Summaries of Krishnamurti's audios and videos

BR7879CBS1 - คุณพูดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้แล้วมิใช่หรือ
Brockwood Park - 22 June 1978
Buddhist Scholars Discussion 1
Video
Subtitles I   II

สรุป

คำถาม: ความรู้เป็นอิทธิพลกำหนดมนุษย์ไหม

ความรู้นั้นหมายถึงการสะสมข้อมูล ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง ทฤษฎีและหลักการต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน กลุ่มก้อนที่สั่งสมไว้นี้เราเรียกว่าความรู้

จิตใจที่ถ่วงหนักด้วยความรู้จะสามารถมองเห็นสัจจะหรือ

การอ่านคัมภีร์ อ่านสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือพระเยซูคริสต์พูดจะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นหรือ พวกเราเต็มไปด้วยสัญชาตญาณของการสะสม ที่เราคิดว่าจะช่วยให้เราก้าวกระโดดหรือหนุนส่งพวกเราสู่สวรรค์

ผมสามารถที่จะดูความเป็นจริง โดยปราศจากถ้อยคำ รวมทั้งการบอกเป็นนัยทั้งหมดของมัน เนื้อหาของคำ รวมทั้งสิ่งที่เป็นจารีตของมันได้ไหม

ฉันจะสามารถดูอะไรบางอย่างโดยปราศจากการเชื่อมโยงของถ้อยคำได้ไหม จากนั้นผมจึงจะเห็นความเป็นจริง