกอีกว่า
don’t run away from it อย่าวิ่งหนีความอยากโดยเข้าไปอยู่วัด...
   
38:36 into a monastery, into taking vows, ...อย่าไปตั้งสัจจะอธิษฐาน
and all kinds of things และทำอะไรต่อมิอะไร...
   
38:40 – that is merely avoidance. ...เพราะนั่นเป็นเพียงการหลีกหนี
   
38:43 But what we are saying is: แต่สิ่งที่เราบอกก็คือ
examine it, look at it, ขอให้ตรวจสอบความอยากมองดูมัน...
   
38:49 not analytically, ...ไม่ใช่โดยการวิเคราะห์
  แต่เฝ้าสังเกตดูมันเฉยๆ ในขณะที่มันเกิดขึ้น
   
38:52 but as it is taking place  
   
38:57 – observe.  
   
39:00 The observation shows, การเฝ้าดูทำให้เห็นการตอบสนองทางตา
  ต่อชุดหรือเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงิน...
   
39:04 the optic response ...เกิดการสัมผัสเชื่อมโยง
to the blue dress, blue shirt, ภายในจิตใจ...
   
39:13 the contact, inside, going into ...การเข้าไปในร้าน
the shop, touching the material, การจับต้องเนื้อผ้า...
   
39:22 then thought creates the image ...จากนั้นความคิดก็สร้างมโนภาพ
and desire is born. และความอยากก็เกิดขึ้น
   
39:30 It is only when thought ต่อเมื่อความคิดสร้างมโนภาพ
creates the image, ขึ้นมาเท่านั้น ความอยากจึงเกิดขึ้น
   
39:35 desire comes into being.  
   
39:38 Otherwise it does not. มิเช่นนั้นแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้น
  ตอนนี้พวกคุณเข้าใจตรงนี้หรือยัง
   
39:50 Are you now together in this?  
   
39:54 Right? ถูกต้องไหม
   
39:56 So desire comes into being ดังนั้นความอยากจึงเกิดขึ้นและเบ่งบาน
and flowers ณ ขณะที่คุณสร้างมโนภาพขึ้น...
   
40:02 the moment you create the image,  
   
40:05 thought creates the image. ...หรือความคิดสร้างมโนภาพขึ้นมา
   
40:12 You have had a pleasant experience, เช่น คุณเคยมีประสบการณ์ที่มีความสุข
sexual or whatever you have. ไม่ว่าจะเป็นกามารมณ์หรืออะไรก็ตาม
   
40:18 And it has created an image, และความคิดก็สร้างมโนภาพขึ้นมา
a picture, and you pursue it. และคุณก็ไขว่คว้าหาประสบการณ์นั้น
   
40:31 One is a form of pleasure, อย่างหนึ่งอยู่ในรูปแบบ
  ของความพึงพอใจ...
   
40:37 the other is the movement ...อีกอย่างก็คือการเคลื่อนไหว
of contradictory desires. ของความอยากที่ขัดแย้งกันเอง
   
40:44 Right? ถูกต้องไหม
   
40:46 You desire that dress – เช่นคุณอยากได้เสื้อผ้าชุดนั้น...
   
40:49 or desire great success, ...หรืออยากประสบความสำเร็จ
and so on and on. อย่างยิ่งใหญ่และอื่นๆ
   
40:55 Now, can you observe this fact คุณสามารถเฝ้าดูความเป็นจริงนี้...
   
41:00 that the moment ...ที่ในขณะซึ่งความคิดสร้างมโนภาพ
when thought creates the image, ความอยากก็เกิดขึ้นมาได้ไหม
   
41:05 desire is born?  
   
41:16 Are you aware of this? คุณตื่นรู้ต่อภาวะนี้ไหม
   
41:20 Do you see actually as it happens, คุณเห็นขณะที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ไหม...
   
41:26 how thought creates ...ว่าความคิดสร้างความอยาก
through its imagination ที่ไขว่คว้าจะไปให้ถึงเป้าหมาย...
   
41:36 the desire to pursue the very end. ...โดยผ่านการคิด
  จินตนาการขึ้นมาอย่างไร
   
41:41 Right? ถูกต้องไหม
   
41:42 Do you actually now sitting there, คุณกำลังนั่งอยู่ตรงนั้น
observe this fact for yourself?  
   
41:48   และเฝ้าดูความเป็นจริงนี้เกิดขึ้น
  ด้วยตัวคุณเองจริงๆ หรือไม่
   
41:53 Obviously, it is very simple. เห็นได้ชัดเจนว่ามันง่ายมาก
   
41:55 Right? ใช่ไหม
   
41:57 The question arises then: จากนั้นก็เกิดคำถามว่า
can thought not create the image? เป็นไปได้ไหมที่ความคิดจะไม่สร้างมโนภาพ
   
42:04 That is the whole point. นั่นคือประเด็นสำคัญ
You understand? คุณเข้าใจไหม
   
42:10 Am I making this ผมกำลังทำให้เรื่องนี้
terribly difficult? ยุ่งยากอย่างยิ่งหรือไม่
   
42:14 Questioner: May I suggest that ผมขออนุญาตเสนอแนะว่า...
the new instrument is the object?  
   
42:19 K: Just a minute, sir, let me finish ...ให้เครื่องมืออันใหม่
and then we can carry on. เป็นสิ่งที่จับต้องได้ดีไหม
   
42:24 May I finish? เดี๋ยวก่อนครับ ขอให้ผม
  พูดจบก่อนแล้วเราค่อยถาม
   
42:32 May I finish what I am saying? ผมขออนุญาตพูดให้จบก่อนได้ไหม
   
42:35 And then you can ask questions แล้วหลังจากนั้น คุณจึงถามคำถาม
if there is time, ถ้ายังมีเวลาพอ...
   
42:38 and we have five discussions ...เราจะมีการสนทนากันอีกห้าครั้ง
after the talks are over. หลังจากจบการบรรยายทั้งหมด
   
42:42 Then you can bully me! จากนั้นคุณจึงค่อยโจมตีผมด้วยคำถาม
  (หัวเราะ)
   
42:45 So till then have patience. ดังนั้นขอให้อดทนจนกว่าจะถึงตอนนั้น
   
43:00 We have come to the point เรามาถึงจุดที่ว่า ตัวคุณเอง
  เฝ้าดูการผุดโผล่ขึ้นมาของความอยาก
   
43:05 when you yourself observe  
the springing of desire.  
   
43:15 Right? ใช่ไหม
   
43:18 Perception, seeing, มีการรับรู้ การเห็น การสัมผัส
contact, sensation. และเกิดความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
   
43:26 Up to there, there is no desire. เมื่อถึงตรงนั้น
It is just a reaction. ความอยากยังไม่เกิดขึ้น
   
43:30 You follow? มันเป็นเพียงแค่ปฏิกิริยา
   
43:34 But the moment thought คุณตามทันไหม
creates the image  
   
43:36 the whole cycle begins. แต่ ณ ขณะที่ความคิดสร้างมโนภาพขึ้นมา
  วัฏจักรทั้งหมดก็เริ่มต้น
   
43:41 Do you see this? คุณเห็นกระบวนการทั้งหมดนี้ไหม
   
43:45 If you see it clearly, ถ้าคุณเห็นมันอย่างแจ่มชัดแล้ว
then the question arises: ก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่า...
   
43:50 why does thought ...เพราะเหตุใดความคิด
always create this image? จึงสร้างมโนภาพขึ้นมาเสมอๆ
   
43:57 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
Why? ทำไม
   
44:06 You see a shirt, red, blue, เมื่อคุณเห็นเสื้อเชิ้ตสีแดง
white, whatever it is, สีน้ำเงิน สีขาว หรือสีอะไรก็ตาม...
   
44:10 instantly like and dislike, ...ก็เกิดความชอบ
  หรือไม่ชอบขึ้นมาในทันทีทันใด
   
44:14 which is, thought has its previous แสดงว่าความคิดเคยมีประสบการณ์มาก่อน
experiences, liking, and so on. เช่น ความชอบหรืออื่นๆ
   
44:20 So can you observe the blue shirt, ดังนั้นคุณจะสังเกตดูเสื้อเชิ้ต
dress in the window, หรือชุดสีน้ำเงินในตู้โชว์...
   
44:29 and realise the nature of thought, ...และตระหนักได้
  ถึงธรรมชาติของความคิด...
   
44:33 and see that the moment  
when thought comes in,  
   
44:39 the problem begins? ...และเห็นอีกด้วยว่า ณ ขณะที่ความคิด
  โผล่เข้ามา ปัญหาจึงเริ่มต้นขึ้น
   
44:46 Not only the blue shirt or dress, ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องชุด
  หรือเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงิน เรื่องเพศรสของคุณ...
   
44:50 your sex, your sexual experiences,  
   
44:56 the image, the pictures, ...ประสบการณ์ทางเพศของคุณ
the thinking over. มโนภาพ รูปภาพ ความคิดทำทั้งหมดนั้น
   
45:02 Or the image that you have หรือมโนภาพที่ว่าคุณมีตำแหน่ง...
   
45:08 of a position, ...มีสถานะภาพ หรือ หน้าที่การงาน
a status, a function.  
   
45:12 Do you follow? คุณตามทันไหม
  ดังนั้นนั่นแหละคือความอยาก
   
45:16 So desire is that.  
   
45:20 So can you observe without the ดังนั้นคุณจะสามารถเฝ้าดู
inflaming desire coming into being? โดยไม่เกิดความอยากอันเร่งเร้าขึ้นได้ไหม
   
45:29 You understand my question? คุณเข้าใจคำถามของผมไหม
  สืบค้นเข้าไปแล้วคุณจะเห็น
   
45:31 Go into it, you will see it. คุณทำได้
You can do it.  
   
45:38 That is the new instrument, นั่นคือเครื่องมืออันใหม่
which is to observe. ซึ่งก็คือการเฝ้าสังเกตดู
   
45:53   จากนั้นความอยากมีความมั่นคงปลอดภัย
  ก็เหมือนกัน
   
46:00 Then does desire for security เข้าใจไหม
– follow: same thing –  
   
46:08 security in terms of big house, ...ความมั่นคงในรูปของบ้านหลังใหญ่ๆ
little house, bank account, บ้านหลังเล็กๆ...
   
46:12   ...บัญชีในธนาคารซึ่งอาจจะจำเป็น...
   
46:13 which may be necessary,  
   
46:18 and also security desire ...รวมทั้งความมั่นคงที่ความอยาก
has created about oneself, ได้สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับตัวเอง...
   
46:25 the image that you have ...มโนภาพเกี่ยวกับตัวคุณเอง
about yourself, และปฏิบัติการเติมเต็มให้กับมโนภาพนั้น...
   
46:30 and the fulfilment ...ซึ่งเกี่ยวโยงกับความคับข้องใจ
of that image in action, มากมายหลายชนิด...
   
46:36 in that is involved ...และถึงแม้ว่าจะมีความคับข้องใจ
many kinds of frustrations, หรือความขัดแย้ง...
   
46:42 and in spite of the frustrations,  
in spite of conflicts, misery,  
   
46:48 desire pursues, ...หรือความทุกข์ยากเพียงไรก็ตาม
  ความอยากก็ยังคงไล่ไขว่คว้าอยู่ดี...
   
46:53 because thought is ...เพราะเหตุว่าความคิด
always creating the image จะสร้างมโนภาพ...
   
46:58 where there is sensation involved. ...ที่เกี่ยวโยงกับความรู้สึกตื่นเต้น
  ทางประสาทสัมผัสอยู่เสมอ
   
47:02 Right? ถูกต้องไหม
I wonder if you see this! ผมไม่รู้ว่าคุณเห็นอย่างนี้ไหม
   
47:11 So we’re asking then, จากนั้นเราจึงขอถามคำถามต่อไปว่า...
the next question is:  
   
47:19 is desire responsible for fear? ...ความอยากเป็นสาเหตุ
  ของความกลัวหรือไม่
   
47:31 We have sought security เราแสวงหาความมั่นคง
through desire โดยผ่านความอยาก...
   
47:36   ...และการเติมเต็ม
  ให้แก่ความอยากนั้น...
   
47:38 and the fulfilment of that desire ...เช่นในเรื่องพระเจ้า
in God, psychologically ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจ
   
47:45 – I don’t want to go on and on (ผมไม่อยากจะพูดถึง
about this beastly stuff – เรื่องที่ไม่น่ารื่นรมย์นี้ต่อไป)...
   
47:50 and unconsciously, deeply, ...และโดยที่เราไม่รู้ตัว
  เราอาจจะตระหนักอยู่ในใจลึกๆ ว่า...
   
47:57 one may be aware that the things  
   
48:01 in which you have invested, ...สิ่งต่างๆ ที่เราได้ลงทุนไปนั้น...
desire has invested,  
   
48:05 have no value at all. ...หรือที่ความอยากได้ลงทุนไปนั้น
  ไม่มีคุณค่าใดๆ เลย
   
48:08 And having no value, และการที่มันไม่มีคุณค่าใดๆ เลย
you are frightened. คุณจึงกลัว
   
48:11 You understand?  
   
48:15 Are you following this? คุณเข้าใจไหม คุณตามทันไหม
   
48:17 Because, again, อีกอย่างเพราะว่า
we are not analysing fear. เราไม่ได้กำลังวิเคราะห์ความกลัวอยู่
   
48:28 That is a stupid old game. การวิเคราะห์เป็นเกมเก่าๆ ที่โง่เขลา
   
48:34 We are observing เรากำลังเฝ้าดู
the actual fact of fear. ความเป็นจริงของความกลัว
   
48:41 And as it arises, to observe, ask, และเมื่อมันเกิดขึ้นมา ก็เฝ้าดู
what is the root of it? และถามว่า รากเหง้าของมันคืออะไร
   
48:50 Not analytically discover ซึ่งไม่ใช่การค้นพบรากเหง้าของมัน
the root of it, โดยการวิเคราะห์...
   
48:56 but in the very observation of it ...แต่โดยการเฝ้าดูเท่านั้น
you discover the root. คุณจึงค้นพบรากเหง้า
   
49:02 You get it? คุณเข้าใจไหม
   
49:08 Are you following all this? คุณตามทั้งหมดนี้ทันไหม
   
49:14 You seem rather doubtful. ดูเหมือนว่าคุณจะสงสัยอยู่นะ
   
49:17 I am going to go into this. ผมกำลังจะสืบค้นเข้าไปในเรื่องนี้
   
49:23 Man has accepted มนุษย์ยอมรับ
and lived with fear, และมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัว
   
49:28 both outwardly and inwardly: ทั้งภายนอกและภายในจิตใจ
   
49:33 fear of violence, ...ทางภายนอกก็เช่น กลัวความรุนแรง
fear of physically getting hurt, กลัวจะได้รับบาดเจ็บ และอื่นๆ
   
49:41 and so on, outwardly.  
   
49:43 Psychologically, ทางภายในก็เช่น กลัวว่าจะทำตัว
fear of not conforming to a pattern, ไม่สอดคล้องเข้ากับแบบแผน...
   
49:50 fear of public opinion, ...กลัวความคิดเห็นของผู้คน
  กลัวว่าจะไม่ประสบผลสำเร็จ...
   
49:53 fear of not achieving, ...กลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่ต้องการ
not fulfilling, and so on, และอื่นๆ...
   
49:59 you know, psychologically. ...ซึ่งคุณรู้ดี เป็นเรื่องทางจิตใจ
   
50:02 We are asking เราจึงขอถามตามความเป็นจริงว่า...
– which is a fact –  
   
50:07 can you observe that fact ...คุณสามารถเฝ้าดู
  ความเป็นจริงนั้น...
   
50:15 without the analytical mind ...โดยที่จิตไม่เข้าไป
operating on the fact, คิดวิเคราะห์มัน...
   
50:20 and observe the whole ...แต่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวทั้งหมด
movement of fear as it exists? ของความกลัวอย่างที่มันเป็นอยู่ได้ไหม
   
50:26 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
50:33 Are you getting tired? คุณเหนื่อยหรือยัง
   
50:35 Ten minutes more. เหลืออีกสิบนาที!
Bear up with it! อดทนหน่อยนะ
   
50:47 Because, you see, เพราะคุณเห็น มันจึงเป็นไปได้...
it is possible  
   
50:51 to be absolutely psychologically ...ที่จะเป็นอิสระอย่างสิ้นเชิง
free of fear, absolutely. จากความกลัว
   
51:00 Don’t accept my word for it, อย่ายอมรับคำพูดของผม
  เพราะมันเป็นชีวิตของคุณ...
   
51:03 it is your life, it’s not mine,  
it is yours,  
   
51:05 you have to find this out. ...ไม่ใช่ชีวิตของผม
  คุณต้องค้นหาคำตอบเอง
   
51:13 So you have to ask: ดังนั้นคุณต้องถามว่าความกลัวคืออะไร
what is fear?  
   
51:20 Has it its roots in desire? รากเหง้าของความกลัว
  อยู่ในความอยากใช่หรือไม่
   
51:24 Go into it slowly, don’t say no. ขอให้สืบค้นเข้าไปช้าๆ
Go into it. อย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่ใช่ ขอให้สืบค้นเข้าไป
   
51:30 Desire being what we have said: เราเคยพูดไปแล้วว่า...
thought creating the image  
   
51:34   ...ความอยากก็คือการที่ความคิด
  สร้างมโนภาพขึ้นมา...
   
51:37 and then pursuing that image ...และไขว่คว้าไปตามมโนภาพนั้น...
   
51:41 and might fulfil, might not. ...ซึ่งอาจจะได้หรือไม่ได้ดั่งใจ
  ตามมโนภาพนั้น
   
51:47 You follow? คุณตามทันไหม
   
51:49 If it fulfils, ถ้าหากได้ดั่งใจ ก็ไม่มีความกลัว...
there is no fear,  
   
51:52 or at least there are ...หรืออย่างน้อยที่สุด
other calamities involved in it. ก็อาจจะมีเคราะห์ร้ายอย่างอื่นเกิดขึ้น
   
51:59 But when there is no fulfilment, แต่ถ้าไม่ได้สมดังใจอยาก...
there is frustration  
   
52:03 and the fear ...ก็จะเกิดความคับข้องใจและความกลัว
of not being able to fulfil. ว่าไม่สามารถได้ตามอยากนั้น
   
52:10 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
52:13 I mean, this whole complex ผมหมายถึงการเติมเต็ม
sexual fulfilment, ให้ได้ตามความอยากในเรื่องทางเพศที่ซับซ้อน...
   
52:20 which apparently ...และดูเหมือนว่า
the world is now just discovering it ตอนนี้โลกเพิ่งจะค้นพบ...
   
52:27 and making a lot of noise about it ...และพูดถึงมันกันมาก
  เรื่องความสำส่อนและทำนองนั้น
   
52:32 – promiscuous,  
and all the rest of it.  
   
52:37 So we are asking: ดังนั้นเราจึงถามว่า
is fear the product of desire? ความกลัวคือผลิตผลของความอยากหรือไม่
   
52:50 Desire being the image-formation ความอยากก็คือการสร้างมโนภาพขึ้นมา
  และการเติมเต็มให้แก่มโนภาพนั้น
   
52:54 and the fulfilment ถูกต้องไหม
of that image in action.  
   
53:03 Right? กรุณาตั้งใจฟัง
   
53:05 Or is fear – please, follow หรือว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่ง
this carefully – part of time? ของกาลเวลาใช่ไหม
   
53:14 You understand? คุณเข้าใจไหม ความกลัวคือ
Is fear the movement of time? การเคลื่อนไหวของกาลเวลาใช่ไหม
   
53:23 So are desire and time ถ้าเช่นนั้น ความอยากและกาลเวลา
responsible for fear? คือสาเหตุของความกลัวใช่หรือไม่
   
53:34 You understand? คุณเข้าใจไหม โอ!พระเจ้า
Oh, my Lord!  
   
53:43 I will explain, I will explain. ผมจะอธิบายช้าๆ
Go slowly. ค่อยๆ เคลื่อนไปช้าๆ นะ
   
53:52 Desire is the movement of thought ความอยากคือการเคลื่อนไหวของความคิด
with its imagery. พร้อมกับมโนภาพของมัน
   
54:04 That is, the movement of thought นั่นคือการเคลื่อนไหวของความคิด
creating the image สร้างมโนภาพขึ้นมา...
   
54:09 and the movement of that image, ...และการเคลื่อนไหวของมโนภาพนั้น
which is time ก็คือกาลเวลา ถูกต้องไหม
   
54:16 – right?  
   
54:18 No? ไม่ถูกหรือ
   
54:21 Not chronological time, ไม่ใช่เวลาตามนาฬิกาที่เป็นไปตามลำดับ
psychological time. แต่เป็นกาลเวลาของจิตใจ
   
54:25 And we are asking: เราจึงถามว่ากาลเวลา
is time responsible also for fear? คือสาเหตุของความกลัวเช่นเดียวกันใช่ไหม
   
54:34 The time of desire กาลเวลาของความอยาก
– ah, I am getting it! อา...ผมเข้าใจแล้ว
   
54:38 You get it? คุณเข้าใจไหม
   
54:39 The time which desire creates  
   
54:44 and thought, กาลเวลาที่ความอยากสร้างขึ้น
which has created the desire, และความคิดสร้างความอยากขึ้นมา...
   
54:49 and thought being also time, ...ความคิดก็คือกาลเวลาเช่นเดียวกัน
   
54:54 so thought and desire ดังนั้นความคิดและความอยาก
are responsible for fear. จึงเป็นสาเหตุของความกลัว
   
55:05 You see that? คุณเห็นอย่างนั้นไหม
   
55:08 I am afraid เช่นผมกลัวว่าคุณอาจจะทำอะไรผม
what you might do to me.  
   
55:13 I am afraid you might hurt me, ผมกลัวว่าคุณอาจจะทำร้ายจิตใจผม
psychologically.  
   
55:20 I am afraid ผมกลัวว่าสุนัขตัวนั้นจะกัดผม
that dog will bite me.  
   
55:26 But at the moment of biting แต่ในขณะที่สุนัขกำลังกัดนั้น
time has come to an end. กาลเวลายุติลง
   
55:35 You understand? คุณเข้าใจไหม
It is only: the dog might bite me. มันแค่ว่าสุนัขอาจจะกัดผม
   
55:42 I have created the image, ผมได้สร้างมโนภาพขึ้นมา
thought has created the image หรือความคิดสร้างมโนภาพขึ้นมา...
   
55:46 that dog biting, ...ว่าสุนัขกัด
  ซึ่งเป็นกาลเวลาในอนาคต
   
55:49 which is time, in the future.  
   
55:54 You are following all this? ทั้งหมดนี้คุณตามทันไหม
   
55:58 So desire has its future, ดังนั้นความอยากจึงมีอนาคตของมัน
and time is naturally future, และเวลาก็คืออนาคต...
   
56:04 the past, present and future. ...เป็นเรื่องอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
   
56:13 So the question is: ดังนั้นคำถามก็คือ
  ความคิดสามารถตระหนักรู้ได้ไหม...
   
56:21 can thought realise ...ว่าการเคลื่อนไหวของมันเอง
its own movement creating fear? สร้างความกลัวขึ้นมา
   
56:30 You understand? คุณเข้าใจไหม ความคิดตระหนักรู้
  ถึงธรรมชาติของมันเอง
   
56:35 Thought realising its own nature.  
   
56:45 When it realises เมื่อมันตระหนักรู้ว่า...
its own nature,  
   
56:50 as the active principle in fear, ...ธรรมชาติของมัน
  เป็นตัวปฏิบัติการสำคัญของความกลัว...
   
56:54 what takes place? ...แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
   
56:58 There is only then จากนั้นก็มีแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
what is actually happening. อยู่จริงๆ เท่านั้น
   
57:04 I wonder if you see that. ผมสงสัยว่าคุณจะเห็นอย่างนั้นไหม
Do, please, come! กรุณาตามมาครับ!
   
57:11 Because it would be worthwhile เพราะมันคงจะควรค่า
  ถ้าเราสามารถคิดในเรื่องนี้ร่วมกัน
   
57:15 if we could think together  
about this matter.  
   
57:21 Then you will leave the tent จากนั้นคุณจะออกจากเต็นท์นี้ไป...
   
57:24   ...โดยเข้าใจถึงการเคลื่อนไหว
  ของความกลัว...
   
57:25 having understood ...และตระหนักรู้
the movement of fear ถึงธรรมชาติของความอยาก...
   
57:31 and realising ...และธรรมชาติของความคิดอันจำกัด...
the nature of desire  
   
57:36 and the nature of limited thought ...ที่สร้างกาลเวลาขึ้นมา
creating time, which is fear. ซึ่งก็คือความกลัว
   
57:43 You understand? คุณเข้าใจไหม
Do you realise it? คุณตระหนักรู้หรือยัง
   
57:47 Or have you merely หรือว่าคุณเพียงแต่ยอมรับ
accepted the words? คำพูดเท่านั้นใช่ไหม
   
57:54 You understand? คุณเข้าใจไหม
   
57:56 If you realise it, ถ้าคุณตระหนักรู้ในเรื่องนี้
the thing is over. ปัญหาก็จบ
   
58:00 There are no gurus, no God, ไม่มีคุรุ ไม่มีพระเจ้า
all that nonsense. หรือสิ่งไร้สาระทั้งหมดนั้นอีกต่อไป
   
58:11 Q: My thought does not stop. ผมฟังมาเรื่อยๆ
I have been listening... แต่ความคิดของผมไม่ยอมหยุด...
   
58:17 K: No, no, thought, it is not ไม่ใช่ มันไม่ใช่ประเด็นปัญหาว่า
a question of thought stopping. ความคิดหยุดลง
   
58:24 No, no, don’t say thought – ไม่ใช่ อย่าเพิ่งพูดถึงความคิดหยุด
we will discuss that a little later อีกซักครู่เราจะถกเรื่องนั้นกัน...
   
58:28 when we talk about meditation, ...เมื่อเราพูดถึงสมาธิ
if you are interested. ถ้าคุณสนใจ
   
58:31 But that is not the point. การหยุดความคิดไม่ใช่ประเด็น
   
58:33 I am saying: does thought itself ผมกำลังถามว่า ตัวความคิดเอง
realise what it is doing? ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่มันกำลังทำอยู่หรือไม่
   
58:42 That it has created the desire, รู้ว่ามันได้สร้างความอยากขึ้นมา
   
58:48 and the fulfilment of that desire และการเติมเต็มให้แก่
is time. ความอยากนั้นคือกาลเวลา
   
58:54 And in that is involved fear. และกระบวนการนั้นพัวพันกับความกลัว
   
58:58 And also thought has created และความคิดก็ยังได้สร้าง
what might happen. สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย
   
59:06 There has been pain เช่น ผมเคยเจ็บปวด...
   
59:08 – I hope there won’t be pain again, ...ผมหวังว่าจะไม่ต้องเจ็บปวดอีก
which is in the future. ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคต
   
59:14 So thought has ดังนั้นความคิดจึงสร้างอนาคตขึ้นมา
created the future.  
   
59:20 Right? ถูกต้องไหม
   
59:21 And the future is และอนาคตกาลก็คือธรรมชาติแท้ๆ
the very nature of fear. ของความกลัว
   
59:25 I wonder if you get it! ผมไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจหรือเปล่า!
   
59:31 Look, sir: ยกตัวอย่างเช่น
  ถ้าหากผมตายในทันทีทันใด...
   
59:36 if I die instantly, ...ย่อมไม่มีความกลัวเกิดขึ้น
there is no fear.  
   
59:42 If I have an immediate heart attack ถ้าหากผมหัวใจวายอย่างฉับพลัน...
– phht, gone,  
   
59:46 there is no fear. ...ตายไป
  ย่อมไม่มีความกลัวเกิดขึ้น
   
59:52 But, my heart is weak, I might die, แต่ถ้าหัวใจของผมอ่อนแอ
which is the future. ผมคิดว่าอาจจะตาย ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคต
   
59:58 The future is the movement of fear. อนาคตกาลคือการเคลื่อนไหว
Get it? ของความกลัว เข้าใจไหม
   
1:00:02 See the truth of it, ขอให้เห็นความจริงของมัน
not your conclusion, ไม่ใช่ข้อสรุปของคุณ...
   
1:00:09 not your saying ‘Yes, I see it’. ...ไม่ใช่พูดว่า "ใช่ ฉันเห็นมัน"
– the truth of it. แต่เห็นสัจธรรมของมัน
   
1:00:16 Then that very truth operates. จากนั้นสัจธรรมก็จะทำงานเอง
You don’t have to do a thing. โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย
   
1:00:28 If you see that truth, ถ้าคุณเห็นสัจธรรมนั้น
  และสัจธรรมนั้นก็คือความเป็นจริง...
   
1:00:34 and that truth being a fact,  
   
1:00:39 then thought says, ...จากนั้น ความคิดก็พูดว่า
‘All right, I have finished’. "เข้าใจแล้ว ฉันจบแล้ว"
   
1:00:44 Thought cannot เพราะความคิดไม่สามารถปฏิบัติการ
operate on a fact. ต่อความเป็นจริงได้
   
1:00:48 It can operate on something มันจะปฏิบัติการต่ออะไรบางอย่าง
which is non-fact. ที่ไม่ใช่ความเป็นจริง
   
1:00:54 So can you, after having listened ดังนั้นหลังจากที่คุณได้ฟังถ้อยคำ
to this verbiage, พล่ามเพ้อมากมายนี้แล้ว...
   
1:01:10 have you realised ...คุณตระหนักรู้ถึงธรรมชาติ
the nature of fear? ของความกลัวแล้วหรือยัง
   
1:01:20 See the truth of it. เห็นความจริงแท้ของมัน
   
1:01:24 If you really see the truth of it, ถ้าหากคุณเห็นความจริงแท้ๆ
fear has gone. ของมันจริงๆ ความกลัวก็หายไป
   
1:01:33 It is not that you control thought. มันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะไป
  ควบคุมความคิด
   
1:01:36 You are the thought. คุณนั่นแหละคือความคิด
You understand? คุณเข้าใจไหม
   
1:01:41 This is one of our นี่คือการถูกครอบงำ
peculiar conditioning อันน่าประหลาดอย่างหนึ่งของเรา...
   
1:01:44 that you are ...ที่ว่าคุณแตกต่างจากความคิด...
different from thought,  
   
1:01:49 and therefore you say, ...จึงทำให้คุณบอกว่า
‘I will control thought’. "ฉันจะควบคุมความคิด"
   
1:01:53 Q: If we are different ถ้าหากเราแตกต่างจากความคิด...
from thought...  
   
1:01:57 K: But when you realise แต่เมื่อคุณตระหนักว่า
that thought itself is the ‘me’ ตัวความคิดนั้นคือ "ตัวฉัน"...
   
1:02:03 and that thought ...และความคิดนั้นสร้างอนาคตขึ้นมา
has created this future, ซึ่งก็คือความกลัว...
   
1:02:07 which is fear, ...และเห็นความเป็นจริงของมัน...
   
1:02:09 and see the truth of it, ...ไม่ใช่เห็นโดยการคิดเอา
not intellectually see the truth, อย่างเป็นเหตุเป็นผล...
   
1:02:15 you can’t see the truth ...เพราะคุณไม่สามารถเห็นความเป็นจริง
intellectually. ด้วยการนึกคิดเอา
   
1:02:17 You can see intellectually คุณอาจจะเข้าใจคำอธิบาย
the clear verbal explanation, อย่างแจ่มแจ้งด้วยการขบคิด...
   
1:02:24 but that is not the truth. ...แต่นั่นไม่ใช่การเห็นความเป็นจริง
   
1:02:27 The truth is the fact ความจริงแท้ๆ
that the future, คือความเป็นจริงที่ว่า...
   
1:02:32 the whole movement of the future, ...อนาคตกาลหรือการเคลื่อนไหวทั้งหมด
  ของอนาคตกาล...
   
1:02:34 is giving birth to fear. ...ก่อกำเนิดความกลัวขึ้นมา
   
1:02:45 Now, you have listened to this, ทีนี้คุณเคยได้ยิน ได้ฟัง
perhaps in different ways เรื่องนี้มาก่อน...
   
1:02:48   ...ในวิถีทางที่อาจจะแตกต่างออกไป...
   
1:02:51 and different explanations ...ด้วยคำอธิบายที่ต่างกัน
on different occasions, และในโอกาสต่างๆ กัน...
   
1:02:55 and you are gathered ...แต่คุณก็มาชุมนุมกันที่นี่อีก...
here again,  
   
1:02:58 and you have listened this morning ...และในเช้าวันนี้คุณก็ได้ยินได้ฟัง
  การอธิบายอย่างแจ่มแจ้ง...
   
1:03:03 to a very clear explanation, ...ซึ่งไม่ใช่การวิเคราะห์
   
1:03:08 which is not analysis, และคุณเป็นอิสระ
  จากความกลัวแล้วหรือยัง
   
1:03:10 and are you free of fear?  
   
1:03:13 That is the test. นั่นเป็นการทดสอบ
   
1:03:19 If you are still carrying on, ถ้าคุณยังคงกลัวอยู่
  คุณจะพูดว่า...
   
1:03:20 you say, ‘I am afraid of...’  
   
1:03:21 – you know, ..."ฉันกลัวนั่น...นี่"
all the rest of that business, และอะไรทำนองนั้น...
   
1:03:24 then you haven’t really listened. ...แสดงว่าคุณไม่ได้ฟังจริงๆ...
   
1:03:42 May we continue with this ขอให้เราพูดเรื่องนี้กันต่อ
on Thursday, ในวันพฤหัสบดี...
   
1:03:45 the day after tomorrow morning? ...หรือวันมะรืนนี้ตอนเช้าได้ไหม
   
1:03:48 May we? ได้ไหม